vydání č. 2 - Asociace prádelen a čistíren

Komentáře

Transkript

vydání č. 2 - Asociace prádelen a čistíren
251
DUBEN
2010
2
Další þíslo vyjde 17. 6. 2010
UzávČrka pro inzerci
nejpozdČji do 21. 5. 2010
ý. ú. 111 97 40 297/0100
Z obsa
hu:
Významn
ý výrobc
Historie
e potahů
...
rozpouště
del
3
4-5
CLEAN 2
009
6
GIRBAU
8
Co je nové
ho v textiln
ictví...
Prací scho
pnost v pra
xi
11-13
Nové stan
dardy...
Kde končí
14-15
vysloužilé..
Ojedinělé v
.
16
í
17
yznamenán
Prodloužen
í přechodné
Noví držitelé
ho...
licence
Seminář - Zák
9-10
18
19
lady detáše
20
Sušiþ Trent
Firma Trent je u nás neznámý nČmecký výrobce prací techniky se sídlem v Vaihingen-Enz. Sušiþe se vyrábČjí jako typ T641, T741
a T751 na 50, 72 a 90 kg prádla. Na pĜání mohou mít systém cool-down, mČĜení vlhkosti prádla a systém zpČtného získávání tepla.
Zdrojem tepla mĤže být pára, plyn i elektĜina. Firma nabízí propracované systémy dopravníkĤ pro vozíky s prádlem a hygienické
propusti pro obsluhu i kontejnery.
INFO 2_10.indd 1
13.4.2010 12:55:39
Informátor 2/2010
INFO 2_10.indd 2
2
13.4.2010 12:55:49
Významný výrobce
potahĤ na kalandry
Fanafel je možná vĤbec na svČte
výrobcem nejuznávanČjším, který
vyrábí nábaly z PES, smČsí PES +
meta aramid a z þistého aramidu.
KromČ toho vyrábí Ĝadu rĤzných
vodicích pásĤ, tĜi druhy voskĤ pro
teploty do 175 ºC, na 185 ºC a do
250 ºC, potahy na lisy atp. Firma
Fanafel byla založena v roce 1941,
výrobní plochy mají 30 000 m2, má
250 zamČstnancĤ, exportuje 87 %
výroby do 75 zemí svČta. Od roku
1990 je souþástí svČtového koncernu Tamfelt Group. Koncern sídlící
ve finské TampeĜe pĜed mnoha lety
zaþínal jako výrobce papíru, dnes
je to jeden z lídrĤ trhu prĤmyslových textilií všeho druhu. V roce
2008 realizoval prodej za 165 mil.
€ se ziskem 20 mil. €, má 1500
zamČstnancĤ a vyrábí i všechny
druhy filtraþních materiálĤ. Jeho
hlavními odbČrateli jsou kromČ
prádelen i prĤmysl papírenský,
celulosový, doly, chemie, potravináĜství atd.
Fanafel se již dávno etabloval
na trhu s kvalitními aramidovými
nábaly. Arami je aromatické polyamidové vlákno, které se na trh dostalo v prvních komerþních aplikacích kolem roku 1960 pod známým
názvem Nomex firmy DuPont. Ze
všech známých vláken je nejlépe
odolné vĤþi teplu. PĜesnČji bychom
mČli mluvit o meta-aramidu, protože existuje i para-aramid, který má
nČkteré vlastnosti odlišné. Dnes se
vyrábí i v jiných zemích, zejména
v Japonsku. Tepelná odolnost jemimoĜádná protože aramid odolává
teplotám až 40-500 ºC. Odhaduje
se, že nábaly od firmy Fanafel je
vystrojeno pĜes 70 % evropských
žehliþĤ. Vzhledem k rostoucím teplotám žehlení a až 16barové páĜe
používané v prádelnách, pĜípadnČ
plynovém ohĜevu, roste význam
aramidových nábalĤ, které jsou
stále þastČjší i v prádelnách našich.
Proþ?
BČžné PES nábaly podléhají pĜi
používání postupné molekulové
destrukci PEX vláken v dĤsledku
kombinovaného pĤsobení páry, teploty a þasu. Rozklad nazýváme také
hydrolýzou, kterou urychluje vČtší vlhkost žehleného prádla a vyšší
teplota žehlení. Úplný rozpad PES
nábaloviny konþí práškovitou substancí niþím nepĜipomínající pĤvodní
vlákenný materiál. K hrubému odhadu míry hydrolýzy použij tento test:
zkus stĜednČ tlustým šroubovákem
propíchnout nábal - jde-li to obtížnČ,
je nábal dosud pevný, jde-li to velmi
lehce, je nábal již zhydrolyzovaný.
Rozpad PES zaþíná již pĜi teplotČ
95 ºC. U PES nábalĤ bychom nemČli
pracovat s tlaky páry vyššími než 10
až 11 barĤ a pokud je tlak páry vyšší,
je to signál k použití nábalĤ aramidových. Na životnost nábalu z PES
se významnČ podepisuje rychlost
žehlení a výrobce udává, že u nábalu
Needled (4000 g/m2) byla životnost pĜi
18 m/min. 3030 hodin a pĜi rychlosi
40 m/min. jen 1486 hodin.
Hydrolýzu PES nábalĤ nelze pĜíliš ovlivnit, snad jen tím, aby žehlené prádlo nemČlo pĜíliš vysokou
vlhkost. Nábaly jsou samozĜejmČ
rĤzné s rĤznou životností a rĤznou
odolností vĤþi hydrolýze, na což tĜeba pamatovat již pĜi nákupu. Dobrý
nábal by mČl mít propustnost až
660 litrĤ/dm2/min. (pĜi tlaku 20 mm
vodního sloupce). Životnost aramidového nábalu mĤže být negativnČ
ovlivnČna kyselým zbytkovým pH
prádla a PES naopak alkalickým.
Prádlo má být tedy dobĜe vymácháno do neutrální reakce, což je tĜeba
kontrolovat.
-izk-
Stanovení průměrné ceny
pohonných hmot pro podnikatele
v roce 2010
Ministerstvo financí zveĜejnilo
na svých internetových stránkách
informaci, která se týká zmČn
v používání paušálních (prĤmČrných) cen pohonných hmot podnikateli. O co v této informaci jde.
V ZákonČ þ. 2/2009 Sb., kterým
se mČní zákon þ. 586/1992 Sb. o daních z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, a nČkteré další zákony,
byl zásadním zpĤsobem zmČnČn
par. 24 odst. 2 písm. k) bod 3 a
to tak, že sjednotil možnosti používání tzv. paušálních cen pohonných hmot, které mohli dosud
uplatĖovat podnikatelé na základČ
pokynĤ, které vydávalo MF pod
písmenem „D“ s vyhlašovanými
cenami pro zamČstnance, kteĜí
používají svá vozidla pro jízdy
pro zamČstnavatele. ýili došlo ke
sjednocení vyhlášek, které dosud
nezávisle na sobČ vydávalo MF
a Ministerstvo práce a sociálních
vČcí. Poþínaje rokem 2009 nebude již MF vydávat pokyn k cenám
pohonných hmot pod písmenem
„D“ pro podnikatele, ale podnikatelé budou moci použít ceny
vydávané vyhláškou MPSV. Pro
rok 2009 budou moci podnikatelé
postupovat podle vyhlášky MPSV
þ. 451/2008 Sb. platné po celý rok
2009. V této Vyhlášce jsou uvedeny tyto prĤmČrné ceny pohonných
hmot:
a) 26,30 Kþ u benzinu automobilového 91 oktanĤ
b) 26,80 Kþ u benzinu automobilového 95 oktanĤ
c) 29,00 Kþ u benzinu automobilového 98 oktanĤ
d) 28,50 Kþ motorové nafty
Sazba základní náhrady je platná
po celý rok 2009 a je stanovena ve
výši 3,90 Kþ.
S úþinností od 1. 1. 2010 platí již
novČ vydaná Vyhláška MPSV pod
þíslem 462/2009 Sb. V ní jsou uvedeny již prĤmČrné ceny pohonných
hmot platné jak pro podnikatele –
fyzické osoby, tak i pro zamČstnance, a þinní:
a) 28,50 Kþ u benzinu automobilového 91 oktanĤ
b) 28,70 Kþ u benzinu automobilového 95 oktanĤ
c) 30,70 Kþ u benzinu automobilového 98 oktanĤ
d) 27,20 Kþ u motorové nafty
Sazba základní náhrady platná od
zaþátku roku 2010 je stanovena ve
výši 3,90 Kþ.
Údaje uvedené ve Vyhlášce
451/2009 a to prĤmČrné ceny pohonných hmot tak i základní náhrady se mohou v prĤbČhu roku
zmČnit. Je proto v zájmu každého
podnikatele i zamČstnance, kteĜí dosud takovéto ustanovení využívali,
aby pravidelnČ sledovali vydávání
vyhlášek MPSV a vþas na zmČnu
reagovali.
IRV
Nekonþící diskuse o PER
Nedávno v USA dokonþila další
zkoumání PER skupina 20 odborníkĤ jmenovaných americkou Národní
akademií. VČtšinou šlo o pracovníky
amerických univerzit. MČli za úkol
pĜezkoumat, zda americká EPA (enviromental Protection Agency, nejvyšší
americká autorita v oblasti životního prostĜedí) dodržuje pĜi zkoumání
škodlivin všechny objektivní zásady
a zda tedy výroky EPA o škodlivosti látek a PER jsou relevantní a zda
u EPA vedený IRIS (Integrated Risk
Information System = integrovaný
informaþní systém rizik) je spolehlivý
a objektivní. Podle nČho je PER považován za „pravdČpodobný karcino-
3
INFO 2_10.indd 3
gen“. Podle amerických pĜedpisĤ je to
druhý nejvyšší stupeĖ nebezpeþnosti,
když tím prvním je výrok „karcinogenní pro lidi“. Podle starších pĜedpisĤ
byl PER Ĝazen mezi látky „s možným
karcinogenním rizikem“. Souþasné
zaĜazení PER je tedy pĜísnČjší než
dosud. Panel odborníkĤ zaĜazení EPA
potvrdil a dĤsledkem zĜejmČ bude pĜitvrzený boj proti PER a jeho používání
v amerických þistírnách a snaha o jeho
úplnou eliminaci.
Zatím mezi odborníky schází shoda, zda karcinogenita se má týkat
leukémie anebo nádorĤ jater þi ledvin. Panel odborníkĤ doporuþil EPA,
aby na upĜesnČní pracovala.
Moderní šroubové kompresory pro prádelny
nelze srovnávat s tČmi starými pístovými v niþem: ani ve vzhledu, spotĜebČ energie, výkonu, hluþnosti, jednoduchosti obsluhy, spolehlivosti,
nárokĤm na údržby. Jde o stroj zcela jiné generace.
Informátor 2/2010
13.4.2010 12:55:50
HISTORIE ýISTÍRENSKÝCH ROZPOUŠTċDEL (5)
Jepiþí život fluorchlorovaných rozpouštČdel
Tak jako je PER synonymem pro dlouhodobé rozpouštČdlo
úspČšnČ pĜetrvávající v chemickém þištČní již déle než 100 let,
fluorchlorovaná rozpouštČdla byla jen krátkým zábleskem na
obloze þištČní, který trval jen asi 10 let. Na škodu þistírenství,
protože tato rozpouštČdla mČla mnohé vlastnosti pĜímo vynikající. Fluorchlorovaná rozpouštČdla (dále jen FClR) pĜipravil poprvé v roce 1929 Thomas Midgley v laboratoĜích firmy General
Motors. PrĤmyslová výroba, která nebyla vĤbec jednoduchá se
rozbČhla o nČkolik let pozdČji a v EvropČ až o desítky let pozdČji, prakticky v pováleþném období. ýistírenské schopnosti FClR
zjistili v laboratoĜích koncernu DuPont v USA v roce 1961 a
následnČ uvedli na trh produkt pod názvem Valclene 113. V roce
1965 firma Hoechst uveĜejnila výsledky aplikaþního výzkumu,
který vedl k zavedení R 11 na tomto kontinentu pod názvem
Frigene 11. FClR se nejprve používaly jako chladivo, pĜi výrobČ
fenoplastĤ, jako pohonný plyn do sprejĤ a aplikace v þistírenství byla až pozdČjší.
FClR jsou fluorchlorované
deriváty metanu a etanu. Odvozují se od nich náhradou jednoho nebo více atomĤ vodíku
fluorem a chlorem. Jsou to þiré,
vodojasné kapaliny slabČ éterické vĤnČ, nehoĜlavé, nevýbušné, nerozpustné ve vodČ, stálé
v bezvodém prostĜedí a rozpustné v nČkterých organických rozpouštČdlech. VýbornČ rozpouštČjí tuky, oleje, pryskyĜice apod.
I þeština pĜebrala jejich oznaþování písmenem „R“ (z nČmþiny)
a dvou nebo tĜímístným þíslem.
Toto þíslo se vztahuje k poþtu
substituovaných
vodíkových
atomĤ fluorem a chlorem. Od
metanu odvozené deriváty mají
dvoumístné, od etanu tĜímístné
oznaþení. Obchodních oznaþení na trhu byla Ĝada: Valclene,
Kaltron, Dional, Ledon, Freon aj. Do þistírenské praxe se
dostaly nejdĜíve v NČmecku
a USA, poté v Itálii, Francii a
jiných zemích. V bývalé ýSR
existovalo jen pár tČchto strojĤ
v tČch komunálních podnicích,
které mČly to štČstí nebo známosti na získání deviz na nákup
v zahraniþí. K rozšíĜení v letech
Výroba strojĤ na FClR byla
v plném proudu asi od roku 1965
a nová technologie úspČšnČ
soutČžila s klasickým þištČním
v PER. Nová FClR nesla ale tČžký handicap cenový. NapĜíklad
v roce 1970 se PER prodával za
cenu 0,34-0,40 EUR/kg, ale za
R 113 musel zájemce zaplatil
3 EUR/kg a za o nČco levnČjší
R 11 1 EUR/kg. PĜesto výroba
FClR ve svČtČ prudce rostla, ale
pĜedevším pro obrovský boom
výrobkĤ ve sprejích.
Vlastnosti obou
rozpouštČdel:
K vystĜízlivČní z poþáteþního
nadšení nad novými rozpouštČdly došlo v roce 1974. To americký výzkumník Misston a také
Molina a Rowlland publikovali
teorie o rozpadu ozonové vrstvy
horní þásti atmosféry v dĤsledku pĜítomnosti FClR. Tyto látky
v dĤsledku velké stability difundovaly až do ozonové vrstvy ve
výšce 20-50 km, tam se z nich
v dĤsledku ozonového záĜení
odštČpoval chlor a ten následnČ
R 113
R 11
TrichlormonoÀuormetan
Vzorec
C2Cl3F3
CCl3F
Molekulová hmotnost
187,4
137,4
Speci¿cká hmotnost g/cm3 pĜi 25 °C
Bod varu °C pĜi 760 mm Hg
Rozpustnost ve vodČ pĜi 25 °C v hm. %
Rozpustnost vody pĜi 25 °C v hm. %
Výparné teplo v cal/g
Tlak par pĜi 20 °C torr
Povrchové napČtí pĜi 25 °C mN/m
OdpaĜivost (éter=1)
INFO 2_10.indd 4
Srovnáváme-li þistírenské vlastnosti R 113 a R 11, potom lze
R 113 chápat jako náhradu benzinu s obdobnými þistírenskými
vlastnostmi a šetrností, zatímco
R 11 þistí razantnČji a porovnatelnČ s PER. Proto se jako první
do þistíren dostaly stroje na R
113 a byly chápány jako doplnČk PER þistČní ve velkých þistírnách. PĜedností obou rozpouštČdel je jejich nízký bod varu a
tím také nízká spotĜeba energie
pĜi destilaci. PĜi nízké teplotČ
destilace nemohou pĜedestilovat
neþistoty s vyšším bodem varu a
zĤstávají v destilaþním zbytku.
Také výparné teplo obou FClR
je velmi nízké (proti tČžkému
benzinu napĜ. u R 11 4x menší
a u R 113 4,5x menší) a k destilaci staþí mnohem ménČ energie a stejnČ tak i k sušení zboží.
Navíc sušení probíhá pĜi nižších
teplotách (u R 11 pĜi 35-40 °C,
u R 113 pĜi 50 °C), což není zanedbatelná výhoda technologická.
TrichlortriÀuoretan
Chemický název
Informátor 2/2010
1960 až 1965 pĜispČl pĜedevším
fakt, že skonþila éra benzinu a
na trhu nebylo žádné rozpouštČdlo pro šetrné þistČní výrobkĤ
oznaþených „F“. Do þistírenské
praxe se dostal nejdĜíve R 113
a o nČco pozdČji i R 11.
1,57
1,48
47,57
23,77
0,017
0,007
35,1
0,011
0,007
43,5
273
666
19
22
1,3
1,0
4
13.4.2010 12:55:51
niþil ĜetČzovou reakcí ozonovou
vrstvu atmosféry. Jeden jediný
atom chloru tak mohl ĜetČzovou
reakcí zniþit až 100 000 atomĤ
ozonu. Ozonová díra se prokazatelnČ ukázala nejdĜíve nad jižní
polokoulí a pozdČji i nad severní
a její rozsah neustále zvČtšoval
a napĜ. v Austrálii rapidnČ rostl
jako dĤsledek poþet zaznamenaných pĜípadĤ rakoviny kĤže a
poškození oþí. Proto, že scházel
filtraþní efekt ozonové vrstvy ve
vztahu k UV záĜení. Obrovský
význam, který lidstvo pĜikládalo
výzkumu ozonové díry potvrdila Nobelova cena, která byla
v roce 1995 udČlena autorĤm
výzkumĤ tohoto subjektu (Molina, Rowland a Crutzen). Obnovu ozonové vrstvy do stavu
v roce 1980 lze podle posledních
výzkumĤ oþekávat až v letech
2060-2075! Takže zniþit rovno-
vážné vztahy trvající tisíce let je
na zemČkouli snadné, ale náprava obtížná, ne-li nemožná.
Další výzkumy Mistonovu
teorii potvrdily a kulturní státy
pĜikroþily v roce 1975 k zákazu používání FClR. PĜedevším
v NČmecku a USA, ýR se pozdČji k zákazu pĜidala také, stejnČ
jako další státy. Od roku 1990 je
zákaz celosvČtový. PĜi zákazech
byly þistírny první na ĜadČ a tak
pĜibližnČ po 10 letech konþí éra
FClR, které se zdály být neobyþejnČ nadČjnými alternativami
pro chemické þištČní. Zákaz se
dotkl také milionĤ chladniþek
domácích i prĤmyslových. Likvidace þisticích strojĤ byla bolestná, protože se odhadovalo,
že jich v EvropČ a USA pracovalo asi 20 000 (15 000 v EvropČ
a 5 000 v USA).
-izk-
Zajímavosti Ɣ Zajímavosti
l V hlavním mČstČ Walesu Cardiffu byla otevĜena nová prádelna.
Náklady na výstavbu þinily 5 mil.
liber a kapacita prádelny je 500 000
kusĤ prádla/týden, což znamená
pĜibližnČ 25 t/den. Klienti prádelny
jsou vČtšinou okolní hotely. V prádelnČ pracuje 35 pracovníkĤ a pĜedpokládá se, že produkce i poþet zamČstnancĤ poroste.
l Prádlo nejpĜepychovČjších, až
7hvČzdiþkových hotelĤ, pere
v Dubaji prádelna Butler. Tato
nová prádelna byla uvedena do
provozu v Ĝíjnu 2007 a má kapacitu 6 tun prádla/hodinu a je
kompletnČ vystrojena technologií
Girbau. Celá technologie je podĜízena co nejkvalitnČjšímu praní
a žehlení prádla, které patĜí k nejdražšímu na svČtČ.
l ZaĜízení na identifikaci skvrn a
vytĜićování vadných kusĤ po žehlení Jenscan je þtenáĜĤm asi známé.
MénČ známo je to, že podobné zaĜízení MIC Textil-Scanner vyrábí
a dodává firma Hebetec. Konstruktérem zaĜízení je dr. Fironz Ponya.
V NČmecku existuje 13 instalací,
ale ve svČtČ již více než sto. Hebetec je malá firma sídlící v Gussenstadtu a dodává i prádelenskou
techniku od subdodavatele, kterým
je holandská firma Vega.
l Prádelnám s akutním výpadkem kotelny pomáhá v NČmecku
firma Hotmobil. Na pČti místech
v zemi pronajímá zájemcĤm pojízdné kotelny s výkonem 300 až
16 000 kg páry za hodin. Nasycená pára má asi 200°C. Pojízdná kotelna je vytápČná LTO a po
pĜesunu na místo je okamžitČ pĜipravená k výrobČ páry. Na trajleru
je vše potĜebné, od komína až po
nádrž s olejem a firma se postará i
o pĜipojení kotelny k prádelnČ.
l Víte, jak vzniklo pojmenování
„myš“? V roce 1964 v standfordském výzkumném institutu v kamenné dobČ poþítaþĤ. Myš byla
tehdy dĜevČná krabiþka a v ní koleþko, které pĜevádČlo pohyb krabiþky na posun kurzoru. NČkdo
tehdy v laboratoĜi poznamenal, že
zaĜízení vypadá jako myš. A název
se ujal navždy.
Již od vzniku skĜíĖové koncepce þisticích strojĤ v 60. letech minulého století je veškerá technika soustĜedČna v zadní þásti stroje.
Jen výjimeþnČ se vymykají nČkteré velkokapacitní prĤmyslové
stroje.
5
INFO 2_10.indd 5
Informátor 2/2010
13.4.2010 12:55:52
B
yla to tradiþnČ nejvČtší výstava prádelenské a þistírenské techniky v USA. Koná se každý rok, ale mnozí
vystavovatelé mČli dojem, že by delší intervaly mezi výstavami prospČly návštČvníkĤm i vystavovatelĤm. Ti evropští
letos nebyli pĜíliš spokojeni s návštČvností na stáncích, která byla menší než loni. Holt krize je krize, i v Americe.
Jasným trendem výstavy bylo šetĜení energií a vodou a vystavovatelé se snažili upoutat novinkami právČ v tomto odvČtví. Aþ jde o výstavu mezinárodní, exponáty byly šity na míru
spíše americkému trhu. PochopitelnČ, je velký a úþast na nČm zaruþuje i tČm nejvČtším evropským
výrobcĤm množství zakázek.
NapĜ. Girbau považuje pĜítomnost za pĜíhodnou pro rozšíĜení aktivit zamČĜených na velkou techniku na zaoceánském
trhu. Prádelny hledají Ĝešení vedoucí k menší spotĜebČ vody
a energie, což nová technika mĤže zajistit.
Kannegiesser spíše sází na vysokou produktivitu napĜ.
žehlicích linek, protože právČ ta AmeriþanĤm pĜi rĤstu mzdových nákladĤ vyhovuje. Vystavoval také srdce svých žehliþĤ
– žehlicí pás, který Evropa již dávno zná.
Jensen vsadil na svĤj vodu a energii šetĜící koncept CleanTech, pĜiþemž Amerika hodnČ slyší i na nižší emise oxidu
uhliþitého vyplývající z úspor energie. StĜedem stánku byl
velký tunel MaxiLine s komorami na 220 liber. AmeriþanĤm
se líbil – líbí se jim všechno velké. ÚspČchem byl i skladaþ
froté Evolution.
HvČzdou výstavy, alespoĖ co do velikosti exhibice, byl
jako obvykle dvorní dodavatel mnoha amerických prádelen
Milnor. Jeho zajímavostí je lis k tunelové praþce, který má
membránu bez náplnČ vody ze zvláštČ elastické gumy, která
se pĜimkne k povrchu prádla. Po každém lisování se membrána pootoþí a tak se opotĜebovává rovnomČrnČ. Ecolab
vystavoval v EvropČ známý úsporný systém PERformance
a soustĜedil se i na data management. Myslí si, že americký
trh se stále více pĜibližuje EvropČ.
Obrovské úsilí k získání silnČjších pozic na americkém
trhu vynakládá Datamars. Nemá to jednoduché, protože
USA mají vlastní výrobce dokonalých þipĤ. Pro vČtšinu prádelenských podnikatelĤ jsou þipy španČlskou vesnicí a pĜitom jejich zavedení v obrovských amerických prádelnách by
bylo velkým krokem vpĜed. Proto se Datamars soutĜećuje na
automatické tĜídicí systémy za pĜijatelnou cenu. NejvČtším
svČtovým výrobcem prádelenské techniky je americký Aliance Laundry Systém, který zásobuje nejen americký, ale
také StĜední východ, Asii, Afriku a i Evropu. Stánek odpovídal velikosti firmy.
Se zajímavou nabídkou pĜišlo Ipso. Každá prádelna, která
má zaĜízení vyrobené v roce 2002 a dĜíve a nechá si je zmodernizovat, získá bonus ve výši 2 000 EUR. Ipso tvrdí, že
modernizací lze snížit provozní náklady až o 20 %.
UniMac se soustĜećuje výhradnČ na zdravotnický sektor
a zejména na operaþní prádlo a nabízí zejména nový ovládací
systém série M.
Na výstavČ se poprvé pĜímo prezentoval Electrolux, dosud
zastupovaný firmou Wascomat. Na prezentaþní akce a propagaci vČnuje roþnČ 100 mil. USD
(!) a pĜitom vČĜí, že tyto náklady
se vrátí zvýšeným odbytem strojĤ
a zaĜízení.
Firma Maytag pĜišla s myšlenkou, že potenciální kupce ani tak
nezajímá cena zaĜízení jako spíše jeho technická hodnota a
ta rozhoduje o prodeji. Takže stroj, který napĜ. šetĜí energii,
mĤže být mnohem dražší než ménČ úsporný a pĜitom se prodá
bez potíží. Této filosofii podĜídil svoji výrobu praþek i sušiþĤ.
Mnozí ze þtenáĜĤ znají výrobce Danube International.
Ten svĤj stánek neprezentoval jako technickou výstavku, ale
místo setkání a pohovorĤ se svými dealery. Má jich požehnanČ v Jižní Americe, Dálném a StĜedním východČ a rĤznČ jinde
po svČtČ. Je to snad také jediná firma, která veĜejnČ prohlásila, že krize se jich pĜíliš nedotkla. Imesa byla jediná italská
firma s prezentací prací techniky – všichni ostatní výrobci se
soustĜedili jen na þisticí stroje. Zájem Imesy je vysvČtlitelný:
spousta návštČvníkĤ z Jižní Ameriky mĤže kladnČ ovlivnit
prĤnik na tento potenciálnČ velký trh.Problémem, nejen pro
Inesu, ale pro všechny evropské dovozce, je nepĜíznivý kurzový vývoj dolaru vĤþi eur.
Poprvé vystavoval v USA výrobce lisovacích membrán MaxiPress. Zajímavý je postĜeh reprezentanta firmy, který byl
zklamaný malým rozsahem výstavy v porovnání s frankfurtskými veletrhy prací a þisticí techniky. MaxiPress je mladá
firma, když na trhu pĤsobí až od roku 2005. Membrány vyrábí z þistČ bílé pĜírodní gumy, která nemĤže špinit lisované
prádlo, odolné do teplot 75 °C. VnČjší povrch je žebrovaný,
což znemožĖuje lepení prádla. Firmou, která se nespoléhá na
velké investice a vyrábí spotĜební zboží, je nejvČtší výrobce
nábalovin Tamfel (Fanafel). Vyrábí nábaloviny všech druhĤ
a velikostí pro všemožnou žehlicí techniku.
Firmu Tingue Brown uvádím jen kvĤli vystavované málo
obvyklé novince. Je jí þisticí plachetka pro moderní žehliþe
s žehlicím pásem. Ty nelze zbavovat nápeþkĤ bČžnými agresivními þisticími prostĜedky se silnČ abrasivním pĤsobením
a musí se volit šetrnČjší prostĜedky. PrávČ tČmi jsou výrobky
firmy.
-izk-
CLEAN 2009
Zajímavosti Ɣ Zajímavosti Ɣ Zajímavosti Ɣ Zajímavosti
l Je sotva uvČĜitelné, že jediná
firma Thermotex roþnČ vyrobí
1,5 mld. etiket a že jejich paleta
pĜedstavuje 15 000 druhĤ. Firma má vlastní návrháĜe, výkonný
plotter a 7 moderních strojĤ na
sítotisk. Pro tisk etiket do þistíren
vyvinula zvláštní lepidla odolávající rozpouštČdlĤm, pĜitom je ale
etiketa lehce odtrhnutelná. Mož-
Informátor 2/2010
INFO 2_10.indd 6
nosti firmy jsou obrovské a napĜ.
na sublimaþní tisk emblémĤ má
k dispozici skoro 1 mil. barevných
odstínĤ.
l První zelenou prádelnu instalovala firma Kannegiesser ve
Wurmbergu nedaleko Stuttgartu
pod firmou Merz. Byla spuštČna do
provozu v srpnu roku 2008 a má
kapacitu 5 t/den. Pere vČtšinou
drobné prádlo z domovĤ dĤchodcĤ na tunelové praþce PowerTrans
JEDT. Celková spotĜeba prádelny
(elektrická energie + plyn) þiní
nČco málo pĜes 1 kWh/kg prádla,
zatímco v obvyklých prádelnách
je tato spotĜeba 2 kWh/kg a více.
Prádelnu mohli v prosinci navštívit
zájemci z naší republiky v rámci
semináĜe, který uspoĜádala firma
Kannegiesser a Pragoperun.
l V Británii již 4 roky pokraþuje
vyšetĜování smrti managera prádelny v Ilford Meye. Ten, ve snaze
odstranit poruchu, vlezl pod koš
tunelové linky. Jeho kolega o tom
nevČdČl, aktivoval hlavní vypínaþ
(Pokraþování na str. 7)
6
13.4.2010 12:55:55
(Pokraþování ze str. 6)
a koš lisu rozmaþkal nešĢastníkovi
hrudník. Soud se kloní k názoru,
že byly opakovanČ porušeny bezpeþnostní pĜedpisy.
l Co Ĝíkáte na pracovní podmínky v jedné prádelnČ? Jde
o dávnou minulost z roku 1905.
Tehdy nČmecký Ĝíšský statistický
úĜad zjistil, že pracovnice jedné
lipské prádelny musely pracoval
od pátku 8 hodin ráno až do nedČle 8 hodin. Tedy nepĜetržitČ 48
hodin bez toho, že by mČly placeny pĜesþasy!
l Vývoj neobvyklých textilních
výrobkĤ pokraþuje. Na trhu
jsou již vesty nebo bundy, které
mají elektrický vyhĜívací systém.
Akumulátor o hmotnosti 235 g
zajistí ohĜev 10 hodin. OhĜevný
systém vþetnČ pĜívodních kabelĤ
je umístČn ve zvláštních vnitĜních
kapsách a pĜed údržbou se mĤže
vyjmout.
l První asijská firma, která získala certifikaci Oeko-Standard
100 je þínská Suzhou Deylon Textile Co sídlící ve Wujang City. Má
zajímavý výrobní program – šátky
pro arabské zemČ, které si muži
uvazují na hlavu. Firma splnila
všechny certifikaþní nároky z hlediska materiálĤ i zpracování.
þasem koupila poboþky Mewa
Textil-Service ve Vídni a Grazu
s 500 zamČstnanci. ObČ pĜevzaté firmy poskytovaly služby pro
zdravotnictví, hotely a gastronomii. Mewa údajnČ poboþky prodala proto, že se chce soustĜedit na
pracovní obleþení pro prĤmysl a
také na uklízecí hadry. Salesianer
Mietex má tak v Rakousku již 9
závodĤ.
l Koncem roku 2008 vyrobila
firma Miele jubilejní 900 000.
profi praþku a poskytla jí jako dar
domovu dČtí z váleþných oblastí,
který sídlí v Oberhausenu. Odevzdání provázel slavnostní akt.
Domov je financován výhradnČ
jen z darĤ a dotací.
l S hnusnými malĤvkami na
fasádách by mohl být konec. Jistá
firma vyvinula ochranný nátČr na
bázi silikonĤ, který je hydrofobní
a zabraĖuje také pronikání barvy
do stavebního materiálu, dobĜe
pĜilne k povrchu, je odolný proti
slunci a pĜitom nijak vzhled povrchu nemČní.
l Firma Salesianer Mietex je u
nás známá. V rámci rozvoje pĜed
Speciální praþka pro praní kobercĤ Forni Varese má zvláštní tvary
Moderní žehlicí zaĜízení jsou pro þistírnu nezbytná
7
INFO 2_10.indd 7
Inflace reklam na mokré þištČní pokraþuje
Informátor 2/2010
13.4.2010 13:25:14
Firmu naši þtenáĜi znají z prodejních aktivit Kovoslužby Praha. Ta znalost je ale povrchní a Girbau stále zĤstává ve skrytu
populárnČjších dodavatelĤ prací techniky. Možná neoprávnČnČ,
když schází více informací. Nedávno pĜinesl þasopis WRP rozhovor s Ĝeditelem nČmecké poboþky Girbau panem Juan de Cruz
Pujades a Olafem Rattayem odpovČdným za zákaznické služby.
V rozhovoru je plno zajímavých myšlenek, osvČtlujících þinnost
a filozofii firmy Girbau a snad nČkteré zaujmou i naše þtenáĜe.
Girbau patĜí k velkým výrobcĤm prádelenského zaĜízení.
NejúspČšnČjším produkþním rokem byl 2007, kdy obrat firmy
pĜekroþil 100 mil. eur. Rok 2008
skonþil tČsnČ pod touto hranicí
a rok 2009 bude v dĤsledku krize nejslabší, kolem 75 mil. eur.
Krize se projevila pĜedevším
v tom, že zasáhla všechny trhy
globálnČ a nešlo ztráty kompenzovat prodejem v jiné zemi. Specifickým problémem je Kuba.
Tam Girbau dodala v posledních
letech hodnČ strojĤ a kubánský
export þinil 10 % roþního obratu firmy a i dnes jsou smluvní
závazky velké. Politické zmČny
spojené s odchodem diktátora
Castra a nejasnou politickou
budoucností ostrova vedou banky k velké zdrženlivost a toho
þasu se nenajde banka, ochotná
obchod s Kubou financovat. Girbau vystavoval docela úspČšnČ
na Clean Show v New Orleans
i proto, že Lavatec, který mČl
na americkém trhu velký podíl,
upadl do insolvence a nejistí
zákazníci se ohlíželi po jiných
alternativách dodavatelských.
Girbau má pĜitom na americkém
trhu dobré jméno již 20 let. VytvoĜila si ho zejména vybavováním poþetných samoobslužných
prádelen. Problémy s prodejem
v USA spoþívají v paritČ eura
k dolaru, která je pro evropské
výrobce nevhodná. K vyrovnání pĜispívají ameriþtí výrobci
v posledních letech rĤstem cen.
Na nČmeckém trhu si Girbau
udržuje stálou hladinu, ale za
cenu mnohem komplikovanČjších formalit pĜi vyĜizování úvČrĤ u bank. Takže rozvoj prodeje
brzdí bankový sektor, vyžadované záruky, pĜedkládání bilancí
atp. Navíc to, že se o krizi poĜád
Informátor 2/2010
INFO 2_10.indd 8
mluví, znejistilo mnohé potenciální zákazníky. Snížení výkonĤ
v praní a menší poptávka po investicích se projevil pĜedevším
u prádelen orientovaných na
pracovní obleþení a na prádlo
hotelové. Proti minulosti ubylo
také projektĤ v oblasti domovĤ
pro seniory a ochota investovat
do nové techniky. PĜitom tato zaĜízení potĜebují prĤchozí praþky,
kterých výroba u Girbau pĜedstavuje asi tĜetinu produkce.
Girbau je španČlský výrobce
plnČ v rodinných rukou. Byl založen v roce 1971 Juanem Girbau Vilageliu. V domovinČ je
velmi dobĜe zapsán a patĜí k deseti nejlépe finanþnČ zabezpeþeným španČlským firmám, což
zajišĢuje zákazníkĤm plánovací
a dodavatelskou jistotu a také
služby a servis na mnoho let do
budoucnosti. Ve þtyĜech továrnách zamČstnává na 600 pracovníkĤ. TĜi z tČchto továren jsou ve
ŠpanČlsku, vkládací a skládací
zaĜízení se vyrábí ve francouzském Aix-les.Bains. Poboþky
má firma Girbau ve Francii, na
KubČ, v USA, Velké Británii,
Brazílii, ArgentinČ, Arabských
emirátech, NČmecku, ýínČ, Itálii a Indii. KromČ toho má síĢ
zástupce ve 180 zemích svČta.
Podle evropského práva mají dodavatelé zajišĢovat náhradní díly
10 let po prodeji stroje, Girbau je
schopen dodat klíþové ND i na
stroje 25 let staré. V roce 1990
byl podíl domácího trhu a exportu 50:50 %, dnes v dĤsledku
nových trhĤ ve Francii, Anglii
a NČmecku þiní export kolem
70 %. NejdĤležitČjší perspektivní trhy jsou i Severní Amerika,
Dubaj a také ýína, kde firma
Girbau otevĜela poboþku. V NČmecku Girbau uspČl již také
s tunelovými praþkami. První
byla prodána v roce 2005, dnes
pracují v zemi tĜi další, což by
mohlo usnadnit vstup i do jiných
zemí. Prosadit se v domácí konkurenci není pĜitom vĤbec lehké.
Také mnohé jiné firmy považují
nČmecký trh za klíþový. Tunelové praþky vyrábí Girbau od roku
1985 a první prodejní úspČchy
byly spojeny se španČlsky mluvícím trhem, pozdČji pĜibyla
Francie, Dubaj, Británie atd. SamozĜejmostí pĜi vývozu tČchto
zaĜízení je dokonalá technická
podpora zákazníka, která se neustále rozšiĜuje a zdokonaluje.
Pro Girbau se jeví v souþasnosti dĤležitým zákaznickým segmentem menší prádelny, které
perou kolem 1000 kg/hod., nebo
ménČ a dosud byly orientovány
na klasické praþky. VČĜí, že snaha provozovatelĤ po snižování
nákladĤ a nižší spotĜebČ vody
a energií povede k výmČnČ klasických washextraktorĤ za tunelové praþky. Výhodou tunelových praþek Girbau je jejich naprostá univerzálnost a pružnost,
když všechny komory jsou vystrojeny stejnČ vším potĜebným.
ZmČna programu praní není tedy
žádným problémem. Pokud dnes
zákazník kupuje prací tunel, vychází z aktuálního stavu techniky. Tomu odpovídají i prací
technologie. Nikdo ale neví, jak
se bude prát za pČt a nebo za deset let. Univerzální praþka požadavky na budoucí praní zvládne
bez problémĤ, praþka specializovaná na souþasnost, ne. Tunelová praþka má mnoho výhod,
zejména úsporu vody a energie,
menší pracnost pĜi obsluze atd.
Ale i washextraktory mají výho-
dy, zejména pĜi praní pracovního obleþení: vyšší mechanickou
úþinnost, individuální zpracování jednotlivých dávek podle zneþištČní atd. Vystrojení prádelny
tedy vyžaduje dĤkladný rozbor.
Girbau není jen pouhým dodavatelem jednotlivých zaĜízení,
ale nabízí kompletní Ĝešení prádelen, zejména prĤmyslových
od plánovacích a projekþních
prací pĜes dodávku na klíþ až po
uvedení do provozu. To je ovšem
možné až po dĤkladném technickém a ekonomickém zhodnocení požadavkĤ na praní. To se
netýká jen tČch nejvČtších prádelen, ale i malých, napĜ. hotelových. Z hlediska spotĜeby vody
a energie jsou výrobky Girbau
plnČ srovnatelné s konkurencí
a opatĜené všemi nezbytnými
pomocnými zaĜízeními vþetnČ
napĜ. výmČníkĤ.
Na otázku, co lze od Girbau
oþekávat v nejbližší budoucnosti, odpovČdČli pánové také zajímavČ. NČkteĜí ze þtenáĜĤ vČdí,
že pro šestkovou Ĝadu velmi
úspČšných praþek, zavedl Girbau nové poþítaþové Ĝízení Inteli, které je bez textĤ a opírá se
výhradnČ o srozumitelné symboly. Nuže, toto Ĝízení by mČlo
být postupnČ zavedeno u všech
výrobkĤ Girbau jako jednotný
ovládací systém. ěízení symboly má obrovskou výhodu v tom,
že nejsou nutné žádné jazykové
mutace. KromČ toho lze oþekávat nový vysoce výkonný žehliþ s prĤmČrem válcĤ 1200 mm
s potĜebnými vkladaþi a skladaþi
a novou verzi tunelové praþky se
16 komorami a mnohem vyšším
výkonem než mají dosavadní
12komorové praþky.
-izk-
Zajímavosti Ɣ Zajímavosti
l O nebezpeþí vzniku biofilmu
ve vodních potrubích a nádržích
pĜíp. i kolem lisu tunelové linky
jsme již psali. Z NČmecka pĜichází zpráva, že úþinnČ proti biofilmu
pĤsobí pĜípravek Wesso K50. Jde
o smČsný preparát, který obsahuje
peroxid vodíku, benzoan sodný a
kyselinu sorbovou. A je již osvČdþen ve vodárenství. V prádelenství však používán nebyl. Vyšší
koncentrace pomáhaní odstranit
staré biofilmy, menší koncentrace
(0,02-0,04 %) ve vodČ pĤsobí preventivnČ proti vzniku biofilmu.
l Vylepšené hedvábí bude produkovat geneticky zmanipulovaná housenka bource morušového.
Japonští výzkumníci z univerzity
Šinsu (Nagano) totiž vložili geny
pavouka Nepukle clavata do vajíþek bource. Housenky, které se
vylíhly, produkují vlákna, která
obsahují až 10 % proteinĤ pavouþího vlákna. Pokud se podaĜí zvýšit tento podíl, získá se hedvábí
zcela mimoĜádné pevnosti, protože pavouþí vlákna patĜí k tomu
nejpevnČjšímu, co na svČtČ existuje.
8
13.4.2010 12:55:57
CO JE NOVÉHO V TEXTILNICTVÍ
VE VZTAHU K PRÁDELNÁM
Zkusme rekapitulovat, co nejdĤležitČjšího se z tohoto pohledu událo v posledních mČsících.
Z hlediska teploty praní je naprostou samozĜejmostí praní pĜi
nižších teplotách. Nejde o dosud
obvyklých 70 °C, ale spíše jen 60
°C. NČmecké prádelny produkují
spalováním zemního plynu roþnČ 180 000 tun oxidu uhliþitého,
což veĜejnost nese nelibČ. Praní
pĜi nízkých teplotách pĜináší jisté problémy s odstranČním špíny a skvrn, ale šednutí je nižší
a rovnČž tak poškození vláken.
Rozhodující je ale snaha spalovat
ménČ paliv a produkovat ménČ
oxidu. Vhodné prací prostĜedky
jsou na trhu, ale vývoj dále pokraþuje. Spoléhají se zejména
na úþinné enzymatické systémy,
které zĜejmČ v budoucnu umožní
snížení teplot praní až na 40 °C
þi dokonce 30 ° C. ÚĜední schvalování nízkoteplotních pracích
prostĜedkĤ ale pokraþuje velmi
pomalu. Problémem pĜi nízkých
teplotách je mikrobiologická
nezávadnost vypraného prádla
a nČkdy neodstranČný zápach.
Trend k výrobČ nízkotepelných
detergentĤ je u všech výrobcĤ
zcela zĜetelný, není ale bez problémĤ. KromČ potĜeby nízkoteplotních enzymatických systémĤ
se výrobci potýkají s problémem
emulgace tukĤ pĜi nízkých teplotách a také úþinným bČlicím
systémem. Mnohé dodavatelské
textilky se vrací k bavlnČ a tak
dilema bavlna nebo smČsi pokraþuje. Jde samozĜejmČ o bavlnu
dĤkladnČ upravenou novými metodami proti srážlivosti a se sníženou krþivostí. Srážlivost musí
odpovídat smČsím. Tyto intenzivní úpravy mohou ale pĜi žehlení zpĤsobovat žloutnutí textilií
a také snížení pevnosti. Návrat
k biobavlnČ je þasto vČcí prestiže
pro ošacení personálu v hotelích
nejvyšších kategorií, což se samozĜejmČ náležitČ marketingovČ
využívá. V Institutu Hohenstein
se zabývá pĜíþinami mechanického nebo chemického dráždČní
pokožky Dr. Bettina Klein. Ta již
publikovala þásteþné výsledky,
podle kterých je dráždČní bavl-
9
INFO 2_10.indd 9
nou mnohem þastČjší než smČsí
a to tak, že podíl bavlny pĜedstavuje asi 90 % všech pĜípadĤ a jen
10 % jde na vrub smČsí. Ukazují
se rĤzné pĜíþiny: mechanické neþistoty v textilii, zbytky pracích
prostĜedkĤ, nefyziologický stĜih,
špatné zpracování pĜi šití. VČtšinu pĜíþin dnes lze zkoumat exaktními metodami. Potvrzuje se to,
co jsme všichni tušili, že totiž
hlavní pĜíþinou zarudnutí a podráždČní pokožky nejsou neodeprané zbytky alkálií nebo jiných
chemikálií, ale mechanické pĜíþiny napĜ. roztĜepené a ostré konce
vláken bavlny nebo nadmČrnČ
opotĜebovaný povrch textilie, ze
kterého ostré konce vyþnívají.
VraĢme se ale ke srážlivosti. Oficiální stanovisko ETSA (European Textile Service Association)
je takové, že u smČsí lze tolerovat
maximálnČ 2% srážlivost. S tím
bychom tedy mČli pĜi poĜizování
odČvĤ poþítat. Zcela obvyklým
pĜídavkem v textiliích jsou dnes
streþová vlákna, vČtšinou kolem
2 %. Jsou ovšem výrobky, u kterých se deklaruje obsah streþových vláken až na 15 %. Stále
více se používají vlákna Dow
XLA. Objevila se pĜed 5 lety,
jsou stejnČ elastická jako Elastan,
avšak lépe snáší vyšší zatížení
a také teploty. Vyrábí se ve španČlské poboþce firmy Dow. Snáší
beze vČtších zmČn teploty až 220
°C, je rezistentní vĤþi UV záĜení a také snese chloraþní bČlení.
Bez problémĤ vydrží praní v tunelových praþkách a tvarování
v tunelfinišerech. Zkoušky s 50x
praním odČvĤ s pĜísadou Dow
XLA dopadly výteþnČ. Vlákno
lze zpracovat jakoukoliv textilní
technologií, poskytuje výteþný
komfort pĜi nošení a zatím se zdá,
že jde o ideální streþový materiál. Rakouská textilka z Lenzingu
opakovanČ nabízí smČsové tkaniny, u kterých je bavlna nahražena
tencelovým vláknem. To zvyšuje
výraznČ pĜíjem vlhkosti a zlepšuje komfort pĜi nošení (pro osvČžení pamČti: tencel je celulosové
vlákno nové generace vyrábČné
pĤvodnČ od roku 1992 v Mobile,
USA firmou Courtaulds). Vyrábí
se rozpouštČdlovým spĜádáním.
Proti bavlnČ je mnohem pevnČjší
a to i za mokra a mnohem ménČ se
sráží. Za výrobou textilních vláken nezaostává ani textilní chemie a pĜináší na trh nové úpravnické prostĜedky, které napĜ. zamezují ztrátČ barevnosti pĜi praní
a nošení, fungují jako blokátory
zápachu, neomezují alergické
pĤsobení vláken. Nejednou jsme
již psali o ochranČ odČvĤ pĜed
bakteriemi ionty stĜíbra. PĜed
pár lety to byla horká novinka,
dnes bČžná souþást úprav zdravotnického prádla, když výrobky
tohoto druhu používají mnohé
nČmecké a jiné ústavy a jsou samozĜejmostí v nabídce velkých
textilleasingových firem. Firma
Dieckhoff napĜ. uvádí, že na takto
upravené textilii v prĤbČhu 1 hodiny zahyne 95 % bakterií vþetnČ
velmi obávaných kmenĤ MRSA.
Upravená tkanina tohoto výrobce
se nazývá See-it-Safe a mĤže být
použita na zhotovení jakéhokoliv
textilního výrobku. Tkanina navíc odvádí elektrostatický náboj,
eliminuje zápach, v létČ chladí
a v zimČ hĜeje. Pokud nemocnice používá tyto upravené odČvy,
výraznČ snižuje nebezpeþí i druhotných infekcí pacientĤ. Jejich
þetnost se v NČmecku udává na
12 %. S výbornými výsledky se
zkouší aktivním stĜíbrem upravené materiály i u ložnin, zejména
v domovech seniorĤ. K úpravČ
stĜíbrem existuje i alternativa,
kterou nabízí Milliken zejména
pro potravináĜství. Na povrchu
textilií je místo stĜíbra navázán
aktivní chlor, který pĤsobí podobnČ jako stĜíbro. Použití tČchto moderních materiálĤ v našich
zdravotnických zaĜízeních se
neopovažuji komentovat. K nejvČtším pokrokĤm textilního
prĤmyslu poslední doby patĜí
výroba superjemných mikrovláken z PES, PAD i viskózy. Jejich
tloušĢka je jen 0,1 tex a menší
vlákna mají výborné fyzikální
a mechanické vlastnosti a mohou
se z nich vyrábČt výrobky všeho
druhu (saka, kalhoty, halenky,
sportovní obleþení, plavky, obleky atp.). OceĖuje se jejich lehká
formovatelnost, odolnost vĤþi
krþení a hedvábný pĤvab splývavého materiálu. Vyžadují peþlivé
žehlení na finišerech a budou se
zcela jistČ vyskytovat i v našich
provozech stále þastČji. V mokrém þistČní stojí za zmínku metoda Lagoon firmy Electrolux. Je
to jediné mokré þistČní certifikované Woolmarktem na údržbu vlnČného zboží. Zejména pak toho,
které nelze chemicky þistit (napĜ.
saka s PVC podšívkou a koženým límcem, odČvy vloþkované).
Technologické zásady metody
Lagoon jsou: velmi nízké otáþky
bubnu (zboží v bubnu jen roluje),
dlouhé periody klidu na zotavení, maximální teplota 35 °C, malé
odstĜedivé zrychlení bubnu, 50%
plnČní bubnu, pH pracího prostĜedku 5,5, sušení s regulací vlhkosti, pĜi finišování co nejménČ
páry a co nejvíce vzduchu. Zboží má þerstvou vĤni a pĜíjemný
omak. PĜes velmi dobré výsledky
zkoušek, existují nČkteĜí odborníci dívající se skepticky na takovou údržbu vlnČných výrobkĤ ve
vodním prostĜedí. JeštČ šetrnČjší
mokré þistČní pĜináší patenty Japonce Hashimota – buben praþky
je bez žeber opatĜen pouze zvlnČním podobným povrchu valchy.
Zcela se plní lázní a ohyb prádla
je jen volné šetrné otáþení plovoucích kusĤ textilií v lázni bez
doteku s bubnem. Praþky s tímto
vylepšením již v Japonsku v podniku autora patentĤ pracují.
UrþitČ si zaslouží zmínku trendy
v pracovním obleþení. Funkþnost
tČchto odČvĤ se dnes posuzuje nejen podle míry ochrany, kterou
odČv poskytuje nositeli, ale zvláštní zĜetel se klade i na design odČvu
a komfort pĜi nošení. O funkþnosti
z hlediska dodržení všech norem
ochrany se nemluví – ta se považuje
za samozĜejmost. NČkdy není úplnČ
jednoduchá – napĜ. odČvy chránící
hutníky pĜed tekutým hliníkem jsou
zhotoveny z vysoce speciálních
materiálĤ, které tekutý kov odperlují a chrání nositele pĜed zniþujícím úþinkem roztaveného hliníku
20 sekund. Do stĜedu pozornosti
návrháĜĤ se dostal subjekt, tedy
(Pokraþování na str. 10)
Informátor 2/2010
13.4.2010 12:55:58
(Dokonþení ze str. 9)
nositel odČvu. OdČv ho musí ve
všech þinnostech podporovat
a nikdy ne rušit. Se správnČ navrženým a vyrobeným odČvem
se nositel musí ztotožnit a dobĜe
se v nČm cítit. Není v této souvislosti þas nad úvahou o odČvech
nabízených našimi leasingovými firmami? Pracovní odČvy se
stále þastČji podobají odČvĤm
pro volný þas, stále oblíbenČjší
jsou módní pĜehlídky pracovních
odČvĤ. Módním trendĤm odpovídají i detaily, pracovní odČv
nesmí být dnes nudný a fádní!
Na pracovní odČvy se aplikují
poslední poznatky o prodyšnosti,
membránách, izolacích, pĜíjmu
vlhkosti atd. Snižuje se hmotnost
tČchto odČvĤ – v posledních 3
letech asi o 15 %. U zdravotnických textilií je nabídka antimikrobiálních textilií a pĜísada streþových materiálĤ samozĜejmostí.
Objevují se i dosud neznámé
textilie, napĜ. Aurora je Ĝetízková
pletenina z þistého PES urþená
pro zdravotnictví. JeštČ po 300
cyklech užívání a nošení prý vy-
padá jako nová! Je tvarovČ velmi
stabilní a dobĜe se z ní odstraĖují
skvrny napĜ. od potu. VýraznČ se
mČní složení pracovních odČvĤ
a jejich stĜihy. Typické kalhoty s laclem, kazajky s páskem
a haleny patĜí minulosti aþ dlouhá léta dobĜe sloužily v dílnách,
obchodech i prĤmyslu. Dnes jsou
nahrazeny novými moderními
výrobky. Trendem jsou multifunkþní ochranné odČvy s kombinací ochranných i užitkových
vlastností. Jsou elegantní, vkusné a módní. Bylo hodnČ obav, že
tyto moderní výrobky budou zamČstnanci zneužívat k osobním
aktivitám, zatím se ale nepotvrdly (pozn. Jak by tomu bylo asi
u nás?). U pracovních odČvĤ se
velmi þasto používá hydrofobní
úprava povrchu fluoruhlíkovými
pryskyĜicemi chránící pĜed vodou i špínou. U odČvĤ pro vnČjší
použití jsou samozĜejmostí membránové textilie se zvláštním zpĤsobem šití (podlepené švy atd.).
Lze vĤbec výrobu tČchto drahých
a vysoce funkþních ochranných
odČvĤ odĤvodnit? Zastánci Ĝíkají,
Výroba bubnu pro sušiþ (Lavatec)
Informátor 2/2010
INFO 2_10.indd 10
že pracovní odČv nosí pracovník
mnohem déle než ošacení pro volný þas a že tedy nejvyšší kvalita je
na místČ. Nové technologie jsou
k dispozici i pro oznaþování odČvĤ logem. Oznaþování pracovních
textilií je stále dĤležitČjší a nejrĤznČjších log, nápisĤ, emblémĤ
a znakĤ stále pĜibývá. Variabilita
v barvách, tvarech, pĜilnavosti,
odolnosti a životnosti je neskuteþná a zákazník se musí spolehnout
na odbornou radu. VČtšina garantuje odolnost pĜi praní do 95 °C.
Mezi ty hodnotnČjší patĜí vyšívání. NapĜ. v gastronomii, hotelích
a lepších obchodech a službách se
považuje za velmi reprezentativní.
K vyšívání se používá stálobarevné PES nitČ, vČtšinou lesklé, ale
také matné, pĜípadnČ kombinace
obou. Strojní vyšívání je urþitČ
zajímavou alternativou k dosud
bČžnému pĜenosovému tisku.
Pro nČmecké textilní a leasingové firmy jsou stále zajímavČjším
partnerem domovy seniorĤ. Proþ?
V roce 2000 bylo v NČmecku
13,69 mil. obyvatel starších 65
let, v roce 2006 jich bylo již 16,29
mil. A výhled pro rok 2050 mluví
o 22,85 mil. Je to tedy velmi zajímavá cílová skupina pro služby
všeho druhu a podobný vývoj lze
oþekávat také u nás. PĜi žalostném
stavu našeho zdravotnictví ovšem
vzniká otázka, zda vĤbec bude na
služby seniorĤm a v jakém rozsahu dost prostĜedkĤ! V NČmecku
adekvátnČ roste i poþet domovĤ
seniorĤ a za pouhá dvČ léta mezi
roky 2005 a 2007 vzrostl o 5,8 %.
Zatímco v nemocnicích poþítají
s outsourcingem textilií jako se samozĜejmostí, v domovech seniorĤ
textilleasing zdaleka tak rozšíĜen
není. Také proto, že tĜetina seniorĤ zĤstává v domácí péþi. PĜesto
se rozvoj služeb v tomto sektoru
obecnČ pĜedpokládá a myslím, že
to není typ k zahození ani pro naše
podnikatele. Prakticky všechny
pracovní odČvy na nČmeckém trhu
mají certifiaci Öko-Tex Standard
jako samozĜejmost. To ovšem
neplatí pro rovné prádlo a froté.
Certifikáty schází zejména u dováženého zboží, protože dovoz
prodražují. U bavlny se þím dále
tím více rozšiĜuje certifikát „organická bavlna“. To je bavlna pČstovaná bez chemie, hnojiv, pesticidĤ
a také bez genetických zásahĤ.
Sklízí se ruþnČ, pĜi zpracování se
musí dodržet bČžné sociální standardy (je napĜ. vylouþena dČtská
práce) a musí se vykupovat za
férovou cen. V NČmecku se oznaþuje jako Kba-bavlna. Certifikace
není nijak chránČna a této bavlny se pČstuje z celkové výmČry
jen asi 0,2 %, na trhu se jí ovšem
podvodnČ prodá mnohem více.
Tato organická bavlna je mnohem
dražší a také ovšem výrobky z ní.
PĜesto poptávka po ní roste, napĜ.
v Británii. Na tuto bavlnu je tĜeba
ale spíše pohlížet jako na pomoc
tĜetím zemím, ve kterých se pČstuje. Pro tyto zemČ je bavlna životnČ dĤležitou plodinou v pČstování
a zpracování, které se angažuje
na 350 milionĤ lidí z více než 10
zemí svČta. Roþní produkce bavlny je více než 25 mil. tun. Než tuto
certifikaci organické bavlny, mnohem více postrádáme na evropském (i svČtovém) trhu jakoukoliv
certifikaci smČsových textilií, která by zaruþovala jistou standardní
kvalitu. To si odborníci uvČdomují, na problému se pracuje a možná se jí v budoucnu doþkáme.
Ing. ZdenČk Kadlþík
10
13.4.2010 12:55:58
Prací schopnost v praxi
Prací proces je dĤležitým urþujícím parametrem úspČšnosti a konkurenceschopnosti výrobcĤ praþek, profesních prádelen, výrobcĤ textilií a textilních výrobkĤ i výrobcĤ pracích a pomocných pracích prostĜedkĤ.
NemČní se proces, nýbrž podmínky, za kterých probíhá. MČní se nástroje, postupy i úspČšnost.
OdstraĖování špíny
OdstraĖování špíny z odČvĤ je lidstvu známo více než 2500 let pĜed naším letopoþtem.
Existují dĤkazy, že již staĜí Sumerové v Mezopotámii používali k oþistČ mýdlo.
V historické dobČ se zvyklosti být þistý a nosit þistý odČv postupnČ mČnily. Ve stĜedovČku,
v dobČ, kdy byly v módČ mohutné paruky a drahé, komplikované, konstrukþnČ složité a vzácné
odČvy, které nebylo možné bez vážného poškození vzhledu a konstrukce vyprat, zvláštČ vrchnost
nahrazovala mytí a praní vonnými esencemi, ve
snaze zakrýt špínu a nepĜíjemné pachy.
PozdČji, zejména v období váleþných tažení
bylo praní prádla velmi výnosným artiklem,
avšak i velkou dĜinou. Pralo se v dešĢové vodČ
ruþnČ, mýdlem, prádlo se vyváĜelo a bČlilo se
rozložené na slunci. Od této doby mĤžeme
datovat praní pro vlastní potĜebu a praní jako
profesi. Je pochopitelné, že více žádané byly
pradleny, které dokázaly vyprat a vyžehlit prádlo levnČji, þistČji a kvalitnČji než jejich konkurentky.
Od samého poþátku se praním zabývaly výluþnČ ženy. Obor dlouhodobČ stagnoval, mužskou þást populace pĜíliš nezatČžoval, a proto
se rozvíjel velmi pomalu. Až v období prĤmyslové revoluce mĤžeme pozorovat snahy
prací proces mechanizovat. Na trhu se objevují
první mechanické praþky, ždímaþky, žehliþky
a nové moderní prací prostĜedky. S odstupem
þasu, vyzbrojeni informacemi z poslední doby,
mĤžeme v historické dobČ vystopovat sice
neĜízený, ale spoleþný vývoj mechanických,
v poslední dobČ automatických pracích strojĤ
a s tím spojených fyzikálnČ chemických procesĤ používaných k údržbČ textilií praním ve
vodných roztocích detergentĤ.
Prvotním cílem bylo odstranit z pracího procesu tČžkou, namáhavou až otrockou dĜinu,
zkrátit spotĜebu þasu a zlepšit kvalitu praní bez
ohledu na životní prostĜedí a produkci odpadĤ
z procesu. V souþasné dobČ jsou tyto parametry upraveny o snahy minimalizovat dopady
praní prádla na životní prostĜedí. ZohledĖují
je jak výrobci praþek (energetická tĜída stroje,
úþinnost praní, úþinnost odstĜećování), tak výrobci detergentĤ i textilií.
Cílem tohoto snažení je vývoj a zlepšování
vlastních výrobkĤ tak, aby odpovídaly oþekávanému výkonu a zároveĖ i legislativnímu rámci EU i ýR, pĜípadnČ dobrovolným dohodám,
které mohou pĜedcházet legislativČ. Je na místČ
upozornit, že regulace používání chemických
látek, tzv. ekologická opatĜení se mohou, anebo se vážnČ promítají do výkonu chemického
systému použitému pĜi údržbČ prádla.
11
INFO 2_10.indd 11
Kvalitní údržby prádla se úþastní množina
faktorĤ, které musí být chápány jako kompaktní celek. Rozdíly jsou patrné jak v pracím výkonu pracích strojĤ jednotlivých kategorií, tak i mezi jednotlivými výrobci (normy
testĤ, pokud vĤbec existují, nejsou závazné,
ale pouze doporuþující, proto srovnávat napĜ.
energetické tĜídy mezi výrobci mĤže být velmi zavádČjící). Podobná situace existuje i
mezi jednotlivými kategoriemi textilií, tak
i pracích a pomocných pracích prostĜedkĤ.
Detergenty na regálech drogistického zboží
se laickým pohledem liší pouze cenou, pĜípadnČ zpracováním obalu. Sleduje se, zda
odpovídá legislativČ znaþení na obalu, o výkonu detergentu není bČžnČ spotĜebitel informován.
Prací schopnost
PĜi hodnocení prací schopnosti detergentĤ
musí být v závislosti na oþekáváních hodnotitele stanoveny cíle a podmínky zkoušek.
Jiné podmínky podle svého sledovaného cíle
a svých zkušeností volí výrobce pracích strojĤ,
jiné výrobce pracích prostĜedkĤ, jiné ekologické organizace a jiné pak organizace, které se
zabývají ochrannou spotĜebitele a nazývají svá
hodnocení – spotĜebitelský test. V takovýchto
pĜípadech nikdy nejde o komplexní posouzení
procesu praní, ale o þásteþný úþelový test jednoho, nebo nČkolika parametrĤ.
Kvalita praní je výsledkem pracího procesu,
který závisí na mnoha fyzikálnČ chemických
faktorech uplatnČných v praxi.
r Faktor chemický
l Chemické složení vody
l Složení a použité koncentrace pracích a
pomocných pracích prostĜedkĤ
l Složení a stupeĖ fixace špíny na textilii
l Chemické vlastnosti textilních materiálĤ a jejich finální chemické úpravy
l Bilance pĜítomnosti pĜechodových prvkĤ v pracovní lázni
l Zbytkové koncentrace chemických látek obsažené v textilii z pĜedcházejících
údržeb prádla (organické a anorganické
inkrustace tkanin)
r Faktor termický
l Teplota praní, zpĤsob a rychlost ohĜevu
l Teplota a zpĤsob máchání
r Faktor mechanický
l Konstrukce bubnĤ praþek
l Namáþení prádla v lázni
l Sprchování prádla v bubnu
l Konstrukce programu
l StupeĖ plnČní praþky prádlem
l StupeĖ plnČní vodou
Doba chodu a doba klidu bubnu
OdstĜedivá síla
r Faktor þasový
l Doba kontaktu prádla s pracovními roztoky
l Doba ohĜevu, gradient rychlosti
l Doba aktivního praní
l Efektivní doba praní
Z výþtu faktorĤ je jasné, že jednoznaþné urþení užitných parametrĤ pracích strojĤ, textilií
a detergentĤ vyskytujících se na trhu je velmi
komplikované a bude vždy záviset na volbČ
podmínek hodnotitele. Hodnotitel musí mít
pĜedem stanoveny jasné cíle testu, aby byl
schopen splnit oþekávání zadavatele. V každém pĜípadČ se hodnocení nevyhne srovnávacímu testu se standardem, anebo zvoleným
výrobkem za popsaných podmínek. V evropských normách a naĜízeních evropského parlamentu a následnČ i v národních a podnikových normách je celá Ĝada standardĤ, postupĤ
a metod hodnocení popsána. PĜesto pĜevážná
vČtšina parametrĤ zkoušky zĤstane na volbČ
hodnotitele jako napĜíklad volba zašpinČní,
doba a teplota praní, koncentrace detergentu,
pomČr láznČ, plnČní praþky apod. Proto je vždy
dĤležité v testu podrobnČ uvést, jaké podmínky
byly použity.
Volba podmínek hodnocení prací schopnosti
se musí pĜibližovat aplikaci v praxi. Jiné parametry testĤ se volí pĜi údržbČ prádla v domácnostech, jiné pĜi profesním praní za odmČnu.
Aby mČl test pro nás dostateþnou vypovídací
schopnost, musíme mu porozumČt.
l
l
Praní v domácích podmínkách
Jak praþka pere, jakou má spotĜebu vody a el.
energie a kolik produkuje odpadu jsou dĤležité
údaje pĜedevším pro výbČr, anebo prodej stroje. Parametry jsou znaþeny velkými písmeny A
až G a tĜídu A zlepšují pĜívlastky „+, ++“.
Úþinnost praní A nebo B, nČkteĜí výrobci
znaþí stejný parametr napĜ. „TĜída pracího
výkonu A; B“. Parametr je hodnocen podle
ýSN EN ISO 60 456, „Praþky pro domácnost, metody mČĜení“ a dále je v hodnocení
využívána i norma ýSN EN ISO 6330 „Postupy domácího praní a sušení“. Bez ohledu
na použitý detergent je v tržní nabídce pro
výbČr praþky standardnČ nabízeno klasické
praní s máþením prádla v prací lázni, šetrné
praní, kdy je prádlo v bubnu sprchováno pracím roztokem shora. Novinkou jsou praþky,
které využívají „þistícího úþinku páry“ (praní v páĜe tzv. steam wasch systém). Jedná se
spíše o osvČžení povrchu a omezení maþkavosti (zmČny úhlu zotavení tkaniny), než o
deklarované praní párou za nízkých teplot.
Pro hodnocení programového vybavení praþek mohou být dále využívány následující
normy: ýSN EN 250 77 „ZjišĢování zmČn
rozmČrĤ po domácím praní a sušení“, ýSN
EN 22 313 „ ZjišĢování maþkavosti“ a ýSN
EN ISO 15 487 „Metoda hodnocení vzhledu
odČvĤ a dalších finálních výrobkĤ po domácím praní“ aj.
(Pokraþování na str. 12
Informátor 2/2010
13.4.2010 12:55:59
Prací schopnost v praxi
(Pokraþování ze str. 11)
Volba fyzikálnČ chemických parametrĤ praní
v praþce je dále vázána na doporuþení postupu
údržby samotným výrobcem, anebo dodavatelem textilního výrobku podle ýSN EN ISO
3758 „Textilie – symboly pro ošetĜování“.
PĜestože je celá Ĝada procesĤ vázaných na
praní textilií normalizována, je používání norem dobrovolné a výrobci se nemusí tČmito
normami Ĝídit.
Asi pĜed 15 lety uvedla firma DAEWO na
þeský trh zázraþnou novinku. „Bublinkovou
praþku“ s údajnou schopností prát prádlo disperzí studené vody a vzduchu bez detergentĤ.
Tento komplikovaný systém se neosvČdþil ani
po doplnČní systému o vodu teplou a kapalný
detergent. V souþasné dobČ existuje bublinková praþka pouze v nabídce z druhé ruky za
zlomek pĤvodní ceny. Prací schopnost systému byla problematická, schopnost odstraĖovat
barevné skvrny vzdušným kyslíkem nepozorovatelná. Všechny uživatele zklamala, z trhu
výrobce neprodané zboží dávno stáhl. Bylo to
spíše pĜání, þi nápad obchodníkĤ trh pĜekvapit,
než výzkumem ovČĜený skuteþný objev. KoupČ neovČĜené módní novinky se mĤže velmi
prodražit.
Dodavatelé praþek nabízejí stroje naprogramované pro bČžné klasické praní, pro šetrné
praní vlny a syntetických tkanin, pro šetrné
žehlení bez polámání tkaniny, programy na
skvrny, rychlé programy, programy nahrazující ruþní praní, šetrné praní spodního prádla aj.
Praxe je taková, že uživatelé praþek používají
nejþastČji 4 základní programy.
Výrobci ve své nabídce praþek dávají jednoznaþnČ dĤraz na mechanické pĤsobení, þas praní
a teplotu, což podle jejich názoru a názoru ekologických aktivistĤ vede k omezení spotĜeby a
k þásteþnému osvobození strojĤ od chemických
prostĜedkĤ (www.zeleneuradovani.cz). Bez ohledu na výkon detergentu doporuþují prát v tekutých pracích prostĜedcích, protože pĜi jejich aplikaci nedochází k tvorbČ úsad v násypkách ani na
vnitĜních prostorách praþek. Chrání se tak proti
reklamacím stroje.
Praní v prĤmyslových prádelnách
PĜi profesním praní jsou využívány dva základní principy, klasické praní a „mokré þištČní“.
nizovanou vodou). O tento postup se pokoušelo nČkolik autorĤ (Kostkan a kol. „PĜíspČvek
ke studiu využití ozonu v prádelenské technologii“), v praxi pak s nevalným výsledkem.
Praní v kontinuálních pracích strojích
Kontinuální prací linky je možné v urþité
fázi považovat za chemické prĤtoþné reaktory s Ĝízeným dávkováním vody, chemikálií i
prádla do pracovního prostoru praþky. Kontinuální praþky kvalitnČ perou, lépe než praþky
bubnové, v procesu využívají silného mechanického úþinku pĜi krátké dobČ pĤsobení pracovních lázní (od naložení praþky prádlem do
odvodnČní þistého prádla asi 30 min.), pĜi velmi nízkých koncentracích detergentĤ 5-12 kg/t
prádla a spotĜebČ zmČkþené vody (tvrdost Ca
<7mg/l) 4-12 l/kg prádla.
SpotĜeba þerstvé vody <4 l/kg suchého prádla
bez pĜedchozího þištČní vratných vod nezaruþuje, zejména u silnČ zašpinČného prádla, transport
špíny a chemických prostĜedkĤ ze systému v odpadní vodČ do kanalizace. V pracovních lázních
praþky se vytváĜí urþitá chemická rovnováha,
jejímž výsledkem je vysoký obsah reziduí z pracího procesu obsažený v expedovaném prádle
(organické a anorganické inkrustace, organický extrakt aj.). Splnit požadavky Vyhlášky þ.
195/2005 Sb. na „þisté prádlo, které neobsahuje
rezidua pracích a dezinfekþních prostĜedkĤ, která
by mohla ohrozit zdraví osob používajících prádlo“ je v takovém pĜípadČ témČĜ nemožné. Je pochopitelné, že daleko více jsou prádlem ohroženy
osoby pĜi zpracování prádla v prádelnČ, než jeho
uživatelé.
ýištČní vodou
ýištČní vodou nČkdy nazývané také mokré
þištČní je urþeno pro praní drahých, delikátních
a speciálních textilních výrobkĤ vþetnČ praní
výrobkĤ z usní a kožešin. Vychází z klasického
bubnového praní, kde je mechanický úþinek
praþky v závislosti na mechanické a chemické odolnosti výrobku redukován na úroveĖ
ruþního zpracování. Je charakteristické dokonalou pĜípravou vhodného sortimentu pĜed
samotným pracím procesem, nízkým stupnČm
fixace špíny a pĜeddetaší více zašpinČných
míst. Vedle praní a máchání mohou být v praþce realizovány procesy specializované finální
úpravy – antistatická úprava, tužení tkaniny,
hydrofobní úpravy, dotuþĖování a zvláþĖování
Ĝemenu kĤží apod.
UpozorĖuji, že zpĤsob finalizace a historie
odČvu má rozhodující vliv na odolnost špíny
v následném praní, a že je potĜeba s tímto faktem v technologii údržby textilního výrobku
poþítat.
Klasické praní
v bubnových pracích strojích
Klasické praní v bubnových pracích strojích
s širokou škálou náplnČ se od domácnostních
praþek v zásadČ liší velikostí náplnČ, robustností konstrukce, v nČkterých pĜípadech i urþitým vyšším stupnČm automatizace a kratší
dobou pracovního cyklu.
Prací a pomocné prací prostĜedky
V poslední dobČ se objevuje snaha prát, bČPrací a pomocné prací prostĜedky dČlíme
lit a dezinfikovat prádlo pĜi prĤmyslovém praní podle fyzikálních vlastností, ekologických asozonem rozpuštČným ve vodČ (praní tzv. ozo- pektĤ a podle aplikaþních vlastností.
Informátor 2/2010
INFO 2_10.indd 12
DČlení podle fyzikálních vlastností
l Práškové prací prostĜedky
Mají podobu polydisperzního granulátu,
na trhu zaujímají asi 85 % celkové produkce.
PĜi výrobČ, která je energeticky velmi nároþná, se klade dĤraz na homogenitu, sypkost a
nelepivost prášku. Nevýhodou je možný sklon
k dČlení granulátu podle sypné hmotnosti jednotlivých komponent receptury, sklon k tvorbČ
prachu, výhodou pak je jejich universálnost
a dosud nedostižný prací výkon. (Kadlþík,
2008).
l Tekuté prací prostĜedky
DobĜe se aplikují a dávkují. Používají se pĜi
nižším zašpinČní prádla. Jejich nevýhodou je
možnost vypadávání úþinných látek z roztoku,
tuhnutí pĜi nižších teplotách a celkový nižší
výkon oproti práškovitým prostĜedkĤm (Kadlþík, 2008).
l Pastovité prací prostĜedky
Byly použity ve velkoprádelnách, svým složením se blíží základním prostĜedkĤm práškovým. Pro použití v domácnostech nejsou
vhodné, napĜ. Pur-Compactat od firmy Henkel
(Kadlþík, 2008).
l Tablety, brikety a jednorázová
tekutá balení tzv. Liquitabs
Aplikují se pĜímo do bubnu praþky a zajišĢují pĜesné tzv. ekologické dávkování pracího
prostĜedku. Jsou vhodné pro domácnostní praní, ale v ýR se nepoužívají (Laurent a kol.,
2007).
DČlení pracích prostĜedkĤ
podle ekologických aspektĤ
Podle ekologických hledisek dČlíme prací
prostĜedky na:
l Fosfátové, které údajnČ poškozují životní
prostĜedí
l Bezfosfátové, které poškozují životní prostĜedí údajnČ ménČ
V ýeské republice podle Vyhlášky þ.
78/2006 Sb. se za bezfosfátový prací prostĜedek považuje prací prostĜedek pro praní prádla
v domácnosti s obsahem fosforu nižším než
0,5 % hm. Ve srovnání s fosfátovými pracími
prostĜedky se vyznaþují nižší prací schopností, znaþnČ vyšším stupnČm poškození prádla a
vyšší chemickou zátČží vod vypouštČných do
veĜejných kanalizaþních sítí.
Prací prostĜedky s vyšším obsahem fosforu
než 0,5 % se nesmí pro použití v domácnostech uvádČt na trh, smČjí se používat v komerþních prádelnách školenou obsluhou. Fosfátové
perou mnohonásobnČ lépe než bezfosfátové, ménČ poškozují opakovanČ prané prádlo,
v menší míĜe chemicky zatČžují odpadní vody,
OV se snadnČji þistí. Jsou dostupné jen pro
podnikatelské aktivity.
Bezfosfátové prací prostĜedky se vyrábČjí v tekuté i práškové formČ a jsou volnČ dostupné v obchodní síti v ýR. Obsahují zeolit,
a proto nejsou pro þasté opakované praní v komerþních prádelnách vhodné. Jejich používání
se vyznaþuje vysokým stupnČm mineralizace
12
13.4.2010 12:56:00
tkanin, vysokým výskytem reziduí v praném
prádle a vysokým sklonem k šednutí textilií.
DČlení pracích a pomocných pracích prostĜedkĤ podle aplikaþních vlastností
l Základní prací prostĜedky – tekuté i práškové
Obsahují pouze nezbytné složky detergentu,
k dosažení univerzálnosti použití nČkterá ze
složek chybí (aktivní kyslík, nebo enzymy, opticky zjasĖující látky aj.) Proto vyperou v závislosti na složení jen nČkteré typy skvrn.
r Univerzální prací prostĜedky – existují pouze v práškové formČ
r Vysokovýkonné tzv. heavy-duty (Ariel,
Persil).
l Se sníženým dávkováním – kompakty,
superkompakty, neobsahují technologická plniva, pouze úþinné složky, kvalitnČ vyperou nejvČtší škálu skvrn.
r StĜední výkonnostní tĜída (Tide, Palmex),
pere kvalitnČ, avšak pĜi vyšším dávkování
než pĜedešlá skupina.
r Nižší výkonnostní tĜída (Bonux, Rex), perou dostateþnČ kvalitnČ, pĜi vysokém dávkování, mohou více poškozovat prádlo pĜi
praní v tvrdé vodČ než pĜedchozí dvČ skupiny.
r Nejnižší výkonnostní tĜída – v souþasné
ekonomické krizi velmi oblíbené privátní
znaþky vyrobené pro velkoobchodní ĜetČzce
typu TESCO, LIDL, ALBERT aj. tzv. Private
Label, popĜ. prací prostĜedky vyrábČné tzv.
„garážovými výrobci“, vyperou jen nČkteré
skvrny. Vyznaþují se obsahem až extrémnČ
vysokého podílu plniva, nejþastČji NaCl a
nízkým podílem úþinných složek. Není výjimkou, že ve spotĜebitelských testech jsou
hodnoceny: „perou hĤĜe než voda“. PĜi jejich
použití se pĜedpokládá jen malý poþet opakovaných praní prádla (10-20). Na nevyprané
skvrny se doporuþuje používat odstraĖovaþe
skvrn renomovaných znaþek (Vanisch, Ariel
Professional aj.).
Speciální prací prostĜedky – tekuté i
práškové
r Typ Color na praní barevného prádla zpravidla neobsahují bČlidla na bázi aktivního
kyslíku, ani optické zjasĖující látky, které
mohou tóny barev mČnit.
l Na bČžné barevné prádlo (Persil Color,
Palmex int. Color, Rex Color, Lanza
Color a další).
l Na jemné barevné prádlo (Perwoll Color), urþené zpravidla pro praní syntetických tkanin.
l Na þerné a tmavé prádlo (Perwoll
Black), obsahují látky, které mají zajistit ochranu tkaniny proti migraci barviv,
nedokáží ochránit textilii pĜed odĜením,
a proto se doporuþuje prát tmavé textilie
zásadnČ po rubu.
r Na vlnu a hedvábí (Perwoll Balsam), speciální jemné neutrální prací prostĜedky.
r Na záclony (Dato, Dennis, Vanish) – prací
prostĜedky se zvýšenou alkalitou.
l
13
INFO 2_10.indd 13
r Na prádlo pro alergiky kromČ vlny a hedvábí – (Persil Sensitive, Lovela Sensitive,
Batole), v pĜípadČ, že proces nezanechává
v prádle rezidua z tvrdé vody a prádlo je
dobĜe vymáchané, musí splnit kritéria bezpeþnosti i ostatní výrobky bČžnČ prodávané
na trhu pro praní prádla.
r Na prádlo pro alergiky z vlny a hedvábí
(Persil Sensitive Gel, „mýdlové oĜechy
PODS“ – snaha použít pro praní pĜírodní
surovinový zdroj).
r Na odstraĖování skvrn na bázi tenzidĤ,
aktivního kyslíku (Vanisch, Ariel Professional), nebo aktivního chlóru (ACE CL) jedná se zpravidla o zesilovaþe praní, anebo
o lokální odstraĖovaþe skvrn. NČkteré mohou být použity i jako základní prací prostĜedky.
l Pomocné prací prostĜedky
– finalizaþní prostĜedky
r Avivážní prostĜedky – jejich hlavním cílem je provonČt vyprané prádlo a snížit
elektrostatický náboj textilie, zlepšit omak.
Ve skuteþnosti se ošetĜené textilie rychleji
špiní, špína je pevnČ fixována k podkladu,
následné praní je obtížné, doporuþuje se
používat vysoké koncentrace pracích prostĜedkĤ s vyzkoušeným pomČrem anionaktivních, kationaktivních a neionogenních
tenzidĤ. Aplikace pro profesní praní nejsou
vhodné, pĜedevším parfémy se z prádla pĜi
sušení rychle ztrácí, destilují s vodní parou
- Lenor, Silan, aj.
r Neutralizaþní prostĜedky – brání žloutnutí
textilií pĜi žehlení za mokra, neutralizují
volnou alkalitu máchací vody, která mĤže
zpĤsobovat nežádoucí barevné zmČny na
sušené a zároveĖ žehlené textilii.
r Škroby – pro zlepšení vzhledu, plnosti a tuhosti tkaniny. OšetĜené tkaniny se rychleji
a intenzívnČji špiní, špína se obtížnČji pere,
výhodné je používat prací prostĜedky s obsahem alkalické alfa amylázy.
l PĜírodní škroby rozpustné za tepla bramborový, pšeniþný.
l PĜírodní škroby rozpustné za studena rýžový (Zeva RS).
l PĜírodní modifikované – rozpouštČjí se
ve studené vodČ, škrobí ménČ než pĜírodní škroby nemodifikované.
l „Syntetické“ – zpravidla na bázi vinylacetátu, ošetĜené prádlo se rychleji špiní, špína je pevnČ fixována ve filmu
polymeru, prádlo nadmČrnČ šedne, je
potĜeba ho prát pĜi vysokých hodnotách
pH prací láznČ.
r Hydrofobizaþní prostĜedky – obnovují vodoodpudivé vlastnosti textilních výrobkĤ,
používají se pĜedevším pro vybrané textilní
odČvy ošetĜené prvotnČ u výrobce textilie.
l Na bázi fluorkarbonu.
l Na bázi silikonu.
Orientovat se na malospotĜebitelském trhu
pracích a pomocných pracích prostĜedkĤ je
velmi složité i pro odbornou veĜejnost. ZveĜejĖované výkonnostní spotĜebitelské testy jsou
pouze orientaþní, neúplné a upozorĖují zejména na prostĜedky, které v testu propadly.
Nadstandardní užitnou hodnotu profesionálního detergentu je možné zakoupit od renomovaných výrobcĤ spolu se službou umístČní chemického systému do technologie zákazníka.
UpozorĖuji, že i v této oblasti se objevili
spekulanti s nabídkou falzifikátĤ znaþkových
detergentĤ s obsahem kuchyĖské soli až 96 %
hm. ObezĜetnost co od koho kupujete, je vždy
na místČ.
ZávČr
Experimenty s nákupem pracích prostĜedkĤ
pochybných znaþek se mohou velmi prodražit.
PĜi jejich použití mĤže dojít k zaprání špíny,
k zešednutí textilie, nebo dokonce k celkovému poškození vzhledu výrobku. Náprava je
v omezeném poþtu pĜípadĤ možná za cenu vysokých nákladĤ. Ve vČtšinČ pĜípadĤ je však poškození vzhledu textilie nevratné a klient mĤže
požadovat náhradu.
Pokud máte v úmyslu zmČnit prací prostĜedek, doporuþuje se kontrola vzhledu textilie
nejménČ po 10 opakovaných cyklech údržby
prádla ve vaší prádelnČ v konkrétních podmínkách. Po dalších pracích cyklech v tvrdé vodČ
bude vzhledová kvalita prádla jen klesat.
BakaláĜská práce, autor: Lenka Keplová,
studentka bakaláĜského studia VŠCHT Praha,
bĜezen 2010
Zajímavosti
l Firma Milliken nabízí ruþníky a pracovní obleþení pro potravináĜství s úpravou
Bio-smart. Je to patentovaná technologie,
která váže molekuly chrómu na povrchu
textilie a tím vyvolává antimikrobiální pĤsobení, které zĤstává zachováno i po praní.
Technologii lze aplikovat na tkaniny bavlnČné i smČsové a úspČšnČ prošla všemi testy na
dráždČní pokožky. Jde o alternativu k úpravČ
ionty stĜíbra.
l U þistících strojĤ na alternativní rozpouštČdla je problémem úþinný sušící systém.
Souþástí strojĤ Firbimatic je sušení systémem
Vortex, které proces sušení zkracuje. KonstruktéĜi totiž pĜekonstruovali tvar sušící komory,
umístČní ventilátoru a výmČníkĤ. ProudČní
vzduchu v systému je rychlejší a tím i sušení.
l MČsto Philadelphie pĜipravovalo zákaz
þištČní v PER. V dĤsledku tlaku profesních
þistírenských organizací bylo rozhodnutí o zákazu odloženo na neurþito. Kdyby byl zákaz
pĜijat v pĤvodním znČní, znamenal by konec
þistíren do dvou rokĤ
l StĜíbrem upravené textilie se stČhují
z nemocnic do kasáren. Švédské jednotky
vysazené na misích v zahraniþí již bČžnČ užívají takto upravené textilie. Nemusí se tak þasto prát (o vodu je napĜ. v Afganistanu nouze)
a k praní staþí studená nebo jen vlažná voda.
Tato textilie se také stále þastČji používají na
výrobu sportovních dresĤ.
Informátor 2/2010
13.4.2010 12:56:01
SMART Nové standardy pro prací stroje s odstĜedČním
(Výtah z pĜednášky Ing. Václava Štiky, kterou pĜednesl na výstavČ CLEANTECH 2009 v BrnČ)
l LÉPE VYUŽÍVEJTE ZDROJE
A ZVYŠTE TÍM SVOJI EFEKTIVITU
l NOVÝ STANDARD
PRO BUBNOVÉ PRAýKY S ODSTěEĆOVÁNÍM
Neexistuje prádelna, na jejíž produktivitČ by nebylo co zlepšo- Výzvy, kterým þelí prádelenský prĤmysl
vat. Zvyšující se ceny vody a energie nutí prádelny k tomu, aby o Konkurence vytlaþující podniky z trhu
pracovaly efektivnČji, chtČjí-li si udržet konkurenceschopnou úro- o Tlak na snižování nákladĤ
veĖ. Proto je nezbytné zajistit nárĤst produktivity pracích strojĤ o Zvyšování nákladĤ na energii
o
s odstĜedČním a zvyšovat objem textilií zpracovaných za hodinu o Dostupnost vody a energie
PĜísnČjší legislativa týkající se odpadních vod a emisí CO
provozu. Toho všeho lze dosáhnout pĜi souþasném efektivnČjším o Bezpodmíneþná nutnost optimalizace produktivity kvĤli 2zostĜujícím se
využívání zdrojĤ.
konkurenþním podmínkám
Cílem je: úspora vody, energie a þasu!
l PERformance SMART ZVÝŠÍ VAŠI PRODUKTIVITU
Novátorský systém PERformance SMART v sobČ sluþuje inteligentní technologické know-how s efektivním používáním pracích prostĜedkĤ. Základem systému je úþinný bČlící a dezinfekþní prostĜedek Ozonit PERformance spoleþnČ se speciálním emulzním
pracím prostĜedkem. Použití systému
PERformance SMART v kombinaci
s nejmodernČjšími pĜídavnými složkami znamená úsporu nejménČ jedné
prací láznČ v technologickém procesu. Výsledek: úspora vody i energie.
A to není vše: praní textilií je mnohem
rychlejší, þímž se zvyšuje produktivita
prádelny.
Výhody:
- úspory þasu þinící až 50 %
- zvýšená produktivita
- úspory energie þinící 30-50 %
- významné zmírnČní dopadĤ
na životní prostĜedí
Informátor 2/2010
INFO 2_10.indd 14
Na þem závisejí náklady na praní?
o Prací chemie
o Náklady na vodu
o Náklady na energii
Typické rozdČlení nákladĤ na praní
Waschchemie
Wasserkosten
Energiekosten
Náklady na energii jsou þasto dvojnásobné ve
srovnání s náklady na prací chemii
SpotĜeba energie závisí na:
o teplotČ
o režimu ochlazování
o dobČ praní
o spotĜebČ vody
ménČ vody znamená menší potĜebu ohĜevu
o pomČru prací láznČ
nižší hladina láznČ znamená
nižší spotĜebu energie pĜi ohĜevu
SpotĜeba vody závisí na:
o pomČru prací láznČ
o poþtu pracích a máchacích lázní
o režimu ochlazování
14
13.4.2010 12:56:01
SpotĜeba energie (pouze praní)
Hlavní praní (ºC)
40
50
60
70
80
90
PomČr prací láznČ pĜi hlavním praní
1:3
1:4
1:5
0,10
0,14
0,17
0,15
0,20
0,24
0,19
0,25
0,31
0,23
0,31
0,38
0,27
0,36
0,45
0,31
0,42
0,52
Vysoce koncentrovaný, stabilní produkt díky zcela nové mikroemulzní
technologii
o Znatelný rozdíl v intenzitČ barev textilií po nČkolika pracích cyklech
o Vynikající výsledky pĜi máchání Þ je zapotĜebí menšího poþtu máchacích lázní
o
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
Emulze
Triplex® /Turbo
Náklady na energii:
El. proud:
asi 15 centĤ/kWh
Plyn/top. olej:
asi 5 centĤ/kWh
Tyto hodnoty se použijí tehdy, nejsou-li k dispozici pĜesnČjší údaje od
zákazníka.
SpotĜeba vody vztažená na kg suchého prádla (pĜibližná)
PomČr prací láznČ (PL) pĜi pĜedeprání a hlavním praní
1:3
1:4
1:5
HP, 1M
7
8
9
HP, 2M
11
12
13
HP, 3M
15
16
17
PP, HP, 1M
9
11
13
PP, HP, 2M
13
15
17
PP, HP, 3M
17
19
21
Standardní
tekutý prostĜedek
l/kg
l/kg
l/kg
l/kg
l/kg
l/kg
Aktuální prací postup
o teplota 85 ºC
o 1-2x praní + 2-3x máchání
o ochlazování
o doba praní až 90 minut
o spotĜeba vody 25 l/kg
o spotĜeba energie 0,44 kWh/kg
PERformance SMART
60 ºC
1x praní + 1x máchání
žádné ochlazování
Æ 45 min.
12 l/kg
0,24 kWh/kg
o
o
o
o
o
o
PĜedpoklad: máchání pĜi pomČru lážnČ 1:5
Legenda: PL pomČr prací láznČ, HP hlavní praní, PP pĜedprání, M máchání
Prací chemie
o Porovnání stávajícího a požadovaného stavu
o Dávkování
o Náklady
o Emulze Turbo / Triplex
o Ozonit PERformance
Nástroje
o Kontrolní nástroj PERformance SMART Check
* Analýza souþasných postupĤ
* Náklady na vodu a energii
* Porovnání nákladĤ / stanovení potenciálu pro dosažení úspor
o Nové postupy
* Nižší teploty
* Menší poþet pracích a máchacích lázní
o Nová emulzní technologie
* Vysoce koncentrované produkty
* Lepší výsledky máchání dosažené zcela novým
technologickým postupem
* Nízkoteplotní zpĤsob praní
Kontrolní nástroj PERformance SMART Check
o Vstupní údaje
o Produkþní kapacita prádelny
o SpotĜeba energie a související náklady
o SpotĜeba vody a související náklady
o SpotĜeba chemie a související náklady
o Výstupní údaje
o Porovnání celkových technologických
* centĤ/kg
* Euro/rok
o Dopis s vysvČtlením zaslaný zákazníkovi
Emulze Triplex®/Turbo
o ObzvláštČ úþinná v pĜípadČ odstraĖování zneþištČní oleji, mastnotami
a pigmenty pĜi nízkých pracích teplotách -50 ºC - šetĜí þas a energii - není
nutno provádČt ochlazování
15
INFO 2_10.indd 15
Snížení nákladĤ a zvýšení produktivity u bubnových praþek s odstĜećováním
o Snížení prací teploty
* úspora energie
* úspora vody
* žádné ochlazování
o Snížení poþtu pracích a máchacích lázní
* úspora vody
* úspora energie - žádný ohĜev pĜídavných pracích lázní
* zvýšení produktivity
* úspora þasu
o Snížení hladiny vody
* úspora vody
* úspora energie - je nutno ohĜívat menší množství vody
Zkrácení þasĤ praní zvyšuje produktivitu prádelny
Užitek pro zákazníka
o Doba praní
o Produktivita
o SpotĜeba vody
o SpotĜeba energie
Reálná pĜípadová studie
Produkce
o kusové odČvy 20 000 kg / týdnČ
ĺ
ĺ
ĺ
ĺ
o
o
o
úspora (20-30 %)
úspora (20-30 %)
úspora (20-50 %)
úspora (20-40 %)
Náklady na vodu a energii
voda
1,50 €/m3
odpadní voda
1,10 €/m3
plyn
4,5 ct/kWh
Úspory
voda 20 000 kg/týd.×1,50 €/m3 ×5 l/kg
odpad. voda 20 000 kg/týd.×1,10 €/m3 ×5 l/kg
plyn
20 000 kg/týd.×4,50 ct/kWh × 0,15 kWh/kg
Celkové úspory
o
o
o
o
o
o
Triplex Emulsion 20 000 kg/týd. × 0,5 ct/kg
ýistá úspora
=
=
=
=
150 €/týd.
110 €/týd.
135 €/týd. +
395 €/týd.
= 100 €/týd. = 295 €/týd.
= 15 000 €/rok
Informátor 2/2010
13.4.2010 12:56:02
Kde konþí vysloužilé þisticí stroje?
U nás samozĜejmČ ve šrotu,
kde také jinde? Jde o šrot vítaný,
protože hlavní konstrukþní materiál þisticích strojĤ je nerezová ocel a výkupny nepĜivádí do
rozpakĤ ani zbytky PER, které
ve stroji zĤstávají. Jinak je tomu
ale napĜ. v NČmecku. Tam se již
desítky let o vysloužilce z þistíren stará firma Ziermann, sídlící v jihozápadním NČmecku.
Nevadí jí ani hranice a pĤsobí
také v þásti Švýcarska a v Luxemburgu. Protože obchoduje
i s novými stroji, nejradČji Ĝeší
obchodní pĜípady, pĜi kterých
se likviduje starý stroj a nahrazuje novým modernČjším. Na
ten je samozĜejmČ potom sleva.
Firma zcela likviduje zanikající
þistírny, roþnČ 50 až 80 a celou
jejich technologii, od pokladen
až po manipulaþní stoly. Staré
stroje se buć rozeberou a konþí
ve šrotu, nebo se využijí na náhradní díly a ty nejlepší se po
repasi znovu prodají ménČ nároþným zákazníkĤm. ZaĜízení
z likvidovaných þistíren konþí
þasto tĜeba v Rumunsku anebo
až v Africe – Afrika je podle
majitele firmy velmi perspektivní trh! Vyváží se asi 90 %
demontovaného zaĜízení, což
je docela pĜekvapující informace. Firma obchoduje i s novým
zaĜízením pĜebraným od leasingových firem, protože došlo ke
zrušení kontraktu u neplatiþĤ.
Nejde o žádné šuplikanty – firma má dvČ skladovací plochy
s 5 000 m2 a v souþasné dobČ na
nich skladuje 1 400 použitých
strojĤ od tČch nejmenších až po
nejvČtší prĤmyslové. Všechny
stroje, aĢ je jejich další osud jakýkoliv, projdou totální dekontaminací, pĜi kterých se zbaví
všech zbytkĤ PER (nebo jiných
rozpouštČdel, nejþastČji KWL).
Nové dekontaminaþní zaĜízení
nebylo zrovna levné, investi-
ce pĜišla na 0,5 mil. EUR, ale
poskytuje záruku všech dalších
manipulací v souladu se zákony
o ochranČ životního prostĜedí.
Dekontaminuje se pĜi 60 °C,
páry PER se odsávají do velkého adsorbéru s aktivním uhlím,
tekuté zbytky se shromažćují
v nádržích. PER získaný desorpcí se prodá, voda z odluþovaþe odchází zpČt do parního
vyvíjeþe. Pokud se stroj prodá,
dostane nový vlastník certifikát o tom, že stroj neobsahuje
žádné nebezpeþné zbytky rozpouštČdel. PĤvodnČ se témČĜ u
každého stroje jedná o desítky,
u velkých prĤmyslových nezĜídka až o stovky litrĤ. Holt,
ochranu životního prostĜedí
berou v nČkterých zemích mnohem vážnČji než u nás. A majitel firmy dvojnásobnČ, protože
je vášnivý rybáĜ, miluje pĜírodu
a snaží se ji chránit i ve svém
soukromém podnikání. To pod-
poruje spolkové ministerstvo
hospodáĜství a i firma Böwe.
Na otázku, jak se dívá na souþasnou krizi, odpovČdČl Ziermann, že þistírensví se pohybuje v krizi již 10 let, je snad nyní
jen o nČco tvrdší. ýistírenství
ztrácí každý rok 3-4 % svého
potenciálu. DĤvodem je i to,
že džíny se rozšíĜily jako mor
a i inteligence, lékaĜi, právníci, uþitelé atp. nosí džíny místo kdysi obvyklých formálních
oblekĤ. Tím pĜišly þistírny o
velkou þást zboží. Navíc pĜibývají výrobky s domácí údržbou.
Pan Ziermann koná také pro odbor záslužnou neformální práci:
shromažćuje vše zajímavé, co
souvisí s likvidací provozĤ, od
strojĤ až po reklamní tabule a
uchovává v malém soukromém
muzeu. Jeho klenotem je funkþní žehliþ z roku 1922. Škoda, že
podobného nadšence nemá náš
obor doma.
-izk-
I parní vyvíjeþe pro þistírny se mČní. Na
obrázcích moderní elektrické automatické
vyvíjeþe italské výroby Trevil, Pony, Maxi
a Fimas.
Informátor 2/2010
INFO 2_10.indd 16
16
13.4.2010 12:56:03
Zasloužili se o þistírenskou chemii
Totiž firma Kreussler. Byla
založena již v roce 1912 Christianem Kreuisslerem, pozdČji
sídlila ve Wiesbadenu a zĤstala
dodnes soukromým majetkem.
Dnes má þtyĜi výrobny. Jednak
hlavní v NČmecku s textilchemickou a farmaceutickou divizí,
další ve Francii a USA a také
samostatnou
marketingovou
agenturu. Má celkem 180 zamČstnancĤ a v roce 2007 obrat
kolem 30 mil. eur – žádná velká
firma to tedy není. PĤvodnČ byla
firma založena na výrobu textilních anilinových barviv, pozdČji pĜibyly egalizaþní a prací
prostĜedky pro textilní prĤmysl.
Ve 40. letech minulého století
pĜibývaly v NČmecku chemické
þistírny a firma zaþala s výrobou
benzinového mýdla, protože se
þistilo v benzinu. Až do války
to byl hlavní výrobní sortiment.
PĜes válku, jako celá nČmecká
chemie, byl podnik pĜeveden na
váleþnou výrobu a do rodinných
rukou se vrátil v roce 1947. Syn
zakladatele zaþal s farmaceutickou výrobou o rok pozdČji a
soustĜedil se na kožní dezinfekþní prostĜedky, lokální anestetika
a antirevmatika. Pro náš obor
je nejdĤležitČjší skuteþnost, že
firma v roce 1952 pĜišla jako
prvá se zesilovaþi chemického
þistČní a od firmy také pochází
tento dnes zcela bČžný název.
Zesilovaþe se staly nosným programem firmy. V roce 1967 se
k firmČ pĜipojil známý odborník
na þistírny K. D. Hasenclever a
dosud je zodpovČdný za nové
technologie a vývoj. Pro rozvoj
firmy byl dĤležitý rok 1985, kdy
pĜebrala paletu þistírenských
produktĤ od dobĜe známého výrobce Henkel a od té doby používá obchodnČ dobĜe zavedené produkty Lanadol nebo Detrit. Dal-
ším milníkem v þistírenských
technologiích, na kterých se
Kreussler podílí, je technologie
mokrého þištČní Miele Systém
Kreussler pĜedstavená veĜejnosti v roce 1991. Za tento objev
firma získala o dva roky pozdČji
cenu hesenské vlády za inovaþní
technologii. Zkušenosti získané ve farmaceutické divizi pĜispČli k vývoji úþinných dezinfekþních zesilovaþĤ, které patĜí
k nejlepším ve svČtČ. Produkty
pro chemické þistírny þiní 22 %
obratu, 76 % jsou výrobky pro
prĤmyslový a instituciální servis
textilií. Další ocenČní firmy pĜišlo v roce 2003, kdy získala cenu
Institutu Hohenstein za výrobek
Hydrob OP, což je úpravnický
prostĜedek pro operaþní textilie. RoþnČ firma vyrobí 6 500
tun chemikálií a výroba je dost
pružná na to, aby reagovala na
okamžitý vývoj poptávky.
Docela úspČšnČ si vede i farmaceutická divize, která v zahraniþí
realizuje skoro polovinu výroby.
Specializuje se na žilní, stomatologické a revmatologické preparáty. Ty poslední ve formČ gelĤ
a krémĤ. Velmi úspČšným preparátem je prostĜedek na léþení
žilních onemocnČní a kĜeþových
žil, kterého firma vyrobila již
pĜes 110 milionĤ ampulí s nimiž
se léþilo 35-40 milionĤ pacientĤ.
Z pracích prostĜedkĤ firma
pĜedevším zdĤrazĖuje výhody
technologie Ecosan, což je patentovaný prací postup firmy,
který má redukovat spotĜebu
vody o 30-40 % a šeĜit v 10tunové prádelnČ roþnČ 30-40 000 eur.
Má také omezovat rĤst mikrobĤ
v lisu a máchací zónČ a zajišĢovat vypranému prádlu pĜíjemnou
a þerstvou vĤni. U nás má firma
Kreussler sice zastoupení, ale na
-izktrhu pĜíliš známá není.
OjedinČlé vyznamenání
V dubnu letošního roku Výzkumný institut Hohenstein vyznamenal amerického obþana Roberta C. Steinera udČlením svého
nejvyššího možného vyznamenání, kterým je Cena Hohensteinu
za podnikatelskou výjimeþnost
v oboru globálních textilních služeb. Steiner je prezidentem firmy
Alsco (American Linen Suply
Company), která pĤsobí na trhu
v oboru pĤjþování textilií již 120
let a pĜedstavitelem již þtvrté generace SteinerĤ v oboru pĤsobící.
Alsco bylo založeno v roce 1889
v Lincolnu (Nebrasca, USA)
pĜedkem Roberta Georgie A.
Steinerem a z nuzných zaþátkĤ se
vypracovalo na obrovský nadnárodní koncern. Ten má dnes 145
poboþek v mnoha zemích svČta a
zamČstnává 17 000 pracovníkĤ.
Roþní obrat je vČtší než 1 miliarda dolarĤ. Rozvoj podniku nezastavily ani obČ svČtové války. Na
nČmeckém trhu pĤsobí Alsco od
roku 1950. Tehdy se stala prvním velkým zákazníkem Bayer
Werke v Leverkusenu, která si
objednala servis pracovních odČvĤ pro svých 40 000 zamČstnancĤ. Dnes má Alsco v NČmecku 5
servisních center a 13 poboþek.
Centrem pozornosti firmy je
prádlo pracovní, hotelové a pro
gastronomii. NČmecké Alsco má
40 000 zákazníkĤ a týdnČ zajišĢuje 100 000 pracovních odČvĤ
17
INFO 2_10.indd 17
všeho druhu, 60 000 kusĤ rovného prádla, 5 000 ruþníkových
pásĤ a 6 000 rohožek. Tato firma
je opravdu ve svČtovém mČĜítku
pionýrem v servisu prádla. Slavnost spojená s pĜedáním vyznamenání byla velká a laudatio pronesla jiná velká osobnost spojená
s textilním servisem, totiž Carl F.
Bardusch. Oba pánové se dobĜe
znají, protože C. F. Bardusch po
ukonþení studií pobýval nČkolik
let v USA a pracoval i v nČkolika poboþkách Alsco. Tam se také
setkal s dČdem oslavence. ObČ
firmy si na trhu konkurují, ale naprosto korektnČ. Trh je obrovský.
V roce 2008 byl evropský obrat
v textilním leasingu 9,5 miliardy
EUR s pĜírĤstkem 6,7 %. Obor zamČstnával 101 000 lidí a pĤjþoval
prádlo 3,5 mil. zákazníkĤ. Odhad
Ĝíká, že je v obČhu 95,8 mil. kusĤ
pracovních odČvĤ a 3,4 miliardy
nejrĤznČjších textilií. V NČmecku v souþasnosti pĤsobí v oboru
21 000 zamČstnancĤ, kteĜí zajišĢují textilleasing pro 712 000 pra-
covníkĤ. Slavnosti se zúþastnil i
Martin Kannegiesser, který je prezidentem silného a váženého svazu kovoprĤmyslu. SvĤj projev zamČĜil na souþasnou ekonomickou
krizi a potvrdil, že i jeho podnik
se potýká s poklesem objednávek
o 20 %, ale v mnoha jiných podnicích poklesla výroba až o 50-80 %.
Vyslovil pĜesvČdþení, že tČžké období pĜejde a také služby porostou.
Za Ĝešení nepovažuje propouštČní
pracovníkĤ, ale zkrácení pracovní
-izkdoby.
Americký prádelenský Ĝidiþ v roce 1928
Význam ĜidiþĤ ve styku se zákazníky nedoceĖujeme, aþ jsou
dĤležitou spojnicí mezi prádelnou
a odbČratelem našich služeb. Mohou mnoho pĜinést, ale také hodnČ pokazit. Ameriþané již pĜed 80
lety význam Ĝidiþe znali a jeho
proškolení vČnovali mimoĜádnou
pozornost – byli si totiž vČdomi
skuteþnosti, že inteligentní Ĝidiþ
mĤže významnČ pĜispívat k obratu firmy. O tom všem pĜed lety
psal americký korespondent þasopisu WaeschereiZeitung. Každý Ĝidiþ pĜed uzavĜením smlouvy
byl podroben zvláštnímu a dĤkladnému školení. DČlilo se na
tĜi þásti: informaþní, instrukþní
a udržovací. V informaþní þásti
dostal Ĝidiþ písemné podklady a
musel se zúþastnit ústního škole-
ní, které vedli zkušení instruktoĜi. Písemným podkladĤm se moc
nedĤvČĜovalo, protože vlastník
prádelny nemČl prostĜedky jak
šoféra donutit k þetbČ a dodržování instrukcí, pĜesto se ale používaly. Instrukþní þást se skládala
ze školení o nejlepších metodách
prodeje služby. ěidiþi se uþili,
jak se chovat k ženám z domácnosti, které projevily zájem o
praní, jak zdĤraznit výhody prĤmyslového praní pĜed domácím
a jak pĜemluvit paní k návštČvČ
prádelny. Podstatnou þástí školení byla akvizice nových zákazníkĤ. V udržovací þásti školení organizoval provozovatel prádelny
pravidelná setkání ĜidiþĤ, na kterých se vymČĖovaly zkušenosti a
v uvolnČné atmosféĜe se mohlo
mluvit o problémech a strastech
ĜidiþĤ. Takové setkání bylo také
vynikající pĜíležitostí k seznámení úþastníkĤ s cíly a strategií
podniku. Od vedení prádelny Ĝidiþ pravidelnČ dostával pĜehledy
o svém obratu a obratu kolegĤ,
aby se mohly výkony porovnávat. Tím se podporovala mezi
Ĝidiþ soutČživost, což Ameriþané
brali bezproblémovČ a sportovnČ. Mezi Ĝidiþi nebyly tajnosti,
ani v oblasti platové, každý vČdČl
jaké má on i jeho kolegové provize. Všichni tahali za spoleþný
provaz a cílem byla prosperita
podniku. NČmecký korespondent
považuje tyto metody za zcela
nemožné v evropských pomČrech
aþ v USA jsou bČžné. Co na nČ
Ĝíkáte?
-izk-
Informátor 2/2010
13.4.2010 12:56:05
Prodloužení pĢechodného období pro symbol bďlení
Již dĜíve byli þtenáĜi Informátoru seznámeni s možností využívání obou symbolĤ znázorĖující zákaz bČlení, jak plného pĜeškrtnutého trojúhelníku, tak prázdného
pĜeškrtnutého trojúhelníku. PĜechodné období pro užívání obou
symbolĤ mČlo skonþit v dubnu
letošního roku.
NicménČ souþasná revize normy ISO 3758 stále probíhá a je
obtížné pĜedpovČdČt, kdy bude
odsouhlasena koneþná verze této
normy. V souþasné verzi normy
ISO 3758 je symbol zákazu bČlení znázornČn plným pĜeškrtnutým
trojúhelníkem. Ukázalo se, že tento symbol je v praxi nároþný pro
napodobení a proto bylo rozhodnuto o návratu k prázdnému trojúhelníku s pĜetisknutým kĜížem
(viz obrázek níže).
K zjednodušení situace pro
všechny þleny GINETEX a uživateli symbolĤ údržby v pĜíslušných
zemích, Ĝídící orgány GINETEX
odsouhlasily prodloužit dvouleté
pĜechodné období, již dĜíve stanovené, bČhem kterého mohou být
oba symboly užívány. Toto období
Starý symbol zákazu bČlení
Nový symbol zákazu bČlení
Informátor 2/2010
INFO 2_10.indd 18
je prodloužené do 30. listopadu
2012.
PģVOD
ÚplnČ prvním symbolem používaným pro bČlení byl prázdný
trojúhelník s písmeny Cl uvnitĜ,
který vymezoval možnost použití chloru pro bČlení a desinfekci.
GINETEX jako majitel ochranné
známky symbolĤ údržby po té
povČĜil ISO k používání tohoto
symbolu v první normČ ISO 3758,
vydané v roce 1991.
Když v dubnu roku 2005 byla
norma revidována, nČkolik zemí
vyjádĜilo pĜání uvést možnosti
dalšího zpĤsobu bČlení, zvláštČ bČlení oxidaþními prostĜedky.
Proto místo použití dalších písmen uvnitĜ trojúhelníku, bylo
rozhodnuto vypustit písmena Cl a
ponechat prázdný trojúhelník pro
bČlení chlorem a pĜidat dvČ þáry
pro bČlení oxidaþními prostĜedky.
V normČ ISO 3758 vydané
v roce 2005 byl také uveden plný
pĜeškrtnutý trojúhelník k oznaþení
zákazu bČlení všemi bČlícími prostĜedky. Tento dodatek byl vnímán
jako nezbytný k oddČlení mezi
zákazem bČlení chlorem, zákazem
bČlení oxidaþními prostĜedky a zákazem bČlení všeobecnČ.
O GINETEX
GINETEX, mezinárodní asociace pro oznaþování textilních
výrobkĤ symboly údržby byla založena v PaĜíži 1963 následující
nČkolik mezinárodních sympozií
pro oznaþování symboly údržby
uskuteþnČných na konci 50. let
minulého století.
GINETEX vynalezl mezinárodnČ aplikovatelný systém oznaþování údržby textilu založený na
symbolech. Užívané piktogramy
jsou registrovanou ochrannou
známkou a jsou vlastnictvím GINETEX. Systém symbolĤ údržby
dává spotĜebitelĤm a textilním
firmám správnou informaci o zpĤsobech ošetĜování textilních výrobkĤ. Postupy údržby oznaþené
symboly zajišĢují ochranu pĜed
nenávratným poškozením výrobku po údržbČ.
GINETEX definuje a šíĜí systém symbolĤ údržby a koordinuje
technický profil na mezinárodní
úrovni. Základní technické prvky
pro zavedení a definování oznaþení symboly údržby jsou obsaženy
v technických pĜedpisech. Systém
symbolĤ údržby je spravován a
zajišĢuje, aby byly brány v úvahu jakékoliv nové technologické
a ekologické vývoje spoleþnČ se
zmČnami praktik spotĜebitelĤ.
SYMBOLY ÚDRŽBY
NA SLOVENSKU
V Slovenské republice byla zákonem stanovená povinnost oznaþovat výrobky symboly údržby
podle normy STN EN ISO 3758.
Toto oznaþení muselo být trvale
pĜipevnČné k výrobku. Tato povinnost byla od 1. 10. 2008 zrušená a výrobce, dovozce a prodejce
mĤže nyní zvolit jakýkoliv zpĤsob
k oznaþení zpĤsobĤ údržby. DĤležité je, aby tato informace byla
pro spotĜebitele dostateþnČ srozumitelná a jednoznaþná. Slovenská
obchodní inspekce však pĜi svých
kontrolách nadále doporuþuje zvolit
k oznaþení údržby výrobku grafické symboly, neboĢ tyto zabezpeþují
harmonizovanou komunikaci mezi
jednotlivými zemČmi EU.
PROJEKT LEONARDO
DA VINCI - PARTNERSTVÍ
SOTEX jako národní výbor
GINETEX je správcem ochranné
známky symbolĤ údržby. Svým
þlenstvím v GINETEX umožĖuje SOTEX užívání této ochranné
známky všem výrobcĤm i prodejcĤm v ýeské republice. S rostoucím vývojem nových technologií
a zpĤsobĤ údržby v textilním
prĤmyslu se mČní také symboly
údržby. O konkrétních druzích
symbolĤ rozhodují zástupci zemí
nejen z Evropy, ale i celého svČta,
jak na jednáních týkající se normy
ISO 3758, tak na pravidelných
setkáních GINETEX. Aby tyto
informace více vešly ve známost
a výrobci i spotĜebitelé používali
správné aktuální oznaþování symboly údržby, požádal SOTEX Národní agenturu pro evropské vzdČlávání k pĜiznání grantu na vytvoĜení jednotných vzdČlávacích
nástrojĤ k seznámení se symboly
údržby. K SOTEXu, jenž je koordinátorem projektu Leonardo da
Vinci - Partnerství se pĜipojili i
zástupci dalších evropských zemí
Belgie, Francie, ŠpanČlsko, ěecko
a Portugalsko. Dalším partnerem
z ýeské republiky je Textilní zkušební ústav a pĜidruženým partnerem je GINETEX Švýcarsko.
V prĤbČhu projektu spoleþnými
silami partneĜi vytvoĜí nejen nové
aktuální plakáty a letáky se symboly údržby, ale i další vzdČlávací
pomĤcky.
Zajímavosti Ɣ Zajímavosti
l Firma Bufa (Oldenburg) ve
spolupráci s výrobcem praþek
Multimatic (melle) pravidelnČ
organizuje semináĜe o mokrém
þištČní. Odborníci obou firem školí zájemce o všech finesách této
technologie a to nejen teoreticky,
ale i praktickými ukázkami.
l Již jsme referovali o tom, že
jedinou profesní organizací sdružují
v NČmecku obor Paý, je svaz DTV,
když se spojil se svým bývalým konkurentem GV a pĜijal jeho 250 þlenĤ.
DTV nyní sdružuje 1 300 podnikĤ,
z toho asi 400 prádelen, 850 þistíren
a 50 rĤzných dodavatelĤ.
l Ve Francii platí zákon, podle
kterého každá firma aĢ soukromá nebo jiná musí roþnČ uvolnit
1,1 % osobních nákladĤ na další
vzdČlávání zamČstnancĤ. Pokud to
neudČlá, musí stejnou sumu zaplatit státu do zvláštního fondu. Takto se tvoĜí prostĜedky na výchovu
odborných pracovníkĤ. Dodateþné
vzdČlání se potvrzuje certifikáty
a má vliv na výšku mzdy. Moudré,
ne?
l ýína nedá spát velkým prádelenským hráþĤm. Z Asie pĜišla
zpráva, že CWS-boco otevĜel svoji první þínskou prádelnu v Šanghaji. Má 85 zamČstnancĤ, údaje
o kapacitČ schází. Pere pro velké
hotely ve mČstČ a okolí podle certifikátu RAL 992. Tím aktivity
WC-boco v ýínČ teprve zaþínají a
na programu je výstavba další prádelny v Pekingu.
18
13.4.2010 12:56:05
Noví držitelé licence znaĀky QZ
Již
delší
dobu
máte
možnost se
setkávat na
stránkách
Informátoru
s informacemi o specifické znaþce
kvality urþené pro prádelny QZZaruþená kvalita/ýeská kvalita.
Prádelny, takto oznaþené splĖují
požadavky na šetrné praní podle
normy PNJ 601-80-2005. Kvalita
praní je ovČĜována nezávislou zkušebnou vypráním tzv. zkušebních
klĤckĤ. Dnes bychom vás rádi seznámili s novým licencionáĜem této
významné znaþky kvality, s Prádelnami a þistírnami Náchod a.s. Na
dotazy nám bude odpovídat pan JiĜí
Rudolf, pĜedseda pĜedstavenstva
a Ĝeditel spoleþnosti.
1. V roce 2009 jste se stali držiteli licence QZ Zaruþená kvalita/ýeská kvalita. Co pro vás
jako firmu tato znaþka kvality
znamená a v þem je pro vás pĜínosná?
Znaþka QZ nás zavazuje k ještČ vČtší kontrole prĤbČhu zpĤsobu zpracování zakázek. Vlastní
prĤbČh praní má vliv nejen na
vzhled prádla, ale pĜedevším na
jeho životnost. Naše firma poskytuje vlastní prádlo, které využívá
nČkolik zdravotnických a hotelových zaĜízení. Pro zdravotnická
zaĜízení jsme v souþasnosti zvolili
prádlo bílé s vetkanými barevnými pruhy, pro ubytovací zaĜízení
používáme prádlo bílé. Barevné
prádlo je pro pacienta ve zdravotnickém zaĜízení pĜíjemnČjší,
pĤsobí spíše domácím dojmem
a pacient není „stresován“ bílou
barvou. Naopak hotely a pĜedevším hosté upĜednostĖují prádlo
bílé. A protože poĜízení souborĤ
ložního a froté prádla není lacinou záležitostí, je naší snahou
prát kvalitnČ s minimálním vlivem chemie zpĤsobující devastaci
textilu. Nejenže tak šetĜíme vlastní prádlo, ale stejným zpĤsobem
pĜistupujeme k prádlu našich obchodních partnerĤ. K tomuto šetrnému „praní“ nám dlouhodobČ
pomáhá spolupráce se spoleþností
Ecolab Hygiene s.r.o.
2. Jakým zpĤsobem propagujete znaþku kvality ve svých
službách?
Propagaci znaþky QZ Zaruþená
kvalita/ýeská kvalita realizujeme
pĜi podávání veškerých nabídek
k výbČrovým Ĝízením, ale i pĜi
dalších nabídkách pĜedkládaných
potenciálním, ale i stávajícím obchodním partnerĤm. V souþasné
dobČ pĜipravujeme modernizaci
webových stránek a i tam se zájemci s touto znaþkou setkají.
3. S jakými reakcemi se setkáváte u zákazníka, když se setká
se znaþkou kvality QZ Zaruþená kvalita/ýeská kvalita na vaší
provozovnČ?
V dosavadním prĤbČhu se setkávám veskrze s pozitivními ohlasy.
Zákaznici se zajímají, co tato znaþka znamená, jaký
má význam a jaké
pro nČho plynou
pĜínosy. Myslím si,
že v tomto smČru
SOTEX a Textilní zkušební ústav
udČlaly ohromný
kus práce ke zviditelnČní oborĤ, které nejsou moc vidČt a slyšet, ale bez
kterých to nešlo,
nejde a ani v budoucnu nepĤjde.
4. Vnímáte širší
zábČr propagace
znaþky kvality prostĜednictvím programu ýeská kvalita
(propagace
v médiích, na billboardech, v hromadných
prostĜedcích) a jak na
vás pĤsobí?
Domnívám se,
že tato znaþka
není zatím dostateþnČ
docenČna
jak odbornou, tak
laickou veĜejností.
Celá Ĝada prádelen
v ýeské republice
poskytuje vysoce
kvalitní a profesionální služby, avšak
v technologickém
vybavení
mírnČ
pokulhává za vyspČlou Evropou.
NicménČ, tak jako
výraznČ vzrostla
kvalita napĜ. vi-
naĜství (mám rád dobrá a kvalitní tuzemská vína), tak se od
roku 1989 o nČkolik ĜádĤ zlepšila
kvalita prádelenských služeb. To,
že jsme držiteli tohoto ocenČní
resp. znaþky kvality má význam
i v tom, že já osobnČ a celá Ĝada
spolupracovníkĤ hledá pĜi svých
nákupech partnera, který je také
držitelem této nebo podobné
znaþky, propagující tuzemské
výrobce a poskytovatele služeb.
O tom, že umíme poskytovat
kvalitní služby v celé ĜadČ odvČtví netĜeba pochybovat. ObecnČ si
myslím, že prezentace a propagace kvality, aĢ už se týká þehokoliv,
by mČla být masivnČjší. Nemáme
se mnohdy za co stydČt.
5. PĜináší znaþka kvality pro
vaši firmu urþitou konkurenþní
výhodu þi zvýšení objemu zakázek?
To, že jsme držiteli této znaþky, resp. její pĜínosy nedokážeme
v souþasnosti z pohledu zvýšení
objemu zakázek prozatím kvantifikovat. Pravdou však je, že zejména
v souþasnosti, kdy se ještČ potýkáme
s ekonomickou krizí, hraje kvalita
a životnost prádla významnou roli.
Jsem proto pĜesvČdþen, že znaþka
kvality má a bude mít þím dál více
své „místo na slunci“.
INFORMÁTOR – Vydává Asociace prádelen a þistíren, 616 00 Brno, El. Voraþické 27, telefon/fax: 549 245 642, IýO 64 32 69 51. Sazba: Palatin CZ, s. r. o., Rovná 3a, Brno.
Vychází 6x roþnČ. Toto þíslo vyšlo v nákladu 850 výtiskĤ. Vytiskla MORAVIA TISK VYŠKOV. Za obsah odpovídá ing. Jan Chrištof, prezident Asociace prádelen a þistíren.
Vydavatel podle zákona není odpovČdný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátĤ. Registrace u Min. kultury ýR, registrováno pod MK ýR 6593 podle § 7 zák. 46/2000 Sb.
19
INFO 2_10.indd 19
Informátor 2/2010
13.4.2010 12:56:07
ASOCIACE PRÁDELEN A ýISTÍREN
NABÍZÍ K PRODEJI ODBORNÉ PUBLIKACE
PRÁDELENSKÉ KAPITOLY, I. a II. díl
autor Ing. ZdenČk KADLýÍK
Cena kompletu
2 000 Kþ
- sleva pro þleny Asociace prádelen a þistíren
1 100 Kþ
Samostatný druhý díl dodáme na dobírku na základČ vaší objednávky
zaslané na sekretariát Asociace poštou nebo e-mailem.
Cena II. dílu pro odbČratele I. dílu
200 Kþ
Cena samostatnČ II. dílu
600 Kþ
- samostatnČ II. dílu pro þleny Asociace
300 Kþ
ýIŠTċNÍ ODċVģ A TEXTILIÍ
kolektiv autorĤ
Cena publikace
- sleva pro þleny Asociace prádelen a þistíren
Publikaci dodáme na dobírku na základČ vaší objednávky
zaslané na sekretariát Asociace poštou nebo e-mailem
Kontakt: Asociace prádelen a þistíren
El. Voraþické 27, 616 00 Brno
Tel.: 549 245 642, e-mail: [email protected]
980 Kþ
490 Kþ
Ing. Jan Matula, Ing. Radek Vašíþek
SemináĜ
ZÁKLADY
DETÁŠE
SemináĜ se bude konat
ve stĜedu 9. þervna 2010
od 10.00 do 16.30 hodin
v þistírnČ Leder Tex s.r.o.,
Praha 8, Karlínské námČstí 5.
Lektorka: paní M. Stejskalová.
PĜihlášky zasílejte e-mailem na sekretariát
Asociace prádelen a þistíren – [email protected]
Vložné na semináĜ: pro þleny APaý 1 500 Kþ,
pro neþleny APaý 2 100 Kþ (ceny vþetnČ DPH).
Platba pĜedem nejpozdČji do 4. 6. 2010
pĜevodem na úþet Asociace prádelen a þistíren,
þ. ú 111 9740 297 / 0100, v.s. 921010.
Poþet úþastníkĤ semináĜe je omezený,
bez úhrady pĜedem nebude vstup povolen.
sekretariát
Informátor 2/2010
INFO 2_10.indd 20
20
13.4.2010 12:56:09

Podobné dokumenty

journal 2/2007

journal 2/2007 je st·le nalÈhavÏjöÌ Globální oteplování planety, nezadržitelný úbytek fosilních paliv a zhoršování životního prostředí diktuje lidstvu nový imperativ: zvýšit energetickou účinnost, co nejefektivně...

Více

marketing - pohoda.joste.cz

marketing - pohoda.joste.cz k podnikání, podnikatelských koncepcí, o kterých budeme mluvit v této kapitole. PĜedmČtem našeho zájmu budou i další vnitĜní pĜedpoklady pro úspČšnou aplikaci marketingu.

Více

vydání č. 1 - Asociace prádelen a čistíren

vydání č. 1 - Asociace prádelen a čistíren Po praní (čištění) následuje odstředění (nebo odlisování). Jeho účinnost zjistíme tak, že odvážíme odstředěné zboží a  přebytkovou vlhkost vyjádříme v  procentech vztaženo na zboží suché. Příklad: ...

Více

vydání č. 1 - Asociace prádelen a čistíren

vydání č. 1 - Asociace prádelen a čistíren techniky CLEANTECH 2009 byla navštívena o poznání ménČ (asi o 50 osob), než Interclean 2008 o rok dĜíve. Projevila se jednoznaþnČ snaha o úsporu u nČkterých vystavovatelských firem, které dĜíve hra...

Více

6. PŠÍ TURISTIKA, CYKLOTURISTIKA 6.1 Pší turistika Pší turistika

6. PŠÍ TURISTIKA, CYKLOTURISTIKA 6.1 Pší turistika Pší turistika V souþasné dobČ je v Ĝešeném území vyznaþena celá Ĝada cyklotras. Stávající cyklotrasy jsou vedeny ve vČtšinČ pĜípadĤ po vedlejších silnicích, kde je minimální provoz, po lesních cestách, úþelových...

Více

Pracovní sešit - Katedra analytické chemie

Pracovní sešit - Katedra analytické chemie Jaké je pH 0,02 molárního roztoku kyseliny sírové? Řešení: Koncentrace hydroxoniových iontů je dvojnásobná oproti koncentraci kyseliny: [H3O+] = 2 cH2SO4 = 2 · 0,02 = 0,04 mol·l-1 a) Střední aktivi...

Více

ident? - Jungheinrich

ident? - Jungheinrich Postup pĜi neplatném transpondéru Ĝidiþe............................................... Vypnutí vozíku ......................................................................................... Zvlá...

Více

OSTATNÍ RECEPTY PRO DOMÁCÍ PEKÁRNY

OSTATNÍ RECEPTY PRO DOMÁCÍ PEKÁRNY Uválejte tČsto do obdélníkového tvaru 20 cm x 25 cm. Máslo rozdČlte na tĜi díly. Nadrobte jednu þást na dvou tĜetinách tČsta. PĜeložte spodní tĜetinu nahoru a horní tĜetinu dolĤ. Kraje uzavĜete vál...

Více

smp_ib... - Burzaspravcu.cz

smp_ib... - Burzaspravcu.cz Moravský Krumlov - nachází se v kancelářích Brno Křenová kancelářský nábytek - soubor stoly soubor kancelářského nábytku - stolů různé typy a druhy - Brno - kanceláře Křenová 43 kusů, sklady Křenov...

Více