k 31. 12. 2007

Komentáře

Transkript

k 31. 12. 2007
O M N I P O L a. s.
Zpráva 2007
ZPRÁVA 2007
OBSAH
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 a 5
ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ KE DNI 31. 12. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
HISTORIE SPOLEČNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
MAJETKOVÉ ÚČASTI K 31. 12. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
AKCIE SPOLEČNOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KE DNI 31. 12. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ORGÁNY SPOLEČNOSTI KE DNI 31. 12. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ROZVAHA SPOLEČNOSTI KE DNI 31. 12. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
STRUKTURA VÝNOSŮ V ROCE 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
• CELKOVÉ VÝNOSY
• OBCHODNÍ ČINNOST
• VÝVOZ A REEXPORT
• DOVOZ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2
SPOLEČNOST
OMNIPOL byl založen v roce 1934 jako prodejní organizace umožňující především realizaci barterových obchodů
s výrobky z koncernu Škodových závodů Plzeň. Rozsáhlá
zahraniční síť působící ve více než 60 zemích všech kontinentů úspěšně obchodovala i s jinými komoditami rychle
se rozvíjející československé ekonomiky. Druhá světová
válka přerušila činnost společnosti a teprve ve druhé
polovině 50. let bylo znovu využito této světoznámé obchodní značky k obnovení právní subjektivity. Předmětem
činnosti se stal nákup a prodej všech komodit tvořícího se
leteckého průmyslu a zařízení pro letecký provoz a dále
obor loveckých a sportovních zbraní. Později byl OMNIPOL zmocněn provádět pod dohledem vlády i obchody se
zbožím sloužícím k obraně a bezpečnosti státu. Od počátku 90. let se rozšiřují aktivity a komodity tvořící obchodní
nabídku společnosti, přičemž vývoz a dovoz vojenské
a letecké techniky i v současnosti tvoří podstatnou část
aktivit společnosti, nedílnou součást předmětu podnikání
tvoří i leasing vozidel a zařízení, ekologické projekty, vývoz potravinářských a textilních strojů apod.
Sedmdesát let zkušeností a odborných schopností umožňuje společnosti OMNIPOL být spolehlivým obchodním
partnerem pro mnoho výrobců z České republiky reprezentujícím jejich obchodní zájmy na mezinárodních trzích.
OMNIPOL je tradičním dodavatelem špičkových výrobků
a souvisejících služeb určených pro obranu, policii a civilní ochranu zahraničním vládním agenturám a smluvním
dodavatelům. OMNIPOL je také dlouhodobým nezávislým
partnerem armády, letectva a policie České republiky
a podílí se na mnoha jejich nákupních a modernizačních
programech.
OMNIPOL je jedním ze zakládajících členů Asociace obranného průmyslu České republiky (AOP). Společnost je dále
členem Hospodářské komory ČR, Smíšené obchodní komory Východ, Česko-arabské obchodní komory a Českoarabské podnikatelské rady.
3
ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
Vážení obchodní partneři,
vážení akcionáři,
tak jako předešlé roky, také rok 2007 byl rokem prosperity společnosti a rokem dalšího upevnění a rozšíření spolupráce
s našimi partnery. Podmínky v našem tradičním oboru, obchodu s vojenským materiálem, zůstávaly i nadále velmi komplikované. Společnost překonávala konkurenční tlaky nejen vyspělých výrobců ze západní Evropy a USA, ale především dále
sílící aktivity vývozců z Ruské federace, Ukrajiny a Čínské lidové republiky. Situace se nezměnila ani v oblasti posuzování
politické a bezpečnostní situace exportních teritorií našimi státními orgány. Toto rozhodování, přestože korektní, je stále
komplikované a často zdlouhavé a v některých případech těžko předvídatelné. Pokračoval nepříznivý vývoj kurzu USD /
CZK a EUR / CZK, který výrazně ztěžuje a znevýhodňuje naše exportní operace.
V minulém roce byly dokončeny některé dlouhodobě připravované projekty v oblasti ozbrojených sil AČR a Policie ČR.
Také spolupráce s dceřinými společnostmi představovala významný potenciál pro rozvoj dovozních, ale i vývozních aktivit. Naše kroky v oblasti obchodu s ekologickými technologiemi, které jsme před několika lety s velkými nadějemi zahájili,
přinesly očekávaný efekt a byly zaznamenány první obchodní úspěchy. Také vloni jsme rozvíjeli dále naše aktivity v oblasti
leasingu, respektive speciálních operací financování různých technologických celků malých a středních výrobců v ČR. Celkově se společnosti podařilo dosáhnout obratu 1,840 mld. Kč a hospodářského výsledku 20,5 mil. Kč.
Největšími partnery v oblasti dovozu byly v r. 2007 Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního
prostředí ČR ( Hydrometeorologický ústav), Úřad civilního letectví. V naší vývozní činnosti jsme se opírali o naše tradiční
partnery z oblasti vojenské, tak o podniky z civilní sféry. Tak jako v minulosti, se i v loňském roce naše společnost aktivně
zapojovala do práce Asociace obranného průmyslu, která napomáhá spolupráci mezi vojenským průmyslem ČR, státní
správou a příslušnými zahraničními subjekty. Aktivně spolupracujeme s obchodními komorami a zastupitelskými úřady
usnadňujícími naši činnost v jednotlivých teritoriích.
4
Také v roce 2007 proběhl audit řízení jakosti našich služeb dle norem ISO 9002. Ty patří k základním pilířům naší
činnosti.
OMNIPOL a. s. je z hlediska pracovněprávního stabilizovanou společností. V loňském roce zaměstnával v průměru 109
zaměstnanců včetně 3 zdravotně znevýhodněných a 1 s těžším zdravotním postižením. Nedochází téměř k žádné fluktuaci
a proto nevyužívá služeb Úřadu práce ani personálních agentur. Zaměstnanci jsou vzděláváni, hodnoceni a odměňováni
podle vnitřních směrnic v souladu se zákoníkem práce a ostatními právními předpisy. Společnost zaměstnancům přispívá
na závodní stravování a zajišťuje preventivní zdravotní péči.
Na sponzorské a reklamně-propagační akce společnost opět v přiměřené míře věnovala část svých prostředků. Důraz
byl kladen na akce humanitárního charakteru.
OMNIPOL a. s. pokračuje v dlouhodobé strategii upevnění pozice uznávaného obchodníka jak v oblasti vojenského materiálu, tak v oblasti vývozu civilních strojírenských zařízení. Kromě toho věnuje zvýšené úsilí podpoře obchodních aktivit
společností, které plně nebo částečně ovládá. Tyto aktivity se týkají zejména oblasti vojenské a civilní radarové techniky,
avioniky, muniční výroby a delaborace a v neposlední řadě výrobků z ušlechtilé české žuly. Za významné považujeme i nadále zapojení naší společnosti do procesu obnovy Afghánistánu a Iráku a některých dalších zemí na africkém kontinentě ať
již v rámci aktivit OSN, tak ve spolupráci s našimi britskými a americkými partnery.
Vedení společnosti je přesvědčeno, že výsledky dosažené v roce 2007 umožní realizovat připravované projekty pro
následující léta a zajistí i ve složitých podmínkách prosperitu OMNIPOL a. s. a spokojenost našich akcionářů i obchodních
partnerů.
Ing. Michal Hon
předseda představenstva a generální ředitel
5
ZÁKLADNÍ INFORMACE
O SPOLEČNOSTI
Název společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Právní forma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sídlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Den zápisu do obchodního rejstříku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní kapitál k 31. 12. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlastní kapitál k 31. 12. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OMNIPOL a. s.
akciová společnost
Nekázanka 880/11, 112 21 Praha 1
224 011 111
224 012 241
[email protected]
http://www.omnipol.com
25063138
CZ25063138
8. července 1996
201 000 000 Kč
554 072 000 Kč
109
110
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ k 31. 12. 2007
• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma
zboží uvedeného v příloze zákona č. 455/91 Sb. a zboží
tímto zákonem vyloučeného
• provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem
v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb.
v platném znění
• zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
• poradenství v oblasti ekonomiky a řízení
• pronájem nebytových prostor bez poskytování jiných než
základních služeb zajišťujících řádný provoz nebytových
prostor
• vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování,
uschovávání, přeprava, znehodnocování a ničení zbraní
• výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování,
uschovávání, znehodnocování a ničení střeliva
• nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy a úpravy,
uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení
bezpečnostního materiálu
• ničení, znehodnocování, nákup a prodej výbušnin
• pronájem a půjčování věcí movitých
• zastupování v celním řízení
6
HISTORIE SPOLEČNOSTI
Zásadní události v historii společnosti
22. října 1934 . . . .
Založení firmy OMNIPOL, obchodní společnost s r. o.
15. září 1938 . . . . .
Změna právní formy na akciovou společnost
1940 – 1945 . . . . . .
Během druhé světové války společnost nefungovala
1946 – 1956 . . . . . .
Formální existence firmy OMNIPOL, akciová společnost
1. března 1956 . . .
Založení firmy OMNIPOL, akciová společnost s oprávněním k výhradnímu vývozu a dovozu
sportovních a loveckých zbraní a sportovních a civilních letadel
18. května 1966 . .
Změna názvu na OMNIPOL, podnik zahraničního obchodu
1. října 1991. . . . . .
Transformace na akciovou společnost
září 1996. . . . . . . . .
Dokončení privatizace společnosti
10. května 2001 . .
Udělení certifikátu systému řízení a kontroly jakosti obchodní činnosti společnosti podle
norem ISO
8. září 2004 . . . . . .
Převzetí veškerého jmění společnosti OMNIPOL a. s. jejím majoritním akcionářem společností
OMNYX, a. s., a současná změna obchodní firmy (názvu) OMNYX, a. s. na OMNIPOL a. s.
7
MAJETKOVÉ ÚČASTI (k 31. 12. 2007)
Obchodní firma a sídlo společnosti
Předmět činnosti
% ze ZJ
SLOMEX a. s., Bratislava
obchodní činnost
100,00 %
OMNIPEX s.r.o., Praha
obchodní činnost
100,00 %
Kámen Hudčice s.r.o., Hudčice
těžba a zpracování kamene
100,00 %
Autopol spol. s. r. o., Praha
pronájem nemovitostí
100,00 %
Poličské strojírny, a. s., Polička
strojírenská výroba, delaborace a likvidace munice
94,85 %
Česká letecká servisní a. s., Praha
modernizace radionavigačních systémů letadel
51,00 %
Elektrosignál Praha, a. s., Praha
po konkursu probíhá řízení o výmaz z OR
49,66 %
ENERGO 2000, a. s., Praha
projekční činnost v oblasti energetiky
48,79 %
RAMET C.H.M., a. s., Kunovice
vývoj a výroba elektronických systémů
34,00 %
RAMET s.r.o., Kunovice
správa nemovitostí
20,00 %
AKCIE SPOLEČNOSTI
Základní kapitál společnosti OMNIPOL a. s. ke dni 31. 12. 2007 činí 201 000 000 Kč a dělí se na 100 kusů kmenových akcií
na majitele v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie je Kč 2 010 000. Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné.
8
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Generální ředitel
Ing. Michal Hon
Právní odbor
Kontrolní oddělení
Ekonomicko-správní úsek
Ing. Jan Eret
Odbor řízení lidských zdrojů
a jakosti
Ing. Alena Cejnarová
Obchodní úsek
Ing. Jiří Řezáč
Odbor financí
a controllingu
Obchodní skupina 2200
vojenská technika
Sekretariát GŘ
Účtárny
Obchodní skupina 2400
civilní komodity a leasing
Personalistika a mzdy
Technicko-hospodářský
odbor
Odbor podpory obchodu
Pokladna
ORGÁNY SPOLEČNOSTI
STATUTÁRNÍ ORGÁN
KONTROLNÍ ORGÁN
PŘEDSTAVENSTVO
DOZORČÍ RADA
Ke dni 31. prosince 2007 pracovalo představenstvo
společnosti OMNIPOL a. s.
v následujícím složení:
Ke dni 31. prosince 2007 pracovala dozorčí rada
společnosti OMNIPOL a. s.
v následujícím složení:
Předseda:
Předseda:
Ing. Michal Hon
Ing. Pavel Roubal
generální ředitel OMNIPOL a. s.
Členové:
Členové:
Ing. Jozef Piga
Ing. Jiří Řezáč
obchodní náměstek generálního ředitele OMNIPOL a. s.
Vratislav Ondráček
Ing. Milan Faltus
ředitel obchodní skupiny OMNIPOL a. s.
Ing. Milan Jurek
zástupce ředitele obchodní skupiny OMNIPOL a. s.
JUDr. Bruno Chudý
V průběhu roku 2007 nedošlo ke změně
ve složení přestavenstva ani dozorčí rady společnosti.
ředitel právního odboru OMNIPOL a. s.
9
ROZVAHA SPOLEČNOSTI
KE DNI 31. 12. 2007 v tis. Kč
AKTIVA
AKTIVA CELKEM
A
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B
Dlouhodobý majetek
B
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
31. prosince 2007
31. prosince 2006
2 758 106
2 568 154
0
0
1 124 000
647 051
1 729
1 530
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
838 295
342 049
III.
Dlouhodobý finanční majetek
283 976
303 472
Podíly v ovládaných a řízených osobách
214 276
79 557
1 604 535
1 883 336
1.
C
Oběžná aktiva
C I.
Zásoby
118 183
74 564
II.
Dlouhodobé pohledávky
221 408
270 710
III.
Krátkodobé pohledávky
844 291
1 042 832
IV.
Krátkodobý finanční majetek
420 653
495 230
Časové rozlišení
29 571
37 767
PASIVA
31. prosince 2007
31. prosince 2006
PASIVA CELKEM
2 758 106
2 568 154
D I.
A
Vlastní kapitál
554 072
553 656
A I.
Základní kapitál
201 000
201 000
II.
Kapitálové fondy
277 094
277 162
III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
15 837
8 225
IV.
Výsledek hospodaření minulých let
39 657
24 657
V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
20 484
42 612
2 081 608
1 930 467
81 255
49 606
439 774
495 763
1 088 758
965 831
B
Cizí zdroje
B I.
Rezervy
II.
Dlouhodobé závazky
III.
Krátkodobé závazky
IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
471 821
419 267
Bankovní úvěry dlouhodobé
28 911
145 000
122 426
84 031
1.
C I.
Časové rozlišení
10
STRUKTURA VÝNOSŮ V ROCE 2007
CELKOVÉ VÝNOSY
tis. Kč
%
1 317 749
71,61
Tržby za pronájem - leasing
144 111
7,83
Tržby z prodeje ostatních služeb
149 228
8,11
Ostatní výnosy **
229 065
12,45
1 840 153
100,00
Obchodní činnost:
tržby za prodej zboží*
Celkem
* vývoz, dovoz, reexport, tuzemsko
** zúčtování opravných položek a rezerv, tržby z prodeje DHM a NHM, tržby z prodeje finančního majetku,
náhrady škod, ostatní finanční výnosy
OBCHODNÍ ČINNOST – TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ
tis. Kč
%
Dovoz
939 998
71,33
Vývoz
360 721
27,37
Tuzemsko
15 033
1,14
Reexport
1 997
0,16
1 317 749
100,00
tis. Kč
%
262 616
72,40
Evropa
77 639
21,40
Afrika
22 463
6,20
362 718
100,00
tis. Kč
%
913 413
97,17
22 778
2,42
Asie
2 258
0,24
Evropa – ostatní státy
1 549
0,24
939 998
100,00
Celkem
VÝVOZ A REEXPORT PODLE KONTINENTŮ
Asie
Celkem
DOVOZ PODLE KONTINENTŮ
Evropa – členské státy EU
Severní Amerika
Celkem
11
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
KE DNI 31. 12. 2007 (v tis. Kč)
I.
A
31. prosince 2007
31. prosince 2006
Tržby za prodej zboží
1 317 749
1 345 225
Náklady vynaložené na prodané zboží
1 063 267
1 119 464
+
Obchodní marže
254 482
225 761
II.
Výkony
293 339
154 455
Výkonová spotřeba
168 088
102 773
Přidaná hodnota
379 733
277 443
C
Osobní náklady
122 516
109 459
D
Daně a poplatky
1 057
1 044
E
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
124 223
83 134
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
7 051
5 842
F
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
5 077
5 261
G
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období
47 963
-561
Ostatní provozní výnosy
88 173
119 243
Ostatní provozní náklady
107 985
110 812
B
+
III.
IV.
H
*
Provozní výsledek hospodaření
66 136
93 379
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
19 253
670
8 450
670
0
510
376
4 312
J
Prodané cenné papíry a podíly
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
K.
Náklady z finančního majetku
0
5 603
M
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
0
0
Výnosové úroky
22 436
20 533
Nákladové úroky
40 750
34 869
Ostatní finanční výnosy
91 776
101 812
Ostatní finanční náklady
119 305
111 245
Převod finančních výnosů
0
0
Převod finančních nákladů
0
0
-34 664
-24 550
Daň z příjmů za běžnou činnost
10 988
26 217
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
20 484
42 612
XIII.
Mimořádné výnosy
0
0
Mimořádné náklady
0
0
Mimořádný výsledek hospodaření
0
0
Převod podílu na výsledku hospodaření partnerům
0
0
20 484
42 612
X.
N
XI.
O
XII.
P
*
Q
R
*
T
***
Finanční výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za účetní období
12
ZPRÁVA AUDITORA
PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI
ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ LEDEN AŽ PROSINEC 2007
Ñçé[íؗåÜñ[íàêãfßæ—ØìÛàëæéؗØâÚàæå[„‘ä—êçæãÜdåæêëà—ÆÄÅÀÇÆ×إ—ê¥
Ověřili jsme účetní závěrku společnosti OMNIPOL a. s., tj. rozvahu k 31. 12. 2007, výkaz zisku a ztráty
za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných
účetních metod.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti
OMNIPOL a. s. k 31. 12. 2007 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2007, v souladu
s českými účetními předpisy.
Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
společnosti OMNIPOL a. s. k 31. 12. 2007. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární
orgán společnosti OMNIPOL a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této
zprávě o vztazích.
Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom
plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné
nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy
a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň
jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.
Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě
o vztazích mezi propojenými osobami společnosti OMNIPOL a. s. k 31. 12. 2007.
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je
zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko
o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl
ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti,
jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou
účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku
auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti OMNIPOL a. s. k 31. 12. 2007
ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
V Praze dne 21. května 2008
BDO Prima Audit s. r. o.
zastoupená partnery:
13
ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY
V ROCE 2007
Dozorčí rada společnosti vykonávala kontrolní činnost v roce 2007 podle schváleného plánu práce v souladu se zákony
a stanovami společnosti.
Hlavní důraz v činnosti dozorčí rady byl kladen na kontrolu uskutečňování podnikatelské činnosti a výkon působnosti
představenstva. Dozorčí rada v této oblasti úzce spolupracovala s představenstvem a na zasedáních řešila i aktuální problémy společnosti. Dozorčí rada se průběžně zabývala hospodářskými výsledky i strategickými otázkami.
Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku a návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období od 1.
1. 2007 do 31. 12. 2007. Předložené dokumenty dozorčí rada projednala na svém zasedání konaném dne 13. 6. 2008
a ke všem těmto dokumentům vyslovila souhlas bez výhrad. Zároveň vzala na vědomí Zprávu auditora o ověření řádné
účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2007.
Ing. Pavel Roubal
předseda dozorčí rady
OMNIPOL a. s.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
Společnost OMNIPOL a. s. dosáhla za účetní období leden – prosinec 2007 zisku ve výši Kč 20 484 tis. Kč. Valná hromada
akcionářů společnosti konaná dne 30. června 2008 rozhodla o následujícím rozdělení zisku:
• základní příděl do rezervního fondu (5 %)
1 024 tis. Kč
• dividendy akcionářům
10 000 tis. Kč
• nerozdělený zisk
9 460 tis. Kč
Dále valná hromada rozhodla o rozdělení nerozděleného zisku minulých let:
• dividendy akcionářům
20 000 tis. Kč
14
POZNÁMKY
Sídlo společnosti OMNIPOL se nachází v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí.
GPS:
N 50°05’09”
E 14°25’60”
15
OMNIPOL
Tradiční spolehlivý partner
v oblasti mezinárodního obchodu
OMNIPOL a. s.
Nekázanka 11
112 21 Praha 1
Telefon
Telefax
E-mail
Internet
+420 – 224 011 111
+420 – 224 012 241
[email protected]
http://www.omnipol.com
nebo
Telefon
Telefax
E-mail
+420 – 224 012 295
+420 – 224 012 400
[email protected]

Podobné dokumenty