Metodická informace č. 35 - Regionální rada regionu soudržnosti

Komentáře

Transkript

Metodická informace č. 35 - Regionální rada regionu soudržnosti
Metodická informace č. 35
k zástavám na majetku
Účinnost: od 18. 12. 2015
Metodická informace č. 35
~1~
Metodická informace č. 35
Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platná pro všechny subjekty
zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, kterou
se upřesňují, případně vysvětlují postupy popsané v řízené dokumentaci Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod.
k zástavám na majetku
Metodická informace č. 35 je vydávána v návaznosti na dosavadní zkušenosti Řídícího orgánu Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „Řídící orgán“) s implementací projektů financovaných
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, která s ohledem na některé nejasnosti upřesňuje
a sjednocuje postupy týkající se povolování zřízení zástavního práva na majetek dotčený realizací
projektu (dále jen „zástavní právo“), zejména v návaznosti na následné posuzování v rámci kontroly
Řídícího orgánu vůči všem příjemcům, v případech pokud již byla výše zástavního práva ze strany
příjemce řádně nahlášena a ze strany Řídícího orgánu následně povolena.
Metodická informace č. 35 upravuje postupy Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV (dále jen „PPŽP“)
v oblasti zástavního práva a vztahuje se na všechny žadatele a příjemce dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod. Postupy dle Metodické informace č. 35 jsou závazné
s účinností od 18. 12. 2015.
Dle Metodického pokynu č. 59 k zástavám na majetku, který je platný a účinný od 19. 9. 2014 již není příjemcům
povolováno zřízení zástavního práva ani do výše vlastního spolufinancování příjemce, resp. vlastního podílu
příjemce. Zástavní právo a postupy k této problematice jsou také v rámci řízené dokumentace upraveny
v obecné rovině viz kapitola 2.3.15 PPŽP, proto je nyní vydávána tato metodická informace, která má zabránit
dvojímu výkladu, odstranit případné nejasnosti a dosáhnout jednotného a rovného přístupu ke všem příjemcům.
Oblast změny:
ROP SV
Příloha 2 – Povinné přílohy žádosti o poskytnutí dotace Příručky pro žadatele a příjemce
Mezi povinné přílohy předkládané spolu se žádostí o poskytnutí dotace patří i čestné prohlášení k zástavě
majetku (viz doklad č. 32), v bodě a), kde je uvedeno následující:
„Příjemce nesmí majetek pořízený byť i jen částečně z dotace zatěžovat zástavním právem ani jakýmikoliv
věcnými právy třetích osob nejméně po dobu pěti let ode dne finančního ukončení projektu. Výjimkou jsou
případy, kdy příjemce pro účely předfinancování další části téhož projektu čerpá úvěr u některého peněžního
ústavu a v rámci jištění tohoto úvěru zatíží zástavním právem majetek vzniklý v rámci již vyúčtované etapy
projektu ROP SV. Zřídit zástavní právo na majetek pořízený z dotace je možné pouze se souhlasem
poskytovatele, maximálně však do výše vlastního spolufinancování příjemce. Tento plánovaný postup
Metodická informace č. 35
~2~
žadatel/příjemce popíše již v době podání žádosti o poskytnutí dotace, a sice v rámci přílohy Studie
ekonomického hodnocení projektu (v kapitole Finanční plán), nebo postupuje stejně jako při nahlašování změn v
projektu a o záměru předem informuje příslušný územní odbor realizace programu, který při posuzování
postupuje stejně jako při posuzování a schvalování změn projektu.“
Z výše uvedené citace vyplývá, že v řízené dokumentaci Řídícího orgánu není explicitně uvedeno, zda se
v rámci zástavního práva posuzuje pouze výše samotného úvěru nebo i příslušné budoucí pohledávky
související s poskytnutým úvěrem.
Zástavním právem může být zajištěn buď samotný úvěr na základě předložené úvěrové smlouvy s bankou, nebo
může být spolu se samotným úvěrem zajištěno i jeho příslušenství, tj. případné budoucí pohledávky. S ohledem
na zásadu dobré víry a předvídatelnosti1 je ve vztahu k příjemcům zcela zásadní, aby schválená výše
zástavního práva byla v rámci jednotlivých projektů posuzována ze strany Řídícího orgánu stejným
způsobem i s ohledem na výši zástavního práva tak, jak byla příjemcům Řídícím orgánem původně
schválena. V této souvislosti je podstatná zejména ta skutečnost, že nelze v rámci kontrol provedených ze
strany Řídícího orgánu v rámci posuzování výše povoleného zástavního práva přičítat příjemci k tíži
příslušenství úvěru, tj. případné budoucí pohledávky, které nebyly v rámci původně schválené výše úvěru, resp.
zástavního práva, zohledněny.
Výše vlastního podílu příjemce se může skládat ze způsobilých i nezpůsobilých výdajů příjemce. Pro tuto
skutečnost je však rozhodné, aby výše vlastního podílu byla v rámci projektu posuzována stejným způsobem
tak, jak byla Řídícím orgánem vyčíslena v době povolování zástavního práva.
Na závěr lze konstatovat, že u každého případu je klíčové, zda a v jaké výši měl příjemce v minulosti
zástavní právo již schváleno ze strany Řídícího orgánu či nikoliv.
Metodickou informaci schválila:
…...…………………......................................
Ing. Lenka Vašátková
Ředitelka Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod
1
V dobré víře je ten, kdo je důvodně přesvědčen o oprávněnosti svého jednání.
Předvídatelnost práv, resp. princip právní jistoty de facto znamená, že právo tíhne ke stálosti a ten, jenž se na něj spolehne, nemá být
zaskočen nějakým překvapivým a neočekávaným zvratem.
Pražská 320/8
500 04 Hradec Králové
tel.: +420 498 501 011
e-mail: [email protected]
www.rada-severovychod.cz

Podobné dokumenty

říjen 2011 - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

říjen 2011 - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod její ředitelka Ivana Dolečková, chce objekt otevřít i veřejnosti. Sociální rehabilitace, osobní asistence, poradenské a konzultační středisko bezbariérovosti pro projektanty, volnočasové a další ak...

Více

Příloha 1 - Česká inspekce životního prostředí

Příloha 1 - Česká inspekce životního prostředí však velmi individuální v závislosti na podmínkách dané lokality, a proto v ceně nákladů na sanaci (dle tab. č. 1 a č. 2) nejsou zahrnuty: - doprava kontaminovaných zemin mimo lokality při sanacích...

Více

Dana Pitchon Vašátková o Tarasovi Kuščynském

Dana Pitchon Vašátková o Tarasovi Kuščynském Dana Pitchon Vašátková (*1948) začínala jako sportovní gymnastka, ale od roku 1966 byla jednou z předních československých modelek a  posléze se stala i  fotografkou. V  roce 1979 se provdala do US...

Více

Souhrnná hodnotící zpráva OP 4.1

Souhrnná hodnotící zpráva OP 4.1 12. kolo výzvy bylo vyhlášeno pro předkládání projektů v následující oblasti podpory Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod: 4.1 – Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání. Pro j...

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání s pracovním názvem Školní vzdělávací program pro BONI PUERI – základní uměleckou školu. Úprava školního vzdělávacího programu byla provede...

Více