RD ”ALMÁNEK - DPS III _ 2. II.N

Komentáře

Transkript

RD ”ALMÁNEK - DPS III _ 2. II.N
P03
P01
P02
P04
1,75%
175
P05
175
P05
50
PØEKLADY VE II. NP NAD
OKENNÍMI OTVORY JSOU ŽB
MONOLITICKÉ A JSOU SOUÈÁSTÍ
ŽB MONOLITICKÉHO VÌNCE POD
POZEDNICEMI KROVU.
50
8 550
1 050
8 650
3 300
500
500
500
3 375
3 000
1 100 (800)
3 400
3 625
1,75%
3 450
PULTOVÁ STØECHA O SKLONU 1°
POLYKARBONÁTOVÁ DESKA SE SYSTÉMOVÝM
KOTVENÍM
BARVA - PRÙSVITNÝ POLYKARBONÁT
VÝPIS MÍSTNOSTÍ II.NP
13 000
12 000
150
375
4 225
975
150
3 000
1 100 (800)
150
250
1 100
3 000
1 100 (800)
150
T25
KL11
OZNAÈENÍ
T25
500
500
500
PLOVOUCÍ PODLAHA
2.03
POKOJ II.
15,96
PLOVOUCÍ PODLAHA
2.04
KOUPELNA
9,13
KERAMICKÁ DLAŽBA
2.05
WC
1,22
KERAMICKÁ DLAŽBA
2.06
LOŽNICE
15,86
PLOVOUCÍ PODLAHA
2.07
ŠATNA
5,05
PLOVOUCÍ PODLAHA
PLOCHA UŽITKOVÁ
30,92
2 500
1 350 (800)
T26
3 700
OKNO POSUVNÉ
500
ŽB01
64,51
PLOCHA II.NP CELKOVÁ
95,43
7 000
PLOCHA OBYTNÁ
350
8 000
700
150
150
ZDIVO OBVODOVÉ Z CIHEL. TVÁRNIC HELUZ FAMILY 50 BROUŠENÁ NA
CELOPLOŠNÉ LEPIDLO HELUZ SB C, ZDIVO VNITØNÍ - PØÍÈKY NENOSNÉ
250
2 150
600
1 970
100
100
1 000
ZDIVO VNITØNÍ NOSNÉ Z CIHEL. TVÁRNIC HELUZ P15 24 BROUŠENÁ NA
CELOPLOŠNÉ LEPIDLO HELUZ SB C
ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
KAMENNÉ ZDIVO NA MALTU CEMENTOVOU
SPRCHOVÝ KOUT
DLÁŽDÌNÁ PLOCHA
VE SPÁDU
ODTOKOVÝ
KANÁLEK S NEREZ
MØÍŽÍ
500
DØEVÌNÉ KONSTRUKCE V ØEZU
K02
TEPELNÁ IZOLACE DLE UMÍSTÌNÍ V KONSTRUKCI - VIZ SKLADBY
STROPÙ A STØECH
50
75
KL11
T29
PULTOVÁ STØECHA O SKLONU 1°
POLYKARBONÁTOVÁ DESKA SE SYSTÉMOVÝM
KOTVENÍM
BARVA - PRÙSVITNÝ POLYKARBONÁT
KL10
ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH NA MVC - PØEDEVŠÍM POD
NOSNÝMI ŽB PRÙVLAKY, PØEKLADY A VÌNCI - ZESÍLENÍ PODKLADU
ŠTÌRKOPÍSKOVÝ NÁSYP
ŠTÌRKOVÝ HUTNÌNÝ NÁSYP
HUTNÌNÝ NÁSYP ZEMINY V RÁMCI TERÉNNÍCH ÚPRAV
250
-0,520
2,00°
T28
+3,100
T29
K01
1,75%
KL20
KERAMOBETONÁ STROPNÍ KONSTRUKCE HELUZ (NOSNÍKY MIAKO +
KERAMICKÉ VLOŽKY MIAKO
500
500
500
+3,100
1 075
1 325
WC
2.05
KER. DL.
1,22 m2
50
18,95
ZDIVO OBVODOVÉ Z CIHEL. TVÁRNIC HELUZ STI 30 BROUŠENÁ NA
CELOPLOŠNÉ LEPIDLO HELUZ SB C
KOUPELNA
2.04
KER. DL.
9,13 m2
100
T30
TR01
800
1 970
1 350
1 000 100
150
18 x 172 x 264
300
KL14
3 000
100
POKOJ I.
LEGENDA MATERIÁLÙ
T12
500
500
500
KL15
SCH. HALA
2.01
PLOV. PODL.
13,47 m2
1000
100
2 950
100
T07
SKLOPNÝ VÝLEZ
DO PÙDNÍHO
PROSTORU
900
5 000
4 700
300
950
PLOVOUCÍ PODLAHA
2.02
1 050
150
950
250
250
2 350
ŠATNA
2.07
PLOV. PODL.
5,05 m2
2 150
950
500 (1400)
150
250
500
2 350
2 350
100
100
950
1 000
750 (1150)
100
5 050
3 000
750 (1150)
100
100
1 000
750 (1150)
350
1 350
150
150
900
100
1 900
500
500
500
2 900
4 810
12 000
PULTOVÁ STØECHA O SKLONU 2° (3,5%)
MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S
POSYPEM KAMENNOU DRTÍ
BARVA ÈERNÁ
50
3 800
3 900
50
300
KL13
S
KL12
300
2,00°
+3,100
3 400
4 000
500
500
500
POZNÁMKY:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA PODKLADÌ VÝŠKOPISNÉHO A POLOHOPISNÉHO ZAMÌØENÍ STAVEBNÍHO POZEMKU
(VÝŠKOPIS A POLOHOPIS PØEVZAT Z AKCE PD KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTÌ PRO LOKALITU BESKYDSKÁ VYHLÍDKA), DÁLE NA
ZÁKLADÌ ZPRACOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE HLAVNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (ING. P. ÈUNEK VALAŠSKÉ MEZIØÍÈÍ - 05/2004)
RODINNÝ DÙM JE NAVRŽEN VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KERAMICKÝCH TVÁRNIC A DÍLÙ HELUZ (VNÌJŠÍ OBVODOVÝ PLÁŠ•, VNITØNÍ
NOSNÉ ZDIVO A NENOSNÉ PØÍÈKY), DÁLE V SYSTÉMU KERAMOBETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE HELUZ, KOMÍNOVÉ TÌLESO SYSTÉM HELUZ.
+3,100
4 255
4 700
5 000
500
500
2 350
100
5 050
1 350
100
2 950
50
P01
P02
P09
500
500
+ 0,000 = 357,500 MNM
STAVEBNÍ A PROJEKÈNÍ SPOLEÈNOST VALAŠSKÉ MEZIØÍÈÍ, VSETÍN, NOVÝ JIÈÍN
KOMPLEXNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVEB VE 3D TECHNOLOGII
SOFTWARE archiCAD
18 000
P06
P04
100
12 000
13 000
P06
P03
300
PODLAHOVÁ KRYTINA
13,47
2 400
3 150 750 (1150)
800
1 970
2 300
T07
ROZDÌLOVAÈ
PT PRO II.NP
PLOCHA V m2
SCH. HALA
150
450
800
1 970
800
1 970
1 200
T07
800
150
T07
4 225
675
150
T27
150
450
T07
3 375
2 475
450
800
1 970
500
8 000
7 000
P09
50
V I. A II. NP
PODLAHOVÉ
TOPENÍ
PROSTUP PRO
ROZVODY
TEPLA Z
KRBOVÉ
VLOŽKY
ÚÈEL MÍSTNOSTI
2.01
150
LOŽNICE
2.06
PLOV. PODL.
15,86 m2
KL10
25
POKOJ II.
2.03
PLOV. PODL.
15,96 m2
POKOJ I.
2.02
PLOV. PODL.
18,95 m2
T25
PØEKLADY VE II. NP NAD
OKENNÍMI OTVORY JSOU ŽB
MONOLITICKÉ A JSOU SOUÈÁSTÍ
ŽB MONOLITICKÉHO VÌNCE POD
POZEDNICEMI KROVU.
3 000
1 100 (800)
4 700
500
500
500
500
50
T25
500
500
500
4 100
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - 16
PRO
ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR
HORSKÁ 1581 * 755 01 VSETÍN
[email protected]
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S GARÁŽÍ, VAL. MEZIØÍÈÍ
ARCHITEKT:
PROJEKTANT:
INVESTOR:
MÍSTO STAVBY:
ING. ARCH. MIROSLAV MOLL * HORSKÁ 1581 * 755 01 VSETÍN
ING. ARCH. MIROSLAV MOLL * HORSKÁ 1581 * 755 01 VSETÍN
MARTIN ŽALMÁNEK * ZAŠOVSKÁ 729 * 757 01 VAL. MEZIØÍÈÍ
VALAŠSKÉ MEZIØÍÈÍ, KÚ VALAŠSKÉ MEZIØÍÈÍ
NÁZEV VÝKRESU:
PÙDORYS II.NP - PODKROVÍ
MÌØÍTKO:
M 1:050
STUPEÒ:
DPS
ÈV:
006
DATUM:
02/11

Podobné dokumenty

CS - Erstellt mit der pdfMachine von Broadgun Softw

CS - Erstellt mit der pdfMachine von Broadgun Softw metakøemièitan disodný Údaje o nebezpeènosti H290 Mùže být korozivní pro kovy. H314 Zpùsobuje tìžké poleptání kùže a poškození oèí. Bezpeènostní pokyny P101 Je-li nutná lékaøská pomoc, mìjte po ruc...

Více

Black Star Comfort CZ

Black Star Comfort CZ • Účinnost až 93,4% • Automatické čištění výměníku • Plně automatický provoz • Modení design • Úsporný a ekologický charakter vytápění - emisní třída 5 • Ovládání prostřednictvím PC • Možnost umíst...

Více

Nabízíme možnosti kooperace

Nabízíme možnosti kooperace Nabízíme výrobu plechových dílù na nejmodernìjším vysekávacím a tváøecím centru firmy TRUMPF TruPunch 1000. Tento stroj nám poskytuje nejmodernìjší technologii opracování plechu, vysokou kvalitu a ...

Více

budova ogilvy - hallpark e - praha ogilvy building

budova ogilvy - hallpark e - praha ogilvy building industrial object - filling building of Zátka company in the mid-20ties. It is a fine example of concrete industrial building. The building is situated traditionally mostly industrial district of P...

Více

Výroční zpráva Charity Vsetín 2001

Výroční zpráva Charity Vsetín 2001 prostøedky na zaplacení asistentù vlastními silami, za znaèné podpory Úøadu práce ve Vsetínì, Mìstského úøadu, MPSV, sponzorù a dárcù. Na podporu osobní asistenèní služby byla vìnována èást výtìžku...

Více