Zpravodaj vánoční 2015

Komentáře

Transkript

Zpravodaj vánoční 2015
Ročník V.
Číslo 19
prosinec 2015
Vážení čtenáři,
letošním roce se setkáváme na stránkách našeho Zpravodaje již naposledy. Tento rok byl
bohatý na zážitky, akce i ocenění obce jako takové. Myslím si, že úspěch v soutěži Zlatý erb
a vyhlášení naší knihovny Knihovnou
Jihočeského kraje hovoří za vše. Patří se
poděkovat všem, kteří pomohli a kteří
nás v tomto úsilí podpořili. Doufáme, že
vaše přízeň nám bude zachována i
v roce následujícím. Bude ji potřeba,
protože ač se to nezdá, v roce 2016 již
budeme mít jubilejní 15. ročník Strašení.
Přípravy probíhají již nyní a pokusíme se
opět požádat o grant Jihočeský kraj.
Pokud máte nápady jak akci oživit, víte
kam se obrátit.
Koncem roku proběhlo několik
zdařilých akcí. Setkání důchodců bylo
hojně navštívené a podle ohlasů se i líbilo. Pokračovali jsme Mikulášskou nadílkou pro děti a
naši hasiči opět podpořili čtenářskou gramotnost a zakoupili knihy pro naše nejmenší.
Poděkování patří i panu Dočekalovi za sponzorské dary. Nadílka pro dospělé již jen zpestřila
krásný čertovský den. Pak jsme se vydali na koncert do Rudolfína. Obecní úřad zajistil
zdarma dopravu pro naše občany, ale mnozí raději seděli u televize, což nás velice mrzí.
Myslím si, že podpora kultury ze
strany obce a starosty je značná, ale
zdaleka nevyužitá. Ráda bych
poděkovala panu Vlčkovi za krásný
zážitek z koncertu a doufám, že
takových akcí pro nás připraví ještě
mnoho.
Blíží se rok 2016 a s ním i
poplatky za odpad a psy. Budou ve
stejné výši, jen upozorňuji, že zatím
nebyly dodány nové nálepky a ty
letošní budou platit do konce února.
Chtěla bych Vám popřát do
nového roku hodně zdraví a
spokojenosti.
Na
závěr
chci
poděkovat všem, kteří i pomáhali
Zpravodaj psát a podíleli se na něm. Bez ochotných dopisovatelů by to nebylo možné.
J. Macounová
„Ať Nový rok za svítání
přinese Vám splněná přání.“
1
VÁNOČNÍ
Dobrý den,
já nevím jak vy, ale zdá se mi, že ten čas nějak rychle ubíhá a čím je člověk starší,
tak toho nějak míň stihne.
Je tu zase konec roku a na nás čeká spousty práce s administrováním dotací, které
jsme letos měli. Nebylo toho tolik jak jste byli zvyklí, ale už na začátku roku jsme
proklamovali, že letos se budeme snažit dát dohromady hlavně přípravy projektů na
další roky. Díky tomu, že i kraj letos projekty ve svých dotačních titulech podporoval,
nemuseli jsme žádný z připravovaných projektů platit celý ze svého.
Prvním projektem byla Revitalizace pod Řištím 3. etapa, dále pak cyklostezka od
zastávky ČD k lávce u Řandů, projekt na infocentrum a startovací byty, který jsme
dostali jako poslední. Mimo to, největší investicí byl nákup nové mechanizace na
parkovou zeleň, kde jsme museli proti původně plánovaným 100tis. Kč ze svého
investovat 210tis. Kč a dotaci jsme dostali ve výši 85000,-. Také jsme dostali
dotaci na opravu střechy na garáži u č.p. 33 a to z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje. Některé projekty jsou připraveny na realizaci již nyní. U
cyklostezky probíhá v současné době stavební řízení a infocentrum se bude
projektovat. Kompletní výčet dotací a spoluúčastí budete mít na další stránce
dnešního čísla. Nyní bude na nás sehnat peníze na realizace těchto projektů. Určitě
nás nečeká žádný lehký úkol. Bohužel nás, ale i vás neustále masírují media o tom,
jak lze žádat o dotace a kolik je tam či tam peněz. Zapomínají ovšem na podstatnou
věc, že obec bude potřebovat peníze na spoluúčast, která je třeba i 50%.
Nedávno jsme třeba řešili vodovod. Samozřejmě, že bych byl rád, kdyby se projekt,
který máme připravený a máme také vydané stavební povolení, realizoval. Bohužel
na to, abychom stavěli i vodojem, je naše obec příliš malá a pokud nebude vůle
Jihočeského vodárenského svazu vodu dovést ze Sedlice, tak jak bylo původně
plánováno, bude to problém. Já vím, že jsou nemovitosti, které se zatím, co se týče
množství vody, nemusí obávat, ale na druhou stranu - bude li se opakovat letošní
suchý rok, bude tuto situaci třeba neodkladně řešit. Chtěl bych na toto téma při
nejbližší příležitosti hovořit z p. hejtmanem. Samozřejmě další a nedílnou částí jsou
pak peníze na realizaci akce samotné.
Dalším tématem je pěšina na vlak od jezu. Máme vykoupené a zapsané pozemky
na katastru. Protože ale můj záměr a návrh na odvodnění nebylo možno realizovat
a to z důvodu délky
( 200m), chtěli bychom v rámci realizace 3 etapy Pod Řištím
odvodnit tu část pěšiny, kde je nejvíce vody, do plánované strouhy podél luk
(původní strouha) až do řeky. Omlouvám se tedy všem za nedodržení mého slibu,
že letos bude pěšina odvodněna, který jsem na začátku roku slíbil.
Na závěr mého slova chci všem poděkovat. Třeba za to, že jsme se naučili poměrně
slušně třídit odpady a to nejen na tzv. hořlavé a nehořlavé. Myslím, že není nutno už
tak zdevastovanou přírodu nadále zatěžovat. Zaměstnancům za jejich odváděnou
práci a tak by se dalo jistě pokračovat. Věřím, že budeme i nadále všichni
pokračovat v tomto trendu. Samozřejmě je co vylepšovat ale to
se nám doufám společně v příštím roce 2016 podaří realizovat.
Všem vám přeju krásné prožití vánočních svátků, dětem
bohatého Ježíška, hodně zdraví štěstí a spokojenosti v roce 2016.
Doufám, že se dočkáme i nějaké sněhové nadílky nebo alespoň mrazů,
které by zimu alespoň trochu připomínaly.
2
Ze zastupitelstva ze dne 7. 9. 2015
Přezkum hospodaření - V srpnu byl proveden dílčí přezkum hospodaření za rok 2015.
Nebyly výhrady.
Příprava obecně závazné vyhlášky ohledně zákazu konání akcí typu
technopárty. Bude svoláno jednání okolních obcí se zástupci policie. Bude vytvořena
vzorová vyhláška. Po zpracování bude vyhláška předložena ke schválení.
Dotace
a) POV mechanizace na údržbu zeleně. Na základě sdělení výrobce nebude dodán
původně objednaný traktůrek Ocelot za 180 tis. Kč. ZO schvaluje nákup traktůrku
Wiskonsin za cenu cca 300 tis. Kč, vyklápění nahoru, který je i parametry výhodnější.
b) Střecha nad garáží – zhotoveno, sepsat předávací protokol a uhradit fakturu
c) cyklostezka – ve fázi zpracování
d) revitalizace Pod Řiští – ve fázi zpracování do konce října
e) Infocentrum – dotace na projektovou dokumentaci je ve schvalovacím řízení
Darovací smlouva na pozemek – Dárce Hoang Thi Hang, bytem Čimelice 150 daruje
obci pozemek p.č. 377/5 o výměře 66 m2 v k.ú. Dolní Nerestce, který nabyl kupní
smlouvou ze dne 16.6.2015. Obec Nerestce dar přijímá a pověřuje starostu k podpisu
darovací smlouvy a vkladu na katastr nemovitostí.
Kontrolní a finanční výbor – starosta ukládá předsedům kontrolního a finančního
výboru provést kontrolu. Termín: do příštího zastupitelstva obce.
Strašení – Ing. Macounová seznámila přítomné s vyúčtováním Strašení. Příjmy:
108 645,--, výdaje 83 243,99. V případě zájmu je možno nahlédnout na OÚ
Stavba zdi plotu mezi pozemkem 377/5 a obecním pozemkem u stodoly. Vybudovat
ztracené bednění a dále pokračovat cihlami.
Celostátní hodnotitelská komise soutěže Knihovna roku nás navštívila 31. 8. Výsledky
budou vyhlášeny 8. 10. 2015 v Klementinu. Bude hodnoceno 12 vesnických knihoven
z celé ČR. Byly zhotoveny reklamní a propagační materiály obce a knihovny. Částkou
14 000 Kč přispěl Spolek pro obnovu venkova JK.
Povodí – pokračuje se v jednání. Zastupitelstvo nesouhlasí se suchými poldry a
požaduje vyčištění řeky.
Pěšina – chybí dokončit jedna smlouva a měly by být všechny pozemky pod pěšinou
ve vlastnictví obce. Dalším bude vyjmout pozemek ze ZPF. Bude potřeba zjistit, jak
se bude moci pěšina odvodnit
Ze zastupitelstva ze dne 2. 11. 2015
Pozemkové úpravy - informace předal p. Kouřimský. Byl vyhotoven Plán společných
zařízení = kostra pozemkové úpravy, cestní síť
Zaměření cest v H.N. – na základě přítomnosti p. Kouřimského bude dále určen
postup zadání vytýčených cest v H.N. k lesu a ke zpřístupnění pozemků. Během
příštího roku budou požadavky specifikovány na ústním jednání.
Finanční výbor v zastoupení Ing. Kolářové předložila zápisy č. 1,2,3 – bez závad.
Kontrolní výbor v zastoupení p. Mezery předložila zápis č. 1. Výbor doporučil podbití
přesahu střechy u garáže
Návrh na uzavření věcného břemene – přípojka elektrické energie v D.N. k budoucí
stavbě J. Strakové
Odprodej pozemku P. Horna – záměr byl již vyvěšen, odprodej za cenu 200,--Kč/m²
zastavěné plochy a 80,-- Kč/m² ostatní plochy. Ceny jsou v místě obvyklé
Kulturní komise – J. Macounová seznámila s konáním blízkých akcí – 13.11. – setkání
důchodců, 28.11. Mikulášská nadílka, 28.11. Mikulášské posezení, 30.11. Rudolfinum,
3
9.12. Česko zpívá koledy u vánočního stromu. Připravujeme – malování s čerty,
soutěž s knihovnou. Účast dne 8. 10. v Klementinu na předání ocenění Knihovna roku.
Pí Macounová poděkovala paní Svobodové J. za upečení moučníku na filmové
odpoledne.
Ukončení pracovního poměru P.P., prodloužení pracovního poměru D.H.
starosta: vodovod – zatím se nebude stavět, DSO požádal o přehodnocení rozhodnutí
JVS o pozastavení stavby
vánoční strom – zajistí starosta a místostarosta
prořezávka podél řeky (cca 20 stromů) – zájemci se hlásí u starosty
Ze zastupitelstva ze dne 14. 12. 2015
Rozpočet na rok 2016 – Příjmy ve výši 1630 tis. Kč, výdaje ve výši 1402 tis. Kč,
financování úvěru ve výši 228 tis. Kč
Nájemní smlouva SŽDC, oblastní ředitelství |Plzeň, Sušická 1168/23, Plzeň,
zastoupená Karlem Týrem – Nájemní smlouva je vyhotovena na dlouhodobý
pronájem části pozemku p.č. 51 o výměře 144 m² u železniční zastávky, kde by měla
navazovat do budoucna plánovaná cyklostezka. Nájem je sjednán na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou ve výši 2 880 Kč ročně. Pokud nebude akce realizována
a smlouva nenabude účinnosti do 31. 10. 2017 pozbývá platnosti.
Žádost o přidělení čísla popisného – paní Píchová. ZO rozhodlo takto:
Pozemek p.č. 24/1 v k.ú. Horní Nerestce je zahrnut v ÚP obce jako stávající plocha
občanského vybavení. Na takovéto ploše je možné využití k bydlení. Obecní úřad
v Nerestcích tudíž souhlasí s přidělením čísla popisného po kolaudaci daného objektu
k bydlení.
Se změnou územního plánu obce
dané lokality obecní úřad nemá námitek v případě, že změnu ÚP si zaplatí žadatel a
změna bude provedena úřady dle zákona č. 183/2006 Sb. §45odst.4, bez poplatku a
ne cestou rychlého pořizovatele.
Kupní smlouva – Horna Lubomír, Huntířov 135, 468 22 Železný Brod na pozemek p.č.
152/4 v k.ú. Horní Nerestce o výměře 589 m² za cenu 80 Kč/m², a č. 28 o výměře 237
m² za cenu 200,--Kč/m², tj. 94 520,-- Kč.
ZO nesouhlasí se splátkovým
kalendářem, kupní cena bude uhrazena do advokátní úschovy do 5 dnů od podpisu
smlouvy.
Jmenování inventarizační komise. Starosta obce jmenuje inventarizační komisi pro
provedení fyzické a dokladové inventury za rok 2015 ve složení: předseda komise –
Mezera Čestmír, členové komise – Felbáb Josef, Touš Zdeněk
Žádosti o dotace a granty na rok 2016:
a) POV – oprava střechy na obecním skladu, žádost o dotaci 200 tis. Kč, spoluúčast
140 tis. Kč
b) POV – dotace na úhradu úroků z úvěru, žádost o 5 tis. Kč, spoluúčast 3 tis. Kč
c) Grant JK na Strašení.
žádost o příspěvek Arkáda ve výši 624,-- Kč
nákup popelnic na sklad v počtu 10 ks
zájemci o kompostéry se nahlásí u j. Macounové
kultura – s návrhy seznámila J. Macounová
Na závěr poděkoval starosta obce zastupitelům za práci v roce 2015, popřál občanům hodně
zdraví do nového roku.
4
UPOZORNĚNÍ !
POPLATKY ZA ODPAD A ZE PSŮ
Poplatek je ve výši:
- 400,-- Kč za na občana,
- 400,-- Kč za objekt určený k rekreaci - je brán jako jedna osoba
- 50,-- Kč - poplatek ze psa, za každého dalšího psa 80,-- Kč
Doba splatnosti – do 31. 3. 2016
Sankce při neplacení.
Pokud dlužník zaplatí do 30. 6., bude mu účtován poplatek v 1násobné výši,
pokud uhradí do 30. 9., poplatek se zvýší 2násobně,
pokud uhradí do 31.12., bude poplatek 3násobný.
Poplatky je možno uhradit:
a) do pokladny každý pátek od 19:00 – 20:00 h
b) na běžný účet, b.ú. 0642928329/0800, připsat příjmení plátce.
DOTACE V ROCE 2015
Název
Oprava střechy garáže
Nákup mechanizace na údržbu zeleně
Cyklostezka – projektová dokumentace
Pod Řištím III. – projektová dokumentace
Strašení
Startovací byty a infocentrum – projekt
na rok 2016
Dar JK – Knihovna JK
Dotace úroků z úvěru
celkem
celková výše
91 486,-299 990,-102 000,-62 000,-72 000,--
dotace
32 000,-78 000,-81 600,-49 560,-25 000,-42 000,--
12 000,-639 476,--,--
20 000,-8 000,-336 160,--
spoluúčast
59 486,-221 990,-20 400,-12 440,-30 000,--
4 000,-348 316,--
PROVOZ SBĚRNÉHO MÍSTA
SOBOTA 9:00 – 10:00
30. 1. 2016
27. 2. 2016
26. 3. 2016
30. 4. 2016
STŘEDA 16:00 – 17:00
6. 1. 2016
20. 1. 2016
3. 2. 2016
17. 2. 2016
2. 3. 2016
16. 3. 2016
30. 3. 2016
13. 4. 2016
5
ANGLIE OČIMA HEDVIKY KOVÁŘOVÉ
Část třetí – Židé a život s nimi
Nevím, kolik toho tak lidé o židech vědí, já však při příjezdu do rodiny nevěděla zhola nic.
Možná i proto, mi to všechno přišlo zajímavé. Nyní ovšem mám trochu zmatek v tom, co vše
byly výsady židů, a co Britů. Židů je v Londýně neuvěřitelně moc a já navíc bydlela
v židovské oblasti, takže jsem pomalu nikoho jiného nepotkávala. 9 z 10 češek, co jsem tam
potkala, byly v židovských rodinách, které se lišily pouze mírou dodržování zvyků a má
rodina patřila mezi ty ortodoxnější.
Základní pravidlo židů je, že nesmí jíst zároveň maso a mléko. V některých rodinách tak mají
dva druhy talířů a příborů – mléčné a masové. V mé rodině to však bylo ještě posunuté o
stupeň výš, jelikož rodina měla dvakrát nejen vešekré nádobí jako talíře, misky, příbory,
mísy, hrnce, pánve, prkýnka, ale i dva dřezy, dvě myčky, a dvě trouby. Pokud se například
někdo dotkl příborem na maso něčeho z mléka nebo naopak, musel se ten příbor píchnout
do země na zahradě a nechat tak alespoň 24 hodin, aby se očistilo. Nakupovaly se pouze
košer jídla, ale až na maso, nemusely být pouze z košer obchodů. Po snězení masa se pak
muselo hodinu počkat, než se mohlo jíst něco s mlékem. Proto jsme také kupovaly kromě
normální zmrzliny i zmrzlinu bez mléka a místo másla se do pečení dával margarín.
Zpočátku mi přišlo divné, jak na všechno jídlo sahali rukama. Omáčky, nádivky, máslo,
brambory, všechno, ale zvykla jsem si. Nejvíc mě překvapilo, když přišla návštěva a oni jí
předložili dezert na talířku, ve formě rozbředlé nevzhledné kejdy. Nic naplat, že to chutnalo
dobře. Prostě to nevypadalo. Měla jsem pocit, že to by si u nás nikdo nedovolil, před
návštěvou se každý snaží předvést v nejlepším světle. Nakonec jsem si však zvykla na
všechno. A také strašně neformálně zasedají ke stolu. Každý se nají, kdy chce, kolik chce,
zbytek se vyhodí, případně schová do lednice a vyhodí pozítří. Také jsem měla za to, že mi
ostřejší jídla nevadí, ale to, co my tady nazýváme ostré, ostré vlastně vůbec není. :D Zjistila
jsem to u nich v kuchyni, jelikož paní domu vařila americko-anglicko-japonskou kuchyni.
Sama Američanka, v anglickém prostředí, ale jako mladá prožila asi 7 let v Japonsku.
Zpočátku jsem vařila já, ale jelikož paní po měsíci a půl začala pracovat z domova, tak jsme
večeře vařily spolu. Vaření zahrnovalo často pečení brambor, masa, zeleniny, smažení ryb a
řízků nebo vaření těstovin, rýže či masa s různými koupenými hotovými omáčkami. Snídaně
zase byla typicky nebritská. Děti denně snídali cereálie s mlékem a poté toast s máslem, otec
rodiny ovesnou kaši a paní nesnídala.
V Londýně se dá sehnat prakticky vše. Pokud si někdo zoufá po českém pečivu, může zajít
do českého či polského obchodu, kde se dají sehnat výrobky, na které jsme zvyklí, a
v britských obchodech jsou těžko k dostání, jako pečivo, pudink, hrubá mouka, hořčice či
různé sladkosti.
Pomáhala jsem také často při akcích, které rodina pořádala, jako byly večeře nebo obědy
s přáteli. Nevěřila jsem, jak často si mohou zvát různé rodiny na večeři. Tady je zvykem
spíše pozvat lidi na kafe nebo čaj se zákuskem. Židovská komunita je však více sektoidní, a
tak hlavně páteční a sobotní večeře často patřily návštěvám. Páteční večeře byly všeobecně
velké haló. Jelikož u židů začíná den tím, že zapadne slunce, v pátek večer vždy začínal
Shabbat, česky šabat či šábes neboli sobota. Šabat je jakýsi svátek, kdy by se nesmělo
pracovat, řídit auto, zbytečně používat elektřina a ani se nijak moc namáhat. Začínal-li
v pátek večer šabat, při západu slunce zapálila žena domácnosti dvě svíce, u nichž se
pomodlila. Poté se začínalo večeřet: Nejprve se provedl rituál Kiddish, česky kiduš, při
kterém všichni muži v rodině nosili jarmulky. Celá rodina zazpívala určitou hebrejskou píseň,
po které otec každému z dětí požehnal, následně jsme vypili panáka hroznové šťávy (v
případě návštěvy se podávalo červené víno) a šli jsme krájet chalu. Chala je jejich speciální
kvasnicový chléb podobný naší vánočce, který po celou dobu kidiše pod takovým
6
náboženským látkovým ubrouskem se symboly. Při krájení však musí být na stole stále jedna
chala neporušená, a tak jsme vždy na ten rituál museli z mrazáku vytáhnout i druhou chalu,
kterou jsme po rituálu opět uklidili do mrazáku na příště. Nakrájená chala se posolila a každý
si vzal jeden krajíc, vyjma asi dvou týdnů okolo židovského nového roku, kdy se místo soli
používal med jako symbol, aby nadcházející rok byl sladký. Rituál kidiš byl u konce a my
zasedli ke stolu, kde jsme nejprve dojedli načatý bochník, na který se mohl namazat hummus
nebo třeba játrová paštika, poté se podával kuřecí vývar s nudlemi a macesovými knedlíčky a
jako hlavní chod byly pečené brambory s pečeným kuřetem. Každý pátek probíhal stejně,
měnily se akorát omáčky, kterými bylo kuře před pečením potřeno, případně bylo maso jiné,
třeba hovězí steak nebo jehněčí žebírka. Po večeři přišel na řadu dezert, který, ačkoli byl
vždy připraven, málokdy byl sněden.
V sobotu dopoledne pak chodili do synagogy, kam vdané ženy musí nosit klobouk.
Týden po mém příjezdu začínal židovský Nový rok 5775. :D Svátkům kolem nového roku se
říká Rosh Hasana a doprovází je mnoho zvyků a tradic. Vždy dva dny (pátek a sobota)
v každém z následujících dvou týdnů se musí dodržovat klidový režim, podobný šabatu.
Nesmí se pracovat, nakupovat, vařit, používat elektřina, ženy nesmí nosit klíče, znamenalo
to, že rozsvěcet a zhasínat světla v celém domě jsem musela já, stejně tak zapínat a vypínat
klimatizaci, alarm, troubu, nesměli prostě mačkat žádné knoflíky, avšak menší problém byl,
že mi to nesměli ani nařídit. Pokud tedy paní prohodila něco v tom smyslu, že nahoře v pokoji
je moc světla, měla jsem jít zhasnout apod. Do definice „nepracování“ a „nenamáhání se“
patrně spadá i nemožnost trhat toaletní papír, jelikož jsem den předem byla pověřena, abych
do všech čtyř koupelen toaletní papír natrhala na menší části. Nejpodivnější žádost v
mém životě, to musím uznat.
Následovalo několik dalších svátků, například Chanuka, svátek oleje, která trvá 8 dní, kdy
každý večer děti dostanou jeden dárek. Je v období před našimi Váncemi, avšak není pro ně
tolik významná. O Chanuce se každý den zapaluje menora, devítiramenný svícen, přičemž
jednou svíčkou se zapalují ostatní. Mezi další tradice patřil třeba 24hodinový půst, před
kterým byla obrovská hostina. Hladoví všichni (vyjma těhotných žen), kteří již měli Bar
Mitzvah, což je oslava ve 13 letech na znamení toho, že se děti stávají muži a ženami.
V synagoze, která sídlila na konci naší ulice (viz foto), se pak modlí za odpuštění hříchů za
celý předcházející rok.
Také mi bylo vysvětleno pojmenovávání dětí. Klukům se dává jméno v den obřízky, holkám
7. den po narození. Jméno pak rodiče zvolí na základě začátečního písmene, které vezmou
po někom, kdo pro rodiče hodně znamenal, avšak již zemřel – většinou jsou to prarodiče.
Naproti tomu naše zvyky jim také
přišly zvláštní, například vybírat
jméno z kalendáře, nebo jíst na
Štědrý den kapra. Mysleli si, že je
všude normální mít krocana, akorát
v Americe, jelikož krocana mají už
na díkuvzdání, mají šunku. O životě
židů jsem se naučila dost, avšak je
toho ještě víc, co stále nevím.
Uvědomila jsem si, že pro ně asi
není jednoduché žít ve světě
ovládaném křesťany. Na své svátky
si museli brát v práci volno, ale
třeba na Vánoce jej dostali, aniž by
chtěli. To je tak zhruba vše, co bych
na téma židovství mohla říct, máte někdo další zkušenosti s židy? :)
Ing. Hedvika Kovářová
7
SVATÍ NA STARÉM MOSTĚ
O plánovaném návratu soch 8 svatých na náš starý most jistě již víte ze starších čísel Zpravodaje.
Než se však jejich návratu dočkáme, seznámím Vás postupně se svatými, kteří se snad budou na
mostě vyjímat.
6) Svatý Jiljí
Z Atén připlul do Francie. U arlesského biskupa se dvě léta zdokonaloval v nauce církve a ve
ctnostech. Pak se u řeky Garde od poustevníka Vardema učil, že nestačí žít v ústraní, že i
tam je třeba bojovat proti náklonnostem ve vlastním srdci. Po čase Jiljí odešel do oblasti
Nîmesa, kde jej při honu postřelil člen družiny visigotského krále. Král Jiljímu nabízel dary,
které odmítal, a tak mu dal na onom místě vystavět klášter. Jiljí ty, kteří se k němu připojili,
řídil jako opat, podle řeholních pravidel sv. Benedikta.
Pocházel údajně ze zámožnější rodiny v Athénách v Řecku. Možná již jako dítě slyšel o
blahoslavenství chudých v duchu, kterým Ježíš přislíbil Boží království. Snaha o co největší
zisky ovládala lidi tehdy jako dnes. Jiljí přesto od dětství vynikal svou štědrostí, která je
připomínána příběhem o tom, jak cestou do školy svým svrchním oděvem obdaroval
žebráka. Po smrti rodičů rozdal zděděný majetek a aby ušel vděčnosti, odplul do Gallie
Z přístavu v Marseille zamířil do Arles, kde přispěním biskupa Césaria po dva roky získával
vzdělání v duchovní oblasti. Další jeho kroky vedly do lesnatého okolí řeky Garudu, kde se
setkal s poustevníkem Vardemem, který byl nějakou dobu jeho učitelem. Za čas ale Jiljí
odešel hledat větší samotu směrem na jih a usadil se v blízkosti pobřeží při ústí řeky Rhony v
nimesském kraji. Za obydlí si zvolil jeskyni, u níž našel pramen. Příhodné místo, po jakém
toužil, nezaručovalo však poklidné oddávání se modlitbě a prožíval zde mnohé duchovní
zápasy. Tyto boje a modlitby údajně obětoval za svět z něhož odešel.
Legendární vyprávění o ochočené lani, jejímž mlékem se živil, z ní učinilo světcův výrazný
atribut. Tato laň se stala i příčinou objevení Jiljího a jeho dalšího povolání.
Visigotský král Flavius Wamba se na lovu, při pronásledování laně, dostal k poustevníkově
jeskyni, kde po zvířeti údajně některý z lovců vystřelil šíp, který však zasáhl Jiljího, u něhož
laň hledala ochranu. Příhoda měla pokračování v přátelství krále s poustevníkem, které vedlo
k založení kláštera, v němž Jiljí dal mnichům řeholní pravidla sv. Benedikta. Klášter se stal
požehnáním pro široké okolí. Jiljí přijal kněžské svěcení a vedl bratry jako opat. Aby se na
klášter vztahovala apoštolská ochrana, putoval do Říma.
Kolem jeho kláštera vzniklo město Saint-GillesV naší zemi mezi významné chrámy
zasvěcené sv. Jiljí patři kostel na Starém Městě v Praze, založený kolem r. 1210 a další v
Třeboni, uváděný za farní již r. Část světcových ostatků v r. 1356 obdržel Svatovítský chrám
v Praze.
8
Chvilka slávy Naší knihovny….
Dne 8. Října jsme se zúčastnili vyhlášení soutěže Knihovny roku 2015. Předávání cen
probíhalo v Zrcadlové kapli Pražského Klementina. Atmosféra byla velmi příjemná a slavnostní. Ceny
byly předány první náměstkyní ministra kultury Kateřinou Kalistovou za doprovodu tónů varhan
místní kaple.
Při vyhlašování knihovny roku 2015 přišla na Nerestce řada mezi prvními. Paní náměstkyně
nás pochválila za vedení knihovny a projevila radost nad skutečností, že obec s pouhými sto obyvateli
věnuje knihovně tolik energie, jako my v Nerestcích. Po srdečném potřesení rukou jsme dostali
několik pozorností od Ceiby, krásnou květinu a samozřejmě ocenění .
Po vyhlášení jsme se odebrali do jiné budovy Klementina, kde bylo připraveno občerstvení a
poté se cesty všech účastníků slavnosti rozešli. Knihovnou roku 2015 se stala knihovna v Hroznětíně
z Karlovarského kraje. K diplomu a finanční odměně knihovna obdržela také čtenářskou budku,
k zabudování do jejich městečka. Pokud někdo neví, k čemu takováto budka slouží, má v podstatě
stejný účel jako náš knižní regál umístěný na chodbě v budově obecního úřadu. Jsou zde knihy určené
k vypůjčení na dobu neurčitou, případně na trvalo. ☺ Samozřejmě největším smyslem těchto míst je,
aby nedocházelo ke zbytečnému vyhazování pěkných knih, které by si mohl s chutí přečíst někdo jiný.
Do těchto budek, nebo regálů, lze odložit knihu, kterou už číst nebudete, ale věříte, že někomu jinému
by se mohla líbit. Stejně tak tam můžete najít knihu, která udělá radost Vám. S potěšením si všímám,
že tato místa na odložení a volné odnesení knih se poměrně rozmáhají. Ať už ve městech, na vsích,
nebo i v čekárnách na vlak.
Celé slavnostní dopoledne v Klementinu bylo velmi příjemné a jsem ráda, že se Naší malinkaté
knihovničce dostalo takového ocenění a pocty dostat se až na takovéto vznešené místo a do společnosti
těch nejlepších. ☺
E. Felbábová
Můj příběh…
Místní knihovna v Nerestcích vyhlašuje soutěž pro všechny spisovatele a spisovatelky. Pokud si chcete
zkusit napsat nějaký příběh, pohádku, povídku, atd. pusťte se do toho ☺
Téma je libovolné, stejně tak rozsah. Možná použijete i nějakou svou starší slohovou práci, o které si
myslíte, že by stála za to se s ní pochlubit?
Vaše umělecká díla zasílejte na E-mailovou adresu: [email protected] nebo svůj příspěvek
přineste osobně do knihovny nebo do hasičské klubovny a to nejpozději do konce února, června, srpna.
Ty nejlepší práce oceníme a otiskneme v příštích číslech Zpravodaje. O vítězi můžete rozhodovat i Vy.
Práce budou zveřejňovány anonymně, pouze pod číslem. Vítězové pak budou zveřejněni.
Pro inspiraci připojuji jednu ze starších slohových prací.
9
Mýtina
(Místo na které se rád vracím )
Každý někdy o něčem snil, měl někoho rád, po něčem toužil a měl nějakou oblíbenou věc,
nebo místo. Mým oblíbeným místem je malá mýtina v lese. Les je ve stráni stoupající několik desítek
metrů nedaleko řeky Skalice a mýtina těsně pod vrcholem. Stromy stojící ve svahu svými kořeny
objímají velké kameny porostlé mechem prokládající kopec.
Toto místo může v lidech vzbuzovat odlišné pocity. Na první pohled působí tajemným
dojmem. Na mechovém porostu obklopeném kapradím leží male šišky, které spadaly z borovic
obklopujících mýtinu. Ozdobou jsou keříky borůvek a oddenky lesních jahod, které se pnou křížem
krážem celou mýtinou. Třpytící se kapky ranní rosy leží v mechu jako perly na dně oceánu. Toto místo
ve mně vzbuzuje obrovskou zvědavost. Kdykoli se zahledím do hustých korun stromů říkám si: „Co
asi může být za tou neproniknutelnou spletí honosných korun stromů zdánlivě připomínající hustý
zelený koberec?“ Někteří lidé, ti, kteří nemají v lásce přílišné cestování přírodou a procházky v teplé
letní dny a nebo jdou do přírody jen proto, že musejí nebo z donucení, mohou vidět ve svahu který
musíme překonat abychom se na toto místo dostali jen nepřekonatelnou bariéru za kterou je ztráta času
bojovat. Možná nemají dost odvahy překonat tu velkou překážku, odhodlat se, vyjít na vrchol a nechat
se vtáhnout do tak nepopsatelně krásné atmosféry, kterou čiší tato část lesa Doubravice. Tato stráň je
opravdovým „Mount Everestem“ lidí „lenochů“. Po zdolání kopce nás jako první mýtina zaujme svým
jen těžko popsatelným kouzlem. Připadáte si, jako kdyby se čas zastavil a tento okamžik, kdy hledíte
na sluncem osvícenou mýtinu, je nemnohý ,,lenoch“ nabuzen k dalším podobným výpravám. Stačí jen
zdolat prvních 30 metrů kopce a máte vyhráno. I když umění přimět se vyšplhat až na vrchol a nechat
se okouzlit místní přírodou chce o něco více odvahy. Avšak u této mýtiny to tak těžké není, protože
disponuje neuvěřitelným uměním strhnout pozornost lidí jak vzhledem, tak i polohou. Ne každý by
čekal pod vrcholem strmého kopce plného polomů a padlých stromů připomínající tu nejhorší cestu do
,,pekel“ kus ,,ráje“. Umění okouzlit člověka ovládá na tolik bravurně, že se snadno zapomíná na čas a
prostor, ve kterém se nacházíte. Samotná cesta je toho důkazem. Nejprve nedobytný sráz a najednou
krásný kousek přírody. Snad proto každý, kdo se sem dostane, jako by úžasem přišel o řeč. Také tím se
stává mýtina poutavou ale i podivnou zároveň. V mnohých chvílích je těžké uvědomit si, zdali je to jen
sen, co právě vidíte nebo je to opravdu skutečnost. Nadšení a krása, na kterou hledíte, ve vás vzbuzuje
tak velké emoce, že hned zapomenete na tu strastiplnou cestu, která tomu předcházela a zůstanou jen
krásné vzpomínky na chvíle strávené na tomto místě pro každého něčím jiným výjimečným a
zajímavým.
Mýtina pod vrcholem lesa má v sobě silné kouzlo, na které rád vzpomínám. Většina myšlenek
na věci, které jste viděli a zažili se časem vytratí a zůstanou jen ty opravdu důležité, hezké i ošklivé.
Mě toto místo zaujalo natolik, že vzpomínky na něj jsou jen mechově krásné.
Vyhrazujeme si právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb Zpravodaje. Devatenácté číslo
vychází 26.12. 2015. Vydává Obec Nerestce. Tel. 608 084 288, 732933454, e-mail:
[email protected] Zpravodaj není periodikum a vychází dle potřeb obecního úřadu. Distribuce
zdarma, příspěvků se však nezříkáme. Ve Zpravodaji je možno zveřejnit za poplatek reklamu. Toto
číslo pro Vás připravila: Ing. Jaroslava Macounová. Svými příspěvky číslo obohatili: Vladimír
Macoun, Eliška Felbábová, Hedvika Kovářová, Vladimír Macoun ml.
10
Úspěchy našich hasičů …
V roce 2015 jsme začali trénovat útok začátkem května. 6. června nás čekala první soutěž. Letos
se začínalo tím nejlepším, a tak jsme hned na začátku hasičské sezony vyrazili do Krsic na Okrskovou
soutěž. A nebyly by to Krsice, kdyby si pro nás nepřipravily nějakou chuťovku. Před startem jsme
museli přitáhnout za lano loďku, která byla na druhé straně řeky, a ve které seděl strojník. Až když
strojník přistál nohou na druhém břehu a nastartoval mašinu, mohl začít opravdový útok. I přes to
byla naše děvčata na prvním místě ze tří zúčastněných ženských družstev a muži, kterým se zásah
velmi vydařil, se umístili na druhém místě ze šesti družstev. Bohužel, první místo nám vyfoukli na
poslední chvíli Čimelice, které byli pouze o pár vteřinek rychlejší. Okrsku v Krsicích se zúčastnilo i naše
družstvo starších hasičů.
13. června se pokračovalo v závodech v Cerhonicích. Mužům utekl pohár za třetí místo o pouhou
jednu desetinku vteřiny. Ale i přesto myslím, že byl útok velmi vydařený. O týden později jsme si
vyzkoušeli poprvé noční soutěž v Radobytcích. Terén nebyl právě příznivý. V průběhu dne pršelo a
počasí se malinko vybralo až těsně před samým začátkem soutěže. Dráha byla lehce z kopce a
závodilo se s nástřikovými terči. Ty se podařilo našemu družstvu, které bylo smíšené, ale závodilo za
muže, nastříkat v rekordním čase, ovšem jelikož šla pozdě voda, skončili Nerestečtí hasiči na 4. místě
z 8 družstev.
Se smíšeným družstvem jsme zazářili i na Srandamači na Budech. Soutěžilo se na opičí dráze, kde
jsme nejprve museli vypít třetinku piva nebo vody, poté naskákat do auta a objet celé hřiště, kde jsme
posbírali veškeré vybavení, se kterým jsme podlezli pod stolem, oběhli hřiště, naplnili proudem vody
kýbl a vodu z kýble vylili do kanystru na začátku dráhy. Nerestecké družstvo mělo krásný čas a
umístilo se na druhém místě.
Naší závodní sezónu jsme zakončili jako již tradičně na Noční soutěži v Miroticích pod lampou a
opět jsme zabodovali! Děvčatům se sice útok právě nevyvedl, ale i tak stačil čas na první místo,
z pouhých dvou týmů žen. Muži předvedli opravdu ukázkový výkon a opět předvedli útok bez
chybičky a obsadili první místo ze sedmi zúčastněných mužstev, čímž znovu dokázali, že Mirotická
noční atmosféra jim opravdu maximálně svědčí. V letošním roce jsme měli velice početný fanklub!
Téměř by se dalo tvrdit, že náš přijela podpořit celá Vesnice a za to Všem zúčastněným patří od našich
hasičů velikánský dík!!
Děvčata v tomto roce
v našem okrsku opět
neměla příliš valnou
konkurenci a většinu
soutěží si odběhlo naše
ženské družstvo spíš jen
pro radost. O to větší
radost udělali úspěchy
našich mužů.
Doufám, že v příštím
roce, budou úspěchy
ještě větší, přeji všem
hasičům rychlé nohy, sílu
v rukou,
minimum
zásahů ať už k požárům
nebo k povodním, a všem
Vám přeji do nového
roku hodně zdraví, štěstí,
a ať jeden druhého má rád! ☺
11
ČTENÁŘ ROKU 2015
Starosta obce vyhlašuje výsledky za rok 2015
ČTENÁŘI DO 18 LET -
Pavlína Staňková
DOSPĚLÍ
Ivana Benešová
-
(vypůjčeno 37 knih)
(vypůjčeno 72 knih)
Srdečně blahopřeje oběma vítězkám a získávají odměnu 500,-- Kč na nákup nových knih.
Knihy je nutno zakoupit do 31. ledna 2016.
STAROSTA OBCE NERESTCE
VYHLAŠUJE 6. ROČNÍK SOUTĚŽE
KATEGORIE:
DĚTI DO 15 LET
MLÁDEŽ A DOSPĚLÍ
(Vítěz obdrží 500,-- Kč na nákup knih)
RUDOLFINUM 2015
Dne 30. listopadu jsme se po třech letech vydali opět do Prahy na vánoční koncert.
Na programu byla Vánoční mše od Jakuba Jana Ryby. Koncert pořádal pan Oldřich
Vlček, kterému patří poděkování. Obecní úřad zajistil dopravu, kterou měli občané
z Nerestec zdarma. Bohužel, mnoho jich tuto příležitost nevyužilo. O to více nás
potěšilo, že o koncert byl zájem od mirovických, kteří neváhali a byli ochotni si uhradit
i dopravu.
Očekávali jsme však větší účast z Nerestec. Věříme, že příště se to jistě podaří.
12
NERESTCÍCH NADĚLOVAL MIKULÁŠ
V sobotu 28. 11. měly děti z Nerestců Mikulášskou nadílku. Děti navštívil Mikuláš a Andělem a jako
pomocníky si k sobě vzal dva čerty. Děti se pochlubily básničkou i písničkou, ty méně odvážné se
schovávaly v náručí svých maminek, tatínků, babiček i dědečků a slibovaly. Sliby byly rozmanité,
většinou jsme se dozvěděli, že už budou hodné, čistit si zoubky nebo si uklízet. Některé hříchy byly i
úsměvné, například nehrát si s vodou, nelepit lego na podlahu apod. Všechny děti pak byly odměněny
balíčkem, který pro ně připravil obecní úřad v Nerestcích.
MALOVÁNÍ S ČERTY
V Nerestcích děti opět malovaly s čerty. Po zdařilé nadílce čekala pro malé návštěvníky další akce.
Letos již po páté děti malovaly s čerty. A nejen děti, zúčastnilo se mnoho rodičů a prarodičů. Ta
spolupráce byla prostě úžasná. A povedlo se! Nakreslily spoustu obrázků a pohádkových postaviček.
Každé z dětí bylo odměněno hezkou knihou. O průběh akce se postaral obecní úřad v Nerestcích a
knihy dětem darovalo místní Sdružení dobrovolných hasičů.
13
OBEC NERESTCE
MĚSÍC
2016
ČAS
DATUM
LEDEN
BŘEZEN
30. 1. 2016
11. 3. 2016
20:00
18:00
DUBEN
26. 3. 2016
30. 4. 2016
20:00
18:00
28. 5. 2016
30. 7. 2016
30. 7. 2016
6. 8. 2016
20:00
20:00
15:00
13:30
19:30
16:00
20:00
17:00
16:00
20:00
21:00
20:00
KVĚTEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
15. 10. 2016
26. 11. 2016
26. 11. 2016
24. 12. 2016
31. 12. 2016
AKCE
PLES SDH
MDŽ
MĚSÍC KNIHY
VELIKONOČNÍ POSEZENÍ
STAVĚNÍ MÁJE
FILMOVÉ ODPOLEDNE
MÁJOVÁ ZÁBAVA
POUŤOVÉ POSEZENÍ
SRANDOMAČ V KOPANÉ
STRAŠENÍ – 15. ročník
ZPÍVAJÍCÍ MLÝN
FILMOVÉ ODPOLEDNE
POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
MIKULÁŠ PRO DOSPĚLÉ
POSEZENÍ U STROMEČKU
SILVESTROVSKÉ DISCO
SUDOKU
7
3
6
1
1
2
8
4
9
2
5
5
3
8
1
7
1
2
5
7
6
9
8
6
2
5
6
7
3
8
9
5
6
1
8
7
8
3
7
2
4
9
2
3
7
6
5
7
8
6
2
3
1
4
9
8
8
14
KOTLÍKOVÉ DOTACE
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL:
-
fyzická osoba vlastnící nebo spoluvlastnící rodinný dům v JK určený k bydlení, který je vytápěn kotlem
na tuhá paliva s ručním přikládáním
vlastník nebo spoluvlastník nemusí mít v domě trvalý pobyt
právo vlastníka nesmí být omezeno soudem či exekutorem
zástavy z důvodu hypotéky či půjčky na bydlení nejsou překážkou
objekt musí být zapsán jako rodinný dům nebo objekt k bydlení
DOTACI NELZE POSKYTNOUT
-
občanům, kteří čerpali dotace Zelená úsporám
nelze podpořit výměnu kotle spalující biomasu za kotel na kotel spalující uhlí nebo uhlí a biomasu
nelze podpořit výměnu kotle s automatickým přidáváním paliva
nelze podpořit náhradu kamen, krbů, krbových kamen, i když slouží k primárnímu vytápění
PŘEDMĚT DOTACE
Výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:
-
kotel na pevná paliva – kotle musí splňovat požadavek EU č. 2015/1189.
plynový kondenzační kotel
tepelné čerpadlo
Podpořený nový zdroj tepla musí být v doplňkovém seznamu výrobků životního prostředí ČR
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz. Kotle musí instalovat oprávněný odborník.
Instalaci kotle na uhlí/biomasu, tepelného čerpadla, solárně termické soustavy musí provádět
oprávněný odborník uvedený v registru http://www.mpo.cz/dokument158595.html.
MIKROENERGETICKÁ OPATŘENÍ VEDOUCÍ KE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU
Výměna může být realizování pouze v domech, kde budou současně provedena alespoň minimální
opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu nebo v rodinných domech, kde již
k tomuto opatření došlo (výměna oken, zateplení) na úroveň vyhlášky č. 78/2013 Sb. Rodinný dům
musí splňovat nejméně třídu „C“ energetické náročnosti. Průkaz en. náročnosti |PENB bude součástí
žádosti o dotace.
Typy opatření: (Tyto výdaje v žádosti o dotaci mohou být nejvýše do 20 tis. Kč)
• zateplení střechy nebo půdních prostor, sklepních prostor nebo podlahy
• dílčí zateplení (např. severní fasáda)
• oprava fásady, prasklin a poruch
• oddělení vytápění prostoru rodinného domu od zádveří
• dílčí výměna oken
• výměna vstupních a balkonových dveří
• instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
• výměna zasklení starších oken za dvojskla nebo trojskla
Vhodná opatření musí vždy potvrdit specialista.
15
VÝŠE DOTACE
Maximální výše uznatelných výdajů – 150 tis. Kč
Výdaje na mikroenergetická opatření – max. 20 tis. Kč (ze 150 tis. Kč)
Výše se bude pohybovat v závislosti na typu výměn a lokality od 70 – 85% uznatelných výdajů (ztn.
127,5 tis. Kč při 85% ze 150 tis. Kč)
• 70 % kotle na uhlí (spoluúčast 30%)
• 75 % kombinované kotle na uhlí a biomasu nebo plynový kondenzační
• 80 % tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu
POŽADOVANÁ DOKUMENTACE
•
•
•
potvrzení od energetického specialisty nebo kopie průkazu energetické náročnosti
fotodokumentace stávajícího kotle a komínového tělesa
písemný souhlas druhého z manželů, pokud vlastní nemovitost společně nebo všech
spoluvlastníků
VYPLACENÍ DOTACE
Žadatel si uhradí veškeré výdaje ze svých zdrojů, doloží v závěrečném vyúčtování kopie dokladů,
bankovní výpisy, předávací protokoly, účtenky při platbě v hotovosti. Po kontrole závěrečného
vyúčtování a schválení bude dotace vyplacena do 45 dnů.
UDRŽITELNOST PROJEKTU JE DO 31. 12. 2023
TERMÍN
16. 1. 2016 – 31. 3. 2016 do 14 hodin
V listinné i elektronické podobě !!!
Adresa: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Vážení spoluobčané,
připravila jsem pro Vás základní informace o novém dotačním programu „Kotlíkových dotací“.
Problematika není tak jednoduchá jak se jeví. Podrobnosti k dotaci Vám poskytneme na obecním
úřadě nebo je možno ke stažení na stránkách Jihočeského kraje. Žádosti se musí podávat jak
v elektronické, tak i v listinné podobě. S tímto Vám můžeme pomoci. Bylo by také vhodné vyhledat
pomoc odborné firmy, která tyto žádosti administruje.
J. Macounová
KOMPOSTÉRY
Již v předchozích číslech jsme vás seznámili s možností získat kompostér. Mnozí této
nabídky využili a objednali si jej. Nyní máte možnost si kompostéry ještě doobjednat.
Jedná se o velmi kvalitní kompostéry, materiál je vysokohustotní polyetylen (HDPE), levné
kompostéry z PP (polypropylenu) praskají mrazem.
Za kompostér nebudou občané nic platit, spoluúčast uhradí obecní úřad. Podmínkou je
mít kompostér po dobu 5 let, poté přejde do vašeho osobního vlastnictví. Při předání bude
podepsána smlouva. Objednány jsou prozatím kompostéry o objemu 903 l.
Máme k dispozici ještě 7 kompostérů.
16
FILMOVÉ ODPOLEDNE II.
V říjnu jsme setkali na II. filmovém odpoledni s filmem „Jarní píseň“. Film se natáčel v roce
1944 v Mirovicích a okolí a kdo přišel, zhlédl historické záběry z okolí kostela, mirovického
náměstí i záběry na město samé. Režii měl Rudolf Hrušínský a v hlavních rolích hráli: Hana
Vítová, Jarmila Smejkalová, František Smolík, Svatopluk Beneš, Růžena Šlemrová, Ema
Kreutzerová, Míla Pačová, František Hanus, Pavla Vrbenská, Jindřich Plachta, Marie
Rýdlová, Jana Dítětová. V komparsu se však našli i rodáci z Mirovic.
Poděkování patří paní Jarce Svobodové za občerstvení.
FILMOVÉ ODPOLEDNE III.
Tentokrát si můžete vybrat ze dvou filmů.
1) Nezlob, Kristino.
Filmováno bylo v okolí Varvažova a hlavní roli ztvárnil Karel Höger.
2) Měsíc nad řekou.
Filmováno v Písku. V hlavních rolích Zdeněk Štěpánek, Dana Medřická,…
Výběr filmu sdělte na e-mail [email protected] nebo v knihovně. Děkujeme.
Sbor dobrovolných hasičů Nerestce Vás co nejsrdečněji zve na
HASIČSKÝ PLES
Dne:
30. 1. 2015
od 20:00 hod.
v prostorách hasičské klubovny v Nerestcích.
LOSOVÁNÍ O CENY
Hudba: P. Rigo
Vstupné: 80,- Kč
SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ
Dovolujeme si Vás pozvat na malé
SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ s diskotékou.
31. 12. 2015 od 20:00 h
Občerstvení zajistí příchozí. Ohňostroj.
17

Podobné dokumenty

ke stažení zde v PDF

ke stažení zde v PDF „Víte, kolikrát jsem se chtěl projít po římských ulicích? V Buenos Aires jsem totiž rád chodil po ulici, velmi rád, byl jsem na to zvyklý. V tomto smyslu se tedy cítím trochu jako v kleci. Ale musí...

Více

ostředecký zpravodaj

ostředecký zpravodaj SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Více

noviny - Město Zubří

noviny - Město Zubří Jsme sice děti z MŠ a je nám teprve kolem 6 let, ale už v nás se začíná probouzet láska k četbě a ke knihám, a proto jsme se vydaly s naší paní učitelkou do městské knihovny na exkurzi. Po příchodu...

Více

Radniční noviny

Radniční noviny Z obyvatel Jarova se tak stali „občané druhé kategorie“, kteří se nemohou vozem po třetí městské části bez omezení pohybovat. Způsobuje jim to problémy při návštěvách

Více

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Jana Nepomuckého vytkla vrchnosti, že to odporuje platným patentům a stanovila, aby 10 sedláků robotovalo volským potahem jen 4 dny v týdnu a ostatních 7 osedlých, aby vykonávalo v týdnu 4 dny roboty pěší. J. T. na...

Více

Zákon

Zákon (10) Obchodni oznateni podle odstavce 8 pisrn. c) nebo podle odstavce 9 pism. b) musi bSit uvedeno dostatedn6 piesnfm terminem, ktery umoZni zji5tdni totoZnosti mirLer6lniho oleje uvedendho v odsta...

Více