Hydron

Komentáře

Transkript

Hydron
Technický list výrobku
OC4construction s.r.o.
T. G. Masaryka 504, 738 01 Frýdek-Místek
tel./fax +420 558 431 300/+420 558 621 451
www.oc4.cz , [email protected]
2.4.2010
HYDROFOBNÍ IMPREGNAČNÍ NÁTĚR - HYDRON
Vysoce kvalitní ochranný napouštěcí nátěr na minerální porézní stavební materiály.
Charakteristika:
•
zvyšuje životnost podkladu
•
zvýrazňuje přírodní vzhled
•
snižuje nasákavost
•
snižuje ulpívání nečistot
•
má vysokou penetrační schopnost
•
zabraňuje výskytu řas, mechů a tvorbě výkvětů na povrchu
•
zachovává paropropustnost podkladu
•
nevytváří lesklý povrch a nemění vzhled materiálů
•
v intervalu 4 – 8 let lze nátěr obnovovat, pro zachování vysoké úrovně účinku
Příklady použití:
•
ochrana a estetická úprava savých povrchů jako je přírodní i umělý kámen
•
pálené i vápenopískové cihly a obkladové pásky
•
betonové tvarovky
•
nelakované střešní tašky, komínová tělesa
•
minerální omítky
POZOR: Nehodí se na zasolené a vlhké stavební materiály!
Balení:
plastová láhev 1 litr a plastový kanystr 5 litrů
Skladovatelnost:
24měsíců od data výroby (uvedeno na obalu) v neotevřeném původním obalu při teplotách +5 °C až +25 °C,.
Chraňte před mrazem a vysokými teplotami! Výrobek nesmí zmrznout!
Technická data:
Báze (aktivní látka):
Konzistence:
Obsah sušiny:
Vydatnost:
Hořlavost:
Pracovní teplota:
siloxanový polymer
kapalina (mléčná)
5%
3 – 5m2 z 1 litru
směs je nehořlavá
+5°C - +35°C
Pracovní postup:
Hydrofobní nátěr nanášejte štětcem, válečkem nebo máčením na suchý, čistý, povrch, zbavený prachu a mastnoty. Zašpiněné povrchy je nejlépe
omýt tlakovou vodou. Nedoporučuje se používat saponátů. Nanášejte pouze na vyzrálé podklady (podklady na bázi vápna a cementu nechte
vyzrát min. 28 dnů). Neřeďte! Hydrofobní nátěr aplikujte při teplotě nad +5 °C (podklad nesmí být promrzlý), nepracujte za přímého slunečního
záření, ošetřený povrch chraňte min. 24hod. před deštěm. Aplikujte 1-2 nátěry dle savosti podkladu (druhý nátěr po minimálně 5-ti hodinách).
Chraňte okolní plochy před potřísněním jejich zakrytím.
Upozornění: prostředek vždy vyzkoušejte na ploše cca 0,2 – 0,5 m2 pro kontrolu výsledného vzhledu ošetřovaného povrchu
Bezpečnost a hygiena práce:
Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé
účinky především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt
ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné
rukavice.
Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet
jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky.
V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .
Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost.Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné
použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.
OC4construction s.r.o., T. G. Masaryka 504, 738 02 Frýdek-Místek
tel./fax +420 558 621 451, www.oc4.cz ,[email protected]