běrunický občasník

Komentáře

Transkript

běrunický občasník
BĚRUNICKÝ OBČASNÍK
ČÍSLO 3
PROSINEC 2014
ROČNÍK 4
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
skončilo jedno volební období, proběhly volby a částečně se obsazení zastupitelstva obce Běrunice změnilo. Děkuji tímto zastupitelstvu minulého období za odvedenou práci, kterou ve svém volném čase věnovali, abychom společně usilovali o zlepšení životního prostředí v našich obcích, což se nám z velké části
povedlo. Nyní je čas na to, abychom si shrnuli, co jsme v uplynulém období udělali.
Hned na začátku jsme rekonstruovali mateřskou školu a vybudovali tenisový kurt. Do Slibovic, Vlkova
nad Lesy a Běruniček jsme pořídili bezdrátový rozhlas. Vybudovali jsme 2 dětská hřiště, v Běruničkách
novou autobusovou zastávku a ve Slibovicích opravili volební buňku. Ve všech obcích byla vybetonována
místa pro kontejnery na tříděný odpad. Podařilo se nám zlikvidovat ruiny bývalých kravínů u separačního dvora v Běrunicích a v současné době vytváříme stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů.
Také jsme získali dotaci na opravu základní školy, která právě probíhá a dotaci na kanalizaci, která je
již také v plném proudu. Připravuje se projekt na opravu chodníků v obci Běrunice a Velké Výkleky.
V současné době nám zpracovává firma projekt na veřejné osvětlení pro obce Běrunice a Vlkov nad Lesy.
Také sbory dobrovolných hasičů jsme dovybavili potřebnou technikou a výstrojí, neboť se ukázalo, že
mají velmi důležitou funkci v obci. Sice toho bylo vybudováno poměrně dost, ale stále je hodně věcí, které
čekají na opravu.
Jak již jsem uvedla, ve Velkých Výklekách se staví kanalizace. Proto žádám občany o shovívavost, neboť
s výstavbou je spojený určitý nepořádek v obci. V souvislosti s výstavbou ČOV se stala nepříjemná situace,
kdy v momentě čerpání vody z výkopu došlo ke zmizení vody ze studní některých domů. Děkuji tímto všem,
kterých se to týká, za pochopení a kladný přístup k dané věci.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřála příjemné prožití Vánoc a hlavně hodně zdraví do nového
roku.
Iva Schmidová
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BĚRUNICE č. 37 ze dne 9. 6. 2014
Zastupitelstvo obce Běrunice s c h v a l u j e :
- rozpočtové opatření č. 3/2014
- výsledek výběrového řízení na zhotovitele výstavby kanalizace a ČOV v obcích Běrunice a Velké Výkleky - firmy Porr a. s. a STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o. a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
- výsledek výběrového řízení na zajištění financování výstavby kanalizace a ČOV v obcích Běrunice a
Velké Výkleky – Komerční banku a. s. a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo dle §§ 67 a 68 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, která upravují stanovení počtu členů ZO na volební období 2014 – 2018 v počtu 11 členů.
- ZO projednalo a schválilo upravené zadání změny č.1 ÚP Běrunice
- ZO projednalo a schválilo žádost Lenky Soukupové o pronájem nebytového prostoru v MŠ v Běrunicích za účelem zřízení kadeřnického salonu od 1. 9. 2014 za cenu 500,- měsíčně na dobu 1 roku.
-ZO projednalo žádost firmy N.O.P.O.Z.M. s.r.o. o zaměření hranice mezi pozemky v k.ú. Velké Výkleky
p.č. 382/4 a 337/13. Toto zaměření obec nebude financovat ani zajišťovat.
- ZO projednalo a schválilo zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Běrunice kategorie JPO
V jako svou organizační složku obce
- ZO projednalo a schválilo výběr svítidel pro plánovanou rekonstrukci osvětlení v obcích Běrunice a
Vlkov nad Lesy – MINILUMA-LED
-ZO projednalo žádost paní Marie Hronkové o odkup pozemku č. par. 471/1 v k. ú. Běrunice. Zastupitelé se na místo dojdou podívat.
-ZO projednalo žádost paní Jitky Haltufové o koupi pozemku č. par. 407/1 v k. ú. Běrunice. Zastupitelé
se na místo dojdou podívat.
1
Běrunický občasník
ZASTUPITELSTVO OBCE
ZO projednalo a schválilo žádost Ing. Pavla Voráčka o změnu kultury části č. par. 142/1 v k. ú. Velké
Výkleky z orné půdy na plochu pro bydlení a to cca 12 500m2. „Biokoridor“ u Štítarského potoka zůstane zachován dle požadavku Odboru životního prostředí.
-ZO projednalo a schválilo žádost MŠ Běrunice o povolení výjimky z maximálního počtu dětí 24 na 25
pro školní rok 2014/2015, tedy od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015.
-ZO projednalo nabídku firmy Malina Václav na opravu střechy nad OÚ v Běrunicích. Obec osloví ještě
další firmy s žádostí o učinění nabídky.
-ZO projednalo nabídku výroby odznaků se znakem obce – ZO nabídku zamítlo
-ZO projednalo výši příspěvku na vybudování vjezdu k nemovitostem, kde ještě žádná cesta nebyla, v
hodnotě ceny recyklátu na 1m2 dle délky příjezdové cesty. Cenu recyklátu zjistí starostka.
-ZO projednalo a schválilo dobrovolnou registraci obce k plátcovství DPH
Diskuze:
- starostka informovala o nepřiznání dotace na opravu křížku ve Velkých Výklekách
- starostka informovala o přiznání dotace na revitalizaci návsi v obci Běruničky
- starostka informovala o omezení provozu autobusové linky. V 11.00 hodin směr Dlouhopolsko a v
11.25 hodin směr Městec Králové bude jezdit pouze v pondělí a v pátek. Ostatní dny bude tato linka
zrušena.
- starostka informovala o vypsání výběrového řízení na zateplení a výměnu oken ZŠ Běrunice
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BĚRUNICE č. 38 ze dne 4. 7. 2014
Zastupitelstvo obce Běrunice s c h v a l u j e :
- dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou PORR a.s. Byly doplněny 3 osoby oprávněné jednat ve věcech
technických a realizačních. ZO pověřilo starostku k podpisu smlouvy.
- ZO projednalo nabídky na zpracování LHP. Nabídku učinila firma Příroda s.r.o., která nabízí 350,-/
ha. Dále firma Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., která nabízí 450,-/ha. ZO schválilo nabídku firmy Příroda s.r.o. a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu a souhlasné prohlášení s firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
- nájemní smlouvu s firmou RWE o nájmu plynárenského zařízení a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo nabídku firmy Deblice-Lesy s.r.o. na oplocení paseky a vyžínání zalesněných pasek v celkové hodnotě 3 333,-Kč.
- ZO projednalo nabídky pana Milana Maliny a pana Miroslava Veselého na opravu střechy nad OÚ.
Byla vybrána nabídka pana Veselého.
- ZO projednalo a schválilo poskytování příspěvku na vybudování příjezdové cesty k rodinným domům ve výši 200,-Kč na m2 v šíři 3m. Příspěvek bude poskytován v případě, že nebyla ještě žádná
zpevněná příjezdová cesta vybudovaná.
-ZO projednalo a schválilo žádost MŠ Běrunice o převedení finančních prostředků v rámci rozpočtu
z rezervního fondu a z provozních nákladů na investice
- ZO projednalo a schválilo zrušení ustanovení č. 413/36/2014 ze dne 5. 5. 2014
- ZO projednalo a schválilo smlouvu o dílo na zateplení ZŠ Běrunice a pověřilo starostku k podpisu
smlouvy.
- ZO projednalo požadavek Ing. Josefa Nováka na špatné zaplocení pozemku č. par. 337/13 v k. ú. Velké Výkleky. ZO nebude toto zaměření financovat ani zajišťovat.
- ZO projednalo žádosti o odkup pozemků č. par. 471/1 a 407/1 v k. ú. Běrunice. Po osobní návštěvě a
zhlédnutí stávající situace pověřilo ZO starostku k jednání se žadateli tak, aby se domluvili na koupi
každý poměrnou částí.
2
Běrunický občasník
ZASTUPITELSTVO OBCE
-ZO projednalo nabídku firmy Recprojekt na výstavbu technické infrastruktury pro lokalitu rodinných domů v obci Běrunice
Diskuze:
- starostka informovala o výsledku výběrového řízení na zateplení a výměnu oken ZŠ
- starostka informovala o návrhu železničního jízdního řádu pro období 2014-2015
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BĚRUNICE č. 39 ze dne 1. 9. 2014
Zastupitelstvo obce Běrunice s c h v a l u j e :
- přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na revitalizaci
návsi v obci Běruničky.
V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo zahájení výstavby tlakové kanalizace a předání staveniště firmě PORR a.s.
- ZO projednalo a schválilo nabídku firmy RECPROJEKT s.r.o. na projektové práce na akci Běrunice –
výstavba technické infrastruktury pro lokalitu rodinných domů, a to dokumentaci pro územní řízení
ve výši 84 700,-.
- ZO projednalo a schválilo nabídku firmy RECPROJEKT s.r.o. na projektové práce na akci Běrunice –
výstavba technické infrastruktury pro lokalitu rodinných domů, a to dokumentaci pro stavební povolení ve výši 148 830,-.
-ZO projednalo a schválilo žádost Tenisového klubu Běrunice o snížení nájemného na 20 000,- za kalendářní rok od roku 2014
- ZO projednalo a schválilo provedení injektáže, otlučení zdiva a sanační omítku v tělocvičně ZŠ ve
výši 51 600,-.
- ZO projednalo a schválilo žádost pana Jana Krátkého o pronájem 2. NP MŠ za cenu 4000,- měsíčně a
pověřilo starostku k podpisu smlouvy. Nájemce bude dále hradit spotřebu el. energie a plynu.
-ZO projednalo návrh zaměření místních komunikací a obecních pozemků v obci Běrunice.
-ZO projednalo a schválilo směrnici o dani z přidané hodnoty. Obec se stala plátcem DPH dne 9. 8.
2014
-ZO projednalo a schválilo žádost Nikoly Fialové o pronajmutí nebytových prostor (kadeřnictví) třetí
osobě Nikole Janouchové bez nároku na možnost výběru nájemného.
-ZO projednalo nabídku paní Benákové na odprodej pozemku č. par. 346 v k. ú. Velké Výkleky
- Mgr. Květa Málková, která zastupuje svého otce MUDr. J. Strýhala, přednesla požadavky na Obec
Běrunice ve věci prodeje pozemku č. par. 337/13 v k. ú. Velké Výkleky, který obec prodala firmě Y+A
s. r. o.:
1. Strana MUDr. J. Strýhala požaduje nastolení pokojného stavu ve smyslu Ústavy České republiky (právo disponovat s vlastním majetkem).
2. Obec Běrunice prodala v r. 1999 část obecního pozemku společnosti Y+A, s. r. o. a zamlčela vady
této nemovitosti spočívající v zabránění přístupu na pozemky, které jsou v současné době ve vlastnictví MUDr. Strýhala, rodiny Černých a P. Smekala, přímo z návsi.
Nově vytvořená parcela s p. c. 337/13 je příčinou nepokojného stavu v obci. Strana MUDr. Strýhala
požaduje, aby se Obec Běrunice domohla soudní cestou a na vlastní náklady zrušení této smlouvy, ve
které jsou zamlčeny některé závažné skutečnosti, a která tak odporuje Ústavě České republiky. Obec
tento stav způsobila, proto ho musí napravit.
3. S návrhem právního zástupce Obce Běrunice JUDr. Moce, abychom se zrušení kupní smlouvy na
pozemek s p. c. 337/13 domáhali sami u soudu, rodina MUDr. Strýhala nesouhlasí, protože tento stav
nezpůsobila. ZO vyslechlo požadavky a rozhodlo, že kontrolní komise projedná požadavky v bodě 1. a
2. zápisu ze dne 5. 8. 2014, které požadovala Mgr. Málková uvést do zápisu a vyjádření v bodě 3. vznesené na zastupitelstvu obce dne 1. 9. 2014
3
Běrunický občasník
ZASTUPITELSTVO OBCE
Diskuze:
Zastupitelé zhodnotili tři varianty fasády na budově ZŠ a vybrali variantu č. 3
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BĚRUNICE č. 40 ze dne 7. 10. 2014
Zastupitelstvo obce Běrunice s c h v a l u j e :
- ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku geodetických prací -účelová mapa obce Běrunice
v digitální formě Ing. L. Poustky v hodnotě 70 675,- bez DPH
- ZO projednalo a schválilo cenu pozemku pro výstavbu rodinných domů v Běrunicích - 300,-Kč za
m2. Podmínkou bude zahájit stavbu do 2 let, jinak vrátí pozemek zpět obci ve stejné hodnotě, za kterou pozemek koupil.
- ZO projednalo a schválilo komunikaci v lokalitě nových rodinných domů v obci Běrunice jako průjezdnou s výhybnami.
-ZO projednalo žádost MS Velké Výkleky o pronájem hasičárny ve Vlkově nad Lesy. Hasičárnu nebudeme pronajímat.
- ZO projednalo a schválilo opravu bývalé hasičárny ve Vlkově nad Lesy na volební místnost. Bude
zahájeno jednání s hasiči ve Vlkově nad Lesy o přesunutí uskladněného materiálu.
- ZO projednalo oznámení o dohodě pana Eduarda a Davida Rohlíčkových s paní Jitkou Haltufovou o
koupi pozemku č. par. 407/1 v k.ú. Běrunice a to každý jednu polovinu. Paní Hronková Marie oznámil,
že již nemá zájem o odkup obecního pozemku č. par. 471/1 v k. ú. Běrunice. ZO schválilo prodej pozemku č. par. 407/1 polovinu panu Eduardu a Davidovi Rohlíčkovým a polovinu paní Jitce Haltufové
a č. par, 471/1 celý panu Eduardu a Davidovi Rohlíčkovým a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Veškeré výdaje platí kupující.
- ZO projednalo dopis pana Mgr. Jaroslava Černého - žádost o zaměření polní cesty a její využívání
dle katastrální mapy
Diskuze:
-starostka informovala zastupitele o kontrole hospodaření obce, která proběhla 5.9.2014
s výsledkem bez výhrad.
-Ing. Anna Vanžurová přednesla zprávu kontrolního výboru, která je přiložena
- starostka informovala o prováděných opravách ve škole a důvodech jejich zdržení
-Miroslav Vaníček důrazně připomíná nutnost opravy volební buňky v Běruničkách
- Marek Mašinda informuje o stížnostech na provoz hostince ve Velkých Výklekách
4
Běrunický občasník
ZE ŽIVOTA OBCE
Komunální volby 2014
Hlasů
V. Výkleky Vlkov n/L Slibovice celkem
73
21
23
269
mandát
strana
N1 Mašinda Marek
Běrunice
141
Běruničky
11
N1 Schmidová Iva
117
14
60
21
25
237
*
N1 Midloch Martin
111
13
68
12
23
227
*
N2 Šťastná Martina Ing.
101
7
77
13
1
199
Odstoupila
N1 Holler Jan
112
7
48
7
21
195
*
N2 Doskočil Marcel Ing.
98
11
59
27
0
195
*
N1 Hochberger Oldřich
105
6
47
16
20
194
*
N2 Černý Radek
86
9
66
20
8
189
*
*
*
N2 Kubánková Marta Mgr.
87
12
60
19
6
184
N1
Havlín Petr
80
7
44
9
26
166
N1
Zima Milan ing.
94
8
33
4
20
159
N1
Ouzký Pavel
67
11
48
10
21
157
N2
Vanžurová Anna Ing.
61
8
43
14
1
127
* Náhradník
N1
Papežová Hana
50
2
33
20
21
126
*
N2
Hála Petr
59
11
38
9
2
119
N2
Kopřiva Vladimír
30
15
35
11
8
99
N2
Vojtíšek Petr
33
11
37
10
5
96
N2
Launa Tomáš
26
9
27
8
11
81
Počet zapsaných voličů
Volilo
Procentní účast občanů
378
52
173
64
175
20
107
34
46%
38%
62%
53%
Účast občanů ve volbách za celou obec - 52%
5
43
32
74%
*
Běrunický občasník
ZE ŽIVOTA OBCE
Ustavující zasedání ZO Běrunice - 3. 11. 2014
Ustavující zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 hod. ve velké zasedací místnosti nejstarší
člen ZO Ing. Marcel Doskočil, dále jako „předsedající“. V úvodu zasedání bylo členům zastupitelstva
obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo včas a řádně svoláno v souladu se zákonem č.128/2000
Sb., o obcích v platném znění. Dále konstatoval, že u soudu nebyl podán žádný návrh na neplatnost
voleb. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno všech 11 členů ZO, takže ZO
je usnášeníschopné.
Jednání pokračovalo složením slibu členy zastupitelstva obce. Předsedající přečetl slib stanovený v
§ 69 odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a vyzval členy ZO ke složení slibu pronesením slova
„Slibuji“ a podpisem na připravené listině.
Volba starosty a místostarosty:
V tajném hlasování byla do funkce uvolněného starosty zvolena paní Iva Schmidová (11 hlasů), která se po svém zvolení ujala řízení ustavujícího zasedání. Jednání pokračovalo volbou neuvolněného
místostarosty. Tajnou volbou byl zvolen pan Marek Mašinda (6 hlasů).
Volby výborů a komisí:
- předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Marcel Doskočil, za členy Jan Holler a Hana Papežová
- předsedou kontrolního výboru byla zvolena Ing. Anna Vanžurová, za členy Martin Midloch a Mgr.
Marta Kubánková
- předsedou kulturní komise byl zvolen p. Oldřich Hochberger, za členy Hana Papežová a Mgr. Marta
Kubánková. Z řad občanů Věra Černá, Vladimír Pilař
- předsedou stavební komise byl zvolen p. Radek Černý, za členy Jan Holler a Vladimír Kopřiva
V dalším bodě byla projednaná smlouva se SFŽP o poskytnutí podpory na zateplení ZŠ. Tuto smlouvu zastupitelstvo schválilo a pověřilo starostku k podpisu.
Bylo projednáno:
- byla projednaná smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na výstavbu kanalizace v obcích Běrunice a
Velké Výkleky. Tuto smlouvu zastupitelstvo schválilo a pověřilo starostku k podpisu.
- byly projednané zástavní smlouvy na vinkulaci pojistného plnění vůči SFŽP k zajištění půjčky od
SFŽP na výstavbu kanalizace. Tyto smlouvy byly zastupitelstvem také schváleny a starostka byla pověřena k podpisu.
- byla projednána a schválena smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
IV-12-6016655/1 Velké Výkleky, kNN pro parc. č. 325/2,ČOV – přípojka. Starostka byla pověřena
k jejímu podepsání.
- zastupitelé projednali možnost podat žádost o dotaci na výstavbu vodovodu. Podání žádosti zastupitelé schválili.
- starostka navrhla podání žádosti o prodloužení smlouvy na VPP s Úřadem práce do 28. 2. 2015. Zastupitelé podání žádosti schválili.
6
Běrunický občasník
ZE ŽIVOTA OBCE
Stavební pozemky v ulici U Kravína
V místech bývalého kravína v Běrunicích se začnou brzy prodávat stavební pozemky. Tomu ovšem
předcházela spousta legislativních kroků. Protože na katastru nemovitostí byly zmíněné pozemky
vedeny ještě ve „starém“ pozemkovém katastru, musel být proveden nejprve nový geometrický plán,
který vymezil dané území. Tomu předcházelo „vymazání“ odstraněných staveb z katastru nemovitostí. Následoval geometrický plán na dělení pozemků, ke kterému se ovšem musí vyjádřit Policie ČR,
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, odbor životního prostředí a všichni správci sítí (ČEZ,
O2, RWE). Na všechny tyto potřebné kroky se vztahují lhůty na vyřízení, čímž se celá záležitost pozdržuje. V současné době tedy obec získá souhlas s dělením pozemků, který je potřebný k zapsání nově
vzniklých pozemků do katastru nemovitostí.
Na posledním zasedání zastupitelstva obce byla schválena částka, za kterou se budou pozemky prodávat. Je to 300,- Kč/m2. Upřednostněni budou zájemci, kteří mají na obci podanou žádost o pozemek. Aby se předešlo případným spekulacím s pozemky, bude v kupní smlouvě ujednáno, že pokud
stavebník opustí od svého záměru, prodá pozemek zpět obci za stejnou cenu, nikoliv třetí osobě za
účelem zisku.
Celkem bude tedy k mání 14 stavebních pozemků (ve velikostech od 800 m2 do 1500 m2 podle přiloženého plánu), ke kterým bude dobudována místní komunikace, splašková kanalizace, středotlaký
plynovod a připojení na distribuční soustavu ČEZ. Vodovod zatím v obci není, stavebníci musí počítat
s vybudováním vlastních studní. Hydrogeologický průzkum na danou lokalitu je již zpracován. O dalších postupech a novinkách budeme zájemce o bydlení v naší obci informovat.
Martina Šťastná
7
Běrunický občasník
BĚRUNICKÉ ŠKOLY
Na podzim jsme uskutečnili s žáky 3. až 5.
ročníku dvě tematické vlastivědné (dějepisné)
exkurze.
DOBŠICE
Byli jsme se školou v Dobšicích. Jeli jsme dvěma
vlaky, přestupovali jsme v Chlumci a do Dobšic
dojeli v 11 hodin. Pak jsme museli jít pěšky do
nějakého muzea a tam nám paní povídala o
Keltech, jak žili. Taky jsme si mohli vyzkoušet, jak
mleli mouku. Viděli jsme staré keltské zbraně,
šperky a taky kostru keltského bojovníka. A až
nám to dopovídala, tak nám pustila hraný film z
doby Asterixe a Obelixe. Pak jsme si mohli něco
koupit, já jsem si nic nekoupila, sice tam měli
pěkné náramky, náušnice, prstýnky, pohledy, ale
nechtělo se mi, nelákalo mě to. Pak jsme dostali
nějaký papír, bylo na něm 12 úkolů, na jedné
straně bylo asi 6 úkolů a na druhé straně taky 6
úkolů. Paní dala paní učitelce mapu, tak jsme šli
podle mapy na keltskou stezku. Šli jsme na 1. úkol,
to bylo blízko. Pak jsme šli ke druhému úkolu, to
bylo na poli, kde byli pohřbeni ti, co bojovali. Na
třetí úkol jsme šli ke hřišti. Chvilku jsme si pohráli
a tam byly krásné bylinky. Pak jsme šli k čtvrtému
úkolu, to byla taková studánka, no spíš kameny a
na nich byl kohoutek a ono to bylo, že se nějaká
paní utopila ve vodě a to je asi památka. A pak
jsme šli dál na pátý úkol, u něho byly schody, spíš
to vypadalo jako schody, tak jsme udělali úkol a šli
jsme po schodech. Dále jsme došli k šestému úkolu,
to bylo bludiště v tom papíře. Šli jsme k sedmému
úkolu, nějaké děti viděly keltský domek a museli
jsme se vrátit kousek k osmému úkolu.
Šli
jsme
dál
k úkolu, úkol byl u
mostu a já jsem se
bála trochu přes
ten most, ale šli
jsme. Nějaké děti
se na tom mostu
vyfotily. Šli jsme
dál k dalšímu
úkolu, to si nepamatuji. Tak jsme šli k dalšímu
úkolu, to si myslím, že byl 11. úkol a tam bylo to, že
jsme museli jít přes most a u toho úkolu byly
schody na provázku. Šli jsme k poslednímu úkolu.
Pod posledním úkolem byla adresa a jméno a
příjmení, které jsme měli vyplnit. A šli jsme
k nádraží. Jeli jsme do Chlumce, z chlumeckého
nádraží do běrunického nádraží a tam na nás
čekaly mamky a jeli jsme domů. Celou dobu jsem
seděla se Sabinkou, Aničkou a Luckou.
Nejdříve jsme byli 21. října v Dobšicích v Keltském muzeu a poté 5. listopadu v Kutné Hoře v
Muzeu stříbra.
Obě exkurze se vydařily z hlediska počasí, které
nám neobyčejně přálo, i z hlediska programu
jsme byli spokojeni.
V Dobšicích
jsme se dozvěděli základní informace o životě Keltů na
našem území (v našem
nejbližším
okolí), viděli
kostru keltského muže, nástroje, nářadí, ozdoby,
měli možnost si vyzkoušet drcení a mletí obilí.
Venku na hřišti jsme viděli keltské oppidum, kozlíka Ferdu a podzemnici. Navštívili jsme i dvoukilometrovou keltskou stezku s 12 zastaveními a
úkoly.
V Kutné Hoře jsme viděli nejzajímavější, nejkrásnější a nejdůležitější památky z hlediska těžby
stříbra. Navštívili jsme Vlašský dvůr - místo ražby pražských grošů v době vlády Václava II. na
přelomu 13. a 14. století. Prohlédli jsme si zvenku chrám svaté Barbory i říčku Vrchlici pod ním.
Především jsme ale navštívili muzeum stříbra na
Hrádku, jehož převážnou a asi nejzajímavější
část tvořila návštěva bývalého dolu na stříbro,
kde jsme museli překonávat místy úzké a nízké
cesty pod zemí a mohli pozorovat vápencové stěny kolem. Oblečeni jsme byli v dobových pláštích
a přilbách, na cestu jsme si svítili poměrně těžkými svítilnami. Okusili jsme též absolutní tmu pod
zemí a mohli poznat, že práce havířů v dřívějších
dobách byla velmi těžká.
Obě exkurze jsme uskutečnili po železnici a někteří z nás se poprvé projeli třeba poschoďovým
vlakem.
Marta Kubánková
Tereza Nešněrová
8
Běrunický občasník
BĚRUNICKÉ ŠKOLY
Když jsme to
všechno měli, tak
jsme šli bránou,
potom přes město
a potom jsme šli k
další bráně. Po
160 schodech jsme
šli dolů do dolů, na
stěnách byly vápence a krápníky. Paní ještě popisovala těžkou
práci havířů. Zjistil jsem, jak tam málo svítilo
světlo z kahánku. Nic neviděli havíři, vůbec nic.
Stříbro poznali čichem a sluchem. Když jsme šli
dolů, tak tam byla hrozná tma, ale měli jsme baterky, kterými jsme si svítili.
Na jednom místě to bylo úzké a na druhém místě to bylo zase moc nízké. Viděli
jsme i plazivky, ale těmi
jsme naštěstí nešli. Ale nejvíce se mi líbilo, jak jsme
všichni zhasli baterky a ta
paní nám ukázala, jaké světlo měli ti horníci. Bylo moc
malé. Potom jsme šli po třech mostech, pod kterými byla voda. Když jsme vyšli z toho dolu, tak
nám ta paní řekla, jak dělali pregéři mince pražské groše. Pak jsme se šli podívat kolem chrámu
svaté Barbory – byla tam i vidět nějaká vytesaná
hlava nějakého pána. (Jaroslav Vrchlický – pozn.
redakce). Pak jsme se šli podívat na chrám sv.
Barbory, který byl postaven ve stylu gotiky. Tam
jsme se vyfotili. Cestou jsme
ještě viděli
kostel svatého Jakuba. Potom
jsme šli na
nádraží,
abychom
přejeli do Kolína. V Kolíně jsme se stavili ve Futuru. Tam jsme šli i do hračkárny, koupili jsme si
tam něco a pak jsme šli zpět na nádraží, abychom
stihli vlak. Jeli jsme do Běrunic, kde na nás u zastávky čekali rodiče.
Autoři textu: Lukáš Binder, Sabina Boháčková,
Lucie Hanzlíková, Matěj Novák, Anna Ronďošová
KUTNÁ HORA
5. 11. jsme byli v Kutné Hoře. Jeli jsme tam proto,
abychom se něco dozvěděli o dolování stříbra.
Nejdřív jsme šli ráno ze školy na vlak a jeli jsme
čtyřmi vlaky.
V 10:10 jsme
jeli z Běrunic
do Chlumce
nad Cidlinou.
Potom jsme
ještě přestupovali v Kolíně,
Kutné Hoře
hl.n. a vystupovali jsme v Kutné Hoře město. Když jsme dojeli
na místo, asi hodinu jsme chodili po městě a museli jsme ujít asi 1 km, než jsme došli k chrámu
sv. Barbory. Na ten chrám jsme se jen podívali,
protože jsme
pospíchali do
muzea stříbra. Zastavili
jsme se ve
stánku se
suvenýry.
Tam byly
samé rudy.
Například:
Ametyst, Olivíny, Azurit, Onyx, Smaragd a Lapis
Lazuli. Viděli jsme Vlašský dvůr a před Vlašským
dvorem byla socha Tomáše Garrigue Masaryka,
naproti byla
socha Karla
Havlíčka Borovského. Šli
jsme potom i
do Vlašského
dvora, tam byla
kašna, do které
se házely peníze a to splní
nějaké přání. Když zbývalo do jedné hodiny už
málo času, tak jsme šli do muzea. Tam jsme si
odložili batohy a poslouchali jsme, co nám paní
říká. Po vyprávění jsme šli do takového malého
dolu, kde jsme měli najít zvířátko, a to zvířátko
byl osel. Byl stříbrný a podle něj se taky jmenoval
nejhlubší důl. Pak jsme šli k trejvu, kde jsme si
poslechli, jak dříve lidé žili. Nejdřív jsme se museli obléct do bílých helem a bílých plášťů. Potom
jsme dostali baterky, abychom v dole mohli vidět.
Autoři obrázků: Kája Čmolíková, Lucie Hanzlíková, Matěj Novák, Matěj Ouzký
9
Běrunický občasník
BĚRUNICKÉ ŠKOLY
představení divadla Drak z Hradce Králové „Lev
a myška“.
V týdnu od 27. 10. do 7. 11. ovládla naši MŠ
strašidla. Celou školku jsme si vyzdobili strašidly,
četli jsme pohádky o strašidlech, hráli jsme si na
ně, hledali jsme ta, která se nám někde schovala,
a taky jsme se naučili
básničky o strašidlech.
Několik strašidel jsme
si také vyrobili a ta z
řepy nás vítala ráno
světýlky u mateřské
školy. Zkrátka strašidla
máme rádi a vůbec se
jich nebojíme.
13. 11. navštívil naši
mateřskou školu pan
fotograf a teď čekáme,
až nám přiveze fotografie dětí v retro stylu
se starým fotoaparátem a kloboukem.
Martina jsme vítali v MŠ sice o den později a
bez bílého koníka, až 12. 11., ale sníh, na který
děti čekají, stejně nepřivezl.
V současné době se již s dětmi chystáme na advent – učíme se básničky a písničky na
„Rozsvěcení vánočního stromu“ a připravujeme
zase výstavu do obchodu ve Velkých Výklekách.
Pak už budeme netrpělivě očekávat Mikuláše, čerta a anděla,
jestli nám něco nadělí,
když mu řekneme
básničky a také zazpíváme. Vždyť jsme byli
všichni celý rok hodní
a vůbec jsme nezlobili.
Potom ještě připravíme besídku pro rodiče, abychom ukázali, co jsme se od září
naučili a budeme se
těšit, jestli najde naši
školku také Ježíšek.
Všem bych chtěla popřát krásné Vánoce, pohodu a klid a dětem hodně dárků
pod vánočním stromečkem.
Mateřská škola Běrunice
Nový školní rok jsme zahájili v pondělí 1. 9.
2014 a to bez paní učitelky Věry Černé, která si
nedobrovolně prodloužila prázdniny. Za nemocnou paní učitelku ochotně zaskočila paní učitelka
Hana Papežová
z Vlkova nad Lesy.
Ani v letošním roce
se to neobešlo bez
slziček a volání maminek.
Zapsáno máme 24
dětí, z toho 8 děvčat a
16 chlapců. Předškolních dětí je 8, z toho
1 dítě s odloženou
školní docházkou,
dětí 4-5 letých je 5 a 2
- 4 letých je 11.
Od 1. 12. nám ještě
nastoupí 1 dívka. Školní vzdělávací plán máme
nazvaný podle ročních období, tedy JARO, LÉTO,
PODZIM a ZIMA. Naše výchovná práce probíhá
většinou formou her.
Děti se učí žít ve společnosti ostatních dětí a
učí se dodržovat dohodnutá pravidla chování.
Dále se zde děti učí základním společenským a
hygienickým návykům, rozvíjíme pohybové a
komunikativní dovednosti dětí, jejich fantazii a snažíme se o to,
aby děti uměly výtvarně zachytit svoje
zážitky a představy.
Učíme děti dívat se
okolo sebe, chránit
přírodu a vnímat neustálý koloběh
v přírodě. Umožňujeme dětem také setkání se s dramatickou
tvorbou návštěvou
divadelních představení. Děti se snažíme
připravit na vstup do základní školy tak, aby děti
školní docházku hravě zvládly.
V týdnu od 29. 9. do 3. 10. jsme měli v MŠ
„Barevný týden“. Každý den jsme měli jednu barvu (bílá, červená, zelená, hnědá a žlutá) a všichni
jsme byli oblečeni do této barvy a těmto barvám
jsme měli přizpůsobený i jídelníček.
9. 10. jsme byli v ZŠ na odloženém divadelní
zapsala Dagmar Franclová
10
Běrunický občasník
BĚRUNICKÉ ŠKOLY
Rekonstrukci školy provází technické problémy
Na začátku léta získala obec dotaci na zateplení a výměnu oken v základní škole. Kromě finanční
pomoci však s sebou získání dotace přináší řadu legislativních kroků a úkonů, které nelze obejít. Prvním z nich bylo vypracování prováděcí dokumentace stavby, na jejímž základě bylo vypsané řádné
výběrové řízení. Po výběru zhotovitele se ještě musí čekat na schválení smlouvy od fondu, který dotace poskytuje.
Vedle zmíněných legislativních průtahů byl ve škole ještě jeden velmi zásadní problém a to vlhké
obvodové a vnitřní zdivo v přízemí objektu. Zateplovat vlhké zdivo by nebylo vhodné a situaci by naopak ještě více zhoršilo. Proto projektant navrhl sanaci injektáží zdiva po celém obvodu a také vnitřního nosného zdiva v tělocvičně. Tato chemická injektáž nahrazuje dříve používané „podřezávání zdiva“ a navíc ještě starší zdivo zpevní. V polovině července se tedy začalo s injektážemi.
Výměna oken proběhla v druhé polovině srpna, protože jen jejich samotná výroba zabrala pět týdnů. V tomto období
stihli ještě pracovníci obce zvelebit
vnitřek školy a to především strop
v počítačové učebně a výmalbu některých tříd. Děti si prodloužily prázdniny o
tři dny, protože na prvním místě je jejich
bezpečnost. Zato paní učitelky s paní
školnicí měly v tomto období hodně napilno. Nápomocni jim byli ještě pracovníci obce, protože úklid celé školy byl
opravdu náročný.
Vlastní zateplování, kontaktním zateplovacím systémem v tloušťce 14 cm, muselo být odloženo,
vzhledem k čerstvě provedené injektáži. Musela být dodržena technologická přestávka, na dostatečné
vyschnutí sanovaného zdiva. Před vlastním lepením zateplovacího systému se provedlo osazení spodní zakládací lišty a byly zjištěny velké nerovnosti stávajícího zdiva, které by se „propsaly“ do nově
zateplovaného zdiva. Pracovníci museli tedy zakládací lištu vyrovnat a to po celé výšce objektu. Někde dělal rozdíl až 6 cm, vyrovnávání lepených desek tedy také práce poněkud pozdrželo.
Na východní fasádě má společnost O2 Telefonica své stávající telefonní rozvody, které vedou dále
přes Hlavní ulici. Bylo tedy zažádáno o přeložení těchto telefonních kabelů. Jednání se společností O2
se nakonec vydařila a přeložku provedli ještě před jejich stanoveným termínem dodání (mají šest
týdnů na vyřízení objednávky). Tak jako každou stavbu provází mnoho drobných technických a organizačních problémů, tak tomu bylo i při zateplování školy.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat za práci a hlavně trpělivost vedení a pracovníků školy. Dále také pracovníkům obce, kteří se do prací na škole zapojili. Přejeme tedy školáčkům a jejich trpělivým
učitelkám, aby se jim ve škole, v novém „kabátku“, dobře pracovalo a měli ze své práce jen radost.
Martina Šťastná
Starým papírem přispějete základní škole
Děkujeme všem občanům, kteří přispívají naší škole sběrem starého papíru. I přes drobné komplikace způsobené stavebními pracemi prováděnými na škole a tím zmenšením prostoru ke skladování
papíru, sběr probíhá i v tomto školním roce. Odevzdat lze veškerý starý papír, to znamená noviny,
časopisy, letáky, knihy, kancelářský papír, brožury, papírové obaly a krabice. Papír prosím svažte do
balíčků a položte ke vchodu do školy. Do školy lze také odevzdat samostatně vytříděná víčka od PET
lahví. Nová fasáda se blíží ke konci, a tak již brzo budeme mít opět dostatek prostorů ke skladování.
Pevně věříme, že s Vaším přispěním se opět probojujeme na přední místa v soutěži škol ve sběru papíru a získáme tak pro školu i nezanedbatelné finanční prostředky.
11
Běrunický občasník
ZE ŽIVOTA OBCE
Léto ve Vlkově nad Lesy
První prázdninová akce ve Vlkově nad Lesy byl 14. ročník „Fotbálku“. Zúčastnila se 4 družstva.
Organizaci zajišťovala, již tradičně, rodina Dvořáčkových. Počasí se vyvedlo, nepršelo. Občerstvení se
letos, po celý den, ujal pan B. Černý. Večer se pokračovalo v oslavách, při rožnění selete, v „Hostinci u
Černých“.
Výsledky 14. ročníku vlkovského fotbálku:
1.místo Vlkov n/L
2.místo T.-Debile
3.místo Lužec n/C
4.místo Praha
V srpnu jsme měli ve
Vlkově dvě akce.
V sobotu 16. srpna bylo
na hřišti od 14. hodin
„Přátelské posezení“
s hudbou a opékáním selete. Vzhledem
k deštivému počasí se návštěvníci scházeli velmi pomalu a váhavě, přesto se postupně sešlo okolo 60 návštěvníků. Nakonec se
i počasí umoudřilo a vše dobře dopadlo. Vstupné bylo dobrovolné a bude využito na dětské akce.
K poslechu a k tanci hrál pan Výborný. Občerstvení zajišťoval pan B. Černý. Opékání selete se celý den
věnoval pan J. Černý.
O týden později, v sobotu 23. srpna, jsme se opět sešli na hřišti. Tentokrát s dětmi. Program byl
„Pohádkový les“. Děti absolvovaly trasu se stanovišti. Na každém stanovišti měly děti poznat pohádkovou postavu a splnit nějaký úkol. Za splnění úkolů děti dostaly sladkou odměnu a omalovánky. Po
projití trasy měly děti na hřišti možnost hodu míčkem, střelby na terč a překážkovou dráhu, kterou
děti projížděly na kole nebo běžely. Vzhledem k tomu, že se organizačně na programu podílelo
„Myslivecké sdružení Velké Výkleky“, tak po ukončení sportovních a
znalostních soutěží předvedli myslivci práci se psem v lese a ve vodě.
Další atrakcí pro děti byla ukázka a
možnost kontaktu – pohlazení hadů. Na ukončení odpoledne byly
vyhlášeny výsledky soutěží a děti
dostaly odměny.
Odpoledne se protáhlo do podvečerních hodin. Soutěží se zúčastnilo 37 dětí, starší děti, které již
nesoutěžily, pomáhaly při organizaci. O občerstvení se staral pan B.
Černý.
Děkujeme členům Spolku Vlkova
nad Lesy, členům Mysliveckého
sdružení Velké Výkleky i dalším
občanům za finanční příspěvky a
pomoc při organizaci obou akcí. Děkujeme za propůjčení stanu a finanční příspěvek na dětskou akci
OÚ Běrunice.
Za Spolek občanů a přátel Vlkova nad Lesy – Hana Papežová
12
Běrunický občasník
ZE ŽIVOTA OBCE
TK BĚRUNICE
Vážení spoluobčané, sportovní nadšenci,
jménem vedení Tenisového klubu Běrunice je mou milou povinností seznámit Vás s děním tohoto „bílého sportu“ v naší obci.
Jistě si převážná většina z vás všimla, že od roku 2011 je
v prostorách sportovního areálu vystavěn nový tenisový kurt
s umělým osvětlením. Oplocený dvorec není jenom čistě tenisový, ale nabízí i jiné možnosti sportovních aktivit jako je volejbal,
nohejbal, malá kopaná a jiné. Rád bych tímto ještě jednou poděkoval minulému zastupitelstvu za ochotu a pomoc při realizaci
tohoto projektu a také občanům obce Běrunice, kteří dobrovolně trávili čas na společných brigádách. Že není tenis v naší obci
novodobá záležitost, ale má hlubší kořeny, popsal v Běrunickém
občasníku 2011 pan Miroslav Jírový st. Velmi pěkný článek o
historii tenisu v Běrunicích zveřejňuji ještě jednou na stránkách
tohoto vydání.
V roce 2012 byl za podpory Marcela Doskočila Tenisový klub
Běrunice právoplatně zaregistrován jako občanské sdružení,
které od 1. 1. 2014 bylo podle nového občanského zákoníku změněno na spolek. V současnosti se o chod organizace stará pětice zvolených členů: Marcel Doskočil, Marek Mašinda,
Ondřej Vaňura, Lukáš Lindr a Marek Janouch. Máme vlastní klubové stanovy, logo (obr.1), které pro nás zdarma vytvořil občan
Slibovic Lukáš Siruček a dokonalé internetové stránky, které navrhl a spravuje Luboš Šťastný
z Velkých Výklek. Především jeho originálně navrhnutý rezervační kalendář umožňuje bezproblémové užívání tenisového dvorce www.tenisberunice.cz.
V současnosti Tenisový klub Běrunice registruje 28 členů, kteří pravidelně platí členské příspěvky a
podílejí se na společných brigádách.
Jak se stát členem, kolik stojí členské příspěvky a jiné otázky ohledně členství se dozvíte na již zmiňovaných internetových stránkách klubu. Tímto zároveň apeluji na nové zájemce o tento typ sportovní
aktivity, který se dá provozovat v jakémkoli věku.
Trochu mě mrzí, že i po třech letech provozu máme pořád v obci odpůrce, kteří nám i zastupitelům
obce vyčítají záměr z obecních prostředků realizovat rekonstrukci sportovního areálu. Jistě, že částka, která byla vynaložena na sportovní aktivitu několika desítek občanů, není zanedbatelná
v rozpočtu obce, nicméně jsem přesvědčen, že tento počin byl správný a výstavba areálu zviditelnila
obec, zvýšila její hodnotu a v neposlední řadě přiměla několik občanů provozovat sportovní činnost.
Nejenom odpůrcům tenisu v Běrunicích, ale i těm, ke kterým se tyto informace nedostaly, bych rád
sdělil, že Tenisový klub platí pravidelně obci nájemné v hodnotě 20 000,- Kč.
Zároveň chci poukázat na to, že se jako klub podílíme na organizování společenských akcí (tenisový
turnaj, turnaj ve stolním tenise, příspěvek na první CD běrunické hudební skupině Dark Spell, zakoupení párty stanu). Formou povinných brigád jsme se podíleli na výstavbě dětského hřiště, chodníku a
plotu ve sportovním areálu, oplocení dětského hřiště Na Vrškách a jiné.
Minulý rok jsme zavedli dětskou tenisovou školičku (obr.2), kde trenéři Petr Hosch a Josef Kubánek
učí malé děti základům tenisu. Rodiče, kteří by měli zájem v příštím roce umístit děti do tohoto
kroužku, kontaktujte Aničku Vanžurovou, která se stará o organizaci tenisové školičky.
Poslední věcí, o které bych se ještě rád zmínil, je obnovení tradice posvícenského turnaje v tenise,
který se nám letos po třiceti letech povedlo uspořádat, ale o tom až v příštím vydání Běrunického občasníku.
Závěrem bych vám všem rád popřál hodně zdraví a štěstí v roce 2015.
Marek Mašinda
13
Běrunický občasník
ZE ŽIVOTA OBCE
Z historie tenisu v naší obci…….
Počátky tenisu v Běrunicích jsou fakticky neznámé, pouze z vyjádření některých našich spoluobčanů
bylo zjištěno, že tenis v Běrunicích se hrál již mezi oběma válkami, a to v Cihelně, kde ho hrál pan Měchura a jeho příbuzní. Toto bylo potvrzeno taktéž dr. Drobným a samotným panem Měchurou a paní
Kádovou, která tomuto sportu říkala teniska. Tato skupina lidí měla kontakt na automobilové závodníky, jako byla E. Junková, Pohl a také komik V. Burián. Na základě tohoto zájmu náš rodák arch. Janda navrhl urbanistický koncept na vybudování sportovišť i s tenisovými kurty v Městci Králové . Tento v tomto městě slouží do dnešních dnů.
Na konci 60. let začal tenis být opět módním sportem, objevoval se v televizi, a tak skupina několika
dětí začala hrát něco jako tenis ve vypuštěném bazénku za Kroutilovou ulicí. Dřevěnými raketami a
jedním míčkem zn. Optimit, který stál 5,- Kč a byl
značně nedostatkovým zbožím, které prodávala paní
Pařízková a jeho zakoupení bylo v té době něco jako
malý zázrak. Kdo měl tenisák, byl uznávaným obchodníkem a váženým partnerem do hry. Na stěnách "bazénku" byla napsána jména tenisových osobností té doby a každý zde měl svůj idol, pod jehož jménem hrál nekonečné turnaje po celý rok. Pro příklad
několik jmen: Laver Musil, Kodeš Hronek, Okker Jírový
a mnoho dalších.
Když došlo k zdokonalení v těchto podmínkách,
tak došlo v roce 1972 k pozvání na okresní turnaj žáků do Poděbrad, kde se družstvo z Běrunic v počtu 4 účastníků poprvé seznámilo s antukou a skutečným tenisem. Všichni dohromady - 1 raketa, tesilky, hřeben v zadní kapse a polobotky... I přes toto byl výsledek nečekaný, postup všech do druhého kola a L. Hronek se dostal do třetího kola. Žádný nedostal potupného kanára. Ale největším úspěchem této mise bylo, že z Poděbrad bylo přivezeno celkem 7 kusů tenisových míčů, čímž byla zachráněna další kontinuita tenisu v Běrunicích .
Následně se začalo trénovat v Městci Králové u dr. Drobného, ale přeci jen, Běrunice jsou Běrunice, a
tak se našel nový důstojnější prostor, a to před farou u Šafaříků. Zde se již hrálo s vybavením, které
bylo na příslušnou dobu běžné. Začaly se pořádat turnaje a hrála se ATP tour Běrunice, které se
účastnilo více jak 30 hráčů. Bylo zcela normální, že se zde hrálo od
9. 00 hod do 21. 30, hod, kdy již byla tma, na hru
bylo vidět pouze tím, že se svítilo z nastartovaných pionýrů. Vzhledem k tomu, že se hrálo
uprostřed obce, míčky lítaly přes silnici, kde byla
velmi hustá doprava. Také se všude v okolí stavěly nové kurty - v Lišičkách, Lišicích, Nepolisech atd. Došlo k rozhodnutí vybudovat na hřišti asfaltový kurt – tenisový a nohejbalový. Toto
bylo v roce 1982 a první turnaj byl odehrán na
posvícení téhož roku za účasti 8 dvojic, vítězem
se stala mladá dvojice M. CHRASTNY, L. BRZAK. Finále se hrálo na tři vítězné sety
a přihlíželo mu více jak 80 diváků. Třetího turnaje se zúčastnil i někdejší ligový brankář Josef Ledecký a o samotném turnaji vyšel článek v deníku Sport. Během následujících měsíců byl kurt neustále plný, hrálo se i za silných mrazů a na jaře se uskutečnil jarní pouťový turnaj za účasti 12 dvojic.
Na závěr ještě jedna zajímavost. Existuje unikátní fotografie, je z Prahy, na ní je Borg, ještě jako 15letý
zcela neznámý hráč, Parun, 12. hráč ATP a my kluci z Běrunic, foceno to bylo u hotelu Parkhotel (do
vydání příštího Běrunického občasníku se pokusíme fotografii vyhledat a zveřejnit).
Miroslav Jírový st.
14
Běrunický občasník
DOBROVOLNÍ HASIČI
PYROCAR 2014
Poslední srpnový víkend se na travnatém letišti v Přibyslavi uskutečnilo největší setkání hasičů
v Česku „PYROCAR“.
Na jednom místě bylo k vidění 303 požárních
automobilů zařazených v systému Integrovaného
záchranného systému, což je nový národní rekord. Dále se předvedlo 80 kusů historické techniky a zhruba stovka dalších hasičských aut.
Mezi účastníky tohoto srazu nechyběli ani naši
hasiči z Běrunic a Velkých Výklek, třetím do party
byli naši sousedé z Lovčic. Hasičská auta byla dobře připravená a tak najetých více jak 200 km jsme
ujeli bez sebemenších problémů.
V sobotu 30. srpna 2014 už od rána vyhrávala hasičská dechovka ze Skutče. V jedenáct hodin dopoledne zahoukaly sirény zúčastněných automobilů a starosta SH ČMS Ing. Karel Richter slavnostně
prohlásil Pyrocar za zahájený.
Hlavním programem pak byla nejen hudba a
vystoupení vystavujících firem (bylo jich zde 58)
doprovázené doprovodným programem Hitrádia Vysočina, ale především ukázky činnosti integrovaného záchranného systému.
„Stěžejní ukázkou součinnosti IZS byla dopravní nehoda, při které byl nasazen také speciální
tým leteckých záchranářů s vrtulníkem, kteří se
slanili do místa improvizované havárie.
Celou akci provázel velký zájem návštěvníků,
kterých se tu sešlo mezi 25 až 30 tisíci. O občerstvení se ve velké míře postarali také samotní
dobrovolní hasiči nabízející široký výběr pochoutek ve svých stáncích.
Hasičské setkání probíhalo od pátku do neděle a pro všechny účastníky bylo velmi náročné, ale na
dalším ročníku Pyrocaru se většina hasičů potká znovu.
DÁLKOVÁ DOPRAVA VODY
1200 m
V sobotu 27.9. 2014 v Lužci n/C proběhlo
hasičské cvičení v dálkové dopravě vody o
délce 1200 metrů.
K místní hasičárně dorazily sbory dobrovolných hasičů z Lužce nad Cidlinou, Nového
Bydžova, Starého Bydžova, Lovčic, Běrunic,
Velkých Výklek, Skřeněře, Hlušic, Skochovic,
Nepolis a Končic.
Cvičení dopadlo na výtečnou, všechny stříkačky pracovaly bez problémů a voda z
proudnic na konci celého vedení stříkala
dlouhé minuty pod stálým tlakem.
Po ukončení akce zbyl čas na pěkné posezení
s občerstvením, které připravil domácí sbor.
15
Běrunický občasník
DOBROVOLNÍ HASIČI
Plechový hasič 2014 - M. Králové
Plechový hasič v noci
Hasiči z Městce Králové pořádali v sobotu
27. září 2014 od 20.00 hodin v zahradě kulturního
2 J. Fišer - M. Králové
2,26,25 domu v Městci Králové akci zvanou „Plechový
3 L. Douša - Sloveč
2,43,31 hasič v noci.“
Mezi soutěžícími muži byli i naši kluci z Běrunic
4 J. Holler - Běrunice
2,45,82
a V. Výklek, již se na start přesunuli z ukončeného
5 M. Čipera - M. Králové
2,46,09 cvičení v Lužci n/C.
K vidění bylo osm disciplín. Dvacet úhozů těžkou
6 J. Kopřiva - V.Výkleky
2,46,56
palicí, překonání překážky (170 cm), přestřihnutí
7 J.Juren - M. Králové
2,52,50 řetězu, otáčení velké pneumatiky, přesun raněné8 P. Čada - V.Výkleky
2,56,84 ho, průlez maketou potrubím, výstup na vysunutý
žebřík a posledním úkolem byl odnos těžkého zá9 J. Jirout - M. Králové
2,58,62 važí do cíle.
Hasiči závod absolvovali v zásahovém obleku s
10 P. Hála - Běrunice
3,30,97
kyslíkovou bombou na zádech. Do cíle tak dorazili
11 P. Ouzký - V.Výkleky
3,56,18
zcela vyčerpáni.
Přítomní diváci, kterých tu bylo docela dost, to oceňovali pěkným potleskem. Dobrovolní
hasiči z Běrunic a Velkých Výklek dobře reprezentovali naši obec. Od stupně vítězů nás dělilo
jen pár vteřin.
1
J. Říha - Kostomlátky
2,07,38
DRAKIÁDA
V sobotní dopoledne 4. října 2014 bylo naprosté bezvětří. V jiné
dny by to jistě nevadilo, ale odpoledne se na fotbalovém hřišti Sokola
Běrunice měl konat II. ročník „BĚRUNICKÉ DRAKIÁDY“.
Pořadatelé byli v napětí, zda se podaří navázat na loňskou akci, které se zúčastnilo 51 dětí. Obava z malé účasti se nakonec nepotvrdila,
neboť celkový počet přihlášených dětí se zastavil na čísle 64. Vítr se občas nad hřištěm přece jen přehnal a tak ti nejšikovnější své draky nakonec po obloze prohnali.
Soutěžilo se v kategorii draka ŠIKULY(nejlépe létající), draka FEŠÁKA (nejhezčí doma vyrobený ) a
o nejdále letící papírovou VLAŠTOVKU (vlastnoručně složenou).
Na konec celé akce si všechny děti odnesly za odměnu malou sladkost. Běruničtí hasiči děkují
všem za pěknou účast a na příští přehlídku draků připraví opět nějakou zajímavou soutěž.
-oh16
Běrunický občasník
OBECNÍ KRONIKA BĚRUNICE
Čtení v kronice
V letošním roce 2014 jsme si připomínali nejedno historické výročí. Jedním z nich je také 100 let od
začátku I. světové války. V pamětní knize se o této události dočteme….
První světová válka 1914 - 1918
V r. 1914 vypukla tzv. světová válka. Dne 17. července t.r. narukovali hned všichni mladí muži počtem
asi 45.
Ačkoliv těšili sebe i rodiny, že válka bude krátká, přece bylo na nádraží v Běrunicích pláče a nářku loučících se manželek, dětí, otců a matek. Však mnozí se viděli tenkráte (byla to v pondělí o půl jedné) naposledy.
Do konce roku 1914, potom v roce 1915 a 1916 narukovalo ještě z Běrunic 98 mužů prostředních, ale
také i starých 50 i více let, a mladších než 20 let. Úhrnem narukovalo 130 mužů.
Válka roztrhala tisíce rodin a mnozí byli nuceni i rodnou zemi opustiti a odebrati se do ciziny. Do Běrunic přišlo z Haliče 11 uprchlíků, zpívali si, když se s námi 6. února 1916 loučili píseň: Ještě Polska nezhynula, pokud my žijeme.
Aby se obilí za nedostatku mužů řádně sklidilo, byla hned v r. 1914 ustanovena „žňová komise“, která
se měla starati zejména o ty rodiny, v nichž zůstaly doma toliko ženy.
Rok 1915 nebyl příznivý počasím. Začalo se v některých rodinách nedostávati potravin.
Aby někde nebylo nadbytku a jinde zase nedostatku, konány soupisy zásob, a to první ve dnech 1. 5.
března 1915, druhý téhož roku 25. května. Hned 23. června 1915 vykonána rekvisice obilí. V Běrunicích
rekvirováno toliko 50 g ječmene. Se zbylými zásobami vydrženo toliko do konce července. Potom lidé
bez hospodářství neměli mouky.
Proto „Válečný obilní úřad“ zřídil v Běrunicích „Aprovisační komisi“, která se měla starati o mouku
chudým a nehospodařícím. Obilí však bylo vlhké, neboť se klidilo za deštivého počasí, a proto aprovisační
komise oddalovala koupi mouky, a tím úplná nouze potrvala až do konce srpna. Ani ne za rok stouply
ceny všech potřeb dvoj- až pěti násobně.
Ceny tyto se přes válku zdesateronásobily, ano mnohé potřeby nebyly ani ke koupi. Proto na podzim
1915 zavedeny týdenní výkazy, později 14 denní výkazy na mouku, krupici, kroupy, cukr a na kávu, tabák a. j. v. ž. 4nedělní nebo 8minedělní výkazy.
Výkazům těmto říkalo se moučenky, chlebenky, cukřenky a jiné enky. Na moučenky dostávalo se osobě
2,8 kg. mouky na 14 dní. Než co byly platné výkazy, když nebylo dostatek mouky. Obyčejně 3 neděle přede žněmi a 6 neděl po žních nebylo u chudých a nehospodařících lidí mouky. Aprovisační komisi sice bylo
přiděleno v této době několik metráků mouky, ale kukuřičné, k jídlu vůbec nezpůsobilé. Aby aspoň poněkud do souladu uvedeno bylo zásobování lidu, byly konány v r. 1916,1917 a 1918 střídavě soupisy osevů,
potom zásoby obilí, mouky, brambor a konečně přísné, někde až bezohledné rekvisice. Lid se
v Běrunicích bránil vydávati své zásoby, uschovával je, zatajoval, jen aby válce učiněn byl konec.
Výkazy na cukr zavedeny byly v r. 1916 na 1 osobu na 4 neděle 1 kg., dále na kávu 12,5 dk. na 8 neděl
a později na tabák, cigarety a doutníky. Mnoho radosti nebylo v Běrunicích. Přicházely zprávy o zajatých, raněných, zmrzačených a zabitých vojínech z Běrunic. Nejvíce zajatých vojínů bylo v Rusku. Tito
často psali a dopis takový přinesl do rodiny trochu radosti. Vojíni, kteří přišli na dovolenou na jaře 1918,
nešli již do fronty, ale zde se schovávali, protestujíce tak proti zbytečné válce. V říjnu 1918 řádila
v Běrunicích španělská chřipka, na níž mnoho lidí onemocnělo a zemřelo. Jen jakási předtucha něčeho
velikého, co by mělo přijíti, udržovalo na životě nemocné a strádající nedostatkem potravin.
Převrat - 28. říjen 1918
V den tento, připadající na pondělí, nebylo zde nic určitého známo. Proskakovaly pověsti, že Rakousko
kapitulovalo, ale o samostatnosti českého státu jsme nevěděli. Teprve 29. října, v úterý ráno v 7. hod.,
první určitější zpráva sem došla, a v 9.hod. došel na obecní úřad telegram o prohlášení samostatnosti
naší. Počasí bylo mlhavé, a jen ztěžka prorážely sluneční paprsky vlhkou mlhu. Ves byla zamlklá, zasmušilá, chladný vzduch nelákal lidi, aby vycházeli ven. Vše se však změnilo, jakmile se roznesla radostná
zpráva o naší svobodě. Na škole vyvěšen běločervený prapor, tentokrát samoten, bez černožlutého soudruha. Jako divem oživla náves. Lid se sbíhal, vyptával se, jásot a radost jevila se na všech tvářích. Na
odpoledne uspořádán velký průvod s národním praporem v čele, s hudbou, se žactvem obecné školy
17
Běrunický občasník
OBECNÍ KRONIKA BĚRUNICE
a s velkým množstvím občanů. Průvod prošel Běrunicemi, Běruničkami a Vykleky. Před školou zahrála
hudba naši národní hymnu“ Kde domov můj“ a „ Hej, Slované“! Hymny vyslechli občané s obnaženými
hlavami a za hlubokého ticha. Poté provolána „Sláva československé republice a mužům zasloužilým o
dobytí naší svobody, totiž Masarykovy a Wilsonovi. V den ten se nepracovalo, lid měl velký svátek. Vlastní oslava konala se po pečlivých přípravách dne 17. listopadu. Slavnost pořádána bratrskou jednotou
sokolskou. Po krásném, spořádaném průvodě, shromáždil se lid před školou. Bratr starosta Sokola, Václav Král, uvítal shromáždění, a požádal spisovatele z Prahy, Josefa Tučného, aby lidu osvětlil nynější doby a důsledky radostné proměny, čehož řečník dosáhl pěknou a významnou řečí.
Potom promluvil k dětem školním, před tribunou seřaděným, říd. učitel
Robert Svoboda, který nastínil, jak vypadala škola i učitelé za Rakouska, a
jak vyhlížeti bude ve svobodném našem státě. Po vyřízení pěkných, přiléhavých bodů, mezi nimiž byla i vzpomínka na padlé, zemřelé a vzdálené
bratry, ukončil br,.Král slavnost vhodným doslovem. Večer byl opět průvod
s lampióny a za pěkného osvětlení. Mezi legionáři, kteří v cizině pomáhali
nám dobýti samostatnosti, byli tito vojíni z Běrunic (vesměs ruští legionáři).
František Zima č. 80, Jan Kakrda č. 25, Václav Pšenička č. 11, Čeněk Robovský č. 12, Josef Leták č. 123, František Louda č. 110, Karel Rektorys č.
56, František Louda č. 49, Jaroslav Chroustovský , Josef Janata č. 48, Josef
Vaňura č. 74, Václav Svoboda č. 125, Alois Bína č. 159, Václav Kožich č.
127
Legionáři:
Fr. Zima, Jos. Karban
Pomník padlým vojínům.
Dne 21. srpna 1921 konala se v Běrunicích slavnost odhalení pomníku
37 padlým vojínům z politické obce Běrunic. Na pomník vybráno sborem
učitelským, který za tím účelem založil Okrašlovací sbor již v r. 1917, celkem 3500 Kč., pomník však stál
12000 Kč., proto bylo požádáno obecní zastupitelstvo, aby zbytek doplatilo. Slavnost pořádala tělocvičná jednota Sokol. V 11 hod. sloužena mše svatá československá, první v obci, a to u vrat domku Josefa
Krále, č.59, který zde postavil jednoduchý oltář. Zde také vykonán první československý křest. Pokřtěn
byl Miloslav Svoboda, syn železničního zřízence a člena rady starších čsl. obce zdejší. Odpoledne ve 2 hod.
seřazen na „Kvízovce“ průvod, jenž se odebral k pomníku. Zde proneseny řeči: Inženýrem Janem Fulíkem,
zástupcem poslance Bradáče, čsl. farářem Františkem Lánem, advokátem Františkem Přibylem
z Nového Bydžova, rodákem z Běrunic, a
řídícím učitelem Rob. Svobodou, jako učitelem téměř všech padlých. Miloslava Svobodová, kand. uč., přednesla báseň“ Poslední
pozdrav“, při níž ani jediné oko nezůstalo
suché. Slavnost ukončena zapěním národních hymen. Do základu pomníku zazděna
plechová skříňka s tímto pamětním listem.
Pamětní list.
Ku konci třetího roku naší samostatnosti
odhalujeme pomník 37 padlým vojínům
z naší osady a z osady Běruničky. Vy, kteří
snad po dlouhé době budete čísti tento list,
věztež, že vaši předchůdci snažili se co nejvíce byli pokrokovými, t. j. v nynější době politicky i nábožensky navázali na to, co hlásili
naši předkové husité. Tomu chceme dáti pevné základy, na nichž vy dále stavěti budete.
V Běrunicích dne 18. srpna 1921.
18
Běrunický občasník
ZE ŽIVOTA OBCE
Nechcete zvýšení poplatků za popelnice? Třiďte bioodpad!
Směsného komunálního odpadu, tedy odpadu, který vhazujeme do popelnic a je následně odvážen
na skládku, každým rokem v našich obcích přibývá. Například roční nárůst mezi roky 2012 a 2013
byl zhruba 30 tun. Za tento odpad se na skládce platí nemalý poplatek. Proto nyní popelářská firma
byla nucena přistoupit ke zvýšení ceny za svoje služby, které zahrnují i uvedené skládkovné a to o
zhruba o 70 000 Kč.
Již v současnosti poplatky za odpady vybírané od občanů zdaleka nepokrývají platby obce za služby spojené s likvidací odpadu. Názor: "Když si za popelnici platím, tak ji něčím naplním, jen ať to popeláři odvezou." je zcela nesprávný. Opravdu není nutné stůj co stůj každý týden popelnici naplnit.
Pokud by množství odpadu v popelnicích i nadále prudce přibývalo, byla by obec nucena přistoupit
k nepopulárnímu zvýšení poplatku za odpady
Je dobře, že kontejnery na tříděný odpad nezejí prázdnotou, sběr papíru ve škole za Vašeho přispění úspěšně probíhá a při svozech nebezpečných odpadů je odevzdána řada nepotřebných věcí. Co ale
nyní hojnou měrou přispívá ke zvyšování množství odpadu vyváženého na skládku je fakt, že mnoho
občanů popelnici využívá pro odvoz posekané trávy, listí, plevelů ze zahrádek, nahnilého ovoce a dalšího rostlinného materiálu, tzv. bioodpadu.
Bioodpad nepatří do popelnice! Je to cenná, využitelná složka odpadu, ze které je možné při správném zacházení získat kvalitní, dobře využitelný kompost. Proč by tedy měla ležet a být draze zaplacena odvozem na skládku?
Nejsprávnějším řešením, jak s těmito druhy odpadu naložit je kompostování přímo na vlastních
zahradách. Další možností je odvezení bioodpadu do sběrných dvorů, kde jsou pro něj připraveny
velkoobjemové kontejnery. Jejich obsahy budou posléze využity místními zemědělci jako hnojivo na
polích. Neztěžujte jim proto práci! Do těchto kontejnerů neházejte kameny, větve a další odpady, které do kompostu nepatří.
Pokud se tedy nechceme dočkat dalšího zvyšování poplatku za odpady, zamysleme se nad každým
odpadkem, který do popelnice vhodíme. Nedá se ještě využít? Zrecyklovat? Nejedná se o nebezpečný
odpad? Ale ptejme se také, nedá se zkompostovat?
Závěrem stručný návod, jak správně nakládat s odpady.
19
Běrunický občasník
OBECNÍ KRONIKA BĚRUNICE
20
Běrunický občasník
ZE ŽIVOTA OBCE
Kulturní komise ZO Běrunice
A léta běží vážení…
Jenom jsme se ohlédli a je tu znovu nejen konec dalšího roku, ale také celého volebního období. Jelikož z technických důvodů nevyšlo plánované třetí číslo tohoto občasníku, mohou se zdát některé příspěvky již zastaralé. Proto se k jednotlivým tématům ještě vrátíme.
V těchto dnech připravujeme s jednotlivými spolky kalendář akcí na příští rok 2015. Novinkou bude například „Běrunický halloween“, změna se dotkne i akce pro seniory. Místo předvánočního termínu se sejdeme hned dvakrát a to na jaře a na podzim.
Příští rok si připomenou běruničtí hasiči 135 let sboru, pozadu nezůstanou ani vyklečtí hasiči, kteří
oslaví 75 let své činnosti. Třetím dlouholetým spolkem je Sokol Běrunice se 110 lety od svého založení.
Budeme mít dostatek příležitostí se jako dobří sousedé na těchto akcích potkávat a tak trochu zapomenout na trable s probíhající stavbou kanalizace.
Za všechny pořadatele a spolky v našich obcích, kteří se starají o místní kulturu, přeji všem klidný
závěr letošního roku a v tom příštím pevné zdraví a nervy.
O. Hochberger
POZVÁNKY
4.12.2014
Setkání seniorů (OD Běrunice od 14.00 hod.)
31.1.2015
Sokolský ples (OD Běrunice)
6.12.2014
Čertovský rej (OD Běrunice od 14.00 hod.)
7.2.2015
Turnaj v stolním tenise (OD Běrunice)
13.12.2014
Mikulášská nadílka ( Vlkov n/L od 14.30 hod.)
21.2.2015
Masopustní průvod (Velké Výkleky)
27.12.2014
Turnaj v šipkách (OD Běrunice od 14.00 hod.)
21.2.2015
Maškarní ples (OD Běrunice)
Kadeřnictví Lenka Soukupová
Do 30.11.2014 15% sleva na dámské služby
Prozatimní otevírací doba:Pondělí-14:00-16:00
Středa- 8:00-10:00
Po telefonické či osobní domluvě kdykoliv!
Tel. číslo:606 172 670
Sídlo kadeřnictví: Hlavní 152,Běrunice 289 08 (nad mateřskou školkou)
21
Běrunický občasník
ZE ŽIVOTA OBCE
V Běrunicích se bude točit film
Skupina amatérských herců si pronajala nevyužívané horní patro budovy mateřské školy a chystá
se zde vytvořit ateliér pro natáčení svého nového filmu. Zeptali jsme se proto jednoho z členů na jejich plány.
Dobrý den, pane Krátký, mohl byste občany naší obce v krátkosti seznámit s Vaším týmem a
Vašimi plány? Jaký film se chystáte točit?
JK: Dobrý den. Jsme skupina nadšenců a fanoušků seriálu Star Trek. Dosud jsme se zabývali zejména
divadlem. Náš soubor TyJáTrek již sedm let hraje adaptace známých filmů na fanouškovských srazech, tzv. Conech.
Plán je natočit seriál, pravděpodobně o 12 dílech. Tématem je konverzační politická satira zasazená
do světa science fiction, konkrétně právě Star Treku.
Uvidíte tedy neobvyklé postavy (lidské i mimozemské) řešící obvyklé problémy ze světa politiky a
diplomacie. Pro lepší představu, inspirací nám byl například klasický britský seriál “Jistě, pane ministře”.
Jak dlouho bude natáčení trvat?
JK: Následující zhruba půl rok budeme stavět kulisy a prostředí, aby se naše postavy měly kde pohybovat. Doba se zdá dlouhá, ale jelikož chodíme do práce a většina z nás má rodiny, na přípravu natáčení nám zbývají jen některé víkendy.
Pokud vše půjde dobře, natáčení začne v létě příštího roku a první epizoda spatří světlo světa na podzim 2015.
Celkovou dobu trvání projektu odhadujeme na dva až tři roky (pokud budeme mít stále dost sil a
možnost takto dlouhého pronájmu ze strany obce).
Kde bude možné film shlédnout?
JK: Premiéru prvního dílu spojíme s křestem či besedou, pro tento účel pronajmene menší kino nebo
kulturní sál. Jelikož jsme všichni z Prahy a okolí, odehraje se i premiéra tam. Následně však budeme
jednotlivé epizody (tak rychle, jak se stihneme natáčet) uvolňovat ke stažení a zhlédnutí prostřednictvím videokanálů na internetu, například přes službu youtube.com
Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se Vám dílo podaří dle Vašich představ.
Co dodat na závěr? Pokud by se stalo, že na návsi potkáte mimozemšťana, a to nebude zrovna masopust, nelekejte se. To si pouze některý z herců odskočil nadýchat čerstvého vzduchu.
22
Běrunický občasník
SOKOL BĚRUNICE
Záchrana, sestup, postup!!!
„Vzhledem k tomu, že mužstvu AFK Sadská A bylo dodatečně nabídnuto setrvání v
krajské I. B třídě a Sadská toto přijala, došlo k následujícím změnám:
TJ Sokol Běrunice se vrací do OP a bude hrát utkání, která jsou losována na AFK Sadská A. Mužstvo TJ Sokol Kovanice A tedy pojede v sobotu 23. 8. 2014 na zápas do Běrunic od 17.00 hodin.“
Tak zněla zpráva OFS Nymburk těsně před zahájením podzimních soutěží ve fotbale. Do historie
běrunického fotbalu se tato letní přestávka zapíše nejprve jako záchrana v OP, poté přišel sestup do
třetí třídy, aby z toho nakonec byl nejrychlejší postup zpět do „okresu“.
Fotbal skutečně nemá logiku.
-oh-
Okresní přebor - podzim 2014
Běrunice A
Kovanice A
0:2
Hrubý Jeseník
Běrunice A
Běrunice A
Přerov A
Běrunice A
Semice B
Běrunice A
Pátek A
Běrunice A
Rožďalovice A
Všejany
Běrunice A
Kostelní Lhota
Běrunice A
Ostrá B
Běrunice A
Branky: J. Čížek, Majer
Branky: P. Pilař, P. Náhlík
Branky: R. Černý, M. Bambas
Branky: M. Chrastný, J. Čížek
Branky: O. Vaňura 2
Běrunice A
M. Králové A
Běrunice A
Kostomlaty
Boh. Poděbrady B
Běrunice A
Loučeň
Běrunice A
Branky: R. Černý 2, O. Vaňura 2
Branka: O. Vaňura
Branka: R. Černý
Branka: O. Vaňura
Branky: O. Vaňura, M. Černý
0:2
2:3
2:2
2:2
2:3
4:0
2:0
4:0
4:0
3:1
1:0
1:1
IV. třída sk. C - podzim 2014
Běrunice B
Dymokury B
Běrunice B
Běrunice B
Vrbice
5:2
2:0
1:1
0:5
1:4
Hradčany
Libice n. Cidlinou B Branky: P. Fiferna 2, T. Brzák, J. Čížek
Běrunice B
Dlouhopolsko
Branka: K. Chrastný
Odřepsy
Běrunice B
Branky: O. Vaňura 2, P. Ouzký, R. Černý
Branky: P. Ouzký 2, L. Fiferna 2, P. Fiferna,
Záhornice
P. Štěpán, T. Macura
Běrunice B
Branky: P. Fiferna, P. Ouzký
Běrunice B
Sány
Opolany
Běrunice B
1:1
3:1
Běrunice B
Branka: T. Brzák
Branka: P. Kohoutek
23
7:0
2:2
Běrunický občasník
SOKOL BĚRUNICE
Okresní přebor - podzim 2014
Tým
Záp
+
0
-
Skóre
Body
Prav
1. TJ Pátek
13
9
3
1
37:8
30
12
2. SK Kostelní Lhota
13
9
2
2
28:15
29
8
3. FC Trnavan Rožďalovice
13
8
2
3
32:17
26
8
4. FK Loučeň
13
7
4
2
24:11
25
4
5. SK Městec Králové
13
7
2
4
30:19
23
5
6. FK Kovanice
13
6
2
5
20:16
20
2
7. Sokol Všejany
13
6
2
5
25:23
20
-1
8. TJ Hrubý Jeseník
13
6
1
6
24:22
19
-2
9. Sokol Přerov n.Labem
13
5
2
6
17:28
17
-1
10. Sokol Běrunice
13
4
3
6
19:24
15
-6
11. Sportovní sdr. Ostrá B
13
4
2
7
28:27
14
-7
12. Sokol Kostomlaty
13
3
1
9
14:40
10
-8
13. AFK Sokol Semice B
13
2
0
11
19:41
6
-15
14. FK Bohemia Poděbrady B
13
2
0
11
11:37
6
-12
IV. třída sk. C - podzim 2014
Tým
Záp
+
0
-
Skóre
Body
Prav
1.
Sány
9
8
1
0
39 : 13
25
( 10)
2.
Odřepsy
9
8
0
1
44 : 8
24
( 12)
3.
Vrbice
9
5
2
2
20 : 14
17
( 5)
4.
Libice nad Cidlinou B
9
4
1
4
26 : 27
13
( -2)
5.
Běrunice B
9
3
3
3
21 : 17
12
( -3)
6.
Opolany
9
2
3
4
13 : 19
9
( -6)
7.
Záhornice
9
2
1
6
16 : 28
7
( -8)
8.
Dymokury B
9
2
1
6
12 : 35
7
( -5)
9.
Dlouhopolsko
9
1
3
5
14 : 27
6
( -3)
9
1
3
5
15 : 32
6
( -9)
10. Hradčany
Vydává: Obec Běrunice, Hlavní čp.176, 289 08 Běrunice , tel: 325 650 024, e-mail: [email protected]
Uzávěrka příštího čísla Běrunického občasníku bude 15.3. 2015. Příspěvky prosím odevzdejte do tohoto termínu na Obecní úřad,
e-mail: [email protected] - NAJDETE NÁS NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH - www.berunice.cz
24

Podobné dokumenty