3 - 9 - Volný let

Komentáře

Transkript

3 - 9 - Volný let
OBSAH ČÍSLA 4/2007
Jednání komise pro volné modely, M.Chudoba...............................................4
Soustředění juniorské reprezentace, J.Straka................................................6
Pravidla: jak je to?, Ing.Jan Vosejpka..............................................................6
MS magnetem řízených větroňů, MUDr. Josef Hacar......................................7
Model kategorie F1E mistra světa Alaina Rouxe...........................................10
Začínáme s volnými modely 7., M.Chudoba..................................................11
Světový pohár volných modelů 2007, M.Chudoba........................................14
MČR modelů kategorie F1E, J.Kubeš...........................................................16
MČR modelů kategorie F1GHJ, M.Chudoba.................................................17
MČR modelů kategorie A3, P30 a H, M.Chudoba..........................................17
MČR žáků v kategoriích H,P30,A3,F1H a F1A, Petr Vašina...........................18
MČR modelů kategorie F1ABC, M.Chudoba................................................20
Soutěž halových modelů v Litoměřicích, J.Kubeš.........................................21
Krátké ohlédnutí za sezónou 2007, J.Kubeš.................................................21
Drncův memoriál, Ing. Lubomír Koutný.........................................................22
Malý výlet do historie volných modelů, Wakefield D 130, J.Kubeš..................23
Něco na večer, model kategorie P 30- ŽOFKA, J.Kubeš................................24
PI liga 2007, M.Chudoba..............................................................................24
ČP kategorie F1G,H 2007, M.Chudoba........................................................27
ČP kategorie F1E 2007, Ing. Vojtěch Zima....................................................27
ČP F1A,B,C 2007, Ing.Ivo Kornatovský........................................................28
Zamyšlení nad výběrem reprezentace F1ABC, Ing. Jan Vosejpka................30
Kvalifikace žáků na jejich MČR žáků, Ing. Lubomír Koutný............................30
MODELÁŘSKÝ MAGAZÍN - VOLNÝ
LET
Ing. Michal Chudoba, Uherská 617, 190 17 Praha 9
mobil 728 068 199; E-mail: [email protected]
VOLNÝ LET 4/2007
KVARTÁLNÍK
P
omalu končí rok 2007 a tak nastal
čas bilancování uplynulé sezóny
a plánování té nové.
V tomto čísle Volného letu je velká
pozornost věnována prezentaci výsledků,
ať už soutěží Českého poháru, tak i Poháru světového. Také jsou zde kompletní
výsledky podzimních MČR. Zvlášť mě těší
velmi dobře uspořádané MČR žáků za
ředitelování Petra Vašiny. Úspěšně také
proběhlo podzimní soustředění juniorské
reprezentace pod vedením nového
trenéra juniorů Jaroslava Straky z Písku.
V příštím roce dojde ke změně formy
magazínu VOLNÝ LET. Přestane vycházet v tištěné formě jako čtvrtletník a přestěhuje se na internetové stránky. Zde budou průběžně uveřejňovány stránky ve
stejné formě na jakou jste zvyklí, ale již ne
jako čtvrtletník, nýbrž jako průběžně číslovaná ročenka. Kdo bude mít zájem může
si stránky vytisknout a na konci roku sešít
do již zmíněné ročenky.
Výhodou by měla být větší aktuálnost
informací, širší dostupnost a hlavně odpadne agenda s rozesíláním a utrácením
za poštovné. Volný let bude zdarma
přístupný každému zájemci. Ti co nemají
přístup k internetu a budou mít o VL zájem
jistě ve svém klubu najdou někoho, kdo jim
těch několik stránek jednou za čas
vytiskne. Do budoucna plánuji i uveřejnění
starších čísel.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří
dosud do Volného letu přispívali a požádat
i ostatní o zasílání svých příspěvků, aby
byl náš magazín pestrý a zajímavý.
A protože končí rok, chtěl bych všem
volným modelářům popřát krásné a
pohodové vánoce a všechno nejlepší v
roce 2008.
Letu zdar a volnému zvlášť
přeje
Michal Chudoba
- 3 -
KOMISE PRO
VOLNÉ MODELY
Jednání komise pro
volné modely
Dne 5.10.2007 proběhlo v restauraci “Skleník” na Rané souběžně s
MČR F1E jednání komise pro volné
modely. Zúčastnili se: Ing. Michal
Chudoba, Ing. Vojtěch Zima, Ing. Ivo
Kornatovský, MUDr. Josef Hacar,
Josef Kubeš, Václav Jiránek.
Omluvili se Ing.Ivan Hořejší a Pavel
Bejček.
1. Jednotliví trenéři stručně zhodnotili výsledky na letošních ME a MS.
V kategoriích volných modelů v roce
2007 dosáhli medailových výsledků
jen haloví modeláři v kategorii F1D na
ME v Srbsku v Bělehradě 27.-31.8.
2007. Družstvo seniorů ve složení
Mikita Kaplan, Josef Kubeš a Klára
Kaplanová získalo po dlouhých 33
letech opět medaili a to bronzovou.
Družstvo juniorů ve složení Jan Klik,
Robert Horák a David Šanda zde
získalo stříbrné medaile. Juniorka Gabriela Kaplanová zvítězila a obhájila
titul mistrině Evropy z posledního ME
ve Francii.
2. Komise projednala a schválila
návrh pořadatelů MČR a SP 2008.
3. Byla projednána příprava kalendáře soutěží na rok 2008, kontrola
důležitých soutěží (ČP, MČR, SP),
zabránit kolizi termínů ČP, MČR s ME,
MS a SP.
4. Koordinátoři ČP předložili návrh
soutěží zařazených do seriálu soutěží
ČP v roce 2008. V roce 2008 se bude
ČP létat v kategoriích F1ABC, F1GH,
F1E a nově v kat. P3. Za koordinaci
ČP v kategoriích F1ABC odpovídá Ivo
Kornatovský, v kategoriích F1GH Pavel Bejček, v kategorii F1E Vojtěch
Zima a P3 Josef Kubeš.
Pravidla ČP kategorie F1ABC na
rok 2008
Závazné podmínky pro pořadatele:
1. Soutěž zařazená do seriálu ČP se musí
uskutečnit mezi 1.lednem a konáním MČR v
příslušné kategorii.
2. K soutěži musí být připuštěn každý člen
SMČR, který se přihlásí a zaplatí vklad v
termínu uvedeném v propozicích soutěže,
případně nečlen SMČR, který splní podmínky
pro jeho účast na soutěži ČP. V celkovém
- 4 -
hodnocení ČP bude uveden každý účastník
vlastnící platnou sportovní licenci SMČR.
3. Soutěže se konají podle platných
pravidel FAI, včetně počtu a délky trvání
soutěžních kol. Výjimkou je, že si soutěžící
mohou měřit navzájem.
4. Maximum pro každé kolo je 180 vteřin.
Pořadatel může v případě kol, kdy se
nepředpokládá termická aktivita použít změnu
délky maxima pro daná kola, a to ve formátu
180 + (30, 60, 90, 120, atd.). Pořadatel je
povinen v propozicích informovat o možnosti
použití změny délky letového maxima.
Dosažený plus čas se použije jako čas pro
jedno (případně další) kolo rozlétávání.
Zkrácení maxima může být použito pouze v
případě závažně nepříznivých letových
podmínek, nepřehledný terén, ztráta modelů,
atd.
5. Výsledky se zapisují na výsledkovou
tabuli, která je veřejně přístupná ke kontrole.
6. Případné změny termínu soutěže,
odložení, atd. musí být včas (tj. nejpozději týden
před konáním soutěže) oznámeny všem
přihlášeným a koordinátorovi ČP. Důvod ke
změně termínu musí být opodstatněný, např.
nedostupnost plochy. Veškeré změny termínů
soutěží ČP oproti kalendáři soutěží budou
posouzeny komisí volného letu, a v případě
zjištění neopodstatněnosti změny mohou být
výsledky soutěže vyškrtnuty z celkových
výsledků ČP.
7. V případě špatného počasí, zjištěného na
místě a v den konání soutěže, takového, že
nelze v určený termín odlétat ani část soutěže,
je možné po dohodě s přítomnými soutěžícími
soutěž přeložit na jiný termín. Pořadatel má za
povinnost tuto změnu okamžitě nahlásit všem
přihlášeným a koordinátorovi ČP. Oprávněnost
změny termínu bude přezkoumána komisí
volného letu s důsledky jako v bodě 6.
8. Nejpozději do týdne po soutěži vydá
pořadatel soutěže výsledkovou listinu a po
jedné její kopii pošle na adresu koordinátora ČP
a trenéra příslušné kategorie. Lze e-mailem,
faxem, poštou.
Doporučení pro pořadatele:
1. Je doporučeno zajistit alespoň jednoho
časoměřiče na deset soutěžících.
2. Doporučená uzávěrka přihlášek
maximálně týden před soutěží.
3. Prosíme pořadatele, aby s ohledem na
to, že na základě výsledků ČP je sestavována
širší reprezentace, zajistili maximální
regulérnost soutěže.
4. Doporučujeme pořadatelům mít
vyřešený souhlas majitele plochy, kde se
soutěž koná, a též okolních pozemků pro den
konání soutěže v zájmu dobrých vztahů a též
pro budoucnost volného letu.
Hodnocení:
Výsledky na jednotlivých soutěžích jsou
obodovány podle dosaženého umístění.
Boduje prvních čtrnáct soutěžících, bodují
pouze soutěžící s nenulovým výsledkem. V
případě rovnocenného umístění se body za
umístění sečtou a rovným dílem rozdělí mezi
soutěžící.
Do konečného pořadí ČP se započítávají
čtyři nejlepší bodové výsledky. V případě
rovnosti bodů rozhoduje nejlepší dosažené
pořadí na jedné soutěži ze započítávaných
soutěží (tj. počet prvních míst, resp. počet
druhých míst atd.), v případě rovnosti pátý a
další výsledek, v případě rovnosti umístění na
více obsazené soutěži.
Celkový vítěz každé kategorie obdrží na
jeden rok putovní pohár.
Celkové vyhodnocení a vyhlášení vítězů je
prováděno na MČR.
Pravidla ČP kategorie F1E na rok
2008
Závazné podmínky pro pořadatele:
1. Soutěž zařazená do seriálu ČP se musí
uskutečnit mezi 1.lednem a konáním MČR v
příslušné kategorii.
2. K soutěži musí být připuštěn každý člen
SMČR, který se přihlásí a zaplatí vklad v
termínu uvedeném v propozicích soutěže,
případně nečlen SMČR, který splní podmínky
pro jeho účast na soutěži ČP. V celkovém
hodnocení ČP bude uveden každý účastník
vlastnící platnou sportovní licenci SMČR.
3. Soutěže se konají podle platných
pravidel FAI, včetně počtu a délky trvání
soutěžních kol. Výjimkou je, že si soutěžící
mohou měřit navzájem.
4. Maximum určí pořadatel podle počasí a
letového prostoru zpravidla od 120 do 300
vteřin.
5. Výsledky se zapisují na výsledkovou
tabuli, která je veřejně přístupná ke kontrole.
6. Případné změny termínu soutěže,
odložení, atd. musí být včas (tj. nejpozději týden
před konáním soutěže) oznámeny všem
Tabulka hodnocení soutěží ČP v kategoriích F1A,B,C,G,H,J
umístění
body
1
25
2
20
3
15
4
12
5
10
6
9
7
8
8
7
9
6
10
5
11
4
12
3
13
2
14
1
VOLNÝ LET 4/2007
přihlášeným a koordinátorovi ČP. Důvod ke
změně termínu musí být opodstatněný, např.
nedostupnost plochy. Veškeré změny termínů
soutěží ČP oproti kalendáři soutěží budou
posouzeny komisí volného letu, a v případě
zjištění neopodstatněnosti změny mohou být
výsledky soutěže vyškrtnuty z celkových
výsledků ČP.
7. V případě špatného počasí, zjištěného
na místě a v den konání soutěže, takového, že
nelze v určený termín odlétat ani část soutěže,
je možné po dohodě s přítomnými soutěžícími
soutěž přeložit na jiný termín. Pořadatel má za
povinnost tuto změnu okamžitě nahlásit všem
přihlášeným a koordinátorovi ČP. Oprávněnost
změny termínu bude přezkoumána komisí
volného letu s důsledky jako v bodě 6.
8. Nejpozději do týdne po soutěži vydá
pořadatel soutěže výsledkovou listinu a po
jedné její kopii pošle na adresu koordinátora ČP
a trenéra příslušné kategorie. Lze e-mailem,
faxem, poštou.
Doporučení pro pořadatele:
1. Je doporučeno zajistit alespoň jednoho
časoměřiče na deset soutěžících.
2. Doporučená uzávěrka přihlášek
maximálně týden před soutěží.
3. Prosíme pořadatele, aby s ohledem na to,
že na základě výsledků ČP je sestavována
reprezentace, zajistili maximální regulérnost
soutěže.
4. Doporučujeme pořadatelům mít vyřešený
souhlas majitele plochy, kde se soutěž koná, a
též okolních pozemků pro den konání soutěže v
zájmu dobrých vztahů a též pro budoucnost
volného letu.
Hodnocení:
1. Výsledky na jednotlivých soutěžích jsou
obodovány podle dosaženého umístění.
2. Boduje prvních 8 soutěžících, bodují
pouze soutěžící s nenulovým výsledkem. V
případě rovnocenného umístění se body za
umístění sečtou a rovným dílem rozdělí mezi
soutěžící.
3. Do konečného pořadí ČP se započítávají
čtyři nejlepší bodové výsledky. V případě
rovnosti bodů rozhoduje nejlepší dosažené
pořadí na jedné soutěži ze započítávaných
soutěží (tj. počet prvních míst, resp. počet
druhých míst atd.), v případě rovnosti pátý a
další výsledek, v případě rovnosti umístění na
více obsazené soutěži.
Pravidla ČP kategorie F1GHJ na
rok 2008
Jsou totožná s pravidly F1ABC s výjimkou
nominace reprezentace. Soutěže se létají na 5
kol s maximem 120 vteřin - koordinátor Pavel
Bejček.
Hodnocení ČP kategorie F1GHJ je stejné
jako u kategorií F1ABC:
5. Komise projednala a schválila
návrh členů komise pro volné modely
do jury MČR a SP v roce 2008
MČR F1ABC Ing.Ivo Kornatovský
MČR F1G,H,J MUDr.Josef Hacar
MČR F1D, P3, Ing.Ivo Kornatovský
MČR A3,P30 a H Josef Kubeš
MČR F1E Ing. Michal Chudoba
MČR žáků F1A, F1H, A3, P30 a H
Ing.Michal Chudoba
SP F1E Josef Kubeš
SP F1ABC Ing. Ivo Kornatovský
VOLNÝ LET 4/2007
6. Plán výjezdů na MS, ME v roce
2008, požadavky na vozidlo SMČR,
příprava
MS F1D sen. + jun., Bělehrad, Srbsko,
termín 17.-22.8.2008
Team manager Josef Kubeš
F1D senioři 3 reprezentanti - bude upřesněno
na základě výsledků na soustředění
F1D junioři 3 reprezentnti - bude upřesněno na
základě výsledků na soustředění
Na výjezd na ME F1ABC je požadována
svazová dodávka
MS F1ABP jun., Kyjev, Ukrajina
termín 4.-10.8.2008
Team manager Jaroslav Straka, asistent TM
Václav Jiránek
F1A 3 reprezentanti
bude upřesněno na
základě výsledků na soustředění
F1B 2 reprezentanti Stanislav Absolon, Matouš
Brdek
F1P 1 reprezentant Michal Berek
Na výjezd na ME F1ABC je požadována
svazová dodávka
V průběhu roku předpokládám opět 2x
soustředění a to v květnu se SP na Všechově a
v listopadu opět na Všechově
ME F1ABC sen., Pazardzik, Bulharsko
termín 31.8-6.9.2008
Team manager Ing.Ivo Kornatovský
F1A Bohuslav Rýz, Dušan Ibehej, Dušan Frič,
náhradník Michal Dvořák
F1B Vladislav Urban, Milan Nový, Jan Čihák,
náhradník Jan Šimlík
F1C Josef Blažek, Jaroslav Blatný, Pavel
Kroča, náhradník Václav Patěk
Na výjezd na ME F1ABC je požadována
svazová dodávka
ME F1E sen. + jun., Kaltensundheim, Rhön,
Německo, termín 13.-20.9.2008
Team manager MUDr. Josef Hacar
F1E senioři Ing. Vojtěch Zima, Jaromír Orel,
Ivan Crha
F1E junioři 3 reprezentanti - bude upřesněno
na základě výsledků na soustředění
V průběhu roku předpokládám opět 2x
soustředění pro juniory
7. Nominační kritéria pro výběr do
reprezentace na rok 2009 (platí pro
létání v roce 2008)
Nominačních kriteria do reprezentace ČR v
kat. F1E pro rok 2009
Jako nominační kritéria pro kategorii F1E,
podle kterých se bude létat sezóna 2008 a
sestavovat reprezentační družstvo pro MS
2009 v Německu, budou následující:
Zařazení do reprezentačního družstva ČR v
kat. F1E pro rok 2009 bude nabídnuto se
souhlasem finanční spoluúčasti při hrazení
nákladů na ME prvním třem (v případě
odmítnutí dalším) seniorům a juniorům v pořadí
dle součtu bodů ze čtyř nejlepších soutěží v ČR
(dle seznamu) + MČR (MČR se bude hodnotit
jako jedna soutěž při jakémkoliv počtu odlétaných kol, body se budou přidělovat z celkového pořadí).
Maximální počet započítávaných soutěží je
tedy 5 a maximálně možný počet dosažených
bodů je 50.
V případě rovnosti součtu dosažených bodů
na kterémkoliv místě určuje pořadí další
kriterium:
1. lepší celkové umístění na MČR 2008
2. lepší páté umístění na hodnocené soutěži v
kalendáři v ČR
Do hodnocení repre nominace jsou zařazeny soutěže:
22.a 23.3. 2x SP Hranice.......................(Zima)
29.a 30.3. 2x Raná........(Kornatovský, Bejček)
srpen
2x Větrníky.......(Doupovec, Ondák)
6.a 7.9. 2x Medlov...........................(Berger)
říjen
2x Raná..............................(Blažek)
říjen
M-ČR Větrníky........................(Orel)
Poznámka: body z jednotlivých soutěží se
budou přidělovat samostatně juniorům a seniorům. Z celkového pořadí se redukuje samostatné pořadí juniorů a samostatné pořadí seniorů.
Nominační kritéria pro reprezentační
družstvo ČR F1ABC pro MS 2009 v
Chorvatsku.
Členství v reprezentačním družstvu ČR bude nabídnuta s podmínkou finanční spoluúčasti
těmto soutěžícím ČR:
1) Stát se členem reprezentačního družstva ČR
má automatický nárok soutěžící, který v roce
2008 dosáhne více jak 100 bodů v SP, max.
však do 2 členů repre družstva v dané kategorii
2) Člen širšího reprezentačního družstva ČR
Pořadí pro širší reprezentační družstvo se
stanoví z pořadí v ČP (tj. 4 nejlepší soutěže) +
pořadí soutěžících v SP (hodnocení dle pořadí
jako jedna soutěž ČP)
Počet členů širšího družstva je prvních sedm v
dané kategorii. Každý reprezentant nominující
se automaticky ze SP snižuje tento počet o dva
členy.
Jmenování do širšího reprezentačního
družstva bude dle pořadí ČP a SP k 31.8. 2008
a tito jmenovaní se utkají o zbylá místa v
reprezentačním družstvu ČR (1-3 místa + náhradník) na MČR v daném roce (Olomouc
20.9.2008).
Před MČR budou členové širšího družstva osloveni, jestli s jmenováním do širšího družstva
souhlasí. Po skončení MČR bude jmenováno
reprezentační družstvo ČR pro rok 2009 a
náhradníci v jednotlivých kategoriích dle pořadí
širší reprezentace na MČR.
3) Soustředění reprezentačního družstva se
uskuteční v rámci soutěže ČP v dostupnosti
trenéra a na soutěži SP F1ABC v ČR,
reprezentanti budou včas informováni.
Návrh výběru juniorů do širší reprezentace
v kategoriích F1A,B,P na ME 2009 (platí pro
létání v roce 2008)
kategorie F1A: 8 reprezentantů
3 stávající reprezentanti
1 z MR juniorů
1 z MR žáků
1 „divoká karta“
doplnit do celkového počtu podle žebříčku 2007
juniorů a žáků podle dosaženého času
Kategorie F1B: 5 reprezentantů
2 stávající reprezentanti
1 z MR juniorů
1 „divoká karta“
doplnit do celkového počtu podle žebříčku 2007
juniorů a žáků podle dosaženého času
Kategorie F1P: 3 reprezentanti
1 stávající reprezentant
2 „divoká karta“
Výběr do užšího reprezentačního družstva na
základě součtu dosažených výsledků na
výběrové soutěži v rámci podzimního a jarního
soustředění. Podmínkou zařazení do družstva
je předložení tří letuschopných modelů, ochota
- 5 -
Pravidla: jak to je?
finančně se podílet na krytí nákladů spojených s
reprezentací a schopnost pracovat pro team
(návratová služba, obsluha radiostanice,
vypouštění modelů...).
případě změna pravidel,ale sladění definicí
jednotlivých odstavců s definicemi pravidel FAI.
Všechny tyto úpravy by měly vést ke sjednocení
pravidel pro létání s halovými modely,a měly by
ujasnit výklad jejich jednotlivých částí.Zároveň
by měly zjednodušit a zpřesnit práci sportovních komisí při rozhodování ve sporných
situacích vzniklých během létání.
termínem konání MČR P3 v roce 2008.
12. Proces schvalování a zveřejMěření času: „4B.11.6 Zaznamenaný
ňování rekordů
čas je průměrem časů zjištěných oběma
Jsou určité situace, do kterých se modelář
dostane, a které je nutno řešit podle pravidel.
8. Postupové klíče na MČR
Potíž ovšem mnohdy nastane s jejich výkladem. Ne všechno se dá probrat na školení
Postupový klíč pro účast na MČR v roce
rozhodčích, modelářská praxe na letišti je vel2008 volných kategorií
mi pestrá na různé události. Proto vznikl ná11. Rekordy volných modelů
pad některé situace popsat, aby si i ostatní
Kategorie P3
Seznámení s novými rekordy volných modeláři v podobných situacích věděli rady...
Podmínkou přístupu na MČR je umístění v
Naší prioritou musí být, aby se soutěže
oficiálním žebříčku SMČR za rok 2007, nebo modelů a se stavem jejich schvalování.
létaly korektně a podle pravidel.
-mchúčast na veřejné soutěži kategorie P3 před
Kategorie F1D
Podmínkou přístupu na MČR je umístění v
oficiálním žebříčku SMČR za rok 2007, nebo
účast na veřejné soutěži kategorie F1D před
termínem konání MČR F1D v roce 2008.
časoměřiči, zaokrouhlený na nejbližší celý
nižší počet sekund,...“. Takže změřený čas
179,9 s není max, ale pouze 179 s.
Zároveň z definice neúspěšného
pokusu (4C 3.1.5.f) „Doba letu je kratší
Kategorie H, P30 a A3
než 20 sekund a let nebyl ukončen funkcí
Podmínkou přístupu na MČR je splnění
výkonnostního limitu na soutěži pořádané
determalizátoru“, plyne, že pro uznání
SMČR (veřejná soutěž v kalendáři SMČR) v
opravy (druhého pokusu) musí být změroce 2008:
řeno maximálně 19,99 s. Dvacet sekund i
A3
200 s
13.
Zveřejňování informací o bez desetin je už platný pokus bez nároku
Házedla
250 s
volných modelech na webových na opravu. Platí pro všechny volné kateP30
350 s
gorie!
stránkách SMČR,
Kategorie F1G,F1H a F1J
Podmínkou přístupu na MČR je splnění
výkonnostního limitu na soutěži pořádané
SMČR (veřejná soutěž v kalendáři SMČR) v
roce 2008:
F1G
450 s
F1H
450 s
F1J
450 s
Kategorie F1A, F1B a F1C
Mistr republiky 2007 v kategorii F1A, F1B a F1C
a členové širšího reprezentačního družstva
mají zajištěn přímý postup na MČR. Podmínkou
přístupu na MČR pro ostatní soutěžící je
splnění výkonnostního limitu na soutěži
pořádané SMČR (veřejná soutěž v kalendáři
SMČR) v roce 2008:
F1A
900 s (na soutěži létané na 7 kol)
650 s (na soutěži létané na 5 kol)
F1B
900 s (na soutěži létané na 7 kol)
650 s (na soutěži létané na 5 kol)
F1C
900 s (na soutěži létané na 7 kol)
650 s (na soutěži létané na 5 kol)
Kategorie F1E
Mistr republiky 2007 v kategorii F1E a členové
širšího reprezentačního družstva mají zajištěn
přímý postup na MČR. Podmínkou přístupu na
MČR pro ostatní soutěžící je účast na soutěži
Českého poháru v roce 2007, nebo účast na
soutěži ČP kategorie F1E před termínem
konání MČR F1E v roce 2008.
9. Informace ze zasedání podkomise volného letu FAI, vliv závěrů na
úpravu pravidel a létání od roku 2008
Komise pro volné modely navrhuje povolit
pro soutěže ČP F1ABC konané v roce
2008
létání a hodnocení společně v
kategoriích F1C a F1P.
10. Pravidla návrh úpravy od roku 2008
Návrh úpravy národních pravidel pro volné
modely kategorii P3 a A6
Smyslem těchto úprav není v žádném
- 6 -
Komise pro volné modely konstatuje, že
proces schvalování a zveřejňování je velmi
zdlouhavý a byrokratický (rekordy ustavené na
konci roku 2006 ještě nebyly nikde zveřejněny
kategorie F1N, Rudínský). Žádáme o zjednání
nápravy v této oblasti a o včasnou aktualizaci
tabulky rekordů na webových stránkách SMČR.
Komise dále žádá o zveřejňování informací
na webových stránkách zejména informace
týkající se nominačních kritérií pro výběr do
reprezentace, žebříčky a rekordy.
14. Požadavky na investice
Komise žádá SMČR o zakoupení:
- elektronického anemometru pro měření přípustné hranice rychlosti větru na soutěžích
volných modelů
- 2 x10 ks nabíjecích tužkových akumulátorů do
5 ks svazových vysílaček + nabíječky pro
celkem 10 ks tužkových akumulátorů
- putovní poháry pro soutěže ČP F1B, F1G, F1H
a P3
Komise dále žádá o zabezpečení výroby
oficiálních diplomů pro potřeby soutěží MČR,
SP a ČP
Oprava a nový pokus: (4C 3.1.4 až 6)
Pokud se první pokus o platný let nezdaří
a vznikne tak neúspěšný pokus, má soutěžící nárok na druhý pokus, který je platný
vždy. Jsou ovšem případy, kdy se pokus
může opakovat, aniž by došlo k vyčerpání
pokusu. Je to v případě srážky modelu
a) v průběhu vzletu s cizí osobou,
b) při vleku s jiným, volně letícím modelem
a když nelze pokračovat v letu,
c) během letu s jiným modelem nebo
šňůrou - zde si mohu zvolit, zda chci let
uznat či nikoliv.
Tedy, pokud se i v jednom kole pětkrát
srazím s nějakým modelem, stále jsem
ještě nevyčerpal ani první pokus. Platí pro
všechny volné kategorie, u kategorií, kde
nejsou šňůry (B,C) platí pouze srážky s
cizí osobou a cizím modelem.
Předseda komise pro volné modely
Ing.Michal Chudoba
ing.Jan Vosejpka Plzeň
SOUSTŘEDĚNÍ JUNIORSKÉ REPREZENTACE
Za poměrně příznivého počasí s teplotou okolo nuly a mírného větříku se uskutečnilo podzimní soustředění širší juniorské reprezentace ve volných kategoriích
F1A,B a P.
Soustředění probíhalo ve dvou částech. V dopoledních hodinách se odlétala
nominační soutěž a odpoledne proběhlo
vyhodnocení sezony a materiálová dotace
v klubovně LMK Sezimovo Ústí.
Na soutěži si v kategorii F1A nejlépe
vedl Petr Svoboda, který je ve velmi dobré
formě. Soutěž jako jediný odlétal bez ztráty “květinky”. Velmi dobře zalétal jeho klubový kolega Marek Jurina, který zaznamenal nepatrnou ztrátu 6 vteřin. Na třetím
místě skončila Tereza Vosejpková z klubu
Bratrstva volného letu.
Nedostatek gumičkářů v poslední době se projevuje i mezi juniory. Mezi dvěma
reprezentanty si lépe vedl Stanislav Absolon.
Jediný reprezentant v kategorii F1P
Michal Berek z Ostravy Hrabůvky se ze
soustředění omluvil.
F1A
1. Petr Svoboda, Kroměříž..........................900
2. Marek Jurina, Kroměříž...........................894
3. Tereza Vosejpková, Plzeň........................875
4. Jiří Minařík, Kroměříž..............................828
5. Adam Blažek, Sezimovo Ústí...................822
6. Jan Vosejpka, Plzeň................................816
7. Marie Vosejpková, Plzeň.........................778
F1B
1. Stanislav Absolon, Sezimovo Ústí...........392
2. Matouš Brdek, Sezimovo Ústí..................341
trenér juniorů F1ABP,
Jaroslav Straka, Písek
VOLNÝ LET 4/2007
MISTROVSTVÍ SVĚTA
magnetem řízených větroňů kategorie F1E
Rumunsko, Turda 29.08.2007
Modely řízené magnetem mají v
naší zemi dlouhou tradici a tato kategorie je jednou z nejúspěšnějších co
do počtu přivezených medailí z Mistrovství světa a Evropy. Na minulém
mistrovství kralovali naši junioři na
špici v jednotlivcích i družstvech, na
loňském mistrovství Evropy se senioři
prodrali na nejvyšší stupeň vítězů v
družstvech. Vždycky však jde o velkou taktickou bitvu, kde i malé chyby
mohou vést do druhé poloviny startovního pole.
Naše výprava se do dějiště mistrovství přesouvala postupně čtyřmi
osobními vozy, protože modely jsou
převáženy v rozměrných bednách. Již
tři dny před MS dorazila do Turdy
výprava seniorů - František Doupovec, Jaromír Orel a Ing. Vojtěch Zima
s Josefem Filipem juniorem a seniorem. Den před mistrovstvím přijeli
zbylí dva naši juniorští zástupci Vojtěch Ludwig a Jan Winkler v doprovodu podpůrného personálu juniorského týmu Jana Winklera a Štefana
Ondáka. S nimi přibyl i vedoucí výpravy MUDr. Josef Hacar. Cesta do dějiště mistrovství je poměrně velmi
únavná a přestože jsme využili dálnici
na Slovensku i v Maďarsku, cestovali
jsme těch 910 km. celých 14 hodin.
Senioři se před šampionátem zúčastnili soutěže Světového poháru,
ale za větru a deště se jim v soutěži
pojmenované po známem rumunském volňáskáři „Popa Gringu Cup“
příliš nedařilo. Skončili na 8.(Orel),
22.(Zima ) a 50.(Doupovec) místě.
Zvítězili otec a syn Draghici z Rumunska, třetí byl dosud úřadující mistr
světa Kubit z Polska.
Vlastní mistrovství bylo zahájeno
na náměstí v Turdě slavnostním nástupem družstev a projevy funkcionářů FAI se starostou města. Po představení jury, které předsedal známý
exmistr světa v RC akrobatech p. Emil
Ginzendaner ze Švýcarska, následovalo již tradiční vystoupení tanečního
souboru v lidových krojích. Večer
jsem se zúčastnil setkání team managerů s instrukcemi k organizaci a
losování startovišť jednotlivých druž-
VOLNÝ LET 4/2007
stev. To se protáhlo dlouho do noci. Ve
středu jsme vstávali všichni časně,
abychom byli co nejdříve na kopci a
ještě si osahali vzduch. Bylo úplné
bezvětří, pod mrakem ale nepršelo.
Všichni soutěžící vytáhli velké a lehké
modely, které se většinou majestátně
ploužily k úpatí svahu, kde začínal
kukuřičný porost.
První kolo začal náš Ing. Zima .
Použil velkého modelu ze styroporu o
rozpětí 240cm. Po pěkném letu
dosáhl bezpečně maxima. Jaromír
Orel vyhodil svůj speciál s dvojitým
lomením a rovněž byl úspěšný. František Doupovec však s poněkud natlačeným modelem zaznamenal naši
první ztrátu 32 sec. Z juniorů byl v
Winkler, který dal jen 131 sec. z 300
možných. Ve třetím kole si hodně polepšili Filip a Ludwig, když jim do
maxima chybělo jen pár sekund, zato
Winkler s promočeným modelem odhoupal za pouhých 44 sec.
Senioři zvládli 3. kolo na výbornou.
Stále se létalo téměř za bezvětří, jen
na dokluz z kopce. Ve čtvrtém kole
nepomohlo Orlovi ani pěkné vyhození
se ziskem výšky. Model přistál v kukuřičném poli za 251 sec. Zima i Doupovec maxima bezpečně uletěli. Maximum přidal i junior Ludwig, žel jeho
teamoví kolegové zaletěli jen slabých
210 a 196 sec. Zážitkem bylo zakončení letu slovenského reprezentanta
Jana Šmeringaje na drátech elektric-
Werner Ackermann (vlevo) obsadil třetí místo. Před rozhodujícím letem se radil se
zástupcem Německého aeroklubu v CIAM FAI p.Webekingem.
první kole plný jen Ludwig, Filip i
Winkler dosáhli jen na 65% plného
času. V druhém kole letěl opět výborně Zima, bohužel Orel ztratil 50 sec.
Doupovec se nakonec nechal přemluvit a mírně natáhl výškovku na svém
„Anjeliku“. Nejen že se model v závěru
letu nerozhoupal, jak se Franta obával, ale dolétal s tímto seřízením celou
soutěž. Bylo znát, že i v malém termickém stoupání „je to ono“. Všichni naši
junioři ve druhém kole ztratili, nejvíce
kého vedení. Uhlíkový model způsobil
zkrat s mohutným zábleskem a výbuchem, při kterém shořela obě uhlíková
křídla. Pryskyřice se z uhlíkových trubek žárem vypařila a zbyl jen chomáč
uhlíkových vláken. Kevlarový trup vydržel a také časovač byl funkční. Názorná ukázka účinku karbonové bomby… V pátém kole se ovzduší konečně probudilo a rázem se zvedl vítr na 3
m/s, chvílemi až 5 m/s. Bylo nutno
modely dovážit, aby se zrychlil jejich
- 7 -
Milan Valaštiak skončil celkově na 31. místě, ale to mu náladu nepokazilo...
let a nebyly zafouknuty za kopec do
závětří. Nebo použít jiný, rychlejší
model. Pro druhou variantu se rozhodl
Ing. Zima. Bere osvědčený model
HBO s laminátovým křídlem a provedl
několik zkušebních letů. Model zkoušel hodně vlevo od startoviště a neuvědomil si, že zde nastavuje řízení více doprava. Samotný model rovněž
„táhne“ trochu doprava - přece jen je
to překroucená A-dvojka. Mezitím odlétá Orel maximum, když svůj aparát
dovážil olovem, a ten v levém traversu
zalétá až k vojenskému tankodromu.
Jeho výkon je „odměněn“ 23.místem v
celkovém pořadí. V družstvech si držíme druhé místo a vzhledem k optimálním podmínkám mě ani nenapadlo, že by to mohlo skončit jinak. Spíše
jsem čekal, že chybu ještě udělá někdo ze soupeřů. Ing.Zima se vrací na
startoviště a po krátkém čekání vypouští model do slabého závanu. Model zpočátku stoupá do 50 m, směřuje
však vpravo, kde je malý protisvah.
Ostatní modely pokračují rovně pro
jistá maxima. Náš, čím více se blíži
svahu, tím více je srážen rotorem za
ním k zemi. Let končí za 174 sec. A s
ním i naše naděje na medaili. Jako
jednotlivec končí Vojta Zima z našich
nejhůře, na 27. místě. Franta Doupovec odletí v pohodě maximum a stává
se tak nejlepším z družstva, přestože
- 8 -
celou soutěž létal s půlminutovou
ztrátou z prvního kola. Celkově 9. místo ho řadí do první čtvrtiny ve světové
elitě. Také junior Ludwig letí naplno,
Pepa Filip 246 a Winkler 130 sec. To
mezi juniory znamená pěkné 5.místo
pro Vojtu Ludwiga, který tak důstojně
oslavil své 15. narozeniny. Pro Pepu
Filipa místo 20. a poslední, 24 místo
pro teprve jedenáctiletého Honzíka
Winklera.
Zlatou medaili mezi juniory získal
Adrian Secan z Rumunska, který neztratil ani vteřinu, Mateus Kanczok z
Polska byl stříbrný výkonem 487,34%
na vítěze a bronzový Armin Mang z
Rakouska - 479,34% .Smutně se tedy
pro nás uzavírá letošní Mistrovství
světa. Neprosadili jsme se v jednotlivcích ani družstvech. Družstvo seniorů je finálně 6. ze 12, junioři rovněž 6.
z 10 teamů. A jak létali ostatní? Výborně si vedli domácí Rumuni, kteří
skončili na první příčce v seniorech i
juniorech. Skvělí byli Francouzi senioři 2., junioři 3., když se před ně dostali junioři z Polska. Třetí v družstvech seniorů skončili Švýcaři. Soutěž
ale ještě není u konce! Do finále či
rozlétávání postoupilo šest soutěžících, mezi nimi i obhájce titulu Stanislav Kubit z Polska, který měl skvěle
načasovanou formu. Rozlétávání začíná až před 18. hodinou na druhé
straně kopce, protože mírný vánek se
otočil o 180°. Startoviště se přesunulo
o nejméně 70 metrů níže a letělo se do
úzkého, doleva se stáčejícího údolí.
Maximum 7 minut neuletěl nikdo, nejblíže (365 sec) k němu měl Francouz
Alain Roux, kterému se podařilo přeletět malé převýšení vlevo a model
naletěl slabý stoupavý proud než zmizel za svahem. Druhý skončil Kubit, o
třetí a čtvrté místo se museli znovu
rozlétnout Němec Ackermann se Švýcarem Pfisterem, Němec byl o 21 sec.
lepší. Na pátém místě skončil další
Francouz Jean Luc Drapeau. Domácí
Adrian Dragici chtěl hodně vyhrát. Potlačovací mechanika ho však zradila a
model odhoupal za 37 sec do země.
Mezi finalisty skončil poslední. Přesto
sklidil potlesk. V sedm večer balíme a
přesouváme se na ubytovnu. Někteří
toho mají tzv. “plné brejle“ a po večeři
ani nepřijdou na poletový rozbor. Zažili jsme mnoho úspěchů v této kategorii a je proto těžké smířit se s porážkou, kterou jsme utrpěli. Zvláště v tak
příznivém počasí, jaké po celou soutěž panovalo. Ing.Zima se dopustil
elementární chyby v nastavení řízení,
Doupovec letěl s příliš potlačeným
modelem v prvním kole a nedoklouzal, Orel výraznější chybu v seřízení
modelu neměl, věci by však prospěl
větší a pomalejší model do klidu s
menším plošným zatížením. Před
dvěma lety jsem mohl napsat, že v
kategorii juniorů jsme světová špička.
(Mistři Evropy i světa v družstvech, v
jednotlivcích titul Mistra světa) Po generační výměně přišli velkou soutěží
neostřílení nováčci, kterým těžko vyčítat, že se na bednu neprobojovali.
Zde budou muset sponzorsky zakročit
spíše jejich rodiče, aby je vybavili odpovídající a tudíž finančně náročnou
technikou. To je dnes běžná praxe.
Vešel v platnost paragraf, že soutěžící
nemusí být stavitelem svého modelu.
Někteří junioři či juniorky by bez ro-
Náš neúspěšnější reprezentant František
Doupovec kontroluje rychlost větru před
soutěžním letem.
dičů či instruktorů - tzv. „pomocníků za
startovištěm“, sami nebyli schopni
soutěž odlétat. Rodič jim seřídí model,
ukáže kde je „Nebe“ a řekne: „Teď to
pusť “… Ostatně okolo Amerického
družstva rovněž celou soutěž „cvrlikal“ Viktor Paireli, dvorní to dodavatel
modelů movitějším účastníkům. Takový je svět a my se s tím, že všechno
pro náš sport se už dá koupit, musíme
VOLNÝ LET 4/2007
vyrovnat.
Čtvrtek byl dnem volna, v pátek
31.8 se létala druhá soutěž Světového poháru - Turda Cup. Zúčastnili
se ho Ing. Zima (9.), Filip (28.) Filip
st.(53.), mezi juniory byl J. Filip ml.
šestý. Zvítězil Marian Popescu z
Rumunska před Italem Giuseppe
Berto a polským juniorem Sbignievem
Beniszem. Skvělou formu na MS prokázal Polák St. Kubit. Odvezl si 2. místo z MS, na Světovém poháru obsadil 3. a 13 místo .K některým startům
použil 30 let staré, na mnoha místech
opravované křídlo z modelu F1A, se
kterým kdysi zvítězil na Srovnávací
soutěži socialistických států v Lešně.
Mistrovství světa bylo zakončeno
večer po soutěži závěrečným banketem s vyhlášením vítězů. Nám nezbylo než doufat, že příští rok v Německu
opět naše vlajka vystoupá na stožár.
V technice stavby modelů nedošlo
k žádné změně, většina modelů byla
karbonové konstrukce s kevlarovými
trupy, řízení klasické, přední s otočným tyčovým magnetem. Rozpětí okolo 2,5 m, hloubka křídla 160-200
mm. Poměrně málo byly vidět brzdicí
klapky na křídlech, spíše se přechází
na větší výškovky. Potlačování výškovky po vyhození je již standardem.
MUDr. Josef Hacar
vedoucí družstva
Celkové výsledky MS F1E 2007
Senioři
1. Alain Roux, FRA................500,00 % +365 vt.
2. Stanislaw Kubit, WCh.................500,00+199
3. Werner Ackermann, GER...500,00+191+213
4. Rene Pfister, SUI................500,00+191+152
5. Jean Luc Drapeau, FRA.............500,00+147
6. Adrian Draghici, ROU...................500,00+37
7. Karl-Heinz Ritterbusch, GER..............494,67
8. Marian Popescu, ROU........................490,67
9. Frantisek Doupovec, CZE..................489,34
10. Florian Draghici, ROU......................488,00
11. Tom Joerger, USA.............................488,00
12. Amedeo Berto, ITA............................483,00
13. Piotr Szymanski, POL.......................481,67
14. Milan Mravec, SVK...........................481,67
15. Fritz Mang, AUT................................480,34
16. Robert Sifleet, USA..........................477,68
17. Jan Smeringai, SVK.........................474,67
18. Andreas Tschanz, SUI......................474,00
19. Jean Marie Chabot, FRA..................472,68
20. Claudio Bognolo, ITA........................470,68
21. Franciszek Kanczok, POL................468,01
22. Edith Mang, AUT...............................466,67
Mistrem světa v kategorii F1E pro rok 2007 se stal Alain Roux z Francie. Plánek jeho
modelu je na protější straně.
23. Jaromir Orel, CZE.............................466,34
24. Giuseppe Berto, ITA.........................466,01
25. Helmut Kraft, AUT.............................465,00
26. Heinz Bleuer, SUI.............................463,33
27. Vojtech Zima, CZE............................458,00
28. Josef Morgala, POL..........................457,34
29. Vince Crogan, USA...........................454,34
30. Jozsef Barna, HUN...........................429,34
31. Milan Valastiak, SVK.........................425,00
32. Sarusi Kiss Balazs, HUN..................418,34
33. Doug Bartle, GBR.............................408,67
34. Ian Kaynes, GBR..............................397,34
35. Zoltan Demeter, HUN.......................320,01
36. Klaus Hoefer, GER...........................261,01
Družstva - senioři
1. ROMANIA 1478,67; 2. FRANCE 1472,68;
3. SWITZERLAND 1437,33; 4. UNITED STATES 1420,02; 5. ITALY 1419,69; 6. CZECH
REPUBLIC 1413,68; 7. AUSTRIA 1412,01;
8. POLAND 1407,02; 9. SLOVAKIA 1381,34;
10. GERMANY 1255,68; 11. HUNGARY
1167,69; 12. GREAT BRITAIN 806,01
Junioři
1.
2.
3.
4.
VOLNÝ LET 4/2007
Adrian Secan, ROU......................500,00
Mateusz Kanczok, POL................487,34
Armin Mang, AUT........................479,34
Peter Barna, HUN..........................468,00
5. Vojtech Ludwig, CZE.................466,67
6. Krzysztof Jezewski, POL..............465,00
7. Mihnea Niculescu, ROU............462,01
8. Guillaume Vaucelles, FRA................462,01
9. Cristian Andrist, SUI.....................447,34
10. Alexandre Trachez, FRA................444,01
11. Dominika Drmlova, SVK..............442,01
12. Giulia Sartori, ITA....................435,67
13. Iulia Maria Petcu, ROU................434,01
14. Zbigniew Benisz, POL...............433,66
15. Andreea Marchiori, ITA..............433,01
16. Dominik Andrist, SUI................427,01
17. Jakub Matisek, SVK..................403,34
18. Sarusi Kiss Dorottya, HUN.........392,35
19. Aurelie Trachez, FRA..................385,34
20. Josef Filip, CZE.....................384,68
21. Jakub Drmla, SVK................380,02
22. Zoltan Garmvolgyi, HUN..........341,34
23. Matthias Seren, GER............319,35
24. Jan Winkler, CZE.....................231,01
Družstva - junioři
1. ROMANIA 1396,02; 2. POLAND 1386,00;
3. FRANCE 1291,36; 4. SLOVAKIA 1225,37;
5. HUNGARY 1201,69; 6. CZECH REPUBLIC
1082,36; 7. SWITZERLAND 874,35; 8. ITALY
868,68; 9. AUSTRIA 479,34; 10. GERMANY
319,35
text a foto z MS MUDr.Josef Hacar
- 9 -

Podobné dokumenty

www.thunova.cz Kapitola 1 – ÚVOD DO MAKROEKONOMIE

www.thunova.cz Kapitola 1 – ÚVOD DO MAKROEKONOMIE prosazující se ve filozofii a etice předchozích období. Smith ukázal, že egoismus individua (jeho sobecký zájem) se nemusí stát nutně neslučitelným se zájmem (blahobytem) všech. o Jeho přístup k vý...

Více

15 - 18 - Volný let

15 - 18 - Volný let Jako první dosáhl tohoto času Jaromír doletí dál?“ pobavil téměř celé startoOrel. Kromě něho dosáhl maxima již viště. Mistrovství bylo ukončeno tentojen Ivan Crha a soutěž se zdála prakkrát bez roz...

Více

Zpravodaj 91 - klub stomiků brno

Zpravodaj 91 - klub stomiků brno 4.12. jsem se zúčastnila schůze druhého brněnského klubu, který končil 31.12. 2013. Asi čtrnáct členů si podalo přihlášky a chtějí přejít do našeho klubu. Odnesla jsem si ale pocit, že nejsou tímto...

Více

VL 5 2014 - Volný let

VL 5 2014 - Volný let Setkání modelářů v Krupce, aneb ukončení modelářské sezony, V.Pavková..........................21 Stavebnice upoutaného modelu LEPTON, J.Kubeš..........................................................

Více