Zápis 26-2015

Komentáře

Transkript

Zápis 26-2015
Zápis
z26. jednáníRady města Teplá, konanéhodne 15.12'2015
Přítomni: Martin Klepal, RSDr. Jaroslav Businský, Martin Čáp, Roman Veselovský, Mgr.
Vít Červenka,Karel Hermann
Omluveni: Hosté:Jiřina Růžková
Zahájení jednání rady města (dále jen RM) provedl starosta Karel Hetmann.
Vyhotovením zápisuje pověřen tajemníkMÚ Mgr. V. Červenka.
Program 26. iednání rady
1. Kontrola úkolůz25. zasedaníRM
2. Majetkovézá|ežitosti
3. SchválenídokumentacePo aBoZP pro Městský iňad a SMH
4. Cenová nabídka- Ing. HanaHanzlíková - projektová dokumentace nérožní
věžice
5. Žádosto uspořádáníMysliveckéhoplesu
a. Úraapráce ČR - zádost o souhlasobce
7. Dodatekč.1ke smlouvěo díloč.712015
8. Cenová nabídkana opravu skladu v zázemi knihovny Masarykovo nám. č.p.1
9. Návrh na opra\u chodníkuv ul. Klášterníč.p.390
I0.Žádost o moŽnost organízovánífarmářských trhů
11.Návrh termínůna konání zasedánízastupitelstva města v roce 2076
I2,Žádost o bezplatnýpronájem sportovníhaly
l3.Nájem nebytovýchprostor_ klubovna hřiště
14.Podánížádostio finančnípříspěvekzprogramu Podpora bydlení
15.Jmenováníčlenůhodnotícíkomise
16.Finálníverze zadávacídokumentaceMěsto Teplá - sídlištěŠkolní_ stavebnípráce
i 7.Kupní smlouva č.I5I2I4
Schváleníprogramu rady:
PRo: 5
PROTI: 0
ZDRŽEI,: o
Ad 1) kontrola úkolů:
V.Červenka- sjednáníschůzkyna Krajském úřaděKK Ing. Správková - úkol trvá
V.Červenka - vydání a podpis ýplatní listiny na odměny komise ýstavby - úkol
splněn
M.Klepal - rozesláníkompletníhoprojektu regeneraceSídlištěŠkolní- úkolsplněn
V.Červenka_ vystaveníobjednávky na dodání 2 ks vitrín - úkol splněn
J.RuŽková _ vyvěšenízáměru pronájmu místnostivprostorách zdravotníhostřediska
- úkol splněn
titulu na vybudováníhřiště- trvalý úkol
Bc. Jana Lorencová - vyhledánídotačního
Ad 2) Majetkové zá|ežitosti
Předkladatelkou je paní Jiřina Růžková:
I.
a) Ve věci vedenépoa Či.+zo2l2o15lPoz. Žádost manŽelůVladimíra Burgharta a Jany
Burghartovéo odkoupeníčástip'p.č.2857/4o výměře 5m2ačástip'p.č.285719o vj.rněře7 m2
v k.ú.Teplá , obec Teplá. Komise prodej doporučuje.Vyvěsit zžrrĚrprodeje a postoupit do
ZM.
Usnesení:RM doporučujeprodej částip.p.č.285714o výměře 5m2 a částip.p.č.285719o
výměře 7 m2 v k.ú.Teplá, obec Teplá, pověřuje Jiřinu Růžkovouvyvěsit záměr prodeje a
postupujevěc prodeje do zasedánízastupitelstvaměsta.
Hlasování:
PRo: 5
PRoTI:0
ZDRŽF,LSE:0
o odkoupení
pod Či.Č;'+lgIlzOIslPoZ.Žádost JanyUrsulyEckschlager
b) Ve věci vedené
ěastip.p.č.500/1o qiměře cca26 ,,J a častip.p.č.5O3l2o výměře cca57 m2v k.ú.Klašter
Vyvěsit zÁrněrprodejea postoupitdo ZM.
Teplr!obecTeplá.Komiseprodejdoporučuje.
Usnesení:RM doporučujeprodej p.p.č.500/1o výměře cca26 m, a částip.p.č.50312o
ýměře cca 57 m2 v kú. Klášter Teplá, obec Teplá, pověřuje Jiřinu Růžkovouqwěsit
města.
záměrprodejea postupujevěc prodejedo zasedánízasfupitelstva
Hlasování:
PRo: 5
BRoTI:0
ZDRŽF,L SE:0
c) Ve věci pronájmu nebytovéhoprostoru kanceláŤeve II. nadzemnímpodlaŽí objektu
ěp.I43,kterýje součástíst.p.č.3 v k.ú.Teplá, obec Teplá o výměře 24 m2. Prostor bude
lryužívándivadelním souborem BeZ Pýliku.
Usnesení: RM schvaluje bezplatný pronájem nebytového prostoru kanceláře ve II.
nadzemním podlažíobjektu čp.143,ktery je součástíst.p.č.3 v k.ú.Teplá' obec Teplá
o výměře 24 m2 divadelnÍmu souboru Bez Pytliku zastoupeného Mgr. Jitkou
Sůvovou.
Hlasování:
PRo: 5
PROTI: 0
ZDnŽBl SE:0
d) Ve věci vedenépod Cj.4762l20I5lPoZ- Žádost firmy VoDOVRTY, s.r.o.,zastoupené
jednatelem
BedřichemVeselj.m,|ďerážádánazikJaděplnémoci Vasila Popoviče o souhlas
Sedla obecTeplá.
29 vk.il. Heřmanovu Starého
na st.p.č.
se stavbouvrtanástudna
Usnesení:RM schvaluje lydání souhlasu se stavbou ,,,Yrtaná studna na st.p.č.29
v k.ú. Heřmanov u Starého Sedla, obec Teplá.. na zák|adě žádosti firmy
VoDovRTY,
s.r.o., zastoupenéjednate|em Bedřichem Veselým dle plné moci od
Vasi|a Popoviče .
Hlasování:
PRO: 5
PROTI: 0
ZDF.ŽF,LSE:0
v budově
e) Ve věci pronájmu nebytovéhoprostoru o celkovévýměře 40,63m2 v pÍízemí
čp.237,stojícína st'p.č'270lI v k.ú.Teplá, obec Teplá.
Usnesení: RM schvaluje pronájem nebytového prostoru o celkové lyměře 40,63 m2
v přízemí v budově č.p.237, stojícína st.p.č.270/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro
MAS Kraj žilych vod, z.s. Klášterní 237,IČ: 26988925, zastoupenéJanem oroszem,
předsedou' za cenu nájemného ve výši 10,-Kč ,^ ^, s tím, že měsíčnízálohy na
elektřinu, vodu, teplo a úk|id společnýchprostor se nemění.
Hlasování: PRo: 5
PROTI: O
Ad 3) Schválení dokumentace PO aBoZP
ZDRZEL SE: ()
pro Městský úřad a SMH
Na jednání RM byla předloŽena dokumentace požámí ochrany a bezpečnostipráce
týkajícíse provozu Městského úřadu v Teplé a Střediska místníhohospodářstvív
Teplé.
a) Usnesení:RM schvaluje obsah a znění dokumentace BOZP včetněpříloh A)
Všeobecná část _ složka BOZP a B) Technická zařízení- samostatná složka
pro Městský úřad Teplá na adrese Masarykovo nám.l' Teplá.
Hlasování: PRo:5
PROTI: O
ZDRZEL SE: O
b) Usnesení:RM schvaluje obsah a znění dokumentace Požární ochrana včetně
příloh pro Městský úřad Teplá na adrese Masarykovo nám. 1' TepIá.
Hlasování:
PRO:5
PROTI: O
ZDRZEL SE: O
c) Usnesení : RM schvaluje obsah a znění dokumentace BOZP včetněpříloh A)
Všeobecná část - složka BOZP a B) Technická zařízení- samostatná složka
pro Technickéslužbyměsta na adrese Lidická 358' Teplá.
Hlasování: PRo:5
PRoTI: 0
ZDRŽBI sr. o
d) Usnesení:RM schvaluje obsah a znění dokumentace Požární ochrana včetně
příloh pro Technické služby města na adrese Lidická 358' Teplá.
lllasování:
Ad 4)
PRo:5
PRoTI:0
ZDP*ŽF-LSE:0
Cenová nabídka _ Ing. Hana Hanzlíková - projektová dokumentace nároŽni
věžice
RM byla předloŽena nabídka na Zplacování projektovédokumentace a konstrukčních
ýkresů v rámci rekonstrukce nárožni věŽice u zdravotního střediska v Klášterní ulici
č,p.237, kdy tuto cenovou nabídku zpracovala Ing. Hana Hanzlíková, autorizovaný
architekt ainženýr pro pozemní stavby se sídlem Suvorova 17,P|zeň,IC 11623004.
Předmětem díla dle nabídkyje a) projektová dokumentace- návrh řešenía projednání
výkresy včetně
NPÚ ú.o.p.Loket za částkuve lyši 3.800,-Kčbez DPH, b) konstrukční
rozpočtuavýkazu výměr pro ZD za částkuve výši 13.300,-Kčbez DPH' celkem tedy
za cenudílave výši 17.100,-Kč
bez DPH.
Usnesení: RM
schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektové
dokumentace a konstrukčních výkresů v rámci rekonstrukce nárožní věžice
zdravotního střediska v Klášterní ulici č.p. 237 od dodavatele díla Ing. Hana
Hanzlíková, autorizovaný architekt a inženýr pro pozemní stavby se sídlem
Suvorova 17, P|zeň, IČ: 1.|623004za částku celkem 17.100,-Kčbez DPH a
pověřuje tajemníka Mgr. Víta Červenku zasláním objednávky a starostu Karla
Hermanna podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování:
PRO: 5
PRoTI: 0
ZDP.ŽEL SE: 0
Ad 5) Žádosto uspořádáníMysliveckéhop|esu
RM byla předloŽenažádost Martina Schónwaldera a Lucie Bartoškovéo uspořádání
Mysliveckéhoplesu dne 16.1.2016vprostorách Kulturníhodomu vTeplé stím, že
je i žádostobezp|atnýpronájem Kulturníhodomu v Teplé.
součástí
Usnesení:RM schvaluje žádost Lucie Bartoškovéa Martina Schónwa|dera o
bezplatný pronájem KulturrfÍho domu v Teplé za účelempořádání Mysliveckého
p l e s ud n e 1 6 . 1 . 2 0 1 6 .
Hlasování: PRo: 5
PROTI: 0
ZDRZEL SE: 0
Ad 6) Uřad práce CR - žádosto souhlas obce
Radě města byla předloŽena žádostÚradu práce ČR o souhlas obce ve smyslu $ 33
odst. 6 zékona č. 11112006Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů za účelemzajištěnípodkladů rozhodných pro nárok na dávky pomoci
v hmotnénouzi pro osobu Michal Dudáš, trvale byem Klášter 55' Teplá, bydlící
v ubytovacímzaŤízení
Ubýovna Teplá, Masarykovo nám. č.p.4.
Usnesení:RM zamítá udělení souh|asus tím, aby orgán pomoci v hmotnénouzi
v případech hodných zvláštního zÍete|eurčil, že za osobu užívajícíbyt na adrese
Ubytovna Teplá, Masarykovo nám. č.p.4 považuje osobu Michal Dudáš užívající
na základě smlouly za účelembydlení výšeuvedenéubytovacízařízení dle $ 33 a
odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi a to na základě $ 8 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a pověřuje tajemníka Mgr. Víta
červenku zasláním lyjádření na příslušnyÚraa práce čR.
Hlasování: PRO:5
PRoTI: 0
ZDRŽnl sB: 0
Ad 7) Dodatek č.1ke smlouvě o dílo č.7/2015
Radě města byl předložen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ě. 7l20I5 uzavřenése
společnostíJosef Vojtěchovský - StavebnísdruženíTep|á, Lidická ě.p. 403, 364 6I
více a méně práce
Teplá, IČ: 46874984, kdy předmětem dodatku je vyúčtovrání
v souhrnnévýši dle rozpočtuze dne 25.1I.2015 ve výši 40.922,20Kč vč.DPH. Dále
je předmětem dodatku změna termínu dodělání ťrnálnívrstvy asfaltu v souhrnnévýši
dle rozpoětuze dne25.I1.2015ve ýši 96.101'83Kě vč.DPH aŽ do 30,6.2016.
Usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 712015 uzavřené se
společnostíJosef Vojtěchovslcý - Stavební sdruženíTeplá, Lidická č.p. 403,364
61 Teplá, Ičz 46874984s předmětem dodatku qyúčtovánívíce a méně prací ve
l"ýši40.922,20Kč vč.DPH a změny termínu dokončeníprací do 30.6.2016.
Hlasování: PRo:5
PROTI: 0
ZDRZEL SEz 0
Ad 8) Cenová nabídka na opravu sk|adu v zánemíknihovny MÚ
Radě města by|a předloŽena cenová nabídka na opravu skladu v zázemí knihovny
v budově Městskéhoúřadu na adrese Masarykovo niím. č.p. 1 od společnostiJosef
Vojtěchovský _ Stavební sdruženíTeplá, Lidická č.p. 403, 364 6I Teplá, IČ:
46874984s nabídnutoucenouve výši 57.523,40Kč.
Usnesení : RM schvaluje cenoYou nabídku na opravu skladu v zázemí knihovny
v budově MÚ Teplá od společnostiJosef Vojtěchovský - stavebnísdruženíTeplá,
v ceně 57.523,,40
Kč vč.DPH a pověřuje tajemníka Mgr. Víta Červenku zasláním
objednávky a starostu města Karla Hermanna podpisem smlouly o dílo.
Hlasování: PRo:5
PROTI: O
ZDRZBL SF: O
Ad 9) Návrh na opravu chodnÍku v ul. Klášterní č.p.390
Radě města byl předložennávrh na řešeníopra\T/chodníkuv ulici Klášterníč.p.390,
který zpracoval vedoucí technik MH Jaroslav Kehrt s tím, Že navrhuje opravu
provedením vlastními silami. oprava tak potrvá cca 1 týden s odhadem celkoých
nákladůve výši 10.000,-Kč.
Usnesení: RM bere na vě$omí zprávu vedoucího technika MH na opravu
chodníku v ulici Klášterní č.p.390 a pověřuje Jaroslava Kehrta zhotovením díla
v jarních měsícíchroku 2016.
Hlasování:
PRo: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL
SE: 0
Ad 10) Žádost o možnostorganizování farmářslcých trhů
RM byla vpříloze předloŽena žádost Jaroslava Yacaty o umoŽnění organizovat
v Tepléfarmařskétrhy'
Usnesení: RM bere na vědomí žádost Jaroslava Vacaty o možnost organlzovat
v Teplé farmářské trhy a pověřuje starostu města Karla Hermanna jednáním
s panem Jaroslavem Vacatou.
Hlasování:
PRo: 5
PRoTI: 0
ZDRŽEL
SE: 0
Adll) Návrh termínůna konání zasedání zastupitelstva města v roce 2016
Tajemníkem města Teplá Mgr. Vítem Červenkou byl předložen návrh na konání
zasedánízastupitelstvaměsta Teplá v roce 2016 následovně:
7. zasedénizastupitelstva
|0.2.2016
8. zasedánízastupitelstva
30.3.2016
9. zasedánízastupitelstva
22.6.2016
7)'zasedáruzastupitelstva
2I.9.20|6
1 1. zasedánízastupitelstva
7 .12.2016
,
,
Usnesení:RM schvaluje termíny konání zasedání zastupitelstva města Teplá dle
před|oženépřílohy.
Hlasování: PRo: 5
PROTI:0
ZDRŽEL
SE: 0
ad |2) Žádost o bezplatný pronájem sportovní haly
Radě města byla předložena žádost Folklorního souboru Stazka zastoupenéhopaní
Vlastou Kubouškovou o bezplatný pronájem sportovníhaly v Sokolovské ulici od
ledna 2016 za účelemschůzek přípravky folklorního souboru pro děti, které dosud
nenavštěvují zák|adníškolu.
Usnesení: RM schvaluje bezplatný pronájem sportovní haly v ulici Soko|ovská
v Tep|é pro Folk|orní soubor Stázka v období od ledna 20|6.
Hlasování:
PRo: 5
PRoTI: 0
ZDRŽEL
SE: 0
Ad 13) Nájem nebytoqýchprostor _ klubovna hřiště _ dodatek č.1
RM byla opětovně předložena Žádost Jana Valenty o pronájem klubovny na
fotbalovémhřišti TJ Sokol Teplá v budově kabin, kdy součástíprojednáníje i návrh
TJ Sokol Teplá na měsíční
nájemnéve výši 300,-Kčs tím,Že bude nájemce dodrŽovat
povinnosti tak' jak jsou uvedeny v příloze. Je nutno konstatovat, že nájemce má
uzavřenouplatnou nájemnísmlouvu aždo 3I.5.2016, Ztohoto důvodubudou nájemní
podmínkyzměněny ažv prolongaci dalšísmlouvy. RM byl předloŽentedy dodatekč'l
k nájemnísmlouvě č,.2l2015lNP,kdy sejedná o vymezenípovinnostínájemce.
Usnesení:RM schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě č.2/201,5lNPpředložený
v příloze, jehož předmětem je lymezení povinností nájemce a pověřuje starostu
Karla Hermanna podpisem předmětnéhododatku.
Hlasování: PRo:5
PRoTI:0
ZDRZEL SE: 0
Ad 14) Podání žádosti o finančnípříspěvek z programu Podpora bydlení
RM byla předloženav příloze Žádosto finančnípříspěvekZ programuPodpora bydlení
podprogram Regenerace sídlišť na rekonstrukci Školní ulice, kterou předložil
místostarostaMartin Klepal a tuto následně odůvodnil' Dále byla předloŽenafirmou
olivius' s.r.o.cenová nabídkana administraci žádostis cenou ve výši 9.000,-Kčbez
DPH.
a) Usnesení: RM schvaluje podání žádosti o Íinančnípříspěvek z programu
Podpora bydlení podprogram Regenerace sídlišt'narekonstrukci Škohíulice
a pověřuje místostaróstu Martina Klepala ke spolupráci s Íirmou Olivius,
s.r.o. se sídlem Hornická 225216, Sokolov, Ič: 280 40 872' zastoupené
jednatelem Mgr. Tomášem Správkou v rámci příprary a podání žádosti na
Ministerstvo pro místnírozvoj.
Hlasování: PRo:5
PROTI: 0
ZDRZEL SE: 0
b) RM schvaluje cenovou nabídku firmy Olivius, s.r.o. se sídlem Hornická
225216, Sokolov, IČ: 280 40 872., zastoupené jednatelem Mgr. Tomášem
Správkou na administraci žádosti ve výši 9.000'-Kč bez DPH a pověřuje
starostu města Karla Hermana podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: PRo:5
PROTI: O
ZDRZEL SE: O
Ad 15) Jmenování členůhodnotícíkomise
RM byl předloŽen návrh na jmenování členůhodnotícíkomise k hodnocenínabídek
zakžuky',Město Teplá - sídlištěŠkolni_ technický d,ozorinvestorave sloŽení:
Martin Klepal, Josef Vojtěchovský , RSDr. Jaroslav Businský , náhradníci:Mgr. Vít
Červenka,Karel Hermann, Martin Čáp.
Usnesení:RM schvaluje jmenování členůhodnotÍcíkomise k hodnocenínabídek
zakázl<y,,Město Teplá _ sídlištěŠt.otni_ technický dozor investora.. ve složení:
Martin Klepal, Josef Vojtěchovský ' RSDr. Jaroslav Businský . Dále jmenuje
jako náhradníky předmětné hodnotící komise: Karla Hermanna' Mgr. Víta
červenku, Martina Čapa.
PROTI: 0
Hlasování: PRO: 5
ZDRZEL SE: 0
Ad 16) Finální verze zadávací dokumentace na zakázku Město Teplá _ sídlištěSkolní _
stavebnípráce
RM byla předloŽena finální veÍZe zadávaci dokumentace na zakázku,,Město Teplá sídliště Ši<otru- stavební práce '' ve které došlo k úpravě na straně 4 odst. 4 Vymezení předmětu zakizky - kdy se doplnilo znění,,vylučujese subdodavatelské
plněnístavebníobjekt So 101 _ Komunikace azpevněnéplochy...
Usnesení:RM schvaluje Íinální verzi zadáryacídokumentace na zakázku,,Město
Teplá - sídliště Škol''í - stavební práce,, a pověřuje místostarostu Martina
Klepala ve spolupráci s firmou Olivius, s.r.o se sídlem Hornická 225216'Sokolov,
Ič: 280 40 872, zastoupenéjednatelem Mgr. Tomášem Správkou, zajištěním
administrativních kroků k whlášení vÝběrovéhořízenízačátkem roku 2016.
PROTI:0
Hlasování: PRO: 5
ZDRZEL SE: 0
"f
Ad 17) Kupní smlouva č.|5|214
RM na svémdruhémjednáníze dne 2.2.2015pod číslemusnesení2lBl5 schválila půl
ročníbezplatnou rcvitalizaci veřejného osvětlení v obci Popovice. Vzhledem k již
uplynulé lhůtěa vzhledem k tomu, že se tato revita|izaceosvědčila,byla předloženake
schválení kupní smlouva ě' I5I2I4, která má byt uzavŤenamezi kupujícím Městem
Teplá a prodávajícímspolečnostíSmart Lumen' s.r.o.' Se sídlem Výstaviště 405lI,
Pisarky, Brno, IČ 02326647 zastoupenéobchodním ředitelem Jiřím Švandou,kdy
předmětem smlour,y je kompletní dodávka a zajlštěníqfroby svítidel pro pouliční
osvětlenív počtuks 8 DA podle speci|rkaceve výrobnímpŤikazuč.I89l20I5, kterýje
přílohou smlouvy' s nastavenímsvětelných parametrůdle projektovédokumentacepro
město Teplá - část Popovice v ceně svítidel 78.256,-Kě vč. DPH. Tato kompletní
dodávka je jiŽ půl roku osazenaa plně funkční.Dle zjištěníod občanůobce Popovice
a elektrikáře města pana Miloslava Kehrta jsou tito velmi spokojeni s osvětlenímobce
a dle vyjádření elektrikáře dochází k úspořespotřeby energie
Usnesení: RM schvaluje na zák|adě cenové nabídky z ledna 20|5 znéníkupní
smlouly č. 1512|4 se stanovenou cenou díla ve vyši 78.256'-Kč vč. DPH od
společnostiSmart Lumen, s.r.o.' se sídlem Výstaviště 40511,Pisárky, Brno, Ič:
02326647 zastoupené obchodním ředitelem Jiřím švandou a pověřuje starostu
města Karla Hermanna podpisem kupní smlouly.
Hlasování: PRo:5
PRoTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Jednání rady města ukončenov 10.30 hodin.
Zapsal:Mgr.Vít ČervenkatajemnÍku," ,/!:./Í.:?I{.
/( rz.zc/s-
K a r e l H e r m a n n s t a r o s t ad n e . . . . . . .í .y . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s./
Martin Klepal místostarosta
dne . .::8.,.(:.,.(.?.(.:..
...
{í"

Podobné dokumenty

Rozhodnutí Jarochovi.

Rozhodnutí Jarochovi. pobytu ner'ypljruají žádná práva kobjektu, do kterého.je přilrlášen ktrvalému pobytu či vlastníkovi předmětné nemovitosti ($ 10 odst. 2 zákonao evidenci obl,vrtel).

Více

ililItilililtilIilIililililil

ililItilililtilIilIililililil . PraŽskáplynárenskáDISTRIBUCE a.s'l'yl/zdřenize dne29.6.20l0,), - TsK h' m' PŤahyl'řoordinačnivyjtidřeníze dne 27'8'2009značka1634/09/2600/Še a technické s|ahoýisko ze dhe 1'9'2009značkaTSK'/0399ó...

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného V rámci wýmv by pak byly podpořeny nejkvalitnějšíprojekty v segmentuveřejných budov, to znamená projekty s nejvyššímpočtembodu sestupně. Dle sdělení paní Korejtkové, zástupce společnostiVN Konzult ...

Více

33rfrr - Vřesová

33rfrr - Vřesová RozHoDNUTí Ú ze u n í R o z H o D ruu r í Výroková část: StavebníúřadMěstskéhoúřaduChodov,jako stavebníúřadpřís|ušný pod|e $ 13 odst. 1. písm.d/zákonaě,' 183|2006 sb., o územním plánovánía stavební...

Více

RozHoDNUTÍ

RozHoDNUTÍ pod č. j. oVÚP.3 18812012/volze dne l 5. 2. 2012 sóuh}asobecného stavebního úřadu' qdbor dopravya silničníhohospodařství, Městský uřad Sedi]čany, příslušnýpodle $ 15 písm. odst. l c) zákopa č. 183/...

Více