USNESENÍ o oDRoČpNÍ DRAŽp,BNÍHo JEDNÁNÍ

Komentáře

Transkript

USNESENÍ o oDRoČpNÍ DRAŽp,BNÍHo JEDNÁNÍ
ExekutorskýúřadPřerov
soudníexekutorJUDr.TomášVrána o 750oo Přerov,Komenského
38
tel:581216030 o fax:581738020
e-mai|:
[email protected]
. internet:
www.exekuce.cz
o |Ddatové
schránky:
dzsg873
Pro platbypovinných
(d|uŽníků)
' ČSoB ž č.Ú.175236496/ o3oo ' var'symbo|:4oo4812
značkaonrávněného:.
NaŠe
č.j.:
103 Ex 40048fi2-ZS6
USNESENÍ o oDRoČpNÍ DRAŽp,BNÍHo JEDNÁNÍ
V exekuční
věci l03 Ex 40048l|2'na základěvykonatelného
exekučního
titulu- platebnírozkaz ze
dne l6.5.2012,č,j.EU889-l2-8vydal AmtsgerichtWeddingBerlin na zák|adě..sn.s"ní
opověření'které
vydalokresnísoudv Hodonínědne23'|O'2O|2,
čj.43ExEl j48 l2OL2-37
v prospěchoprávrrěného:
Rizzi GmtrH Food & Drinks AuBenhandelslogistiko
Beppo-Brem-WegB, BZ04gpullach im
Isarta|,Ičo rrnng798|o zast.Mgr. Robert Tschtpl, advótát, Pod Křížkem 42814,
|47l|Praha,
IČo 66250561
a v neprospěch
povinného:
LIVI' spo|.s r.o.,Nádražní835,69603DubňanyDubňany,lčo o+sooszs
na r,ymožení
pohledávkyv částceI47273ll,25 Kč s příslušenstvím,
soudníexekutorJUDr. TomášVrána, Exekutorského
úřaduPřerov, se sídlemPřerov, Komenského38,
rozhodl
-
I
N
takto:
-
Dražba nemovitých věcí
E
E
--
LV 2565
KU pro Jihomoravský
kmj, KP Kyjtlv
okes: Hodorrín
Obec:Mikrtice
Kod k.ú':695l57 Miloticeu Kyjova
I
Podíl: 1/1
Budovy:
Část obce, č' buclolry
bez č.p./č.e.
F-
ZpůscrblyuŽití
Jiná st.
Na parcele
St. 928/1, Ly:2564
LV 2564
KU pro Jihomoravský kraj, KP Kyjov
okres: Hodonín
Obec: Milotice
Kcld k.ú.:695l57 Milotice u Kyiova
Podíl: l/2
Pozemky:
Parcela
Výměra m2
St. 928/l (KN)
221
Na pozemkttstojí'stavba''bez čp/če,
jiná st.' LV 25ó5
Druh rrozemku
zastavěnáplocha a nádvoří
a jejich přislušenstvítvořeného přípojkami inŽenýrských sití. Do ocenění byly zahrnuty
i součásti oceňovaných nemovitostí - technologické
vybavení:
- 4x nerezoyá nádrŽ čtvercová
ovláclacich prvků - otočnýpohon Belimo LR 24),
-(včetně
. 4x nerezová nádrŽ válcová l l-200l
00l (včetně<lvládacíchprvků . otočnýpcrhonBelimo LR 24),
- l0x nerezová nádrŽ dvouprostorová 600l+600l (včetně
ovládacích pivků _ 20x otočný
pohon Belimo LR 24),
- lx pásoý dopravník(cca 3m) včetněpohonu (k mlýnkoodzrňkovači),
- l x mlýnkoodzrňkovačVaslin Bucher - De|ta E l
.
- l x pásoý dopravník (cca 5m) včetněpohonu (pocl mlýnkoodzrňkovačem),
. I x vstupní nerezová nádoba na svoz včetněvýahu (cca
7m),
. rozvody včetněiztllace k výšeuvedenétechn<llogii.
o)
o)
č.j. r03 Ex 40048/12.24|,
kterévydal dne l3.2.20l4 soudníexekutorJUDr. Tomáš
nařízenáusnesením
Vrána se odročujena neurčito.
odůvodnění:
Vzhledem k tomu' že povinný podal odvolání do dražebnívyhlášky, odročujese dle $ 336i odst. l
o.s.ř. draŽebnírok na neurčito.
P ouč e n í: Proti tomutorozhodnutíneníodvolánípřípustné.
V Přerově, dne27 .2.20|4
Mgr' Vlastimil Kocián, exekutorskýkandidát
pověřen soudnímexekutoremJUDr. TomášemVránou
Uř. deskaWww...,..'"."'.,
-.. .ri....ii.i"i.
VyvěŠeno:
''.""."'",.''::.
Sňato:
'.''-""'..'.,......\'.,.....IlJ'l!
,. ,t\..
Vyřizuje:
. ''&1arla.Nesuad|ová

Podobné dokumenty

dražební vyhlášku

dražební vyhlášku číslojednací LL7 Ex

Více

zde ke stažení

zde ke stažení ExekutorskýúřadPřeÍov

Více

Celé číslo () - Česká společnost antropologická

Celé číslo () - Česká společnost antropologická primátorem Hlavního mìsta Prahy v Brožíkovì sálu Staromìstské radnice. V dopoledních hodinách ve ètvrtek 3. záøí a v pátek 4. záøí probíhaly plenární pøednášky v pøednáškovém sále Anatomického ústa...

Více