Oderský zpravodaj - Městská nemocnice v Odrách, po

Komentáře

Transkript

Oderský zpravodaj - Městská nemocnice v Odrách, po
Oderský
zpravodaj
duben 2016
Klokočůvek
Kamenka
Tošovice
Loučky
Dobešov
Vítovka
Odry
Pohoř
Veselí
Návštěva ministra zdravotnictví v Odrách
Ateliér fantazie
Velikonoce v parku
Obsah
Radnice informuje
Zasedání zastupitelských orgánů 4
Z činnosti městské policie
5
Informace z radnice
6
Sociální oblast 18
Školství
ZŠ Odry Komenského
ZŠ Odry Pohořská
MŠ Čtyřlístek ZUŠ Odry KSVČ Juventus
SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České
SŠ Odry
20
21
22
24
25
27
28
Sport, kultura, volný čas
Kultura
Sport
Volný čas
Dělnický dům
Společenská kronika 30
32
34
40
47
Foto na 1. straně:
Masarykovo náměstí v Odrách
Foto: Alena Buczková
Informace z radnice
Jaro je zde v plném proudu, zima už nám může pouze hrozit prstem.
I v uplynulém měsíci bylo naše město svědkem i pořadatelem několika zajímavých akcí. Jedna z nich, která svým významem i složením účastníků každoročně
překračuje hranici regionu, byla Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti církevních škol. Přehlídka se konala od úterý 15. března do čtvrtku 17. března
a město Odry přivítalo děti a studenty z 22 škol z České i Slovenské republiky.
Další zajímavou akcí byly již tradiční Velikonoce v parku, které se letos konaly
již potřetí. Máme radost, že se daří kulturně oživovat prostor zámeckého parku, který byl v roce 2011 revitalizován s přispěním evropských fondů nákladem
25 mil. Kč. Je potěšitelné, že na akci Velikonoce v parku a podobně i na podzimní Pohádkovou cestu parkem přichází stále více dětí i dospělých. Vítáme tento
trend a předpokládáme další doplnění mobiliáře, které by ještě více zkvalitnilo
akce zde pořádané.
Rádi bychom se zmínili i o zahájení pasportizace (zmapování stávajícího stavu)
hrobových míst a hřbitova, kterou na základě smlouvy pro město Odry provádí firma Geovap s.r.o. Pardubice. V dubnu pokračují rozpracované a začínají se
rozbíhat nové stavební práce. K zlepšení tepelné pohody a docílení potřebných
úspor energie bylo provedeno zateplení stropu v Městské nemocnici v Odrách,
byla zahájena částečná výměna oken v objektu na Radniční ulici, probíhá výběrové řízení na rekonstrukci vnitřních prostor na Úřadu práce v Odrách, na opravy
chodníků ve městě a další drobnější práce.
Na posledním zasedání zastupitelstva se zastupitelé dohodli na zpracování seznamu realizací nákladnější stavebních akcí ve městě pro nejbližší období a dále
na nutnosti stanovení pořadí důležitosti u těchto akcí. Seznam bude předložen
k posouzení zastupitelům na červnovém zasedání zastupitelstva města.
Přejeme vám pohodové chvíle strávené v jarní přírodě i při čtení dubnového vydání Oderského zpravodaje.
vedení radnice
POZVÁNKA
na 12. zasedání Zastupitelstva města Oder,
které se uskuteční
ve středu 20. 4. 2016 v 16.00 hod.
ve velkém sále MěÚ Odry.
Program bude zveřejněn na úřední desce a na www.odry.cz.
Informační měsíčník. Vydává město Odry. l Šéfredaktor: Mgr. Alena Buczková l Redakce: MěÚ Odry,
Oderský odbor
kultury a školství, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, tel.: 556 768 160, fax: 556 768 110, e-mail:
zpravodaj [email protected]
l Tisk: Tiskárna SAMAB BRNO GROUP, a. s. l Počítačová sazba - MěÚ Odry, redakce.
Náklad 900 ks. l Registrováno Okresním úřadem v Novém Jičíně, referátem regionálního rozvoje pod reg. zn. NJ 17. l Toto číslo vychází 4. 4. 2016. Redakční uzávěrka příštího zpravodaje bude 25. dubna 2016. Další číslo vyjde 3. 5. 2016. l Nevyžádané rukopisy se
nevracejí. Redakční úprava textů vyhrazena. Příjem inzerce v redakci. Cena jednoho výtisku 5 Kč.
4
Informace z radnice
Ze zasedání zastupitelských orgánů
a spoluúčastí města ve výši min. 50 %,
Dne 2. března 2016 se konala 122 871 Kč včetně DPH.
Rada neschválila vypořádání neobjed- tj. min. 450 tis. Kč bez DPH;
32. schůze Rady města Oder.
Rada souhlasila s pořádáním jízdy pravidelnosti historických motocyklů do
vrchu „Veselský kopec“ 21. května. Jízda bude začínat na Skalních sklepech
a končit na Veselí.
Rada vzala na vědomí rezignaci Ing. Michaely Dlabajové na funkci vedoucí Osvětové besedy v Loučkách a do této funkce
jmenovala pana Radovana Malého.
Rada schválila záměr pronajmout:
• nebytový prostor na ulici Ke koupališti č. p. 646 v Odrách, 115,8 m2
(restaurace „Žaba“ na koupališti) Cena
podnájmu činí 40 000 Kč bez DPH za
letní sezónu plus spotřeba energií. Nájem bude sjednán na dobu od 1. června
do 15. září 2016. V případě většího počtu zájemců bude vybrán podnájemce
formou obálkové metody;
• nebytový prostor v objektu Nádražní 670 v Odrách (Úřad práce), místnost
v suterénu o ploše 26,5 m2.
• Rada souhlasila s poskytnutím dotace Českému svazu včelařů, základní
organizaci Suchdol nad Odrou; ve výši
1 000 Kč, účelově určenou na činnost
základní organizace v roce 2016.
Schválila realizaci projektu „Revitalizace zeleně na sídlišti Pod lesem“ v etapách:
• 2016 – realizace kácení a ošetření
dřevin dle projektu
• 2017-2021 – realizace výsadeb dřevin dle projektu
• Rada uložila odboru rozvoje města
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace zeleně na
sídlišti Pod lesem“.
Na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a v souladu
se zákonem o veřejných zakázkách
rada přidělila veřejnou zakázku malého rozsahu:
• „Zhotovení pasportu hřbitova v Odrách“ uchazeči GEOVAP, spol. s r.o., z Pardubic, který předložil nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou 141 000 Kč bez DPH.
• „Správa a údržba veřejného osvětlení ve městě Odry a jeho místních částech“ uchazeči Stanislavu Pařenicovi
z Oder, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
Rada schválila opravu čtyř studní (na
Masarykově náměstí, na ul. Potoční,
Růžová a Skřivánčí) firmou STUDNY
Doležel a Janíček z Olomouce za cenu
naných víceprací provedených v rámci
plnění veřejné zakázky „Demontáž drátového vedení rozhlasové sítě v Odrách“ zhotovitelem Stanislav Pařenica.
Souhlasila se zahájením výběrového řízení na provedení oprav chodníků na ul.
Marxova, Luční, Vítovská (po Úřad práce),
Mendlova (horní část), sídliště Pod lesem.
Schválila zveřejnění záměru propachtovat pozemek:
• parc. č. 290 (zahrada) o evidované
výměře 183 m2 v k. ú. Odry;
• parc. č. 183/1 (trvalý travní porost) o
evidované výměře 372 m2 a parc. č. 184
(trvalý travní porost) o evidované výměře 421 m2, oba v k. ú. Klokočůvek
Dne 23. března 2016 se konalo 12. zasedání Zastupitelstva
města Oder.
Zastupitelstvo uložilo radě města
zpracovat časový harmonogram přípravy a následné realizace prioritních
investičních akcí města na období let
2016-2018.
Schválilo Plán prevence kriminality
města Oder na období 2016-2018. Více
informací na odboru sociálních věcí.
Zastupitelstvo rozhodlo o pozastavení vyhlášení zadávacího řízení na
zpracování projektové dokumentace
„Revitalizace panelového sídliště - Sídliště Míru“ a uložilo vedení města svolat
pracovní schůzku k této problematice.
Zastupitelstvo schválilo první upravený rozpočet pro rok 2016:
Příjmy:
110 682 600 Kč
Výdaje:
119 682 600 Kč
Osmá tř. financování: 9 000 000 Kč
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci:
• v rámci programu Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů na
„Výstavbu hasičské zbrojnice v Odrách“
v maximální výši 4,5 mil Kč a spoluúčastí města ve výši min 50%, tj. min.
4,5 mil. Kč bez DPH;
•
v rámci programu Dotace pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů
na nákup dopravního automobilu ve
výši max. 450 tis. Kč bez DPH a spoluúčastí města ve výši min. 50%, tj. min.
450 tis. Kč bez DPH;
• v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2017 na nákup
dopravního automobilu pro JSDH Tošovice ve výši max. 450 tis. Kč bez DPH
• z grantového programu nadace
ČEZ „Oranžové hřiště“ na projekt s názvem „Oranžové hřiště na ulici Nábřežní
v Odrách“ ve výši 530 510 Kč s finanční
spoluúčastí města 159 153 Kč;
• z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016
na projekt s názvem „PD Odry, Radniční
č. p. 93 a č. p. 95 – stavební úpravy“.
• Zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím dotace:
• ve výši 80 000 Kč na úhradu části
nákladů na pořádání oslav „150. výročí
založení SDH Odry“ Sboru dobrovolných hasičů Odry;
• ve výši 100 000 Kč na úhradu nákladů spojených s celoročním provozem
objektu „Katovna“ č. p. 83 v Odrách
v roce 2016 MUZEJNÍMU SPOLKU ROLLEDER, o.p.s. z Oder.
Zastupitelstvo schválilo rozdělení příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2016
na akce:
• kruhová bašta na ul. Pásové ve výši
72 000 Kč
• dům č. p. 22 na Masarykově nám. ve
výši 423 000 Kč
• Dle zásad Ministerstva kultury ČR
zastupitelstvo schválilo povinný finanční podíl města na celkové výdaje
projektu ve výši 84 600 Kč vlastníkovi
domu č. p. 22 na Masarykově náměstí
v Odrách.
Schválilo prominutí dluhu společnosti ITM, institut pro vzdělávání a poradenství s r.o. z Prahy ve výši 122 064 Kč
z celkového dluhu ve výši 222 064 Kč,
představujícího zbývající část náhrady
škody způsobené pochybením při administraci veřejné zakázky „Rozhledna
Pohoř – Olšová“, které mělo za následek
krácení poskytnuté dotace a úhradu
zbývající části dluhu ve výši 100 000 Kč
v pravidelných měsíčních splátkách do
30. 9. 2018.
Schválilo prodej pozemků parc. č. 47
(zahrada) o evidované výměře 69 m2
a parc. č. 48 (zahrada) o evidované výměře 94 m2, oba v k. ú. Pohoř za kupní
cenu 120 Kč/m2, tzn. 19 560 Kč celkem.
• Souhlasilo s koupí pozemků parc.
č. 1694/2 (zahrada) o evidované výměře
8 m2 a parc. č. 1694/3 (zahrada) o evido-
Oderský zpravodaj
vané výměře 37 m2, oba v k. ú. Spálov
s prodávajícím Česká republika - Státní
pozemkový úřad, za cenu obvyklou ve
výši zjištěné znaleckým posudkem.
• Souhlasilo s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 1694/4 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o evidované výměře 28 m2 v k. ú. Spálov do vlastnictví města s převodcem Česká republika - Státní pozemkový úřad.
Text jednotlivých usnesení byl upraven
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Občané uvedeni v § 16 (občané
České republiky s trvalým bydlištěm na
území obce a fyzické osoby vlastnící na
území obce nemovitost) a v § 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní
5
smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, mají právo na neupravený text,
který je k dispozici na sekretariátu vedení
města, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry.
Úplná znění usnesení ze schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města jsou
k nahlédnutí v informačním centru v nebo
na internetu na adrese www.odry.cz.
Alena Buczková
Městská policie Odry informuje
Působnost Městské policie Odry. k odchytu speciální odchytové ruka-
Městská policie zabezpečuje veřejný
pořádek i v okolních obcích, které katastrálně spadají pod město Odry. Z níže
uvedeného grafu vyplývá, že strážníci
v roce 2015 řešili v místních částech
celkem 90 případů z celkového počtu
1835 událostí. Procentuální podíl řešení událostí ve srovnání s městem Odry
dosahuje cca 5%.
Graf celkového počtu událostí řešených
Městskou policii Odry v roce 2015 podle
místních částí.
Problematika volně pobíhajících psů a jejich odchyt.
V roce 2015 Městská policie Odry zabezpečovala na území města a místních částí odchyt toulavých a nebezpečných zvířat. Ve většině případů se
jednalo o volně pobíhající psy. Odchyt
toulavých zvířat mohou provádět
všichni strážníci městské policie, kteří
jsou držiteli osvědčení pro odchyt toulavých zvířat. Městská policie využívá
vice, odchytovou tyč, odchytovou síť,
transportní klec, přepravku na menší
zvířata a uspávací pistoli.
Za období roku 2015 odchytili strážníci celkem 58 zvířat. Ve 21 případech
byli odchycení psi předáni zpět jejich
majitelům, v 37 případech byli odchycení psi umístěni do záchytné stanice
v Loučkách. Ve srovnání s rokem 2014
došlo ke snížení počtu odchycených
zvířat o 26 případů. Fotografie odchycených psů jsou zasílány na odbor životního prostředí MěÚ Odry. V 13 případech byl na území města proveden
sběr kadavéru. Jedná se o uhynulé srny
nebo zvířata sražená motorovým vozidlem, kdy strážníci zajišťují jejich likvidaci. V 11 případech vyjeli k odchytu na
základě oznámení, kdy se toulavé zvíře
nepodařilo nalézt nebo uteklo.
Způsob vyřízení odhalených
přestupků Městkou policii Odry.
V roce 2015 bylo z celkového počtu
935 přestupků domluvou vyřešeno
488 přestupků. Bylo uloženo 179 pokut,
z toho 133 pokut na místě zaplacených.
Celkový objem uložených pokut v blokovém řízení byl 40 100 Kč. V roce 2015
bylo 268 odhalených přestupků oznámeno správnímu orgánu. Ve většině
případů byly oznamovány přestupky
odboru správnímu MěÚ Odry. Nárůst
v oznámení přestupků je způsoben
zřízením úsekového měření na ul. Hranická (177 případů – měřeno po dobu
celého roku 2015). V 15 případech byla
věc předána Policii ČR s podezřením
na trestný čin. Z toho strážníci v roce
2015 odhalili 5 trestných činů a přijali
10 oznámení, která byla následně klasifikována jako trestný čin a předána
k dalšímu řešení PČR.
Četnost jednotlivých způsobů vyřízení
přestupků v roce 2015 a vývojový trend
od roku 2012.
Řešení
2015 2014
2013 2012
Domluva 488
441
532
514
Pokuta
179
175
122
198
Oznámení spr. 268
org.
169
79
66
Předáno
15
12
19
14
Graf počtu odchycených zvířat strážní- PČR
ky Městské policie Odry v letech 2010 až
2015.
Bc. Daniel Rýdel, velitel MP Odry
Změna úředních hodin VZP
Vážení klienti, od 1. 4. 2016 dochází ke změně úředních hodin Klientského pracoviště VZP v Odrách.
Regionální pobočka Ostrava, Nadační 3, Odry
Otevírací doba: Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 Pátek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Informace o úředních hodinách ostatních klientských pracovišť regionu naleznete na internetových stránkách
www.vzp.cz/pobočky, infolinka 952 222 222
6
Informace z radnice
Ministr zdravotnictví navštívil Odry
Ministr zdravotnictví ČR, zastupitel Moravskoslezského kraje, bývalý zastupitel města Bohumín (ČSSD). Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci a získal titul MBA studiem na B.I.B.S. v Brně. Politicky
činný je již od roku 1994, kdy v komunálních volbách získal post zastupitele
města Bohumín (za Stranu Zelených), který čtyřikrát obhájil již za ČSSD. Od
roku 2006 do roku 2010 byl i radním města. Od roku 2005 vedl devět let
Fakultní nemocnici Ostrava. V roce 2012 se stal zastupitelem Moravskoslezského kraje a v dubnu 2013 vystřídal senátora Jana Žaloudíka na postu stínového ministra zdravotnictví. V lednu 2014 byl jmenován ministrem zdravotnictví ČR ve vládě Bohuslava Sobotky, načež rezignoval na post krajského zastupitele, ředitele nemocnice a několika dalších veřejných funkcí.
(zdroj: www.nasipolitici.cz)
Ve čtvrtek 31. března navštívil město Odry ministr zdravotnictví ČR, MUDr. Svatopluk
Němeček, MBA společně s poslankyní za ČSSD Mgr. Danou
Váhalovou.
Jejich návštěva začala symbolicky přímo v městské nemocnici, kterou si za
doprovodu zástupců města a vedení
nemocnice celou prohlédli. Pan ministr
se pozdravil s některými pacienty a také
se zaměstnanci nemocnice, prohlédl
si jak lůžkovou část léčebny dlouhodobě nemocných, tak také lůžka interního oddělení, ambulance a odborná
pracoviště. Během prohlídky městské
nemocnice se pan ministr zajímal o aktuální problémy, které naše městská nemocnice musí řešit.
Další program návštěvy se konal na
městském úřadě, kde byl pan ministr
přivítán zástupci města Oder. K pracovnímu jednání byli přizváni opět také
zástupci městské nemocnice, aby mohli s panem ministrem prodiskutovat
jak úspěchy naší malé nemocnice, tak
také problémy, se kterými se nemocnice potýká. Mezi prvními pana ministra
přivítal také dlouholetý primář a bývalý
ředitel nemocnice, MUDr. Milan Petržela. MUDr. Petržela předal panu ministrovi knihu „Historie vzniku nemocnice
v Odrách“, jejímž je autorem, a základní
milníky nemocnice mu také nastínil.
Na informace o historii městské nemocnice volně navázal starosta města,
který seznámil přítomné s parametry
spolupráce mezi městem a nemocnicí.
Ačkoliv je nemocnice do jisté míry svébytným ekonomickým subjektem, přeci jen bez podpory města by nemohla
fungovat. A to zejména v investičních
akcích, jako je zateplení budovy nebo
nákupy sanitek.
Pan ministr si vyslechl také stížnosti
na určitou diskriminaci malých nemocnic zřizovaných městy ve vypisovaných
dotačních programech. Tyto programy
jsou často vypisovány jen pro krajské
nebo státní zdravotnická zařízení.
Nejpalčivějším problémem, který nastínil ředitel nemocnice Ing. Martin Šmaus,
jsou zastaralá lůžka, a to jak na oddělení
akutní lůžkové péče, tak také na oddělení následné zdravotní péče. Celkově
se jedná o 80 lůžek, přičemž pořizovací
cena jednoho lůžka se pohybuje mezi 40
až 50 tis. Kč. Pan ministr zareagoval velice vstřícně, doporučil vedení nemocnice
poslat žádost na Ministerstvo zdravotnictví a přislíbil finanční pomoc.
Celým jednáním se prolínala otázka
personální, která je snad v celé České
republice určující pro dobře fungující
zdravotnická zařízení. Pan ministr opakovaně za výborné zvládnutí personální politiky nemocnice pochválil její vedení, protože v jiných nemocnicích to
není zdaleka takovou samozřejmostí.
V personální politice oderské nemocnice nelze vyzdvihnout jen stávající
vedení nemocnice, ale také vedení
z předchozích let, protože jak řekl pan
ministr: „V Odrách jste měli vždy při
výběru ředitele šťastnou ruku. Vždy to
byli lidé, kteří svou práci vykonávali se
zaujetím a elánem“.
Oderská nemocnice je sice nemocnice
Oderský zpravodaj
městská, ale její spádový obvod je mnohem větší. Přestože např. Vítkovsko má
spádovost do Opavy, většina občanů dojíždí za zdravotnickou péčí do Oder, jak
uvedla MUDr. Ludmila Mildnerová, primářka interního oddělení a oddělení následné péče. Proč tomu tak je? Oderská
nemocnice na malé ploše zajišťuje většinu běžně potřebných zdravotnických
služeb, snaží se o zachování komplexnosti péče o pacienty, prostředí nemocnice je přívětivé a také nelze opomenout
příjemný personál. Jak uvedl pan ministr: „Takové nemocnice budou mít v systé-
7
mu zdravotnictví vždy své místo“.
Ještě v dopoledních hodinách se pan
ministr Němeček rozloučil a odjel za
svými dalšími pracovními povinnostmi.
Alena Buczková
Odbor kultury a školství MěÚ Odry
8
Informace z radnice
Z obvodního oddělení Police ČR
Vyhodnocení uplynulého roku požití omamných a návykových látek. potravin v obci Spálov a Heřmánky má
Každoročně vyhodnocujeme kriminalitu uplynulého roku ve svěřeném teritoriu. Zpracováváme zprávu o stavu na
úseku veřejného pořádku s celkovou
bezpečnostní situací. Tu poskytujeme
vedení měst a obcí k seznámení a dalšímu využití v rámci přijetí opatření a informovanosti občanů.
Obecně můžeme uvést, že rok 2015
lze z pohledu kriminality hodnotit pozitivně, neboť došlo k poklesu trestné
činnosti (o 49 trestných činů méně než
v loňském roce). U více jak stovky případů se nám podařilo zjistit pachatele
protiprávního jednání, což je téměř sedmdesátiprocentní úspěšnost z celkového součtu trestné činnosti.
Nejčastějším protiprávním jednáním
pachatelů byla majetková trestná činnost. Mezi ni patří krádeže vloupáním
do objektů, automobilů a krádeží prostých. Vyšetřovali jsme také několik
případů spadajících do drogové problematiky, v převážné míře jejich distribuci. Mezi dalšími byly případy násilné
kriminality, a to ublížení na zdraví, týrání osoby ve společné domácnosti, nebezpečné pronásledování a násilí proti
úřední osobě.
Jedním z kriminogenních faktorů
ovlivňující tuto trestnou činnost je dostupnost města silniční sítí, kterou využívají pachatelé z jiných měst. Mezi
ně patří silnice č. I/47 z Ostravy na Olomouc, č. II/441 směr na Olomouc přes
Potštát a také silniční tepna celorepublikového významu dálnice D 47, která
vede územím služebního obvodu OO
PČR Odry.
Z více jak pětiset přestupkových jednání docházelo nejčastěji k porušení
pravidel silničního provozu. Následovaly přestupky v majetkové rovině,
kdy pachatelé poškozovali či zcizovali
majetek, a posledním nejčetnějším přestupkovým jednáním bylo protiprávní jednání porušující veřejný pořádek
a narušující občanské soužití.
V oblasti dopravy jsme řešili téměř tři
sta třicet účastníků silničního provozu
v převážné míře blokovou pokutou.
Z celkového počtu dvaasedmdesáti
případů dopravních nehod v celém teritoriu došlo ke dvěma úmrtím. Téměř
dvacet lidí utrpělo lehká a těžká zranění. Více jak třicet neukázněných řidičů jsme vykázali z dopravy z důvodu
Jejich jednání bylo posuzováno z části
v trestní rovině a z části v přestupkové.
Přestupková jednání byla postoupena
správním orgánům k projednání. Téměř
dvacítka řidičů řídila s více jak 1 promile.
Pro samotnou práci policistů a zajištění veřejného pořádku je nesmírně důležitá spolupráce s veřejností a dalšími
institucemi působícími v daném regionu. Uvedená statistická čísla vypovídají o tom, že je spolupráce nastavená
dobře, za což patří poděkování všem
zainteresovaným, ale také samotným
policistům zdejšího oddělení, kterých si
za odvedené pracovní výsledky nesmírně vážím.
npor. Bc. Petr Vidlák
vedoucí oddělení OOP Odry
Neznámí pachatelé
Doposud neznámí pachatelé se dopustili několika protiprávních jednání.
Jeden z nich postříkal barvou budovy výměníku u ZŠ Pohořská v Odrách,
čímž způsobil škodu přesahující 10 000
Kč. Vytvořené nápisy v délce tří metrů a šířce dvou vytvořil v době mezi 4.
a 5. lednem. Neznámý pachatel tohoto
jednání je podezřelý ze spáchání přečinu poškození cizí věci.
na svědomí mladistvý pachatel, trvale
bytem v jiném okrese, který je nyní ve
vazební věznici.
Kvalitně odvedenou policejní prací
a porovnáním kriminalistických stop je
po dvou měsících pachatel známý. Nyní
je umístěn do vazební věznice pro svou
další trestnou činnost. V období měsíce
prosince vnikl násilím do prodejen potravin, z kterých si odnesl zboží za více
jak 20 000 Kč. Celková škoda včetně
poškození překročila několik desítek
tisíců.
Nabízela dětské zboží po internetu
Více jak deset případů podvodného
jednání, ve kterém figuruje žena z Oder,
prověřují oderští policisté. Podvedení uvěřili její lákavé nabídce dětského
zboží, které prodávala prostřednictvím
sociálních sítí a nabídkových portálů
sbazar.cz a sbazos.cz. Po vzájemné domluvě jí zaslali požadované peníze na
účet, ovšem slíbených věcí se nedočkali. Většinou se jednalo o dětské hračky,
oblečení, postýlky a další věci určené
v převážně míře pro děti.
Poškozenými jsou lidé z celé ČR, doposud vyčíslená škoda přesáhla 10 000
Kč. Podvodem získané peníze měla
podezřelá použít pro svou potřebu. Je
možné, že poškozených bude daleko
více. Všechny uvedené případy shromažďují oderští policisté k společnému
řízení s podezřením ze spáchání přečinu podvodu.
K dopadení pomohly kamery
Další doposud neznámý pachatel odcizil během provozu peněženku obsluhy penzionu v Odrách s více jak 15 000
Kč. Tímto jednáním je podezřelý z přečinu krádeže. Zatím se nepodařilo zjistit
skutečnosti, které by napomohly k jeho
dopadení.
Jiný doposud unikající vnikl násilím
do sklepní kóje panelového domu na
ul. Potoční v Odrách, ze které si odnesl
sadu litých kol s pneumatikami rozměru
R17x250x55 v ceně více jak 10 000 Kč.
S případnými poznatky o pachatelích
se může veřejnost obrátit na zdejší policejní služebnu v Odrách nebo telefonicky na linku 158.
Vloupal se do prodejny
Dva případy vloupání do prodejen
K dopadení pachatele, který se opakovaně vloupal do zaparkovaných vozidel
v Odrách, napomohl dohlížecí kamerový systém. Z vyhodnocených záznamů je zřejmé, že se podezřelý násilím
dostal do zaparkovaných automobilů,
ze kterých odcizil majitelům uvnitř zanechané věci. Po samotném zjištění
jeho jména si pro něj policisté došli.
Dlouho nezapíral a k případům se doznal. Nyní je podezřelý ze spáchání přečinu krádeže, neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku a zároveň maření výkonu úředního rozhodnutí, a to z toho důvodu, že
na místo krádeže přijel a následně odjel
v automobilu, který řídil, ačkoli má zákaz řízení motorových vozidel.
Alkohol a drogy v dopravě
Oderský zpravodaj
Policisty kontrolovaný 38letý řidič vozidla zn. Mitsubishi nebyl schopen pro
svou podnapilost provést dechovou
zkoušku. Kolem 20. hodiny jej zastavili
za městem Odry a vyzvali jej s ohledem
na jeho chování a projevy opilosti k dechové zkoušce. Neúspěšně, proto jej vyzvali k lékařskému vyšetření ke zjištění
alkoholu v krvi. To učinil. Nyní je prověřován s podezřením ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Další dva řidiči byli kontrolováni s po-
zitivním výsledkem na alkohol a drogy
v Odrách.
První z nich, 51letý řidič Škody Fabia,
nadýchal do detekčního přístroje více
jak 2,5 promile alkoholu. Kontrolován
byl na ul. Fučíkova v Odrách. Další,
36letý, řídil automobil Peugeot 607 ve
stavu vylučujícím způsobilost. Provedený test u něj prokázal užití návykových
látek – drog v těle. Toho policisté kontrolovali na ul. Zámecká. Oba jsou podezřelí ze spáchání protiprávního jednání.
Odbor dopravy MěÚ Odry zve všechny občany (nejen řidiče) na besedu na
téma Změny v oblasti silničního zákona (z. č. 361/2000 Sb.) a vyhlášky
o dopravním značení (č. 294/2,015)
platné od 20. 2. 2016.
Nabytím platnosti výše uvedených
předpisů vzniklo mnoho nových povinností účastníkům provozu. Na silnicích
můžete potkat nové dopravní značky.
Změny jsou také v
Beseda se koná ve středu 20. 4.2016
od 15 do 17 hodin v učebně Dopravního hřiště na Pohořské ulici.
Kapacita kurzu je 35 osob, v případě
velkého zájmu může být stanoven další
termín. O novinkách v předpisech silniční dopravy vás seznámí pan Miroslav
Beseda pro občany
Mlátil pěstí a kopal
Přečinu výtržnictví a ublížení na zdraví se měl dopustit 25letý muž v hotelu v Odrách. Poškozený 30letý muž se
nechal po několika kopech a úderech
pěstí do těla se způsobenými zraněními ošetřit v nemocnici. Okolnosti tohoto napadení jsou předmětem dalšího
vyšetřování. Svědecké výpovědi a informace z kamerového záznamu napomohou k objasnění celé věci.
por. Mgr. Petr Gřes, komisař
Křenek.
Zájemci se mohou přehlásit v Městském informačním centru v Odrách
(e-mail: [email protected], tel. 556
7678 162-3) nebo na recepci Městského úřadu Odry (te. 556 768 111) na Masarykově náměstí.
Poplatek za besedu činí 20 Kč.
Změny ve finančních úřadech
Nový pokyn k umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů
Od roku 2016 bude na 23 územních
pracovištích finančních úřadů změněn
rozsah poskytovaných služeb a provoz,
přičemž zde již nebudou umístěny spisy. Proto bude s účinností od 21. 5. 2016
vydán nový pokyn GFŘ-D-23 o umístění spisu nebo jeho příslušné části
na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů, který
nahradí stávající pokyn GFŘ-D-12. Základním pravidlem je, že všechny spisy
zůstávají na „svých“ územních pracovištích umístěny i nadále, kromě níže
uvedeného: Spisy umístěné na Územním pracovišti ve Fulneku budou od
21. 5. 2016 umístěny na Územním pracovišti v Novém Jičíně.
Zdroj: http://www.financnisprava.cz/
Ing. Martina Paprskářová
vedoucí finančního odboru MěÚ Odry
9
10 Informace z radnice
Značení čárovými kódy
Pozor, proběhne označování to nemovitostí do doby jejího označe- do čtvrtka 21. 4. 2016 do 18.00 hod. popelnic čárovým kódem, žádá- ní. Pokud je na jednom místě umístěno Klokočůvek, Kamenka
více popelnic, označte tyto předem lístve středu 27. 4. 2016 od 6,00 hod. do
me občany o spolupráci
V měsíci dubnu a květnu 2016 proběhne v Odrách a místních částech
označování popelnic na komunální
odpad čárovým kódem. Označení provede společnost AVE CZ s.r.o. ve spolupráci s Městským úřadem Odry, odborem životního prostředí, u popelnic na
komunální odpad o objemu 120 l.
Vyzýváme občany, kteří jsou držiteli
těchto popelnic k maximální spolupráci
při této činnosti.
Čárový kód bude přidělen k popelnici,
která je umístěna u příslušného rodinného domu nebo rekreačního objektu.
Popelnici je nutno ponechat před tou-
kem s uvedením jména a adresy.
K označení čárovým kódem vystavte
popelnice v těchto termínech:
Odry: (v tyto dny nechte svoje popelnice vystavené až do označení)
v pondělí 18. 4. 2016 od 6,00 hod. do
úterý 19. 4. 2016 do 19.00 hod nebo
v pondělí 25. 4. 2016 od 6,00 hod. do
úterý 26. 4. 2016 do 19,00 hod. nebo
v pondělí 2. 5. 2016 od 6,00 hod do
úterý 3. 5. 2016 do 19,00 hod
Místní části:
(v tyto dny nechte svoje popelnice vystavené až do označení)
ve středu 20. 4. 2016 od 6,00 hod.
Je tady opět jaro, kdy se příroda probouzí k novému životu. Ptáci začínají hnízdit,
lesní zvěř klást svá mláďata, drobní živočichové se probouzejí ze zimního spánku
a vše začíná rozkvétat. Lidé vnímající tuto
krásu se těší na první pěkné dny, se kterými mohou vyrazit do přírody.
Žel, je to i čas, kdy mnozí majitelé terénních motocyklů vytáhnou své motorové miláčky a bezohledně vyrazí ničit
naši přírodu. Nejen, že nerespektují zákaz vjezdu motorovými vozidly do lesa
ani zákaz jízdy na motorkách bez registračních značek po veřejných komunikacích, ale svou agresivní jízdou poškozují jiným vlastníkům jejich pozemky,
zemědělcům jejich polní kultury a ruší
volně žijící zvěř i jiné živočichy.
Ti nejotrlejší ani nemají řidičské oprávnění k řízení motocyklů a svou arogantní
jízdou po veřejných komunikacích ohrožují další uživatele - rodiče s dětmi na
vycházkách nebo např. turisty a cykloturisty při výletech. Ti mají např. na rozdíl od motorkářů vstup a vjezd na lesní
cesty povolen. Vrcholem jejich drzosti
je, že neváhají najíždět do členů stráže
přírody, pokud se je v přírodě pokouší
zastavit, a jsou vulgární, pokud je na nezákonnost jejich chování upozorníte.
Kde se bere jejich bezohlednost, arogance a neúcta k zákonům naší země?
Zneužívají toho, že jsou v terénu nepolapitelní a bez registračních značek
čtvrtka 28. 4. 2016 do 18.00 hod. - Tošovice, Vítovka, Loučky
ve středu 4. 5. 2016 od 6,00 hod. do
čtvrtka 5. 5. 2016 do 18,00 hod. - Dobešov, Veselí, Pohoř
Od měsíce června 2016 budou vyváženy jen popelnice označené čárovým
kódem.
Děkujeme za spolupráci.
V případě dotazů volejte:
tel. č. 556 768 183 – Ing. Terézia Matúšů, MěÚ Odry, OŽP
tel. č. 724 940 892 - zástupce AVE CZ odpadového hospodářství s.r.o. Ing. Tulach
Odbor životního prostředí
Terénní motorkáři, buďte
ohleduplní a neničte přírodu!
neidentifikovatelní. A tak jedni, kteří si
chtějí zažít adrenalin a „zasportovat“ si,
ničí snahu a práci druhých, kteří se snaží chránit přírodu a krajinu pro všechny
nebo propagovat krásy celého Oderska
a přírodního parku Oderské vrchy.
Za přírodu a za slušné lidi (kteří, doufám, stále ještě tvoří většinu) se proto
s prosbou obracím na majitele terénních
motorek, aby ctili zákony a ke svému tréninku nezneužívali naši pěknou přírodu,
ale využívali jen schválené motokrosové tratě. Pokusme se společnými silami
udělat něco pro naši i jinak těžce zkoušenou přírodu. Předem Vám děkuji
Ing. Petr Lelek,
Odbor životního prostředí MěÚ Odry
Znečišťování psími exkrementy
Městský úřad Odry přijímá stále více
stížností na znečišťování veřejného
prostranství psími exkrementy. Chceme upozornit majitele psů, že jejich povinnosti nekončí zaplacením poplatků
ze psů do konce měsíce března, ale další, a to celoroční povinností je, že osoba, která psa venčí, po něm musí uklízet
z veřejného prostranství psí exkrementy. Strážníci Městské Policie mohou na
místě uložit blokovou pokutu až do
výše 5 000 Kč, ve správním řízení hrozí
chovateli pokuta až do výše 20 000 Kč.
Jedná se o přestupek proti veřejnému
pořádku dle § 47 odst. 1 písm. d) zákona o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů (citace: „Přestupku se dopustí
ten, kdo znečistí veřejné prostranství,
veřejně přístupný objekt nebo veřejně
prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství“),
max. možná sankce je 20 000 Kč. Od
1. 10. 2016 bude možno při opakovaném jednání uložit sankci do 30 000 Kč.
Majitelé psů si mohou ve vstupní hale
Městského úřadu v Odrách bezplatně
vyzvednout sáčky pro úklid psích exkrementů. Ve městě je také rozmístěno
několik speciálních kontejnerů na psí
exkrementy, pokud není v blízkosti, stačí mít v kapse připravený sáček a v případě potřeby exkrementy v sáčku vhodit do nejbližší nádoby na odpadky. Psí
exkrementy představují také velké riziko z hlediska epidemiologického. Proto
všechny žádáme, aby si po svých psech
řádně exkrementy uklízeli.
Odbor životního prostředí MěÚ Odry
Oderský zpravodaj 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skalní sklepy
Vyzýváme ke spolupráci všechny občany, kteří mají zájem vyjádřit svůj názor k budoucnosti areálu Skalní sklepy. Vyplněním
přiložené ankety „Co bude dál se Skalními sklepy“ přispějete ke zjištění zájmu veřejnosti, vážní zájemci se mohou přihlásit do
pracovní skupiny, která bude podklady vyhodnocovat a pracovat s nimi. Anketní dotazník bude možné vyplnit také na webových stránkách města Oder a na facebooku Informačního centra. Vyplněné dotazníky můžete odevzdávat do konce května
na vrátnici městského úřadu, v informačním centru a také v kanceláři odboru kultury a školství na Kostelní ul. č. 7. Všechny
ostatní podněty, případný zájem o účast v pracovní skupině atp., můžete posílat na [email protected], případně telefonicky
na č. 556 768 160. O průběžných výsledcích ankety vás budeme informovat prostřednictvím Oderského zpravodaje. Anketní
dotazníky si můžete také vyzvednout v informačním centru nebo na vrátnici městského úřadu.
Anketní dotazník – Co bude dál se Skalními sklepy?
Areál uvést do přírodního stavu, stávající zchátralé budovy zbourat.
o
Určitě ano
o
Spíše ano
o
Spíše ne
o
Určitě ne
Komentář:…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Obnova areálu sloužícího k pořádání kulturních akcí (např. zábavy, koncerty, divadla)
o
Určitě ano
o
Spíše ano
o
Spíše ne
o
Určitě ne
Komentář…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Obnova areálu sloužícího ke sportovnímu vyžití (např. venkovní posilovna, lezecká stěna, výchozí místo
pro běžecké trasy)
o
Určitě ano
o
Spíše ano
o
Spíše ne
o
Určitě ne
Komentář:…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Obnova areálu v přírodním stylu (např. veřejné ohniště, výchozí bod pro naučnou stezku, altán pro turisty)
o
Určitě ano
o
Spíše ano
o
Spíše ne
o
Určitě ne
Komentář:…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Při vyplňování můžete zatrhnout i více možností využití areálu. Sdělte nám také Vaše další názory a připomínky k připravovanému záměru – v případě kulturního využití, kdo by měl akce ve Skalních sklepích
pořádat, jestli má někdo zájem pořádat kulturní akce v areálu atp.
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení:
Kontakt (není nutno uvádět):
12 Informace z radnice
Záchytná stanice pro psy Loučky
Podmínky osvojení
Pokud si budete chtít psa od nás ze
záchytné stanice vzít domů, stačí jen
podepsat smlouvu, kde po Vás vyžadujeme jméno, místo vašeho bydliště,
kontakt apod.
Nový majitel za pejska neplatí.
Všichni psi jsou již také naočkovaní
a odčervení, takže nemáte žádné starosti s navštěvováním veterináře kvůli
očkování. Jména pejsci nemají, to necháváme na fantazii nového páníčka.
Můžete také využít možnosti kastrace na náklady města, kterou můžeme
zajistit buď my, anebo si to zajistí nový
majitel sám. Musí ale navštívit našeho veterináře, který se celkově stará o
zdraví pejsků v naší záchytné stanici již
mnoho let.
Ten kdo si pejska od nás vezme a má tr-
Černý
vzrůstu
kříženec
menšího
Pes nalezen 8. 3. 2014, stáří cca 3 roky,
naočkován odčerven, je trochu divočejší, rád se předvádí, určitě by se hodil k
domku se zahradou.
Štěně – kříženec
Nalezen 12. 3. 2016 v Odrách. Jedná
se asi o čtyřměsíční štěně - psa. Velice hodné. Po naočkování a odčervení
možná adopce.
valé bydliště ve městě Odry, je také osvobozený na 2 roky od místního poplatku
ze psů. Také ten, který si nechá pejska vykastrovat má určité výhody. Po zbytek života psa bude platit polovinu určeného
poplatku, které si stanovilo město. Musí
být ale opět občanem města Odry.
Jak můžete pomoci
Jsme moc vděční za staré deky, misky
(mohou být i staré neděravé hrnce), vodítka, obojky, hřebeny, hračky, konzervy,
granule, suchý chleba, těstoviny, krmení apod. Všechny vaše dary s nadšením
uvítáme a upotřebíme. Předem všem
hodným lidem děkujeme za jejich věcné
příspěvky a pomoc s opuštěnými pejsky.
Uvádíme aktuální seznam psů umístěných v záchytné stanici v Loučkách:
Marie Mecová
Šedohnědý kříženec menšího
vzrůstu
Nalezen 5. 12. 2015 v Odrách ve směru
na Veselí, cca 2 roky, očkovaný, odčervený, milý, hravý, mazlivý, hodil by se
k domu se zahradou i do bytu.
Hnědý kříženec malého vzrůstu
Hnědý kříženec malého vzrůstu - nalezen 7. 3. 2016 v nákladovém prostoru
za obchodem Hruška na Masarykově
náměstí v Odrách, kříženec hnědé barvy, naočkován, odčerven, věk cca 1 rok.
Středně velký hnědý pes s delší srstí
Uvázán u plotu záchytné stanice dne
15. 10. 2014, pes má okolo 2 - 3 let, naočkován, odčerven, nejdříve trochu nedůvěřivý, brzo si ale zvyká, hodil by se
nejlépe k domku se zahradou.
Labradorský retrívr černé barvy
Pes nalezen v listopadu 2015 v obci
Klokočůvek, na sobě měl hrubý obojek,
cca 2 – 3 roky starý, naočkován, odčerven, zprvu velice nedůvěřivý, hodil by
se na zahradu i do bytu.
Černý kříženec malého vzrůstu
se světlehnědým hrudníkem a
tlapkami
Pes nalezen 19. 9. 2015 na nádražní
ulici v Odrách, naočkován, odčerven,
velmi hodný, vyhledává lidský kontakt.
Oderský zpravodaj 13
Daňové složenky
Informace pro fyzické osoby Daň z příjmů fyzických osob podávají- Variabilním symbolem je rodné číslo
bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo
k placení vybraných druhů daní cích přiznání
(ve
prospěch
účtu
FÚ
pro
Moravskolomítek, tj. 9 nebo 10 čísel vyplněných
Finančnímu úřadu pro Moravslezský
kraj
721-77621761/0710)
tak, aby poslední číslo bylo umístěné
skoslezský kraj
Od 1. 3. 2016 mohou poplatníci daně,
fyzické osoby s rodným číslem nebo
vlastním číslem plátce, zaplatit vybrané
daně na každé pobočce České pošty
bez úhrady poštovního poplatku, a to
využitím nové Poštovní poukázky A doklad V/DS, tzv. „daňové složenky“.
Poštovní poukázky A - doklad V/DS jsou
k dispozici na každé poště i na každém
územním pracovišti finančního úřadu.
Prostřednictvím „daňové složenky“
může fyzická osoba finančnímu úřadu
bez poštovního poplatku uhradit:
Daň z nemovitých věcí
(ve prospěch účtu FÚ pro Moravskoslezský kraj 7755-77621761/0710)
Daň z nabytí nemovitých věcí
(ve prospěch účtu FÚ pro Moravskoslezský kraj 7691-77621761/0710)
Daň z převodu nemovitostí
(ve prospěch účtu FÚ pro Moravskoslezský kraj 7763-77621761/0710)
Kód banky uvedený za lomítkem
(0710) je na daňové složence již předtištěn, obdobně je na složence předtištěn
konstantní symbol.
v poslední 10. pozici. Při vyplňování devítimístného rodného čísla zůstane první
pozice položky „V.symbol“ nevyplněna.
Všechny daně lze Finančnímu úřadu
pro Moravskoslezský kraj zaplatit také
bezhotovostně, kompletní informace
k placení daní naleznete na www.financnisprava.cz.
Finanční úřad pro Moravskoslezský Kraj
Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava
Tel.: 596 651 302
Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí
Uzavírky dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu opravy vedení vysokého napětí bude
přerušena dodávka elektrické energie pro:
obec Dobešov dne 27. 4. 2016 od 7.30 do 11.00 hod.
celou obec Kamenka dne 25. 4. 2016 od 11.45 do 15.00 hod.
celou obec Klokočůvek a Heřmánky, část obce Spálov (Švamlův mlýn a okolí) a Jakubčovice nad Odrou trafostanice
NJ_6301 Lom dne 21. 4. 2016 od 7.20 do 15.00 hod.
Odry části ulic Engelsova, Fučíkova, Hranická, Ke Koupališti, Kostelní, Křížová, Luční, Marxova, Mendlova, Nábřežní, Nádražní,
Nová, Nové Město, Pohořská, Polní, Potoční, Pramenní, Růžová, Skřivánčí, Stará, tř. Osvobození, Větrná, dne 15. 4. 2016 od
7.15 do 14.30 hodin.
Orientační mapy vypínání naleznete na Úřední desce města Oder, na internetových stránkách www.odry.cz:
Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou pracovníci energetiky.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Martin Válek, ČEZ Distribuce, a.s.,: +420 591 176 900, e-mail: [email protected]
14 Informace z radnice
Stromy zdarma chladí, a to výrazně
Loňské léto bylo extrémně teplé a suché. V Hradci Králové proběhlo termovizní snímání teploty za účasti docenta Jana Pokorného. Doc. RNDr. Jan
Pokorný, CSc je ředitelem ENKI, o.p.s.,
společnosti pro aplikovaný výzkum
v otázkách životního prostředí. Přednáší pravidelně na Přírodovědecké fakultě
v Praze, společně se slovenskými kolegy napsali knihu „Water for Recovery
of Climate“, za kterou dostali cenu Ministra životního prostředí ČR. Je členem
výzkumné rady Technologické agentury ČR a je členem komise mezirezortního týmu pro akci „Příprava realizace
opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“.
Termovizní snímky, pořízeny v létě
2015, číselně dokreslují známou skutečnost, že vegetace chladí. Stromy
vypařují vodu a jejich chladící výkon
dosahuje hodnot několika set wattů na
m2. Vhodně zvolenou skladbou stromů
ve městech můžeme utvářet příjem-
né klima bez velkých nákladů. Jeden
vzrostlý strom dobře zásobený vodou
chladí v horkém počasí výkonem srovnatelným s několika klimatizačními jednotkami. Tato klimatizační technologie,
ale spotřebovává elektřinu a fakticky
ohřívá své okolí (podobně jako lednice). Strom své okolí chladí a skupenské
teplo se z vodní páry uvolní na chladných místech a svlaží je rosou.
autor materiálu Jan Pokorny, ENKI, o.p.s.
Asfaltový povrch střechy má v poledne teplotu 63°C
Teplota stromů je 31°C a 33°C, trávník 43°C a ve stínu stromu je teplota 28°C
Teplota trávníku ve stínu stromu je 27°C, teplota trávniku na slunci je 45°C, teplota povrchu cesty 38°C a povrchu stromu 31°C
Oderský zpravodaj 15
Teplota podrostu 28°C a teplota kmenů 27°C
Pokosený trávník má teplotu 53°C, tráva 46°C, písková cesta 40°C, voda 29°C, stín pod stromy 32-34°C, keře 39°C
Obrázek 6 Osluněné střechy mají teplotu až 54°C, dlažba náměstí až 55°C, osluněné fasády domů 45°C a fasády ve stínu 30°C
Střechy domů dosahují teploty až 63°C, povrch aleje stromů 35°C
16 Informace z radnice
Ordinační hodiny lékařů v Odrách
Budova ul. Vítkovská 391
(u vrátnice Optimit)
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Šmausová Jana
tel.: 556 763 445
Po
12.00 – 18.00
Út
06.30 - 12.30 pro objednané
St
06.30 - 12.30 pro objednané
Čt
06.30 - 12.30
Pá
06.30 - 12.30
Obvodní lékař
MUDr. Susík Josef
MUDr. Lucie Havrlantová
tel.: 556 763 399
Po, Út, Čt, Pá 06.00 – 12.00
St
12.00 – 18.00
Zubní ordinace
MUDr. Fegler Vladimír
tel.: 556 763 446
Po 06.30 11.30 12.30 - 16.30
Út
06.30 - 11.30 12.30 - 14.00
St
06.30 - 11.30 12.30 - 16.30
Čt
06.30 - 11.30 12.30 - 14.00
Pá
06.30 - 11.30
Zdravotní středisko Míru 1
Gynekologická ambulance
MUDr. Stržanovský Jan
tel.: 603 252 372
Po
07.30 - 15.00
11.00 – 13.00 ultrazvuk
Út
07.30 - 11.00
St
07.30 - 11.00 poradna
11.00 – 15.30
Čt
07.30 - 14.00
11.00 – 12.30 ultrazvuk
Pá
06.30 - 09.00 jen pro zvané
Chirurgická ambulance
MUDr. Kaděra Tomáš
tel.: 731 532 420
Po, Pá
07.30 – 12.30
St
11.00 - 16.30
Poslední pacient půl hodiny před koncem ord. doby
Plicní ambulance
tel.: 595 171 319
mobil: 776 637 881
Po
07.00 - 13.00 MUDr. Velart
St, Čt 07.00 - 13.00 MUDr. Hofrová
Poslední pacient půl hodiny před koncem ord. doby
Konzilia v nemocnici
Po, St, Čt
13.00 - 15.00
Dětská ortopedická ambulance
MUDr. Vaněček Ivo
tel.: 556 778 194, 556 706 112 (NJ)
sudé úterý
15.00 – 16.30
Zubní ordinace
MUDr. Navrátil František
tel.: 556 730 693
Po
07.00 - 14.00
Út
07.00 - 16.30
St
07.00 - 15.30
Čt
07.00 - 12.30
Pá
07.00 - 14.00
Zubní ordinace
MUDr. Svobodová Ludmila
tel.: 556 731 777
Po
08.00 – 17.00
Út
07.00 - 14.30
St
07.00 – 15.00
Čt
07.00 - 14.30
Pá
07.00 – 14.00
Zubní technik
Dušková Martina, tel.: 556 731 821
Po
07.30 - 14.30
Út
07.30 - 14.30
St
07.30 - 14.30
Čt
07.30 - 14.30
Pá
07.30 – 13.30
Ušní, nosní, krční (amb. ORL)
MUDr. Pacola Richard, tel.: 604 177 913
Út, Pá 15:30 - 21.00
Neurologická ambulance
MUDr. Lišaník Michal, tel.: 775 149 014
Út 07.00 - 17.00
Gastroenterologická ambulance
MUDr. Skařupa Zdeněk
MUDr. Urbánek Kamil
tel.: 556 778 103
Po, Út, St
06.30 – 14.00
Pá
06.30 – 14.00
Interní ambulance:
Primář MUDr. Mildnerová Ludmila
Po - Pá7.00 - 17.00
Diabetická ordinace
Po,
06.30 – 14.00
Út, Čt 06.00 - 12.00
St
06.30 – 12.00
Revmatologická poradna
Pá 07.00 - 14.300
Cévní poradna
Út
13.00 – 14.30
St
10.00 – 13.00
Kardiologická poradna
Po
10.00 – 13.00
Čt
09.00 – 13.00
RTG - (rentgen)
Po - Pá 06.00 - 14.15
Rehabilitace
MUDr. Marie Kasparová
Po, St, Čt
06.30 – 15.00
Út
06.30 – 17.00
Pá
06.30 – 14.00
Nemocnice Odry
Odry, Nadační 5
tel.: 556 778 100, Odry, Nadační 1
Návštěvní hodiny:
Po - Pá10.00 - 11.00 15.00 - 17.00
So - Ne10.00 - 11.00 13.00 - 15.00
Obvodní lékař
MUDr. Šimíčková Ludmila
tel.: 556 778 164
Po
07.00 – 12.00
Út
07.00 - 09.30 13.00 - 18.00
St
07.00 - 12.00
Čt
07.00 - 11.00
Pá
07.00 – 12.00
Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Velochová Jana, tel.: 556 731 313
Odry – souk. tel. pro naléhavé případy: 556 730 012
Po
07.30 - 11.00 14.00 - 15.00
Út
07.30 - 11.00 14.30 - 15.00
St
07.30 - 11.00 14.30 - 15.00
Čt, Pá 07.30 - 12.00
Soukromá ordinace dětského lékaře
MUDr. Škopík Martin, tel.: 556 731 671
Po, St 08.00 - 11.30 14.00 - 15.00
Út, Čt, Pá 08.00 - 11.30
Prevence středa od 12.00 - 14.00
Spálov 556 729 718 út, čt 13.00 – 14.00
Oční ambulance
MUDr. Mozamel Hamidi
tel.: 556 778 198
Po
08.00 – 14.00
Út
08.00 – 14.00
St
08.00 – 14.00
Čt
08.00 – 16.00
Pá
08.00 – 12.00
8:00-8:30 pouze akutní případy
Logopedická ambulance
Mgr. Jitka Soušková - Doleželová
tel.: 556 778 199, 556 706 760
St
08.00 -11.30 12.30 - 17.00
Odry, Dělnická 6
Zubní ordinace
MUDr Sijka Petr, tel.: 556 731 916
Po,Út, Čt 07.30 – 11.30 12.30-14.00
St12.30-17.30
Pá
07.30 - 11.00
Ostatní kontakty
Výjezdní skupina RLP Odry tel.: 556 730 073
Pohotovost Nový Jičín tel.: 556 711 381
Dětská pohotovost Nový Jičín tel.: 556
773 325, 556 709 468, mobil 739 609 395
Zubní pohotovost Nový Jičín tel.: 556
710 804
Oderský zpravodaj 17
Pálení zahradního odpadu
Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí
období v roce, ale hasičům tato doba
často přidělává vrásky na čele. Mnozí
lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy
na loukách a zatravněných plochách
v okolí rodinných domů a pouštějí se
do vypalování suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen
porušují zákon, ale rovněž ohrožují své
okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde.
Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi pokuta až 25 000 Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška,
měli by lidé věnovat velkou pozornost
zakládání ohňů při úklidových pracích
na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně
ohraničeno, např. kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny
prostředky k hašení, např. konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku,
aby se dal případný požár již v zárodku
uhasit, a v žádném případě neodcházet
od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době,
kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně
do okolí. A to ani v případě, že ohniště
bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony,
například zákonem o ovzduší, zákonem
o lesích, zákonem o odpadech nebo
v souladu s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném
prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla
950 739 844 nebo150, případně elektronickým formulářem, který občané,
právnické osoby a podnikající fyzické
osoby najdou na webových stránkách
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod
názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří
finanční prostředky a čas za zbytečné
výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na
místě samém zjistí, že jde o bezpečné
pálení. Při porušení této povinnosti se
dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který
jí může být uložena pokuta až do výše
500 000 Kč. Rovněž po celý rok platí
zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo
vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky
cigaret apod. Rodiče by měli věnovat
pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným
požárům a následným úrazům, nebo
v krajním případě ztrátám na životech.
V případě vzniku požáru zapříčiněného
dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000 Kč.
nprap. Dagmar Benešová
HZS Moravskoslezského kraje
Hledá se dárce kostní dřeně
Snad nikoho na Hodonínsku neminul životní příběh Dennise Urce, devatenáctiletého chlapce ze Svatobořic
- Mistřína, který už čtyři roky bojuje se
zákeřným nádorovým onemocněním.
Po opakovaných chemoterapiích a neúspěšné transplantaci vlastních kmenových buněk jej může vrátit do plnohodnotného života jen transplantace
kostní dřeně od cizího dárce. Ten vhodný se zatím, bohužel, neobjevil.
Na apely, šířené zejména prostřednictvím sociálních sítí, reagují nejenom
jednotlivci, ale i organizované skupiny
– občané rodné obce Dennise, kyjovské
a vlkošské sportovní spolky, kyjovská
radnice, střední školy a další.
Na zdravotní středisko do Svatobořic
- Mistřína se k odběrům dostavila také
dvacítka zaměstnanců Jednoty Hodonín. Jedním z prvních přihlášených byl
informatik Jindřich Barot: „Jsem pravidelným dárcem krve, ale z dárcovství
kostní dřeně jsem měl určité obavy. Po
bližším vysvětlení jsem neváhal. Pro nás
mladé a zdravé lidi by měl být vstup do
registru dárců samozřejmostí.“
Vedení družstva Jednota Hodonín
vytvořilo svým zaměstnanců pro vstup
do registru nadstandardní podmínky,
např. úhradu poplatku pro dobrovolníky starší 35 let. „Pokud se vhodný dárce
nalezne v řadách našich zaměstnanců,
jsme připraveni jej nejenom uvolnit
na dobu potřebnou k odběru dřeně
a následné rekonvalescenci, ale také jej
podpořit mimořádným finančním příspěvkem,“ říká ředitel družstva Jednota
Hodonín Ing. František Vaculovič.
Za Dennise a celou rodinu děkuje všem
dobrovolníkům Marcela Hasalová, jejímž přičiněním se registr potenciálních
dárců kostní dřeně rozrostl o několik set
osob. „Dennisovi a podobně nemocným lidem pomůže, když se kampaň
co nejvíce rozšíří. Mnoho lidí stále ještě
neví, že pomoci je tak snadné. Vstup do
registru je otázkou pár minut času - vyplnění tiskopisu a odběr dvou mililitrů
krve,“ vysvětluje Marcela Hasalová.
Mladí lidé od 18 do 35 let mají vstup
zcela zdarma. Registrovat se však mohou i starší, ti však musí počítat s poplatkem 1 500 Kč za vyšetření krve. Podmínkou je dobrý zdravotní stav. Zatím je
v České republice v registru dárců každý
280. obyvatel, zato v Německu každý 20.
Plné dvě třetiny kostní dřeně se dováží.
V Jednotě Hodonín se už nyní organizuje druhý hromadný odběr pro vstup
do registru. „Věřím, že naše aktivita bude
motivovat i další firmy, spolky a organizace,“ dodává František Vaculovič.
Registrovat se je možné na hematologicko-transfúzním oddělení nemocnic, a to v Hodoníně každé úterý 13.00
– 15.00 hod. a v Kyjově každou středu
13.00 – 15.00 hod.
Ing. Jindra Závadová, Jednota s.d. Hodonín
18 Sociální oblast
Sociálně právní ochrana dětí
Činnost odboru sociálních věcí – sociálně-právní ochrana dětí - Městského
úřadu Odry je zaměřena na práci s rodinami, ve kterých žijí nezletilé děti, také
na práci se širší rodinou. Podnětem
k naší práci bývají upozornění ostatních
spolupracujících institucí – školských
zařízení, zdravotnických zařízení, neziskových organizací, policie, ale také se
ve velké míře jedná o podněty občanů.
Za tyto podněty jsme rádi a chtěli bychom občanům Oderska poděkovat za
to, že poukazují na nedostatky, selhávání rodičů nebo osob zodpovědných
za výchovu dětí. Všemi, i anonymními
podněty se zabýváme, vyhodnocujeme
je a nadále s nimi pracujeme. Tyto postupy jsou zákonem stanoveny, mnohdy se může zdát, že jsou zdlouhavé.
Mezi palčivé problémy dnešní doby
patří závislost dětí a mladistvých na návykových látkách. Ve spolupráci se školami i policií konkrétní případy řešíme.
Mnohdy však dochází k zjištění, že dítě je
závislé na návykové látce dlouhodoběji.
Proto žádáme rodiče, aby si všímali změn
v chování svých dětí, dodržovali kontrolu, s kým se děti stýkají, za co vydávají
finanční prostředky. Tyto skutečnosti
v žádném případě nepodceňujte. Pokud
zjistíte, že se tento problém dotýká vašeho dítěte, snažte se jej řešit okamžitě a za
pomoci příslušných institucí. I zneužití
lehké drogy je trestný čin a je jen krůček
k tomu, aby dítě přešlo k tvrdším drogám.
Dále prosíme občany, aby nebyli shovívaví k problematice týraných a zneužívaných dětí. Odhalení bývá velmi obtížné
a těžko prokazatelné. Proto byste neměli být lhostejní k dění ve vašem okolí. Je
nám známo, že k oznámení je zapotřebí
dostatek odvahy, avšak svým jednáním
prokážete pomoc trpícímu dítěti.
Pracovnice odboru sociálních věcí
MěÚ Odry jsou členkami Komise pro
prevenci kriminality. Tato se také zabývá situací problémových dětí, snaží se
podpořit volnočasové aktivity a hledá
způsoby, jak pomoci.
V případě zájmu o získání bližších
informací ohledně výkonu sociálně
právní ochrany dětí je možné získat informační leták, který je k dispozici na
recepci MěÚ Odry.
Za SPOD OSV MěÚ Odry
Pavlína Šubrtová
Bc. Jana Tvrdoňová
Dluhová poradna
Rady z praxe dluhové poradny dlužíte, můžete využít tyto možnosti:
Kde zjistím informace o svých dluzích
Lidé mají často dluhy, které neřeší
a utíkají před nimi. Před dluhy ale nikdo
neuteče. Pro dlužníka je důležitý aktivní
přístup. Může se ale stát, že člověk opomene, kde, komu a v jaké výši dluží. Instituce ovšem nezapomínají a dělají vše pro
to, aby své pohledávky úspěšně vymohly.
V případě, že si nejste jistí, zda někomu
- zažádat o výpis z registru dlužníků,
který je ovšem zpoplatněn
- kontaktovat přímo věřitele, když víte,
komu dlužíte, ale nevíte, v jaké výši
- nahlédnout do spisů u soudu v místě vašeho trvalého bydliště, zde zjistíte,
zda je proti vám vedeno nějaké soudní
řízení nebo byla vydaná nějaká soudní
rozhodnutí či platební rozkazy.
Pokud si nevíte rady, přijďte do naší poradny, kde vám rádi ochotně pomůžeme.
Konzultační hodiny: PO 8:00 - 17:00
ÚT 8:00 - 13:00
ST 8:00 - 17:00
Kontaktní údaje: Hranická 1110/32,
Odry, tel. 604 645 378, 731 228 547
Charita Odry
Odborné sociální poradenství se zaměřením na dluhovou problematiku
Oderský zpravodaj 19
Nultý bál Denního stacionáře
Dne 8. března 2016 se od 16 hod konal
„zkušební“ nultý bál v Denním stacionáři. Společně s uživatelkami jsme v rámci činností upekli bábovku, bublaninu,
připravili chlebíčky a za pomoci mužské
části uživatelů jsme přestěhovali nábytek v denní místnosti tak, abychom měli
prostor k tanci. Uživatelé se také zapojili
do výzdoby stacionáře, stříhali pruhy
z krepového papíru, nafukovali balónky.
Před 16. hodinou dorazil p. Bordovský
se zpěvačkami a nezbytnou aparaturou.
Senioři, mezi kterými byli uživatelé
Denního stacionáře, ale také senioři
z okolních domů s pečovatelskou službou, se sešli v hojném počtu. Některé
dámy přinesly koláčky a perníky, za což
jim patří velký dík. Celé odpoledne se
neslo v duchu příjemné zábavy. Kdo
mohl, ten si zatančil, a komu to jeho
zdravotní stav nedovolil, ten si alespoň
zazpíval. Program nám zpestřila děvčata z Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež (NZDM), která si pod vedením
Mgr. Moniky Bednárkové připravila taneční vystoupení a vnesla mezi seniory
vánek mládí. Nechyběla ani tombola,
při které každý zúčastněný vyhrál nějakou drobnost pro potěšení.
Touto cestou chceme vyjádřit díky za
úžasnou hudbu a zpěv panu Bordovskému a jeho doprovodu, děvčatům
z NZDM a hlavně seniorům, kteří se přišli pobavit, neboť účast a radost z akce
je naší největší odměnou.
Mgr. Petra Mašlaňová
Oslava MDŽ se nesla v duchu „Vypadáš skvěle“. Již několik let se v tento den
promění „Tančírna“ v kosmetický a kadeřnický salon a naše dámy se svěří do
rukou šikovných pracovnic v sociálních
službách. Za několik minut proběhne
úžasná proměna. Posuďte sami.
Dne 10. 3. byla ředitelka Miroslava
Chodurová pozvána do Prahy, kde se
u příležitosti konání festivalu „Jeden
svět“ účastnila panelové debaty na
téma „Péče a technologie“, aby předala
zkušenosti s naším terapeutickým
robotem tuleněm Ivem (který je
jediným svého druku v ČR).
Dne 16. 3. nás navštívili muzikanti
z Olomouce s pořadem „S kyticí písní jedeme k vám“ a naši uživatelé si společ-
ně s nimi zazpívali staropražské a lidové
písničky ze všech koutů naší vlasti.
Dne 30. 3. se v našem Domově koná
Ples, ale o tom zas až v příštím čísle
zpravodaje.
V Městském informačním centru Odry
je zdarma k dispozici náš Bulletin s informacemi o životě v Domově Odry.
Poradna provází rodinu prvními roky
života dítěte se specifickými potřebami, podporuje všechny členy v hledání
cesty k rozvoji dítěte a začlenění se do
běžného života. Služba rané péče je terénní a probíhá převážně v domácím
prostředí rodiny.
Každá rodina má svou poradkyni, která ji navštěvuje přibližně 1x měsíčně. Na
konzultacích řešíme to, co je aktuálně
pro rodinu důležité, týká se jejich života
s dítětem s postižením, odlišným vývojem, autismem apod. Mezi konzultacemi je rodina a poradkyně v kontaktu na
telefonu, e-mailu.
Služba je určena pro rodiny do 7 let
věku dítěte z okresů Opava, Nový Jičín,
Bruntál. Služba je poskytována zdarma.
MATANA znamená hebrejsky DAR. Vnímáme, že každé dítě je darem a radostí.
Děti byly darovány svým rodičům a my
jako pracovníci rané péče s rodiči tuto
radost sdílíme a rádi „darujeme“ naše
znalosti a podporu v provázení rodiny
v její náročné životní situaci. Ve slově
MATANA vidíme MAma TAta NAděje.
Více informací naleznete na http://
ranapecematana.webnode.cz. Dotazy
rádi zodpovíme na tel. 731 191 868 či
emailu: [email protected]
Březen v Domově Odry
Poradna rané péče MATANA
20 Školství
ZŠ Komenskéhowww.komenska.com
Přednáška pana Skalky o pla- v poměru 30:11. Také oba následující ství zájemců začínáme v dubnu 2016.
netách a úkazech ve vesmíru
zápasy naši hoši vyhráli rozdílem třídy Přihlásit se ještě můžete na tel. čísle:
Ve středu 2. března navštívil naší školní
družinu pozorovatel a fotograf hvězdné oblohy p. Josef Skalka. Téma letošní
přednášky bylo „Planety v naší Sluneční
soustavě“. Nejdříve p. Skalka vyzkoušel
naše znalosti o planetách, zda je umíme
správně pojmenovat a seřadit tak, jak
jdou za sebou, a potom nám vyprávěl
o některých z nich, například o teplotě
na Marsu, měsících Jupitera, Saturnových prstencích apod. Také nám řekl, jak
to chodí na Slunci, jaká je jeho teplota
nebo co jsou sluneční erupce. Už také
víme, že náš Měsíc se od planety Země
každým rokem vzdaluje o několik centimetrů, a že na jeho jižním pólu je led.
Po přednášce následovalo promítání diapozitivů s planetami a prohlídka
pravého astronomického dalekohledu.
Přednáška p. Skalky se nám moc líbila.
Chtěli bychom mu i touto cestou poděkovat a těšíme se na jeho další návštěvu.
a své soupeře ze ZŠ Komenského Bílovec deklasovali poměrem 36:7 a ZŠ TGM
46:15. Vítězstvím v této skupině si zajistili postup mezi čtyři nejlepší týmy
okresu. Následné okresní finále se odehrálo 18. března v Novém Jičíně. Díky
bezchybné hře jsme v prvním utkání OF
přehráli Nový Jičín ZŠ Komenského 66
v poměru 21:11. Úspěšné tažení našich
basketbalistů zastavily až poslední dva
zápasy celého turnaje, kde jsme podlehli hráčům NJ Jubilejní 11:24 a ZŠ Příbor
8:25. Za vzornou reprezentaci děkuji: L.
Budínovi, M. Jakubíkovi, M. Rošlapilovi,
K. Valentovi, O. Zavadilovi, V. Matějovi, L.
Pavlíkovi, J. Haubeltovi, N. Miklošovi, L.
Blažkovi, K. Sojákovi, J. Pustějovskému,
M. Tkačikovi a J. Levovi.
Mgr. Zdeněk Lakomý
Soutěž v SUDOKU
Tradiční soutěže pořádané Městským kulturním centrem ve Fulneku
se 22. března 2016 zúčastnily tři týmy
z naší školy. Ve svých kategoriích obsadila shodně třetí místo děvčata Martina
Hrabovská a Nellie Lustigová.
Svátek svatého Patrika
Čtvrtek 17. března jsme zasvětili Patrikovi, patronovi všech Irů. Již zrána
se v prostorách šaten ozývala irská hudba. Z oblečení bylo patrné, která barva
se k tomuto největšímu irskému svátku
nejvíce hodí. Také třídy byly vyzdobeny
nástěnkami plnými trojlístků, Leprikónů, duh a hrnců se zlaťáky.
Nejen v hodinách jazyka anglického,
ale i v jiných hodinách si naši kolegové
připravili spousty úkolů a aktivit vztahujících se k tomuto zelenému patronovi Irska. Všechny třídy jsme vyfotili
a vyhodnotili ty nejnápaditější. Ale bylo
to opravdu moc těžké, a proto odměnu
získali všichni.
Na obědě nás přivítaly paní kuchařky
rovněž v zeleném, okénko bylo krásně
vyzdobené a menu, jak jinak, zelené.
Čtvrté místo z OF basketbalu
Dne 16. března se v Bílovci odehrálo
základní kolo basketbalové soutěže starších žáků. Naši reprezentanti úspěšně
vstoupili do turnaje a v úvodním utkání proti domácím gymnazistům vyhráli
Recitační soutěž
Letos na naší škole proběhla již dvě
kola recitační soutěže.
Ze školního kola do okrskového postoupili: Patrik Demel (3.B), Simona
Bálintová (2.C), Monika Bálintová (5.B)
a Petr Tvarůžek (4.A) za první stupeň,
za druhý pak Tereza Harašínová (6.C),
Markéta Schacherlová (7.A), Alice Šumberová a Karolína Žnivová (9.A). Odtud
se dvěma děvčatům podařilo postoupit
dále do okresního kola, které již proběhne v Novém Jičíně. Recitátorkám
Markétě Schacherlové a Karolíně Žnivové přejeme hodně štěstí. Za příkladnou přípravu a přednes žákům i jejich
vyučujícím děkujeme.
Školička nanečisto - nabídka
Naše škola nabízí svým budoucím žáčkům pomoc při přípravě do první třídy
- tzv. „Školičku nanečisto“. Program je
rozložen do 8 setkání, každé trvá přibližně hodinu. Školička bude probíhat v budově ZŠ Komenského vždy v pondělí
od 15.00 hodin. Při dostatečném množ-
556 730 237, kde obdržíte i další potřebné informace. Důležitá je aktivní přítomnost jednoho z rodičů na každé z osmi
lekcí a chuť s dítětem pracovat i doma.
Úspěch ve stolním tenise
Dne 20. 3. 2016 proběhly ve Fulneku
okresní přebory jednotlivců mládeže. Zúčastnilo se 40 chlapců a 3 dívky,
z Oder odjelo celkem 9 hráčů. Celkem
se soutěžilo v 5 kategoriích. V nejmladším žactvu obsadil Jarda Bača 1. místo
a stal se okresním přeborníkem na rok
2015, v téže kategorii obsadili Pavel
Hendrych 5. - 8. místo a Šimon Kolek po
vyrovnaných bojích ve skupině 9. místo.
V mladších žácích získal prvenství Vojta Hendrych a i druhé místo putuje do
Oder zásluhou Jakuba Hrachovce. Dále
nás v této kategorii reprezentovali Honza Bláha a Tomáš Hura, kterým se bohužel nepodařilo postoupit ze skupin. Ve
starších žácích obsadil vynikající druhé
místo Jirka Lev a na děleném třetím místě skončili opět Vojta Hendrych a Jakub
Hrachovec. V nejstarší kategorii dorostu
obsadil Daniel Hendrych 3. místo. Velikou smůlu měla naše hráčka Alice Šumberová, která před okresními přebory
onemocněla a nemohla se jich zúčastnit.
V tom případě bychom měli místo dvou
okresních přeborníků hned tři, jelikož
Alice by zcela jistě svou kategorii děvčat
vyhrála. Všem našim borcům blahopřejeme a vítězům držíme palce na krajských přeborech v Havířově a Karviné,
které proběhnou v měsíci dubnu.
Oderský zpravodaj 21
ZŠ Pohořskáwww.zsodrypohorska.cz
Postup do celostátního kola Prima pokusy ve školní družině
chemické soutěže Hledáme nej- Ve středu 16. 3. 2016 si děti vyzkoušely několik pokusů s vejci nebo papírem z oblasti fyziky a chemie s paní D. Glochovou.
lepšího mladého chemika ČR.
V pátek 26. 2. 2016 získala Markéta Kubelková (9.A) 2. místo v praktické části
soutěže a postupuje tak do celostátního kola, které se uskuteční 1. 6. 2016
v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Plavecký výcvik
29. 2. 2016 ukončil II. turnus (4.A, 2.B)
v Hranicích svůj plavecký výcvik, zakončený získaným osvědčením, dobrým
pocitem a hrátkami ve vodě.
Školní polesí Valšovice
10. 3. 2016 děti I. stupně navštívily v rámci environmentální výchovy a Dne země
lesní Naučnou stezku Valšovice s doprovodným dopoledním programem.
Maškarní rej
Postup do okresního kola reci- V pátek 19. 2. 2016 se školní družina proměnila v maškarní diskotéku. Všichni
si společně nejen zatančili, ale i zasoutěžili. Vyvrcholením celého odpoledne byla
tační soutěže
15. 3. 2016 se uskutečnilo oblastní
kolo recitační soutěže. Úspěšní jsme
byli ve všech kategoriích. Do okresního
kola postupují:
I. kategorie - Karolína
Vidláková
(3.A) – náhradník
II. kategorie – Vojtěch Jakubík (5.B)
III. kategorie – Alena Malá (7.B)
IV. kategorie – Michaela
Sudková
(8.A) - náhradník
oblíbená tombola, která se mohla připravit díky příspěvkům rodičů a sponzorů.
Velké poděkování patří paní Kuchařové, která dětem upekla krásné dorty.
22 Školství
Mateřská škola Čtyřlístek
I zdravé jídlo může být chutné
Věřte nebo ne, je to tak! Výbornou
příležitostí k ověření pravdivosti tohoto tvrzení byla ochutnávka pomazánek, která probíhala na všech pobočkách MŠ Čtyřlístek Odry v týdnu
od 14. do 18. března 2016. Rodiče
dětí navštěvujících v Odrách MŠ Pohořskou a Sokolovskou, MŠ v Loučkách a v Kamence, měli možnost
ochutnat každý den pomazánku, kterou měly jejich děti k dopolední svačince. V pondělí to byla pomazánka
špenátová, v úterý Tentenová (rybí),
ve středu Krtečkova (tvarohová), ve
čtvrtek drožďová a v pátek to byla pomazánka čočková (z červené čočky).
Ochutnávalo se z více důvodů, nejen
proto, aby rodiče věděli, jak výborně
umí naše paní kuchařky „umíchat“
pomazánky, zároveň také mohli ukázat svým dětem, že stojí za to alespoň
ochutnat - některé děti pomazánkám
stéle příliš „nedůvěřují“, což není v jejich věku nic příliš překvapivého, ať
už vzhledem k úrovni jejich představ,
nebo myšlení, kdy je pro ně obtížné
uvěřit rybí pomazánce, že je skutečně
rybí, když je to tak sice možná cítit,
ale jako ryba to ani v nejmenším nevypadá – není tam vidět ani ploutev
ani ocas.. Naštěstí velkou výhodou
pobytu dětí v kolektivu je napodobování kamarádů – vrstevníků, kdy se
někteří i pomazánky tímto způsobem
jíst časem naučí. A když ještě navíc
zahlédnou maminku nebo tatínka,
jak si mlsají a třeba i pochválí stejnou
dobrotu, jako měly samy děti ráno na
talířku, příště si rády dají s větší chutí.
Obzvlášť kladné ohlasy jsme zaznamenali na Krtečkovu pomazánku, jejíž
základ tvořil tvaroh z Klokočova z farmy, z její chuti byl už po prvním soustu
poznat rozdíl proti tvarohu kupovanému v běžných obchodních řetězcích.
Ráda bych poděkovala všem rodičům
a rodinným příslušníkům, kteří se do
ochutnávkového týdne zapojili, paním
kuchařkám a jejich umu a také těm,
kteří s myšlenkou ochutnávek přišli. Přiznávám, že já takové dobré pomazánky
udělat neumím – prozatím, možná mi
k tomu dopomohou recepty, které bylo
možné si ke každé konkrétní pomazánce pro inspiraci vzít.
Alena Dratnalová
Čteme dětem
Mateřská škola Čtyřlístek je od
1. února zapojená do programu „Celé
Česko čte dětem“. Chtěli bychom tak
zvýšit čtenářskou gramotnost dětí
předškolního věku a zájem o literaturu tím, že za námi přijdou na návštěvu
dospěláci s knížkou. Pohádky před spa-
•
ním nám čtou rodiče, prarodiče a podařilo se nám zaangažovat i významné
osobnosti Oder. Mezi jinými jsme tak
mohli s knížkou v ruce vidět pana starostu, pány ředitele obou základních
škol, velitele městské policie, ředitele
ZUŠ a čekají nás další a další kamarádi,
které teprve chceme oslovit.
Zřizujeme zdravou školu, kterou zajímá, co a jak děti jedí
od 26. 1. 2016 jsme zapojeni do programu „Skutečně zdravá škola“
•
Zdravá škola = zdravé děti, zdraví žáci = zdravá generace = v budoucnosti zdravé město se zdravými občany!
•
Chceme zlepšit kvalitu školního stravování a tím i zdraví dětí a celé
společnosti.
•
Nabízet ve školní jídelně výživná, atraktivní a rozmanitá jídla a poskytovat efektivní vzdělávání o výživě tak, aby se děti naučily jíst zdravě.
•
Prohloubit znalosti, dovednosti a postoje ve vztahu k tématům původu i produkce potravin a také spojení mezi jídlem, zdravím a životním prostředím.
•
Nalézt způsob, jak pro školní jídelnu zajistit zdravé, čerstvé, místní a
udržitelně pěstované potraviny.
Oderský zpravodaj 23
Lego jako zábava
V týdnu od 1. 3. do 4. 3. 2016 proběhla v Mateřské škole na Pohořské ulici
výstava prací dětí, rodičů a ostatních
pomocníků ze stavebnice Lega. Své
výrobky prezentovaly nejen všechny
součásti Mateřské školy Čtyřlístek (tj.
Odry Pohořská a Sokolovská, Loučky,
Kamenka), ale i školičky ze Suchdolu
nad Odrou, Fulneku, Vražného a Mankovic. Třídu a hernu Žabiček zaplnily
stavby vesmíru, měst, dopravních prostředků, kolotočů, farem, mořského
pobřeží atd. Návštěvníci mohli obdivovat fantazii a nápady tvůrců, kdy kostičky lega byly doplněny přírodninami,
pískem, barevnými papíry a jinými doplňky a vše tak utvářelo nádherné a za-
jímavé tematické celky.
Výstavou, jejímž účelem byla propagace tvořivosti a nápaditosti dětí, jsme
úspěšně navázali na kdysi zavedenou
tradici. Chceme touto cestou poděkovat všem zúčastněným za kus dobře
odvedené práce.
MŠ Kamenka
Dne 5. 3. 2016 se v obci Kamenka v
místním kulturním sále konal tradiční
Dětský karneval. Aby si hlavně děti přišly
na své, nesl se karneval především v duchu her a soutěží. Všechny zúčastněné
provedla velmi pestrým programem pí.
Kristýna Ondřejová a několikrát byl průběh obohacen o vystoupení dětí z MŠ
Kamenka pod vedením p. učitelek Kateřiny Strempkové a Markéty Žwakové.
Zpestřením i pro dospěláky bylo taneční vystoupení paní učitelky Markéty ve
stylu Tribal dance. Zlatým hřebem byla
opravdu bohatá tombola a kolo štěstí,
které očividně potěšilo všechny výherce.
Velmi nás potěšila úžasná spoluprá-
ce, ochota a angažovanost všech, kteří
se podíleli na organizaci, přípravách
a hladkém průběhu celé akce. Tímto bychom chtěli poděkovat Osadnímu výboru a spolku Nezávislí muži Kamenka,
kteří se postarali o teplo a občerstvení, všem rodičům za dary do tomboly,
pí. Neumitové za upečení zákusků, pí.
Boháčové za ochotu, pomocnou ruku
a květiny. Také děkujeme za podporu
základní škole Heřmanice a především
p. vychovatelce Kristýně Ondřejové,
která se svou sestrou opravdu umí rozjet zábavu. Odměnou nám byly rozzářené tváře všech dětí.
Markéta Žwaková, ved. uč.
Mateřská škola Loučky
Maškarní karneval
23. února jsme v naší školce připravili
pro děti a rodiče odpolední maškarní
karneval. Děti měly krásné masky, užily
si soutěže, hry, tanec a zábavu. Někteří
rodiče splnili slib a přišli také v převleku
(indiánka, batman, čarodějnice,..). Děkujeme rodičům za spolupráci, aktivní
účast, upečený dort a další občerstvení.
Ochutnávka pomazánek
V týdnu od 14. do 18. 3. měli rodiče
možnost ochutnat pomazánky, které
mají děti ke svačině. Na konci týdne
jsme vyhodnotili ,,nejchutnější“ pomazánku a přivítali jsme náměty a recepty
od rodičů.
Velikonoční tvoření
I když počasí na to nevypadalo, blížily
se Velikonoce. Ve středu 16. 3. jsme si odpoledne s rodiči vyrobili velikonoční ozdoby, nazdobili jsme si perníčky (za upečení děkujeme Radce N.) a povídali jsme
si o velikonočních tradicích v rodinách.
Děkujeme rodičům za účast na připravovaných akcích, spolupráci a vstřícnost.
Mgr. Leona Kopecká
Hana Molnárová
24 Školství
Střípky ze ZUŠky
V únoru a březnu se toho v naší ZUŠce
poměrně dost událo. Vidět a slyšet byli
téměř všichni - tanečníci, zpěváčci, ale
i výtvarníci a ostatní muzikanti. Naše
škola také vstoupila do „elektronického
věku“ vstupem na sociální sítě díky panu
učiteli Romanu Petříkovi, který vytvořil
a dnem i nocí pečuje o neustálou aktualizaci dění v naší ZUŠce na síti facebook.
Naše škola přijala pozvání na Okresní
kolo Pěvecké a výtvarné soutěže, kterou
pořádá ZŠ Jana Zajíce ve Vítkově. Soutěž
je mezi dětmi oblíbená nejen pro pěkné ceny, které organizátoři připravují ve
spolupráci se sponzory, ale také pro velice přátelskou atmosféru. Kategorie jsou
rozděleny na školy základní a gymnázia
a školy speciální a praktické. Zejména
vystoupení handicapovaných dětí je
každoročně velkým zážitkem.
Letošní ročník měl zejména v pěvecké
soutěži poměrně vysokou úroveň a jednotlivá vystoupení byla velice vyrovnaná.
Pro tříčlennou porotu nebylo vůbec lehké vybírat z dětí, které si přijely do Vítkova zazpívat z Hlučína, Heraltic, Budišova,
Opavy, Větřkovic, Hradce nad Moravicí,
Březové a také z naší Základní umělecké
školy v Odrách. Jsme rádi, že z naší školy
v pěvecké soutěži uspěly tři děti.
V I. kategorii získala 2. místo Petra
Bazalová, ve III. kategorii 3. místo Eva
Neuwirtová a 1. místo Magdaléna Jakubíková písní „Most přes minulost“. Také
v duetech jsme získali 3. místo, a to zásluhou Magdalény Jakubíkové a Terezy
Jonášové.
19. března se Petra Bazalová zúčastni-
la pěvecké soutěže Talent Havířov, kde
se neztratila ani v náročné konkurenci
několika desítek dětí.
V úterý 1. 3. 2016 se v ZUŠ Příbor konalo Okresní kolo komorních souborů.
Za naši ZUŠ Odry soutěžilo v I. kategorii
duo zobcových fléten – Anna Dubovská a Lenka Kaňová. V této kategorii
soutěžily 4 soubory různého obsazení.
Naše děvčata získala 2. místo.
Ke krásným úspěchům všem vystupujícím i soutěžícím moc blahopřejeme
a všem za jejich hezké výkony děkujeme!
Naše zpěváčky čeká v měsíci dubnu
ještě pěvecká soutěž Talent v Ostravě,
krajské kolo soutěže Puškinův památník
v Bohumíně, v následujícím měsíci také
celostátní kolo pěvecké soutěže Začarovaná písnička v Opavě a soutěž ve zpěvu
populárních písní POP NOTA Hranice.
Měsíce duben a květen jsou také tradičně měsíci, kdy se se svými výkony přicházejí pochlubit naši absolventi. Srdečně
vás tedy zveme na tyto koncerty, které
se uskuteční 12. a 26. 4. v sále naší školy
v Odrách a 4. 5. v sále Dělnického domu
v Odrách. V termínu 27.4. 2016 zveme
v 17.00 hodin všechny příznivce výtvarného umění do Katovny, kde proběhne
vernisáž výstavy obrazů žáků výtvarného
odboru. V květnu si také, prosíme, rezervujte čas i 10. 5., kdy se uskuteční Koncert
ke dni maminek, a hlavně 27. 5., kdy vás
rádi již od odpoledních hodin přivítáme
na Dni ZUŠ, který se bude konat v Městském parku v Odrách. Během odpoledne
čekají návštěvníky umělecké workshopy
a celá akce vyvrcholí večerním koncertem
souborů, na kterém budete mít možnost
slyšet nejen známé a prověřené formace
naší ZUŠ, ale i nově vzniklé soubory, které
obohatily naši ZUŠku v posledním roce.
Jako překvapení na závěr bude vystoupení...., ale to se nechte překvapit.
Ing. Radek Zajac, ředitel ZUŠ
Oderský zpravodaj 25
Krajské centrum volného času
Recitační soutěž
V úterý 15. března 2016 proběhlo
v Odrách okrskové kolo recitační soutěže. Okrskového kola se zúčastnilo
41 recitátorů z 8 základních škol (2x
Odry, Fulnek, Suchdol n/O, Heřmanice
u Oder, Spálov, Mankovice a Jakubčovice n/O). Postupující do okresního kola
recitační soutěže jsou:
I. kategorie (žáci 2. - 3. ročníků ZŠ)
Karlík David, ZŠ Fulnek
Václavíková Adriana, ZŠ Spálov
Náhradník: Vidláková Karolína, ZŠ Pohořská Odry
II. kategorie (žáci 4. - 5. ročníků ZŠ)
Zavřelová Julie, ZŠ Fulnek
Jakubík Vojtěch, ZŠ Pohořská Odry
Náhradník: Večerková Eliška, ZŠ Suchdol nad Odrou
III. kategorie (žáci 6. - 7. ročníků ZŠ)
Schacherlová Markéta, ZŠ Komenského Odry
Malá Alena, ZŠ Pohořská Odry
Náhradník: Jasaňová Sára, ZŠ Suchdol
nad Odrou
IV. kategorie (žáci 8. - 9. ročníků ZŠ)
Chytil Miloslav, ZŠ Spálov
Žnivová Karolína, ZŠ Komenského Odry
Náhradník: Súdková Michaela, ZŠ Pohořská Odry.
Velký dík patří porotě, ve které zasedly: v I. a II. kategorii - Mgr. Pavla Hanáková, Mgr. Jarmila Mazáčová a Hana
Šubertová, ve III. a IV. kategorii - Mgr.
Martina Pajurková, Mgr. Bohdana Římánková a Jitka Jakubíková, Dis.
Blahopřeji postupujícím recitátorům
a věřím, že i v okresním kole udělají svým školám a vyučujícím radost.
Okresní kolo se koná 6. dubna 2016
v 9.00 hod. ve SVČ FOKUS Nový Jičín.
Pavlína Mücková
Krajské středisko volného času Juventus Karviná, příspěvková organizace, Centrum Odry,
Komenského 517, 742 35 Odry, tel. 556 712 475, mob. 733 627 941, e-mail: [email protected]
Zápis do MŠ Jakubčovice nad Odrou
Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou – školka s prvky Montessori oznamuje, že zápis do MŠ se bude konat
v úterý 3. 5. 2016.
K zápisu si přineste rodný list dítěte.
Prohlídka MŠ je možná kdykoli po
předchozí domluvě.
Informace o organizaci zápisu, přijímání neočkovaných dětí a školním
vzdělávacím programu podá
ředitelka školy, tel.: 556 748 270 nebo
733 182 949.
Další informace najdete na webových
stránkách: www.skolajakubcovice.cz.
26 Školství
Nabídka letních táborů pro děti
Letní příměstský tábor v angličtině na Pohoři, 25. – 29. 7. 2016
Určen pro děti od 6 do 12 let. Děti čekají zábavné aktivity ve sportu, výtvarné výchově a jiné tvorbě. Denně minimálně
2 hodiny konverzace s kvalifikovanými britskými rodilými mluvčími.
Cena je 2 000 Kč za dítě, v ceně jsou obědy.
Tel.: 604 550 298.
Supermani dávnověku, 23. – 30. 7. 2016
Dětský stanový tábor v Podlesí u Budišova n. B.
Cena je 1 400 Kč za dítě.
Pořadatel: Benjamin Odry.
Tel.: 731 174 641, e-mail: [email protected]
Letní červencové táboření Vlkovice, 10. – 16. 7. 2016
Určen pro děti od 7 do 12 let. Celý tábor v duchu indiánů - hledání pokladu, výroba čelenek, totemu, vaření v kotlíku, stavba
Týpí. Jako doplňkový program: integrovaný záchranný systém, psovodi, klaun, celodenní výlet – laser game a mnoho dalšího.
Cena je 3 000 Kč za dítě.
Pořadatel: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry.
Tel.: 775 886 946, e-mail: [email protected]
Letní tábor Vlkovice, 15. – 20. 8. 2016
Určen pro děti od 7 do 12 let. Celý tábor v duchu indiánů - hledání pokladu, výroba čelenek, totemu, vaření v kotlíku, stavba
Týpí. Jako doplňkový program: integrovaný záchranný systém, psovodi, klaun, celodenní výlet a mnoho dalšího.
Cena je 2 500 Kč za dítě.
Pořadatel: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry.
Tel.: 775 886 946, e-mail: [email protected]
Táborová Olympiáda, 21. – 27. 8. 2016, chata Nýdek - Hluchová
Děti čeká celotáborová hra Olympijské hry, výlet do Jablunkova na bobovou dráhu, návštěva hokejové Werk Areny na přátelský zápas, projížďka na koních v Bystřici nad Olší, návštěva lanového centra a spousta dalších dobrodružství.
Cena je 2 900 Kč za dítě.
Pořadatel: Krajské středisko volného času Juventus Karviná, p.o. Centrum Odry, Komenského 517, Odry 742 35.
Tel.: 736 434 738, e-mail: [email protected]
Sportovní tábor v Klokočově, 1. – 8. 7. 2016
Určen pro děti od 8 let. Tábor je vhodný pro děti, které se rády hýbou a nemají problém trávit sportem delší čas. Ubytování
je v turistické základně v centru obce Klokočov. Pro děti jsou připraveny sportovní výlety po okolí, projížďky na koních, koupání ve Vítkově a Hadince, minigolf. Děti se budou věnovat hrám a sportům všeho druhu od míčových až po bojové sporty.
Cena je 2 200 Kč za dítě, v ceně je celodenní strava + pitný režim.
Pořadatel: Krajské středisko volného času Juventus Karviná, p.o. Centrum Odry, Komenského 517, Odry 742 35.
Kontakt: Mgr. Ondřej Lišifka, tel.: 733 627 941, 556 712 475, e-mail: [email protected]
Platbu lze provést na účet 40839791/0100 (variabilní symbol vám přidělíme) a také v hotovosti. Platba musí být uhrazena
nejpozději do 31. 5. 2016.
Tábor „na zkoušku“ v Klokočově, 25. – 29. 7. 2016
Určen pro děti od 5 let. Tábor je vhodný pro děti, které mají s pobyty mimo rodinu malé nebo žádné zkušenosti. Ubytování
je v turistické základně v centru obce Klokočov. Pro děti jsou připraveny jízdy autíčky na obrovské šestiproudé autodráze,
projížďka na koních, prohlídka hřebčína Františkův dvůr v Klokočově, prohlídka ranče U Kulhavé Sovy v Klokočově spojená
s projížďkou na koních, koupání ve Vítkově a Hadince, minigolf ve Vítkově a další sportovní výlety. Děti se budou věnovat
hrám a sportům všeho druhu.
Cena je 1 600 Kč za dítě, v ceně je celodenní strava + pitný režim.
Pořadatel: Krajské středisko volného času Juventus Karviná, p.o. Centrum Odry, Komenského 517, Odry 742 35.
Kontakt: Mgr. Ondřej Lišifka, tel.: 733 627 941, 556 712 475, e-mail: [email protected]
Platbu lze provést na účet 40839791/0100 (variabilní symbol vám přidělíme) a také v hotovosti. Platba musí být uhrazena
nejpozději do 31. 5. 2016.
Oderský zpravodaj 27
SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České
Celostátní literární soutěž Prahy, Varnsdorfu, Českých Budějovic, skou mozkovou obrnou. Děti i jejich
„Karel IV. – štít míru a sloup po- Brna, Třebíče. Přehlídka byla již tradičně rodiče jsme moc rádi přivítali. Již tradičkoje“ a 3. místo pro naši školu. zakončena slavnostními galaprogramy ními hosty se stali také hosté s mentál-
Tuto soutěž vypisovala a organizovala
naše škola spolu s Křesťanským gymnáziem v Praze, letošní již třetí ročník
byl vypsán k 700. výročí narození Karla IV. a byl otevřen všem školám v ČR.
Do soutěže přišlo 82 soutěžních prací,
do kategorií poezie a próza, rozdělené
pro dvě věkové skupiny. Slavnostní večer s předáváním cen proběhl ve středu
16. 3. 2016 v 18:00 v kostele svatého
Bartoloměje, o hudební program se
postaraly dva velké sbory: sbor Datio
z naší školy a dětský sbor Broučci ze ZŠ
Salvátor z Valašského Meziříčí. V úvodu
vystoupil s projevem čestný host a garant této soutěže, profesor PhDr. Mons.
Petr Piťha, dr.h.c. Milým hostem slavnostního večera byl také starosta města Oder Ing. Libor Helis, který předával
diplom a ocenění za 1. místo v kategorii
próza, mladší žáci. Čestné uznání v této
kategorii obdržel také žák ze ZŠ Pohořská z Oder Tomáš Kalus za práci „Proč
nechal Karel IV. postavit chrám svatého Víta“. V kategorii poezie, starší žáci,
obdržela 3. místo studentka naší školy
Zdeňka Strachotová s básní: „Mírumilovný a moudrý král.“ Všem oceněným
blahopřejeme.
Na slavnostní literární večer navazoval
Večer chval ve 20:00 hodin. Tento večer vedli školní kaplani z Křesťanského
gymnázia Praha, Biskupského gymnázia Brno a Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno, sbory ze dvou brněnských škol
večer také hudebně doprovázely, večer
živě přenášela TV NOE a byl věnován
uzdravení našeho otce Michala Jadavana. Moc děkujeme za hojnou účast.
ve čtvrtek 17. března v 17:00 a v 19:00
hodin a nočním galaprogramem pro
rockové kapely a avantgardní divadla.
Novinkou a krásným oživením přestávek mezi galaprogramy byla cimbálová
muzika z Uherského Brodu a Velehradu,
tito naši hosté, dětský i studentský soubor, hráli ve vinárně Dělnického domu.
Účastníky přehlídky z celé republiky již
tradičně pozdravili také zástupci města
Oder, starosta Ing. Libor Helis a místostarosta Ing. Pavel Matůšů, věrným
a bouřlivě vítaným hostem byl také již
po třiadvacáté Mgr. Jiří Vlček, současný
předseda naší školské rady.
Přehlídku doprovázela výstava fotografií „Držíme spolu“ a také osobní
účast milých hostů, fotografa Jindřicha
Štreita i dětí z vystavovaných fotografií
- ty byly věnované tématice dětí s dět-
ním postižením, kteří přijeli se svou pojízdnou kavárnou. Jsme rádi, že prostor
na přehlídce nalézají i lidé, k nimž život
z hlediska jejich zdraví nebyl tak štědrý.
1. místo v celostátní literární
soutěži středních pedagogických škol.
Tuto soutěž již potřetí vypisuje Střední pedagogická škola Boskovice, letošní
téma prací určených pro dětské čtenáře v mateřských školách bylo „Písmenka“. 1. místo v kategorii próza obsadila
studentka naší školy 1. ročníku oboru
Pedagogické lyceum Adéla Kleslová.
Této soutěže se každoročně účastníme a jsme moc rádi, že jsme ve velké
konkurenci pedagogických škol dosud
vždy obsadili medailová místa. Adélce
gratulujeme.
Pavla Hostašová
Přehlídka církevních škol
Ve dnech 15. – 17. března 2016 se
konal 23. ročník celostátní přehlídky
zájmové umělecké činnosti církevních škol. V letošním roce jsme přivítali 22 škol z celé České republiky a ze
Slovenska, během tří přehlídkových
dní jsme shlédli 82 představení. Z nejvzdálenějších míst byli hosté z Košic,
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České
1. máje 249/37, 742 35 Odry
Tel.: 556 730 129
E-mail: [email protected]
http: www.cssodry.cz
28 Školství
Střední škola Odry, p. o.
Jarní proměna
Na začátek jara jsme si pro vás připravili velmi zajímavou a atraktivní
„proměnu“ Valérie Markové, studentky
3. ročníku oboru kadeřnice. S barvením a střihem si vyhrála Lucie Hájková
a v kreativním líčení se realizovala Tina
Vlčková, obě žákyně stejného ročníku.
Práce se jim opravdu povedla a myslím,
že si zaslouží uznání.
Kalendář - duben
Na dubnovém kalendáři můžete vidět
Helenu Vysloužilovou, začínající kadeřnici 2. ročníku, kterou česala Kristýna
Hyráková a líčila Tina Vlčková, žákyně
3. ročníku.
Nejlepší palačinka 2016
V měsíci březnu proběhl ve Vítkově
nultý ročník soutěže v odborných dovednostech žáků oboru kuchař-číšník
„O nejlepší palačinku“, jehož hlavními
organizátorkami byly Eva Skypalová
a Mgr. Karla Kovačiková, učitelky odborných předmětů. Školního kola se
zúčastnili začínající kuchaři 2. a 3. ročníku. Ti měli za úkol připravit 4 palačinky (2 slané a 2 sladké) v časovém
limitu 20 minut, originálně je nazdobit
a vhodně prezentovat před porotou.
Hodnotily se příprava těsta, tepelná
úprava, náplň, zdobení, samozřejmě
chuť a kreativita při podávání. Žáci
smažili, zdobili, ochutnávali a výsledky
byly už na pohled velmi lákavé. Vítězství získala žákyně Martina Horváthová,
druhá byla Sabina Stuchlíková a bronzovou příčku si odnesla Regina Hotová.
Soutěž měla přispět nejen ke změření
dovedností žáků, ale i ke zvýšení odbornosti a schopnosti zorganizovat si svou
práci. Celé klání mělo výbornou úroveň
a bylo příjemným zážitkem a zábavným
zpestřením školního roku pro všechny
zúčastněné.
Mgr. Jana Kellnerová, tisková mluvčí
Oderský zpravodaj 29
Ateliér fantazie 2016
Dne 23. března, těsně před Velikonocemi, pořádala naše škola pro obory Kadeřník a Kosmetička v Dělnickém domě
další ročník kreativní soutěže mladých
studentů s názvem Ateliér fantazie, tentokrát za účasti náměstkyně hejtmana
Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové, která přijela zúčastněné podpořit
a zhlédnout jejich práci.
Družstva, ve složení kadeřnice, kosmetička a modelka, měla na zvolené téma
vytvořit účes, líčení a kostým. Letošní
témata Rozmanitosti Asie, Pěnička a Paraplíčko, Sen noci svatojánské a Růže
z Texasu nabízela opravdu kreativní vyžití a výsledky svědčily o tom, že se jich
soutěžící nezalekli. Mnohé přihlížející
zaujaly nápadité výtvory a mladistvá šikovnost. V letošním roce se klání zúčastnilo 10 družstev nejen ze škol Moravskoslezského kraje, z největší dálky dorazila
již tradičně škola z Dolného Kubína.
Soutěž končila prezentací jednotlivých výkonů a byla přehlídkou tvořivosti, kreativity a „zlatých českých
ručiček“. Všem účastníkům děkujeme
a nejen vítězům gratulujeme k výborným výkonům.
Mgr. Jana Kellnerová, tisková mluvčí
30 Kultura
Velikonoce v parku
V letošním roce nám Škaredou
středu zpříjemnila již tradiční
akce – Velikonoce v parku.
Jarmark s doprovodným programem
se konal již potřetí a určitě si našel v kalendáři akcí města své místo. Krásné
počasí, bohatý program a stylový stánkový prodej, to vše přispělo k velké návštěvnosti jarmarku. Příjemné prostředí
Zámeckého parku velikonočně nazdobily děti ze Základní školy Pohořská, za
což jim patří velký dík.
Pro dětské návštěvníky byly připraveny dílny, kde si děti mohly všechno vyzkoušet - pletení pomlázky, plstění vlny,
předení na kolovratu, zasazení osení,
dekorování velikonočních vajíček atd.
S velkým zájmem se také setkal pan
Chytil ze Spálova, který návštěvníkům
ukázal, jak se správně stříhá ovce.
Téměř zaniklou tradici „klepáčů“ nám
přišli představit klepáči z Tošovic, kteří
svými dřevěnými řehtačkami a klepačkami symbolicky zahájili křesťanské Velikonoce. Dle tradic se chodí klepat na
Zelený čtvrtek v 17 hodin, kdy se lidově
říká, že „zvony odletěly do Říma“ (na
znamení smutku z posledních dnů Je-
žíše Krista) a klepání probíhá až do poledne na Bílou sobotu. Na Zelený čtvrtek si připomínáme, že byl Ježíš Kristus
zrazen a zajat, na Velký pátek si připomínáme mučení, ukřižování a pohřbení
Ježíše Krista a Kristovo spočinutí v hrobě po celou Bílou sobotu. Proto tyto tři
dny nezvoní zvony, ale ozývá se smutný
zvuk dřevěných klepaček. Klepáči z Tošovic nás na jarmarku jen symbolicky
s touto křesťanskou tradicí seznámili.
Také již tradiční záležitostí se stalo vynášení Morany, které pro nás připravilo Rodinné centrum Skřítek. Vynášení
Morany (Moreny, Mařeny, Smrti, Smrtky
apod.) je starý lidový obyčej, který má
své prameny ve slovanském předkřesťanském náboženství. Figuru Morany
si děti a jejich rodiče vyrobili přímo na
jarmarku a v 16 hodin se vydal průvod
k náhonu v dolní části parku a za zpěvu
obřadních písní byla Morana vhozena
do náhonu. Tento pohanský rituál má
symbolizovat vynesení zimy, smrti, nemoci a všeho, co lidem škodí, z města
pryč. Dle tradic se Morana vynáší na
Smrtnou neděli, tj. druhá neděle před
Velikonocemi.
Pozornost nejmenších návštěvníků
zcela jistě upoutali dva přerostlí zajíčci,
kteří pro ně nachystali zábavné hledání
balíčků v dolní části Zámeckého parku.
Děti se statečně vydávaly hledat po parku druhou část obrázku, který dostali od
zajíčků, a odměnou jim byl velikonoční
balíček a ve většině případů také fotka
se zajícem v nadživotní velikosti.
Odpolední program nám zpříjemnilo
vystoupení Valašského souboru lidových písní a tanců Sedmikvítek z Frenštátu pod Radhoštěm. Tento soubor byl
založen již v roce 1980 a od té doby se
usilovně snaží o zachování a předávání folklórních tradic široké veřejnosti.
Dětské taneční vystoupení doprovodila
muzika ve složení 1. a 2. housle, viola,
cimbál a kontrabas.
Bohužel onemocněl pan Strnadel
z Trojanovic, který měl přijet na náš jarmark ukázat hru na fujaru, ale aspoň se
budeme mít na co těšit v příštích ročnících Velikonoc v parku.
Děkujeme všem, kteří svým dílem přispěli ke zdařilému průběhu celé akce.
Mgr. Alena Buczková
Odbor kultury a školství MěÚ Odry
Oderský zpravodaj 31
32 Sport
Fotbalový oddíl TJ Odry
Turnaj přípravek
V sobotu 19. 3. 2016 jsme uspořádali
jubilejní 10. ročník turnaje fotbalových
přípravek v Městské hale. Turnaj proběhl za účasti těchto družstev: Fotbal
Fulnek, TJ Vítkov, SK Slavie Třebovice,
TJ Petřvald na Moravě a našeho týmu,
to znamená, že se v sobotu ráno setkala
v naší hale téměř stovka fotbalistů.
Turnaj samotný se uskutečnil v pohodové atmosféře, kterou vytvořilo zaplněné hlediště haly odměňující všechny
povedené akce potleskem a motivující
hráče k maximálním výkonům. V celkovém pořadí se jako 1. umístil tým Třebovic
následován Vítkovem. Bronzový stupínek patřil dětem z Fulneku, nepopulární
bramborová pozice zůstala domácím
a poslední skončilo mužstvo z Petřvaldu.
Nikdo ale nebyl zklamán, protože medaile a sladkosti dostali úplně všichni. Ti nejlepší hráči byli navíc odměněni i individuálními cenami. Z našich hráčů byl oceněn
Šimon Žila coby nejlepší brankář starších
přípravek, který na závěr musel své umění
prokázat při penaltovém rozstřelu 5 hráčů o nejlepšího střelce starších.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem, bez jejichž podpory by se tento turnaj neuskutečnil – městu Odry,
TJ Odry, firmám Ypsilon Plus, Mateiciuc a. s. a Christeyns za finanční pomoc,
firmě Pizzerka.cz za výtečnou pizzu
a všem maminkám, které nám napekly
úžasné slané a sladké dobroty.
Jsme rádi, že se nám podařilo dostat
tolik dětí od tabletů a mobilů k tomu,
aby strávily svůj volný čas aktivním
pohybem, a nabízíme tuto možnost
i dalším dětem z Oder a okolí. Začínáme spolupracovat s mládežnickou akademií Baníku Ostrava, což v této chvíli
znamená, že trenéři přípravky byli na
ukázkovém tréninku v Ostravě, a v měsíci dubnu máme přislíbenou účast
trenérů z Baníku na našem tréninku,
který povedou. Garantem spolupráce
s naším oddílem z ostravské strany je
bývalý reprezentant Radek Slončík. Co
pro to můžete udělat? Stačí, když se
svým potomkem přijdete v dubnu na
stadion v Odrách v době, kdy trénujeme - v pondělí a ve středu od 16:00
hodin, nebo se můžete přijít podívat na
zápasy, které doma hrajeme v pátky od
16:30. První utkání sehrajeme 22. dubna s družstvem Nového Jičína A.
Další informace lze nalézt na http://
fotbal.tjodry.cz/.
trenéři přípravek TJ Odry
Činnost FBC KSVČ Juventus
Zveme všechny fanoušky na poslední domácí florbalové turnaje v tomto školním roce
9. 4. 2016 Domácí turnaj ve florbalové soutěži ČFBU MS Liga přípravek:
Rozpis zápasů domácího týmu:
10:00 FBC KSVČ Juventus Odry x 1. SFK Havířov
11:10 FBC KSVČ Juventus Odry x FBC Štěpánkovice
12:55 FBC KSVČ Juventus Odry x 1. SC Vítkovice Oxdog Tygříci
14:40 FBC KSVČ Juventus Odry x Paskov Saurians
23. 4. 2016 Domácí turnaj ve florbalové soutěži ČFBU Liga mladších žákyň:
Rozpis zápasů domácího týmu:
10:35 FBC KSVČ Juventus Odry x FBŠ Teiwaz Hranice
12:00 FBC KSVČ Juventus Odry x S.K. P.E.M.A. Opava Žluté
12:50 FBC KSVČ Juventus Odry x FBC ČPP Bonusia Ostrava
Rozpis domácích utkání TJ Odry
Fotbalový oddíl
Muži I.B tř. sk. D
16. 4. TJ Odry – Starý Jičín
30. 4. TJ Odry – Mořkov
Kuželky
v 16:00 h
v 16:30 h
Dorost – okresní přebor
30. 4. TJ Odry – Bartošovice ve 14:15 h
Žáci – okresní přebor
17. 4. TJ Odry – Kateřinice
1. 5. TJ Odry – Studénka
v 10:00 h
v 10:00 h
Přípravka – okresní přebor
22. 4. TJ Odry – Nový Jičín A v 16:30 h
8. 4. TJ Odry „B“ – TJ Nový Jičín „A“
v 17:00
h
9. 4. TJ Odry „A“ – TJ Horní Benešov „B“
v 9:00
h
Každé pondělí a středu se hraje Oderská liga v kuželkách. Základní část končí 9. 5., poté se bude hrát vyřazovací část soutěže.
Oderský zpravodaj 33
Úspěch oderských volejbalistek
V letošní sezóně získaly Krajský titul
a po několika letech si konečně zahrají
baráž o postup do 2. ligy, která je třetí
nejvyšší soutěží žen v České republice.
Celou Krajskou soutěž v letošním roce
vyhrály s náskokem 10 bodů před TJ
Sokol Frýdek–Místek. V průběhu sezóny je sice opustily 2 hráčky, které svým
výkonem značně k tomuto postupu přispěly (Gabriela Vránová a Denisa Pavlíčková Šustková), oderské volejbalistky
ovšem zabojovaly a nenechaly si ujít
tak skvělou příležitost, jakou je postup
do vyšší soutěže. Velkou zásluhu na
úspěchu hráček mají také noví trenéři,
kterými jsou v tomto roce Miroslav Holiš a Jan Bartoš. Ti dokázali vyhecovat a
dotáhnout své svěřenkyně k vysněnému cíli. Závěr posledních zápasů nebyl
sice příliš hladký, hráčky cítily tíhu a důležitost vítězství v posledních utkáních,
které je měly udržet na vrcholu bodové
tabulky. Nakonec si ale výhru vybojovaly a mohou se radovat z úspěchu a
postupu do baráže o postup do druhé
ligy, která bude probíhat v polovině
dubna tohoto roku, kde se o vítězství
poperou s dalšími 4 týmy.
Zleva: Jan Bartoš, Hanka Mikelová, Michaela Hasalová, Michaela Zaoralová, Marie
Rolincová, Barbora Holcová, Miroslav Holiš, Renáta Kalusová, Zuzana Týnová, Pavla
Viktorinová, Markéta Brožová
(Chybějící hráčky: Gabriela Vránová, Denisa Pavlíčková Šustková, Pavlína Bartošová, Radka Sentešiová).
Kuželky mládeže - Grand prix
Jak už jsme uvedli ve Zpravodaji z prosince 2015, tak okresní kuželkářský svaz
Nový Jičín pro sezónu 2015/2016 uspořádal turnaj mládeže GRAND PRIX, který je určený pro začínající mládež. Dne
28. 2. 2016 se už uskutečnilo 4. kolo,
které se odehrálo na kuželně v Odrách.
Tento turnaj byl podporován Grantem
města Oder a drobnými podnikateli, kteří hráče obdarovali cenami. Účast byla
skvělá, turnaje se zúčastnilo 23 dětí. Po
zahájení turnaje panem starostou Ing.
Liborem Helisem nastoupili na dráhy
naši nejmladší. V této kategorii 8 - 10 let
za Odry reprezentovali: Jan Kučák a Matěj Dvorský. Honza svým výkonem 207
kuželek obsadil 1. místo a Maťa výkonem
142 kuželek obsadil 5. místo. V kategorii
11 - 12 let Odry reprezentoval Radim Babinec, který svým výkonem 230 kuželek
obsadil 4. místo. V kategorii nejstarších,
což je 13 - 14 let Odry reprezentoval
Vojta Hendrych a svým výkonem 201
kuželek obsadil 5. místo. U všech hráčů,
kteří se této soutěže účastní, jsou vidět
veliké pokroky. Další turnaje se uskuteční v těchto termínech.
20. 3. 2016Lichnov
10. 4. 2016
Nový Jičín – finále
A teď shrnutí doposud odehraných kol:
Kategorie 8 - 10 let
Jan Kučák
1. místo
Matěj Dvorský
5. místo
Kategorie 11 - 12 let
Radim Babinec
3. místo
Kategorie 13 - 14 let
Vojtěch Hendrych
4. místo
Všechny naše hráče musím pochválit za poctivou docházku na tréninky
a 100% účast na všech doposud odehraných turnajích.
Petr Dvorský, předseda oddílu
34 Volný čas
Geocaching – sport nebo zábava?
Možná jste si už někdy všimli v okolí
Oder nebo přímo ve městě lidí, kteří se
více či méně nenápadně pohybují na
zajímavých místech a vypadají, jako by
něco hledali. A oni také skutečně něco
hledají. Poklad, neboli kešku.
Možná už jste o geocachingu slyšeli. Je to hra, která kombinuje turistiku,
dobrodružství a zábavu s moderní
technologií GPS. Cílem této hry je nalézt ukrytou schránku, které se říká keška. V kešce je vždy umístěn logbook,
do kterého se hráč zapíše. Po návratu
domů pak musí svůj nález ještě zaznamenat na internetových stránkách hry,
kde má každá keška svou vlastní stránku s popisem.
Pokud už jste se někdy s geocachingem setkali, možná jste si položili otázku z nadpisu. Jedná se sport nebo zábavu? Odpověď není jednoznačná. Tato
hra má totiž velkou výhodu. Je nepřeberné množství způsobů, jak se dá hrát.
Každý si tedy může najít ten, který mu
nejvíce vyhovuje. Může hledat kešky
pouze o víkendech s dětmi, může hodi-
ny luštit složité hádanky nebo se vydat
na kole poznávat neznámá místa.
A jak vlastně taková keška vypadá?
Ani na tuto otázku není jednoznačná
odpověď. Jednotlivé krabičky se liší
jak velikostí, tak umístěním. Nejmenší krabičky tak malé, že se jednoduše
ztratí v dlani. Maximální velikost pak
není omezena. Na nejběžnější velikost
se pak nejčastěji používají vodotěsné
krabičky, které dnes najdete v každé
domácnosti. Stejně jako velikost se liší
i umístění v terénu. Nejjednodušší krabičky si odloví i vozíčkář. V takovém
případě hovoříme o krabičce T1, neboli
terén 1. Nejčastěji bývají ukryté pod kamenem, ve zdi nebo pařezu. Nejnáročnější umístění pak je T5, kde k nalezení
krabičky potřebujete stromolezeckou
nebo horolezeckou výstroj. Stejně jako
umístění je hodnocena i obtížnost nálezu. Nejjednoduší D1 zvládne každý.
Na jednu takovou kešku se můžete zajít
podívat do Informačního centra na náměstí. Při nejtěžší obtížnosti D5 už pěkně zapojíte svůj mozek. Krabička totiž
bude buď dokonale skryta vašim očím,
nebo k jejímu nalezení budete muset
vyluštit nějakou složitou šifru.
Zkrátka při hraní této hry si každý najde to, co mu nejvíce vyhovuje. Chtěli
byste se o geocachingu dozvědět více?
Rád bych vás pozval na přednášku
„Geocaching a zajímavá místa v Odrách a okolí“, která proběhne v úterý
19. dubna od 17.00 v Katovně.
Jakub Zeman
Oderský zpravodaj 35
Veselá studánka
Pramen Veselé studánky je znám dlouhou dobu, takže mohl být využíván již
od středověku. Od sedmnáctého do
konce devatenáctého století, kdy byl téměř celý svah Veselského kopce odlesněn a obděláván jako pole nebo louky,
byl cenným zdrojem pitné vody především při senosečích a pasení dobytka.
Studánka sloužila havířům těžícím břidlici v blízkých dolech, ale i barabům při
výstavbě horské silnice z Oder do Veselí. Veselá studánka byla v roce 2012
vyčištěna, upravena a osazena lavičkou a stojanem s tabulkou oderskými
ochránci přírody díky finančnímu příspěvku města Oder. Obnovená studánka by měla s úctou připomenout stavitele horských silnic v okolí Oder Aloise
Vanzina a jeho pokračovatele Rudolfa
Lipowského.
V roce 2014 došlo v okolí Veselé studánky k velkému polomu a tím vyvolanému
odtěžení dřeva. Na místě se rozbujelo
ostružiní a celkově prostranství kolem
studánky bylo neudržované. Rozhodli
jsme se Veselou studánku vyčistit, upravit a pro turisty ji zatraktivnit. Lesy České
republiky v okolí studánky vysadily nové
stromky a za pár let se můžeme opět těšit na posezení pod korunami stromů.
Zda se nám úprava studánky povedla, se
můžete přesvědčit sami. Když se půjdete
projít po silnici směrem na Veselí, studánku nemůžete přehlédnout.
Na úpravě studánky se podíleli: turistický kroužek Oderáci, ZO ČSOP Odry a LČR.
Alena Buczková
36 Volný čas
Pramen řeky Odry
U příležitosti 300. výročí prvního propracovaného popisu řeky Odry a jejího
pramene si Vás dovoluje Společnost
přátel Poodří a město Odry pozvat na
křest knihy Pramen řeky Odry. Křest
proběhne v rámci cykloturistické akce
Bílý Kámen® v neděli 1. května 2016 ve
14 hod. přímo u pramene řeky Odry.
Křtu knihy budou přítomni autoři publikace, přímo na místě si budete moci
knihu zakoupit, případně nechat podepsat a připraveny budou také drobné
propagační předměty, které se vztahují
k prameni řeky Odry.
K pramenu řeky Odry se můžete dostat jednak na kole v rámci cykloturis-
tické akce Bílý kámen®, nebo můžete
přijet do Kozlova autem a k pramenu
dojít pěšky. Bližší informace vám rádi
poskytneme na Městském informačním centru.
Alena Buczková
Odbor kultury a školství MěÚ Odry
Společnost přátel Poodří a město Odry
si Vás dovolují pozvat
na křest knihy
PRAMEN ŘEKY ODRY
v rámci cykloturistické akce Bílý kámen®
v neděli 1. května 2016 ve 14 hodin,
kde jinde než přímo u pramene Odry.
Auto-velo-klub Velká Bystřice, z. s.
www.akcebilykamen.cz (7–16 hod.)
Cyklo-turistická akce Bílý kámen®
Cyklo-turistická akce Bílý kámen® se
v letošním roce uskuteční pouze jedenkrát, a to v neděli 1. května 2016
od 7 do 16 hod. Umožní nejen cyklistům, koloběžkářům, ale i pěším turistům poznání zajímavých míst jinak
celoročně uzavřeného vojenského prostoru Libavá. Hlavními pořadateli jsou
Auto-velo-klub Velká Bystřice, folklórní
soubor Haná Velká Bystřice a město Velká Bystřice.
Na co se mohou návštěvníci těšit?
• čistá příroda netknutá lidskou civilizací a turistickým ruchem • nenápadný pramen evropského veletoku – Odra
• procházka historií, krajem němých
vzpomínek - 26 zaniklých obcí • zpřístupněné kostely ve Staré Vodě
a na Libavé, větrný mlýn • výcvikový prostor armády ČR - tanková, balistická, letecká střelnice
Nutnou podmínkou vstupu cyklistů
na území vojenského újezdu je užívání
ochranné přilby po celou dobu trvání
akce, pohybovat se lze pouze po povolených komunikacích označených
červenou čárou v mapě a v terénu bílými fáborky a orientačními tabulemi.
Každý účastník akce musí mít průkaz
totožnosti. Více informací naleznete na
www.akcebilykamen.cz
Provozní doba Katovny v Odrách
Adresa: Okružní ulice 83/32, 742 35 Odry
E-mail (pouze k provozu): [email protected]
Provozní dny: Středa a sobota
Provozní hodiny:
Duben, říjen a listopad: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
Květen - září: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
Prosinec, leden a únor: Pouze na objednávku, tel.: 737 704 873
Pokud v provozní době nenajdete průvodce v Katovně, může být na prohlídkové trase ve městě. Zavolejte mu proto, prosím, na jeden z telefonů: 737 704 873
(1. průvodce) nebo 605 765 766 (2. průvodce). Děkujeme Vám za pochopení.
Oderský zpravodaj 37
Město Odry, ochránci přírody,
turistický kroužek Oderáci, přátelé
geocachingu, myslivci a školy
Vás srdečně zvou
v sobotu 23.4.2016
na ÚKLID PŘÍRODY
při příležitosti oslavy Dne Země.
Již v pátek 22.4.2016 od 16. hodiny proběhne sběr odpadků podél silnice
II/442 od železniční zastávky Heřmánky po železniční zastávku Klokočov.
PROGRAM v sobotu 23.4.2016:
• 8.30 hod. SRAZ na náměstí v Odrách
• 9.00 - 12.00 hod. úklid odpadků kolem silnic
• po 13. hod. opékání párků a další občerstvení
Z bezpečnostních důvodů je účast dětí a mládeže do 18-ti let možná jen
v doprovodu rodičů nebo s jejich písemným souhlasem!
Oblečte a obujte se pracovně a vezměte si s sebou rukavice (rukavice Vám
můžeme i zapůjčit). Účastníci této akce obdrží zdarma občerstvení.
Svou účastí na této akci vyjádříte svůj postoj k přírodě. Tuto akci pomáhá
zajistit Cestmistrovství Odry Správy silnic Moravskoslezského kraje
Vlastivědný časopis POODŘÍ
Přinášíme přehled příspěvků, které vyšly v časopise POODŘÍ v roce 2015. Zájemci o předplatné
najdou potřebné informace na www.casopispoodri.cz. Na uvedené adrese jsou také k dispozici ke stažení starší čísla z let 2003 až 2013 a rovněž nabídka publikací s vlastivědnou tématikou.
Výběr z obsahu
1/2015: Ornitologický průzkum Hrabětického lesa a okolí v roce 2014, Památeční stromy v
Mankovicích, Tiché včelí jaro, Včelaříci v Bartošovicích, Včelařský kroužek mládeže „Kančí hory“,
Průjezd transportu smrti Suchdolem v lednu 1945, Osada Hvězdová u Oder – zaniklý výletní
hostinec na Bochetě
2/2015: Prvý nález kudlanky nábožné na okraji Oderské brány, Byl přelet orla mořského nad
Odrou pod Landekem náhodný? Bobře! Máš se dobře v naší Odře?, Další korálek na náhrdelníku řeky Odry, Varhošť (Haslicht), Předkové Gregora Johanna Mendela
Radim Jarošek
Dětský bazárek Jaro - léto
Zboží: oblečení - obuv - hračky
Místo prodeje: jídelna v ZŠ Komenského
Příjem věcí: 15. 4. 2016 od 15.00 do 20.00
Prodej věcí: 16. 4. 2016 od 9.00 do 13.00
Výdej věcí: 17. 4. 2016 od 13.00 do 14.00
V případě zájmu prodeje věcí si vyzvedněte prázdný formulář na vrátnici MěÚ v
Odrách, který si každý sám vyplní a přinese ho společně s věcmi. Prodej věcí je omezen na 50 ks/osobu. Za prodej věcí bude účtován poplatek 10% z prodaných věcí a
vstupní poplatek 30 Kč/osobu.
38 Kultura
Kalendář akcí na duben
Muzeum Oderska
6. 4. - 31. 9.
Oderský zámek - „Zaniklý klenot
města“ Vernisáž 6. 4. v 17.00.
Městská galerie
21. 3. - . 6. 4.
20. jaro v historii Zvonečku
Výstava s velikonoční tématikou.
11. 4. - 17. 4.
Výstava fotografií k činnosti Rodinného centra Skřítek
Vernisáž proběhne 11. 4. v 17.00 hod.
OKOLNÍ MĚSTA A OBCE
Nový Jičín
Pátek 1. 4. Americko – Kanadská divočina – výstava fotografií, Návštěvnické centrum Nový Jičín, vernisáž
1. 4. V 17.00 hod. Výstava potrvá do
30. 4. 2016.
Pátek 1. 4. Výstava Paličkovaná
krajka – výstava z kurzu paličkování v Místku, v den vernisáže 1. 4. od
17:00 lze výstavu zhlédnout zdarma,
jinak je umístěna v placené expozici klobouků Návštěvnického centra.
Výstava potrvá do 30. 5. 2016.
Sobota 2. 4. Výstava železničních
modelů a kolejišť - Městská knihovna,
oddělení pro děti a mládež, sobota
9.00 – 17:00 neděle 9:00 – 12:00.
Pátek 8. 4. Mezinárodní den Romů
- prezentace dějin Romů, ochutnávka
romského jídla, fotogalerie Romů, romský fotoateliér s Karolínou, prodej romských krojů, romská hudba, romský film
na závěr, Čajovna Archa, 16:00 hod.
Neděle 10. 4. STROLLERING –
3. ročník oblíbeného závodu kočár-
ků, Masarykovo náměstí, 15:00 hod.
Pátek 22. 4. Den země – ukázka
vozů Technických služeb, skákací
hrad, informace o třídění odpadů,
recyklace, kompostování, ekologická recyklace aut, divadelní představení, soutěže a další doprovodný
program. Součástí akce bude také
ukázka řemesel s možností nákupu,
Masarykovo náměstí, 13:00 – 16:00
hod. pro širokou veřejnost.
Sobota 30. 4. Pálení čarodějnic –
Masarykovo náměstí
Bílovec
Sobota 9. 4. Jarní písňový festival účinkují Pěvecký sbor Bílovec a Pěvecký sbor Bad Neustadt a. d. Saale, Dům
kultury Bílovec, 16:30 hod.
Sobota 23. 4. Slavnostní otevření zámku – komentované prohlídky
sklepení zámku, historický fotoateliér,
zámecká kavárna, prohlídka zámku
s lucerničkami a další. Zámek Bílovec,
14:00 hod.
Vítkov
Pátek 1. 4. Výstava fotografií Ernesta Koppona – vernisáž, velká výstavní
síň KD Vítkov, 17:00 hod.
Čtvrtek 7. 4. Jak porozumět snům
a výklad snů – seminář Jiřího
Adamce, Městská knihovna Vítkov,
16:30 hod.
Starý Jičín
Sobota 9. 4. Otevírání hradu - kulturní program. Šermíři symbolicky otevřou hrad a zahájí novou turistickou
sezonu. Hrad Starý Jičín, 13:00 hod.
Sobota 30. 4. Pálení čarodějnic - šermířské souboje, odhalení a odchycení
čarodějnice, mučení a nakonec upálení
čarodějnice hradní i Vaší, kterou si přinesete, na připravené hranici. Hrad Starý Jičín, 18:30 hod.
Hranice
Úterý 5. 4. Aneta Langerová Na
radosti – koncertní turné s kapelou
a smyčcovým triem, Divadlo Stará střelnice, 19:00 hod.
Sobota 9. 4. Běh vítězství - 49. ročník + Hranická Dvacítka - 45. ročník +
Hranická Desítka - 2. ročník, Stadion
SK Hranice, polesí Valšovice, 9:00 hod.
Pondělí 11. 4. Hana Zagorová
a Petr Rezek – koncert se skupinou
Boom!Band Jiřího Dvořáka, Sokolovna
Hranice, 19:00 hod.
Pátek 15. 4. Jarní farmářské trhy
Hranice – Masarykovo náměstí Hranice, 9:00 - 18:00 hod.
Neděle 24. 4. Ester Kočičková & Trio
- EVROPSKÉ JAZZOVÉ DNY 2016 –
koncert výrazné a svérázné moderátorky, zpěvačky a herečky, Zámecký klub
Hranic, 19:00 hod.
Sobota 30. 4. Pálení čarodějnic –
hry, zábava, tanec, areál před letním
kinem v Hranicích,
11:00 – 23:00 hod.
Fulnek
Pátek 1. 4. Na Stojáka - Stand-up comedy show, KD Děrné, 20:00 hod.
Sobota 2. 4. Lukavecký mikrofest
Sobota 9. 4. Koncert 5-band – koncert
jazzové kapely, Klub Fulnečka v sále
MKC Fulnek, 20:00 hod.
Pátek 29. 4. Dalibor a Sabina Slepčíkovi - koncert loňských finalistů soutěže Česko Slovenská SuperStar, KD Děrné, 18:00 hod.
Příjemné zážitky přejí pracovnice Městského informačního centra.
Začala sezóna na dopravním hřišti
Sezona 2016 na dopravním hřišti odstartovala 1. 4. 2016. Učte své děti jezdit na kole nebo in-linech v provozu,
přitom v bezpečí. Dopřejte jim sednout
si beztrestně za volant, ovládnout vozidlo a zažít, jak chutná řízení. Osvěžte
si pravidla silničního provozu nebo si
přijďte jen tak užítnevšední zábavné
odpoledne.
Dopravní hřiště nabízí::
• autocvičiště pro cyklisty i motoristy,
simulující maximum možných situací z
běžného provozu na komunikacích
• moderní školící středisko s vnitřní i
venkovní učebnou
• dopravní výchova pro skoly
• pravidelné vzdělávání semináře pro
veřejnost
Můžete si za poplatek půjčit:
• 35 jízdních kol všech velikostí
• 5 elektromobilů
K dispozici je také šatna, sociální zaří-
zení a občerstvení.
Dopravní hřiště je otevřeno denně
od pondělí do neděle. Veřejnosti je přístupné od 15 do 17 hodin (Prodloužení
otevírací doby je možné pro skupiny po
předchozí telefonické dohodě.
Kontakt:
Dopravní hřiště, Pohořská ul., Odry
tel: 603 223 384
www.dopravnihriste.odry.cz
Oderský zpravodaj 39
40 Dělnický dům v Odrách
Program Dělnického domu na duben
Finále soutěže
Čtvrtek 7. dubna 2016 v 16.00 hodin
Oderští slavíčci
Děti z oderských základních škol se představí ve finále pěvecké soutěže
Sál, přísálí a vinárna
12. 4. – 17. 4. 2016
Chovatelská přehlídka trofejí za rok 2015
Od úterý 12. 4. do pátku 15. 4., od 17.00 do 21.00 tradiční myslivecká kuchyně ve vinárně DDO.
Od soboty 16. 4. do neděle 17.4. od 10.00 do 21.00 budeme v restauraci podávat pouze zvěřinové menu.
Přednáškový sál Katovny v Odrách
Pondělí 18. dubna 2016 v 18.00 hodin
Španělská romance
Monika Dopitová – zpěv
Karel Fleischlinger – barokní kytara, vihuela, theorba
Program: Claudio Monteverdi, Giulio Caccini, José Marín, Alonso Mudarra, Diego Pisador ad.
Renesanční a barokní písně z jihu Evropy a duchovní texty i příběhy nenaplněné lásky,touhy a rozpolcenosti.
Vstupné: 70 Kč. Počet míst omezen.
Reprízy loutkové hry Josefa Čapka v úpravě Zdeny Zdražilové, Ivy Mikové a Dany Mateiciucové
Úterý 5., 12. a 19. dubna 2016 v 16.00 hodin
O pejskovi a kočičce
Loutkové divadlo při DDO
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč
Přísálí
Pátek 22. dubna 2016 ve 20.00 hodin
Koncert kapely Born
Dětské divadelní představení, páté předplatitelské i pro veřejnost
Neděle 24. dubna 2016 v 10.00 hodin
Brouhádka
Co všechno se může stát ve světě broučků, když se na paloučku potkají brouk
SVALÍK, brouk ŠKODÍK a BERUŠKA. Tato dětská klauniáda je postavena na prvcích
klasického herectví, pantomimy, žonglování, klasické klauniády v přímém kontaktu herců s dětmi.
Vstupné: děti 80 Kč, dospělí 100 Kč
Divadelní představení, čtvrté předplatitelské i pro veřejnost
Čtvrtek 28. dubna 2016 v 19.00 hodin
Reginald Rose: Dvanáct rozhněvaných mužů
Strhující divadelní hra ze soudního prostředí o hledání viny a odpovědnosti.
Dvanáct rozdílných mužů, porotců, rozhoduje o vině či nevině člověka - šestnáctiletého kluka, který je obviněn z vraždy. Jen jediný z porotců pochybuje o jeho vině
a svou pochybností rozpoutá souboj slov, faktů, důkazů a ovlivňování, v němž se
postupně odkrývají zákoutí lidského charakteru každého z porotců. Hra Reginalda
Rose mistrovsky a detailně vykresluje duševní pochody zúčastněných aktérů. Ve
skvostně svědomím či lhostejností budované dusné atmosféře je nahlodáváno
přesvědčení nejen ostatních porotců, ale i divákovo.
Hrají: Ernesto Čekan, Miloslav Mejzlík, Petr Oliva, Antonín Hardt, Petr Vágner, Jiří
Chvalovský, Karel Hábl, Vojtěch Hájek, Michal Roneš, Přemysl Pálek, Petr Semerád,
Martin Sochor Divadlo Radka Brzobohatého Praha
Vstupné: 330 Kč v předprodeji, 360 Kč na místě
Oderský zpravodaj 41
Připravujeme na květen
Festival na nádvoří Katovny v Odrách
Sobota 7. května 2016 v 15.00 hodin
PíseňFest
Šestý ročník nesoutěžního festivalu pěveckých sborů v Odrách
PREMIÉRA
Divadelní soubor Lojza z Oder
Pátek 13. května 2016 v 19.00 hodin
PRA PRA
Absurdní komedie z dob našich prapředků
Vstupné: 80 Kč
Divadelní představení, páté předplatitelské i pro veřejnost
Středa 25. května 2016 v 19.00 hodin
J. B. Thomas
Charleyova teta
Slavná převleková komedie. Studenti Jack a Charlie si pozvou slečny pod zámin-
kou nevinného setkání s tetičkou z Brazílie. Když se však tetička nedostaví, nezbývá, než za ni převléci spolužáka Babberleyho, kterému ženské šaty padnou jako
ulité...
Režie: Jan Hrušínský
Divadlo Na Jezerce Praha
Vstupné: 350 Kč v předprodeji, 380 Kč na místě
Připravujeme na červen
Pátek 3. června 2016 ve 20.00 hodin
Tanec pod hvězdami
9. - 11. června 2016
Oderské dny 2016
Kinokavárna na duben 2016
Středa 6. dubna 2016 ,18.00 hodin
Zkáza krásou
Vstupné: 50 Kč 90 minut
Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla její krása největším darem i prokletím zároveň. Mladá a atraktivní dívka se rychle stala
největší československou filmovou hvězdou a dokázala si podmanit i nejobávanější muže své doby. Vztah s ministrem říšské
propagandy Josephem Goebbelsem z ní však obratem učinil národního nepřítele a symbol kolaborantství. Dokumentaristka
Helena Třeštíková se s Baarovou setkala v jejím zahraničním exilu. Na sklonku hereččina života natočila otevřenou zpověď kdysi
milované a následně zatracované hvězdy na pozadí unikátních materiálů z několika evropských filmových archivů i ukázek slavných rolí Lídy Baarové.
Středa 20. dubna 2016, 13.00 hodin
Paddington
Vstupné: 50 Kč 98 minut
Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází z nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a víc než cokoliv jiného
miluje marmeládové sendviče. Když zemětřesení zničí jeho domov, pošle ho teta Lucy do Londýna, aby zde našel novou rodinu.
Sám a opuštěný na paddingtonském nádraží pomalu zjišťuje, že život ve velkoměstě není úplně takový, jak si ho představoval.
Dělnický dům v Odrách, p. o.
Dělnická 23, 742 35 Odry
Restaurace: +420 556 731 598
Vstupenky, fax : +420 556 731 428
E-mail: [email protected]
42 Inzerce
Mgr. Bc. Kateřina
Mikulášková - advokát
Vám ráda poskytne právní služby,
jako např. právní poradenství
v oblasti občanského, obchodního,
rodinného, pracovního, trestního
popř. správního práva, dále sepis
smluv, zastupování před soudy,
úřady, popř. jinými institucemi
a další.
Schůzka po dohodě možná přímo
v Odrách.
Kontakt:
mobil: +420 725 772 827
email: [email protected]
email.cz
adresa: 28. října 2663/150,
Ostrava – Moravská Ostrava,
PSČ 702 00
Oderský zpravodaj 43
Úřad práce České republiky Kontaktní pracoviště Odry
hledá
sociálního pracovníka
Podmínky:
- ukončení VOŠ nebo VŠ vzdělání
- kvalifikace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu: [email protected]
Více informací na tel. č. 950 139 280.
44 Inzerce
Oderský zpravodaj 45
46 Inzerce, společenská kronika
Využijte možnosti inzerce v Oderském zpravodaji
celá strana
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany
Podklady k inzerci s objednávkou, ve které budou
uvedeny fakturační údaje, požadovaná velikost a
počet měsíců inzerce zasílejte na [email protected]
3 000 Kč
1 500 Kč
1 000 Kč
750 Kč
Maloplošná inzerce: 1 cm2 = 8 Kč
Oderský zpravodaj
Jubilanti
47
Společenská kronika
V měsíci dubnu oslaví narozeniny tito klienti Domova Odry:
Humplíková Emma
85 let
Istelová Eliška
Přejeme jim mnoho zdraví a duševní pohody do dalších let.
Důležitá informace
81 let
pracovníci Domova Odry
Z důvodu ochrany osobních údajů budeme zveřejňovat pouze ty jubilanty, kteří si o to požádají sami nebo
gratulace k významným životním jubilejím.
V případě zájmu o jmenovité uveřejnění mezi jubilanty ve společenské kronice se nahlaste v redakci oderského zpravodaje na Kostelní ulici č. 7 nebo na e-mailu [email protected]
Zveřejňování příspěvků ve společenské kronice je zdarma.
Žádosti o zveřejnění blahopřání k jubileu nebo vzpomínky k výročí úmrtí zasílejte e-mailem na adresu [email protected] nebo osobně v kanceláři odboru kultury a školství na Kostelní ulici (Muzeum Oderska).
Setkání jubilantů
Dne 21. března 2016 se v obřadní síni radnice uskutečnilo slavnostní setkání jubilantů, kteří oslavili
v 1. čtvrtletí roku 2016 své 70. narozeniny, s vedením města. Program setkání doplnilo hudební vystoupení studentek Střední pedagogické a střední zdravotnické školy svaté Anežky České v Odrách. Měli jsme
velkou radost, že naše pozvání jubilanti přijali a že jsme mohli osobně poblahopřát a předat dar. Všichni
se dobře bavili – dověděli se od pana starosty pár novinek ze života města a zavzpomínali na minulá léta.
Budeme se těšit na další setkání s dalšími jubilanty na konci 2. čtvrtletí letošního roku.
Alena Šustková, předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti města Oder
odrau
odry
Dům č. p. 37, Masarykovo náměstí
Městský pravovárečný dům č. p. 37
z přelomu 16. a 17. století s dochovanou renesanční dispozicí byl přestavěn na přelomu 18. a 19. století.
Jeho přední část byla zastavěna po
zrušení podloubí v 1. třetině 19. století. Ve 20. století byla upravena po
zrušení podloubí fasáda domu. V zadní části domu se dochoval renesanční
rozvrh s komorou a tunelovou chodbou. První písemný záznam pochází
z roku 1607, kdy byl jeho majitelem
městský rychtář Tobiasch Richter.
V letech 1620 až 1673 drželi dům
příslušníci rodiny Peschel v pořadí:
městský rychtář Mathes Peschel, Bartel Peschel, mlynář na „malém mlýně“
a městský rychtář Jakob Peschel. Po
něm až do roku 1795 vlastnil dům
ve třech generacích rod městských
rychtářů Ungerů počínaje Mathesem
Ungerem v roce 1675, následovaným Andreasem Ungerem a konče
posledním rodovým majitelem rychtářem Ferdinandem Ungerem. Od roku
1812 do roku 1879 byl dům majetkem
rodiny Gerlich: soukenického mistra,
měšťana Davida Gerlicha, jeho synů
obchodníka Michela Gerlicha, továrníka Josefa Kazimíra Gerlicha a nakonec jeho vnuka, soukenického mistra
Heinricha Gerlicha s manželkou Emiliíí. V letech 1889 až 1920 držel dům
měšťan a kloboučnický mistr Ferdinand Polk. Ten pět bytů v domě pronajímal: rodině dílovedoucího Roberta Wernera z Kateřinek (1890), rodině
odborného učitele Josefa Wolného z
Oder (1900), rodině Josefa Heichela
z Vítkova (1910) a vdově Viktorii Fridrich z Oder se třemi dcerami (1921). V
roce 1926 byl novým majitelem domu
malíř a natěrač Ferdinand Schindler,
pocházející z Oder, a v letech 1938 až
1946 pekař Rudolf Jahn z Oder. Po
roce 1946 obývala dům rodina Josefa Boháče, jehož potomci v něm žijí
dodnes.
Pavel Kašpar st.
Dům č. p. 37 v roce cca 1900.
Archiv Muzejního spolku Rolleder
Dům č. p. 37 v roce 2016
Foto: Jindra Kunc
Omlouváme se za chybné otištění současné fotografie u domu č. 36 v minulém čísle, které bylo způsobeno záměnou fotografií při
grafickém zpracování.

Podobné dokumenty

PDF ke stažení

PDF ke stažení Počátkem dubna se konala vernisáž výstavy k padesáti letům zbourání oderského zámku pod názvem Oderský zámek – zaniklý klenot města. Že událost odstranění oderského zámku leží mnoha občanům na srdc...

Více