zde ke stažení - Válcovna trub

Komentáře

Transkript

zde ke stažení - Válcovna trub
O CE LOV É B E Z E Š V É T R U B K Y, V Ý R O B N Í PR O G R A M
S E A M L E SS S T E E L T U B E S , PR O D U C T I O N PR O G R A M
N A H T LO S E S TA H L R O H R E , PR O D U K T I O N S PR O G R A M M
OBSAH
CONTENT
INHALT
2 PROFIL SPOLEČNOSTI
2 COMPANY PROFILE
2 PROFIL DER GESELLSCHAFT
4 VÝROBNÍ SCHÉMA
4 PRODUCTION SCHEME
4 PRODUKTIONSSCHEMA
5 FOTA Z VÝROBY
5 PHOTOS FROM THE PRODUCTION
5 BILDER AUS DER PRODUKTION
6 REFERENCE SPOLEČNOSTI VÁLCOVNA
TRUB TŽ, a.s
6 COMPANY REFERENCES OF
VÁLCOVNA TRUB TŽ, A.S.
6 REFERENZEN DER GESELLSCHAFT
VÁLCOVNA TRUB TŽ, A.S.
9 VÝROBKOVÉ PORTFOLIO SKUPINY
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA
STEEL
9 PRODUCT ASSORTMENT OF THE
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA
STEEL GROUP
9 PRODUKTPORTFOLIO DER GRUPPE
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA
STEEL
10 PŘEHLED POUŽÍVANÝCH NOREM
10 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY
14 ROZMĚROVÉ NORMY
10 REVIEW OF APPLICABLE STANDARDS
10 TECHNICAL DELIVERY CONDITIONS
14 DIMENSIONAL STANDARDS
10 ÜBERSICHT DER VERWENDETEN
NORMEN
10 TECHNISCHE LIEFERBEDINGUNGEN
14 MASSNORMEN
16 CHEMICKÉ SLOŽENÍ OCELÍ
VYRÁBĚNÝCH DLE ZAHRANIČNÍCH
NOREM
16 CHEMICAL COMPOSITION OF STEEL
GRADES PRODUCED ACCORDING TO
FOREIGN STANDARDS
16 CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
DER GEMÄSS AUSLÄNDISCHEN
NORMEN ERZEUGTEN STÄHLE
22 MECHANICKÉ VLASTNOSTI OCELÍ
VYRÁBĚNÝCH DLE ZAHRANIČNÍCH
NOREM
22 MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL
GRADES PRODUCED ACCORDING TO
FOREIGN STANDARDS
22 MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN DER
GEMÄSS AUSLÄNDISCHEN NORMEN
ERZEUGTEN STÄHLE
26 CHEMICKÉ SLOŽENÍ OCELÍ
VYRÁBĚNÝCH DLE ČSN
26 CHEMICAL COMPOSITION OF STEEL
GRADES PRODUCED ACCORDING TO
ČSN
26 CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
DER GEMÄSS ČSN-NORM ERZEUGTEN
STÄHLE
27 MECHANICKÉ VLASTNOSTI OCELÍ
VYRÁBĚNÝCH DLE ČSN
27 MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL
GRADES PRODUCED ACCORDING TO
ČSN
27 MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN DER
GEMÄSS ČSN-NORM ERZEUGTEN
STÄHLE
29 TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ
DODÁVANÉ DLE ZAHRANIČNÍCH
NOREM
29 SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED
ACCORDING TO FOREIGN
STANDARDS
29 ZULÄSSIGE GRENZABWEICHUNGEN
DER ABMESSUNGEN
29 DOVOLENÉ MEZNÍ ÚCHYLKY ROZMĚRŮ
29 PERMISSIBLE VARIATIONS ON
DIMENSIONS
29 ZULÄSSIGE GRENZABWEICHUNGEN
35 ROZMĚROVÁ NORMA
ANSI/ASME B 36.10M-2015
35 DIMENSIONAL STANDARD ANSI/ASME
B 36.10M-2015
35 MASSNORM GEMÄSS
ANSI/ASME B 36.10M-2015
41 ROZMĚROVÁ NORMA DIN 2448/81
41 DIMENSIONAL STANDARD DIN 2448/81
41 MASSNORM GEMÄSS DIN 2448/81
42 TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ
DODÁVANÉ DLE NOREM ČSN
42 SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED
ACCORDING TO ČSN STANDARDS
42 NAHTLOSE STAHLROHRE GELIEFERT
GEMÄSS ČSN
42 DOVOLENÉ MEZNÍ ÚCHYLKY ROZMĚRŮ
42 PERMISSIBLE VARIATIONS ON
DIMENSIONS
42 ZULÄSSIGE GRENZABWEICHUNGEN DER
ABMESSUNGEN
43 ROZMĚROVÁ NORMA ČSN ISO 4200
43 DIMENSIONAL STANDARD
ČSN ISO 4200
43 MASSNORM GEMÄSS ČSN ISO 4200
44 ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 5715,
42 5716
44 DIMENSIONAL STANDARD
ČSN 42 5715, 42 5716
44 MASSNORM GEMÄSS
ČSN 42 5715, 42 5716
45 TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ
SILNOSTĚNNÉ TVÁŘENÉ ZA TEPLA
45 HOT ROLLED HEAVY WALL THICKNESS
SEAMLESS STEEL PIPES
45 NAHTLOSE WARMGEWALZTE
DICKWANDIGE STAHLROHRE
46 MEZIROZMÉRY
46 INTERMEDIATE DIMENSIONS
46 ZWISCHENABMESSUNGEN
46 PŘÍRUBOVÉ TRUBKY
46 FLANGE COLLAR
46 FLANSCHEROHRE
47 TRUBKY PRO TÉŽBU NAFTY, ZEMNÍHO
PLYNU A VODY
47 OIL COUNTRY TUBULAR GOODS
47 NAHTLOSE ÖLFELDROHRE
47 PAŽNICOVÉ TRUBKY CASING
47 CASING
47 FUTTERROHRE (CASING)
50 NÁTRUBKOVÉ TYČE A MECHANICKÉ
TRUBKY
50 COUPLINGS STOCKS AND MECHANICAL
TUBING
50 ROHRE FÜR MUFFEN
54 NAFTOVODNÉ TRUBKY LINE PIPE
54 LINE PIPE
54 LEITUNGSROHRE (LINE PIPE)
55 ÚPRAVA KONCŮ TRUBEK
55 FINISHING OF TUBE ENDS
55 BEHANDLUNG DER ROHRENDEN
60 NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ
60 NON DESTRUCTIVE TESTING
60 ZERSTORUNGSFREIE PRUFUNG
60 SEZNAM BĚŽNĚ POUŽÍVANÝCH NOREM
A STANDARDNÍCH ZKUŠEBNÍCH
POSTUPŮ
60 LIST OF STANDARDS AND STANDARD
PRACTICES IN USE
60 PARAMETER DER
DEFEKTOSKOPIENLAGE
61 PARAMETRY NEDESTRUKTIVNÍCH LINEK
61 NON DESTRUCTIVE TESTING DEVICE
LIST
61 PARAMETER DER ZERSTÖRUNGSFREIEN
STRASSEN
62 CERTIFIKACE VÝROBKŮ
62 PRODUCTS CERTIFICATION
62 ZERTIFIKATION PRODUKTEN
63 ZKOUŠKY
63 TESTING
63 PRÜFUNGEN
64 CERTFIKÁTY
64 CERTIFICATES
64 ZERTIFIKATE
1
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y
SEAMLESS STEEL TUBES
N A H T L O S E S TA H L R O H R E
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL
PROFIL SPOLEČNOSTI
COMPANY PROFIL
První trubka v železářských podnicích
bývalé Rakousko-Uherské monarchie byla
vyrobena v roce 1883 v naší společnosti.
Motivem pro zavedení výroby trubek,
nejdříve ovšem svařovaných, byl prudký
vzrůst jejich potřeby související s rozvojem
parních kotlů, výstavbou vodovodů,
plynovodů a potřeby trubek pro těžbu ropy,
s možností využití moderní ocelárenské
základny. Výrobu bezešvých trubek jsme
zavedli v roce 1896. V roce 1908 byl zaveden
Stiefelův výrobní proces, za osobní účasti
vynálezce.
The very first tube in the Austro-Hungarian
Monarch had been manufactured in our
company in 1883. Welded at first, the
specialised tube production was inspired
by the rocketing demand generated by
the fast spreading use of steam boilers,
by the construction of water and gas
supply systems, by the developing oil
exploitation, as well as by the potential of
a modern steel making company. Seamless
tubes were introduced in 1896 and the
Stiefel technology started under personal
supervision of the inventor himself in 1908.
PROFIL
DER GESELLSCHAFT
Naše firma se tak stala první evropskou
rourovnou, užívající tuto zcela moderní
technologii. V letech 1918 – 1925 byly
uvedeny do provozu 2 válcovací tratě
typu Mannesmann. Od roku 1999 se stala
válcovna trub samostatnou akciovou
společností. V roce 2005 jsme se stali
členem skupiny podniku TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY, a. s. – MORAVIA STEEL a.s.
S účinností ke dni 31. 8. 2010 došlo k fúzi
sloučením nástupnické společnosti
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. se zanikající
společností VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s.,
která byla její 100 % dceřinou společností.
Our company thus became the Europe’s
first seamless tube manufacturer using
then the state-of-the-art technology. In
the period between 1918 and 1925 two
Mannesmann rolling mills had started. In
1999 the tube mill became a joint-stock
company with its self-legal subjectivity.
We have been a member of the group
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL
since 2005. A corporate consolidation
of the successional company TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY, a. s. and the dissolving
company VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. took
place on 1st September 2010. Mill’s assets
2
Das erste Rohr in Eisenhüttenbetrieben
der damaligen österreichisch-ungarischen
Monarchie wurde im Jahre 1883 in
unserer Gesellschaft hergestellt. Das Motiv
für die Einführung der Produktion von
Rohren, zuerst jedoch von geschweißten
Rohren, wurde das heftige Anwachsen
ihres Bedarfs im Zusammenhang mit
der Entwicklung von Dampfkesseln,
mit dem Aufbau von Wasserleitungen,
Gasrohrleitungen sowie mit dem Bedarf
von Rohren für die Erdölgewinnung,
mit der Ausnutzungsmöglichkeit der
modernen Stahlwerkbasis. Die Fertigung
von nahtlosen Rohren haben wir im Jahre
1896 eingeführt. Im Jahre 1908 wurde unter
persönlicher Anwesenheit des Erfinders der
Stiefelfertigungsprozess eingeführt.
Unsere Gesellschaft ist hiermit das erste
europäische Rohrwalzwerk geworden,
die diese hochmoderne Technologie
verwendet hat. In den Jahren 1918 – 1925
wurden die Mannesmann-Walzstraßen
in Betrieb genommen. Seit 1999 wurde
das Rohrwalzwerk eine selbständige
Aktiengesellschaft. Wir sind Mitglied
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
PROFIL PROVOZU
TUBE MILL PROFILE
PROFIL DES ROHRWALZWERK
Společnost VTTŽ zanikla bez likvidace ke
dni 31. 8. 2010 a její majetek a závazky
přešly na společnost TŽ.
and liabilities were passed over to the
company TŽ.
der Betriebsgruppe von TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY, a. s. – MORAVIA STEEL a.s.
seit 2005. Mit Wirkung vom 31.8.2010
zu einer Fusion durch die Vereinigung
der Nachfolgegesellschaft TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY, a. s. mit der eingehenden
Gesellschaft VTTŽ kommen wurde, die
ihre 100 % Tochtergesellschaft war. Die
Gesellschaft VTTŽ wurde zum 31.8.2010
ohne Liquidierung eingehen und ihr
Eigentum und Verpflichtungen wurden
unter die Gesellschaft TŽ übergehen.
Dnes jsou v provozu 2 Mannesmannovy
tratě, jejichž výrobní program tvoří ocelové
bezešvé trubky průměru 60,3 až 406,4 mm
s tloušťkou stěny 6,3 mm a výše z ocelí
nelegovaných i legovaných. Výroba
bezešvých trubek ve válcovnách trub je
charakteristická propracovanou technologií
výroby širokého sortimentu ocelí
a rozsáhlého rozměrového sortimentu dle
norem API, ASME, ASTM, DIN, EN, ISO, NFA,
ČSN aj.
Two Mannesmann rolling mills work today
to put out seamless tubes in diameters
ranging from 60,3 mm to 406,4 mm and
wall thickness starting at 6,3 mm using
alloy or carbon steel for raw materials.
Today’s rolling mill production uses
sophisticated technology to manufacture
a wide selection of tubes in terms of
size and steel grade, that conforms with
foreign standards such as API, ASME, ASTM,
DIN, EN, ISO, NFA or with the Czech ČSN
standards.
Nejčastější využití naší produkce spadá
do oblastí:
Our tubes are mainly used in the
following fields:
strojírenství, stavebnictví,
engineering, construction,
výstavba produktovodů,
oil, gas or product pipelines,
automobilový průmysl,
automotive industry,
výroba energetických zařízení,
power generating installations,
chemický průmysl,
power-supply units and systems
production,
dominantní postavení mají olejářské
trubky Casing 7“ – 13 3/8“ a Line Pipe
5“ – 16“ pro těžbu ropy, zemního
plynu a vody.
Dle požadavků odběratelů atestujeme
mechanické vlastnosti, chemické složení,
hodnocení a dokumentaci metalografické
struktury materiálu. Provádíme
nedestruktivní zkoušení rozptylovými toky,
ultrazvukem a magnetickou práškovou
metodou.
dominating to our production program
are 7“ – 13 3/8“ Casing and 5“ – 16“ Line
Pipe applicable in oil and gas exploitation
and geological prospecting.
Heutzutage sind im Betrieb zwei
Mannesmann-Walzstraßen, wobei das
Herstellungsprogramm dieser Straßen
nahtlose Stahlrohre bilden, mit dem
Durchmesser von 60,3 bis 406,4 mm und
mit der Wanddicke von 6,3 mm, hergestellt
aus unlegierten sowie legierten Stählen.
Die Herstellung von nahtlosen Rohren
in den Rohrwalzwerken ist durch eine
durchgearbeitete Fertigungstechnologie
eines breiten Stahlsortimentes sowie eines
breiten Abmessungssortimentes nach
den API-, ASME-, ASTM-, DIN-, EN-, ISO-,
ČSN-Normen und nach anderen Normen
charakteristisch.
Die häufigste Ausnutzung unserer
Produktion fällt in folgende Bereiche:
Maschinenbau, Bauwesen
Materials are tested on mechanical
properties, chemical composition and
metallographic structures with comply
of customers request. Non-destructive
testing is conducted using techniques such
as eddy current, flux leakage, ultrasonic,
magnetic particle or wetting fluorescent.
Aufbau von Produktleitungen
Automobilindustrie
Herstellung von energetischen
Einrichtungen
Chemische Industrie
Eine dominante Stellung nehmen die
Ölfeldrohre Casing
7“ – 13 3/8“ sowie Ölleitungsrohre Line
Pipe 5“ – 16“ für die Erdöl-, Gas- und
Wassergewinnung ein.
Nach den Abnehmerforderungen
attestieren wir mechanische Eigenschaften,
chemische Zusammensetzung,
Bewertung und Dokumentierung des
metallsgraphischen Werkstoffgefüges.
Wir führen zerstörungsfreie Prüfungen
durch Streufluss, Ultraschall sowie
Magnetpulververfahren durch.
3
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
V ÝROBNÍ SCHÉMA
PRODUCTION SCHEME
PRODUK TIONSSCHEMA
VÝROBNÍ SCHÉMA
PRODUC TION SCHEME
PRODUK TIONSSCHEMA
1. Vsázka
2. Příprava vsázky
3. Karuselová pec
4. Děrovací stolice
1. Raw material
2. Preparation of material
3. Rotary heart furnace
4. Piercing mill
1. Einsatzmaterial
2. Einsatzgutvorbereitung
3. Karussellofen
4. Lochwalzwerk
5. Poutnická stolice
6. Kotoučová pila za tepla
7. Kroková pec, tunelová pec
8. Kalibrovna
5. Pilger mill
6. Hot saw
7. Walking beam furnace, tunnel furnace
8. Sizing mill
5. Maßwalzwerk
6. Schrittofen, Tunnelofen
7. Warmkreissäge
8. Pilgerwalzgerüst
9. Chladník
10. Rovnání
11. Tepelné zpracování a moření
12. Rovnání
9. Cooling bed
10. Straightening
11. Heat treatment and pickling
12. Straightening
9. Kühler
10. Richten
11. Warmbehandlung und Beizung
12. Richten
13. Kontrola a měření
14. Finální řezání
15. Z načení, lakování, svazkování, balení
16. D oprava
13. Testing and measuring
14. Cold saw
15. M arking, lacquering, bending, packing
16. Transport
13. Kontrolle und Messen
14. Endsägen
15. M arkierung, Lackierung,
Bündelung, Verpackung
16. Transport
4
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
FOTA Z V ÝROBY
PHOTOS FROM THE PRODUCTION
BILDER AUS DER PRODUK TION
5
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
REFERENCE PROVOZU
TUBE MILL REFERENCES
REFERENZEN DES ROHRWALZWERK
REFERENCE
REFERENCES
REFERENZEN
Obor, odvětví
Způsob použití
Area, industry
Application
Konkrétní příklad
Specific example
Fachgebiet
Anwendungszweck
Konkretes Beispiel
AU TO M O B I LOV Ý
PR Ů M YS L
nápravy a rámy nákladních automobilů, obráběné polotovary
pro automobilky
AU TO M O T I V E
axles and frames of trucks, trolleybuses, machined semi products Trucks Tatra, Liaz, trolleybuses Škoda, VW, DAF, BMW, Mercedes, Fiat,
for automobile producers.
Hitachi
AU TO M O B I L I N D U S T R I E
Lastwagenachsen und Rahmen, zu bearbeitende
Halberzeugnisse für Autowerke
Tatra, Liaz, O-Busse Škoda, VW, DAF, BMW, Mercedes, Fiat, Hitachi
S T R OJ Í R E N S T V Í
otočná a pevná kola (kladky) pro přepravní prostředky
a přístroje, obaly statorů, rámy a nárazníky nákladních
železničních vagónů, tiskárenské válce, papírenský průmysl,
rámy a vodící kladky vysokozdvižných vozíků, statory
elektromotorů, výložníky jeřábů
Wicke Zlín, TATRAVAGÓNKA Poprad, PAPCEL Litovel, MEZ Nedvědice pro
projekt JULI, Terrex-Peiner
M AC H I N E RY A N D
ENGINEERING
rotary and fixed wheels (tackles) for transport machines and
equipment, covers of stators, stators of electro motors, frames
and buffers of the railway freight cars, printing shop rolls, frames
and guide rollers of the high lift trucks, crane arms.
Wicke Zlin, TATRAVAGONKA Poprad, PAPCEL Litovel, MEZ Nedvedice for
project JULI, Terrex-Peiner
M A S C H I N E N B AU
Dreh- und Festräder (Rollen) für Transportmittel und Geräte,
Statorverpackungen, Lastwagenrahmen und Stossstangen,
Druckereiwalzen, Papierindustrie, Rahmen und Leitrollen der
Gabelstapler, Elektromotorenstadtohre, Kranausleger
Wicke Zlín, TATRAVAGÓNKA Poprad, PAPCEL Litovel, MEZ Nedvědice für
Projekt JULI, Terrex-Peiner
6
Tatra, Liaz, trolejbusy Škoda, VW, DAF, BMW, Mercedes, Fiat, Hitachi
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
REFERENCE PROVOZU
TUBE MILL REFERENCES
REFERENZEN DES ROHRWALZWERK
Obor, odvětví
Způsob použití
Area, industry
Application
Specific example
Fachgebiet
Anwendungszweck
Konkretes Beispiel
mikropiloty, mikrozápory a injektáže pro výstavbu
metra, tunelů, rekonstrukcí budov, výstavbu dálnic
a mostů, struskovody pro teplárny, výstavba
produktovodů, trakční stožáry a vybavení
železničních koridorů, konstrukce
Metro Praha, Strahovský tunel, rekonstrukce historické budovy Tylova divadla
v Praze, klášter Františkánů v Brně, klášter v Rajhradě, Počerady, Žilina, trať z Čáslavi do
Kralup n.V., plynofikace ČR a SR, horská dráha v Buffalo, USA, horská dráha Eldorádo
v Madridu, Millenium Dome v Londýně, letištní hala v Lipsku, odbavovací hala letiště
v Kolíně n.R., nádraží ve Frankfurtu n.M., německý pavilon pro EXPO 2000 v Hannoveru,
pavilon v výstaviště Brno, zastřešení olympijského stadiónu v Berlíně, víceúčelová hala
SAZKA ARÉNA v Praze, obchodní domy MAKRO, závod VW v Bratislavě, mezinárodní
letiště Ruzyně a hypermarket Olympia Brno-Modřice, univerzitní kampus BrnoBohunice
micro-piles, micro-braces and grouting, highways
piling and bridge pylons, poles, undergrounds,
tunnels, historical buildings reconstructions,
highway and bridges, pipelines, railway corridors,
steel constructions
mountain track in Buffalo USA, mountain track Eldorado in Madrid Spain, Central part
of the Millennium Dome London UK, departure hall in Leipzig airport and departure
hall in Koeln am Rhein airport, roof of the Berlin Olympic stadium, railway station
building in Frankfurt am Mein, German stand EXPO 2000 in Hannover Germany,
Metro Praha, Strahov tunnel, reconstruction of the Tyl’s theater in Prague, Franciscan
Monastery in Brno, Monastery in Rajhrad, Pocerady, Zilina, pipeline from Caslav to
Kralupy n.V., gas distribution of Czech and Slovak Republics, hall V in exhibition ground
Brno, supermarkets MAKRO, VW Facility in Bratislava Slovakia, international airport
Ruzyne and hypermarket Olympia Brno-Modřice, multipurpose hall SAZKA ARENA in
Prague, university campus in Brno-Bohunice
Mikropiloten, Mikroeingriffe und Injektionen für
U-Bahn- und Tunnelbau, Baurekonstruktionen,
Autobahn- und Brückenbau, Schlackenleitungen
für Heizkraftwerke, Aufbau der Produktleitungen,
Traktionsmäste und Eisenbahnkorridorausstattung,
Konstruktionen
U-Bahn Praha, Tunnel in Strahov, Rekonstruktion des historischen Gebäudes Tyl´s
Theater in Prag, Franziskaner Kloster in Brno, Kloster in Rajhrad, Počerady, Žilina,
Eisenbahnstrecke von Čáslav nach Kralupy n.V., Gaseinführungsarbeiten in ČR und
SR, Achterbahn in Buffalo, USA, Achterbahn Eldorado in Madrid, Millenium Dome
in London, Flughafenhalle in Leipzig, Abfertigungshalle Flughafen Köln am Rhein,
Bahnhof in Frankfurt am Main, deutscher Pavillon EXPO 2000 in Hannover, Pavillon
Messe Brno, Bedachung des Olympiastadions in Berlin, Mehrzweckhalle SAZKA ARÉNA
in Prag, Kaufhäuser MAKRO, VW Betrieb in Bratislava, internationales Flughafen Ruzyně
und Hypermarket Olympia Brno-Modřice, Universitätscampus Brno-Bohunice
S TAV E B N I C T V Í
BUILDING AND
CO N S T R U C T I O N
B AU W E S E N
Konkrétní příklad
7
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
REFERENCE PROVOZU
TUBE MILL REFERENCES
REFERENZEN DES ROHRWALZWERK
Obor, odvětví
Způsob použití
Area, industry
Application
Konkrétní příklad
Specific example
Fachgebiet
Anwendungszweck
Konkretes Beispiel
C H E M I C K Ý PR Ů M YS L
rafinerie ropy
Slovnaft Bratislava, rekonstrukce rafinerie v Turkmenbaši
C H E M I C A L I N D U S T RY
petrol refinery
Slovnaft Bratislava, refinery in v Turkmen-bash
CHEMIEINDUSTRIE
Erdölraffinerie
Slovnaft Bratislava, Rekonstruktion der Raffinerie in Turkmenbash
T Ě Ž B A R O PY, Z E M N Í H O PLY N U tlakové stanice ropovodů, centrální
tankoviště ropy a pro těžbu ropy, plynu
A G E O LO G I C K Ý PR ŮZ K U M
trubky pro podzemní zásobníky plynu,
podzemní zásobníky plynu Dolní Bojanovice a Uhřice, centrální tankoviště ropy
v Kralupech, dodávky pro TOTAL, TEXACO, ESSO, ELF, AGIP, ÖMV, SPC, ONGC, dodávky
pro offshore platformy do Vietnamu, OCTG do USA
O I L , G A S A N D WAT E R
E X PLO I TAT I O N A N D
D I S T R I B U T I O N , G E O LO G Y
underground gas storage, pressure oil
stations, central oil storage stations
Underground gas storage Dolni Bojanovice and Uhrice, central oil tanking station in
Kralupy, supplies for TOTAL, TEXACO, ESSO, ELF, AGIP, ÖMV, SPC, ONGC, supplies for
offshore platforms to Vietnam, OCTG to the USA
E R D Ö L-, E R D G A S F Ö R D E R U N G
U N D G E O LO G I S C H E
FORSCHUNG
Rohre für Gasuntergrundspeicher,
Druckstationen der Erdölleitungen, zentrale
Erdölförderanlage und für Erdöl-, Gas- und
Wasserförderung
Gasuntergrundspeicher Dolní Bojanovice und Uhřice, zentrale Erdölförderanlage in
Kralupy, Lieferungen für TOTAL, TEXACO, ESSO, ELF, AGIP, ÖMV, SPC, ONGC, Lieferüngen
für offshore Plattformen in Vietnam, OCTG in die USA
elektrárny a teplárny – trubky pro parovody
a komory k jejich rekonstrukcím a výstavbě
nových elektráren a tepláren
Šen-tou, Strongoli, Staro Beševo, Kolubara, plynová elektrárna Jebel Ali – dodávky
pro Hyundai, Saúdská Arábie a součásti zařízení jaderných elektráren Dukovany,
Temelín, Paks, Mochovce, Dětmarovice, elektráren a tepláren Vojany, Vřesová, Tušimice,
Chvaletice, Energocentrum Kladno, Škoenergo-Ml.Boleslav, Zlín
slag-lines for the power and heating plants,
piping and collectors for the power stations
overhauls and construction
Shen-Tou, Strongoli, Staro Beschevo, Kolubara, gas power plant Jebel Ali – supplies for
Hyundai, Saudi Arabia, nuclear power plants in Dukovany, Temelin, Paks, Mochovce,
Detmarovice, power plants and heating facilities Vojany, Vresova, Tusimice, Chvaletice,
Energocenter Kladno, Skoenergo-Ml. Boleslav, Zlin
Kraftwerke und Heizkraftwerke – Rohre
für Dampfleitungen und Kammern für ihre
Rekonstruktionen und für Aufbau neuer
Kraftwerke und Heizkraftwerke
Šen-tou, Strongoli, Staro Beševo, Kolubara, Gaskraftwerk Jebel Ali – Lieferungen für
Hyundai, Saudi Arabien und Einrichtungseinzelteile der Kernkraftwerke Dukovany,
Temelín, Paks, Mochovce, Dětmarovice, der Kraftwerke und Heizkraftwerke Vojany,
Vřesová, Tušimice, Chvaletice, Energocentrum Kladno, Škoenergo-Ml.Boleslav, Zlín
a vody
E N E R G E T I C K É S T R OJ Í R E N S T V Í
P O W E R G E N E R AT I O N
M AC H I N E RY
E N E R G I E M A S C H I N E N B AU
8
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
V ÝROBKOVÉ PORTFOLIO SKUPINY
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL
PRODUCT ASSORTMENT OF
THE TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL GROUP
PRODUK TPORTFOLIO DER GRUPPE
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL
VÝROBKOVÉ PORTFOLIO
PRODUC T ASSORTMENT
PRODUK TPORTFOLIO
Kontislitky
Continuously cast rounds
Stranguss verschiedener Querschnitte
Bloky
Blooms
Blöcke
Bramy
Slabs
Brammen
Sochory
Billets
Knüppel
Valcovaný drát
Wire rod
Walzdraht
Železniční kolejnice
Railway rails
Eisenbahnschienen
Příslušenství pro železniční svršek
Railway superstructure accessories
Zubehör für Gleisoberbau
Trubky bezešvé
Seamless tubes
Nahtlose Rohre
Úhelníky
Angles
Winkeleisen
Plochá ocel
Flat steel
Flachstahl
Čtvercová ocel
Squares
Vierkantstahl
Kruhová ocel ve svitcích a tyčích
Round steel in coils and bars
Rundstahl in Wickeln und Stäben
Široká ocel
Wide steel
Breitstahl
Šestihranná ocel
Hexagonal steel
Sechskantstahl
Loupaná tyčová ocel
Bright bars
Geschälter Stabstahl
Tyčová ocel tažená za studena
Cold drawn bars
Stabstahl kaltgezogen
Šrouby
Screws
Schrauben
Řetězy
Chains
Ketten
Lana
Ropes
Seile
Pružiny
Springs
Feder
9
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
PŘEHLED POUŽÍVANÝCH NOREM
REVIEW OF APPLICABLE STANDARDS
ÜBERSICHT DER VERWENDETEN NORMEN
Technické dodací podmínk y
Technical deliver y conditions
Technische Lieferbedingungen
PŘEHLED POUŽÍVANÝCH
NOREM
RE VIE W OF APPLIC ABLE
STANDARDS
ÜBERSICHT DER
VERWENDE TEN NORMEN
TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY
TECHNICAL DELIVERY CONDITIONS
TECHNISCHE LIEFERBEDINGUNGEN
EVROPSKÉ NORMY
EUROPEAN STANDARDS
EUROPÄISCHE NORMEN
EN 10 208-2
Ocelové trubky pro dálková potrubí pro
hořlavé kapaliny a plyny
Steel pipes for pipelines for combustible fluids Stahlrohre für Fernrohrleitungen für
brennbare Flüssigkeiten und Gase
EN 10 210-1, 2
Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných Hot finished structural hollow sections of non- Warmgefertigte Hohlprofile für den
a jemnozrnných konstrukčních ocelí
alloy and fine grain structural steels
Stahlbau aus unlegierten Baustählen und
aus Feinkornbaustählen
EN 10 216-1
Bezešvé ocelové trubky pro nádoby
a zařízení – trubky z nelegovaných ocelí se
zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě
Seamless steel tubes for pressure purposes
– non-alloy steel tubes with specified room
temperature properties
Nahtlose Stahlrohre zu Druckzwecken –
aus unlegierten Stählen mit garantierten
Eigenschaften unter Raumtemperaturen
EN 10 216-2
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby
a zařízení – trubky z nelegovaných
a legovaných ocelí se zaručenými
vlastnostmi při zvýšených teplotách
Seamless steel tubes for pressure purposes –
non-alloy and alloy steel tubes with specified
elevated temperature properties
Nahtlose Stahlrohre zu Druckzwecken –
aus unlegierten und legierten Stählen mit
garantierten Eigenschaften bei höheren
Temperaturen
EN 10 216-3
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové
nádoby a zařízení – trubky z legovaných
jemnozrnných ocelí
Seamless steel tubes for pressure purposes –
alloy fine grain steel tubes
Nahtlose Stahlrohre zu Druckzwecken – aus
legierten Feinkornstählen
EN 10 216-4
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby
a zařízení – trubky z nelegovaných
a legovaných ocelí se zaručenými
vlastnostmi při nízkých teplotách
Seamless steel tubes for pressure purposes –
non-alloy and alloy steel tubes with specified
low temperature properties
Nahtlose Stahlrohre zu Druckzwecken –
aus unlegierten und legierten Stählen mit
garantierten Eigenschaften bei niedrigen
Temperaturen
EN 10 225
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná
zařízení ukotvená při pobřeží
Weldable structural steels for fixed offshore
structures
Schweißgeeignete Baustähle für
feststehende Offshore-Kostruktionen
EN 10 297-1
Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného Seamless circular steel tubes for mechanical
průřezu pro strojírenství a všeobecné použití and general engineering purposes
– trubky z nelegovaných a legovaných ocelí
10
Nahtlose kreisförmige Rohre für
Maschinenbau und für allgemeine
technische Verwendung – Rohre aus
unlegierten und legierten Stählen
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
PŘEHLED POUŽÍVANÝCH NOREM
REVIEW OF APPLICABLE STANDARDS
ÜBERSICHT ÜBER VERWENDETEN NORMEN
Technické dodací podmínky
Technical delivery conditions
Technische Lieferbedingungen
NĚMECKO
GERMANY
DEUTSCHLAND
DIN 1629
Bezešvé kruhové trubky z nelegovaných
ocelí se speciálními požadavky
Seamless circular carbon steel tubes with
special quality requirements
Nahtlose Rohre aus unlegierten Stählen mit
Spezialanforderungen
DIN 1630
Bezešvé kruhové trubky z nelegovaných
ocelí pro zvlášť vysoké požadavky
Seamless circular carbon steel tubes with very Nahtlose Rohre aus unlegierten Stählen für
high quality requirements
besonders hohe Anforderungen
DIN 17 121
Bezešvé kruhové trubky z běžných
konstrukčních ocelí pro ocelové konstrukce
Seamless structural steel circular tubes for
structural engineering purposes
Nahtlose Rohre aus Konstruktionsstählen für
Stahlbau
DIN 17 172
Ocelové trubky pro dálková potrubí pro
hořlavé kapaliny a plyny
Steel pipe for long-distance pipelines for fuel
liquids and gas
Stahlrohre für Fernrohrleitungen und den
Transport von brennbaren Flüssigkeiten und
Gasen
DIN 17 173
Bezešvé trubky kruhového průřezu z ocelí
houževnatých za studena
Seamless circular steel tubes for low
temperatures
Nahtlose kreisförmige Rohre aus kaltzähen
Stählen
DIN 17 175
Bezešvé ocelové trubky ze žárupevných
ocelí
Seamless steel tubes for elevated
temperatures
Nahtlose Stahlrohre aus warmfesten Stählen
DIN 17 176
Bezešvé trubky z ocelí odolných proti vodíku Seamless circular steel tubes for hydrogen
service at elevated temperatures and
pressures
Nahtlose Rohre aus wasserstoffbeständigen
Stählen
DIN 17 204
Trubky z ocelí pro zušlechťování
Seamless circular tubes of steel for quenching Rohre aus Veredelungsstählen
and tempering
DIN 17 210
Trubky z ocelí pro cementování
Case hardening steel pipe
Rohre aus Zementierungsstählen
11
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
PŘEHLED POUŽÍVANÝCH NOREM
REVIEW OF APPLICABLE STANDARDS
ÜBERSICHT DER VERWENDETEN NORMEN
Technické dodací podmínk y
Technical deliver y conditions
Technische Lieferbedingungen
USA
USA
USA
API SPEC 5CT / EN ISO 11 960
Specifikace pro pažnicové a čerpací trubky
Specification for Casing and Tubing
Vorschriften für Casing und Tubing
API SPEC 5L / EN ISO 3183
Specifikace pro naftovodné trubky
Specification for Line Pipe
Vorschriften für Ölfeldrohre
ASTM A 53 / ASME SA 53
Specifikace pro svařované a bezešvé černé
trubky a galvanizované, zinkované
Specification for Pipe, Steel, Black and HotDipped, Zinc-coated welded and seamless
Glatte Stahlrohre
ASTM A 106 / ASME SA 106
Specifikace pro bezešvé ocelové uhlíkové
trubky pro použití za vysokých teplot
Specification for Seamless Carbon Steel Pipe
for High-Temperature Service
Nahtlose kohlenstoffhaltige Stahlrohre für
die Verwendung unter Hochtemperaturen
ASTM A 333 / ASME SA 333
Specifikace pro bezešvé a svařované ocelové Standard Specification for Seamless and
trubky pro použití za nízkých teplot
Welded Steel Pipe for Low-Temperature
Service
Nahtlose und geschweißte Stahlrohre für
den Betrieb unter Niedertemperaturen
ASTM A 335 / ASME SA 335
Specifikace pro bezešvé feritické legované
trubky pro použití za vysokých teplot
Standard Specification for Seamless Ferritic
Alloy-Steel Pipe for High-Temperature Service
Nahtlose Stahlrohre aus ferritischen Stählen
für den Betrieb unter Hochtemperaturen
ASTM A 450 / ASME SA 450
Požadavky na uhlíkové, legované
a austenitické ocelové trubky
Standard Specification of General
Requirements for Carbon, Ferritic Alloy and
Austenitic Alloy Steel Tubes
Anforderungen auf kohlenstoffhaltige,
legierte und austenitische Stahlrohre
ASTM A 530 / ASME SA 530
Specifikace pro hlavní požadavky pro
speciální uhlíkové a legované trubky
FRANCIE
Standard Specification of General
Requirements for Specialized Carbon and
Alloy Steel Pipe
FRANCE
Allgemeine Anforderungen auf Rohre aus
kohlenstoffhaltigen und legierten Stählen
FRANKREICH
NF A 49 - 112
Bezešvé trubky s hladkými konci válcované
za tepla se zaručenými vlastnostmi při
normální teplotě
Nahtlose warmgewalzte Rohre mit glatten
Steel tubes – plain end seamless hot rolled
Enden mit garantierten Eigenschaften bei
tubes with specified room temperature
properties and with special delivery conditions normaler Temperatur
NF A 49 - 211
Bezešvé trubky s hladkými konci
z nelegované oceli pro vedení media
zvýšené teploty
Seamless plain and unalloyed steel tubes for
fluid typing at elevated temperatures
Nahtlose Rohre mit glatten Enden aus
unlegiertem Stahl für Leitung von Medien
mit erhöhter Temperatur
NF A 49 - 311
Bezešvé trubky z ocelí nelegovaných
a legovaných s Mo a Cr-Mo používané při
zvýšených teplotách
12
Seamless tubes for mechanical application
Nahtlose Rohre für mechanische
Verwendung
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
PŘEHLED POUŽÍVANÝCH NOREM
REVIEW OF APPLICABLE STANDARDS
ÜBERSICHT DER VERWENDETEN NORMEN
Technické dodací podmínk y
Technical deliver y conditions
Technische Lieferbedingungen
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
TSCHECHISCHE REPUBLIK
ČSN 42 0165
Trubky z feriticko-perlitických ocelí
se zaručenými hodnotami vrubové
houževnatosti při snížených teplotách
Seamless carbon and alloy-steel tubes for low- Rohre aus Ferritperlitischen Stählen mit
temperature services
garantierten Kerbschlagzähigkeitswerten
bei niedrigeren Temperaturen
ČSN 42 0250
Trubky bezešvé z oceli tříd 10 až 16 tvářené
za tepla
Hot-formed seamless carbon and alloy-steel
tubes
Nahtlose Rohre aus dem Stahl der Klasse 10
bis 16, warmgewalzt
ČSN 42 0251
Trubky ocelové bezešvé se zaručenými
vlastnostmi za vyšších teplot
Seamless carbon and alloy-steel tubes for
high-temperature services
Nahtlose Stahlrohre mit garantierten
Eigenschaften unter höheren Temperaturen
ČSN 42 0252
Trubky bezešvé z oceli třídy 17
Seamless ferritic and austenitic steel tube
Nahtlose Rohre aus dem Stahl der Klasse 17
ČSN 42 5720
Trubky ocelové bezešvé čtyřhranné tvářené
za tepla
Hot-formed seamless square and rectangular
tubes
Nahtlose Vierkantstahlrohre, warmgewalzt
VN 42 0256
Trubky ocelové bezešvé tlustostěnné
tvářené za tepla z oceli tříd 11 až 16
Hot formed seamless carbon and alloy steel
extra strong tubes
Nahtlose dickwandige Stahlrohre,
warmgewalzt, aus den Stahlklassen 11 bis 16
13
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
PŘEHLED POUŽÍVANÝCH NOREM
REVIEW OF APPLICABLE STANDARDS
ÜBERSICHT DER VERWENDETEN ROHRE
Rozměrové normy
Dimensional standards
Massnormen
ROZMĚROVÉ NORMY
DIMENSIONAL STANDARDS
MASSNORMEN
EVROPSKÉ NORMY
EUROPEAN STANDARDS
EUROPÄISCHE NORMEN
EN 10 210-2
Duté profily tvářené za tepla
z nelegovaných a jemnozrnných
konstrukčních ocelí
Hot finished structural hollow sections of
non-alloy and fine grain structural steels
Warmgefertigte Hohlprofile für den
Stahlbau aus unlegierten Baustählen und
aus Feinkornbaustählen
EN 10 216-1
Bezešvé ocelové trubky pro nádoby
a zařízení – trubky z nelegovaných ocelí se
zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě
Seamless steel tubes for pressure purposes
– non-alloy steel tubes with specified room
temperature properties
Nahtlose Stahlrohre zu Druckzwecken –
aus unlegierten Stählen mit garantierten
Eigenschaften unter Raumtemperaturen
EN 10 216-2
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby
a zařízení – trubky z nelegovaných
a legovaných ocelí se zaručenými
vlastnostmi při zvýšených teplotách
Seamless steel tubes for pressure purposes –
non-alloy and alloy steel tubes with specified
elevated temperature properties
Nahtlose Stahlrohre zu Druckzwecken –
aus unlegierten und legierten Stählen mit
garantierten Eigenschaften bei höheren
Temperaturen
EN 10 216-3
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové
nádoby a zařízení – trubky z legovaných
jemnozrnných ocelí
Seamless steel tubes for pressure purposes –
alloy fine grain steel tubes
Nahtlose Stahlrohre zu Druckzwecken – aus
legierten Feinkornstählen
EN 10 216-4
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby
a zařízení – trubky z nelegovaných
a legovaných ocelí se zaručenými
vlastnostmi při nízkých teplotách
Seamless steel tubes for pressure purposes –
non-alloy and alloy steel tubes with specified
low temperature properties
Nahtlose Stahlrohre zu Druckzwecken –
aus unlegierten und legierten Stählen mit
garantierten Eigenschaften bei niedrigen
Temperaturen
EN 10 220
Bezešvé a svařované ocelové trubky
Seamless and welded steel tubes
Nahtlose und geschweißte Stahlrohre
EN 10 225
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná
zařízení ukotvená při pobřeží
Weldable structural steel for fixed offshore
structures
Schweißgeeignete Baustähle für
feststehende Offshore-Konstruktionen
EN 10 297-1
Bezešvé ocelové trubky kruhového
příčného průřezu pro strojírenství
a všeobecné použití – trubky
z nelegovaných a legovaných ocelí
NĚMECKO
Seamless circular steel tubes for mechanical
and general engineering purposes
GERMANY
Nahtlose kreisförmige Rohre für
Maschinenbau und für allgemeine
technische Verwendung – Rohre aus
unlegierten und legierten Stählen
DEUTSCHLAND
DIN 2448
Trubky ocelové bezešvé
14
Seamless steel tubes
Nahtlose Stahlrohre
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
PŘEHLED POUŽÍVANÝCH NOREM
REVIEW OF APPLICABLE STANDARDS
ÜBERSICHT DER VERWENDETEN NORMEN
Rozměrové normy
Dimensional standards
Massnormen
USA
USA
USA
ANSI / ASME B36.10M
Svařované a bezešvé ocelové trubky
Welded and seamless pipe
Geschweißte und nahtlose Stahlrohre
API SPEC 5CT / EN ISO 11 960
Specifikace pro pažnicové a čerpací trubky
Specification for Casing and Tubing
Vorschriften für Casing und Tubing
API SPEC 5L / EN ISO 3183
Specifikace pro naftovodné trubky
FRANCIE
Specification for Line Pipe
FRANCE
Vorschriften für Ölfeldrohre
FRANKREICH
NF A 49 - 112
Bezešvé trubky s hladkými konci válcované
za tepla se zaručenými vlastnostmi při
normální teplotě
Steel tubes – plain end seamless hot rolled
tubes with specified room temperature
properties and with special delivery
conditions
Nahtlose warmgewalzte Rohre mit glatten
Enden mit garantierten Eigenschaften bei
normaler Temperatur
NF A 49 - 211
Bezešvé trubky s hladkými konci
z nelegované oceli pro vedení zvýšené
teploty
Seamless plain and unalloyed steel tubes for
fluid typing at elevated temperatures
Nahtlose Rohre mit glatten Enden aus
unlegiertem Stahl für Leitung von Medien
mit erhöhter Temperatur
NF A 49 - 311
Bezešvé trubky z ocelí nelegovaných
a legovaných s Mo a Cr-Mo používané při
zvýšených teplotách
ČESKÁ REPUBLIKA
Seamless tubes for mechanical application
CZECH REPUBLIC
Nahtlose Rohre für mechanische
Verwendung
TSCHECHISCHE REPUBLIK
ČSN ISO 4200
Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla
Hot-formed seamless steel tubes
Nahtlose warmgewalzte Stahlrohre
ČSN 42 5715
Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla
Hot-formed seamless steel tubes
Nahtlose warmgewalzte Stahlrohre
ČSN 42 5716
Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla
s malými mezními úchylkami
Hot-formed seamless steel tubes with small
tolerances
Nahtlose warmgewalzte Stahlrohre mit
kleinen Grenzabweichungen
ČSN 42 5720
Trubky ocelové bezešvé čtyřhranné tvářené
za tepla
Hot-formed seamless square and rectangular
tubes
Nahtlose Vierkantstahlrohre, warmgewalzte
ČSN 42 5750
Trubky bezešvé z oceli třídy 17 tvářené za
tepla
Seamless hot formed ferritic and austenitic
steel tubes
Nahtlose warmgewalzte Rohre aus Stahl der
Klasse 17
15
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
CHEMICKÉ SLOŽENÍ OCELÍ V YRÁBĚNÝCH DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
CHEMICAL COMPOSITION OF STEEL GRADES
PRODUCED ACCORDING TO FOREIGN STANDARDS
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER GEMÄSS
AUSLÄNDISCHEN NORMEN ERZEUGTEN STÄHLE
1/6
CHEMICKÉ SLOŽENÍ OCELÍ
VYRÁBĚNÝCH DLE ZAHRANIČNÍCH
NOREM
CHEMICAL COMPOSITION OF STEEL
GRADES PRODUCED ACCORDING TO
FOREIGN STANDARDS
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER
GEMÄSS AUSLÄNDISCHEN NORMEN
ERZEUGTEN STÄHLE
Norma
Jakost
C
Mn
Si
P
max.
S
max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
max.
Al
N
B
max.
Nb
max.
Ti
max.
ostatní
Standard
Grade
C
Mn
Si
P
max.
S
max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
max.
Al
N
B
max.
Nb
max.
Ti
max.
other
Norm
Güte
C
Mn
Si
P
max.
S
max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
max.
Al
N
B
max.
Nb
max.
Ti
max.
andere
API Spec. 5CT
H40
0,030
0,030
API Spec. 5CT
J55
0,030
0,030
API Spec. 5CT
K55
0,030
0,030
API Spec. 5CT
L80
0,030
0,030
max.
0,35
max.
0,25
0,030
max.
0,43
max.
1,90
max.
0,45
API Spec. 5CT
N80
0,030
API Spec. 5CT
P110
0,030
0,030
API Spec. 5L
A
(L210)
max.
0,22
max.
0,90
0,030
0,030
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,15
0,001
API Spec. 5L
B
(L245) PSL 1
max.
0,28
max.
1,20
0,030
0,030
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,15
0,001
API Spec. 5L
BN
(L245N) PSL 2
max.
0,24
max.
1,20
0,025
0,015
max.
0,50
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,15
0,001
API Spec. 5L
X42
(L290) PSL 1
max.
0,28
max.
1,30
0,030
0,030
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,15
0,001
API Spec. 5L
X42N
(L290N) PSL 2
max.
0,24
max.
1,20
0,025
0,015
max.
0,50
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,15
API Spec. 5L
X46
(L320) PSL 1
max.
0,28
max.
1,40
0,030
0,030
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,15
API Spec. 5L
X46N
(L320N) PSL 2
max.
0,24
max.
1,40
0,025
0,015
max.
0,50
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,15
API Spec. 5L
X52
(L360) PSL 1
max.
0,28
max.
1,40
0,030
0,030
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,15
API Spec. 5L
X52N
(L360N) PSL 2
max.
0,24
max.
1,40
0,025
0,015
max.
0,50
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,15
API Spec. 5L
X60
(L415) PSL 1
max.
0,28
max.
1,40
0,030
0,030
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,15
0,001
API Spec. 5L
X65
(L450) PSL 1
max.
0,28
max.
1,40
0,030
0,030
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,15
0,001
API Spec. 5L
X65Q
(L450Q) PSL 2
max.
0,18
max.
1,70
max.
0,45
0,025
0,015
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,50
0,001
ISO 3183
L245NE
(BNE) PSL 2
max.
0,18
max.
1,20
max.
0,40
0,025
0,015
0,25
0,30
0,30
0,10
ISO 3183
L290NE
(X42NE) PSL 2
max.
0,19
max.
1,20
max.
0,40
0,025
0,015
0,25
0,30
0,30
0,10
ISO 3183
L360NE
(X52NE) PSL 2
max.
0,22
max.
1,40
max.
0,45
0,025
0,015
0,25
0,30
0,30
0,10
ISO 3183
L245
(B) PSL 1
max.
0,28
max.
1,20
0,030
0,030
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,15
0,001
ISO 3183
L245N
(BN) PSL 2
max.
0,24
max.
1,20
0,025
0,015
max.
0,50
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,15
0,001
ISO 3183
L290
(X42) PSL 1
max.
0,28
max.
1,30
0,030
0,030
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,15
0,001
ISO 3183
L290N
(X42N) PSL 2
max.
0,24
max.
1,20
0,025
0,015
max.
0,50
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,15
ISO 3183
L320
(X46) PSL 1
max.
0,28
max.
1,40
0,030
0,030
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,15
ISO 3183
L320N
(X46N) PSL 2
max.
0,24
max.
1,40
0,025
0,015
max.
0,50
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,15
ISO 3183
L360
(X52) PSL 1
max.
0,28
max.
1,40
0,030
0,030
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,15
ISO 3183
L360N
(X52N) PSL 2
max.
0,24
max.
1,40
0,025
0,015
max.
0,50
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,15
ISO 3183
L415
(X60) PSL 1
max.
0,28
max.
1,40
0,030
0,030
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,15
0,001
ISO 3183
L450
(X65) PSL 1
max.
0,28
max.
1,40
0,030
0,030
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,15
0,001
16
max.
0,40
max.
0,40
max.
0,40
max.
0,45
max.
0,40
max.
0,40
max.
0,40
max.
0,45
0,06
0,001
0,04
0,05
0,04
0,05
0,04
0,05
0,04
0,001
0,07
0,001
0,001
0,10
0,001
0,0150,060
max.
0,012
0,06
0,0150,060
max.
0,012
0,05
0,04
CE max. 0,42
0,10
0,0150,060
max.
0,012
0,05
0,04
CE max. 0,43
0,06
CE max. 0,42
0,001
0,04
0,05
0,04
0,05
0,04
0,05
0,04
0,001
0,07
0,001
0,001
0,1
0,001
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
CHEMICKÉ SLOŽENÍ OCELÍ V YRÁBĚNÝCH DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
CHEMICAL COMPOSITION OF STEEL GRADES
PRODUCED ACCORDING TO FOREIGN STANDARDS
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER GEMÄSS
AUSLÄNDISCHEN NORMEN ERZEUGTEN STÄHLE
2/6
Norma
Jakost
C
Mn
Si
P
max.
S
max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
max.
Al
N
B
max.
Nb
max.
Ti
max.
ostatní
Standard
Grade
C
Mn
Si
P
max.
S
max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
max.
Al
N
B
max.
Nb
max.
Ti
max.
other
Norm
Güte
C
Mn
Si
P
max.
S
max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
max.
Al
N
B
max.
Nb
max.
Ti
max.
andere
ISO 3183
L450Q
(X65Q) PSL 2
max.
0,18
max.
1,70
max.
0,45
0,025
0,015
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,50
max.
0,50
ASTM A53 /
ASME SA53
Gr. A
max.
0,25
max.
0,95
0,050
0,045
max.
0,40
max.
0,40
max.
0,40
max.
0,15
max.
0,08
ASTM A53 /
ASME SA53
Gr. B
max.
0,30
max.
1,20
0,050
0,045
max.
0,40
max.
0,40
max.
0,40
max.
0,15
max.
0,08
ASTM A106 /
ASME SA106
Gr. A
max.
0,25
0,270,93
min.
0,10
0,035
0,035
max.
0,40
max.
0,40
max.
0,40
max.
0,15
max.
0,08
ASTM A106 /
ASME SA106
Gr. B
max.
0,30
0,291,06
min.
0,10
0,035
0,035
max.
0,40
max.
0,40
max.
0,40
max.
0,15
max.
0,08
ASTM A106 /
ASME SA106
Gr. C
max.
0,35
0,291,06
min.
0,10
0,035
0,035
max.
0,40
max.
0,40
max.
0,40
max.
0,15
max.
0,08
ASTM A106 /
ASME SA106
Gr. 1
max.
0,30
0,401,06
0,025
0,025
ASTM A106 /
ASME SA106
Gr. 6
max.
0,30
0,291,06
min.
0,10
0,025
0,025
max.
0,40
max.
0,40
max.
0,30
max.
0,12
max.
0,08
ASTM A335 /
ASME SA335
P. 1
0,10- 0,30- 0,100,20 0,80 0,50
0,025
0,025
ASTM A335 /
ASME SA335
P. 11
0,05- 0,30- 0,500,15 0,60 1,00
0,025
0,025
1,001,50
0,440,65
ASTM A335 /
ASME SA335
P. 12
0,05- 0,300,15 0,61
max.
0,50
0,025
0,025
0,801,25
0,440,65
ASTM A335 /
ASME SA335
P. 22
0,05- 0,300,15 0,60
max.
0,50
0,025
0,025
1,902,60
0,871,13
ASTM A335 /
ASME SA335
P. 2
0,10- 0,30- 0,100,20 0,61 0,30
0,025
0,025
0,500,81
0,440,65
ASTM A335 /
ASME SA335
P. 91
0,08- 0,30- 0,200,12 0,60 0,50
0,020
0,010
max.
0,40
8,009,50
0,851,05
0,01
Zr = 0,01,
Cb 0,06-0,10
ASTM A519 /
ASME SA519
4140
0,38- 0,75- 0,150,43 1,00 0,35
0,040
0,040
max.
0,35
max.
0,25
0,801,10
0,150,25
ASTM A519 /
ASME SA519
4142
0,40- 0,75- 0,150,45 1,00 0,35
0,040
0,040
max.
0,35
max.
0,25
0,801,10
0,150,25
ASTM A519 /
ASME SA519
1026
0,22- 0,600,28 0,90
0,040
0,050
DIN
St 52.0V
0,17- 0,90- 0,170,22 1,20 0,37
0,040
0,040
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,30
DIN
St 52.0 MEC
0,16- 1,250,20 1,50
0,035
0,0200,035
DIN 1629
St 37.0
max.
0,17
0,040
0,040
0,009
DIN 1629
St 44.0
max.
0,21
0,040
0,040
0,009
DIN 1629
St 52.0
max.
0,22
max.
1,60
max.
0,55
0,040
0,035
min.
0,020
DIN 1630
St 37.4
max.
0,17
min.
0,35
max.
0,35
0,040
0,040
min.
0,020
DIN 1630
St 44.4
max.
0,20
min.
0,40
max.
0,35
0,040
0,040
min.
0,020
DIN 1630
St 52.4
max.
0,22
max.
1,60
max.
0,55
0,040
0,035
min.
0,020
DIN 17121
RSt 37-2
max.
0,17
0,050
0,050
0,009
DIN 17121
St 44-2
max.
0,21
0,050
0,050
0,009
DIN 17121
St 37-3
max.
0,17
0,040
0,040
min.
0,020
DIN 17121
St 44-3
max.
0,20
0,040
0,040
min.
0,020
VYSVĚTLIVKY
Vyrábíme po dohodě.
0,001
0,02
0,440,65
0,180,25
Special agreement necessary.
0,030,07
min.
0,015
max.
0,10
LEGEND
max.
0,02
0,0010,004
0,0200,050
ERLÄUTERUNGEN
Wir fertigen im begrenzten Umfang und nur nach
Vereinbarung.
17
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
CHEMICKÉ SLOŽENÍ OCELÍ V YRÁBĚNÝCH DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
CHEMICAL COMPOSITION OF STEEL GRADES
PRODUCED ACCORDING TO FOREIGN STANDARDS
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER GEMÄSS
AUSLÄNDISCHEN NORMEN ERZEUGTEN STÄHLE
3/6
Norma
Jakost
C
Mn
Si
P
max.
S
max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
max.
Al
N
B
max.
Nb
max.
Ti
max.
ostatní
Standard
Grade
C
Mn
Si
P
max.
S
max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
max.
Al
N
B
max.
Nb
max.
Ti
max.
other
Norm
Güte
C
Mn
Si
P
max.
S
max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
max.
Al
N
B
max.
Nb
max.
Ti
max.
andere
DIN 17121
St 52-3
max.
0,22
max.
1,60
max.
0,55
0,040
0,040
DIN 17172
StE 210.7
max.
0,17
min.
0,35
max.
0,45
0,040
0,035
DIN 17172
StE 240.7
max.
0,17
min.
0,40
max.
0,45
0,040
0,035
min.
0,020
DIN 17172
StE 290.7
max.
0,22
0,501,10
max.
0,45
0,040
0,035
min.
0,020
DIN 17172
StE 320.7
max.
0,22
0,701,30
max.
0,45
0,040
0,035
min.
0,020
DIN 17172
StE 360.7
max.
0,22
0,901,50
max.
0,55
0,040
0,035
min.
0,020
DIN 17173
TTSt 35N
max.
0,17
min.
0,40
max.
0,35
0,030
0,025
min.
0,020
DIN 17173
TTSt 35V
max.
0,17
min.
0,40
max.
0,35
0,030
0,025
min.
0,020
DIN 17175
St 35.8
max.
0,17
0,40- 0,100,80 0,35
0,040
0,040
DIN 17175
St 45.8
max.
0,21
0,40- 0,101,20 0,35
0,040
0,040
DIN 17175
15Mo3
0,12- 0,40- 0,100,20 0,80 0,35
0,035
0,035
DIN 17175
10CrMo910
0,08- 0,400,15 0,70
max.
0,50
0,035
0,035
2,002,50
0,901,20
DIN 17175
13CrMo44
0,10- 0,40- 0,100,18 0,70 0,35
0,035
0,035
0,701,10
0,450,65
DIN 17175
14MoV63
0,10- 0,40- 0,100,18 0,70 0,35
0,035
0,035
0,300,60
0,500,70
DIN 17204
41Cr4
0,38- 0,600,45 0,90
max.
0,40
0,035
0,035
0,901,20
DIN 17204
C 45
0,42- 0,500,50 0,80
max.
0,40
0,045
0,045
DIN 17204
C 55
0,52- 0,600,60 0,90
max.
0,40
0,045
0,045
DIN 17204
C 60
0,57- 0,600,65 0,90
max.
0,40
0,045
0,045
DIN 17204
Ck 22
0,17- 0,300,24 0,60
max.
0,40
0,035
0,035
DIN 17204
Ck 35
0,32- 0,500,39 0,80
max.
0,40
0,035
0,035
DIN 17204
Ck 45
0,42- 0,500,50 0,80
max.
0,40
0,035
0,035
DIN 17204
Ck 55
0,52- 0,600,60 0,90
max.
0,40
0,035
0,035
DIN 17204
Ck 60
0,57- 0,600,65 0,90
max.
0,40
0,035
0,035
DIN 17210
C 15
0,12- 0,300,18 0,60
max.
0,40
0,045
0,045
DIN 17210
Ck 15
0,12- 0,300,18 0,60
max.
0,40
0,035
0,035
DIN 17100
ZSt 60-2
max.
0,40
0,20- 0,030,50 0,30
0,035
0,050
max.
0,012
DIN 17100
St 60-2
max.
0,40
0,20- 0,030,50 0,30
0,035
0,050
max.
0,012
EN 10208-2
L 245 NB
max.
0,16
max.
1,10
max.
0,40
0,025
0,020
max.
0,25
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,10
EN 10208-2
L 290 NB
max.
0,17
max.
1,20
max.
0,40
0,025
0,020
max.
0,25
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,10
EN 10208-2
L 360 NB
max.
0,20
max.
1,60
max.
0,45
0,025
0,020
max.
0,25
max.
0,30
max.
0,30
EN 10208-2
L 415 NB
max.
0,21
max.
1,60
max.
0,45
0,025
0,020
max.
0,25
max.
0,30
max.
0,30
18
min.
0,020
0,250,35
0,220,32
0,0150,060
max.
0,012
max.
0,05
0,0150,060
max.
0,012
0,05
0,04
max.
0,10
max.
0,10
0,0150,060
max.
0,012
0,05
0,04
V+Nb+Ti
max. 0,15
max.
0,10
max.
0,15
0,0150,060
max.
0,012
0,05
0,04
V+Nb+Ti
max. 0,15
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
CHEMICKÉ SLOŽENÍ OCELÍ V YRÁBĚNÝCH DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
CHEMICAL COMPOSITION OF STEEL GRADES
PRODUCED ACCORDING TO FOREIGN STANDARDS
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER GEMÄSS
AUSLÄNDISCHEN NORMEN ERZEUGTEN STÄHLE
4/6
Norma
Jakost
C
Mn
Si
P
max.
S
max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
max.
Al
N
B
max.
Nb
max.
Ti
max.
ostatní
Standard
Grade
C
Mn
Si
P
max.
S
max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
max.
Al
N
B
max.
Nb
max.
Ti
max.
other
Norm
Güte
C
Mn
Si
P
max.
S
max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
max.
Al
N
B
max.
Nb
max.
Ti
max.
andere
EN 10210-1
S235JRH
max.
0,17
max.
1,40
0,040
0,040
max.
0,009
EN 10210-1
S275JOH
max.
0,20
max.
1,50
0,035
0,035
max.
0,009
EN 10210-1
S275J2H
max.
0,20
max.
1,50
0,030
0,030
EN 10210-1
S355JOH
max.
0,22
max.
1,60
max.
0,55
0,035
0,035
EN 10210-1
S355J2H
max.
0,22
max.
1,60
max.
0,55
0,030
0,030
min.
0,020
EN 10210-1
S355K2H
max.
0,22
max.
1,60
max.
0,55
0,030
0,030
min.
0,020
EN 10210-1
S275NH
max.
0,20
0,501,40
max.
0,40
0,035
0,030
max.
0,35
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,10
max.
0,08
min.
0,020
max.
0,015
0,05
0,03
EN 10210-1
S275NLH
max.
0,20
0,501,40
max.
0,40
0,030
0,025
max.
0,35
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,10
max.
0,08
min.
0,020
max.
0,015
0,05
0,03
EN 10210-1
S355NH
max.
0,20
0,901,65
max.
0,50
0,035
0,030
max.
0,35
max.
0,50
max.
0,30
max.
0,10
max.
0,12
min.
0,020
max.
0,020
0,05
0,03
EN 10210-1
S355NLH
max.
0,18
0,901,65
max.
0,50
0,030
0,025
max.
0,35
max.
0,50
max.
0,30
max.
0,10
max.
0,12
min.
0,020
max.
0,020
0,05
0,03
EN 10210-1
S420NH
max.
0,22
1,001,70
max.
0,60
0,035
0,030
max.
0,70
max.
0,80
max.
0,30
max.
0,10
max.
0,20
min.
0,020
max.
0,025
0,05
0,03
EN 10210-1
S420NLH
max.
0,22
1,001,70
max.
0,60
0,030
0,025
max.
0,70
max.
0,80
max.
0,30
max.
0,10
max.
0,20
min.
0,020
max.
0,025
0,05
0,03
EN 10210-1
S460NH
max.
0,22
1,001,70
max.
0,60
0,035
0,030
max.
0,70
max.
0,80
max.
0,30
max.
0,10
max.
0,20
min.
0,020
max.
0,025
0,05
0,03
EN 10210-1
S460NLH
max.
0,22
1,001,70
max.
0,60
0,030
0,025
max.
0,70
max.
0,80
max.
0,30
max.
0,10
max.
0,15
min.
0,020
max.
0,025
0,05
0,03
EN 10216-1
P195TR1
max.
0,13
max.
0,70
max.
0,35
0,025
0,020
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,08
max.
0,02
0,01
0,04
Cr+Cu+Mo+Ni
max. 0,7
EN 10216-1
P195TR2
max.
0,13
max.
0,70
max.
0,35
0,025
0,015
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,08
max.
0,02
0,01
0,04
Cr+Cu+Mo+Ni
max. 0,7
EN 10216-1
P235TR1
max.
0,16
max.
1,20
max.
0,35
0,025
0,020
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,08
max.
0,02
0,01
0,04
Cr+Cu+Mo+Ni
max. 0,7
EN 10216-1
P235TR2
max.
0,16
max.
1,20
max.
0,35
0,025
0,015
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,08
max.
0,02
0,01
0,04
Cr+Cu+Mo+Ni
max. 0,7
EN 10216-1
P265TR1
max.
0,20
max.
1,40
max.
0,40
0,025
0,020
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,08
max.
0,02
0,01
0,04
Cr+Cu+Mo+Ni
max. 0,7
EN 10216-1
P265TR2
max.
0,20
max.
1,40
max.
0,40
0,025
0,015
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,08
max.
0,02
min.
0,020
0,01
0,04
Cr+Cu+Mo+Ni
max. 0,7
EN 10216-2
P195GH
max.
0,13
max.
0,70
max.
0,35
0,025
0,010
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,08
max.
0,02
min.
0,020
0,01
0,04
Cr+Cu+Mo+Ni
max. 0,7
EN 10216-2
P235GH
max.
0,16
max.
1,20
max.
0,35
0,025
0,010
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,08
max.
0,02
min.
0,020
0,01
0,04
Cr+Cu+Mo+Ni
max. 0,7
EN 10216-2
P265GH
max.
0,20
max.
1,40
max.
0,40
0,025
0,010
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,08
max.
0,02
min.
0,020
0,01
0,04
Cr+Cu+Mo+Ni
max. 0,7
EN 10216-2
16Mo3
0,12- 0,400,20 0,90
max
0,35
0,025
0,010
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,30
0,250,35
max.
0,040
EN 10216-2
10CrMo9-10
0,08- 0,300,14 0,70
max.
0,50
0,020
0,010
max.
0,30
max.
0,30
2,002,50
0,901,10
max.
0,040
EN 10216-2
11CrMo9-10
0,08- 0,400,15 0,80
max.
0,50
0,025
0,010
max.
0,30
max.
0,30
2,002,50
0,901,10
max.
0,040
EN 10216-2
13CrMo45
0,10- 0,400,17 0,70
max.
0,35
0,025
0,010
max.
0,30
max.
0,30
0,701,15
0,400,60
max.
0,040
EN 10216-2
14MoV6-3
0,10- 0,40- 0,150,15 0,70 0,35
0,025
0,010
max.
0,30
max.
0,30
0,300,60
0,500,70
EN 10216-2
15NiCuMoNb56-4
max.
0,17
0,025
0,010
0,500,80
1,001,30
max.
0,30
0,250,50
VYSVĚTLIVKY
Vyrábíme po dohodě.
0,80- 0,251,20 0,50
min.
0,020
max.
0,009
LEGEND
Special agreement necessary.
0,220,28
min.
0,020
min.
0,020
max.
0,040
max.
0,050
0,0150,045
ERLÄUTERUNGEN
Wir fertigen im begrenzten Umfang und nur nach
Vereinbarung.
19
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
CHEMICKÉ SLOŽENÍ OCELÍ V YRÁBĚNÝCH DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
CHEMICAL COMPOSITION OF STEEL GRADES
PRODUCED ACCORDING TO FOREIGN STANDARDS
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER GEMÄSS
AUSLÄNDISCHEN NORMEN ERZEUGTEN STÄHLE
5/6
Norma
Jakost
C
Mn
Si
P
max.
S
max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
max.
Al
N
B
max.
Nb
max.
Ti
max.
ostatní
Standard
Grade
C
Mn
Si
P
max.
S
max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
max.
Al
N
B
max.
Nb
max.
Ti
max.
other
Norm
Güte
C
Mn
Si
P
max.
S
max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
max.
Al
N
B
max.
Nb
max.
Ti
max.
andere
EN 10216-3
P355N
max.
0,20
0,901,70
max.
0,50
0,025
0,020
max.
0,30
max.
0,50
max.
0,30
max.
0,08
max.
0,1
min.
0,020
max.
0,020
0,05
0,04
Cr+Cu+Mo
max. 0,45
Nb+Ti+V
max. 0,12
EN 10216-3
P355NH
max.
0,20
0,901,70
max.
0,50
0,025
0,010
max.
0,30
max.
0,50
max.
0,30
max.
0,08
max.
0,10
min.
0,020
max.
0,020
0,05
0,04
Cr+Cu+Mo
max. 0,45
Nb+Ti+V
max. 0,12
EN 10216-3
P275NL1
max.
0,16
0,501,50
max.
0,40
0,025
0,008
max.
0,30
max.
0,50
max.
0,30
max.
0,08
max.
0,05
min.
0,020
max.
0,020
0,05
0,04
Cr+Cu+Mo
max. 0,45
Nb+Ti+V
max. 0,05
EN 10216-3
P275NL2
max.
0,16
0,501,50
max.
0,40
0,025
0,005
max.
0,30
max.
0,50
max.
0,30
max.
0,08
max.
0,05
min.
0,020
max.
0,020
0,05
0,04
Cr+Cu+Mo
max. 0,45
Nb+Ti+V
max. 0,05
EN 10216-3
P355NL1
max.
0,18
0,901,70
Max.
0,50
0,025
0,008
max.
0,30
max.
0,50
max.
0,30
max.
0,08
max.
0,10
min.
0,020
max.
0,020
0,05
0,04
Cr+Cu+Mo
max. 0,45
Nb+Ti+V
max. 0,12
EN 10216-3
P355NL2
max.
0,18
0,901,70
max.
0,50
0,025
0,005
max.
0,30
max.
0,50
max.
0,30
max.
0,08
max.
0,10
min.
0,020
max.
0,020
0,05
0,04
Cr+Cu+Mo
max. 0,45
Nb+Ti+V
max. 0,12
EN 10216-3
P460N
max.
0,20
1,001,70
max.
0,60
0,025
0,020
max.
0,70
max.
0,80
max.
0,30
max.
0,10
max.
0,20
min.
0,020
EN 10216-4
P215NL
max.
0,15
0,401,20
max.
0,35
0,025
0,010
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,08
max.
0,02
EN 10216-4
P265NL
max.
0,20
0,601,40
max.
0,40
0,025
0,010
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,30
max.
0,08
EN 10225
S355G14
max.
0,18
max.
1,60
0,150,55
0,025
0,010
max.
0,35
max.
0,30
max.
0,25
max.
0,08
max.
0,020
0,05
0,04
min.
0,020
0,01
0,04
max.
0,02
min.
0,020
0,01
0,04
max.
0,10
max.
0,060
0,05
0,02
max.
0,014
0,0005
Nb+Ti+V
max. 0,22
Cr+Mo+Ni+Cu
max. 0,80
Nb+Ti+V
max. 0,12
Nb+V
max. 0,10
Ceq max. 0,43
EN 10225
S355G15
max.
0,18
max.
1,60
0,150,55
0,025
0,007
max.
0,35
max.
0,30
max.
0,25
max.
0,08
max.
0,10
max.
0,060
max.
0,014
0,0005
0,05
0,02
Cr+Mo+Ni+Cu
max. 0,80
Nb+Ti+V
max. 0,12
Nb+V
max. 0,10
Ceq max. 0,43
EN 10225
S355G1
max.
0,20
0,901,65
max.
0,50
0,035
0,03
EN 10297-1
E235
max.
0,17
max.
1,20
max.
0,35
0,030
0,035
EN 10297-1
E275
max.
0,21
max.
1,40
max.
0,35
0,030
0,035
EN 10297-1
E315
max.
0,21
max.
1,50
max.
0,30
0,030
0,035
EN 10297-1
E355
max.
0,22
max.
1,60
max.
0,55
0,030
0,035
EN 10297-1
E355K2
max.
0,20
0,901,65
max.
0,50
0,030
0,030
EN 10297-1
C15E
0,12- 0,300,18 0,60
max.
0,40
0,035
0,035
EN 10297-1
C45E
0,42- 0,500,50 0,80
max.
0,40
0,035
EN 10297-1
C60E
0,57- 0,600,65 0,90
max.
0,40
0,035
20
max.
0,35
max.
0,50
max.
0,30
max.
0,10
max.
0,12
min.
0,020
max.
0,015
0,05
0,03
Ceq max. 0,43
max.
0,35
max.
0,50
max.
0,30
max.
0,10
max.
0,12
min.
0,02
max.
0,015
0,05
0,05
0,035
max.
0,40
max.
0,40
max.
0,10
Cr+Mo+Ni
max. 0,63
0,035
max.
0,40
max.
0,40
max.
0,10
Cr+Mo+Ni
max. 0,63
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
CHEMICKÉ SLOŽENÍ OCELÍ V YRÁBĚNÝCH DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
CHEMICAL COMPOSITION OF STEEL GRADES
PRODUCED ACCORDING TO FOREIGN STANDARDS
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER GEMÄSS
AUSLÄNDISCHEN NORMEN ERZEUGTEN STÄHLE
6/6
Norma
Jakost
C
Mn
Si
P
max.
S
max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
max.
Al
N
B
max.
Nb
max.
Ti
max.
ostatní
Standard
Grade
C
Mn
Si
P
max.
S
max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
max.
Al
N
B
max.
Nb
max.
Ti
max.
other
Norm
Güte
C
Mn
Si
P
max.
S
max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
max.
Al
N
B
max.
Nb
max.
Ti
max.
andere
EN 10297-1
E470
0,16- 1,30- 0,100,22 1,70 0,50
0,030
0,035
0,080,15
min.
0,01
max.
0,020
EN 10297-1
41Cr4
0,38- 0,600,45 0,90
max.
0,40
0,035
0,035
0,901,20
EN 10297-1
42CrMo4
0,38- 0,600,45 0,90
max.
0,40
0,035
0,035
0,901,20
0,150,30
EN 10297-1
20MnV6
0,16- 1,30- 0,100,22 1,70 0,50
0,035
0,035
max.
0,40
max.
0,40
max.
0,20
0,100,20
EN 10297-1
30G2
0,27- 1,40- 0,170,36 1,80 0,37
0,035
0,035
max.
0,30
max.
0,25
EN 10297-1
E420J2
0,16- 1,30- 0,100,22 1,70 0,50
0,030
0,035
max.
0,30
max.
0,40
max.
0,30
max.
0,08
0,080,15
min.
0,010
max.
0,020
0,07
0,05
EN 10297-1
E460K2
max.
0,20
max.
0,60
0,030
0,030
max.
0,70
max.
0,80
max.
0,30
max.
0,10
max.
0,20
min.
0,020
max.
0,025
0,05
0,05
EN 10297-1
E590K2
0,16- 1,30- 0,100,22 1,70 0,50
0,030
0,035
max.
0,30
max.
0,40
max.
0,30
max.
0,08
0,080,15
min.
0,010
max.
0,020
0,07
0,05
EN 10297-1
16MnCr5
0,14- 1,000,19 1,30
max.
0,40
0,035
0,035
NF A49-311
TU 37-b
max.
0,18
max.
0,75
max.
0,35
0,040
0,040
NF A49-213
TU 37-c
max.
0,16
0,35- 0,060,75 0,30
0,035
0,035
NF A49-311
TU 52-b
max.
0,20
max.
1,50
max.
0,50
0,040
0,040
NF A49-211
TU E 220
(B, B1, B2)
max.
0,15
max.
0,80
max.
0,30
0,025
0,025
NF A49-211
TU E 250
(B, B1, B2)
max.
0,21
max.
1,00
max.
0,35
0,025
0,025
NF A49-211
TU E 275
(B, B1, B2)
max.
0,23
max.
1,35
max.
0,40
0,025
0,025
NF A 49-112
TU E 220A
max.
0,18
max.
0,75
max.
0,35
0,040
0,040
VYSVĚTLIVKY
Vyrábíme po dohodě.
1,001,70
0,07
max.
0,20
0,801,10
0,25
Sn
max. 0,03
LEGEND
Special agreement necessary.
ERLÄUTERUNGEN
Wir fertigen im begrenzten Umfang und nur nach
Vereinbarung.
21
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
MECHANICKÉ VLASTNOSTI OCELÍ V YRÁBĚNÝCH DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL GRADES
PRODUCED ACCORDING TO FOREIGN STANDARDS
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN DER GEMÄSS
A U S L Ä N D I S C H E N N O R M E N E R Z E U G T E N S TÄ H L E
1/4
MECHANICKÉ VLASTNOSTI OCELÍ
VYRÁBĚNÝCH DLE ZAHRANIČNÍCH
NOREM
Norma
Standard
Norm
API Spec. 5CT
Jakost
Grade
Güte
H40
J55
K55
N80 Typ1
N80 Q
L80 Typ1
P110
Q125
API Spec. 5L
A (L210) PSL 1
B (L245) PSL 1
BN (L245N) PSL 2
X42 (L290) PSL 1
X42N (L290N) PSL 2
X46 (L320) PSL 1
X46N (L320N) PSL 2
X52 (L360) PSL 1
X52N (L360N) PSL 2
X60Q (L415Q) PSL 2
X65 (L450) PSL 1
X65Q (L450Q) PSL 2
X70 (L485) PSL 1
X70Q (L485Q) PSL 2
ISO 3183-M
L245NE (BNE) PSL 2
L290NE (X42NE) PSL 2
L360NE (X52NE) PSL 2
L415QE (X60QE) PSL 2
L450QE (X65QE) PSL 2
L485QE (X70QE) PSL
ISO 3183
L245 (B) PSL 1
L245N (BN) PSL 2
L290 (X42) PSL 1
L290N (X42N) PSL 2
L320 (X46) PSL 1
L320N (X46N) PSL 2
L360 (X52) PSL 1
L360N (X52N) PSL 2
L415Q (X60Q) PSL 2
L450 (X65) PSL 1
L450Q (X65Q) PSL 2
L485 (X70) PSL 1
L485Q (X70Q) PSL 2
ASTM A53
Gr. A
Gr. B
ASTM A106
Gr. A
Gr. B
Gr. C
ASTM A333
Gr. 1
Gr. 6
ASTM A335
P1
P2
P5
P11
P12
P22
P91
ASTM A519
1026
4130
4140
4140
4142
4142
DIN
X10CrMoVNb9-1
X10CrMoVNb9-1
St 52.0V
St 52.0MEC
DIN 1629
St 37.0
St 44.0
St 52.0
22
Tepelné
zpracování
Heat
treatment
Wärmebehandlung
V
V
V
V
QT
QT
QT
QT
V
V
V
V
V
V
V
V
V
QT
QT
QT
QT
QT
V
V
V
QT
QT
QT
V
V
V
V
V
V
V
V
QT
QT
QT
QT
QT
V
V
V
V
V
V
V
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
N
QT
A
QT
A
QT
NT
NT
V
V
V
V
V
MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL
GRADES PRODUCED ACCORDING
FOREIGN STANDARDS
Re min. (MPa)
t do 16
mm
t 16 – 40
mm
t 40 – 65
mm
Re min. (MPa)
t up to 16 t 16 – 40
mm
mm
t 40 – 65
mm
Re min. (MPa)
t bis 16 t 16 – 40 t 40 – 65
mm
mm
mm
276-552 / 40-80 ksi
379-552 / 55-80 ksi
379-552 / 55-80 ksi
552-758 / 80-110 ksi
552-758 / 80-110 ksi
552-655 / 80-95 ksi
758-965 / 110-140 ksi
862-1034 / 125-150 ksi
210 / 30 500 psi
245 / 35 500 psi
245-495 / 35 500-71 800 psi
290 / 42 100 psi
290-495 / 42 100-71 800 psi
320 / 46 400 psi
320-525 / 46 400-76 100 psi
360 / 52 200 psi
360-530 / 52 200-76 900 psi
415-565 / 60 200-81 900 psi
450 / 65 300 psi
450-600 / 65 300-87 000 psi
485 / 70 300 psi
485-635 / 70 300-92 100 psi
245-440 / 35 500-63 800 psi
290-440 / 42 100-63 800 psi
360-510 / 52 200-74 000 psi
415-565 / 60 200-81 900 psi
450-570 / 65 300-82 700 psi
485-605 / 70 300-92 100 psi
245 / 35 500 psi
245-495 / 35 500-71 800 psi
290 / 42 100 psi
290-495 / 42 100-71 800 psi
320 / 46 400 psi
320-525 / 46 400-76 100 psi
360 / 52 200 psi
360-530 / 52 200-76 900 psi
415-565 / 60 200-81 900 psi
450 / 65 300 psi
450-600 / 65 300-87 000 psi
485 / 70 300 psi
485-635 / 70 300-92 100 psi
205 / 30 000 psi
240 / 35 000 psi
205 / 30 000 psi
240 / 35 000 psi
275 / 40 000 psi
205 / 30 000 psi
240 / 35 000 psi
205 / 30 ksi
205 / 30 ksi
205 / 30 ksi
205 / 30 ksi
220 /32 ksi
205 / 30 ksi
415 / 60 ksi
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN DER
GEMÄSS AUSLÄNDISCHEN NORMEN
ERZEUGTEN STÄHLE
Rm
(MPa)
A5 min.
(%)
(°C)
KV
(J)
HBW
max.
Rm
(MPa)
A5 min.
(%)
(°C)
KV
(J)
HBW
max.
Rm
(MPa)
A5 min.
(%)
(°C)
KV
(J)
HBW
max.
min. 414 / 60 ksi
min. 517 / 75 ksi
min. 655 / 95 ksi
min. 689 / 100 ksi
min. 689 / 100 ksi
min. 655 / 95 ksi
min. 862 / 125 ksi
min. 931 / 135 ksi
min. 335 / 48 600 psi
min. 415 / 60 200 psi
415-655 / 60 200-95 000 psi
min. 415 / 60 200 psi
415-655 / 60 200-95 000 psi
min. 435 / 63 100 psi
435-655 / 63 100-95 000 psi
min. 460 / 66 700 psi
460-760 / 66 700-110 200 psi
520-760 / 75 400-110 200 psi
535 / 77 600 psi
535-760 / 77 600-110 200 psi
570 / 82 700 psi
570-760 / 82 700-110 200 psi
415-760 / 60 200-110 200 psi
415-760 / 60 200-110 200 psi
460-760 / 66 700-110 200 psi
520-760 / 75 400-110 200 psi
535-760 / 77 600-110 200 psi
570-760 / 82 700-110 200 psi
min. 415 / 60 200 psi
415-655 / 60 200-95 000 psi
min. 415 / 60 200 psi
415-655 / 60 200-95 000 psi
min. 435 / 63 100 psi
435-655 / 63 100-95 000 psi
min. 460 / 66 700 psi
460-760/ 66 700-110 200 psi
520-760 / 75 400-110 200 psi
535 / 77 600 psi
535-760 / 77 600-11 200 psi
570 / 82 700 psi
570-760 / 82 700-110 200 psi
330 / 48 000 psi
415 / 60 000 psi
330 / 48 000 psi
415 / 60 000 psi
485 / 70 000 psi
380 / 55 000 psi
415 / 60 000 psi
380 / 55 ksi
380 / 55 ksi
415 / 60 ksi
415 / 60 ksi
415 / 60 ksi
415 / 60 ksi
585 / 85 ksi
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
24
23
22
20
20
20
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. API
vz. ASTM
vz. ASTM
35
30
30
35
30
30
30
30
30
30
30
20
0
27
0
27
0
27
0
0
27
27
0
27
0
0
0
0
0
0
0
27
L=60 / T=40
L=60 / T=40
L=60 / T=40
L=60 / T=40
L=60 / T=40
L=60 / T=40
0
27
0
27
0
27
0
0
27
27
0
27
0
27
-45 / -48 / -56
-45 / -48 / -56
18 / 14 / 9
18 / 14 / 9
Hodnoty mechanických vlastností dle specifikace zákazníka.
Mechanical properties according to customer specifications.
Die Werte der mechanischen Eigenschaften gemäss Kundenspezifikation.
450 (≤ 150 mm)
430 (150-400 mm)
355
235
275
355
355
225
265
345
355
215
255
335
620-850
600-830
20
20
500-640
350-480
420-550
500-650
18
25
21
21
20
20
68
68
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
MECHANICKÉ VLASTNOSTI OCELÍ V YRÁBĚNÝCH DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL GRADES
PRODUCED ACCORDING TO FOREIGN STANDARDS
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN DER GEMÄSS
A U S L Ä N D I S C H E N N O R M E N E R Z E U G T E N S TÄ H L E
2/4
Norma
Jakost
Standard
Grade
Norm
Güte
DIN 1630
Tepelné
zpracování
Heat
treatment
Wärmebehandlung
Re min. (MPa)
t do 16
mm
Re min. (MPa)
Re min. (MPa)
HBW
max.
Rm
(MPa)
A5 min.
(%)
(°C)
KV
(J)
HBW
max.
HBW
max.
KV
(J)
350-480
420-550
500-650
570-710
340-470
340-470
410-540
410-540
490-630
320-440
370-490
420-540
460-580
510-630
340-460
360-490
360-490
360-480
25
21
21
16
26
26
22
22
22
28
26
25
23
22
25
23
23
25
20
20
20
L=43 / T=27
L=43 / T=27
L=43 / T=27
255
245
410-530
21
270
≤ 10 mm: 285
270
≤ 10 mm: 305
22
22
22
22
20
20
12CrMo195
C 22
CK 22
C 35
CK 35
C 45
CK 45
C 55
CK 55
C 60
CK 60
41Cr4
41Cr4
25CrMo4
34CrMo4
C 10
CK 10
C 15
CK 15
NT
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
QT
G
QT
QT
V
V
V
V
DIN 17210
KV
(J)
(°C)
NT
DIN 17176
DIN 17204
(°C)
A5 min.
(%)
14MoV6-3/14MoV63
V
N
N
NT
A5 min.
(%)
Rm
(MPa)
290
280
DIN 17175
Rm
(MPa)
t 16 – 40 t 40 – 65
mm
mm
225
215
265
255
345
335
325
315
225
215
225
215
265
255
265
255
345
335
210
210
240
240
290
290
320
320
360
360
≤ 10 mm: 225
≤ 25 mm: 255
25-40 mm: 235
235
225
215
NT
DIN 17173
t 40 – 65
mm
t bis 16
mm
235
275
355
335
235
235
275
275
355
210
240
290
320
360
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
QT
QT
V
DIN 17172
t 40 – 65
mm
t up to 16 t 16 – 40
mm
mm
St 37.4
St 44.4
St 52.4
St 60-2
RSt 37-2
St 37-3
St 44-2
St 44-3
St 52-3
StE 210.7
StE 240.7
StE 290.7
StE 320.7
StE 360.7
TTSt 35N
TTSt 35V
TTSt 35V
St 35.8
St 35.8
St 45.8
St 45.8
15Mo3
15Mo3
13CrMo44
13CrMo44
10CrMo910
DIN 17100
DIN 17121
t 16 – 40
mm
235
280
280
270
450-600
450-600
440-590
440-590
450-600
320
320
310
460-610
390
≤ 8: 340
≤ 8: 340
≤ 8: 430
≤ 8: 430
≤ 8: 490
≤ 8: 490
≤ 8: 550
≤ 8: 550
≤ 8: 580
≤ 8: 580
≤ 8: 800
390
≤ 20: 290
≤ 20: 290
≤ 20: 380
≤ 20: 380
≤ 20: 430
≤ 20: 430
≤ 20: 490
≤ 20: 490
≤ 20: 520
≤ 20: 520
≤ 20: 660
≤ 8: 700
≤ 8: 800
≤ 20: 600 ≤ 50: 450 900-1100 / 800-1000 / 700-900 12 / 14 / 15
≤ 20: 650 ≤ 50: 550 1100-1200 / 900-1100 / 800-1000 11 / 12 / 14
260
390
570-740
≤ 50: 270
500-700 / 470-670 / 440-640
≤ 50: 270
500-700 / 470-670 / 440-640
≤ 50: 320
630-830 / 600-800 / 550-750
≤ 50: 320
630-830 / 600-800 / 550-750
≤ 50: 370
700-900 / 650-850 / 630-830
≤ 50: 370
700-900 / 650-850 / 630-830
≤ 50: 420 800-1000 / 750-950 / 700-900
≤ 50: 420 800-1000 / 750-950 / 700-900
≤ 50: 450 850-1050 / 800-1000 / 750-950
≤ 50: 450 850-1050 / 800-1000 / 750-950
≤ 50: 560 1000-1200 / 900-1100 / 800-1000
VYSVĚTLIVKY
18
20 / 22 / 22
20 / 22 / 22
17 / 19 / 20
17 / 19 / 20
14 / 16 / 17
14 / 16 / 17
12 / 14 / 15
12 / 14 / 15
11 / 13 / 14
11 / 13 / 14
11 / 12 / 14
LEGEND
20
27
-20
27
20
27
-20
27
-20
27
0
47
0
47
0
47
0
47
0
47
-40
40
-50
L=40 / T=27
-40
L=40 / T=27
20°C / DVM L ≤ 200 mm / > t 30 mm / 48
20°C / DVM T ≥ 200 mm / > t 30 mm / 34
20°C / DVM L ≤ 200 mm / > t 30 mm / 48
20°C / DVM T ≥ 200 mm / > t 30 mm / 34
20°C / DVM L ≤ 200 mm / > t 20 mm / 48
20°C / DVM T ≥ 200 mm / > t 20 mm / 34
20°C / DVM L ≤ 200 mm / > t 30 mm / 48
20°C / DVM T ≥ 200 mm / > t 30 mm / 34
20°C / DVM L ≤ 200 mm / > t 30 mm / 48
20°C / DVM T ≥ 200 mm / > t 30 mm / 34
20°C / DVM L ≤ 200 mm / > t 10 mm / 55
20°C / DVM T ≥ 200 mm / > t 10 mm / 41
20
L=55 / T=39
ERLÄUTERUNGEN
T – příčný
L – podélný
t – tloušťka stěny
T – transverse
L – longitudinal
t – wall thickness
T – quer
L – längs
t – Wanddicke
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ
V – bez tepelného zpracování
N – normalizačně žíháno
A; G – žíháno na měkko
NT – normalizačně žíháno a popouštěno
QT – zušlechtěno
HEAT TREATMENT
V – without heat treatment
N – normalizing
A; G – soft annealing
NT – normalizing and tempering
QT – quenching and tempering
WÄRMEBEHANDLUNG
V – ohne Wärmebehandlung
N – Normalglühen
A; G – Weichglühen
NT – Normalglühen und Anlassen
QT – Härten und Anlassen
POZNÁMKA
– uvedené min. hodnoty KV platí pro plný vzorek
(10x10 mm)
– u hodnot KV bez uvedené teploty se provádějí
zkoušky při + 20°C
vz.API / ASTM – podle API / ASTM
DNV – Označení typu zkušebního vzorku pro zkoušku
rázem v ohybu dle DIN 50115.
NOTICE
– stated min. KV values apply to a full sample (10x10 mm)
– testing at + 20°C is carried out where the KV value has
no temperature data
VERMERK
– angenannte minimum KV Werte gülten für den
ganzen Muster
– bei KV Werten ( ohne angenannte Temperaturen ) sind
die Probenbei + 20 durchgeführt
vz.API / ASTM – gemäss API / ASTM
DNV – Bezeichnung des Probestücktyps für den
Kerbschlagversuch gem. DIN 50115.
Vyrábíme po dohodě.
vz.API / ASTM – according to API / ASTM
DNV – Designation of the type test sample for impact
bending test according to DIN 50115.
Special agreement necessary.
Wir fertigen im begrenzten Umfang und nur nach
Vereinbarung.
23
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
MECHANICKÉ VLASTNOSTI OCELÍ V YRÁBĚNÝCH DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL GRADES
PRODUCED ACCORDING TO FOREIGN STANDARDS
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN DER GEMÄSS
A U S L Ä N D I S C H E N N O R M E N E R Z E U G T E N S TÄ H L E
3/4
Norma
Standard
Norm
EN 10208-2
EN 10210-1
EN 10216-1
EN 10216-2
EN 10216-3
EN 10216-4
EN 10225
EN 10297-1
24
Jakost
Grade
Güte
Tepelné
zpracování
Heat
treatment
Wärmebehandlung
Re min. (MPa)
t do 16
mm
t 16 – 40
mm
t 40 – 65
mm
Re min. (MPa)
t up to 16 t 16 – 40
mm
mm
t 40 – 65
mm
Re min. (MPa)
t bis 16
mm
L245NB
L290NB
L360NB
L415NB
S235JRH
S275J0H
S275J2H
S355J0H
S355J2H
S355K2H
S275NH
S275NLH
S355NH
S355NLH
S420NH
S420NLH
S460NH
S460NLH
P195TR1
P195TR2
P235TR1
P235TR2
P265TR1
P265TR2
P195GH
P235GH
P265GH
20MnNb6
16Mo3
14MoV6-3
10CrMo5-5
13CrMo4-5
10CrMo9-10
11CrMo9-10
25CrMo4
15NiCuMoNb5-6-4
X10CrMoVNb9-1
X10CrWMoVNb9-2
P275NL1
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
N
NT
NT
NT
NT
QT
QT
NT
NT
NT
N
235
275
275
355
355
355
275
275
355
355
420
420
460
460
195
195
235
235
265
265
195
235
265
355
280
320
275
290
280
355
345
440
450
440
275
P275NL2
N
275
t 16 – 40 t 40 – 65
mm
mm
≤ 25: 245-440
≤ 25: 290-440
≤ 25: 360-510
≤ 25: 415-565
225
215
265
255
265
255
345
335
345
335
345
335
265
255
265
255
345
335
345
335
400
390
400
390
440
430
440
430
185
175
185
175
225
215
225
215
255
245
255
245
225
255
345
270
320
275
290
280
355
345
440
450
440
275
215
245
335
260
310
265
280
270
355
345
440
450
440
265
275
265
P355N
V
≤ 20: 355 / 345
335
P355NH
V
≤ 20: 355 / 345
335
P355NL1
N
≤ 20: 355 / 345
335
≤ 20: 355 / 345
335
P355NL2
N
P460N
N
P215NL
P255QL
V
QT
P265NL
S355G14
S355G15
S355G1
E235
E275
E315
E355
E470
E355K2
E420J2
E460K2
E590K2
C10E
C15E
C15R
C22E
C22E
V
N
N
N
V
V
V
V
V
V
V
V
QT
A
A
A
V
A
12: 460 / 20: 450 / 40: 440 /
50: 425 / 65: 410 /
≤ 10: 215
255
255
255
≤ 25: 265
≤ 20: 355 / ≤ 40: 345 / > 40: 345
≤ 20: 355 / ≤ 40: 345 / > 40: 345
≤ 20: 355 / ≤ 40: 345 / > 40: 345
235
225
215
275
265
255
315
305
295
355
345
335
470
430
400
355
345
335
420
400
390
460
440
430
590
540
480
240
210
210
Rm
(MPa)
A5 min.
(%)
(°C)
KV
(J)
HBW
max.
Rm
(MPa)
A5 min.
(%)
(°C)
KV
(J)
HBW
max.
Rm
(MPa)
A5 min.
(%)
(°C)
KV
(J)
HBW
max.
min. 415
min. 415
min. 460
min. 520
360-510
410-560
410-560
470-630
470-630
470-630
370-510
370-510
470-630
470-630
520-680
520-680
540-720
540-720
320-440
320-440
360-500
360-500
410-570
410-570
320-440
360-500
410-570
500-650
450-600
460-610
410-560
440-590
480-630
540-680
540-690
610-780
630-830
620-850
≤ 20:390-530
> 20:390-510
≤ 20:390-530
> 20:390-510
≤ 20:490-650
> 20:490-630
≤ 20:490-650
> 20:490-630
≤ 20:490-650
> 20:490-630
≤ 20:490-650
> 20:490-630
560-730
24
23
22
20
26
23
23
22
22
22
24
24
22
22
19
19
17
17
27
27
25
25
21
21
27
25
23
22
22
20
22
22
22
20
18
19
19
19
24
0
0
0
0
20
0
-20
0
-20
-20
-20
-50
-20
-50
-20
-50
-20
-50
L=60 / T=40
L=60 / T=40
L=60 / T=40
L=60 / T=40
27
27
27
27
27
40
40
27
40
27
40
27
40
27
0
L=40 / T=27
0
L=40 / T=27
0
0
0
0
0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
-40
L=40 / T=27
L=40 / T=27
L=40 / T=27
L=40 / T=27
L=40 / T=27
L=40 / T=27
L=40 / T=27
L=40 / T=27
L=40 / T=27
L=40 / T=27
L=40 / T=27
L=40 / T=27
L=40 / T=27
L=40 / T=27
L=40 / T=27
L=40 / T=27
24
-50
L=40 / T=27
22
-20
L=40 / T=27
22
-20
L=40 / T=27
22
-40
L=40 / T=27
22
-50
L=40 / T=27
19
-20
L=40 / T=27
360-480
360-490
25
23
-40
-50 / -40
40
L=40 / T=27
410-570
460-620
460-620
470-630
min. 360
min. 410
min. 450
min. 490
650 / 600 / 570
≤ 40: 490 / 470
600 / 560 / 530
min. 550
700 / 650 / 570
24
22
22
22
25
22
21
20
17
20
19
19
16
-40
-40
-40
-20
L=40 / T=27
50
50
50
-20
-20
-20
-20
L=40 / T=27
L=27 / T=20
L=40 / T=27
L=40 / T=27
430 / 410 / 410
24 / 25 / 25
-50°C
t ≤ 25 mm
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
MECHANICKÉ VLASTNOSTI OCELÍ V YRÁBĚNÝCH DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL GRADES
PRODUCED ACCORDING TO FOREIGN STANDARDS
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN DER GEMÄSS
A U S L Ä N D I S C H E N N O R M E N E R Z E U G T E N S TÄ H L E
4/4
Norma
Standard
Norm
EN 10297-1
GOST 1050
GOST19281
GOST 20072
GOST 4543
NF A 49-311
NF A 49-112
NF A 49-211
Jakost
Grade
Güte
Tepelné
zpracování
Heat
treatment
Wärmebehandlung
Re min. (MPa)
t do 16
mm
t 16 – 40
mm
t 40 – 65
mm
Re min. (MPa)
t up to 16 t 16 – 40
mm
mm
t 40 – 65
mm
Re min. (MPa)
Rm
(MPa)
A5 min.
(%)
(°C)
KV
(J)
HBW
max.
Rm
(MPa)
A5 min.
(%)
(°C)
KV
(J)
HBW
max.
(°C)
KV
(J)
HBW
max.
t bis 16
mm
300
t 16 – 40
mm
270
t 40 – 65
mm
270
Rm
(MPa)
A5 min.
(%)
550 / 520 / 520
18 / 19 / 19
340
305
305
620 / 580 / 580
14 / 16 / 16
390
350
340
710 / 670 / 670
10 / 11 / 11
≤ 25: 600-750
≤ 50: 560-710
> 50: 530-680
700-850
650-800
570-720
600 / 590
900 / 800 / 700 / 650
19
0
L=40 / T=27
16
-40
L=30 / T=21
18
12 / 14 / 15
/ 16
20
≤ 8L: 45
> 8: 50 / 32
C35E
C35E
C45E
C45E
C60E
C60E
20MnV6
V
A
V
A
V
A
N
20MnV6
QT
> 12: 590 / > 25: 570 / > 40: 540
> 50: 510 / > 65: 480
30G2
25CrMo4
V
QT
25CrMo4
34CrMo4
A
QT
≤ 100: 290 / >100: 310
≤ 8:700 / ≤ 20: 600 / ≤ 50: 450 /
400
34CrMo4
42CrMo4
A
QT
42CrMo4
41Cr4
16MnCr5
10
20
25
30
35
45
55
09G2S
12Ch1MF
15ChM
30ChN2VA
40Ch
TU37-b
TU52-b
TU E 220 A
TU E 220 B
TU E 220 B1
TU E 220 B2
TU E 250 B
TU E 250 B1
TU E 250 B2
TU E 275 B
TU E 275 B1
TU E 275 B2
A
A
A
V
V
V
V
V
V
V
N
NT
N
N
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
> 12: 450 / > 25: 440 / > 40: 420
> 50: 400 / > 65: 390
≤ 8: 800 / ≤ 20: 650 / ≤ 50: 550 /
500
1000 / 900 / 800 / 750
11 / 12 / 14
/ 15
20
≤ 8L: 35
> 8-20:40
25 / 45 / 27
≤ 8: 900 / ≤ 20: 750 / ≤ 50: 650 /
550
1100 / 1000 / 900 / 800
10 / 11 / 12
/ 13
20
≤ 8L: 30
> 8: 35
22
205
245
275
294
315
355
380
265
274-431
225
785
min. 330
min. 410
min. 450
min. 490
min. 530
min. 600
min. 650
min. 470
441-588
min. 431
min. 981
31
25
23
21
20
16
13
22
21
21
12
200
220
220
220
250
250
250
275
275
275
min. 360
min. 510
360-500
370-490
370-490
370-490
410-530
410-530
410-530
470-590
470-590
470-590
23
20
23
26
26
26
23
23
23
20
20
20
205
245
275
294
315
355
380
265
274-431
225
785
205
245
275
294
315
355
380
265
274-431
225
785
220
345
220
220
220
220
250
250
250
275
275
275
200
325
200
220
220
220
250
250
250
275
275
275
VYSVĚTLIVKY
LEGEND
20
20
20
20
88
78
69
49
29
20
0
-20
20
0
-20
20
0
-20
V=35
V=35
V=35
V=35
V=35
V=35
V=35
V=35
V=35
ERLÄUTERUNGEN
T – příčný
L – podélný
t – tloušťka stěny
T – transverse
L – longitudinal
t – wall thickness
T – quer
L – längs
t – Wanddicke
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ
V – bez tepelného zpracování
N – normalizačně žíháno
A; G – žíháno na měkko
NT – normalizačně žíháno a popouštěno
QT – zušlechtěno
HEAT TREATMENT
V – without heat treatment
N – normalizing
A; G – soft annealing
NT – normalizing and tempering
QT – quenching and tempering
WÄRMEBEHANDLUNG
V – ohne Wärmebehandlung
N – Normalglühen
A; G – Weichglühen
NT – Normalglühen und Anlassen
QT – Härten und Anlassen
POZNÁMKA
– uvedené min. hodnoty KV platí pro plný vzorek
(10×10 mm)
– u hodnot KV bez uvedené teploty se provádějí
zkoušky při + 20°C
vz.API / ASTM – podle API / ASTM
DNV – Označení typu zkušebního vzorku pro zkoušku
rázem v ohybu dle DIN 50115.
NOTICE
– stated min. KV values apply to a full sample (10×10 mm)
– testing at + 20°C is carried out where the KV value has
no temperature data
VERMERK
– angenannte minimum KV Werte gülten für den
ganzen Muster
– bei KV Werten ( ohne angenannte Temperaturen ) sind
die Probenbei + 20 durchgeführt
vz.API / ASTM – gemäss API / ASTM
DNV – Bezeichnung des Probestücktyps für den
Kerbschlagversuch gem. DIN 50115.
Vyrábíme po dohodě.
vz.API / ASTM – according to API / ASTM
DNV – Designation of the type test sample for impact
bending test according to DIN 50115.
Special agreement necessary.
Wir fertigen im begrenzten Umfang und nur nach
Vereinbarung.
25
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
CHEMICKÉ SLOŽENÍ OCELÍ V YRÁBĚNÝCH
DLE ČSN
CHEMICAL COMPOSITION OF STEEL GRADES
PRODUCED ACCORDING TO ČSN
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER GEMÄSS
ČSN – NORM ERZEUGTEN STÄHLE
CHEMICKÉ SLOŽENÍ OCELÍ
VYRÁBĚNÝCH DLE ČSN
CHEMICAL COMPOSITION OF STEEL
GRADES PRODUCED ACCORDING TO ČSN
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER
GEMÄSS ČSN – NORM ERZEUGTEN STÄHLE
Jakost
C
Mn
Si
P
S
max. max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
Al
N
Nb, Ti, B a W
P+S Cr+Ni+Cu
max.
max.
Grade
C
Mn
Si
P
S
max. max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
Al
N
Nb, Ti, B and W
P+S Cr+Ni+Cu
max.
max.
Güte
C
Mn
Si
P
S
max. max.
Cu
Ni
Cr
Mo
V
Al
N
Nb, Ti, B und W
P+S Cr+Ni+Cu
max.
max.
11 353
max. 0,18
0,05
0,05
11 453
max. 0,24
0,05
0,05
11 503
max. 0,18
max. 1,60 max. 0,55 0,035 0,035 max. 0,30 max. 0,30 max. 0,30
11 523
max. 0,20
max. 1,60 max. 0,55 0,035 0,035
11 650
max. 0,55
0,05
0,05
11 658
max. 0,50
0,04
0,05
0,09
0,09
min. 0,015
0,7
max. 0,009
0,09
12 021
0,07-0,15
0,35-0,60 0,17-0,35
0,04
0,04 max. 0,25 max. 0,25 max. 0,25
12 022
0,15-0,22
0,50-0,80 0,17-0,37
0,04
0,04 max. 0,25 max. 0,25 max. 0,25
12 050
0,42-0,50
0,50-0,80 0,17-0,37
0,04
0,04 max. 0,30 max. 0,30 max. 0,25
12 060
0,52-0,60
0,50-0,80 0,15-0,40
0,04
0,04 max. 0,30 max. 0,30 max. 0,25
13 220
0,15-0,20
1,30-1,80 0,25-0,50
0,04
0,04 max. 0,30 max. 0,30 max. 0,30
14 220
0,14-0,19
1,10-1,40 0,17-0,37 0,035 0,035
0,80-1,10
14 341
0,35-0,38
0,40-0,50 1,00-1,30 0,035 0,035
1,30-1,60
15 020
0,12-0,20
0,40-0,80 0,15-0,37
0,04
0,04
0,25-0,35
15 121
0,10-0,18
0,40-0,70 0,15-0,35
0,04
0,04
0,70-1,30 0,40-0,60
15 128
0,10-0,18
0,45-0,70 0,15-0,40
0,04
0,04
0,50-0,75 0,40-0,60 0,22-0,35 max. 0,025
15 221
0,12-0,20
0,80-1,20 0,17-0,37
0,04
0,04
0,80-1,20
0,10-0,20
15 230
0,24-0,34
0,40-0,80 0,17-0,37 0,035 0,035
2,20-2,50
0,10-0,20
15 313
0,08-0,15
0,40-0,80 0,15-0,40 0,035 0,035
2,00-2,50 0,90-1,10
26
Nb 0,020-0,080
0,10-0,20 min. 0,010 0,010-0,020
max. 0,015
0,7
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
MECHANICKÉ VLASTNOSTI OCELÍ V YRÁBĚNÝCH
DLE ČSN
MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL GRADES
PRODUCED ACCORDING TO ČSN
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN DER GEMÄSS
ČSN-NORM ERZEUGTEN STÄHLE
1/2
MECHANICKÉ VLASTNOSTI OCELÍ
VYRÁBĚNÝCH DLE ČSN
Norma Jakost
Standard
Grade
Norm
Güte
Tepelné
zpracování
Heat
treatment
MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL
GRADES PRODUCED ACCORDING TO
ČSN
Re min. (MPa)
t do 12 mm
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN DER
GEMÄSS ČSN-NORM ERZEUGTEN
STÄHLE
Re min. (MPa)
t 12 – 25 mm t 25 – 36 mm
t do 16 mm
Re,min. (MPa)
t 16 – 40 mm t 40 – 65 mm
Re,min. (MPa)
t up to 12 mm t 12 – 25 mm t 25 – 36 mm t up to 16 mm t 16 – 40 mm t 40 – 65 mm
Wärmebehandlung
t bis 12 mm
Re,min. (MPa)
Re,min. (MPa)
t 12 – 25 mm t 25 – 36 mm
t bis 16 mm
t 16 – 40 mm t 40 – 65 mm
Rm
(Mpa)
A5 min.
(%)
°C
KV min.
(J)
HBW
max.
Rm
(Mpa)
A5 min.
(%)
°C
KV min.
(J)
HBW
max.
Rm
(Mpa)
A5 min.
(%)
°C
KV min.
(J)
HBW
max.
ČSN
11353
0
245
235
226
min.345
24
ČSN
11353
1
235
226
216
340-470
25
ČSN
11368
1
245
245
235
350-440
26
226
226
≤ 30-255
ČSN
11369
1
ČSN
11418
1
ČSN
11419
1
ČSN
11449
1
ČSN
11453
0
275
265
255
ČSN
11453
1
265
265
255
ČSN
11503
1
353-481
255
245
245
≤ 30-255
410-530
400-490
295
355
345
345
355
345
345
135
10 800/Rm -50
24
29
20
10 800/Rm -40
430-530
22
min. 441
20
-50
27
441-539
21
490-630
22
-50
27
0
27
163 (inf.)
ČSN
11523
1
490-630
22
ČSN
11550
0
335
315
295
540-685
15
205 (inf.)
ČSN
11550
1
315
305
295
540-640
17
191 (inf.)
ČSN
11559
1
min. 540
18
ČSN
11650
0
375
365
355
640-815
11
234 (inf.)
ČSN
11650
1
365
355
345
640-765
12
219 (inf.)
ČSN
11658
1
375
min. 640
16
ČSN
11707
1
510
min. 686
14
ČSN
11707
6
552-758
min. 689
12
ČSN
12011
1
205
195
185
310-420
30
135 (inf.)
ČSN
12012
1
205
195
185
310-420
30
135 (inf.)
ČSN
12016
2
360-500
22
ČSN
12021
1
235
225
215
340-470
25
20
ČSN
12022
1
255
255
245
440-570
21
20
ČSN
12040
1
295
295
285
min. 530
20
375-550
200
147 (inf.)
175 (inf.)
194 (inf.)
ČSN
12050
1
325
325
315
min. 590
17
217 (inf.)
ČSN
12060
1
375
355
345
min. 660
13
min. 245 (inf.)
ČSN
13142
1
400
637-785
16
-40
185-225
ČSN
13142
6
490
686-834
16
-40
200-275
ČSN
13220
1
430
590-740
20
-30
ČSN
13320
2
360
min. 540
18
ČSN
14140
2
ČSN
14140
3
ČSN
14140
7
ČSN
14220
3
ČSN
14331
3
ČSN
14331
7
ČSN
14341
2
ČSN
14341
7
ČSN
15020
1
285
ČSN
15110
5
255
ČSN
15121
5
412
152-230
240
217
785
932-1128
12
20
197
229
880
1080-1270
12
331-385
932-1079
12
20
450-600
22
20
440-590
20
20
440-590
22
20
550-750
22
-20
490-700
18
20
140-197 (inf.)
570-740
17
20
163-223 (inf.)
208-253
max. 255
735
270
255
235
295
ČSN
15127
1
ČSN
15128
5
345
345
325
ČSN
15128
9
ČSN
15130
3
ČSN
15130
6
490
690-830
15
20
ČSN
15221
1
392
588-785
17
20
ČSN
15221
5
392
588-785
17
20
ČSN
15221
9
392
588-785
17
20
ČSN
15223
5
392
569-735
16
20
365
430
430
355
20
285-331
127-169
200
163-211
27
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
MECHANICKÉ VLASTNOSTI OCELÍ V YRÁBĚNÝCH
DLE ČSN
MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL GRADES
PRODUCED ACCORDING TO ČSN
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN DER GEMÄSS
ČSN-NORM ERZEUGTEN STÄHLE
2/2
Jakost
Grade
Güte
Tepelné
zpracování
Heat
treatment
Wärmebehandlung
Re min. (MPa)
t do 12 mm
Re min. (MPa)
t 12 – 25 mm t 25 – 36 mm
t do 16 mm
Re,min. (MPa)
Re,min. (MPa)
t up to 12 mm t 12 – 25 mm t 25 – 36 mm
t do 16 mm
Re,min. (MPa)
t bis 12 mm
t 16 – 40 mm t 40 – 65 mm
t 16 – 40 mm t 40 – 65 mm
Re,min. (MPa)
t 12 – 25 mm t 25 – 36 mm
t do 16 mm
t 16 – 40 mm t 40 – 65 mm
373
Rm
(Mpa)"
A5 min.
(%)
°C
KV min.
(J)
HBW
max.
Rm
(Mpa)
A5 min.
(%)
°C
KV min.
(J)
HBW
max.
Rm
(Mpa)
A5 min.
(%)
°C
KV min.
(J)
HBW
max.
539-735
16
20
ČSN
15223
9
ČSN
15230
3
ČSN
15230
7
835
980-1180
12
ČSN
15313
5
265
480-630
20
ČSN
15323
9
440
640-780
17
20
ČSN
16222
1
335
510-640
23
-70
ČSN
16222
5
335
510-640
23
-70
ČSN
16224
6
685
790-950
14
-50
ČSN
17102
2
210
420-590
22
20
ČSN
17102
5
390
590-730
17
20
155-211
210
VYSVĚTLIVKY
t tloušťka stěny
LEGEND
t wall thickness
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ
300-359
20
240-290
ERLÄUTERUNGEN
t Wanddicke
HEAT TREATMENT
WÄRMEBEHANDLUNG
0 tepelně nezpracováno
0 non heat treated
0 ohne Wärmebehandlung
1 normalizačně žíháno
1 normalizing
1 Normalglühen
2 žíháno
2 annealed (type shown)
2 geglüht (mit Angabe der Glühungsart)
3 žíháno na měkko
3 soft annealing
3 Weichglühen
4 kaleno
4 hardening, low annealing
4 gehärtet und angelassen auf niedrige Temperatur
5 normalizačně žíháno + popouštěno
5 normalizing and tepmpering
5 normalisiert und angelassen
6 zušlechtěno na nižší mez pevnosti
6 heat treatment to lower strength
6 veredelt auf untere Festigkeit
7 zušlechtěno na střední mez pevnosti
7 heat treatment to medium strength
7 veredelt auf mittlere Festigkeit
8 zušlechtěno na vyšší mez pevnosti
8 heat treatment to upper strength
8 veredelt auf obere Festigkeit
9 jiný druh žíhání
9 special condition of heat treatment
9 Sonderwärmebehandlung
POZNÁMKA
Všechny hodnoty platí pro zkoušení při teplotě
20°C – jiná teplota zkoušení je uvedena v závorce
u příslušné hodnoty.
28
NOTICE
All values are valid for testing at temperature
20°C – other temperature is in brackets next to the
corresponding value.
VERMERK
Alle Werte gelten für das Prüfen bei der Temperatur
von 20°C – eine andere Prüftemperatur ist beim
entsprechenden Wert in Klammern aufgeführt.
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ DODÁVANÉ DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED ACCORDING TO
FOREIGN STANDARDS
NAHTLOSE STAHLROHRE GELIEFERT GEMÄSS
INTERNATIONALEN NORMEN
Dovolené mezní úchylk y rozměrů
Permissible Variations on Dimensions
Zulässige Grenzabweichungen der Abmessungen
1/6
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ
DODÁVANÉ DLE ZAHRANIČNÍCH
NOREM
DOVOLENÉ MEZNÍ ÚCHYLKY ROZMĚRŮ
(výtah některých hlavních parametrů, nezahrnuje
úplné znění normy)
ASTM A 53 / ASME SA 53
SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED
ACCORDING TO FOREIGN STANDARDS
NAHTLOSE STAHLROHRE GELIEFERT
GEMÄSS INTERNATIONALEN NORMEN
PERMISSIBLE VARIATIONS ON DIMENSIONS ZULÄSSIGE GRENZABWEICHUNGEN DER
ABMESSUNGEN
(extract of some main parameters; it does not
include exact wording of the standard)
ASTM A 53 / ASME SA 53
(Auszug von einigen Hauptparametern; kein
Ersatz für Norm)
ASTM A 53 / ASME SA 53
Mezní úchylky
vnějšího průměru
trubek nad 60,3
mm (včetně)
±1%
Permissible
Variations of
Dimension
over 60,3 mm
(including)
±1%
Grenzabweichungen des Außendurchmessers
von Rohren mit
D>60,3 mm
±1%
Mezní úchylky
tloušťky stěny
– 12.5 %
Permissible
Variations of Wall
thickness
– 12.5 %
Grenzabweichungen der Rohrwanddicke
– 12.5 %
Mezní úchylka
hmotnosti
Hmotnost uvedená v rozměrové
tabulce ASME B36.10M se nesmí
lišit o více než ±10 %
Permissible
Variations of
Weight
Weight in the dimensional
standard ASME B36.10M can not
differ by more than ±10 %
Grenzabweichung des Rohrgewichtes
Das in der Massnorm
ASME B36.10M angeführte
gewicht darf nicht
mehr als ±10 % abweichen
ASTM A 106 / ASME SA 106
Vnější průměr
(mm)
ASTM A 106 / ASME SA 106
Dovolené úchylky vnějšího
průměru
Outside diameter
(mm)
ASTM A 106 / ASME SA 106
Permissible Variations of Outside
diameter
Außendurchmesser (mm)
Grenzabweichungen
des Rohraußendurchmessers
horní
spodní
upper
lower
obere
mm
mm
mm
mm
mm
mm
od 48,3 do 114,3
(včetně)
+ 0.8
– 0.8
from 48,3 to
114,3 (including)
+ 0.8
– 0.8
von 48,3 bis
114,3 (einschließlich)
+ 0.8
– 0.8
od 114,3 do
219,1 (včetně)
+ 1.6
– 0.8
from 114,3 to
219,1 (including)
+ 1.6
– 0.8
von 114,3 bis
219,1 (einschließlich)
+ 1.6
– 0.8
od 219,1 do 457
(včetně)
+ 2.4
– 0.8
from 219,1 to 457
(including)
+ 2.4
– 0.8
von 219,1 bis 457
(einschließlich)
+ 2.4
– 0.8
Mezní úchylky
tloušťky stěny
– 12.5 %
Permissible
Variations of Wall
thickness
– 12.5 %
Grenzabweichungen der Rohrwanddicke
– 12.5 %
Mezní úchylka
hmotnosti
+ 10 % / – 3.5 %
Permissible
Variations of
Weight
+ 10 % / – 3.5 %
ASTM A 450 / ASME SA 450
Vnější průměr
(mm)
přes
Grenzabweichun- + 10 % / – 3.5 %
gen der Rohrwanddicke
ASTM A 450 / ASME SA 450
Dovolené úchylky vnějšího
průměru
Outside diameter
(mm)
pod
ASTM A 450 / ASME SA 450
Permissible Variations of Outside
diameter
over
bezešvé, za tepla válcované trubky
untere
Außendurchmesser (mm)
under
seamless hot rolled tubes
Grenzabweichungen
des Rohraußendurchmessers
über
unter
Nahtlose Warmgewalzte Stahlrohre
do 101,6 (včetně)
+ 0.4
– 0.8
up to 101,6
(including)
+ 0.4
– 0.8
bis 101,6
(einschließlich)
+ 0.4
– 0.8
od 101,6 do
190,5 (včetně)
+ 0.4
– 1.2
from 101,6 to
190,5 (including)
+ 0.4
– 1.2
von 101,6 bis
190,5
(einschließlich)
+ 0.4
– 1.2
od 190,5 do
228,6 (včetně)
+ 0.4
– 1.6
from 190,5 to
228,6 (including)
+ 0.4
– 1.6
von 190,5
bis 228,6
(einschließlich)
+ 0.4
– 1.6
Mezní úchylky tloušťky stěny
Vnější průměr
(mm)
Permissible Variations of Wall thickness
Tloušťka stěny %
nad 4,6
Outside diameter
(mm)
bezešvé, za tepla válcované trubky
Wall thickness %
over 4,6
seamless hot rolled tubes
Grenzabweichungen der Rohrwanddicke
Außendurchmesser (mm)
Rohrwanddicke %
über 4,6
Nahtlose warmgewalzte Stahlrohre
do 101,6 (včetně)
+ 28 / – 0
up to 101,6
(including)
+ 28 / – 0
bis 101,6 (einschließlich)
+ 28 / – 0
nad 101,6
+ 28 / – 0
over 101,6
+ 28 / – 0
über 101,6
+ 28 / – 0
Způsob výroby
Dovolené úchylky hmotnosti na
stopu, %
Production
Permissible Variations of Weight
per feet, %
Produktionsweise
Grenzabweichung einen
Rohrgewichtes für einen Fuß %
trubky bezešvé,
válcované za
tepla
přes
pod
+ 16
–0
seamless hot
rolled tubes
over
under
+ 16
–0
Nahtlose
warmgewalzte
Stahlrohre
über
unter
+ 16
–0
29
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ DODÁVANÉ DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED ACCORDING TO
FOREIGN STANDARDS
NAHTLOSE STAHLROHRE GELIEFERT GEMÄSS
INTERNATIONALEN NORMEN
Dovolené mezní úchylk y rozměrů
Permissible Variations on Dimensions
Zulässige Grenzabweichungen der Abmessungen
2/6
ASTM A 530 / ASME SA 530
Vnější průměr
(mm)
ASTM A 530 / ASME SA 530
Dovolené úchylky vnějšího
průměru
Outside diameter
(mm)
ASTM A 530 / ASME SA 530
Permissible Variations of Outside
diameter
Außendurchmesser (mm)
Grenzabweichungen
des Rohraußendurchmessers
horní
spodní
upper
lower
obere
mm
mm
mm
mm
mm
mm
od 48.3 do 114.3
(včetně)
+ 0.8
– 0.8
from 48.3 to
114.3 (including)
+ 0.8
– 0.8
von 48.3 bis
114.3 (einschließlich)
+ 0.8
– 0.8
od 114.3 do
219.1 (včetně)
+ 1.6
– 0.8
from 114.3 to
219.1 (including)
+ 1.6
– 0.8
von 114.3 bis
219.1 (einschließlich)
+ 1.6
– 0.8
od 219.1 do 457
(včetně)
+ 2.4
– 0.8
from 219.1 to 457
(including)
+ 2.4
– 0.8
von 219.1 bis 457
(einschließlich)
+ 2.4
– 0.8
Mezní úchylka tloušťky stěny
– 12.5 %
Mezní úchylka hmotnosti
Permissible Variations of Wall
thickness
– 12.5 %
Permissible Variations of Weight
untere
Grenzabweichungen
der Rohrwanddicke
– 12.5 %
Grenzabweichung des Rohrgewichtes
do ø 323.8 mm
(včetně)
+ 10 % / – 3.5 %
up to ø 323.8 mm
(including)
+ 10 % / – 3.5 %
bis ø 323.8 mm
(einschließlich)
+ 10 % / – 3.5 %
nad ø 323.8 mm
+ 10 % / – 5 %
over ø 323.8 mm
+ 10 % / – 5 %
über ø 323.8 mm
+ 10 % / – 5 %
DIN 1629, 1630
DIN 1629, 1630
DIN 1629, 1630
Mezní úchylky vnějšího průměru
Permissible Variations of Outside diameter
Grenzabweichungen des Rohraußendurchmessers
Vnější průměr
(mm)
Mezní úchylka
Konec trubky
Outside
diameter
(mm)
Permissible
Variations
Tube end
Außendurchmesser (mm)
Grenzabweichung
Rohrende
≤ 100
± 1 % D (avšak
± 0.5 mm jsou
přípustné)
± 0.4 mm
≤ 100
± 1 % D (but
± 0.5 mm is
allowed)
± 0.4 mm
≤ 100
± 1 % D (aber
± 0.5 mm maximal)
± 0.4 mm
100 < D ≤ 200
±1%D
± 0.5 % D
100 < D ≤ 200
±1%D
± 0.5 % D
100 < D ≤ 200
±1%D
± 0.5 % D
> 200
±1%D
± 0.6 % D
> 200
±1%D
± 0.6 % D
> 200
±1%D
± 0.6 % D
Mezní úchylky tloušťky stěny
+ 15 % / – 10 %
2*tn < t ≤ 4*tn
+ 12.5 % / – 10 %
t > 4 *tn
±9%
t ≤ 0.05 D
+ 17.5 % /
– 12.5 %
0.05 D < t ≤
0.11 D
± 12.5 %
130 < D ≤ 320
mm
320 < D ≤ 660
mm
Permissible Variations of Wall thickness
t ≤ 2 *tn
D ≤ 130 mm
t > 0.11 D
± 10 %
t ≤ 0.05 D
+ 20 % / – 15 %
0.05 D < t ≤
0.09 D
+ 15 % / – 12.5 %
t > 0.09 D
+ 12.5 % / – 10 %
*tn – základní tloušťka stěny podle DIN 2448
Mezní úchylka hmotnosti
D ≤ 130 mm
130 < D ≤ 320
mm
320 < D ≤ 660
mm
t ≤ 2 *tn
+ 15 % / – 10 %
2*tn < t ≤ 4*tn
+ 12.5 % / – 10 %
t > 4 *tn
±9%
t ≤ 0.05 D
+ 17.5 % /
– 12.5 %
0.05 D < t ≤
0.11 D
± 12.5 %
t > 0.11 D
± 10 %
t ≤ 0.05 D
+ 20 % / – 15 %
0.05 D < t ≤
0.09 D
+ 15 % / – 12.5 %
t > 0.09 D
+ 12.5 % / – 10 %
*tn – basic wall thickness according to DIN 2448
Permissible Variations of Weight
Grenzabweichungen der Rohrwanddicke
D ≤ 130 mm
t ≤ 2 *tn
+ 15 % / – 10 %
2*tn < t ≤ 4*tn
+ 12.5 % / – 10 %
130 < D ≤ 320
mm
320 < D ≤ 660
mm
t > 4 *tn
±9%
t ≤ 0.05 D
+ 17.5 % /
– 12.5 %
0.05 D < t ≤
0.11 D
± 12.5 %
t > 0.11 D
± 10 %
t ≤ 0.05 D
+ 20 % / – 15 %
0.05 D < t ≤
0.09 D
+ 15 % / – 12.5 %
t > 0.09 D
+ 12.5 % / – 10 %
*tn – Basiswanddicke nach DIN 2448
Grenzabweichung des Rohrgewichtes
pro jednotlivé trubky
+ 12 % / – 8 %
for individual tubes
+ 12 % / – 8 %
Für einzelnes Rohr
+ 12 % / – 8 %
pro dodávku alespoň 10 tun
+ 10 % / – 5 %
for delivery of at least 10 tons
+ 10 % / – 5 %
Für eine Lieferung minimal
10 Tonnen
+ 10 % / – 5 %
DIN 17 121
Mezní úchylky vnějšího průměru
Mezní úchylky tloušťky stěny
DIN 17 121
± 1 % (avšak
± 0.5 mm je
přípustné)
stejné jako
v DIN 1629
Mezní úchylka hmotnosti
DIN 17 121
Permissible Variations of Outside
diameter
± 1 % (but
± 0.5 mm is
allowed)
Grenzabweichungen
des Rohraußendurchmessers
± 1 % (aber
± 0.5 mm
maximal)
Permissible Variations of Wall
thickness
the same as
according
to DIN 1629
Grenzabweichungen
der Rohrwanddicke
ebenso im
DIN 1629
Permissible Variations of Weight
Grenzabweichung des Rohrgewichtes
pro jednotlivé trubky
+ 12 % / – 8 %
for individual tubes
+ 12 % / – 8 %
Für einzelnes Rohr
+ 12 % / – 8 %
pro jednu dodávku nejméně 10 tun
+ 10 % / – 5 %
for delivery of at least 10 tons
+ 10 % / – 5 %
für eine Lieferung minimal
10 Tonnen
+ 10 % / – 5 %
Vysvětlivky: D = vnější průměr, t = tloušťka stěny
30
Legend: D = outside diameter, t = wall thickness
Erläuterungen: D = Außendurchmesser, t = Wanddicke
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ DODÁVANÉ DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED ACCORDING TO
FOREIGN STANDARDS
NAHTLOSE STAHLROHRE GELIEFERT GEMÄSS
INTERNATIONALEN NORMEN
Dovolené mezní úchylk y rozměrů
Permissible Variations on Dimensions
Zulässige Grenzabweichungen der Abmessungen
3/6
DIN 17 172
Vnější průměr
(mm)
Tělo trubky
< 200
DIN 17 172
Mezní úchylky vnějšího průměru
Permissible Variations of Outside
diameter
< 200
±1%D
±1%D
(max. ± 0.5 mm) (max. ± 0.5 mm)
possible to agree
± 0.5 % D
(max. ± 0.4 mm)
Konce trubek
±1%D
±1%D
(max. ± 0.5 mm) (max. ± 0.5 mm)
lze dohodnout
± 0.5 % D
(max. ± 0.4 mm)
DIN 17 172
Outside diameter
(mm)
Tube
Außendurch- messer (mm)
Grenzabweichungen
des Rohraußendurchmessers
< 200
±1%D
±1%D
(max. ± 0.5 mm) (max. ± 0.5 mm)
es gibt zu vereinbaren ± 0.5 % D
(max. ± 0.4 mm)
Tube end
Rohr
Rohrende
200 ≤ D < 500
± (0.4%D+1mm)
± 0.7 % D
200 ≤ D < 500
± (0.4%D+1mm)
± 0.7 % D
200 ≤ D < 500
± (0.4%D+1mm)
± 0.7 % D
500 ≤ D < 1200
± 0.5 % D
(max. ± 5 mm)
± 1.6 mm
500 ≤ D < 1200
± 0.5 % D
(max. ± 5 mm)
± 1.6 mm
500 ≤ D < 1200
± 0.5 % D
(max. ± 5 mm)
± 1.6 mm
Mezní úchylky tloušťky stěny
Permissible Variations of Wall thickness
Grenzabweichungen der Rohrwanddicke
pro D ≤ 130 mm
± 10 %
for D ≤ 130 mm
± 10 %
für D ≤ 130 mm
± 10 %
pro D > 130 mm
± 12.5 %
for D > 130 mm
± 12.5 %
für D > 130 mm
± 12.5 %
Na jednotlivých místech lze podkročit o 0,5 % tloušťku
stěny, a to v délkách menších než je dvojnásobný
vnější průměr trubky (max. však 300 mm).
On various parts wall thickness can fall under by
about 0,5 %, but only in lenghts shorter than twice
the outside diameter of the tube (max. 300 mm).
Die Wanddicke darf an einzelnen Stellen nicht
um 0,5 % nach unten abweichen, wenn die Länge
kürzer als der zweifache Rohraußendurchmesser ist
(aber max. 300 mm).
Mezní úchylka hmotnosti
Permissible Variations of Weight
Grenzabweichung des Rohrgewichtes
pro jednotlivé trubky
+ 10 % / – 8.5 %
pro vagónovou zásilku min. 10 tun
± 7.5 %
for individual tubes
for waggon delivery of at least
10 tons
DIN 17 173
Vnější průměr
(mm)
+ 10 % / – 8.5 %
± 7.5 %
für einzelnes Rohr
DIN 17 173
Mezní úchylky vnějšího průměru
Outside diameter
(mm)
+ 10 % / – 8.5 %
für Waggonlieferung minimal
10 Tonnen
± 7.5 %
DIN 17 173
Permissible Variations of Outside
diameter
Außendurch- messer (mm)
Grenzabweichungen
des Rohraußendurchmessers
Tělo trubky
Konce trubek
Tube
Tube end
Rohr
Rohrende
< 100
±1%D
(max. ± 0.5 mm)
max. ± 0.4 mm
< 100
±1%D
(max. ± 0.5 mm)
max. ± 0.4 mm
< 100
±1%D
(max. ± 0.5 mm)
max. ± 0.4 mm
100 ≤ D < 200
±1%D
± 0.5 % D
100 ≤ D < 200
±1%D
± 0.5 % D
100 ≤ D < 200
±1%D
± 0.5 % D
D > 200
±1%D
± 0.6 % D
D > 200
±1%D
± 0.6 % D
D > 200
±1%D
± 0.6 % D
Mezní úchylky tloušťky stěny
D ≤ 130 mm
t ≤ 2 * tn
Permissible Variations of Wall thickness
+ 15 % / – 10 %
D ≤ 130 mm
2 * tn < t ≤ 4 * tn + 12.5 % / – 10 %
t > 4 * tn
±9%
t ≤ 0.05 D
+ 17.5 % / –
12.5 %
0.05 D < t ≤
0.11 D
± 12.5 %
130 < D ≤ 320
mm
t > 0.11 D
± 10 %
t ≤ 0.05 D
+ 22.5 % /
– 12.5 %
0.05 D < t ≤
0.09 D
+ 15 % /
– 12.5 %
t > 0.09 D
+ 12.5 % / – 10 %
320 < D ≤ 660
mm
t ≤ 2 * tn
+ 15 % / – 10 %
Grenzabweichungen der Rohrwanddicke
D ≤ 130 mm
2 * tn < t ≤ 4 * tn + 12.5 % / – 10 %
130 < D ≤ 320
mm
320 < D ≤ 660
mm
t > 4 * tn
±9%
t ≤ 0.05 D
+ 17.5 % / –
12.5 %
0.05 D < t ≤
0.11 D
± 12.5 %
t > 0.11 D
± 10 %
t ≤ 0.05 D
+ 22.5 % /
– 12.5 %
0.05 D < t ≤
0.09 D
+ 15 % /
– 12.5 %
t > 0.09 D
+ 12.5 % / – 10 %
t ≤ 2 * tn
+ 15 % / – 10 %
2 * tn < t ≤ 4 * tn + 12.5 % / – 10 %
130 < D ≤ 320
mm
320 < D ≤ 660
mm
t > 4 * tn
±9%
t ≤ 0.05 D
+ 17.5 % /
– 12.5 %
0.05 D < t ≤
0.11 D
± 12.5 %
t > 0.11 D
± 10 %
t ≤ 0.05 D
+ 22.5 % /
– 12.5 %
0.05 D < t ≤
0.09 D
+ 15 % /
– 12.5 %
t > 0.09 D
+ 12.5 % / – 10 %
tn – základní tloušťka stěny podle DIN 2448
tn – basic wall thickness according to DIN 2448
tn – Basiswanddicke nach DIN 2448
Mezní úchylka hmotnosti
Permissible Variations of Weight
Grenzabweichung des Rohrgewichtes
pro jednotlivé trubky
+ 12 % / – 8 %
for individual tubes
+ 12 % / – 8 %
für einzelnes Rohr
+ 12 % / – 8 %
pro vagónovou zásilku min. 10 tun
+ 10 % / – 5 %
for waggon delivery of at least
10 tons
+ 10 % / – 5 %
für Waggonlieferung minimal
10 Tonnen
+ 10 % / – 5 %
31
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ DODÁVANÉ DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED ACCORDING TO
FOREIGN STANDARDS
NAHTLOSE STAHLROHRE GELIEFERT GEMÄSS
INTERNATIONALEN NORMEN
Dovolené mezní úchylk y rozměrů
Permissible Variations on Dimensions
Zulässige Grenzabweichungen der Abmessungen
4/6
DIN 17 175
DIN 17 175
Vnější průměr
Mezní úchylka
DIN 17 175
Outside diameter
Permissible Variations
Außendurch- messer (mm)
Grenzabweichung
D ≤ 100 mm
± 0.75 % (nejméně však ± 0.5 mm)
D ≤ 100 mm
± 0.75 % ( but at least ± 0.5 mm )
D ≤ 100 mm
± 0.75 % (aber minimal ± 0.5 mm )
100 < D ≤ 320
mm
± 0.9 %
100 < D ≤ 320
mm
± 0.9 %
100 < D ≤ 320
mm
± 0.9 %
D > 320 mm
±1%
D > 320 mm
±1%
D > 320 mm
±1%
Mezní úchylky tloušťky stěny
D ≤ 130 mm
t ≤ 2 * tn
Permissible Variations of Wall thickness
+ 15 % / – 10 %
D ≤ 130 mm
2 * tn < t ≤ 4 * tn + 12.5 % / – 10 %
t ≥ 4 * tn
±9%
t ≤ 0.05 D
+ 17.5 % /
– 12.5 %
0.05 D < t ≤
0.11 D
± 12.5 %
130 < D ≤ 320
mm
t > 0.11 D
± 10 %
t ≤ 0.05 D
+ 22.5 % /
– 12.5 %
0.05 D < t ≤
0.09 D
+ 15 % / – 12.5 %
t > 0.09 D
+ 12.5 % / – 10 %
320 < D ≤ 660
mm
tn – základní tloušťka stěny podle DIN 2448
Mezní úchylka hmotnosti
t ≤ 2 * tn
+ 15 % / – 10 %
2 * tn < t ≤ 4 * tn + 12.5 % / – 10 %
130 < D ≤ 320
mm
320 < D ≤ 660
mm
t ≥ 4 * tn
±9%
t ≤ 0.05 D
+ 17.5 % /
– 12.5 %
0.05 D < t ≤
0.11 D
± 12.5 %
t > 0.11 D
± 10 %
t ≤ 0.05 D
+ 22.5 % /
– 12.5 %
0.05 D < t ≤
0.09 D
+ 15 % / – 12.5 %
t > 0.09 D
+ 12.5 % / – 10 %
tn – basic wall thickness according to DIN 2448
Permissible Variations of Weight
pro jednotlivé trubky
+ 10 % / – 8 %
pro vagónovou zásilku min. 10 tun
± 7.5 %
for individual tubes
Mezní úchylky tloušťky stěny,
hmotnost
130 < D ≤ 320
mm
320 < D ≤ 660
mm
podle DIN 1629
Mezní úchylky
tloušťky stěny
trubek
– 12.5 %
(horní hranice je dána přípustnou
odchylkou hmotnosti)
±9%
+ 17.5 % /
– 12.5 %
0.05 D < t ≤
0.11 D
± 12.5 %
t > 0.11 D
± 10 %
t ≤ 0.05 D
+ 22.5 % /
– 12.5 %
0.05 D < t ≤
0.09 D
+ 15 % / – 12.5 %
t > 0.09 D
+ 12.5 % / – 10 %
für ein Einzelrohr
+ 10 % / – 8 %
für Waggonlieferung minimal
10 Tonnen
Permissible Variations of Outside
diameter
according to
DIN 17 175
Grenzabweichungen
des Rohraußendurchmessers
Permissible Variations of Wall
thickness
according to
DIN 1629
Grenzabweichungen der Rohrwanddicke, des Rohrgewichtes
Permissible
Variations
of Outside
diameter
Mezní úchylka hmotnosti
gemäss
DIN 17 175
gemäss
DIN 1629
DIN 17 204
±1%
(but ± 0.5 mm is allowed)
Permissible
Variations of Wall
thickness
± 7.5 %
DIN 17 176
DIN 17 204
±1%
(avšak ± 0.5 mm je přípustné)
t ≥ 4 * tn
t ≤ 0.05 D
± 7.5 %
DIN 17 204
Mezní úchylky
vnějšího
průměru
+ 15 % / – 10 %
tn – grundlegende Wanddicke nach der Norm DIN
2448
DIN 17 176
podle DIN 17 175
t ≤ 2 * tn
2 * tn < t ≤ 4 * tn + 12.5 % / – 10 %
Grenzabweichung des Rohrgewichtes
+ 10 % / – 8 %
for waggon delivery of at least
10 tons
DIN 17 176
Mezní úchylky vnějšího průměru
Grenzabweichungen der Rohrwanddicke
D ≤ 130 mm
– 12.5 %
(upper limit is done by allowed
permissible variation of weight)
Permissible Variations of Weight
Grenzabweichungen des
Rohraußendurchmessers
Grenzabweichungen der Rohrwanddicke
±1%
(aber ± 0.5 mm maximal)
– 12.5 %
(die obere Grenze ist die
zulässige Grenzabweichung)
Grenzabweichung des Rohrgewichtes
pro jednotlivé trubky
+ 12 % / – 8 %
for individual tubes
+ 12 % / – 8 %
für einzelnes Rohr
+ 12 % / – 8 %
pro vagónovou zásilku min. 10 tun
+ 10 % / – 5 %
for waggon delivery of at least
10 tons
+ 10 % / – 5 %
für Waggonlieferung minimal
10 Tonnen
+ 10 % / – 5 %
EN 10 208-2
Vnější průměr
(mm)
Tělo trubky
D≤ 60
60 < D ≤ 610
EN 10 208-2
Mezní úchylky vnějšího průměru
Outside diameter
(mm)
Konec trubky
± 0.5 mm nebo
± 0.75 %
± 0.5 mm nebo
± 0.5 D
(platí vždy větší
(platí vždy větší hodnota) nejvýše
hodnota)
však ± 1.6 mm
Tloušťka stěny
Mezní úchylka tloušťky stěny
Tube
D≤ 60
60 < D ≤ 610
EN 10 208-2
Permissible Variations of Outside
diameter
Außendurch- messer (mm)
Tube end
± 0.5 mm or
± 0.75 %
± 0.5 mm or
± 0.5 D
(higher value is
(higher value is always valid) not
always valid)
more than ± 1.6
mm
Wall thickness
Permissible Variations of Wall
thickness
Grenzabweichungen
des Rohraußendurchmessers
Rohr
Rohrende
D≤ 60
± 0.5 mm oder
± 0.75 %
60 < D ≤ 610
(gültig ist der
größere Wert)
Rohrende
± 0.5 mm oder
± 0.5 D
(gültig ist der
größere Wert)
aber maximal
± 1.6 mm
Rohrwanddicke
Grenzabweichungen der Rohrwanddicke
+ 0.6 mm / – 0.5 mm
t≤4
+ 0.6 mm / – 0.5 mm
t≤4
+ 0.6 mm / – 0.5 mm
t≤4
4 < t < 25
+ 15 % / –12.5 %
4 < t < 25
+ 15 % / –12.5 %
4 < t < 25
+ 15 % / –12.5 %
t ≥ 25
+ 3.75 mm / – 3.0 mm nebo ± 10 %
(platí vždy větší hodnota)
t ≥ 25
+ 3.75 mm / – 3.0 mm or ± 10 %
(higher value is always valid)
t ≥ 25
+ 3.75 mm / – 3.0 mm oder ± 10 %
(gültig ist der größere Wert)
Mezní úchylky hmotnosti
pro jednotlivou trubku
Permissible Variations of Weight
+ 10 % / – 3.5 %
Vysvětlivky: D = vnější průměr, t = tloušťka stěny
32
for individual tube
Grenzabweichung des Rohrgewichtes
+ 10 % / – 3.5 %
Legend: D = outside diameter, t = wall thickness
für ein Einzelrohr
+ 10 % / – 3.5 %
Erläuterungen: D = Außendurchmesser, t = Wanddicke
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ DODÁVANÉ DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED ACCORDING TO
FOREIGN STANDARDS
NAHTLOSE STAHLROHRE GELIEFERT GEMÄSS
INTERNATIONALEN NORMEN
Dovolené mezní úchylk y rozměrů
Permissible Variations on Dimensions
Zulässige Grenzabweichungen der Abmessungen
5/6
EN 10 210-2
EN 10 210-2
Mezní úchylky
vnějšího
průměru
±1%
min. ± 0.5 mm. max. ± 10 mm
Mezní úchylky
tloušťky stěny
– 10 %.
+ je omezeno úchylkou hmotnosti
Permissible
Variations
of Outside
diameter
EN 10 210-2
Grenzabweichungen des
Rohraußendurchmessers
±1%
min. ± 0.5 mm. max. ± 10 mm
Permissible
– 10 %.
Variations of Wall + it is limited by weight tolerance
thickness
Grenzabweichungen der
Rohrwanddicke
– 10 %.
+ begrenzt mit dem Gewicht
Je možná max. úchylka –12.5 % v přechodových
oblastech na 25 % obvodu.
It is possible max. tolerance –12. 5 % for 25 % of the
diameter.
Möglich maximal Grenzabweichung –12.5 % in den
Übergangsbereichen auf 25 % des Umfangs.
Mezní úchylka
hmotnosti
pro jednotlivou
trubku
Permissible
Variations of
Weight
for individual
tube
Grenzabweichung des
Rohrgewichtes
für ein Einzelrohr
±6%
(je možná max. úchylka + 8 %)
EN 10 216-1 a 4
Vnější Tolerance
průměr na průměr
(mm)
D≤
219.1
D>
219.1
Tolerance na tloušťku stěny
podle poměru t/D
0.025 0.05
t/D ≤ < t/D ≤ < t/D ≤ t/D >
0.025 0.05
0.1
0.1
± 1 % nebo
± 0.5 mm
(platí
vždy větší
hodnota)
± 12.5 % nebo ± 0.4 mm
(platí vždy větší hodnota)
± 20
%
± 15
%
± 12.5
%
± 10
%*
* Pro D ≥ 355.6 mm je možno toleranci lokálně
zvýšit o 5 %
D>
219.1
± 1 % nebo
± 0.5 mm
(platí
vždy větší
hodnota)
EN 10 216-1 und 4
Außen- Grenzab- Grenzabweichungen des Rohrdurch- weichungen wanddicke nach Verhältnis t/D
messer des Rohrau0.025 0.05
(mm) ßendurcht/D ≤ < t/D ≤ < t/D ≤ t/D >
messers
0.025 0.05
0.1
0.1
D≤
219.1
D>
219.1
± 20
%
± 15
%
± 12.5
%
Outside
diameter
(mm)
± 10
%
D≤
219.1
D>
219.1
D≤
219.1
D>
219.1
± 20
%
± 15
%
± 12.5
%
± 10
%*
Permissible
Variations
of Outside
diameter
D≤
219.1
± 1 % oder
± 0.5 mm
(gültig ist
D > der größere
219.1
Wert)
0.025 0.05
t/D ≤ < t/D < t/D
0.025 ≤ 0.05 ≤ 0.1
0.025<t/
D≤0.05
t/D>
0.05
± 1 % nebo ± 12.5 % nebo ± 0.4 mm (platí
± 0.5 mm
vždy větší hodnota)
(platí
± 20
± 15%
± 12.5
vždy větší
%
%
hodnota)
Outside
diameter
(mm)
t/D >
0.1
± 1 % or
± 12.5 % or ± 0.4 mm (higher
± 0.5 mm
value is always valid)
(higher value
± 20 ± 15 ± 12.5 ± 10
is always
%
%
%
%
valid)
D≤
219.1
D>
219.1
Permissible
Variations
of Outside
diameter
± 15
%
± 12.5
%
± 10
%*
Außen- Grenzabweidurchchungen
messer des Rohrau(mm) ßendurchmessers
D≤
219.1
D>
219.1
± 1 % oder
± 0.5 mm
(gültig ist
der größere
Wert)
Grenzabweichungen
des Rohrwanddicke nach
Verhältnis t/D
0.025 0.05
t/D ≤ < t/D < t/D
0.025 ≤ 0.05 ≤ 0.1
t/D >
0.1
± 12.5 % oder ± 0.4 mm
(gültig ist der größere Wert)
± 20
%
± 15
%
± 12.5
%
± 10
%
Es besteht weiter Toleranzen für die Toleranzkombination von Innendurchmesser und Wanddicke, von
Außendurchmesser und min. Wanddicke sowie von
Innendurchmesser und min. Wanddicke.
EN 10 297-1
Permissible Variations of
Wall thickness according to
ratio t/D
t/D ≤
0,025
± 20
%
* Für D ≥ 355.6 mm ist es möglich, die Toleranzen
örtlich um 5 % zu erhöhen.
EN 10 297-1
Tolerance na tloušťku stěny
podle poměru t/D
± 12.5 % oder ± 0.4 mm
(gültig ist der größere Wert)
EN 10 216-2 und 3
Permissible Variations of
Wall thickness according to
ratio t/D
There are also tolerances for combination of
tolerances for inner diameter and wall thickness,
outside diameter and minimum wall thickness, inner
diameter and minimum wall thickness.
EN 10 297-1
t/D ≤
0,025
± 12.5 % or ± 0.4 mm
(higher value is always valid)
t/D >
0.1
Dále existují tolerance pro kombinace tolerancí na
vnitřní průměr a tloušťku stěny, vnější průměr a
minimální tloušťku stěny, vnitřní průměr a minimální
tloušťku stěny.
Vnější Tolerance na
průměr
průměr
(mm)
± 1 % or
± 0.5 mm
(higher
value is
always
valid)
EN 10 216-2 and 3
± 12.5 % nebo ± 0.4 mm
(platí vždy větší hodnota)
±6%
(möglich maximal
Grenzabweichung + 8 %)
EN 10 216-1 and 4
* For D ≥ 355.6 mm it is possible to increase the local
tolerance by about 5 %
Tolerance na tloušťku stěny
podle poměru t/D
0.025 0.05
t/D ≤ < t/D < t/D
0.025 ≤ 0.05 ≤ 0.1
D≤
219.1
±6%
(it is possible max. tolerance + 8 %
Outside Permissible Permissible Variations of Wall
diaVariations thickness according to ratio t/D
meter of Outside
0.025 0.05
(mm)
diameter
t/D ≤ < t/D ≤ < t/D ≤ t/D >
0.025 0.05
0.1
0.1
EN 10 216-2 a 3
Vnější Tolerance na
průměr
průměr
(mm)
±1%
min. ± 0.5 mm. max. ± 10 mm
0.025<t/
D≤0.05
t/D>
0.05
± 1 % or
± 12.5 % or ± 0.4 mm (higher
± 0.5 mm
value is always valid)
(higher value ± 20
± 15%
± 12.5
is always
%
%
valid)
Außen- GrenzabweiGrenzabweichungen
durchchungen
des Rohrwanddicke nach
messer des RohrauVerhältnis t/D
(mm) ßendurchme- t/D ≤
0.025<t/
t/D>
ssers
0,025
D≤0.05
0.05
D≤
219.1
D>
219.1
± 1 % oder
± 0.5 mm
(gültig ist
der größere
Wert)
± 12.5 % oder ± 0.4 mm (gultig ist der grosere Wert)
± 20
%
± 15%
± 12.5
%
33
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ DODÁVANÉ DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED ACCORDING TO
FOREIGN STANDARDS
NAHTLOSE STAHLROHRE GELIEFERT GEMÄSS
INTERNATIONALEN NORMEN
Dovolené mezní úchylk y rozměrů
Permissible Variations on Dimensions
Zulässige Grenzabweichungen der Abmessungen
6/6
Vnější
průměr
(mm)
Tloušťka
stěny
(mm)
do 219
nad 219
Mezní úchylky tloušťky stěny
s vyšší
přesností
s běžnou
přesností
do 15
včetně
± 12.5 %
+ 12.5 % /
– 15.0 %
od 15
do 30
+ 10.0 % /
– 12.5 %
nad 30
± 10.0 %
do 15
včetně
+ 12.5 % /
– 15.0 %
od 15
do 30
nad 30
Outside
diameter
(mm)
Wall
thickness
(mm)
up to 219
Permissible Variations
of Wall thickness
with higher
accuracy
with common
accuracy
up to 15
including
± 12.5 %
+ 12.5 % /
– 15.0 %
± 12.5 %
from 15
to 30
+ 10.0 % /
– 12.5 %
+ 10.0 % /
– 12.5 %
over 30
± 10.0 %
up to 15
including
+ 12.5 % /
– 15.0 %
± 12.5 %
from 15
to 30
+ 10.0 % /
– 12.5 %
over 30
over 219
NF A 49-112
Außendurchmesser
(mm)
Wanddicke
(mm)
bis 219
mit höhere
Genauigkeit
mit übliche
Genauigkeit
bis 15 einschließlich
± 12.5 %
+ 12.5 % /
– 15.0 %
± 12.5 %
von 15
do 30
+ 10.0 % /
– 12.5 %
± 12.5 %
+ 10.0 % /
– 12.5 %
über 30
± 10.0 %
+ 10.0 % /
– 12.5 %
bis 15 einschließlich
+ 12.5 % /
– 15.0 %
± 12.5 %
von 15
bis 30
± 12.5 %
+ 10.0 % /
– 12.5 %
über 30
+ 10.0 % /
– 12.5 %
über 219
NF A 49-112
Mezní úchylky vnějšího průměru
trubek
±1%
Mezní úchylky tloušťky stěny
Grenzabweichungen
der Rohrwanddicke
NF A 49-112
Permissible Variations of Outside
diameter
±1%
Permissible Variations of Wall thickness
Grenzabweichungen
des Rohraußendurchmessers
±1%
Grenzabweichungen der Rohrwanddicke
Vnější průměr
t nebo t/D
Tolerance
Outside diameter
t or t/D
Permissible
Variations
Außendurchmesser
t oder t/D
Grenzabweichung
D ≤ 101.6
t ≤ 10
t > 10
± 12.5 %
min. ± 0.5 mm
± 10 %
D ≤ 101.6
t ≤ 10
t > 10
± 12.5 %
min. ± 0.5 mm
± 10 %
D ≤ 101.6
t ≤ 10
t > 10
± 12.5 %
min. ± 0.5 mm
± 10 %
D > 101.6
D > 101.6
D > 101.6
t/D >0.100
± 10 %
t/D >0.100
± 10 %
t/D >0.100
± 10 %
0.050 < t/D ≤
0.100
± 12.5 %
0.050 < t/D ≤
0.100
± 12.5 %
0.050 < t/D ≤
0.100
± 12.5 %
0.025 < t/D ≤
0.050
± 15 %
0.025 < t/D ≤
0.050
± 15 %
0.025 < t/D ≤
0.050
± 15 %
t/D ≤ 0.025
± 20 %
t/D ≤ 0.025
± 20 %
t/D ≤ 0.025
± 20 %
Mezní úchylky hmotnosti
Permissible Variations of Weight
Grenzabweichung des Rohrgewichtes
pro dodávku menší než 10 tun
± 10 %
for delivery smaller than 10 tons
± 10 %
Für Lieferung < 10 Tonnen
± 10 %
pro dodávku větší než 10 tun
± 7.5 %
for delivery bigger than 10 tons
± 7.5 %
Für Lieferung >10 Tonnen
± 7.5 %
NF A 49-211
NF A 49-211
NF A 49-211
Vnější průměr
Mezní úchylka vnějšího průměru
Outside diameter
Permissible Variations of Outside
diameter
Außendurchmesser
Grenzabweichungen
des Rohraußendurchmessers
60.3 ≤ D ≤ 114.3
mm
+ 0.8 mm / – 0.8 mm
60.3 ≤ D ≤ 114.3
mm
+ 0.8 mm / – 0.8 mm
60.3 ≤ D ≤ 114.3
mm
+ 0.8 mm / – 0.8 mm
139.7 ≤ D ≤ 219.1
mm
+ 1.6 mm / – 0.8 mm
139.7 ≤ D ≤ 219.1
mm
+ 1.6 mm / – 0.8 mm
139.7 ≤ D ≤ 219.1
mm
+ 1.6 mm / – 0.8 mm
273 ≤ D ≤ 457
mm
+ 2.4 mm / – 0.8 mm
273 ≤ D ≤ 457
mm
+ 2.4 mm / – 0.8 mm
273 ≤ D ≤ 457
mm
+ 2.4 mm / – 0.8 mm
Tloušťka stěny
Mezní úchylka tloušťky stěny
Wall thickness
Permissible Variations of Wall
thickness
Rohrwanddicke
Grenzabweichungen
der Rohrwanddicke
3.2 < t ≤ 20 mm
+ 0.15 * t ; – 0.125 * t
3.2 < t ≤ 20 mm
+ 0.15 * t ; – 0.125 * t
3.2 < t ≤ 20 mm
+ 0.15 * t ; – 0.125 * t
t > 20 mm
± 0.125 * t
t > 20 mm
±0.125 * t
t > 20 mm
±0.125 * t
Mezní úchylky hmotnosti
pro jednotlivé trubky
Permissible Variations of Weight
+ 10 % / – 3.5 %
pro dodávku větší než 18 tun
– 1.75 %
for individual tubes
for delivery of at least 18 tons
NF A 49-311
Mezní úchylky vnějšího průměru
trubek
Tloušťka stěny
Grenzabweichung des Rohrgewichtes
+ 10 % / – 3.5 %
– 1.75 %
Für ein Einzelrohr
NF A 49-311
±1% (nejméně
však ± 0.5 mm)
Mezní úchylka tloušťky stěny
Permissible Variations of Outside
diameter
Wall thickness
+ 10 % / – 3.5 %
Für Lieferung >18 Tonnen
– 1.75 %
NF A 49-311
±1% (but min.
± 0.5 mm)
Permissible Variations of Wall
thickness
Grenzabweichungen
des Rohraußendurchmessers
Rohrwanddicke
±1% (aber minimal ± 0.5 mm)
Grenzabweichungen
der Rohrwanddicke
t ≤ 20 mm
± 15 % (nejméně však ± 0.5 mm)
t ≤ 20 mm
± 15 % (but min. ± 0.5 mm)
t ≤ 20 mm
± 15 % (aber minimal ± 0.5 mm)
t > 20 mm
± 12.5 % (nejméně však ± 3 mm)
t > 20 mm
± 12.5 % (but min. ± 3 mm)
t > 20 mm
± 12.5 % (aber minimal ± 3 mm)
Mezní úchylky hmotnosti
pro jednotlivé trubky
pro dodávku větší než 10 tun
Permissible Variations of Weight
+ 10 % / – 8 %
± 7.5 %
Vysvětlivky: D = vnější průměr, t = tloušťka stěny
34
for individual tubes
for delivery of at least 10 tons
Grenzabweichung des Rohrgewichtes
+ 10 % / – 8 %
± 7.5 %
Legend: D = outside diameter, t = wall thickness
Für ein Einzelrohr
Für Lieferung > 10 Tonnen
+ 10 % / – 8 %
± 7.5 %
Die Erklärungen: D = Außendurchmesser, t = Wanddicke
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ DODÁVANÉ DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED ACCORDING TO
FOREIGN STANDARDS
NAHTLOSE STAHLROHRE GELIEFERT GEMÄSS
INTERNATIONALEN NORMEN
Rozměrová norma
ANSI/ASME B 36.10M-2015
Dimensional standard
ANSI/ASME B 36.10M-2015
Massnorm gemäss
ANSI/ASME B 36.10M-2015
1/2
DIMENSIONAL STANDARD
ANSI/ASME B 36.10M-2015
ROZMĚROVÁ NORMA
ANSI/ASME B 36.10M-2015
MASSNORM GEMÄSS
ANSI/ASME B 36.10M-2015
NPS
Vnější průměr
Tloušťka stěny
Hmotnost
STD / XS / XXS
Schedule No.
DN
Vnější průměr
Tloušťka stěny
NPS
Outside diameter
Wall thickness
Weight
STD / XS / XXS
Schedule No.
DN
Outside diameter
Wall thickness
Weight
NPS
Außendurchmesser
Wanddicke
Gewicht
STD / XS / XXS
Schedule No.
DN
Außendurchmesser
Wanddicke
Gewicht
(inch)
2
2
2
2
2
2½
2½
2½
2½
2½
2½
3
3
3
3
3
3
3½
3½
3½
3½
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
(inch)
2,375
2,375
2,375
2,375
2,375
2,875
2,875
2,875
2,875
2,875
2,875
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
4,000
4,000
4,000
4,000
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
5,563
5,563
5,563
5,563
5,563
5,563
5,563
5,563
5,563
6,625
6,625
6,625
6,625
6,625
6,625
6,625
6,625
6,625
6,625
6,625
6,625
6,625
8,625
8,625
8,625
8,625
8,625
8,625
8,625
8,625
8,625
8,625
8,625
8,625
8,625
8,625
8,625
8,625
8,625
8,625
10,750
10,750
(inch)
0,218
0,250
0,281
0,344
0,436
0,203
0,216
0,250
0,276
0,375
0,552
0,216
0,250
0,281
0,300
0,438
0,600
0,226
0,250
0,281
0,318
0,203
0,219
0,237
0,250
0,281
0,312
0,337
0,438
0,531
0,674
0,219
0,258
0,281
0,312
0,344
0,375
0,500
0,625
0,750
0,250
0,280
0,312
0,344
0,375
0,432
0,500
0,562
0,625
0,719
0,750
0,864
0,875
0,250
0,277
0,312
0,322
0,344
0,375
0,406
0,438
0,500
0,562
0,594
0,625
0,719
0,750
0,812
0,875
0,906
1,000
0,250
0,279
(lb/ft)
5,03
5,68
6,29
7,47
9,04
5,80
6,14
7,02
7,67
10,02
13,71
7,58
8,69
9,67
10,26
14,34
18,60
9,12
10,02
11,17
12,52
9,32
10,02
10,80
11,36
12,67
13,97
15,00
19,02
22,53
27,57
12,51
14,63
15,87
17,51
19,19
20,80
27,06
32,99
38,59
17,04
18,99
21,06
23,10
25,05
28,60
32,74
36,43
40,09
45,39
47,10
53,21
53,78
22,38
24,72
27,73
28,58
30,45
33,07
35,67
38,33
43,43
48,44
51,00
53,45
60,77
63,14
67,82
72,49
74,76
81,51
28,06
31,23
XS
80
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
(mm)
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
73,0
73,0
73,0
73,0
73,0
73,0
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
101,6
101,6
101,6
101,6
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
141,3
141,3
141,3
141,3
141,3
141,3
141,3
141,3
141,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
273
273
(mm)
5,54
6,35
7,14
8,74
11,07
5,16
5,49
6,35
7,01
9,53
14,02
5,49
6,35
7,14
7,62
11,13
15,24
5,74
6,35
7,14
8,08
5,16
5,56
6,02
6,35
7,14
7,92
8,56
11,13
13,49
17,12
5,56
6,55
7,14
7,92
8,74
9,53
12,7
15,88
19,05
6,35
7,11
7,92
8,74
9,53
10,97
12,7
14,27
15,88
18,26
19,05
21,95
22,23
6,35
7,04
7,92
8,18
8,74
9,53
10,31
11,13
12,70
14,27
15,09
15,88
18,26
19,05
20,62
22,23
23,01
25,40
6,35
7,09
(kg/m)
7,48
8,45
9,36
11,11
13,44
8,63
9,14
10,44
11,41
14,92
20,39
11,29
12,93
14,40
15,27
21,35
27,68
13,57
14,92
16,63
18,64
13,89
14,91
16,08
16,91
18,87
20,78
22,32
28,32
33,54
41,03
18,61
21,77
23,62
26,05
28,57
30,97
40,28
49,12
57,43
25,36
28,26
31,33
34,39
37,31
42,56
48,73
54,21
59,69
67,57
70,12
79,22
80,08
33,32
36,82
41,25
42,55
45,34
49,25
53,09
57,08
64,64
72,08
75,92
79,59
90,44
93,98
100,93
107,93
111,27
121,33
41,76
46,49
XXS
STD
XS
XXS
STD
XS
XXS
STD
160
40
80
160
40
80
160
40
XS
80
STD
40
XS
80
120
160
XXS
STD
40
XS
80
120
160
XXS
STD
40
XS
80
120
160
XXS
20
30
STD
40
60
XS
80
100
120
XXS
140
160
20
Hmotnost
35
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ DODÁVANÉ DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED ACCORDING TO
FOREIGN STANDARDS
NAHTLOSE STAHLROHRE GELIEFERT
GEMÄSS INTERNATIONALEN NORMEN
Rozměrová norma
ANSI/ASME B 36.10M-2015
Dimensional standard
ANSI/ASME B 36.10M-2015
Massnorm gemäss
ANSI/ASME B 36.10M-2015
2/2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
10,750
10,750
10,750
10,750
10,750
10,750
10,750
10,750
10,750
10,750
10,750
10,750
10,750
10,750
10,750
10,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
0,307
0,344
0,365
0,438
0,500
0,562
0,594
0,625
0,719
0,812
0,844
0,875
0,938
1,000
1,125
1,250
0,281
0,312
0,330
0,344
0,375
0,406
0,438
0,500
0,562
0,625
0,688
0,750
0,812
0,844
0,875
0,938
1,000
1,062
1,125
1,250
1,312
0,344
0,375
0,406
0,438
0,469
0,500
0,562
0,594
0,625
0,688
0,750
0,812
0,875
0,938
1,000
1,062
1,094
1,125
1,250
1,406
2,000
2,125
2,200
2,500
0,812
0,844
0,875
0,938
1,000
1,031
1,062
1,125
1,188
1,219
1,250
1,438
1,594
34,27
38,27
40,52
48,28
54,79
61,21
64,49
67,65
77,10
86,26
89,38
92,37
98,39
104,23
115,75
126,94
37,46
41,48
43,81
45,62
49,61
53,57
57,65
65,48
73,22
81,01
88,71
96,21
103,63
107,42
111,08
118,44
125,61
132,69
139,81
153,67
160,42
50,22
54,62
59,00
63,50
67,84
72,16
80,73
85,13
89,36
97,91
106,23
114,48
122,77
130,98
138,97
146,88
150,93
154,84
170,37
189,29
256,56
269,76
277,51
307,34
131,84
136,74
141,48
151,03
160,35
164,98
169,59
178,89
188,11
192,61
197,10
223,85
245,48
30
STD
XS
XXS
DN
36
Nominal pipe size
(platí pro celé ASTM/ASME a API 5L)
Standard
Extra-strong
Double extra-strong
Jmenovitý vnitřní průměr potrubí = světlost potrubí
40
XS
60
80
100
120
XXS
140
160
30
STD
XS
40
60
80
100
XXS
120
140
160
STD
30
40
XS
60
80
100
120
140
160
80
100
120
140
160
POZNÁMKA
NPS
STD
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
NOTICE
NPS
STD
XS
XXS
DN
Nominal pipe size
(valid for ASTM/ASME and API 5L)
Standard
Extra-strong
Double extra-strong
Nominal Diameter
7,80
8,74
9,27
11,13
12,70
14,27
15,09
15,88
18,26
20,62
21,44
22,23
23,83
25,40
28,58
31,75
7,14
7,92
8,38
8,74
9,53
10,31
11,13
12,70
14,27
15,88
17,48
19,05
20,62
21,44
22,23
23,83
25,40
26,97
28,58
31,75
33,32
8,74
9,53
10,31
11,13
11,91
12,70
14,27
15,09
15,88
17,48
19,05
20,62
22,23
23,83
25,40
26,97
27,79
28,58
31,75
35,71
50,80
53,98
55,88
63,50
20,62
21,44
22,23
23,83
25,40
26,19
26,97
28,58
30,18
30,96
31,75
36,53
40,49
51,01
56,96
60,29
71,88
81,53
91,05
95,98
100,69
114,71
128,34
133,01
137,48
146,43
155,10
172,27
188,90
55,76
61,70
65,19
67,91
73,86
79,71
85,82
97,44
108,93
120,59
132,05
143,17
154,17
159,87
165,33
176,29
186,92
197,43
208,08
228,68
238,69
74,76
81,33
87,79
94,55
100,95
107,40
120,12
126,72
133,04
145,76
158,11
170,34
182,76
194,98
206,84
218,58
224,66
230,49
253,58
281,72
381,85
401,52
413,04
457,43
196,18
203,54
210,61
224,83
238,66
245,57
252,37
266,30
280,01
286,66
293,35
333,21
365,38
VERMERK
NPS
STD
XS
XXS
DN
Nominal pipe size
(gültig für ganze ASTM/ASME und API 5L)
Standard
Extra-strong
Double extra-strong
Nenndurchmesser
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ DODÁVANÉ DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED ACCORDING TO
FOREIGN STANDARDS
NAHTLOSE STAHLROHRE GELIEFERT GEMÄSS
INTERNATIONALEN NORMEN
Rozměrová norma
ANSI/ASME B 36.10M-2015
Dimensional standard
ANSI/ASME B 36.10M-2015
Massnorm gemäss
ANSI/ASME B 36.10M-2015
DÉLKY LINE PIPE
LINE PIPE LENGHTS
Vnější průměr
Tloušťka stěny
Outside diameter
Wall thickness
Außendurchmesser
LEITUNGSROHRELÄNGEN
Wanddicke
(mm)
(mm)
5,56
6,35
6,55
7,04
7,09
7,11
7,14
7,80
(in)
(inch)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
0,219
4-6
9-12
13,12-19,69
29,53-39-37
0,250
0,258
3,5-6
7-12
11,48-19,69
22,97-39,37
0,277
0,278
0,280
0,281
7-12
3,5-6
22,97-39,37
11,48-19,69
0,307
141,3
5,563
168,3
6,625
219,1
8,625
273
10,750
323,8
12,750
355,6
14,000
355,6 / 470
14,000
406,4
16,000
6-7
12-14
19,69-22,97
39,37-45,93
5-7
10-14
16,40-22,97
32,81-45,93
6-7
12,5-14
19,69-22,97
41,01-45,93
5-7
10-14
16,40-22,97
32,81-45,93
5,5-7
11-14
18,04-22,97
36,09-45,93
5,5-7
11-14
18,04-22,97
36,09-45,93
5,5-7
11-14
18,04-22,97
36,09-45,93
5-7
10-14
16,40-22,97
32,81-45,93
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Vnější průměr
Tloušťka stěny
Outside diameter
Wall thickness
Außendurchmesser
Wanddicke
(mm)
(mm)
7,92
8,18
8,38
8,74
9,27
9,53
10,31
10,97
(in)
(inch)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
0,312
6-12
3-6
19,69-39,37
9,84-19,69
5-7
10-14
16,04-22,97
32,81-45,93
5-7
10-14
16,40-22,97
32,81-45,93
0,322
0,330
0,344
5-12
0,365
0,375
5-11
0,406
0,432
141,3
5,563
168,3
6,625
219,1
8,625
273
10,750
323,8
12,750
355,6
14,000
355,6 / 470
14,000
406,4
16,000
5-7
10-14
16,40-22,97
32,81-45,93
5,5-7
11-14
18,04-22,97
36,09-45,93
5,5-7
11-14
18,04-22,97
36,09-45,93
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
16,40-39,37
16,40-36,09
5-7
10-14
16,40-22,97
32,81-45,93
4,8-7
9,7-14
15,75-22,97
31,82-45,93
4,3-7
9,7-14
14,11-22,97
31,82-45,93
5,5-7
11-14
18,04-22,97
36,09-45,93
5,5-6,5
11-13
18,04-21,33
36,09-42,65
4,6-7
9,1-14
15,09-22,97
29,86-45,93
4-7
8-14
13,12-22,97
26,25-45,93
4,2-7
8,5-14
13,78-22,97
27,89-45,93
4,2-7
8,5-14
13,78-22,97
27,89-45,93
5,5-7
11-14
18,04-22,97
36,09-45,93
5,2-6,5
10,5-13
17,06-21,33
34,45-42,65
4-7
7,9-14
13,12-22,97
25,92-45,93
5,5-7
11-14
18,04-22,97
36,09-45,93
5,2-6,5
10,5-13
17,06-21,33
34,45-42,65
4-7
7,9-14
13,12-22,97
25,92-45,93
N/A
N/A
N/A
4,3-7
9,7-14
14,11-22,97
31,82-45,93
N/A
4-7
8-14
13,12-22,97
26,25-45,93
N/A
37
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ DODÁVANÉ DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED ACCORDING TO
FOREIGN STANDARDS
NAHTLOSE STAHLROHRE GELIEFERT
GEMÄSS INTERNATIONALEN NORMEN
Rozměrová norma
ANSI/ASME B 36.10M-2015
Dimensional standard
ANSI/ASME B 36.10M-2015
Massnorm gemäss
ANSI/ASME B 36.10M-2015
Vnější průměr
Tloušťka stěny
Outside diameter
Wall thickness
Außendurchmesser
Wanddicke
(mm)
(mm)
11,13
11,91
12,70
14,27
15,09
15,88
17,48
18,26
(in)
(inch)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
0,438
0,469
0,500
3,5-9
0,562
0,594
0,625
3,5-7
0,688
0,719
141,3
5,563
168,3
6,625
219,1
8,625
273
10,750
323,8
12,750
355,6
14,000
355,6 / 470
14,000
406,4
16,000
11,48-29,53
4-7
8-14
13,12-22,97
26,25-45,93
4-7
8-14
13,12-22,97
26,25-45,93
5-7
10-12,6
16,40-22,97
32,81-41,34
5-6
10-12,5
16,40-19,69
32,81-41,01
3,6-7
7,2-14
11,81-22,97
23,62-45,93
N/A
11,48-22,97
6,8-14
6-14
5,2-14
4,5-11,5
22,31-45,93
19,69-45,93
6-14
5,5-12,5
4,5-11,7
17,06-45,93
14,76-37,73
4,5-11,2
4,5-10
19,69-45,93
18,04-41,01
14,76-38,39
14,76-36,75
14,76-32,81
6,8-14
6-13,6
5-13
5-12,5
4,3-11,2
22,31-45,93
19,69-44,62
16,40-42,65
16,40-41,01
14,11-36,75
8,8-14
7,7-12,5
4,2-6,5
6-13,5
13,78-21,33
19,69-44,29
28,87-45,93
4,2-6,5
6-13,5
13,78-21,33
19,69-44,29
25,26-41,01
6,4-14
6,6-11
13,12-37,73
21,65-36,09
7,5-12,5
6,5-11,3
6,5-11,3
6,5-10,2
24,61-41,01
21,33-37,07
21,33-37,07
21,33-33,46
6,3-14
5,4-14
5,2-13,8
4,8-13,7
4,3-12,5
21,00-45,93
20,67-45,93
17,72-45,93
17,06-45,28
15,75-44,95
14,11-41,01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Vnější průměr
Tloušťka stěny
Outside diameter
Wall thickness
Außendurchmesser
Wanddicke
(mm)
(mm)
19,05
20,62
21,44
21,95
22,23
23,01
23,83
25,40
(in)
(inch)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
0,750
3,5-6
0,812
0,844
0,864
0,875
0,906
0,938
1,000
4,3-8
4,3-8
14,11-26,25
14,11-26,25
141,3
5,563
168,3
6,625
219,1
8,625
273
10,750
323,8
12,750
355,6
14,000
355,6 / 470
14,000
406,4
16,000
38
4-11,5
11,48-19,69
4,5-11,5
14,76-37,73
4,5-9,8
4,5-9,2
4-8,7
4-8,5
4-8
14,76-32,15
14,76-30,18
13,12-28,54
13,12-27,89
13,12-26,25
4,3-10,2
4-10
4-9,7
4-9,2
4-9
14,11-33,46
13,12-32,81
13,12-31,82
13,12-30,18
13,12-29,53
5,7-9,6
5,7-9,6
5,3-8,6
5,3-8,6
4,5-8,3
4,5-8,3
18,70-31,50
18,70-31,50
17,39-28,22
17,39-28,22
14,76-27,23
14,76-27,23
5,5-9
5,5-8,8
5,2-9
4,5-8,2
4,5-8,2
18,04-29,53
18,04-28,87
17,06-29,53
14,76-26,90
14,76-26,90
4-12,4
4-12,4
3,6-11,1
3,6-10,4
3,6-9,6
13,12-40,68
13,12-40,68
11,81-36,42
11,81-34,12
11,81-31,50
N/A
4-9
4-8,5
4-8,5
4-8
4-8
13,12-29,53
13,12-27,89
13,12-27,89
13,12-26,25
13,12-26,25
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ DODÁVANÉ DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED ACCORDING TO
FOREIGN STANDARDS
NAHTLOSE STAHLROHRE GELIEFERT GEMÄSS
INTERNATIONALEN NORMEN
Rozměrová norma
ANSI/ASME B 36.10M-2015
Dimensional standard
ANSI/ASME B 36.10M-2015
Massnorm gemäss
ANSI/ASME B 36.10M-2015
Vnější průměr
Tloušťka stěny
Outside diameter
Wall thickness
Außendurchmesser
(mm)
(mm)
26,19
26,97
27,79
Wanddicke
28,58
30,18
30,96
31,75
33,32
(in)
(inch)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
1,031
1,062
1,094
1,125
1,188
1,219
1,250
1,312
141,3
5,563
168,3
6,625
219,1
8,625
273
10,750
323,8
12,750
355,6
14,000
355,6 / 470
14,000
406,4
16,000
4-8,3
13,12-27,23
4-8,2
4-7,7
13,12-26,90
13,12-25,26
4-7,8
4-7
4-7
13,12-22,97
13,12-25,59
13,12-22,97
4-8
4-8
4-7,4
4-6,7
13,12-26,25
13,12-26,25
13,12-24,28
13,12-21,98
3,6-9,4
3,6-9,1
3,6-8,7
3,6-8,5
11,81-30,84
11,81-29,86
11,81-28,54
11,81-27,89
4-7,5
4-7,2
4-7,2
4-6,8
4-6,8
4-6
13,12-24,61
13,12-23,62
13,12-23,62
13,12-22,31
13,12-21,00
13,12-19,69
39
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ DODÁVANÉ DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM
SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED ACCORDING TO
FOREIGN STANDARDS
NAHTLOSE STAHLROHRE GELIEFERT
GEMÄSS INTERNATIONALEN NORMEN
Rozměrová norma
ANSI/ASME B 36.10M-2015
Dimensional standard
ANSI/ASME B 36.10M-2015
Massnorm gemäss
ANSI/ASME B 36.10M-2015
Vnější průměr
Tloušťka stěny
Outside diameter
Wall thickness
Außendurchmesser
(mm)
35,71
36,53
40,49
50,80
53,98
55,88
63,50
(in)
(inch)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
(m)
(m)
(ft)
(ft)
1,406
1,438
1,594
2,000
2,125
2,200
2,500
4-6,2
4-4,5
4-4,5
4-4,5
3,5-4,2
13,12-20,34
13,12-14,76
13,12-14,76
13,12-14,76
11,48-13,78
3,6-7,6
3,6-5
3,6-4,7
3,6-4,5
3,5-4,2
11,81-24,93
11,81-16,40
11,81-15,42
11,81-14,76
11,48-13,78
141,3
5,563
168,3
6,625
219,1
8,625
273
10,750
323,8
12,750
355,6
14,000
355,6 / 470
14,000
406,4
16,000
40
Wanddicke
(mm)
4-5,4
4-5
13,12-17,72
13,12-16,40
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ DODÁVANÉ DLE
ZAHRANIČNÍCH NOREM / DÉLKY TRUBEK
SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED ACCORDING TO
FOREIGN STANDARDS / TUBE LENGHTS
NAHTLOSE STAHLROHRE GELIEFERT GEMÄSS
INTERNATIONALEN NORMEN / ROHRLÄNGEN
Rozměrová norma DIN 24 48/81
Dimensional Standard DIN 24 48/81
Massnorm gemäss DIN 24 48/81
ROZMĚROVÁ NORMA DIN 2448/81
DIMENSIONAL STANDARD DIN 2448/81
Vnější průměr
Tloušťka stěny (mm)
Outside diameter
Wall thickness (mm)
Außendurchmesser
MASSNORM GEMÄSS DIN 2448/81
Wanddicke (mm)
(mm)
6.3
7.1
8
8.8
10
11
12.5
14.2
16
17.5
60.3
8.4
9.3
10.3
11.2
12.4
13.4
14.7
16.1
63.5
8.9
9.9
10.9
11.9
13.2
14.2
15.7
17.3
70
9.9
11
12.2
13.3
14.8
16
17.7
73
10.4
11.5
12.8
13.9
15.5
16.8
76.1
10.8
12.1
13.4
14.6
16.3
82.5
11.8
13.2
14.7
16
17.9
88.9
12.8
14.3
16
17.4
101.6
14.8
16.5
18.5
108
15.8
17.7
114.3
16.8
127
19.5
21.3
22.7
weight kg/m
18.7
20.6
22.5
24
Gewicht kg/m
17.7
19.6
21.7
23.7
25.3
27.7
19.4
21.6
23.9
26.2
28.1
30.8
33
19.5
21.1
23.6
26.2
28.8
30.8
34
36.5
39.4
20.1
22.6
24.6
27.5
30.6
33.8
36.3
40.2
43.5
47.2
19.7
21.5
24.2
26.3
29.4
32.8
36.3
39.1
43.4
47
51.2
18.8
21
22.9
25.7
28
31.4
35.1
38.8
41.8
46.5
50.4
55.1
18.8
21
23.5
25.7
28.9
31.5
35.3
39.5
43.8
47.3
52.8
57.4
62.9
68.4
71.8
75
133
19.7
22
24.7
27
30.3
33.1
37.1
41.6
46.2
49.8
55.7
60.7
66.6
72.5
76.2
79.7
139.7
20.7
23.2
26
28.4
32
34.9
39.2
43.9
48.8
52.7
59
64.3
70.7
77.1
81.2
85
152.4
22.7
25.4
28.5
31.2
35.1
38.4
43.1
48.4
53.8
58.2
65.3
71.3
78.5
85.9
90.6
95
159
23.7
26.6
29.8
32.6
36.7
40.1
45.2
50.7
56.4
61.1
68.6
74.9
82.6
90.5
95.4
100
168.3
25.2
28.2
31.6
34.6
39
42.7
48
54
60.1
65.1
73.1
80
88.3
96.9
102
108
177.8
26.6
29.9
33.5
36.7
41.4
45.2
51
57.3
63.8
69.2
77.8
85.2
94.2
103
109
115
126
193.7
29.1
32.7
36.6
40.1
45.3
49.6
55.9
62.9
70.1
76
85.7
93.9
104
114
121
128
140
219.1
33.1
37.1
41.6
45.6
51.6
56.5
63.7
71.8
80.1
87
98.2
108
120
132
140
148
163
244.5
37
41.6
46.7
51.2
57.8
63.3
71.5
80.6
90.2
98
111
122
135
149
159
168
185
202
221
273
41.4
46.6
52.3
57.3
64.9
71.1
80.3
90.6
101
110
125
137
153
169
180
190
210
230
253
275
55.5
62.3
68.4
77.4
84.9
96
108
121
132
150
165
184
204
217
230
256
280
310
338
365
390
75.3
85.2
93.5
106
120
134
146
166
183
204
226
241
255
284
311
345
377
408
437
191
210
235
261
278
295
329
361
401
323.9
355.6
DÉLKY TRUBEK
Dodáváme trubky ve výrobních a přesných délkách,
nebo v násobcích přesných délek s přídavkem na řez dle
požadavků zákazníka.
Tolerance přesných délek je + 15 mm – 0 mm, přičemž
je možno dohodnout přísnější tolerance.
22.2
25
28
30
32
36
40
45
50
55
60
hmotnost kg/m
406.4
Vyrábíme v omezeném rozsahu a jen po dohodě.
20
Special agreement necessary.
TUBE LENGHTS
Tubes are supplied in random and exact lenghts, or
multiple precise lenghts with a cutting allowance acc. to
standards or customers‘ requirement.
Tolerance of the exact lenght is + 15 – 0 mm, tougher
tolerances are possible based on agreement.
152
Wir fertigen im begrenzten Umfang und nur nach
Vereinbarung.
ROHRLÄNGEN
Wir liefern Rohre in Herstellungs- und Fixlängen, oder in
Kombilängen mit Schnittzugabe je nach Forderungen
des Kunden.
Toleranzen bei Fixlängen sind – 0/ + 15 mm, wobei
nach Vereinbarung auch strengere Toleranzen bestätigt
werden können.
41
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ DODÁVANÉ DLE NOREM
ČSN
SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED ACCORDING TO
ČSN STANDARDS
NAHTLOSE STAHLROHRE GELIEFERT GEMÄSS ČSN
Dovolené mezní úchylk y rozměrů
Permissible Variations on Dimensions
Zulässige Grenzabweichungen der Abmessungen
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ
DODÁVANÉ DLE NOREM ČSN
SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED
ACCORDING TO ČSN STANDARDS
NAHTLOSE STAHLROHRE GELIEFERT
GEMÄSS ČSN
Technické dodací podmínky
Rozměrová
norma
Technical delivery conditions
Dimensional
standards
Technische Lieferbedingungen
Massnorm
ČSN 42 025
ČSN 42 5715
ČSN 42 025
ČSN 42 5715
ČSN 42 025
ČSN 42 5715
ČSN 42 5716
ČSN 42 0251
ČSN 42 5715
ČSN 42 5716
ČSN 42 0251
ČSN 42 5715
ČSN 42 5716
ČSN 42 0165
ČSN 42 5715
ČSN 42 5750
ČSN 42 0165
ČSN 42 5715
DOVOLENÉ MEZNÍ ÚCHYLKY ROZMĚRŮ
ČSN 42 5716
ČSN 42 0165
ČSN 42 5715
ČSN 42 5716
ČSN 42 0252
ČSN 42 5750
(výtah některých hlavních parametrů, nezahrnuje
úplné znění normy)
ČSN 42 5715
ČSN 42 5716
ČSN 42 5716
ČSN 42 0252
ČSN 42 5716
ČSN 42 0251
ČSN 42 5716
ČSN 42 0252
ČSN 42 5750
PERMISSIBLE VARIATIONS ON
DIMENSIONS
ZULÄSSIGE GRENZABWEICHUNGEN DER
ABMESSUNGEN
(extract of some main parameters; it does not
include exact wording of the standard)
(Auszug von einigen Hauptparametern; kein
Ersatz für Norm)
ČSN 42 5715
ČSN 42 5715
ČSN 42 5715
Mezní úchylky vnějšího průměru
Permissible Variations of Outside diameter
Grenzabweichungen des Rohraußendurchmessers
do ø 219 mm
± 1,25 %, nejméně však ± 0,5 mm
up to ø 219 mm
± 1.25 %, but min. ± 0.5 mm
bis ø 219 mm
± 1,25 %, aber minimal ± 0,5 mm
nad ø 219 mm
± 1,5 %
over ø 219 mm
± 1.5 %
über ø 219 mm
± 1,5 %
Mezní úchylky tloušťky stěny
do ø 219 mm
nad ø 219 mm
Permissible Variations of Wall thickness
tloušťky do 20
mm
+ 12,5 % / – 15 %
tloušťky nad 20
mm
± 12,5 %
všechny
tloušťky
± 15 %
up to ø 219 mm
over ø 219 mm
t up to 20
mm
+ 12.5 % / – 15 %
t over 20
mm
± 12.5 %
all Wall
thicknesses
± 15 %
Grenzabweichungen der Rohrwanddicke
bis ø 219 mm
über ø 219 mm
Wanddicke bis
20 mm
+ 12,5 % / – 15 %
Wanddicke über
20 mm
± 12,5 %
Alle
wanddicke
± 15 %
ČSN 42 5716
ČSN 42 5716
ČSN 42 5716
Mezní úchylky vnějšího průměru
Permissible Variations of Outside diameter
Grenzabweichungen des Rohraußendurchmessers
do ø 219 mm
±1 %, nejméně však ±0,5 mm
up to ø 219 mm
± 1 %, but min. ± 0.5 mm
bis ø 219 mm
±1 %, aber minimal ±0,5 mm
nad ø 219 mm
±1,25 %
over ø 219 mm
± 1.25 %
über ø 219 mm
±1,25 %
Mezní úchylky tloušťky stěny
Permissible Variations of Wall thickness
Grenzabweichungen der Rohrwanddicke
do 20 mm
±12,5 %
up to 20 mm
± 12.5 %
bis 20 mm
±12,5 %
nad 20 mm
±10 %
over 20 mm
± 10 %
über 20 mm
±10 %
ČSN 42 5720
ČSN 42 5720
ČSN 42 5720
Mezní úchylky
vnějšího průměru
± 1 %, nejméně
však ± 0,5 mm
Permissible Variations of Outside
diameter
± 1 %, but min.
± 0.5 mm
Grenzabweichungen des
Rohraußendurchmessers
± 1 %, aber
minimal ± 0,5 mm
Mezní úchylky
tloušťky stěny
+ 15 % / – 10 %
Permissible Variations of Wall
thickness
+ 15 % / – 10 %
Grenzabweichungen der
Rohrwanddicke
+ 15 % / – 10 %
ČSN 42 5750 pro trubky z oceli 17 102
ČSN 42 5750 FOR TUBES FROM STEEL 17 102
Mezní úchylky vnějšího průměru
Permissible Variations of Outside diameter
ČSN 42 5750 FÜR ROHRE AUS DEM STAHL 17
102
Grenzabweichungen des Rohraußendurchmessers
do ø 133 mm
±1%
up to ø 133 mm
±1%
nad ø 133 mm
+ 1,5% / – 1,0%
over ø 133 mm
+ 1.5% / – 1.0 %
bis ø 133 mm
±1%
Mezní úchylky
tloušťky stěny
± 15 %
Permissible Variations of Wall
thickness
± 15 %
über ø 133 mm
+ 1,5% / – 1,0 %
Grenzabweichungen der
Rohrwanddicke
± 15 %
ČSN 42 5750 pro trubky z oceli
17 021, 17 041, 17 061, 17 116 a 17 134
ČSN 42 5750 FOR TUBE FROM STEEL 17 021,
17 041, 17 061, 17 116 and 17 134
Mezní úchylky
vnějšího průměru
+ 1,5% / – 1,0 %
Permissible Variations of Outside
diameter
+ 1.5% / – 1.0 %
Mezní úchylky
tloušťky stěny
± 15 %
Permissible Variations of Wall
thickness
± 15 %
VN 42 0256
VN 42 0256
Mezní úchylky vnějšího průměru
Permissible Variations of Outside diameter
ČSN 42 5750 FÜR ROHRE AUS DEM STAHL 17
021, 17 041, 17 061, 17 116 und 17 134
Grenzabweichungen des
Rohraußendurchmessers
+ 1,5% / – 1,0 %
Grenzabweichungen der
Rohrwanddicke
± 15 %
VN 42 0256
Grenzabweichungen des Rohraußendurchmessers
do ø 114 mm
± 1,25 %
up to ø 114 mm
± 1.25 %
nad ø 114 do ø 219 mm
± 1,5 %
from ø 114 to ø 219 mm
± 1.5 %
bis ø 114 mm
± 1,25 %
nad ø 219 mm
± 2,0 %
over ø 219 mm
± 2.0 %
über ø 114 bis ø 219 mm
± 1,5 %
über ø 219 mm
± 2,0 %
Vnější průměr může být podkročen v maximální
délce 1 m pod stanovené minusové úchylky,
pokud bude dodržena minimální tloušťka stěny,
Mezní úchylky tloušťky stěny:
The outside diameter can fall under the set minus
permissible variations on the maximum span of 1 m,
as long as the minimum wall thickness is kept.
Permissible Variations of Wall thickness
do 20 mm
+ 12,5 % / – 15,0 %
up to 20 mm
+ 12.5 % / – 15.0 %
nad 20 mm
± 12,5 %
over 20 mm
± 12.5 %
42
Der Rohraußendurchmesser darf in der Länge
maximal 1 m unter den Mindestgrenzabweichungen
liegen, solange die Mindestrohrwanddicke
eingehalten wird.
Grenzabweichungen der Rohrwanddicke:
bis 20 mm
+ 12,5 % / – 15,0 %
über 20 mm
± 12,5 %
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ DODÁVANÉ DLE ČSN
SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED ACCORDING TO
ČSN STANDARDS
NAHTLOSE STAHLROHRE GELIEFERT GEMÄSS ČSN
Rozměrová norma
ČSN ISO 4200
Dimensional Standard
ČSN ISO 4200
Massnorm gemäss
ČSN ISO 4200
ROZMĚROVÁ NORMA ČSN ISO 4200
DIMENSIONAL STANDARD ČSN ISO
4200
MASSNORM GEMÄSS ČSN ISO 4200
Vnější průměr
Tloušťka stěny (mm)
Outside diameter
Wall thickness (mm)
Außendurchmesser
(mm)
Wanddicke (mm)
4.5
5
5.6
6.3
7.1
8
8.8
10
11
12.5 14.2
60.3
8.39 9.32 10.3 11.2 12.4 13.4 14.7 16.1
63.5
8.89 9.88 11.0 11.9 13.2 14.2 15.7 17.3
16
17.5
20
22.2
25
28
30
32
36
40
45
50
55
hmotnost kg/m
70
9.90 11.0 12.2 13.3 14.8 16.0 17.7 19.5 21.3 22.7
weight kg /m
73.0
10.4 11.5 12.8 13.9 15.5 16.8 18.7 20.6 22.5 24.0
Gewicht kg/m
76.1
60
8.77 9.74 10.8 12.1 13.4 14.6 16.3 17.7 19.6 21.7 23.7 25.3 27.7
82.5
9.56 10.6 11.8 13.2 14.7 16.0 17.9 19.4 21.6 23.9 26.2 28.1 30.8 33.0
88.9
9.37 10.3 11.5 12.8 14.3 16.0 17.4 19.5 21.1 23.6 26.2 28.8 30.8 34.0 36.5 39.4
101.5
10.8 11.9 13.2 14.8 16.5 18.4 20.1 22.6 24.6 27.4 30.6 33.7 36.3 40.2 43.4 47.2
108
11.5 12.7 14.1 15.8 17.7 19.7 21.5 24.2 26.3 29.4 32.8 36.3 39.1 43.4 47.0 51.2
114.3
12.2 13.5 15.0 16.8 18.8 21.0 22.9 25.7 28.0 31.4 35.1 38.8 41.8 46.5 50.4 55.1
127
13.6 15.0 16.8 18.8 21.0 23.5 25.7 28.9 31.5 35.3 39.5 43.8 47.3 52.8 57.4 62.9 68.4 71.8 75.0
133
14.3 15.8 17.6 19.7 22.1 24.7 27.0 30.3 33.1 37.1 41.6 46.2 49.8 55.7 60.7 66.6 72.5 76.2 79.7
139.7
20.7 23.2 26.0 28.4 32.0 34.9 39.2 44.0 48.8 52.7 59.0 64.3 70.7 77.1 81.2 85.0
141.3
21.0 23.5 26.3 28.8 32.4 35.3 39.7 44.5 49.4 53.4 59.8 65.2 71.7 78.2 82.3 86.3
152.4
22.7 25.4 28.5 31.2 35.1 38.4 43.1 48.4 53.8 58.2 65.3 71.3 78.5 85.9 90.6 95.0
159
23.7 26.6 29.8 32.6 36.7 40.1 45.2 50.7 56.4 61.1 68.6 74.9 82.6 90.5 95.4 100
168.3
25.2 28.2 31.6 34.6 39.0 42.7 48.0 54.0 60.1 65.1 73.1 80.0 88.4 96.9 102 108
177.8
26.6 29.9 33.5 36.7 41.4 45.2 51.0 57.3 63.8 69.2 77.8 85.2 94.2 103 109 115 126
193.7
29.1 32.7 36.6 40.1 45.3 49.6 55.9 62.9 70.1 76.0 85.7 93.9 104 114 121 128 140 152
219.1
33.1 37.1 41.6 45.6 51.6 56.5 63.7 71.8 80.1 87.0 98.2 108 120 132 140 148 163
244.5
37.0 41.6 46.7 51.2 57.8 63.3 71.5 80.7 90.2 98.0 111 122 135 150 159 168 185 202 221 240
273
41.4 46.5 52.2 57.2 64.7 70.9 80.2 90.5 101 110 125 137 153 169 179 190 210 229 253 275
55.5 62.3 68.4 77.4 84.9 96.0 109 122 132 150 165 184 204 217 230 256 280 310 338
323.9
355.6
75.3 85.2 93.5 106 120 134 146 166 183 204 226 241 255 284 311 345 377 408 437
406.4
191 210 235 261 279 296 329 361 401
POZNÁMKA
NOTICE
VERMERK
Trubky s tloušťkou stěny do 9,0 mm včetně
a trubky vnějšího průměru 406,4 mm se vyrábějí
jen z oceli konstrukční dle ČSN. Jiné oceli pouze
po dohodě.
Tubes with wall thickness up to 9,0 mm inclusive
and pipes with outside diameter of 406,4 mm are
produced only in construction steel according to
ČSN. Other steel grades after a special agreement
only.
Rohre mit Wanddicke bis 9,0 mm inbegriffen und
Rohre mit Aussendurchmesser 406,4 mm werden
ausschliesslich aus Konstruktionsstahl gemäss
ČSN hergestellt.
Vyrábíme v omezeném rozsahu a jen po dohodě.
Special agreement necessary.
Wir fertigen im begrenzten Umfang und nur
nach Vereinbarung.
43
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ DODÁVANÉ DLE ČSN
SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED ACCORDING TO
ČSN STANDARDS
NAHTLOSE STAHLROHRE GELIEFERT GEMÄSS
ČSN
Rozměrová norma
ČSN 42 5715, 42 5716
Dimensional Standard
ČSN 42 5715, 42 5716
Massnorm gemäss
ČSN 42 5715, 42 5716
ROZMĚROVÁ NORMA
ČSN 42 5715, 42 5716
DIMENSIONAL STANDARD
ČSN 42 5715, 42 5716
MASSNORM GEMÄSS
ČSN 42 5715, 42 5716
technické dodací podmínky:
ČSN 42 0250, 42 0251, 42 0165, VN 42 0249
Technical delivery conditions:
ČSN 42 0250, 42 0251, 42 0165, VN 42 0249
Technische Lieferbedingungen:
ČSN 42 0250, 42 0251, 42 0165, VN 42 0249
Vnější průměr
Tloušťka stěny (mm)
Outside diameter
Wall thickness (mm)
Außendurchmesser
( mm )
Wanddicke (mm)
4.5
5
5.6
60.3
63.5
6.3
7
8
9
10
11
12.5
8.39
9.20
10.3
11.4
12.4
13.4
14.7
14
8.89
9.75
11.0
12.1
13.2
14.2
15.7
70
8.02
8.89
9.90
10.9
12.2
13.5
14.8
16.0
17.7
76
8.75
9.72
10.8
11.9
13.4
14.9
16.3
17.6
19.6
21.4
82.5
18
20
22
25
28
32
36
hmotnost kg/m
weight kg /m
Gewicht kg/m
9.56
10.6
11.8
13.0
14.7
16.3
17.9
19.4
21.6
23.7
89
9.38
10.4
11.5
12.8
14.2
16.0
17.8
19.5
21.2
23.6
25.9
28.8
102
10.8
12.0
13.3
14.9
16.4
18.5
20.6
22.7
24.7
27.6
30.4
33.9
37.3
108
11.5
12.7
14.1
15.8
17.4
19.7
22.0
24.2
26.3
29.4
32.5
36.3
40.0
43.4
114
12.2
13.4
15.0
16.7
18.5
20.9
23.3
25.6
27.9
31.3
34.5
38.7
42.6
46.4
127
13.6
15.0
16.8
18.8
20.7
23.5
26.2
28.9
31.5
35.3
39.0
43.8
48.4
52.8
57.0
133
14.3
15.8
17.6
19.7
21.8
24.7
27.5
30.3
33.1
37.1
41.1
46.2
51.1
55.7
60.2
66.6
140
20.8
23.0
26.0
29.1
32.1
35.0
39.3
43.5
48.9
54.2
59.2
64.0
70.9
152
22.6
25.0
28.4
31.7
35.0
38.3
43.0
47.6
53.7
59.5
65.1
70.5
78.3
159
23.7
26.2
29.8
33.3
36.7
40.1
45.2
50.1
56.4
62.6
68.6
74.3
82.6
90.5
168
25.1
27.8
31.6
35.3
39.0
42.6
47.9
53.2
60.0
66.6
73.0
79.2
88.2
96.7
178
26.7
29.5
33.5
37.5
41.4
45.3
51.0
56.6
63.9
71.0
77.9
84.6
94.3
104
194
29.2
32.3
36.7
41.1
45.4
49.6
56.0
62.1
70.2
78.1
85.8
93.3
104
115
128
219
33.1
36.6
41.6
46.6
51.5
56.4
63.7
70.8
80.1
89.2
98.2
107
120
132
148
245
37.1
41.1
46.8
52.4
58.0
63.5
71.7
79.8
90.4
101
111
121
136
150
168
186
273
41.4
45.9
52.3
58.6
64.9
71.1
80.3
89.4
101
113
125
136
153
169
190
210
54.7
62.3
69.9
77.4
84.9
96.0
107
122
136
150
164
184
204
230
256
76.9
85.2
93.4
106
118
134
150
165
181
204
226
255
284
90.5
99.3
112
125
142
159
176
193
217
241
272
303
190
208
235
261
295
329
324
356
377
406
POZNÁMKA
44
16
NOTICE
VERMERK
Trubky s tloušťkou stěny do 9,0 mm včetně a
trubky vnějšího průměru 406,4 mm se vyrábějí
jen z oceli konstrukční dle ČSN. Jiné oceli pouze
po dohodě.
Tubes with wall thickness up to 9,0 mm inclusive
and pipes with outside diameter of 406,4 mm are
produced only in construction steel according to
ČSN. Other steel grades after a special agreement
only.
Rohre mit Wanddicke bis 9,0 mm inbegriffen und
Rohre mit Aussendurchmesser 406,4 mm werden
ausschliesslich aus Konstruktionsstahl gemäss
ČSN hergestellt.
Vyrábíme v omezeném rozsahu a jen po dohodě.
Special agreement necessary.
Wir fertigen im begrenzten Umfang und nur
nach Vereinbarung.
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ DODÁVANÉ DLE ČSN
SEAMLESS STEEL TUBES SUPPLIED ACCORDING TO
ČSN STANDARDS
NAHTLOSE STAHLROHRE GELIEFERT GEMÄSS ČSN
Trubk y ocelové bezešvé silnostěnné t vářené
za tepla
Hot rolled heav y wall thickness seamless steel
pipes
Nahtlose warmgewalz te dick wandige Stahlrohre
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ
SILNOSTĚNNÉ T VÁŘENÉ ZA TEPLA
HOT ROLLED HEAVY WALL THICKNESS
SEAMLESS STEEL PIPES
Rozměrová norma VN 42 0256
Dimensional standard VN 42 0256
Massnorm VN 42 0256
Technické dodací podmínky
Technical delivery conditions
Technische Lieferbedingungen
Vnější průměr
Tloušťka stěny (mm)
Outside diameter
Wall thickness (mm)
Außendurchmesser
NAHTLOSE WARMGEWALZTE
DICKWANDIGE STAHLROHRE
Wanddicke (mm)
( mm )
14
60.3
16.0
70
19.3
16
18
20
22
25
28
32
36
40
46
50
21.3
23.1
24.7
76
23.7
25.7
27.6
weight kg/m
82.5
26.2
28.6
30.8
Gewicht kg/m
31.5
34.0
36.4
39.5
40.4
43.4
47.5
108
46.7
51.2
114
49.9
54.9
89
102
127
68.4
75.0
72.5
79.7
140
77.3
85.2
152
85.6
94.7
219
60
hmotnost kg/m
133
159
54
62.9
100.2
162.5
177
245
202
226
273
230
258
275
324
280
315
338
360
391
356
312
352
377
402
438
377
332
376
403
430
469
45
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
MEZIROZMĚRY
PŘÍRUBOVÉ TRUBKY
INTERMEDIATE DIMENSIONS
FLANGE COLLAR
ZWISCHENABMESSUNGEN
FLANSCHENROHRE
MEZIROZMĚRY
Mezirozměry se vyrábějí pouze po dohodě. U těchto
nestandardních rozměrů je nutno v kupních
smlouvách potvrzovat tolerance dle příslušné normy.
INTERMEDIATE DIMENSIONS
ZWISCHENABMESSUNGEN
Intermediate dimensions are produced based on
agreement only and on order confirmations it is
necessary to confirm tolerances according to the
standard.
Zwischenabmessungen werden nur nach
Vereinbarung hergestellt. Es ist notwendig, bei
diesen nicht normgerechten Abmessungen in
den Auftragsbestätigungen Toleranzen gem.
entsprechenden Norm.
Vnější průměr
Tloušťka stěny (mm)
Outside diameter
Wall thickness (mm)
Außendurchmesser
Wanddicke (mm)
(mm)
6.3
7
7.1
8
8.8
9
10
11 12.5 14 14.2 16 17.5 18
72.0
10.2 11.2 11.4 12.6 13.7 14.0 15.3 16.5 18.3 20.0 20.2 22.1 23.5 24.0 25.6
20
22 22.2 24
74.0
10.6 11.7 11.8 13.1 14.3 14.5 15.9 17.2 19.1 20.9 21.1 23.1 24.6 25.1 26.9
95.0
13.8 15.2 15.4 17.2 18.7 19.1 21.0 22.8 25.4 28.0 28.3 31.2 33.4 34.2 37.0 39.6 39.9 42.0 43.2
weight kg/m
121.0
17.8 19.7 19.9 22.3 24.4 24.9 27.4 29.8 33.4 36.9 37.4 41.4 44.7 45.7 49.8 53.7 54.1 57.4 59.2 64.2 67.3 70.2
Gewicht kg/m
146.0
21.7 24.0 24.3 27.2 29.8 30.4 33.5 36.6 41.2 45.6 46.2 51.3 55.5 56.8 62.1 67.3 67.8 72.2 74.6 81.5 85.8 90.0 93.9 97.7
147.0
21.9 24.2 24.5 27.4 30.0 30.6 33.8 36.9 41.5 45.9 46.5 51.7 55.9 57.3 62.6 67.8 68.3 72.8 75.2 82.2 86.6 90.8 94.8 98.5
177.0
26.5 29.3 29.7 33.3 36.5 37.3 41.2 45.0 50.7 56.3 57.0 63.5 68.8 70.6 77.4 84.1 84.8 90.6 93.7 103 109 114 120 125
191.0
28.7 31.8 32.2 36.1 39.5 40.4 44.6 48.8 55.0 61.1 61.9 69.1 74.9 76.8 84.3 91.7 92.4 98.8 102 113 119 126 132 138 143 149
193.0
29.0 32.1 32.6 36.5 40.0 40.8 45.1 49.4 55.6 61.8 62.6 69.8 75.7 77.7 85.3 92.8 93.5 100 104 114 121 127 133 139 145 151
200.0
30.1 33.3 33.8 37.9 41.5 42.4 46.9 51.3 57.8 64.2 65.1 72.6 78.8 80.8 88.8 96.6 97.3 104 108 119 126 133 139 146 152 158
203.0
30.6 33.8 34.3 38.5 42.1 43.1 47.6 52.1 58.7 65.3 66.1 73.8 80.1 82.1 90.3 98.2 99.0 106 110 121 128 135 142 148 155 161
204.0
30.7 34.0 34.5 38.7 42.4 43.3 47.8 52.4 59.0 65.6 66.5 74.2 80.5 82.6 90.8 98.7 99.5 107 110 122 129 136 143 149 156 162
216.0
32.6 36.1 36.6 41.0 45.0 45.9 50.8 55.6 62.7 69.7 70.7 78.9 85.7 87.9 96.7 105 106 114 118 130 138 145 153 160 167 174
229.0
28
30
32
34
36
38
40
46
50
54
34.6 38.3 38.9 43.6 47.8 48.8 54.0 59.1 66.7 74.2 75.2 84.1 91.3 93.7 103 112 113 121 126 139 147 156 164 171 179 186 208 221
60
hmotnost kg/m
241.0
36.5 40.4 41.0 46.0 50.4 51.5 57.0 62.4 70.4 78.4 79.4 88.8 96.5 99.0 109 119 120 128 133 147 156 165 174 182 190 198 221 236
254.0
38.5 42.6 43.2 48.5 53.2 54.4 60.2 65.9 74.4 82.9 84.0 93.9 102 105 115 126 127 136 141 156 166 175 185 194 202 211 236 252 266 287
267.0
40.5 44.9 45.5 51.1 56.0 57.3 63.4 69.4 78.5 87.4 88.5 99.0 108 111 122 133 134 144 149 165 175 186 195 205 215 224 251 268 284 306
269.0
40.8 45.2 45.9 51.5 56.5 57.7 63.9 70.0 79.1 88.0 89.2 99.8 109 111 123 134 135 145 150 166 177 187 197 207 216 226 253 270 286 309
279.0
47.0 47.6 53.5 58.6 59.9 66.3 72.7 82.2 91.5 92.7 104 113 116 128 139 141 151 157 173 184 195 205 216 226 236 264 282 300 324
292.0
49.2 49.9 56.0 61.5 62.8 69.5 76.2 86.2 96.0 97.3 109 119 122 134 147 148 159 165 182 194 205 216 227 238 249 279 298 317 343
296.0
49.9 50.6 56.8 62.3 63.7 70.5 77.3 87.4 97.4 98.7 111 120 123 136 149 150 161 167 185 197 208 220 231 242 253 284 303 322 349
298.5
50.3 51.0 57.3 62.9 64.3 71.1 78.0 88.2 98.2 99.6 112 121 125 137 150 151 163 169 187 199 210 222 233 244 255 286 306 326 353
305.0
51.4 52.2 58.6 64.3 65.7 72.8 79.8 90.2 101 102 114 124 127 141 154 155 166 173 191 204 215 227 239 250 261 294 314 334 363
318.0
61.2 67.1 68.6 76.0 83.3 94.2 105 106 119 130 133 147 161 162 174 181 200 213 226 238 250 262 274 309 331 352 382
330.0
63.5 69.7 71.2 78.9 86.5 97.9 109 111 124 135 139 153 167 169 181 188 209 222 235 248 261 274 286 322 345 368 400
343.0
66.1 72.5 74.1 82.1 90.1 101.9 114 115 129 140 144 159 174 176 189 196 218 232 245 259 273 286 299 337 361 385 419
365.0
87.5 96.0 109 121 123 138 150 154 170 186 188 202 210 233 248 263 278 292 306 321 362 388 414 451
368.0
78.0 79.7 88.3 96.8 110 122 124 139 151 155 172 188 189 204 212 235 250 265 280 295 309 324 365 392 418 456
381.0
157 161 178 195 196 211 219 244 260 275 291 306 321 336 380 408 435 475
394.0
163 167 185 202 204 219 228 253 269 286 302 318 334 349 395 424 453 494
PŘÍRUBOVÉ TRUBKY
FLANGE COLLAR
Vnější průměr
Tloušťka stěny (mm)
Outside diameter
Wall thickness (mm)
Außendurchmesser
FLANSCHENROHRE
Wanddicke (mm)
(mm)
4
4,5
5
108
5–6
xxx
5–6
159
xxx
5–6
xxx
POZNÁMKA
Trubky dodávané pro trh České republiky dle
ČSN 42 0250 a rozměrové normy VN 42 5791.
Materiály dle ČSN – 11 353, 11368, 11369,
12 021. Přírubový lem PN 40.
46
25
NOTICE
Tubes supplied in the Czech market according to
ČSN 420250 and Dimensional Standard HV
42 5791. Grades acc. to ČSN – 11353, 11368, 11369,
12 021. Flange Collar PN 40.
VERMERK
Rohre geliefert für den tschechischen
Markt gem. ČSN 42 0250 und gem.
Abmessungsnormen VN 42 5791. Güten
gem. ČSN – 11 353, 11368, 11369, 12 021.
Flanschenrand PN 40.
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
TRUBKY PRO TÉŽBU NAFT Y, ZEMNÍHO PLYNU A
VODY
OIL COUNTRY TUBULAR GOODS
NAHTLOSE ÖLFELDROHRE
Pažnicové trubk y Casing
Casing
Futterrohre
TRUBKY PRO TÉŽBU NAFTY, ZEMNÍHO
PLYNU A VODY
OIL COUNTRY TUBULAR GOODS
NAHTLOSE ÖLFELDROHRE
Pažnicové trubky Casing
Casing
Futterrohre
Pažnicové trubky Casing jsou bezešvé
ocelové trubky za tepla válcované, se
speciálním pravotočivým závitem podle
normy API Spec. 5 B na obou koncích
trubky. Trubky se spojují nátrubkem.
Výroba, kontrola, dodávky a rozměry jsou
stanoveny technickými dodacími předpisy
podle norem API Spec. 5 CT a EN ISO 11
960.
Casing is seamless, hot rolled steel pipe
provided with special right-hand threads on
both ends as required by API Spec. 5 B, with
couplings and thread protectors.
Jakost materiálu
Dodáváme pažnicové trubky a nátrubky
Casing z materiálů dle API jakostních
stupňů H-40, J-55, K-55, N-80 typ 1 a typ
Q, L 80 typ 1 a P110.
Steel Grades
We supply casing with couplings in
grades H-40, J-55, K-55, N-80 typ 1 and
Type Q and L 80 Type 1 and P110 as
required as required by API specifications.
Die Futterrohre sind nahtlose
warmgewalzte Stahlrohre, die auf beiden
Enden mit dem rechtsgängigen Gewinde
nach der Norm API Spec. 5 B versehen
sind. Sie werden zur Verröhrung von
Bohrlöchern bei der Erdöl-, Erdgas- und
Wassergewinnung verwendet. Die Rohre
werden mittels Rohrstutzen verbunden.
Die Fertigung, Kontrolle, Lieferungen
und Rohrstutzen sind durch technische
Lieferbedingungen gemäss Normen API
Spec. 5 CT festgelegt und EN ISO 11 960.
Rozměry trubek a nátrubků
Rozměrová norma a TDP: API Spec. 5 CT
Norma pro závit: API Spec. 5 B
Dimensions of Casing and Couplings
Dimensional standard and technical
delivery conditions: API Spec. 5 CT
Threads: API Spec. 5 B
Dovolené mezní úchylky trubek
Vnější průměr trubky + 1% /– 0,5%,
horní hranice nesmí překročit hodnotu
+ 3,18 mm
Tloušťka stěny trubky – 12,5 %, max.
imální tloušťka stěny je limitována
hmotností.
Tolerance hmotnosti jednotlivých trubek
+ 6,5% / – 3,5 %
Délky
Pažnicové trubky se dodávají ve
skupinových délkách – RANGE
Skupina
rozsahu
I.
(m)
Délky trubek 4,88 – 7,62
II.
III.
(m)
(m)
7,62 – 10,36 10,36 – 14,63
Povrch a dodávky
Povrch trubek, ochrana závitů, značení
trubek, kontrola, zkoušení a přejímání
jsou stanoveny technickými dodacími
předpisy dle norem API Spec. 5 CT.
Production, inspection, deliveries and
dimensions are determined by technical
delivery conditions according to API Spec. 5
CT and EN ISO 11 960.
Permissible Variations
Outside diameter + 1% /– 0,5%, upper
limits shall not exceed + 3,18 mm
Wall thickness – 12,5 %, max.imum wall
thickness is limited by weight
Tolerances of weight of individual tubes
+ 6,5% / – 3,5 %
Lengths
Casings are supplied in Ranges.
Range
Lengths of
tubes
I.
II.
III.
(m)
(m)
(m)
4.88 – 7.62
7.62 – 10.36 10.36 – 14.63
Surface and Delivery
Tube surface, thread protection, pipe
designation, inspection, testing and
acceptance requirements are specified by
API Spec. 5 CT.
Werkstoffgüte
Wir liefern die Bohrrohre und Rohrstutzen
Casing aus den Werkstoffen gemäss API,
Gütegrade H-40, J-55, K-55, N-80 typ 1
und Type Q, L 80 Type 1 und P110.
Abmessungen der Rohre und Rohrstutzen
Massnorm sowie technische
Lieferbedingungen: API Spec. 5 CT
Gewindenorm: API Spec. 5 B
Zulässige Grenzabweichungen der Rohre
Außendurchmesser + 1% /– 0,5%, die
obere Grenze darf den Wert + 3,18 mm
nicht überschreiten.
Wanddicke – 12,5 %, die maximale
Wanddicke ist durch das Gewicht limitiert.
Gewichtstoleranz von einzelnen Rohren
+ 6,5% / – 3,5 %
Längenbereich
Bohrrohre werden in RangeGruppenlängen geliefert.
Umfangsgruppe
Rohrlängen
I.
II.
III.
(m)
(m)
(m)
4,88 – 7,62
7,62 – 10,36 10,36 – 14,63
Oberfläche und Lieferungen
Rohroberfläche, Gewindeschutz,
Rohrmarkierung, Kontrolle, Prüfungen
und Abnahme sind in den technischen
Lieferbedingungen nach den
API – Normen Spec. 5 CT festgelegt.
47
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
TRUBKY PRO TÉŽBU NAFT Y, ZEMNÍHO PLYNU A VODY
OIL COUNTRY TUBULAR GOODS
NAHTLOSE ÖLFELDROHRE
Pažnicové trubk y Casing
Casing
Futterrohre
1/2
TRUBKY
TUBES
NÁTRUBKY COUPLINGS
STOCK
ROHRE
MUFFEN
Vnější
průměr
Tlouštka
stěny
Vnitřní
průměr
Průchozí
průměr
Nominální Max. délka
hmotnost
T&C
Hmotnost
wpe
Plain-end
Jakost
Typ závitu
Zkušební
tlak
Vnější
průměr
Min. délka
Hmotnost
Outside
diameter
Wall
thickness
Inner
diameter
Drift diameter
Nominal Max. length
mass T&C
Weight
Grade
Threads
Testing
pressure
Outside
diameter
Min. length
Weight
Außendurch- Wanddicke Innendurch- Durchgehender Nominal- Max. Länge
messer
messer
Durchmesser
gewicht
T&C
Gewicht
Güte
Gewinde
Prüfdruck
Außendurchmesser
Min. Länge
Gewicht
inch
inch
lb
mm
mm
kg
7.875
STC = 7.250
STC = 18.49
200,03
STC = 184,15
STC = 8,39
inch
inch
inch
inch
lb/ft
ft
lb/ft
mm
mm
mm
mm
kg/m
m
kg/m
SC LC BC
psi
MPa
7
0.272
6.456
6.331
20.00
max. 42,00
19.56
H40
x
-
-
2 500
177,80
6,91
163,98
160,80
29,76
max. 12,80
29,12
J55, K55
x
-
-
3 400 23,5
0.317
6.366
6.241
23.00
max. 42.00
22.65
J55, K55
x
x
x
4 000 27,5
LC = 9.000
LC = 23.87
8,05
161,7
158,52
34,23
max. 12,80
33,70
L80
-
x
x
5 800
40
LC = 228,60
LC = 10,83
N80
Type 1, Q
-
x
x
5 800
40
BC = 10.000
BC = 23.24
BC = 254,00
BC = 10,54
STC = 27.11
17
0.362
6.276
6.151
26.00
max. 42,00
25.69
J55, K55
x
x
x
4 600 31,5
9,19
159,42
156,24
38,69
max. 12,80
38,21
L80
-
x
x
6 600 45,5
N80
Type 1, Q
-
x
x
6 600 45,5
0.408
6.184
6.059
29.00
max. 42,00
28.75
L80
-
x
x
7 500 51,5
10,36
157,08
153,90
43,16
max. 12,80
42,78
N80
Type 1, Q
-
x
x
7 500 51,5
0.453
6.094
5.969
32.00
max. 42,00
31.70
L80
-
x
x
8 300
57
11,51
154,78
151,6
47,62
max. 12,80
47,20
N80
Type 1, Q
-
x
x
8 300
57
0.498
6.004
5.879
35.00
max. 42,00
34.61
L80
-
x
x
9 100
63
12,65
152,50
149,32
52,09
max. 12,80
51,52
N80
Type 1, Q
-
x
x
9 100
63
7 5/8
0.328
6.969
6.844
26.40
max. 42,00
25.59
J55, K55
x
x
x
3 800
26
8.500
STC = 7.500
193,68
8,33
177,02
173,84
39,29
max. 12,80
38,08
L80
-
x
x
5 500
38
215,90
STC = 190,50 STC = 12,30
N80
Type 1, Q
-
x
x
5 500
38
LC =34.46
0.375
6.875
6.750
29.70
max. 42,00
29.06
L80
-
x
x
6 300 43,5
LC = 234,85
LC = 15,63
9,52
174,64
171,46
44,20
max. 12,80
43,24
N80
Type 1, Q
-
x
x
6 300 43,5
BC = 10.375
BC = 34.88
10.625
STC = 7.750
STC = 39.75
269,88
STC = 196,85 STC = 18,03
0.430
6.765
6.640
33.70
max. 42,00
33.07
L80
-
x
x
7 200
50
10,92
171,84
168,66
50,15
max. 12,80
49,22
N80
Type 1, Q
-
x
x
7 200
50
0.500
6.625
6.500
39.00
max. 42,00
38.08
L80
-
x
x
8 400
58
12,70
168,28
165,10
58,04
max. 12,80
56,68
N80
Type 1, Q
-
x
x
8 400
58
H40
x
-
-
2 100 14,5
9 5/8
0.312
9.001
8.845
32.30
max. 42,00
31.06
244,48
7,92
228,60
224,66
48,07
max. 12,80
46,20
48
LC = 9.250
0.352
8.921
8.765
36.00
max. 42,00
34.89
H40
x
-
-
2 300
16
LC = 10.500
LC = 56.11
8,94
226,60
222,63
53,57
max. 12,80
51,93
J55, K55
x
x
x
3 200
22
LC = 266,70
LC = 25,45
0.395
8.835
8.679
40.00
max. 42,00
38.97
J55, K55
x
x
x
3 600
25
BC = 10.625
BC = 51.05
10,03
224,40
220,45
59,53
max. 12,80
57,99
L80
-
x
x
5 300
36
BC = 269,88
BC = 23,16
0.395
8.835
8.750 a)
40.00
max. 42,00
38.97
N80
Type 1, Q
-
x
x
5 300
36
10,03
224,40
222,25 a)
59.53
max. 12,80
57,99
0.435
8.755
8.599
43.50
max. 42,00
42.73
L80
-
x
x
5 800
40
11,05
222,40
218,41
64,74
max. 12,80
63,61
N80 Type
1, Q
-
x
x
5 800
40
P110
-
x
x
8 000
55
0.472
8.681
8.525
47.00
max. 42,00
46.18
L80
-
x
x
6 300 43,5
11,99
220,50
216,54
69,94
max. 12,80
68,75
N80 Type
1, Q
-
x
x
6 300 43,5
P110
-
x
x
8 600 59,5
0.545
8.535
8.379
53.50
max. 42,00
52.90
L80
-
x
x
7 200
50
13,84
216,80
212,83
79,62
max. 12,80
78,72
N80 Type
1, Q
-
x
x
7 200
50
0.595
8.435
8.279
58.40
max. 42,00
57.44
L80
-
x
x
7 900 54,5
15,11
214,25
210,29
86,91
max. 12,80
85,47
N80 Type
1, Q
-
x
x
7 900 54,5
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
TRUBKY PRO TÉŽBU NAFT Y, ZEMNÍHO PLYNU A
VODY
OIL COUNTRY TUBULAR GOODS
NAHTLOSE ÖLFELDROHRE
Pažnicové trubk y Casing
Casing
Futterrohre
2/2
TRUBKY
TUBES
NÁTRUBKY COUPLINGS
STOCK
ROHRE
MUFFEN
Vnější
průměr
Tlouštka
stěny
Vnitřní
průměr
Průchozí
průměr
Nominální Max. délka
hmotnost
T&C
Hmotnost
wpe
Plain-end
Jakost
Typ závitu
Zkušební
tlak
Vnější
průměr
Min. délka
Hmotnost
Outside
diameter
Wall
thickness
Inner
diameter
Drift diameter
Nominal Max. length
mass T&C
Weight
Grade
Threads
Testing
pressure
Outside
diameter
Min. length
Weight
Außendurch- Wanddicke Innendurch- Durchgehender Nominal- Max. Länge
messer
messer
Durchmesser
gewicht
T&C
Gewicht
Güte
Gewinde
Prüfdruck
Außendurchmesser
Min. Länge
Gewicht
inch
inch
lb
mm
mm
kg
11.750
STC = 8.000
STC = 45.81
298,45
STC = 203,20 STC = 20,78
inch
inch
inch
inch
lb/ft
ft
lb/ft
mm
mm
mm
mm
kg/m
m
kg/m
10 3/4
0.350
10.050
9.894
40.50
max. 42,00
38.91
273,05
8,89
255,30
251,31
60,27
max. 12,80
57,91
0.400
9.950
9.794
45.50
max. 42,00
44.26
10,16
252,70
248,77
67,71
max. 12,80
65,87
0.450
9.850
9.694
51.00
max. 42,00
49.55
11,43
250,20
246,23
75,90
max. 12,80
73,75
SC LC BC
J55, K55
J55, K55
J55, K55
x
x
x
-
x
x
x
psi
2 100
2 500
2 800
MPa
15
17
L80
x
-
x
5 400
37
N80
Type 1, Q
x
-
x
5 400
37
51
P110
x
-
x
7 400
9.760
9.604
55.50
max. 42,00
54.26
L80
x
-
x
3 000 40,5
12,57
247,90
243,94
82,59
max. 12,80
80,75
N80
Type 1, Q
x
-
x
5 900 40,5
11 3/4
0.333
11.084
10.928
42.00
max. 42,00
40.64
298,45
8,46
281,50
277,5
62,50
max. 12,80
62,56
11.000
11.844
47.00
max. 42,00
45.60
9,52
279,41
275,44
69,94
max. 12,80
67,83
0.435
10.880
10.724
54.00
max. 42,00
52.62
11,05
276,40
272,39
80,36
max. 12,80
78,32
0.489
10.772
10.616
60.00
max. 42,00
58.87
12,42
273,60
269,65
89,29
max. 12,80
87,61
13 3/8
0.330
12.715
12.559
48.00
max. 42,00
46.02
339,72
8,38
322,96
318,99
71,43
max. 12,80
68,48
0.380
12.615
12.459
54.50
max. 42,00
52.79
9,65
320,42
316,45
81,10
max. 12,80
78,55
0.430
12.515
12.359
61.00
max. 42,00
59.50
10,92
317,88
313,91
90,78
max. 12,80
88,55
0.480
12.415
12.259
68.00
max. 42,00
12,19
315,34
311,37
101,19
max. 12,80
P110
x
-
x
5 900
56
H40
x
-
-
1 400
9,5
J55, K55
x
-
x
BC = 25,74
12.750
STC = 8.000
STC = 49.91
323,85
STC = 203,20 STC = 22,64
2 100 14,5
J55, K55
x
-
x
2 400
17
J55, K55
x
-
x
2 700
19
BC = 10.625
BC = 61.80
BC = 269,88
BC = 28,03
SC = 50.71
SC = 23,00
L80
x
-
x
5 300
37
BC = 61.73
N80
Type 1, Q
x
-
x
5 300
37
BC = 28,00
P110
x
-
x
7 300 50,5
H40
x
-
-
1 200
J55, K55
x
-
x
1 900
8
14.375
STC = 8.000
365,12
STC = 203,20 STC = 25,66
13
J55, K55
x
-
x
2 100 14,5
66.17
J55, K55
x
-
x
2 400 16,5
98,46
L80
x
-
x
4 600 31,5
N80
Type 1, Q
x
-
x
4 600 31,5
P110
x
-
x
6 300 43,5
0.514
12.347
12.191
72.00
max. 42,00
70.67
L80
x
-
x
4 900
34
13,06
313,60
309,63
107,15
max. 12,80
105,21
N80
Type 1, Q
x
-
x
4 900
34
P110
x
-
x
6 800 46,5
POZNÁMKA
BC = 56.74
BC = 269,88
19
0.495
0.375
BC = 10.625
NOTICE
STC = 56.57
BC = 10.625
BC = 70.03
BC = 269,88
BC = 31,77
VERMERK
Jsou možné dodávky trubek i s hladkými konci.
Supply of tubes with plain ends is possible.
Rohre können auch mit glatten Enden geliefert werden.
a) Special drift test pouze pro jakost K55 a J55.
a) Special drift test only for grade K55 and J55.
a) Special drift test nur für Güte K55 und J55.
VYSVĚTLIVKY
LEGEND
ERLÄUTERUNGEN
LC
Závit oblý dlouhý
LC
Long round thread
LC
STC
Závit oblý krátký
STC
Short round thread
STC
Rundes Langgewinde
Rundes Kurzewinde
BC
Závit lichoběžníkový
BC
Buttress thread
BC
Trapezgewinde
49
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
TRUBKY PRO TÉŽBU NAFT Y, ZEMNÍHO PLYNU A VODY
OIL COUNTRY TUBULAR GOODS
NAHTLOSE ÖLFELDROHRE
Pažnicové trubk y Casing
Casing
Futterrohre
1/2
NÁTRUBKOVÉ TYČE A MECHANICKÉ
TRUBKY
Tlouštka stěny
Wall thickness
Wanddicke
COUPLINGS STOCK AND MECHANICAL
TUBING
ROHRE FÜR MUFFEN
Inches
0,500
0,750
0,875
1,000
1,125
1,250
1,375
1.500
mm
12,7
19,1
22,2
25,4
28,6
31,8
34,9
38,1
Vnější průměr
Hmotnost
Outside diameter
Mass
Außendurchmesser
Gewicht
Inches
mm
kg/m
lb/ft
kg/m
lb/ft
kg/m
lb/ft
kg/m
lb/ft
kg/m
lb/ft
kg/m
lb/ft
kg/m
lb/ft
kg/m
7.000
177,8
51,71
34,75
74,75
50,23
85,19
57,24
95,46
64,15
105,23
70,71
114,50
76,94
122,99
82,65
N/A
lb/ft
N/A
7.500
190,5
55,69
37,42
80,74
54,25
92,14
61,92
103,42
69,49
114,19
76,73
124,46
83,63
133,92
89,99
143,20
96,22
7.656
194,46
56,93
38,25
82,60
55,51
94,31
63,37
105,90
71,16
116,98
78,61
127,56
85,72
137,33
92,28
146,92
98,72
7.875
200,0
58,66
39,42
85,21
57,26
97,34
65,41
109,37
73,49
120,89
81,24
131,91
88,64
142,10
95,49
152,12
102,22
8.000
203,2
59,66
40,09
86,72
58,27
99,09
66,59
111,37
74,84
123,15
82,75
134,42
90,32
144,85
97,34
155,13
104,24
8.500
215,9
63,64
42,77
92,70
62,29
106,05
71,26
119,33
80,19
132,11
88,77
144,38
97,02
155,78
104,68
167,06
112,26
8.625
219,1
64,64
43,44
94,21
63,30
107,80
72,44
121,33
81,53
134,36
90,29
146,89
98,70
158,54
106,53
170,07
114,28
9.000
228,6
67,62
45,44
98,68
66,31
113,00
75,93
127,28
85,53
141,06
94,79
154,34
103,71
166,71
112,03
178,99
120,28
9.500
241,3
71,60
48,11
104,66
70,33
119,95
80,61
135,24
90,88
150,02
100,81
164,30
110,40
177,65
119,37
190,93
128,30
9.625
244,5
72,60
48,79
106,17
71,34
121,71
81,78
137,24
92,22
152,28
102,33
166,81
112,09
180,40
121,22
193,93
130,32
10.000
254,0
75,58
50,78
110,65
74,35
126,91
85,28
143,20
96,22
158,98
106,83
174,26
117,10
188,58
126,72
202,86
136,32
10.500
266,7
79,55
53,46
116,63
78,37
133,86
89,95
151,15
101,57
167,94
112,85
184,22
123,79
199,51
134,06
214,79
144,33
10.625
269,9
80,56
54,13
118,14
79,38
135,61
91,13
153,16
102,92
170,19
114,37
186,73
125,47
202,26
135,91
217,80
146,36
10.750
273,1
81,56
54,80
119,64
80,40
137,36
92,30
155,16
104,26
172,45
115,88
189,24
127,16
205,02
137,76
220,81
148,38
11.000
279,4
83,53
56,13
122,61
82,39
140,81
94,62
159,11
106,91
176,89
118,87
194,18
130,48
210,44
141,41
226,73
152,35
11.500
292,1
87,51
58,80
128,59
86,41
147,77
99,29
167,06
112,26
185,85
124,89
204,14
137,17
221,37
148,75
238,66
160,37
11.750
298,5
89,51
60,15
131,61
88,44
151,27
101,65
171,07
114,95
190,37
127,92
209,16
140,55
226,88
152,45
244,67
164,41
12.000
304,8
91,49
61,48
134,57
90,43
154,72
103,97
175,02
117,61
194,81
130,91
214,10
143,87
232,30
156,10
250,59
168,39
12.500
317,5
95,46
64,15
140,56
94,45
161,67
108,64
182,97
122,95
203,77
136,93
224,06
150,56
243,23
163,44
262,53
176,41
12.750
323,9
97,47
65,50
143,57
96,48
165,18
110,99
186,98
125,65
208,28
139,96
229,08
153,93
248,74
167,14
268,54
180,45
13.000
330,2
99,44
66,82
146,54
98,47
168,63
113,31
190,93
128,30
212,72
142,94
234,02
157,25
254,16
170,79
274,46
184,43
13.375
339,7
N/A
N/A
151,01
101,48
173,83
116,81
196,88
132,30
219,42
147,45
241,47
162,26
262,34
176,28
283,38
190,43
13.500
342,9
N/A
N/A
152,52
102,49
175,58
117,98
198,88
133,64
221,68
148,96
243,98
163,94
265,09
178,13
286,39
192,45
14.000
355,6
N/A
N/A
158,50
106,51
182,53
122,66
206,84
138,99
230,64
154,98
253,94
170,64
276,02
185,48
298,32
200,47
14.375
365,1
N/A
N/A
N/A
N/A
187,73
126,15
212,79
142,99
237,34
159,49
261,39
175,64
284,20
190,97
307,25
206,46
14.500
368,3
N/A
N/A
N/A
N/A
189,48
127,33
214,79
144,33
239,60
161,00
263,90
177,33
286,95
192,82
310,26
208,48
15.000
381,0
N/A
N/A
N/A
N/A
196,44
132,00
222,75
149,68
248,55
167,02
273,86
184,02
297,88
200,17
322,19
216,50
15.500
393,7
N/A
N/A
N/A
N/A
203,39
136,67
230,70
155,03
257,51
173,04
283,81
190,72
308,81
207,51
334,12
224,52
16.000
406,4
N/A
N/A
N/A
N/A
210,34
141,34
238,66
160,37
266,47
179,06
293,77
197,41
319,74
214,86
346,06
232,54
50
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
TRUBKY PRO TÉŽBU NAFT Y, ZEMNÍHO PLYNU A VODY
OIL COUNTRY TUBULAR GOODS
NAHTLOSE ÖLFELDROHRE
Pažnicové trubk y Casing
Casing
Futterrohre
2/2
NÁTRUBKOVÉ TYČE A MECHANICKÉ
TRUBKY
Tlouštka stěny
Wall thickness
Wanddicke
COUPLINGS STOCK AND MECHANICAL
TUBING
ROHRE FÜR MUFFEN
Inches
1,625
1,750
1,875
2,000
2,125
2,250
2,375
2,500
mm
41,3
44,5
47,6
50,8
54,0
57,2
60,3
63,5
Vnější průměr
Hmotnost
Outside diameter
Mass
Außendurchmesser
Gewicht
Inches
mm
kg/m
lb/ft
kg/m
lb/ft
kg/m
lb/ft
kg/m
lb/ft
kg/m
lb/ft
kg/m
lb/ft
kg/m
lb/ft
kg/m
lb/ft
7.000
177,8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7.500
190,5
151,96
102,11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7.656
194,46
156,00
104,83
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7.875
200,0
161,64
108,62
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8.000
203,2
164,90
110,81
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8.500
215,9
177,83
119,50
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8.625
219,1
181,09
121,69
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.000
228,6
190,77
128,19
202,04
135,76
212,47
142,78
222,75
149,68
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.500
241,3
203,70
136,88
215,98
145,13
227,38
152,79
238,66
160,37
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.625
244,5
206,96
139,07
219,49
147,49
231,14
155,32
242,67
163,07
253,69
170,47
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
10.000
254,0
216,64
145,58
229,91
154,49
242,29
162,81
254,57
171,06
266,34
178,98
277,61
186,55
288,05
193,56
N/A
N/A
10.500
266,7
229,57
154,27
243,85
163,86
257,20
172,83
270,48
181,75
283,26
190,34
295,53
198,59
306,94
206,25
N/A
N/A
10.625
269,9
232,83
156,46
247,36
166,22
260,96
175,35
274,49
184,45
287,52
193,20
300,04
201,62
311,69
209,45
N/A
N/A
10.750
273,1
236,09
158,65
250,87
168,58
264,71
177,88
278,50
187,14
291,78
196,07
304,56
204,65
316,45
212,65
N/A
N/A
11.000
279,4
242,51
162,96
257,79
173,23
272,11
182,85
286,39
192,45
300,17
201,71
313,44
210,63
325,82
218,94
N/A
N/A
11.500
292,1
255,44
171,65
271,73
182,59
287,02
192,87
302,30
203,14
317,08
213,07
331,36
222,66
344,71
231,63
N/A
N/A
11.750
298,5
261,96
176,03
278,75
187,31
294,53
197,91
310,32
208,53
325,61
218,80
340,39
228,73
354,22
238,03
N/A
N/A
12.000
304,8
268,38
180,34
285,66
191,96
301,92
202,88
318,21
213,83
334,00
224,44
349,27
234,70
363,59
244,32
N/A
N/A
12.500
317,5
281,32
189,04
299,60
201,32
316,83
212,90
334,12
224,52
350,91
235,80
367,19
246,74
382,48
257,01
N/A
N/A
12.750
323,9
287,83
193,42
306,62
206,04
324,35
217,95
342,14
229,91
359,43
241,53
376,22
252,81
392,00
263,41
407,79
274,02
13.000
330,2
294,25
197,73
313,54
210,69
331,74
222,92
350,03
235,21
367,82
247,17
385,10
258,78
401,37
269,71
417,65
280,65
13.375
339,7
303,93
204,23
323,96
217,69
342,89
230,41
361,94
243,21
380,47
255,67
398,51
267,78
415,49
279,20
432,53
290,65
13.500
342,9
307,19
206,42
327,48
220,05
346,65
232,94
365,94
245,90
384,73
258,53
403,02
270,82
420,25
282,40
437,54
294,02
14.000
355,6
320,12
215,11
341,41
229,42
361,56
242,96
381,85
256,60
401,65
269,90
420,93
282,86
439,14
295,09
457,43
307,38
14.375
365,1
329,80
221,61
351,84
236,42
372,71
250,45
393,76
264,59
414,30
278,40
434,34
291,86
453,26
304,58
472,31
317,38
14.500
368,3
333,06
223,80
355,35
238,78
376,47
252,97
397,77
267,29
418,56
281,26
438,85
294,89
458,02
307,78
477,32
320,74
15.000
381,0
345,99
232,50
369,29
248,15
391,37
262,99
413,68
277,98
435,47
292,62
456,76
306,93
476,91
320,47
497,21
334,11
15.500
393,7
358,93
241,19
383,22
257,52
406,28
273,01
429,59
288,67
452,39
303,99
474,68
318,97
495,80
333,16
517,09
347,47
16.000
406,4
371,86
249,88
397,16
266,88
421,19
283,03
445,50
299,36
469,30
315,35
492,59
331,01
514,68
345,85
536,98
360,84
51
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
TRUBKY PRO TÉŽBU NAFT Y, ZEMNÍHO PLYNU A
VODY
OIL COUNTRY TUBULAR GOODS
NAHTLOSE ÖLFELDROHRE
Pažnicové trubk y Casing
Casing
Futterrohre
DETAIL OBLÉHO ZÁVITU – TRUBKA
SCHEME OF LONG ROUND THERAD – TUBE
DETAIL DES RUNDGEWINDES – ROHR
52
DETAIL OBLÉHO ZÁVITU – NÁTRUBEK
SCHEME OF LONG ROUND THREAD – COUPLING
DETAIL DES RUNDGEWINDES – MUFFE
NÁTRUBKY
COUPLINGS
MUFFEN
Závit oblý dlouhý – LC
Long round thread – LC
Rundes Langgewinde – LC
Hmotnost
Vnější průměr
Min. délka
Outside diameter
Min. length
Weight
Außendurchmesser
Min. Länge
Gewicht
inch
mm
mm
Lb/ft
7
200,03
228,60
10,83
7 5/8
215,90
234,85
15,63
9 5/8
269,9
266,7
25,45
NÁTRUBKY
COUPLINGS
MUFFEN
Závit oblý krátký – STC
Short round thread – STC
Rundes Kurzgewinde – STC
Hmotnost
Vnější průměr
Min. délka
Outside diameter
Min. length
Weight
Außendurchmesser
Min. Länge
Gewicht
Lb/ft
inch
mm
mm
7
200,03
184,15
8,39
7 5/8
215,90
190,50
12,30
9 5/8
269,88
196,85
18,03
10 3/4
298,45
203,20
20,78
11 3/4
323,85
203,20
22,64
13 3/8
365,12
203,20
25,66
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
TRUBKY PRO TÉŽBU NAFT Y, ZEMNÍHO PLYNU A VODY
OIL COUNTRY TUBULAR GOODS
NAHTLOSE ÖLFELDROHRE
Pažnicové trubk y Casing
Casing
Futterrohre
DETAIL ZÁVITU BUTTRESS – TRUBKA
SCHEME OF BUTTRESS THREAD – TUBE
DETAIL DES GEWINDES BUTTRESS – ROHR
DETAIL ZÁVITU BUTTRESS – NÁTRUBEK
SCHEME OF BUTTRESS THREAD – COUPLING
DETAIL DES GEWINDES BUTTRESS – MUFFE
NÁTRUBKY
COUPLINGS
MUFFEN
Závit lichoběžníkový – BC
Buttress thread – BC
Trapezgewinde – BC
Hmotnost
Vnější průměr
Min. délka
Outside diameter
Min. length
Weight
Außendurchmesser
Min. Länge
Gewicht
inch
mm
mm
Lb/ft
7
200,03
234,00
10,54
7 5/8
215,90
263,82
15,82
9 5/8
269,88
269,88
23,16
10 3/4
298,45
269,88
25,74
11 3/4
323,85
269,88
28,03
13 3/8
365,12
269,88
31,77
53
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
TRUBKY PRO TÉŽBU NAFT Y, ZEMNÍHO PLYNU A
VODY
OIL COUNTRY TUBULAR GOODS
NAHTLOSE ÖLFELDROHRE
Naf tovodné trubk y Line Pipe
Line Pipe
Leitungsrohre
TRUBKY PRO TÉŽBU NAFTY, ZEMNÍHO
PLYNU A VODY
OIL COUNTRY TUBULAR GOODS
NAHTLOSE ÖLFELDROHRE
Naftovodné trubky Line Pipe
Line Pipe
Leitungsrohre
Ocelové bezešvé trubky válcované za
tepla se dodávají dle váhových standardů
ANSI/ASME B 36.10 M – 2015 s kolmo
upíchnutými konci nebo s kalibrovanými
a úkosovanými konci.
Rozměry
Trubky se dodávají dle API Spec. 5 L a ISO
3183.
Dovolené mezní úchylky trubek
Vnější průměr
± 0,75 %
Tloušťka stěny
+ 15 % / – 12,5 %
Hmotnost
+ 10 % / – 3,5 %
jednotlivých trubek
Hot rolled steel seamless line pipe is
supplied in the weight standard according
to ANSI/ASME B 36.10 M – 2015 with plain
ends or calibrated and bevelled ends.
Dimensions
Tubes are supplied according to API Spec.
5 L and ISO 3183.
Permissible Variations
Outside diameter
± 0.75 %
Wall thickness
+ 15 % / – 12.5 %
Weight of individual + 10 % / – 3.5 %
tubes
Nahtlose warmgewalzte Stahlrohre
werden nach den Gewichtsstandards ANSI/
ASME B 36.10 M – 2015 mit senkrecht
abgestochenen Enden oder mit kalibrierten
und abgeschrägten Enden geliefert.
Abmessungen
Rohre werden gemäss API Spec. 5 L und
ISO 3183 geliefert.
Zulässige Grenzabweichungen der Rohre
Außendurchmesser ± 0,75 %
Wanddicke
+ 15 % / – 12,5 %
Gewicht einzelner
+ 10 % / – 3,5 %
Rohre
Lengths
Délky
Nominální délka (ft)
20 (6 m)
Minimální délka (m)
2,74
Průměrná délka (m)
5,33
Maximální délka (m)
6,86
40 (12 m)
4,27
10,67
13,72
Výroba, značení, povrchová úprava,
kontrola, přejímky, mechanické a chemické
složení odpovídají dodacím předpisům
norem API Spec. 5 L.
Längenbereich
Nominal length (ft)
20 (6 m)
Minimum length (m)
2.74
Average length (m)
5.33
Maximum length (m)
6.86
40 (12 m)
4.27
10.67
13.72
Production, marking, surface finishing,
inspection, acceptance, mechanical
properties and chemical composition
comply with API Spec. 5 L.
NAFTOVODNÉ TRUBKY LINE PIPE
Nennlänge (ft)
20 (6 m)
Min. Länge (m)
2,74
Durchschnittlänge (m)
5,33
Max. Länge (m)
6,86
40 (12 m)
4,27
10,67
13,72
Fertigung, Rohrmarkierung,
Oberflächenbehandlung, Kontrolle,
Abnahmen, mechanische Eigenschaften und
chemische Zusammensetzung entsprechen
den Vorschriften der Normen API Spec. 5 L.
LINE PIPE
LEITUNGSROHRE
NPS
Vnější průměr
Tloušťka stěny
Jakost
NPS
Outside diameter
Wall thickness
Grade
Hmotnost
Weight
NPS
Außendurchmesser
Wanddicke
Güte
Gewicht
A–X65
18,61–57,43
inch
inch
mm
mm
5
5 9/16
141,3
5,56–19,05
6
6 5/8
168,3
6,35–22,23
25,36–80,08
8
8 5/8
219,1
6,35–25,40
33,32–121,33
10
10 3/4
273,1
6,35–31,75
41,76–188,90
12
12 3/4
323,9
7,14–33,32
55,76–238,69
14
14
355,6
8,74–63,50
74,76–457,43
16
16
406,4
20,63–40,49
196,18–365,38
Od roku 1927 jsme oprávněni užívat
monogram API při výrobě a značení
trubek Casing a Line Pipe.
54
We have been licensed with API
monogram in manufacturing and
marking procedure of Casing,
Couplings and Line Pipe since 1927.
kg/m
Seit 1927 sind wir berechtigt, bei
der Fertigung und Kennzeichnung
der Casing und Line-Pipe-Rohre des
Monogram von API zu verwenden.
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
TRUBKY PRO TÉŽBU NAFT Y, ZEMNÍHO PLYNU A VODY
OIL COUNTRY TUBULAR GOODS
NAHTLOSE ÖLFELDROHRE
Úprava konců trubek
Finishing of Tube Ends
Behandlung der Rohrenden
ÚPRAVA KONCŮ TRUBEK
FINISHING OF TUBE ENDS
BEHANDLUNG VON ROHRENDEN
Konce trubek jsou odříznuty za studena
kolmo k podélné ose trubky. Po dohodě
lze dodávat trubky s úkosy pro „V“ svar,
kalibrované konce, konce řezané za tepla
nebo neřezané konce.
Tube ends are cold cut perpendicular to
longitudinal axis of tube. After special
agreement it is possible to supply tubes
with bevelled ends for “V” weld, sized ends,
hot cut ends or non-cut ends.
Trubky s úkosy pro „V“ svar mohou být
dodávány pro vnější průměry od 168 mm
(včetně) dle následujících norem:
Tubes with bevelled ends for “V” weld, with
outside diameter from 168 mm (including),
can be supplied according to the following
standards:
API SPEC 5L / ISO 3183
ASTM A 106 / ASME SA 106
ASTM A 53 / ASME SA 53
ASTM A 333 / ASME SA 333
EN 10208-2
EN 10216-1
EN 10216-2
EN 10216-3
EN 10216-4
EN 10297-1
NF A 49-211
API SPEC 5L / ISO 3183
ASTM A 106 / ASME SA 106
ASTM A 53 / ASME SA 53
ASTM A 333 / ASME SA 333
EN 10208-2
EN 10216-1
EN 10216-2
EN 10216-3
EN 10216-4
EN 10297-1
NF A 49-211
Trubky s vnějším průměrem menším než
168 mm mohou být dodávány s úkosy pro
„V“ svar bez záruky čelní plošky s úhlem 30°
(+ 5°/– 0°).
Tubes with outside diameter, less than
168 mm, can be delivered with bevelled
ends for “V” weld without assurance of root
face and with angle 30° (+ 5°/– 0°).
Die Rohrenden sind im kalten Zustand
senkrecht zur Rohrlängsachse
abgeschnitten. Nach Vereinbarung
können die Rohre mit Schrägen für
„V“ Schweißnacht, mit kalibrierten,
warmgeschnittenen oder mit nicht
geschnittenen Enden geliefert werden.
Die Rohre mit abgeschrägten Enden
können für Außendurchmesser von 168 mm
nach den nachfolgenden Normen geliefert
werden:
API SPEC 5L / ISO 3183
ASTM A 106 / ASME SA 106
ASTM A 53 / ASME SA 53
ASTM A 333 / ASME SA 333
EN 10208-2
EN 10216-1
EN 10216-2
EN 10216-3
EN 10216-4
EN 10297-1
NF A 49-211
Die Rohre mit abgeschrägten Enden
können für Außendurchmesser unter
168 mm ohne Garantie der Stirnfläche mit
dem Winkel 30° (+ 5°/– 0°).
+5°
+ 0,8
1,6 –
>t min
t
30˚ -0°
ß
T var úkosu dle
ASME B16.25 pro
tl. stěny ≤ 22 mm.
Bevelled ends
acc. to ASME
B16.25 for wall
thickness
≤ 22 mm.
Abgeschrägte
Enden nach
ASME B16.25 für
Wanddicke
≤ 22 mm.
˚
37,5
Note (1)
˚
+– 2,5
+ 0,8
1,6 –
+ 0,03
(0,06 –
)
B
A
T var úkosu dle
ASME B16.25 pro
tl. stěny > 22 mm.
Bevelled ends
acc. to ASME
B16.25 for wall
thickness
> 22 mm.
Abgeschrägte
Enden nach
ASME B16.25 für
Wanddicke
> 22 mm.
+ 2,5˚
10˚ –
+ 2,5˚
37,5˚ –
+2
19 –
+ 0,06
(0,75 –
Note (1)
)
+ 0,8
1,6 –
+ 0,03
(0,06 –
B
)
A
55
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
TRUBKY PRO TÉŽBU NAFT Y, ZEMNÍHO PLYNU A VODY
OIL COUNTRY TUBULAR GOODS
NAHTLOSE ÖLFELDROHRE
Úprava konců trubek
Finishing of Tube Ends
Behandlung der Rohrenden
1/4
ÚKOSY
SLANTS
ANLAUF
Vnější průměr
Tloušťka stěny
Tolerance na průměr
Tolerance kal. konec
Kalibrovaný konec
Monogram API
Délka
max/min
Outside diameter
Wall thickness
Permissible Variations of Outside
diameter
Permissible Variations of
calibration of tube ends.
Calibration of tube
ends
API Monogram
Lenght
max/min
Außendurchmesser
Wanddicke
Grenzabweichungen des
Rohraußendurchmessers
Grenzabweichungen der
Kalibrierung der Rohrenden.
Kalibrierung der
Rohrenden
Monogramm API
Länge
max/min
+
inch
mm
inch
mm
2.375
60,30
0.218
5,54
0.250
6,35
0.281
7,14
0.344
8,74
0.436
11,07
-
+
mm
-
+
%
mm
m
0,45
0,45
0,45
0,45
bez kalibrace
without calibration
ohne Kalibrierung
bez Monogramu API
without API Monogram
ohne API Monogramm
12/3
0,55
0,55
0,55
0,55
bez kalibrace
without calibration
ohne Kalibrierung
bez Monogramu API
without API Monogram
ohne API Monogramm
12/3
0,67
0,67
0,67
0,67
bez kalibrace
without calibration
ohne Kalibrierung
bez Monogramu API
without API Monogram
ohne API Monogramm
12/3
0,76
0,76
0,76
0,76
bez kalibrace
without calibration
ohne Kalibrierung
bez Monogramu API
without API Monogram
ohne API Monogramm
12/3
1,06
1,06
1,6
0,4
bez kalibrace
without calibration
ohne Kalibrierung
s Monogramem API
with API Monogram
mit API Monogramm
12/3
1,26
1,26
0,75
0,75
1,6
0,4
s kalibrací
with calibration
mit Kalibrierung
s Monogramem API
with API Monogram
mit API Monogramm
13/4,5
1,26
1,26
0,75
0,75
1,26
1,26
bez kalibrace
without calibration
ohne Kalibrierung
bez Monogramu API b)
without API Monogram b)
ohne API Monogramm b)
13/4,5
1,26
1,26
0,75
0,75
1,26
1,26
bez kalibrace
without calibration
ohne Kalibrierung"
s Monogramem API
with API Monogram
mit API Monogramm"
13/4,5
> 11,08 ≤ 14,2
2.875
73
0.216
5,49
0.250
6,35
0.276
7,01
0.375
9,53
0.552
14,02
> 14,03 ≤ 20
3.500
88,9
0.216
5,49
0.250
6,35
0.281
7,14
0.300
7,62
0.438
11,13
0.600
15,24
> 15,25 ≤ 25
4.000
114,3
0.219
5,56
0.237
6,02
0.250
6,35
0.281
7,14
0.312
7,92
0.337
8,56
0.438
11,13
0.531
13,49
0.674
17,12
> 17,13 ≤ 28
5.563
141,3
0.219
5,56
0.258
6,55
0.281
7,14
0.312
7,92
0.344
8,74
0.375
9,53
0.500
12,70
0.625
15,88
0.750
19,05
> 19,06 ≤ 32
6.625
168,3
0.250
6,35
0.280
7,11
0.312
7,92
0.344
8,74
0.375
9,53
0.432
10,97
0.500
12,70
0.562
14,27
0.625
15,88
0.719
18,26
0.750
19,05
0.864
21,95
0.875
22,23
> 25 ≤ 32
56
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
TRUBKY PRO TÉŽBU NAFT Y, ZEMNÍHO PLYNU A VODY
OIL COUNTRY TUBULAR GOODS
NAHTLOSE ÖLFELDROHRE
Úprava konců trubek
Finishing of Tube Ends
Behandlung der Rohrenden
2/4
Vnější průměr
Tloušťka stěny
Tolerance na průměr
Tolerance kal. konec
Kalibrovaný konec
Monogram API
Délka
max/min
Outside diameter
Wall thickness
Permissible Variations of Outside
diameter
Permissible Variations of
calibration of tube ends.
Calibration of tube
ends
API Monogram
Lenght
max/min
Außendurchmesser
Wanddicke
Grenzabweichungen des
Rohraußendurchmessers
Grenzabweichungen der
Kalibrierung der Rohrenden.
Kalibrierung der
Rohrenden
Monogramm API
Länge
max/min
+
inch
mm
inch
mm
8.625
219,1
0.250
6,35
0.277
7,04
0.312
7,92
0.322
8,18
0.344
8,74
0.375
9,53
0.406
10,31
0.438
11,13
0.500
12,70
0.562
14,27
0.594
15,09
0.625
15,88
0,719
18,26
0.750
19,05
0.812
20,62
0.875
22,23
0.906
23,01
1.00
25,40
-
+
mm
-
+
%
mm
m
1,64
1,64
0,75
0,75
1,09
1,09
s kalibrací
with calibration
mit Kalibrierung"
s Monogramem API
with API Monogram
mit API Monogramm
13/4,5
1,64
1,64
0,75
0,75
1,64
1,64
bez kalibrace
without calibration
ohne Kalibrierung
bez Monogramu API b)
without API Monogram b)
ohne API Monogramm b)
13/4,5
1,64
1,64
0,75
0,75
1,64
1,64
bez kalibrace
without calibration
ohne Kalibrierung
s Monogramem API
with API Monogram
mit API Monogramm
13/4,5
2,05
2,05
0,75
0,75
1,37
1,37
s kalibrací
with calibration
mit Kalibrierung
s Monogramem API
with API Monogram
mit API Monogramm
13/4,5
> 25,40 ≤ 40
10.750
273,0
0.250
6,35
0.279
7,09
0.307
7,80
0,344
8,74
0,365
9,27
0.438
11,13
0.500
12,70
0.562
14,27
0.594
15,09
0.625
15,88
0.719
18,26
0.812
20,62
0,844
21,44
0.875
22,23
0.938
23,83
2,05
2,05
0,75
0,75
2,05
2,05
bez kalibrace
without calibration
ohne Kalibrierung
bez Monogramu API b)
without API Monogram b)
ohne API Monogramm b)
13/4,5
1.000
25,40
2,05
2,05
0,75
0,75
2,05
2,05
28,58
1,250
31,75
bez kalibrace
without calibration
ohne Kalibrierung
s Monogramem API
with API Monogram
mit API Monogramm
13/4,5
1.125
2,05
2,05
0,75
0,75
2,05
2,05
bez kalibrace
without calibration
ohne Kalibrierung
bez Monogramu API a)
without API Monogram a)
ohne API Monogramm a)
13/4,5
> 31,76 ≤ 45
> 45 ≤ 60
POZNÁMKA
NOTICE
VERMERK
a)
U těchto tlouštěk stěn již není možno potvrdit
monogram API. Tloušťka stěny je vyšší než max.
přípustná dle API 5L.
a)
It is not possible to confirm the API Monogram
for these wall thicknesses. The wall thicknesses
are bigger than the max. permissible according
to API 5L.
a)
Bei diesen Wanddicken ist es nicht mehr
möglich, das API Monogramm zu bestätigen.
Die Wanddicke ist grösser als die max. zulässige
Wanddicke gem. API 5L.
b)
U těchto tlouštěk stěn je možno potvrdit
monogram API pouze po souhlasu oddělení
technologie.
b)
In these wall thicknesses can be confirmed only
after the API monogram approval separation
technology.
b)
Bei diesen Wanddicken kann das API
Monogramm ausschliesslich nach Abstimmung
mit der technologischen Abteilung bestätigt
werden.
57
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
TRUBKY PRO TÉŽBU NAFT Y, ZEMNÍHO PLYNU A VODY
OIL COUNTRY TUBULAR GOODS
NAHTLOSE ÖLFELDROHRE
Úprava konců trubek
Finishing of Tube Ends
Behandlung der Rohrenden
3/4
Vnější průměr
Tloušťka stěny
Tolerance na průměr
Tolerance kal. konec
Kalibrovaný konec
Monogram API
Délka
max/min
Outside diameter
Wall thickness
Permissible Variations of Outside
diameter
Permissible Variations of
calibration of tube ends.
Calibration of tube
ends
API Monogram
Lenght
max/min
Außendurchmesser
Wanddicke
Grenzabweichungen des
Rohraußendurchmessers
Grenzabweichungen der
Kalibrierung der Rohrenden.
Kalibrierung der
Rohrenden
Monogramm API
Länge
max/min
+
inch
mm
inch
mm
12.750
323,8
0.281
7,14
0.312
7,92
0.330
8,38
0.344
8,74
-
+
mm
-
+
%
mm
m
2,43
2,43
0,75
0,75
1,6
1,6
s kalibrací
with calibration
mit Kalibrierung
s Monogramem API
with API Monogram
mit API Monogramm
13/4,5
0.375
9,53
0.406
10,31
0.438
11,13
0.500
12,70
0.562
14,27
0.625
15,88
0.688
17,48
0.750
19,05
0.812
20,62
0.844
21,44
0.875
22,23
0.938
23,83
2,43
2,43
0,75
0,75
2,43
2,43
bez kalibrace
without calibration
ohne Kalibrierung
bez Monogramu API b)
without API Monogram b)
ohne API Monogramm b)
13/4,5
1.000
25,40
2,43
2,43
0,75
0,75
2,43
2,43
26,97
1.125
28,58
bez kalibrace
without calibration
ohne Kalibrierung
s Monogramem API
with API Monogram
mit API Monogramm
13/4,5
1.062
1.250
31,75
1,312
33,32
2,43
2,43
0,75
0,75
2,43
2,43
bez kalibrace
without calibration
ohne Kalibrierung
bez Monogramu API a)
without API Monogram a)
ohne API Monogramm a)
13/4,5
2,67
2,67
0,75
0,75
1,60
1,60
s kalibrací
with calibration
mit Kalibrierung
s Monogramem API
with API Monogram
mit API Monogramm
13/4,5
2,67
2,67
0,75
0,75
2,67
2,67
bez kalibrace
without calibration
ohne Kalibrierung
s Monogramem API
with API Monogram
mit API Monogramm
13/4,5
2,67
2,67
0,75
0,75
2,67
2,67
bez kalibrace
without calibration
ohne Kalibrierung
bez Monogramu API a)
without API Monogram a)
ohne API Monogramm a)
13/4,5
> 25 ≤ 45
> 45 ≤ 60
14.000
355,6
0.375
9,53
0.406
10,31
0.438
11,13
0.469
11,91
0.500
12,70
0.562
14,27
0.594
15,09
0.625
15,88
0.688
17,48
0.750
19,05
0.812
20,62
0.875
22,23
0.938
23,83
1.000
25,40
1.062
26,97
1.094
27,79
1.125
28,58
1.250
31,75
1.406
35,71
> 35,71 ≤ 45
58
2.000
50,80
2.125
53,98
2.200
55,88
2.500
63,50
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
TRUBKY PRO TÉŽBU NAFT Y, ZEMNÍHO PLYNU A VODY
OIL COUNTRY TUBULAR GOODS
NAHTLOSE ÖLFELDROHRE
Úprava konců trubek
Finishing of Tube Ends
Behandlung der Rohrenden
4/4
Vnější průměr
Tloušťka stěny
Tolerance na průměr
Tolerance kal. konec
Kalibrovaný konec
Monogram API
Délka
max/min
Outside diameter
Wall thickness
Permissible Variations of Outside
diameter
Permissible Variations of
calibration of tube ends.
Calibration of tube
ends
API Monogram
Lenght
max/min
Außendurchmesser
Wanddicke
Grenzabweichungen des
Rohraußendurchmessers
Grenzabweichungen der
Kalibrierung der Rohrenden.
Kalibrierung der
Rohrenden
Monogramm API
Länge
max/min
+
inch
mm
inch
mm
16
406,4
0.812
20,62
0.844
21,44
0.875
22,23
0.938
23,83
1.000
25,40
1.031
26,19
1.062
26,97
1.125
28,58
1.188
30,18
1.219
30,96
1.250
31,75
1.438
36,53
1.594
40,49
-
+
mm
-
+
%
mm
m
3,05
3,05
0,75
0,75
1,60
1,60
bez kalibrace
without calibration
ohne Kalibrierung
bez Monogramu API b)
without API Monogram b)
ohne API Monogramm b)
13/4,5
3,05
3,05
0,75
0,75
3,05
3,05
bez kalibrace
without calibration
ohne Kalibrierung
s Monogramem API
with API Monogram
mit API Monogramm
13/4,5
3,05
3,05
0,75
0,75
3,05
3,05
bez kalibrace
without calibration
ohne Kalibrierung
bez Monogramu API a)
without API Monogram a)
ohne API Monogramm a)
13/4,5
> 40,50 ≤ 45
> 45 ≤ 60
POZNÁMKA
NOTICE
VERMERK
a)
U těchto tlouštěk stěn již není možno potvrdit
monogram API. Tloušťka stěny je vyšší než max.
přípustná dle API 5L.
a)
It is not possible to confirm the API Monogram
for these wall thicknesses. The wall thicknesses
are bigger than the max. permissible according
to API 5L.
a)
Bei diesen Wanddicken ist es nicht mehr
möglich, das API Monogramm zu bestätigen.
Die Wanddicke ist grösser als die max. zulässige
Wanddicke gem. API 5L.
b)
U těchto tlouštěk stěn je možno potvrdit
monogram API pouze po souhlasu oddělení
technologie.
b)
In these wall thicknesses can be confirmed only
after the API monogram approval separation
technology.
b)
Bei diesen Wanddicken kann das API
Monogramm ausschliesslich nach Abstimmung
mit der technologischen Abteilung bestätigt
werden.
59
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
NEDESTRUK TIVNÍ ZKOUŠENÍ
NON DESTRUCTIVE TESTING
ZERSTORUNGSFREIE PRÜFUNG
Seznam běžně používaných norem
a standardních zkušebních postupů
List of standards and standard
practices in use
Parameter der Defek toskopieanlage
NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ
NON DESTRUCTIVE TESTING
Seznam běžně používaných norem
a standardních zkušebních postupů
List of standards and standard practices in
use
Standardní směrnice pro zkoušku magnetickými
částicemi
Standard guide for magnetic particle examination
ZERSTORUNGSFREIE PRÜFUNG
Parameter der Defektoskopieanlage
ASTM E 709
Standardrichtlinie für Magnetpulverprüfung
ČSN 01 5015
Zkoušení materiálu a výrobků magnetickou práškovou
metodou
Magnetic particle inspection of material and products
Werkstoff- und Produktprüfen durch
Magnetpulverprüfung
EN ISO 10 893-1
Automatické elektromagnetické zkoušení bezešvých a
Automated electromagnetic testing of seamless and
svařovaných ocelových trubek (kromě trubek obloukově welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the
svařovaných pod tavidlem) pro ověření hydrostatické
verification of hydraulic leaktightness
těsnosti
Automatisierte elektromagnetische Prüfung
nahtloser und geschweißter (ausgenommen
unterpulvergeschweißter) Stahlrohre zum Nachweis
Dichtheit
EN ISO 10 893-3
Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných
ocelových trubek po celém obvodu (kromě svařovaných
pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování
podélných a/nebo příčných necelistvostí magnetickými
rozpylovými toky
Automated full peripheral flux leakage testing of
seamless and welded (except submerged arc-welded)
ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal
and/or transverse imperfections
Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných
ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem
Automated ultrasonic testing of seamless and welded
steel tubes for the detection of laminar imperfections
Automatisierte Streuflussprüfung nahtloser und
geschweißter (ausgenommen unterpulvergeschweißter)
ferromagnetischer Stahlrohre über den gesamten
Rohrumfang zum Nachweis von Unvollkommenheiten
in Längs- und/oder Querrichtung
EN ISO 10 893-8
Automatisierte Ultraschallprüfung nahtloser
und geschweißter Stahlrohre zum Nachweis von
Dopplungen
EN ISO 10 893-10
Automatické ultrazvukové zkoušení bezešvých a
svařovaných (kromě svařovaných pod tavidlem)
ocelových trubek po celém obvodu pro zjišťování
podélných a/nebo příčných necelistvostí
Automatic full peripheral ultrasonic testing of seamless
and welded (except submerged arc-welded) steel tubes
for the detection of longitudinal and/or transverse
imperfections
Automatisierte Ultraschallprüfung nahtloser und
geschweißter (ausgenommen unterpulvergeschweißter)
Stahlrohre über den gesamten Rohrumfang zum
Nachweis von Unvollkommenheiten in Längs- und/oder
Querrichtung
EN ISO 10 893-12
Po celém obvodu automatické zkoušení tloušťky
bezešvých a svařovaných ocelových trubek ultrazvukem
Automated full peripheral ultrasonic thickness testing
of seamless and welded (except submerged arc-welded)
steel tubes
Ultrazvuková zkouška ocelových trubek na podélné
vady
Ultrasonic inspection of steel pipes for detection of
longitudinal defects
Ultrazvuková zkouška ocelových trubek na příčné vady
Ultrasonic inspection of steel pipes for detection
transversal defects
Automatisierte Ultraschall-Wanddickenprüfung
nahtloser und geschweißter (ausgenommen
unterpulvergeschweißter) Stahlrohre über den
gesamten Rohrumfang
SEP 1915
Ultraschallprüfung von Stahlrohren auf Längsfehler
SEP 1918
Ultraschallprüfung von Stahlrohren auf Querfehler
SEP 1919
Ultrazvuková zkouška trubek ze žáropevných ocelí na
dvojitosti
Ultrasonic inspection of heat resistant steel pipe for
detection of laminations defects
Ultraschallprüfung auf Dopplungen von Rohren aus
warmfesten Stählen
ČSN 01 5028
Zkoušení ocelových bezešvých trubek ultrazvukem
Ultrasonic inspection of seamless steel pipe
Prüfung von nahtlosen Stahlrohren mit Ultraschall
Standardní postup pro zkoušení ocelových trubek
ultrazvukem
Standard practice for ultrasonic examination of metal pipe Standardvorgang zum Ultraschallprüfen von
and tubing
Stahlrohren
ASTM E 213
ASTM E 570
Standardní postup pro zkoušení ocelových trubkových
výrobků rozptylovými toky
60
Standard practice for flux leakage examination of
Ferromagnetic Steel tubular products
Standardvorgang für das Streuflussprüfen von
Stahlrohrprodukten
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
NEDESTRUK TIVNÍ ZKOUŠENÍ
NON DESTRUCTIVE TESTING
ZERSTORUNGSFREIE PRÜFUNG
Parametr y nedestruk tivních linek
Non destructive testing device list
Parameter der zerstörungsfreien Strassen
ČSN 01 5047
Zkoušení ocelových trubek metodou magnetických
rozptylových toků
Flux leakage examination of steel pipe
Prüfen von Stahlrohren durch das magnetische
Streuflussverfahren
ČSN 01 5049
Zjišťování nepropustnosti trubek elektromagnetickými
metodami
Tightness statement with electromagnetic method
Ermittlung der Undurchlässigkeit von Rohren mittels
elektromagnetischer Verfahren
SEP 1925
Elektromagnetická zkouška trubek k prokázání těsnosti
PARAMETRY NEDESTRUKTIVNÍCH
LINEK
Electromagnetic inspection of pipe for tightness
determination
NON DESTRUCTIVE TESTING
DEVICE LIST
Elektromagnetische Prüfung von Rohren zum Nachweis
der Dichtheit
PARAMETER DER
ZERSTÖRUNGSFREIEN STRASSEN
Rozsah průměrů
Rozsah délek
Zkušební metoda
Norma
Dimension range
Length range
Testing method
Standard
Umfang von Durchmessern
Umfang von Längen
Prüfverfahren
Norm
(mm)
(m)
60,3–159
168,3–406,4
3,6–12,5
3,6-15
Ultrazvuk
Ultrasonic
Ultraschall
ASTM E 213
ČSN 01 5028.2
ČSN 01 5028.3
ČSN 01 5028.4
SEP 1915
SEP 1918
SEP 1919
60,3–159
168,3–406,4
3,6–12,5
3,6–15
Rozptylové toky
Flux leakage
Streuflüsse
ASTM E 570
ČSN 01 5047
ČSN 01 5049
SEP 1925
POZNÁMKA
NOTICE
VERMERK
Nedestruktivní zkoušení je ve všech uvedených
metodách certifikováno TÜV NORD.
TÜV NORD has approved all the above non-destructive
testing methods.
Zerstörungsfreie Prüfungen sind in allen angeführten
Verfahren durch TÜV NORD zertifiziert.
Pro provedení NDT zkoušky je nutno zachovat t/D
≤ 0,17.
In order to carry out NDT testing, the ration
t/D ≤ 0,17 must be maintaned.
Zerstörungsfreie Prüfung möglich nur mit Teilwert t/D
≤ 0,17.
61
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
CERTIFIKACE V ÝROBKŮ
PRODUCTS CERTIFICATION
ZERTIFIKATION PRODUK TEN
Dle ES 97/23/EG
Dle AD 2000 -Merkblatt W4 a TRD 102
According to ES 97/23/EG
According to AD 2000 -Merkblatt W4 and TRD 102
Gemäss ES 97/23/EG
Gemäss AD 2000 -Merkblatt W4 und TRD 102
CERTIFIKACE VÝROBKŮ
PRODUCTS CERTIFICATION
ZERTIFIKATION PRODUKTEN
dle ES 97/23/EG
according to ES 97/23/EG
gemäss ES 97/23/EG
Jakost
Technické dodací podmínky
Stav dodání
Inspekční certifikát*)
Grade
Technical delivery conditions
Delivery status
Inspection certificate*)
Güte
Lieferbedingungen
Lieferstatus
Kontrollbescheinigung*)
3.1
3.2
P195TR2, P235TR2, P265TR2
EN 10216-1
N
×
×
P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3
EN 10216-2
N
×
×
13CrMo4-5, 10CrMo9-10, 14MoV6-3, 11CrMo9-10
EN 10216-2
NT, QT
×
×
X10CrMoVNb9-1
EN 10216-2
NT, QT
15NiCuMoNb5-6-4
EN 10216-2
NT, QT
×1
×
P275NL1, P355NL1, P355NL2, P355NH, P355N
EN 10216-3
N
×
×
Gr.A**), Gr.B**)
ASME SA 106
N
×
×
Gr.C**)
ASME SA 106
N
×
×
15128.5, 15128.9**)
ČSN 4115128
NT, QT
×
×
POZNÁMKA
*)
NOTICE
Pokud jsou zakřížkované oba typy, je to na volbě
zákazníka.
Pokud má zákazník trubky těchto jakostí určeny
pro výrobu tlakových zařízení, je na výrobci
tohoto zařízení, aby stanovil rozsah použití těchto
výrobků a zajistil jejich jednorázové přezkoušení
notifikovanou společností, jelikož tyto jakosti nejsou
harmonizovány s ES 97/23/EG.
**)
×
*)
**)
VERMERK
If both types are checked, it is up to customer‘s
choice.
If tubes of these grades are intended for the
production of a pressure device, the manufacturer
of the device has to determine the range of usage
of these products and ensure their testing by
a notified company, since these grades are not
harmonized with Certificate 97/23/EG.
*)
**)
1
N
Pouze pro tloušťku stěny do 30 mm.
Normalizačně žíhaný nebo normalizačně tvářený.
1
N
Only for a wall thickness up to 30 mm.
Normalizing.
1
N
NT
QT
Normalizačně žíhaný a popuštěný.
Zušlechtěný.
NT
QT
Normalizing and tempering
Heat treatment.
NT
QT
Wenn beide Typen angekreuzt sind, liegt es an
der Entscheidung des Kunden.
Wenn der Kunde die Rohre dieser Güten für die
Herstellung von Druckapparaturen anwenden
will, ist der Hersteller dieser Apparaturen
verpflichtet, den Anwendungsbereich dieser
Produkte festzulegen, und deren einmalige
Überprüfung durch notifizierte Gesellschaft zu
gewährleisten, da diese Güten mit ES 97/23/EG
nicht im Einklang sind.
Nur bei einer Wanddicke bis zu 30 mm.
"Normalisierend geglüht oder normalisierend
geformt."
Normalisiert und angelassen.
Veredelt.
NAFTOVODNÉ TRUBKY LINE PIPE
LINE PIPE
LEITUNGSROHRE
dle AD 2000-Merkblatt W4 a TRD 102
according to AD 2000-Merkblatt W4 and TRD 102
gemäss AD 2000-Merkblatt W4 und TRD 102
Jakost
Technické dodací podmínky
Stav dodání
Předpis
Inspekční certifikát*)
Grade
Technical delivery conditions
Delivery status
Regulation
Inspection certificate*)
Güte
Lieferbedingungen
Lieferstatus
Instruktion
ADW4
Kontrollbescheinigung*)
ADW10
TRD 102
3.1
3.2
×
×
P195TR2, P235TR2, P265TR2
EN 10216-1
N
×
P195GH, P235GH, P265GH
EN 10216-2
N
×
×
×
×
16Mo3
EN 10216-2
N
×
×
×1
×
13CrMo4-5, 10CrMo9-10,
14MoV6-3, 11CrMo9-10
EN 10216-2
×
×
P355NL1, P355NL2
EN 10216-3
N
×
×
P355NH, P355N
EN 10216-3
N
×
×
NT
QT
POZNÁMKA
*)
*)
1
N
NT
QT
62
×
×1
NOTICE
Pokud jsou zakřížkované oba typy, je to na volbě
zákazníka.
Pouze pro tloušťku stěny do 30 mm.
×
×
VERMERK
*)
1
If both types are ticked, it is up to customer‘s
choice.
Only for a wall thickness up to 30 mm.
Normalizačně žíhaný nebo normalizačně tvářený.
N
Normalizing.
N
Normalizačně žíhaný a popuštěný.
Zušlechtěný.
NT
QT
Normalizing and tempering.
Heat treatment.
NT
QT
1
Wenn beide Typen angekreuzt sind, liegt es an
der Entscheidung des Kunden.
Nur bei einer Wanddicke bis zu 30 mm.
geformt.
Normalisierend geglüht oder normalisierend
geformt.
Normalisiert und angelassen.
Veredelt.
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY V ÝROBNÍ PROGRAM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUCTION PROGRAM
NAHTLOSE STAHLROHRE PRODUKTIONSPROGRAMM
ZKOUŠKY
TESTING
PRÜFUNGEN
Akreditovaná zkušební laboratoř společnosti
ENVIFORM, a.s.
Accredited testing laborator y of the company
ENVIFORM, a.s.
Akkreditier tes Prüf labor der Gesellschaf t
ENVIFORM, a.s.
TŽ PROVÁDÍ 100 % ZKOUŠEK
NEZÁVISLE V AKREDITOVANÉ
ZKUŠEBNĚ ENVIFORM, a.s.
Zkoušky mechanických a technologických
vlastností, prováděné akreditovanou
zkušební laboratoří společnosti
ENVIFORM, a.s.
TŽ PERFORMS 100 % TESTING IN THE
INDEPENDENT AND ACCREDITED
TESTING LABORATORY OF THE
COMPANY ENVIFORM, a.s.
Testing of mechanical and technological
properties of materials, carried out by
accredited testing laboratory of the
company ENVIFORM, a.s.
Zkouška tahem
TŽ FÜHRT 100 % VON PRÜFUNGEN
UNABHÄNGIG IN DER
AKKREDITIERTEN PRÜFUNGSSTELLE
ENVIFORM, a.s. DURCH.
Prüfungen von mechanischen und
technologischen Eigenschaften,
durchgeführt in dem akkreditierten
Prüflabor der Gesellschaft ENVIFORM, a.s.
Zkouška rázem v ohybu
Tensile test
Impact bending test
Zugversuch
Kerbschlagbiegeversuch
Zkouška tvrdosti dle Brinella
Zkouška smáčknutím
Brinell hardness test
Tube flattening test
Brinell´s Härteversuch
Quetschversuch
Zkouška rozšiřováním prstence
Zkouška tahem prstence
Tube ring-expanding test
Tube ring tensile test
Ringaufweitversuch
Ringzugversuch
63
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBK Y V ÝROBNÍ PROGR AM
SEAMLESS STEEL TUBES PRODUC TION PROGRAM
N A H T L O S E S TA H L R O H R E P R O D U K T I O N S P R O G R A M M
C E R T I F I K ÁT Y
C E R T I F I C AT E S
Z E R T I F I K AT E
API Spec. 5 CT
API Spec. 5 CT
API Spec. 5 CT
API Spec. 5 L
API Spec. 5 L
API Spec. 5 L
TÜV NORD – AD-2000 Merkblatt WO
TÜV NORD – AD-2000 Merkblatt WO
TÜV NORD – AD-2000 Merkblatt WO
Germanischer Lloyd
Germanischer Lloyd
Germanischer Lloyd
Lloyd’s Register of Shipping
Lloyd’s Register of Shipping
Lloyd’s Register of Shipping
TÜV NORD certifikát 97/23/EU
TÜV NORD Certificate 97/23/EU
TÜV NORD Zertifikat 97/23/EU
Bureau Veritas
Bureau Veritas
Bureau Veritas
Det Norske Veritas (DNV)
Det Norske Veritas (DNV)
Det Norske Veritas (DNV)
Certifikát B Polsko
Certificate B Poland
Zertifikat B Polen
Čsl. lodní registr
Czech Register of Shipping
Tschechoslowakisches Schiffsregister
Certifikát technické způsobilosti nedestruktivní
kontroly
NDT Certificate
Zertifikat der technischen Befähigung zur
zerstörungsfreien Kontrolle
Certifikát o zavedení a používání systému
managementu jakosti ISO 9001:2008
We are ISO 9001:2008 certified
Wir haben das ISO 9001:2008 Zertifikat
Certifikát CE
CE Certificate
CE Zertifikat
64
SANDBACH
DOBR Á
BOHUMÍN
PR AHA
O S T R AVA
R ADOMSKO
KL ADNO
KUER TEN
PROSTĚ JOV
TŘINEC
STARÉ MĚSTO
KYJOV
ZLÍN
MIL ANO
CEL JE
LISBOA
TŘINECKÉ ŽELEZ ÁRNY, a. s.
Průmyslová 1000
Staré Město
739 61 Třinec
tel.: +420-558-531 111
fax: +420-558-331 831
www.trz.cz
MOR AVIA STEEL a.s.
Průmyslová 1000
Staré Město
739 61 Třinec
tel.: +420-558-532 066
fax: +420-558-532 451
www.moravia-steel.cz
ADRESA PROVOZU V T
– VÁLCOVNA TRUB
TUBE MILL ADDRESS
ROHRWAL ZWERK ADRESSE
Výstavní 1132, 706 02 Ostrava-Vítkovice,
Czech Republic
tel.: +420 595 602 100
fax: +420 595 602 107
e-mail: [email protected]
www.tube.cz, www.trubky.cz
MOR AVIA STE E L DEUTSCHL AND GM BH
Cliev 19, 51515 Kürten – Herweg
Deutschland
phone: +49 2207 847 70
fax: +49 2207 847 777
e-mail:[email protected]
MOR AVIA STE E L UK LTD.
5 Bradwall Court, Bradwall Road, Sandbach
Cheschire, CW11 1GE, England
phone: +44 1270 759 441
fax:+44 1270 529 017
e-mail:[email protected]
MOR AVIA STE E L SLOVE NIJA
Valvazorjeva 14, 3000 Celje
Slovenija
phone: +386 40 785 785
fax: +386 34 918 261
e-mail: [email protected]
MOR AVIA STE E L IBE RIA,S. A.
Campo Grande, n 35 – 9 A, 1700 Lisboa
Portugal
phone: +351 217 826 250
fax: +351 217 937 985
e-mail: [email protected]
MOR AVIA STE E L ITALIA S.R.L .
Via Niccolini 26, 20154 Milano
Italy
phone: +39-02-349 381 54
fax: +39-02-318 099 37
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty