Prezentace aplikace PowerPoint

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
Určení stability a návrh ÚSES
Struktura první části práce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Úvod
velmi stručný úvod spíš zamyšlení nad obecnými
důvody změn v krajině, definice cílů a motivace
Popis území
vymezení zájmové oblasti – verbální popis kudy
probíhá hranice povodí .. např. hranice povodí běží
od zaústění do xy toku severním směrem na vrch
s kótou xy m n.m, kde se stáčí mírně k severozápadu
atd
Umístění – region, kraj, ORP, katastrální území
Poloha – orientační mapka 1: 50 000, rozloha
Hranice – přirozené, umělé, blízkost většího města
Nadmořská výška – rozsah
morfologické poměry – popis morfologie, svahy
severní jižní, podlouhlé s mírným spádem, tok jde
středem vytváří osu povodí …., nejnižší a nejvyšší
místo povodí
klimatické poměry - klimatické charakteristiky
povodí – teploty srážky… (je v ÚSES nebo v SPÚ)
geologické a půdní poměry – opět jako klima lze
z ÚSES nebo SPÚ
•
•
•
•
•
•
•
hydrologické poměry – rozdělit na toky a nádrže .
obecná informace o povodí – rozloha v km, číslo
povodí, pak verbální popis charakteru toku od
pramene až po zaústění , popis nádrží (lze vytahat
z vašeho průzkumu)
sídla – velmi stručný popis obcí v povodí,
dopravní infrastruktura – popis hlavních komunikací
a polních cest včetně dalších doprav – železnice atd.
chráněná území – zásady správy v CHKO,
turistické využití území – důležité údaje o rekreaci
…,
stav zeleně v krajině – roztroušená, remízy meze ..
jsou nejsou jakou mají skladbu,
popis krajinných prvků – toť váš průzkum s čísli
provázanými na mapu
GEOMORFOLOGIE
• systém: Hercynský
• subsystém: Herynské
pohoří
• provincie: Česká Vysočina
• subprovincie: Šumavská
• oblast: Šumavská
hornatina
• celek: Novohradské
podhůří
• podcelek: Stropnická
pahorkatina
• okrsek: Strážkovická
pahorkatina
Mapové výstupy
• Mapy širších vztahů
– Umístění lokality (1:50000, ČR…)
– Trasy nadregionálních prvků USES
– Klimatické regiony (CENIA)
– Typologie krajiny (CENIA)
– Typy biochor (CENIA
Cíl cvičení
• Stanovit aktuální stav vybraného území z hlediska
ekologické stability
• Návrh skladebné části ÚSES
„biogeografické diferenciace krajiny
v geobiocenologickém pojetí“.
Jednotlivé metodické kroky:
Diferenciace potenciálního (přírodního) stavu
geobiocenóz a současného stavu geobiocenóz
(typy biotopů)
Kategorizace současných geobiocenóz dle intenzity
antropického ovlivnění
Kategorizace současných geobiocenóz dle stupně
ekologické stability
Diferenciace území z hlediska ochrany a tvorby
krajiny včetně vymezení ekologicky významných
segmentů krajiny
• Využití ploch
• Prvky ekologické stability
• Stanovištní podmínky
Využití ploch
Rozdělení ploch
–
–
–
–
–
–
–
–
Orná půda - LPIS
Trvalý travní porost
Les - UHUL
Antropogetizovaná plocha
Sady, vinice…
Komunikace - polyline
Toky – CHMU polyline
Ostatní – příkaz „erase“ výše zmíněných ploch
Jasně rozdílné barvy jednotlivých ploch
KES
• Dle Míchala
KES 
LP  VP  TTP  Pa  Mo  Sa  Vi
stabil.ekosystémy

OP  AP  Ch
nestabil .ekosystémy
KES < 0,10 : území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být intenzívně a trvale
nahrazovány technickými zásahy
0,10 < KES < 0,30 :
území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické
funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy
0,30 < KES < 1,00 :
území intenzívně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních
pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie
1,00 < KES < 3,00 :
vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními
strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energo-materiálových vkladů
KES > 3,00 : přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou
využívání krajiny člověkem
KES
• Dle Miklóse
•
•
kde:
pn
- výměra jednotlivých kultur
kpn
- koeficient ekologické významnosti kultur
p
- výměra katastrálního (zájmového) území
koeficient nabývá pro landuse následujících
hodnot:
pole - 0,14,
louky - 0,62,
pastviny - 0,68,
zahrady - 0,50,
ovocné sady - 0,30
lesy a voda - 1,00,
ostatní - 0,10.
K es  M 
pn  k pn
p
KES
K es  A 
1,5 A  B  0,5C
0,2 D  0,8 E
• Agroprojekt
kde:
A - % plochy o 5. stupni kvality (nejlepší)
Kes < 0,1
devastovaná krajina
B - % plochy o 4. stupni kvality
0,1 < Kes < 1,0
narušená krajina schopná autoregulace
C - % plochy o 3. stupni kvality
Kes  1,0
vyvážená krajina
D - % plochy o 2. stupni kvality
1,0 < Kes < 10,0
krajina s převažující přírodní složkou
E - % plochy o 1. stupni kvality (nejhorší, nejméně stabilní) Kes > 10,0
krajina přírodní nebo přírodě blízká
Prvky ekologické stability
• Stupeň ekologické stability
– Definování ekologické stability každé plochy
– Hodnocení 0 – 5 – více hodnocení viz pdf
0 – bez významu
1 – s velmi malý
2 – malý
3 – střední
4 – velký
5 – velmi velký význam
SES * F

SES 
F
i
i
Prvky ekologické stability
Posuzování stability
KES 
Http  Hlp  Hv  Hrz  Hza  Hmo
Hop  Hos  Hap  Hch
• Funkčnost segmentu (plošky, ekosystému)
• H = ΣHx*A
• Koeficient funkčnosti:
1 – neplní svou funkci
2- plní funkci omezeně z hlediska krajinotvorného
3 – plní funkci omezeně z hlediska ekologie, ale je krajinotvorný
4 – plní jak funkci ekologickou, tak krajinotvornou
Práce v ArcGIS
Výpočet stability krajiny:
• Editace vrstev
• určení bodových prvků - krajinné
dominanty a prvky (křížek,
významný strom, atp)
• určení liniových prvků
jejich vzájemné protnutí
– propojení s prázdnou vrstvou
hranice zájmového území
• následná editace výsledné vrstvy
(rozřezání podle mapy a průzkumů
na základní plošky)
• Výpočet/určení pro každý element
– vodní toky, nádrže DIBAVOD.
editace úseků a doplnění attrib polí
(typ koryta, šířka, poznámka, typ,
délka toku)
– silnice, cesty ručně vrstev. Buffer
liniových prvků. Atributová pole u
cest (typ povrchu, protierozní
•
funkce, šířka, poznamka)
• plošné prvky
– Lpis pozemky, vodní nádrže
– buffer linií (podle atributu šířky) a
–
–
–
–
–
Plocha
Délka obvodu
Zatřídění KES (4 varianty) a SES
Stupeň antropogenního ovlivnění
Identifikátor prvku
výpočet KES, SES, fraktální dimneze
(možno dělat mimo AG)
Stanovištní podmínky
• STG – skupina geobiocénů
– Vegetační stupeň
– Trofická řada
– Hydrická řada
Stanovištní podmínky
• STG – skupina geobiocénů
– Vegetační stupeň
– Trofická řada
– Hydrická řada
STG určují stanovištní podmínky pro vegetaci.
Pro každý kód je vhodný určitý typ vegetace.
Vegetační stupeň
Průměrná roční Potenciální Průměrná roční srážka
teplota (°C) výpar (mm/r)
v území (mm/r)
1.dubový
8,3
740.00
428.00
2.bukodubový
8,0
720.00
485.00
3.dubobukový
7,6
690.00
538.00
4.bukový
6,8
650.00
608.00
5.jedlobukový
6,0
600.00
727.00
6.smrkojedlobukový
4,8
540.00
871.00
7.Smrkový
4,3
470.00
927.00
8.klečový
3,6
370.00
1133.00
Vegetační stupeň
Dřeviny hlavní
úrovně (ks)
24.00
24.00
Cca 16
Cca 16
12.00
11.00
7.00
4.00
Vyjadřují sled změn druhového složení bioty v závislosti na změně
klimatu s nadmořskou výškou a expozicí.
Biochory ze serveru nature: https://gis.nature.cz/arcgis/services
Keře (ks)
16-32
16-32
12-16
12-16
8-10
cca 8
5-7
5
Trofická a Hydrická řada
Trofické řady vajadřují rozdíly v minerální
bohatosti a kyselosti půd.
značení
pH
Oligotrofní
Trofická řada
A
<4.2
Oligomezotrofní
AB
4.2-5.0
Mezotrofní
B
5.0-6.2
Mezotrofně bazifilní
BC
6.2-7.0
Mezotrofně nitrifilní
BC
5.3-6.3
Eutrofně nitrifilní
C
5.7-6.8
Nitrofilně bazifilní
D
6.7-7.5
Eutrofně bazifilní a kalcikolní
CD
>7.0
Hydrické řady vystihují ekologicky významné
rozdíly ve vlhkostním režimu půd.
Hydrická řada / č.
Název
Hloubka
vody
cca cm
1 < 35
Hydraulická Znaky
vodivost
oglejení
cca m.d-1
>1.1
0
3 > 30
0.45 – 1.1
4 > 60
0.24 – 0.45
g
5 <80
<0.24
g (G)
Omezené
0
Vůdčí
Zamokřené
Mokré
Trofická a Hydrická řada
• BPEJ
• http://geoportal.vumop.cz/wms_vumop/zchb
pej.asp?
• KPP – přiděleno vyučujícím
• Viz převodní tabulky Typy zemí na Trofické a
hydrické řady
Práce v ArcGIS
• Vytvoření polygonů vegetačních stupňů
• Vytvoření polygonů Trofických a hydrických
řad
• Protnutí polygonů
• Zobrazení popisu
ÚSES
Návrh
Návrh skladebných prvků ÚSES
• Cílem je zhodnotit současný stav prvků
ekologické stability území
• Doplnit síť lokálních prvků ÚSES (LBC, LBK,
Interakční prvky)
– Variantním řešení
• Spojení funkcí v případě řešení YPEO (např.
využití průlehu jako biokoridoru, atp.)
Nástroje v ArcGIS
•
•
•
•
•
•
•
•
Multipart to singlpart
Union/intersect/update
Add Field
Join field
Delete field
Editační modul
Calculate geometry
Buffer

Podobné dokumenty

PDF, 146 kB - biomonitoring.cz

PDF, 146 kB - biomonitoring.cz V této kategorii je pro řadu druhů významný rozdíl v chemismu skály (existují striktně kalcikolní druhy, ale opět pouze acidotolerantní), takže skály lze rozdělit podle chemismu a podle zastínění. ...

Více

Friedl M. - Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability

Friedl M. - Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability Ekologicky významné segmenty krajiny se podle prostorově strukturních kritérií člení na:

Více

2) Krajina, definice v různých pojetích, typologie krajin Krajina

2) Krajina, definice v různých pojetích, typologie krajin Krajina Biogeografická diferenciace, která je druhem klasifikace krajiny, vymezuje krajinné jednotky s obdobnými neměnnými ekologickými podmínkami, tzv. typy ekotopů. Na území ČR se střetávají čtyři velké ...

Více

Výukové listy Příroda Beskyd

Výukové listy Příroda Beskyd na návětrné straně pohoří prší více?

Více

Usnesení - Příšovice

Usnesení - Příšovice 7.3 Informace o odstoupení od žádosti o dotaci na zřízení kontaktního místa Czech Point – byla zakoupena barevná tiskárna se skenerem a podána žádost o připojení k systému Czech Point 7.4 Informace...

Více

20_os_msdos

20_os_msdos - není-li uvedeno jméno cílového souboru, dosadí se na jeho místo první jméno z řady spojovaných souborů - při spojování se nesmí jméno cílového souboru shodovat s žádným jménem ze zdrojových soubo...

Více