Stručná informace, kterou o sobě poskytli jednotliví kandidáti na

Komentáře

Transkript

Stručná informace, kterou o sobě poskytli jednotliví kandidáti na
Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17
U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
Stručná informace, kterou o sobě poskytli jednotliví kandidáti na
členy školské rady navržení zákonnými zástupci žáků
(kandidáti uvedeni v abecedním pořadí)
Vážení rodiče,
oslovila jsem kandidáty, které jste nominovali na funkce členů školské rady naší
základní školy a požádala je o 3 – 4 věty, kterými by vyjádřili, proč se rozhodli
kandidovat do školské rady naší školy. Zde jsou jejich příspěvky:
Ing. MIRIAM JANYŠKOVÁ
Životní vize: I business může mít sociální rozměr
Motto: Všechno jde, když se chce.
V roli ženy a milující matky chci být aktivním přínosem pro společnost a dávat jí mou vlastní
přidanou hodnotu. Nesmírnou inspirací je mi v tomto můj 6-letý syn Matýsek. Díky němu si
totiž uvědomuji, jak důležité je formovat a rozvíjet malé lidské osobnosti a jak málo často
stačí k tomu, aby správné podněty posilovaly jejich výjimečnost. Vždyť právě v rukou našich
dětí je budoucnost celé společnosti a Země.
Proto mi bude potěšením být přínosem i pro „naše“ děti z Ďáblic.
VOLEBNÍ PROGRAM do školní rady ZŠ Ďáblice
Vzdělání nelze člověku vzít, to má na celý život.
Vzdělání je největší investicí a budoucí devizou každého jednotlivce.
Vzdělání je synonymem kvalitního života a svobody každého.
Vzdělání není jen záležitost hlavy a rozumu, ale také srdce a citu.
Jako členka školní rady ZŠ Ďáblice chci vytvořit a vybudovat komplexní školní vzdělávací
program, který bude jak v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva
školství a tělovýchovy ČR (MŠMT), tak také s podnikatelským duchem každého právního
subjektu ČR.
Filozofickým rámcem tohoto programu jsou 3 pilíře „JÁ – TY – ONI“:
1) JÁ: Rozvoj přirozeného talentu, síly osobnosti a přínosu každého jednotlivého dítěte
Základní škola a mateřská škola,
Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17
tel.: 280 910 960
email: [email protected]
www.skoladablice.cz
IČ: 70930716
Stránka 1
Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17
U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
2) TY: Prohloubení vzájemného vztahu a pochopení s člověkem blízkým dítěti (spolužák rodič – pedagog – zaměstnanci školy)
3) ONI: Budování sounáležitosti školy s místní komunitou, okolním světem i celou
společností
ZŠ Ďáblice je ...
... škola otevřená, vyrovnaná, odpovědná a společenská.
EVA KOTRČOVÁ
Kandiduji z toho důvodu, abych se mohla podílet na tradičním chodu školy. Je to moje
srdeční záležitost, chodila do ní moje babička, já a úspěšně ji ukončily i moje dvě starší děti.
Je nutné, aby byla škola pro všechny děti v klidu absolvovatelná.
Mgr. LUKÁŠ KRUMP, PhD.
Na ZŠ U Parkánu mám dvě děti: Elišku v III. B a Jirku v II. C, kromě toho mám dvouletou
Rozárku.
Proč chci být zvolen do školské rady:
Celý život se zabývám vzděláváním, zejména dospělých. Pracuji jako VŠ učitel matematiky
na matematicko-fyzikální fakultě UK (a externě na VŠE) a kromě toho jsem ve svém volném
čase instruktorem zážitkových kurzů v občanských sdruženích Prázdninová škola Lipnice
a Užitečný život. Mám bohaté zkušenosti se zážitkovou pedagogikou a jsem hluboce
přesvědčen o zásadní roli kvalitního učitele a harmonického a podnětného školního prostředí
na život dětí a mladých lidí. Zabývám se také inkluzí studentů a žáků se speciálními
potřebami do normálního vzdělávacího procesu, ať už jde o osoby s nějakým omezením,
tj. smyslovým, tělesným či duševním handicapem nebo poruchami učení (pečuji o ně na MFF
UK), nebo o žáky a studenty mimořádně nadané.
V tomto směru bych tedy chtěl přispět i naší škole. Mým cílem je, aby v ní především
panovalo stabilní prostředí plné důvěry, respektu a zodpovědnosti, a aby se případné
konflikty řešily včas a otevřeně. Chci podporovat vzdělávání učitelů a jejich osobnostní růst,
aby byli dobrými pedagogy a životními průvodci našich dětí. Chci nastavit prostředí, které
bude vycházet vstříc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Chci, aby naše škola byla
harmonickou institucí, kde se nebude dařit patologickým jevům, a kde budou děti vyrůstat
ve zdravé, sebevědomé a otevřené lidi.
Základní škola a mateřská škola,
Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17
tel.: 280 910 960
email: [email protected]
www.skoladablice.cz
IČ: 70930716
Stránka 2
Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17
U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
MICHAL MOŠNIČKA
Co nabízím školské radě:
Všechny tři moje děti navštěvovaly nebo ještě navštěvují Základní školu U Parkánu. Školské
radě nabízím třináctiletou znalost školy z pohledu rodiče. Tato zkušenost mi dává komplexní
náhled na práci školy od příchodu na školu z předškolního zařízení, práci s dětmi na prvním,
druhém stupni až po přechod na další školy.
Ing. DUŠAN SÝKORA
Zajímám o dění ve svém bydlišti, což dokazuji aktivní dobrovolnou činností v ďáblickém
fotbalovém klubu, kde pracuji několik let jako trenér, zároveň se aktivně podílím na vedení
klubu, a podporuji tak sportovní činnost dětí v naší obci. Školu v Ďáblicích navštěvují moje
dvě děti a vývoj školy mi není lhostejný.
Zároveň jako vystudovaný ekonom a manažer mohu přispět svými podněty či nápady
k rozvoji školy.
GABRIELA VIAČKOVÁ
Mým jediným cílem je, obhajovat v Radě zájmy našich dětí.
Ing. JIŘÍ ZAJÍČEK
Do školské rady ZŠ Ďáblice za zákonné zástupce nezletilých žáků jsem byl nominován díky
mým dlouholetým zkušenostem v oblasti regionálního školství. Mojí hlavní oblastí činnosti je
sice především střední odborné školství, ale tato problematika je mi také velice blízká.
Nakonec při své každodenní práci v pozici ředitele střední školy se setkávám právě
s absolventy škol základních a při přípravě vzdělávacích dokumentů pro naše studijní obory
jsem musel vycházet právě ze vzdělávacích dokumentů pro základní vzdělávání. Stejně tak
musím řešit problematiku přechodu žáků ze základního vzdělávání na střední školu a vím, že
úroveň základních škol je velmi rozdílná.
Ďáblická základní škola patřila vždy ke školám kvalitním, nakonec sám jsem jejím
absolventem. Nicméně vždy je možné najít další možnosti, jak posunout kvalitu výuky dál.
Druhý stupeň dobré základní školy by podle mého názoru měl být rovnocennou alternativou
k možnosti studia na víceletém gymnáziu. To ale záleží především na kvalitním
pedagogickém sboru, dobrém materiálně technickém vybavení a vzdělávací strategii. Jen
někteří žáci jsou po ukončení prvního stupně připraveni a zralí na středoškolský styl studia
a hlásí se na víceletá gymnázia. Těm ostatním musí být zaručeno právo na kvalitní vzdělání
na základní škole tak, aby se mohli úspěšně ucházet o vzdělávání na středních školách.
Základní škola a mateřská škola,
Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17
tel.: 280 910 960
email: [email protected]
www.skoladablice.cz
IČ: 70930716
Stránka 3
Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17
U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
Velký vliv na školu má především její ředitel či ředitelka, tedy člověk, který ve velké míře
určuje její směr. Podle platné legislativy je ve struktuře škol zakotven institut školské rady,
která má sice omezené pravomoci, ale ředitel školy s tímto orgánem musí projednávat
některé klíčové dokumenty, jako jsou vzdělávací dokumenty (podle kterých se realizuje
výuka), pravidla pro hodnocení žáků, školní řád apod. A právě školská rada má možnost
ovlivnit chod školy a její role je nezastupitelná.
Díky svým zkušenostem se domnívám, že mohu být nápomocný k dalšímu zvýšení kvality
vzdělávání na naší škole. Můj syn naší školu před několika lety absolvoval, dcera je v tuto
chvíli na prvním stupni. Z mnoha důvodů mi tedy není osud školy lhostejný, a proto jsem se
i přes své časové vytížení rozhodl nominaci přijmout.
Dále byli nominováni:
paní Petra Engelová a pan Petr Jirků, kteří ale svou kandidaturu nepřijali.
V Praze dne 25. ledna 2014
Mgr. Iveta Horáčková
ředitelka školy
Základní škola a mateřská škola,
Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17
tel.: 280 910 960
email: [email protected]
www.skoladablice.cz
IČ: 70930716
Stránka 4

Podobné dokumenty

dˇáblický zpravoda j

dˇáblický zpravoda j pě nepřípustný negativní zásah do životního prostředí a zdraví obyvatel?, jejíž pokračování pozastavil soud i rozhodnutí vlády?, kterou zpochybnily ekologicky a zejména ekonomicky všechny srovnávac...

Více

Sestava 1

Sestava 1 občanů Ďáblic, kterou chci svým jednáním získat. Prioritou školy mých představ je vytváření kvalitního sociálního prostředí, které vzbuzuje chuť vzájemně spolupracovat a vzdělávat se. Principy peda...

Více