oznámení o pokračování v řízení a seznámení s podklady rozhodnutí

Komentáře

Transkript

oznámení o pokračování v řízení a seznámení s podklady rozhodnutí
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor strategického rozvoje kraje
Oddělení územního plánu a stavebního řádu
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
+420 585 508 649
+420 585 508 335
h.mazurova @kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz
dle rozdělovníku
VÁŠ DOPIS Č.J./ZE DNE
NAŠE Č.J./SPIS. ZN.
KUOK 43204/2014
KÚOK/110077/2013/OSR/856
OPR. ÚŘEDNÍ OSOBA/TEL OLOMOUC
Mgr. Veselý
6. 5. 2014
585 508 338
(uvádějte vždy při písemném styku!)
OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ V ŘÍZENÍ
A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen „Odbor SR
KÚOK“), vede odvolacího řízení ve věci rozhodnutí Stavebního úřadu Magistrátu města
Prostějova (dále jen „Stavební úřad MMPv“) č.j. PVMU 124766/2013 61 ze dne
14. 10. 2013, kterým byla dle ust. §§ 79 a 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a
ust. § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška PÚROS“),
umístěna stavba „Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice“, navržená na pozemcích v k.ú.
Držovice na Moravě, Prostějov a Smržice (dále též jen „stavba“).
Proti uvedenému rozhodnutí podali někteří účastníci řízení odvolání. Odvolání žadatele,
kterým je Olomoucký kraj, směřovalo proti stanovisku Odboru životního prostředí MMPv
č.j. PVMU 87952/2013 40 ze dne 15. 7. 2013, které bylo podkladem pro odvoláním
napadeného rozhodnutí. Z uvedeného důvodu Odbor SR KÚOK požádal v souladu
s organizačním řádem Krajského úřadu Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen „Odbor ŽPZ KÚOK“) o
posouzení zákonnosti postupu Odboru životního prostředí MMPv při vydávání
napadeného stanoviska a sdělení učiněných závěrů.
Následně byl Odboru SR KÚOK doručen přípis Odboru ŽPZ KÚOK ze dne 30. 4. 2014, ze
kterého vyplývá, že napadené stanovisko Odboru životního prostředí MMPv č.j. PVMU
87952/2013 40 ze dne 15. 7. 2013 bylo vydáno v rozporu s právními předpisy.
Jako účastníky správního řízení Vás vyrozumíváme o výše uvedeném doplněném
podkladu rozhodnutí a současně, v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu, Vám
dáváme možnost vyjádřit se k tomuto novému podkladu rozhodnutí a to ve lhůtě do
10 dnů ode dne doručení tohoto přípisu. Následně Odbor SR KÚOK přikročí k vydání
rozhodnutí o odvolání.
Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, který se v současné době
nachází u Odboru SR KÚOK - kancelář č. 1204 ve 12. patře budovy RAO, Jeremenkova
40b, Olomouc).
Ing. Bc. Hana Mazurová
vedoucí oddělení územního plánu
a stavebního řádu
Účastníci řízení uvedení v ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona, jimž se přípis doručuje
jednotlivě do vlastních rukou (dle § 87 odst. 1 stavebního zákona):
1.
2.
3.
4.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., (zastupující účastníka Olomoucký kraj,
sídlem )
Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 14, 795 01 Prostějov
Obec Držovice, SNP 71/37, 796 07 Držovice
Obec Smržice, J. Krezy č.40, 798 17 Smržice
Účastníci řízení uvedení v ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, jimž se přípis
doručuje jednotlivě do vlastních rukou (dle § 87 odst. 1 stavebního zákona):
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Obec Smržice, IDDS: d7rbbfg
Obec Držovice, IDDS: 83jbwzb
Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova IDDS: mrtbrkb
(zastupující účastníka Statutární město Prostějov)
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, SSOK, p.o. Středisko
údržby Jih, IDDS: ur4k8nn (která hospodaří se svěřeným majetkem Olomouckého
kraje)
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Ing. Jiří Skula, Kmochova č.p. 1059/26, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Justina Ondrová, Slavíčkova č.p. 415/10, Lesná, 638 00 Brno 38
RNDr. Ladislav Skula, Haškova č.p. 151/14, Lesná, 638 00 Brno 38
Mgr. Milan Koudelka, Kopanina č.p. 322, 679 63 Velké Opatovice
PhDr. Dagmar Koudelková, Babičkova č.p. 103/16, Černá Pole, 613 00 Brno 13
Římskokatolická farnost Smržice, Zákostelí č.p. 134/14, 798 17 Smržice
Jan Klos, nám. T. G. Masaryka č.p. 130/14, 796 01 Prostějov 1
Jan Klos, Krásná č.p. 3864/12, 796 03 Prostějov 3
Gustav Klos, Za Kosteleckou č.p. 3742, 796 01 Prostějov 1
Josef Klos, Svatoplukova č.p. 2367/86, 796 01 Prostějov 1
Olga Klosová, Wolfova č.p. 301/19, 796 03 Prostějov 3
Jiří Zapletal, Zákostelí č.p. 488, 798 17 Smržice
Jana Zapletalová, Zákostelí č.p. 488, 798 17 Smržice
Jana Doleželová, Za Kosteleckou č.e. 5132, 796 01 Prostějov 1
Marcela Závodníková, Karla Svolinského č.p. 316/11, Krasice, 796 04 Prostějov 4
Jaroslav Koblížek, Za Kosteleckou č.p. 5134, 796 01 Prostějov 1
Věra Koblížková, Za Kosteleckou č.p. 5134, 796 01 Prostějov 1
Pavel Sedláček, Smržická č.p. 394, Držovice, 796 07 Prostějov 7
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Karel Skácel, Prostějovská č.p. 258, 798 12 Kralice na Hané
2/6
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
Marie Dérková, Lerchova č.p. 312/23, Stránice, 602 00 Brno 2
Ing. Václav Bakala, Prostějovičky č.p. 110, 798 03 Plumlov
Ing. Hana Gajdošová, Táboritů č.p. 193/20, Bělidla, 779 00 Olomouc 9
Mgr. Eva Zbořilová, Rejskova č.p. 3017/16, 796 01 Prostějov 1
Ing. Eliška Studená, Okružní č.p. 3748/65, 796 01 Prostějov 1
Ing. Lubomír Studený, Okružní č.p. 3748/65, 796 01 Prostějov 1
Ing. Jana Straková, Podhájí č.p. 381, 471 23 Zákupy
Dagmar Hainsová, Čechovická č.p. 433/113c, Čechovice, 796 04 Prostějov 4
Josef Dittmann, nám. Spojenců č.p. 3368/6, 796 01 Prostějov 1
Olga Pekařová, Krasická č.p. 1157/7, 796 01 Prostějov 1
Libuše Smékalová, Na Svahu č.p. 972/6, 790 01 Jeseník 1
Jan Novotný, Podhájí č.p. 186/9, 798 17 Smržice
Františka Šupová, Mánesova č.p. 712, 500 02 Hradec Králové 2
Josef Šnobl, Mánesova č.p. 712/7, 500 02 Hradec Králové 2
Oldřich Pastyřík, Za Kobližnicí č.p. 253/5, 798 17 Smržice
Marie Albrechtová, Blíšťka č.p. 245/1, 798 17 Smržice
Dana Murinová, Koupelky č.p. 311/6, 798 17 Smržice
Ludmila Lošťáková, Ve Stežkách č.p. 269/7, 798 17 Smržice
Ing. Miroslav Veselý, Hanácká č.p. 269/13, Holice, 779 00 Olomouc 9
Blažena Vondrášková, Prostějovská č.p. 75/24, 798 17 Smržice
Jana Nová, Příční č.p. 508, 798 17 Smržice
Stanislav Janůj, Na trávníku č.p. 191/8, Držovice, 796 07 Prostějov 7
Marie Janůjová, Na trávníku č.p. 191/8, Držovice, 796 07 Prostějov 7
Jana Čeřovská, Olomoucká č.p. 2851/94, 796 01 Prostějov 1
František Františák, Za Branou č.p. 315, 798 41 Kostelec na Hané
Drahomíra Františáková, Za Branou č.p. 315, 798 41 Kostelec na Hané
Luisa Kornfeldová, Žižkovo nám. 16, 796 01 Prostějov 1
Markéta Vávrová, Jungmannova č.p. 42, Brno-Královo Pole
Jiřina Zaťková, Dolní č.p. 3784/36, 796 01 Prostějov 1
Ing. Martin Zaťka, IDDS: s2tqiqq
Marketa Klosová, Palackého č.p. 437/17, 796 01 Prostějov 1
Ludmila Zaťková, Dolní č.p. 3780/28, 796 01 Prostějov 1
Pavel Šálek, Na vyhlídce č.p. 344/8, Krasice, 796 04 Prostějov 4
Vlasta Šálková, Na vyhlídce č.p. 344/8, Krasice, 796 04 Prostějov 4
Marie Havlíčková, Na Lindovce č.p. 3136/16, 767 01 Kroměříž 1
Ing. Lukáš Vařeka, Pernštýnské nám. č.p. 179/5, 796 01 Prostějov 1
Kristina Vařeková, Pernštýnské nám. č.p. 179/5, 796 01 Prostějov 1
Vendula Kameníčková, Jeremiášova č.p. 432/10, Povel, 779 00 Olomouc 9
Zdeněk Kameníček, Jeremiášova č.p. 432/10, Povel, 779 00 Olomouc 9
Michaela Chudobová, Fischerova č.p. 690/23, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
Tomáš Vágner, Čechovická č.p. 57/108, Čechovice, 796 04 Prostějov 4
Jan Salaj, Rejskova č.p. 250/7, 796 01 Prostějov 1
Jiří Bozděch, Holečkova č.p. 906/45, Smíchov, 150 00 Praha 5
Petr Hradečný, Fanderlíkova č.p. 100/32, 796 01 Prostějov 1
Zdeňka Piklová, Šternovská č.p. 2304/4, Chodov, 149 00 Praha 415
Michal Pluskal, Štichova č.p. 647/38, Háje, 149 00 Praha 415
Ludmila Peterková, Ptení č.p. 121, 798 43 Ptení
Jiří Černošek, Ostrůvek č.p. 380, 664 61 Rajhrad
Břetislav Slánský, Šikmá č.p. 157, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary 18
Vladimír Novotný, Gegřice č.p. 85/7, 798 17 Smržice
Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn, Čs. brigády č.p. 107, 768 61
Bystřice pod Hostýnem 1
3/6
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
MVDr. Miroslav Novotný, Podhájí č.p. 215/24, 798 17 Smržice
Zdeněk Pluskal, Snp č.p. 78/23, Držovice, 796 07 Prostějov 7
Vlasta Jungmannová, Rumunská č.p. 2663/1, 796 01 Prostějov 1
Očenášek - Mikulka, spol. s r. o., IDDS: qhtqzrc
SKA s.r.o., IDDS: 9q42kum
Strojírenská společnost, spol. s r.o., IDDS: 3cpchqr
Petr Očenášek, Petelinova č.p. 882/12, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Anna Zatloukalová, sídl. Svornosti č.p. 623/5, Vrahovice, 798 11 Prostějov 6
Blanka Látalová, Mlýnská č.p. 518, 798 17 Smržice
Marta Peková, Zákantí č.p. 157/28, 798 17 Smržice
Jana Kulhánková, Seifertova č.p. 647, 363 01 Ostrov nad Ohří
Eva Šebelová, Zákantí č.p. 157/28, 798 17 Smržice
Zdeněk Balcařík, Zákantí č.p. 445/32, 798 17 Smržice
Miroslava Lorenzová, Tábor č.p. 2174/33, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Ing. Antonín Foltas, Rokytnice č.p. 395, 751 04 Rokytnice u Přerova
Mgr. Hana Foltasová, Rokytnice č.p. 395, 751 04 Rokytnice u Přerova
Milada Alexyová, Mikoláše Alše č.p. 281/12, Vrahovice, 798 11 Prostějov 6
Josef Zabloudil, Snp č.p. 5/3, Držovice, 796 07 Prostějov 7
Jarmila Kovaříková, Gorkého č.p. 9/38, Veveří, 602 00 Brno 2
Aleš Lang, A.K.Vitáka č.p. 456, 569 43 Jevíčko
Zdenka Pešáková, Brněnská č.p. 486/52, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
MUDr. Blanka Zimová, Českobratrská č.p. 129/63, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
MUDr. Věra Zdráhalová, Ústín č.p. 119, 783 46 Těšetice
AP služby spol. s r.o., IDDS: 7u2mqc8
Billa Reality spol. s r.o., IDDS: xvsrqjy
Bedřich Hirsch, Rakousko (kterému se doručuje z důvodu jeho neznámého pobytu
dle § 25 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou)
Marie Hirschová, Rakousko (které se doručuje z důvodu jejího neznámého pobytu
dle § 25 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou)
Marie Benešová, Čs. armádního sboru č.p. 105/7, Vrahovice, 798 11 Prostějov 6
František Pospíšil, Nad Lánem č.p. 1274/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Jana Pošvářová, Rožňavská č.p. 623/2, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
Josef Spurný, Jeremenkova č.p. 590/12, 779 00 Olomouc 9
Bc. Jaroslava Sivková, Zdeňka Štěpánka č.p. 1880/6, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Vojtěch Pospíšil, Družstevní č.p. 271, 798 17 Smržice
FTL - First Transport Lines, a.s., IDDS: mubp4t2
ČM MASO, s.r.o., IDDS: k8zxmpu
Radomíra Lindušková, Dolní č.p. 3735/24, 796 01 Prostějov 1
MAKOVEC a.s., IDDS: cmde3d8
Mgr. Anna Juránková, Za Olomouckou č.p. 5051, 796 01 Prostějov 1
Zbyněk Doležel, Krasická č.p. 1986/12, 796 01 Prostějov 1
Anna Jedličková, Česká č.p. 722/54, 796 01 Prostějov 1
Marek Vařeka, Pernštýnské nám. č.p. 179/5, 796 01 Prostějov 1
Věra Nedělníková, Myslejovice č.p. 41, 798 05 Myslejovice
Viktor Hejdušek, Krapkova č.p. 2025/22, 796 01 Prostějov 1
Jana Zachová, Bohumíra Šmerala č.p. 3768/9, 796 01 Prostějov 1
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
České Radiokomunikace a.s., U nákladového nádraží č.p. 3144/4, Strašnice, 130 00
Praha 3
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
4/6
130. ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
131. Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,
IDDS: hjyaavk
132. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc,
IDDS: uccchjm
133. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
134. itself s. r. o., IDDS: bwgyq4a
135. SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9
136. Ing. Marian Jareš, 5. května č.p. 796/20, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
137. Vladimír Melka, Pod Pivovarem č.p. 2462/10, 785 01 Šternberk 1
138. Martina Lindušková, sídl. Svobody č.p. 3545/46, 796 01 Prostějov 1
139. JUDr. Jiří Černošek, IDDS: u9nht9f
Účastníci řízení uvedení v ust. § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona, jimž se přípis
doručuje veřejnou vyhláškou (dle § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 144 odst. 2
správního řádu):
Vlastníci pozemků parc. č. 637/2, 639/2, 649/7, 1037/6, 1037/7, 1037/8 všechny v k.ú.
Držovice na Moravě, pozemků parc. č. 5751/1, 5752/1, 5752/2, 5753, 5758, 5763/3,
5772/6, 5772/29, 5772/47, 5802/2, 5803/1, 5803/2, 5823, 5825, 5850, 5896/1, 5908/2,
5933/3, 5933/22, 5973, 7581/6, 7610/14, 7611/5 všechny v k.ú. Prostějov a pozemků parc.
č. 567, 573/1 oba v k.ú. Smržice.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede vyvěšením přípisu na úřední desce Krajského
úřadu Olomouckého kraje. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu
Olomouckého kraje se přípis považuje za doručený. Pro informaci, se přípis vyvěsí též na
úřední desce MMPv Prostějov, OÚ Držovice a OÚ Smržice.
Přípis se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz elektronické úřední
desky na internetových stránkách Olomouckého kraje: http://www.kr-olomoucky.cz, MMPv
Prostějov: http://www.prostejov.eu, OÚ Držovice: http://www.drzovice.cz/ a OÚ Smržice:
http://www.smrzice.cz/).
Dále obdrží:
140. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS:
ufiaa6d
141. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, IDDS: mrtbrkb
142. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS:
qiabfmf
143. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd
144. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS:
qiabfmf
145. Magistrát města Prostějova - odbor dopravy, IDDS: mrtbrkb
146. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b
147. Krajský úřad Olomouckého kraje, Kancelář ředitele (úřední deska), Jeremenkova
40a, 779 11 Olomouc (s žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední
desce na dobu nejméně 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový
přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením údajů o jeho vyvěšení a sejmutí)
5/6
148. MMPv Prostějov (úřední deska), nám. T. G. Masaryka 14, 795 01 Prostějov (s
žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce na dobu nejméně
15 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení
zpět s vyznačením údajů o jeho vyvěšení a sejmutí)
149. OÚ Držovice (úřední deska), SNP 71/37, 796 07 Držovice, (s žádostí o bezodkladné
vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů, včetně
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět
s vyznačením údajů o jeho vyvěšení a sejmutí)
150. OÚ Smržice (úřední deska), J. Krezy č.40, 798 17 Smržice (s žádostí o bezodkladné
vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů, včetně
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět
s vyznačením údajů o jeho vyvěšení a sejmutí)
151. Ad/a., 330/V5
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Razítko a podpis:
Razítko a podpis:
6/6

Podobné dokumenty

ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ - Souhlasy majitelů nemovitostí č.p. 444, 441, 442 a bez č.p. (na pozemku parc.č. 1660 v k.ú. Nové Město) ze dne 19.11.2014 - Stanovisko DP hl.m. Prahy, a.s. ze dne 24.3.2015 pod zn. 100130/11Ku489...

Více

Vyrozumění o usnesení o určení lhůty

Vyrozumění o usnesení o určení lhůty kterou zastupuje společnost E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice (dále jen "stavebník") podala dne 24.3.2014 žádost o vydání rozhodnutí o prodloužení plat...

Více

Historie lékárny v Tachově

Historie lékárny v Tachově které píšou o uchovávání návykových látek a dále vloženou informací o vydání lékárnického kalendá e na rok 1ř30 i s cenovou kalkulací za počet objednaných kusů z 22. 10. 1929. V období 2. světové v...

Více