Provoz N1MM

Komentáře

Transkript

Provoz N1MM
1
Provoz
Díl t etí
Moje obrazovka pro v inu RTTY závod , v tomto p ípad WPX RTTY Contest. Rozli ení
obrazovky je nastaveno na 1024 x 728 a 32 bit barev. Pracuji p evá
v módu Search and Pounce.
Pokud není ve vstupním okn v poli CALL ádná zna ka a v poli RcvNr ádné íslo, tak v poli SntNR
je edá nula.
azení klávesy Insert pro RTTY a PSK závody.
Mode
Enter Sends
Message
(ESM mode)
Klávesa INSERT nebo ; d lá následující:
1.
RUN
And
S&P
OFF
2.
3.
4.
1.
2.
3.
RUN
ON
4.
5.
enese zna ku ze seznamu pokud je pole zna ky prázdné, jinak pou ije
zna ku v poli zna ky.
Vyplní boxy sout ních kód
NO DUPE: vy le F5 (jehocall) + F2 (Exchange) or DUPE: Nevy le nic
esune kurzor do dal íhi exchange pole (Nap : Sect)
enese zna ku ze seznamu pokud je pole zna ky prázdné, jinak pou ije
zna ku v poli zna ky.
Vyplní boxy sout ních kód
NO DUPE: vy le F5 (jeho zna ka) + F2 (Exchange)
Or DUPE
WorkDupes checked: vy le F5 (jeho zna ka) + F2 (Exchange)
WorkDupes not checked: vy le F6(Dupe)
esune kursor do dal iho pole exchange (Nap : Sect)
Podsvítí buton F8
2
1.
2.
3.
S&P
ON
4.
5.
enese zna ku ze seznamu pokud je pole zna kyprázdné, jinak pou ije zna ku
v poli zna ky.
Vyplní boxy sout ních kód
NO DUPE: vy le F4 (vlastní zna ku) or
DUPE
WorkDupes checked: vy le F5 (jeho zna kul) + F2 (Exchange)
WorkDupes not checked:vy le F6(Dupe)
Jakmile jsou vlo eny kódy, INSERT vy le F5-F2
• Stisknutí INSERT znovu opakuje vyslání F5-F2
esune kursor do p tího pole exchange (Nap : Sect)
Moje obrazovka pro PSK závody. Rozli ení je op t 1024 x 728 a 32 bit barev. V posledních verzích
MMVARI Engine u je mo né zm nit rozm r okna MMVARI.
Tato obrazovka je ze závodu RUSSIAN PSK TEST, který v N1MM zatím není, ale dá se pou ít deník
pro RUSSIAN DX contest s tím, e jen nesprávn boduje a po ítá výsledek. Pro p evod do hlavního
stani ního deníku to nevadí a v Cabrillo formátu se body stejn nep ená í.
V obou digitálních módech pou ívám vlastní makra v okn digitálního interfejsu, jen vyjíme
F6
(QSO B4) ze vstupního okna.
V obou módech (RTTY i PSK) je pot eba zvá it a ujasnit si, co d lají funkce AFC a NET!!
U RTTY p i provozu na výzvu, vypnout NET a zapnout AFC. AFC bude dola ovat stanici, která volá
a není p esn nalad ná. Vysíla ale nesmí tuto stanici sledovat – proto je NET vypnutý. P i provozu
S/P, tj. vyhledávání, se musím já p esn naladit bez AFC a vysíla musí sledovat p ijímaný kmito et.
Proto je NET zapnutý. P i PSK musí být AFC zapnuté, jinak je v ina signál ne itelná a NET je
vypnutý, abych vysílal po ád na stejném kmito tu a doladila si mne protistanice.
3
Mód 'Enter Sends Message' (ESM)
•
•
Ctrl+M – epíná mód 'Enter Sends Message'
Alt+Enter – ulo í bez poslání ehokoliv
Pole zna ky
Prázdné
New Call (poprvé)
New Call (opakovan )
New Call
New Call
Duplicitní zna ka
Duplicitní zna ka
Duplicitní zna ka
Dupe (poprvé),
Work Dupes ozna eno
Dupe (opakovan ),
Work Dupes ozna eno
Dupe,
Work Dupes ozna eno
Dupe,
Work Dupes ozna eno
Pole sout ních kód
Running mode
Enter vy le:
CQ (F1)
His Call + Exch
Prázdné nebo neplatné
(F5 + F2)
Prázdné nebo neplatné Again? (F8)
Platné (p ed posláním His Call + Exch
kód )
(F5 + F2)
End QSO + Log
Platné (po poslání kód )
(F3 + Log It)
Prázdné nebo neplatné QSO B4 (F6)
Platné (p ed posláním
QSO B4 (F6)
kód )
End QSO + Log
Platné (po poslání kód )
(F3 + Log It)
His Call + Exch
Prázdné nebo neplatné
(F5 + F2)
Prázdné
Empty or invalid
Platné (p ed posláním
kód )
Again? (F8)
His Call + Exch
(F5 + F2)
End QSO + Log
Platné (po poslání kód )
(F3 + Log It)
Search and Pounce
mode
Enter vy le:
My Call (F4)
My Call (F4)
My Call (F4)
Exchange (F2)
End QSO + Log
(F3 + Log It)
QSO B4 (F6)
Exchange (F2)
End QSO + Log
(F3 + Log It)
QSO B4 (F6)
QSO B4 (F6)
Exchange (F2)
End QSO + Log
(F3 + Log It)
Vyhledávání v historii volacích zna ek
V n kterých contestech m e být ást vým nného kódu známá u p i
vlo ení volací zna ky. Bylo by výhodné mít tyto informace zobrazené
(nebo ji vypln né) hned p i vlo ení zna ky. Vyhledávána jsou nap .
jména (soubor Friends.ini z RTTY závod ), Gridsquare ve VKV
závodech, Age (v k) ve v ech asijských DX závodech, atd. Ve v ech
ípadech je mo nost vyu ívat vyhledávací funkce ur ena operátorem.
Vyhledávání pracuje jen kdy je kurzor v poli volací zna ky ve
vstupním okn a je stisknutý mezerník nebo tabelátor.
Call history (tabulka zna ek) je implementovaná v odd lené tabulce v
ka dé databázi. Tato tabulka je nazvaná CallHist.
Volba pro aktivaci Call History Lookup v menu ve vstupním okn je:
Config | Call History Lookup
Zatrhn te, aby contest pou íval tabulku CallHist. Do této tabulky
mohou být ulo eny informace o stanici jako jméno, GridSquare,
Section, stát, v k atd a mohou být vyvolané b hem contestu. Toto
nastavení zp sobí sní ení výkonu, proto e program musí vyhledat
informace p i opou
ní pole zna ky v tabulce v databázi. Tabulka
musí být napln ná pomocí Import Call History a musí být p ipravena
ív, ne bude pou ita! V tabulce jsou p ipravena i dal í pole:
4
State, Age, CK. Ty u
logování.
jsou v tabulce, ale nemají
ádný vliv na
File | Import | Import Call History
Some contests use exchanges which are very often the same the next you work a station. This table can be used
by some of the contests to show information in one of the exchange fields or fill a macro when a callsign is
entered.
Tomu nerozumim
které contesty pou ívají vým nné kódy, které jsou velmi asto
stejné s dal í stanici se kterou pracujete. Tato tabulka m e být
pou itá v n kterém contestu k zobrazení informace v jednom z
exchange polí nebo vyplnit makro po vlo ení volací zna ky.
Tato informace m e být jméno(RTTY soubor Friends), Gridsquare, v k,
atd. Pro více informací viz kapitolu VKV contest (VHFREG1 je VKV
sout , která z této tabulky vypl uje Gridsquare). P i importování
nového souboru s informacemi bude p vodní obsah tabulky CallHist
zru ený. Chcete-li zachovat její obsah, nejprve ji vyexportujte!
File | Import | Export Call History
Exportuje informace z tabulky Call History. Tato tabulka m
napln ná pouze pou itím Import Call History.
e být
Pozn: V sou asné dob není k disposici ádný zp sob, jak exportovat
data z contestového logu do tabulky Call History, napln ní tabulky
CallHist musí být ud lané importováním textového souboru.
Vytvo ení souboru pro import do tabulky CallHist
Funkce Import o ekává textový soubor s informacemi na samostatných
v po adí, jak je zobrazeno dole.
ádcích
Po adí: Callsign, Name, Grid1, Grid2, Section, State, CK, Birthdate
Odd lova mezi poli m e být árka, st edník, mezera nebo rovnítko.
Odd lova e mohou být v souboru smí ené, ale ne v jednom ádku!
Zna ka je nutná, v echna ostatní pole jsou nepovinná. Rovnítka jsou
pou itá v souboru Friends.ini pou ívaným mnoha RTTY contestovými
programy, ten m e být pou itý bez konverze.
Chyb jící CK musí být vlo ený jako -1, check od 00 a do 99 platí
(ARRL Sweepstakes).
U Birthdate (datum narození) se o ekává, e bude pou ité pro AA
contest k vypo tu v ku protistanice. Ujist te se, e zadáváte data
narození v univerzálním formátu, tj. 1980-12-31
íklad souboru Call history:
Je-li pot ebné jen jméno
Jen Gridsquare
N1MM,Tom
PI4GN,,JO33II,JO33JF,
N2AMG;Rick
PA5DD=Uffe=JO22IC=
WW3S=Jamie
PA1T,Timon,JO33JF,
nebo
K1CC,RICH,FN31,FN32,,,-1,1900-01-01
KG1D,LES,,,,,-1,1900-01-01
N1MM,TOM,FN31,,CT,CT,61,1949-10-01
# toto je komentá ( ádek za íná s #)
W1RM,PETE,,,,,-1,1900-01-01
Jen stát
N1MM,Tom,,,,CT
K3ZO;Fred;;;;MD
5
Zna ka je povinná - nesmí být vynechána
Kdy je pot eba Gridsquare a jméno není známé, nemusí být uvedené.
Nezapome te na odd lova e! Druhý lokátor m e být vlo ený na pozici
Grid2. Grid1 by m l být vlo ený jen pokud je známý/pou ívaný.
Vlo ení Grid2 je nepovinné.
V p íkladu 'Jen stát' je více odd lova
vlo ená jména budou pou ívaná nebo ne.
. Zále í na contestu, zda
Po et ádk není nijak omezen. Pro VKV contesty b
importujeme
soubor s více ne 50.000 ádky a není ádné znatelné zpo
ní p i
hledání (na rychlém po íta i). Soubor Gridsquare je dostupný na N1MM
website pod Downloads, vyberte v menu: Other Files. Vytvo il ho PA1M
pro pou ití v evropských VKV sout ích.
Stisknutí mezerníku nebo TAB, kdy je kurzor v poli volací zna ky,
spustí hledání zna ky v tabulce CallHist.
Do souboru Call History je mo né p idat komentá ové
na první pozici linky. Viz vý euvedený p íklad.
ádky pou itím #
Sweepstakes si natáhnou Section a CK, 10m contest natáhne US státy,
NAQP natáhne jméno & stát. PAbeker pou ije Section. VHFREG1 pou ívá
Grid1, Grid2 a jméno atd.
Pro kontrolu, zda contest pou ívá Call history, vytvo te soubor s
jedinou volací zna kou pro import a do ka dého pole vlo te unikátní
obsah. Kdy je Call history povolena, tento obsah by se m l
zobrazit, bude-li tato zna ka vlo ena (a stisknuta mezera nebo TAB).
Pro ty z nás, s omezenými schopnostmi, je relativn snadná cesta v
Excelu dostat data do správného formátu. Za
te se syntaktickou
analýzou dat ze starého deníku do odd lených sloupc . (v Excelu, tam
je konverze Text to Columns, pokud va e data za ínají v jednom
ádku). Jakmile dostanete va e základní data vyta ená a rozd lená,
vlo te dal í sloupce pro v echna pole jak po adovaná. Pak je
vlo te pole pro ka dou árku, a získáte 8 polí dat, odd lená 7 poli
s jednotlivými árkami. Nyní by data m la vypadat p esn tak jak
pot ebujete, ale v 15 sloupcích. Pak je
v dal ím poli, pou ijte
Excelovskou funkci pro z et zení: =concatenate(A1, B1, C1, atd) a
vyjmenujte ka dý sloupec. Tato funkce pak z et zí v echna data do
jednoho dlouhého et zce a potom jen zkopírujte a vlo te v echny
sloupce (m ete to ud lat najednou) s daty do ASCII souboru. Já jsem
to ud lal v práci minulý týden a pracuje to ohromn . Zní to
komplikovan , ale je to docela snadné.
6
Key Assignments Short List
Running klávesy
(p
azení kláves)
S&P Klávesy
F1 = CQ
Shift+F1 = Volá CQ a p epne do Running módu
; or insert = Vy le zna ku a report
Alt+U = P epne S&P/Run. Nastaví CQ-freq pro pass
' = Vy le TU a ulo í do logu
Alt+Q = Návrat na CQ-kmito et
Alt+R = Povolí opakované volání CQ
Ctrl+Up/Dn arrow = Stáhne dal í QSO z bandmapy
Ctrl+R = Nastaví as opakování
Alt+Ctrl+Up/Dn arrow = Stáhne dal í mult z bandmapy
Esc = Zastaví vysílání, zastaví opakování
General keys
DX Spots and Band Map
Ctrl+O = Nastaví zna ku operátora (nebo OPON v poli zna ky)
Ctrl+N = P idá poznámku do logu
Ctrl+W or Alt+W = Vyma e vstupní pole
Kole ko my i = Zv í/zmen í rozsah bandmapy
Release a reserved serial number
Keypad +/- = Zv í/zmen í rozsah bandmapy
SPACE or Tab = Pohyb mezi logovacími poli
Alt+D = Odstraní spot
Enter = Ulo í do logu (viz ESM mode)
Alt+P = Po le spot
Ctrl+Q/A = Rychlá editace p edchozí nebo p tí zna ky
Ctrl+P = Po le spot s komentá em
Ctrl+D = Zru í poslední qso!
Ctrl+Tab = P epíná do/z paketového okna
Alt+O = Ulo í QSO do Bandmapy
Alt+H = Zobrazí help
Alt+Q = Sko í na CQ-kmito et na tomto pásmu
Alt+K = Editace message buton
Alt+Ctrl+Enter = Ulo ení a not accepted 'invalid' qso.
Ovládání radia
ESM Mode
Alt-F10 = Zam ní VFOs
Alt+Q = Zp t na CQ kmito et
Ctrl+M = Zapíná/vypíná ESM mód
Alt+F8 = Zp t na poslední kmito et
Insert or ; = Po le zna ku a kód
Ctrl+PgUp/PgDn = Zm na pásma Up/Down
Enter = Po le TU a ulo í QSO
Type CW/USB/LSB/RTTY= Zm na mode
Enter = Spustí znovu CQ...
Ctrl+S = Nastaví radio na split
Alt+Enter = Ulo í bez vyslání ehokoliv
Ctrl-Alt-S – P epíná split mode
Ctrl+Enter = Nastaví kmito et split
Multi-User Mode
Alt+F7 = Nastaví split kmito et nebo offset k aktual. kmito tu
Alt+Z = Nastaví pass kmito et (ohlásí v em po íta m)
Alt+' = P epíná mezi irokým a úzkým filtrem
SO2R
Specific radios
Backslash ( \ ) - Two radios = Zm ní Receive (RX) ohnisko
FT-1000MP/FT1000D
Pause = Prohodí ohnisko Transmit a Receive/Keyboard
Alt+F12 = P epíná duální p ijíma
Ctrl+Enter = Vy le p tí ESM relaci na druhém radiu
Ctrl+F1 to F12 = Vy le zprávu na druhém radiu
TenTec Orion
Ctrl+B = Dueling CQ's
Alt+F12 = Toggle Main/left Sub/Right and Active in both
` (Back-quote) = P epíná Stereo/Mono ( LPT pin 5).
ears.
Ctrl+I – P epíná p es SO2R podporované módy
CW
SSB
Ctrl+Shift+F1 =
Page Up = zvý í rychlost
Nahraje CQ
Page Down = sní í rychlost
Ctrl+Shift+F* = Nahraje
Ctrl+K = CW okno
F-key zprávu NB. Stejná
Esc = Zastaví vysílání
klávesa záznam zastaví
Zkrácený seznam p
azení kláves.
RTTY
Alt+G = Stáhne zna ku z GRAB
zásobníku
Alt+T = Zm na RX/TX
Ctrl+Arrows = Zam ní DI
Esc = Zastaví vysílání
VHF
Alt+= = Hledá vlo enou info
Alt+minus = Zm ní lokátor
Ctrl+E = Po le zprávu stanici
Alt+Z = Nastaví pass kmito et
7
Check Partial Window
hledání áste né zna ky
Va e okna kontroly volacích zna ek budou podobná t mto.
N+1 neozna eno
N+1 ozna eno
Horizontální linka odd luje zna ky v aktuálním deníku od zna ek ve vybraném SCP databázovém
(master.dta) souboru.
Vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Testuje a zobrazí v echny zna ky ze souboru MASTER.DTA a ud lané zna ky z aktuálního
logu, které obsahují písmena/ ísla vlo ená do pole zna ky ve vstupním okn .
Zna ky jsou zobrazeny ve sloupcích.
Kdy je program spu ný a není vlo ená ádná zna ka, okno Check zobrazuje datum, as a
délku souboru MASTER.DTA (obr 1).
Vlo ení 3CE do pole zna ky zobrazí AA3CE, DF3CE, PA3CEF a v echny dal í s 3CE ve
zna ce.
Kdy nenajde ádnou shodu, bude velkými ervenými písmeny zobrazeno Unique (obr 3).
Bude-li vlo ená zna ka shodná se zna kou v logu, zna ka v Check okn bude zobrazena
tu
a 12 bodovým fontem (UA6JD na obr 4).
Jestli e je vlo ená stanice dupe, bude zobrazena ed a bude p idán text - Dupe! . Nap :
RW4LYL - Dupe! (obr 2)
Okno Check Partial je vymazané kdy je napsaný znak v poli zna ky v okn Entry, tak e
vymazání pole zna ky nevyma e okno Check Partial.
echna data jsou zobrazená velkými písmeny stripped from non standard ASCII characters.
8
•
Titulní prou ek zobrazuje Mul: nebo Q: následovaný pásmem.
• Mul: - násobi na tomto pásmu
• Q: - qso na tomto pásmu
•
íklad: Mul: 15 20 Q: 160 80 40 10 – násobi na 15 a 20 metrech a qso na ostatních
pásmech
Hledání pomocí Wildcard
Kdy je jeden nebo více znak neznámých, m e být pou itý ?. Pro nalezení zna ky je vy adována
dvouznaková sekvence jako N?MM nebo N1?. Tak e M?M nebude pracovat!
Hledání pro wildcards na za átku je také implementované. Nap . ?1M najde KN1M ale také N1MM.
N+1 to ud lá automaticky pro jeden ? na ka dém míst ve zna ce.
íklady:
PA?M najde shodu s PA1M, PA7MM atd.
P?1M najde shodu s PA1M, PG1M, PF1MO atd.
P?3 nenajde shodu s ádnou zna kou, proto e tam není dvouznaková skupina
?1M Najde shodu s N1MM, KN1M, PA1M atd.
Barvy volacích zna ek
Blue Nové spojení na tomto pásmu
Spojení Dupe nebo v tomto závod nebodující stanice v nebodující zemi
Gray To znamená, e tuto stanici nepot ebujete proto e je Dupe nebo nemáte 'dovoleno' s ní v tomto
závod , podle pravidel závodu, pracovat.
Funkce klávesnice:
•
Alt+Y - "strhne" první zna ku z okna Check do pole zna ky v Entry window.
Funkce my i:
•
•
Kliknutí levým na zna ce v listovacím boxu
• Kliknutí na zna ce – Vlo í zna ku do pole zna ky v okn Entry a nahradí stávající.
•
i kliknutí na zna ku s mezerníkem, pouze první znak bude pou itý jako
zna ka
Po kliknutí pravým se zobrazí menu
• Help – Zobrazí soubor nápov dy pro toto okno.
Toto okno zobrazuje polo ky pouze kdy je v adresá i programu platný soubor MASTER.DTA.
Soubory MASTER.DTA jsou dostupné z n kolika Internetových zdroj . Pou ijte vá oblíbený vyhledáva k
nalezení MASTER.DTA. Jestli dosud nemáte oblíbený vyhledáva , zkuste http://www.google.com.
Dejte pozor! Soubory MASTER.DTA bývají v r zných formátech, pou ijte ten správný!!
9
Okno pro CW provoz
Dialogové okno
Multipliers by Band
Okna dialogu Mults by Band budou vypadat podobn .
10
Toto dialogové okno poskytuje p ehled po pásmech o ud laných a pot ebných zemích/zónách/sekcích
(závislé na contestu) pro kontinent, jestli e je vybrané Country. Ka dý kontinent má svoji vlastní
tabulku , poslední tabulka dá a total pro v echna pásma. V titulním pásku je zobrazen po et ud laných
a celkový po et mo ných zemí/zón/sekcí. Dialog Multipliers by Band je pod volbou Multipliers v
menu Window. Rolovací li ta dole je p idána pro convenience.
The blocks shown can be bands or modes depending on the contest. Po et zobrazených block závisí
na vybraném contestu a vybraném módu (CW, SSB, Mixed).
Jestli e jsou ulo ené neznámé sekce, bude pod pod callarea zobrazeno "UNK".
•
Po et blok zobrazených pro pásma závisí na Mode category nastavené v dialogu Which
Contest to Log
• CW, SSB, RTTY – zobrazí jeden blok pro pásmo
• MIXED – zobrazí dva bloky pro pásmo
• bílá = CW, edá = SSB
•
Zobrazené pásmo je závislé na:
• Vybraném závod , ka dý závod má své vlastní default, v inou bude 6 HF pásem.
• Na nastavení band filter box v dialogu Multiplier by Band.
•
Kombinace Band filter box a Mode filter box poskytne mnoho mo ností.
• Mode filtr Auto znamená, e pou ije Mode category nastavenou v dialogu Choose
Which Contest to Log
•
íklady:
• Bandfilter: Auto Mode filter: Auto
• default podle contestu, v inou 6 hlavních HF pásem (160 80 40 20 15 10)
• Pou ité ve v ech hlavních contestech jako CQWW, ARRL DX atd
• Jednomódové contesty (CW or SSB)
• 2 blokové – mo né v CW a SSB (mixed mode contesty)
• Used in contests like ARRL 10 meter etc.
• White = CW, Gray = SSB
• Mixed is selected
•
Bandfilter: HF+WARC
Mode filter: SSB
• 9 blok - v ech 9 HF pásem (160 80 40 30 20 17 15 12 10)
• pou ité v závodech jako DX atd.
•
Bandfilter: HF+WARC Mode filter: Mixed
• 18 blocks - 2 bloky pro pásmo pro v ech 9 HF pásem (160 80 40 30 20 17 15
12 10)
• pou ité v závodech jako DX atd.
11
•
ehled lokátor
• Zobrazuje, kdy je vybraný závod VHF a vy í
• Kliknutí na tverec vyst edí okno okolo tohoto tverce
•
tverec vlastní stanice bude zobrazen v bílé/tmavozelené barv
Funkce klávesnice
•
•
•
Ctrl+J – Cyklicky p epíná Zem , Zóny, Sekce & Other okna
• Není-li okno Multiplier otev eno, otev e ho.
Ctrl+Shift+J – Otev e nebo minimalizuje okno Multiplier-by-band
Ctrl+Alt+J – Cyklicky p epíná kontinenty.
Funkce my i
•
Kliknutí pravým v okn - zobrazí se menu
• Show Zones/Countries :
• Vybrané Countries: Zobrazí zóny pro vybranou zemi.
• Vybrané Zones : Zobrazí zem ve vybrané zón .
• Show Calls Worked – Zobrazí v echny ud lané zna ky z této zem nebo zóny.
• Set Grid center – Otev e dialog, kde m ete vlo it desired lokátor (na 4 místa), který
bude st edem zobrazení lokátor .
• Help – Zobrazí help pro toto okno.
Funkce buton
•
•
•
•
Country – Zobrazí zem ud lané na vybraném pásmu.
ZN – Zobrazí zóny na vybraném pásmu.
Sect – Zobrazí sekce nebo státy na vybraném pásmu.
Other – Zobrazí dal í mo né násobi e ud lané na vybraném pásmu.
• ve VHF contestu bude zobrazen p ehled Grid square (lokátor ).
•
Auto - Band filter
• Auto – Zobrazí pásma pro vybraný contest (v inou 6 hlavních HF pásem)
• HF – zobrazí v ech 6 hlavních HF pásem
• VHF - zobrazí v echna VHFpásma (50 MHz a vy í)
• HF + WARC – zobrazí v echna HF pásma
• All separate bands - 1.8, 3.5, 7 .... a do 241 GHz
•
Auto - Mode filter
• Auto – Zobrazí módy vybrané pro zvolený contest (CW, SSB, Mixed, Digi)
• jeden block pro pásmo kdy je vybraný single mode
• dva bloky pro pásmo kdy je vybraný Mixed jako Mode category v dialogu
Choose Which Contest to Log
• CW – zobrazí pouze CW spojení (jeden blok pro pásmo)
• SSB – zobrazí pouze SSB spojení (jeden blok pro pásmo)
• Dig – zobrazí pouze Digital spojení (jeden blok pro pásmo)
• Rev –kdy není v single mode contestu tento button vybrán, dal í mód (SSB versus
CW) (jeden blok pro pásmo)
Reset – Resetuje oba filtry na Auto
•
Barvy
•
•
(light) Red – White – Toho pot ebujete, ud lejte ho.
Ud laná zem , zóna, sekce nebo lokátor.

Podobné dokumenty