NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD střediska Luna, DSH

Komentáře

Transkript

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD střediska Luna, DSH
Metodický materiál č.
Návštěvní řád
4/st. č. 4
Aktualizace platná od:
1.8.2015
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
střediska Luna, DSH
PREAMBULE
Vážení návštěvníci,
vítejte v Domově pro seniory Havířov, středisku Luna. Dovolujeme si Vás upozornit, že
vstupem do Domova se zavazujete k dodržování následujícího Návštěvního řádu. Pokyny
v Řádu vznikly na základě dlouholeté praxe v poskytování služeb - prosíme, abyste je
dodržovali, pomůžete nám tak v poskytování kvalitních služeb obyvatelům a k rozvoji dobrých
vztahů mezi námi všemi.
Návštěvní řád upravuje pravidla chování návštěvníků Domova seniorů Havířov, střediska Luna
(dále jen Domova) a popisuje povinnosti zaměstnanců Domova, které plní v souvislosti
s návštěvami v Domově. Slouží k ochraně práv uživatelů služby, ochraně majetku, bezpečnosti
a zdraví uživatelů služby, zaměstnanců a návštěv.
Návštěvní doba:
Doporučená doba návštěv pro uživatele je nepřetržitě každý den v době od 8,00 hod. – 22,00
hod.. Areál je uzamčen v zimním období ve 21.00 hodin, v letním období ve 22.00 hodin. Vchod
přes recepci je uzamčen od 22.00 do 05.00 hodin. Vjezdová brána Domova je uzavřena
a příjezd vozidlem do areálu Domova je možný na základě hlasového sdělení recepci
prostřednictvím mikrofonu umístěného na vjezdové bráně.
Návštěvy nesmí svoji přítomností narušovat chod zařízení a musí respektovat soukromí
ostatních uživatelů. Zaměstnanci rovněž musí respektovat právo uživatele na soukromí. V době
návštěvy by zaměstnanci měli minimalizovat přítomnost u uživatele na pokoji pouze k vykonání
nezbytných úkonů (podání léků, stravy apod.). Uživatelé mají právo přijímat návštěvy bez
přítomnosti zaměstnanců.
Pravidla chování:
Návštěva vchází do budovy Domova hlavním vchodem přes recepci. Po svém příchodu ohlásí
recepčnímu své jméno a jméno navštívené osoby a toto zapíší do KNIHY NÁVŠTĚV, současně
s časem příchodu. Při ochodu návštěvy z budovy napíše čas ochodu. V případě, že se návštěva
bude odmítat na recepci zapsat, bude personálem vykázána ze zařízení.
K personálu Domova se chovejte slušně, klidně, cílem personálu Domova je poskytovat vašim
blízkým dobrou službu. V případě nespokojenosti s poskytovanou službou máte právo podat
písemnou či ústní stížnost adresovanou na kompetentního vedoucího pracovníka či ředitele
Domova dle charakteru stížnosti.
~1~
Přístup do Domova bude odepřen:
osobě pod zřejmým vlivem alkoholu a omamných látek,
osobě, která má rušivý vliv na pořádek a bezpečnost chodu Domova,
osobě, která vzbuzuje nedůvěru a neuvede jméno ani vztah k uživateli,
osobě, která je hlučná, a uživatelé si na ni stěžují,
osobě, která je prokazatelně postižena nemocí, která ohrožuje zdraví uživatelů
a zaměstnanců,
osobě, která se odmítne na recepci zapsat.
Personál má právo zakázat návštěvu či ji dočasně omezit pokud:
probíhá osobní hygiena uživatelů, ošetřování či jiná péče o uživatele,
je podávána strava uživatelům, popřípadě zaměstnanci Domova zajišťují pomoc při
podávání jídla,
si uživatel nepřeje, aby do pokoje vstupovali určité jím uvedené návštěvy,
návštěva porušuje pravidla NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU zvláště hrubým způsobem,
V případě, že personál zařízení zjistí, že jsou ohrožena nebo porušována
práva uživatele nevhodným chováním jemu blízké nebo známé osoby, bude
situace řešena individuálně vedoucím sociálního útvaru, příp. ředitelem DSH.
Vedení Domova stanoví této osobě individuálně návštěvní hodiny, které je
povinna dodržovat. V případě, že daná osoba nebude tuto návštěvní dobu
respektovat, bude se situace řešit individuálně s ředitelem DSH, kdy může být této osobě zcela
zakázán vstup do Domova.
Místo pro přijímání návštěv:
Uživatelé mohou přijímat návštěvy ve svém pokoji, ve společenských
místnostech, kuřárnách, hale a v zahradě domova. V případě
jednolůžkových pokojů se společným sociálním zařízením nesmí
návštěva narušovat intimitu, klid a uspokojování potřeb uživatele ze
sousedního pokoje. Tato povinnost se však vtahuje na chování návštěvy
obecně ke všem uživatelům Domova. Pokud tyto podmínky nebudou
dodrženy, má personál Domova právo návštěvu vykázat z pokoje
a odkázat ji do společných prostor Domova či zcela ze zařízení Domova.
~2~
Návštěvám je zakázáno přespávat na pokoji uživatele v průběhu noci. Nocleh si musí návštěva
zajistit individuálně sama mimo zařízení Domova, příp. může požádat sociálního pracovníka o
informace ve věci nabízených ubytovacích možností v okolí Domova.
Oslavy narozenin a jiných výročí uživatelů je možné uskutečnit ve společných prostorách
Domova po předchozím projednání se sociálním pracovníkem, jež v této věci informuje
vedoucího socálního útvaru k vyžádání souhlasu. Sociální pracovník domluví s uživatelem a
jeho rodinou přesné podmínky (den, doba konání oslavy, zapůjčení nádobí, úklid apod.).
Návštěvám je zakázáno vstupovat do provozních místností domova (prádelna, kuchyně apod.).
Pro odkládání obuvi a svršků nejsou v zařízení vyhrazeny prostory a zařízení neručí za ztrátu
odložených věcí.
Mimořádné situace:
Pokud je nutná intervence zaměstnanců (zejména zdravotních zaměstnanců) u uživatele služeb,
je každý návštěvník, který je přítomen takové situaci povinen uposlechnout pokynů
zaměstnanců Domova, zejména k dočasnému opuštění místnosti.
Při mimořádných událostech, na základě závazného rozhodnutí, či doporučení Krajského
hygienika (protiepidemická opatření, opatření proti přenosným nemocem apod.) může být
vyhlášeno ředitelem DSH zákaz nebo omezení návštěv z důvodu šířící se epidemie
onemocnění, vážných technických poruch či havárií, či jiných vážných okolností.
V případě vzniku jiných nouzových nebo havarijních situací, je návštěvník povinen řídit se
pokyny zaměstnanců Domova.
V době vyhlášených zákazů návštěv, je recepce v této věci informována a dohlíží, aby tyto
návštěvy do zařízení nevstupovaly. Neuposlechnutí tohoto pokynu bude hodnoceno jako
porušení pracovní kázně.
Zákazy a omezení:
Vstupovat bez svolení uživatelů do jejich pokojů.
Rušit uživatele nevhodným chováním a hlukem.
Zákaz kouření ve všech prostorách Domova, kouřit lze pouze v „Kuřárnách“.
Zákaz vstupu se zvířaty do zařízení a areálu Domova.
Přinášet do Domova nebezpečné, nebo zdravotně závadné věci ohrožující
zdraví či život osob v Domově.
Odnášet z Domova věci, které jsou majetkem Domova.
~3~
Přemisťovat inventář bez vědomí personálu.
Provádět jakékoliv zásahy do zařízení a vybavení Domova.
Znečisťovat prostory Domova.
Ničit úmyslně zařízení Domova.
Zákaz parkování mimo vyhrazený prostor Domova, k tomuto účelu
slouží parkovací plocha v přední části areálu Domova či před hlavní
branou Domova vedle panelového sídliště; v zadní části areálu Domova
je možno přechodně zaparkovat auto pouze po předchozí domluvě
s recepcí a to pouze v případě nutného stěhování věcí uživatele; tato
povinnost se vztahuje rovněž na všechny externí návštěvníky služeb
pedikúry, manikúry, masáží a kadeřnictví v suterénu Domova.
Postup zaměstnance při problémových situacích:
Prvním krokem je klidná domluva a hledání společného řešení. Pokud domluva nesplní svůj účel
nebo není vhodná, vyzve zaměstnanec návštěvníka k opuštění pokoje, popř. domova. Tento je
povinen uposlechnout. Pokud odmítá uposlechnout, zajistí personál Domova vykázání ve
spolupráci s Policií ČR, obecní policií.
Pracovník nahlásí toto opatření na recepci, kde bude toto opatření zapsáno do Knihy hlášení.
Pracovník zápis v Knize hlášení podepíše.
Závěrečná ustanovení:
Návštěvní řád pro potřeby uživatelů a návštěv je v písemné formě na recepci Domova,
v hlavní hale a na patrech ve čtecích zařízeních,
vedoucí jednotlivých útvarů jsou povinni seznámit s Návštěvním řádem své podřízené
zaměstnance.
Bezproblémový průběh Vašich návštěv pomáhá vytvářet příjemné a bezpečné prostředí a je
důležitou součástí života našich obyvatel.
~4~
DŮLEŽITÉ BODY NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU STŘEDISKA
LUNA
1. Ustanovení Návštěvního řádu Domova se vztahuje na všechny osoby,
které vstupují do zařízení Domova.
2. Návštěvy uživatelů jsou denně od 8 hodin do 22 hodin. Mimo tuto doporučenou dobu
je návštěva klienta možná jen s jeho souhlasem, tak aby nebylo narušeno soukromí
navštěvovaného a ostatních klientů zařízení.
3. Na pokojích uživatelů nelze přespávat.
4. Vstup je zakázán osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných látek.
5. Každá návštěva je povinna na recepci zařízení zapsat do Knihy návštěv své jméno,
příjmení, příchod, při odchodu čas odchodu.
6. Návštěvy může zakázat ředitel DSH na základě doporučení orgánů hygieny, z důvodu
vážných technických poruch, havárií či z jiných vážných důvodů.
7. K návštěvám uživatelů lze využívat společné prostory v zařízení i pokoje jednotlivých
uživatelů.
8. Všichni návštěvníci jsou povinni respektovat soukromí uživatelů, nesmí rušit klid
a pořádek, ničit zařízení Domova.
9. Návštěvníci jsou povinni dodržovat zákaz kouření ve všech prostorách Domova,
kouřit lze pouze v „Kuřárnách“.
10. Zákaz vstupu se zvířaty do zařízení a areálu Domova.
11. Návštěvníci jsou povinni parkovat pouze k tomu vyhrazených parkovacích prostorách
v přední části areálu Domova.
12. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pravidla Domova, dbát pokynů zaměstnanců a
dodržovat pravidla slušného chování.
13. V případě, že návštěvník závažně porušuje ustanovení Návštěvního
může být ze zařízení vykázán kterýmkoliv zaměstnancem Domova.
~5~
řádu,
Zpracoval:
Mgr. Eva Kudláčková, DiS., metodik střediska Luna
Platnost od:
1. 8. 2015
Materiál závazný pro:
všechny zaměstnance, uživatele, osoby vstupující do zařízení, osoby
provozující živnosti v zařízení
Kontrola:
1 x ročně
Aktualizace:
Schválil:
MUDr. Milan Dlábek, ředitel DSH
~6~

Podobné dokumenty