PraÏská energetika, as V˘roãní zpráva 05

Komentáře

Transkript

PraÏská energetika, as V˘roãní zpráva 05
PraÏská energetika, a.s.
V˘roãní zpráva 05
PraÏská energetika, a.s.
V˘roãní zpráva 05
2
Svûtelná kaligrafie
Snímky, které provázejí v˘roãní zprávu, byly pro ni
speciálnû vytvofieny technikou svûtelné kaligrafie.
Tato v˘tvarná technika umoÏÀuje (svojí tvárností
a schopností abstrahovat) navodit pfiedstavu niãím
neomezené energie, promûnlivosti a napomáhá uvolnit
pfiedstavivost diváka. Ta pak mÛÏe pfiivést vnímavého
pozorovatele aÏ k samotné podstatû pohybu. Tento druh
kaligrafie reprezentuje na rozdíl od v˘chodní kaligrafie
energii, dynamiãnost, kreativitu a ãinorodost.
Svûtelná kaligrafie v sobû mimo klasické dálnûv˘chodní
pfiedstavy tohoto v˘tvarného smûru, kdy umûlec tvofií
pfiedev‰ím ‰tûtcem a mimo prostor pokryt˘ barvami
otevírá i mnoho spirituálních rovin, skr˘vá rovnûÏ
moderní zpÛsob komunikace s divákem; je
prostfiedníkem vyjádfiení emocí autora, dynamick˘ch
sil svûta a Ïivoucí energie kosmu.
3
4
PRE V˘roãní zpráva 05
Obsah
6
8
11
12
13
17
21
29
31
35
37
39
47
49
51
55
60
62
63
65
69
75
81
82
84
90
94
96
97
99
106
127
131
150
151
152
153
154
5
Poslání, vize a cíle spoleãnosti
Vybrané finanãní, obchodní a technické ukazatele
Hlavní události roku
Profil spoleãnosti
Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva
Statutární orgány a vedení spoleãnosti
Kodex správy a fiízení spoleãnosti zaloÏen˘ na principech OECD
Systém fiízení rizik v PRE
Pfiehled hlavních mezníkÛ v historii spoleãnosti
Dlouhodobá strategie spoleãnosti
Struãná historie a souãasn˘ stav v sektoru elektroenergetiky
Obchodní ãinnost
Distribuãní síÈ
Investice
Informatika
Finanãní zpráva
Lidské zdroje
Ekologie, ochrana Ïivotního prostfiedí, bezpeãnost a ochrana zdraví pfii práci
Politika ochrany Ïivotního prostfiedí spoleãnosti PraÏská energetika, a.s.
Vztahy s vefiejností
Kapitálové úãasti k 31. 12. 2005
Akcionáfii
Schéma fiízení skupiny PRE
Organizaãní struktura
Zpráva o vztazích
Informace poÏadované v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu
Pfiedmût podnikání
Zpráva dozorãí rady
Zpráva o auditu
Samostatná úãetní závûrka
Pfiíloha samostatné (nekonsolidované) úãetní závûrky za rok konãící 31. 12. 2005
Konsolidovaná úãetní závûrka
Pfiíloha konsolidované úãetní závûrky za rok konãící 31. 12. 2005
âestné prohlá‰ení
Seznam pouÏit˘ch zkratek
Informace z fiádné valné hromady
Adresy a kontaktní údaje subjektÛ skupiny PRE
Adresa akciové spoleãnosti a jejích pracovi‰È
Zmûny, které nastaly od skonãení úãetního období (31. 12. 2005) do závûrky vydání této v˘roãní zprávy (19. 6. 2006), jsou v textu vyznaãeny tuãnou kurzívou.
Poslání, vize a cíle spoleãnosti
Strategické cíle spoleãnosti PraÏská energetika, a.s.
V‰eobecné cíle
Trval˘ rÛst hodnoty spoleãnosti
— podfiizuje ve‰keré aktivity zaji‰tûní trvalého rÛstu hodnoty spoleãnosti pro
akcionáfie.
PoÏadavky dané legislativou – proces
nediskriminaãního pfiístupu k síti
Aktivní podpora utváfiení nové
podoby trhu
Lidské zdroje a firemní kultura
— zaji‰Èuje, pfii uplatnûní synergií a vysoké efektivnosti interních procesÛ,
nediskriminaãní pfiístup k síti.
— podporuje ãinnost regulátora a aktivnû tak pfiispívá k vytváfiení konkurenãního
prostfiedí v oblasti energetiky.
— zaji‰Èuje individuální profesní rÛst sv˘ch zamûstnancÛ; trvale rozvíjí a posiluje
jejich ztotoÏnûní se spoleãností.
Bezpeãnost a ochrana zdraví pfii práci, — zaji‰Èuje bezpeãnost a ochranu zdraví pfii práci; vûnuje pozornost netradiãním
ochrana Ïivotního prostfiedí
zdrojÛm energie a péãi o Ïivotní prostfiedí.
Distribuce (do 31. 12. 2005)
Obsluha odbûratelÛ
— zajistí bezporuchové dodávky elektfiiny a efektivní systém obsluhy odbûratelÛ.
Zaji‰tûní procesu unbundlingu
— vypracuje v souladu s poÏadavky zákona Program opatfiení, jehoÏ realizace
(Program opatfiení)
zajistí nediskriminaãní pfiístup k síti.
Prodej
Zaji‰tûní potfieb zákazníkÛ v souladu
s poÏadavky trhu
— splÀuje oãekávání zákazníkÛ díky konkurenceschopn˘m produktÛm, moderním
komunikaãním kanálÛm a také díky v˘konn˘m a efektivním procesÛm
a strukturám prodeje.
Spolupráce v oblasti hlavního
mûsta Prahy
— dosáhne spoluprací s partnery na území Prahy synergií a zároveÀ se posílí
loajalita zákazníkÛ vÛãi spoleãnosti a mûstu Praze.
Obchodování
Optimalizace portfolia nákupu
— fiídí portfolio dodávek elektfiiny s domácími i zahraniãními partnery pro pokrytí
potfieb zákazníkÛ.
Spolehliv˘ partner na trhu s elektfiinou — trvale rozvíjí svÛj systém fiízení rizika, neuzavírá spekulativní obchody s cílem
dosáhnout spekulativních ziskÛ.
6
PRE V˘roãní zpráva 05
Ve spoleãnosti PraÏská energetika, a.s., (dále PRE) byla vytvofiena strategie pro období otevírání trhu s elektfiinou
v âeské republice a v souladu se zmûnami legislativy byla vytvofiena strategie odpovídající poÏadavkÛm Energetického
zákona 458/2000 Sb. ve znûní zákona 670/2004 Sb. PRE je dodavatel a distributor elektfiiny se sídlem v Praze, kter˘ je
nedílnou souãástí Ïivota v hlavním mûstû âR. *
Poslání matefiské spoleãnosti
Posláním PRE je zvy‰ování spokojenosti zákazníkÛ, akcionáfiÛ a zamûstnancÛ spoleãnosti poskytováním spolehliv˘ch
a kvalitních dodávek elektfiiny a s tím souvisejících sluÏeb s vyuÏitím v‰ech schopností a zdrojÛ.
Vize matefiské spoleãnosti
PRE je stabilní a prosperující energetická spoleãnost s dlouholetou tradicí. Je spolehliv˘m dodavatelem elektfiiny na území
hlavního mûsta Prahy a stala se v˘znamn˘m obchodníkem s elektfiinou na energetickém trhu âeské republiky.
VyuÏíváním nejmodernûj‰ích technologií a postupÛ uspokojuje poÏadavky a oãekávání zákazníkÛ; zároveÀ je siln˘m
sociálním partnerem pro své zamûstnance, kter˘ peãuje o jejich profesionální rozvoj.
7
* Poãínaje dnem 1. 1. 2006, kdy do‰lo k vyãlenûní provozovatele distribuãní soustavy (PDS) do samostatné 100% dcefiiné spoleãnosti, byla poslední vûta (*)
prvního odstavce pfieformulována následovnû:
„Skupina PRE (tvofiená matefiskou a 100% dcefiin˘mi spoleãnostmi) je dodavatel a distributor elektfiiny se sídlem v Praze, kter˘ je nedílnou souãástí Ïivota
v hlavním mûstû âR“, a název spoleãnosti v odstavcích „Poslání a vize matefiské spoleãnosti“ bylo nutno zmûnit z „PRE“ na „Skupinu PRE“
Vybrané finanãní, obchodní a technické ukazatele
Finanãní ukazatele dle âesk˘ch úãetních standardÛ (CAS)
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Celková aktiva - netto
mil. Kã
13 550
13 219
12 725
12 718
11 832
11 240
10 894
Dlouhodob˘ majetek - brutto
mil. Kã
18 033
17 142
16 381
17 723
16 856
15 595
14 417
mil. Kã
14 119
14 121
13 338
13 412
12 219
11 279
9 905
mil. Kã
3 913
3 021
3 043
4 311
4 637
4 316
4 511
z toho: aktiva slouÏící k distribuci
ostatní vãetnû pozemkÛ
Odepsanost DLHM a DLNM
%
38
37
35
42
40
40
39
mil. Kã
11 054
10 674
10 394
10 198
9 828
9 168
8 473
ObûÏná aktiva
mil. Kã
2 197
2 253
2 027
2 205
1 644
1 747
2 023
âasové rozli‰ení (aktiva)
mil. Kã
66
78
76
86
85
–
–
Vlastní kapitál
mil. Kã
8 474
8 251
7 888
7 485
7 001
6 867
6 713
Základní kapitál
mil. Kã
3 869
3 869
3 869
3 869
3 869
3 869
3 869
Cizí zdroje
mil. Kã
3 638
3 558
3 433
3 867
3 306
3 335
3 369
z toho bankovní úvûry a v˘pomoci mil. Kã
400
–
130
780
1 110
1 000
1 450
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
âasové rozli‰ení (pasiva)
mil. Kã
1 438
1 411
1 403
1 366
1 225
1 039
811
V˘nosy celkem *
mil. Kã
11 742
10 778
10 808
10 192
9 591
9 463
8 700
z toho v˘nosy za elektfiinu
mil. Kã
11 192
10 167
10 068
9 482
8 781
8 752
8 016
mil. Kã
10 544
9 406
9 430
8 932
8 860
8 741
7 837
z toho náklady na nákup elektfiiny mil. Kã
7 440
6 558
6 288
6 018
5 979
5 706
5 557
716
727
674
816
857
772
647
Náklady celkem *
Odpisy DLHM a DLNM
mil. Kã
Celkové náklady na opravy
mil. Kã
445
482
426
344
413
430
291
Celkové investiãní v˘daje
mil. Kã
1 253
1 191
1 016
1 280
1 643
1 542
2 003
Kã
249
276
257
227
136
129
160
Kã/MWh
2 059
1 986
2 062
2 005
1 954
1 977
1 801
Kã/MWh
1 587
1 449
1 555
1 562
1 640
1 716
1 741
Kã/MWh
2 628
2 594
2 653
2 604
2 382
2 434
2 488
maloodbûr obyvatelstvo Kã/MWh
2 574
2 571
2 594
2 404
2 229
2 093
1 470
âist˘ zisk na akcii
PrÛmûrná cena elektfiiny
z externí dodávky
z toho: velkoodbûratelé
maloodbûr podnikatelé
Kã/MWh
1 193
1 120
1 142
1 004
1 130
1 130
1 050
Zisk pfied zdanûním
STE
mil. Kã
1 198
1 373
1 379
1 259
731
722
863
Zisk po zdanûní
mil. Kã
964
1 070
996
878
528
497
619
* Bez obratÛ finanãních operací
Metodické zmûny v roce 2003 – opûtné rozdûlení odloÏené danû na závazek a pohledávku, pfiesun poloÏek z pfiechodn˘ch aktiv a pasiv (z dÛvodu
srovnatelnosti promítnuto do minul˘ch rokÛ).
8
PRE V˘roãní zpráva 05
Finanãní ukazatele dle Mezinárodních standardÛ úãetního v˘kaznictví (IFRS)
2005
2004
Aktiva celkem
mil. Kã
12 810
12 453
Dlouhodobá aktiva
mil. Kã
11 959
11 612
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
mil. Kã
11 570
11 109
mil. Kã
9 800
9 339
%
40
39
Krátkodobá aktiva
mil. Kã
851
841
Pasiva celkem
mil. Kã
12 810
12 453
Vlastní kapitál
mil. Kã
9 726
9 253
Základní kapitál
mil. Kã
3 869
3 869
Dlouhodobé závazky
mil. Kã
1 818
1 933
1 266
1 267
z toho aktiva slouÏící k distribuci1
Odepsanost DLHM a DLNM
Krátkodobé závazky
z toho bankovní úvûry a v˘pomoci
V˘nosy celkem2
z toho v˘nosy z prodané elektfiiny
Náklady celkem
2
z toho náklady na prodanou elektfiinu
z toho odpisy DLHM a DLNM
âist˘ penûÏní tok z investiãní ãinnosti3
mil. Kã
310
400
mil. Kã
12 383
11 269
mil. Kã
12 141
11 009
mil. Kã
10 735
9 890
mil. Kã
8 160
7 237
mil. Kã
827
787
mil. Kã
-1 330
-1 392
PrÛmûrná cena elektfiiny
z externí dodávky
Kã/MWh
2 175
2 059
Kã/MWh
1 755
1 587
Kã/MWh
2 648
2 574
Zisk pfied zdanûním
mil. Kã
1 617
1 341
Zisk po zdanûní
mil. Kã
1 245
1 077
Kã
310
268
z toho: velkoodbûratelé
maloodbûr
âist˘ zisk na akcii
9
1
2
3
Podrobnûj‰í ãlenûní viz Pfiíloha úãetní závûrky bod 8
Bez obratÛ finanãních operací
Podrobnûj‰í ãlenûní viz Pfiehled Cash Flow
Poãínaje rokem 2005 spoleãnost sestavuje úãetní závûrku podle mezinárodních standardÛ finanãního v˘kaznictví (IFRS). Z dÛvodu srovnatelnosti
vykazovan˘ch hodnot s minul˘m obdobím byly retrospektivnû pfiepoãteny hodnoty roku 2004.
Ostatní ukazatele
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Distribuce celkem
GWh
5 842
5 667
5 500
5 278
5 443
4 983
4 926
4 914
Nákup celkem – obchod
GWh
6 028
5 813
5 479
5 270
5 443
4 983
4 926
4 914
z toho: povinn˘ v˘kup
GWh
57
251
207
241
238
214
213
195
GWh
317
164
77
45
–
–
–
–
Ztráty v rozvodu elektfiiny
GWh
345
390
460
464
482
477
484
445
UÏiteãná dodávka elektfiiny celkem
GWh
5 506
5 337
4 947
4 749
4 725
4 506
4 442
4 469
distribuce – ostatní
z toho: velkoodbûratelé CHZ
GWh
–
266
1 710
2 142
2 455
2 301
2 210
2 182
GWh
2 913
2 577
852
322
–
–
–
–
maloodbûr podnikatelé
GWh
1 128
1 097
1 018
961
934
949
1 027
877
maloodbûr obyvatelstvo
GWh
1 465
1 397
1 368
1 324
1 332
1 216
1 158
1 365
661 112
velkoodbûratelé OZ
Poãet odbûratelÛ elektfiiny celkem
poãet
701 583
697 143
688 498
682 504
676 329
671 667
666 522
poãet
1 973
1 924
1 859
1 854
1 836
1 791
1 768
1 726
maloodbûr podnikatelé
poãet
129 803
128 347
125 579
123 344
119 986
117 934
115 205
112 276
maloodbûr obyvatelstvo
poãet
569 807
566 872
561 060
557 306
554 507
551 942
549 549
547 110
km
11 229
11 197
11 180
11 123
12 607
12 525
12 409
12 028
km
196
196
194
194
202
181
174
174
VN
km
3 556
3 581
3 633
3 546
3 535
3 570
3 575
3 530
NN
km
7 477
7 420
7 354
7 383
8 870
8 774
8 660
8 324
PrÛmûrn˘ pfiepoãten˘ poãet zamûstnancÛ osoby
1 214
1 238
1 248
1 287
1 314
1 352
1 400
1 517
z toho: velkoodbûratelé
Délka elektrick˘ch sítí celkem
z toho: VVN
10
TrÏby za elektrickou energii (mil. Kã)
Rentabilita celkov˘ch aktiv – ROA
PRE V˘roãní zpráva 05
Hlavní události roku
Leden
— podepsán dodatek ke Kolektivní smlouvû (nárÛst mezd pro rok 2005, rozpoãet FSR a limity práce
pfiesãas),
— PRE pfievzala z rukou prezidentky pro geoinformatiku spoleãnosti Intergraph Corporation potvrzení
o pfiijetí spoleãnosti do tzv. 100% klubu (celosvûtové uskupení subjektÛ, které dosáhly 100% pfievodu
papírové technické dokumentace do digitálního informaãního systému),
— zahájen provoz rozvodny âern˘ Most,
Únor
— rozhodnutí o uvedení do provozu nového zákaznického systému. Do‰lo k odstavení dfiívûj‰ího systému
„CAIS“ a ve spolupráci s firmou SAP byla zahájena implementace systému IS-U (jde o jeden
z nejv˘znamnûj‰ích projektÛ v historii spoleãnosti, kter˘ by mûl v˘raznû zv˘‰it komfort zákazníkÛ),
Bfiezen
— schválen text „Programu opatfiení“ (vnitfiní pfiedpis k vylouãení diskriminaãního jednání provozovatele
distribuãní soustavy k ostatním úãastníkÛm trhu s elektfiinou),
Duben
— zahájení krokÛ potfiebn˘ch k realizaci projektu vyãlenûní provozovatele distribuãní soustavy (zvolena
metoda vkladu ãásti podniku do 100% dcefiiné spoleãnosti – drÏitele licence na distribuci elektfiiny),
— zahájení provozu TrafosluÏby v sousedství rozvodny 110/22 kV Sever II.,
Kvûten — první v˘roãí otevfiení obchodní kanceláfie Adria,
— pfiíprava na fiádné valné hromady matefiské a dcefiin˘ch spoleãností,
— pfiestûhování dispeãinku Oblasti Sever z TR PraÏaãka do objektu Nitranská,
âerven — valná hromada spoleãnosti,
âervenec — optimalizace sítû obchodních kanceláfií (do‰lo k prodlouÏení provozu v kanceláfiích Adria, Vladimírka
a Balabenka; byla zru‰ena územní pfiíslu‰nost zákazníkÛ),
— rozhodnutí o urychlení procesu unbundlingu (ukonãení k 31. 12. 2005),
— zaloÏena 100% dcefiiná spoleãnost PREdistribuce, a.s., se základním kapitálem 2 mil. Kã,
Záfií
— zahájena jednání o Kolektivní smlouvû (Dodatek na rok 2006),
¤íjen
— zahájena pfiíprava fiádné valné hromady spoleãnosti dne 1. 12.,
Listopad — v rámci jednotné firemní identity bylo schváleno pouÏívání jednotného korporátního loga pro v‰echny
ãleny skupiny PRE,
Prosinec — fiádná valná hromada neprobûhla z dÛvodu neusná‰eníschopnosti pfiítomn˘ch akcionáfiÛ; termín
náhradní valné hromady stanoven na 28. 12.,
— definitivní schválení (valnou hromadou) vloÏení ãásti podniku „divize distribuce“ do 100% dcefiiné
spoleãnosti PREdistribuce, a.s., nav˘‰ení základního kapitálu,
— zahájení provozu nov˘ch webov˘ch stránek PRE a PREdi,
— zahájení masivní informaãní marketingové kampanû (plná liberalizace trhu od 1. 1. 2006),
— mezi majoritním akcionáfiem PRE-H a.s., a spoleãností Honor Invest, a.s., probûhla jednání
o Memorandu, které definuje vztahy mezi tûmito v˘znamn˘mi akcionáfii PRE, dne 28. 12. oznámili
akcionáfii PRE-H, a.s., a Honor Invest, a.s., jednání ve shodû.
11
Profil spoleãnosti
Základní údaje o PRE
Licence na obchod s elektfiinou ã. 140100139
Licence na distribuci elektfiiny ã. 120100560
Licence na distribuci elektfiiny (od 1. 1. 2006 PREdistribuce, a.s.), ã. 120504769
Plo‰n˘ rozsah licencované oblasti distribuce Praha vãetnû Roztok
cca 500 km 2
Poãet obyvatel v oblasti Praha
1 200 000 osob
2 376 osob
PrÛmûrn˘ poãet obyvatel na km2
PraÏská energetika, a.s., je spoleãnost s bohatou tradicí trvající více neÏ sto let. Dne 1. 9. 1897 byla zaloÏena firma, kterou
PRE povaÏuje za svého pfiímého právního pfiedchÛdce – Elektrické podniky královského hlavního mûsta Prahy. Tento
subjekt tehdy kompletnû zaji‰Èoval pro hlavní mûsto v˘robu elektfiiny, v˘stavbu, údrÏbu a provozování v‰ech tratí
elektrick˘ch drah, osvûtlení na ulicích a v domech a samozfiejmû i distribuci elektrické energie pro velké prÛmyslové
podniky, drobné podnikatele a domácnosti.
V prÛbûhu první poloviny minulého století prodûlala firma fiadu reorganizací a restrukturalizací, pfieãkala obû svûtové
války, období socialistického hospodafiení; v roce 1990 se PraÏské energetické závody staly samostatn˘m státním
podnikem a 1. 1. 1994 vznikla akciová spoleãnost PraÏská energetika v dne‰ní podobû.
PRE je regionální distribuãní energetická spoleãnost pÛsobící na území hlavního mûsta Prahy a mûsta Roztoky u Prahy.
Na tomto území o rozloze pfiibliÏnû 500 km2 a cca 1,2 mil. obyvatel je spoleãnost dodavatelem elektfiiny pro prÛmyslové
podniky, podnikatele a domácnosti. Prioritní snahou vedení a v‰ech zamûstnancÛ spoleãnosti je zmûnit podnik dfiíve
technokratického typu na moderní elektroenergetickou spoleãnost komerãního zamûfiení, která je schopna pruÏnû se
pfiizpÛsobovat promûnliv˘m poÏadavkÛm sv˘ch zákazníkÛ. Hlavním cílem v‰ech zamûstnancÛ je zvy‰ování kvality
ve‰ker˘ch poskytovan˘ch sluÏeb v novû vytvofieném konkurenãním prostfiedí v sektoru energetiky, trvalé zlep‰ování
ekonomick˘ch ukazatelÛ a v neposlední fiadû i zmûna pfiístupu a my‰lení zamûstnancÛ ve vztahu k jejich práci
a k zákazníkÛm.
Zásadním poÏadavkem vypl˘vajícím z energetické legislativy u vertikálnû integrovaného podnikatele, kter˘m je i PRE,
bylo právní, organizaãní a úãetní oddûlení regulovan˘ch ãinností od ostatních ãinností v energetické spoleãnosti, tedy
vyãlenûní provozovatele distribuãní soustavy (PDS) do samostatné dcefiiné spoleãnosti a oddûlení distribuce od ostatních
ãinností spoleãnosti, pfiedev‰ím od obchodu a prodeje (tzv. unbundling).
V souvislosti s novû vznikl˘m trÏním prostfiedím v sektoru je tfieba ve zv˘‰ené mífie podporovat pfiedev‰ím samostatnost
a odpovûdnost zamûstnancÛ v oblasti rozvoje sluÏeb. Naprostou samozfiejmostí je dodrÏování Etického kodexu, kter˘ byl
zpracován vedením spoleãnosti. Nutnost zv˘‰en˘ch poÏadavkÛ na fungování spoleãnosti se postupnû odráÏí i ve
zmûnách zamûstnanecké struktury.
Spoleãnost se úspû‰nû vyrovnala s prvními ãtyfimi lety liberalizace trhu v elektroenergetice.
12
PRE V˘roãní zpráva 05
Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva
VáÏení akcionáfii,
vnûj‰í prostfiedí pro podnikání v elektroenergetice se v porovnání s pfiedchozím rokem zmûnilo. Dne 1. 1. 2006 vstoupil
v platnost novelizovan˘ energetick˘ zákon. Ten posiluje nediskriminaãní pfiístup k distribuãní síti, zavádí unbundling –
tj. právní oddûlení distribuãní soustavy od vertikálnû integrovaného podniku a pfiiná‰í nové poÏadavky na nezávislost
rozhodování pfii fiízení a rozvoji distribuãní sítû a ukládá provozovateli sítû nové povinnosti. Pfiedstavenstvo spoleãnosti
pfiipravilo oddûlení provozovatele distribuãní soustavy od stávajícího PRE k 1. 1. 2006 formou vkladu ãásti podniku.
Spoleãnost PREdistribuce, a.s., byla zaloÏena jako 100% dcefiiná spoleãnost PRE se základním kapitálem 2 mil. Kã v srpnu
2005 a rozhodnutím náhradní valné hromady 28. 12. 2005 do‰lo k nav˘‰ení základního kapitálu o 21 547 mil. Kã
k 1. 1. 2006. Nová spoleãnost je od téhoÏ data drÏitelem licence na distribuci v Praze a Roztokách u Prahy.
Akcionáfii PRE se v roce 2005 pfiíli‰ nezmûnili – pouze u majoritního akcionáfie PraÏská energetika Holding, a.s., se
v prosinci zv˘‰il podíl EnBW ze 34 % na 49 % a RWE Energy pfiestalo b˘t akcionáfiem PRE-H, a.s. Pro PRE je v˘znamnou
skuteãností oznámení dvou nejvût‰ích akcionáfiÛ – PraÏská energetika Holding, a.s., a Honor Invest, a.s., - o jednání ve
shodû dne 28. 12. 2005.
Uvnitfi na‰í spoleãnosti nedo‰lo k v˘znamn˘m zmûnám. Organizaãní uspofiádání, kdy byl podnik rozdûlen na ãtyfii divize,
se osvûdãilo. Divize distribuce byla z pohledu ãinností uspofiádána tak, aby mohla b˘t bez velk˘ch zmûn vloÏena do novû
vzniklé dcefiiné spoleãnosti. Byla tak vymezena ãást podniku, vkládaná do nové spoleãnosti, a vklad byl ocenûn.
Distribuce elektfiiny podléhá cenové a kvalitativní regulaci Energetického regulaãního úfiadu. Celkové zatíÏení sítû
dosáhlo 1086,4 MW s meziroãním zv˘‰ením o 2,06 %. Po síti bylo dopraveno 5848,2 GWh (+ 3,15 %), pfiiãemÏ byly pokryty
ve‰keré poÏadavky na v˘kon a energii pro stávající i nové zákazníky vãetnû investorÛ developersk˘ch projektÛ.
V prÛbûhu celého roku byly vÛãi zákazníkÛm plnûny standardy dodávek elektfiiny v souladu s vyhlá‰kou ERÚ 306/2001
Sb. Dosáhli jsme vy‰‰ích parametrÛ spolehlivosti dodávek ve srovnání s rokem 2004. K tomu pfiispûlo pokraãování
intenzivní obnovy a rozvoje sítû. Na tuto oblast bylo vynaloÏeno 1,039 mil. Kã a dal‰ích 228 mil. Kã bylo vloÏeno do oprav
z provozních prostfiedkÛ. Dále jsme rozvíjeli pouÏití geografického informaãního systému, zákaznické systémy a systémy
pro dispeãerské fiízení chodu sítí. Nejv˘znamnûj‰í dokonãenou investicí bylo doplnûní transformátoru 110/22 kV
a rozvodny 22 kV v rozvodnû Zliãín pro pokrytí zv˘‰en˘ch poÏadavkÛ leti‰tû Ruzynû.
V oblasti prodeje elektfiiny se zákazníky oprávnûn˘mi vybrat si svého dodavatele stály v‰echny podnikatelské subjekty.
Konkurencí nejvíce ohroÏeny jsou dodávky velk˘m zákazníkÛm, proto jsme kladli v roce 2005 dÛraz na rozvoj
individuálních prodejních kanálÛ a nov˘ch metod prodeje elektfiiny. Dodávky této skupinû zákazníkÛ pfiedstavují více
neÏ 50 % dodávek v‰em koneãn˘m zákazníkÛm. V oblasti maloodbûru spoleãnost implementovala v roce 2005 nov˘
informaãní systém. To znamenalo nutnost doãasného pozastavení nûkter˘ch ãinností v oblasti odeãtÛ a fakturace.
DÛvodem implementace nového informaãního systému byla pfiíprava na úplné otevfiení trhu od 1. ledna 2006. Souãasnû
do‰lo ke sníÏení poãtu obchodních kanceláfií ze 6 na 3, sjednocení otvírací doby pro vefiejnost a zru‰ení územní
pfiíslu‰nosti. Celková uÏiteãná dodávka elektfiiny stoupla o 3,15 %, z toho velkoodbûr o 2,4 % a maloodbûr o 4 %.
13
Dominantním dodavatelem elektfiiny byla i v roce 2005 firma âEZ, a.s.
Spoleãnost dosáhla v roce 2005 historicky nejvy‰‰ího ãistého zisku 1,245 mil. Kã. V porovnání s pfiedchozím rokem se
marÏe zv˘‰ila o víc jak 200 mil. Kã a úspora v nákladech ãinila 100 mil. Kã. Celková aktiva spoleãnosti dosáhla
12,809 mil. Kã, tj. o 1 309,8 mil. Kã. více neÏ v roce 2004. Nejvût‰í podíl na celkov˘ch aktivech mají dlouhodobá aktiva ve
v˘‰i 11 959,2 mil. Kã. Toto v˘sledné ãíslo bylo ovlivnûno jak investiãní v˘stavbou, tak metodick˘mi zmûnami. Na stranû
pasiv tvofií hodnotovû nejvût‰í poloÏku vlastní kapitál (9 725,4 mil. Kã).
V roce 2005 pracovalo ve firmû v prÛmûru 1 214 osob, tj. o 24 lidí ménû neÏ v roce 2004. Tûm v‰em patfií podûkování za
dosaÏení rekordního hospodáfiského v˘sledku.
Ing. Drahomír Ruta
pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel
14
15
Zleva: Dipl. Ing. U. Benkendorff, Ing. P. Elis, Ing. D. Ruta, Ing. V. ·alek, JUDr. M. Janãík
16
PRE V˘roãní zpráva 05
Statutární orgány a vedení spoleãnosti
Pfiedstavenstvo k 31. 12. 2005
(ãlenové ve funkci k tomuto datu jsou oznaãeni tuãnû)
Ing. Drahomír Ruta
Pfiedseda,
absolvent âVUT – FEL v Praze;
v sektoru energetiky pracuje od roku 1970. Pfiedseda pfiedstavenstva dcefiiné spoleãnosti PREleas, a.s., je ãlenem dozorãí
rady âSZE (do 8. 12.); od 9. 12. ãlen pfiedstavenstva, ãlen dozorãí rady PREdistribuce, a.s., (od 1. 2. 2006).
Datum narození: 12. 1. 1946
Bydli‰tû: Praha 8, Sopotská 642/64, PSâ 181 00
Ing. Vladimír ·alek (do 31. 12. 2005)
Místopfiedseda,
absolvent VUT – FEL v Brnû;
v sektoru energetiky pracuje od roku 1971. Pfiedseda pfiedstavenstva dcefiiné spoleãnosti CEP, a.s. (do 28. 2. 2006), ãlen
pfiedstavenstva dcefiiné spoleãnosti PREdistribuce, a.s., (od 7. 9. do 31. 12.), (od 1. 1. – 31. 1. 2006 ãlen dozorãí rady).
Datum narození: 25. 3. 1944
Bydli‰tû: Praha 4, Na Pankráci 38, PSâ 140 00
Ing. Pavel Elis
âlen, (od 1. 3. 2006 místopfiedseda),
absolvent âVUT – FEL v Praze; v sektoru energetiky pracuje od roku 1989; v roce 2004 absolvoval Prague International
Business School.
âlen pfiedstavenstva PREleas, a.s., ãlen dozorãí rady FABRICOM CZ, a.s., a ãlen dozorãí rady PREdistribuce, a.s.,
(od 1. 2. 2006).
Datum narození: 24. 11. 1965
Bydli‰tû: Praha 5, Na Stárce 633/15, PSâ 150 00
Dipl. Ing. Uwe Benkendorff
âlen,
absolvent Univerzity v Hannoveru, SRN, kde získal titul inÏen˘ra ekonomie. Pracoval 4 roky jako vedoucí daÀového
oddûlení ve firmû PreussenElektra AG. Ve skupinû EnBW zaãal pracovat v roce 1999 (nejprve jako projektov˘ fieditel;
posléze jako fieditel oddûlení prÛmyslov˘ch zákazníkÛ). Je ãlenem dozorãí rady PRE-H a.s., (do 28. 12., od téhoÏ dne ãlen
pfiedstavenstva).
Datum narození: 17. 1. 1963
Bydli‰tû v âR: Praha 5, Pod Dûvínem 14/2104, PSâ 150 00
17
JUDr. Milan Janãík
âlen,
absolvent konzervatofie, ãlen Opery státních divadel, soukrom˘ manaÏer. V letech 1998–2002 pracoval jako zástupce
starosty Mâ Praha 5; od roku 2002 aÏ dosud je starostou této mûstské ãásti. Je ãlenem zastupitelstva hlavního mûsta
Prahy. âlen pfiedstavenstva Nadace Îivot umûlce; pfiedseda pfiedstavenstva Brasil & Bohemia Group, a.s.;
AndreaCe, s.r.o. – jednatel; Janãík & syn, s.r.o. – jednatel; ãlen dozorãí rady âermák, a. s.; místopfiedseda pfiedstavenstva
TCP-Vidoule, a. s., (od 2. 6. 2003).
Datum narození: 24. 10. 1959
Bydli‰tû: Praha 5, Holeãkova 47, PSâ 150 00
Dozorãí rada k 31. 12. 2005
(ãlenové ve funkci k tomuto datu jsou oznaãeni tuãnû)
JUDr. Petr Hulinsk˘
Pfiedseda,
absolvent Policejní akademie âR, kde získal titul magistra. V roce 2003 získal dal‰ím studiem titul JUDr; v souãasné dobû
je námûstkem primátora hlavního mûsta Prahy pro oblast financí.
Datum narození: 25. 8. 1967
Bydli‰tû: Praha 10, Kolovratská 58/1, PSâ 100 00
Dipl. Phys. Hermann Lıschen
Místopfiedseda,
absolvent univerzity v Kielu, SRN; v sektoru energetiky je ãinn˘ od roku 1983. V letech 1982–1995 pracoval na rÛzn˘ch
pozicích v EnBW AG; v souãasné dobû je v této spoleãnosti fieditelem úseku zahraniãních úãastí. V letech 1996–2000 byl
v˘konn˘m fieditelem zastoupení EnBW AG v Maìarsku a ãlenem pfiedstavenstva budape‰Èského rozvodného závodu.
V âR je ãlenem dozorãí rady PRE-H, a.s., a ãlenem dozorãí rady PREdistribuce, a.s., (od 1. 2. 2006).
Datum narození: 21. 10. 1953
Bydli‰tû: Mahlestrasse 50, Stuttgart, SRN
Ing. Mgr. Miroslav Poche
âlen,
absolvent provoznû-ekonomické fakulty âZU v Praze a fakulty sociálních vûd UK (obor politologie) rovnûÏ v Praze.
V souãasné dobû je ãlenem Zastupitelstva hlavního mûsta Prahy, pfiedsedou finanãního a ãlenem zahraniãního
a kulturního v˘boru. Je pfiedsedou pfiedstavenstva PRE-H, a.s., spoleãníkem spoleãnosti Balpo v.o.s., a ãlenem dozorãí
rady HC Slavia Praha s.r.o.
Datum narození: 3. 6. 1978
Bydli‰tû: Praha 3, Velehradská 28, PSâ 130 00
18
PRE V˘roãní zpráva 05
Martin Langmajer
âlen,
tfii roky studoval na åVUT; v souãasné dobû studuje Vysokou ‰kolu finanãnû-správní. Zastává funkci zástupce starosty
mûstské ãásti Praha 22, je místopfiedsedou v˘boru bytové politiky, ãlen v˘boru infrastruktury a ãlen zahraniãního v˘boru
zastupitelstva hl. m. Prahy. Je ãlenem dozorãí rady spoleãnosti Kolektory Praha, a.s.
Datum narození: 20. 12. 1964
Bydli‰tû: Praha 10, Tichonická 1017/30, PSâ 104 00
Dr. Martin Konermann
âlen,
studoval na univerzitû v Aschenu, SRN; titul doktora pak získal na univerzitû v Erlangenu, SRN. V letech 1989–1992
pracoval ve v˘zkumném ústavu v Düsseldorfu; v období 1992–1997 byl vedoucím projektu akvizic v âR, Maìarsku
a Thajsku spoleãnosti Bayernwerk (dnes E.ON). V letech 1997–2000 pracoval jako vedoucí oddûlení kontrolingu
v EnBW AG; v letech 2000–2003 byl ãlenem pfiedstavenstva v Maìarsku - ELMÜ Rt Budapest a EMASZ Rt Miskolc
a SSE, a.s., ve Slovenské republice. Od roku 2006 je vedoucím distribuãních sluÏeb EnBW ve Stuttgartu, SRN.
Datum narození: 27. 8. 1961
Bydli‰tû: Saarlandstrasse 20, 70567 Stuttgart, SRN
Dr. Ulrich Jobs
âlen,
Absolvent technické univerzity v Clausthal-Zellerfeld, SRN; svoji profesní kariéru zahájil v roce 1977 u energetického
koncernu RWE; v roce 2001 pfievzal vedení nad báÀsk˘m prÛmyslem v r˘nském hnûdouhelném revíru. Je v˘konn˘m
fieditelem RWE Energy Czech Republic, s.r.o., (zodpovídá za v‰echny majetkové úãasti tohoto subjektu v âR); je pfiedsedou
pfiedstavenstva Transgas, a.s., ãlenem dozorãí rady PP-H, a.s., ãlenem dozorãí rady Stfiedoãeská plynárenská, a.s.,
a ãlenem dozorãí rady PRE-H a.s., (od 21. 4. do 28. 12.).
Datum narození: 20. 4. 1953
Bydli‰tû: Praha 2, Kladská 5/1489, PSâ 120 00
Josef Nûmeãek
âlen,
vedoucí provozu poruchové sluÏby; v PRE od roku 1973 (od 1. 1. 2006 PREdistribuce, a.s.).
Datum narození: 24. 10. 1948
Bydli‰tû: Praha 5, Svornosti 952/19 PSâ 150 00
19
Ing. Martin Schneider
âlen,
útvar Diagnostika a mûfiení; v PRE od roku 1985 (od 1. 1. 2006 PREdistribuce, a.s.).
Je pfiedsedou pfiedstavenstva Bytového druÏstva Ke KurtÛm.
Datum narození: 3. 6. 1959
Bydli‰tû: Praha 4, Ke KurtÛm 375, PSâ 142 00
Ladislav Zitta
âlen (do 1. 3. 2006),
technik mûfiení OK 4; v PRE od roku 1971 (od 1. 1. 2006 PREdistribuce, a.s.).
Datum narození: 13. 11. 1952
Bydli‰tû: Mnichovice, Podskalí 625, PSâ 251 64
âanãíková Eva
âlen (od 1. 3. 2006),
sekce Ekonomika skupiny, mzdová úãetní; v PRE od roku 1984.
Datum narození: 7. 5. 1958
Bydli‰tû: Praha 10, Vajdova 241/10, PSâ 102 00
V˘konn˘ management k 31. 12. 2005
Ing. Drahomír Ruta
generální fieditel
Ing. Vladimír ·alek (do 31. 12.)
fieditel divize Distribuce
Ing. Pavel Elis
fieditel divize Obchodování a sluÏby
Dipl. Ing. Uwe Benkendorff
fieditel divize Prodej a strategie
20
PRE V˘roãní zpráva 05
Kodex správy a fiízení spoleãnosti zaloÏen˘
na principech OECD
(Prohlá‰ení spoleãnosti o mífie souladu její správy a fiízení s kodexem)
âlenové pfiedstavenstva spoleãnosti PRE usilují o v‰eobecné zdokonalení standardÛ správy a fiízení spoleãnosti
a v rozsahu dále uvedeného textu pfiijali „Kodex správy a fiízení spoleãnosti“, jak to doporuãuje Komise pro cenné papíry.
Statutární a fiídící orgány spoleãnosti
Pfiedstavenstvo k 31. 12. 2005:
Ing. Drahomír Ruta
— pfiedseda
Ing. Vladimír ·alek
— místopfiedseda (do 31. 12.)
Ing. Pavel Elis
— ãlen (od 1. 3. 2006 místopfiedseda)
Dipl. Ing. Uwe Benkendorff
— ãlen
JUDr. Milan Janãík
— ãlen
Pfiedstavenstvo rozhoduje o v‰ech záleÏitostech spoleãnosti, které nejsou obecnû závazn˘mi právními pfiedpisy
a stanovami spoleãnosti vyhrazeny do pÛsobnosti valné hromady ãi dozorãí rady.
Prakticky v‰ichni ãlenové pfiedstavenstva pracují svoji celou profesní kariéru v sektoru elektroenergetiky jednak na
rÛzn˘ch úrovních fiízení, jednak na rÛzn˘ch úsecích aktivit firmy podnikající v energetice. Jde o specialisty, ktefií jsou
ãasto zváni jako odborníci referující na konferencích a sympoziích, jak v tuzemsku tak i v zahraniãí. Odborná zpÛsobilost
je v souãasné dobû pfiechodu od dfiívûj‰ího prakticky monopolního postavení distribuãní firmy k budoucímu plnû trÏnímu
modelu prioritou a zárukou, Ïe spoleãnost bude dobfie a koncepãnû fiízena.
Pfiedstavenstvu pfiíslu‰í zejména (ãl. 17 a 23 stanov spoleãnosti):
1. zabezpeãovat obchodní vedení spoleãnosti,
2. vykonávat zamûstnavatelská práva,
3. svolávat valnou hromadu a organizaãnû ji zabezpeãovat,
4. zajistit zpracování a pfiedkládat valné hromadû:
a) návrhy na zv˘‰ení nebo sníÏení základního kapitálu, jakoÏ i vydání vymûniteln˘ch a prioritních dluhopisÛ podle
§ 160 Obchodního zákoníku,
b) fiádnou, mimofiádnou a konsolidovanou, popfiípadû i mezitímní úãetní závûrku,
c) návrh na rozdûlení zisku vãetnû stanovení v˘‰e a zpÛsobu vyplacení dividend a tantiém a odmûÀování ãlenÛ
pfiedstavenstva a dozorãí rady,
d) zprávy o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a o stavu jejího majetku,
e) návrhy na zpÛsob úhrady ztrát spoleãnosti,
f) návrh na zv˘‰ení rezervního fondu nad hranici urãenou stanovami,
21
g) návrhy na zfiízení a zru‰ení dal‰ích, ve stanovách neuveden˘ch orgánÛ, jakoÏ i na vymezení jejich postavení
a pÛsobnosti,
h) návrh na zru‰ení spoleãnosti,
i) návrh zmûny stanov, vykonávat usnesení, pfiípadnû rozhodnutí valné hromady,
5. zaji‰Èovat fiádné vedení pfiedepsané evidence, úãetnictví, obchodních knih a ostatních dokladÛ spoleãnosti, sestavení
zprávy o ãtvrtletních v˘sledcích hospodafiení pro dozorãí radu a sestavení a uvefiejnûní v˘roãní a pololetní zprávy
podle zákona o cenn˘ch papírech, uloÏení schválené úãetní závûrky ovûfiené auditorem spolu se zprávou auditora do
sbírky listin u rejstfiíkového soudu do jednoho mûsíce po jejím schválení valnou hromadou, zvefiejnûní vybran˘ch údajÛ
z v˘roãní zprávy,
6. jmenovat a odvolávat zamûstnance spoleãnosti, u nichÏ to stanovuje Zákoník práce,
7. uzavírat se ãleny dozorãí rady a se ãleny pfiedstavenstva smlouvy na v˘kon jejich funkcí v souladu s usnesením valné
hromady.
Pfiedstavenstvu pfiíslu‰í po pfiedchozím souhlasu dozorãí rady uskuteãÀovat:
1. kapitálovou úãast v jin˘ch obchodních spoleãnostech ãi sdruÏeních, kdy hodnota vkladu spoleãnosti je v jednotlivém
pfiípadû vy‰‰í neÏ 30 mil. Kã, nebo pfiijetí jak˘chkoli záruk za závazky jin˘ch osob od hodnoty 5 mil. Kã v jednotlivém
pfiípadû,
2. prodej a pronájem vnitfiních organizaãních jednotek,
3. v˘bûr auditora úãetní závûrky a návrh smlouvy s tímto auditorem,
4. zcizení a dlouhodob˘ pronájem nemovitostí, pokud v jednotlivém pfiípadû úãetní hodnota pfiesáhne 5 mil. Kã,
5. investiãní projekty s finanãním nákladem nad 30 mil. Kã, pfiijetí dlouhodobé a stfiednûdobé pÛjãky (úvûru) a jiné
dlouhodobé finanãní operace nad 30 mil. Kã,
6. zásady mzdové politiky spoleãnosti,
7. návrhy na zv˘‰ení nebo sníÏení základního kapitálu, jakoÏ i vydání vymûniteln˘ch a prioritních dluhopisÛ podle
§ 160 Obchodního zákoníku,
8. hospodáfisk˘ plán, skládající se z plánu hospodáfiského v˘sledku, finanãního plánu, plánu bilance, investiãního plánu,
personálního plánu, plánu nákupu a odbytu, doplnûn˘ pûtilet˘m plánem, jakoÏ i zmûny hospodáfiského plánu;
hospodáfisk˘ plán, doplnûn˘ pûtilet˘m plánem, se pfiedloÏí pfied uplynutím pfiedchozího obchodního roku vãas ke
schválení,
9. koncepci podnikatelské ãinnosti spoleãnosti.
Pfiedstavenstvo je povinno si vyÏádat stanovisko dozorãí rady k tûmto záleÏitostem:
1. zmûnám stanov pfiedkládan˘m valné hromadû,
2. pofiadu jednání valné hromady vãetnû materiálÛ pro valnou hromadu,
3. zfiízení a pravidlÛm hospodafiení fondÛ,
4. zásadním zmûnám v‰eobecné organizace spoleãnosti,
5. pouÏití rezervního fondu.
22
PRE V˘roãní zpráva 05
âlenové pfiedstavenstva jsou povinni pfii v˘konu své funkce jednat s péãí fiádného hospodáfie a zachovávat mlãenlivost
o dÛvûrn˘ch informacích a skuteãnostech, jejichÏ prozrazení tfietím osobám by mohlo zpÛsobit spoleãnosti ‰kodu.
âlenové pfiedstavenstva jsou taktéÏ povinni respektovat omezení t˘kající se zákazu konkurence, která pro nû vypl˘vají
z pfiíslu‰n˘ch ustanovení obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ.
DÛsledky poru‰ení povinností obsaÏen˘ch ve v˘‰e uveden˘ch dvou odstavcích vypl˘vají z obecnû závazn˘ch právních
pfiedpisÛ.
âlenové pfiedstavenstva odpovídají spoleãnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecnû závazn˘mi právními
pfiedpisy za ‰kodu, kterou jí zpÛsobí poru‰ením povinností pfii v˘konu své funkce. ZpÛsobí-li takto ‰kodu více ãlenÛ
pfiedstavenstva, odpovídají za ni spoleãnosti spoleãnû a nerozdílnû.
Vztah mezi spoleãností a ãlenem pfiedstavenstva pfii zafiizování záleÏitostí spoleãnosti se fiídí pfiimûfienû ustanoveními
Obchodního zákoníku o mandátní smlouvû, pokud z ujednání mezi spoleãností a ãlenem pfiedstavenstva nebo z jin˘ch
ustanovení Obchodního zákoníku, upravujících jeho povinnosti, nevypl˘vá jiné urãení práv a povinností.
Dozorãí rada k 31. 12. 2005:
JUDr. Petr Hulinsk˘
— pfiedseda
Dipl. Phys. Hermann Lıschen
— místopfiedseda
Ing. Mgr. Miroslav Poche
— ãlen
Martin Langmajer
— ãlen
Dr. Martin Konermann
— ãlen
Dr. Ulrich Jobs
— ãlen
Josef Nûmeãek
— ãlen
Ing. Martin Schneider
— ãlen
Ladislav Zitta
— ãlen (do 1. 3. 2006)
Eva âanãíková
— ãlen (od 1. 3. 2006)
Dozorãí radû pfiíslu‰í zejména (ãl. 24 a 29 stanov spoleãnosti):
1. kontrolovat dodrÏování obecnû závazn˘ch pfiedpisÛ, stanov spoleãnosti a usnesení valné hromady,
2. pfiezkoumávat úãetní závûrky a návrh na rozdûlení zisku vãetnû stanovení v˘‰e a zpÛsobu vyplacení dividend
a tantiém a podávat o v˘sledku zprávu valné hromadû,
3. projednávat ãtvrtletní v˘sledky hospodafiení,
4. svolat valnou hromadu, vyÏadují-li si to zájmy spoleãnosti,
5. pfiedkládat valné hromadû a pfiedstavenstvu svá vyjádfiení, doporuãení a návrhy,
23
6. nahlíÏet kdykoli do evidence, úãetnictví, obchodních knih a ostatních dokladÛ spoleãnosti,
7. pfiezkoumávat v˘kon pÛsobnosti pfiedstavenstva na Ïádost akcionáfiÛ, ktefií mají akcie, jejichÏ souhrnná jmenovitá
hodnota pfiesahuje alespoÀ 3 % základního kapitálu,
8. vydávat stanovisko k návrhu na úhradu ztráty,
9. projednávat zprávu o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti,
10. projednávat v˘roãní a pololetní zprávu podle zákona o cenn˘ch papírech a v˘roãní zprávu podle zákona
o úãetnictví,
11. projednávat a schvalovat pfiedstavenstvu:
a) kapitálovou úãast v jin˘ch obchodních spoleãnostech ãi sdruÏeních, kdy hodnota vkladu spoleãnosti je
v jednotlivém pfiípadû vy‰‰í neÏ 30 mil. Kã, nebo pfiijetí ruãitelsk˘ch závazkÛ za závazky jin˘ch osob od hodnoty
5 mil. Kã v jednotlivém pfiípadû,
b) prodej a pronájem vnitfiních organizaãních jednotek,
c) zcizení a dlouhodob˘ pronájem nemovitostí, pokud v jednotlivém pfiípadû úãetní hodnota pfiesáhne 5 mil. Kã,
d) realizaci investiãních projektÛ s finanãním nákladem nad 30 mil. Kã,
e) pfiijetí dlouhodobé a stfiednûdobé pÛjãky (úvûru) a jiné dlouhodobé finanãní operace nad 30 mil. Kã,
f) v˘bûr auditora úãetní závûrky a návrh smlouvy s tímto auditorem,
g) návrhy na zv˘‰ení nebo sníÏení základního kapitálu a vydání vymûniteln˘ch a prioritních dluhopisÛ podle
§ 160 Obchodního zákoníku pfiedkládané valné hromadû,
h) koncepci podnikatelské ãinnosti spoleãnosti,
i) hospodáfisk˘ plán, skládající se z plánu hospodáfiského v˘sledku, finanãního plánu, plánu bilance, investiãního
plánu, personálního plánu, plánu nákupu a odbytu, doplnûn˘ pûtilet˘m plánem, jakoÏ i zmûny hospodáfiského
plánu,
j) zásady mzdové politiky spoleãnosti,
k) projednávat a vyjadfiovat se pfiedstavenstvu k:
— pouÏití rezervního fondu,
— svolávání valné hromady a k jejímu pofiadu jednání vãetnû pfiedkládan˘ch materiálÛ,
— zfiízení a pravidlÛm hospodafiení fondÛ,
— návrhu v‰eobecné organizace spoleãnosti,
— návrhu na pfievod akcií na jméno, s v˘jimkou akcie na jméno se zvlá‰tními právy,
12. b˘t pfiedstavenstvem informována zejména o:
a) v˘znamn˘ch kupních smlouvách s odbûrateli a s dodavateli,
b) zásadách pro kolektivní vyjednávání,
c) cenov˘ch návrzích pfiedloÏen˘ch regulaãnímu orgánu,
d) mzdovém v˘voji ve spoleãnosti.
Dozorãí rada plní dal‰í úkoly uloÏené jí zákonem a pfii své ãinnosti se fiídí obecnû závazn˘mi právními pfiedpisy,
stanovami spoleãnosti, usneseními valné hromady a sv˘m jednacím fiádem.
24
PRE V˘roãní zpráva 05
Povinnosti ãlenÛ statutárních orgánÛ
V souladu s Kodexem správy a fiízení spoleãnosti jsou ãlenové statutárních orgánÛ povinni pfii v˘konu své funkce jednat
s péãí fiádného hospodáfie a zachovávat mlãenlivost o dÛvûrn˘ch informacích a skuteãnostech, jejichÏ prozrazení tfietím
osobám by mohlo zpÛsobit spoleãnosti ‰kodu. Tím nejsou nijak dotãena oprávnûní ãlenÛ dozorãí rady vypl˘vající
z kontrolní pÛsobnosti tohoto orgánu spoleãnosti.
Na moÏn˘ stfiet zájmÛ je pamatováno ve smlouvách o podmínkách v˘konu funkce v‰ech ãlenÛ statutárních orgánÛ
spoleãnosti, kde je uvedeno: „âlen pfiedstavenstva (dozorãí rady) nesmí podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru
podnikání spoleãnosti, vstupovat se spoleãností do obchodních vztahÛ, zprostfiedkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby
obchody spoleãnosti, úãastnit se na podnikání jiné spoleãnosti jako spoleãník s neomezen˘m ruãením nebo jako
ovládající osoba jiné osoby se stejn˘m nebo podobn˘m pfiedmûtem podnikání, vykonávat ãinnost jako statutární orgán
nebo ãlen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejn˘m nebo obdobn˘m pfiedmûtem podnikání,
ledaÏe jde o koncern.“
DÛsledky poru‰ení povinností obsaÏen˘ch ve v˘‰e uveden˘ch odstavcích vypl˘vají z obecnû závazn˘ch právních
pfiedpisÛ.
âlenové statutárních orgánÛ odpovídají spoleãnosti – za podmínek a v rozsahu stanoveném obecnû závazn˘mi právními
pfiedpisy – za ‰kodu, kterou jí zpÛsobí poru‰ením povinností pfii v˘konu své funkce. ZpÛsobí-li takto ‰kodu více ãlenÛ
statutárního (-ch) orgánu (Û), odpovídají za nû spoleãnosti spoleãnû a nerozdílnû.
Vztah mezi spoleãností a ãlenem statutárního orgánu pfii zafiizování záleÏitostí spoleãnosti se fiídí pfiimûfienû ustanoveními
Obchodního zákoníku o mandátní smlouvû, pokud z ujednání mezi spoleãností a ãlenem statutárního orgánu nebo
z jin˘ch ustanovení Obchodního zákoníku, upravujících jeho povinnosti, nevypl˘vá jiné urãení práv a povinností.
V˘konn˘ management k 31. 12. 2005:
Ing. Drahomír Ruta
— generální fieditel
Ing. Vladimír ·alek
— fieditel divize Distribuce (do 31. 12.)
Ing. Pavel Elis
— fieditel divize Obchodování a sluÏby
Dipl. Ing. Uwe Benkendorff
— fieditel divize Prodej a strategie
Dozorãí rada je volena valnou hromadou (s v˘jimkou ãlenÛ dozorãí rady, ktefií zastupují zamûstnance) a ta následnû volí
pfiedstavenstvo.
âlenové statutárních orgánÛ mají dostatek obchodních, finanãních a specificky odvûtvov˘ch dovedností a praktick˘ch
zku‰eností, aby mohli zaji‰Èovat úãinné fiízení spoleãnosti.
25
V‰ichni ãlenové statutárních orgánÛ mají vãasn˘ pfiístup ke v‰em potfiebn˘m informacím. Pfiedstavenstvo se v prÛbûhu
roku 2005 se‰lo ‰estnáctkrát; dozorãí rada pak sedmkrát. Podrobné podklady pro jednání byly vÏdy rozesílány v souladu
s jednacími fiády pfiedstavenstva a dozorãí rady 10 dnÛ pfied pfiíslu‰n˘m jednáním s cílem zajistit, aby ãlenové
pfiedstavenstva a dozorãí rady mohli ãinit kvalifikovaná rozhodnutí o záleÏitostech, které mají fie‰it. Nûkteré podklady
byly v pfiípadû potfieby prezentovány a komentovány i ústnû.
Jak je z v˘‰e uvedeného patrné, byli od poãátku roku ãleny pfiedstavenstva v‰ichni ãtyfii ãlenové vedení spoleãnosti.
âlenové obou statutárních orgánÛ mohou kdykoliv v pfiípadû potfieby vyuÏít sluÏeb odborn˘ch konzultaãních
a poradensk˘ch firem; v pfiípadû potfieb i sluÏeb nezávislého auditora.
Zvy‰ování hodnoty spoleãnosti pro akcionáfie, informaãní otevfienost vÛãi v‰em akcionáfiÛm a investorÛm
a transparentnost v‰ech rozhodnutí je jednou z hlavních priorit pfiedstavenstva a vedení spoleãnosti. Pro kontakt
s akcionáfii bylo v rámci spoleãnosti zfiízeno oddûlení, které je akcionáfiÛm pro jejich pfiípadné dotazy kdykoliv plnû
k dispozici.
âlenÛm statutárních orgánÛ je rovnûÏ v pfiípadû potfieby plnû k dispozici právní sekce spoleãnosti, která buì vlastními
silami nebo ve sporn˘ch pfiípadech za pomoci externí právní firmy, zaji‰Èuje soulad fiízení spoleãnosti s platn˘mi zákony,
vyhlá‰kami a smûrnicemi.
V souladu s nutností zdokonalovat vnûj‰í regulaãní a právní prostfiedí spoleãnost upfiednostÀuje (jak je dfiíve uvedeno)
odbornou fundovanost a nezávislost ãlenÛ statutárních orgánÛ.
Pfiedstavenstvo má tajemníka spoleãnosti, kter˘ se zúãastÀuje v‰ech schÛzí pfiedstavenstva a je odpovûdn˘ za pofiizování
zápisÛ.
Dozorãí rada má rovnûÏ tajemníka, kter˘ je zároveÀ jejím ãlenem.
Vztahy spoleãnosti s akcionáfii
Spoleãnost dbá v‰ech ustanovení Obchodního zákoníku ohlednû ochrany práv akcionáfiÛ, zejména bez odkladu
poskytuje v‰echny pfiíslu‰né informace o spoleãnosti, svolává a vede své valné hromady.
Spoleãnost kromû toho zaji‰Èuje stejné zacházení se v‰emi akcionáfii a respektuje zásady Kodexu správy a fiízení
spoleãností. Na valné hromadû jsou pro potfieby akcionáfiÛ, resp. pro okamÏitou reakci na jejich dotazy vÏdy pfiítomni
zástupci hlavních úsekÛ spoleãnosti. Ve‰keré dotazy na v‰ech dosud konan˘ch fiádn˘ch i mimofiádn˘ch valn˘ch
hromadách (od zaloÏení akciové spoleãnosti v roce 1994) byly vÏdy zodpovûzeny okamÏitû na jednání a nebylo nutno
vyuÏít moÏnosti odpovûdût písemnû post festum.
26
PRE V˘roãní zpráva 05
Spoleãnost aktivnû podnûcuje konstruktivní dialog s institucionálními investory jak jednotliv˘mi, tak prostfiednictvím
jejich pfiíslu‰n˘ch asociací.
Na valné hromadû a ve v˘roãní zprávû jsou akcionáfii seznamováni s v˘‰í odmûn ãlenÛ statutárních orgánÛ.
Ve vûci evidence akcionáfiÛ spoleãnost plnû zaji‰Èuje bezpeãn˘ zpÛsob registrace vlastnictví akcií. Akcionáfii mají
v pfiípadû zájmu moÏnost kdykoliv nahlédnout do pololetních a v˘roãních zpráv, mají k dispozici informace, které by
mohly ovlivnit cenu akcií.
Spoleãnost Ïádn˘m zpÛsobem nebrání volnému obchodu s vlastními akciemi, které jsou obchodovány prostfiednictvím
BCPP, RM-S a SCP.
Pro dostupnost a úsporu nákladÛ organizuje spoleãnost valnou hromadu vÏdy ve vlastních prostorách a v dopoledních
hodinách. Program valné hromady je vÏdy koncipován tak, aby umoÏnil diskusi o otázkách, které platnû a fiádnû vznesl
kter˘koli akcionáfi.
V˘roãní zpráva podává v‰em akcionáfiÛm i investorÛm jasnou informaci o finanãní struktufie a zpÛsobu v˘konného fiízení
spoleãnosti.
V souladu s pfiíslu‰n˘mi ustanoveními Obchodního zákoníku je se v‰emi akcionáfii téÏe tfiídy (vlastní stejn˘ druh akcií)
zacházeno stejnû. V rámci kaÏdého druhu akcií mají akcionáfii stejná hlasovací práva. KaÏd˘ akcionáfi a investor obdrÏí
(v pfiípadû zájmu) informace o hlasovacích právech spojen˘ch se v‰emi druhy akcií je‰tû pfied tím, neÏ akcie pfiípadnû
zakoupí.
S cílem maximální informovanosti jak akcionáfiÛ, tak ‰iroké vefiejnosti, jsou ve‰keré informace o aktivitách spoleãnosti pro
zájemce k dispozici na www.pre.cz. Tento zpÛsob nabízí získání ve‰ker˘ch informací fiádn˘m, vãasn˘m a nákladovû
efektivním pfiístupem.
Obecné problémy informaãní otevfienosti a transparentnosti
V‰ichni ãlenové pfiedstavenstva a dozorãí rady mají povinnost danou zákonn˘mi normami zvefiejnit kaÏd˘ svÛj podstatn˘
zájem na transakcích provádûn˘ch spoleãností.
Spoleãnost se fiídí smûrnicemi KCP o zvefiejÀování v‰ech podstatn˘ch informací a respektuje zásady Kodexu správy
a fiízení spoleãností. Tím umoÏÀuje akcionáfiÛm a potenciálním akcionáfiÛm poznat finanãní situaci, v˘konnost, vlastnictví
a správu spoleãnosti.
27
V˘bory pro audit, jmenování a odmûÀování
S cílem zaji‰tûní efektivního vnitfiního fiízení byl ve spoleãnosti ustaven útvar vnitfiního auditu. Útvar poskytuje nezávislou,
objektivnû zji‰Èovací a konzultaãní ãinnost zamûfienou na pfiidávání hodnoty a zdokonalování procesÛ ve spoleãnosti.
Napomáhá organizaci dosahovat jejich cílÛ tím, Ïe pfiiná‰í systematick˘ metodick˘ pfiístup k hodnocení a zlep‰ování
úãinnosti systému fiízení rizik, fiídicích a kontrolních procesÛ a fiízení a správy organizace.
Vedoucí vnitfiního auditu je pfiímo podfiízen generálnímu fiediteli. Útvar vnitfiního auditu je ãlenem âeského institutu
interních auditorÛ a ãlenem mezinárodního institutu The Institute of Internal Auditors.
Souãástí útvaru Vnitfiní audit je od 1. 7. 2005 útvar vnitfiní kontroly, kter˘ fie‰í nûkteré a sumarizuje ve‰keré do‰lé stíÏnosti
a kontroluje jejich fie‰ení. Sumární v˘stupy kontrolní ãinnosti jsou v rámci zákonn˘ch norem pravidelnû pfiedávány ERÚ.
V souvislosti s procesem unbundlingu probûhla koncem roku restrukturalizace útvaru vnitfiního auditu a kontroly –
do pracovní náplnû útvaru pfie‰el také systém fiízení rizik.
V prÛbûhu roku 2006 budou ‰etfiení útvaru interního auditu a fiízení rizik probíhat nejen v PRE, ale i v subjektech skupiny
PRE, která je (jak je dfiíve uvedeno) tvofiena mimo matefiské spoleãnosti i dcefiin˘mi firmami PREdistribuce, a.s.,
PREmûfiení, a.s., PREleas, a.s., a ODEM a.s.
Politika spoleãnosti vÛãi zainteresovan˘m stranám
Spoleãnost prÛbûÏnû plní v‰echny své zákonné povinnosti k zainteresovan˘m stranám vãetnû zamûstnancÛ, vûfiitelÛ
a dodavatelÛ.
Kromû toho je si spoleãnost vûdoma své odpovûdnosti vÛãi místní komunitû a vûnuje ãást sv˘ch pfiíjmÛ na vefiejnû
prospû‰né úãely formou darÛ.
V rámci minimalizace moÏn˘ch rizik spoleãnost jiÏ v roce 2003 zavr‰ila pfiípravu systému fiízení rizik „PRErisk“ a v roce 2005
jiÏ tento systém fungoval v rutinním provozu (viz následující kapitola). Tento systém by mûl v budoucnu v maximálnû
moÏné mífie zabránit rizikÛm spojen˘m zejména s otevíráním trhu, restrukturalizací, deregulací atd. Systém funguje
formou tzv. integrovaného fiízení rizik, které bude zahrnovat v‰echny hlavní rizikové oblasti aktivit spoleãnosti – vãetnû
rizik finanãních, obchodních a operaãních.
28
PRE V˘roãní zpráva 05
Systém fiízení rizik v PRE
Spoleãnost si je vûdoma v˘znamu a dÛleÏitosti systému fiízení rizik jako nástroje zvy‰ování své v˘konnosti
a konkurenceschopnosti. Nedílnou souãásti podnikového fiízení se proto stal systém fiízení rizik, spoãívající ve vãasné
identifikaci a vyhodnocování problematick˘ch oblastí, v mûfiení a monitorování moÏn˘ch rizik a v rozvíjení mechanismÛ
slouÏících k jejich fiízení nebo eliminaci. Po zprovoznûní systému v roce 2003 byla dosaÏena jeho stabilní rutinní funkãnost.
Celopodnikov˘ systém fiízení rizik je úãinnû podporován nástrojem informaãní technologie pro v˘kaznictví
„Document Flow“. V‰echna v˘znamná podnikatelská rizika jsou prÛbûÏnû monitorována systémov˘m, jednotn˘m
a integrovan˘m zpÛsobem, kter˘ je koncipován jako systém vãasného varování, schopn˘ vydat rychl˘ signál
o nepfiimûfiené úrovni rizika a iniciovat koordinované akce pro zmírnûní jeho dopadu a ãetnosti, a to na v‰ech úrovních
podnikového fiízení. Pro aktivní fiízení rizik byla vytvofiena organizaãní struktura s definovan˘mi rolemi V˘boru pro fiízení
rizik, manaÏera rizik a vlastníkÛ jednotliv˘ch rizik, která je relativnû nezávislá na organizaci liniového fiízení. Sledována
jsou rizika obchodní, finanãní, operaãní, legislativní a se zv˘‰enou pozorností rizika v oblasti IT. Souhrnné zprávy o rizicích
pfiedkládá V˘bor pro fiízení rizik k projednání pfiedstavenstvu spoleãnosti zároveÀ s návrhy na realizaci opatfiení
sniÏujících hrozbu jednotliv˘ch rizik. Stanovení hodnoty dopadu rizika a relativní ãetnosti jeho moÏného v˘skytu je
rozhodující pro monitorování a umoÏÀuje konsolidaci za celou spoleãnost. DÛleÏitou sloÏkou systému je sestavení scénáfiÛ
moÏného v˘voje rizika, dle kter˘ch lze na základû anal˘zy navrhovat preventivní opatfiení ke sníÏení jeho následného
moÏného dopadu.
Je nutno zdÛraznit, Ïe spoleãnost nevyuÏívá dlouhodobé pÛjãky a neprovádí v˘znamnûj‰í operace v cizích mûnách, které
by bylo vhodné zaji‰Èovat proti zmûnám úrokov˘ch sazeb a kurzov˘m v˘kyvÛm. Spoleãnost má uzavfieno poji‰tûní
majetku, odpovûdnosti a dal‰í druhy poji‰tûní s âeskou poji‰Èovnou, a.s., která byla vybrána v souladu se zákonem
o zadávání vefiejn˘ch zakázek.
V hodnoceném období vûnovala spoleãnost maximální pozornost aktivitám konkurentÛ na trhu s elektfiinou, v˘voji
regulace trhu a související legislativy. Dal‰ím dÛleÏit˘m úkolem bûhem roku 2006 bude restrukturalizace pouÏívaného
systému fiízení rizik pro podmínky unbundlingu divize distribuce do samostatné dcefiiné spoleãnosti, s nutností konsolidace
rizik na vrcholové úrovni celé skupiny, pfii zaji‰tûní transparentní komunikace v‰ech zainteresovan˘ch stran. DÛleÏitá
bude koordinace fiízení rizik s úkoly interního auditu a s podnikov˘mi strategick˘mi a taktick˘mi plány, pfii provázání
v˘sledkÛ hodnocení rizik s procesem tvorby stfiednûdobého plánu. V prÛbûhu roku probûhla provûrka funkãnosti
a efektivnosti stávajícího systému pro podmínky novû konstituované skupiny PRE s tím, Ïe v budoucnu bude muset dojít
k potfiebn˘m úpravám, které budou tuto skuteãnost reflektovat pfiedev‰ím ve smyslu jejich konsolidace, resp. agregace:
— budou navrÏeny a implementovány procesy fiízení rizik pro dvojúrovÀové uspofiádání systému,
— pfiijatá opatfiení budou prÛbûÏnû sledována na úrovni skupiny,
— budou zavedeny vhodné postupy (vãetnû standardizování souhrnn˘ch zpráv) vykazování v nové struktufie skupiny
atd.
29
Systém fiízení rizik zaji‰Èuje pravidelnou aktualizaci katalogu potenciálních rizik a pfiehodnocení poãtu sledovan˘ch
klíãov˘ch rizik, pfiípadnû identifikaci rizik nov˘ch. Pro splnûní uveden˘ch cílÛ bude novû upravena organizaãní struktura
systému fiízení rizik ve skupinû PRE s tím, Ïe tûÏi‰tû systému bude situováno v matefiské spoleãnosti. Rizika budou
sledována z hlediska dynamiky jejich v˘voje pfii aplikaci pokroãil˘ch technik jako jsou simulaãní metody a tvorba
rizikov˘ch scénáfiÛ. V˘znamnou v˘hodou rutinního zvládání rizik ve spoleãnosti je vysoká profesní znalost vlastníkÛ
jednotliv˘ch rizik, která je pravidelnû zdokonalována v rámci cyklu ‰kolení s cílem zpfiesnit pouÏívané metody hodnocení
rizik.
art
30
PRE V˘roãní zpráva 05
Pfiehled hlavních mezníkÛ v historii spoleãnosti
1897
— 1. 9. 1897 byly zaloÏeny Elektrické podniky královského hlavního mûsta Prahy,
1924
— vládním nafiízením prohlá‰eny Elektrické podniky za v‰euÏiteãné,
1934
— dokonãena stavba ústfiední budovy Elektrick˘ch podnikÛ v Praze. Celková koncepce budovy daleko
pfiedbûhla dobové zvyklosti a byla jednou z nejmodernûj‰ích v tehdej‰ím hlavním mûstû,
1941
— Elektrické podniky zaãlenûny do Mûstsk˘ch podnikÛ praÏsk˘ch,
1945
— znárodnûní energetiky na základû dekretu prezidenta republiky,
1946
— od Elektrick˘ch podnikÛ se odlouãil Dopravní podnik; vznik národního podniku Stfiedoãeské elektrárny, jehoÏ
souãástí se stala i b˘valá elektrárenská ãást Elektrick˘ch podnikÛ,
1959
— vznik Stfiedoãesk˘ch energetick˘ch závodÛ, n.p., (STE) a Okresní správy Praha,
1965
— vznik Rozvodného závodu Praha v rámci STE, n.p.,
1982
— PraÏské energetické závody, k.p., získaly statut samostatného podniku v rámci âesk˘ch energetick˘ch závodÛ
koncern, odlouãením od STE, k.p.,
1990
— PraÏské energetické závody se od 1. 7. staly samostatn˘m státním podnikem,
1994
— vznik akciové spoleãnosti PraÏská energetika, a.s.,
1995–6 — zakládány dcefiiné spoleãnosti PREmont Lhotka s.r.o., (pozdûji PREmont LHOTKA a.s.), PREleas, a.s., a dal‰í,
1996
— zahájena stavba nové provozní budovy v ulici Na Hroudû,
1997
— oslavy 100. v˘roãí existence spoleãnosti, dokonãena stavba nové administrativní budovy,
— projekt obdrÏel âestné uznání obce ãeskoslovensk˘ch architektÛ v kategorii novostaveb,
1998
— spoleãnost byla v rámci soutûÏe „PAEGAS SIGNUM TEMPORIS 1998 – ocenûní kapitálového trhu“ ocenûna
ãestn˘m uznáním,
1999
— spoleãnost byla v rámci soutûÏe „PAEGAS SIGNUM TEMPORIS 1999 – ocenûní kapitálového trhu“ vyznamenána
ãestn˘m uznáním,
— Hospodáfiská komora hlavního mûsta Prahy pod zá‰titou primátora hlavního mûsta Prahy, ve spolupráci
s ABF, a.s., a V˘stavi‰tûm Praha udûlila PRE ãestné uznání za rekonstrukci rozvodny Praha-Sever v soutûÏi
„INVESTOR ROKU 1999“ na území hlavního mûsta Prahy,
— v rámci Ïebfiíãku pfiipraveného sdruÏením „CZECH TOP 100“ byla v sektoru energetiky spoleãnost vyhodnocena
jako 5. nejobdivovanûj‰í v rámci âR. Îebfiíãek byl pfiipraven na základû hodnocení odborníkÛ z fiad
managementu firem, analytikÛ, pfiedstavitelÛ vefiejné správy, akademické pÛdy atd. Hlavními kritérii byly
oblasti inovací, celkové kvality managementu, vztahu k Ïivotnímu prostfiedí, kvality v˘robkÛ nebo sluÏeb
a finanãní spolehlivosti,
2000
— v PRE byl zahájen ambiciózní projekt zmûn, kter˘ by mûl naplnit vizi a strategické cíle spoleãnosti,
— v rámci spoleãnosti byla ukonãena modernizace v‰ech kontaktních míst, pro zákazníky byl zahájen provoz
zákaznické linky,
2001
— Hospodáfiská komora hlavního mûsta Prahy udûlila spoleãnosti ãestnou plaketu v rámci soutûÏe
„INVESTOR ROKU 2001“ na území hlavního mûsta Prahy,
— spoleãnost byla po certifikaãním fiízení ustavena jako 5. zákaznické kompetenãní centrum systému SAP
v rámci âR,
31
— spoleãnost INTERGRAPH âR udûlila PRE ocenûní za pokroãilé provozní nasazení systému FRAMME,
— v rámci ankety pofiádané sdruÏením CZECH TOP 100 – stav „INVESTOR RELATION“ v âR kategorie nefinanãních
institucí – se PRE umístila na 10. místû,
— spoleãnost získala prestiÏní ocenûní „BEZPEâN¯ PODNIK“, které zástupci managementu spoleãnosti obdrÏeli
z rukou ministra práce a sociálních vûcí,
2002
— v rámci 5. roãníku soutûÏe CZECH TOP 100 byla PRE vyhodnocena v kategorii „V˘roba a rozvod elektfiiny,
vody, plynu a páry“ jako nejobdivovanûj‰í spoleãnost,
— spoleãnost obdrÏela certifikát zásobovací logistiky dle normy ISO 9001:2000,
— PRE obdrÏela za mûsíc kvûten certifikát kompetenãního centra SAP (Customer Competence Center),
— PRE se více neÏ úspû‰nû vyrovnala s následky srpnov˘ch povodní,
— spoleãnost zfiídila Internetov˘ informaãní magazín pro novináfie,
— v rámci národní soutûÏe byl kalendáfi PRE vyhodnocen jako „Kalendáfi roku“; v soutûÏi Asociace reklamních
a marketingov˘ch agentur získal kalendáfi ocenûní „Zlatá pecka“,
2003
— v rámci soutûÏe 100 nejobdivovanûj‰ích firem v âR bylo PRE vyhodnoceno v oboru v˘roba a rozvod elektfiiny,
vody, plynu a páry na 1. místû,
— spoleãnost obsadila v rámci soutûÏe „PAEGAS SIGNUM TEMPORIS 2002 – ocenûní kapitálového trhu“
(cena za informaãní otevfienost) 3. místo,
— v rámci soutûÏe „Nejlep‰í v˘roãní zpráva za rok 2002“ se PRE umístila a získala:
— 1. místo v kategorii „Informaãní hodnota“
— 4. místo v celkovém hodnocení
— zvlá‰tní cenu „Velmi kvalitní prezentace Corporate Governance“,
— v soutûÏi „âesk˘ch 100 nejlep‰ích“ pofiádanou nadací COMENIUS se PRE zafiadila mezi 100 nejlep‰ích firem âR
za rok 2003,
— PRE získala prestiÏní ocenûní udûlované kaÏdoroãnû Masarykovou akademií „Za podporu umûní v roce 2003“,
— projekt PRE „Podpora vytápûní pomocí tepeln˘ch ãerpadel“ získal ãestné uznání v soutûÏi
„Ekologick˘ projekt 2003“,
— PRE obdrÏelo certifikát udûlen˘ spoleãností SAP âR spol. s r.o., za nejkrat‰í UPGRADE systému mySAP
Business Suite na verzi 4.7 Enterprise v rámci âR,
— 100% dcefiiná spoleãnost PREmont LHOTKA s.r.o., byla prodána belgické firmû Fabricom S.A.,
2004
— v souladu s evropskou legislativou byl zahájen proces „unbundlingu“ spoleãnosti, tj. oddûlení regulovan˘ch
a neregulovan˘ch ãinností, coÏ znamená faktické rozdûlení stávající matefiské spoleãnosti na nûkolik
nezávisl˘ch subjektÛ,
— PRE nav‰tívil v doprovodu zástupcÛ MHMP a radnice mûstské ãásti Praha 10 prezident âR Prof. V. Klaus
s doprovodem,
— byl zahájen provoz centrálního dispeãinku v budovû v Nitranské ulici,
— v rámci projektu „Spolu pro Prahu“ byl zahájen provoz spoleãného zákaznického centra v objektu Adria,
spoleãné zákaznické linky a spoleãn˘ch internetov˘ch stránek s PP, a.s.,
32
PRE V˘roãní zpráva 05
— byl ukonãen provoz v rozvodnách Ledvinkova a Vorlovna,
— byl zahájen provoz rozvodny âern˘ Most I. etapa,
— v rámci soutûÏe „Nejlep‰í v˘roãní zpráva za rok 2003“ se PRE umístila a získala:
— 2. místo v kategorii „Informaãní hodnota“
— 3. místo v celkovém hodnocení
— zvlá‰tní cenu „Velmi kvalitní prezentace Corporate Governance“,
2005
— spoleãnost obdrÏela od firmy Intergraph ãlenství v klubu subjektÛ, které 100% pfievedly papírovou technickou
dokumentaci do digitálního informaãního systému,
— objekt b˘val˘ch skladÛ v Ládví se stal novou provozní budovou trafosluÏby,
— byl pfiijat Program opatfiení, kter˘ vyluãuje diskriminaãní chování PDS vÛãi ostatním úãastníkÛm trhu
s elektfiinou,
— byly zprovoznûny následující systémy: systém pro podporu prodeje elektfiiny (SPP), systém pro podporu
obchodování s elektfiinou (OSNE),
— byla zaloÏena 100% dcefiiná spoleãnost PREdistribuce, a.s., (základní kapitál 2 mil.Kã; koncem roku nav˘‰en
na 21 549 811 tis. Kã),
— od Ministerstva zdravotnictví âR obdrÏela PRE osvûdãení „Podnik podporující zdraví roku 2005“,
— v rámci soutûÏe „Nejlep‰í v˘roãní zpráva za rok 2004“ se PRE umístila a získala:
— 1. místo v kategorii „Grafick˘ design“
— 4. místo v celkovém hodnocení
— Evropskou cenu za grafiku,
— v soutûÏi „âesk˘ch 100 nejlep‰ích“ pofiádanou nadací COMENIUS se PRE zafiadila mezi 100 nejlep‰ích firem âR
za rok 2005,
— spoleãnost obdrÏela od SdruÏení pro certifikaci systémÛ jakosti (CQS) certifikáty pro následující procesy:
— obchod s elektfiinou a sluÏby organizaãnû hospodáfiské povahy,
— distribuce elektfiiny, montáÏ, opravy a revize elektrick˘ch zafiízení.
33
34
PRE V˘roãní zpráva 05
Dlouhodobá strategie spoleãnosti
Pro komplexní informovanost ãtenáfie a pro úplnost v˘roãní zprávy a s cílem objasnûní pfiíãin rozhodovacích krokÛ
statutárních orgánÛ a managementu v oblasti dlouhodobé strategie spoleãnosti, je dále uveden její struãn˘ pfiehled
v prÛbûhu posledních cca 10 let.
Proces restrukturalizace spoleãnosti, resp. její pfiemûny na subjekt orientovan˘ na zákazníka byl zahájen v roce 1995.
V prvních letech pfiemûny (1995–1998) byl cel˘ proces zmûn zahájen projektem mapování procesÛ. Tento ucelen˘ souhrn
prací poloÏil základ pro systematické poznávání a systémové fiízení jednotliv˘ch aktivit spoleãnosti a zafiazení procesÛ
v rámci spoleãnosti v kontextu jejich finanãního ohodnocení. Na tento projekt pak navázal proces vlastního formulování
strategie PRE.
V letech 2000–2002 probíhal v rámci restrukturalizace spoleãnosti tzv. Program zmûn, kter˘ implementoval statutárními
orgány schválené zmûny do organizaãní struktury a aktivit spoleãnosti. Cílem bylo pfiipravit firmu na vznik trhu. Strategie
spoleãnosti byla pfii respektování aktuálního stavu legislativy v daném období v sektoru elektroenergetiky
a pfiedpokládaného v˘voje v tomto odvûtví prÛbûÏnû aktualizována.
Dlouhodobá strategie spoleãnosti, resp. její pfiíprava na postupné otevírání trhu byla koncepãnû zamûfiena pfiedev‰ím na
dvû základní oblasti – na investice do modernizace zafiízení a na pfiípravu lidsk˘ch zdrojÛ. V roce 2000 jiÏ bylo
v základních smûrech známo, jakou podobu bude liberalizace trhu v âR mít. Od tohoto data také pfiíprava spoleãnosti na
konkurenãní prostfiedí zaãala akcentovat peãlivé a analytické monitorování okolního prostfiedí – chování budoucí
konkurence, byly vypracovány ekonomické anal˘zy v˘robcÛ energií a velk˘ch odbûratelÛ atd. Pro první etapu
radikálních zmûn ve spoleãnosti bylo charakteristické masivní investování do distribuãního zafiízení tak, aby byla pro
budoucí období zaji‰tûna vysoká kvalita dodávek. Dal‰ím charakteristick˘m rysem byl siln˘ tlak na zmûnu chování
zamûstnancÛ, jejich pfiístupu k zákazníkÛm, posílení sounáleÏitosti s firmou, loajality atd. – ‰lo tedy i o zásadní zmûnu
firemní identity, resp. firemní kultury.
Návaznû na závûry Programu zmûn pro‰la v prÛbûhu roku 2002 a první poloviny 2003 totální organizaãní
restrukturalizací jednak oblast distribuce, jednak do‰lo v prÛbûhu let 2003 a 2004 k nûkolika zmûnám vrcholové
organizaãní struktury (pfiechod na divizní uspofiádání, vznik divize strategického rozvoje, rozdûlení nákupních
a prodejních aktivit do dvou divizí atd.) – více je této problematice vûnováno v kapitole „Organizaãní struktura“.
Jako mezní je moÏno v historii spoleãnosti uvést roky 2002–2006; v prÛbûhu kter˘ch Energetick˘ zákon stanovil postupné
otevírání trhu s elektfiinou. âR vzhledem ke svému ãlenství v EU (více je uvedeno ve stati „Struãná historie a souãasn˘ stav
v sektoru elektroenergetiky“) byla a je povinna mimo jiné respektovat i platné právní dokumenty EU, zejména pak
Smûrnici 2003/54/EC a její v˘klad zapracovan˘ do novelizace Energetického zákona 670/2004 Sb, kter˘ urãuje pravidla
pro podnikání v oblasti energetiky. Jedním ze zásadních poÏadavkÛ tûchto dokumentÛ je právní, organizaãní a úãetní
oddûlení regulovan˘ch ãinností od ostatních, tj. oddûlení regulované ãinnosti distribuce od ostatních ãinností spoleãnosti,
pfiedev‰ím od obchodu a prodeje.
35
âeská legislativa zapracovala v˘‰e uvedenou Smûrnici do národního zákonodárství; na schválenou zákonnou normu
navázaly dal‰í postupnû vydávané vyhlá‰ky. Takto nastavená legislativa v relevantní oblasti elektroenergetiky byla pro
oddûlení regulovan˘ch ãinností od ostatních ãinností v energetick˘ch spoleãnostech zásadní a urãující.
V roce 2004 byly proto v PRE zahájeny práce na projektu „Unbundling“; tedy na oddûlení regulovan˘ch ãinností od ostatních
podnikatelsk˘ch aktivit. Hlavním cílem projektu byla transformace PRE do optimálnû fungující podnikové skupiny, která by
podporovala poskytování sluÏeb zákazníkÛm a konkurenceschopnost spoleãnosti pfii splnûní legislativních poÏadavkÛ.
Byl ustaven fiídící v˘bor; byli jmenováni vedoucí projektÛ a byly sestaveny následující pracovní t˘my:
— strategie spoleãnosti,
— legislativa a regulace,
— organizace a procesy,
— ekonomika a controlling,
— IT,
— kooperace,
— mûfiení.
V rámci projektu „Unbundling“ do‰lo na pfielomu let 2004/2005 k následujícím zmûnám:
— ve‰keré aktivity spojené s problematikou mûfiení byly pfievedeny do divize Distribuce,
— ve‰keré aktivity spojené s problematikou telekomunikací byly pfievedeny do útvaru IIS,
— byly zahájeny práce na tzv. Programu opatfiení, kter˘ definoval nediskriminaãní pfiístup k distribuãní soustavû,
— byl vypracován jednak rámcov˘ pfiehled procesÛ, jednak anal˘za vlivu unbundlingu na procesní uspofiádání spoleãnosti.
Bûhem roku 2005 byla pozornost fie‰itelÛ projektu „Unbundling“ soustfiedûna zejména na pfiípravu právního unbundlingu,
dal‰í modifikace organizaãní struktury a definování pravidel fiízení skupiny PRE; projekt vyãlenûní PDS bude mít v roce
2006 jako prioritu informaãní unbundling.
Na základû jednání s ERÚ bylo rozhodnuto o urychlení celého procesu a o jeho ukonãení v roce 2005. Cel˘ proces byl
formálnû uzavfien na valné hromadû konané dne 28. 12. 2005, kdy byl schválen vklad ãásti podniku jako nepenûÏitého
vkladu do 100% dcefiiné spoleãnosti PREdistribuce, a.s., (tento subjekt byl zprvu zaloÏen pouze se základním kapitálem
2 mil. Kã; od 28. 12. pak do‰lo k jeho nav˘‰ení – podrobnûji staÈ o majetkov˘ch úãastech).
Spoleãnost zahájila poãátkem roku 2004 pod patronátem Magistrátu hlavního mûsta Prahy projekt „Spolu pro Prahu“,
kter˘ pro jeho úãastníky pfiiná‰í v˘razné synergické efekty. Cel˘ proces byl zahájen ve spolupráci s PP, a.s., projektem,
kter˘ zákazníkÛm obou subjektÛ zjednodu‰il vyfiizování ve‰keré agendy ve spoleãném obchodním místû v paláci Adria.
Tato kanceláfi mûla v prÛbûhu roku 2005 nejvy‰‰í nav‰tûvovanost ze v‰ech kontaktních místech pro zákazníky, coÏ
potvrdilo správnost rozhodnutí o jejím zfiízení.
36
PRE V˘roãní zpráva 05
Struãná historie a souãasn˘ stav v sektoru
elektroenergetiky
Je nutno konstatovat, Ïe tak, jako v mnoha sektorech hospodáfiství, nejsou vnûj‰í ekonomické podmínky exaktnû
dlouhodobû definovány ani v sektoru elektroenergetiky a prÛbûÏnû dochází k jejich zmûnám. Tato skuteãnost je
zpÛsobena jednak tím, Ïe celá ekonomika je postupnû transformována na nov˘ trÏní model, jednak tím, Ïe vstupem âR
do EU musela celá ekonomická legislativa v relativnû krátké dobû projít procesem sblíÏení a následné konverze
s evropskou legislativou. Neúplnost a nekonzistentnost právního rámce, ve kterém se akciová spoleãnost po nûkolik
uplynul˘ch let pohybovala a stále pohybuje, zpÛsobuje následnû fiadu nejistot zejména pfii plánování, vytváfiení
koncepcí a dlouhodobé strategie rozvoje spoleãnosti.
V˘konem státní regulace v energetice vãetnû cenové regulace byl od 1. 1. 2001 povûfien novû konstituovan˘ ERÚ.
Podnikání v energetice je umoÏnûno na základû státního souhlasu – licence.
V âR byl pfiijat model regulovaného pfiístupu tfietích stran k sítím (regTPA), kter˘ ve svém principu znamená, Ïe oprávnûní
zákazníci mají právo volit si svého dodavatele elektfiiny a mají oprávnûní k pfiístupu do elektroenergetick˘ch sítí. Od
zahájení liberalizace trhu s elektfiinou byl postupnû vystaven konkurenci ve‰ker˘ obchod s elektfiinou.
V˘znamné distribuãní spoleãnosti se v‰echny bez v˘jimky zaãaly pfiipravovat na energetick˘m zákonem poÏadovan˘
proces oddûlení distribuãní ãinnosti od obchodu nejpozdûji k 1. 1. 2007; posléze v‰ak na základû vyhodnocení názoru
regulátora na stanovení v˘‰e povolen˘ch v˘nosÛ za distribuci pak v‰echny procesy v˘znamnû urychlily a oddûlení
realizovaly v prÛbûhu roku 2005 (PRE ke dni 1. 1. 2006, a to tím zpÛsobem, Ïe matefiská spoleãnost vloÏila svá distribuãní
aktiva do dcefiiné spoleãnosti PREdistribuce, a.s.).
Vklad ãásti podniku probûhl v následujících krocích:
— dne 28. 12. 2005 rozhodla valná hromada PRE o nav˘‰ení základního kapitálu PREdistribuce, a.s., úpisem akcií
a splacením emisního kurzu upsan˘ch akcií nepenûÏit˘m vkladem ãásti podniku. Základní kapitál byl nav˘‰en
o ãástku 21 547 000 tis. Kã, coÏ je hodnota ãásti podniku urãené ke vkladu odvozená od ocenûní znalce k 30. 6. 2005.
— dne 29. 12. 2005 uzavfiely PRE a PREdistribuce, a.s., smlouvu o vkladu ãásti podniku s úãinností od 1. 1. 2006,
— dne 29. 12. 2005 uzavfiely PRE a PREdistribuce, a.s., dohodu o úpisu akcií ve v˘‰e uvedené hodnotû.
Dne 1. 1. 2006 do‰lo k pfievzetí ãásti podniku spoleãností PREdistribuce, a.s., podpisem Zápisu o pfiedání a pfievzetí mezi
PRE a PREdistribuce, a.s.
Nov˘ subjekt je‰tû koncem roku od ERÚ obdrÏel licenci na distribuci a souãasnû na základû podané Ïádosti ERÚ zru‰il
licenci na distribuci PRE ke dni 31. 12. 2005.
37
Rekapitulace dÛleÏit˘ch událostí v roce 2005; pfiehled relevantní legislativy
V souvislosti s novelou energetického zákona, která vstoupila v platnost dnem vyhlá‰ení zákona ã. 670/2004 Sb.,
tj. 30. 12. 2004, byla novelizována, ãi na základû energetického zákona doplnûna, fiada vyhlá‰ek reagujících na
rozhodnutí stanovená energetick˘m zákonem, ãi pfiiná‰ejících zmûny metodiky regulace v druhém regulaãním období;
v letech 2005 aÏ 2009.
Byla to zejména vyhlá‰ka ã. 404/2005 Sb., o náleÏitostech a ãlenûní regulaãních v˘kazÛ vãetnû jejich vzorÛ a pravidel
pro jejich sestavování, která pfiinesla prodlouÏení odpisov˘ch dob hlavního technologického majetku distributora,
zprÛhlednûní finanãních tokÛ mezi distribucí a prodejem elektfiiny, ãi zmûnu zpracování statistick˘ch údajÛ za ES âR.
Na úplné otevfiení trhu s elektfiinou reagovala nová vyhlá‰ka ã. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektfiinou, zásadách
tvorby cen za ãinnosti operátora trhu s elektfiinou a provedení dal‰ích ustanovení energetického zákona, která nahradila
vyhlá‰ku ã. 373/2001 Sb. a její novely. Tato vyhlá‰ka umoÏnila zkrácení lhÛty zmûny dodavatele elektfiiny; pfievzala
a nahradila vyhlá‰ku MPO o organizaci krátkodobého trhu s elektfiinou, sladila pravidla trhu se znûním novely
energetického zákona a pfievzala nûkterá ustanovení z cenového rozhodnutí regulátora.
Zmûny v podpofie v˘roby elektfiiny z obnoviteln˘ch zdrojÛ pfiinesl zákon ã. 180/2005 Sb. a s ním spojené vyhlá‰ky
ã. 475/2005 Sb. o podpofie vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ, ã. 502/2005 Sb. o zpÛsobu vykazování mnoÏství elektfiiny pfii
spoleãném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje a vyhlá‰ky ã. 439/2005 Sb. o zpÛsobu urãení mnoÏství elektfiiny
z kombinované v˘roby elektfiiny a tepla a urãení mnoÏství elektfiiny z druhotn˘ch energetick˘ch zdrojÛ.
Zásadní pro dal‰í v˘voj regulaãního prostfiedí pak bylo vydání vyhlá‰ky ã. 540/2005 Sb. o kvalitû dodávek elektfiiny
a souvisejících sluÏeb v elektroenergetice s platností od 1. 1. 2006, která zavádí moÏnost zákazníka poÏadovat náhradu za
nesplnûní garantovan˘ch standardÛ kvality dodávek elektfiiny a souvisejících sluÏeb v elektroenergetice.
Novelizována byla také vyhlá‰ka ã. 218/2001 Sb.,v platném znûní, která doplnila nûkteré metody mûfiení elektfiiny
a pfiedávání technick˘ch údajÛ a která byla vydána 10. 8. 2005 s úãinností od 1. 9. 2005.
S ohledem na probíhající procesy oddûlení distribuãní ãinnosti od obchodu s elektfiinou byla s úãinností od 1. 11. 2005
novû vydána vyhlá‰ka ã. 426/2005 Sb. o podrobnostech udûlování licencí pro podnikání v energetick˘ch odvûtvích
a zru‰ena pÛvodní vyhlá‰ka ã. 154/2001 Sb.
PRE obdrÏelo licenci na obchod (na období 1. 1. 2002 – 16. 1. 2007; ERÚ udûlena dne 14. 8. 2001) i na distribuci elektfiiny
(na období 1. 1. 2002 – 16. 1. 2027; udûlena ERÚ dne 26. 10. 2001). Vzhledem k ukonãení procesu unbundlingu byla
licence na distribuci elektfiiny u matefiské spoleãnosti zru‰ena a následnû s platností od 1. 1. 2006 udûlena novû vzniklému
subjektu PREdistribuce, a.s.
38
PRE V˘roãní zpráva 05
Obchodní ãinnost
Dodavatelé a nákup elektfiiny
Nejvût‰í objem elektfiiny byl nakoupen na volném trhu jiÏ v prÛbûhu roku 2004. V prÛbûhu roku bylo bûÏné kolísání
spotfieby zákazníkÛ zaji‰Èováno stfiednûdob˘m a operativním obchodováním s elektfiinou na velkoobchodním trhu s cílem
minimalizovat celkové náklady na nákup elektfiiny.
Dominantním dodavatelem byla spoleãnost âEZ, a.s., od které PRE nakoupila témûfi 89 % elektfiiny. Podíl âEZ, a.s., na
dodávkách spoleãnosti tak zÛstal zachován prakticky na úrovni pfiedchozího roku. V rámci povinného v˘kupu dodaly
malé zdroje na území zásobovaném PRE necelé 1 % z celkového objemu elektfiiny. Nákup tradiãních cca 3 % elektfiiny od
PraÏské teplárenské, a.s., jiÏ neprobíhal v reÏimu povinného v˘kupu.
PRE pfii obchodování s elektfiinou spolupracovala témûfi se v‰emi subjekty aktivnû pÛsobícími na velkoobchodním trhu
v âR a trvale se snaÏila své portfolio roz‰ífiit i o zahraniãní partnery. PRE prÛbûÏnû vyhodnocovala obchody a obchodní
partnery v rámci systému fiízení rizik tak, aby spolehlivost dodávky nakoupené elektfiiny stabilnû dosahovala 100 %.
Spoleãnost vyuÏívá v‰ech pfiíleÏitostí, které nabízí voln˘ trh s elektfiinou – kombinuje tradiãní prostfiedky fiízení diagramu
s obchodováním podle momentální trÏní situace. Aktivita pfii obchodování se mimo jiné odráÏí i ve v˘raznû rostoucím
poãtu operativních obchodÛ. PRE téÏ realizuje obchody, které vycházejí ze speciálních poÏadavkÛ konkrétních zákazníkÛ.
Zmûny v elektroenergetické legislativû spoleãnost promítala také do úprav obchodního systému pro nákup elektfiiny
(OSNE), kter˘ byl implementován na podporu obchodování pro bezpeãné a spolehlivé pokrytí vysokého poãtu obchodÛ
a omezení rizik vznikajících pfii obchodování s elektfiinou na volném trhu.
Nákup elektfiiny (GWh)
Celkem
z toho: povinn˘ v˘kup
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
6 027,51
5 813,09
5 478,77
5 270,13
5 443,23
4 983,28
4 926,04
4 913,62
4 978,10
5 033,03
4 777,45
57,43
250,88
207,30
240,72
237,72
214,40
213,20
194,75
279,36
346,03
390,84
Prodej elektfiiny
Obchodní ãinnost, jak mimo jiné vypl˘vá z celkové strategie firmy, patfií mezi klíãové procesy ve spoleãnosti. Tato oblast
je úsekem, kde se odehrává nejtvrd‰í boj o zákazníka a kde se rozhoduje o budoucím ekonomickém úspûchu ãi
neúspûchu spoleãnosti.
Na stranû dodávky elektfiiny koneãn˘m zákazníkÛm byl trh (jak je uvedeno v jin˘ch kapitolách zprávy) zcela
liberalizován.
39
Na základû organizaãních zmûn, které v oblasti obsluhy zákazníkÛ probíhaly v letech 2002–2005, vzniklo mimo jiné
samostatné obchodní oddûlení speciálních zákazníkÛ. Tento útvar poskytoval komplexní sluÏby zákazníkÛm, ktefií
odebírali elektfiinu ve více odbûrn˘ch místech a vyuÏili nabídky obchodu s maloodbûrateli na vytvofiení tzv. skupinov˘ch
úãtÛ. ·lo o desítky v˘znamn˘ch zákazníkÛ, u kter˘ch byly nastaveny agregované zákaznické úãty. Tûmto zákazníkÛm
byla poskytována i dal‰í doprovodná sluÏba – pfiedávání v‰ech faktur a dal‰ích dokumentÛ aÏ na dohodnuté místo a ve
stanoveném termínu.
V rámci nastaven˘ch kompetencí realizovalo obchodní oddûlení speciálních zákazníkÛ obsluhu v‰ech interních
zákazníkÛ odebírajících elektfiinu pro vlastní spotfiebu.
PRE dodala sv˘m zákazníkÛm v roce 2005 celkem 5 505 700 MWh, coÏ pfiedstavuje v porovnání s rokem 2004 meziroãní
nárÛst o 3,1 %.
Dodávka elektfiiny [GWh]
Prodej elektfiiny (segment VO)
V roce 2005, po ãtyfiech letech postupné liberalizace trhu s elektfiinou, se trh plnû otevfiel pro v‰echny podnikatelské
subjekty. V‰ichni zákazníci tohoto segmentu se stali od 1. 1. 2005 oprávnûn˘mi zvolit si svého dodavatele.
PRE je (poãínaje rokem 2005) jako obchodník s elektfiinou vystavena v‰em rizikÛm, která voln˘ trh pfiiná‰í. Rozvíjející se
voln˘ trh s elektfiinou je pro PRE velkou pfiíleÏitostí, souãasnû v‰ak pfiiná‰í znaãná rizika. Aby spoleãnost v konkurenãním
prostfiedí obstála, musí odpovídajícím zpÛsobem reagovat na zmûny podnikatelského prostfiedí. Spotfieba cca 1150
oprávnûn˘ch zákazníkÛ segmentu VO, ktefií odebírali elektfiinu roce 2005, pfiedstavuje více neÏ 50 % dodávek v‰em
koneãn˘m zákazníkÛm, ktefií odebírají elektfiinu od PRE a právû u této skupiny zákazníkÛ s velkou spotfiebou se rizika
projevují nejv˘raznûji.
Vzhledem k mûnícím se podmínkám na trhu, kdy zákazníci stále více vyuÏívají v˘hod, které jim otevfiení trhu nabízí, byl
v roce 2005 kladen dÛraz na rozvoj individuálních prodejních kanálÛ a nov˘ch metod prodeje elektfiiny. V období ledna
aÏ bfiezna byl realizován projekt „Account“, kter˘ novû stanovil segmentaci zákazníkÛ podle v˘‰e roãní spotfieby.
Po implementaci projektu „Account“ se zákazníci dûlí do dvou základních segmentÛ:
— segment B2B s individuální obsluhou pfii prodeji elektfiiny,
— segment B2C s hromadn˘m zpÛsobem obsluhy pfii prodeji elektfiiny.
Pro individuální obsluhu zákazníkÛ segmentu B2B byla (v rámci pÛvodní sekce Prodej VO) zfiízena tfii nová prodejní
oddûlení pro individuální prodej elektfiiny. Pro personální zaji‰tûní tûchto nov˘ch ãinností bylo provedeno bûhem roku
doplÀkové v˘bûrové fiízení obchodních zástupcÛ.
V oblasti cenotvorby pro zákazníky s individuální obsluhou byla v roce 2005 zavedena metodika krycího pfiíspûvku. Nová
metodika zásadním zpÛsobem pfiispívá k transparentnosti efektivity prodeje jak v oblasti stanovení prodejních cen
40
Velkoodbûr
Podnikatelé
Domácnosti
Celkem
PRE V˘roãní zpráva 05
a sledování profitability dodávek elektfiiny jednotliv˘m zákazníkÛm, tak i ke zlep‰ení fiízení prodejních útvarÛ. Metodika
krycího pfiíspûvku se v˘razn˘m zpÛsobem podílela na velmi dobr˘ch v˘sledcích prodeje elektfiiny v tomto segmentu
v roce 2005.
Mezi v˘razné interní aktivity roku patfií rovnûÏ stanovení segmentové strategie pro období let 2005 aÏ 2008. Segmentová
strategie stanovila dílãí cíle pro tfii nové prodejní útvary v rámci hlavních cílÛ prodeje elektfiiny segmentu B2B. Hlavními
cíli strategie jsou objem prodané elektfiiny, prodejní cena a podíl dodávek na zásobovacím území PRE.
V roce 2005 neztratila spoleãnost Ïádného v˘znamného zákazníka, naopak se podafiilo získat dodávky do dal‰ích
odbûrn˘ch míst v celé âR u zákazníkÛ charakteru „fietûzec“.
Prodej elektfiiny (segment MO)
V‰echna kontaktní místa PRE urãená pro tento zákaznick˘ segment poskytují zákazníkÛm komfort pfiimûfien˘ potfiebám
21. století.
V prÛbûhu roku spoleãnost implementovala nov˘ informaãní systém pro obsluhu a fakturaci domácností a podnikatelÛ
v segmentu maloodbûr, pfiiãemÏ pfiechod na nov˘ zákaznick˘ systém znamenal nutnost doãasného pozastavení
nûkter˘ch ãinností zejména v oblasti odeãtÛ a fakturace.
Od 1. 7. do‰lo v rámci optimalizace styku se zákazníky ke slouãení obchodních kanceláfií na celkov˘ poãet tfií. Umístûní
tûchto tfií obchodních kanceláfií umoÏnilo jednak prodlouÏit otevírací dobu a zru‰ení územní pfiíslu‰nosti zákazníkÛ, jednak
vyvolalo nutnost centralizace nûkter˘ch ãinností, napfi. vyfiizování pohledávek, fakturace a archivace dokladÛ.
V rámci pfiípravy na otevfien˘ trh pro kategorii domácností bylo nutno novû zfiídit pracovi‰tû, která budou zaji‰Èovat
komunikaci s jin˘m obchodníkem, dodavatelem, OTE ãi ERÚ.
Zamûstnanci spoleãnosti dislokovaní na obchodních kanceláfiích zaji‰Èovali novû kontakt se zákazníky i pro úsek
distribuce.
Nové regionální ãlenûní obchodních kanceláfií od 1. 7. je následující:
Obchodní kanceláfi ADRIA
— Praha 1, Jungmannova 31
Obchodní kanceláfi VLADIMÍRKA
— Praha 4, Vladimírova 18
Obchodní kanceláfi BALABENKA
— Praha 9, Oceláfiská 5a
Cel˘ rok byl v tomto segmentu ve znamení intenzivních pfiíprav na otevfiení trhu (‰kolení zamûstnancÛ, nová metodika
tvorby cen atd.).
41
SW podpora obchodních procesÛ
Informaãní systémy slouÏí nejen k efektivnímu fiízení prodeje elektfiiny, ale také k poskytování elektronick˘ch sluÏeb
koneãn˘m zákazníkÛm.
Rok 2005 byl z hlediska podpory zákaznick˘ch systémÛ ve znamení aktivit souvisejících zejména se zahájením reálného
provozu systému na platformû SAP (projekt SPP) a integrací se stávajícími instalacemi produktÛ SAP a komponentou
mySAP.com.
SW fie‰ení SAP/SPP pro podporu prodeje elektfiiny koneãn˘m zákazníkÛm zahrnovalo tyto submoduly:
— modul SAP IS-U jako odvûtvové fie‰ení SAP pro utility, které obsahuje funkce zákaznického systému pro utility (obchodní
a technická data, oblast mûfiení, fakturace a pohledávek, pracovních pfiíkazÛ). K tomuto modulu náleÏí komponenty
CCS (zákaznick˘ systém), EDM správa zátûÏov˘ch profilÛ, RTP zúãtování v reálném ãase a IDE v˘mûna dat mezi
subjekty liberalizovaného trhu,
— produkt SAP CRM + BW jako ãást fie‰ení SAP pro oblast péãe o zákazníky, anal˘zy prodeje a marketing.
Primárním cílem projektu byla náhrada stávajícího obchodního systému v oblastech zaji‰tûní procesÛ prodeje elektfiiny
koneãn˘m zákazníkÛm (vãetnû zaji‰tûní vymezen˘ch distribuãních ãinností na hladinû NN) ve vazbû k zaji‰tûní
konkurenceschopnosti spoleãnosti v nov˘ch podmínkách otevfieného trhu s elektfiinou a pfiipravovan˘ unbundling.
Cílov˘m stavem byla vzájemná integrace a propojení s jiÏ internû pouÏívan˘mi systémy (SAP, GIS, NETAN, ISVO,
Converge) a s externími systémy (CDS Operátora trhu s elektfiinou).
Pfiechod k produkãnímu provozu systému SPP byl zahájen po pfiedchozím rozsáhlém ovûfiování v testovacím prostfiedí dne
11. 2., kdy byl ukonãen provoz stávajícího zákaznického systému CAIS a byla zahájena migrace dat do nového systému.
Od 4. 3. po ovûfiení v˘sledkÛ migrace a kontroly nastavení procesÛ, bylo zahájeno uÏivatelské zadávání obchodní
dokumentace pofiízené obchodními útvary v dobû odstávky systémÛ pfii náhradním provozním reÏimu. Tomu
pfiedcházela fiada uÏivatelsk˘ch ‰kolení, která v té dobû absolvovalo cca 600 budoucích uÏivatelÛ.
Dne 7. 3. byla zahájena reálná a komplexní obsluha zákazníkÛ s vyuÏitím systému SPP za intenzivní podpory dispeãinku
operativní podpory DOP (operativnû zfiízená jednotka pro pfiímou podporu uÏivatelÛ).
Postupnû byly spou‰tûny ostatní zb˘vající funkcionality nutné pro zaji‰tûní cílÛ obchodních i distribuãních útvarÛ.
Souãasnû byla v prÛbûhu roku provedena nová nastavení systému v souvislosti s organizaãními zmûnami a optimalizací
procesÛ prodeje v útvaru Prodej MO od 1. 7.
42
PRE V˘roãní zpráva 05
Závûr roku byl z hlediska aktualizace datové a objektové struktury systému SPP zamûfien na realizaci zmûn závisl˘ch na
pfiipravovaném právním unbundlingu spoleãnosti a zmûny statusu chránûn˘ch zákazníkÛ (segment MOO – Domácnosti)
na oprávnûné zákazníky od 1. 1. 2006.
V souãasné dobû systém poskytuje nezbytné nástroje pro obsluhu a fakturaci zákazníkÛ z vlastního i jin˘ch distribuãních
území pfiipojen˘ch k sítím NN. Úplné zaji‰tûní procesÛ vypl˘vajících z deregulace bude ve vazbû na aktuální legislativní
úpravy implementováno v roce 2006.
SluÏby zákazníkÛm a podpora obchodování
PRE je zákaznicky orientovanou spoleãností a jejím prioritním úkolem je neustálé zvy‰ování kvality a roz‰ifiování spektra
sluÏeb zákazníkÛm.
— Spoleãnost v prÛbûhu roku 2005 realizovala celou fiadu slev z ceny elektfiiny napfi.:
— „Letní slevu“ ve v˘‰i 6 % z ceny elektfiiny odbûratelÛm vyuÏívajícím sazby s operativním fiízením doby platnosti
nízkého tarifu po dobu 16 hodin v období od 1. 6. do 30. 9.,
— prodluÏování doby platnosti NT pro sazbu D61 (víkendová sazba) v období svátkÛ,
— pokraãování 5% slevy (D26plus) pro uÏivatele akumulaãního vytápûní.
— PRE pfiipravila komunikaãní kampaÀ s cílem zv˘‰it povûdomí zákazníkÛ o spoleãnosti a pfiiblíÏit PRE jako tradiãního
spolehlivého dodavatele elektfiiny, kter˘ se zajímá o potfieby sv˘ch odbûratelÛ. KampaÀ byla zahájena v prosinci 2005
a probíhala do poloviny února 2006. Základní idea kampanû pfiedstavovala elektfiinu jako sílu, která nás provází na
kaÏdém kroku a bez které si jiÏ nedokáÏeme kaÏdodenní Ïivot pfiedstavit. KampaÀ byla doplnûna sloganem „Jsme
energie tohoto mûsta“ kter˘ vycházel z toho, Ïe spoleãností dodaná energie je nedílnou souãástí Ïivota a nezbytnou
podmínkou rozvoje hlavního mûsta Prahy a Roztok. Jako hlavní nástroj komunikace byla pouÏita outdoorová média
(bigboardy, billboardy, citylighty) doplnûná inzercí v tisku a rozhlase.
— ZákazníkÛm, ktefií mají zájem podporovat ekologické fie‰ení, nabízela PRE dodávku elektfiiny z obnoviteln˘ch zdrojÛ.
Jednalo se o sadu tarifÛ PREKO s pfiiráÏkou 0,10 Kã/kWh ke standardním cenám za silovou elektfiinu. Získané
prostfiedky budou pouÏity na rozvoj obnoviteln˘ch zdrojÛ. O ekologick˘ tarif PREKO poÏádalo v roce 2004 celkem
371 odbûratelÛ; z toho 341 odbûratelÛ z kategorie domácnosti, 29 podnikatelÛ a 1 velkoodbûratel. Ke konci roku 2005
byla nashromáÏdûna ãástka témûfi 128 000 Kã, která byla nav˘‰ena o pfiíspûvek PRE ve v˘‰i 100 000 Kã.
Pûti odbûratelÛm bylo na základû jejich Ïádosti povoleno uÏívat logo PREKO pro marketingové úãely.
Produktovou znaãku PREKO má spoleãnost zaregistrovánu jako ochrannou známku pro dodávky elektfiiny
z obnoviteln˘ch zdrojÛ. Tuto znaãku mohou se souhlasem PRE pouÏívat k oznaãování sv˘ch produktÛ i podnikatelské
subjekty a instituce vyuÏívající tarif PREKO.
43
Nûkteré z ãesk˘ch projektÛ na v˘stavbu obnoviteln˘ch zdrojÛ elektfiiny podpofií spoleãnost i v roce 2006 – jiÏ zhruba ãtvrt
milionu korun se nashromáÏdilo na zvlá‰tním úãtu, na kter˘ od roku 2004 pfiispívají odbûratelé ekologické elektfiiny
desetihaléfiovou pfiiráÏkou speciálního tarifu PREKO. V Praze se k odbûru tzv. zelené elektfiiny pfiihlásilo jen bûhem roku
2005 celkem 251 nov˘ch odbûratelÛ.
V prÛbûhu ledna 2006 spoleãnost zvefiejnila podmínky, podle kter˘ch se mohou zhruba do poloviny bfiezna
o ãtvrtmiliónov˘ pfiíspûvek hlásit zájemci z celé republiky. Na konci bfiezna pak komise sloÏená z odborníkÛ PRE,
nezávisl˘ch energetick˘ch sdruÏení a institucí vybrala nejlep‰í projekty, kter˘m umoÏnila finanãní ãástku ãerpat.
— PRE se v roce 2005 pfiedstavila sv˘m zákazníkÛm na nûkter˘ch v˘stavách a veletrzích (Amper, MSV Brno, For Arch,
Aqua-therm, Pragotherm, EcoCity). Expozice byly vûnovány prezentaci nabídky elektfiiny a jejího vyuÏívání,
pfiedstavení dcefiin˘ch spoleãností a PRE jako ekologicky orientované spoleãnosti.
— V roce 2005 bylo uzavfieno 7 smluv o reklamû a propagaci na vyuÏívání elektfiiny k vytápûní pomocí tepelného
ãerpadla. Cílem této akce bylo získání pfiesn˘ch a konkrétních dat skuteãné spotfieby tepelného ãerpadla
a bivalentního zdroje jako alternativního zdroje v rÛzn˘ch systémech zapojení (zemû/voda, voda/voda, vzduch/voda,
vzduch/vzduch) a jejich následná vefiejná prezentace prostfiednictvím spoleãnosti. KaÏd˘ z partnerÛ poskytl souhlas
ke zvefiejnûní dat o svém objektu, instalaci, provozu topné soustavy a k referenãním náv‰tûvám. Jako protihodnotu
získali zákazníci elektfiinu v hodnotû 75 000 Kã. Partnefii byli vybráni ze ãtyfiiceti zájemcÛ.
— Zákazníci, ktefií pouÏívají pro vytápûní a ohfiev vody elektfiinu, mohli vyuÏít slevu PRE na pofiízení kvalitních
akumulaãních kamen a zafiízení na elektrick˘ ohfiev vody. Nabídku vyuÏilo 490 zákazníkÛ, ktefií ãerpali slevu
v hodnotû témûfi 3 500 000 Kã. Nejvût‰í zájem byl o akumulaãní kamna, kter˘ch se prodalo 567 ks. Akce bude
pokraãovat i v roce 2006. Poskytnutá sleva od zaãátku akce v roce 2000 pfiekroãila ãástku 15 000 000 Kã. Na podporu
akce byla uspofiádána soutûÏ, ve které mohli v˘herci získat slevu na nákup elektrotepelného zafiízení aÏ 30 000 Kã.
— Pro zájemce o klimatizaãní jednotky s funkcí tepelného ãerpadla, které mohou b˘t v zimû pouÏity pro vytápûní a v létû
pro chlazení, pokraãovala akce – sleva 10 % na jejich pofiízení. PrÛmûrná sleva pfiedstavovala 5 500 Kã. Nabídky
vyuÏilo 11 zákazníkÛ.
— Poradenské stfiedisko poskytovalo bezplatné poradenství zamûfiené na hospodárné vyuÏití elektfiiny v domácnostech
a pfii drobném podnikání. Pro zákazníky byly pravidelnû pfiipravovány tematické v˘stavky úsporn˘ch elektrick˘ch
spotfiebiãÛ a technologií. Poradenské stfiedisko vyfiídilo témûfi 25 700 dotazÛ; z toho 12 625 (cca 49 %) pfii osobní
náv‰tûvû zákazníka.
— V roce 2005 probûhly tfii zákaznické soutûÏe, ve kter˘ch mohli zákazníci vyhrát bílou techniku, úsporné záfiivky a dal‰í
zajímavé ceny.
— V prÛbûhu roku bylo vydáno nové ãíslo zákaznického ãasopisu PREfórum a PREfórum Speciál na téma elektrické
vytápûní a ohfiev vody.
— Pro nejmlad‰í odbûratele bylo pfiipraveno druhé vydání ãasopisu KoPREtina, které obsahovalo nejen pohádku,
ale i fiadu hádanek a kvízÛ. âasopis je urãen pro dûti ve vûku 4–10 let.
— V roce 2005 se PRE stala garantem v˘ukov˘ch programÛ „ENERGIE“, které pofiádá nevládní a nezisková organizace
TEREZA, sdruÏení pro ekologickou v˘chovu a finanãnû podpofiila 50 semináfiÛ ãástkou 185 000 Kã.
44
PRE V˘roãní zpráva 05
Poãty dotazÛ zodpovûzen˘ch na zákaznické lince:
Rok
Celkem
2005
2004
2003
2002
2001
2000
192 599
178 803
155 703
148 291
162 426
80 405
Poãty e-mailÛ zodpovûzen˘ch na zákaznické lince:
Rok
2005
2004
Celkem
5 291
2 423
Z v˘‰e uvedeného pfiehledu vypl˘vá skuteãnost, Ïe zákazníci stále více volí namísto fyzické náv‰tûvy na kontaktním
místû metodu neosobního fie‰ení sv˘ch záleÏitostí, coÏ je jeden z dlouhodob˘ch cílÛ spoleãnosti v oblasti styku se
zákazníky.
art
45
46
PRE V˘roãní zpráva 05
Distribuãní síÈ
PRE byla do 31. 12. 2005 v souladu s licencí ERÚ vydanou dne 26. 10. 2001 na období 1. 1. 2002 – 16. 1. 2027 regionálním
provozovatelem distribuãní soustavy na vymezeném území hlavního mûsta Prahy a mûsta Roztoky. V souladu
s poÏadavky Energetického zákona ã. 458/2000 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ bylo ke dni 1. 1. 2006 dokonãeno právní
oddûlení provozovatele distribuãní soustavy do samostatné dcefiiné spoleãnosti PREdistribuce, a.s., která se k tomuto
datu stala nov˘m drÏitelem licence ERÚ na distribuci elektfiiny pro území hl. m. Prahy a mûsta Roztoky.
Distribucí elektfiiny se rozumí ve‰keré procesy a aktivity spojené se zaji‰tûním dopravy elektfiiny od zdrojÛ nebo pfiedacích
míst s pfienosovou soustavou do odbûrn˘ch nebo pfiedacích míst jednotliv˘ch zákazníkÛ prostfiednictvím distribuãní
soustavy, která je tvofiena vedeními a elektrick˘mi stanicemi o napûtí 110 kV, 22 kV a 0,4 kV a dal‰ími zafiízeními pro
dispeãerské fiízení distribuãní soustavy a mûfiení tokÛ elektfiiny. Klíãov˘mi procesy a aktivitami pro zaji‰tûní distribuce jsou
rozvoj a obnova síÈov˘ch aktiv, pfiipojování nov˘ch zákazníkÛ, objektÛ a stavebních celkÛ, optimální fiízení provozu
a fie‰ení poruchov˘ch stavÛ, údrÏba a opravy sítû, mûfiení a pfiedávání dat pro zúãtování dodávek v distribuãní soustavû.
Distribuce elektfiiny podléhá cenové a kvalitativní regulaci vykonávané ERÚ, která smûfiuje k optimalizaci nákladÛ a cen
za pouÏití sítí pfii dodrÏení dostateãné kvality distribuce elektfiiny a s ní spojen˘ch sluÏeb uÏivatelÛm a zákazníkÛm.
Celkové zatíÏení distribuãní sítû dosáhlo maxima 1 086,4 MW s meziroãním zv˘‰ením o 2,06 %; sítûmi bylo distribuováno
celkem 5 848,2 GWh na v‰ech úrovních napûtí s meziroãním indexem 103,15 % a byly pokryty ve‰keré poÏadavky na
v˘kon a energii pro stávající i nové zákazníky a investory rozvojov˘ch projektÛ na licencovaném území.
VÛãi zákazníkÛm pfiipojen˘m k distribuãní soustavû byly v prÛbûhu celého roku plnûny standardy kvality dodávek
elektfiiny a souvisejících sluÏeb v souladu s vyhlá‰kou ERÚ ã. 306/2001 Sb.
Distribuãní soustava nebyla ovlivnûna Ïádnou Ïivelnou událostí nebo technickou havárií, která by v˘znamn˘m zpÛsobem
omezila dodávku elektfiiny tûmto zákazníkÛm. DosaÏené hodnoty parametrÛ bezpeãnosti a spolehlivosti dodávek byly velmi
pfiíznivé, jak ve srovnání s minul˘m obdobím, tak ve srovnání s dal‰ími provozovateli sítí v rámci âR. Tohoto pozitivního
trendu bylo dosaÏeno zejména pokraãováním intenzivní obnovy a rozvoje distribuãní sítû. Ve‰keré ãinnosti v tûchto
oblastech byly zamûfieny na soustavné zlep‰ování technického stavu sítû z hlediska pfienosové schopnosti, provozní
spolehlivosti a nápravy historicky vznikl˘ch problémÛ s kvalitou pouÏívan˘ch technologií a produktÛ pro vedení a stanice.
Pfii rozvoji a obnovû zafiízení sítí byly dÛslednû uplatÀovány moderní technologie a prvky, které vykazují zv˘‰enou
spolehlivost provozu, niωí náklady na provoz a údrÏbu a souãasnû splÀují pfiísné ekologické normy.
DÛleÏité bylo provádûní preventivní údrÏby zafiízení vã. vyuÏívání moderních diagnostick˘ch metod a dále
rekonstrukãních a opravárensk˘ch prací na rozvodn˘ch zafiízeních v rozsahu stanoveném podnikatelsk˘m plánem.
V prÛbûhu roku byly pfiepracovány smûrnice a pracovní postupy preventivní údrÏby s cílem posílení diagnostick˘ch
metod ovûfiování stavu zafiízení, a tím posílení efektivity následné údrÏby a oprav. Hlavními poloÏkami programu oprav
byly opravy stavebních a technologick˘ch ãástí rozvoden, rozpínacích stanic a distribuãních transformoven a rozsáhlé
opravy kabelov˘ch úsekÛ a kabelov˘ch souborÛ 22 kV s vy‰‰í ãetností izolaãních poruch.
47
Do rozvoje a investiãní obnovy distribuãní sítû vãetnû fiídicích a telekomunikaãních systémÛ bylo vloÏeno celkem
1 039 mil. Kã (meziroãní index 1,02) a do oprav bylo z provozních prostfiedkÛ vloÏeno dal‰ích 228 mil. Kã
(meziroãní index 0,80).
V zájmu zvy‰ování efektivity rozvodu elektfiiny a zvy‰ování úrovnû sluÏeb byla dále rozvíjena informaãní podpora
v oblasti geografick˘ch informaãních systémÛ, zákaznick˘ch systémÛ a systémÛ pro dispeãerské fiízení chodu sítí.
Realizací dal‰í etapy racionalizace procesÛ a ãinností do‰lo v prÛbûhu roku v oblasti distribuce k meziroãnímu sníÏení
poãtu zamûstnancÛ o 4,2 %. Pro stfiednûdob˘ horizont do roku 2010 byly zpracovány programy a opatfiení pro dal‰í
zvy‰ování efektivity distribuce a optimalizace, resp. sniÏování technick˘ch a netechnick˘ch ztrát pfii dopravû elektfiiny.
Porovnání v˘voje vybran˘ch síÈov˘ch ukazatelÛ (k 31. 12. daného roku)
Ukazatel
Jednotka
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
MW
1 086
1 041
1 027
1 055,0
1 035,6
939,9
951,8
1 057,3
1 003,4
1 009,3
989,5
km
196
196
194
194
202
181
174
174
174
174
174
ks
20/23
20/23
19/22
19/22
19/22
18/21
17/20
16/20
15/20
15/20
15/20
km
3 556
3 581
3 632
3 546
3 535
3 570
3 575
3 530
3 469
3 397
3 313
Poãet stanic VN/NN Celkem
ks
4 656
4 635
4 578
4 626
4 640
4 522
4 500
4 562
4 398
4 445
4 421
Poãet distribuãních stanicVN/NN
ks
3 238
3 241
3 222
3 255
3 438
3 345
3 331
3 403
3 421
3 260
3 245
km
7 477
7 420
7 354
7 383
8 870
8 774
8 660
8 324
8 041
7 845
7 660
DosaÏené maximum
Délka sítû VVN
Poãet stanic VVN/VN (vlastní/cizí)
Délka vedení VN
Délka sítû NN
StupeÀ automatizace rozvodné sítû (k 31. 12. daného roku)
2005
Druh stanice
StupeÀ automatizace stanice
Transformovny
DO, DM, DS
VVN/VN
VN/VN
2002
2001
2000
22 (100)
22 (100)
21 (100)
19 (90,4)
18 (85,7)
17 (85,0)
DS, DM
–
–
–
1 (4,8)
2 (9,5)
2 (10,0)
bez DO, DM, DS
–
–
–
1 (4,8)
1 (4,8)
1 (5,0)
22
22
21
21
21
20
DO, DM, DS
–
–
3 (100)
3 (100)
3 (100)
9 (100)
DS
–
–
–
–
–
–
bez DO, DM, DS
–
–
–
–
–
–
–
–
3
3
3
9
309 (94,8)
302 (94,4)
290 (92,0)
281 (91,5)
270 (88,0)
244 (80,5)
11 (3,4)
11 (3,4)
11 (3,5)
9 (2,9)
9 (2,9)
9 (3,0)
6 (1,8)
7 (2,2)
14 (4,5)
17 (5,6)
28 (9,1)
50 (16,5)
326
320
315
307
307
303
Celkem
Rozpínací stanice
2003
Poãet stanic (StupeÀ automatizace v %)
Celkem
Transformovny
2004
DO, DM, DS
DS, DM
bez DO, DM, DS
Celkem
DO = dálkové ovládání, DM = dálkové mûfiení, DS = dálková signalizace
V tabulce jsou uvedeny stanice vlastní i stanice odbûratelÛ.
48
PRE V˘roãní zpráva 05
Investice
Investiãní v˘daje dle hlavních alokací za léta 1995–2004 dle CAS (tis. Kã)
Rok
Distribuce
Elektromûry
Informatika
Ostatní
Celkem
1995
504 652
179 948
184 445
193 934
1 062 979
1996
1 009 861
178 746
144 755
431 423
1 764 785
1997
1 267 631
127 931
130 955
362 865
1 889 382
1998
1 249 781
168 052
112 256
319 346
1 849 435
1999
1 060 218
159 317
105 425
215 768
1 540 728
2000
1 174 532
204 479
110 269
153 644
1 642 924
2001
918 458
198 294
87 555
75 995
1 280 302
2002
887 811
*
98 919
27 160
1 013 890
2003
1 029 848
–
133 839
27 105
1 190 792
2004
1 009 732
–
133 703
109 393
1 252 828
Investiãní v˘daje dle hlavních alokací v roce 2005 dle IFRS (tis. Kã)
Rok
Distribuce
Elektromûry
Informatika
Ostatní **
Celkem
2005
1 039 848
198 550
115 056
250 561
1 604 015
Investiãní program v roce 2005 byl v souladu se strategick˘m plánem spoleãnosti zamûfien pfiedev‰ím na:
— obnovu a modernizaci sítí NN a VN,
— roz‰ífiení a posílení sítí v souvislosti s nov˘mi poÏadavky zákazníkÛ na pfiipojení a zv˘‰ení poÏadovaného pfiíkonu,
— rozvoj nov˘ch kapacit a modernizaci zafiízení rozvoden VVN/VN a rozpínacích stanic VN,
— zdokonalení informaãních a fiídicích systémÛ pro zlep‰ení sluÏeb zákazníkÛm a zv˘‰ení spolehlivosti fiízení distribuãní
soustavy.
V prÛbûhu roku byly dokonãeny následující v˘znamné investice:
— doplnûní transformátoru 110/22 kV a rozvodny 22 KV v rozvodnû Zliãín pro krytí zv˘‰en˘ch poÏadavkÛ leti‰tû Ruzynû.
V˘znamné rozestavûné investice:
— rekonstrukce vedení 110 kV Chodov – Jih,
— doplnûní transformátoru 110/22 kV a vyvedení v˘konu do sítû 22 kV z rozvodny âern˘ Most.
Podrobné informace o investiãních v˘dajích (vãetnû zpÛsobu financování) dle hlavních alokací za léta 1997–2004 jsou
uvedeny ve v˘roãních zprávách za tato období.
49
* Poãínaje rokem 2002 nejsou elektromûry zafiazovány jako investiãní, ale jako spotfiební majetek. V roce 2005 se v˘daje na pofiízení mûfiících zafiízení
(elektromûrÛ) úãtovaly dle CAS v oblasti nákladÛ na spotfiebu materiálu. Podle IFRS jsou elektromûry zafiazovány jako investiãní majetek.
** V roce 2005 v poloÏce „Ostatní“ jsou navíc proti minul˘m letÛm zahrnuty investiãní v˘daje pro finanãní leasing.
Plánované investiãní v˘daje dle hlavních alokací pro léta 2006–2009 dle IFRS (skupina PRE – mil. Kã)
Rok
Distribuce
Mûfiící zafiízení
Informatika
Ostatní *
Finanãní investice
Celkem
(elektromûry)
2006
991
163
147
73
5
1 379
2007
1 043
149
141
25
–
1 358
2008
1 037
151
140
34
–
1 362
2009
1 031
153
147
32
–
1 363
Dále je rámcovû pojednáno o hlavní oblasti kam skupina pfiedpokládá smûrovat v pfií‰tích pûti letech své investiãní
v˘daje.
Distribuce (PREdistribuce, a.s.)
Plánovan˘ investiãní program je v˘sledkem anal˘z respektujících technick˘ stav, pfienosovou schopnost a dosahovanou
spolehlivost provozu sítí, reálnou fyzickou Ïivotnost jednotliv˘ch síÈov˘ch komponent a moÏnosti jejich efektivního
udrÏování. ZohledÀuje rovnûÏ pfiedpokládan˘ dal‰í rozvoj poptávky zákazníkÛ na nová pfiipojení, resp. zvy‰ování
odebíraného v˘konu v jiÏ existujících pfiípojn˘ch místech, a to jak v jednotliv˘ch odbûratelsk˘ch kategoriích, tak
i v rozvojov˘ch lokalitách mûsta. Rozhodující objem investic bude smûrován do rozvodn˘ch zafiízení; niωí ãástky pak do
fiídící techniky, HDO, pozemkÛ pro rozvodná zafiízení a samostatn˘ch strojÛ a zafiízení.
Stavby zafiazené do kategorie strategick˘ch investic budou fie‰it zejména v˘stavbu nov˘ch transformaãních bodÛ
110/22 kV, nebo jejich dozbrojení a roz‰ífiení kapacity vzhledem k v˘voji zatíÏení v oblastech, které zásobují v˘stavbu
nov˘ch pfiipojovacích vedení pro tyto body.
* Investiãní v˘daje do ostatních alokací jsou vãetnû hodnoty dopravních prostfiedkÛ pro operativní leasing
50
PRE V˘roãní zpráva 05
Informatika
Intenzivní implementace a pfiedev‰ím vyuÏívání moderních informaãních systémÛ bylo ve spoleãnosti zahájeno v roce
zaloÏení akciové spoleãnosti, tj. v roce 1994. Otevírání trhu s elektfiinou v posledních nûkolika letech v˘raznû zmûnilo
poÏadavky na strukturu informatick˘ch sluÏeb. Bylo nutné radikálnû zmûnit jejich postavení, strukturu i pravomoci
zodpovûdn˘ch zamûstnancÛ ve spoleãnosti.V souãasné dobû informatika umoÏÀuje poskytovat komplexní podporu
prakticky ve v‰ech oblastech ãinnosti PRE; v mnoha pfiípadech jiÏ nelze tyto ãinnosti bez sluÏeb informatiky poskytovat.
Je moÏno konstatovat, Ïe v‰echny pfiedpoklady pro intenzivní a aktivní informatickou podporu dal‰ího rozvoje spoleãnosti
jsou splnûny.
K hlavním strategick˘m úkolÛm s trvalou platností v oblasti informaãních technologií patfií:
— podpora otevfiení trhu s elektfiinou,
— zkvalitÀování sluÏeb zákazníkÛm,
— zvy‰ování v˘konového rozvoje systému,
— rozvoj informaãních technologií pro optimalizaci vnitfiních procesÛ spoleãnosti,
— provozování informaãního systému s optimálními náklady.
V prÛbûhu roku 2005 byly realizovány mimo jiné následující projekty:
— informatická podpora vzniku dcefiiné spoleãnosti PREdi,
— recertifikace ISO 9001:2001,
— implementace aplikaãní podpory na podporu nákupu elektfiiny,
— roz‰ífiení a zabezpeãení provozu systémÛ obchodních mûfiení,
— implementace nov˘ch grafick˘ch informaãních systémÛ GIS,
— rutinní chod a implementace SAP IS-U, SAP CRM,
— implementace nov˘ch webov˘ch stránek spoleãnosti, resp. skupiny PRE, vãetnû zákaznického portálu,
— transformace infrastruktury IT na nové podmínky otevírání trhu s energiemi.
51
Technická tabulka informatiky k 31. 12.
Infrastruktura
2004
Servery
HP9000 (14 ks)
HP-UX 11i/11.00
HP9000 (12 ks)
HP-UX 11i/11.00
Compaq Alpha (3 ks)
OSF v. 4.0
Compaq Alpha (2 ks)
OSF v. 4.0
SUN (4 ks)
Solaris 8
SUN (4 ks)
Solaris 8
DELL/HP (65 ks)
Windows 2000, Linux
DELL/HP (70 ks)
Windows 2000, Windows 2003,
Linux
Diskové kapacity
SíÈové prvky
2005
cca 9 TB
cca 11 TB
WAN
WAN
Cisco-smûrovaãe
7500, 7200, 4500, 2500, 3700,
2600
Cisco-smûrovaãe
7600, 7500, 7200, 2500, 3700,
2600
Cisco-pfiepínaãe
6500, LightStream 1010
Cisco-pfiepínaãe
6500
LAN
Cisco-pfiepínaãe
LAN
3750, 2900, 1900
SAN
Cisco-pfiepínaãe
3750, 2900, 1900
SAN
Pfiepínaãe
Brocade 2800, HP 3800
Pfiepínaãe
Brocade 2800, HP 3800
WAN – datové okruhy
Optické, metalické, radiové
Pfienosová kapacita Gbit /ATM/
SDH -2Mbps/64kbps/dial-up
WAN – datové okruhy
Optické, metalické, radiové
Pfienosová kapacita Gbit / SDH
-2Mbps/64kbps/dialup
Osobní poãítaãe
DELL/AutoCont (1200 ks)
Windows 2000/XP
DELL/AutoCont (1300 ks)
Windows 2000/XP
Tiskárny
HP/OKI/Tektronix (400 ks)
SíÈové laserové
HP/Tektronix/Canon/Xerox (570 ks) SíÈové laserové, inkoustové,
voskové
Databáze
Oracle
7.3.4, 8.0, 8i, 9i
Oracle
7.3.4, 8.0, 8i, 9i, 10g
Moduly FI, CO, AM, TR-CM,
TR-TM, MM, MM-WM, Wp,
HR-PA, HR-PD, PM, DMS,
BW, SD
v. 4.7x110
Moduly FI, CO, AM,
TR-CM, TR-TM, MM, MM-WM, Wp,
HR-PA, HR-PD, PM, DMS, BW, SD,
IS-U, CRM
v. 4.7x200
Aplikace (vybrané)
SAP
Zákaznick˘ systém MO Implementace SAP IS-U
SAP IS-U
Zákaznick˘ systém VO
V˘voj na zakázku
V˘voj na zakázku
Obchodní mûfiení
Datagyr C2000, www100, www200, converge, xenergie, HDO
Datagyr C2000, www100, www200, converge, xenergie, HDO, Lancelot
Webové aplikace
portal.pre.cz, mapy.pre.cz, phoenix.pre.cz
www.pre.cz, www100.pre.cz, portal.pre.cz, mapy.pre.cz, phoenix.pre.cz
GIS
Framme, FieldView, Geomedia web map
Framme, FieldView, Geomedia web map, Implementace ESRI
Koncové stanice
550
550
Servery
9
9
Externí zákazníci
52
53
54
PRE V˘roãní zpráva 05
Finanãní zpráva
Rok 2005 lze z hlediska dlouhodobého v˘voje spoleãnosti hodnotit jako velmi úspû‰n˘. V˘voj ekonomick˘ch ukazatelÛ lze
charakterizovat jako pozitivní a stabilní. Spoleãnost obstála v konkurenãním prostfiedí otevírání trhu s elektfiinou
a v získávání nov˘ch oprávnûn˘ch zákazníkÛ mimo území PRE.
Obchodní rozpûtí dosáhlo rekordní v˘‰e 3 980,3 mil. Kã, coÏ v porovnání s rokem 2004 znamená nárÛst
o 208,2 mil. Kã. Náklady na nákup elektfiiny tvofiily 73,1 % celkov˘ch nákladÛ a zv˘‰ily se o 7 % oproti roãnímu plánu
pfiedev‰ím vlivem vy‰‰ího nakoupeného mnoÏství silové elektfiiny. TrÏby z prodeje elektfiiny, které tvofií
97,8 % celkov˘ch v˘nosÛ se zv˘‰ily o 7,1 %.
Spoleãnost vytvofiila dosud nejvy‰‰í hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní ve své historii ve v˘‰i 1 245,1 mil. Kã. Provozní
hospodáfisk˘ v˘sledek dosáhl hodnoty 1 647,5 Kã a meziroãnû se zv˘‰il o 367,3 mil. Kã. NárÛst zisku se promítl do
rentability celkovû vloÏeného kapitálu pfievy‰ující 13 %.
Rentabilita kapitálu ROE vyjádfiená pomûrem zisku po zdanûní a stavu vlastního kapitálu dosáhla 12,8 %. Ukazatel
rentability trÏeb pomûfiující zisk po zdanûní k trÏbám byl na úrovni 10,2 %. Produktivita práce z trÏeb dosáhla
10 063 tis. Kã na jednoho zamûstnance spoleãnosti. Na jednu akcii byl vyprodukován ãist˘ zisk 310 Kã.
Celková aktiva spoleãnosti dosáhla 12 809,7 mil. Kã; od poãátku roku se jejich hodnota zv˘‰ila o 1 309,8 mil. Kã. Nejvût‰í
podíl na celkov˘ch aktivech mûla dlouhodobá aktiva ve v˘‰i 11 959,2 mil. Kã, jejichÏ suma se od poãátku roku zv˘‰ila
o 1 300,6 mil. Kã, a to pfiedev‰ím v dÛsledku odli‰ného vykazování elektromûrÛ, které byly dfiíve souãástí spotfieby
materiálu. Novû jsou elektromûry vykazovány jako majetek v aktivech spoleãnosti a jsou odepisovány dle ekonomické
Ïivotnosti. Ukazatel rentability celkov˘ch aktiv mûfien˘ pomûrem zisku po zdanûní k celkov˘m aktivÛm dosáhl hodnoty
9,7 %.
Hodnotovû nejvût‰í poloÏku pasiv tvofiil vlastní kapitál, kter˘ od poãátku roku vzrostl o 1 213,6 mil. Kã. Na tomto zv˘‰ení
se podílel zejména nárÛst nerozdûleného zisku za rok 2004 o 973,2 mil. Kã a zisku za bûÏné úãetní období
o 241 mil. Kã. Pokles rezerv je dán pozitivním v˘vojem soudního sporu s âEZ, a.s., a ãásteãn˘m zúãtováním rezervy na
unbundling. Krátkodobé bankovní úvûry dosáhly na konci roku objemu 310 mil. Kã.
Financování spoleãnosti bylo ze 76 % zaji‰tûno vlastními zdroji a z 24 % zdroji cizími; na investice do dlouhodobého
majetku bylo vynaloÏeno 1 604 mil. Kã.
55
Finanãní anal˘za dle CAS
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
11 272,3
10 244,0
10 157,0
9 558,0
8 884,1
8 843,0
8 086,2
2 458,5
Kalkulaãní vzorec
ÚroveÀ produktivnosti
Celkov˘ obrat (trÏby z prodeje elektfiiny, sluÏeb a zboÏí) mil. Kã
Obchodní rozpûtí z prodeje elektfiiny
mil. Kã
3 751,7
3 608,2
3 780,3
3 463,7
2 801,9
3 046,4
Zisk po zdanûní
mil. Kã
964,3
1 069,5
996,3
878,2
528,0
497,2
619,3
Finanãní produktivnost spoleãnosti
mil. Kã
1 680,0
1 796,5
1 670,5
1 694,0
1 385,4
1 269,2
1 266,6
ÚroveÀ ziskovosti trÏeb
Obchodní rozpûtí z prodeje elektfiiny na 1 Kã trÏeb
%
33,52
35,49
37,55
36,53
31,91
34,81
30,67
Obchodní rozpûtí
z prodeje elektfiiny:
trÏby z elektfiiny x 100
Pfiidaná hodnota na 1 Kã trÏeb
%
22,74
24,65
27,27
29,56
23,32
26,20
25,03
Pfiidaná hodnota:
trÏby celkem x 100
Provozní v˘sledek hospodafiení na 1 Kã trÏeb
%
10,51
12,52
13,69
13,74
9,00
13,05
10,35
Provozní v˘sledek
hospodafiení: trÏby
celkem x 100
V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost na 1 Kã trÏeb
%
8,55
10,70
10,45
9,17
6,20
8,06
7,84
V˘sledek hospodafiení za
bûÏnou ãinnost: trÏby
celkem x 100
Zisk po zdanûní na 1 Kã trÏeb
%
8,55
10,44
9,81
9,19
5,94
5,62
7,66
Zisk po zdanûní: trÏby
celkem x 100
BûÏná likvidita
%
101,44
99,88
93,54
98,66
74,60
59,87
116,23
(ObûÏná aktiva + ãasové
rozli‰ení): krátkodob˘ cizí
kapitál x 100
OkamÏitá likvidita
%
99,82
98,69
91,65
96,19
70,99
57,82
113,53
(ObûÏná aktiva + ãasové
rozli‰ení – zásoby):
krátkodob˘ cizí kapitál
x 100
Obrat krátkodob˘ch pohledávek
poãet obratÛ
7,19
8,10
7,93
6,35
7,02
6,74
8,36
Obrat ãasového rozli‰ení
(pÛvodnû obrat ostatních aktiv)
poãet obratÛ
171,52
131,93
133,83
110,86
104,38
–
–
Obrat krátkodob˘ch závazkÛ
poãet obratÛ
20,92
13,91
17,11
10,29
12,58
10,32
10,76
ÚroveÀ likvidity
Celkov˘ obrat : stav
krátkodob˘ch pohledávek
ke konci roku
Celkov˘ obrat: stav
ãasového rozli‰ení ke
konci roku
Celkov˘ obrat: stav
krátkodob˘ch závazkÛ ke
konci roku po vylouãení
pfiijat˘ch záloh na
elektfiinu
56
PRE V˘roãní zpráva 05
Jednotka
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Kalkulaãní vzorec
ÚroveÀ zadluÏenosti
Podíl vlastního kapitálu k celkovû vloÏenému kapitálu
%
62,54
62,41
61,99
58,85
59,17
61,09
61,62
Vlastní kapitál: celkov˘
vloÏen˘ kapitál x 100
Podíl celkového zápÛjãního kapitálu k celkovému
vloÏenému kapitálu
%
2,95
0,00
1,02
6,13
9,38
8,90
13,31
Bankovní úvûry
a v˘pomoci: celkov˘
vloÏen˘ kapitál x 100
Podíl vlastního kapitálu
k cizímu kapitálu
%
232,91
231,89
229,79
193,55
194,16
205,91
199,23
Obchodní rozpûtí z elektfiiny na 1 Kã dlouhodobû
vázaného kapitálu
%
38,76
38,91
41,77
40,00
35,98
38,99
29,49
Rentabilita celkového vloÏeného kapitálu
%
8,97
10,59
11,07
10,67
6,79
7,84
8,12
(Zisk pfied zdanûním
+ nákladové úroky):
prÛmûrn˘ stav celkového
vloÏeného kapitálu x 100
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)
%
11,53
13,25
12,96
12,12
7,62
7,32
9,50
Zisk po zdanûní:
prÛmûrn˘ stav vlastního
kapitálu x 100
Rentabilita celkov˘ch aktiv (ROA)
%
7,20
8,24
7,83
7,15
4,58
4,49
5,91
Zisk po zdanûní: aktiva
celková prÛmûrná x 100
Rentabilita trÏeb (v˘roby)
%
8,46
10,34
9,73
9,09
5,85
5,59
7,61
Zisk po zdanûní: trÏby
(v˘roba) x 100
Obrat celkového vloÏeného kapitálu
poãet obratÛ
0,83
0,77
0,80
0,75
0,75
0,79
0,74
Celkov˘ obrat: prÛmûrn˘
stav celkového vloÏeného
kapitálu
Úrokové krytí
násobek
97,82
163,13
37,32
13,22
9,28
3,19
5,41
(Zisk pfied zdanûním
+ nákl. úroky + ost. fin.
nákl. + tvorba rezerv
+ OP k fin. nákl.): (nákl.
úroky + ost. fin. nákl.
+ tvorba rezerv + OP
k fin. nákladÛm)
Produktivita práce z pfiidané hodnoty
tis. Kã/
zamûst./rok
2 071
2 023
2 152
2 150
1 533
1 652
1 334
âist˘ obchodní kapitál
mil. Kã
9 058,5
8 679,5
8 305,1
7 761,0
7 093,8
6 939,6
6 891,9
Vlastní kapitál: cizí zdroje
celkem x 100
ÚroveÀ rentability
Obchodní rozpûtí
z prodeje elektfiiny:
prÛmûrn˘ stav
dlouhodobû vázaného
kapitálu x 100
Pfiidaná hodnota:
prÛmûrn˘ pfiepoãten˘
poãet zamûstnancÛ
Dlouhod. majetek +
obûÏná aktiva + ãasové
rozli‰. (aktiva) – cizí zdroje
cel. po vylouã. rezerv
– ãas. rozli‰. (pasiva)
Zamûstnanci
PrÛmûrn˘ pfiepoãten˘ poãet zamûstnancÛ
poãet
1 238
1 248
1 287
1 314
1 352
1 400
1 517
Koncov˘ poãet zamûstnancÛ k 31. 12.
poãet
1 238
1 242
1 267
1 309
1 325
1 364
1 463
57
Metodické zmûny v roce 2003 – opûtné rozdûlení odloÏené danû na závazek a pohledávku, pfiesun poloÏek z pfiechodn˘ch aktiv a pasiv (z dÛvodu
srovnatelnosti promítnuto i v roce 2002).
Vysvûtlivky:
Finanãní produktivnost: zisk po zdanûní + odpisy DLHM a DLNM (dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku)
Dlouhodobû vázan˘ kapitál: vlastní kapitál + dlouhodobé závazky + dlouhodobé bankovní úvûry + rezervy
Celkovû vloÏen˘ kapitál: pasiva celkem
Krátkodob˘ cizí kapitál: krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvûry
Finanãní anal˘za dle IFRS
Jednotka
2005
Kalkulaãní vzorec
ÚroveÀ produktivnosti
TrÏby celkem (trÏby z prodeje elektfiiny, sluÏeb a zboÏí)
mil. Kã
12 216,7
Obchodní rozpûtí z prodeje elektfiiny
mil. Kã
3 980,3
Zisk po zdanûní
mil. Kã
1 245,1
Finanãní produktivnost spoleãnosti
mil. Kã
2 071,6
ÚroveÀ ziskovosti trÏeb
Obchodní rozpûtí z prodeje elektfiiny na 1 Kã trÏeb
%
32,78
Obchodní rozpûtí z prodeje elektfiiny: prodej elektfiiny x 100
Pfiidaná hodnota na 1 Kã trÏeb
%
26,13
Pfiidaná hodnota: trÏby celkem x 100
Provozní v˘sledek hospodafiení na 1 Kã trÏeb
%
13,49
Provozní v˘sledek hospodafiení: trÏby celkem x 100
V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost na 1 Kã trÏeb
%
13,24
V˘sledek hospodafiení za bûÏ. ãinnost pfied zdanûním: trÏby celkem x 100
Zisk po zdanûní na 1 Kã trÏeb
%
10,19
Zisk po zdanûní: trÏby celkem x 100
BûÏná likvidita
%
67,17
Krátkodobá aktiva: krátkodobé závazky x 100
OkamÏitá likvidita
%
67,17
(Krátkodobá aktiva – zásoby): krátkodobé závazky x 100
Obrat krátkodob˘ch pohledávek
poãet obratÛ
18,63
TrÏby celkem: stav krátkodob˘ch pohledávek ke konci roku
Obrat krátkodob˘ch závazkÛ
poãet obratÛ
18,17
TrÏby celkem: stav krátkodob˘ch závazkÛ ke konci roku
%
75,92
Vlastní kapitál: celkovû vloÏen˘ kapitál x 100
ÚroveÀ likvidity
ÚroveÀ zadluÏenosti
Podíl vlastního kapitálu k celkovû vloÏenému kapitálu
Podíl celkového zápÛjãního kapitálu k celkovému
vloÏenému kapitálu
%
2,42
Podíl vlastního kapitálu k cizímu kapitálu
%
315,32
Bankovní úvûry: celkovû vloÏen˘ kapitál x 100
Obchodní rozpûtí z elektfiiny na 1 Kã dlouhodobû vázaného kapitálu
%
34,48
Obchodní rozpûtí z prodeje elektfiiny: (Vlastní kapitál+dlouhodobé závazky) x 100
Rentabilita celkového vloÏeného kapitálu
%
13,01
(Zisk pfied zdanûním + nákladové úroky): celkovû vloÏen˘ kapitál x 100
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)
%
12,80
Zisk po zdanûní: vlastní kapitál x 100
Rentabilita celkov˘ch aktiv (ROA)
%
9,72
Zisk po zdanûní: celková aktiva x 100
Rentabilita trÏeb
%
10,19
Zisk po zdanûní: trÏby celkem x 100
Obrat celkového vloÏeného kapitálu
poãet
obratÛ
Produktivita práce z pfiidané hodnoty
tis. Kã/
zamûst./rok
2 629,76
Pfiidaná hodnota: prÛmûrn˘ pfiepoãten˘ poãet zamûstnancÛ
Produktivita práce – trÏby
tis. Kã/
zamûst./rok
10 063,2
TrÏby celkem: prÛmûrn˘ pfiepoãten˘ poãet zamûstnancÛ
Vlastní kapitál: cizí zdroje celkem x 100
ÚroveÀ rentability
0,95
TrÏby celkem: celkovû vloÏen˘ kapitál
Zamûstnanci
PrÛmûrn˘ pfiepoãten˘ poãet zamûstnancÛ
poãet
1 214
Koncov˘ poãet zamûstnancÛ k 31. 12.
poãet
1 214
Celkovû vloÏen˘ kapitál: pasiva celkem
58
PRE V˘roãní zpráva 05
Pfiehled veden˘ch soudních sporÛ:
Spoleãnost jako Ïalující strana (prodej elektfiiny)
Rok
Poãet
âástka (tis. Kã)
2002
1 266
39 486
2003
1 175
18 620
2004
1 318
27 930
2005
1 198
26 977
Spoleãnost jako Ïalovaná strana (prodej elektfiiny)
Rok
Poãet
âástka (tis. Kã)
2002
8
1 959
2003
5
1 131
2004
20
1 557
2005
18
4 667
Dal‰í nedofie‰ené soudní kauzy, kde je spoleãnost Ïalovanou stranou jsou:
— âEZ, a. s., (celkem 50 570 tis. Kã),
— STE a.s., (celkem 213 032 tis. Kã),
Spoleãnost neeviduje patenty ani licence, které by vyuÏívala nebo na nich byla závislá. Spoleãnost v prÛbûhu roku 2005
nepfieru‰ila své podnikání.
Pfiedpokládan˘ hospodáfisk˘ v˘sledek roku 2006 – dle IFRS
Od roku 2005 je docílen˘ zisk rozdûlován dle v˘kaznictví IFRS. Pfiídûl do fondu sociálního rozvoje odpovídá v˘sledku
kolektivního vyjednávání; v˘plata dividend navazuje na trend schválen˘ v minul˘ch letech.
Cílem spoleãnosti pro rok 2006 je roz‰ífiit pfiíleÏitosti obchodování s elektfiinou. Plán poãítá se zv˘‰en˘m konkurenãním
bojem o zákazníka a oãekávan˘m rÛstem nákupních cen elektfiiny na velkoobchodním trhu.
Pro rok 2006 je plánováno dosaÏení hospodáfiského v˘sledku po zdanûní ve v˘‰i 1 147 mil. Kã.
59
Lidské zdroje
V oblasti lidsk˘ch zdrojÛ má PRE pro budoucí období dvû hlavní priority:
— zmûnu postojÛ a chování zamûstnancÛ spoleãnosti vÛãi zákazníkÛm, resp. budování zákaznicky orientované
podnikové kultury,
— vytvofiení takové organizaãní struktury, která bude pruÏnû reagovat na budoucí potfieby spoleãnosti v personální
oblasti (vznik nov˘ch komerãních a technick˘ch funkcí, oblast péãe o klienty atd.).
V rámci projektu spolupráce s dcefiin˘mi spoleãnostmi byla nadále vedena personální agenda a v˘poãty mezd pro
dcefiinou spoleãnost CEP a.s., a poskytována sluÏba z oblasti bezpeãnosti práce a Ïivotního prostfiedí.
Spoleãnost vyuÏívá pro vedení personální agendy modul SAP HR verze 4.6C, resp. upgrade mySAP.com verze 4.7.
V rámci zvy‰ování kvalifikace zamûstnancÛ pokraãovala cílená profesní ‰kolení pro úzké odbornosti zamûstnancÛ
vypl˘vající ze zákona (napfi. vyhlá‰ka 50/78 Sb.; pokraãovaly kurzy vzdûlávání managementu a speciální ‰kolení
zamûfiená na prohlubování odborn˘ch znalostí, znalost nov˘ch vyhlá‰ek (fiízení jakosti ISO/DIS 9001, smluvní právo atd.),
zákonÛ v oblasti ekonomické, právní a personální. Probíhaly rovnûÏ kurzy zamûfiené na zvy‰ování kvalifikace
a rekvalifikaci zamûstnancÛ.
Ve spoleãnosti jsou jednoznaãnû stanovena pravidla odmûÀování, pfiiãemÏ jeho základní principy jsou v˘sledkem
kolektivního vyjednávání mezi zástupci odborové organizace a managementu spoleãnosti. Souãástí kolektivní smlouvy je
mimo jiné i mzdov˘ pfiedpis; konkrétní aplikace systému odmûÀování pak fie‰í pfiíslu‰né podnikové normy. Ve spoleãnosti
jsou uplatÀovány tarifní a mimotarifní mzdy, pfiiãemÏ pevná sloÏka tarifní mzdy je dána tarifním stupnûm a tarifním
krokem, pevná sloÏka mimotarifní mzdy tvofií mûsíãní zaruãená ãást mzdy. Variabilní sloÏku mzdy tvofií mûsíãní
v˘konnostní sloÏka, termínované cílové odmûny, pfiípadnû odmûny z fondu vedoucího sekce, resp. fieditele.
Pro spoleãnost vÏdy zÛstává prvofiadou snaha úãinnû napomáhat uvolÀovan˘m zamûstnancÛm; zejména
v pfieddÛchodovém vûku, samoÏivitelÛm a sociálnû slab‰ím. Ke zmírnûní nepfiízniv˘ch dÛsledkÛ organizaãních zmûn
funguje ve spoleãnosti systém sociálnû-finanãnû-kompenzaãních opatfiení.
Koncem roku byl mezi PRE a odborov˘m orgánem uzavfien Dodatek ke Kolektivní smlouvû pro rok 2006 (v platnosti je
Kolektivní smlouva uzavfiená na roky 2004–2005), jehoÏ pfiedmûtem je kromû dílãích úprav stanovení v˘‰e mzdového
nárÛstu pro pfiíslu‰né období.
Pro zamûstnance je, tak jako v dfiívûj‰ích letech, zaji‰tûna komplexní závodní lékafiská péãe vãetnû péãe stomatologické.
Ve spoleãnosti probíhá program zdravotní preventivní péãe, kter˘ odpovídá poÏadavkÛm Národního programu podpory
zdraví.
60
PRE V˘roãní zpráva 05
Nad tento rámec byly pro zamûstnance spoleãnosti realizovány následující ãtyfii projekty:
— onkologick˘ program zamûfien˘ na prevenci a léãbu karcinomu prsu,
— program na zji‰tûní osteoporózy,
— preventivní urologick˘ program,
— oãkování proti klí‰Èové encefalitidû, Ïloutence typu A a chfiipce.
V˘hody zamûstnaneckého stravování vyuÏívá celkem 1 193 zamûstnancÛ, tj. cca 98,6 % celkového poãtu.
Poãet zamûstnancÛ – prÛmûrn˘ pfiepoãten˘ stav
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1 238
1 248
1 287
1 314
1 352
1 400
1 517
1 599
1 538
1 499
1 523
1 485
1 491
1 488
1 524
Koncepce sociální politiky spoleãnosti je zaloÏena na potfiebû motivovat zamûstnance jak morálnû, tak i formou
Vûkové sloÏení
do 20 let — 0,16 %
20–30 let — 13,45 %
30–40 let — 26,01 %
2005
1 214
40–50 let — 25,36 %
50–60 let — 31,07 %
nad 60 let — 3,95 %
finanãních pfiíspûvkÛ, odmûn a dal‰ími formami ocenûní jejich práce. Oblasti péãe o zamûstnance, zlep‰ování jejich
pracovních a Ïivotních podmínek, bydlení, stravování, závodní preventivní péãi, preventivním zdravotním programÛm
a dal‰ím sociálním v˘hodám pro zamûstnance jako jsou bezúroãné pÛjãky, rekreace pro zamûstnance
a jejich rodinné pfiíslu‰níky, kulturní a sportovní akce apod., je vûnována velká pozornost. Vût‰ina tûchto sociálních
programÛ je obsaÏena v Kolektivní smlouvû.
Spoleãnost zaji‰Èuje pro své zamûstnance a jejich rodinné pfiíslu‰níky letní i zimní rekreaci ve vlastních i pronajat˘ch
rekreaãních stfiediscích. Pro dûti zamûstnancÛ pak zimní a letní dûtské tábory a tradiãnû dvout˘denní ozdravn˘ pobyt
v ¤ecku.
Pro zájemce spoleãnost zaji‰Èuje jazykové kurzy; v oblasti profesní pfiípravy ÏákÛ – uãÀÛ (pfiípadn˘ch budoucích
zamûstnancÛ) pak spolupracuje se dvûma praÏsk˘mi elektrotechnick˘mi uãili‰ti (SOU energetické – Praha 9, Podûbradská
12 a Centrum odborné pfiípravy technicko-hospodáfiské – Praha 9, Podûbradská 1 a). Podobn˘m zpÛsobem probíhala
spolupráce se SP· a VO· elektrotechnickou Fr. KfiiÏíka (organizování exkurzí pro studenty 3. roãníkÛ a dvout˘denních
odborn˘ch praxí).
Svou kvalifikaci si v prÛbûhu roku zvy‰ovalo studiem pfii zamûstnání celkem 33 zamûstnancÛ.
Kvalifikaãní struktura
V· — 18,92 %
ÚS s maturitou — 52,42 %
S a vyuãení — 27,29 %
Základní — 1,37 %
Pro nové mladé nastupující zamûstnance je ve spoleãnosti praktikován tzv. adaptaãní proces, kdy v prÛbûhu nûkolika
mûsícÛ tito zamûstnanci procházejí systémem krátk˘ch pobytÛ na rÛzn˘ch pracovi‰tích PRE.
PRE provozuje na své náklady cviãné v˘ukové pracovi‰tû vyuÏívané jako pomoc pfii zabezpeãování odborné praxe;
v roce 2005 absolvovalo v tomto zafiízení praxi celkem 447 studentÛ.
61
Ekologie, ochrana Ïivotního prostfiedí, bezpeãnost
a ochrana zdraví pfii práci
V rámci politiky ochrany Ïivotního prostfiedí jsou vkládány znaãné finanãní prostfiedky do modernizace zafiízení
distribuãní sítû. PrÛbûÏnû je provádûna v˘mûna star‰ích olejov˘ch transformátorÛ za transformátory hermeticky uzavfiené
nebo bez olejové náplnû, tzv. suché. Tím se sniÏuje riziko moÏné kontaminace povrchov˘ch a podzemních vod pfii
pfiípadné havárii.
V devadesát˘ch letech byla zahájena rozsáhlá likvidace zafiízení a kondenzátorÛ s náplní PCB; v souãasné dobû
spoleãnost neprovozuje Ïádná zafiízení, která by mohla tuto látku obsahovat. V souladu s provádûcí vyhlá‰kou jsou
vzorkovány olejové náplnû energetick˘ch zafiízení na prokázání nepfiítomnosti PCB. Zatím ani v jednom z doposud
testovan˘ch zafiízení nebyla pfiítomnost PCB prokázána. Ve‰keré staré ekologické zátûÏe jiÏ byly odstranûny v roce 2003.
Na pracovi‰tích spoleãnosti je vytvofien funkãní systém tfiídûní a sbûru nebezpeãn˘ch i ostatních odpadÛ. V‰ichni
zamûstnanci jsou ‰koleni v celé ‰ífii problematiky oblasti ochrany Ïivotního prostfiedí a vybraní zamûstnanci pak v oblasti
nakládání s nebezpeãn˘mi chemick˘mi látkami a pfiípravky.
Spoleãnost má na v‰ech pracovi‰tích zaveden systém ISO 14 001-EMS (v návaznosti na tuto skuteãnost probíhaly pfiípravy
k certifikaci; koncem roku probûhl pfiedcertifikaãní audit). Zji‰tûné nedostatky, pfieváÏnû administrativního charakteru,
byly odstranûny a spoleãnost je pfiipravena na certifikaãní audit plánovan˘ na únor 2006.
Politika bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci
PRE je dvojnásobn˘m nositelem ocenûní ,,Bezpeãn˘ podnik“. Zaveden˘ systém fiízení bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii
práci, odpovûdnost zamûstnancÛ za dodrÏování pfiedpisÛ, za své zdraví, pfiinesl v roce 2005 v˘razn˘ pokles pracovní
úrazovosti. Byl zaregistrován pouze jedin˘ pracovní úraz s pracovní neschopností del‰í neÏ tfii kalendáfiní dny.
Potvrzením vysoké úrovnû péãe o zdraví zamûstnancÛ bylo udûlení osvûdãení „Podnik podporující zdraví roku 2005
druhého stupnû“, které spoleãnost obdrÏela od Ministerstva zdravotnictví âR.
Politika bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci preferuje pfiedev‰ím:
— bezpeãnost a ochranu zdraví pfii práci jako nedílnou souãást fiízení aktivit spoleãnosti,
— systém podnikov˘ch norem t˘kajících se ochrany zdraví, preventivních prohlídek a anal˘z rizik jednotliv˘ch
pracovních ãinností zaji‰Èuje jednak návaznost na zákonnou legislativu, jednak dodrÏování povinností jak
zamûstnavatele, tak zamûstnancÛ.
Spoleãn˘m cílem vedení spoleãnosti a v‰ech zamûstnancÛ je pfiedcházet vzniku rizikov˘ch situací a ohroÏení dÛsledn˘m
dodrÏováním zásad bezpeãnosti práce.
62
PRE V˘roãní zpráva 05
Politika ochrany Ïivotního prostfiedí spoleãnosti
PraÏská energetika, a.s.
Politika péãe o Ïivotní prostfiedí
Formou vefiejného prohlá‰ení byla v rámci spoleãnosti kodifikována následující pravidla v oblasti ochrany Ïivotního
prostfiedí:
Skupina PRE je regionální distribuãní energetickou spoleãností pÛsobící na území hlavního mûsta Prahy a mûsta
Roztoky u Prahy. Zásobuje energií více neÏ 1 900 velkoodbûratelÛ a pfies 700 tisíc mal˘ch a stfiedních odbûratelÛ.
Provozuje pfies 190 km sítí velmi vysokého napûtí, více neÏ 3 300 km vedení vysokého napûtí a témûfi 8 000 km sítû
nízkého napûtí. PfieváÏnou ãást sítû tvofií kabelová vedení. Transformace nakupované elektrické energie je zaji‰tûna ve
21 rozvodnách 110/22 kV.
PRE patfií mezi moderní spoleãnosti, které si uvûdomují svoji odpovûdnost k Ïivotnímu prostfiedí a snaÏí se o neustálé
zlep‰ování podmínek pro jeho ochranu.
V roce 1993 byl proveden nezávisl˘mi specializovan˘mi firmami ekologick˘ audit zamûfien˘ na zji‰tûní star˘ch
ekologick˘ch zátûÏí. Na základû v˘sledkÛ byly vlastními prostfiedky spoleãnosti v prÛbûhu let 1993–2003 tyto staré
ekologické zátûÏe odstranûny.
V rámci ekologické politiky jsou prÛbûÏnû pfiijímána opatfiení potfiebná k pfiedcházení vzniku nov˘ch ekologick˘ch
problémÛ. Jedná se pfiedev‰ím o v˘mûnu star‰ích olejov˘ch transformátorÛ za transformátory hermeticky uzavfiené nebo
bez olejové náplnû, tzv. suché. Tím se sniÏuje riziko kontaminace povrchov˘ch a podzemních vod pfii pfiípadné havárii na
minimální.
Zaãátkem devadesát˘ch let spoleãnost zahájila rozsáhlou likvidaci zafiízení a kondenzátorÛ s náplní PCB a je moÏno
konstatovat, Ïe tyto kondenzátory byly z pouÏívan˘ch zafiízení odstranûny. V souladu s provádûcí vyhlá‰kou jsou
vzorkovány olejové náplnû energetick˘ch zafiízení na prokázání nepfiítomnosti PCB. Zatím ani v jednom z doposud
testovan˘ch zafiízení nebyla pfiítomnost PCB prokázána.
Na pracovi‰tích spoleãnosti je vytvofien funkãní systém tfiídûní a sbûru nebezpeãn˘ch i ostatních odpadÛ.
63
Politika péãe o Ïivotní prostfiedí
V rámci spoleãnosti byly definovány následující závazky v oblasti ochrany Ïivotního prostfiedí:
— dodrÏovat zákonné pfiedpisy ve v‰ech oblastech Ïivotního prostfiedí; vûnovat maximální pozornost nov˘m pfiedpisÛm
a aplikovat je ve spoleãnosti,
— dodrÏovat tfiídûní komunálního odpadu vãetnû nebezpeãn˘ch sloÏek, tfiídûní v‰ech dal‰ích druhÛ odpadÛ a obalÛ
a dále tfiídûní vybran˘ch druhÛ odpadÛ, které lze bezplatnû pfiedávat ke zpûtnému odbûru,
— dÛslednû dodrÏovat systém nakládání s nebezpeãn˘mi látkami a nebezpeãn˘mi odpady; odpady pfiedávat ke
zne‰kodnûní oprávnûn˘m firmám,
— provádût systematická ‰kolení zamûstnancÛ nakládajících s nebezpeãn˘mi chemick˘mi látkami a pfiípravky
s ohledem na ochranu zdraví a ochranu Ïivotního prostfiedí,
— systémem pfiedávání informací a vzdûlávání zvy‰ovat u zamûstnancÛ povûdomí nutnosti ochrany Ïivotního prostfiedí
a snahu o jeho neustálé zlep‰ování.
V Praze dne 15. 12. 2005
Ing. Drahomír Ruta
generální fieditel
64
PRE V˘roãní zpráva 05
Vztahy s vefiejností
Postupná pfiemûna PRE ve spoleãnost zákaznicky orientovanou se siln˘m kapitálov˘m potenciálem, se strategick˘mi
vazbami na okolní ekonomické subjekty a s profesionálním managementem je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích dlouhodob˘ch
cílÛ spoleãnosti. Vûdoma si své spoleãenské odpovûdnosti spoleãnost systematicky buduje také kvalitativnû nov˘ vztah
k vûcem vefiejn˘m, regionálním a obãansk˘m.
Strategick˘m cílem v oblasti public relations je dosáhnout pozitivního vnímání spoleãnosti ‰irokou vefiejností, zákazníky,
akcionáfii a v‰emi obchodními partnery. K zaji‰tûní tohoto cíle jsou vyuÏívány ve‰keré dostupné prostfiedky – kultivace
v‰ech prostor pro zákazníky, co nejvstfiícnûj‰í jednání s nimi, hledání nov˘ch forem komunikace se zákazníky, s vefiejnou,
regionální i mûstskou správou, dosaÏení jednotného vnûj‰ího i vnitfiního grafického projevu atd. Nezanedbatelnou
souãástí vytváfiení vefiejného pozitivního vnímání jsou i poradenství a marketing, které se v˘znamnû podílejí na
vytváfiení vnûj‰ího obrazu spoleãnosti jako seriózního obchodního partnera.
Koncem roku 2004 byla zahájena kompletní rekonstrukce webov˘ch stránek spoleãnosti, která byla dokonãena v prosinci
2005. Na tûchto stránkách najde náv‰tûvník ve‰keré základní informace o spoleãnosti, informace pro zákazníky, média,
akcionáfie a aktuality. Novû zprovoznûné webové stránky byly budovány mimo jiné i s cílem pfiesunutí co nejvût‰ího
mnoÏství kontaktÛ zákazníkÛ z obchodních kanceláfií na Internet, pfiípadnû na zákaznickou linku.
Poradenské a informaãní stfiedisko (PIS) poskytuje bezplatné poradenství zamûfiené na hospodárné vyuÏití elektfiiny pro
domácnosti i drobné podnikatele; pro zákazníky jsou pravidelnû pfiipravovány tematické v˘stavky elektrick˘ch
spotfiebiãÛ a technologií. ZároveÀ zákazníkÛm nabízí slevy na pofiízení elektrotepeln˘ch zafiízení.
Podnikatelská filozofie spoleãnosti si klade za cíl spojit aplikaci nejmodernûj‰ích technologií s partnersk˘m vztahem ke
sv˘m zákazníkÛm, se vstfiícností vÛãi potfiebám svého okolí – k akcím humanitárním, kulturním, sportovním a dal‰ím.
Sponzorské a donátorské aktivity PRE jsou pokládány za v˘znamnou souãást budování pozitivní image a renomé
spoleãnosti. Cílem sponzorsk˘ch aktivit je prezentovat PRE jako subjekt dynamick˘, pozitivnû komunikující a otevfien˘
vefiejnosti. Je nutno uvést, Ïe filozofie sponzorství PRE v podmínkách transformující se ekonomiky a postupného otevírání
trhu s energiemi nemÛÏe slouÏit pouze k vefiejnû prospû‰n˘m úãelÛm, ale hraje také dÛleÏitou komunikaãní roli. Pfii
rozhodování o sponzorství jednotliv˘ch projektÛ PRE vÏdy peãlivû zvaÏuje, kterou cílovou skupinu zvolit a jak ji dan˘
projekt osloví.
Hlavní rysy sponzorsk˘ch aktivit PRE jsou následující:
— sponzorské prostfiedky musí ve svém dÛsledku napomoci posílení dobrého jména spoleãnosti u ‰iroké vefiejnosti,
— jako spoleãnost s v˘raznû regionální pÛsobností smûfiovat pfieváÏnou ãást sponzorsk˘ch aktivit na region hlavního
mûsta Prahy; dále v souladu s postupnou liberalizací trhu s elektfiinou roz‰ifiovat tyto aktivity i na území celé âR,
— preferovat projekty, které jsou urãeny pro nej‰ir‰í vefiejnost a které co nejv˘raznûji pfiispívají k vytváfiení pozitivní
image u vefiejnosti,
65
— podporovat projekty, které zdÛrazÀují dynamiku, pfiizpÛsobivost, otevfienost a vstfiícnost nov˘m my‰lenkám,
— soustfiedit se na projekty, které mají vlastní siln˘ komunikaãní potenciál, tzn., Ïe samy o sobû vyvolávají ‰irokou
publicitu, anebo jsou obecnû pozitivnû pfiijímány,
— na základû pocitu spoluzodpovûdnosti se nezfiíkat i spoluúãasti na akcích zejména humanitárního charakteru
celorepublikového v˘znamu,
— v rámci zlep‰ení ekoimage podporovat ekologické aktivity.
Partnefii, kter˘m byly poskytnuty sponzorské pfiíspûvky v prÛbûhu roku 2005:
— PVTS – poboãka PRE – provoz spoleãnosti,
— Fakultní nemocnice v MOTOLE – podpora Dûtské stomatologické kliniky FN,
— Nadace Astma – podpora nadace, která je zamûfiena na adekvátní diagnostiku a léãbu astmatu,
— SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy – podpora sdruÏení provozující Komunitní centrum Mot˘lek, ve kterém sdruÏení
integruje handicapované dûti do spoleãnosti,
— Klub Kvítek – provoz klubu, hippoterapie pro dûti,
— Nadaãní fond Pomocná ruka – podpora tûlesnû postiÏen˘ch sportovcÛ,
— Stacionáfi AKORD – provoz stacionáfie pro mentálnû a zdravotnû postiÏené klienty.
Celkem bylo na tyto aktivity v prÛbûhu roku 2005 vynaloÏeno 1 840 000 Kã.
Vnûj‰í identifikace spoleãnosti je cílenû budována i reklamními aktivitami, které jsou, v souladu s vypracovanou firemní
koncepcí, smûrovány pfiedev‰ím do oblastí v‰eobecnû prospû‰n˘ch, kulturních a sportovních.
Jako hlavní reklamní akce z oblasti v‰eobecnû prospû‰né lze napfiíklad uvést:
— MEDEA KULTUR – pofiady zamûfiené na ekologickou v˘chovu mládeÏe v souvislosti se vstupem âeské republiky do
Evropské Unie,
— L. Blüml – dûtsk˘ den „Spolu dûtem“ v praÏské ZOO,
— Elektrotechnick˘ svaz ãesk˘ – celostátní aktiv revizních technikÛ,
— ABF – odbornû zamûfiená soutûÏ „ENERGETICK¯ PROJEKT 2004“,
— Diakonie âCE – Stfiedisko kfiesÈanské pomoci v Praze – kulturní akce „Jarmark u Ludmily“.
V oblasti kulturní probûhly reklamní akce ve spolupráci s následujícími partnery:
— Divadlo Radka Brzobohatého,
— Lotos – v˘stava „VÏdy s úsmûvem“ u pfiíleÏitosti 100. v˘roãí narození Jana Wericha a Jifiího Voskovce, koncert
„Znamení stfielce“ a následné vydání CD,
— Festival spisovatelÛ Praha – 15. roãník festivalu,
— Silver Screen – oslavy 60. v˘roãí ukonãení 2. svûtové války,
66
PRE V˘roãní zpráva 05
— Ostrovy – hudební festival „United Islands of Prague 2005“,
— NKL Îofín – koncert „To nejlep‰í z klasiky“,
— Levity – koncert „Hvûzdy pro New Orleans“,
— Gallery, s.r.o., – v˘stava „Zdenûk Burian“,
— FOIBOS – kniha „Slavné praÏské vily“ – druh˘ roz‰ífien˘ dotisk,
— FOIBOS – kniha „Slavné domy a stavby Prahy 5“
— Key Production – kulturní akce „ÎiÏkovsk˘ masopust“ a „Vinohradské vinobraní“,
— GEJZÍR, s.r.o., – umûlecké v˘stavy v sídle spoleãnosti.
V oblasti sportovní:
— HC Sparta Praha,
— HC Slavia Praha,
— FK Slavoj Vy‰ehrad,
— AC Sparta Praha fotbal,
— CU Bohemians,
— Viktorka ÎiÏkov,
— Spastic Handicap – sportovní a spoleãenské akce spasticky i jinak postiÏen˘ch sportovcÛ,
— Taekwondo – COBRA CUP 2005, MÁJOV¯ POHÁR 2005, CZECH OPEN 2005, PRAGUE OPEN 2005,
— Golf & Country Club, Hodkoviãky,
— PAR – zimní sportovní hry,
— âeská sportovní, s.r.o., – spolupráce s ãleny Top Teamu.
Spoleãnost na vlastní náklady provozuje Technické a dokumentaãní muzeum praÏské energetiky – prostory muzea jsou
pro zájemce otevfieny po pfiedchozí telefonické dohodû. Na plo‰e pfies 300 m 2 najde náv‰tûvník nûkolik desítek exponátÛ,
fotografií a originálních tiskovin, kter˘mi chce PRE pfiispût k poznání ãásti historie hlavního mûsta v oblasti v˘roby,
rozvodu a distribuce elektfiiny. V˘stava je trvale roz‰ifiována a obohacována o nové exponáty.
PRE provozuje od roku 1998 pravidelné v˘stavy obrazÛ, fotografií a dal‰ích umûleck˘ch objektÛ v prostorách, které byly
pro tyto úãely vyãlenûny. V období 1998–2005 probûhlo celkem 45 v˘stav (za rok 2005 pak 10), coÏ jiÏ bezesporu
umoÏnilo pfiedstavit náv‰tûvníkÛm reprezentativní prÛfiez tvorbou souãasn˘ch ãesk˘ch umûlcÛ. RovnûÏ nabídka
pouÏit˘ch umûleck˘ch technik a materiálÛ byla velmi ‰iroká – od v‰ech druhÛ malby, pfies sochy, fotografie po kámen,
kov a sklo.
PRE se pofiádáním tûchto akcí navenek profiluje nejen jako subjekt, kter˘ spolehlivû za úplatu dodává elektfiinu, ale i jako
subjekt, kter˘ chce napomoci roz‰ifiování umûní.
67
Je moÏno konstatovat, Ïe tomu tak skuteãnû je a Ïe si do v˘stavní sínû nalézají stále ãastûji cestu nejen znalci umûní, ale
i ‰iroká vefiejnost – pfiedev‰ím ‰koly a individuální zájemci.
PRE vychází vstfiíc i Úfiadu mûstské ãásti Praha 10, kdy v rámci kaÏdoroãní akce „Obãané Prahy 10 obãanÛm Prahy 10“
tzv. „Víkend Prahy 10“, jsou v˘stavní prostory spoleãnosti otevfieny i pfies víkend.
PRE chce s tûmito aktivitami pokraãovat i nadále a pfiispívat tak ke zkulturnûní oblasti nejen Vr‰ovic a Stra‰nic, kde
fieditelství spoleãnosti sídlí, ale celého hlavního mûsta.
68
PRE V˘roãní zpráva 05
Kapitálové úãasti k 31. 12. 2005
Spoleãnost se ve sv˘ch podnikatelsk˘ch aktivitách zamûfiuje pfiedev‰ím na podnikání ve stejném ãi blízkém oboru.
V prÛbûhu roku 2005 mûla PRE majoritní úãast v následujících spoleãnostech:
PREleas, a.s.
Sídlo: Praha 10, Limuzská 2110/8
Iâ: 25054040
Spoleãnost byla zaloÏena v roce 1996; její základní kapitál je 10 mil. Kã. Hlavním pfiedmûtem podnikání je leasing
a pronájem technologií a technologick˘ch celkÛ. Leasingová ãinnost je orientována pouze na ãleny skupiny PRE; jejím
podnikatelsk˘m zámûrem není vstup na leasingov˘ trh. Spoleãnost vyuÏívá pfii provádûní sv˘ch podnikatelsk˘ch aktivit
i formu zpûtného leasingu (leaseback).
V˘voj finanãní stability
TrÏby za leasingové nájemné v tis. Kã
Podíl zápÛjãního kapitálu k celkov˘m aktivÛm
Podíl vlastního kapitálu k celkov˘m aktivÛm
Podíl ostatních dlouhodob˘ch pasiv k celkov˘m aktivÛm
Podíl cizího kapitálu k celkov˘m aktivÛm
Strategické cíle spoleãnosti
— zaji‰Èovat zpûtn˘ finanãní leasing (leaseback) pro skupinu PRE,
— zabezpeãit pfiimûfienou ziskovost spoleãnosti a vytvofiit stabilní a silnou kapitálovou strukturu,
— pÛsobit realizací zpûtného finanãního leasingu na zvy‰ování efektivnosti skupiny PRE.
Hlavní údaje o spoleãnosti (v tis. Kã):
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Aktiva
352 896
329 985
320 023
291 473
271 502
231 906
151 797
99 752
Pasiva
352 896
329 985
320 023
291 473
271 502
231 906
151 797
99 752
77 281
61 467
45 538
32 471
25 281
19 439
14 775
12 737
Cizí zdroje
232 999
209 876
195 674
178 703
165 782
137 804
84 983
55 735
V˘nosy
125 308
129 685
115 824
106 207
90 105
69 605
74 594
16 086
Náklady
108 494
112 956
102 451
97 723
83 463
64 541
72 256
15 275
16 814
16 729
13 373
8 484
6 642
5 064
2 338
811
112 689
103 012
110 151
99 863
106 912
119 603
101 929
70 626
Vlastní kapitál
Zisk po zdanûní
Údaje o hlavních investicích
uskuteãnûn˘ch v bûÏném úãetním
období a tfiech pfiedcházejících
úãetních obdobích vãetnû
finanãních investic
V˘voj kapitálové struktury
Vlastní kapitál
Dlouhodob˘ cizí kapitál
Krátkodob˘ cizí kapitál
Hlavní investice spoleãnosti jsou zamûfieny na zpûtn˘ leasing majetku (leaseback), pfiiãemÏ tento majetek byl pÛvodnû
vlastnûn podniky ve skupinû PRE.
69
Cejchovna elektromûrÛ Praha a.s., (CEP a.s.), (od 5. 12. PREmûfiení, a.s.)
Sídlo: Praha 7, Partyzánská 7a
Iâ: 25677063
Spoleãnost byla zaloÏena v roce 1998; základní kapitál je 35 mil. Kã. Hlavním pfiedmûtem podnikatelské ãinnosti je
v˘roba, instalace a opravy elektrick˘ch strojÛ a pfiístrojÛ; opravy a montáÏ mûfiidel, provozování státního metrologického
stfiediska pro ovûfiování mûfiidel, koupû zboÏí za úãelem jeho dal‰ího prodeje a prodej, pofiádání ‰kolicích a kvalifikaãních
kurzÛ. Dne 24. 10. 2003 byl pfiedmût podnikání spoleãnosti doplnûn o montáÏ, opravy, revize a zkou‰ky vyhrazen˘ch
elektrick˘ch zafiízení. Dne 24. 11. 2005 bylo rozhodnuto o zmûnû názvu spoleãnosti na PREmûfiení, a.s. Tento název byl
dne 5. 12. 2005 zapsán do obchodního rejstfiíku.
Spoleãnost prostfiednictvím obchodního oddûlení zaji‰Èuje prodej mûfiicích a spínacích pfiístrojÛ velkoobchodním
i maloobchodním zpÛsobem. V sídle organizace má vlastní prodejnu s nabídkou komplexního vybavení pro mûfiení
V˘voj v˘nosÛ, nákladÛ a ziskÛ
V˘nosy
Náklady
Zisk
vãetnû prodeje mûfiicích transformátorÛ proudu a napûtí. Souãástí sortimentu je i prodej znaãkov˘ch elektrick˘ch
spotfiebiãÛ firmy Stiebel Eltron. Úplná nabídka zboÏí a sluÏeb je uvedena na i webov˘ch stránkách spoleãnosti. ZboÏí lze
také nakupovat formou elektronického obchodu.
V roce 2001 byla spoleãnost pfiijata za ãlena Asociace zku‰eben vysokého napûtí (AZVN) a vlastní osvûdãení
o zpÛsobilosti ke zku‰ební ãinnosti. Zku‰ebna zaji‰Èuje pfiezkou‰ení mûfiicích transformátorÛ proudu i napûtí a zkou‰ky
el. pevnosti pracovních a ochrann˘ch pomÛcek do 40,5 kV.
Hlavní údaje o spoleãnosti (v tis. Kã):
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Aktiva
74 001
90 394
81 611
104 509
102 401
91 151
61 496
63 602
Pasiva
74 001
90 394
81 611
104 509
102 401
91 151
61 496
63 602
Vlastní kapitál
56 961
66 792
59 725
55 968
53 461
54 625
51 623
44 663
Cizí zdroje
17 040
23 602
21 886
48 248
48 631
36 104
9 584
18 766
V˘nosy
247 243
392 558
364 816
421 488
359 007
162 563
69 737
36 769
Náklady
246 525
380 830
358 596
417 612
355 939
154 497
61 826
27 372
718
11 728
6 220
3 876
3 068
7 783
7 911
9 397
2 500
3 700
3 525
2 498
2 997
9 947
26 517
—
Zisk po zdanûní
Údaje o hlavních investicích
uskuteãnûn˘ch v bûÏném úãetním
období a tfiech pfiedcházejících
úãetních obdobích vãetnû
finanãních investic
70
Poãet ovûfien˘ch elektromûrÛ v roce 2005
Elektromûr indukãní — 5 %
Elektromûr statick˘ — 95 %
PRE V˘roãní zpráva 05
ODEM a.s.
Sídlo: Praha 10, Na Hroudû 2149/19
Iâ: 25755609
Spoleãnost byla zaloÏena v roce 1999; základní kapitál je 5 mil. Kã (po jeho nav˘‰ení v roce 2000 o 4 mil. Kã). Pfiedmûtem
ãinnosti jsou odeãty a sbûr dat mûfiicích zafiízení, kontrola plombování a odeãty elektromûrÛ, plynomûrÛ, vodomûrÛ,
mûfiiãÛ tepla a doruãovací sluÏba. Spoleãnost se úspû‰nû snaÏí o roz‰ífiení sv˘ch aktivit i do oblasti jin˘ch energetick˘ch
médií.
V souãasné dobû ODEM a.s., provádí spoleãné odeãty elektromûrÛ a plynomûrÛ pro PRE a PP, a. s., a kombinované
odeãty mûfiiãÛ tepla, vodomûrÛ a elektromûrÛ pro PT, a. s.
V˘voj v˘nosÛ, nákladÛ a ziskÛ
V˘nosy
Náklady
Zisk
Jako vedlej‰í ãinnost ODEM a.s., provádí kontrolní odeãty elektromûrÛ a doruãování faktur speciálním zákazníkÛm PRE;
pro PP, a.s., zaji‰Èuje odeãty odbûratelÛ kategorií Stfiední a Zvlá‰tní odbûr.
Díky své univerzální odeãtové technologii nabízí ODEM a.s., odeãty v‰ech typÛ mûfiidel, a to i souãasnû. Dále nabízí
doplÀkové ãinnosti jako napfi. odeãet ãárového kódu na mûfiidlech.
V souvislosti s v˘raznûj‰ím roz‰ífiením statick˘ch digitálních elektromûrÛ s optick˘m rozhraním v distribuãní síti PRE
provádí spoleãnost odeãty tûchto elektromûrÛ optickou sondou, která je pfiipojena k odeãtovému terminálu.
Hlavní údaje o spoleãnosti (v tis. Kã):
Úspû‰nost odeãtÛ elektromûrÛ v roce 2005
¤ádné odeãty — 95,6 %
Samoodeãty — 2,0 %
Neodeãteno — 2,4 %
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Aktiva
15 649
17 381
15 410
18 861
18 131
17 155
18 345
–
Pasiva
15 649
17 381
15 410
18 861
18 131
17 155
18 345
–
Vlastní kapitál
11 299
12 462
11 643
12 101
10 644
9 011
5 340
–
4 350
4 919
3 765
6 701
7 467
8 123
12 994
–
V˘nosy
50 070
51 476
48 551
47 365
37 596
33 208
15 858
–
Náklady
Cizí zdroje
47 128
46 739
44 974
43 060
34 182
29 191
16 282
–
Zisk po zdanûní
2 942
4 737
3 577
4 305
3 414
4 017
-424
–
Údaje o hlavních investicích
uskuteãnûn˘ch v bûÏném úãetním
období a tfiech pfiedcházejících
úãetních obdobích vãetnû
finanãních investic
1 515
2 125
946
3 606
5 450
6 040
9 620
–
71
PREdistribuce, a.s.
Sídlo: Praha 5, Svornosti 3199/19a
Iâ: 27376516
Spoleãnost byla zaloÏena dne 16. 8. 2005 (do obchodního rejstfiíku zapsána dne 7. 10.) se základním kapitálem 2 mil. Kã.
Vklad ãásti podniku se odehrál v následujících krocích:
— dne 28. 12. 2005 rozhodla valná hromada PRE o nav˘‰ení základního kapitálu PREdistribuce, a.s., úpisem akcií
a splacením emisního kurzu upsan˘ch akcií nepenûÏit˘m vkladem ãásti podniku. Základní kapitál byl nav˘‰en
o ãástku 21 547 000 tis. Kã, coÏ je hodnota ãásti podniku urãené ke vkladu odvozená od ocenûní znalce k 30. 6. 2005,
— dne 29. 12. 2005 uzavfiely PRE a PREdistribuce, a.s., smlouvu o vkladu ãásti podniku s úãinností od 1. 1. 2006,
— dne 29. 12. 2005 uzavfiely PRE a PREdistribuce, a.s, dohodu o úpisu akcií v hodnotû v˘‰e uvedeného nav˘‰ení.
Dne 1. 1. 2006 do‰lo k pfievzetí ãásti podniku spoleãností PREdistribuce, a.s., podpisem Zápisu o pfiedání a pfievzetí mezi
PRE a PREdistribuce, a.s.
Jedin˘ akcionáfi schválil upisování akcií nepenûÏit˘m vkladem, jehoÏ pfiedmûtem byla ãást podniku „divize distribuce“
ohodnocená znaleck˘m posudkem na hodnotu 21 549 000 tis. Kã. K nav˘‰ení základního kapitálu do‰lo na základû
rozhodnutí valné hromady PRE konané dne 28. 12. ·lo o ãást podniku, která vykonává následující ãinnosti:
— poskytování distribuãních sluÏeb, fiízení smluvních vztahÛ se zákazníky, fiízení pfiipojení k síti,
— plánování, koncepce, rozvoj a údrÏba distribuãní sítû, rozvoden a kabelov˘ch tunelÛ,
— v˘stavba distribuãní sítû, fiízení smluvních vztahÛ s dodavateli,
— správa a evidence majetku urãeného k distribuci elektfiiny,
— archivace podkladÛ technické a provozní dokumentace,
— inspekãní a prÛbûÏné kontrolní ãinnosti pro stávající zafiízení a zafiízení ve v˘stavbû,
— fiízení provozu sítí v reálném ãase, fiízení tokÛ energie a optimalizace ztrát a fiízení HDO,
— fiízení plánovan˘ch odstávek, fie‰ení poruchov˘ch stavÛ, fiízení poruchové sluÏby,
— pfiíprava frekvenãních a vypínacích plánÛ a stfiednûdob˘ch a krátkodob˘ch plánÛ vypínání,
— diagnostika a mûfiení technick˘ch vlastností distribuãní sítû,
— správa a provozování sdûlovacích metalick˘ch kabelÛ,
— správa a provozování fiídících systémÛ sítû,
— mûfiení v distribuãní síti vãetnû jejich vyhodnocování a pfiedávání namûfien˘ch a vyhodnocen˘ch údajÛ operátorovi
trhu s elektfiinou,
— komplexní ekonomické agendy pro v‰echny útvary divize a regulaãní v˘kaznictví,
— technick˘ controlling.
72
PRE V˘roãní zpráva 05
Soudní, správní ani rozhodãí fiízení nebyla v bûÏném úãetním období a tfiech pfiedcházejících úãetních obdobích vÛãi
Ïádné z dcefiin˘ch spoleãností vedena.
V‰echny dcefiiné spoleãnosti (s v˘jimkou PREdistribuce, a.s., která v hodnoceném období nevyvíjela Ïádnou komerãní
aktivitu), hospodafiily v roce 2005 se ziskem.
V prÛbûhu roku 2005 mûla PRE minoritní úãast v následujících spoleãnostech:
HC Slavia Praha s.r.o.
PRE se stala podílníkem tohoto subjektu v roce 2003 zakoupením obchodního podílu od firmy InÏen˘rské a prÛmyslové
stavby Praha, s.r.o., ve v˘‰i 34 000/118 000 (28,81 %), na kter˘ pfiipadal splacen˘ vklad ve v˘‰i 34 000 Kã a se kter˘m je
spojeno 34 hlasÛ pfii rozhodování na valné hromadû (z celkového poãtu 100 hlasÛ). Základní kapitál spoleãnosti byl
118 000 Kã. Hlavním pfiedmûtem ãinnosti subjektu je pofiádání sportovních utkání a provozování tûlov˘chovn˘ch zafiízení.
Na základû usnesení Mûstského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2004 spoleãnost InÏen˘rské a prÛmyslové stavby Praha, s.r.o.,
zanikla a fúzovala do spoleãnosti Skanska CZ a.s., která se stala jejím právním nástupcem (do obchodního rejstfiíku
zapsána dne 1. 11. 2004).
Mimofiádná valná hromada konaná dne 24. 8. rozhodla o zv˘‰ení základního kapitálu o 15 mil. Kã (rozhodnutí nabylo
platnosti dnem zápisu do obchodního rejstfiíku, tj. dnem 30. 9.). Na základû tûchto skuteãností byla zmûnûna spoleãenská
smlouva ze dne 30. 9. 2004, ãímÏ do‰lo ke zmûnû v˘‰e obchodních podílÛ u v‰ech spoleãníkÛ. PRE vlastní 0,22% podíl na
základním kapitálu s tím, Ïe i nadále disponuje 34 % hlasovacích práv na valné hromadû.
V rámci povinn˘ch i dobrovoln˘ch nabídek k pfievzetí do‰lo v prÛbûhu roku k následujícím zmûnám portfolia spoleãnosti:
— v prÛbûhu roku bylo na základû „Akceptace dobrovolné nabídky pfievzetí akcií“ ze dne 13. 5. prodáno 98 ks akcií JME,
a.s., a 98 ks akcií JâE, a.s.,
— 1 ks akcie JME, a.s., a 1 ks akcie JâE, a.s., byly podáním pokynu na SCP ze dne 20. 7. pfievedeny na spoleãnost EnBW
CZ spol. s r.o.,
— 1 ks akcie JME, a.s., a 1 ks akcie JâE, a.s., byly prodány na základû „Îádosti o vyplacení doplatkÛ za akcie zanikl˘ch
spoleãností JME, a.s., a JâE, a.s., a protiplnûní za akcie spoleãnosti E.ON âeská republika, a.s.“ ze dne 5. 1. 2006,
— akcie spoleãností ZâE, a.s., (100 ks), VâE, a.s., (100 ks) a SME, a.s., (100 ks) – byly prodány na základû „Îádosti
o v˘platu protiplnûní“, ze dne 21. 11.,
— dne 21. 12. bylo na RM-Systému prodáno 100 ks akcií SâE, a.s., na základû vefiejného návrhu smlouvy o koupi
úãastnick˘ch cenn˘ch papírÛ SâE, a.s., ze dne 21. 11.
V souãasné dobû PRE vlastní 100 ks akcií STE a.s.
73
PRE je aktivním ãlenem Klubu pfiátel Národního technického muzea v Praze, Hospodáfiské komory hlavního mûsta Prahy,
âeského svazu zamûstnavatelÛ v energetice a Asociace pro elektronickou komerci.
Dále je PRE ãlenem sdruÏení âSRES, World Energy Council – Energetického komitétu âR, âK CIRED, âeskomoravské
komoditní burzy Kladno, Operátora trhu s elektfiinou, a.s., âesko-nûmecké obchodní a prÛmyslové komory a âeského
institutu interních auditorÛ.
Celkov˘ ãist˘ v˘nos z finanãních investic za období 1995–2005 (mil. Kã)
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
10,95
4,82
2,74
7,69
9,72
8,51
7,52
15,18
7,77
–
–
74
PRE V˘roãní zpráva 05
Akcionáfii
V‰ichni akcionáfii mají volnû dostupné ve‰keré dÛleÏité informace o spoleãnosti. V‰echny materiály jsou k dispozici buì
pfiímo na internetové adrese, nebo na vyÏádání v oddûlení Akcionáfiské agendy, které je akcionáfiÛm plnû k dispozici.
O nûkter˘ch, pro akcionáfie dÛleÏit˘ch akcích, byli tito v souladu s pfiíslu‰n˘mi právními pfiedpisy prÛbûÏnû informováni
doporuãenou po‰tovní zásilkou.
V souladu s úpravou legislativy bylo zahájeno povinné uvádûní informací, resp. odkazÛ na dÛleÏité zmûny ve spoleãnosti
na finanãním serveru AliaWeb. Tímto aktem mají akcionáfii k dispozici prakticky okamÏité informace o jak˘chkoliv
dÛleÏit˘ch zmûnách ve spoleãnosti.
Hlavní akcionáfii PRE (%)
k 31. 12.
2005
PRE-H a.s.
50,78
âEZ, a. s.
Pfiehled max. a min. kurzu akcií PRE
na BCPP a RM-S v letech 1996–2005
BCPP max.
BCPP min.
RM-S max.
RM-S min.
2004 7/2004
50,78
2003 4/2003
50,78
50,78
50,78
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
50,78
50,77
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
34,00
34,00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Honor Invest, a.s.
34,00
34,00
34,00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MPSV âR
14,19
14,19
14,19
14,19
14,19
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
48,19
48,19
48,19
48,19
48,19
48,19
48,19
51,59 100,00
FNM âR
Hlavní mûsto Praha
–
–
–
–
–
–
25,89
33,83
33,83
33,83
33,83
33,83
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
–
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
17,42
16,76
16,49
16,09
15,59
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7,61
–
–
–
–
–
–
Právnické osoby
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,18
0,18
0,26
0,48
0,50
0,73
12,81
–
Fyzické osoby
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,71
0,79
0,84
0,82
1,09
1,60
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,40
0,40
–
–
Mûsto Roztoky u Prahy
GESO AG
RWE Energie AG*
Zamûstnanecké akcie
Na základû usnesení vlády âR ã. 477 vyhlásil poãátkem roku 2004 âEZ, a. s., vefiejnou obchodní soutûÏ na v˘bûr poradce
pfii prodeji jak minoritních podílÛ v PRE a âEPS, a.s., tak majoritního majetkového podílu v SâE, a.s. Prodej minoritního
podílu v PRE probûhl v prÛbûhu mûsíce ãervence 2004; prodej podílu v SâE, a.s., ÚHOS rozhodl v roce 2005 nerealizovat.
Dne 30. 8. 2004 obdrÏela spoleãnost „Oznámení podílu na hlasovacích právech“, ve kterém byla informována o tom, Ïe
nov˘m vlastníkem podílu se stala spoleãnost Honor Invest, a.s., se sídlem PobfieÏní 297/14, Praha 8 (dcefiiná spoleãnost
J&T Asset Management, Investiãní spoleãnost, a.s., a J&T Investment Advisors, s.r.o.).
Dne 27. 12. bylo mezi PRE-H a.s., a spoleãností Honor Invest, a.s., (spolupodepsáno zástupci akcionáfiÛ tûchto stran, tedy
zástupci spoleãnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., spoleãnosti GESO Beteiligungs- und Beratungs- AG a Hlavního mûsta
Prahy) uzavfieno Memorandum o vztazích mezi akcionáfii PRE. Memorandum jako hlavní téma obsahuje podmínky
spolupráce signatáfisk˘ch stran ve vûci zmûny stanov PRE; zejména za úãelem provedení unbundlingu a spolupráce na
fungování a rozvoji PRE. Doba platnosti a úãinnosti není v memorandu v˘slovnû stanovena.
75
*Od roku 2001 firma RWE plus AG; od roku 2003 RWE Energy AG.
Dne 27. 12. obdrÏela spoleãnost „Oznámení podílu na hlasovacích právech“, ve kterém byla informována o jednání ve
shodû akcionáfiÛ PRE-H a.s., a Honor Invest, a.s.
Dne 23. 1. 2006 obdrÏela spoleãnost Ïádost akcionáfie Honor Invest, a.s., o souãinnosti pfii pfiípravû povinné nabídky
pfievzetí ostatním akcionáfiÛm spoleãnosti. V dÛsledku jednání ve shodû mezi akcionáfii PRE-H a.s. a Honor Invest, a.s.,
vznikla obûma akcionáfiÛm zákonná povinnost uãinit nabídku pfievzetí ostatním akcionáfiÛm. Kupní cena akcie musí
b˘t v povinné nabídce pfievzetí pfiimûfiená jejich hodnotû, pfiiãemÏ pfiimûfienost ceny akcií musí b˘t doloÏena posudkem
znalce. Spoleãnost poskytla urãenému znalci poÏadované podklady (povinná nabídka pfievzetí vãetnû nabízené ceny za
akcie je pfiedmûtem schválení ze strany KCP).
Zpráva o valn˘ch hromadách, které probûhly v prÛbûhu roku 2005
V prÛbûhu roku probûhly tfii valné hromady; dvû fiádné a jedna náhradní.
Valná hromada konaná dne 9. 6. projednala a schválila následující materiály:
V˘voj kurzu akcií PRE na BCPP a RM-S v roce 2005
BCPP
RM-S
— jednací fiád a orgány valné hromady,
— zprávu pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti za rok 2004 a o stavu jejího majetku,
— fiádnou a konsolidovanou úãetní závûrku a návrh na rozdûlení zisku za rok 2004 vãetnû stanovení v˘‰e a zpÛsobu
v˘platy dividend, tantiém a pfiídûlÛ do fondÛ,
— zprávu dozorãí rady vãetnû vyjádfiení ke zprávû o vztazích mezi propojen˘mi osobami,
— schválení v˘‰e darÛ pro rok 2006,
— návrh na odmûÀování ãlenÛ pfiedstavenstva a dozorãí rady.
Valná hromada konaná dne 1. 12. musela b˘t z dÛvodu neusná‰eníschopnosti zru‰ena.
Valná hromada konaná dne 28. 12. projednala a schválila následující materiály:
— jednací fiád a orgány valné hromady,
— zpráva pfiedstavenstva podle § 220b obch. zák (dÛvodová zpráva k nepenûÏitému vkladu ãásti podniku),
— spoleãná zpráva znalcÛ podle § 220c obch. zák.,
— zpráva dozorãí rady podle § 220b obch. zák.,
— schválení návrhu Smlouvy o vkladu ãásti podniku PraÏská energetika, a.s., „Divize distribuce“ jako nepenûÏitého
vkladu do základního kapitálu spoleãnosti PREdistribuce, a.s., a udûlení souhlasu s jejím uzavfiením,
— rozhodnutí o zmûnû stanov.
Akcie PRE patfií, jak je patrné z v˘‰e uveden˘ch pfiehledÛ, z hlediska dlouhodobé investice ke stabilním burzovním
produktÛm jak na trhu BCPP, tak i RM-S.
76
PRE V˘roãní zpráva 05
Obchodování s akciemi spoleãnosti na kapitálovém trhu v prÛbûhu roku 2005
Akcie PRE byly uvedeny na voln˘ trh BCPP dne 1. 3. 1995 se zavádûcí cenou 2 750,00 Kã; na hlavní trh pak byly pfiijaty
dne 25. 9. 1995 (ISIN: CZ0005078154). Od 1. 5. 1998 jsou akcie spoleãnosti obchodovány na vedlej‰ím trhu BCPP.
Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., (BCPP)
Na BCPP byly akcie spoleãnosti bûhem roku pfiítomny celkem bûhem 253 seancí. V prÛbûhu roku akcie zv˘‰ily svÛj kurz
celkem 15krát a 5krát svÛj kurz sníÏily. Ve zb˘vajících 233 dnech kurz stagnoval.
Maximální kurz bûhem roku byl 4 700,00 Kã, minimální kurz pak 3 087,00 Kã. Nejdel‰í ãasov˘ úsek (mûfieno poãtem
obchodních dnÛ), bûhem nûhoÏ kurz akcií spoleãnosti neklesl, trval 128 obchodních dnÛ. Tento neklesající úsek zaãal
24. 5. 2005 a skonãil 24. 11. 2005. V následující obchodní den kurz poklesl. Bûhem tohoto období kurz posílil z poãáteãní
hodnoty 3 349,00 Kã na hodnotu 4 700,00 Kã.
Nejdel‰í interval, bûhem nûhoÏ kurz akcií nevzrostl, trval 31 obchodních dnÛ. Toto období zaãalo 15. 4. 2005 a trvalo do
27. 5. 2005 (následující obchodní den kurz posílil). Bûhem této doby kurz oslabil z hodnoty 3 525,00 Kã na hodnotu 3 349,00 Kã.
V roce 2005 probûhly na BCPP obchody ve 26 obchodních dnech a celkem prostfiednictvím automatizovaného
obchodního systému BCPP zmûnily majitele 103 akcie v úhrnné hodnotû 426 334,00 Kã.
Z v˘‰e uvedeného plyne, Ïe prÛmûrnû se ve dnech, kdy se uskuteãnily nûjaké obchody, zobchodovaly 4 kusy akcií
a denní prÛmûrn˘ objem obchodÛ byl 16 397,00 Kã.
Nejvíce akcií v jeden den v automatizovaném obchodním systému BCPP (24 kusÛ) bylo zobchodováno dne 16. 9. 2005 pfii
kurzu 4 300,00 Kã, coÏ pfiedstavuje transakci o objemu 103 200,00 Kã. V tent˘Ï den, tj. 16. 9. 2005, bylo dosaÏeno
i nejvût‰ího objemu obchodu s akciemi spoleãnosti v automatizovaném obchodním systému Burzy cenn˘ch papírÛ Praha.
V prÛmûru se jedna akcie spoleãnosti na BCPP v roce 2005 obchodovala za 4 139,17 Kã.
RM-systém (RM-S)
Na trhu RM-systému bylo moÏno obchodovat s akciemi spoleãnosti pfii celkem 252 prÛbûÏn˘ch aukcích. Obchody
s akciemi spoleãnosti probûhly pfii 157 aukcích bûhem nichÏ zmûnilo majitele celkem 1 327 akcií. Na trhu RM-S se
obchoduje kontinuálnû a nikoli za pevnû stanoven˘ kurz jako na BCPP. Pro kaÏdou prÛbûÏnou aukci RM-S je znám pouze
celkov˘ objem obchodÛ, z ãehoÏ mÛÏeme urãit prÛmûrnou cenu akcie v dan˘ den. Nejvy‰‰í prÛmûrná cena akcií
spoleãnosti v roce 2005 na trhu RM-S byla 4 585,70 Kã; nejniωí prÛmûrná cena dosaÏená v prÛbûÏné aukci RM-S pak
2 950,10 Kã. Celkov˘ objem obchodÛ uskuteãnûn˘ch prostfiednictvím RM-S byl 5 018 397,30 Kã. Nejvût‰ího objemu pfii
jedné aukci bylo dosaÏeno dne 10. 3. 2005, kdy zmûnilo majitele celkem 88 akcií pfii prÛmûrné prodejní cenû 3 679,50 Kã.
V˘sledkem je rekordní denní objem s hodnotou 323 800,50 Kã.
77
V˘‰e uvedené datum rekordního objemu je téÏ dnem, kdy bylo zobchodováno nejvíce akcií. PrÛmûrn˘ denní objem
obchodÛ v RM-S v roce 2005 s akciemi spoleãnosti byl 31 967,31 Kã a v jedné prÛbûÏné aukci (pokud se obchodovalo)
bylo zobchodováno 8,5 akcií.
Stfiedisko cenn˘ch papírÛ (SCP)
Kromû vefiejn˘ch trhÛ (BCPP a RM-S) je moÏno akcie pfievádût téÏ prostfiednictvím pfiepáÏek SCP. SCP uvefiejÀuje t˘denní
pfiehledy tûchto pfievodÛ spolu s prÛmûrnou smluvní cenou pfievádûn˘ch akcií.
Mimo vefiejné trhy bylo v roce 2005 pfievedeno celkem 283 akcií v celkovém objemu 739 704,00 Kã, ãemuÏ odpovídá
prÛmûrná cena jedné akcie 2.614,00 Kã. (Jednotlivé pfievody v roce 2005 probíhaly v rozmezí cen od 1.000,00 Kã aÏ do
4.375,00 Kã.)
TrÏní podíly – poãet pfieveden˘ch akcií
BCPP — 6,01 %
RM-S — 77,47 %
SCP — 16,52 %
Pokud nebudeme brát v úvahu v˘‰e uveden˘ v˘znamn˘ pfievod, pak jsou podíly jednotliv˘ch trhÛ v roce 2005 (mûfieno
poãtem pfieveden˘ch akcií) následující:
Akcie vydané PRE (ks)
Stav k 31. 12.
2005
2004
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
Na majitele
2 553 831
2 553 831
2 553 831
2003 11. 6. 2003*
2 553 832
2 553 831
2 553 831
2 553 831
2 553 831
2 553 831
2 538 353
2 538 353
Na jméno – akcie obcí
1 315 612
1 315 612
1 315 612
1 315 611
1 315 611
1 315 611
1 315 611
1 315 611
1 315 611
1 315 611
1 315 611
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 478
15 478
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
3 869 443
3 869 443
3 869 443
3 869 443
3 869 443
3 869 443
3 869 443
3 869 443
3 869 443
3 869 443
3 869 443
Na jméno –
zamûstnanecké
Na jméno se zvlá‰tními
právy
Celkem
Akcie na majitele
— mají nemateriální formu, plné hlasovací právo a jsou volnû pfievoditelné
Akcie na jméno – akcie obcí
— mají hlasovací právo a jsou pfievoditelné se souhlasem valné hromady
TrÏní podíly – finanãní vyjádfiení
BCPP — 6,89 %
RM-S — 81,15 %
SCP — 11,96 %
V‰echny v˘‰e uvedené akcie mají nárok na v˘platu dividendy v pfiípadû schválení jejího vyplacení valnou hromadou.
V pfiípadû neuplatnûní práva na dividendu v dobû od data splatnosti schválené valnou hromadou do zákonem
stanovené lhÛty dividenda propadá ve prospûch spoleãnosti.
V prÛbûhu úãetního období spoleãnost nenabyla vlastní úãastnické papíry.
* Akcie se zvlá‰tními právy byla zru‰ena rozhodnutím valné hromady dne 11. 6. 2003.
78
PRE V˘roãní zpráva 05
Struktura akcionáfiÛ PRE
Stav k 31. 12.
2005
2004
Poãet akcionáfiÛ
Nominální hodnota (tis. Kã)
Poãet akcionáfiÛ
Nominální hodnota (tis. Kã)
7 821
3 856 761
8 062
3 856 889
8
12 682
10
12 554
Akcionáfii celkem
7 829
3 869 443
8 072
3 869 443
Fyzické osoby
7 807
27 193
8 047
27 189
22
3 842 250
25
3 842 254
0
0
0
0
Tuzem‰tí akcionáfii
Zahraniãní akcionáfii
Právnické osoby
z toho IPF
Stav k 31. 12. 2003
2002
2001
2000
1999
1998
Poãet
akcionáfiÛ
Nominální
hodnota
(tis. Kã)
Poãet
akcionáfiÛ
Nominální
hodnota
(tis. Kã)
Poãet
akcionáfiÛ
Nominální
hodnota
(tis. Kã)
Poãet
akcionáfiÛ
Nominální
hodnota
(tis. Kã)
Poãet
akcionáfiÛ
Nominální
hodnota
(tis. Kã)
Poãet
akcionáfiÛ
Nominální
hodnota
(tis. Kã)
8 218
3 856 894
8 434
3 855 871
8 808
3 856 620
9 817
2 895 264
10 610
3 212 796
11 672
3 223 041
8
12 549
7
13 572
6
12 823
8
974 179
9
656 647
10
646 402
Akcionáfii
celkem
8 226
3 869 443
8 441
3 869 443
8 814
3 869 443
9 825
3 869 443
10 619
3 869 443
11 682
3 869 443
Fyzické
osoby
8 203
27 208
8 419
27 241
8 786
27 177
9 795
27 545
10 587
30 678
11 637
32 159
Právnické
osoby
23
3 842 235
22
3 842 202
28
3 842 266
30
3 841 898
32
3 838 765
45
3 837 284
z toho IPF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
443
Tuzem‰tí
akcionáfii
Zahraniãní
akcionáfii
Hlavní akcionáfii PRE (%)
Stav k 31. 12.
2005
2004
od 7/2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
50,78
50,78
50,78
50,78
50,78
50,77
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
34,00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Honor Invest, a.s.
34,00
34,00
34,00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MPSV âR
14,19
14,19
14,19
14,19
–
–
–
–
–
–
–
–
–
FNM âR
–
–
–
–
48,19
48,19
48,19
48,19
48,19
48,19
48,19
51,59 100,00
Hlavní mûsto Praha
–
–
–
–
–
–
25,89
33,83
33,83
33,83
33,83
33,83
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
17,42
16,76
16,49
16,09
15,59
–
–
–
–
–
–
–
–
7,61
–
–
–
–
–
–
PRE-H a.s.
âEZ, a. s.
GESO AG
RWE Energie AG*
79
* Od roku 2001 firma RWE Plus AG; od roku 2003 RWE Energy AG.
–
Finanãní pomûrové ukazatele
Ukazatel
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
âist˘ zisk na akcii (EPS)
Kã
321,77
249,20
276,40
257,48
226,96
136,46
128,50
160,04
116,82
83,31
118,75
99,70
PenûÏní tok na akcii
Kã
535,39
434,18
464,00
431,73
437,79
358,04
328,00
327,33
264,47
211,72
Dividenda na akcii (DA)
Kã
218,00
188,00
178,00
168,00
110,00
95,00
95,00
80,00
55,00
–
20,12
Dividendov˘ v˘nos
%
4,95
6,09
6,89
9,40
7,17
5,58
5,23
7,41
3,14
–
1,57
–
index 13,6775 12,3876
9,3524
6,9442
6,7483 14,9888 24,0656 10,7787
–
10,69
14,40
Cena akcie k zisku P/E
Ziskov˘ v˘nos
Úãetní hodnota akcie
Cena akcie k trÏní hodnotû
V˘platní pomûr
Jednotka
%
2005*
7,31
8,07
6,7589 12,4725 14,1395
14,80
8,02
7,07
14,82
6,67
228,37 205,75
4,16
–
9,28
–
1 324
Kã
2 513
2 190
2 132
2 039
1 934
1 809
1 775
1 735
1 635
1 515
1 448
index
1,7510
1,4097
1,2123
0,8771
0,7930
0,9406
1,0239
0,6225
1,0709
1,3231
0,8838
–
%
67,75
75,44
64,40
65,25
48,47
69,62
73,93
49,99
47,08
–
16,94
–
Dividendová politika
Spoleãnost bude i nadále vytváfiet podmínky pro stabilní dividendovou politiku; krytí dividend bude zabezpeãeno
dostateãnou tvorbou zisku:
— v˘‰e vyplácen˘ch dividend bude postupnû zvy‰ována (v souladu s rozhodnutími akcionáfiÛ na valn˘ch hromadách),
pfiiãemÏ uskuteãÀování vytãené dividendové politiky není investiãními v˘daji omezeno,
— zvy‰ování ziskovosti spoleãnosti pfiispûje ke zv˘‰ení trÏní hodnoty jejích akcií,
— finanãní v˘konnost spoleãnosti je zaloÏena na rÛstu trÏeb z prodeje elektfiiny.
Spoleãnost uvaÏuje ve svém strategickém plánu se stabilní v˘‰í vyplácen˘ch dividend:
— za rok 1995 se v˘platou dividendy ve v˘‰i 20,12 Kã/akcie spoleãnost zafiadila na 61.–67. místo v rámci âR,
— za rok 1996 nebyly na základû rozhodnutí akcionáfiÛ dividendy vypláceny,
— za rok 1997 se v˘platou dividendy ve v˘‰i 55 Kã/akcie spoleãnost zafiadila na 30. místo v rámci âR,
— za rok 1998 se v˘platou dividendy ve v˘‰i 80 Kã/akcie spoleãnost zafiadila na 19. místo v rámci âR (v sektoru
energetiky pak na 4. místo),
— za rok 1999 se v˘platou dividendy ve v˘‰i 95 Kã/akcie spoleãnost zafiadila na 23. místo v rámci âR,
— za rok 2000 se v˘platou dividendy ve v˘‰i 95 Kã/akcie spoleãnost zafiadila na 23. místo v rámci âR,
— za rok 2001 se v˘platou dividendy ve v˘‰i 110 Kã/akcie spoleãnost zafiadila na 39. místo v rámci âR,
— za rok 2002 se v˘platou dividendy ve v˘‰i 168 Kã/akcie spoleãnost zafiadila na 30. místo v rámci âR,
— za rok 2003 se v˘platou dividendy ve v˘‰i 178 Kã/akcie spoleãnost zafiadila na 35. místo v rámci âR,
— za rok 2004 se v˘platou dividendy ve v˘‰i 188 Kã/akcie spoleãnost zafiadila na 38. místo v rámci âR.
* Hodnoty byly schváleny na fiádné valné hromadû.
80
PRE V˘roãní zpráva 05
Schéma fiízení skupiny PRE
PRE-H a.s.
Honor Invest a.s.
MPSV âR
Fyzické osoby
Právnické osoby
GESO AG
50,78
34,00
14,19
0,70
0,17
0,16
Valná hromada
Dozorãí rada
Pfiedstavenstvo
100% dcefiiné spoleãnosti
CEP a.s. (od 5. 12. PREm a.s.)
PREleas, a.s.
ODEM a.s.
PREdistribuce, a.s.*
V˘konn˘ management
* od 16. 8. základní kapitál 2 mil. Kã; od 28. 12. 21 549 000 tis. Kã
81
%
%
%
%
%
%
Organizaãní struktura
Organizaãní struktura spoleãnosti k 1. 1. 2005
Generální fieditel
Kanceláfi vedení spoleãnosti
Distribuce
Obchodování a sluÏby
Prodej a strategie
¤ízení aktiv sítû
Finance
Prodej VO
¤ízení provozu sítû
Lidské zdroje (LZ)
Prodej MO
ÚdrÏba sítû
Právní
Rozvoj podniku
¤ídící technika
Integrovan˘ informaãní systém (IIS)
Mûfiení
Správa majetku a sluÏeb
Obchodování s elektfiinou
Divize
Sekce
82
PRE V˘roãní zpráva 05
Organizaãní struktura spoleãnosti k 1. 12. 2005
Generální fieditel
Kanceláfi vedení spoleãnosti
Distribuce*
Obchodování a sluÏby
Prodej a strategie
¤ízení aktiv sítû
Podniková ekonomika
Prodej VO
Dispeãink a obsluha sítí
Lidské zdroje (LZ)
Prodej MO
Provoz sítí
Právní
Rozvoj podniku
Mûfiení
Informatika (IIS)
Nákup a doprava
Správa majetku a sluÏeb
Obchodování s elektfiinou
Ekonomika skupiny
Divize
Sekce
* od 1. 1. 2006 byla divize distribuce zru‰ena, resp. pfievedena do 100% dcefiiné spoleãnosti PREdistribuce, a.s.
83
Zpráva o vztazích
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládan˘mi stejnou ovládající
osobou v souladu s § 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku
(Zpráva o vztazích mezi propojen˘mi osobami)
A. Informace o vztahu ovládající osoba (PRE-H a.s., Iâ: 26428059, sídlo Praha 10, Na Hroudû 1492/4) – ovládaná
osoba (PRE)
Spoleãnost ovládající PRE-H a.s. – základní údaje
Obchodní firma (název):
PraÏská energetika Holding a.s.
Sídlo:
Praha 10, Na Hroudû 1492/4, PSâ 100 05
Iâ:
26428059
Základní kapitál:
3 598 627 000 Kã
Vlastní kapitál:
4 671 385 000 Kã
PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ:
–
Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní:
366 699 000 Kã
Údaje o hlavních oblastech ãinnosti:
– spravování majetkov˘ch úãastí právnick˘ch osob
– ãinnost ekonomick˘ch a organizaãních poradcÛ
V˘nosy z dividend:
369 386 000 Kã
Údaje o trÏbách v posledním úãetním období:
–
Údaje o závislosti emitenta na patentech, licencích,
mají-li zásadní vliv na ãinnost emitenta:
spoleãnost není závislá na patentech ani licencích
Údaje o soudních, správních nebo rozhodãích fiízeních veden˘ch
v bûÏném úãetním období a dvou pfiedcházejících úãetních obdobích:
Ïádné spory nebyly vedeny
âíselné údaje o hlavních investicích uskuteãnûn˘ch v bûÏném úãetním období:
0 Kã
Údaje o hlavních budoucích investicích s v˘jimkou finanãních:
–
Obecné údaje o tendencích v ãinnosti emitenta a údaje o obchodních vyhlídkách:
–
a) Geneze vzniku
Na mimofiádné valné hromadû PRE konané dne 19. 4. 2000 bylo akcionáfii rozhodnuto následující:
– byl udûlen souhlas s pfievodem 1 001 751 akcií na jméno PRE ve vlastnictví hlavního mûsta Prahy, Mariánské námûstí 2, 110 00 Praha 1
(SIN: 770950000628) na spoleãnost PRE-H a.s., se sídlem Na Hroudû 1492/4, 100 05 Praha 10,
– byl udûlen souhlas s pfievodem 19 227 akcií na jméno PRE ve vlastnictví spoleãnosti GESO AG, se sídlem Friedrich-Liszt-Platz 2, D-01069 DráÏìany, SRN
(SIN: 770950000628) na spoleãnost PRE-H a.s., se sídlem Na Hroudû 1492/4, 100 05 Praha 10,
– byl udûlen souhlas s pfievodem 294 633 akcií na jméno PRE ve vlastnictví spoleãnosti RWE Energie AG (od 23. 1. 2001 RWE Plus AG), Kruppstraße 5,
D-45128 Essen, SRN (SIN: 770950000628) na spoleãnost PRE-H a.s., se sídlem Na Hroudû 1492/4, 100 05 Praha 10,
– smlouva o zaloÏení spoleãnosti PRE-H a.s. byla podepsána dne 9. 2. 2000; rozhodnutí v˘‰e uvedené mimofiádné valné hromady nabylo úãinnosti dnem
17. 1. 2001, kdy byla spoleãnost PRE-H a.s., se sídlem Na Hroudû 1492/4, 100 05 Praha 10 zapsána do Obchodního rejstfiíku.
84
PRE V˘roãní zpráva 05
b) Nabídka pfievzetí majitelÛm cenn˘ch papírÛ
PRE-H a.s., získala (faktick˘m vloÏením akcií sv˘ch akcionáfiÛ dne 11. 7. 2001) jednáním ve shodû s GESO AG (vlastní navíc pfiím˘ podíl 0,16 % v PRE) podíl
na hlasovacích právech ve v˘‰i 50,92 %, ãímÏ jí vznikla v souladu s § 183a, odst. 11 Obchodního zákoníku povinnost uãinit nabídku pfievzetí v‰em majitelÛm
úãastnick˘ch cenn˘ch papírÛ PRE. K nabytí akcií a hlasovacích práv do‰lo (jak je v této stati uvedeno) v dÛsledku vloÏení ãásti akcií PRE do základního
kapitálu PRE-H a.s., formou nepenûÏit˘ch vkladÛ akcií tfií akcionáfiÛ PRE. Rozhodnutí uãinit nabídku bylo v souladu s § 183b Obchodního zákoníku schváleno
pfiíslu‰n˘mi orgány jak PRE-H a.s., tak i PRE. Vefiejná nabídka byla publikována zákonnû pfiedepsan˘m zpÛsobem dne 23. 8. 2001.
Dne 22. 5. 2002 schválila valná hromada spoleãnosti zmûnu podoby akcií ze zaknihovan˘ch na listinné; pfiiãemÏ listinné akcie mohou b˘t nahrazeny
hromadnou akcií.
c) Ovládající a ovládaná osoba mezi sebou mají uzavfieny následující smlouvy:
„Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor“ Na základû této smlouvy má ovládající osoba na dobu neurãitou za trÏní (cena obvyklá) nájemné v budovû
fieditelství ovládané osoby pronajatu jednu místnost pro administrativní úãely.
„Smlouva o vedení ekonomické a personální agendy“ Na základû této smlouvy provádí ovládaná osoba pro osobu ovládající za trÏní ceny následující
ãinnosti:
– vedení úãetnictví dle ãesk˘ch úãetních pfiedpisÛ (mimo platební styk a daÀovou agendu) vãetnû sestavování úãetních závûrek (nekonsolidované
i konsolidované),
– vedení personální agendy vãetnû v˘platy mezd a odeslání plateb s tím souvisejících z hlediska poji‰Èoven a sociálního zabezpeãení,
– organizaãní zaji‰tûní sluÏebních cest vãetnû zaji‰tûní letenek, jízdenek a ubytování,
– zaji‰Èování organizaãních sluÏeb pfii plnûní informaãních povinností PRE-H a.s., a orgánÛm státní správy.
V˘‰e uvedené obchodní smlouvy byly uzavírány na základû obvykl˘ch obchodních zvyklostí, bez zv˘hodnûní jedné nebo druhé smluvní strany. Mezi
ovládající a ovládanou osobou nebyly uzavfieny Ïádné ovládací smlouvy, Ïádnému z obou subjektÛ nebyly poskytnuty Ïádné v˘hody ani zpÛsobena újma.
Z plnûní tûchto smluv nevznikla PRE majetková újma, ani nebylo poskytnuto Ïádné protiplnûní, které by bylo z hlediska PRE nev˘hodné. Organizace
ovládané hlavním mûstem Praha mají s PRE pouze standardní obchodní vztahy.
B. Vztah mezi ovládající osobou (PRE) a osobami ovládan˘mi (ODEM a.s., CEP a.s., /od 5. 12. PREmûfiení, a.s./,
PREleas, a.s., a PREdistribuce, a.s.)
Základní informace o ovládan˘ch osobách, resp. 100% dcefiin˘ch spoleãnostech jsou uvedeny ve stati „Podnikatelské aktivity“ této v˘roãní zprávy.
a) Informace o vztahu ovládající osoba (PRE) – ovládaná osoba (ODEM a.s.)
I. Transakce typu nákup.
„Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor“ – platnost od 12. 5. 1999
Dodatek ã. 1 – platnost od 1. 5. 2000
Dodatek ã. 2 – platnost od 1. 5. 2001
Dodatek ã. 3 – platnost od 1. 5. 2003
Dodatek ã. 4 – platnost od 1. 1. 2004
Dodatek ã. 5 – platnost od 1. 9. do 31. 12. 2005
„Smlouva o doãasném uÏívání vûci (telefonní linky a telefony)“ – platnost od 19. 5. 1999
Dodatek ã. 1 – platnost od 1. 4. 2003
Dodatek ã. 2 – platnost od 1. 4. 2004
Dodatek ã. 3 – platnost od 1. 8. 2005
„Rámcová smlouva o pronájmu automobilÛ“ – platnost od 29. 3. 2001
Dodatek ã. 1 – platnost od 30. 11. 2001
Dodatek ã. 2 – platnost od 31. 10. 2003
85
II. Transakce typu prodej.
„Smlouva o provádûní odeãtÛ ã. P421200/3“ – platnost od 1. 1. 2000
Dodatek ã. 1/2000 – platnost od 23. 8. 2000
Dodatek ã. 2/2000 – platnost od 1. 12. 2000
Dodatek ã. 3/2000 – platnost od 8. 12. 2000
Dodatek ã. 4/2002 – platnost od 2. 1. 2002
Dodatek ã. 5 nevydán
Dodatek ã. 6/2004 – platnost od 1. 1. 2004
„Smlouva zasílatelská ã. P421200/5“ – platnost od 30. 6. 2000
III. Seznam závazkÛ, evidovan˘ch k propojen˘m osobám
„Dohoda o poskytování finanãních sluÏeb“ – platnost od 17 . 12. 2002
IV. Dal‰í smluvní vztahy mezi propojen˘mi osobami
„Smlouva ã. ZBA/2005/36 o poskytování reálného jednosmûrného cashpoolingu“ – platnost od 30. 11. 2005
V. Komentáfi statutárního orgánu
V návaznosti na § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku byly za poslední úãetní období mezi PRE jako ovládající osobou a ODEM a.s., jako ovládanou osobou,
uzavfieny nebo byly v platnosti uvedené smlouvy a dohoda. Z plnûní tûchto smluv a dohody nevznikla spoleãnosti ODEM a.s., majetková újma, ani
nebylo poskytnuto Ïádné protiplnûní, které by bylo z hlediska ODEM a.s., nev˘hodné. Z tûchto dÛvodÛ není nutné uzavírat mezi obûma spoleãnostmi
smlouvu o úhradû majetkové újmy a ani taková újma nemusela b˘t do konce roku 2005 spoleãností PRE hrazena.
V˘‰e uvedené obchodní smlouvy a dohoda byly uzavírány na základû obvykl˘ch obchodních zvyklostí, bez zv˘hodnûní jedné nebo druhé smluvní
strany a na jejich uzavfiení se podílel za ODEM a.s., nezávisl˘ právní zástupce.
Vzhledem k ustanovení § 66a odst. 16 Obchodního zákoníku není tfieba k této zprávû zpracovávat stanovisko dozorãí rady ODEM a.s. S ostatními
ovládan˘mi osobami, které ovládá PRE, nebyly uzavfieny Ïádné obchodní smlouvy ani jiné právní úkony ve smyslu § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku.
b) Informace o vztahu ovládající osoba (PRE) – ovládaná osoba (CEP a.s. /od 5. 12. PREmûfiení, a.s./)
I. Smlouvy uzavfiené v úãetním období mezi propojen˘mi osobami:
Bûhem úãetního období byly mezi propojen˘mi osobami v platnosti smlouvy z bûÏn˘ch obchodních vztahÛ (nákup zboÏí a poskytování sluÏeb), které
byly uzavfieny na základû obvykl˘ch obchodních podmínek. Jedná se o následující smlouvy:
1. Nákup zboÏí a sluÏeb
1a) poskytovan˘ch ovládající osobou osobû ovládané
„Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor“ – platnost od 1. 9. 2000
Dodatek ã. 5 (C00094/03) – platnost od 1. 1. 2003
Dodatek ã. 6 (C00115/03) – platnost od 1. 1. 2004
Dodatek ã. 7 – platnost od 1. 1. 2004
Dodatek ã. 8 (C00145/04) telekomunikaãní sluÏby – platnost od 1. 4. 2004
Dodatek ã. 9 (C00171/05) platnost od 1. 5. 2005
„Kupní smlouva ã. I 4214/98/2“ – platnost od 1. 7. 1998 (pravideln˘ mûsíãní prodej vyfiazen˘ch pfiístrojÛ prodávajícího kupujícímu)
Dodatek ã. 4/2000 – platnost od 1. 12. 2000
„Mandátní smlouva o sluÏbách“ (C00063/02) – platnost od 1. 7. 2002 (úãetní a personální agendy)
„Smlouva o spolupráci pfii dodávkách a zaji‰Èování sluÏeb v oblasti informatiky ã. 674“ (C 00077/03) – platnost od 12. 12. 2002
Dodatek ã. 1 (C00160/04) – platí i pro období od 1. 1. 2004 na dobu neurãitou
„Dohoda o poskytování finanãních sluÏeb“ (C00085/03) – platnost od 19. 12. 2002
Dodatek ã. l/04 – podpisové vzory – platnost od 17. 6. 2004
„Smlouva o krátkodobém úvûrování“ (C00186/05) – platnost od 30. 11. 2005
86
PRE V˘roãní zpráva 05
1b) poskytované ovládanou osobou osobû ovládající
„Smlouva o skladování ã. P 4214/98/3“ doba skladování od 1. 7. 1998 do 31. 12. 2003 – platnost od 1. 7. 1998
Dodatek ã. l/99 – platnost od 4. 1. 1999
Dodatek ã. 2/02 (C00078/03) – platnost od 1. 1. 2003
Dodatek ã. 3/03 (C00130/04) – platnost od 30. 12. 2003 na dobu neurãitou
„Smlouva o dílo ã. P 4214/98/01“ – platnost od 1. 7. 1998 (úfiední ovûfiování elektromûrÛ)
Dodatek ã. 1/98 – platnost od 2. 10. 1998
Dodatek ã. 2/98 – platnost od 2. 10. 1998
Dodatek ã. 3/98 – platnost od 2. 10. 1998
Dodatek ã. 4/98 – platnost od 2. 10. 1998
Dodatek ã. 7/99 – platnost od 1. 7. 1999
Dodatek ã. 8/99 – platnost od 15. 10. 1999
Dodatek ã. 10/2000 – platnost od 25. 5. 2000
Dodatek ã. 11/2000 – platnost od 1. 12. 2000
Dodatek ã. 12/03 (C00080/03) – platnost od 8. 1. 2003
„Smlouva o dílo ã. P 410198/007“ – platnost od 15. 12. 1998 (úfiední ovûfiování elektromûrÛ a mûfi. transformátorÛ)
„Smlouva o dílo“ (C00076/03) – platnost od 13. 1. 2003 (pravidelné odeãty mûfi. souprav VO a práce v síti dle poÏadavku objednatele)
„Smlouva o dodávce mûfiící techniky“ – platnost od 13. 1. 2003 (pravidelné odeãty mûfiících souprav VO a práce v síti dle poÏadavku objednatele)
„Smlouva o dodávce mûfiicí techniky“ – platnost od 30. 5. 2000
„Smlouva na dodávku mûfiicích zafiízení ã. P 428004/006“ – platnost od 1. 4. 2004 (C00140/04) do 30. 6. 2006
„Smlouva ã. P 428003/051“ (C00110/03) – platnost od 1. 9. 2003 (zaji‰tûní pohotovostní sluÏby)
Dodatek ã.1/04 (C00149/04) – platnost od 1. 9. 2003
„Smlouva o dílo ã. G 4203/04“ (C00157/04) – platnost od 1. 11. 2004 na dobu neurãitou (kalibrace pfiedloÏen˘ch elektromûrÛ, vystavení
kalibraãních listÛ)
„Smlouva o dílo ã. PS23300205/004“ (C00163/05) – platnost od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 (revize a zkou‰ky zdvihacích zafiízení)
„Smlouva o dílo ã. PS23300205/003“ (C00164/05) – platnost od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 (revize a zkou‰ky tlakov˘ch nádob stabilní)
2. pÛjãky propojen˘m osobám
nebyly Ïádné
II. Smluvní vztahy s ostatními propojen˘mi osobami
„Smlouva ã. ZBA/2005/36 o poskytování reálného jednosmûrného cashpoolingu“ – platnost od 30. 11. 2005
Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe v‰echny smlouvy byly uzavfieny dle obvykl˘ch obchodních podmínek, nevznikla spoleãnosti Cejchovna elektromûrÛ
Praha a.s., z plnûní v˘‰e uveden˘ch smluv majetková újma, ani nebylo poskytnuto protiplnûní, které by bylo z hlediska Cejchovny elektromûrÛ
Praha a.s., nev˘hodné.
III. Jiné právní úkony uãinûné v zájmu propojen˘ch osob
Ve prospûch ovládající osoby nebo osob ovládan˘ch stejnou ovládající osobou nebyly uãinûny Ïádné právní úkony mimo rámec bûÏn˘ch právních
úkonÛ uskuteãÀovan˘ch v rámci v˘konu práv akcionáfie.
IV. Ostatní opatfiení uskuteãnûná v zájmu nebo na popud propojen˘ch osob
V zájmu nebo na popud propojen˘ch osob nebyla pfiijata Ïádná ostatní opatfiení.
87
c) Informace o vztahu ovládající osoba (PRE) – ovládaná osoba (PREleas, a.s.)
I. Transakce typu nákup:
„Smlouva o v˘voji a údrÏbû software a s tím spojen˘ch sluÏbách“ – platnost od 3. 1. 1997
Dodatek ã. 1 – platnost od 30. 3. 1998
Dodatek ã. 2 – platnost od 1. 7. 2004
„Kupní smlouvy ã. 1 aÏ 7/1998 dodávky dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 70 627 tis. Kã“ – platnost od 1. 6. 1998
„Kupní smlouvy ã. 1 aÏ 16/1999 dodávky dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 101 928 tis. Kã“ – platnost od 1. 2. 1999
„Kupní smlouvy ã. 2 aÏ 28/2000 dodávky dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 96 019 tis. Kã“ – platnost od 1. 2. 2000
„Kupní smlouvy ã. 1 aÏ 31/2001 dodávky dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 98 398 tis. Kã“ – platnost od 1. 2. 2001
„Kupní smlouvy ã. 1 aÏ 18/2002 dodávky dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 99 863 tis.Kã“ – platnost od 1. 2. 2002
„Kupní smlouvy ã. 1 aÏ 14/2003 dodávky dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 110 151 tis. Kã“ – platnost od 1. 2. 2003
„Kupní smlouvy ã. 1 aÏ 6/2004 dodávky dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 103 012 tis. Kã“ – platnost od 1. 2. 2004
„Kupní smlouvy ã. 1 aÏ 3/2005 dodávky dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 112 689 tis. Kã“ – platnost od 1. 2. 2005
Finanãní objem transakcí nákup celkem 792 688 tis. Kã
II. Transakce typu prodej:
„Leasingová smlouva ã. 7/1997 pronájem dlouhodobého hmotného majetku v ãástce 844 tis. Kã“ – platnost od 19. 12. 1997
„Leasingové smlouvy ã. 1 aÏ 7/1998 pronájem dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 124 305 tis. Kã“ – platnost od 1. 6. 1998
„Leasingové smlouvy ã. 1 aÏ 16/1999 pronájem dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 146 581 tis. Kã“ – platnost od 1. 2. 1999
„Leasingové smlouvy ã. 2 aÏ 28/2000 pronájem dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 132 662 tis.Kã“ – platnost od 1. 2. 2000
„Leasingové smlouvy ã. 1 aÏ 31/2001 pronájem dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 135 132 tis. Kã“ – platnost od 1. 2. 2001
„Leasingové smlouvy ã. 1 aÏ 18/2002 pronájem dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 129 444 tis. Kã“ – platnost od 1. 2. 2002
„Leasingové smlouvy ã. 1 aÏ 14/2003 pronájem dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 150 696 tis. Kã“ – platnost od 1. 2. 2003
„Leasingové smlouvy ã. 1 aÏ 6/2004 pronájem dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 138 329 tis. Kã“ – platnost od 1. 2. 2004
„Leasingové smlouvy ã. 1 aÏ 3/2005 pronájem dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 165 653 tis. Kã“ – platnost od 1. 2. 2005
Finanãní objem transakcí prodej celkem 1 123 645 tis. Kã
III. Seznam závazkÛ, evidovan˘ch k propojen˘m osobám
„Smlouva o poskytování leasingov˘ch sluÏeb ã. 1/2000“ – platnost od 15. 3. 2000
IV. Dal‰í smluvní vztahy mezi propojen˘mi osobami (nabídka sluÏeb ze strany PraÏské energetiky, a.s.)
„Dohoda o poskytování finanãních sluÏeb“ – platnost od 20. 12. 2002 a její ukonãení 20. 12. 2005
„Smlouva ã. ZBA/2005/36 o poskytování reálného jednosmûrného cashpoolingu“ – platnost od 30. 11. 2005
„Smlouva o krátkodobém úvûrování“ – platnost od 30. 11. 2005
V. Komentáfi statutárního orgánu
V návaznosti na § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku byly za poslední úãetní období mezi PRE jako ovládající osobou, a PREleas, a.s., jako ovládanou
osobou, uzavfieny nebo byly v platnosti uvedené smlouvy. Z plnûní tûchto smluv nevznikla spoleãnosti PREleas, a.s., majetková újma, ani nebylo
poskytnuto Ïádné protiplnûní, které by bylo z hlediska PREleas, a.s., nev˘hodné. Z tûchto dÛvodÛ není nutné uzavírat mezi obûma spoleãnostmi smlouvu
o úhradû majetkové újmy a ani taková újma nemusela b˘t do konce roku 2005 spoleãností PRE hrazena. V˘‰e uvedené obchodní smlouvy byly
uzavírány na základû obvykl˘ch obchodních zvyklostí, bez zv˘hodnûní jedné nebo druhé smluvní strany. Vzhledem k ustanovení § 66a odst. 16
Obchodního zákoníku není tfieba k této zprávû zpracovávat stanovisko dozorãí rady PREleas, a.s. S ostatními ovládan˘mi osobami, které ovládá
spoleãnost PRE, nebyly uzavfieny Ïádné obchodní smlouvy ani jiné právní úkony ve smyslu § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku, které by odporovaly
postupu obvyklému pfii uzavírání obchodních vztahÛ se spoleãností PraÏská energetika, a.s.
88
PRE V˘roãní zpráva 05
d) Informace o vztahu ovládající osoba (PRE) – ovládaná osoba (PREdistribuce, a.s.)
I. „Smlouva o poskytování sluÏeb“ – platnost od 29. 12.
„Smlouva o krátkodobém úvûrování“ – platnost od 30. 11.
„Smlouva o zafiazení dal‰ího vedlej‰ího úãtu do produktu CP“ – platnost od 8. 12.
„Smlouva o úpisu akcií“ – platnost od 29. 12.
II. Dal‰í smluvní vztahy mezi propojen˘mi osobami (nabídka sluÏeb ze strany PraÏské energetiky, a.s.)
„Smlouva o poskytování reálného jednosmûrného Cashpoolingu“ – platnost od 30. 11.
III. Komentáfi statutárního orgánu
V návaznosti na § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku byly za poslední úãetní období mezi PRE jako ovládající osobou, a PREdistribuce, a.s., jako
ovládanou osobou, uzavfieny nebo byly v platnosti uvedené smlouvy. Z plnûní tûchto smluv nevznikla spoleãnosti PREdistribuce, a.s., majetková újma,
ani nebylo poskytnuto Ïádné protiplnûní, které by bylo z hlediska PREdistribuce, a.s., nev˘hodné. Z tûchto dÛvodÛ není nutné uzavírat mezi obûma
spoleãnostmi smlouvu o úhradû majetkové újmy a ani taková újma nemusela b˘t do konce roku 2005 spoleãností PRE hrazena. V˘‰e uvedené obchodní
smlouvy byly uzavírány na základû obvykl˘ch obchodních zvyklostí, bez zv˘hodnûní jedné nebo druhé smluvní strany. Vzhledem k ustanovení
§ 66a odst. 16 Obchodního zákoníku není tfieba k této zprávû zpracovávat stanovisko dozorãí rady PREdistribuce, a.s. S ostatními ovládan˘mi osobami,
které ovládá spoleãnost PRE, nebyly uzavfieny Ïádné obchodní smlouvy ani jiné právní úkony ve smyslu § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku, které by
odporovaly postupu obvyklému pfii uzavírání obchodních vztahÛ se spoleãností PraÏská energetika, a.s.
89
Informace poÏadované v souladu se zákonem
o podnikání na kapitálovém trhu
Údaje o emitentovi registrovaného cenného papíru:
Základní informace
– obchodní firma nebo název emitenta registrovaného cenného papíru, sídlo, Iâ, bylo-li pfiidûleno
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Adresa akciové spoleãnosti a jejích pracovi‰È“.
– rejstfiíkov˘ soud, popfi. jin˘ orgán oprávnûn˘ k vedení obchodního rejstfiíku a ãíslo, pod kter˘m je emitent u tohoto soudu nebo jiného orgánu zapsán
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Adresa akciové spoleãnosti a jejích pracovi‰È“.
Pfiedmût podnikání
– pfiedmût podnikání emitenta podle urãení ve spoleãenské smlouvû nebo ve stanovách s odkazem na pfiíslu‰né ustanovení spoleãenské smlouvy nebo stanov
Údaje jsou uvedeny ve stati „Profil spoleãnosti“.
Vydané cenné papíry
– druh, forma, podoba, poãet kusÛ cenn˘ch papírÛ, jmenovitá hodnota cenného papíru, celková hodnota emise a ISIN cenného papíru, názvy trhÛ, na kter˘ch
byl cenn˘ papír pfiijat k obchodování
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Akcionáfii“.
– v pfiípadû emitenta dluhopisÛ se dále uvedou informace dle vyhlá‰ky MF 82/2001 Sb., § 5a-m.
Spoleãnost není emitentem dluhopisÛ.
Struktura koncernu
– osoby, které emitenta ovládají nebo by jej mohly ovládat, jsou-li emitentovi známy, s uvedením podrobností o v˘‰i podílu, kter˘ je opravÀuje k hlasování
Údaje jsou uvedeny ve stati „Akcionáfii“.
– popis struktury koncernu, jestliÏe je emitent jeho souãástí, a pozice, kterou emitent v takovém seskupení zaujímá (§ 66a Obchodního zákoníku).
Údaje jsou uvedeny ve „Zprávû o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládan˘mi stejnou ovládající osobou v souladu s § 66a,
odst. 9 Obchodního zákoníku“.
Emitent nenabyl v prÛbûhu hodnoceného období akcie nebo zatímní listy své ovládající osoby.
Údaje o ãinnosti emitenta registrovaného cenného papíru:
Hlavní oblasti podnikání emitenta, nové v˘robky a sluÏby
– údaje o hlavních oblastech ãinnosti emitenta s uvedením hlavních druhÛ v˘robkÛ a sluÏeb; oddûlenû se uvedou nové v˘znamné v˘robky a sluÏby;
pfiedev‰ím popis nov˘ch ãinností, produktÛ a sluÏeb
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Profil spoleãnosti“.
V˘nosy emitenta za poslední tfii úãetní období podle druhÛ ãinností
– emitent akcií uvede údaje o trÏbách v posledních tfiech úãetních obdobích s rozli‰ením podle druhÛ ãinnosti a trhÛ v rÛzn˘ch geografick˘ch oblastech, a to
pouze v pfiípadû, jestliÏe tyto druhy ãi trhy vykazují s ohledem na zpÛsob prodeje v˘robkÛ nebo poskytování sluÏeb emitentem podstatné odli‰nosti; emitent
dluhopisÛ uvede údaje o trÏbách v posledních dvou úãetních obdobích, a to bez v˘‰e uvedeného rozli‰ení
Údaje jsou uvedeny ve stati „Vybrané finanãní, obchodní a technické ukazatele“.
Sídlo organizaãní sloÏky podílející se na celkovém obratu spoleãnosti alespoÀ 10 %
– sídlo organizaãní sloÏky podniku emitenta, která se alespoÀ 10 % podílí na celkovém obratu nebo v˘robû ãi sluÏbách poskytovan˘ch emitentem
Spoleãnost nemá organizaãní sloÏky, které se podílejí alespoÀ 10 % na celkovém obratu.
Souhrnn˘ popis nemovitostí vlastnûn˘ch emitentem
– souhrnn˘ popis nemovitostí vlastnûn˘ch emitentem, jiné v˘znamné informace t˘kající se této oblasti (napfi. zatíÏení nemovitosti zástavním právem apod.)
Spoleãnost vlastní fiádovû stovky nemovitostí na území hlavního mûsta Prahy; v pfiípadû potfieby je jejich seznam k dispozici v sídle spoleãnosti.
– emitenti ãinní v oblasti tûÏby nerostn˘ch surovin nebo ropy uvedou popis nalezi‰È, odhad hospodáfisky vyuÏiteln˘ch zásob, pfiedpokládan˘ rozsah prací,
trvání a hlavní podmínky oprávnûní k tûÏbû a podmínky jejího hospodáfiského vyuÏití a stav skuteãného postupu prací
Emitent není ãinn˘ v oblasti tûÏby nerostn˘ch surovin.
90
PRE V˘roãní zpráva 05
Patenty a licence
– údaje o závislosti emitenta na patentech nebo licencích, prÛmyslov˘ch, obchodních nebo finanãních smlouvách nebo nov˘ch v˘robních procesech, jestliÏe
mají zásadní v˘znam pro podnikatelskou ãinnost nebo ziskovost emitenta
Emitent není závisl˘ na patentech, licencích, prÛmyslov˘ch, obchodních nebo finanãních smlouvách nebo nov˘ch v˘robních procesech.
Soudní, správní a rozhodãí fiízení
– údaje o soudních, správních nebo rozhodãích fiízeních veden˘ch v bûÏném úãetním období, která mûla nebo mohou mít v˘znamn˘ vliv na finanãní situaci
emitenta
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Finanãní zpráva“.
Údaje o investicích
– ãíselné údaje o hlavních investicích uskuteãnûn˘ch v bûÏném úãetním období vãetnû finanãních investic, zejména investicích do akcií a dluhopisÛ jin˘ch
emitentÛ; údaje o hlavních provádûn˘ch investicích s v˘jimkou finanãních investic s geografick˘m rozli‰ením jejich umisÈování (tuzemsko, zahraniãí)
a s uvedením zpÛsobu jejich financování (vlastní zdroje, vnûj‰í zdroje); údaje o hlavních budoucích investicích s v˘jimkou finanãních investic
Údaje jsou uvedeny v samostatné kapitole „Investice“.
Politika v˘zkumu a v˘voje
– emitent akcií uvede informace o politice v˘zkumu nebo v˘voje nov˘ch v˘robkÛ nebo postupÛ v bûÏném úãetním období, jestliÏe jsou v˘znamné
Vzhledem k pfiedmûtu podnikání emitent neprovádí politiku v˘zkumu nebo v˘voje nov˘ch v˘robkÛ.
Hlavní rizikové faktory ve finanãním hospodafiení spoleãnosti
Potfiebné údaje jsou uvedeny ve stati „Finanãní zpráva“ a „Finanãní anal˘za“.
Údaje o pfieru‰eních v podnikání
– údaje o pfieru‰eních v podnikání emitenta, která mohou mít nebo mûla v˘znamn˘ vliv na finanãní situaci emitenta v bûÏném období
Emitent v prÛbûhu roku 2005 nepfieru‰il podnikání.
Realizace nabídek pfievzetí
Emitent neobdrÏel nabídku pfievzetí.
Údaje o prÛmûrném poãtu zamûstnancÛ
– údaje o prÛmûrném poãtu zamûstnancÛ s rozdûlením podle jednotliv˘ch druhÛ podnikatelské ãinnosti emitenta
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Lidské zdroje“.
Informace o pfiechodu vedení úãetnictví na IAS/IFRS.
Spoleãnost jiÏ sestavuje konsolidovanou úãetní závûrku dle IAS/IFRS.
DoplÀující informace o statutárních a dozorãích orgánech
– jméno a pfiíjmení statutárních orgánÛ a ãlenÛ dozorãích orgánÛ s uvedením jejich funkcí; je-li statutárním orgánem nebo jeho ãlenem nebo ãlenem dozorãího
orgánu emitenta právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, sídlo a Iâ; pokud do‰lo ke zmûnû ve sloÏení statutárních orgánÛ ãi dozorãích
orgánÛ, uvede se celkové pfiedstavení nového ãlena statutárního nebo dozorãího orgánu a dÛvod zmûny
Informace jsou uvedeny ve stati „Statutární orgány a vedení spoleãnosti“.
– údaje o v‰ech penûÏit˘ch i naturálních pfiíjmech a tantiémách, které pfiijali v minulém roce ãlenové statutárních orgánÛ, dozorãí rady a vedoucí zamûstnanci
od emitenta a od osob ovládan˘ch emitentem, dále o penûÏních vztazích mezi emitentem a tûmito osobami, a to souhrnnû za kaÏd˘ orgán
Údaje jsou uvedeny v pfiíloze k úãetní závûrce.
– údaje o poãtu akcií spoleãnosti, které jsou v majetku ãlenÛ pfiedstavenstva, dozorãí rady a vedoucích zamûstnancÛ emitenta vãetnû osob blízk˘ch tûmto
osobám.
91
Poãet akcií ve vlastnictví:
Pfiedstavenstvo
Ing. D. Ruta
Ing. V. ·alek
Ing. P. Elis
Dipl. Ing. U. Benkendorff
JUDr. M. Janãík
Dozorãí rada
JUDr. P. Hulinsk˘
Dipl. Phys. H. Lıschen
Ing. Mgr. M. Poche
M. Langmajer
Dr. M. Konermann
Dr. U. Jobs
J. Nûmeãek
Ing. M. Schneider
L. Zitta
Celkem ke dni 31. 12. 2005
âlenÛ statutárních orgánÛ
Osob blízk˘ch
1
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
– celková v˘‰e dosud nesplacen˘ch úvûrÛ nebo pÛjãek, které emitent poskytl, a dále ve‰kerá ruãení a jiná zaji‰tûní ãi plnûní, která za tyto osoby emitent
pfievzal
Emitent neposkytl statutárním orgánÛm nebo jejich ãlenÛm, ãlenÛm dozorãích orgánÛ a vedoucím pracovníkÛm Ïádné úvûry nebo pÛjãky ani za tyto osoby
nepfievzal Ïádná ruãení a jiná zaji‰tûní ãi plnûní.
Údaje o finanãní situaci emitenta registrovaného cenného papíru:
V˘voj vlastního kapitálu
– pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu ve formû srovnávací tabulky za poslední tfii úãetní období
Potfiebn˘ údaj je uveden v úãetní závûrce.
Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní z bûÏné ãinnosti emitenta pfiipadající na jednu akcii za poslední tfii období
– emitent akcií, kter˘ uvádí ve v˘roãní zprávû pouze úãetní závûrku, uvede hospodáfisk˘ v˘sledek (zisk, ztrátu) po zdanûní z bûÏné ãinnosti emitenta pfiipadající
na jednu akcii za poslední tfii úãetní období; jestliÏe uvádí emitent akcií ve v˘roãní zprávû pouze konsolidovanou úãetní závûrku, uvede pouze konsolidovan˘
v˘sledek, kter˘ pfiipadl na jednu akcii v posledních tfiech úãetních obdobích, emitent akcií, kter˘ uvádí ve v˘roãní zprávû téÏ nekonsolidovanou úãetní
závûrku, uvede téÏ konsolidovan˘ v˘sledek, kter˘ pfiipadl na jednu akcii v posledních tfiech úãetních obdobích. JestliÏe do‰lo v tûchto údajích v prÛbûhu
posledních tfiech úãetních obdobích ke zmûnám v poãtu akcií, zejména z dÛvodu sníÏení nebo zv˘‰ení základního kapitálu nebo spojení nebo ‰tûpení akcií,
upraví tyto údaje tak, aby bylo moÏné vzájemné srovnání; zpÛsob úpravy (pfiepoãítací vzorec) se uvede ve v˘roãní zprávû
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Akcionáfii“.
V˘‰e dividendy za poslední tfii období
– emitent akcií dále uvede v˘‰i dividendy na akcii za poslední tfii úãetní období
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Akcionáfii“.
Pfiijaté a nesplacené úvûry
– emitent dluhopisÛ uvede poslední údaje o celkové v˘‰i dosud nesplacen˘ch úvûrÛ pfiijat˘ch emitentem v rozdûlení na zaji‰tûné a nezaji‰tûné úvûry a zpÛsob
jejich zaji‰tûní; údaje o celkové v˘‰i ve‰ker˘ch pÛjãek pfiijat˘ch emitentem a jin˘ch závazkÛ emitenta v rozdûlení na zaji‰tûné a nezaji‰tûné pÛjãky a závazky
a zpÛsob jejich zaji‰tûní. JestliÏe emitent sestavuje konsolidovanou úãetní závûrku, závazky v rámci konsolidaãního celku se nezohledÀují – ve v˘roãní zprávû
se v˘slovnû uvede, Ïe emitent nepfiijal Ïádné pÛjãky nebo úvûry nebo Ïe nemá Ïádné závazky
Údaje jsou uvedeny v úãetní závûrce.
92
PRE V˘roãní zpráva 05
Osoby, ve kter˘ch má emitent pfiímou nebo nepfiímou úãast
– údaje o kaÏdé osobû, ve které má emitent pfiímou nebo nepfiímou úãast, jeÏ ãiní nejménû 10 % vlastního kapitálu emitenta nebo 10 % ãistého roãního zisku
nebo ztráty emitenta. Je-li emitent souãástí konsolidaãního celku, uvedou se údaje o kaÏdé osobû, ve které má emitent pfiímou nebo nepfiímou úãast, jeÏ ãiní
nejménû 10 % konsolidovaného vlastního kapitálu nebo nejménû 10 % konsolidovaného ãistého roãního zisku nebo ztráty konsolidaãního celku. U kaÏdé této
osoby emitent uvede obchodní firmu nebo název, sídlo, Iâ, pfiedmût podnikání nebo jiné ãinnosti, v˘‰i upsaného základního kapitálu a v˘‰i podílu emitenta
na základním kapitálu takové osoby
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Kapitálové úãasti“.
Údaje o oãekávané hospodáfiské a finanãní situaci v pfií‰tím roce
– údaje o oãekávané hospodáfiské a finanãní situaci v pfií‰tím roce, popfiípadû ve víceletém v˘hledu
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Finanãní zpráva“.
Odmûny auditorské firmû (Kã vãetnû DPH)
Druh sluÏby
audit
konzultaãní sluÏby
Celkem
Jméno firmy
KPMG âR, s.r.o.
Dtto
KPMG âR, s.r.o.
PRE
1 360 000
1 315 000
2 675 000
PRE-H a.s.
386 750
–
386 750
Ovládané osoby
–
–
–
Celkem skupina PRE
1 746 750
1 315 000
3 061 750
audit
konzultaãní sluÏby
Celkem
Delloite
Dtto
Deloitte
600 000
2 874 000
3 474 000
–
–
–
–
–
–
600 000
2 874 000
3 474 000
Údaje o osobách odpovûdn˘ch za v˘roãní zprávu:
– jméno, pfiíjmení a funkce fyzick˘ch osob odpovûdn˘ch za v˘roãní zprávu; u osoby, která odpovídá jen za ãást v˘roãní zprávy, se uvede ãást, za kterou tato
osoba odpovídá
– ãestné prohlá‰ení a podpisy osoby/osob odpovûdn˘ch za v˘roãní zprávu, Ïe údaje uvedené ve v˘roãní zprávû nebo její ãásti odpovídají skuteãnosti a Ïádné
podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit pfiesné a správné posouzení emitenta a jím vydan˘ch cenn˘ch papírÛ, nebyly opomenuty ãi zkresleny
Údaje jsou uvedeny ve stati „âestné prohlá‰ení“.
93
Pfiedmût podnikání
Pfiedmût podnikání spoleãnosti byl aktualizován jednak na valné hromadû konané dne 11. 6. 2003, jednak (s pfiihlédnutím k procesu unbundlingu
– vyãlenûní ãinností spojen˘ch s distribucí elektfiiny) na valné hromadû konané dne 28. 12. a sestává z následujících ãinností:
— obchod s elektfiinou,
— distribuce elektfiiny*,
— montáÏ, opravy a revize vyhrazen˘ch elektrick˘ch zafiízení – dle rozsahu oprávnûní*,
— v˘roba, instalace a opravy elektrick˘ch strojÛ a pfiístrojÛ*,
— v˘roba, instalace a opravy elektronick˘ch zafiízení*,
— zpracování dat, sluÏby databank, správa sítí,
— poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software,
— revize a zkou‰ky vyhrazen˘ch tlakov˘ch zafiízení*,
— velkoobchod,
— specializovan˘ maloobchod,
— maloobchod provozovan˘ mimo fiádné provozovny,
— maloobchod pouÏit˘m zboÏím,
— grafické a kresliãské práce***,
— opravy a montáÏ mûfiidel*,
— pronájem a pÛjãování vûcí movit˘ch,
— opravy pracovních strojÛ,
— silniãní motorová doprava nákladní,
— silniãní motorová doprava osobní,
— ubytovací sluÏby,
— hostinská ãinnost,
— montáÏ, údrÏba a servis telekomunikaãních zafiízení,
— poskytování telekomunikaãních sluÏeb,
— testování, mûfiení a anal˘zy*,
— revize a zkou‰ky vyhrazen˘ch zdvihacích zafiízení*,
— zprostfiedkování obchodu,
— realitní ãinnost,
— ãinnost úãetních poradcÛ, vedení úãetnictví, vedení daÀové evidence,
— sluÏby v oblasti administrativní správy a sluÏby organizaãnû hospodáfiské povahy u fyzick˘ch a právnick˘ch osob,
— zprostfiedkování sluÏeb,
— ãinnost podnikatelsk˘ch, finanãních, organizaãních a ekonomick˘ch poradcÛ,
— ãinnost technick˘ch poradcÛ v oblasti energetiky a stavebnictví,
— pofiádání odborn˘ch kurzÛ, ‰kolení a jin˘ch vzdûlávacích akcí vãetnû lektorské ãinnosti,
— inÏen˘rská ãinnost v investiãní v˘stavbû*,
— reklamní ãinnost a marketing,
— poskytování sluÏeb v oblasti bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci,
* bylo vypu‰tûno na valné hromadû konané dne 28. 12. 2005 s platností od 1. 1. 2006
*** bylo vypu‰tûno na valné hromadû konané dne 19. 6. 2006
94
PRE V˘roãní zpráva 05
— technicko-organizaãní ãinnost v oblasti poÏární ochrany**,
— nakládání s odpady (vyjma nebezpeãn˘ch)**,
— ãinnost technick˘ch poradcÛ v oblasti Ïivotního prostfiedí**,
— kopírovací práce**,
— papírenská a polygrafická v˘roba**,
— správa a údrÏba nemovitostí**,
— vydavatelské a nakladatelské ãinnosti**.
** bylo schváleno na valné hromadû konané dne 19. 6. 2006
95
Zpráva dozorãí rady
V roce 2005 se dozorãí rada se‰la ke svému jednání celkem sedmkrát. Jednání se soustfiedila na zásadní materiály t˘kající se strategick˘ch rozhodnutí,
finanãního a investiãního plánu roku 2006.
Dozorãí rada na sv˘ch jednáních prÛbûÏnû sledovala a hodnotila dosahované hospodáfiské v˘sledky spoleãnosti, prÛbûÏnû se zab˘vala pohledávkami
a ztrátami v sítích.
Dozorãí rada projednala a schválila samostatnou a konsolidovanou úãetní závûrku za rok 2005 a seznámila se s v˘roky auditora k tûmto závûrkám.
Dozorãí rada dále projednala a schválila Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládan˘mi stejnou ovládající osobou v souladu s § 66 a, odst. 9 obchodního zákoníku.
Dále dozorãí rada mimo jiné schválila:
– zaloÏení 100% dcefiiné spoleãnosti PREdistribuce, a.s.
– zv˘‰ení kapitálové úãasti PraÏská energetika,a.s. ve spoleãnosti PREdistribuce, a.s.
– finanãní plán PRE a PREdistribuce, a.s., na léta 2006–2009
– v˘bûr auditorské firmy na období 2005–2007
Dozorãí rada v souladu se stanovami spoleãnostmi projednávala:
– spolupráci s PraÏskou plynárenskou, a.s., v rámci projektu „Spolu pro Prahu“ pfii obsluze mal˘ch zákazníkÛ
Dozorãí rada konstatuje, Ïe hospodáfiské v˘sledky spoleãnosti v roce 2005 byly velmi dobré a vyslovuje za nû ãlenÛm pfiedstavenstva i zamûstnancÛm
spoleãnosti podûkování.
V Praze dne 20. 4. 2006
JUDr. Petr Hulinsk˘
pfiedseda dozorãí rady
96
PRE V˘roãní zpráva 05
Zpráva o auditu
Zpráva nezávislého auditora pro akcionáfie spoleãnosti PraÏská energetika, a.s.
se sídlem: Na Hroudû 1492/4, Praha 10, PSâ 100 05, âeská Republika
Identifikaãní ãíslo: 60193913
Hlavní pfiedmût podnikání: Obchod s elektfiinou a distribuce elektrické energie
Samostatná úãetní závûrka
Na základû provedeného auditu jsme dne 28. února 2006 vydali k úãetní závûrce, která je souãástí této v˘roãní zprávy v kapitole VIII, zprávu následujícího
znûní:
„Provedli jsme audit pfiiloÏené úãetní závûrky spoleãnosti PraÏská energetika, a.s. k 31. prosinci 2005. Za sestavení úãetní závûrky je odpovûdné pfiedstavenstvo
spoleãnosti. Na‰í odpovûdností je vyjádfiit v˘rok k úãetní závûrce jako celku na základû provedeného auditu.
Nበaudit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorsk˘mi standardy a souvisejícími aplikaãními doloÏkami Komory auditorÛ
âeské republiky. Tyto standardy vyÏadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v˘znamné
nesprávnosti. Audit zahrnuje v˘bûrov˘m zpÛsobem provedené posouzení dÛkazních informací prokazujících ãástky a informace uvedené v úãetní závûrce.
Audit téÏ zahrnuje posouzení pouÏit˘ch úãetních metod a v˘znamn˘ch odhadÛ proveden˘ch vedením a dále posouzení celkové prezentace úãetní závûrky.
Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden˘ audit poskytuje pfiimûfien˘ podklad pro vyjádfiení v˘roku auditora.
Podle na‰eho názoru úãetní závûrka ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech podává vûrn˘ a poctiv˘ obraz aktiv, pasiv a finanãní situace spoleãnosti PraÏská
energetika, a.s. k 31. prosinci 2005 a nákladÛ, v˘nosÛ a v˘sledkÛ jejího hospodafiení za rok 2005 v souladu s Mezinárodními standardy finanãního v˘kaznictví
ve znûní pfiijatém EU.
AniÏ bychom vyjadfiovali v˘hradu, upozorÀujeme na následující skuteãnosti:
Jak je uvedeno v kapitole 26 pfiílohy k úãetní závûrce, spoleãnost pfiipravila k 1. lednu 2006 vklad ãásti podniku vykonávající monopolní ãinnosti (distribuci
elektfiiny) do samostatného právního subjektu – 100% dcefiiné spoleãnosti PREdistribuce, a.s. âást podniku urãená ke vkladu je v úãetní závûrce zobrazena ve
sloupci oznaãeném „PREdi“, ãást podniku nepodléhající vkladu je zobrazena ve sloupci oznaãeném „PRE*“. Z dÛvodu názorné srovnatelnosti s pfiedchozím
obdobím je dále úãetní závûrka doplnûna o sloupec oznaãen˘ „PRE souãet“, kter˘ je souãtem hodnot PREdi a PRE*.
Jak je uvedeno v kapitole Úãetní zásady, písmeno (v) pfiílohy k úãetní závûrce, srovnatelné údaje k 31. prosinci 2004 byly v úãetní závûrce pfiepracovány
z dÛvodu zmûny metody vykazování elektromûrÛ.“
Konsolidovaná úãetní závûrka
Na základû provedeného auditu jsme dne 28. února 2006 vydali k úãetní závûrce, která je souãástí této v˘roãní zprávy v kapitole VIII, zprávu následujícího
znûní:
„Provedli jsme audit pfiiloÏené konsolidované úãetní závûrky spoleãnosti PraÏská energetika, a.s. k 31. prosinci 2005. Za sestavení konsolidované úãetní závûrky
je odpovûdné pfiedstavenstvo spoleãnosti. Na‰í odpovûdností je vyjádfiit v˘rok ke konsolidované úãetní závûrce jako celku na základû provedeného auditu.
Nበaudit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorsk˘mi standardy a souvisejícími aplikaãními doloÏkami Komory auditorÛ
âeské republiky. Tyto standardy vyÏadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal pfiimûfienou jistotu, Ïe konsolidovaná úãetní závûrka
neobsahuje v˘znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v˘bûrov˘m zpÛsobem provedené posouzení dÛkazních informací prokazujících ãástky a informace
uvedené v konsolidované úãetní závûrce. Audit téÏ zahrnuje posouzení pouÏit˘ch úãetních metod a v˘znamn˘ch odhadÛ proveden˘ch vedením a dále
posouzení celkové prezentace konsolidované úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden˘ audit poskytuje pfiimûfien˘ podklad pro vyjádfiení v˘roku
auditora.
Podle na‰eho názoru konsolidovaná úãetní závûrka ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech podává vûrn˘ a poctiv˘ obraz aktiv, pasiv a finanãní situace
konsolidaãního celku spoleãnosti PraÏská energetika, a.s. k 31. prosinci 2005 a nákladÛ, v˘nosÛ a v˘sledkÛ jejího hospodafiení za rok 2005 v souladu
s Mezinárodními standardy finanãního v˘kaznictví ve znûní pfiijatém EU.
AniÏ bychom vyjadfiovali v˘hradu, upozorÀujeme na následující skuteãnost. Jak je uvedeno v kapitole Úãetní zásady, písmeno (v) pfiílohy k úãetní závûrce,
srovnatelné údaje k 31. prosinci 2004 byly v úãetní závûrce pfiepracovány z dÛvodu zmûny metody vykazování elektromûrÛ.“
97
Zpráva o vztazích
Provûfiili jsme téÏ vûcnou správnost údajÛ uveden˘ch ve zprávû o vztazích mezi propojen˘mi osobami spoleãnosti PraÏská energetika, a.s. k 31. prosinci 2005,
která je souãástí této v˘roãní zprávy na stranách v kapitole VII. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovûdné pfiedstavenstvo spoleãnosti. Na‰ím úkolem je
vydat na základû provedené provûrky stanovisko k této zprávû o vztazích.
Provûrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardem pro provûrky (ISRE) 2400 a souvisejícími aplikaãními doloÏkami Komory auditorÛ âeské
republiky. Tyto standardy vyÏadují, abychom plánovali a provedli provûrku s cílem získat stfiední míru jistoty, Ïe zpráva o vztazích neobsahuje v˘znamné
vûcné nesprávnosti. Provûrka je omezena pfiedev‰ím na dotazování pracovníkÛ spoleãnosti a na analytické postupy a v˘bûrov˘m zpÛsobem provedené
provûfiení vûcné správnosti údajÛ. Proto provûrka poskytuje niωí stupeÀ jistoty neÏ audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprovádûli, a proto nevyjadfiujeme
v˘rok auditora.
Na základû na‰í provûrky jsme nezjistili Ïádné v˘znamné vûcné nesprávnosti údajÛ uveden˘ch ve zprávû o vztazích mezi propojen˘mi osobami spoleãnosti
PraÏská energetika, a.s. k 31. prosinci 2005.
V˘roãní zpráva
Ovûfiili jsme téÏ soulad v˘roãní zprávy s v˘‰e uvedenou úãetní závûrkou. Za správnost v˘roãní zprávy je odpovûdné pfiedstavenstvo spoleãnosti. Na‰ím úkolem
je vydat na základû provedeného ovûfiení v˘rok o souladu v˘roãní zprávy s úãetní závûrkou.
Ovûfiení jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorsk˘mi standardy a souvisejícími aplikaãními doloÏkami Komory auditorÛ
âeské republiky. Tyto standardy vyÏadují, aby auditor naplánoval a provedl ovûfiení tak, aby získal pfiimûfienou jistotu, Ïe informace obsaÏené ve v˘roãní
zprávû, které popisují skuteãnosti, jeÏ jsou téÏ pfiedmûtem zobrazení v úãetní závûrce, jsou ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech v souladu s pfiíslu‰nou úãetní
závûrkou. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe provedené ovûfiení poskytuje pfiimûfien˘ podklad pro vyjádfiení v˘roku auditora.
Podle na‰eho názoru jsou informace uvedené ve v˘roãní zprávû ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech v souladu s v˘‰e uvedenou úãetní závûrkou.
V Praze dne 6. dubna 2006
Auditorská spoleãnost:
Deloitte s.r.o.
osvûdãení ã. 79
zastoupená: Miroslav Klíma, povûfien˘ zamûstnanec
Odpovûdn˘ auditor:
Miroslav Klíma,
osvûdãení ã. 1310
98
PRE V˘roãní zpráva 05
Samostatná úãetní závûrka
Rozvaha k 31. 12. dle CAS
B.
B.I.
B.I.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
B.II.
B.II. 1.
2.
3.
6.
7.
8.
B.III.
B.III. 1.
2.
3.
5.
6.
C.
C.I.
C.I. 1.
6.
C.II.
C.II. 1.
5.
7.
7.
C.III
C.III. 1.
2.
4.
6.
7.
8.
9.
C. IV.
C. IV. 1.
2.
3.
D.I.
D.I. 1.
3.
(tis. Kã)
AKTIVA CELKEM
Dlouhodob˘ majetek
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje
Software
Ocenitelná práva
Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Nedokonãen˘ dlouhod. nehmotn˘ majetek
Poskytnuté zálohy na DLNM
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Pozemky
Stavby
Samost. movité vûci a soubory mov. vûcí
Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Nedokonãen˘ dlouhod. hmotn˘ majetek
Poskytnuté zálohy na DLHM
Dlouhodob˘ finanãní majetek
Podíly v ovládan˘ch a fiízen˘ch osobách
Podíly s podstatn˘m vlivem
Ostatní dlouhod. cenné papíry a podíly
Jin˘ dlouhodob˘ finanãní majetek
Pofiizovan˘ dlouhod. finanãní majetek
ObûÏná aktiva
Zásoby
Materiál
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahÛ
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky
OdloÏená daÀová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahÛ
Pohledávky za ovlád. a fiízen˘mi osobami
Pohledávky za spol., ãl. druÏstva
a za úã. sdruÏení
Stát – daÀové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné úãty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodob˘ finanãní majetek
Peníze
Úãty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
âasové rozli‰ení
Náklady pfií‰tích období
Pfiíjmy pfií‰tích období
99
2004
13 549 645
11 286 865
172 804
1 072
116 596
719
2003
13 219 372
10 889 055
152 004
2 707
146 283
2002
12 724 548
10 621 806
98 377
3 041
92 226
2001
12 717 784
10 426 208
101 427
4 094
97 051
2000
11 832 249
10 102 796
142 782
5 591
134 398
1999
11 240 415
9 493 676
188 794
316
188 023
1998
10 893 496
8 870 742
227 444
465
226 028
54 417
3 014
282
2 793
455
389
724
576
097
492
397
103
662
264
2 260
850
10 394 272
419 643
6 706 449
2 649 890
4 468
508 983
104 839
129 157
124 693
897
54
251
672
714
760
288
667
150
047
693
2 302
4 398
3 809
2 197 061
36 313
36 313
2 252 669
27 869
27 801
68
230 966
22 309
1 020
30 317
178 340
1 264 717
283 568
272 314
655
2 026 849
42 404
41 796
608
230 693
8 215
1 200
32 615
188 663
1 280 246
319 261
1 200
34
11 053
487
7 115
2 964
5
451
28
60
58
494
429
479
852
339
749
646
567
265
270
5
1
23
239
1 566
373
151
350
026
841
934
876
983
53
14
1 110
14
323
5
5
313
65
65
703
351
397
442
721
526
036
159
719
603
116
10 674
462
6 847
2 908
4
350
101
62
58
41
11
927
11
729
3
64
660
77
77
733
254
595
821
117
767
651
699
648
593
55
940
19
473
4
98
370
75
75
635
116
506
306
906
294
893
712
181
10 198
417
6 591
2 719
4
369
94
126
124
025
972
954
241
433
519
906
756
693
9 827
426
6 208
2 591
2
493
105
132
124
635
898
430
290
113
801
103
379
693
9 168
394
5 839
2 346
1
529
56
136
124
042
822
729
104
853
438
096
840
693
8 473
367
4 966
1 898
1
889
349
170
119
2 063
7 686
12 147
50 354
2 205 361
57 301
56 718
583
74 676
40 752
2 400
31 524
1 644 340
83 694
83 125
569
4 854
1 254
3 600
1 746 739
59 647
59 300
347
11 272
1 272
10 000
2 022 754
46 998
46 658
340
1 770
1 770
1 505 789
574 134
1 200
1 264 701
322 990
9 200
1 312 105
299 679
967 794
362 185
40
111 535
118 102
807
13
291
5
45
240
85
73
11
869
24
363
5
18
339
915
15
567
4
136
426
86
72
13
203
212
595
049
959
587
215
444
771
540
436
091
057
099
935
113
591
522
741
583
715
215
880
620
0
543
61
1 006
3
30
972
878
731
192
711
014
467
0
A.
A.I.
A.II.
2.
3.
A.III
A.III. 1.
2.
A.IV.
A.V.
B.
B.I.
B.I. 3.
4.
B.II.
B.II. 1.
9.
10.
B.III.
B.III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
B.IV.
B.IV. 1.
2.
C.I.
C.I. 1.
2.
2004
PASIVA CELKEM
13 549 645
Vlastní kapitál
8 473 624
Základní kapitál
3 869 443
Kapitálové fondy
343 791
Ostatní kapitálové fondy
513 104
OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku
a závazkÛ
-160 313
Fondy ze zisku
808 808
Zákonn˘ rezervní fond
773 889
Sociální fond
34 919
V˘sledek hospodafiení minul˘ch let
2 487 311
V˘sledek hospodafiení bûÏného úãet. období
964 271
Cizí zdroje
3 638 091
Rezervy
584 900
Rezerva na daÀ z pfiíjmÛ
Ostatní rezervy
584 900
Dlouhodobé závazky
822 608
Závazky z obchodních vztahÛ
Jiné závazky
32
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek
822 576
Krátkodobé závazky
1 830 583
Závazky z obchodních vztahÛ
428 577
Závazky za ovlád. a fiízen˘mi osobami
25 200
Závazky k osobám pod podstatn˘m vlivem
Závaz. za spol., ãl. druÏstva a za úã. sdruÏení
1 339
Závazky k zamûstnancÛm
25 165
Závazky ze soc. zabezp. a zdrav. poji‰tûní
19 423
Stát – daÀové závazky a dotace
8 416
Krátkodobé pfiijaté zálohy
1 291 856
Dohadné úãty pasivní
28 962
Jiné závazky
1 645
Bankovní úvûry a v˘pomoci
400 000
Bankovní úvûry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvûry
400 000
âasové rozli‰ení
1 437 930
V˘daje pfií‰tích období
1 588
V˘nosy pfií‰tích období
1 436 342
2003
13 219 372
8 250 599
3 869 443
357 025
513 104
-156
807
773
33
2 147
1 069
3 558
428
079
514
889
625
104
513
036
906
428 906
796 129
2002
12 724 548
7 888 384
3 869 443
376 527
513 104
-136
667
632
34
1 978
996
3 432
416
129
287
768
577
193
656
537
903
318
806
732
404
328
043
32
796 097
2 333 001
550 038
32
768 011
2 118 031
501 625
79
32
23
27
1 596
24
31
21
15
1 524
23
579
489
336
015
447
097
0
1 410 737
1 410 737
612
090
748
116
477
363
130 000
130 000
1 403 358
56
1 403 302
2001
12 717 784
7 485 004
3 869 443
513 104
513 104
620
588
31
1 603
878
3 867
275
275 946
568 405
92 409
495 383
32
568 373
2 242 807
533 226
32
495 351
1 908 212
563 000
32
344 237
1 917 644
601 681
1
28
17
6
1 202
89
112
28
15
5
1 061
93
780
700
80
1 365
11
1 354
573
064
950
280
663
050
1
000
000
000
622
207
415
590
562
28
1 500
528
3 606
92
1 110
700
410
1 224
12
1 212
657
344
313
118
027
004
409
1999
11 240 415
6 866 671
3 869 443
513 104
513 104
548
482
066
333
243
792
879
600
72 279
344 269
28
16
243
1 313
107
716
745
971
537
204
158
946
2000
11 832 249
7 001 349
3 869 443
513 104
513 104
194
137
361
746
254
265
255
000
000
000
896
095
801
562
537
25
1 424
497
3 334
72
487
220
319
107
173
646
11
1 000 000
1 000 000
1 038 952
13 288
1 025 664
1998
10 893 496
6 712 804
3 869 443
513 104
513 104
528
506
21
1 182
619
3 369
179
422
518
904
551
284
393
082
26
179 056
32
32
1 740 279
452 588
50
31
18
114
988
83
812
681
253
250
999
708
-12
1 450 000
1 450 000
811 299
23 719
787 580
100
PRE V˘roãní zpráva 05
V˘kaz zisku a ztráty k 31. 12. dle CAS
II.
II.1a.
II.1b.
II.3.
B.
B.
B.
B.
B.
C.
C.
C.
C.
C.
D.
E.
1a.
1b.
2a.
2b.
+
1.
2.
3.
4.
III.
F.
G.
IV.
H.
*
VI.
J.
VII.
VIII.
K.
M
X.
N.
XI.
O.
*
Q.
Q.
Q.
R.
S.
S.
S.
1.
2.
**
XIII.
1.
2.
*
***
(tis. Kã)
V˘kony
TrÏby za distribuci a prodej elektfiiny
Ostatní v˘nosy
Aktivace
V˘konová spotfieba
Náklady na pofiízení elektfiiny
Spotfieba materiálu a energie
SluÏby spojené s pofiízením elektfiiny
Ostatní sluÏby
Pfiidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleã. a druÏstva
Náklady na sociál. zabezpeãení a zdrav. poji‰tûní
Sociální náklady
Danû a poplatky
Odpisy dlouhod. nehmot. a hmot. majetku
TrÏby z prod. dlouhodob. majetku a mater.
ZÛst. cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu
Zmûna stavu rezerv a opr. poloÏek v provoz. oblasti
Ostatní provozní v˘nosy
Ostatní provozní náklady
Provozní v˘sledek hospodafiení
TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ a podílÛ
Prodané cenné papíry a podíly
V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku
V˘nosy z krátkodob. finanãního majetku
Náklady z finanãního majetku
Zmûna stavu rezerv a opr. poloÏek ve fin. oblasti
V˘nosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanãní v˘nosy
Ostatní finanãní náklady
Finanãní v˘sledek hospodafiení
DaÀ z pfiíjmu za bûÏnou ãinnost
– splatná
– odloÏená
V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost po zdanûní
Mimofiádné v˘nosy
Mimofiádné náklady
DaÀ z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti
– splatná
– odloÏená
Mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení
V˘sledek hospodafiení za úãetní období
2004
11 397 538
11 191 794
80 491
125 253
8 833 989
5 450 880
504 234
1 989 172
889 703
2 563 549
680 975
462 486
3 789
167 156
47 544
11 150
715 749
154 567
143 061
66 652
164 136
79 851
1 184 814
206 229
206 382
4 824
13 753
47
2003
10 344 747
10 166 534
77 479
100 734
7 819 426
4 915 825
409 917
1 642 466
851 207
2 525 321
646 256
439 158
3 289
160 431
43 378
9 670
727 007
164 027
120 125
-6 217
144 151
53 943
1 282 715
901 558
804 431
2 737
17 470
74
2002
10 242 851
10 068 438
88 547
85 866
7 473 221
4 764 864
396 304
1 523 252
788 801
2 769 630
614 652
420 276
2 925
153 737
37 714
6 201
674 221
150 382
172 231
152 648
149 993
59 137
1 390 915
736 430
734 460
7 688
23 808
4
3
2
9
13
233
269
-35
964
7 704
350
209
8 117
116 706
303 279
268 224
35 055
1 096 142
129
26 758
13 457
29 198
131
7 602
10 254
340 105
307 922
32 183
1 061 064
138 193
160 879
42 060
896
134
377
240
276
819
481
662
271
964 271
-26 629
1 069 513
42 060
-64 746
996 318
2001
9 666 119
9 481 931
76 115
108 073
6 840 884
6 018 185
200 109
2000
9 028 942
8 781 313
102 766
144 863
6 956 924
5 979 429
257 404
1999
8 887 353
8 752 327
90 642
44 384
6 575 010
5 705 879
158 895
1998
8 135 586
8 015 904
70 293
49 389
6 111 950
5 557 447
140 644
622
2 825
550
381
3
138
27
10
815
298
257
250
121
47
1 313
174
172
9
29
720
2 072
527
363
3
132
29
4
857
299
267
-5
130
50
799
238
238
8
26
091
018
619
228
003
144
244
789
394
657
208
408
630
959
744
950
523
513
774
710
2 312
500
344
2
128
24
6
771
224
209
-70
71
36
1 153
3 638
3 627
7
80
236
343
306
593
704
332
677
132
929
657
497
244
378
912
846
689
526
518
144
413 859
2 023 636
479 769
330 501
2 368
119 450
27 450
5 325
647311
225 020
196 353
116 668
67 389
34 064
836 555
7 111 895
7 112 213
15 183
176 805
45 729
3 764
50 583
813
6 003
-56 103
380 494
307 471
73 023
876 556
3 688
1 299
741
741
-29 796
4 507
52 694
515
5 086
-46 840
201 966
73 747
128 219
550 938
3 032
25 003
940
940
30
13
146
1
153
-216
224
97
127
712
3
219
380
021
091
848
739
516
662
634
028
668
832
257
0
1 648
878 204
-22 911
528 027
-215 425
497 243
590
235
101
367
246
165
323
909
817
430
089
300
695
991
153
585
656
718
988
7
28
167
6
10
41
243
243
633 838
3 917
18 471
0
-14 554
619 284
DÛvodem zmûny úãtování byly zmûny ve zpÛsobu obchodování s elektfiinou od roku 2002.
Pfiíãinou zv˘‰ení celkov˘ch nákladÛ na sluÏby mezi roky 2001 a 2002 byla zmûna metodiky úãtování v obchodu s elektfiinou. V roce 2002 byly v nákladech na sluÏby
vykázány i náklady na sluÏby související s obstaráním elektfiiny, zatímco v roce 2001 byly tyto náklady vykázány spoleãnû s náklady na nákup elektfiiny.
101
658
953
772
082
035
240
957
957
V˘kaz zisku a ztráty dle IFRS
(tis. Kã)
Pozn.
TrÏby z prodané elektfiiny
Náklady na prodanou elektfiinu
Hrub˘ zisk z prodeje elektfiiny
Dal‰í provozní v˘nosy
Osobní náklady
Odpisy – dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Odpisy – dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Nakoupené sluÏby, materiál a energie
Dal‰í provozní náklady
V˘pÛjãní náklady
Ostatní finanãní náklady (netto)
Zisk z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním
DaÀ z pfiíjmÛ
Zisk z bûÏné ãinnosti po zdanûní
Zisk pfiipadající na kmenovou akcii [Kã]
(1)
(2)
(3)
(8)
(9)
(4)
(5)
(6)
(6)
(7)
(17)
2005
12 140 558
8 160 299
3 980 259
242 250
701 670
760 738
65 829
1 042 135
4 660
48 047
-17 934
1 617 364
372 287
1 245 077
310
2004
(pfiepracováno)
11 008 703
7 236 640
3 772 063
260 669
680 975
724 984
62 276
1 023 373
161 911
40 783
-2 055
1 340 485
263 130
1 077 355
268
102
PRE V˘roãní zpráva 05
Rozvaha dle IFRS
(tis. Kã)
Pozn.
Aktiva
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ finanãní majetek
Dlouhodobé pohledávky
OdloÏená daÀová pohledávka – dlouhodobá
Dlouhodobá aktiva
Krátkodob˘ finanãní majetek
Zásoby
Stát – daÀové pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahÛ
Ostatní pohledávky
Peníze a penûÏní ekvivalenty
Krátkodobá aktiva
Aktiva celkem
Pasiva
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Nerozdûlené zisky
Vlastní kapitál
Bankovní úvûry
Ostatní dlouhodobé cizí zdroje
Rezervy
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek
Dlouhodobé závazky
Bankovní úvûry
Stát – daÀové závazky
Závazky z obchodních vztahÛ
Ostatní krátkodobé cizí zdroje
Rezervy
Krátkodobé závazky
Pasiva celkem
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(10)
(13)
(14)
(15)
(16)
(18)
(20)
(19)
(12)
2005
PRE souãet
2004
(pfiepracováno)
11 570
158
60
29
139
11 959
129
29
70
532
53
35
850
12 809
301
795
623
899
610
228
185
558
117
080
701
821
462
690
11 108
172
60
30
239
11 612
313
36
53
373
53
10
841
12 453
662
804
567
217
934
184
158
313
703
983
475
563
195
379
3 869
381
773
4 700
9 725
443
716
889
383
431
3 869
382
773
4 227
9 253
443
366
889
822
520
335
364
117
818
310
11
593
259
91
266
809
813
808
583
204
000
704
246
905
200
055
690
273
578
081
933
400
8
620
231
6
266
453
291
604
299
194
000
416
433
520
296
665
379
1
1
(18)
(7)
(20)
(20)
(19)
1
12
1
1
1
12
2005
PRE*
PREdi
9 800 406
2 733
24
9 803 163
5
3
1
10
9 814
757
986
116
859
022
1 769
156
60
29
139
2 156
129
29
70
526
49
34
839
2 995
895
062
623
875
610
065
185
558
117
323
715
705
603
668
3 869
381
773
4 700
9 725
443
716
889
383
431
58
268
117
444
310
11
488
151
88
049
220
881
360
583
824
000
704
280
637
200
821
076
276 932
96 448
373 380
104
108
3
216
589
966
268
000
234
614
1
1
1
12
Pozn.: Rozvaha je modifikována tak, aby poskytla dostateãnou informaci o vyãlenûní distribuãní ãásti podniku, ke kterému do‰lo po datu úãetní závûrky (podrobnosti viz
pozn. 26). Sloupec „PRE souãet“ zobrazuje souãet sloupcÛ PRE* a PREdi a je uveden z dÛvodÛ názornûj‰í srovnatelnosti rozvahy s pfiedchozím obdobím. Sloupec „PREdi“
zobrazuje ãást podniku pfiipravenou pro vyãlenûní do PREdi. Sloupec „PRE*“ zobrazuje ãást podniku zb˘vající po vyãlenûní PREdi.
103
V˘kaz o zmûnách vlastního kapitálu
ZÛstatek k 31. 12. 2003
Pfiídûl do sociálního fondu
V˘plata dividend
V˘plata tantiém a podílÛ na zisku
Transakce vykázané pfiímo ve VK
âist˘ zisk roku 2004
Efekt zmûny metody ve v˘sledovce
Efekt zmûny metody v nerozdûleném zisku
ZÛstatek k 31. 12. 2004 (pfiepracováno)
Pfiídûl do sociálního fondu
V˘plata dividend
V˘plata tantiém a podílÛ na zisku
Transakce vykázané pfiímo ve VK
âist˘ zisk roku 2005
ZÛstatek k 31. 12. 2005
(tis. Kã)
Základní
kapitál
3 869 443
Kapitálové
fondy
382 652
Rezervní
fond
773 889
59
3 869 443
382 711
Fond
z pfiecenûní
-2 014
1 669
773 889
-345
-650
3 869 443
382 711
773 889
-995
Nerozdûlen˘
zisk
3 211 371
-28 545
-688 761
-12 000
–
1 077 355
-73 281
741 683
4 227 822
-30 062
-727 454
-15 000
–
1 245 077
4 700 383
Vlastní kapitál
celkem
8 235 341
-28 545
-688 761
-12 000
1 728
1 077 355
-73 281
741 683
9 253 520
-30 062
-727 454
-15 000
-650
1 245 077
9 725 431
104
PRE V˘roãní zpráva 05
V˘kaz o penûÏních tocích
(tis. Kã)
Pozn.
Poãáteãní stav penûz a penûÏních ekvivalentÛ
Provozní ãinnost
Úãetní zisk z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním
Odpisy
Odpis nedobytn˘ch pohledávek a ostatních aktiv
Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek a rezerv
Zmûna stavu pfiechodn˘ch úãtÛ
Zisk (ztráta) z prodeje a vyfiazení stál˘ch aktiv
V˘nosy z dividend
Úroky vyúãtované ve v˘kaze zisku a ztráty
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zmûnami pracovního kapitálu
Zmûna stavu obchodních pohledávek
Zmûna stavu obchodních krátkodob˘ch závazkÛ
Zmûna stavu zásob
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a úroky
Zaplacené úroky
Pfiijaté úroky
Zaplacená daÀ z pfiíjmÛ
Mimofiádné pfiíjmy a v˘daje
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti
10 563
(8, 9)
(5)
(5, 6)
(2)
(13)
Investiãní ãinnost
V˘daje spojené s pofiízením stál˘ch aktiv
Pfiíjmy z investiãních pfiíspûvkÛ
Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv
PÛjãky a úvûry spfiíznûn˘m osobám
âist˘ penûÏní tok z investiãní ãinnosti
Finanãní ãinnost
Zmûna stavu finanãních pohledávek a závazkÛ k podnikÛm ve skupinû
Zmûna stavu finanãních závazkÛ k podnikÛm mimo skupinu
Zmûna stavu krátkodobého finanãního majetku
Vyplacené dividendy
Pfiijaté dividendy
âist˘ penûÏní tok z finanãní ãinnosti
Zmûna stavu penûz a penûÏních ekvivalentÛ
Koneãn˘ stav penûz a penûÏních ekvivalentÛ
105
2005
(18)
(16)
1 617
826
45
-158
-3
58
-10
40
2 416
-174
-10
14
2 246
-48
7
-259
364
567
571
017
266
312
946
610
195
289
338
441
009
632
437
709
2004
(pfiepracováno)
68 418
1 340
787
42
81
19
40
-4
22
2 329
-278
-472
-5
1 572
-39
18
-236
485
260
837
008
961
177
824
133
037
438
802
283
514
195
649
698
1 945 105
1 315 270
-1 604 015
139 139
135 345
-1 656 150
128 009
136 594
-1 329 531
-1 391 547
54
-96
183
-742
10
-590
25
35
128
590
323
123
946
316
258
821
57
400
334
-779
4
18
-57
10
745
000
853
000
824
422
855
563
Pfiíloha samostatné (nekonsolidované) úãetní závûrky
za rok konãící 31. 12. 2005
V‰eobecné údaje
ZaloÏení a charakteristika spoleãnosti
PraÏská energetika, a.s. (dále jen „PRE“ nebo „Spoleãnost“) byla zaloÏena FNM âR jako akciová spoleãnost dne 13. 12. 1993 a byla zapsána do obchodního
rejstfiíku Okresního soudu v Praze 1 dne 1. 1. 1994.
Sídlo PRE je Na Hroudû 1492/4, Praha 10, PSâ 100 05, Iâ 60193913.
PRE je podnikem vefiejn˘ch sluÏeb, jejímÏ hlavním pfiedmûtem ãinnosti je distribuce elektrické energie, která reprezentuje podstatnou ãást v˘nosÛ spoleãnosti.
PRE primárnû zaji‰Èuje prodej a rozvod elektrické energie v regionu hlavního mûsta Prahy a mûsta Roztoky u Prahy o rozloze pfiibliÏnû 497 ãtvereãních
kilometrÛ. PRE má vedoucí postavení v distribuci elektrické energie v této oblasti. Poskytování sluÏeb, které se uskuteãÀuje ve velké mífie ve vefiejném zájmu,
a s tím spojená práva a povinnosti kromû obecn˘ch právních pfiedpisÛ v˘znamnû upravuje energetick˘ zákon – z. ã. 458/2000 Sb. v platném znûní a jeho
provádûcí pfiedpisy.
Statutární a dozorãí orgány k 31. 12. 2005
Pfiedstavenstvo:
Ing. Drahomír Ruta
Pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel
Ing. Vladimír ·alek
Místopfiedseda pfiedstavenstva a fieditel divize Distribuce
Ing. Pavel Elis
âlen pfiedstavenstva a fieditel divize Obchodování a sluÏby
Dipl. Ing. Uwe Benkendorff
âlen pfiedstavenstva a fieditel divize Prodej a strategie
JUDr. Milan Janãík
âlen pfiedstavenstva, starosta mûstské ãásti Praha 5
Dozorãí rada:
JUDr. Petr Hulinsk˘
Pfiedseda dozorãí rady, Hlavní mûsto Praha
Dipl. Phys. Hermann Lıschen
Místopfiedseda dozorãí rady, EnBW, SRN
Dr. Ulrich Jobs
âlen dozorãí rady, RWE Energy Czech Republic, s.r.o.
Dr. Martin Konermann
âlen dozorãí rady, EnBW, Slovenská republika
Martin Langmajer
âlen dozorãí rady, zástupce starosty Mâ Praha 22
Ing. Mgr. Miroslav Poche
âlen dozorãí rady, Hlavní mûsto Praha
Ing. Martin Schneider
âlen dozorãí rady, zamûstnanec PRE
Josef Nûmeãek
âlen dozorãí rady, zamûstnanec PRE
Ladislav Zitta
âlen dozorãí rady, zamûstnanec PRE
Hlavní akcionáfii PRE
PraÏská energetika Holding a.s.
Honor Invest, a.s.
GESO Beteiligungs und Beratungs-AG, Dresden (GESO)
Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR
Ostatní
Celkem
2005
50,78 %
34,00 %
0,16 %
14,19 %
0,87 %
100,00 %
2004
50,78 %
34,00 %
0,16 %
14,19 %
0,87 %
100,00 %
106
PRE V˘roãní zpráva 05
Úãetní zásady
a) Prohlá‰ení o shodû
Úãetní v˘kazy byly pfiipraveny v souladu s Mezinárodními standardy finanãního v˘kaznictví ve znûní pfiijatém EU.
b) V˘chodiska pfiípravy úãetní závûrky
Hodnoty v úãetní závûrce jsou uvádûny v tisících Kã (tis. Kã) nebo milionech Kã (mil. Kã). OceÀování aktiv je na bázi historick˘ch cen s v˘jimkou
krátkodobého finanãního majetku, kter˘ je ocenûn reálnou hodnotou. Úãetní zásady jsou konzistentní se zásadami pouÏívan˘mi v pfiedchozím roce.
c) V˘chodiska pfiípravy konsolidované úãetní závûrky
Spoleãnost sestavuje a zvefiejÀuje konsolidovanou úãetní závûrku v souladu s IFRS vÏdy k 31. 12.
d) Pfiepoãet cizích mûn
Majetek a závazky vyjádfiené v cizí mûnû se v prÛbûhu roku pfiepoãítávají denním smûnn˘m kurzem devizového trhu vyhla‰ovan˘m âeskou národní
bankou. V prÛbûhu roku se úãtuje pouze o realizovan˘ch kurzov˘ch ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniãní mûnû jsou k rozvahovému dni
pfiepoãítávána podle oficiálního kurzu âNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve v˘sledku hospodafiení.
e) Finanãní deriváty
Prvotnû jsou deriváty ocenûny pofiizovacími náklady a dále pfiecenûny na reálnou hodnotu. Úãtování v˘sledného zisku nebo ztráty závisí na charakteru
zaji‰tûné poloÏky. Spoleãnost se rozhodla neaplikovat zaji‰Èovací úãetnictví, tzn., Ïe deriváty jsou oceÀovány stejnou metodou jako finanãní aktiva drÏená za
úãelem obchodování.
Reálná hodnota derivátÛ k zaji‰tûní úrokového rizika je odhadnutá ãástka, jakou by spoleãnost obdrÏela nebo zaplatila pfii ukonãení derivátu k datu úãetní
závûrky s ohledem na aktuální úrokové sazby a na aktuální kredibilitu obou smluvních stran. Reálná hodnota opcí je odhadnuta pfii pouÏití opãního
oceÀovacího modelu, zaloÏeného na informacích o trhu, které byly známy k datu závûrky.
f) Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek
Majetek ve vlastnictví Spoleãnosti
Nakupovan˘ majetek je oceÀován v pofiizovacích cenách, které zahrnují cenu pofiízení a náklady spojené s pofiízením. Hmotn˘, resp. nehmotn˘ dlouhodob˘
majetek v pofiizovací cenû nad 40 000 Kã, resp. 60 000 Kã s dobou pouÏitelnosti del‰í neÏ jeden rok je vykazován v rozvaze. Pofiizovací cena neobsahuje
investiãní pfiíspûvky (viz úãetní zásady – písm. j).
Ocenûní hmotného a nehmotného majetku vytvofieného vlastní ãinností zahrnuje pfiímé a nepfiímé náklady bezprostfiednû související s vytvofiením tohoto
majetku.
Majetek pofiízen˘ formou finanãního nájmu
Najat˘ majetek, u nûhoÏ spoleãnost pfiebírá základní rizika plynoucí z jeho vlastnictví, je klasifikován jako finanãní nájem. Tento majetek je oceÀován
souãasnou hodnotou budoucích splátek sníÏenou o oprávky a opravné poloÏky.
Drobn˘ hmotn˘ a drobn˘ nehmotn˘ majetek
Hmotn˘ majetek v pofiizovací cenû od 2 000 Kã do 40 000 Kã s dobou pouÏitelnosti del‰í neÏ jeden rok je klasifikován jako drobn˘ hmotn˘ majetek
a SW–vybavení v cenû do 60 000 tis. Kã je klasifikováno jako drobn˘ nehmotn˘ majetek. Nákup tohoto majetku se úãtuje na vrub nákladÛ a jeho fyzick˘
stav je veden v podrozvahové evidenci. V˘jimkou z tohoto pravidla jsou elektromûry, které jsou vykazovány a odpisovány jako dlouhodob˘ hmotn˘
majetek.
Technická zhodnocení
V˘daje vynaloÏené na v˘mûnu ãásti jednotliv˘ch poloÏek dlouhodobého majetku navy‰ují zÛstatkovou úãetní hodnotu daného odpisovaného majetku.
Ostatní následné v˘daje jsou kapitalizovány pouze v pfiípadû, Ïe se tím zv˘‰í budoucí ekonomická hodnota daného majetku. V‰echny ostatní v˘daje jsou
úãtovány do nákladÛ.
107
Odpisy
Dlouhodob˘ majetek spoleãnosti je úãetnû odpisován lineárnû s pouÏitím následujících dob odpisování:
Kategorie majetku
Budovy, haly, kabelové tunely
Kabelové a venkovní vedení, optokabely
Energetická zafiízení
Pracovní stroje a zafiízení
Pfiístroje a zvlá‰tní technická zafiízení
Dopravní prostfiedky
Elektromûry
Inventáfi
HW
Doba odpisu v letech
50
30
17 – 25
15
10
4–8
10, 12 a 16
8
3–4
g) Klasifikace a oceÀování finanãního majetku
Finanãním majetkem se rozumí majetkové úãasti, cenné papíry k obchodování, cenné papíry drÏené do splatnosti a realizovatelné cenné papíry.
Majetkové úãasti se oceÀují pofiizovací cenou. Realizovatelné cenné papíry a cenné papíry k obchodování se oceÀují reálnou hodnotou. Zmûna reálné
hodnoty se u cenn˘ch papírÛ k obchodování úãtuje do v˘sledku hospodafiení, u realizovateln˘ch cenn˘ch papírÛ do vlastního kapitálu. Cenné papíry
drÏené do splatnosti se oceÀují amortizovanou cenou pofiízení, její zmûna se úãtuje do v˘sledku hospodafiení.
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti a realizovatelná finanãní aktiva se úãtují k datu zúãtování obchodu.
h) Krátkodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky jsou oceÀovány nominální hodnotou sníÏenou o opravné poloÏky (viz úãetní zásady l).
i) Zásoby
Zásoby materiálu jsou oceÀovány pofiizovacími cenami s pouÏitím váÏeného aritmetického prÛmûru. Pofiizovací cena zahrnuje cenu pofiízení materiálu, celní
poplatky, skladovací poplatky pfii dopravû a dopravné za dodání na místo. Zásoby vytvofiené vlastní ãinností se oceÀují vlastními náklady, které obsahují
pfiímé náklady a proporcionální ãást reÏijních nákladÛ podle stavu rozpracovanosti.
j) Investiãní pfiíspûvky
Odbûratelé se podílejí na úhradû úãelnû vynaloÏen˘ch nákladÛ PRE s pfiipojením a zaji‰tûním poÏadovaného pfiíkonu. Povinnost úhrady vypl˘vá ze zákona
ã. 458/2000 Sb. a vyhlá‰ky ã. 297/2001 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. O investiãních pfiíspûvcích spoleãnost úãtuje jako o dotacích. Ocenûní
dlouhodobého majetku, kter˘ je takto dotován, je sníÏeno o pfiijaté pfiíspûvky.
k) Peníze a penûÏní ekvivalenty
Penûzi a penûÏními ekvivalenty se rozumí hotovost, peníze na cestû, vklady na bûÏn˘ch bankovních úãtech a dal‰í finanãní aktiva, jejichÏ ocenûní mÛÏe b˘t
spolehlivû urãeno a která mohou b˘t okamÏitû pfievedena na hotovost.
l) Ztráty ze sníÏení hodnoty aktiv
Pfii ocenûní aktiv (s v˘jimkou odloÏené daÀové pohledávky) k rozvahovému dni se zkoumá, zda u jednotliv˘ch poloÏek existuje indikace sníÏení jejich
hodnoty. Pokud ano, je u pfiíslu‰ného aktiva odhadnuta zpûtnû získatelná ãástka. SníÏení hodnoty aktiva je rozpoznáno tehdy, pokud je zpûtnû získatelná
ãástka niωí neÏ ocenûní aktiva. SníÏení hodnoty aktiva se úãtuje do v˘kazu zisku a ztráty.
Stanovení zpûtnû získatelné ãástky
Zpûtnû získatelná ãástka je u dlouhodob˘ch majetkov˘ch cenn˘ch papírÛ stanovena ve v˘‰i jejich reálné hodnoty, u dlouhodob˘ch dluÏn˘ch cenn˘ch
papírÛ a pohledávek ve v˘‰i souãasné hodnoty diskontovan˘ch oãekávan˘ch budoucích penûÏních tokÛ. Krátkodobé pohledávky se nediskontují.
Krátkodob˘ finanãní majetek je oceÀován reálnou hodnotou.
Zpûtnû získatelná ãástka u ostatních aktiv je stanovena buì jako ãistá prodejní cena nebo hodnota z uÏívání, a to ta, která je vy‰‰í. Pfii urãování hodnoty
z uÏívání se oãekávané budoucí penûÏní toky diskontují na souãasnou hodnotu za pouÏití diskontní sazby pfied daní ze zisku, která vyjadfiuje souãasné trÏní
odhady ãasové hodnoty penûz a rizika specifická pro dané aktivum. U aktiva, které nevytváfií Ïádné penûÏní toky nezávislé na penûÏních tocích z jin˘ch
aktiv, je zpûtnû získatelná ãástka stanovena pro penûzotvornou jednotku, do které dané aktivum patfií.
108
PRE V˘roãní zpráva 05
Zru‰ení ztráty ze sníÏení hodnoty
Ztráta ze sníÏení hodnoty dlouhodobého finanãního majetku, krátkodobého finanãního majetku ãi pohledávek se ru‰í v pfiípadû, Ïe dojde ke zv˘‰ení zpûtnû
získatelné ãástky aktiva, a to prokazatelnû poté, co byla tato ztráta ze sníÏení hodnoty vykázána.
Co se t˘ãe ostatních aktiv, ztráta ze sníÏení hodnoty se ru‰í v pfiípadû, Ïe se zmûnily pfiedpoklady, na základû kter˘ch byla zpûtnû získatelná ãástka
stanovena. Ztráta ze sníÏení hodnoty aktiva se ru‰í pouze v pfiípadû, Ïe úãetní hodnota aktiva pfiesáhne úãetní hodnotu (sníÏenou o odpisy), kterou by
aktivum mûlo, kdyby ztráta ze sníÏení hodnoty nebyla vykázána.
m)Akciov˘ kapitál
Emitované akcie
Spoleãnost emitovala rÛzné formy kmenov˘ch akcií (viz pozn. 16).
Dividendy
Dividendy jsou vykázány jako závazek v období, ve kterém bylo schváleno rozdûlení zisku.
n) PÛjãky a bankovní úvûry
Krátkodobé a dlouhodobé pÛjãky a úvûry jsou ocenûny v nominální hodnotû. âást dlouhodob˘ch pÛjãek a úvûrÛ, která je splatná do 1 roku, je vykázána
spolu s krátkodob˘mi pÛjãkami a úvûry.
o) Rezervy
Rezerva je vykázána v rozvaze tehdy, pokud vznikl spoleãnosti právní nebo konstruktivní závazek jako v˘sledek minul˘ch událostí a je pravdûpodobné, Ïe
penûÏní toky poplynou ven ze spoleãnosti.
p) Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky jsou ocenûny nominální hodnotou.
q) V˘nosy
Prodaná elektfiina a poskytnuté sluÏby
V˘nosy z prodané elektfiiny a distribuce jsou vykázány ve v˘kazu zisku a ztráty v období její spotfieby zákazníky. V˘nosy z poskytnut˘ch sluÏeb jsou
vykázány ve v˘kazu zisku a ztráty v okamÏiku poskytnutí sluÏby.
V˘nosy z pronájmu
V˘nosy z pronájmu (zejména optick˘ch kabelÛ) se vykazují ve v˘kazu zisku a ztráty rovnomûrnû po dobu trvání pronájmu.
r) Náklady
Operativní leasing
Splátky operativního leasingu jsou vykázány ve v˘kazu zisku a ztráty rovnomûrnû po dobu trvání pronájmu. Jedná se zejména o nájem kabelov˘ch tunelÛ
a nebytov˘ch prostor, kde jsou umístûny trafostanice VN/NN.
Finanãní náklady netto
Finanãní náklady zahrnují splátky úrokÛ, pfiijaté dividendy, kurzové zisky a ztráty, zisky a ztráty ze zaji‰Èovacích transakcí (viz bod e), zisky a ztráty z prodeje
cenn˘ch papírÛ.
Úroky jsou vykázány ve v˘kazu zisku a ztráty na akruální bázi. Pfiíjmy z dividend jsou vykázány v období, ve kterém bylo rozhodnuto o jejich vyplacení.
s) DaÀ z pfiíjmÛ
DaÀ z pfiíjmÛ bûÏného období je vykázána ve v˘kazu zisku a ztráty a zahrnuje splatnou a odloÏenou daÀ.
Splatnou daní se rozumí daÀová povinnost plynoucí z hospodafiení v bûÏném roce a dále doplatky (resp. pfieplatky) danû z minul˘ch období.
OdloÏená daÀ je stanovena rozvahovou metodou, a to na základû pfiechodn˘ch rozdílÛ mezi úãetní a daÀovou zÛstatkovou hodnotou v‰ech rozvahov˘ch
poloÏek. Pfii v˘poãtu je pouÏita pfiedpokládaná budoucí daÀová sazba.
OdloÏená daÀová pohledávka se úãtuje pouze v rozsahu, v jakém je pravdûpodobné, Ïe tato pohledávka bude v dohledné budoucnosti realizována.
t) Srovnatelné údaje
Srovnatelné údaje jsou zvefiejÀovány v souladu s Mezinárodními standardy finanãního v˘kaznictví ve znûní pfiijatém EU.
109
u) Segmentové v˘kaznictví
Segmentem je taková rozpoznatelná sloÏka spoleãnosti, která se zab˘vá poskytováním jednotlivého v˘robku nebo sluÏby nebo skupiny pfiíbuzn˘ch v˘robkÛ
nebo sluÏeb a která ãelí rizikÛm a dosahuje v˘nosnosti odli‰né od rizik a v˘nosnosti jin˘ch segmentÛ.
v) Zmûny úãetních metod a postupÛ
Pozemky, budovy a zafiízení – zmûny v úãetních metodách
V roce 2005 zmûnila spoleãnost úãetní pravidlo pro vykazování elektromûrÛ. Doposud byly v˘daje na jejich pofiízení úãtovány jako náklady bûÏného roku.
Nyní jsou tyto v˘daje kapitalizovány do dlouhodob˘ch aktiv a odepisovány po dobu Ïivotnosti (prÛmûrnû 12 let). Spoleãnost soudí, Ïe toto nové úãetní
pravidlo poskytuje relevantnûj‰í informace o majetku spoleãnosti, neboÈ elektromûry tvofií v˘znamnou ãást aktiv. Tato zmûna byla vykázána retrospektivnû,
srovnávací údaje za rok 2004 byly pfiepracovány.
Dopady na úãetní hodnoty v roce 2004
Zv˘‰ení odpisÛ dlouhodobého hmotného majetku
SníÏení nákladÛ na materiál
Zv˘‰ení danû z pfiíjmÛ
Zv˘‰ení zisku bûÏného období
Zv˘‰ení úãetní hodnoty dlouhodobého hmotného majetku
Zv˘‰ení úãetní hodnoty nedokonãen˘ch investic
Zv˘‰ení hodnoty aktiv
Zv˘‰ení úãetní hodnoty nerozdûlen˘ch ziskÛ
Zv˘‰ení úãetní hodnoty odloÏeného daÀového závazku
Zv˘‰ení hodnoty pasiv
(tis. Kã)
113 569
-212 597
25 747
73 281
882 645
70 873
953 428
741 683
211 835
953 518
K datu schválení úãetní závûrky do‰lo ke zmûnám v Mezinárodních standardech finanãního v˘kaznictví, tyto zmûny v‰ak nenabyly platnost. Spoleãnost
pfiedpokládá, Ïe aplikace tûchto zmûn v následujících úãetních obdobích nebude mít v˘znamn˘ dopad na její úãetní závûrku.
Obsah pfiílohy úãetní závûrky
1. Segmentové v˘kaznictví
2. V˘nosy
3. Osobní náklady
4. Náklady na nákup materiálu, sluÏeb a energií
5. Ostatní provozní náklady
6. Finanãní náklady (netto)
7. Danû z pfiíjmÛ
8. Pozemky, budovy a zafiízení
9. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
10. Finanãní majetek
11. Dlouhodobé pohledávky
12. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek a odloÏená daÀová pohledávka
13. Zásoby
14. Obchodní pohledávky
15. Ostatní pohledávky
16. Vlastní kapitál
17. Zisk na akcii
18. PÛjãky a bankovní úvûry
19. Rezervy
20. Závazky
110
PRE V˘roãní zpráva 05
21. Opravné poloÏky
22. Finanãní nástroje
23. Operativní pronájem
24. V˘daje na pofiízení dlouhodobého majetku
25. Budoucí moÏné závazky
26. V˘znamné události po datu úãetní závûrky
27. Spfiíznûné strany
1. Segmentové v˘kaznictví
âinnosti spoleãnosti jsou úãetnû uspofiádány do segmentÛ Obchod, Distribuce a Interní sluÏby, ãímÏ jsou respektovány poÏadavky smûrnic EU, aby úãetnictví
bylo vedeno tak, jak by se poÏadovalo, kdyby zmínûné ãinnosti byly provádûny oddûlen˘mi spoleãnostmi, a to s cílem vyhnout se diskriminaci,
vzájemnému pfielévání finanãních prostfiedkÛ a naru‰ení soutûÏního prostfiedí. Informace o segmentech je prezentována s ohledem na hlavní obchodní
ãinnost spoleãnosti. Prvotní tfiídûní, tedy obchodní segmenty, je zaloÏeno na struktufie manaÏersk˘ch a interních informací spoleãnosti.
Segment obchodu
Zaji‰Èuje nákup a prodej elektfiiny vãetnû souvisejících ãinností, tj. fiízení diagramÛ zatíÏení a fakturace dodané elektfiiny. V˘nosem segmentu je prodaná
elektfiina.
Odbûratelé se zákonem dûlí podle velikosti své spotfieby na oprávnûné a chránûné zákazníky. Cena za distribuci elektrické energie oprávnûn˘m
zákazníkÛm a cena elektfiiny pro chránûné zákazníky jsou regulovány Energetick˘m regulaãním úfiadem.
Oprávnûní zákazníci mají právo vybrat si dodavatele elektfiiny. Pokud si vyberou dodavatele, jehoÏ zásobovací území není v místû fyzického odbûru
elektfiiny, platí tomuto dodavateli jen za obstaranou elektfiinu. Distributorovi, v jehoÏ zásobovacím území se odbûr nachází, pak platí za distribuãní
a systémové sluÏby (dále jen sluÏby) související s dodávkou elektfiiny. Cena elektfiiny je smluvní (neregulovaná), zatímco cena sluÏeb je regulovaná.
Chránûní zákazníci nemají právo vybrat si svého dodavatele elektfiiny – jejich dodavatelem se automaticky stává ten distributor, v jehoÏ zásobovacím území
se odbûr nachází. Chránûn˘mi zákazníky zÛstal pouze segment maloodbûru domácností. Cena elektfiiny obsahuje i úhradu za sluÏby a je regulovaná.
Od 1. 1. 2006 se v‰ichni odbûratelé stali oprávnûn˘mi zákazníky.
Segment distribuce
Zaji‰Èuje fyzick˘ pfienos elektfiiny od dodavatelÛ k zákazníkÛm v poÏadovaném mnoÏství a kvalitû. Hlavním v˘nosem segmentu je interní v˘nos od
segmentu obchodu za pfienesené mnoÏství energie v jednotliv˘ch napûÈov˘ch hladinách.
Segment interních sluÏeb
Poskytuje ostatním segmentÛm obsluÏné ãinnosti. Jedná se zejména o logistiku (doprava a zásobování), pronájem administrativních budov, provoz
informaãních technologií a systémÛ, sluÏby pro zamûstnance (bytová politika a rekreace) a personalistiku.
Nealokované ãinnosti
Jedná se o v‰eobecné administrativní ãinnosti matefiské spoleãnosti (statutární orgány, vrcholové vedení, vnitfiní audit, financování, plánování, danû,
právní záleÏitosti, bezpeãnost práce a Ïivotní prostfiedí).
Pravidla pro úãtování mezisegmentov˘ch transakcí
Pfiímo pfiifiaditelné náklady a v˘nosy se vykazují v rámci pfiíslu‰ného segmentu. Vnitropodnikové sluÏby se oceÀují plánovanou sazbou, jejíÏ v˘‰e je
kalkulována na základû rozpoãtu vlastních nákladÛ. V˘nosem segmentu je interní zúãtování s pfiíjemcem sluÏby, a to na základû kalkulaãní sazby
a mnoÏství poskytnuté sluÏby. Pro rozvrh nákladÛ je zásadnû pouÏívána metoda ABC (Activity Based Costing).
Interní v˘nos segmentu rozvodu za distribuci elektfiiny je stanoven ve v˘‰i poplatku za distribuci elektfiiny, kter˘ byl stanoven pro dan˘ rok Energetick˘m
regulaãním úfiadem.
111
V˘kaz zisku a ztráty (tis. Kã)
2005
V˘nosy z prodeje elektfiiny
12 140 558
Náklady na nákup prodané elektfiiny 8 160 299
Cenové rozpûtí
3 980 259
Externí v˘nosy:
Zisk (ztráta) z prodeje
dlouhodobého majetku
Prodej materiálu
Prodej sluÏeb
Pfiijaté pokuty a penále
Externí v˘nosy celkem
Ostatní provozní v˘nosy
Zmûna stavu zásob
Mezisegmentové v˘nosy
V˘nosy segmentu celkem
-71
3
7
11
1
Ostatní v˘znamné nepenûÏní
náklady
Tvorba opravn˘ch poloÏek, netto
Tvorba rezerv, netto
Odpis nedobytn˘ch pohledávek
Vyfiazení dlouhodob˘ch aktiv
775
941
716
989
2 309 621
2 323 326
Osobní náklady
147
Odpisy dlouhodobého majetku
2
Náklady na nákup materiálu a sluÏeb 5 767
Ostatní provozní náklady
10
Hospodáfisk˘ v˘sledek segmentu
Finanãní náklady (netto)
DaÀ z pfiíjmÛ
Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní
Obchod
2004
11 008 703
7 236 640
3 772 063
564
938
931
880
Distribuce
2005
2004
Interní sluÏby
2005
2004
-25 087
2 236
41 624
355
19 128
29 816
124 488
5 198 831
5 372 263
1 525
-5 290
31 713
4 045
-2 128
34 552
2 115 536
2 137 478
-33 462
1 080
37 593
530
5 741
3 392
177 481
5 536 660
5 723 274
27 948
403
793
362 573
391 717
155
7
5 380
34
334
654
3 169
14
316
624
2 937
24
96
167
186
24
2
16
19
2
573
868
370
572
836
435
482
312
131
248
841
252
711
051
216
976
374 272
331 476
1 550 802
1 469 309
-18 494
10 732
45 571
-34 825
10 651
42 837
-22 793
-5 359
2 379
Eliminace / Nealokováno
Celkem
2005
2004
2005
2004
12 140 558
11 008 703
8 160 299
7 236 640
3 980 259
3 772 063
-31
-4
76
8
48
15
178
937
210
137
798
788
188
274
-21 113
124
80 491
17 272
76 774
58 642
125 253
242 250
260 669
36 469
3 263
765
334 758
375 255
3 056
327
3 383
9 404
16
1 742
49
1 807
22 991
-8 208 854
-8 196 067
-7 649 125
-7 624 327
94
154
206
12
192
320
909
500
123
1
-8 082
-45
504
518
447
321
114
1
-7 501
90
236
454
234
123
701
826
1 042
4
670
567
135
660
680
787
1 023
161
975
260
373
911
-84 276
-92 666
-193
30
372
-595
321
113
287
721
-328
38
263
-630
906
728
130
764
1 647
30
372
1 245
477
113
287
077
1 379
38
263
1 077
213
728
130
355
-7 597
-4 347
-50 171
150 703
1 486
1 440
-29
-128
45
1
126
892
571
486
-89
155
42
3
343
995
837
819
471
863
810
849
-3 035
-116 831
112
PRE V˘roãní zpráva 05
Rozvaha (tis. Kã)
Aktiva
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Investice
âást podniku (divize distribuce)
Dlouhodobé pohledávky
OdloÏená daÀová pohledávka
Dlouhodobá aktiva celkem
Investice
Zásoby
Stát – daÀová pohledávka
Obchodní pohledávky
Ostatní krátkodobá aktiva
Peníze a penûÏní ekvivalenty
Krátkodobá aktiva celkem
Aktiva celkem
Pasiva
Vlastní kapitál celkem
Dlouhodobé pÛjãky a bankovní úvûry
Ostatní dlouhodobé závazky
Rezervy
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé pÛjãky a bankovní úvûry
Stát – daÀov˘ závazek
Ostatní krátkodobé závazky
Rezervy
Krátkodobé závazky celkem
Pasiva celkem
113
2005
Obchod
2004
4 580
4 989
19 117
5 067
9 800 406
2 733
7 048
5 350
24
16 617
29 534
9 803 163
498 048
498 048
514 665
360 939
360 939
390 473
Distribuce
2005
2004
9 882 641
645
9 883 286
5 757
3 986
1 116
10 859
9 814 022
9 883 286
213 122
202 390
276 932
96 448
273 291
119 241
213 122
202 390
373 380
392 532
114 833
472 908
213 234
3 000
86 690
114 833
327 955
472 908
675 298
216 234
589 614
86 690
479 222
Interní sluÏby
2005
2004
1 761 799
149 678
1 198 516
166 372
1 911 477
1 364 888
29 558
36 313
28 274
13 044
57 832
1 969 309
49 357
1 414 245
Eliminace / Nealokováno
2005
2004
Celkem
2005
2004
3 516
1 395
60 623
8 388
720
60 567
11 570 301
158 795
60 623
11 108 662
172 804
60 567
22 827
139 610
227 971
24 867
239 934
334 476
29 899
139 610
11 959 228
30 217
239 934
11 612 184
129 185
313 158
70 117
53 703
49 715
34 706
53 475
10 563
129
29
70
532
53
35
313
36
53
373
53
10
283 723
511 694
430 899
765 375
850 462
12 809 690
841 195
12 453 379
9 725 431
9 253 520
9 725 431
9 253 520
58
55
1 117
1 231
881
238
583
702
256 973
1 081 299
1 338 272
335
364
1 117
1 818
813
808
583
204
273
578
1 081
1 933
291
604
299
194
310
11
525
88
000
704
084
200
400 000
8 416
292 355
6296
310
11
853
91
000
704
151
200
400
8
851
6
000
416
953
296
934 988
11 892 121
707 067
11 298 859
185
558
117
079
701
822
1 266 055
12 809 690
158
313
703
983
475
563
1 266 665
12 453 379
2. V˘nosy (tis. Kã)
V˘nosy a náklady související s obchodem s elektfiinou
Prodej elektfiiny
Prodej distribuãních a systémov˘ch sluÏeb
Prodej nadstandardních sluÏeb
Velkoodbûr celkem
Maloodbûr – podnikatelé
Maloodbûr – domácnosti
Ostatní v˘nosy
Nevyfakturovaná elektfiina
V˘nosy celkem
Náklady na nákup prodané elektfiiny
Náklady na nákup souvisejících sluÏeb
Náklady na pofiízení prodané elektfiiny celkem
Hrub˘ zisk z prodeje elektfiiny
2005
3 315 647
1 783 984
10 329
5 109 960
3 011 494
3 750 410
167 654
101 040
12 140 558
6 246 125
1 914 174
8 160 299
3 980 259
2004
2 636 287
1 764 116
71 402
4 471 805
2 754 554
3 551 443
56 958
173 943
11 008 703
5 413 281
1 823 359
7 236 640
3 772 063
2005
76 137
-31 937
-4 210
8 799
178 273
15 188
242 250
2004
80 491
-21 112
123
17 272
125 253
58 642
260 669
2005
Zamûstnanci vã. managementu
1 214
436 784
36 544
172 095
3 954
52 293
701 670
2004
Zamûstnanci vã. managementu
1 238
422 594
39 892
167 156
3 789
47 544
680 975
2005
323 758
238 746
34 150
103 861
49 931
72 767
10 522
65 092
143 308
1 042 135
2004
270 858
252 854
32 438
78 552
48 887
87 892
15 798
58 154
177 940
1 023 373
Pozn.: údaje jsou uvedeny bez DPH
Dal‰í provozní v˘nosy
V˘nosy z poskytnut˘ch sluÏeb
Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
Zisk (ztráta) z prodeje zásob
Vyúãtované pokuty a penále
Zmûna stavu nedokonãené v˘roby a vlastních investic
Ostatní
Celkem
3. Osobní náklady (tis. Kã)
PrÛmûrn˘ poãet
Mzdy
Mzdy vyplacené v závislosti na v˘sledku hospodafiení spoleãnosti
Poji‰tûní
Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti
Sociální náklady
Celkem
4. Náklady na nákup materiálu, sluÏeb a energií (tis. Kã)
Materiál a vlastní spotfieba energií
Opravy dlouhodobého hmotného majetku
Konzultaãní sluÏby
Nájemné
Po‰tovní a telekomunikaãní poplatky
Podpora IT
Stavebnû-montáÏní ãinnost
Marketing
Ostatní
Celkem
114
PRE V˘roãní zpráva 05
5. Dal‰í provozní náklady (tis. Kã)
2005
45 571
1 486
-29 125
-128 893
36 100
23 300
56 221
4 660
Odpis nedobytn˘ch pohledávek
ZÛstatková hodnota vyfiazeného dlouhodobého majetku
Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek
Zmûna stavu rezerv *)
Náklady na IT spojené s unbundlingem (kryté rezervou viz poznámka ã. 19)
Ostatní náklady spojené s unbundlingem (kryté rezervou viz poznámka ã. 19)
Ostatní provozní náklady
Celkem
2004
42 837
3 819
-89 343
155 995
–
–
48 603
161 911
*) Z toho 61 023 tis. Kã pfiedstavuje ãerpání rezervy na základû aktualizace sporu se spoleãností âEZ, a.s., 83 816 tis. Kã pfiedstavuje ãerpání rezervy na podnikatelské
riziko. Více informací o rezervách je uvedeno v bodû 19.
6. Finanãní náklady (netto) (tis. Kã)
2005
6 613
16 960
1 423
2 231
75
27 302
48 047
2 036
–
7 332
57 415
30 113
Zisk z prodeje cenn˘ch papírÛ
V˘nosy z drÏení cenn˘ch papírÛ
Pfiijaté úroky
Kurzové zisky
Ostatní finanãní v˘nosy
Finanãní v˘nosy celkem
Úrokové náklady
Kurzové ztráty
Ztráta z pfiecenûní realizovateln˘ch cenn˘ch papírÛ na reálnou hodnotu (netto)
Ostatní finanãní náklady
Finanãní náklady celkem
Finanãní náklady (netto)
2004
-153
18 577
4 896
2 086
62
25 468
40 783
1 360
14 356
7 697
64 196
38 728
7. Danû z pfiíjmÛ (tis. Kã)
Efektivní daÀová sazba
Zisk pfied zdanûním
DaÀ z pfiíjmÛ pfii uÏití platné sazby danû z pfiíjmÛ
Efekt z trvale daÀovû neúãinn˘ch poloÏek
Efekt ze zmûny sazby odloÏené danû
Celková daÀ z pfiíjmÛ/efektivní daÀová sazba
Závazky vÛãi státu
Závazky ze soc. zabezpeãení a zdravotního poji‰tûní
Stát – daÀové závazky a dotace
Îádné z uveden˘ch závazkÛ v roce 2005 a 2004 nebyly po lhÛtû splatnosti.
115
2005
1 617
420
33
-81
372
364
514
270
497
287
2004
26,0 %
2,0 %
-5,0 %
23,0 %
2005
22 740
11 704
1 340
375
-28
-83
263
485
336
475
731
130
28,0 %
-2,1 %
-6,3 %
19,6 %
2004
19 424
8 416
8. Pozemky, budovy a zafiízení (mil. Kã)
Pofiizovací hodnota
Stav k 31. 12. 2003
PfiírÛstky
Úbytky
Pfieúãtování
Pfiecenûní
Zmûna úãetní metody
Stav k 31. 12. 2004
Oprávky
Stav k 31. 12. 2003
Odpisy
Opravné poloÏky
Oprávky k úbytkÛm
Pfieúãtování
Pfiecenûní
Zmûna úãetní metody
Stav k 31. 12. 2004
ZÛst. hodnota 2003
ZÛst. hodnota 2004
Pozemky
Energetické
stavby
Kabelové
a venkovní
vedení
Telekomunikaãní technologie a IT
Administrativní
budovy
Elektromûry
Ostatní
Nedokonãené
investice
Celkem
466,7
34,2
-13,5
4,0
–
–
491,4
5 528,2
229,9
-172,5
81,5
–
–
5 667,1
5 985,6
262,4
-118,2
157,7
–
–
6 287,5
1 461,0
122,4
-25,3
67,7
–
–
1 625,8
848,8
73,8
-2,4
4,8
–
–
925,0
0,0
245,1
-151,9
–
–
1 649,8
1 743,0
431,5
87,9
-19,8
47,1
-11,2
–
535,5
451,5
404,4
-13,3
-362,1
–
70,9
551,4
15 173,3
1 460,1
-516,9
0,7
-11,2
1 720,7
17 826,7
4,0
–
–
–
–
–
–
4,0
462,7
487,4
2 177,1
235,4
-0,9
-102,0
4,4
–
–
2 314,0
3 351,1
3 353,1
2 136,9
185,1
755,0
129,6
144,5
17,9
-55,7
-0,1
–
–
2 266,2
3 848,7
4 021,3
-24,8
0,2
–
–
860,0
706,0
765,8
-0,3
–
–
–
162,1
704,3
762,9
0,0
113,6
–
-119,4
–
–
866,1
860,3
0,0
882,7
239,6
43,4
-3,7
-12,9
-4,5
-10,5
–
251,4
191,9
284,1
0,0
–
–
–
–
–
–
0,0
451,5
551,4
5 457,1
725,0
-4,6
-315,1
0,0
-10,5
866,1
6 718,0
9 716,2
11 108,7
Leasing je vykázán ve sloupci „Ostatní“.
Pozemky
Pofiizovací hodnota
Stav k 31. 12. 2004
PfiírÛstky
Úbytky
Pfieúãtování
Vklad ãásti podniku
Stav k 31. 12. 2005
Oprávky
Stav k 31. 12. 2004
Odpisy
Opravné poloÏky
Oprávky k úbytkÛm
Pfieúãtování
Vklad ãásti podniku
Stav k 31. 12. 2005
ZÛst. hodnota 2004
ZÛst. hodnota 2005
EnergeKabelové Telekomutické a venkovní
nikaãní
stavby
vedení
technologie a IT
Administrativní
budovy
Leasing
Elektromûry
Ostatní
Nedokonãené
investice
PRE
Vyãlenûní
PREdi
Celkem
491,4
4,2
-7,4
1,5
-327,3
162,4
5 667,1
211,9
-44,7
190,7
-5 874,1
150,9
6 287,5
344,5
-171,7
160,3
-6 618,8
1,8
1 625,8
82,4
-38,2
34,0
-872,3
831,7
925,0
51,8
–
24,2
-3,4
997,6
89,6
5,4
-7,8
–
–
87,2
1 743,0
154,9
-157,8
70,9
-1 811,0
0,0
445,9
36,0
-30,2
14,2
-226,1
239,8
551,4
511,9
-2,1
-495,8
-429,1
136,2
17 826,7
1 403,0
-459,9
0,0
-16 162,1
2 607,6
0,0
–
–
–
16 162,1
16 162,1
17 826,7
1 403,0
-459,9
0,0
0,0
18 769,7
4,0
–
-0,9
–
–
–
3,1
487,4
159,3
2 314,0
233,1
-0,9
-33,0
-0,8
-2 478,9
33,5
3 353,1
117,4
2 266,2
194,3
–
-49,5
-0,1
-2 409,1
1,8
4 021,3
0,0
860,0
134,7
–
-37,8
0,7
-479,8
477,8
765,8
353,9
162,1
18,1
–
–
–
-1,5
178,7
762,9
818,9
32,0
12,8
–
-8,9
–
–
35,9
57,6
51,3
860,3
118,0
–
-122,6
–
-855,7
0,0
882,7
0,0
219,4
49,7
-1,2
-24,5
0,2
-136,7
106,9
226,5
132,9
0,0
–
–
–
–
–
0,0
551,4
136,2
6 718,0
760,7
-3,0
-276,3
0,0
-6 361,7
837,7
11 108,7
1 769,9
0,0
–
–
–
–
6 361,7
6 361,7
0,0
9 800,4
6 718,0
760,7
-3,0
-276,3
0,0
0,0
7 199,4
11 108,7
11 570,3
Ve tfiídû „Energetické stavby“ zÛstal po vyãlenûní ãásti podniku majetek v hodnotû 117,4 mil. Kã. Jedná se o stavby, jejichÏ zpÛsob vyuÏití se zmûnil
rozdûlením spoleãnosti (unbundling). Zejména se jedná o budovu centrálního dispeãinku v hodnotû 91 mil. Kã, která zÛstala v majetku PRE a je od 1. 1. 2006
pronajímána spoleãnosti PREdistribuce, a.s.
116
PRE V˘roãní zpráva 05
9. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek (mil. Kã)
Pofiizovací hodnota
Stav k 31. 12. 2003
PfiírÛstky
Úbytky
Pfieúãtování
Stav k 31. 12. 2004
Oprávky
Stav k 31. 12. 2003
Odpisy
Opravné poloÏky
Oprávky k úbytkÛm
Pfieúãtování
Stav k 31. 12. 2004
ZÛst. hodnota 2003
ZÛst. hodnota 2004
Pofiizovací hodnota
Stav k 31. 12. 2004
PfiírÛstky
Úbytky
Pfieúãtování
Vklad PREdi
Stav k 31. 12. 2005
Oprávky
Stav k 31. 12. 2004
Odpisy
Opravné poloÏky
Oprávky k úbytkÛm
Pfieúãtování
Vklad PREdi
Stav k 31. 12. 2005
ZÛst. hodnota 2004
ZÛst. hodnota 2005
Software
Ostatní
Nedokonãené
investice
Zálohy
Celkem
664,5
31,2
-23,2
-0,3
672,2
7,8
0,8
–
–
8,6
3,0
51,8
–
-0,4
54,4
0,0
–
–
–
0,0
675,3
83,8
-23,2
-0,7
735,2
518,2
60,6
–
-23,2
–
555,6
146,3
116,6
5,1
1,7
–
–
–
6,8
2,7
1,8
0,0
–
–
–
–
0,0
3,0
54,4
0,0
–
–
–
–
0,0
0,0
0,0
523,3
62,3
0,0
-23,2
0,0
562,4
152,0
172,8
672,2
51,8
-4,9
34,1
-2,0
751,2
8,6
–
–
1,4
–
10,0
54,4
18,3
-18,3
-35,5
-2,7
16,2
0,0
–
–
–
–
0,0
735,2
70,1
-23,2
0,0
-4,7
777,4
0,0
–
–
–
4,7
4,7
735,2
70,1
-23,2
0,0
0,0
782,1
555,6
65,2
–
-4,9
–
-2,0
613,9
116,6
137,3
6,8
0,6
–
–
–
–
7,4
1,8
2,6
0,0
–
–
–
–
–
0,0
54,4
16,2
0,0
–
–
–
–
–
0,0
0,0
0,0
562,4
65,8
0,0
-4,9
0,0
-2,0
621,3
172,8
156,1
0,0
–
–
–
–
2,0
2,0
0,0
2,7
562,4
65,8
0,0
-4,9
0,0
0,0
623,3
172,8
158,8
V souladu s úãetními postupy (viz Úãetní zásady písm. f), je drobn˘ dlouhodob˘ majetek pfii pofiízení úãtován do nákladÛ. Následující tabulka uvádí cenu
pofiízení tohoto majetku, kter˘ je v uÏívání k datu úãetní závûrky:
Drobn˘ dlouhodob˘ majetek (tis. Kã)
Drobn˘ hmotn˘ majetek s pofiizovací cenou do 40 000,- Kã
Drobn˘ nehmotn˘ majetek s pofiizovací cenou do 60 000,- Kã
Celkem
117
2005
203 272
31 688
234 960
2004
185 737
30 917
216 654
10. Finanãní majetek (tis. Kã)
Úãetní hodnota
Dlouhodob˘ finanãní majetek
Majetkové úãasti
Realizovatelné CP
Dlouhodob˘ finanãní majetek celkem
Krátkodob˘ finanãní majetek
Depozitní a korporátní smûnky drÏené do splatnosti
Realizovatelné majetkové cenné papíry
Realizovatelné dluhopisy
Krátkodob˘ finanãní majetek celkem
Finanãní majetek celkem
2005
2004
60 264
359
60 623
58 264
2 303
60 567
23
105
129
189
–
912
273
185
808
28
173
111
313
373
598
140
420
158
725
a) Dlouhodob˘ finanãní majetek (tis. Kã)
Poznámka
Majetkové úãasti
PREmûfiení, a.s.
PREleas, a.s.
ODEM, a.s.
PREdistribuce, a.s.
Ostatní realizovatelné cenné papíry
(zejména akcie) *)
Dlouhodob˘ finanãní majetek
Neobchodovatelné
Neobchodovatelné
Neobchodovatelné
Neobchodovatelné
Podíl
100
100
100
100
%
%
%
%
2005
43
10
5
2
2004
264
000
000
000
43 264
10 000
5 000
–
359
60 623
2 303
60 567
Pozn.: RCP oceÀují reálnou hodnotou, pfiiãemÏ její pfiecenûní (zv˘‰ení i sníÏení) se úãtuje proti vlastnímu kapitálu.
*) V prÛbûhu roku 2005 do‰lo k prodeji nûkter˘ch akcií.
b) Dal‰í údaje o dcefiin˘ch spoleãnostech (tis. Kã)
Obchodní jméno: PREmûfiení, a.s. (dfiíve Cejchovna elektromûrÛ Praha a.s.)
Spoleãnost byla zaloÏena v roce 1998 a hlavními pfiedmûty podnikatelské ãinnosti jsou montáÏ, opravy a údrÏba mûfiidel. Spoleãnost postupnû
diverzifikuje své aktivity i na obchod s doplÀkov˘m zboÏím (hromadné dálkové ovládání, mûfiící pfiístroje a vybavení pro mûfiení, zkou‰eãky, testery
apod.) a poradenskou ãinnost.
Sídlo: Praha 7, Partyzánská 7a
Iâ: 25677063
PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ:
Ekonomické údaje:
Základní kapitál
Vlastní kapitál
Zisk po zdanûní
TrÏby za prodej zboÏí a sluÏeb
2005
2004
56
70
35 000
56 961
718
236 609
35
66
11
377
000
771
708
805
118
PRE V˘roãní zpráva 05
Obchodní jméno: ODEM a.s.
Spoleãnost byla zaloÏena v roce 1999 a zab˘vá se kontrolou plombování a odeãty elektromûrÛ, plynomûrÛ, vodomûrÛ a mûfiiãÛ tepla.
Sídlo: Praha 10, Na Hroudû 19
Iâ: 27755609
PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ:
Ekonomické údaje:
Základní kapitál
Vlastní kapitál
Zisk po zdanûní
TrÏby za prodej zboÏí a sluÏeb
2005
2004
124
129
5
11
2
49
000
299
942
596
5
12
5
51
000
735
010
018
Obchodní jméno: PREleas a.s.
Leasingová spoleãnost byla zaloÏena v roce 1996. Obchodní vizí spoleãnosti je podílet se na financování aktiv matefiské spoleãnosti prostfiednictvím
zpûtného leasingu ve skupinû PRE.
Sídlo: Praha 10, Limuzská 2110/8
Iâ: 25054040
PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ:
Ekonomické údaje:
Základní kapitál
Vlastní kapitál
Zisk po zdanûní
TrÏby za prodej zboÏí a sluÏeb
2005
2004
3
3
10
77
16
125
000
281
814
224
10
61
16
129
000
467
729
587
Obchodní jméno: PREdistribuce a.s., (PREdi)
Spoleãnost se zab˘vá distribucí elektfiiny. ZaloÏení spoleãnosti je popsáno v poznámce ã. 26.
2005
Sídlo: Praha 5, Svornosti 3199 /19a
Iâ: 27 37 65 16
PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ:
Ekonomické údaje:
Základní kapitál
Vlastní kapitál
Zisk po zdanûní (ztráta)
2004
21 549 000
21 547 184
-1 816
11. Dlouhodobé pohledávky (tis. Kã)
SloÏené jistiny *)
Pohledávky za prodané byty **)
Ostatní
Celkem
2005
PRE souãet
7 048
21 884
967
29 899
*) Z uveden˘ch pohledávek jsou pohledávky splatné nad 5 let ve v˘‰i 5 000 tis. Kã.
**) Z uveden˘ch pohledávek jsou pohledávky splatné nad 5 let ve v˘‰i 11 924 tis. Kã.
119
2004
5
23
1
30
350
841
026
217
2005
PREdi
–
–
24
24
PRE*
7 048
21 884
943
29 875
12. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek a odloÏená daÀová pohledávka (tis. Kã)
OdloÏené daÀové pohledávky a závazky vykázané v rozvaze:
OdloÏené daÀové pohledávky (-) a závazky (+) se vztahují k následujícím poloÏkám:
Pohledávka
Dlouhodob˘ majetek
Zásoby
Finanãní majetek
Pohledávky
âasové rozli‰ení daÀ. v˘dajÛ
Rezervy
Doãasné rozdíly celkem
DaÀová sazba
OdloÏená daÀ
2005
38 005
28 972
–
86 850
14 637
413 244
581 708
24 %
139 610
2004
38 153
36 658
228 335
59 152
17 564
542 960
922 822
26 %
239 934
Závazek
2005
4 656 595
2004
4 158 842
4 656 595
24 %
1 117 583
4 158 842
26 %
1 081 299
Saldo
2005
4 618 590
-28 972
–
-86 850
-14 637
-413 244
4 074 887
24 %
977 973
2004
4 120 689
-36 658
-228 335
-59 152
-17 564
-542 960
3 236 020
26 %
841 365
OdloÏené daÀové pohledávky nevykázané v rozvaze
V souladu s úãetními zásadami (viz písm. s) nebylo úãtováno o následujících odloÏen˘ch daÀov˘ch pohledávkách:
2005
11 570
24 %
2 777
Odpoãitatelné doãasné rozdíly
DaÀová sazba
Nevykázaná odloÏená daÀová pohledávka
2004
11 294
26 %
2 937
Odpoãitatelnost doãasn˘ch rozdílÛ není souãasnou daÀovou legislativou omezena. OdloÏená daÀová pohledávka nebyla zaúãtována z toho dÛvodu, Ïe
není pravdûpodobné, Ïe bude realizována v dohledné budoucnosti.
13. Zásoby (tis. Kã)
V této poloÏce je obsaÏen v˘hradnû materiál na skladû.
14. Obchodní pohledávky (tis. Kã)
Pohledávky z prodeje elektfiiny velkoodbûratelÛm
Pohledávky z prodeje elektfiiny maloodbûratelÛm
Ostatní obchodní pohledávky
Celkem
2005
PRE souãet
318 837
179 211
34 032
532 080
2004
239
95
38
373
913
170
900
983
2005
PREdi
–
–
5 757
5 757
PRE*
318 837
179 211
28 275
526 323
*) Z v˘‰e uveden˘ch krátkodob˘ch obchodních pohledávek jsou pohledávky po lhÛtû splatnosti ve v˘‰i 312 896 tis. Kã (301 217 tis. Kã v roce 2004).
15. Ostatní pohledávky (tis. Kã)
Pohledávky za zamûstnanci
âasové rozli‰ení
Dohadné poloÏky
Zálohy na sluÏby
Ostatní
Celkem
2005
PRE souãet
7 272
17 556
1 323
25 066
2484
53 701
2004
9
14
10
14
5
53
104
286
397
351
337
475
2005
PREdi
3 267
616
–
103
–
3 986
PRE*
4 005
16 940
1 323
24 963
2 484
49 715
120
PRE V˘roãní zpráva 05
16. Vlastní kapitál (tis. Kã)
Registrovan˘ základní kapitál a druhy akcií k 31. 12. 2005
Základní kapitál spoleãnosti se skládá z 3 869 443 akcií o nominální hodnotû 1 000 Kã.
Forma akcií
Na majitele
Na jméno
Celkem
2005
2 553 831
1 315 612
3 869 443
2004
2 553 831
1 315 612
3 869 443
Akcie na majitele
Akcie v nemateriální podobû s pln˘m hlasovacím právem a volnou pfievoditelností.
Akcie na jméno
Akcie, které mají plné hlasovací právo a jsou pfievoditelné se souhlasem valné hromady.
Fondy ze zisku
Rezervní fond spoleãnosti je vytvofien ve v˘‰i 20 % základního kapitálu (773 889 tis. Kã) a dále se jiÏ netvofií. O pouÏití rezervního fondu rozhoduje
pfiedstavenstvo a dle stanov je moÏno tento fond uÏít jen k úhradû ztráty.
Kapitálové fondy
Kapitálové fondy pfiedstavují ãást kapitálu b˘valého státního podniku – právního pfiedchÛdce PRE. Na základû privatizaãního projektu se kapitál státního
podniku rozdûlil ke dni vzniku akciové spoleãnosti (1. 1. 1993) na základní kapitál, rezervní fond a kapitálové fondy. K tomuto datu byl zÛstatek
kapitálov˘ch fondÛ 390 390 tis. Kã. Od roku 2002 se v poloÏce kapitálov˘ch fondÛ vykazuje zmûna reálné hodnoty realizovateln˘ch cenn˘ch papírÛ.
Fond z pfiecenûní finanãních aktiv
V souvislosti s aplikací IAS 39 byl vytvofien fond z pfiecenûní, vÛãi kterému se úãtují zisky a ztráty z pfiecenûní realizovateln˘ch finanãních nástrojÛ na
reálnou hodnotu. V rozvaze je tento fond vykázán spoleãnû s rezervním fondem v poloÏce Fondy ze zisku.
a) Rozdûlení zisku (tis. Kã)
âist˘ zisk
Pfiídûl do fondu sociálního rozvoje
Tantiémy ãlenÛm pfiedstavenstva a dozorãí rady
Dividendy
PfiírÛstek nerozdûleného zisku
Návrh 2005
1 245 077
2004
1 077 355
30 062
15 000
727 455
304 838
O návrhu na rozdûlení zisku za rok 2005 nebylo v dobû sestavení úãetní závûrky rozhodnuto – do úãetní závûrky bude doplnûno pfied jejím zvefiejnûním
ve v˘roãní zprávû.
Z dividend vyplacen˘ch v roce 2004 ãiní podíl pfiipadající na jednu akcii 188,- Kã.
V˘plata tantiém ãlenÛm pfiedstavenstva je vyplácena ze zisku po zdanûní. Vzhledem k tomu, Ïe v˘plata tantiém je aÏ do rozhodnutí valné hromady
zatíÏena velkou mírou nejistoty, spoleãnost tento závazek ãasovû nerozli‰uje.
17. Zisk na akcii (tis. Kã)
V˘poãet zisku na akcii vychází z ãistého rozdûlitelného zisku ve v˘‰i 1 245 077 tis. Kã (1 077 355 tis. Kã v roce 2004) pfiipadající na 3 869 443 (3 869 443
v roce 2004 kmenov˘ch akcií (váÏen˘ prÛmûr):
âist˘ zisk bûÏného období
Pfiídûl do sociálního fondu
V˘plata tantiém schválená valnou hromadou
âist˘ zisk pfiipadající na kmenové akcie
Zisk na akcii Kã/akcii
121
2005
1 245 077
-30 062
-15 000
1 200 015
310
2004
1 077 355
-28 545
-12 000
1 036 810
268
18. PÛjãky a bankovní úvûry (tis. Kã)
Tento bod shrnuje informace o smluvních podmínkách úroãen˘ch pÛjãek a úvûrÛ. Více informací o angaÏovanosti spoleãnosti
v úrokov˘ch a mûnov˘ch rizicích je uvedeno v bodu 22.
k 31. 12. 2005
Úroková míra
Jistina
Krátkodobé úvûry
Úvûr # 1
Úvûr # 2
Úvûr # 3
Úvûr # 4
Úvûr # 5
Krátkodobé úvûry celkem
100
100
50
50
10
310
000
000
000
000
000
000
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
2,41
2,44
2,50
2,44
2,24
%
%
%
%
%
Splatnost
3.
3.
8.
8.
2.
2.
2.
6.
3.
1.
Jistina
2006
2006
2006
2006
2006
50
150
100
100
000
000
000
000
–
400 000
k 31. 12. 2004
Úroková míra
Fix
Fix
Fix
Fix
3,12
2,97
2,80
2,78
Splatnost
%
%
%
%
–
27.
31.
28.
13.
1.
1.
2.
1.
2005
2005
2005
2005
–
V‰echny úvûry jsou v ãesk˘ch korunách. Ji‰tûní na úvûry banky nepoÏadují s ohledem na rating spoleãnosti.
Informace o fiízení rizik jsou v poznámce ã. 22.
19. Rezervy (tis. Kã)
ZÛstatek k 31. 12. 2003
Tvorba rezerv v bûÏném roce
âerpání rezerv v bûÏném roce
ZÛstatek k 31. 12. 2004
Tvorba rezerv v bûÏném roce
âerpání rezerv v bûÏném roce
ZÛstatek k 31. 12. 2005
Dlouhodobé
Krátkodobé
Celkem
Podnikatelská rizika
423 508
20 086
-6 594
437 000
11 534
-83 816
364 718
364 718
–
364 718
Odstupné
5 394
902
–
6 296
2 704
–
9 000
–
9 000
9 000
Unbundling
–
141 600
–
141 600
–
-59 400
82 200
–
82 200
82 200
Ostatní
4
–
–
4
86
–
90
90
–
90
Celkem
428 906
162 588
-6 594
584 900
14 324
-143 216
456 008
364 808
91 200
456 008
Podnikatelská rizika pfiedstavují vesmûs soudní spory. Byly vytvofieny rezervy na následující tituly:
– Îaloba spoleãnosti âEZ, a.s., v celkové ãástce 50 570 tis. Kã (vãetnû úrokÛ z prodlení) za údajné nedodrÏení smluvních podmínek pfii dodávce elektfiiny
v roce 1996 (111 593 tis. Kã k 31. 12. 2004).
– Îaloba spoleãnosti STE, a.s., která poÏaduje celkem 171 719 tis. Kã a úrok z prodlení, a to za sluÏby v oblasti rezervace kapacity a pfienosu elektfiiny v roce
2001. V této záleÏitosti se jiÏ vyjádfiil Energetick˘ regulaãní úfiad a pfiiklonil se na stranu STE a.s. Soudní fiízení probíhá. V˘‰e rezervy je 213 032 tis. Kã
(202 386 tis. Kã k 31. 12. 2004).
– Rezerva na ostatní podnikatelská rizika (soudní spory – probíhající nebo reálnû hrozící v celkové v˘‰i 4 668 tis. Kã (3 784 tis. Kã k 31. 12. 2004).
– Rezerva na rizika vypl˘vající z provozování stál˘ch aktiv v celkové v˘‰i 96 448 tis. Kã (119 237 tis. Kã k 31. 12. 2004) – tato rezerva byla vyãlenûna do
ãásti podniku PREdistribuce, a.s.
– Rezerva na závazky na realizaci ekologick˘ch projektÛ ve v˘‰i 90 tis. Kã (4 tis. Kã k 31. 12. 2004).
– Pojmem „rezerva na unbundling“ se rozumí závazek spoleãnosti vyhovût nov˘m legislativním poÏadavkÛm. Zejména se jedná o smûrnici 2003/03/54/EC
a zákon ã. 458/2000 Sb., energetick˘ zákon ve znûní novely z. ã. 670/2004 Sb. Zásadní zmûnou bude vyãlenûní ãásti podniku vykonávající monopolní
ãinnosti (distribuce elektfiiny) do samostatného právního subjektu. Této zásadní zmûnû, která probûhla k 1. 1. 2006, pfiedcházelo mnoÏství zmûn
v prÛbûhu roku 2005. Provedení tûchto zmûn je pro dal‰í fungování podniku nevyhnutelné. V˘‰e rezervy na unbundling je 82 200 tis. Kã (141 600 tis. Kã
k 31. 12. 2004).
– Rezerva na odstupné ve v˘‰i 9 000 tis. Kã, (6 296 tis. Kã v roce 2004), z toho rezerva ve v˘‰i 3 000 tis. Kã, byla vyãlenûna do ãásti podniku
PREdistribuce, a.s.
122
PRE V˘roãní zpráva 05
20. Závazky (tis. Kã)
Obchodní závazky
Pfiijaté zálohy na elektfiinu
Pohledávky za nevyfakturovanou elektfiinu
Závazky z faktur pfied splatností
Ostatní obchodní závazky
Celkem
2005
PRE souãet
1 315 874
-1 201 040
416 764
61 649
593 246
2004
1 290 292
-1 100 000
418 944
11 197
620 433
2005
PREdi
–
–
104 966
–
104 966
PRE*
1 315 874
-1 201 040
311 797
61 649
488 280
Spoleãnost eviduje závazky po lhÛtû splatnosti v souhrnné v˘‰i 2 283 tis. Kã (24 761 tis. Kã v roce 2004). V‰echny tyto závazky byly uhrazeny v prÛbûhu
ledna roku 2006.
Ostatní krátkodobé závazky
âasové rozli‰ení nákladÛ
Závazky vÛãi subjektÛm ve skupinû
Závazky z leasingu *)
Závazky k zamûstnancÛm (vãetnû sociálního fondu)
Závazky ze soc. zabezpeãení a zdrav. poji‰tûní
Závazek vznikl˘ úpisem akcií spoleãnosti PRE distribuce **)
Pohledávka spoleãnosti získat akcie spoleãnosti PRE distribuce **)
Ostatní závazky
Celkem
2005
PRE souãet
48 612
41 818
77 840
67 224
22 740
9 224 408
-9 224 408
1 671
259 905
2004
30
25
93
60
19
549
200
280
084
424
–
–
2 983
231 520
2005
PREdi
3 658
–
68 343
36 267
–
–
–
–
108 268
PRE*
44 954
41 818
9 497
30 957
22 740
9 224 408
-9 224 408
1 671
151 637
*) U PREdi se jedná o leasing distribuãního zafiízení, u PRE se jedná o najatá vozidla.
**) viz poznámka 26 (V˘znamné události po datu rozvahy)
Sociální fond
Podle Kolektivní smlouvy je spoleãnost povinna kaÏdoroãnû odvádût ãást ãistého zisku (vypoãtenou z objemu vyplacen˘ch mezd) do sociálního fondu.
Takto vznikl˘ závazek je vykázán v poloÏce „Ostatní krátkodobé závazky“.
Ostatní dlouhodobé závazky
Závazky z leasingu *)
Ostatní
Celkem
2005
PRE souãet
319 619
16 194
335 813
2004
273 259
32
273 291
2005
PREdi
276 900
32
276 932
PRE*
42 719
16 162
58 881
*) U PREdi se jedná o leasing distribuãního zafiízení. Celkov˘ závazek je 276 900 tis. Kã, z toho závazek nad 5 let je ve v˘‰i 87 063 tis. Kã.
U PRE se jedná o najatá vozidla. Celkov˘ závazek je 42 719 tis. Kã, z toho závazek nad 5 let je ve v˘‰i 33 394 tis. Kã.
21. Opravné poloÏky (tis. Kã)
ZÛstatek k 31. 12. 2003
Tvorba v bûÏném roce
âerpání v bûÏném roce
ZÛstatek k 31. 12. 2004
Tvorba v bûÏném roce
âerpání v bûÏném roce
ZÛstatek k 31. 12. 2005
123
Dlouhodob˘ majetek
27 290
–
-207
27 083
–
3 034
24 049
Pohledávky
313 395
–
-85 974
227 421
147 517
165 921
209 017
Zásoby
39 819
–
-3 161
36 658
90
7 776
28 972
Celkem
380 504
–
-89 342
291 162
147 607
176 731
262 038
22. Finanãní nástroje
Charakter ãinností spoleãnosti s sebou nese vznik trÏního a kreditního rizika. TrÏní riziko v sobû dále zahrnuje riziko mûnové, úrokové a cenové.
TrÏní riziko
Mûnové riziko nepovaÏuje spoleãnost za v˘znamné, protoÏe vût‰ina jejích transakcí je provádûna v ãesk˘ch korunách.
Úrokové riziko nepovaÏuje spoleãnost za v˘znamné, protoÏe v‰echny finanãní nástroje spoleãnosti mají krátkodob˘ charakter a zmûna jejich reálné
hodnoty v dÛsledku kolísání trÏních úrokov˘ch mûr není v˘znamná. U krátkodob˘ch úvûrÛ má spoleãnost sjednány fixní úrokové míry.
Cenové riziko nepovaÏuje spoleãnost za v˘znamné, protoÏe pro finanãní nástroje v drÏení spoleãnosti buì není toto riziko zcela relevantní (napfi. krátkodobé
obchodní pohledávky) anebo tyto finanãní nástroje nepfiedstavují rozhodující ãást majetku spoleãnosti (napfi. krátkodob˘ finanãní majetek). Pfii operacích
s krátkodob˘m finanãním majetkem se spoleãnost snaÏí eliminovat cenové riziko aktivním pÛsobením na finanãních trzích.
Kreditní riziko
BûÏn˘m postupem spoleãnosti je nepoÏadovat zaji‰tûní obchodních pohledávek. Vedení spoleãnosti zavedlo zásady fiízení kreditního rizika a velikost tohoto
rizika je pravidelnû monitorována. Ohodnocení finanãní bonity je provádûno u v‰ech zákazníkÛ, ktefií pfiekroãí urãit˘ limit.
V oblasti distribuce elektfiiny, která je hlavní ãinností spoleãnosti, jsou aplikovány níÏe uvedené reÏimy, ãímÏ je minimalizováno riziko nezaplacení
pohledávek.
U zákazníkÛ velkoodbûratelÛ se odeãty elektromûrÛ a fakturace provádí mûsíãnû. Na úhradu odebrané, ale je‰tû nevyfakturované elektfiiny platí zákazníci
mûsíãní nebo dekádní zálohy ve v˘‰i oãekávané spotfieby, pfiiãemÏ se bere v úvahu spotfieba minul˘ch období, sezónnost a dal‰í faktory. ZpÛsob stanovení
zálohy je pfiedmûtem smlouvy o dodávce elektfiiny. V pfiípadech neplacení za dodávku elektfiiny jsou zákazníci upomínáni. Pokud odbûratel neuhradí
pohledávky ani ve stanovené dodateãné lhÛtû, dochází k pfieru‰ení dodávky elektfiiny. âást velkoodbûratelÛ jistí úhradu budoucích pohledávek zálohami
placen˘mi v pfiedstihu a kaucemi.
U zákazníkÛ maloodbûratelÛ se bûÏn˘ odeãet elektromûrÛ a fakturace provádí jednou za ãtyfii mûsíce, a na dodanou, ale zatím nevyfakturovanou elektfiinu
jsou stanoveny jedna aÏ tfii zálohy, které jsou stanoveny tak, aby odpovídaly velikosti a charakteru spotfieby. Stanovení ceny a zpÛsobu placení je
obsaÏeno ve smlouvû uzavfiené se zákazníkem.
K rozvahovému dni neexistuje Ïádné v˘znamné kreditní riziko. Riziko u kaÏdé poloÏky finanãních aktiv je zahrnuto v jejím ocenûní v rozvaze.
Reálná hodnota finanãních aktiv a pasiv
Podle odhadu spoleãnosti aproximuje reálná hodnota finanãních aktiv a pasiv k jejich úãetní hodnotû.
23. Operativní pronájem (tis. Kã)
Nájemné
Jak je uvedeno v úãetních zásadách (r), spoleãnost má v operativním nájmu zejména kabelové kolektory pro uloÏení kabelÛ VVN a VN a dále nebytové
prostory pro trafostanice VN/NN. Smlouvy znûjí na dobu neurãitou. Management oãekává, Ïe v˘daje na nájemné zÛstanou v budoucnu reálnû na
souãasné úrovni, tedy u smluv uzavfien˘ch k 31. prosinci 2005 pfiibliÏnû ve v˘‰i 74 milionÛ Kã roãnû. Nájemné uvedené ve v˘kazu zisku a ztráty se skládá
z následujících poloÏek:
Nájemné
Nebytové prostory
Kabelové kolektory
Celkem
2005
35 128
39 134
74 262
2004
37 172
22 496
59 668
24. V˘daje na pofiízení dlouhodobého majetku
Spoleãnost roãnû investuje do rozvoje, rekonstrukce a modernizace zafiízení pfiibliÏnû 1 300 aÏ 1 600 mil. Kã. V roce 2006 se oãekávají celkové investiãní
v˘daje ve v˘‰i 1 450 mil. Kã s tím, Ïe k datu sestavení úãetní závûrky bylo smluvnû zaji‰tûno pfiibliÏnû 300 mil. Kã.
Na‰e spoleãnost se na samostatném vnitropodnikovém v˘zkumu a v˘voji pfiímo nepodílí, ale spolupracuje na inovaãních procesech s jin˘mi podniky
a institucemi. Aktivnû zlep‰uje podpÛrné ãinnosti (pofiízení licencí, know-how, systém údrÏby, nákupu, úãetnictví, v˘poãetní techniky).
124
PRE V˘roãní zpráva 05
25. Budoucí moÏné závazky
Spoleãnost poskytla bankovní záruku za úvûr dcefiiné spoleãnosti PREleas a.s. do v˘‰e 231 mil. Kã. Skuteãná v˘‰e vyãerpaného úvûru k 31. 12. 2005 byla
231 mil. Kã (206 mil. Kã k 31. 12. 2004).
Spoleãnost dále poskytla platební bankovní záruku ve v˘‰i 30 000 tis. Kã ve prospûch Operátora trhu s elektfiinou, a.s. (30 000 tis. Kã k 31. 12. 2004).
26. V˘znamné události po datu úãetní závûrky
V souvislosti s legislativními poÏadavky (zejména se jedná smûrnici 2003/54/EC a z. ã. 458/2000 Sb., energetick˘ zákon ve znûní novely z. ã. 670/2004 Sb.)
spoleãnost pfiipravila k 1. 1. 2006 vklad ãásti podniku vykonávající monopolní ãinnosti (distribuci elektfiiny) do samostatného právního subjektu – 100%
dcefiiné spoleãnosti PREdistribuce, a.s. Vklad ãásti podniku se odehrál v následujících krocích:
1. Dne 28. 12. 2005 rozhodla valná hromada PRE o nav˘‰ení základního kapitálu PREdistribuce, a.s., úpisem akcií a splacením emisního kurzu upsan˘ch
akcií nepenûÏit˘m vkladem ãásti podniku. Základní kapitál byl nav˘‰en o ãástku 21 547 000 tis. Kã, coÏ je hodnota ãásti podniku urãené ke vkladu
odvozená od ocenûní znalce k 30. 6. 2005.
2. Dne 29. 12. 2005 uzavfiely PRE a PREdistribuce, a.s., smlouvu o vkladu ãásti podniku s úãinností 1. 1. 2006.
3. Dne 29. 12. 2005 uzavfiely PRE a PREdistribuce, a.s, dohodu o úpisu akcií v hodnotû nav˘‰ení dle bodu 1.
Dne 1. 1. 2006 do‰lo k pfievzetí ãásti podniku spoleãností PREdistribuce, a.s., podpisem Zápisu o pfiedání a pfievzetí mezi PRE a PREdistribuce, a.s.
27. Spfiíznûné strany (tis. Kã)
Za spfiíznûné strany se povaÏují ãlenové orgánÛ a v˘konn˘ management.
Celkové odmûny obsaÏené v poloÏce „Osobní náklady“ (viz pozn. 3):
2005
âlenové orgánÛ
spoleãnosti
14
V˘konn˘
management
*)
48 371
16 930
Poãet
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní poji‰tûní
Odmûny ãlenÛm orgánÛ
Sociální náklady
Celkem
3 954
93
4 047
1 165
66 466
V˘konn˘
management
42
51 952
18 183
2004
âlenové orgánÛ
spoleãnosti
14
534
70 669
3 789
146
3 935
âlenÛm pfiedstavenstva a dozorãí rady PRE se bezplatnû poskytuje nadstandardní zdravotní a rehabilitaãní péãe do ãástky 20 tis. Kã roãnû.
âlenové statutárních orgánÛ PRE vlastní v úhrnu 2 akcie PRE.
Transakce se ãleny statutárních orgánÛ a s v˘konn˘m managementem
Pfiedstavenstvo
Poãet
Tantiémy
Poskytnuté pÛjãky
Îivotní poji‰tûní
Bezplatné uÏívání automobilÛ
Celkem
125
5
6 000
6 000
2005
Dozorãí rada
9
9 000
9 000
V˘konn˘
management
*)
–
1 165
3 113
4 278
Pfiedstavenstvo
2004
Dozorãí rada
4
5 000
10
7 000
5 000
7 000
V˘konn˘
management
42
–
534
2 863
3 397
Pohledávky
Pfiedstavenstvo
2005
Dozorãí rada
V˘konn˘
management
Poskytnuté pÛjãky
a splátkové kalendáfie
Pfiedstavenstvo
2004
Dozorãí rada
837
V˘konn˘
management
3 482
PÛjãky manaÏerÛm jsou obsaÏeny v poloÏce ostatní pohledávky (viz pozn. 15). Jedná se o bezúroãné pÛjãky.
Pozn.: V˘konn˘ management zahrnuje fieditele,vedoucí sekcí a vedoucí odborÛ.
*) V prÛbûhu roku 2005 probûhly dvû zmûny organizaãní struktury, poãet fiídících pracovníkÛ byl 41 v období leden–ãerven 2005, 31 v období ãervenec–listopad 2005
a 21 v prosinci 2005.
Tantiémy
V˘‰e tantiém byla schválena valnou hromadou (viz také pozn. 17).
a) Vztahy k dcefiin˘m spoleãnostem (tis. Kã)
PREleas, a.s.
PREmûfiení, a.s.
ODEM, a.s.
PREdistribuce, a.s.
Celkem
Pohledávky PRE k 31. 12.
2005
2004
7
21
538
590
269
392
1 359
–
2 173
1 003
Závazky PRE k 31. 12.
2005
8
49 211
7 782
–
57 001
V˘nosy PRE
PREleas, a.s.
z toho: SluÏby
Dlouhodob˘ majetek
PREmûfiení, a.s.
z toho: SluÏby
Dlouhodob˘ majetek
Elektromûry
Zásoby
Dividendy
Smluvní pokuty
Úroky z pÛjãek
ODEM, a.s.
z toho: Dividendy
Úroky z pÛjãek
SluÏby
Smluvní pokuty
PREdistribuce, a.s.
z toho: SluÏby
Celkem
2004
–
26 607
7 942
–
34 549
Náklady / V˘daje PRE
2005
112 808
119
112 689
13 947
4 922
185
2004
103 164
153
103 011
8 897
5 459
435
–
8 840
3
3 000
3 580
2 000
3 503
1 800
1 135
445
1 156
1 156
131 491
1 703
–
–
–
115 564
2005
109 769
109 767
2
213 978
14 272
770
198 550
2004
129 128
129 128
–
260 553
15 129
245 122
–
5
381
34 076
–
302
37 260
81
33 995
97
37 163
–
–
357 823
–
–
426 941
Vztahy k matefiské spoleãnosti (PraÏská energetika Holding a.s.)
V roce 2005 byly matefiské spoleãnosti vyplaceny dividendy z rozdûlení zisku roku 2004 ve v˘‰i 369 386 tis. Kã (349 738 tis. Kã v roce 2004). Bûhem roku
2005 byly matefiské spoleãnosti poskytnuty sluÏby v hodnotû 389 tis. Kã (384 tis. Kã v roce 2004), a to za vedení ekonomické agendy, nájem kanceláfií.
K 31. 12. 2005 je evidována pohledávka ve v˘‰i 35 tis. Kã (33 tis. Kã k 31. 12. 2004).
126
PRE V˘roãní zpráva 05
Konsolidovaná úãetní závûrka
Konsolidovan˘ v˘kaz zisku a ztráty
(tis. Kã)
Pozn.
TrÏby z prodané elektfiiny
Náklady na prodanou elektfiinu
Hrub˘ zisk z prodeje elektfiiny
Dal‰í provozní v˘nosy
Osobní náklady
Odpisy – dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Odpisy – dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Nakoupené sluÏby, materiál a energie
Dal‰í provozní náklady
V˘pÛjãní náklady
Ostatní finanãní náklady (v˘nosy)
Zisk z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním
DaÀ z pfiíjmÛ
Zisk z bûÏné ãinnosti po zdanûní
Zisk pfiipadající na kmenovou akcii [Kã]
127
(2)
(2)
(3)
(8)
(9)
(4)
(5)
(6)
(6)
(7)
(17)
2005
12 140 558
8 160 299
3 980 259
269 209
765 285
765 781
68 213
1 007 865
7 259
21 780
-7 076
1 620 361
388 826
1 231 535
305
2004
(pfiepracováno)
11 008 703
7 236 640
3 772 063
295 183
749 662
812 738
64 366
972 206
163 672
15 351
1 944
1 287 307
259 904
1 027 403
254
Konsolidovaná rozvaha
(tis. Kã)
Aktiva
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ finanãní majetek
Dlouhodobé pohledávky
OdloÏená daÀová pohledávka – dlouhodobá
Stálá aktiva
Krátkodob˘ finanãní majetek
Zásoby
Stát – daÀové pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahÛ
Ostatní pohledávky
Peníze a penûÏní ekvivalenty
ObûÏná aktiva
Aktiva celkem
Pasiva
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Nerozdûlené zisky
Vlastní kapitál
Bankovní úvûry
Ostatní dlouhodobé cizí zdroje
Rezervy
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek
Dlouhodobé cizí zdroje
Bankovní úvûry
Stát – daÀové závazky
Závazky z obchodních vztahÛ
Ostatní krátkodobé cizí zdroje
Rezervy
Krátkodobé cizí zdroje
Pasiva celkem
Pozn.
2005
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
11 569 394
163 949
359
29 941
139 627
11 903 270
134 885
34 099
75 337
533 936
52 946
40 241
871 444
12 774 714
11 119
177
2
30
240
11 570
319
49
53
375
54
50
903
12 473
624
710
303
283
108
028
158
767
703
815
101
831
375
403
3 869
382
772
4 800
9 825
125
58
364
1 121
1 670
416
14
591
164
91
1 279
12 774
3 869
382
773
4 346
9 372
149
39
578
1 077
1 844
457
12
628
148
10
1 256
12 473
443
711
544
692
390
000
075
604
878
557
000
278
561
164
453
456
403
(10)
(13)
(14)
(15)
(16)
(18)
(20)
(19)
(12)
(18)
(20)
(20)
(19)
443
711
894
020
068
000
913
808
741
462
000
383
994
931
876
184
714
2004
(pfiepracováno)
128
PRE V˘roãní zpráva 05
Konsolidovan˘ v˘kaz o zmûnách vlastního kapitálu
Pozn.
ZÛstatek k 31. 12. 2003
Pfiídûl do sociálního fondu
V˘plata dividend
V˘plata tantiém a podílÛ na zisku
Transakce vykázané pfiímo ve VK
âist˘ zisk roku 2004
ZÛstatek k 31. 12. 2004
Zmûna v úãetních odhadech
Pfiepoãten˘ zÛstatek k 1. 1. 2005
Pfiídûl do sociálního fondu
V˘plata dividend
V˘plata tantiém a podílÛ na zisku
Transakce vykázané pfiímo ve VK
âist˘ zisk roku 2005
ZÛstatek k 31. 12. 2005
129
-16
(tis. Kã)
Základní
kapitál
3 869 443
Kapitálové
fondy
382 652
Rezervní
fond
773 889
59
Fond
z pfiecenûní
-2 014
Nerozdûlen˘
zisk
3 385 110
-30 962
-688 761
-14 500
1 669
3 869 443
382 711
773 889
-345
3 869 443
382 711
773 889
-345
954
3 605
741
4 346
-32
-727
-17
122
009
683
692
781
453
973
-650
3 869 443
382 711
773 889
-995
1 231 535
4 800 020
Vlastní kapitál
celkem
8 409 080
-30 962
-688 761
-14 500
1 728
954 122
8 630 707
741 683
9 372 390
-32 781
-727 453
-17 973
-650
1 231 535
9 825 068
Konsolidovan˘ v˘kaz o penûÏních tocích
(tis. Kã)
Pozn.
Poãáteãní stav penûz a penûÏních ekvivalentÛ
Provozní ãinnost
Úãetní zisk z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním
Odpisy
Odpis nedobytn˘ch pohledávek a ostatních aktiv
Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek a rezerv
Zmûna stavu pfiechodn˘ch úãtÛ
Zisk (ztráta) z prodeje a vyfiazení stál˘ch aktiv
V˘nosy z dividend
Úroky vyúãtované ve v˘kaze zisku a ztráty
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zmûnami pracovního kapitálu
Zmûna stavu obchodních pohledávek
Zmûna stavu obchodních krátkodob˘ch závazkÛ
Zmûna stavu zásob
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a úroky
Zaplacené úroky
Pfiijaté úroky
Zaplacená daÀ z pfiíjmÛ
Mimofiádné pfiíjmy a v˘daje
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti
(8, 9)
(5)
(5, 6)
(2)
(13)
Investiãní ãinnost
V˘daje spojené s pofiízením stál˘ch aktiv
Pfiíjmy z investiãních pfiíspûvkÛ
Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv
âist˘ penûÏní tok z investiãní ãinnosti
Finanãní ãinnost
Zmûna stavu finanãních závazkÛ k podnikÛm mimo skupinu
Zmûna stavu krátkodobého finanãního majetku
Vyplacené dividendy
Pfiijaté dividendy
âist˘ penûÏní tok z finanãní ãinnosti
Efekt ze zmûny konsolidaãního celku
Zmûna stavu penûz a penûÏních ekvivalentÛ
Koneãn˘ stav penûz a penûÏních ekvivalentÛ
2005
50 831
1 620 361
833 994
45 626
-158 065
-18 731
57 752
-106
14 241
2 395 072
-145 530
111 448
20 182
2 381 172
-57 483
7 540
-276 542
1 330
838
43
96
276
39
2 054 687
1 428 171
-1 596
139
23
-1 434
(18)
(16)
2004
129 948
675
139
216
320
-71 590
183 623
-745 096
106
-632 957
2 000
-12 590
40 241
34
2 659
-482
-459
-5
1 711
-51
18
-250
-1 665
128
34
-1 502
675
865
315
000
204
967
-24
213
215
952
014
772
477
410
785
681
267
009
642
616
415 000
361 804
-781 500
24
-4 672
-79 117
50 831
130
PRE V˘roãní zpráva 05
Pfiíloha konsolidované úãetní závûrky
za rok konãící 31. 12. 2005
V‰eobecné údaje
ZaloÏení a charakteristika spoleãnosti
PraÏská energetika, a.s. (dále jen PRE nebo Spoleãnost) byla zaloÏena Fondem národního majetku âeské republiky jako akciová spoleãnost dne 13. prosince
1993 a byla zapsána do obchodního rejstfiíku Okresního soudu v Praze 1 dne 1. ledna 1994.
Sídlo PRE je Na Hroudû 1492/4, Praha 10, PSâ 100 05, Iâ 60193913.
PRE je podnikem vefiejn˘ch sluÏeb, jejímÏ hlavním pfiedmûtem ãinnosti je distribuce elektrické energie, která reprezentuje podstatnou ãást v˘nosÛ spoleãnosti.
PRE primárnû zaji‰Èuje prodej a rozvod elektrické energie v regionu hlavního mûsta Prahy a mûsta Roztoky u Prahy o rozloze pfiibliÏnû 497 ãtvereãních
kilometrÛ. PRE má vedoucí postavení v distribuci elektrické energie v této oblasti. Poskytování sluÏeb, které se uskuteãÀuje ve velké mífie ve vefiejném zájmu,
a s tím spojená práva a povinnosti kromû obecn˘ch právních pfiedpisÛ v˘znamnû upravuje energetick˘ zákon – z. ã. 458/2000 Sb. v platném znûní a jeho
provádûcí pfiedpisy.
Statutární a dozorãí orgány k 31. 12. 2005
Pfiedstavenstvo:
Ing. Drahomír Ruta
Pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel
Ing. Vladimír ·alek
Místopfiedseda pfiedstavenstva a fieditel divize Distribuce
Ing. Pavel Elis
âlen pfiedstavenstva a fieditel divize Obchodování a sluÏby
Dipl. Ing. Uwe Benkendorff
âlen pfiedstavenstva a fieditel divize Prodej a strategie
JUDr. Milan Janãík
âlen pfiedstavenstva, starosta mûstské ãásti Praha 5
Dozorãí rada:
JUDr. Petr Hulinsk˘
Pfiedseda dozorãí rady, Hlavní mûsto Praha
Dipl.- Phys. Hermann Lıschen
Místopfiedseda dozorãí rady, EnBW, SRN
Dr. Ulrich Jobs
âlen dozorãí rady, RWE Energy Czech Republic, s.r.o.
Dr. Martin Konermann
âlen dozorãí rady, EnBW, Slovenská republika
Martin Langmajer
âlen dozorãí rady, zástupce starosty Mâ Praha 22
Ing. Mgr. Miroslav Poche
âlen dozorãí rady, Hlavní mûsto Praha
Ing. Martin Schneider
âlen dozorãí rady, zamûstnanec PRE
Josef Nûmeãek
âlen dozorãí rady, zamûstnanec PRE
Ladislav Zitta
âlen dozorãí rady, zamûstnanec PRE
Hlavní akcionáfii PRE
PraÏská energetika Holding a.s.
Honor Invest, a.s.
GESO Beteiligungs und Beratungs-AG, Dresden (GESO)
Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR
Ostatní
Celkem
131
2005
50,78 %
34,00 %
0,16 %
14,19 %
0,87 %
100,00 %
2004
50,78 %
34,00 %
0,16 %
14,19 %
0,87 %
100,00 %
Úãetní zásady
PraÏská energetika, a.s. je spoleãnost podnikající v âeské republice. Konsolidovaná úãetní závûrka spoleãnosti za rok konãící 31. prosincem 2005 zahrnuje
spoleãnost a její dcefiiné spoleãnosti (spoleãnû jsou naz˘vány konsolidaãním celkem, resp. Skupinou).
a) Prohlá‰ení o shodû
Konsolidovaná úãetní závûrka byla pfiipravena v souladu s Mezinárodními standardy finanãního v˘kaznictví ve znûní pfiijatém EU.
b) V˘chodiska pfiípravy úãetní závûrky
Hodnoty v úãetní závûrce jsou uvádûny v tisících Kã (tis. Kã) nebo milionech Kã (mil. Kã). OceÀování aktiv je na bázi historick˘ch cen s v˘jimkou
krátkodobého finanãního majetku, kter˘ je ocenûn reálnou hodnotou. Úãetní zásady jsou uÏívány konzistentnû v celém konsolidaãním celku a jsou
konzistentní se zásadami pouÏívan˘mi v pfiedchozím roce.
c) V˘chodiska pfiípravy konsolidované úãetní závûrky
Konsolidovan˘ celek je tvofien matefiskou spoleãností PraÏská energetika, a.s., a následujícími dcefiin˘mi spoleãnostmi:
Spoleãnost
Hlavní ãinnost
PREleas, a.s.
PREmûfiení, a.s.
ODEM a.s.
PREdistribuce, a.s.
Poskytování leasingu uvnitfi Skupiny
Cejchování elektromûrÛ
Odeãítání mûfiidel
Distribuce
Zemû pÛvodu
âR
âR
âR
âR
Vlastnick˘ podíl
2005
100 %
100 %
100 %
100 %
Vlastnick˘ podíl
2004
100 %
100 %
100 %
–
Spoleãnost sestavuje a zvefiejÀuje konsolidovanou úãetní závûrku v souladu s Mezinárodními standardy finanãního v˘kaznictví ve znûní pfiijatém EU vÏdy
k 31. prosinci.
Dcefiiné spoleãnosti
Dcefiin˘mi spoleãnostmi se rozumí spoleãnosti, ve kter˘ch PraÏská energetika, a.s., uplatÀuje a hodlá uplatÀovat i v následujícím roce rozhodující vliv.
Rozhodující vliv existuje tehdy, kdyÏ PRE mÛÏe pfiímo nebo nepfiímo fiídit finanãní a provozní záleÏitosti pfiíslu‰né spoleãnosti se zámûrem na tûchto operacích
dosahovat zisku. Úãetní závûrky dcefiin˘ch spoleãností jsou zaãlenûny do konsolidované úãetní závûrky od data, kdy zaãal b˘t rozhodující vliv uplatÀován.
ZpÛsob konsolidace
V‰echny dcefiiné spoleãnosti byly konsolidovány plnou metodou.
Metoda konsolidace
Ve‰keré zÛstatky a transakce stejnû jako nerealizované zisky z transakcí mezi podniky ve Skupinû byly pfii pfiípravû úãetní závûrky eliminovány.
Nerealizované ztráty byly eliminovány stejn˘m zpÛsobem jako nerealizované zisky s v˘jimkou pfiípadÛ, které byly posouzeny jako ztráty vypl˘vající ze
sníÏení hodnoty aktiv.
d) Pfiepoãet cizích mûn
Majetek a závazky vyjádfiené v cizí mûnû se v prÛbûhu roku pfiepoãítávají denním smûnn˘m kurzem devizového trhu vyhla‰ovan˘m âeskou národní
bankou. V prÛbûhu roku se úãtuje pouze o realizovan˘ch kurzov˘ch ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniãní mûnû jsou k rozvahovému dni
pfiepoãítávána podle oficiálního kurzu âNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve v˘sledku hospodafiení.
e) Finanãní deriváty
V souãasné dobû spoleãnost nevykazuje Ïádné finanãní deriváty.
f) Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek
Majetek ve vlastnictví Skupiny
Nakupovan˘ majetek je oceÀován v pofiizovacích cenách, které zahrnují cenu pofiízení a náklady spojené s pofiízením. Hmotn˘, resp. nehmotn˘ dlouhodob˘
majetek v pofiizovací cenû nad 40 000 Kã, resp. 60 000 Kã s dobou pouÏitelnosti del‰í neÏ jeden rok je vykazován v rozvaze. Pofiizovací cena neobsahuje
investiãní pfiíspûvky (viz úãetní zásady – písm. j).
Ocenûní hmotného a nehmotného majetku vytvofieného vlastní ãinností zahrnuje pfiímé a nepfiímé náklady bezprostfiednû související s vytvofiením tohoto
majetku.
132
PRE V˘roãní zpráva 05
Majetek pofiízen˘ formou finanãního nájmu
Najat˘ majetek, u nûhoÏ Skupina pfiebírá základní rizika a v˘hody plynoucí z jeho vlastnictví, je klasifikován jako finanãní nájem. Tento majetek je
oceÀován souãasnou hodnotou budoucích splátek v dobû pofiízení sníÏenou o oprávky a opravné poloÏky.
Drobn˘ hmotn˘ a drobn˘ nehmotn˘ majetek
Hmotn˘ majetek v pofiizovací cenû od 2 000 Kã do 40 000 Kã s dobou pouÏitelnosti del‰í neÏ jeden rok je klasifikován jako drobn˘ hmotn˘ majetek a SWvybavení v cenû do 60 000 tis. Kã je klasifikováno jako drobn˘ nehmotn˘ majetek. Nákup tohoto majetku se úãtuje na vrub nákladÛ a jeho fyzick˘ stav je
veden v podrozvahové evidenci. V˘jimkou z tohoto pravidla jsou elektromûry, které jsou vykazovány a odpisovány jako dlouhodob˘ hmotn˘ majetek.
Zvy‰ování zÛstatkové hodnoty dlouhodobého majetku
V˘daje, které zvy‰ují budoucí ekonomickou hodnotu, v˘znamné opravy a dále v˘daje vynaloÏené na v˘mûnu ãástí jednotliv˘ch poloÏek odpisovaného
dlouhodobého majetku navy‰ují jejich zÛstatkovou úãetní hodnotu. ZÛstatková hodnota nahrazované ãásti se k datu nahrazení odúãtuje. V‰echny ostatní
v˘daje (napfi. bûÏné opravy a údrÏba) jsou úãtovány do nákladÛ.
Odpisy
Dlouhodob˘ majetek Skupiny je úãetnû odpisován lineárnû s pouÏitím následujících dob odpisování:
Kategorie majetku
Budovy, haly, kabelové tunely
Kabelové a venkovní vedení, optokabely
Energetická zafiízení
Pracovní stroje a zafiízení
Pfiístroje a zvlá‰tní technická zafiízení
Dopravní prostfiedky
Elektromûry
Inventáfi
HW
Doba odpisu v letech
50
30
17 – 25
15
10
4–8
10, 12 a 16
8
3–4
g) Klasifikace a oceÀování finanãního majetku
Finanãním majetkem se rozumí majetkové úãasti, cenné papíry k obchodování, cenné papíry drÏené do splatnosti a realizovatelné cenné papíry.
Majetkové úãasti se oceÀují pofiizovací cenou. Realizovatelné cenné papíry a cenné papíry k obchodování se oceÀují reálnou hodnotou. Zmûna reálné
hodnoty se u cenn˘ch papírÛ k obchodování úãtuje do v˘sledku hospodafiení, u realizovateln˘ch cenn˘ch papírÛ do vlastního kapitálu. Cenné papíry
drÏené do splatnosti se oceÀují amortizovanou cenou pofiízení, její zmûna se úãtuje do v˘sledku hospodafiení.
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti a realizovatelná finanãní aktiva se úãtují k datu zúãtování obchodu.
h) Krátkodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky jsou oceÀovány nominální hodnotou sníÏenou o opravné poloÏky (viz úãetní zásady l).
i) Zásoby
Zásoby materiálu jsou oceÀovány pofiizovacími cenami s pouÏitím váÏeného aritmetického prÛmûru. Pofiizovací cena zahrnuje cenu pofiízení materiálu, celní
poplatky, skladovací poplatky pfii dopravû a dopravné za dodání na místo. Zásoby vytvofiené vlastní ãinností se oceÀují vlastními náklady, které obsahují
pfiímé náklady a proporcionální ãást reÏijních nákladÛ podle stavu rozpracovanosti.
j) Investiãní pfiíspûvky
Odbûratelé se podílejí na úhradû úãelnû vynaloÏen˘ch nákladÛ PRE s pfiipojením a zaji‰tûním poÏadovaného pfiíkonu. Povinnost úhrady vypl˘vá ze zákona
ã. 458/2000 Sb. a vyhlá‰ky ã. 297/2001 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. O investiãních pfiíspûvcích Skupina úãtuje jako o dotacích. Ocenûní dlouhodobého
majetku, kter˘ je takto dotován, je sníÏeno o pfiijaté pfiíspûvky.
k) Peníze a penûÏní ekvivalenty
Penûzi a penûÏními ekvivalenty se rozumí hotovost, peníze na cestû, vklady na bûÏn˘ch bankovních úãtech a dal‰í finanãní aktiva, jejichÏ ocenûní mÛÏe b˘t
spolehlivû urãeno a která mohou b˘t okamÏitû pfievedena na hotovost.
133
l) Ztráty ze sníÏení hodnoty aktiv
Pfii ocenûní aktiv (s v˘jimkou odloÏené daÀové pohledávky) k rozvahovému dni se zkoumá, zda u jednotliv˘ch poloÏek existuje indikace sníÏení jejich
hodnoty. Pokud ano, je u pfiíslu‰ného aktiva odhadnuta zpûtnû získatelná ãástka. SníÏení hodnoty aktiva je zaúãtováno tehdy, pokud je zpûtnû získatelná
ãástka niωí neÏ ocenûní aktiva. SníÏení hodnoty aktiva se úãtuje do v˘kazu zisku a ztráty.
Stanovení zpûtnû získatelné ãástky
Zpûtnû získatelná ãástka je u dlouhodob˘ch majetkov˘ch cenn˘ch papírÛ stanovena ve v˘‰i jejich reálné hodnoty, u dlouhodob˘ch dluÏn˘ch cenn˘ch
papírÛ a pohledávek ve v˘‰i souãasné hodnoty diskontovan˘ch oãekávan˘ch budoucích penûÏních tokÛ. Krátkodobé pohledávky se nediskontují.
Krátkodob˘ finanãní majetek je oceÀován reálnou hodnotou.
Zpûtnû získatelná ãástka u ostatních aktiv je stanovena buì jako ãistá prodejní cena nebo hodnota z uÏívání, a to ta, která je vy‰‰í. Pfii urãování hodnoty
z uÏívání se oãekávané budoucí penûÏní toky diskontují na souãasnou hodnotu za pouÏití diskontní sazby pfied daní ze zisku, která vyjadfiuje souãasné trÏní
odhady ãasové hodnoty penûz a rizika specifická pro dané aktivum. U aktiva, které nevytváfií Ïádné penûÏní toky nezávislé na penûÏních tocích z jin˘ch
aktiv, je zpûtnû získatelná ãástka stanovena pro penûzotvornou jednotku, do které dané aktivum patfií.
Zru‰ení ztráty ze sníÏení hodnoty
Ztráta ze sníÏení hodnoty dlouhodobého finanãního majetku, krátkodobého finanãního majetku ãi pohledávek se ru‰í v pfiípadû, Ïe dojde ke zv˘‰ení zpûtnû
získatelné ãástky aktiva, a to prokazatelnû poté, co byla tato ztráta ze sníÏení hodnoty vykázána.
Co se t˘ãe ostatních aktiv, ztráta ze sníÏení hodnoty se ru‰í v pfiípadû, Ïe se zmûnily pfiedpoklady, na základû kter˘ch byla zpûtnû získatelná ãástka
stanovena. Ztráta ze sníÏení hodnoty aktiva se ru‰í pouze v pfiípadû, Ïe úãetní hodnota aktiva pfiesáhne úãetní hodnotu (sníÏenou o odpisy), kterou by
aktivum mûlo, kdyby ztráta ze sníÏení hodnoty nebyla vykázána.
m)Akciov˘ kapitál
Emitované akcie
Spoleãnost emitovala rÛzné formy kmenov˘ch akcií (viz pozn. 16).
Dividendy
Dividendy jsou vykázány jako závazek v období, ve kterém bylo schváleno rozdûlení zisku.
n) PÛjãky a bankovní úvûry
Krátkodobé a dlouhodobé pÛjãky a úvûry jsou ocenûny v nominální hodnotû. âást dlouhodob˘ch pÛjãek a úvûrÛ, která je splatná do 1 roku, je vykázána
spolu s krátkodob˘mi pÛjãkami a úvûry.
o) Rezervy
Rezerva je vykázána v rozvaze tehdy, pokud vznikl Skupinû právní nebo konstruktivní závazek jako v˘sledek minul˘ch událostí a je pravdûpodobné, Ïe
penûÏní toky poplynou ven ze Skupiny.
p) Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky jsou ocenûny nominální hodnotou.
q) V˘nosy
Prodaná elektfiina a poskytnuté sluÏby
V˘nosy z prodané elektfiiny a distribuce jsou vykázány ve v˘kazu zisku a ztráty v období její spotfieby zákazníky. V˘nosy z poskytnut˘ch sluÏeb jsou
vykázány ve v˘kazu zisku a ztráty v okamÏiku poskytnutí sluÏby.
V˘nosy z pronájmu
V˘nosy z pronájmu (zejména optick˘ch kabelÛ) se vykazují ve v˘kazu zisku a ztráty rovnomûrnû po dobu trvání pronájmu.
r) Náklady
Operativní leasing
Splátky operativního leasingu jsou vykázány ve v˘kazu zisku a ztráty rovnomûrnû po dobu trvání pronájmu. Jedná se zejména o nájem kabelov˘ch tunelÛ
a nebytov˘ch prostor, kde jsou umístûny trafostanice VN/NN.
V˘pÛjãní náklady
V˘pÛjãní náklady zahrnují splátky úrokÛ. Úroky jsou vykázány ve v˘kazu zisku a ztráty na akruální bázi.
134
PRE V˘roãní zpráva 05
Ostatní finanãní náklady a v˘nosy
Ostatní finanãní náklady a v˘nosy zahrnují pfiijaté dividendy, kurzové zisky a ztráty, zisky a ztráty ze zaji‰Èovacích transakcí (viz bod e), zisky a ztráty
z prodeje cenn˘ch papírÛ. Pfiíjmy z dividend jsou vykázány v období, ve kterém bylo rozhodnuto o jejich vyplacení.
s) DaÀ z pfiíjmÛ
DaÀ z pfiíjmÛ bûÏného období je vykázána ve v˘kazu zisku a ztráty a zahrnuje splatnou a odloÏenou daÀ.
Splatnou daní se rozumí daÀová povinnost plynoucí z hospodafiení v bûÏném roce a dále doplatky (resp. pfieplatky) danû z minul˘ch období.
OdloÏená daÀ je stanovena rozvahovou metodou, a to na základû pfiechodn˘ch rozdílÛ mezi úãetní a daÀovou zÛstatkovou hodnotou v‰ech rozvahov˘ch
poloÏek. Pfii v˘poãtu je pouÏita pfiedpokládaná budoucí daÀová sazba.
OdloÏená daÀová pohledávka se úãtuje pouze v rozsahu, v jakém je pravdûpodobné, Ïe tato pohledávka bude v dohledné budoucnosti realizována.
t) Srovnatelné údaje
Srovnatelné údaje jsou zvefiejÀovány v souladu s Mezinárodními standardy finanãního v˘kaznictví ve znûní pfiijatém EU.
u) Segmentové v˘kaznictví
Segmentem je taková rozpoznatelná sloÏka Skupiny, která se zab˘vá poskytováním jednotlivého v˘robku nebo sluÏby nebo skupiny pfiíbuzn˘ch v˘robkÛ
nebo sluÏeb, a která ãelí rizikÛm a dosahuje v˘nosnosti odli‰né od rizik a v˘nosnosti jin˘ch segmentÛ.
v) Zmûny úãetních metod a postupÛ
Pozemky, budovy a zafiízení – zmûny v úãetních metodách
V roce 2005 zmûnila Skupina úãetní pravidlo pro vykazování elektromûrÛ. Doposud byly v˘daje na jejich pofiízení úãtovány jako náklady bûÏného roku.
Nyní jsou tyto v˘daje kapitalizovány do dlouhodob˘ch aktiv a odepisovány po dobu Ïivotnosti (prÛmûrnû 12 let). Skupina soudí, Ïe toto nové úãetní pravidlo
poskytuje relevantnûj‰í informace o majetku spoleãnosti, neboÈ elektromûry tvofií v˘znamnou ãást aktiv. Tato zmûna byla vykázána retrospektivnû,
srovnávací údaje za rok 2004 byly pfiepracovány.
Dopady na úãetní hodnoty v roce 2004
Zv˘‰ení odpisÛ dlouhodobého hmotného majetku
SníÏení nákladÛ na materiál
Zv˘‰ení danû z pfiíjmÛ
Zv˘‰ení zisku bûÏného období
Zv˘‰ení úãetní hodnoty dlouhodobého hmotného majetku
Zv˘‰ení úãetní hodnoty nedokonãen˘ch investic
Zv˘‰ení hodnoty aktiv
Zv˘‰ení úãetní hodnoty nerozdûlen˘ch ziskÛ
Zv˘‰ení úãetní hodnoty odloÏeného daÀového závazku
Zv˘‰ení hodnoty pasiv
(tis. Kã)
113 569
-212 597
25 747
73 281
882 645
70 873
953 428
741 683
211 835
953 518
K datu schválení úãetní závûrky do‰lo ke zmûnám v Mezinárodních standardech finanãního v˘kaznictví, tyto zmûny v‰ak nenabyly platnost. Skupina
pfiedpokládá, Ïe aplikace tûchto zmûn v následujících úãetních obdobích nebude mít v˘znamn˘ dopad na její úãetní závûrku.
Obsah pfiílohy úãetní závûrky
1. Segmentové v˘kaznictví
2. V˘nosy
3. Osobní náklady
4. Náklady na nákup materiálu, sluÏeb a energií
5. Dal‰í provozní náklady
6. Finanãní náklady (netto)
7. DaÀ z pfiíjmÛ
8. Pozemky, budovy a zafiízení
135
9. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
10. Finanãní majetek
11. Dlouhodobé pohledávky
12. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek a odloÏená daÀová pohledávka
13. Zásoby
14. Pohledávky z obchodních vztahÛ
15. Ostatní pohledávky
16. Vlastní kapitál
17. Zisk na akcii
18. PÛjãky a bankovní úvûry
19. Rezervy
20. Závazky
21. Opravné poloÏky
22. Finanãní nástroje
23. Operativní pronájem
24. V˘daje na pofiízení dlouhodobého majetku
25. Budoucí moÏné závazky
26. V˘znamné skuteãnosti po datu úãetní závûrky
27. Spfiíznûné strany
1. Segmentové v˘kaznictví
âinnosti Skupiny jsou úãetnû uspofiádány do následujících segmentÛ, ãímÏ jsou respektovány poÏadavky smûrnic EU, aby úãetnictví bylo vedeno tak, jak by
se poÏadovalo, kdyby zmínûné ãinnosti byly provádûny oddûlen˘mi spoleãnostmi, a to s cílem vyhnout se diskriminaci, vzájemnému pfielévání finanãních
prostfiedkÛ a naru‰ení soutûÏního prostfiedí. Informace o segmentech je prezentována s ohledem na hlavní obchodní ãinnost Skupiny. Prvotní tfiídûní, tedy
obchodní segmenty, je zaloÏeno na struktufie manaÏersk˘ch a interních informací Skupiny.
Segment obchodu
Zaji‰Èuje nákup a prodej elektfiiny vãetnû souvisejících ãinností, tj. fiízení diagramÛ zatíÏení, mûfiení, odeãty a fakturace dodané elektfiiny. V˘nosem segmentu
je prodaná elektfiina.
Odbûratelé se zákonem dûlí podle velikosti své spotfieby na oprávnûné a chránûné zákazníky. Cena za distribuci elektrické energie oprávnûn˘m
zákazníkÛm a cena elektfiiny pro chránûné zákazníky jsou regulovány Energetick˘m regulaãním úfiadem.
Oprávnûní zákazníci mají právo vybrat si dodavatele elektfiiny. Pokud si vyberou dodavatele, jehoÏ zásobovací území není v místû fyzického odbûru
elektfiiny, platí tomuto dodavateli jen za obstaranou elektfiinu. Distributorovi, v jehoÏ zásobovacím území se odbûr nachází, pak platí za distribuãní
a systémové sluÏby (dále jen sluÏby) související s dodávkou elektfiiny. Cena elektfiiny je smluvní (neregulovaná), zatímco cena sluÏeb je regulovaná.
Chránûní zákazníci nemají právo vybrat si svého dodavatele elektfiiny – jejich dodavatelem se automaticky stává ten distributor, v jehoÏ zásobovacím území
se odbûr nachází. Chránûn˘mi zákazníky zÛstal pouze segment maloodbûru domácností. Cena elektfiiny obsahuje i úhradu za sluÏby a je regulovaná.
Od 1. 1. 2006 se v‰ichni odbûratelé stali oprávnûn˘mi zákazníky.
Segment distribuce
Zaji‰Èuje fyzick˘ pfienos elektfiiny od dodavatelÛ k zákazníkÛm v poÏadovaném mnoÏství a kvalitû. Hlavním v˘nosem segmentu je interní v˘nos od
segmentu obchodu za pfienesené mnoÏství energie v jednotliv˘ch napûÈov˘ch hladinách.
Segment interních sluÏeb
Poskytuje ostatním segmentÛm obsluÏné ãinnosti. Jedná se zejména o logistiku (doprava a zásobování), pronájem administrativních budov, provoz
informaãních technologií a systémÛ, sluÏby pro zamûstnance (bytová politika a rekreace) a personalistiku. Dále segment zahrnuje v‰echny dcefiiné
spoleãnosti.
136
PRE V˘roãní zpráva 05
Nealokované ãinnosti
Jedná se o v‰eobecné administrativní ãinnosti matefiské spoleãnosti (statutární orgány, vrcholové vedení, vnitfiní audit, financování, plánování, danû,
právní záleÏitosti, bezpeãnost práce a Ïivotní prostfiedí).
Pravidla pro úãtování mezisegmentov˘ch transakcí
Pfiímo pfiifiaditelné náklady a v˘nosy se vykazují v rámci pfiíslu‰ného segmentu. Vnitropodnikové sluÏby se oceÀují plánovanou sazbou, jejíÏ v˘‰e je
kalkulována na základû rozpoãtu vlastních nákladÛ. V˘nosem segmentu je interní zúãtování s pfiíjemcem sluÏby, a to na základû kalkulaãní sazby
a mnoÏství poskytnuté sluÏby. Pro rozvrh nákladÛ je zásadnû pouÏívána metoda ABC (Activity Based Costing).
Interní v˘nos segmentu rozvodu za distribuci elektfiiny je stanoven ve v˘‰i poplatku za distribuci elektfiiny, kter˘ byl stanoven pro dan˘ rok Energetick˘m
regulaãním úfiadem.
V˘kaz zisku a ztráty (tis. Kã)
2005
V˘nosy z prodeje elektfiiny
12 140 558
Náklady na nákup prodané elektfiiny 8 160 299
Cenové rozpûtí
3 980 259
Externí v˘nosy:
Zisk (ztráta) z prodeje
dlouhodobého majetku
Zisk (ztráta) z prodeje materiálu
Prodej sluÏeb
Pfiijaté pokuty a penále
Stavebnû-montáÏní ãinnost
Externí v˘nosy celkem
Ostatní provozní v˘nosy
Aktivace zásob
Mezisegmentové v˘nosy
V˘nosy segmentu celkem
-71
3 775
7 941
2 573
16 868
11 716
1 989
19 370
2 572
2 309 621
2 323 326
Osobní náklady
147
Odpisy dlouhodobého majetku
2
Náklady na nákup materiálu a sluÏeb 5 767
Ostatní provozní náklady
10
Hospodáfisk˘ v˘sledek segmentu
Finanãní náklady (netto)
Mimofiádné náklady
DaÀ z pfiíjmÛ
Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní
Ostatní v˘znamné nepenûÏní
náklady
Tvorba opravn˘ch poloÏek, netto
Tvorba rezerv, netto
Odpis nedobytn˘ch pohledávek
Vyfiazení dlouhodob˘ch aktiv
137
Obchod
2004
11 008 703
7 236 640
3 772 063
564
938
931
880
374 272
-18 494
10 732
45 571
Distribuce
2005
2004
-33 462
1 080
37 593
530
-25 087
2 236
41 624
355
Interní sluÏby
2005
2004
1 525
-5 290
31 713
4 045
-2 128
34 552
Eliminace / Nealokováno
Konsolidace
2005
2004
2005
2004
12 140 558
11 008 703
8 160 299
7 236 640
3 980 259
3 772 063
3 056
327
16
1 742
49
741
281
481
660
163
19
29
124
5 198
5 372
128
816
488
831
263
27 948
28 473
793
362 573
419 787
36 469
37 777
765
334 758
409 769
3 383
9 404
1 807
22 991
2 115 536
2 137 478
5
2
177
5 536
5 722
-8 208 854
-8 196 067
-7 649 125
-7 624 327
155
7
5 380
34
334
654
3 169
14
131
248
841
959
316
624
2 937
24
711
051
216
976
160
175
152
26
162
244
155
14
123
1
-8 082
-45
114
1
-7 501
90
836
435
482
312
331 476
-34 825
10 651
42 837
1 548 984
-22 793
1 469 309
-5 359
2 379
086
290
540
741
-94 870
-7 618
-3 481
30
1 486
879
164
742
261
-167 277
-3 161
13 349
25
1 440
504
518
447
321
236
454
234
123
-31
-4
76
8
937
210
137
798
-21 113
124
80 491
17 272
48 788
42 147
178 274
76 774
93 156
125 253
269 209
295 183
765
833
1 007
7
285
994
865
259
749
877
972
163
662
104
206
672
-193 321
14 704
-328 906
17 295
1 635 065
14 704
1 304 602
17 295
388 826
259 904
388 826
1 231 535
259 904
1 027 403
-3 037
-116 831
-37 064
141 510
-29
-132
45
1
149
373
601
486
-75
160
42
3
050
151
862
819
Rozvaha (tis. Kã)
Aktiva
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Investice
Dlouhodobé pohledávky
OdloÏená daÀová pohledávka
Dlouhodobá aktiva celkem
Investice
Zásoby
Stát – daÀová pohledávka
Obchodní pohledávky
Ostatní krátkodobá aktiva
Peníze a penûÏní ekvivalenty
Krátkodobá aktiva celkem
Aktiva celkem
Pasiva
Vlastní kapitál celkem
Dlouhodobé pÛjãky a bankovní úvûry
Ostatní dlouhodobé závazky
Rezervy
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé pÛjãky a bankovní úvûry
Stát – daÀov˘ závazek
Ostatní krátkodobé závazky
Rezervy
Krátkodobé závazky celkem
Pasiva celkem
2005
Obchod
2004
4 580
4 989
19 117
5 067
9 800 406
3 545
7 048
5 350
24
16 617
29 534
9 803 975
498 048
498 048
514 665
360 939
360 939
390 473
Distribuce
2005
2004
9 882 641
645
1 760 892
154 020
1 209 478
171 278
9 883 286
42
17
1 914 971
66
174
1 380 996
5
34
4
30
484
5 757
2 629
1 117
9 987
9 813 962
Interní sluÏby
2005
2004
9 883 286
213 122
202 390
276 932
96 448
273 291
119 241
213 122
202 390
373 380
392 532
114 833
472 908
212 990
3 000
86 690
114 833
327 955
472 908
675 298
215 990
589 370
86 690
479 222
6 000
49 767
Eliminace / Nealokováno
2005
2004
Konsolidace
2005
2004
3 516
1 395
359
22 827
139 610
167 707
8 388
720
2 303
24 867
239 934
276 212
11 569 394
163 949
359
29 941
139 627
11 903 270
129 185
313 158
700
099
736
131
602
4 418
70 117
53 703
14 876
626
40 268
49 715
34 706
53 475
10 563
134
34
75
533
52
40
885
099
337
936
946
241
79 686
1 994 657
111 537
1 492 533
283 723
451 430
430 899
707 111
871 444
12 774 714
9 825 068
9 372 390
125 000
149 000
-218
55
1 121
958
019
238
217
436
-234
256
1 077
1 099
11 119
177
2
30
240
11 570
624
710
303
283
108
028
319
49
53
375
54
50
158
767
703
815
101
831
903 375
12 473 403
216
973
094
851
9 825
125
58
364
1 121
1 670
068
000
913
808
741
462
9 372
149
39
578
1 077
1 844
390
000
075
604
878
557
416
14
756
91
000
383
925
876
457
12
776
10
000
278
725
453
524
125 524
784
149 784
106 000
2 679
8 258
676
57 000
3 862
49 757
310
11
420
88
000
704
844
200
400 000
8 416
167 370
10453
117 613
243 137
110 619
260 403
830 748
11 614 252
586 239
11 058 480
1 279 184
12 774 714
1 256 456
12 473 403
138
PRE V˘roãní zpráva 05
2. V˘nosy (tis. Kã)
V˘nosy a náklady související s obchodem s elektfiinou
Prodej elektfiiny
Prodej distribuãních a systémov˘ch sluÏeb
Prodej nadstandardních sluÏeb
Velkoodbûr celkem
Maloodbûr – podnikatelé
Maloodbûr – domácnosti
Ostatní v˘nosy
Nevyfakturovaná elektfiina
V˘nosy celkem
Náklady na nákup prodané elektfiiny
Náklady na nákup souvisejících sluÏeb
Náklady na pofiízení prodané elektfiiny celkem
Hrub˘ zisk z prodeje elektfiiny
2005
3 315 647
1 783 984
10 329
5 109 960
3 011 494
3 750 410
167 654
101 040
12 140 558
6 246 125
1 914 174
8 160 299
3 980 259
2004
2 636 287
1 764 116
71 402
4 471 805
2 754 554
3 551 443
56 958
173 943
11 008 703
5 413 281
1 823 359
7 236 640
3 772 063
2005
89 491
-31 407
-3 405
8 906
185 917
19 707
269 209
2004
105 048
-20 902
10 899
17 272
136 967
45 899
295 183
Pozn.: údaje jsou uvedeny bez DPH
Dal‰í provozní v˘nosy
V˘nosy z poskytnut˘ch sluÏeb
Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
Zisk (ztráta) z prodeje zásob
Vyúãtované pokuty a penále
Zmûna stavu nedokonãené v˘roby a vlastních investic
Ostatní
Celkem
3. Osobní náklady (tis. Kã)
Poãet
Mzdy
Poji‰tûní
Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti
Sociální náklady
Celkem
2005
Zamûstnanci vã. managementu
1 398
516 866
187 291
6 318
54 810
765 285
2004
Zamûstnanci vã. managementu
1 440
508 998
183 516
6 281
50 867
749 662
2005
329 170
239 696
34 787
109 019
50 778
73 846
10 522
65 092
94 955
1 007 865
2004
278 206
253 951
33 348
84 373
49 460
89 222
15 798
58 154
109 694
972 206
4. Náklady na nákup materiálu, sluÏeb a energií (tis. Kã)
Materiál a vlastní spotfieba energií
Opravy dlouhodobého hmotného majetku
Konzultaãní sluÏby
Nájemné
Po‰tovní a telekomunikaãní poplatky
Podpora IT
Stavebnû montáÏní ãinnost
Marketing
Ostatní
Celkem
139
5. Dal‰í provozní náklady (tis. Kã)
Ostatní provozní náklady
Odpis nedobytn˘ch pohledávek
ZÛstatková hodnota vyfiazeného dlouhodobého majetku
Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek
Zmûna stavu rezerv *)
Náklady na IT spojené s unbundlingem (kryté rezervou viz poznámka ã. 19)
Ostatní náklady spojené s unbundlingem (kryté rezervou viz poznámka ã. 19)
Ostatní provozní náklady
Celkem
2005
45 601
1 486
-29 149
-128 917
36 100
23 300
58 838
7 259
2004
42 862
3 819
-89 405
156 695
–
–
49 701
163 672
*) Z toho 61 023 tis. Kã pfiedstavuje ãerpání rezervy na základû aktualizace sporu se spoleãností âEZ, a.s., 83 816 tis. Kã pfiedstavuje ãerpání rezervy na podnikatelské
riziko. Více informací o rezervách je uvedeno v bodû 19.
6. Finanãní náklady a v˘nosy (tis. Kã)
2005
6 613
6 153
1 496
2 231
75
16 568
21 780
2 036
–
7 456
31 272
14 704
Zisk z prodeje cenn˘ch papírÛ
V˘nosy z drÏení cenn˘ch papírÛ
Pfiijaté úroky
Kurzové zisky
Ostatní finanãní v˘nosy
Finanãní v˘nosy celkem
V˘pÛjãní náklady
Kurzové ztráty
Ztráta z pfiecenûní realizovateln˘ch cenn˘ch papírÛ na reálnou hodnotu (netto)
Ostatní finanãní náklady
Finanãní náklady celkem
Finanãní v˘sledek hospodafiení
2004
-153
18 609
5 397
2 088
904
26 845
15 351
1 360
14 356
13 073
44 140
17 295
7. DaÀ z pfiíjmÛ (tis. Kã)
Efektivní daÀová sazba
Zisk pfied zdanûním
DaÀ z pfiíjmÛ pfii uÏití platné sazby danû z pfiíjmÛ
Efekt z trvale daÀovû neúãinn˘ch poloÏek
Dopad zmûny sazby
Celková daÀ z pfiíjmÛ/efektivní daÀová sazba
Závazky vÛãi státu
Závazky ze soc. zabezpeãení a zdravotního poji‰tûní
Stát – daÀové závazky a dotace
2005
1 620
421
49
-81
388
361
294
029
497
826
2004
26,0 %
3,0 %
-5,0 %
24,0 %
2005
24 320
14 383
1 287
332
-16
-83
259
307
718
811
731
904
28,0 %
-1,3 %
-6,5 %
20,2 %
2004
21 161
12 278
Îádné z uveden˘ch závazkÛ v roce 2005 a 2004 nebyly po lhÛtû splatnosti.
140
PRE V˘roãní zpráva 05
8. Pozemky, budovy a zafiízení (mil. Kã)
Pozemky
Energetické
stavby
Kabelové
a venkovní
vedení
Telekomunikaãní technologie a IT
Administrativní
budovy
Elektromûry
Ostatní
Nedokonãené
investice
Celkem
466,7
34,2
-13,5
4,0
–
5 653,9
229,9
-153,4
81,5
–
6 051,5
262,4
-114,5
157,7
–
1 467,0
122,4
-25,3
67,7
–
850,0
74,0
-2,4
4,8
–
485,3
91,5
-27,9
49,2
-11,2
491,4
5 811,9
6 357,1
1 631,8
926,4
0,0
245,1
-151,9
–
–
1 649,8
1 743,0
586,9
451,5
406,5
-13,3
-364,2
–
70,9
551,4
15 425,9
1 466,0
-502,2
0,7
-11,2
1 720,7
18 099,9
4,0
–
–
–
–
–
2 251,2
286,8
-0,9
-82,9
4,4
–
2 175,7
212,2
758,5
132,1
144,9
18,1
-52,0
-0,1
–
-24,8
0,2
–
-0,3
–
–
282,6
49,9
-3,7
-20,9
-4,5
-10,5
0,0
–
–
–
–
–
4,0
462,7
487,4
2 458,6
3 402,7
3 353,3
2 335,8
3 875,8
4 021,3
866,0
708,5
765,8
162,7
705,1
763,7
0,0
113,6
–
-119,4
–
–
866,1
860,3
0,0
882,7
292,9
202,7
294,0
0,0
451,5
551,4
5 616,9
812,7
-4,6
-300,3
0,0
-10,5
866,1
6 980,3
9 809,0
11 119,6
Pofiizovací hodnota
Stav k 31. 12. 2003
PfiírÛstky
Úbytky
Pfieúãtování
Pfiecenûní
Zmûna úãetní metody
Stav k 31. 12. 2004
Oprávky
Stav k 31. 12. 2003
Odpisy
Opravné poloÏky
Oprávky k úbytkÛm
Pfieúãtování
Pfiecenûní
Zmûna úãetní metody
Stav k 31. 12. 2004
ZÛst. hodnota 2003
ZÛst. hodnota 2004
V roce 2004 byla zpfiesnûna metoda odhadu odpisÛ aktiv pronajíman˘ch uvnitfi Skupiny. V˘sledkem tohoto zpfiesnûní bylo jednorázové zv˘‰ení odpisÛ
v bûÏném roce o 82,1 mil. Kã, ãímÏ se zároveÀ sníÏil odloÏen˘ daÀov˘ závazek o 23 mil. Kã. âist˘ zisk bûÏného roku se tím sníÏil o 59,1 mil. Kã. Zmûna tohoto
odhadu nemá vliv na v˘sledky jin˘ch úãetních období.
Leasing je vykázán ve sloupci „Ostatní“.
Pofiizovací hodnota
Stav k 31. 12. 2004
PfiírÛstky
Úbytky
Pfieúãtování
Stav k 31. 12. 2005
Oprávky
Stav k 31. 12. 2004
Odpisy
Opravné poloÏky
Oprávky k úbytkÛm
Pfieúãtování
Stav k 31. 12. 2005
ZÛst. hodnota 2004
ZÛst. hodnota 2005
141
Pozemky
Energetické
stavby
Kabelové
a venkovní
vedení
Telekomunikaãní technologie a IT
Administrativní
budovy
Leasing
LeasePlan
Elektromûry
Ostatní
Nedokonãené
investice
Celkem
491,4
4,2
-7,4
1,5
489,7
5 811,9
211,9
-44,7
190,7
6 169,8
6 357,1
344,5
-153,9
160,3
6 708,0
1 631,8
82,4
-38,2
34,0
1 710,0
926,4
51,8
–
24,2
1 002,4
89,6
5,4
-7,8
–
87,2
1 743,0
142,1
-157,8
70,9
1 798,2
497,3
38,7
-32,8
14,2
517,4
551,4
516,4
-3,4
-495,8
568,6
18 099,9
1 397,4
-446,0
0,0
19 051,3
4,0
–
-0,9
–
–
3,1
487,4
486,6
2 458,6
233,1
-0,9
-33,1
-0,8
2 656,9
3 353,3
3 512,9
2 335,8
194,3
–
-31,7
-0,1
2 498,3
4 021,3
4 209,7
866,0
134,7
–
-37,8
0,7
963,6
765,8
746,4
162,7
18,2
–
–
–
180,9
763,7
821,5
32,0
12,8
–
-8,9
–
35,9
57,6
51,3
860,3
118,0
–
-122,6
–
855,7
882,7
942,5
260,9
54,7
-1,2
-27,1
0,2
287,5
236,4
229,9
0,0
–
–
–
–
0,0
551,4
568,6
6 980,3
765,8
-3,0
-261,2
0,0
7 481,9
11 119,6
11 569,4
9. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek (mil. Kã)
Software
Ostatní
Nedokonãené
investice
Zálohy
Celkem
675,9
32,0
-23,5
0,3
684,7
8,1
0,8
–
-0,3
8,6
2,9
53,7
–
-0,7
55,9
0,0
0,6
–
–
0,6
686,9
87,1
-23,5
-0,7
749,8
525,8
62,7
–
-23,5
0,3
565,3
150,1
119,4
5,4
1,7
–
–
-0,3
6,8
2,7
1,8
0,0
–
–
–
–
0,0
2,9
55,9
0,0
–
–
–
–
0,0
0,0
0,6
531,2
64,4
0,0
-23,5
0,0
572,1
155,7
177,7
Software
Ostatní
Nedokonãené
investice
Zálohy
Celkem
684,7
55,6
-4,9
34,1
769,5
8,6
–
–
1,4
10,0
55,9
20,7
-21,3
-35,5
19,8
0,6
1,4
-2,0
–
0,0
749,8
77,7
-28,2
0,0
799,3
565,3
67,6
–
-4,9
–
628,0
119,4
141,5
6,8
0,6
–
–
–
7,4
1,8
2,6
0,0
–
–
–
–
0,0
55,9
19,8
0,0
–
–
–
–
0,0
0,6
0,0
572,1
68,2
0,0
-4,9
0,0
635,4
177,7
163,9
Pofiizovací hodnota
Stav k 31. 12. 2003
PfiírÛstky
Úbytky
Pfieúãtování
Stav k 31. 12. 2004
Oprávky
Stav k 31. 12. 2003
Odpisy
Opravné poloÏky
Oprávky k úbytkÛm
Pfieúãtování
Stav k 31. 12. 2004
ZÛst. hodnota 2003
ZÛst. hodnota 2004
Pofiizovací hodnota
Stav k 31. 12. 2004
PfiírÛstky
Úbytky
Pfieúãtování
Stav k 31. 12. 2005
Oprávky
Stav k 31. 12. 2004
Odpisy
Opravné poloÏky
Oprávky k úbytkÛm
Pfieúãtování
Stav k 31. 12. 2005
ZÛst. hodnota 2004
ZÛst. hodnota 2005
V souladu s úãetními postupy (viz Úãetní zásady písm. f), je drobn˘ dlouhodob˘ majetek pfii pofiízení úãtován do nákladÛ. Následující tabulka uvádí cenu
pofiízení tohoto majetku, kter˘ je v uÏívání k datu úãetní závûrky:
Drobn˘ dlouhodob˘ majetek (mil. Kã)
Drobn˘ hmotn˘ majetek s pofiizovací cenou do 40 000,- Kã
Drobn˘ nehmotn˘ majetek s pofiizovací cenou do 60 000,- Kã
Celkem
2005
210
34
244
2004
192
33
225
142
PRE V˘roãní zpráva 05
10. Finanãní majetek (tis. Kã)
Úãetní hodnota
Dlouhodob˘ finanãní majetek
Realizovatelné CP
Dlouhodob˘ finanãní majetek celkem
Krátkodob˘ finanãní majetek
Depozitní a korporátní smûnky drÏené do splatnosti
Realizovatelné majetkové cenné papíry
Realizovatelné podílové listy
Realizovatelné dluhopisy
Krátkodob˘ finanãní majetek celkem
Finanãní majetek celkem
2005
2004
359
359
2 303
2 303
5 700
23 912
–
105 273
134 885
135 244
34 599
173 139
–
111 420
319 158
321 461
Pozn.: Realizovatelné cenné papíry se oceÀují reálnou hodnotou, pfiiãemÏ její pfiecenûní (zv˘‰ení i sníÏení) se úãtuje proti vlastnímu kapitálu.
11. Dlouhodobé pohledávky (tis. Kã)
2005
7 048
21 884
1 009
29 941
SloÏené jistiny *)
Pohledávky za prodané byty **)
Ostatní
Celkem
2004
5 350
23 841
1 092
30 283
*) Z uveden˘ch pohledávek jsou pohledávky se splatností více neÏ 5 let ve v˘‰i 5 000 tis. Kã.
**) Reálná hodnota pohledávek za prodané byty ãiní 17 444 tis. Kã, z toho ãiní pohledávky se splatností více neÏ 5 let 8 575 tis. Kã.
12. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek a odloÏená daÀová pohledávka (tis. Kã)
OdloÏené daÀové pohledávky a závazky vykázané v rozvaze:
OdloÏené daÀové pohledávky (-) a závazky (+) se vztahují k následujícím poloÏkám:
Pohledávka
Dlouhodob˘ majetek
Zásoby
Finanãní majetek
Pohledávky
âasové rozli‰ení daÀ. v˘dajÛ
Rezervy
Doãasné rozdíly celkem
DaÀová sazba
OdloÏená daÀ
143
2005
38 005
28 972
–
86 921
14 637
413 244
581 779
24 %
139 627
2004
38 153
36 658
228 335
59 821
17 564
542 960
923 491
26 %
240 108
Závazek
2005
4 673 923
–
–
–
–
–
4 673 923
24 %
1 121 741
2004
4 145 684
–
–
–
–
–
4 145 684
26 %
1 077 878
Saldo
2005
4 635 918
-28 972
–
-86 921
-14 637
-413 244
4 092 144
24 %
982 115
2004
4 107 531
-36 658
-228 335
-59 821
-17 564
-542 960
3 222 193
26 %
837 770
OdloÏené daÀové pohledávky nevykázané v rozvaze
V souladu s úãetními zásadami (viz písm. s) nebyly do v˘poãtu odloÏené danû zahrnuty následující doãasné rozdíly vzniklé z titulu ãásti opravn˘ch poloÏek
k pohledávkám:
Odpoãitatelné doãasné rozdíly
DaÀová sazba
Nevykázaná odloÏená daÀová pohledávka
2005
11 570
24 %
2 777
2004
11 294
26 %
2 937
Odpoãitatelnost doãasn˘ch rozdílÛ není souãasnou daÀovou legislativou omezena. OdloÏená daÀová pohledávka nebyla zohlednûna z toho dÛvodu, Ïe
není pravdûpodobné, Ïe bude realizována v dohledné budoucnosti.
13. Zásoby (tis. Kã)
Materiál
ZboÏí
Celkem
2005
30 374
3 725
34 099
2004
38 072
11 695
49 767
2005
318 837
179 211
35 888
533 936
2004
239 913
95 170
40 732
375 815
14. Pohledávky z obchodních vztahÛ (tis. Kã)
Pohledávky z prodeje elektfiiny velkoodbûratelÛm
Pohledávky z prodeje elektfiiny maloodbûratelÛm
Ostatní obchodní pohledávky
Celkem
*) Z v˘‰e uveden˘ch krátkodob˘ch obchodních pohledávek jsou pohledávky po lhÛtû splatnosti ve v˘‰i 313 249 tis. Kã (301 637 tis. Kã v roce 2004).
15. Ostatní pohledávky (tis. Kã)
Pohledávky za zamûstnanci
âasové rozli‰ení
Dohadné poloÏky
Zálohy na sluÏby
Ostatní
Celkem
2005
7 272
17 556
1 323
25 066
1 729
52 946
2004
9 104
14 286
10 397
14 351
5 963
54 101
2005
2 553 831
1 315 612
3 869 443
2004
2 553 831
1 315 612
3 869 443
16. Vlastní kapitál (tis. Kã)
Registrovan˘ základní kapitál a druhy akcií k 31. 12. 2005
Základní kapitál spoleãnosti se skládá z 3 869 443 akcií o nominální hodnotû 1 000 Kã.
Druh akcií
Na majitele
Na jméno
Celkem
Akcie na majitele
Akcie v nemateriální formû s pln˘m hlasovacím právem a volnou pfievoditelností.
144
PRE V˘roãní zpráva 05
Akcie na jméno
Akcie obcí, které mají plné hlasovací právo a jsou pfievoditelné se souhlasem valné hromady.
Fondy ze zisku
V souladu s obchodním zákoníkem a stanovami tvofií PRE zákonn˘ rezervní fond ve v˘‰i 5 % z ãistého zisku, a to aÏ do okamÏiku, kdy tento fond dosáhne
20 % základního kapitálu. O pouÏití rezervního fondu rozhoduje pfiedstavenstvo a dle stanov je moÏno tento fond uÏít jen k úhradû ztráty.
Kapitálové fondy
Kapitálové fondy pfiedstavují ãást kapitálu b˘valého státního podniku – právního pfiedchÛdce PRE. Na základû privatizaãního projektu se kapitál státního
podniku rozdûlil ke dni vzniku akciové spoleãnosti (1. 1. 1993) na základní kapitál, rezervní fond a kapitálové fondy.
V souvislosti s aplikací IAS 39 byl vytvofien fond z pfiecenûní, vÛãi kterému se úãtují zisky a ztráty z pfiecenûní realizovateln˘ch finanãních nástrojÛ na
reálnou hodnotu. V rozvaze je tento fond vykázán spoleãnû s rezervním fondem v poloÏce Fondy ze zisku.
17. Zisk na akcii (tis. Kã)
V˘poãet zisku na akcii vychází z ãistého rozdûlitelného zisku ve v˘‰i 1 180 781 tis. Kã (908 660 tis. Kã v roce 2004) pfiipadající na 3 869 443 (3 869 443 v roce
2004) kmenov˘ch akcií (váÏen˘ prÛmûr):
2005
1 231 535
-32 781
-17 973
1 180 781
305
âist˘ zisk bûÏného období
Pfiídûl do sociálního fondu
V˘plata tantiém schválená valnou hromadou
âist˘ zisk pfiipadající na kmenové akcie
Zisk na akcii
2004
1 027 403
-30 962
-14 500
981 941
254
18. PÛjãky a bankovní úvûry (tis. Kã)
Tento bod shrnuje informace o smluvních podmínkách úroãen˘ch pÛjãek a úvûrÛ. Více informací o angaÏovanosti Skupiny v úrokov˘ch a mûnov˘ch
rizicích je uvedeno v bodu 22.
Jistina
Krátkodobé úvûry
Úvûr # 1
Úvûr # 2
Úvûr # 3
Úvûr # 4
Úvûr # 5
Úvûr # 6
Krátkodobé úvûry celkem
Dlouhodobé úvûry
Úvûr # 7
Úvûr # 8
Dlouhodobé úvûry celkem
106
100
100
50
50
10
416
000
000
000
000
000
000
000
43 000
82 000
125 000
V‰echny úvûry jsou v ãesk˘ch korunách.
Informace o fiízení rizik jsou v poznámce ã. 22.
145
k 31. 12. 2005
Úroková míra
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
3,31
2,41
2,44
2,50
2,44
2,24
%
%
%
%
%
%
Fix 3,82 %
Fix 3,07 %
Splatnost
15.
3.
3.
8.
8.
2.
2.
2.
2.
6.
3.
1.
Jistina
k 31. 12. 2004
Úroková míra
2006
2006
2006
2006
2006
2006
50
150
100
100
57
000
000
000
000
000
–
457 000
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
3,12
2,97
2,80
2,78
5,54
%
%
%
%
%
–
15. 2. 2007
15. 2. 2008
43 000
106 000
149 000
Fix 3,82 %
Fix 3,31 %
Splatnost
27.
31.
28.
13.
15.
1.
1.
2.
1.
2.
2005
2005
2005
2005
2005
–
15. 2. 2007
17. 2. 2006
19. Rezervy (tis. Kã)
ZÛstatek k 31. 12. 2003
Tvorba rezerv v bûÏném roce
âerpání rezerv v bûÏném roce
ZÛstatek k 31. 12. 2004
Tvorba rezerv v bûÏném roce
âerpání rezerv v bûÏném roce
ZÛstatek k 31. 12. 2005
Dlouhodobé
Krátkodobé
Celkem
Podnikatelská rizika
423 512
20 086
-6 594
437 004
11 534
-83 820
364 718
364 718
–
364 718
Odstupné
5 394
1 202
–
6 596
2 704
-230
9 070
–
9 070
9 070
Unbundling
–
141 600
–
141 600
–
-59 400
82 200
Ostatní
–
3 857
–
3 857
696
-3 857
696
90
606
696
82 200
82 200
Celkem
428 906
166 745
-6 594
589 057
14 934
-147 307
456 684
364 808
91 876
456 684
Podnikatelská rizika pfiedstavují vesmûs soudní spory. Byly vytvofieny rezervy na následující tituly:
– Îaloba spoleãnosti âEZ, a.s., v celkové ãástce 50 570 tis. Kã (vãetnû úrokÛ z prodlení) za údajné nedodrÏení smluvních podmínek pfii dodávce elektfiiny
v roce 1996 (111 593 tis. Kã k 31. 12. 2004).
– Îaloba spoleãnosti Stfiedoãeská energetická a.s., která poÏaduje celkem 171 719 tis. Kã a úrok z prodlení, a to za sluÏby v oblasti rezervace kapacity
a pfienosu elektfiiny v roce 2001. V této záleÏitosti se jiÏ vyjádfiil Energetick˘ regulaãní úfiad a pfiiklonil se na stranu STE a.s. Soudní fiízení probíhá. V˘‰e
rezervy je 213 032 tis. Kã (202 386 tis. Kã k 31. 12. 2004).
– Rezerva na ostatní podnikatelská rizika (soudní spory – probíhající nebo reálnû hrozící) v celkové v˘‰i 4 668 tis. Kã (3 784 tis. Kã k 31. 12. 2004).
– Rezerva na rizika vypl˘vající z provozování dlouhodob˘ch aktiv v celkové v˘‰i 96 448 tis. Kã (119 237 tis. Kã k 31. 12. 2004).
– Rezerva na závazky na realizaci ekologick˘ch projektÛ ve v˘‰i 90 tis. Kã (4 tis. Kã k 31. 12. 2004).
– Ostatní rezervy v dcefiiné spoleãnosti PREmûfiení, a.s., ve v˘‰i 606 tis. Kã (304 tis. Kã rezerva na roãní odmûnu, 50 tis. Kã rezerva na odvod za pracovníky
se ZPS, 252 tis. Kã ostatní).
– Pojmem „rezerva na unbundling“ se rozumí závazek spoleãnosti vyhovût nov˘m legislativním poÏadavkÛm. Zejména se jedná o smûrnici 2003/03/54/EC
a zákon ã. 438/2000 Sb., energetick˘ zákon ve znûní novely z. ã. 670/2004 Sb. Zásadní zmûnou bude vyãlenûní ãásti podniku vykonávající monopolní
ãinnosti (distribuce elektfiiny) do samostatného právního subjektu. Této zásadní zmûnû, která probûhla k 1. 1. 2006, pfiedcházelo mnoÏství zmûn
v prÛbûhu roku 2005. Provedení tûchto zmûn je pro dal‰í fungování podniku nevyhnutelné. V˘‰e rezervy na unbundling je 82 200 tis. Kã (141 600 tis. Kã
k 31. 12. 2004).
– Rezerva na odstupné ve v˘‰i 9 000 tis. Kã, (6 296 tis. Kã v roce 2004), z toho rezerva ve v˘‰i 3 000 tis. Kã, byla vyãlenûna do ãásti podniku PREdistribuce.
V roce 2004 byla v dcefiiné spoleãnosti PREmûfiení, a.s. vytvofiena rezerva na odstupné ve v˘‰i 70 tis. Kã.
20. Závazky (tis. Kã)
Obchodní závazky
Pfiijaté zálohy na elektfiinu
Pohledávky za nevyfakturovanou elektfiinu
Závazky z faktur pfied splatností
Ostatní obchodní závazky
Celkem
2005
1 315 874
-1 201 040
415 511
61 649
591 994
2004
1 290 292
-1 100 000
418 944
19 325
628 561
Skupina eviduje závazky po lhÛtû splatnosti v souhrnné v˘‰i 2 306 tis. Kã (24 761 tis. Kã v roce 2004). V‰echny tyto závazky byly uhrazeny v prÛbûhu ledna
roku 2006.
146
PRE V˘roãní zpráva 05
Ostatní krátkodobé závazky
âasové rozli‰ení nákladÛ
Závazky z leasingu *)
Závazky k zamûstnancÛm (vãetnû sociálního fondu)
Závazky ze soc. zabezpeãení a zdrav. poji‰tûní
Ostatní závazky
Celkem
2005
55 346
9 497
74 090
24 320
1 678
164 931
2004
37 935
19 760
66 512
21 162
2 795
148 164
*) Jedná se o najatá vozidla.
Sociální fond
Podle kolektivní smlouvy je Skupina povinna kaÏdoroãnû odvádût ãást ãistého zisku (vypoãtenou z objemu vyplacen˘ch mezd) do sociálního fondu. Takto
vznikl˘ závazek je vykázán v poloÏce Ostatní krátkodobé závazky.
Ostatní dlouhodobé závazky
Závazky z leasingu *)
Ostatní
Celkem
2005
42 719
16 194
58 913
2004
39 043
32
39 075
Zásoby
39 819
–
-3 161
36 658
90
-7 776
28 972
Celkem
380 672
–
-89 405
291 267
147 608
-176 758
262 117
*) Jedná se o najatá vozidla. Celkov˘ závazek je 42 719 tis. Kã, z toho závazek nad 5 let je ve v˘‰i 33 394 tis. Kã.
21. Opravné poloÏky (tis. Kã)
ZÛstatek k 31. 12. 2003
Tvorba v bûÏném roce
âerpání v bûÏném roce
ZÛstatek k 31. 12. 2004
Tvorba v bûÏném roce
âerpání v bûÏném roce
ZÛstatek k 31. 12. 2005
Dlouhodob˘ majetek
27 321
–
-210
27 111
–
-3 037
24 074
Pohledávky
313 532
–
-86 034
227 498
147 518
-165 945
209 071
22. Finanãní nástroje (tis. Kã)
Charakter ãinností Skupiny s sebou nese vznik trÏního a kreditního rizika. TrÏní riziko v sobû dále zahrnuje riziko mûnové, úrokové a cenové.
TrÏní riziko
Mûnové riziko nepovaÏuje Skupina za v˘znamné, protoÏe vût‰ina jejích transakcí je provádûna v ãesk˘ch korunách.
Úrokové riziko nepovaÏuje Skupina za v˘znamné, protoÏe v‰echny finanãní nástroje Skupiny mají krátkodob˘ charakter a zmûna jejich reálné hodnoty
v dÛsledku kolísání trÏních úrokov˘ch mûr není v˘znamná. U krátkodob˘ch úvûrÛ má spoleãnost sjednány fixní úrokové míry.
Cenové riziko nepovaÏuje spoleãnost za v˘znamné, protoÏe pro finanãní nástroje v drÏení Skupiny buì není toto riziko zcela relevantní (napfi. krátkodobé
obchodní pohledávky) anebo tyto finanãní nástroje nepfiedstavují rozhodující ãást majetku Skupiny (napfi. krátkodob˘ finanãní majetek). Pfii operacích
s krátkodob˘m finanãním majetkem se Skupina snaÏí eliminovat cenové riziko aktivním pÛsobením na finanãních trzích.
Kreditní riziko
BûÏn˘m postupem Skupiny je nepoÏadovat zaji‰tûní obchodních pohledávek. Vedení Skupiny zavedlo zásady fiízení kreditního rizika a velikost tohoto rizika
je pravidelnû monitorována. Ohodnocení finanãní bonity je provádûno u v‰ech zákazníkÛ, ktefií pfiekroãí urãit˘ limit.
V oblasti distribuce elektfiiny, která je hlavní ãinností Skupiny, jsou aplikovány níÏe uvedené reÏimy, ãímÏ je minimalizováno riziko nezaplacení
pohledávek.
U zákazníkÛ velkoodbûratelÛ se odeãty elektromûrÛ a fakturace provádí mûsíãnû. Na úhradu odebrané, ale je‰tû nevyfakturované elektfiiny platí zákazníci
mûsíãní nebo dekádní zálohy ve v˘‰i oãekávané spotfieby, pfiiãemÏ se bere v úvahu spotfieba minul˘ch období, sezónnost a dal‰í faktory. ZpÛsob stanovení
zálohy je pfiedmûtem smlouvy o dodávce elektfiiny. V pfiípadech neplacení za dodávku elektfiiny jsou zákazníci upomínáni. Pokud odbûratel neuhradí
147
pohledávky ani ve stanovené dodateãné lhÛtû, dochází k pfieru‰ení dodávky elektfiiny. âást velkoodbûratelÛ jistí úhradu budoucích pohledávek zálohami
placen˘mi v pfiedstihu a kaucemi.
U zákazníkÛ maloodbûratelÛ se bûÏn˘ odeãet elektromûrÛ a fakturace provádí jednou za ãtyfii mûsíce, a na dodanou, ale zatím nevyfakturovanou elektfiinu
jsou stanoveny jedna aÏ tfii zálohy, které jsou stanoveny tak, aby odpovídaly velikosti a charakteru spotfieby. Stanovení ceny a zpÛsobu placení je
obsaÏeno ve smlouvû uzavfiené se zákazníkem.
K rozvahovému dni neexistuje Ïádné v˘znamné kreditní riziko. Riziko u kaÏdé poloÏky finanãních aktiv je zahrnuto v jejím ocenûní v rozvaze.
Reálná hodnota finanãních aktiv a pasiv
Podle odhadu Skupiny aproximuje reálná hodnota finanãních aktiv a pasiv k jejich úãetní hodnotû.
23. Operativní pronájem (tis. Kã)
Nájemné
Jak je uvedeno v úãetních zásadách (r), Skupina má v operativním nájmu zejména kabelové kolektory pro uloÏení kabelÛ VVN a VN a dále nebytové
prostory pro trafostanice VN/NN. Smlouvy znûjí na dobu neurãitou. Management oãekává, Ïe v˘daje na nájemné zÛstanou v budoucnu reálnû na
souãasné úrovni, tedy u smluv uzavfien˘ch k 31. prosinci 2005 pfiibliÏnû ve v˘‰i 74 miliónÛ roãnû.
Nájemné uvedené ve v˘kazu zisku a ztráty se skládá z následujících poloÏek:
Nájemné
Nebytové prostory
Kabelové kolektory
Celkem
2005
35 128
39 134
74 262
2004
37 172
22 496
59 668
24. V˘daje na pofiízení dlouhodobého majetku
Skupina roãnû investuje do rozvoje, rekonstrukce a modernizace zafiízení pfiibliÏnû 1 300 aÏ 1 600 mil. Kã. V roce 2006 se oãekávají celkové investiãní v˘daje
ve v˘‰i 1 450 mil. Kã s tím, Ïe k datu sestavení úãetní závûrky bylo smluvnû zaji‰tûno pfiibliÏnû 300 mil. Kã.
Skupina se na samostatném vnitropodnikovém v˘zkumu a v˘voji pfiímo nepodílí, ale spolupracuje na inovaãních procesech s jin˘mi podniky a institucemi.
Aktivnû zlep‰uje podpÛrné ãinnosti (pofiízení licencí, know-how, systém údrÏby, nákupu, úãetnictví, v˘poãetní techniky).
25. Budoucí moÏné závazky
Spoleãnost poskytla bankovní záruku za úvûr dcefiiné spoleãnosti PREleas a.s. do v˘‰e 231 mil. Kã. Skuteãná v˘‰e vyãerpaného úvûru k 31. 12. 2005 byla
231 mil. Kã (206 mil. Kã k 31. 12. 2004).
Spoleãnost dále poskytla platební bankovní záruku ve v˘‰i 30 000 tis. Kã ve prospûch Operátora trhu s elektfiinou, a.s. (30 000 tis. Kã k 31. 12. 2004).
26. V˘znamné události po datu úãetní závûrky
V souvislosti s legislativními poÏadavky (zejména se jedná smûrnici 2003/54/EC a z. ã. 458/2000 Sb., energetick˘ zákon ve znûní novely z. ã. 670/2004 Sb.)
Spoleãnost pfiipravila k 1. 1. 2006 vklad ãásti podniku vykonávající monopolní ãinnosti (distribuci elektfiiny) do samostatného právního subjektu – 100%
dcefiiné spoleãnosti PREdistribuce, a.s., (PREdi). Vklad ãásti podniku se odehrál v následujících krocích:
1. Dne 28. 12. 2005 rozhodla valná hromada PRE o nav˘‰ení základního kapitálu PREdi úpisem akcií a splacením emisního kurzu upsan˘ch akcií
nepenûÏit˘m vkladem ãásti podniku. Základní kapitál byl nav˘‰en o ãástku 21 547 000 tis. Kã, coÏ je hodnota ãásti podniku urãené ke vkladu odvozená
od ocenûní znalce k 30. 6. 2005.
2. Dne 29. 12. 2005 uzavfiely PRE a PREdi smlouvu o vkladu ãásti podniku s úãinností od 1. 1. 2006.
3. Dne 29. 12. 2005 uzavfiely PRE a PREdi dohodu o úpisu akcií v hodnotû nav˘‰ení dle bodu 1.
Dne 1. 1. 2006 do‰lo k pfievzetí ãásti podniku spoleãností PREdi podpisem Zápisu o pfiedání a pfievzetí mezi PRE a PREdi.
Tato transakce probûhla v rámci skupiny a nemá vliv na konsolidovanou úãetní závûrku.
148
PRE V˘roãní zpráva 05
27. Spfiíznûné strany
Za spfiíznûné strany se povaÏují ãlenové orgánÛ v‰ech spoleãností Skupiny a v˘konn˘ management.
Celkové odmûny obsaÏené v poloÏce „Osobní náklady“ (viz pozn. 3):
2005
âlenové orgánÛ
spoleãnosti
33
–
–
6 318
93
6 411
V˘konn˘
management
*)
57 048
19 977
–
1 189
78 214
Poãet
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní poji‰tûní
Odmûny ãlenÛm orgánÛ Skupiny
Sociální náklady
Celkem
2004
âlenové orgánÛ
spoleãnosti
33
–
–
6 281
146
6 427
V˘konn˘
management
57
60 022
21 008
–
558
81 588
âlenÛm pfiedstavenstva a dozorãí rady PRE se bezplatnû poskytuje nadstandardní zdravotní a rehabilitaãní péãe do ãástky 20 tis. Kã roãnû.
âlenové statutárních orgánÛ PRE vlastní v úhrnu 2 akcie PRE.
Transakce se ãleny statutárních orgánÛ a s v˘konn˘m managementem
Pfiedstavenstvo
Poãet
Tantiémy
Îivotní poji‰tûní
Bezplatné uÏívání automobilÛ
Celkem
15
8 015
–
–
8 015
18
9 958
109
–
10 067
Pfiedstavenstvo
2005
Dozorãí rada
–
–
Pohledávky
Poskytnuté pÛjãky
a splátkové kalendáfie
2005
Dozorãí rada
V˘konn˘
management
*)
–
1 165
3 348
4 513
Pfiedstavenstvo
2004
Dozorãí rada
14
6 679
698
–
7 377
19
7 821
606
–
8 427
V˘konn˘
management
Pfiedstavenstvo
2004
Dozorãí rada
837
–
–
V˘konn˘
management
57
–
534
3 098
3 632
V˘konn˘
management
3 482
PÛjãky manaÏerÛm jsou obsaÏeny v poloÏce Ostatní pohledávky (viz pozn. 15). Jedná se o bezúroãné pÛjãky.
Pozn.: V˘konn˘ management zahrnuje fieditele jednotliv˘ch spoleãností, vedoucí sekcí a vedoucí odborÛ ve Skupinû.
*) V prÛbûhu roku 2005 probûhly dvû zmûny organizaãní struktury, poãet fiídících pracovníkÛ byl 55 v období leden–ãerven 2005, 45 v období ãervenec–listopad 2005
a 35 v prosinci 2005.
Tantiémy
V˘‰e tantiém byla schválena valnou hromadou (viz také pozn. 17).
149
âestné prohlá‰ení
Prohla‰ujeme, Ïe údaje uvedené ve v˘roãní zprávû za rok 2005 odpovídají skuteãnosti a Ïe Ïádné podstatné okolnosti, které nám byly známy a které by mohly
ovlivnit pfiesné a správné posouzení spoleãnosti PraÏská energetika, a.s., nebyly vynechány.
V úãetních obdobích 2001–2004 provedla audit spoleãnosti PraÏská energetika, a.s., spoleãnost KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. (Iâ: 49619187, sídlo:
Jana Masaryka 708/12, 120 00 Praha 2); za rok 2005 pak firma Delloite, s.r.o. (Iâ: 49620592, sídlo: T˘n 641/4, Praha 1).
Ing. Jan DoleÏálek
Ing. Roman Tup˘
Datum narození: 23. 2. 1952
Datum narození: 2. 2. 1963
vedoucí sekce Kanceláfi vedení spoleãnosti
vedoucí sekce Podniková ekonomika
odpovûdn˘ za v˘roãní zprávu
odpovûdn˘ za v˘roãní zprávu
str. 1–98 a 150–154
str. 99–149
PraÏská energetika, a.s.
Na Hroudû 1492/4
100 05 Praha 10
150
PRE V˘roãní zpráva 05
Seznam pouÏit˘ch zkratek
BCPP
Burza cenn˘ch papírÛ Praha
NN
nízké napûtí
BTTO
brutto
NT
nízk˘ tarif
CEP a.s.
Cejchovna elektromûrÛ Praha a.s., 100% dcefiiná spoleãnost
OKO
organizovan˘ krátkodob˘ obchod
âENES
âeská energetická spoleãnost
OSNE
systém pro podporu obchodování s elektfiinou
âSRES
âeské sdruÏení rozvodn˘ch energetick˘ch spoleãností
OK
obchodní kanceláfi
DDZ
denní diagram zatíÏení
OTE, a.s.
Operátor trhu s elektfiinou, a.s.
DLHM
dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
OZ
oprávnûn˘ zákazník
DLNHM
dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
OZE
obnovitelné zdroje
D¤T
dispeãerská fiídící technika
PDS
provozovatel distribuãní soustavy
DS
distribuãní soustava
PEAS
První energetická akciová spoleãnost
DTS
distribuãní transformaãní stanice
PIS
poradenské a informaãní stfiedisko
ERÚ
Energetick˘ regulaãní úfiad
PRE
PraÏská energetika, akciová spoleãnost
ES âR
elektrizaãní soustava âR
PREdi
PREdistribuce, a.s., 100% dcefiiná spoleãnost (od 16. 8. 2005)
ESâ
Elektrotechnick˘ svaz ãesk˘
PRE-H, a.s.
PraÏská energetika Holding a.s.
EU
Evropská unie
PREleas, a.s. PREleas, a.s., 100% dcefiiná spoleãnost
FNM âR
Fond národního majetku âeské republiky
PS
provozní správa
FVE
fotovoltaická elektrárna
PS, a.s.
PraÏské sluÏby, a.s.
GWh
gigawatthodina
PVK a.s.
PraÏské vodovody a kanalizace a.s.
HDO
hromadné dálkové ovládání
R
rozvodna
HMP
hlavní mûsto Praha
REAS
rozvodné energetické akciové spoleãnosti
Hz
Hertz
RS
rozvodná stanice
CHZ
chránûn˘ zákazník
SCP
stfiedisko cenn˘ch papírÛ
IIR
International Institut for Research
SPP
SW na podporu prodeje elektfiiny
IIS
integrovan˘ informaãní systém
SâE, a.s.
Severoãeská energetika, a.s.
JâE, a.s.
Jihoãeská energetika, a.s.
SME, a.s.
Severomoravská energetika, a.s.
JME, a.s.
Jihomoravská energetika, a.s.
STE a.s.
Stfiedoãeská energetická a.s.
kV
kilovolt
SW
software
KVET
kombinovaná v˘roba elektfiiny a tepla
TR
transformaãní stanice
ME, a.s.
Moravia Energo, a.s.
ÚED âR
Ústfiední energetick˘ dispeãink âeské republiky
MF âR
Ministerstvo financí âeské republiky
ÚHOS
Úfiad pro ochranu hospodáfiské soutûÏe
MHMP
Magistrát hlavního mûsta Prahy
VâE, a.s.
V˘chodoãeská energetika, a.s.
MO
maloodbûratel
VN
vysoké napûtí
MPO âR
Ministerstvo prÛmyslu a obchodu âeské republiky
VVN
velmi vysoké napûtí
MPSV âR
Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR
VO
velkoodbûratel
MVE
malé vodní elektrárny
WAN
wide areal network
MWh
megawatthodina
ZâE, a.s.
Západoãeská energetika, a.s.
MW
megawatt
151
Informace z fiádné valné hromady
Informace z fiádné valné hromady konané dne 19. 6. 2006, která formálnû uzavfiela rok 2005
Valná hromada pfiijala následující rozhodnutí:
– bylo schváleno navrÏené rozdûlení zisku; v˘plata dividendy ve v˘‰i 218 Kã/akcii – viz str. 80 v˘roãní zprávy,
– byla schválena úprava pfiedmûtu podnikání – viz. str. 94 a 95 v˘roãní zprávy,
– byly schváleny následující zmûny stanov spoleãnosti:
– poãet ãlenÛ dozorãí rady byl roz‰ífien z 9 na 12,
– v oblasti usná‰ení dozorãí rady bylo schváleno roz‰ífiení její kompetence schvalovat realizaci investic (nebo investic mimo bûÏnou obchodní ãinnost
spoãívající v obchodování s elektfiinou, pokud pofiizovací hodnota pfiesáhne 150 000 000 Kã nebo pokud úhrnná pofiizovací cena v‰ech investic mimo
bûÏnou obchodní ãinnost uãinûn˘ch v pfiíslu‰ném kalendáfiním roce pfiesáhne stejnou ãástku) alespoÀ 11 ãleny dozorãí rady
Valná hromada vzala na vûdomí písemnou rezignaci Dr. U. Jobse na ãlenství v dozorãí radû ke dni, kdy byla rezignace projednána valnou hromadou, tj. ke
dni 19. 6. 2006.
Valná hromada zvolila nov˘mi ãleny dozorãí rady:
JUDr. Daniela Kfietínského
Ing. Franti‰ka âupra
Ing. Ladislava Vinického
Do 3 mûsícÛ od konání valné hromady dne 19. 6. 2006 probûhne volba zamûstnance za ãlena dozor‰í rady.
152
PRE V˘roãní zpráva 05
Adresy a kontaktní údaje subjektÛ skupiny PRE
PraÏská energetika Holding a.s.
Iâ:
26428059
Sídlo:
Praha 10, Na Hroudû 1492/4, 100 05
Tel.:
224 826 418
Fax:
224 827 189
PraÏská energetika, a.s.
Strana 154 v˘roãní zprávy
PRE mûfiení, a.s.
ODEM a.s.
PREleas, a.s.
PREdistribuce, a.s.
Iâ: 25677063
Iâ: 25755609
Iâ: 25054040
Iâ: 27376516
Sídlo: Praha 7,
Sídlo: Praha 10,
Sídlo: Praha 10,
Sídlo: Praha 5,
Partyzánská 7a
Na Hroudû 2149/19
Limuzská 2110/8
Svornosti 3199/19a
Tel.: 267 052 254
Tel.: 267 053 250
Tel.: 272 702 305
Tel.: 267 051 111
Fax: 267 052 172
Fax: 267 053 255
Fax: 272 702 305
Fax: 267 310 817
Internet: www.cepas.cz
Internet: www.odem.cz
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
153
Internet: www.pre.cz
Od 16. 8. 2005
Adresa akciové spoleãnosti a jejích pracovi‰È
PraÏská energetika, a.s.
Adresa
PSâ
Telefon, fax
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 051 111, 267 310 817
Spoleãnost je zapsána v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka ãíslo 2405.
Spoleãnost byla zaloÏena na dobu neurãitou v souladu s právním fiádem âR; podle právního pfiedpisu, kter˘m je zákon ã. 104/1990 Sb. o akciov˘ch
spoleãnostech.
web: www.pre.cz
e-mail: [email protected]
[email protected]: [email protected]
Iâ: 60193913
DIâ: CZ60193913
Bankovní spojení:
Komerãní banka Praha - mûsto
ã. úãtu: 7606-021/0100
Adresa
PSâ
Telefon
Generální fieditel
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 051 000
¤editel divize Distribuce *
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 052 000
¤editel divize Obchodování a SluÏby
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 053 000
¤editel divize Prodej s strategie
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
265 055 000
Kanceláfi vedení spoleãnosti
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 051 100
Vnitfiní audit
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 051 010
¤ízení aktiv sítû *
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 052 100
Dispeãink a obsluha sítí *
Praha 2, Nitranská 1
120 00
267 052 200
Provoz sítí *
Praha 7, Partyzánská 7a
190 00
267 052 300
Mûfiení *
Praha 9, Novovysoãanská 3
190 00
267 052 500
Podniková ekonomika
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 053 100
Lidské zdroje
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 053 200
Právní
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 053 300
Informatika
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 053 400
Nákup a doprava
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 053 500
Správa majetku a sluÏeb
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 053 600
Obchodování s elektfiinou
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 053 800
Ekonomika skupiny
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 053 700
Prodej velkoodbûr
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 054 100
Prodej maloodbûr
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 054 200
Rozvoj podniku
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 055 100
Obchodní kanceláfi Vladimírka
Praha 4, Vladimírova 18
140 00
267 054 230
Obchodní kanceláfi Balabenka
Praha 9, Oceláfiská 5a/659
190 00
267 054 250
Obchodní kanceláfi Adria
Praha 1, Jungmannova 36/31
101 00
267 056 363
Poruchová sluÏba *
Praha 2, Katefiinská 9
120 00
224 915 151
Zákaznická linka
Praha 10, Na Hroudû 19
100 05
267 055 555
Poradenské a informaãní stfiedisko
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 053 157
Informace pro akcionáfie
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 051 101
Informace pro tisk
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 051 102
* do 31. 12., od 1. 1. 2006 100% dcefiiná spoleãnost PREdistribuce, a.s.
154
Adam Hol˘
Adam Hol˘
* 14. 8. 1974 v Ústí nad Labem
Autor fotografií je absolventem Stfiední prÛmyslové ‰koly grafické v Praze na Malé Stranû.
V letech 1993–1994 pÛsobil jako asistent v ateliéru fotografa Tona Stana.
1995
V˘stava dlouhodobého dokumentárního projektu Zlatá loì z prostfiedí umûlecké komunity ilegálnû ob˘vající ãinÏák na Starém Mûstû, Praha,
Krakow, Berlín
1996
Fotograf v nakladatelství Bauer Verlag-HAMBURG
1996–1997 V˘stava velkoplo‰n˘ch surrealistick˘ch fotografií v prostorách rodícího se klubu ROXY, âR
1997
âasopis ÎIVEL
1997
Spolupráce s grafick˘m studiem Najbrt (divadelní plakáty spolku Ka‰par Jakuba ·palka: R III, Léto, KodaÀ, ¤ekni vût‰í leÏ, HAMLET; filmové
plakáty: Pelí‰ky, Samotáfii, Paralelní svûty)
1996–2006 Kampanû pro fiadu v˘znamn˘ch klientÛ: SONY, Eurotel, âESK¯ TELECOM, Paegas, T-Mobil, VOLN¯, QUICK, Camel, Raiffeisenbank, Komerãní
banka, Philip Morris, Staropramen, BAËA, âSA, ·KODA, Vodafone; pfiíleÏitostné asistování fotografce ELLEN VON UNWERTH
2000
V˘stava aktÛ TRASHSTAR v galerii RADOST FX Praha, Berlin galerie Eternal
2000
Úãast na mezinárodní v˘stavû grafického designu s ãasopisem Îivel, PafiíÏ
2001
Lond˘n, Praha úãast na v˘stavû City se studiem Najbrt Praha a Why Not London
2001
Saint Die de Vosche, Francie, spoleãná v˘stava s fotografem Miro Svolikem,
2002–2005 Spolupráce s magazíny Blok, Elle, Creativity New York, produkce Stink London, HYPE, Dolce Vita, úãast na v˘stavû Filmov˘ plakát Mánes Praha
2001–2005 Fotografie na plakát Mezinárodního Filmového festivalu Karlovy Vary
V˘stava Filmov˘ plakát âeská centra – NEW YORK, WASHINGTON
Pfiíprava ãeského vydání magazínu BIG-NEW YORK
2004–2006 Velkoplo‰ná instalace v JAMCAFE, Národní tfiída
2006
Erotické sny, Art Gate Gallery, Praha
2006
Kolektivní v˘stava fotografií LAND LOCKET, WELL GALLERY LONDON
Fotografie ve v˘roãní zprávû: fotoaparát CANON, objektiv SIGMA 35-135mm
© 2006
PraÏská energetika, a.s.
Design: ReDesign
Poradenství a produkce: ENTRE s.r.o.
PraÏská energetika, a.s.
V˘roãní zpráva 05
www.pre.cz

Podobné dokumenty

V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2003 PRAÎSKÁ ENERGETIKA, a.s.

V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2003 PRAÎSKÁ ENERGETIKA, a.s. rok 2003 byl v˘znamn˘m rokem pro celou ãeskou energetiku. Distribuãních spoleãností se v˘raznû dotkla majetková konsolidace, v jejímÏ rámci dosavadní dominantní v˘robce elektfiiny spoleãnost âEZ, a....

Více

V roce 2003 se v‰ech energetick˘ch distribuăních spoleăností

V roce 2003 se v‰ech energetick˘ch distribuăních spoleăností kÛ. Projekt „Vltava“ se zab˘val restrukturalizací obchodních kanceláfií s cílem sníÏit jejich poãet z ‰esti na tfii. Za podpory Magistrátu hlavního mûsta Prahy pokraãovala aktivní spolupráce s PraÏsk...

Více

PREfórum 10/2006

PREfórum 10/2006 jistota, že jejich dodavatelem je opravdu silný a důvěryhodný partner s mnohaletou tradicí – elektřinu dodáváme hlavnímu městu Praze již 110 let. V roce 1897 vznikly Elektrické podniky Královského ...

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 27. dubna 1992 vyãlenûním ze státního podniku âeské energetické závody Praha a byla zapsána do obchodního rejstfiíku k 1. kvûtnu 1992. Hlavním pfiedmûtem podnikání konsolidaãního celku PraÏská teplár...

Více

V˘roăní zpráva 2001

V˘roăní zpráva 2001 munikaãní trh bylo zavedení Business Modelu fiízení. Jeho základním imperativem je posílení zodpovûdnosti za uspokojování potfieb vnûj‰ích i vnitfiních zákazníkÛ a za efektivní provoz obchodních, podp...

Více

závěr

závěr > ukonãen provoz v rozvodnách Ledvinkova a Vorlovna > zahájen provoz rozvodny âern˘ Most I. etapa > spoleãnost obdrÏela od firmy Intergraph ãlenství v klubu subjektÛ, které 100% pfievedly papírovou ...

Více

Vše pro vodáky

Vše pro vodáky osvědčení „Instruktor vodní turistiky a raftingu“. Základní stupeň tohoto školení je určen především pro učitele tělesné výchovy na základních, středních a vysokých školách. Dále pro vedoucí vodáck...

Více