2014/2015 A. ŽÁCI

Komentáře

Transkript

2014/2015 A. ŽÁCI
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
2014/2015
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název a adresa
Základní škola s polským jazykem vyučovacím H.Sienkiewicze Jablunkov, Školní 438, 73991
Adresa ředitelství školy nebo
školského zařízen
Jméno a příjmení ředitele
Telefon na ředitele
E-mail na ředitele
Jméno a příjmení metodika
školního metodika prevence
Školní 438, 739 91
Urszula Czudek
558 357 885
[email protected]
Irena Gomolová
Stejně jako v předchozích letech, tak i ve školním roce 2013/2014, je na naší škole
realizován Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek a
ostatních sociálně patologických jevů.. Tento program je zaměřen na prevenci sociálně
patologických jevů, kterými jsou především zneužívání návykových látek, kriminalita,
delikvence, virtuální drogy, gambling, záškoláctví, šikana, agresivita, vandalismus a jiné
formy násilného chování, xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus, dále pak
kyberšikana a nebezpečí kyberprostoru.
Cílem výchovně-vzdělávacího procesu v oblasti prevence je dítě odpovědné za své
chování a způsob života s ohledem na jeho věkové a intelektové možnosti.
A. ŽÁCI
důsledné a soustavné vzdělávání žáků, učitelů a ostatních pracovníků, osvěta rodičů
výchovné působení přizpůsobit věku a individuálním zvláštnostem žáků
trvale sledovat změny v chování žáků
sledovat zájmy a potřeby žáků
využívat a zajišťovat metodický materiál, sledovat internet, odborné časopisy
upozorňovat na nebezpečí šikany, vandalismu atd.
seznámení žáků s MMP
aktualizace stálé nástěnky na hlavní chodbě školy
schránka důvěry na stránce www.skrzynka.pzsjablunkov.cz
1.PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNI
Materiál vypracován samostatně viz: Program proti šikanování ZŠ s polským jazykem
vyučovacím H. Sienkiewicze Jablunkov.
2. PROGRAM PREVENTIVÍCH AKTIVIT
Základem primární prevence na naší škole je zapracování konkrétních témat prevence
do vzdělávacího procesu, a to v souladu se ŠVP – Tradice a současnost – Tradycja i
współczesność č.j.410/2010 a jejich realizace v jednotlivých předmětech, v rámci školních
projektů a vzdělávacích akcí.
2. 1. Specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních
osnov
1.stupeň:
Vyučovaný
předmět
Prvouka
Vlastivěda
Základní témata
Základní hygienické návyky , životospráva
Informace o problematice experimentování s alkoholem a
cigaretami
Základy etické a právní výchovy
Všestranný rozvoj osobnosti
2. stupeň:
Vyučovaný
předmět
Výchova
k občanství
a pro život
Třída
Zdravý způsob života, správná výživa jako základní složka 6
životosprávy, volný čas a jeho využití
Národ, národnostní menšiny , Právní normy
7
Rozvoj osobnosti, poznávám sám sebe, smysl života, náhražky 8
smyslu života
Jedinec a jeho potřeby, jedinec a společnost
9
Vyučovaný
předmět
Jazyk polský
český
anglický
německý
Vyučovaný
předmět
Hudební
výchova
Přírodopis
Dějepis
Chemie
Třída
bezpečné užívání
internetu, kyberšikana
6-9
násilí v partě, třídě, škole
určení pravidel chování (top 10)
komunikace mezi lidmi
Třída
Populární hudba – osudy zpěváků a kapel, drogová závislost,
alkohol, HIV
Biologie člověka – životní styl
Antisemitismus, fašismus – lidská práva
Uhlovodíky – alkohole
8
8
9
9
2.2. Další aktivity prevence pro žáky
Projekty
V rámci ŠVP – Tradice a pokrok jsou realizovány následující projekty, ve kterých jsou
zahrnuty prvky primární prevence:
Tradiční školní kultura
Školní sportovní liga
Adaptační pobyt
Těšínské Slezsko
Jsme jiní a přece stejní
Adopce na dálku
Školní parlament
Školní aktivity pro žáky
jednorázové akce - besedy, koncerty a jiné osvětové programy dle aktuální nabídky,
vhodnosti použití a cenové dostupnosti.
beseda s lektorkami sexuální výchovy realizována v 7. 8. 9. třídě.
besedy s Policií CR
B. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY
seznamování ostatních pedagogů s novými informacemi a předávání informace ze
seminářů a školení
navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě a škole
účast pedagogů na vzdělávání v oblasti SPJ.
C. RODIČE
Seznámení rodičů s nebezpečností návykových látek na třídních schůzkách, a jejich získání
pro účinnou kontrolu a prevenci v rodině, pro sledování produktivního využití volného času
dětí a zamezení vlivu negativního působení. Organizování přednášek pro rodiče a předání
dostupných materiálů týkajících se drogové problematiky.
Seznámení rodičů s činností školy, ve které by měli spatřovat ochranu proti zneužívání
návykových látek a sociálně patologickými jevy.
Seznámení rodičů s postupem školy v případě výskytu zneužívání návykových látek
ve škole.
Rodiče a třídní učitelé důsledně sledují školní absenci žáků a případné problémy ihned
se žákem řeší na základě vzájemné důvěry a snahy o nápravu.
Souhlas rodičů s orientačním testováním přítomnosti OPL v organismu dítěte.
Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči
školní ples
dětské radovánky
pomoc při dalších školních akcích
D. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY
Při zajišťování besed a přednášek pro žáky, seminářů pro učitele a při řešení problémů
týkajících se sociálně patologických jevů spolupracuje naše škola s Pedagogickopsychologickou poradnou v Třinci, PC Český Těšín, s okresním metodikem prevence, dle
potřeby pak s lékaři, Policií ČR, MěÚ – OPOD.
V Jablunkově 15.9.2014
Vypracoval školní metodik prevence:
Irena Gomolová

Podobné dokumenty