VHD – 400

Komentáře

Transkript

VHD – 400
VHD – 400
Digitální Video Rekordér
UŽIVATELSKÝ NÁVOD
1
POZOR
NA ÚRAZ EL. PROUDEM
UPOZORNĚNÍ:
Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti, nebo vlhku.
Používejte pouze zdroje energie uvedené na etiketě. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli škody
vzniklé jakýmkoliv neodborným zacházením, i když jste byli upozorněni na možnost takových škod.
Symbol blesku v trojúhelníku označuje, že uvnitř zařízení jsou zakryté neizolované části pod
napětím a odkrytí těchto částí může vést k úrazu elektrickým proudem
Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a
dodržování bezpečnostních a servisních pokynů uvedených v návodu.
Upozornění:
Informace v tomto manuálu byly aktuální, když byl vydán. Výrobce si vyhrazuje právo změnit nebo
odstranit jakýkoliv obsah v tomto manuálu kdykoliv. Firma VIAKOM nezaručuje ani nepřebírá právní
odpovědnost za správnost, úplnost nebo užitečnost tohoto manuálu. Obsah tohoto manuálu se může
změnit bez předchozího upozornění.
Produkty a názvy společností mohou být registrovanými obchodními známkami, nebo obchodními názvy
svých odpovídajících vlastníků.
Bezpečnostní informace:
Jedná se o produkt 1.bezpečnostní třídy (s ochranným uzemněním země začleněné do napájecího kabelu).
Zástrčka musí být vložena do zásuvky opatřené ochranným zemnícím kontaktem. Při jakémkoli přerušení
ochranného vodiče uvnitř nebo vně přístroje je pravděpodobné, že bude tento přístroj nebezpečný.
Úmyslné přerušení ochranného vodiče je zakázáno.
Voda a vlhkost:
Nevystavujte zařízení přímému ani nepřímému kontaktu s vodou. Nepokládejte na přístroj žádné předměty
s tekutinami, např. vázy apod.
Soulad s normou FCC:
Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B a je v souladu s limity
části 15 předpisů FCC. Tyto limity zabezpečují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při
umístění v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiové
frekvence. Pokud instalace tohoto zařízení není provedena podle pokynů, zařízení může
způsobovat rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že k rušení v některém konkrétním
případě nedojde. Pokud zařízení způsobuje rušení rádiového nebo televizního příjmu bude muset
uživatel toto rušení odstranit.
Upozornění: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou zbavit
uživatele možnosti obsluhovat tohoto zařízení.
2
OBSAH
1.
Přehled
1.1
1.2
2.
Popis DVR
2.1
2.2
3.
Čelní panel
Zadní panel
Živý náhled
3.1
4.
Funkce
Náhled
Obrazovka živého náhledu
3.1.1 Horní menu
3.1.2 Spodní menu
3.1.3 Cameo menu
Nastavení
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Nastavení systému
4.1.1 Obecné
4.1.2 Alarmový výstup
4.1.3 Disk
4.1.4 Monitor
4.1.5 Účet
4.1.6 Konfigurace
4.1.7 Vypnutí systému
Nastavení zařízení
4.2.1 Kamera
4.2.2 PTZ
4.2.3 Spot
4.2.4 Sekvence
4.2.5 Privátní zóna
Nastavení události
4.3.1 Pohyb
4.3.2 Alarmový vstup
4.3.3 Ztráta videa
4.3.4 Systém
4.3.5 Displej
Nastavení záznamu
4.4.1 Možnosti záznamu a plánovač
4.4.2 Pre / post událost
4.4.3 Audio
4.4.4 Ruční
Nastavení sítě
4.5.1 Síť
4.5.2 Sériové rozhraní
4.5.3 DDNS
4.5.4 E-mail
3
4.6
5.
Vyhledávání
5.1
6.
Obrazovka vyhledávání
5.1.1 Menu vyhledávání
5.1.2 Vyhledávání podle kalendáře
5.1.3 Vyhledávání podle události
5.1.4 Seznam překrývajících se záznamů
5.1.5 Panorama vyhledávání
5.1.6 Chytré vyhledávání
5.1.7 Vyhledávání ve vybrané oblasti
Záloha
6.1
7.
Systémové informace
4.6.1 Log systému
4.6.2 Status
4.6.3 Verze
Přehrání zálohovaných dat
Přílohy
7.1
7.2
Specifikace
Možné závady a jejich řešení
4
1. Přehled
1.1 Funkce
Toto DVR poskytuje kvalitní obraz v živém zobrazení i při přehrávání záznamu.
Pentaplexní operační výkon (živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený
přístup).
Až 16 analogových kanálů / vstupů ( v závislosti na modelu)
Několik módů záznamu (ruční, podle plánovače, podle události).
Několik možností vyhledávání (podle data/času, kalendáře, události).
Několik možností přehrávání (Normálně/rychle/pomalu, krokově, pozpátku, chytře,
panoramaticky, opakovaně).
Funkce automatického přepisu.
Přehledně strukturované menu DVR pro snadnou obsluhu.
Podpora až 16 kanálového audia.
Ovládání myší.
Upozornění na e-mail (alarm, detekce pohybu, ztráta videosignálu, porucha HDD
atd.).
5
1.2 Náhled
Upozornění
Kamery
HDMI / VGA
Monitor
PTZ
klávesnice
IP síť
Alarmový
výstup
Siréna
PTZ
Čidla / senzory
6
2. Popis DVR
2.1
Čelní panel
Poznámka:
DVR zapněte až po zapojení napájení, kamer a monitoru.
Čelní panel VHD400
Vyměnitelný
HDD
Menu
Čísla (1~0)
Přehrávání
Power LED
2 x USB
Přijímač IR
7
Tlačítka na čelním panelu
Čelní panel tohoto DVR je stejný jako VCR nebo multiplex ér a funkce jsou také podobné.
Pomocí tlačítek na čelním panelu je možné nastavit DVR.
Tlačítka čísel (1 ~ 0)
Tlačítka na výběr kamery / kanálu.
Tato tlačítka mohou být použita pro vložení hesla.
Tlačítko “Function”
Výběr funkcí v PTZ módu.
Tlačítko “Live”
Změní mód z vyhledávání nebo přehrávání na živý náhled.
Tlačítko”Zoom / Iris / Focus”
Změní mód pro kontrolu zoomu, clony a ostření.
Tlačítka “+” / “-“
Zvýší nebo sníží hodnotu zoomu, clony a ostření.
Tlačítko “Backup (PTZ preset)”
Vstup do menu “Backup”. Návrat zpět na předchozí obrazovku. Zpět na živý náhled přes tlačítko”Live”. V PTZ módu je
použito k nastavení prepozic.
Tlačítko “Search (Rotate)”
Vstup do menu pro vyhledávání záznamu. Návrat zpět na předchozí obrazovku. Zpět na živý náhled přes
tlačítko”Live”. V módu funkce, zobrazí sekvenci.
Tlačítko “Instant (Key)”
Spustí nahrávání, pokud je tlačítko stisknuto v živém náhledu. V módu funkce, uzamkne tlačítka.
Tlačítko “Setup”
Vstup do menu pro nastavení DVR. Administrátorský přístup (heslo). Návrat zpět na předchozí obrazovku.
Tlačítko “Pano-rama”
V módu přehrávání záznamu spustí panorama funkci.
Tlačítko “Exit”
Opustit menu pro nastavení a návrat na předchozí obrazovku.
Tlačítko “PTZ”
Vstup do PTZ módu.
Tlačítko “Smart”
Spustí chytré vyhledávání.
8
Tlačítko “Replay”
Spustí přehrávání záznamu.
Tlačítka ”▲,
▼, ◄, ►”
Tlačítka pro pohyb nahoru, dolu, doleva a doprava.
▲
Při přehrávání záznamu vyvolá panoramatické vyhledávání
V PTZ módu ovládá pohyb kamery.
▼
Při přehrávání záznamu vyvolá funkci chytrého vyhledávání
V PTZ módu ovládá pohyb kamery.
◄
Při přehrávání záznamu spustí záznam pozpátku. Pokud je přehrávání v pauze zobrazuje předchozí snímek.
V PTZ módu ovládá pohyb kamery.
►
Při přehrávání záznamu spustí záznam. Pokud je přehrávání v pauze zobrazuje následující snímek.
V PTZ módu ovládá pohyb kamery.
Poznámka:
Pro chytré vyhledávání musí být záznam pořízen v režimu nahrávání při události. Jinak zobrazí živý
náhled.
Tlačítko “Fast reverse play (PTZ)”
Rychlé přehrávání zpět. Rychlost přehrávání se změní při opětovném stisknutí. V PTZ módu má funkci zoom out. Při
živém náhledu, přepne do PTZ módu.
Tlačítko “fast forward play (Replay)”
Rychlé přehrávání. Rychlost přehrávání se změní při opětovném stisknutí. V PTZ módu má funkci zoom in. Při živém
náhledu, přehraje poslední nahraný úsek záznamu (přepne do přehrávacího módu).
USB 2.0 port
Port pro připojení USB myši nebo USB flash disku (pro update firmwaru nebo zálohu).
9
2.2
Zadní panel
Zadní panel VHD400
1)
DC 12V: Konektor pro připojení napájecího adaptéru.
2)
Network: Konektor pro připojení k místní síti a internetu.
3)
HDMI: Konektor pro připojení monitoru pomocí HDMI.
4)
VGA: Konektor pro připojení monitoru pomocí VGA (d-sub).
5)
SDI inputs: Konektory pro připojení kabelů od HD-SDI kamer.
6)
RS-485
Alarm out: Alarmový výstup
Senzor input: Vstup čidel/senzorů
Audio in: Audio vstup
Audio out: Audio výstup
10
3. Živý náhled [Live]
3.1
Obrazovka živého náhledu
Zprávy systému
Název kamery
Status nahrávání
Obrazovka
živého náhledu
PTZ informace
Zvětšení / zmenšení
obrazovky
Status záznamu
Informace o
zobrazeném
kanálu
Ikona sekvence
Aktuální datum a čas
Informace o události
Ikona nahrávání
Při nahrávání v živém náhledu
Ikona ztráty signálu
Pokud není video signál
Ikona času
Při nahrávání podle plánovače
Ikona audia
Pokud je generován zvuk v živém
náhledu
Ikona pohybu
Pokud je detekován pohyb
Ikona zmrazení
Pokud je zmrazen obraz
Ikona senzoru
Při detekci senzorem
Ikona sekvence
Pokud se mění obrazovka automaticky
3.1.1 Horní menu
Pokud stisknete tlačítko▲ na dálkovém ovladači nebo na čelním panelu nebo zajedete myší nad horní okraj při
zobrazeném živém náhledu. Zobrazí se horní menu.
11
4.1.2 Spodní menu
Pokud stisknete tlačítko▼ na dálkovém ovladači nebo na čelním panelu nebo zajedete myší pod spodní okraj při
zobrazeném živém náhledu. Zobrazí se spodní menu.
3.1.2 Cameo menu
Pokud stiskneme při živém zobrazení tlačítko enter na dálkovém ovladači nebo na čelním panelu zobrazí se modrý
čtvercový kurzor. Pokud tlačítko enter stiskneme ještě jednou, zobrazí se cameo menu.
Cameo change:
Freeze:
Freeze all:
Sequence:
Kamera zobrazená v živém zobrazení může být přiřazena na aktuálně zobrazený kanál
pomocí popup okna.
Zmražení (pauza) obrazu v živém zobrazení
Zmražení (pauza) všech kanálů obrazu v živém zobrazení
živé zobrazení zobrazí kanál za kanálem
12
PTZ:
PTZ kamera musí být připojena, jinak nebude toto menu aktivní.
PTZ kameru lze ovládat pomocí kláves na čelním panelu, na dálkovém ovladači anebo myší. Po kliknutí pravým
tlačítkem myši na kanál s PTZ kamerou.
Nastavení rychlosti PTZ lze nastavit hodnoty 1 – 8
Poznámka: pokud pohybujeme PTZ kamerou pomocí myši, tak záleží na pozici kurzoru čím dále od
středu obrazovky, tím rychleji kamerou pohybujeme.
Nastavení prepozice
Nastavte prepozici. Uložený preset lze poté vyvolat číslem této prepozice
Tour z prepozic
Může být nastaveno až 6 seznamů prepozic, podle kterých se kamera bude přesouvat z pozice na
pozici.
Nastavení bodu patern
Pattern může být nastaveno pohybem, zoomem, fokusem a clonou. Po stisknutí tlačítka begin
nastavte kameru na požadovanou pozici a hodnotu a stiskněte tlačítko end. Uloží se hodnoty pro
polohu, zoom, zaostření a clony.
Tour z patternu
PTZ kamera se pohybuje podle nahraných bodů patternu
Auto focus, napájení a přísvit
Automatické nastavení zaostření, napájení a přísvitu může být nastaveno pro každou kategorii
OSD menu
Lze vypnout / zapnout OSD menu
Zoom 2x
Přiblížení 2x
Zoom 4x
Přiblížení 4x
Audio on
Zapnout / vypnout audio
13
4. Nastavení [Setup]
V horním menu zvolíme setup
Po kliknutí na ikonu setup se zobrazí okno pro přihlášení
Vložte heslo a potvrďte tlačítkem OK
Továrně: admin / 1
4.1
Nastavení systému
V tomto menu lze nastavit obecné vlastnosti DVR, alarm, disk, monitor, uživatele, nastavení a vypnout
DVR.
Vyberte z menu system
14
4.1.1
Obecné nastavení [General]
Záložka “system“
Language
Výběr jazyka.
(English, Germany, French, Spanish, Japanese, Chinese, Italian, Russian, Dutch and Korean).
Key tone
Unit address
Base camera no
Zapne / vypne zvuk při stisknutí tlačítek.
Zde se nastaví ID DVR.
Používá se pro ovládání více DVR jedním dálkovým ovladačem.
Nastaví počáteční číslo kamery.
Pokud se toto číslo nastaví např. 17 kamera na prvním kanálu bude mít č. 17.
Menu timeout
Nastaví čas zobrazení menu při nečinnosti, poté se menu zavře.
Record retention
Znemožní přehrání starších dat.
Backup confirm
Potvrdit proces zálohy (login proces)
Výběr mezi 0 a 99 dní. Pokud nastavíte 3 dny, nebude možné přehrát záznam starší 3 dní.
HDD overwrite
Vyberte zapnout / vypnout přepis dat na pevném disku.
Poznámka: pokud je nastaven na OFF. Záznam bude zastaven po zaplnění disku.
15
Záložka “Date / time”
Date format
Time zone
Vyberte formát zobrazení data.
(YY/MM/DD) / (MM/DD/YY) / (DD/MM/YY).
Vyberte časovou zónu a DST.
Pokud město nepoužívá DST bude automaticky nastaveno na OFF.
Date display
Zobrazit / nezobrazit datum v živém náhledu.
Date / Time
Změna data a času.
NTP
Nastavení NTP serveru.
Čas DVR je synchronizován pomocí NTP server.
Továrně nastavený server [pool.ntp.org] který může být změněn.
[Sync now] Synchronizovat čas okamžitě
[Auto Sync] Synchronizovat denně automaticky
Holiday
4.1.2
Přidat nebo odebrat dovolenou.
Alarmový výstup [Alarm out]
Signal
Vyberte on / off pro použití alarmu na kanál.
Alarm set test
Vyzkoušejte zda nastavení alarmového výstupu funguje.
Alarm clear test
Stiskem tlačítka clear bude nastavení smazáno.
Stiskněte tlačítko set a alarmový výstup bude aktivován.
16
4.1.3
Disk
Záložka “Install”
Zde jsou zobrazeny informace o nainstalovaných discích (HDD).
Poznámka: Pokud instalujete disk poprvé,
můžete jej zformátovat pomocí tlačítka
install.
Záložka “Check / USB”
Record start time
Zobrazuje čas nejstaršího záznamu.
Record end time
Zobrazuje čas nejnovějšího záznamu.
Disk check
Zkontroluje data mezi výše zmíněnými časy.
USB reset
Obnoví připojení USB.
USB format
Naformátovat připojené USB.
17
4.1.4
Monitor
HDMI
Výběr rozlišení HDMI monitoru.
Filter
Border color
Výběr barvy rámečku menu.
Alpha blending
Nastavení transparentnosti menu.
(0 – 20) čím vyšší číslo, tím průhlednější menu.
Display position
HDMI
4.1.5
Alpha blending
Účet [Account]
Lze volně přidávat a mazat uživatele. Pokud přidáváme uživatele, musíme zadat i nové heslo.
Pokud mažeme uživatele, potvrdíme opět heslem.
Továrně nastavené přihlašovací údaje jsou ADMIN a heslo 1
Poznámka:
Továrně nastavený účet může být smazán po zadání jiného účtu.
Pokud smažete administrátorský účet a nemáte založen jiný administrátorský účet, nedostanete se do
menu [setup]!
Pomocí [perm] menu můžete nastavit oprávnění každému účtu.
18
4.1.6
Konfigurace [Configuration]
Slot
Pozice pro uložení různých konfigurací DVR.
Date
Zobrazuje datum posledního uložení konfigurace.
Load
Nahrát uložené nastavení konfigurace.
Save
Uložit aktuálně nastavenou konfiguraci.
Del
Smazat pozici s uloženou konfigurací.
Export
Exportuje konfiguraci na USB nebo na DVD.
Import
Nahraje konfiguraci z USB nebo z DVD.
[Default] – tovární nastavení (doporučujeme neměnit).
Import
4.1.7
Export
Vypnutí systému [Shutdown]
Restart
restartuje DVR.
Shutdown
Vypne DVR.
19
4.2
Nastavení zařízení
V tomto menu lze nastavit kamery, PTZ, Spot, Sekvenci a privátní zóny.
Vyberte z menu device
5.2.1
Kamera [Camera]
Camera label
Název kamery zobrazený v živém náhledu.
Title
Název kamery. (Po označení tohoto pole se zobrazí virtuální klávesnice.)
Enable
Vyberte On / Off pro aktivování / deaktivování kanálu (vstupu).
Hidden
Vyberte On / Off pro zobrazení / skrytí kamery v živém náhledu
(Zaznamenají se i skryté kamery).
[All / Number / Name / Off](Všechny / Číslo / Jméno / Vypnuto)
Poznámka: Pokud vyberete [Enable] – [Off], nebude se kamera zaznamenávat a nebude ani
zobrazen jení název ani číslo kanálu.
Virtuální klávesnice
Po výběru názvu kamery se
zobrazí virtuální klávesnice.
Název kamery nesmí být delší než
11 znaků.
20
4.2.2
PTZ
Port
Po vybrání této položky lze nastavit přenosovou rychlost a další parametry podle
nastavení kamery.
Address
Výběr ID pro použití PTZ (musí se shodovat s nastaveným ID kamery).
Protocol
Výběr PTZ protokolu (musí se shodovat s nastavením kamery).
Poznámka: Baud rate, data bit, parity, stop bit ID a protocol závisí na nastavení použité kamery.
Upozornění: Pokud připojujete kameru po RS-485, přečtěte si návod ke kameře.
4.2.3
Spot
Camera
Výběr kamery zobrazené na spot monitoru.
Default
Výběr kamery zobrazené na spot monitoru při vypnuté spot sekvenci.
Sequence
Výběr On / Off pro zapnutí / vypnutí spot sekvence.
Dwell
Časový interval přepnutí spot sekvence na další kanál. Maximální hodnota je 256s.
Popup
Výběr On / Off pro zapnutí / vypnutí pop-up obrazovky při události.
Výjimka: VHD400 nepodporuje spot funkce.
21
4.2.4
Sekvence [Sequence]
Page dwell time
Výběr času před přechodem na další kanál.
Cameo dwell time
Výběr času pro cameo sekvenci.
Poznámka: Cameo sekvencí je myšleno že jsou kamery přepínány ve výseči obrazovky.
Dwell time
4.2.4
Výběr kamery
Privátní zóna [Private zone]
Zone enable
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí privátní zóny v živém náhledu i přehrávání.
Zone color
Výběr barvy zakryté plochy
Zone
Výběr zóny která bude překryta vybranou barvou.
(Po stisku tlačítka Zone se zobrazí náhled kamery.)
Poznámka: Posuneme modrý bod na požadované místo a stikneme tlačíto OK. Chytneme a táhneme čímž
vybereme požadovanou plochu a stiskneme tlačítko OK. Výsledkem bude plocha zakryta nastavenou barvou.
Tip: Po kliknutí pravým tlačítkem myši se zobrazí menu s jehož pomocí můžeme smazat, uložit vybranou plochu.
Zóna
Menu po stisku pravého tlačítka myši
22
4.3
Nastavení události
V tomto menu lze nastavit detekci pohybu, alarmové vstupy, ztrátu videa, systém a displej.
Vyberte z menu event
4.3.1
Pohyb [Motion]
Záložka “Input”
Active
Výběr On / Off pro aktivaci / deaktivaci detekce pohybu.
Level
Výběr citlivosti detekce pohybu (1 – 5).
Area
Výběr detekční zóny.
Tip: Pokud vyberete Active+ / Level+ / Area+ v tabulce, můžeme změnit nastavení všech kamer najednou.
Při výběru detekční zóny se zobrazí červený čtvereček v levém horním rohu. Po stisku tlačítka OK se změní barva
na zelenou. Zóna detekce pohybu může být zvolena pomocí směrových tlačítek.
Poznámka: Pokud je čtvereček zelený, volíte detekční zónu.
Po zvolení detekční zóny se zobrazí menu detekční zóny
o
o
o
o
o
Výběr detekční zóny
Select all
Clear all
Save
Close
Exit
Výběr celé plochy jako detekční zóny.
Vyčištění plochy detekční zóny.
Uložit změny.
Zavřít toto menu.
Odejít z nastavení detekční zóny.
Menu detekční zóny
23
Záložka “Action”
Record
Výběr kanálu pro nahrávání
Alarm
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí alarmu.
Buzzer
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí bzučáku
Preset
Nastavení čísla prepozice.
(Pokud je detekován pohyb, PTZ kamera přejede na tuto prepozici).
E-mail
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí emailové notifikace.
Tip: V továrním nastavení se bude při detekci pohybu nahrávat jen kanál kde byl pohyb detekován.
24
4.3.2
Alarmový vstup [Alarm in]
Záložka “Input”
Tip: Pokud vyberete Active+ / Type+ v
tabulce, můžeme změnit nastavení všech
kamer najednou.
Active
Výběr on / off pro aktivaci alarmu
Name
Název kamery.
Type
Výběr typu alarmu (NO: normalní otevřený / NC: normální zavřený)
Záložka “Action”
Record
Výběr kanálu pro nahrávání
Alarm
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí alarmu.
Buzzer
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí bzučáku
Preset
Nastavení čísla prepozice.
(Pokud je detekován pohyb, PTZ kamera přejede na tuto prepozici).
E-mail
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí emailové notifikace.
25
4.3.3
Ztráta videa [Video loss]
Záložka “Action”
Tip: Pokud vyberete Active+ v
tabulce, můžeme změnit nastavení
všech kamer najednou.
Active
Výběr on / off pro aktivaci / deaktivaci.
Záložka “Action”
Record
Výběr kanálu pro nahrávání
Alarm
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí alarmu.
Buzzer
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí bzučáku
Preset
Nastavení čísla prepozice.
(Pokud je detekována ztráta videa, PTZ kamera přejede na tuto prepozici).
E-mail
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí emailové notifikace.
26
4.3.4
Systém [System]
Záložka “Warning”
Check interval
Výber intervalu upozornění (1 – 24 hodin).
Disk warning
Výběr upozornění při chybě disku.
(Off – Vypnuto / Popup / Popup + buzzer – popup + bzučák)
Threshold
Kritická hodnota pro upozornění.
Current temp
Aktuální teplota systému.
Záložka “Disk”
Disk full warning
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí upozornění na plný disk.
Used space
Zobrazuje využité místo na disku.
Alarm
Výběr kanálu výstupního alarm kontaktu.
Buzzer
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí bzučáku.
Message
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí upozornění.
27
Záložka “E-mail”
Power / Menu / Login fail / Disk full/ Log in /SMART
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí upozornění na email.
4.3.5
Displej [Display]
Popup dwell
Výběr času zobrazení v sekundách (0 – 100).
Event message
Výběr on / off pro zobrazení / skrytí upozornění na událost.
Event popup
Výběr on / off pro zobrazení / skrytí popup okna.
28
4.4
Nastavení záznamu [Record]
V tomto menu lze nastavit možnosti záznamu, plánovač, pre / post, audio a ruční nahrávání.
Vyberte z menu record
4.4.1
Možnosti záznamu a plánovač [setup & record]
Record mode
Výběr módu záznamu Continuous / Schedule pro záznam kontinuální nebo podle plánovače
1) Kontinuální záznam [Continous]
Day time
Výběr denního času (noční čas se změní automaticky podle časového pásma).
Weekend
Nastavení víkendové zóny.
Menu záznam [Record]
Normal
Nastavit počet snímků a rozlišení pro nahrávání.
Event
Nastavit nahrávání při události (počet snímků / rozlišení / po nehrávání [5 – 100s]).
29
2) Záznam podle plánovače [Schedule]
Lze nastavit 3 různé nastavení režimu záznamu na den a hodinu (set1 , set2 a set3). Nastavení kvality
záznamu lze provést v menu record.
Tip: Pro nastavení režimu záznamu set1, set2 a set3 změníme record mode na continous a změníme
nastavení v menu record.
Po výběru [record mode] z [continous] na [schedule], se v menu record změní záložky
day / night / weekend na set1 / set2 / set3. Také se zde nastavuje počet snímků a rozlišení záznamu.
Tip: Počet snímků za sekundu může být nastaven pomocí směrových šipek při zobrazeném menu.
4.4.2
Nastavení nahrávání před a po události [Event pre / post]
Pre record
Nastavení času nahrávání před událostí (max 60s).
Post record
Nastavení času nahrávání po události (max 100s).
30
4.4.3
Audio
Record
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí zvuku k záznamu pro jednotlivé kanály.
Tip: Pokud vyberete Record+ v tabulce, můžeme změnit nastavení všech kanálů najednou.
4.4.3
Ruční záznam [Manual]
FPS
Výběr snímků za sekundu při nahrávání pro jednotlivý kanál.
Quality
Výběr rozlišení pro jednotlivý kanál.
Audio
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí zvuku k záznamu pro jednotlivé kanály.
Tip: Pokud vyberete FPS+ / Quality+ / Audio+ v tabulce, můžeme změnit nastavení všech kanálů najednou.
31
4.5
Nastavení sítě [Network setup]
V tomto menu lze nastavit síť, sériové rozhraní, DDNS a E-mail.
Vyberte z menu Network
4.5.1
Síť [Lan]
Záložka “Server”
DHCP
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí dynamické IP adresy.
Host name
Síťový název tohoto DVR.
IP address
Volba IP adresy (dostupné pokud je DHCP nastaveno na off).
Netmask
Volba masky sítě (dostupné pokud je DHCP nastaveno na off).
gateway
Volba brány sítě (dostupné pokud je DHCP nastaveno na off).
DNS server
Volba adresy DNS serveru (dostupné pokud je DHCP nastaveno na off).
Check internet
Kontrola dostupnosti internetu.
Pokud je zvoleno off DVR získá IP adresu automaticky od routeru.
32
Záložka “Server2”
DHCP
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí dynamické IP adresy.
IP address
Volba IP adresy (dostupné pokud je DHCP nastaveno na off).
Netmask
Volba masky sítě (dostupné pokud je DHCP nastaveno na off).
Záložka “Client”
Client access
Výběr přístupu klientů (All / Range).
Begin address / End address
Výběr adres klientů kteří mohou vydáleně přistoupit k tomuto DVR.
XMS / Web port (TCP)
Nastavení web a XMS portu.
Remote restart
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí možnosti vzdáleně restartovat DVR.
Remote config
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí možnosti vzdáleně nastavovat DVR.
(Dostupné pokud je client access nastaven na range.)
33
4.5.2
Sériové rozhraní [Serial]
Nastavení rozhraní RS-232 [RS-232 input setup]
Serial type
Výběr externího zařízení.
Model
Výběr komunikačního protokolu.
Port
Výběr Baud rate / data bit / parity / stop bit.
Nastavení rozhraní RS-485 [RS-485 input setup]
4.5.3
Serial type
Výběr externího zařízení.
Model
Výběr komunikačního protokolu.
Port
Výběr Baud rate / data bit / parity / stop bit.
DDNS
DDNS server
Výběr DNS serveru (ezddns.com / dyndns.com / changeip.com).
Host name
Vložit jméno hosta registrované na DDNS serveru.
Username
Vložit uživatelské jméno registrované na DDNS serveru.
Password
Vložit heslo k registrovanému jménu na DDNS serveru.
Router IP
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí posílání IP informací DDNS serveru.
Status
Kontrola správnosti nastavení.
Pokud používáte nějaký router, nastavte na on.
Poznámka: Pro použití DDNS serveru se nejdříve připojte k DDNS serveru a registrujte si jméno hosta,
uživatelské jméno a heslo a poté vložte tyto informace do DVR.
34
4.5.4
E-mail
Záložka “Address”
Send mail
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí posílání emailu.
Schedule
Nastavení času pro odeslání emailu (od / do [From / To]).
E-mail address
Vložit emailové adresy příjemců.
Záložka “Server”
Mail server
Výběr mail serveru (SMTP server / DVR system).
User name
Vložit uživatelské jméno.
User email
Vložit emailovou adresu.
Server address
Vložit adresu serveru.
Login ID
Vložit přihlašovací jméno.
Login password
Vložit heslo k přihlašovacímu jménu.
35
4.6
Systémové informace [System information]
V tomto menu lze zobrazit logy, Status a verzi systému.
V horním menu zvolte ikonu [Information].
4.6.1
Log systému [System log]
Listovat logy systému lze pomocí směrových šipek vlevo a vpravo.
4.6.2
Status
Záložka “Disk”
Zobrazí status HDD.
Check SMART now
Zkontroluje SMART informace.
HDD information
Zobrazí informace o HDD.
Záložka “Record”
Zobrazí status nahrávání.
36
Záložka “Audio”
Zobrazí status audia.
Záložka “Camera”
Zobrazí status kamer.
4.6.3
Verze [Version]
Zobrazí verzi a informace o DVR.
37
5. Vyhledávání [Search]
V horním menu zvolíme search
Po kliknutí na ikonu search se zobrazí okno pro přihlášení
Vložte heslo a potvrďte tlačítkem OK
Továrně: admin / 1
Quick search
Vyhledávání podle uživatelem zvoleného času.
Calendar
Vyhledávání podle data a času pomocí kalendáře.
Event search
Hledání podle události.
Overlapped list
Hledání překrývajících se záznamů díky změně času.
Go to first
Přejít na první záznam (nejstarší uložený).
Go to last
Přejít na poslední záznam (nejčerstvější).
38
5.1
Obrazovka vyhledávání [Search screen]
Zprávy systému
Název kamery
Informace o události
Ikona hledání
Obrazovka
Vyhledávání
Čas oblasti
opakování
Zvětšení / zmenšení
obrazovky
Stav záznamu (%)
Ikona audio
záznamu
5.1.1
datum a čas záznamu
Menu vyhledávání [Search menu]
Stejně jako se zobrazuje spodní menu v živém náhledu, zobrazí se menu vyhledávání po zajetí myší pod
spodní okraj obrazovky přehrávání, zobrazí se menu vyhledávání.
Přehrát 1 snímek vzad
Přehrát rychle vzad
Přehrát rychle vpřed
Přehrát 1 snímek vpřed
Přehrát vzad
Rozdělení obrazovky
Skok na konec
Přehrát
Opakování
Skok na začátek
Pauza
39
Opustit přehrávání
5.1.2
Vyhledávání podle kalendáře [Calendar search]
a) Výběr data pomocí směrových šipek. Datum se záznamem je zvýrazněn oranžově.
b) Výběr času pomocí směrových šipek. Po výběru hodin se objeví minuty.
Poznámka: Barva grafu záznamu se mění s typem záznamu
(kontinuální záznam = modrá, audio záznam = světle modrá, záznam události = červená).
40
5.1.3
Vyhledávání podle události [Event search]
Date
Výběr data pro vyhledávání.
Motion
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí události pro vyhledávání.
Alarm in
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí události pro vyhledávání.
Video loss
Výběr on / off pro zapnutí / vypnutí události pro vyhledávání.
Select camera
Výběr kamery pro vyhledávání.
View search log
Zobrazit výsledek na základě zadaných parametrů.
Hour
Výběr časového úseku k zobrazení.
Prev
Zobrazit předchozí stránku.
Next
Zobrazit další stránku.
Go to
Zobrazí záznam vybrané události.
41
5.1.4
Seznam překrývajících se záznamů [Overlapped list]
Pokud se změní čas nebo při změně letního času, vzniknou překrývající se záznamy.
Po výběru a stisku tlačítka [Play], máme na výběr [Quick search] a [Event search].
42
5.1.5
Panorama vyhledávání [Panorama search]
Pokud se při normálním vyhledávání stiskne tlačítko [Panorama].
Pokud se stiskne pravá tlačítko myši a vybere se [Panorama].
Spustí se přehrávání snímek po snímku.
5.1.6
Chytré vyhledávání [Smart search]
Pokud se při normálním vyhledávání stiskne tlačítko [Smart].
Spustí se přehrávání podle událostí.
5.1.7
Chytré vyhledávání [Smart search]
Pokud se při normálním vyhledávání stiskne tlačítko [Lock].
Při prvním stisku vybere startovací pozici a při druhém stisku konečnou pozici.
Pokud se stiskne myši zakroužkované tlačítko (viz obrázek níže).
Přehraje se opakovaně vybraný úsek.
Na obrazovce se objeví tyto údaje.
43
6. Záloha [Backup]
V horním menu zvolíme backup
Po kliknutí na ikonu backup se zobrazí okno pro přihlášení
Vložte heslo a potvrďte tlačítkem OK
Továrně: admin / 1
Target
Výběr zálohovací jednotky (USB / DVD).
From
Výběr počátečního data a času.
To
Výběr koncového data a času.
Backup title
Název zálohy.
Select camera
Výběr kamery pro vyhledávání.
Earliest record
Zobrazuje nejstarší záznam.
Latest record
Zobrazuje nejnovější záznam.
Require space
Odhadovaná velikost zálohy.
Write
Uloží zálohu.
44
6.1
Přehrání zálohovaných dat [Playback with backup data]
Spolu se zálohovanými daty se uloží i DVR přehrávač.
Zálohovaný záznam může být přehrán pouze pomocí tohoto přehrávače.
Můžeme exportovat obrázek JPG přímo z přehrávače.
45
7. Přílohy [Appendix]
7.1
Specifikace [Specification]
46
7.2
Možné závady a jejich řešení [Trouble shooting]
Závada
Není napájení
Není obraz z kamery
Žádný záznam
Nepřipojeno k síti
Dálkový ovladač nefunguje
Není zvuk v živém náhledu
Není zvuk při přehrávání
Chytré vyhledávání nefunguje
Projev a řešení
Pokud nesvítí kontrolka napájení, zkontrolujte následující.
- Zda je zařízení správně připojeno do elektrické sítě na obou koncích kabelu (u DVR i u
zásuvky ve zdi.
- Připojte korektně kabel(y) mezi kamerou a DVR.
- Zkontrolujte připojení mezi DVR a monitorem.
- Zkontrolujte napájení kamery a nastavení objektivu.
- Jelikož se může jednat o dočasnou chybu, restartujte DVR.
- Může být špatně nastavená kamera nebo DVR , resetujte nastavení DVR a kamery do
továrního nastavení. (Menu > Configuration > Default Load > OK > OK)
Doporučení: Před nastavením DVR do továrního nastavení si zazálohujte vaše nastavení.
Pokud nebliká kontrolka nahrávání, zkontrolujte následující.
- HDD musí mít dostatek volného místa, jinak se záznam neuloží.
- Smažte data z HDD nebo nastavte přepisování [HDD overwrite] na [ON] (5.1.3 disk).
- může být poškozen HDD, vyměňte jej.
- Zkontrolujte nastavení záznamu.
Pokud nebliká kontrolka sítě, zkontrolujte následující.
- Zkontrolujte připojení k routeru / switchi.
- Zkontrolujte síťový kabel a jeho správné připojení.
- Zkontrolujte nastavení sítě (5.5).
- Zkontrolujte zda není přepólovaná baterie.
- Zkontrolujte ID dálkováho ovladače
- Miřte ovladačem na DVR.
- Používejte dálkový ovladač do 7m od DVR.
- Vyměňte baterii
- Zkontrolujte mikrofon a audio kabely.
- Zkontrolujte kabely k reproduktoru a jeho napájení.
- Zapněte audio v Cameo menu
- Nastavte [Audio] na [ON].
- Ikona audio záznamu je zobrazena pouze pokud je audio nahrané. Pokud není tato ikona,
není co přehrát.
- Pro možnost chytrého vyhledávání musí být zapnut záznam podle události.
- Pokud není zapnut záznam podle události při výběru chytrého vyhledávání, vraťte se na
obrazovku živého náhledu.
47

Podobné dokumenty

1 - Funkce tlačítek 2

1 - Funkce tlačítek 2 Poznámka: Při programování tlačítkem DVD, nebo chcete-li použít jiný typ přístroje než ten, který se objeví na dálkovém ovládání (s výjimkou tlačítka TV, které umožňuje pouze ovládání televizoru), ...

Více

STATUT národní soutěže PROFESIONÁL

STATUT národní soutěže PROFESIONÁL fyzická osoba do soutěže bude prostřednictvím elektronické pošty vyrozuměna o tom, že organizátor obdržel její Přihlašovací formulář. Součástí sdělení bude rovněž informace, zda byly při podání při...

Více

H.264 DVR - Express Alarm

H.264 DVR - Express Alarm Počáteční kód DVR je 000000, bez nějakého hesla, uživatel se může přímo přihlásit do hlavního menu. Pro větší bezpečnost může administrátor skrze „Basic Settings“ – „User Password“ změnit kód a hes...

Více

TF 4100PVRt

TF 4100PVRt Pro nejlepší obraz s běžnou televizí použijte SCART kabel. Připojte jeden konec do TV konektoru na přijímači a druhý konec do SCART konektoru na televizi. Některé televize mají spíš SCART vstup, ne...

Více

4 CH H.264 DVR

4 CH H.264 DVR Pentaplexní funkce (živé zobrazení, přehrávání max.4 kamer najednou, nahrávání, zálohování a síťové funkce) Živé zobrazení po LAN a internetu – on-line Přehrávání max. 4kamer najednou Funkce záloho...

Více

Katalog CCTV 2010

Katalog CCTV 2010 CCD snímačů se neustále zdokonaluje. Na trh jsou uváděny postupně nové dokonalejší generace snímačů, které umožňují dosahovat vyššího rozlišení, citlivosti atd. Přestože se mluví o analogových kame...

Více

CAL - LAC

CAL - LAC rozměrů. Čelní panel např. u CAL 3200 (3300) má pouze 24 x 48 mm! Přístroj je řízen mikroprocesorem, obsluha je velmi komfortní. Operátor komunikuje s regulátorem prostřednictvím tří tlačítek a dis...

Více

AVC

AVC Mód FRAME: 720x576 bodů při rychlosti 25fps na systém Mód CIF: 352x288 bodů při rychlosti 100fps na systém • Čtyři úrovně kvality záznamu • Podpora jednoho HDD s kapacitou více než 400GB • Záznam a...

Více