GOCLEVER GENIUS 7

Komentáře

Transkript

GOCLEVER GENIUS 7
GOCLEVER GENIUS 7
NÁVOD K OBLSUZE
NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY
WWW.GOCLEVER.COM
VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T
Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku
GENIUS 7 - návod k obsluze
1. Uživatelské instrukce
2. Specifikace produktu
3. Základní funkce
4. Zapnutí, Vypnutí, Spánek, Probuzení
5. Hlavní obrazovka
6. Správa účtu
7. Nastavení systému
8. O mně
9. Možnosti rodičovského účtu
10. UMĚLEC (ARTIST)
11. Hra Mluvící Kalala
12. Hra Moje Zvířátko
13. Prohlížeč
14. Obchod aplikací Kalala
15. Knihkupectví WeeOcean
16. Pohádkové knížky
17. Záložka
18. Kontrola obsahu SD karty
19. Nabíjení Kalala padu
20. FAQ
2
1. Uživatelské instrukce
Ve snaze zajistit správné používání tohoto zařízení a zabránit zraněním nebo
škodám na majetku, Vás prosíme, abyste se řídili následujícími instrukcemi.
1.1 Napájení
●
Nedotýkejte se nabíjecího adaptéru vlhkýma rukama
●
Nabíjecí kabel zapojujte pouze do uzemněné zásuvky
●
Ujistěte se, že zásuvka není uvolněná, ale pevná
●
Pokud by mohlo být zařízení poškozené (včetně nabíjecího kabelu),
nepoužívejte je
●
V případě bouřky nebo ponechání zařízení na delší dobu bez dozoru,
prosím vytáhněte nabíjecí kabel ze zásuvky.
1.2 Zařízení
●
Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření a neponechávejte je
v autě
●
Nepoužívejte zařízení na prašných nebo vlhkých místech
●
Nepoužívejte zařízení v blízkosti kreditních karet nebo magnetických
objektů
●
Prosím nepoužívejte napájecí příslušenství třetích stran.
●
Prosím nedotýkejte se LCD obrazovky ostrými předměty.
●
Prosím nevytvářejte přílišný tlak na LCD obrazovku
●
Prosím nepoužívejte zařízení ve vodě
●
Zabraňte pádu z výšky přesahující 1 metr
●
Neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte zařízení
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou
za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k používání tohoto
zařízení.
3
Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení
třídy B, podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby
poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v
domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na
rádiových frekvencích, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s
pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně, neexistuje
žádná záruka, že k rušení nedojde při správné instalaci.
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního
příjmu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby
se pokusil odstranit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:
-- Přenastavte nebo přemístěte přijímací anténu.
-- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
-- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než v jakém je
připojen přijímač.
-- Poraďte se s prodejcem nebo odborníkem na TV/rádio techniku.
Toto zařízení je v souladu s limity záření FCC stanovenými v nekontrolovaném
prostředí. Koncový uživatel se musí řídit konkrétním návodem pro splnění
podmínek RF expozice. Tento vysílač nesmí být společně umístěn nebo
provozován ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.
Přenosné zařízení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky vystavení rádiovým
vlnám stanovené Federální komunikační komisí (USA). Tyto požadavky stanovují
limit SAR 1,6 W / kg v průměru na jeden gram tkáně. Nejvyšší naměřená
hodnota SAR podle tohoto standardu v průběhu certifikace výrobku pro použití
při správném nošení na těle je 0,360 W/kg.
4
2. Specifikace produktu
Typ produktu
Dětský tablet + digitální kamera
OS
I-WIT 3.0 (Založený na Android 4.0)
CPU
Allwinner A13, 1 GHz
Paměť
512 MB DDR3
Úložné místo
4 GB, karta micro SD (až 32 GB)
Síť
WIFI (IEEE 802.11 b/g/n)
MINI USB 2.0
Porty
Slot karty micro SD
3,5 mm konektor sluchátek
Obrazovka
7,0 palců, dotyková obrazovka
Kamera
Přední kamera /GT0308, 0,3 Mpix
Zadní /SP2518, 2,0 Mpix
USB kabel
Příslušenství
Návod k obsluze a záruční list
5
3. Základní funkce
MENU: Zobrazí naposledy používané aplikace.
ZÁLOŽKY: Seznam 4 naposledy spuštěných aplikací od první k poslední.
KAMERA: Stiskněte pro vstup do režimu kamery nebo stiskněte po dobu 3 sekund,
pokud právě používáte nějakou aplikaci.
ZPĚT: Návrat na předchozí obrazovku.
6
HLASITOST: HLAS. +, HLAS. Nastavení hlasitosti zvuku nebo změna ohniskové délky v režimu fotoaparátu.
MIKROFON: Konektor mikrofonu.
REPRODUKTOR: vstup a výstup zvuku.
4. Vypnutí, Zapnutí, Spánek, Probuzení
· Zapnutí: Pokud je zařízení vypnuté, stiskněte tlačítko vypínače po dobu 3
sekund
·
Vypnutí: Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko vypínače po dobu 3
sekund a vyberte možnost „Power off“ (Vypnout) ve vyskakovacím okně.
(Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko vypínače po dobu 7 seckund pro
nucené vypnutí).
·
Spánek: Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte jednou vypínač pro uspání.
· Probuzení: Pokud je zařízení v režimu spánku, stiskněte jednou tlačítko
vypínače pro probuzení.
5. Hlavní obrazovka
Po zapnutí a přihlášení se do osobního účtu se zobrazí dětská hlavní obrazovka.
Obsahuje 9 složek pro ukládání nejrůznějších aplikací pro děti.
7
Rodičovský účet umožňuje ovládat všechny aplikace a autorizovat další účty
pro jejich užívání.
6. Správa účtu
·Přihlášení, přidání účtu a odstranění účtu
Systém je nastaven na rodičovský účet (nejvyšší autorita). Přednastavené heslo je
„1111“. Každý tablet může obsahovat až 4 dětské účty. Můžete se rozhodnout, zda
nastavit heslo či ne. Rodiče mohou používat svůj účet pro ovládání dětského účtu.
8
Stisknutím tlačítka Menu na hlavní obrazovce se objeví na spodním okraji obrazovky
ovládací lišta s možnostmi „Nastavení systému“, „Přidat uživatele“, „Odstranit
uživatele“ a „O produktu“.
Vyberte “Přidat uživatele” a vložte rodičovské přístupové heslo.
9
Vyplňte informace o účtu.
Vyberte “Odstranit uživatele” a vložte rodičovské přístupové heslo.
10
Poté stiskněte
pro vstup na stránku nastavení.
7. Nastavení systému
Na přihlašovací stránce stiskněte „Menu“ a vyberte „Nastavení systému“. Rodiče
mohou vložit své heslo pro vstup do rozhraní nastavení systému a vybrat následující
položky: Nastavení WIFI, Nastavení jazyka, Nastavení data a času, Nastavení
hudby na pozadí, atd. Viz níže:
11
8. O mně
Po přihlášení a kliknutí na miniaturu vstoupíte na stránku osobních informací, kde
můžete upravit ikonu, jméno, věk, hudbu na pozadí, zvukové efekty a heslo.
12
9. Možnosti rodičovského účtu
9.1. Přidání aplikací

Rodičovský účet:
Rodičovský účet umožňuje instalovat nové aplikace. Stiskněte tlačítko „Menu“.
Vyberte „Stáhnout aplikaci“ pro vstup do obchodu s aplikacemi a jejich výběr.
13
(Tablet načte různé obchody s aplikacemi pro různé země.)
Po dokončení stahování aplikace vyberte kategorii, do které chcete aplikaci
nainstalovat, a vyberte uživatele pro potvrzení instalace.
14
(Pokud nebude kategorie a uživatel vybrán, aplikace se automaticky nainstaluje na
rodičovský účet).

Dětské účty:
Dětské účty neumožňují instalaci aplikací.
9.2. Správa aplikací

Rodičovský účet:
Rodičovský účet spravuje všechny aplikace a autorizuje ostatní účty k jejich
užívání.
Přesun ikony aplikace do jiné kategorie.
Odinstalování aplikace.
15

Dětské účty:
Smazání ikony aplikace
9.3. Nastavení režimu dětské ochrany
V rodičovském účtu stiskněte „Menu“ a vyberte „Režim dětské ochrany“
z vyskakovacího okna.
16
· Nastavení nadměrného používání
Abyste zabránili dětem v nadměrném užívání aplikací, můžete nastavit čas používání
a čas přestávky.
Pokud dojde k překročení času používání, tablet se automaticky uzamkne. Pouze
rodiče mohou tablet znovu odemknout pomocí svého hesla.
Po vypršení času přestávky se tablet opět automaticky odemkne.
17
·Magic box
Rodiče vybírají, které kategorie se zobrazí v dětském účtu.
· Bezpečnostní nastavení
Rodiče mohou nastavit jas na základní úroveň nebo zapnout blesk.

Vyberte „Základní jas“ pro návrat k základnímu nastavení.

Vyberte „Blesk“ pro zapnutí nebo vypnutí blesku.
· Uživatelská přihlášení
Můžete kontrolovat čas přihlášení a odhlášení každého dítěte.
18

Rodičovská kontrola
Hlavní stránka
Rodiči schválené webové stránky
Kontrola historie prohlížení
Stisknutím
přidáte webovou stránku do seznamu schválených stránek.
19
Stisknutím
odstraníte vybranou webovou adresu nebo stisknutím
odstraníte všechny webové adresy.
10. UMĚLEC (ARTIST)
Umělec je rozdělen do šesti funkcí: Moje Kamera (My Camera), Moje Fotografie (My
Photos), Editor fotografií (Photo Editor), Můj Deník (My Diaries) a Moje Videa (My
Videos).
10.1. Moje Kamera
Hlavní funkce:
Dekorace: vyberte rámeček obrázku a přidejte ho na Vaši fotografii.
Speciální efekty: vyberte si ze šesti druhů speciálních efektů: sépie, barevný tón
(červená, zelená nebo modrá), negativ, černobílá.
Odpočet: po 5 sekundách kamera automaticky pořídí fotografii.
Náhled: Prohlížení pořízených fotografií.
Zvuky kamery: Vyberte zvukový efekt pro pořízení fotografie.
Koláž: Použije 4 fotografie a vytvoří z nich jeden obrázek.
20
Nastavení: Nastavení rozlišení: vysoké rozlišení, střední rozlišení, nízké rozlišení.
Sekvence fotografií: Vyfotí 1, 3, 5 nebo 9 fotografií naráz.
10.2. Moje Fotografie

Listujte nahoru a dolů pro prohlížení fotografií. Fotografii zvětšíte kliknutím na ni.

Odstranit: Klikněte na odpadkový koš, vyberte fotografii, kterou chcete odstranit a
klikněte znovu na odpadkový koš.
10.3. Editor fotografií
Popis funkcí:
Procházení: Vyberte fotografii, kterou chcete upravit.
21
Zpět: Vrátíte se na předchozí krok.
Tužka: Vyberte barvu, velikost a styl tužky pro změnu aktuální tužky.
Štětec: Vyberte obrys malířského štětce.
Barva pozadí: Vyberte barvu pozadí fotografie.
Rámečky fotografií: Vyberte rámeček fotografie a přidejte ho na Vaši fotografii.
Dekorace: Vyberte dekoraci a přidejte ji na Vaši fotografii.
Slova: Vyberte slova a přidejte je na Vaši fotografii.
Zrcadlo: Zrcadlový obraz fotografie.
Smazat: Smažte část obrázku.
10.4. Video
Hlavní funkce:
Start/Stop: Zahájení nebo zastavení nahrávání videa.
Přehrávání: Přehraje poslední pořízené video.
22
10.5. Moje Videa

Přehrání videa: Klikněte na video, které chcete přehrát.

Odstranění videa: Klikněte na odpadkový koš, vyberte video, které chcete
odstranit, a opět klikněte na odpadkový koš.
10.6. Můj Deník
Pro přidání fotografie vstupte do „Moje Fotografie“.
23
Všechny Vaše deníky jsou uloženy v rozhraní „Můj Deník“.
Stiskněte ikonu
pro potvrzení, že chcete deník opravdu smazat.
11. Hra Mluvící Kalala
Přístup ke hrám z hlavního rozhraní: posuňte obrazovku
24
Posunutí doleva na hlavní obrazovce otevře hru Mluvící Kalala a stisknutím tlačítka
„Zpět“ rozhraní hry Kalala opustíte.
Stisknutí Kalaly povede k milé akci.
Klikněte na
aby mluvící Kalala mávla kouzelnou hůlkou a přivolala sovu, která
jí přistane na hlavě.
Klikněte na
Klikněte na
, aby mluvící Kalala zahrála krásnou melodii na kytaru.
, aby mluvící Kalala hodila vajíčko na obrazovku.
25
Klikněte na
pro vstup do magického zvukového rozhraní, kde uživatel může
vybrat jeden ze tří hlasů: mužský, ženský a robota.
Všechny otázky jsou rozděleny do šesti hlavních kategorií: Rozhovor, věda,
život, příběh a hudba. Kliknutím na kteroukoli z nich otevře seznam otázek, kterými
může uživatel listovat nahoru a dolů.
Kliknutí na
se otevře obrázek zvukové vlny, kde může uživatel mluvit do
mikrofonu a ptát se na otázky na tabuli. Mluvící Kalala bude odpovídat na otázky a
ve spodní části obrazovky se budou zobrazovat slova. Obrázky patřící k odpovědi se
budou zobrazovat Kalale nad hlavou.
Pokud uživatel požádá „Prosím řekni mi příběh“ nebo „Prosím zazpívej písničku“,
bude automaticky vyprávěn příběh nebo zazpívána písnička.
Rozhraní přehrávání příběhů a hudby
Přehrát příběh nebo hudbu
Poslední písnička/příběh
Další písnička/příběh
26
Návrat do předchozího menu.
12. Hra Moje Zvířátko
Vstup do hry
Klikněte na zvířátko na domácí stránce a poté vstupte do hry.
Klikněte na jméno zvířátka nad obrázkem. Uživatel si může prohlížet informace o
zvířátku: jméno, pohlaví, obrázek, celkový herní čas a úrovně (hlad, čistota, zdraví a
nálada).

Pokud je úroveň zdraví zvířátka 0, zvířátko se nebude chtít učit nebo hrát hry.

Když je úroveň hladu a uložená hodnota 0, bude každé dvě minuty zaslán
kousek jídla.

Když se zvířátka dotknete, tak se pohne.
Vyberte jídlo a nakrmte zvířátko.
Vstupte do koupelny a vykoupejte zvířátko.
Hrajte hru.
Učení se.
27
Úprava zvířátka.
Klikněte na ikonu kamery pro pořízení obrázku zvířátka.
Poskytne pomoc (radu).
13. Prohlížeč
Hlavní stránka dětského webového prohlížeče
Klikněte na tlačítko
pro otevření nové tabulky a vložení webové stránky.
Klikněte na ikonu Oblíbené
pro přidání oblíbené webové stránky.
Doporučená dětská videa a filmy.
Doporučené dětské hry.
Doporučené dětské vzdělávací zdroje.
28
Doporučené dětské vzdělávací webové stránky.
Klikněte na tlačítko „Moje Oblíbené“ pro uložení oblíbených
vzdělávacích a dětských materiálů.
Rodiči doporučené dětské vzdělávací hry.
14. Obchod aplikací Kalala
Vstup do obchodu a vyhledávání aplikací Kalala.
Klikněte na tlačítko záložky na Kalala padu pro otevření ovládacího panelu a
klikněte na
pro vstup do obchodu a vyhledávání aplikací Kalala.
Levé menu obsahuje 9 kategorií aplikací: Novinky, Doporučené, Psaní, Kreativita,
Matematika, Věda, Knížka, Hra a Box.
Klikněte na
pro vstup na stránku manažeru stahování.
Klikněte na
pro otevření nabídky nastavení.
29
Kliknutím na jakoukoli aplikaci se zobrazí stránka s obsahem aplikace, která
obsahuje jméno aplikace, jméno společnosti a popis aplikace tak, jako na obrázku:
Klikněte na tlačítko
pro vstup na stránku stahování.
Klikněte na tlačítko
pro návrat na domácí stánku.
Poté klikněte na
pro instalaci aplikace.
30
15. Knihkupectví WeeOcean
15.1 Knihovna
Knihovna Moje Knížka shromažďuje sbírky knížek. Můžete na knížku kliknout
a přečíst si ji.
Když se uživatel přihlásí ke svému účtu, v knihovně se zobrazí knížky, stejně
jako možnosti stahování zdarma.
31
15.2 Obchod
Abyste mohli vstoupit do obchodu, musíte být připojeni k Internetu.
Nedávné knižní aktualizace
Nejpopulárnější knížky
Nejstahovanější knížky zdarma
Prohlížení knížek dle kategorií
Klikněte na jakoukoliv kategorii a prohlížejte knížky, které můžete koupit.
32
15.3 Nastavení
Kliknutím na „Nastavení“ se uživateli otevře registrační stránka. Registrace je
kompletní po zadání platné emailové adresy a hesla.
Pokud nejste registrováni, můžete kliknout na
pro otevření registrační
stránky. Po vyplnění všech informací a kliknutí na „Potvrdit“ bude uživatel
zaregistrován. Kliknutím na tlačítko „Zpět“ se uživatel vrátí na stránku Moje Knížky a
kliknutím na tlačítko „Přihlásit se“ se vrátíte na přihlašovací stránku.
33
16. Pohádkové knížky
16.1 Obal pohádkové knížky
Klikněte pro přepnutí do režimu spánku.
Klikněte pro povolení automatického režimu vyprávění pohádek. Pohádka se
bude automaticky vyprávět a obracet stránky.
34
Klikněte pro povolení manuálního režimu, který vyžaduje, aby uživatel prstem
otáčel stránky pro pokračování ve vyprávění pohádky.
Klikněte pro odchod z režimu vyprávění pohádek.
“Jste si jistí, že chcete odejít?”
ANO
NE
16.2 Režim spánku
Pokud jste v režimu spánku, klikněte na
pro přehrávání pohádky.
16.3 Rozhraní pohádkových knížek
Tlačítko Menu: režim spánku, tlačítko Domů.
Zvuk: „Zapnout“ nebo „Vypnout“.
Manuální přehrávání a pauza.
Tlačítko „Skrýt slova“.
35
16.4 Dětská pohádková knížka
16.5 Encyklopedie
36
17. Záložka
17.1.
Ikona záložky se nachází na levé straně tabletu, a pokud na ni kliknete,
stránka záložky zobrazí 4 naposledy použité aplikace od první k poslední. Uživatel si
může vybrat, kterou aplikaci ze seznamu spustí.
18. Kontrola obsahu SD karty
Vložte paměťovou kartu do slotu pro karty, klikněte na „Box“ na domácí obrazovce.
Prosím dodržujte tento postup.
19. Nabíjení Kalala padu
Pro nabíjení Kalala padu použijte nabíjecí adaptér (rychlejší) nebo USB kabel
připojený k počítači (pomalejší).
37
20. Často kladené otázky
1. Co je APK?
APK znamená Android Application Package.
2. Tablet nereaguje.
Stiskněte tlačítko RESET (v otvoru mezi konektorem sluchátek a USB portem) a
restartujte tak tablet.
3. Základní nápověda.
Klikněte na ikonu „?“ v levém dolním rohu obrazovky pro zobrazení nápovědy.
4. Rady pro používání
Doporučujeme nepoužívat tablet v průběhu instalace / odinstalace aplikací nebo
v průběhu spouštění aplikace. Pokud tak učiníte, objeví se systémová chyba.
(Toto je běžný problém systému Android a není způsoben systémem IWIT).
5. Obnovení hesla
Pokud jste zapomněli heslo, použijte administrační heslo „8888“ pro přihlášení a
znovunastavení Vašeho hesla.
6. Jak spravovat obrázky a videa?
Cesta k obrázkům: Micro SD card / pictures / …
Cesta k videu: Micro SD card / movies / …
V souvislosti se zabezpečením informací je USB kabel používán pouze k nabíjení
zařízení, nikoliv k přenosu dat.
38
7. Problémy se zobrazením a rozlišením
Protože pro tablety Android existuje mnoho různých typů rozlišení, některé aplikace
se na obrazovku našeho tabletu nevejdou. (Toto je běžný problém systémů Android
a není způsobený systémem IWIT).
8. Podporované formáty videa
1080p, MP4, 3GP, AVI, RMVB, WMV, FLV, MKV, atd.
9. Jak nahradit APK?
Pokud chcete nahradit APK, doporučujeme Vám ji nejdříve odinstalovat.
10. Pokud tablet používáte příliš rychle, může dojít k přeskakování zvuku. Tento
problém vyřešíte vypnutím zvuku a jeho opětovným zapnutím.
11. Pokud ikona baterie zčervená, měli byste přestat tablet používat. Jinak může
dojít k jeho automatickému vypnutí.
Nevíte si rady? Máte problém s Vaším zařízením?
SERVIS a HOTLINE GoClever jsou tu pro Vás!
Svoz do servisu zdarma!
CZ: +420 546 606 021
[email protected]
SK: +421 220 266 051
[email protected]
39
WARRANTY CARD
DATE SOLD:
...................................................................................................................................................................
............................................
DATE MANUFACTURED:
...................................................................................................................................................................
.......................
DEVICE MODEL: ……………….……………………………………………………………………
SERIAL NUMBER:
...................................................................................................................................................................
DEALER’S NAME /STAMP
SIGNATURE
.........................................................
Date and customer’s signature
Repairs history
Date
Confirmed defect
made repairs
Service sign
and stamp
40

Podobné dokumenty

VR-3031eu Uživatelská Příručka

VR-3031eu Uživatelská Příručka neposkytujeme ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ať záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU či jiné. Podrobnější informace naleznete ve Všeobecných veřejných licenčních ujednání GNU. Všeobecná licenční ujedn...

Více

Fyziologické účinky nízkoteplotní terapie

Fyziologické účinky nízkoteplotní terapie snížení bolesti (např. zad) po terapii v infrakabině Physiotherm. Rutinní laboratorní parametry – na začátku studie (1. den) a poslední den studie (16. den) byla u všech parametrů provedena rutinní...

Více

UŽIVATELSKà Nà VOD SYMFONY EASY MID

UŽIVATELSKà Nà VOD SYMFONY EASY MID Spodní panel s ikonami zobrazuje v pravém spodním rohu některé systémové informace (např.). Obsah této oblasti se může měnit podle nainstalovaných aplikací. Stisknutím na tuto oblast se zobrazí mal...

Více

99,90

99,90 IN 5V, USB 2.0, slot na Memory Stick PRO Duo™, H.264/MPEG-4 AVC Main Profile Level 3

Více