Časopis - Beckman Coulter

Komentáře

Transkript

Časopis - Beckman Coulter
in vitro
diagnostika
O minulosti, současnosti a budoucnosti
CLIP a ČSAC
s Doc. MUDr. Tomášem Kalinou, PhD.
Sorter MoFlo Astrios
Nový laser pro průtokový cytometr Gallios
Novinka: unikátní integrovaný analyzátor
PowerLink
Využití Multisizeru při výzkumu řas a sinic
Vizitka: MUDr. Miroslav Verner
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA
21 - 2012
O minulosti, současnosti
a budoucnosti CLIP a ČSAC
s Doc. MUDr. Tomášem Kalinou, PhD.
nijak teoreticky připraven, takže jsem všechno
dělal metodou pokus/omyl a přitom jsem hltal všechny publikace Mario Roederera, který
v laboratoři Herzenbergových na Stanfordu
jako první mnohobarevné cytometry do imunologického výzkumu zaváděl.
Velký problém byl získat reagencie. Výběr byl
malý a zejména zde v Praze jsme byli v terminologii velkých firem územím „emerging markets“ (podobně jako např. Indonésie a Afrika).
Přístup k nějakým novinkám či možnosti některé věci vyzkoušet byly tedy nulové. Naštěstí to vypadá, že i v tomto směru se věci mění
k lepšímu a naše republika se stává (pomalu,
ale jistě) také v očích významných obchodních
společností zajímavou a „evropskou“ zemí.
Doc. MUDr. Tomáš Kalina, PhD. vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2000). Zde rovněž
obhájil svou doktorskou práci v oboru
imunologie. Nejprve pracoval na Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol v cytometrickém týmu O. Hrušáka, který
se zabývá diagnostikou a výzkumem
dětské leukémie. Od roku 2006 pak
pokračuje ve skupině CLIP (Childhood
Leukaemia Investigation Prague) – cytometrie na Klinice dětské hematologie a onkologie. V letech 2002 – 2003
byl členem okruhu pracovníků kolem
J. Storka ve Fred Hutchinson Cancer Research Center v americkém Seattlu, kde
se zaměřil na problematiku rekonstituce imunity po transplantaci kmenových
buněk krvetvorby. Od roku 2006 je činný v mezinárodním týmu výzkumného
konsorcia EuroFlow. V roce 2011 byl vybrán jako „ISAC Scholar“ a zvolen předsedou České společnosti pro analytickou cytologii (ČSAC).
Jaké byly Vaše začátky a Vaše cesta
k průtokové cytometrii?
K cytometru jsem se dostal ještě na studiích
v roce 1998, když jsem začal spolupracovat
s O. Hrušákem. Ovšem zásadní pro mne byl
pracovní pobyt v Seattlu. Zde jsem dostal díky
jednomu z prvních 9-ti barevných cytometrů, který byl ve FHCRC instalován na podzim
roku 2002, příležitost zavést do našich experimentálních schémat mnohobarevnou cytometrii. Zkušenosti z FHCRC jsem využil ihned
po návratu do vlasti, neboť jsme v roce 2004
získali do naší pražské laboratoře 9-ti barevný sorter. Samozřejmě že jsem nebyl vůbec
2
Vaše pracoviště (CLIP) je významným
centrem pro diagnostiku dětských
akutních leukémií. Jaká je jeho historie
a vize jeho budoucnosti?
Nutnost zajistit moderní diagnostiku dětských leukémií byla zřejmá po formálním založení Pracovní skupiny pro dětskou hematologii
(PSDH) v roce 1992. Ta pod vedením Prof. Starého sdružovala všechny dětské hematology
v ČR. V roce 1995 prosadil Prof. Starý na
svém hematologickém oddělení vznik laboratoře molekulární genetiky (vedená J. Trkou)
a zakoupením cytometru na Ústavu imunologie
Prof. Bartůňkové vzniká v roce 1997 cytometrická laboratoř (vedená O. Hrušákem).
Název CLIP vymysleli J. Trka, O. Hrušák
a J. Zuna v roce 2000, aby společným označením spolupracující laboratoře propojili.
Hlavním cílem obou pracovišť bylo poskytovat
moderní diagnostiku, a tedy podporu léčebnému protokolu ALL-Berlin–Frankfurt–Munster
(ALL-BFM) 95. Ambicí skupiny však od začátku
bylo i získaná data publikovat.
Po roce 2000 jsme zažili významné rozšíření
činnosti směrem k výzkumným aktivitám. Do
značné míry k tomu přispělo také grantové financování naší práce, které nás neustále nutí
k projektovému uvažování a k publikování našich výsledků. Velkou devizou CLIP je schopnost spolupracovat napříč, tedy propojovat
diagnostiku a technologii, molekulární genetiku a cytometrii. Snažíme se jít oběma základními směry: s orientací na klinickou užitečnost
našich výsledků (především přesnější definicí
diagnostických skupin) a zároveň na porozumění biologii na úrovni buněk, proteinů i genů.
K tomuto druhému cíli je samozřejmě nutné jít
více do hloubky, do prostorů mezi obory. Proto
u nás v současně době působí dva bioinformatici. Společně s nimi pracujeme na vytvoření
afinitně proteomických postupů, samozřejmě
vylepšujeme cytometrické techniky, zabýváme se podrobněji normálním vývojem lymfocytů a imunodeficitními stavy, zavádíme SNP
arrays a plánujeme zavedení „next generation
sequencing“.
V oblasti cytometrie v hematologii právě
vycházejí publikace o 8-mi barevné standardizované diagnostice vyvíjené v konsorciu
EuroFlow, což je projekt financovaný EU, na
němž jsme pracovali posledních 6 let a který
má potenciál podstatně změnit diagnostickou
cytometrii.
V minulém roce jste se stal předsedou
ČSAC. Jaké akce v nejbližší době chystáte a jaké jsou Vaše hlavní cíle do budoucna?
Smyslem existence naší cytometrické společnosti je podpora rozvoje cytometrie a především pomoc našim členům. Tradičně proto
pořádáme konferenci Analytická cytometrie
(co dva roky), která by měla sloužit především
k výměně zkušeností mezi pracovišti.
Každý rok také organizujeme Cytometrický
minikurz. Ten je určen z poloviny začínajícím
cytometristům a z druhé poloviny je zaměřen
na vybrané metody. Snažíme se o co nejvíce
neformální setkání, jehož hlavní otázkou je
„Jak?“. Tedy diskutovat metodické problémy.
V letošním roce vyzkoušíme i nový ad hoc seminář o sortování buněk.
ČSAC oslavila v loňském roce 10 let existence, je tedy „teenager“. V praktické rovině
to znamená, že generace zakladatelů odvedla
skvělou práci a provedla společnost dětským
věkem. Nyní je důležité, aby se nám podařilo
provázat generaci zakladatelů s dalšími pokračovateli, kteří převezmou aktivitu, a přitom
abychom neustále udržovali smysl existence
a zájem generace nejmladší. To znamená, že
musíme zvládnout nabízet něco smysluplného
všem. Já se budu snažit o to, aby ČSAC byla
„teenager“, jenž uplatní svou vitalitu a nadšení
pro novinky a který zároveň zůstane pevně
ukotven ve svém dědictví.
ČSAC vždy podporovalo publikační činnost mladých vědců. Jakým způsobem
byste rádi tuto aktivitu dále rozvíjeli?
Naše snaha je vedena motivací ocenit kvalitu
a ukázat, že publikovat v zahraničí lze. Zároveň jde však i o úsilí zviditelnit to, co se v naší
cytometrické komunitě děje. Mnohokrát jsem
si všiml, že máme poněkud nízkou sebedůvěru
coby jednotlivci, ale také jako společnost. Nevěříme tomu, že dokážeme něco podstatného,
a nedůvěřujeme ani ostatním, že nás mají co
naučit. ČSAC udělením ceny za nejlepší publikaci sděluje jednoduše toto – podívejte se, tohle je dobré, tímto vás může autor informačně
obohatit a nemusíte kvůli tomu ani jezdit do
zahraničí.
pokračování na str. 4
OBSAH
Úvodník:
O minulosti, současnosti a budoucnosti CLIP a ČSAC
s Doc. MUDr. Tomášem Kalinou, PhD.
Stolní centrifugy řady Allegra pro cytometrické
použití
M. Máša
Nový výrobek PerFix-nc
P. Kružík
NaviosTM Fluorochrome Guide
P. Kružík
Nové monoklonální protilátky pro průtokovou
cytometrii
P. Kružík
Sorter MoFlo Astrios
R. Vlček
Nový laser pro průtokový cytometr Gallios
R. Vlček
Novinka: unikátní integrovaný analyzátor PowerLink
M. Bichof; P. Suchan
Představení PowerLinku v Záhřebu
T. Tietze
Využití Multisizeru při výzkumu řas a sinic
O. Prášil, K. Bišová
Setkání uživatelů biochemických a imunochemických
analyzátorů společnosti BC
T. Tietze
Stretnutie uživalov prietokových cytometrov
společnosti BC
J. Smolka
ESHRE sympózium AMH update
R. Kučera
18. setkání distributorů imunoanalytických
manuálních souprav
H. Krátká
2
4
5
6
7
8
10
12
14
15
17
18
18
20
XIX. Slovensko-česká konferencia o hemostáze
a trombóze s medzinárodnou účasťou
J. Bernátová
21
X. zjazd SSKB
H. Bazovská
22
22
23
24
25
26
27
28
Konference CYTO 2012
R. Vlček
Vizitka: MUDr. Miroslav Verner
K. Procházková
Moderní vaření za pomoci plynu…a centrifugy
K. Kožaná, E. Králová
„Co se v mládí naučíš, ...“
I. Mičíková
Do práce na kole
V. Drbohlav
Křížovka
Kde se můžeme setkat
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 21 - 2012
Časopis vydává a distribuuje
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.,
Radiová 1, 102 27 Praha 10,
www.beckman.cz
Časopis připravují
Ing. Kateřina Kožaná
Ing. Eva Králová
Ing. Hana Krátká
Mgr. Pavel Kružík
Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D.
Ing. Petr Suchan
Mgr. Patrik Šaf
RNDr. Jozef Smolka
Do časopisu přispěli
Doc. MUDr. Tomáš Kalina, PhD.
- 2. LF UK a FN Motol
Ing. Roman Vlček
RNDr. Martin Máša, PhD.
Mgr. Pavel Kružík
Ing. Miroslav Bischof
Ing. Petr Suchan
Mgr. Ing. Tereza Tietze
Prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
- Mikrobiologický ústav AV ČR
RNDr. Kateřina Bišová, Ph.D.
- Mikrobiologický ústav AV ČR
RNDr. Jozef Smolka
Mgr. Radek Kučera
Ing. Hana Krátká
Mgr. Jozefína Bernátová
Mgr. Helena Bazovská
Mgr. Kateřina Procházková
Ing. Kateřina Kožaná
Ing. Eva Králová
Ing. Mgr. Ivana Mičíková
Ing. Vojtěch Drbohlav
Ivan Šarkan - autor křížovky
Ing. Stanislav Čermák - autor tajenky
Grafik
Jiří Adámek
Náklad čísla
2000 výtisků
3
pokračování ze str. 2
Velmi rád bych našel způsob, jak by o sobě
jednotlivá pracoviště mohla dát v tomto smyslu vědět i jiným způsobem, neboť pro klinické
laboratoře jsou publikační výstupy leckdy obtížně dosažitelné.
Mladé cytometrické generaci ČSAC nabízí
Grant ČSAC, který pokrývá náklady na registrační poplatek na cytometrickou konferenci
ISAC-CYTO nebo ESCCA.
Jaké má ČSAC postavení v mezinárodním měřítku?
ČSAC je členem ISAC Associated Societies,
čili má silnou vazbu na ISAC, s nímž sdílí hlavní cíle. Na naše konference zveme zahraniční
řečníky, abychom představili nové trendy bez
nutnosti cestovat do zahraničí, a zároveň tím
získáváme zpětnou vazbu od zahraničních
osobností. S hrdostí můžu říct, že ohlas na
naše konference je velmi dobrý, hosté často
živě interagují i na posterových sekcích a sneseme srovnání s ostatními národními či regionálními kongresy.
Rádi bychom posílili právě ty spolupráce
s blízkými sousedy, které není tak finančně složité udržovat. Příští Analytická cytometrie VII
se bude konat v Mikulově. Naší snahou je na
část konference, která bude probíhat v angličtině, pozvat rovněž účastníky z Rakouska,
Slovenska a Maďarska.
Čemu se rád věnujete ve volném čase,
když už se nějaký najde?
Minulý měsíc jsem se stal podruhé otcem, čili
kategorie „volný čas“ v mém nynějším životě
nějak chybí. Ale to, k čemu bych se chtěl vrátit,
je chození po horách. Mám rád vícedenní putování v turisticky méně navštěvovaných místech (na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku,
Finsku, USA). Určitě bych také jednou chtěl
přejít Pyreneje. Proto doufám, že třeba až budou děti větší ...
DOC. MUDR. TOMÁŠ KALINA, PHD.
KLINIKA DĚTSKÉ HEMATOLOGIE
A ONKOLOGIE,
2. LF UK A FN MOTOL,
V ÚVALU 84,
150 06 PRAHA 5
e-mail: [email protected]
ROMAN VLČEK
e-mail: [email protected]
Stolní centrifugy řady Allegra®
pro cytometrické použití
Společnost Beckman Coulter
patří již několik desítek let mezi
tradiční výrobce centrifug. Svým
portfoliem pokrývá celé spektrum
těchto přístrojů. V oblasti přípravy a zpracování vzorků určených pro analýzu průtokovou
cytometrií
nabízí
všestranné
stolní centrifugy řady Allegra®.
Modely Allegra® X-12 a X-30 splňují
požadavky na preparaci vzorků ve
zkumavkách nejrůznějších rozměrů i v mikrotitračních destičkách.
Allegra® X-12 předčí model X-30 svojí kapacitou. Např. zkumavek o průměru 12 mm
pojme až 4 x 30 ks, zatímco Allegra® X-30 jen
4 x 16 ks. Další její předností je použití samovyvažovacího výkyvného rotoru SX750A ARIES.
Tato naší společností vyvinutá technologie
umožňuje odstřeďovat bez protiváhy kupříkladu jednu zcela zaplněnou deep well destičku.
Allegra® X-12 s uvedeným rotorem dokáže bez
nutnosti jeho náhrady zpracovat díky výměnným adaptérům mikrotitrační destičky i zkumavky současně.
Allegra® X-30 překonává podobné přístroje
skloubením minimálních rozměrů a maximálního výkonu. K dostání je celkově 13 typů rotorů, včetně nejvýkonnějšího úhlového pro zpracování mikrozkumavek do objemu 1,5 ml. Pro
zkumavky a destičky používá Allegra® X-30
dva nezávislé rotory.
4
Allegra® X-30
Allegra® X-12
max. otáčky (rpm)
16 000
10 200
max. tíhové zrychlení (g)
- pro zkumavky
- pro destičky
23 511
4 255
4 700
11 400
3 270
2 890
max. kapacita rotoru (l)
1,6
3
0,25 – 400
1,5 – 750
objemy použitelných zkumavek (ml)
počet destiček v rotoru
- standardní destičky
- deep well destičky
ovládání
uživatelem definované programy
stupně zrychlení/zpomalení
regulace teploty
rozměry: šířka x hloubka x výška (cm)
váha (kg)
2x3
4x3
2x1
4x1
nastavení času až 9h 59min
hold, pulse (short run)
-
10
10/10
10/11
20 ±2°C
20 ±2°C
46 x 55 x 36
77 x 63 x 35
48
121
Podrobné srovnání parametrů těchto dvou
přístrojů naleznete v tabulce. Oba modely
centrifug Allegra® se nabízí také v chlazeném
provedení. Pro zvýšení bezpečnosti uživatele je
u rotorů možné použít BioCertified* protiaerosolové kryty, a to jak pro zkumavky, tak pro
mikrotitrační destičky.
*BioCertified je termín používaný pro produkty testované a validované nezávislými laboratořemi pro práci s nebezpečnými vzorky.
Pro více informací navštivte stránky
www.beckmancoulter.com/centrifuge
nebo si vyžádejte naši nabídku.
MARTIN MÁŠA
e-mail: [email protected]
Nový výrobek PerFix-nc
Nová reagencie PerFix-nc (no centrifugation) je určena pro cytometrické
analýzy intracelulárních epitopů, nebo
pro kombinované značení povrchových
a intracelulárních znaků včetně fixace,
permeabilizace, značení leukocytů periferní krve nebo kostní dřeně a lýzy
erytrocytů bez nutnosti centrifugace.
Počet kroků přípravy vzorků byl výrazně zredukován. Jde tak o nejrychlejší způsob přípravy
vzorků pro intracelulární značení bez centrifugace. Celkový čas manuální manipulace je
kratší než 15 min, úhrnná doba přípravy včetně
inkubací činí 45 min.
Značení více povrchových a intracelulárních
znaků se provádí současně během permeabilizace.
Buňky si po permeabilizaci uchovávají své optické vlastnosti, proto je možné gatovat jednotlivé populace leukocytů. Reagencie je velmi
šetrná k fluorochromům včetně ECD, PC5.5,
APC, APC-Alexa700, APC-Alexa 750, Pacific
Blue, Krome Orange a dalším. Je optimální
také pro použití v mnohobarevných analýzách.
K dispozici jsou rovněž navržené úpravy v postupu pro citlivé antigeny jako např. ZAP70
a foxP3.
Pro některé znaky je možné přidat jako poslední krok v postupu promytí v centrifuze. Postup bez promytí je ideální pro plnou automatizaci přípravy vzorků na systémech Biomek.
Obdobný výrobek – souprava PerFix-p – byl
vyvinut pro fixaci a permeabilizaci buněk pro
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 21 - 2012
značení a analýzu fosfoepitopů průtokovou
cytometrií včetně kombinace se značením povrchových znaků.
Objednací číslo
Počet testů
PerFix-nc
B10825
75
PrerFix-p
B08488
50
PAVEL KRUŽÍK
e-mail: [email protected]
5
NAVIOS TM Fluorochrome Guide
www.fluorochromeguide.com nebo na mobilních zařízeních www.flowifg.com
Fluorescence
Filtr
Rozsah (nm)
Fluorochromy
Další fluorescenční markery
Fialový laser 402 nm - 2 detektory
Modrá
450/40
420-470
Pacific Blue
Alexa Fluor 405
Žlutá
550/40
530-570
Krome Orange
Pacific Orange
AmCyan (optimální 525/50)
V500 (optimální 525/50)
PO-Pro-1
DAPI
Modrý laser 488 nm - 5 detektorů
Zelená
525/40
505-545
Alexa488
FITC
Calcein
Fluo-3 nebo Fluo-4
TO-PRO-1
CFSE
GFP
JC1 nebo DiOC2 (3)
Rhodamine 123
YO-PRO-1
Žlutá
575/30
562-588
RPE
PI
Fura Red
JC1 nebo DiOC2 (3)
SNARF (nízké pH)
Oranžová
620/30
605-635
ECD (RPE-Texas Red)
RPE-Alexa Fluor 610
PI
JC1 nebo DiOC2 (3)
Červená
695/30
680-710
PC5.5 (RPE-Cy5.5)
PC5 (RPE-Cy5)
RPE-Alexa Fluor 700
PerCP
PI
7-AAD
SNARF (vysoké pH)
Infra Red
755 LP
nad 755
PC7 (RPE-Cy7)
RPE-Alexa Fluor 750
Červený laser 640 nm - 3 detektory
Červená
660/20
650-670
APC
Alexa Fluor 647
Cy5
Far Red
725/20
715-735
APC-Alexa Fluor 700
Alexa Fluor 700
Infra Red
755 LP
nad 755
APC-Alexa Fluor 750
APC-Cy7
tučně - doporučené fluorochromy
6
TO-PRO-3
DiIC1 (5)
PAVEL KRUŽÍK
e-mail: [email protected]
Nové monoklonální protilátky pro průtokovou cytometrii
V návaznosti na průtokové cytometry Gallios, CyAn a sortery MoFlo XDP a MoFlo Astrios, které jsou určeny pro výzkumné účely, je průběžně rozšiřována nabídka reagencií pro mnohobarevné cytometrické aplikace pro myší a humánní modely.
Katalogové číslo
Znak
Druh
Fluorochrom
Klon
B10245
CD22
human
ECD
SJ10.1H11
B16491
CD4
human
PC5.5
13B8.2
B16490
CD10
human
PC5.5
ALB1
B12935
CD23
human
PC7
9P25
B10821
CD45RA
human
PC7
2H4LDH11LDB9
B13648
CD45RO
human
PC7
UCHL1
B13647
CD123 (IL-3Ralpha)
human
PC7
SSDCLY107D2
B10246
CD159a (NKG2a)
human
PC7
Z199
B10247
TCR PAN gamma/delta
human
PC7
IMMU510
B10244
CD28
human
APC
CD28.2
B13980
CD42b
human
APC
SZ2
B14807
CD45RA
human
APC
2H4LDH11LDB9
B09980
CD94
human
APC
HP-3B1
B13981
TCR PAN alpha/beta
human
APC
IP26A
B10823
CD3
human
APC-Alexa Fluor® 700
UCHT1
B12112
CD20
human
APC-Alexa Fluor® 700
B9E9
B08756
CD66b
human
APC-Alexa Fluor® 750
80H3
A97051
CD71
human
APC-Alexa Fluor® 700
YDJ1.2.2
B16891
CD11b
human
Pacific Blue
Bear1
B13978
CD107a
human
Pacific Blue
H4A3
B10825
PerFix-nc, 75 testů
A88550
C11b (Mac-1)
mouse
PC5.5
3A33
A88552
C11b (Mac-1)
mouse
APC-Alexa Fluor® 750
3A33
A88544
CD16/32 (FcgammaR)
mouse
PC5.5
93
A88555
CD19
mouse
PC5.5
6D5
A88556
CD19
mouse
PC7
6D5
A88566
CD22 (Lyb-8)
mouse
PC5.5
2D6
A88575
CD23 (FcERII)
mouse
PC5.5
2G8
A88577
CD24 (Heat Stable Antigen)
mouse
PC5.5
91
A88580
CD25 (IL-2R alpha)
mouse
PC5.5
3C7
A88599
CD3 epsilon
mouse
APC-Alexa Fluor® 750
C363.29B
A88604
CD4 (L3T4a)
mouse
APC-Alexa Fluor® 750
GK1.5
A88589
CD45 (LCA)
mouse
APC-Alexa Fluor® 750
I3/2.3
A88539
CD45.1 (Ly-5.1)
mouse
APC-Alexa Fluor® 750
A20
A88543
CD45.2 (Ly-5.2)
mouse
APC-Alexa Fluor® 750
104
A88593
CD45R (B220)
mouse
APC-Alexa Fluor® 750
RA3-6B2
A88547
CD5 (Lyt-1)
mouse
PC5.5
4H8E6
A88548
CD5 (Lyt-1)
mouse
PC7
4H8E6
A88553
Ly-6C
mouse
PC7
HK1.4
A88557
NK1.1 (Ly-55)
mouse
PC7
PK136
A88558
NK1.1 (Ly-55)
mouse
APC-Alexa Fluor® 750
PK136
PAVEL KRUŽÍK
e-mail: [email protected]
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 21 - 2012
7
Sorter MoFlo Astrios
V minulém čísle našeho časopisu jsme
vám představili otevřený koncept sorteru MoFlo XDP. Nyní bychom vám rádi
přiblížili nový koncept sorteru uzavřeného – MoFlo Astrios.
MoFlo Astrios je nejnovějším a zcela unikátním sorterem na trhu. Disponuje 7 nezávislými
pinhole pro až 7 samostatných nekolineárních
laserů a až 49 detektorů pro fluorescence a Forward Scatter a Side Scatter.
Uživatel si může vybrat z široké palety laserů
od pravého UV až po červený – vlnové délky:
355 nm, 405 nm, 488 nm, 632 nm, 561 nm,
592 nm a 642 nm. Lasery jsou vedeny optickými vlákny. Díky Flat-Top beam profilu paprsku je
významně zvýšena stabilita a výkon excitačního
paprsku.
Systém je kompletně ovládán přes dotykovou
obrazovku, kde lze zároveň nastavit a kontrolovat sortovací podmínky. Software obsahuje
20 x 20 sortovací matrix a umožňuje provádění
automatických kompenzací.
Vstup vzorku zajišťuje automatická stanice
Smart Sampler, která dovoluje jeho automatickou aspiraci z 0,5ml až 50ml zkumavek. Vzorek je před aspirací automaticky promíchán,
případně temperován v rozmezí od -4°C do
+40°C. Smart Sampler zajišťuje rovněž naprostou ochranu personálu před aerosoly, a to díky
vzduchotěsnému zavírání.
Pro zcela automatické nastavení a kontrolu
podmínek sortování bez použití kalibračních
partikulí je integrován modul IntelliSort II.
Historicky velmi stabilní fluidika systému MoFlo zaručuje možnost velmi dlouhých
a v čase stabilních analýz.
Díky výjimečně výkonné elektronice, 32-bitovému zpracování signálu a 100MHz vzorkovací
frekvenci umožňuje MoFlo Astrios efektivně, bez
vysokého procenta abortovaných částic, sortovat až při 70 000 událostech/sekundu s čistotou
>99%. Analýza může probíhat až při 100 000
událostech/sekundu.
8
Pro rozbor jsou k dispozici přes 4 miliardy
zobrazených kanálů v 5-ti dekádové škále, což
zaručuje rozlišení i těch nejmenších detailů na
populacích buněk, jemné rozlišení dim populací buněk a analýzu mikropartikulí. Díky tomuto
uspořádání lze také uskutečnit analýzy velmi
málo zastoupených a vzácných populací buněk
a načítat také více než miliardu buněk v rámci
jedné analýzy.
Sortování může probíhat do celé řady velikostí
zkumavek (od 1,5ml až po 50ml) či mikrodestiček (od formátu 6- až po 1 536-jamkových).
Samozřejmostí je sortování jen jedné buňky na
kapičku na podložní sklíčka pro případné použití
v dalších molekulárně-biologických aplikacích
(např. PCR). Vysortovaný vzorek lze temperovat
v rozsahu od –4°C do +40°C.
Sortování je možné provádět ve třech základních režimech: purity (maximální čistota), enrich
(maximální výtěžek) a již zmíněném single mode
(po jedné buňce). Tyto mody můžeme zcela unikátně v rámci jednoho sortování v různých sortovacích proudech kombinovat.
Sorter MoFlo Astrios umí sortovat až 6 populací zároveň (6-cestné sortování) a disponuje
tzv. Index sortingem. Ten je určen pro stanovení obsahu každé jednotlivé jamky v destičce po
sortování.
Systém lze vybavit také metodou Aerosol Evacuation System (AES), která slouží k prevenci
personálu před jemnými aerosoly z vysortovaných vzorků.
Pro zvýšení ochrany vzorku, ale rovněž osob
obsluhujících přístroj, je možné MoFlo Astrios
uzavřít do certifikovaných BioSafety boxů třídy II.
ROMAN VLČEK
e-mail: [email protected]
Průtokový cytometr
Gallios
4 lasery
(488 nm, 638 nm, 405 nm a 561 nm)
10 detektorů pro fluorescence
Výběr až ze 62 parametrů
20 bitové zpracování signálu
Rozlišení 1 048 576 kanálů
pro každý parametr
Rychlost analýzy
až 25 000 částic/sec.
software Kaluza
www.Gallios561.com
Nový laser
pro
průtokový
cytometr
Gallios
Na
mezinárodní
konferenci
CYTO 2012
(více
informací
naleznete dále v časopise) konané
v Lipsku byl na trh uveden nový
561nm laser určený pro průtokový
cytometr Gallios. Tento laser
umožňuje excitaci fluorochromů
ve žluté oblasti spektra.
Možné konfigurace průtokového cytometru Gallios:
• 2 lasery (488 nm & 638 nm), 6 color (5+1)
• 2 lasery (488 nm & 638 nm), 8 color (5+3)
• 3 lasery (488 nm & 638 nm & 405 nm),
10 color (5+3+2)
• 4 lasery
(488 nm & 638 nm & 405 nm
& 361 nm), 10 color (5+3+2)
Pomocí 561nm laseru je možné spolu s velmi
citlivou optikou průtokového cytometru Gallios
excitovat fluorescenční proteiny jako např.
mCherry, DsRed apod. Zároveň zajistí vylepšenou detekci PE tandemových fluorescenčních
barev.
Laser
Možné spektrum fluorochromů použitelných pro průtokový cytometr Gallios:
vací frekvencí 40 MHz, což zajišťuje na trhu
bezkonkurenční rozlišení měřených populací
a maximální senzitivitu.
Celkem lze měřit až 62 parametrů při akviziční rychlosti 25 000 buněk/sekundu, a to
s vysokým výtěžkem.
Pomocí inovativního detektoru pro přímý
rozptyl (Forward Scatter) je možné detegovat
velmi malé částice o velikostech kolem 0,4 µm.
Velmi výhodné je pak použití pro stanovení buněčných mikropartikulí.
Pro hodnocení, analýzu, postanalytické kompenzace a další operace je určen analyzační
software Kaluza. Tento program je schopen
pracovat s veškerými daty ve formátu FCS. Lze
jej využívat jako single či multi licenci, stejně
tak jako licenci síťovou.
Průtokové cytometry Gallios můžete zdarma
připojit na servisní službu PROService, zajišťující chráněný a zabezpečený přístup servisního technika do servisní části. Umožníte tak
vzdálenou kontrolu nastavení přístroje, jeho
diagnostiku a případnou opravu.
Pro nový 561nm laser:
DsRed, mCherry, mStrawberry, mBanana,
mOrange, mPlum, mRapsberry, mTangerine,
RFP, PE-Cy5, PE-Cy5.5, Alexa Fluor 546, Alexa
Fluor 568, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 610
Pro 405nm laser:
Pacific Blue, Pacific Orange, Krome Orange
Pro 488nm laser:
FITC, PE, ECD, PC5, PC5.5, PE-PC7
Pro 638nm laser:
APC, Alexa Fluor 647, APC-Alexa Fluor 700,
APC-Alexa Fluor 750,
APC-Cy7
Stávající průtokové cytometry Gallios lze dle
aktuálních potřeb výzkumných laboratoří kdykoliv dokonfigurovat a doplnit o další detektory (až 10 fluorescenčních detektorů) a lasery
(405nm a 561nm).
Gallios je určen pro komplexní analytické
experimenty s použitím až 10 fluorochromů.
Pro každý parametr (fluorescence, FS a SS)
je zobrazeno 1 048 576 kanálů se vzorko-
488nm
ROMAN VLČEK
e-mail: [email protected]
638 nm
405 nm
561nm
Kanál
FL1
FL2
FL3
FL4
FL5
FL6
FL7
FL8
FL9
FL10
Fluorochrom
FITC
PE
ECD
PC5.5
PC7
APC
APC A700
APC A750
Pacific Blue
Krome Orange
Fluorescenční
proteiny & Viabilita
GFP
dTomato/mKate/dsRed
Pro více informací navštivte stránky:
www.Gallios561.com
Vyzkoušejte zdarma software Kaluza na:
www.KaluzaNow.com
10
Fixable eFluor 780
PowerLink ...
Síla zrychlení
www.PowerLink.cz
Tel.: +420 272 017 999, e-mail: [email protected]
www.PowerLink.cz
Novinka: unikátní integrovaný
analyzátor PowerLink
S
polečnost Beckman Coulter
v současné době uvádí na trh
nový integrovaný analyzátor
PowerLink, který přináší možnost
automatizace do středních a malých
laboratoří.
a eliminuje čas strávený odvíčkováním, čímž
se šetří řada pracovních hodin ročně.
PowerLink se skládá ze 2 analyzátorů
a centrálního integrujícícho členu. Ten
zahrnuje vklad a vyjímání stojánků, vklad
pro urgentní (statimové) vzorky, místo pro
k zaznamenání data a času, pozice vzorku
v systému a času vyjmutí vzorku ze systému.
Zkumavky s pacientskými vzorky, které se
automaticky otáčí před čtečkou čárových
kódů, se identifikují pomocí štítků s čárovým
kódem. Vzorky s chybným čárovým kódem
Odvíčkování
AU680
Je optimální jak pro statimová, tak i rutinní pracoviště. Vychází z koncepce automatizovaných linek AutoMate. PowerLink spojuje
osvědčené platformy biochemického analyzátoru AU680 a imunochemického analyzátoru
DxI600, anebo DxI800. Uživatelům nabízíme
2 verze systému, a to podle typu zvoleného
imunochemického analyzátoru.
Mezi jeho unikátní vlastnosti patří
zpracování mixu zkumavek (se zátkou i bez
zátky), jejich automatické odvíčkování a přímé
odpipetování podílu vzorků pro vyšetření
v jednotlivých analyzátorech bez další zádrže
zkumavky. To umožňuje reálný paralelní rozbor
biochemických a imunochemických parametrů
a zároveň snížení celkové doby zdržení vzorků
v systému. PowerLink zpracovává zkumavku,
která se pohybuje mezi jednotlivými moduly,
samostatně. Odstraňuje tak prostoje, vázanost
zkumavek v jednom stojánku a nutnost
zkumavku manuálně orientovat ve stojánku
pro čtení čárového kódu. To vše přináší
zvýšenou bezpečnost pracovníků laboratoře
12
Vklad a vyjímání vzorků
eliminaci vzorků s chybou (chybný čárový
kód), odvíčkovací modul, napojení analyzátorů
a transportní nosiče zkumavek mezi moduly.
Zkumavky jsou vkládány do systému ve
2 vstupních stojáncích, které pojmou až
100 vzorků (50 vzorků/1 stojánek). Urgentní
(statim) vzorky je možné umisťovat přímo do
vyhrazeného stojánku s 10 pozicemi. Vzorky lze
vkládat také běžným způsobem – bezprostředně
do biochemického a imunochemického
analyzátoru. Vstupní stojánky jsou usazeny ve
vysouvacím stojanu, jenž umožňuje jednoduchý
a snadný přístup pro vložení a vyjímání vzorků.
Najdeme zde také 2 stojánky s úložnou
funkcí (50 vzorků/1 stojánek) pro vyjímání
zkumavek. Po ukončení analýzy je zkumavka
do příslušného místa v úložném stojánku
zatříděna. Vzorky můžeme rovněž vyhledávat
a vyjímat pomocí zadání jejich identifikace.
Po vložení stojánků do systému jsou
zkumavky se vzorky automaticky po jedné
vyjmuty a vloženy do transportního nosiče.
Při vkladu nebo vyjmutí dojde samočinně
jsou eliminovány do chybového stojánku
s 10 pozicemi.
Následně je zkumavka dopravena do
modulu pro odstranění jejího uzávěru (typ
Hemogard, pryžový, stahovací či šroubovací).
Uzávěry jsou separovány do nádoby na
biologicky nebezpečný odpad. Poté je ze
zkumavky v pozici za analyzátorem UniCel
DxI automaticky odpipetován příslušný
objem vzorku pro všechny požadované
imunochemické metody a zkumavka je
bezprostředně uvolněna a transportována
k analyzátoru AU680. Systém UniCel DxI
automaticky zahájí inkubaci a vlastní proces
analýzy. Po identifikaci čárového kódu jsou
před vstupem do AU680 pipetovány příslušné
objemy pro biochemické metody. Zkumavka
se vzorkem je pak přemístěna robotickým
ramenem do výstupního stojánku, kde čeká
na případné opakování či reflexní testování.
Pokud tento požadavek vznikne, je zkumavka
opětovně automaticky vložena do nosiče
vzorků a dopravena k analyzátoru UniCel DxI
Pohled do centrálního členu zobrazuje vstupní a výstupní stojánky, statimový stojánek
(10 pozic) a chybový stojánek (10 pozic). Dále jsou vidět dopravníky s nosiči pro transport
jednotlivých zkumavek systémem.
Střední modul umožňuje vklad zkumavek do systému a jejich transport
k imunochemickému analyzátoru DxI a biochemickému analyzátoru AU680.
stávajícím uživatelům rychlou integraci
s minimálními změnami v laboratoři při
dosažení optimalizace a zjednodušení
procesů na pracovišti, snížení TAT,
zvýšení bezpečnosti obsluhy a zvýšení
kvality vydávaných výsledků.
Největším přínosem nového analyzátoru PowerPowerLink je:
Dxl 800/600
-
konsolidace metod do jednoho integrovaného systému
-
paralelní analýza biochemických
a imunochemických metod bez zádrže zkumavky v systému
-
-
zpracování samostatné zkumavky
-
zpracování různých velikostí a typů
zkumavek
-
nezávislé fungování jednotlivých
modulů
automatické odvíčkování uzavřených zkumavek
MIROSLAV BISCHOF
e-mail: [email protected]
PETR SUCHAN
e-mail: [email protected]
či AU680 pro příslušnou analýzu.
PowerLink má lineární uspořádání. Výkon
biochemické části je 800 fotometrických testů a 400 testů ISE (Na, K, Cl), imunochemické části pak 400 testů/hod pro UniCel DxI800
a 200 testů/hod pro UniCel DxI600. Celkový
prostup integrovaným systémem je 200 zkumavek za hodinu. Počet současně analyzovaných metod „on-board“ je 113 (63 metod biochemie + 50 metod imunochemie).
Detail chybového a urgentního stojánku s robotickým
ramenem a nosiči zkumavek
V případě nového systému PowerLink je
vždy zachována nezávislost biochemického
a imunochemického analyzátoru. Je tedy
možné jeden z nich dle potřeby odstavit,
aniž by byl narušen chod druhého. Každý
analyzátor má vlastní napojení na LIS. Tím je
garantována jejich nezávislost na spojovacím
členu PowerLink.
Integrovaný systém lze instalovat jako
jeden funkční celek, nebo ho postupně spojit s již samostatně nainstalovanými analyzátory AU680 a UniCel DxI. To umožnuje
Integrovaný analyzátor PowerLink je schopen zpracovat mix uzavřených i otevřených zkumavek různých typů
a velikostí.
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 21 - 2012
13
Představení PowerLinku v Záhřebu
Dlouho se o TOM pouze mluvilo, teď
TO konečně uvidíme na vlastní oči!
V polovině dubna jsme byli pozváni na čtyřdenní prezentaci Powerlinku do chorvatského
Záhřebu. Zakoupili jsme si tedy letenky a vyrazili na cestu.
Většina českých turistů zná pouze chorvatské
pobřeží, častý cíl letních dovolených. Nicméně i samotný Záhřeb stojí za pozornost. Jde
o nevelké město, jehož ústředí historicky tvoří
2 kopce (rozumějte, v řeči Záhřebanů znamená kopec cokoliv, kdy jdete více než 20 kroků
směrem nahoru) – jeden s kostelem představující „církevní“ centrum, druhý pak s palácem
coby „vládní“ centrum.
Celá akce byla zahájena sérií přednášek,
workshopů a prezentací názorů ze všech koutů
světa. Uběhly dva dny a my začínali být mírně
nervózní. Pořád jsme TO ještě neviděli! Třetí
den nabral od počátku, co se přednášek týče,
jasný směr – všechno nasvědčuje tomu, že se
snad konečně dočkáme. A opravdu. Odpoledne
je přistaven k hotelu autobus a my vyrážíme,
neznámo kam...
Asi po 15 minutách zastavujeme ve velkém
areálu s řadou nových či opravených budov –
místní nemocnicí – na pohled důstojném místě
pro první instalaci v Evropě. Dlouho čekáme,
nic se neděje. Zhruba po půl hodině nastupujeme zpět do autobusu. Nemocnice je sice
hezká, ale není to ta, která se má stát cílem
naší „expedice za poznáním“. Mezitím v Záhřebu vrcholí dopravní špička. Jízda do druhé nemocnice trvá přes 30 minut (vzhledem
k velikosti Záhřebu je to opravdu dlouho).
Naše netrpělivost vrcholí. Nakonec s úlevou
vystupujeme před správným zdravotnickým
zařízením, čemuž také nasvědčuje přítomnost
našich chorvatských kolegů. Ti zde na nás již
přes hodinu čekají.
Ovšem tohle není nemocnice, to je snad
Titanik!!! Nemocniční budova vypadá jako obrovská zelená loď, dokonce i okna jsou oválná.
Dovnitř vcházíme někde v místech, kudy by do
lodi pravděpodobně vjížděla auta, a pokračujeme spletí barevných úzkých chodeb. Nejsem si
jistá, zda si byl architekt vědom toho, že pro-
14
jektuje budovu pro léčbu nemocných. V každém případě je to ale zajímavá stavba. Když
pak v několika otevřených dveřích zahlédneme nám známé přístroje (jak naše, tak konkurenční), jásáme. Že bychom se blížili ke konci
naší krkolomné výpravy? Procházíme poslední
chodbou (přestože je její strop vysoký, nemůžu
se zbavit pocitu, že bych měla sehnout hlavu)
a jsme u cíle. Je TO tady!
Nevelké, jak jinak
než zelené, místnosti dominuje TO –
PowerLink. Kolem přístroje se najednou tlačí
asi 20 lidí a bombarduje
dotazy každého, kdo je
ochoten na ně odpovídat.
Nalevo AU680, napravo
UniCel DxI600, uprostřed spojovací modul
PowerLink. Zde pro demonstrační účely opatřený průhlednou kapotou. A již jsou vkládány
stojánky se vzorky a stroj
začíná pracovat. Díky
transparentnímu krytu
je dojem „vláčkodráhy“
dokonalý. Přečtení čárového kódu, odvíčkování,
odebrání alikvotu pro
DxI. Prakticky okamžitě
pak zkumavka pokračuje
dál do AU. Protože transport zkumavek probíhá
z větší části „za analyzátory“, dav se neustále
přesouvá zepředu dozadu
a naopak.
Pravděpodobně bychom
strávili u PowerLinku
celý den, nicméně není
možné narušovat plynulý
provoz laboratoře této
„zaoceánské lodi“ celé
odpoledne. Pomalu proto
místnost opouštíme (tiše
doufáme, že ten, kdo
nás sem přivedl, nás
také dovede ven na denní světlo, jinak jsme
ztraceni) a těšíme se na první instalaci u nás.
Před nemocnicí se ještě naposledy otočíme.
TO je tedy síla!
TEREZA TIETZE
e-mail: [email protected]
Využití Multisizeru
při výzkumu
řas a sinic
Naše pracoviště zkoumá
především fotosyntetické
mikroorganismy, tedy řasy,
sinice a další fototrofní
bakterie. Věnujeme se studiu mechanismů regulace
fotosyntézy a buněčného
dělení řas. Vedle základního biologického výzkumu
se zabýváme i vývojem aplikací v oblasti řasových biotechnologií.
Zjišťování velikosti a počtu buněk patří mezi základní a rutinní
analýzy, které během našich pokusů provádíme. Je třeba určit
počet buněk v suspenzi během la-
si vlastní – model Multisizer 3 od
společnosti Beckman Coulter.
Přístroj u nás nalezl všestranné
využití a je na oddělení v chodu
téměř nepřetržitě. Pracuje na
něm řada uživatelů, včetně mnoha studentů. I po více jak deseti
letech provozu nám Multisizer 3
slouží celkem spolehlivě.
Od loňského roku na našem
pracovišti řešíme jeden z projektů
regionálních výzkumných center
strukturálních fondů „Centrum
řasových biotechnologií – Algatech“, který je financován ze
strukturálních fondů EU, OP Věda
Obr. 1: Zelená řasa Dunaliella tertiolecta (vlevo) a hnědá řasa Isochrysis galbana
(vpravo). Zdroj: Wikipedie.
provádíme s aperturami 100 nebo
70 µm. Často však zkoumáme
také menší prokaryotní sinice
nebo fotosyntetické bakterie, jejichž velikost se může pohybovat
pod 1 µm. Takové organismy lze
jen těžko pozorovat pod optickým
mikroskopem. Například mořská
sinice Prochlorococcus, která je
významným primárním producentem v oligotrofních oceánech,
má průměr buňky pouhých 0,6
– 0,9 µm. Je tak co do velikosti
nejmenším, ale díky svému rozšíření také nejpočetnějším, kyslík
vyvíjejícím fotosyntetickým organismem na světě. Byla objevena
teprve koncem 80. let, tedy až
v době, kdy se rozšířila metoda
proudové cytometrie, díky níž
mohly být takto malé buňky zachyceny.
Pro tato měření jsme doposud
používali aperturu 30 µm. Nový
Obr. 2: Změny v objemu synchronních kultur řas Dunaliella tertiolecta (zelená)
a Isochrysis galbana (červená) pěstovaných v laboratorních kultivátorech. Objem
buněk je vyjádřen relativně vůči maximálnímu objemu, kterého buňky dosahují koncem světelné fáze. Podmínky pěstování: 0 – 12 hod světelná fáze, intenzita světla se
plynule zvyšuje do maxima okolo 6. hodiny, poté opět klesá a mezi 12. – 24. hod jsou
buňky ve tmě (označeno černě). Měřeno na Multisizeru 3, apertura 70 µm. Autor:
O. Prášil.
boratorních nebo venkovních kultivací, sledovat změny ve velikosti
buněk mezi různými kmeny a mutanty, závislost velikosti a počtu
buněk na růstových podmínkách,
nebo určit tyto změny během buněčného cyklu synchronních kultur. Dříve jsme stanovovali počty
a velikosti buněk v počítacích komůrkách pod mikroskopem. Tato
metoda byla ale pracná, zdlouhavá a často nepřesná. Na zahraničních pracovištích jsme však
měli možnost vyzkoušet si různé
typy počítačů buněk. V roce 2000
jsme se nakonec rozhodli pořídit
a výzkum pro inovace. Projekt je
zaměřen na rozvoj infrastruktury
a přístrojového vybavení v oblasti
výzkumu řas. Díky této podpoře
jsme mohli letos zakoupit nový
model počítače buněk Multisizer 4. U obou řad přístroje oceňujeme spolehlivost, možnosti
analýzy naměřených dat a uživatelský komfort. Pouze nás trochu
mrzí, že apertury pro starý model
již nejdou použít pro model nový.
Velká většina řas, jež studujeme,
patří mezi jednobuněčné organismy. Velikost jejich buněk je
5 – 15 µm. Proto tato měření
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 21 - 2012
Obr. 3: Dělení buněk v synchronní kultuře zelené řasy Chlamydomonas reinhardtii.
Rozdělením původně homogenní populace mateřských buněk (A) vzniká subpopulace menších buněk dceřinných, které jsou zaznamenány měřením na Multisizeru 3 s aperturou 100 µm (B). Autor: K. Bišová.
15
Multisizer 4 je však vybaven
rovněž aperturami 20 a 140 µm.
Ceníme si jeho velké citlivosti
i stability pro detekci malých částic. Hodláme jej využívat také pro
analýzy velmi malých fotosynte-
zajímá transformace ve fotosyntéze a regulace exprese genů
s fotosyntézou souvisejících. Pro
měření potřebujeme znát nejen
počet buněk v odebraných vzorcích, ale i jejich buněčný objem,
Obr. 4: Instalace Multisizeru 3 během plavby Biosope v listopadu 2004 na palubě
francouzské oceánografické lodi L’Atalante. Měření prováděla skupina Dr. Antoina
Sciandry z Laboratoire de Oceanographie Villefranche a probíhala 24 hodin denně.
Obsluha proto musela zajistit jak výměnu vzorků, tak i svou osobní hygienu. Na
snímku Dr. Michael Twardowski (Wetlabs, USA). Foto: O. Prášil.
tických anoxygenních bakterií,
nebo naopak pro velké buňky či
mnohobuněčná coenobia, která
lze pozorovat v přirozených populacích fytoplanktonu.
Jako příklad standardního využití Multisizeru lze uvést sledování změn ve velikosti buněk
eukaryotních řas Dunaliella teriolecta a Isochrysis galbana (obr. 1),
pěstovaných v laboratorních kultivátorech ve světelném režimu
simulujícím denní změny intenzit
světla (12 hodin světlo s proměnnou intenzitou, 12 hodin tma).
U takto pěstovaných buněk nás
na nějž pak naměřené aktivity
nebo jiné analytické parametry (množství pigmentů, proteinů apod.) vztahujeme. Výsledky
(obr. 2) ukazují, že objem buněk
během denní světelné fáze roste,
ale dynamika růstu je u každého
kmene jiná.
jím procházejí. U uvedených synchronních buněk potom můžeme
sledovat změny v genové expresi
a aktivitě různých proteinů v závislosti na fázi buněčného cyklu.
Měření objemu buněk na Multisizeru nám slouží nejen jako informace o průběhu růstu kultury,
ale může nás rovněž informovat
o průběhu buněčného dělení, jako
je tomu na příkladu synchronní
kultury zelené řasy Chlamydomonas reinhardtii (obr. 3). Výsledky
z Multisizeru nám nezávisle přinášejí údaje o tom, že vznikla
nová subpopulace buněk – buněk
dceřiných – z původně homogenní populace buněk mateřských
(obr. 3B). Tuto skutečnost pak potvrzuje fotografie ze světelného
mikroskopu (obr. 3A).
Zajímavou zkušenost s použitím Multisizeru jsme měli
během výzkumné plavby Biosope v Tichém oceánu na palubě
francouzské oceánografické lodi
L’Atalante, které jsme se zúčastnili v roce 2004. Projekt Biosope
zkoumal tzv. Jihopacifický vír,
rozsáhlou oblast Tichomoří mezi
ostrovem Tahiti a pobřežím Chile,
se středem kolem Velikonočního
ostrova. Jde o nejvíce oligotrofní
oblast v oceánech. Chybí zde základní živiny, zejména dusík a železo, proto tu není téměř žádný
fytoplankton. I když byl na palubě
k dispozici průtokový cytometr,
přesto skupina Dr. Antoina Sciandry z oceánografické laboratoře
ve Villefranche sur Mer u Nice
měřila velikost částic, především
sinic a řas v mořské vodě, pomocí Multisizeru s aperturami
20 a 30 µm (obr. 4).
Pozoruhodné bylo, že Multisizer
fungoval na palubě lodi bez chyby
téměř nepřetržitě po celou dobu
plavby, tedy 6 týdnů. Měření byla
velmi spolehlivá a ukázala např.
na zatím nepopsané změny s denní periodou ve velikosti submikronových částic v hloubkách téměř
200 m pod hladinou (obr. 5). Příklad citlivosti metody a srovnání
obou apertur (20 a 30 µm) je zachyceno na obr. 6.
Další běžně užívanou aplikací
je sledování průběhu růstu synchronních řasových kultur. Zelené
řasy se snadno synchronizují střídáním světla a tmy. Tímto způsobem lze poměrně rychle získat populaci buněk, které jsou ve stejné
fázi buněčného cyklu a souběžně
Obr. 6: Srovnání výsledků analýz rozdělení částic v intervalu velikostí 0,3 – 10 µm
v mořské vodě pomocí Multisizeru a dvou apertur: 20 a 30 µm. Vzorky vody byly
odebrány v listopadu roku 2004 z hloubky 170 m v oblasti asi 400 km severozápadně od Velikonočního ostrova a analyzovány bezprostředně po odběru na
palubě oceánografické lodi L‘Atalante. Obrázky 5 a 6 poskytl A. Sciandra (LOV
CNRS, Villefranche sur Mer).
PROF. RNDR. ONDŘEJ PRÁŠIL, PH.D.
e-mail: [email protected]
RNDR. KATEŘINA BIŠOVÁ, PH.D.
e-mail: [email protected]
Obr. 5: Periodické změny velikosti submikronových částic v ultraoligotrofní oblasti
Tichého oceánu měřené pomocí Multisizeru 3 s aperturou 20 µm. Jasné změny sklonu křivky distribuce částic (PSD – Particle Size Distribution) lze pozorovat ve velkých
hloubkách v zóně tzv. chlorofylového maxima, které bylo v této oblasti téměř 200 m
pod hladinou. Tyto změny souvisí se světlem (intenzitu slunečního světla ukazují bílé
čáry), a tudíž s fotosyntetickými procesy. Na hladině se uvedené změny neprojevují.
16
SEKTOR FOTOTROFNÍCH
MIKROORGANISMŮ – ALGATECH,
MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, V.V.I.
NOVOHRADSKÁ 237, 379 81 TŘEBOŇ
Setkání uživatelů biochemických
a imunochemických analyzátorů
společnosti Beckman Coulter
25. – 27. března 2012, Přerov
K
oncem března tohoto roku jsme se již
tradičně sešli s uživateli biochemických
a imunochemických systémů naší společnosti, a to tentokrát v hotelu Jana v Přerově.
Během tří dnů trvání akce se zde střídaly bloky
přednášek s relaxačními aktivitami a rovněž
výbornou hotelovou kuchyní.
Kromě toho jsme v hotelové hale pro zúčastněné zákazníky připravili k prohlídce zajímavosti a novinky z našeho portfolia – preanalytickou linku Automate 1250 a biochemický
analyzátor AU680. Jako bonus navíc jsme tentokrát přizvali i firmu Radiometer s aktualitami v oblasti POCT analyzátorů.
Nedělní blok přednášek byl zaměřen na
pro muže nepříjemné a choulostivé téma –
karcinom prostaty. Proto zejména oni, ale
také všichni ostatní uvítali večerní odreagování se tancem a poslechem hudby.
Pondělní dopoledne bylo věnováno především
velmi populární problematice akutních stavů.
Autoři příspěvků na toto téma (prof. Racek,
prof. Jabor, RNDr. Benáková, MUDr. Franeková
a MUDr. Kubala) sklidili zasloužený potlesk.
Přednášky o automatizaci v teorii i praxi
(MUDr. Gábor a další) pak vytvořily úvod
k úternímu odbornému programu, kdy jsme
měli příležitost sledovat v reálném čase provoz
laboratoře ve Znojmě. Během odpoledne si
zájemci vyzkoušeli přípravu pro nás stále
ještě poněkud exotického pokrmu – sushi
a poté jsme všichni společně odjeli na výlet
do olomoucké ZOO a den zakončili rautem
v tamní restauraci Archa.
Poslední úterní blok přednášek o AMH a možnostech jeho využití vytvořil příjemný protiklad
k prvnímu bloku o karcinomu prostaty.
V průběhu celého setkání měli účastníci
možnost prohlédnout si něco, co zatím není na
akcích tohoto typu obvyklé a v čem bychom
rádi do budoucna pokračovali – posterovou
sekci.
Počasí nám po všechny tři dny celkem přálo
a myslím, že se podařilo ideálně skloubit velmi kvalitní odborný program s odpočinkem
a společenskými aktivitami. Proto doufám,
že všichni, s nimiž jsme se v Přerově sešli, byli
s letošním uživatelským setkáním, stejně jako
my, spokojení.
TEREZA TIETZE
e-mail: [email protected]
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 21 - 2012
17
Stretnutie užívateľov
prietokových cytometrov
spoločnosti Beckman Coulter
22. – 24. apríla 2012, Lednice
V dňoch 22. – 24. apríla 2012 sa v obci Lednice
konalo prvé samostatné česko-slovenské stretnutie
užívatel´ov prietokových cytometrov spoločnosti
Beckman Coulter. Zatial´ čo v predchádzajúcich rokoch
našli prednášky z uvedenj produktovej oblasti svoje
miesto na stretnutiach užívatel´ov biochemických
alebo hematologických analyzátorov, tentokrát sme
sa rozhodli rôzne smery prietokovej cytometrie spojiť
v rámci jedného user meetingu. Priestor si tu teda
našli príspevky z okruhu imunológie, hematológie,
kontroly kvality, ale aj z výskumných oblastí.
Odborný program sme otvorili blokom
prednášok súvisiacich s akreditačným
procesom prietokovej cytometrie a kontrolou
kvality, ktorý vyvolal očakávanú plodnú
diskusiu. V nasledujúcich dňoch sme potom
mali možnosť vypočuť si napríklad príspevky
zamerané na stanovenie subpopulácií
B lymfocytov, využitie znaku CD 57 pri určení
lymskej boreliózy či využitie prietokovej
cytometrie pri včasnej diagnostike infekčnej
mononukleózy.
Mimo odborné časti programu sme mali
príležitosť prehliadnuť si Lednický zámok
s jeho prekrásnym parkom a večer si
vychutnať moravské vína pri tónoch cimbálovej
hudby. A aj keď Lednice neostala z pohl´adu
počasia nič dlžná svojmu pomenovaniu, verím,
že sme všetci odchádzali domov plní nových
informácií, kontaktov a s prianím, že sa takto
o rok opäť na nejakom príjemnom mieste
spoločne stretneme.
JOZEF SMOLKA
e-mail: [email protected]
ESHRE sympózium AMH update
10. – 11. května 2012, Lille
Druhý květnový týden jsem se zúčastnil celoevropského sympózia AMH update zaměřeného na aktuální témata a novinky v oblasti
diagnostického využití AMH. Toto vědecké zasedání pořádala ESHRE (European Society of
Human Reproduction and Embryology) v severofrancouzském městě Lille. Akce se konala
v místním centru Grand Palais, což je betonový
monolit, zjevně víceúčelová stavba, vhodná
k organizování přednášek, výstav, závodů motokár či jiných sportovních akcí. Ovšem palác
tato budova připomíná ze všeho nejméně.
18
AMH update bylo zřejmě původně plánováno
jako komorní pracovní seminář, nakonec se ale
zaregistrovalo přes 200 účastníků, a to převážně z Evropy. Několik návštěvníků sem však
zavítalo dokonce až ze vzdálené Indie, USA
a Austrálie.
Úroveň sympózia byla vynikající. Program,
který jsem si přečetl na stránkách ESHRE
a kvůli němuž jsem cestu do Lille vážil, mě
nezklamal. Ten, kdo se pohybuje ve světě
reprodukční medicíny, mi dá asi za pravdu, že
již seznam přednášejících působil zajímavě:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Scott Nelson (UK)
Antonio La Marca (Italy)
Frank Broekmans (The Netherlands)
Jenny Visser (The Netherlands)
Hamish Wallac (UK)
Richard Anderson (UK)
Didier Dewailly (France)
Renato Fanchin (France)
Claus Yding Andersen (Denmark)
Cornelius Lambalk (The Netherlands)
Helen Mason (UK)
Náměstí Charles de Gaulle (ten se v Lille narodil)
Grand Calais, místo konání sympózia
Nejdůležitějšími tématy z pohledu českých
uživatelů AMH byly:
Srovnání klinického využití AMH a AFC
(Anthral Follicle Count)
Tato problematika je v odborných kruzích
reprodukční medicíny široce diskutována.
V Lille jí byly věnovány tři přednášky. Závěr
je takový, že AMH i AFC poskytují podobné
informace, nikoliv však totožné. AMH je
produkováno již v malých antrálních folikulech
o velikosti 0,1 – 2 mm, které se nedají zobrazit
ultrazvukem. Naopak ve folikulech větších
než 6 mm je produkce AMH velmi nízká, nebo
žádná. Autoři přednášek tedy doporučují
používat oba parametry jako součást panelu:
věk, anamnéza, FSH, AMH, AFC.
Využití AMH v diagnostice PCOS
(Polycystic ovarian syndrome) a role
AMH v jeho patologii
AMH v diagnostice PCOS se ukázalo být
zajímavějším, než jsem původně předpokládal.
Nejenže je totiž AMH u PCOS významně
zvýšené (2 – 4 x oproti normální populaci),
ale dokonce je v současné době prověřována
teorie o úloze AMH v rozvoji a průběhu PCOS.
AMH se podílí na procesu zrání folikulů a řídí
jej společně s FSH. Dalo by se říci, že FSH
posouvá tento proces vpřed a AMH ho brzdí.
Za součinnosti AMH a FSH dochází k výběru
vhodného malého antrálního folikulu, který se
dále zvětšuje a dozrává. Pokud hladina AMH
patologicky stoupá a dosáhne určité kritické
úrovně, přetlačí ve svém účinku FSH a celý
proces dozrávání se v této fázi zastaví. Jedním
z nejzávažnějších efektů je samozřejmě
neplodnost.
chemoterapie (nebo ozáření vaječníků) snižuje.
Hladiny AMH dobře korelují se snížením
ovariální rezervy. Míra poškození (snížení
ovariální rezervy) je podmíněna použitím
přípravku a počtem chemoterapeutických
cyklů. Nejvíce devastující jsou léky s obsahem
alkylujících účinných látek (cyclosporamide,
mechlorethamine). Zajímavé je ale zjištění, že
v závislosti na použité léčbě a délce terapie
dochází u 40 – 60 % žen k určité „obnově“
ovariální rezervy a zvýšení hladin AMH.
Zřejmě se tak děje v důsledku opětovného
nastartování procesu zrání folikulů, které bylo
přerušeno agresivní chemoterapií.
Využití AMH k monitoringu ovariální
rezervy v průběhu a po chemoterapii
či ozáření
Pokud můj krátký souhrn z Lille vyvolal
u někoho potřebu dalších informací, pomoc je
snadná – pište či volejte na
Třetí nosné téma se týkalo devastujícího
vlivu chemoterapie na ovariální rezervu.
Několik přednášek s touto problematikou
prezentovalo výsledky studií na ženách
a dívkách, jež v různém věku podstoupily
chemoterapii jako součást léčby zhoubných
novotvarů nejrůznější etiologie. Závěry jsou
následující: ovariální rezerva se v průběhu
e-mail: [email protected],
tel: 272 017 363, mobil: 603 456 958.
RADEK KUČERA
e-mail: [email protected]
5
Koncentrace AMH (ng/mL)
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
>45
Věk (roky)
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 21 - 2012
19
18. setkání
distributorů manuálních
imunoanalytických souprav
14. – 17. května 2012, Praha
S
tejně jako v předchozích letech
se i letos uskutečnilo v Praze setkání distributorů RIA/EIA souprav. Naši obchodní partneři se slétli
z nejrůznějších koutů světa, od Argentiny až po Koreu. U takto pestré směsice národů je vždy zajímavé pozorovat,
jak se lidé z rozličných zemí s rozdílnými kulturními kořeny dokáží semknout
při diskuzi na společné téma.
Jednou ze stěžejních částí této akce byl tématicky laděný „workshop“. Letošní rok jsme se
zaměřili na lidský růst a zdraví našeho opěrného aparátu, tedy kostí. Zvláštní pozornost jsme
pak věnovali parametrům z portfolia izotopových souprav Beckman Coulter. Naším milým
hostem byla paní doktorka Vrzalová z Plzně,
která nás seznámila s několika poutavými kazuistikami a tím nám názorně propojila teorii
s klinickou praxí.
Dalším nosným tématem setkání bylo dnes
stále více populární AMH, jehož prodeje celosvětově stoupají. Tento parametr si postupně hledá své místo také v české a slovenské
klinické praxi. Se žhavými novinkami z právě
zakončeného sympózia o AMH ve francouzském Lille nás seznámil kolega Radek Kučera.
Více podrobností naleznete v jeho příspěvku
na předcházejících stránkách aktuálního čísla
časopisu IVD.
Abychom našim partnerům, kteří k nám
mnohdy přiletí z tisíce kilometrů vzdálených
destinací, ukázali také něco z pokladnice krás
rodné vlasti, vždy pro ně připravujeme výlet po
Praze a jejím okolí. Tentokrát jsme zavítali na
zámek Loučeň. Toto místo je zajímavé nejenom
svými interiéry, ale také nádhernou zahradou
20
s krásnými vzrostlými stromy a hlavně pozoruhodnými labyrinty. I když je náš věkový průměr
významně nad hranicí dítek školou povinných,
nic nezabránilo tomu, abychom si hledali cestičky mezi kameny nebo se proplétali mezi
spletitými lany. Od místní paní hraběnky jsme
se dozvěděli, jak vzniklo slovo taxi či kdože je
zakladatelem známého dostihového závodu
Pardubická Steeplechase. A ještě jedna zajímavost – Loučeň je jedním z deseti zámků
zapsaných do letošní akce „Třináctá komnata
českých hradů a zámků“, v rámci níž můžete
odhalit nečekaná tajemství a zajímavosti.
HANA KRÁTKÁ
e-mail: [email protected]
XIX. Slovensko-Česká
konferencia o hemostáze
a trombóze
s medzinárodnou účasťou
24. – 26. mája 2012, Martin
V
dňoch 24. – 26. mája 2012
sa naša spoločnosť prezentovala na XIX. Slovensko-Českej konferencii o hemostáze a trombóze, ktorá je
tradičným stretnutím slovenskej
a českej odbornej zdravotníckej
verejnosti so záujmom o najnovšie diagnostické a terapeutické
poznatky a trendy v oblasti hemostázy, trombózy, vaskulárnej
medicíny a angiogenézy.
Podujatie sa konalo v priestoroch hotela Victoria v Martine
pod záštitou Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine,
Národného centra hemostázy
a trombózy v Martine, Slovenskej spoločnosti pre hemostázu
a trombózu, České společnosti
pro trombózu a hemostázu, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskej
komory medicínsko-technických
pracovníkov, Univerzitnej nemocnice Martin a mesta Martin.
Prezidentmi konferencie boli
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
a prof. MUDr. Jaroslav Malý, Csc.
Vedecký a organizačný výbor pripravil kvalitný a bohatý
odborný program. Aj tento rok
odzneli už tradičné bloky: Jesseniova prednáška v podaní
prof. Kvasničku na tému Trombóza – od genomu ke klinické medicíně a State of the art
prednáška na tému AITP/ITP
– Autoimunitná (idiopatická)
trombocytopénia od doc. Lipšica. Ďalšími témami konferencie
boli fyziológia a patofyziológia
hemostázy, nádory a hemostáza, terapeutická angiogenéza
a transplantácia kmeňových
buniek pri ochoreniach ciev, bypassové prípravky a hemostáza,
vrodené a získané trombofilné
stavy, diagnostické a terapeutické postupy pri poruchách
hemostázy a trombóze, hemostáza v intenzívnej medicíne,
onkológii, kardiológii, angiológii,
neurológii, gynekológii, pediatrii
a iných klinických odboroch,
transfuziológia a hemostáza,
ošetrovatel´ská
starostlivosť
o pacientov s poruchami hemostázy a vaskulárna medicína.
Slávnostné otvorenie kongresu sa konalo počas uvítacieho spoločenského večera
v Slovenskom komornom divadle, ktoré bolo obohatené
hudobným vystúpením akordeónového orchestra Toccata.
Druhý spoločenský večer bol
usporiadaný v Múzeu slovenskej dediny v l´udovom štýle.
Naša spoločnosť na tomto podujatí organizovala satelitné sympózium s malým
prekvapením. Prezentovali sme
vybrané produkty z portfólia
spoločností Beckman Coulter
a Instrumentation Laboratory. Mgr. Pavel Kružík zameral
svoju prednášku na stanovenie
mikropartikúl odvodených od
doštičiek pomocou prietokovej
cytometrie, Ing. Petr Boudal
poukázal na pokroky v analýze
krvného obrazu a Mgr. Jozefína Bernátová sa venovala možnostiam stanovenia HIT-Ab
súpravami Hemosil. Následne
sme „krstili“. Vyjadrili sme tak
našu radosť z prvej inštalácie
AcuStar, nového prístroja od
Instrumentation Laboratory,
ktorý je prvým imunochemickým automatom vyvinutým
pre hemostazeologické laboratóriá. Analyzátor je inštalovaný na KHaT Nemocnice
sv. Cyrila a Metoda, preto symbolické požehnanie AcuStar
dali MUDr. Pavlíková Daniela
z KHaT a riaditel´ našej spoločnosti Ing. Tichomír Torda.
Ďakujeme organizátorom za
výborne pripravenú akciu a tešíme sa na nasledujúci ročník
konferencie.
JOZEFÍNA BERNÁTOVÁ
[email protected]
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 21 - 2012
21
X. zjazd Slovenskej spoločnosti klinickej
biochémie s medzinárodnou účasťou
27. – 29. mája 2012, Banská Bystrica
V priestoroch hotela Lux v Banskej
Bystrici sa v termíne 27. – 29. mája 2012
uskutočnila významná akcia – X. zjazd
Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie. Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti
klinickej biochémie, organizátorom
podujatia, sa podarilo pripraviť kvalitný odborný aj zaujímavý spoločenský
program. Beckman Coulter bol jedným
z hlavných sponzorov kongresu.
Prvý deň bol venovaný téme „Transplantačný
program – požiadavky na laboratórne vyšetrenia“, ktorá pútavými klinickými prednáškami
lekárov FNsP FDR z Banskej Bystrice prešla
do záverečnej panelovej diskusie zacielené na
aktuálny stav klinickej biochémie. Spoločenská
časť úvodného dňa bola zahájená odovzdaním Ceny profesora Ivana Pecháňa bývalému
primárovi Oddelenia klinickej biochémie FNsP
FDR v Banskej Bystrici MUDr. Emilovi Bielikovi
v reprezentačných priestoroch Štátnej Opery
v Banskej Bystrici a pokračovala zhliadnutím
predstavenia operety Veselá vdova od Franza
Lehára.
Prednášky záverečného dňa sa sústredili
na súčasné trendy laboratórnej diagnostiky
v reprodukčnej a prenatálnej diagnostike a laboratórnej diagnostiky v nefrológii.
Počas celého zjazdu bol všetkým účastníkom
k dispozícii stánok našej spoločnosti s množtvom odborných materiálov. Zástupcovia firmy boli vždy pohotovo pripravený poskytnúť
informácie týkajúce sa požiadaviek učastníkov kongresu.
Zaujímavým a myslím si, že aj vydareným
spestrením akcie v rámci spoločenských aktivít bola prehliadka kultúrno-historickej pamiatky Pustý hrad pri Zvolene. Návštevníci sa
tak mohli bližšie zoznámiť s históriou najstaršieho ranostredovekého hradu na Slovensku
Následujúci deň zjazdu bol zameraný na
témy z týchto oblastí: laboratórne markery
pri ochoreniach CNS, laboratórna diagnostika
v záťažových stavoch organizmu a laboratórna
diagnostika v endokrinológii.
Konference CYTO 2012
23. – 27. června 2012, Lipsko
a prehliadnuť si pôsobivé okolie jeho areálu.
Taktiež tí, ktorí chceli spoznať krásy a zaujímavosti mesta Banská Bystrica, mali príležitosť
prejsť sa v prítomnosti sprievodcu čarovným
historickým centrom mesta, a vychutnať si tak
posledné májové dni.
Spoločenský večer pri hudbe už len spríjemnil
vzájomné stretnutia kolegov z celého Slovenska i milých hostí z Českej republiky.
Počas kongresu sme mali možnosť navštíviť
pracovisko Oddelenia klinickej biochémie vo
FNsP FDR Banská Bystrica vedené primárom
MUDr. Drahoslavom Gáborom. Mnohí tak
mohli spoznať v prevádzke preanalytiku AutoMate 1250, biochemický analyzátor AU2700
i AU680 a imunochemický analyzátor UniCel
DxI 800 spoločnosti Beckman Coulter.
Veríme, že podujatie povzbudilo nás všetkých
do ďalšej tvorivej práce a že budeme radi spomínať na príjemné chvíle spoločne strávené
v Banskej Bystrici.
HELENA BAZOVSKÁ
e-mail: [email protected]
Ve dnech 23. – 27.6.2012 proběhla v kongresovém
centru v německém Lipsku nejvýznamější akce
průtokové cytometrie tohoto roku – konference
CYTO 2012. Společnost Beckman Coulter Life
Sciences se jí zúčastnila jako diamantový sponzor.
Na našem stánku byl představen a na trh uveden nový upgrade
pro průtokový cytometr Gallios v podobě žlutého 561nm laseru. Zároveň zde byl prezentován automatický pipetovací systém
ACP Biomek 3000 určený pro automatizovanou pipetaci koktejlů
protilátek pro použití v průtokové cytometrii a rovněž průtokový
cytometr AQUIOS, první ze série modelů po akvizici společnosti
Blue Ocean Biomedical. Jedná se na trhu o ojedinělý plně automatizovaný systém průtokového cytometru od vložení vzorku
v podobě plné krvě až po jeho vyhodnocení (Load and Go cytometr). Velkému zájmu se těšil také nejnovější model buněčného
sorteru MoFlo Astrios, který si mohli účastníci prohlédnout spolu
s Biohood kabinetem II. třídy.
Kromě prezentace přístrojů a reagencií přímo na stánku společnosti nabídl Beckman Coulter návštěvníkům akce i několik
posterů a firemních prezentací v rámci workshopů, zejména
z oblasti analýzy buněčných mikropartikulí, nového markeru
CD 6 pro analýzu T regulačních buněk, monitoraci buněčných
transdukčních drah a další.
Příští konference CYTO 2013 se bude konat ve dnech
19. - 23. 5. 2013 v americkém San Diegu.
ROMAN VLČEK
e-mail: [email protected]
22
Vizitka:
ner
r
e
V
v
a
l
s
o
r
i
MUDr. M
ovat?
t
r
o
p
s
e
t
e
Chc
ozorem
d
m
ý
k
s
ř
a
Pod lék
pe...
é
l
j
e
n
í
ř
a
d
se
M
UDr. Miroslav Verner je ředitelem Centrálních laboratoří Nemocnice České Budějovice a.s.,
kde působí již od roku 2004. Zároveň je
členem dozorčí rady Jihočeské nemocnice a.s., bývalým členem představenstva České lékařské komory a stále
přednáší na Přírodovědecké fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Současně s pracovní kariérou plní roli otce tří
dětí – dvou synů Miroslava a Tomáše a dcery
Kateřiny. Jim se svou ženou Helenou, bývalou zdravotní sestrou, věnovali a věnují velké
množství péče a podpory v jejich studijních
a sportovních aktivitách. A také o nich se můžete dočíst na následujících řádcích...
Pane řediteli, začali bychom nejprve
trochu pracovně. Co chystáte letos za
novinky na Vašem oddělení?
Novinky se objevují především ve změně organizace práce a v dokončení transformace
Centrálních laboratoří Nemocnice České Budějovice a.s. V současné době rozvíjíme multioborovým přístupem včasnou diagnostiku
sepse a k tomu rychlou mikrobiologickou diagnostiku. Rovněž chceme podpořit další rozvoj
molekulární diagnostiky.
Blíží se doba dovolených. Moje další otázka půjde tedy tímto směrem
– chystáte se někam na cesty, nebo
hodláte nějakým jiným způsobem relaxovat?
Bez mučení se přiznám, že se na dovolenou
moc těším. Chtěli bychom s rodinou na přelomu července a srpna pobýt nějaký čas u syna
v Kanadě. Na cestě tam máme domluvenou
návštěvu New Yorku, a to na základě pozvání
Tomášova „dvorního návrháře kostýmů“. Velmi
rádi bychom také trochu lépe poznali Toronto,
kde nyní syn žije, trénuje a připravuje se na
pokračování studia. Poté se vyrazíme pokochat
kanadskou přírodou. Na severoamerickém kontinentu strávíme přibližně 14 dní a při zpáteční
cestě bychom se ještě krátce zastavili v Paříži.
Hlavním tématem této rubriky jsou
neobvyklé zájmy našich zákazníků. Nezastíráme, že ve Vašem případě je to
zvědavost týkající se Vašich dětí a jejich sportovních úspěchů. Mohl byste
se nám o nich blíže zmínit?
Máme 3 děti, 2 syny a dceru. Nejstarší syn
Miroslav (27) je bývalým reprezentantem České
republiky ve sportovních dvojicích v juniorské
kategorii. Jeho největším úspěchem společně
s Klárou Zoubkovou bylo 6. místo na Juniorské
velké ceně v Chemnitzu v roce 2004 a 13. mís-
to na Mistrovství světa juniorů v roce 2005. Vrcholový sport pak kvůli studiu medicíny opustil
a nyní sbírá pracovní zkušenosti v Německu.
Tomáš (26) je známý především jako krasobruslař mužské kategorie. V současné době
trénuje v Torontu a zahajuje svou dvouletou
přípravu před XXII. zimními olympijskými hrami v Soči v roce 2014, kde, pokud mu to zdraví
a sportovní výkonnost dovolí, by se měl loučit
s aktivní sportovní kariérou. Je sedminásobným a úřadujícím mistrem republiky v seniorské kategorii a dále nositelem 3 medailí z mistrovství Evropy (od každého kovu má jednu).
Dvakrát získal 4. místo na mistrovství světa.
V letech 2009 – 2010 byl ve světovém žebříčku
více než 15 měsíců světovou jedničkou. Nyní
před začátkem nové sezóny, která se rozběhne
již za 2 měsíce, figuruje na 12. místě žebříčku
a určitě to tak nechce ponechat, byť konkurence také nespí.
Poslední narozená je dcera Kateřina (13),
juniorská reprezentantka ČR v moderní gymnastice. Jejím největším úspěchem je 6. místo na juniorské Velké ceně Brna, kde se zcela
nečekaně probojovala do finále, čímž si řekla
o nominaci na mistrovství Evropy, i když „jen“
na postu náhradnice. Letos rovněž vyhrála některé domácí závody.
Zdá se, že sport patří mezi hlavní
koníčky Vaší rodiny. Je tedy takovéto
sportovní nadání „dědičné“? A jakému
sportu se věnujete aktivně Vy?
Prvním sportem, který jsem si v dětství vyzkoušel, byla házená. Asi po 10. tréninku jsem
si ale vyhodil rameno, proto mi ji rodiče pro
jistotu zakázali. Poté jsem trochu trénoval atletiku, vcelku dobře jsem běhal 400 m. Polotajně jsem chodil také na judo. Kamarád mě
pro běžecké schopnosti nalákal do fotbalu, ale
po opakovaných zraněních mi bylo rodiči opět
„nedoporučeno“ pokračovat ve sportovních
mrzačících aktivitách. V 17 letech jsem s fotbalem úrovně krajského přeboru skončil, tedy
krom krátkého působení ve VŠ lize. Nakonec
jsem zakotvil u rekreační cyklistiky, turistiky a stolního tenisu, v zimě jsem rád lyžoval.
V současné době aktivně bohužel nedělám nic,
plánuji se vrátit ke kolu a trochu k tenisu.
Manželka velmi dobře tancuje a kdysi skákala do dálky. Neměla však příležitost rozvíjet
své sportovní schopnosti, tak je alespoň předala v genech.
Jak zvládáte úspěchy/prohry, zahraniční cesty a odloučení svých dětí (především syna Tomáše)?
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 21 - 2012
Naši kluci žijí kvůli sportu od 14/13 let mimo
domov a pro nás bylo vždy důležité s nimi
udržovat kontakt. Zprvu jsme to nenesli lehce,
hlavně kvůli obavám z negativního vlivu okolí
na dospívající děti. Proto jsme se s nimi snažili zpočátku všude jezdit. Do zahraničí se pak
Tomáš dostával převážně jen se svými trenéry.
Do roku 2009 byl druhorozený syn stále na
vzestupu a chyběla mu jen meta nejvyšší –
medaile z mistrovství světa a olympijských her.
Najednou se coby světová jednička dostal do
role jednoho z absolutních favoritů. V tu chvíli
se, dle mého názoru, vytratila z jeho projevu
přirozená lehkost a hravost a nastoupila svazující odpovědnost ve vztahu k očekáváním.
Já osobně považuji sport za možnou přípravu
na život a nikdo z rodiny nebere výsledky nijak tragicky. Ono dostat se mezi 20 nejlepších
bruslařů je snem mnohých, ale pouze výsadou
vyvolených, a je podloženo velmi tvrdou prací.
Jak náročné bylo/je skloubit práci
Vaši a Vaší manželky s tréninky, studiem dětí a vůbec jednotlivé aktivity
všech členů rodiny?
Vzhledem k mé profesi se o převážnou většinu potřeb rodiny starala moje žena a za to jí
patří naše poděkování. Zprvu manželka, která
byla zdravotní sestrou, pracovala ve směnném
režimu, což bylo pro nás v některých situacích
prakticky neřešitelné. Proto byla nucena přejít na provoz jednosměnný. Poslední 3 roky je
doma a pracuje v roli servisní organizace. Od
té doby vše funguje k všestranné spokojenosti.
Co vše jste museli se ženou udělat
nebo snad přímo obětovat pro současné úspěchy Vašich dětí a Vás?
Společně s manželkou nevnímáme, že bychom se obětovali. Svobodně jsme se rozhodli,
v mezích našich možností, podporovat studijní
a sportovní aktivity našich dětí. Jiný člověk si
raději zvolí cesty na zahraniční dovolené nebo
vyvíjí jiné aktivity či investuje. Úspěchy našich
potomků jsou postaveny především na šikovnosti, kladném vztahu k provozovanému sportu, soutěživosti, vytrvalosti a zejména na píli
v tréninku.
KATEŘINA PROCHÁZKOVÁ
e-mail: [email protected]
Komentář k fotografii:
dolní řada zleva: syn Tomáš, babička, děda,
Tomášova přítelkyně Natalie;
horní řada zleva: dcera Kateřina, Miroslav Verner,
manželka Helena, syn Miroslav.
23
Moderní vaření
za pomoci plynu…
a centrifugy
Shola Olunloyo (na obrázku), který
vařil v mnoha nejuznávanějších kuchyních světa, tvrdí: „Centrifugy jsou
jedním z nejlepších neplánovaných
nástrojů užívaných v moderním pojetí
vaření.“
Kdo by to tušil?
Zdá se, že těmi, kdo tento trend předvídali, bylo
mnoho současných ambiciózních šéfkuchařů.
Jeden z nich, známý v kulinářských kruzích
a ve svém současném domovském městě
Philadelphii jednoduše jako Shola, nedávno
doplnil svůj netradiční kuchařský repertoár
o přístroj Beckman Coulter Allegra X-15R
(pozn. obchodní název pro Ameriku je Beckman
Coulter Allegra X-14R).
Vždy si klademe otázku: „Stojí za to koupit
si určitou věc, pokud porovnáme její cenu
a praktické využití?“ Z pohledu logiky má
toto srovnání smysl. Bohužel v praxi existují
určité skutečnosti, kterých nelze dosáhnout
za pomoci jiného zařízení nežli zmiňované
centrifugy. Pak tedy vyvstává problém: „Co
koupit a proč?“
Odstředivky jsou oprávněně drahé. Člověk
tak může být v pokušení hledat na internetu
použité zařízení u některého z nesčetných
recyklátorů laboratorních prostředků. To
však s sebou přináší jistá rizika. Většina
laboratorního zařízení je totiž používána
pro vědecké výzkumy, které jsou obecně
spojeny s toxickými patogeny a nebezpečnými
biologickými činiteli. Je jistě možné použité
centrifugy dekontaminovat, ale i tento přístup
považuje Shola za nepřijatelné riziko, pokud
má být odstředivka používána pro kulinářské
účely. Jediným rozumným řešením je tedy
koupit si přístroj nový.
Nejdůležitějším rozhodnutím se pak stává, co
vlastně koupit. Pokud jde o požadavky na cenu
a praktičnost, nejlepší volbou se jeví obecně
účelová stolní odstředivka s vysokou kapacitou. Jediné, co byste mohli zvažovat, je konstantní teplota (20°C) oproti variabilní teplotě
chlazené jednotky. Bohužel se vůbec nejedná
o hračku – cena je přibližně stejná, jakou byste
zaplatili za 4 Pacojety (pozn. Pacojet je stroj
pro přípravu jídelních variací, kdy jsou potraviny zpracovány ve zmrzlém stavu bez rozmrazení jako např. sorbet, jemné paštiky, nádivky
di terin, bylinkové nebo kořeněné koncentráty
do omáček a polévek apod.).
Shola Olunlo
yo
„Nakonec jsme se rozhodli pro spolupráci
se společností Beckman Coulter, jedním
z předních výrobců centrifugační technologie.
Vybrali jsme si Allegru X-15R s kapacitou rotoru
4 x 750 ml. Jde o plně chlazenou jednotku
vytvořenou podle nejvyšších bezpečnostních
standardů.“ říká Shola.
O nové Allegře již Shola „blogoval“ na
svých webových stránkách „Studio Kitchen“,
kde také sepsal sérii nápadů, které hodlá
vyzkoušet. Začátkem května plánoval začít
seriózně aplikovat přístroj při tvorbě svých
jídel a výsledky snažení pak zveřejňovat na
svých stránkách v kategorii „Beckman Coulter
Centrifuge“.
Shola dodává: „Děkuji společnosti Beckman
Coulter za snahu a pomoc při budování mé
kuchařské laboratoře. Je to velké úsilí dělané
s láskou. Vytváření nových druhů pokrmů
nezná hranic a centrifuga se stane nástrojem
změny v této kuchařské hře.“ Dále pokračuje:
„Jsme opravdu nadšení z nových dobrodružství,
která s sebou objevování a uplatňování některé
z technik moderní kuchyně přináší.“
KATEŘINA KOŽANÁ
e-mail: [email protected]
EVA KRÁLOVÁ
e-mail: [email protected]
24
„Co se v mládí naučíš, ...“
Dne 19. dubna jsme byli v sídle naší společnosti
v Murmanské ulici poctěni milou návštěvou –
posádkou třídy 5.A ZŠ ke Kateřinkám v Praze.
30 dětí z tohoto vzdělávacího ústavu si přišlo
prohlédnout prostory naší demolaboratoře
s cílem dozvědět se něco více o vědcích Arnoldu
Orville Beckmanovi a bratrech Coulterových,
zakladatelích koncernu Beckman Coulter
(Obr. 1).
Právě ve věku našich malých účastníků exkurze začal prvně Arnold Beckman (1900 – 2004)
experimentovat v zahradní kůlně za domem
svých rodičů. Díky svému s přibývajícími roky
neutuchajícímu výzkumnému úsilí ve 34 letech vynalézá pH metr, o 5 let později pak
UV-spektrofotometr (Obr. 2).
Žáčci si mohli měření za pomoci pH metru
sami vyzkoušet a otestovat si tak, zda je pomerančový džus více kyselý než ten jablečný
(Obr. 3).
Neméně poutavé bylo vyprávění o úspěších
badatelů bratrů Coulterových. Wallacovi (1913 – 1998) s Josephem (1924 – 1995)
se po válce podařilo objevit unikátní zařízení
pro měření počtu částic v krvi pracující na tzv.
Coulterově principu. Roku 1953 si nechali svůj
měřič (Coulter counter) patentovat, a mohli
tak začít přístroje na počítání buněk vyrábět
sériově (Obr. 4).
Zakončením tohoto výletu za poznáním byla
kompletní prohlídka přístrojového zázemí demolaboratoře naší firmy. Doufám, že byla 5.A
s akcí, stejně jako my, spokojená (Obr. 5)!
Obr. 1:
Wallace H. Coulter, Joseph R. Coulter a Arnold O. Beckman
„...při výběru svého budoucího povolání jako
když najdeš!“
IVANA MIČÍKOVÁ
e-mail: [email protected]
Obr. 3
Obr. 4: První čítač buněk
Obr. 2: První PH metr
Obr. 5
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 21 - 2012
25
Do práce na kole
Pracovníci firmy Immunotech, dceřinné společnosti Beckman Coulter Česká republika, se
v květnu letošního roku již podruhé zúčastnili
soutěže „Do práce na kole“. Původní ročník se
týkal pouze Prahy. Tentokrát byl závod rozšířen
i do dalších měst v republice. Celkem se tedy
do akce zapojilo 2 417 účastníků ze 4 měst
tvořících dohromady 827 týmů.
Cílem nebylo pouze najezdit za jeden kalendářní měsíc co nejvíce kilometrů, ale také
používat svého „cyklokamaráda“ pravidelně. Počítaly se pouze cesty na kole do práce
a zpět. Přes malý celkový počet zaměstnanců
společnosti se podařilo v Immunotechu vytvořit soutěžní tým čítající 5 členů.
Naše družstvo souhrnně ujelo za květen přes
1 200 kilometrů. Tohoto skvělého výkonu jsme
dosáhli nejen za pomoci kolegy – dálkového
jezdce Honzy Kölbla (celkem 900 km; pravidelnost jízdy do práce na kole činila 71 %), ale
také díky vytrvalosti a morálce ostatních členů týmu (Vítku Obůrkovi, Vojtovi Drbohlavovi,
Honzovi Eklovi a Luboši Šviantkovi).
VOJTĚCH DRBOHLAV
e-mail: [email protected]
26
Česká křížovka
KŘÍŽOVKA O CENY
Probudí se mrtvola, vyleze z hrobu a potlouká se po hřbitově. Potká upíra. „Hele, mohl bys mě zbavit zbytků krve v mých žilách?“ „A proč, prosím tě?“
Probudí se mrtvola, vyleze z hrobu a potlouká se po hřbitově. Potká upíra. „Hele, mohl bys mě zbavit zbytků krve v mých žilách?“ „A proč, prosím tě?“
Probudí
se mě
mrtvola,
vylezeexhumovat,
z hrobu
a potlouká
se pokrev
hřbitově.
Potká
upíra. testovat
„Hele,
bys přítomnost
mě zbavit
zbytků
krve Avotrávila,
mých
prosím
tě?“ otrávila, …(Tajenka.).“
„No,
zítra
mě
protože
chtějí
mou
krev
na
kdyžžilách?“
zjistí,„Ažeproč,
jsem
se sama
zítra
majímají
exhumovat,
protože
chtějí
mou
testovat
na přítomnost
jedu.mohl
A když
zjistí,
že jsem
sejedu.
sama
…(Tajenka.).“
„No,
„No, zítra mě mají exhumovat, protože chtějí mou krev testovat na přítomnost jedu. A když zjistí, že jsem se sama otrávila, …(Tajenka.).“
autor:
autor:
Ivan
Ivan
Šarkan
Šarkan
část svíčky
část svíčky
město
v město
Polsku
v Polsku
krájením
krájením
oddělit
oddělit
tvrdá
tvrdá
dřevovláknitá
dřevovláknitá
deska
deska
Fromm, kros,
Fromm,
Onarkros,
Onar
fotified
fotified
(angl.
zkr.)
(angl. zkr.)
egyptský
egyptský
bůh
Slunce
bůh Slunce
řecký zpěvák
řecký zpěvák
chování,
chování,
mravy
mravy
mumlat
mumlat
nabývat majetku,
nabývat
práva majetku,
ap. po
práva ap.osobě
po
zemřelé
zemřelé osobě
otelení
otelení
(rusky)
(rusky)
barva
barva
fialová
fialová
figura
figura
znázorňující
znázorňující
smrt
smrt
český tanec
český tanec
přípravek
přípravek
na
čištění
na zubů
čištění
zubů
německý filozof
německý filozof
řecký ostrov
řecký ostrov
úder
v úder
boxu
v boxu
předložka
předložka
22
33
íránská hora
íránská hora
zbraně
zbraně
(anglicky)
(anglicky)
peněžitý trest
peněžitý trest
odložení
odložení
rumunská
rumunská
letecká
letecká
společnost
společnost
delete (zkr.)
delete (zkr.)
právní norma
právní norma
přerazila (slov.)
přerazila (slov.)
tlučením vpraven
tlučením vpraven
oř
oř
(slovensky)
(slovensky)
užitková
užitková
rostlina
jménorostlina
zpěvačky
jménoSumac
zpěvačky
Sumac
těžký kov
těžký kov
oblast zemské
oblastkůry
zemské
kůry
66
11
milikelvin (zn.)
milikelvin (zn.)
italský režisér
italský režisér
lidá
lidá
pes lovecký
pes lovecký
tisková
tiskováMali
agentura
agentura Mali
darebák
darebák
Krokova dvcera
Krokova dvcera
nerost
nerost
rudý
rudý
(německy)
(německy)
vila
na vila
venkově
na venkově
ne (nářečně)
ne (nářečně)
Inspection
Inspection
Générale
Générale
(zkr.)
(zkr.)
pátrala
po pátrala
nerostech
po nerostech
část, kus
část, kus
doupě
doupě
severské mužské
severské
mužské
jméno
jméno
ano (slovensky)
ano (slovensky)
zirkonium (zn.)
zirkonium (zn.)
44
55
surovina
ksurovina
výrobě
k barviv
výrobě
barviv
bič složený
složený
zbičřemínků
z řemínků
(slovensky)
(slovensky)
den (maďarsky)
den (maďarsky)
zájmeno osobní
zájmeno osobní
Slovenská krížovka
mŕtvola,
vylezievylezie
z hrobu az potĺka
cintoríne.saStretne
upíra. „Počuj,Stretne
mohol byupíra.
si ma zbaviť
zvyškov
krvi by
v žilách?“
prečo, prosím
ťa?“krvi v žilách?“ „A prečo, prosím ťa?“
Prebudí sa sa
Prebudí
mŕtvola,
hrobusa
apo
potlka
po cintoríne.
„Počuj,
mohol
si ma„A
zbaviť
zvyškov
sa mŕtvola,
z hrobu
a potĺka
po cintoríne.
Stretne
upíra. „Počuj,
si ma žezbaviť
v žilách?“
„A prečo, prosím ťa?“
Prebudí
zajtra
ma ma
majúvylezie
exhumovat,
pretože
chcúsamoju
krv testovať
na prítomnosť
jedu.mohol
A keďbyprítomnosť
zistia,
som zvyškov
sa sama krvi
otrávila,
…(Tajenka.).“
„No,
„No,
zajtra
exhumovat,
krv testovať
keď zistia,
že som sa sama otrávila, …(Tajenka.).“
ma majúmajú
exhumovat,
pretože chcúpretože
moju krv´chcú
testovaťmoju
na prítomnosť
jedu. A na
keď zistia, že som sajedu.
sama Aotrávila,
…(Tajenka.).“
„No, zajtra
autor:
autor:
Ivan
Ivan
Šarkan
Šarkan
drdol
drdol
pod
pod
Jozef
Jozef
(dom.)
(dom.)
fialovo
fialovo
zapol
zapol
Ede. enantal,
Ede.Kaja,
enantal,
Kaja,
posato,
posato,
rozprávková
rozprávková
bytosť
bytosť
pomocníci baču
pomocníci baču
polovica
polovica
Air Trans
Air Trans
Africa
(skr.)
Africa (skr.)
nomen nescio
nomen
(skr.)nescio
(skr.)
nesliedia za
nesliedia(expr.)
za
niekým
niekým (expr.)
americký
americký
bahniakovitý
bahniakovitý
vták
vták
dvojkolesový
dvojkolesový
ázijský
vozík
ázijský vozík
staroegyptský
staroegyptský
boh Slnka
boh Slnka
nepulzuje
nepulzuje
čierne korenie
čierne korenie
americký
americký
maratónec
maratónec
bočná loď
bočná
loď
v bazilike
v bazilike
patriaca Adele
patriaca Adele
písmovka
písmovka
Televízny klub
Televízny
mladýchklub
mladých
sudnánska
sudnánska
rieka
rieka
pálený cukor
pálený cukor
výkvet
výkvet
sídlo
vo sídlo
Fínsku
vo Fínsku
kontúra
kontúra
22
rozvážne
rozvážne
(hud.)
(hud.)
zmes
zmes
uhľovodíkov
uhľovodíkov
rybie vajíčko
rybie vajíčko
patriaci Ote
patriaci Ote
východoindické
východoindické
konope
konope
Army Assault
ArmyTeam
Assault
Team
buď na rande
buď na rande
ponad
ponad
straš
straš
33
organizmus
organizmus
obrátenie
obrátenie
chemická
chemická
značka
radónu
značka radónu
nezbite
nezbite
okrasný sad
okrasný sad
hokejová krajina
hokejová krajina
nepodľahla
nepodľahla
čínske
čínske
ženské
ženské
meno
meno
vlastnou
vlastnou
rukou
rukou
živá bytosť
živá bytosť
55
holandské
holandské
sídlo
sídlo
11
domorodec
nadomorodec
N. Zélande
na N. Zélande
EČV Žiliny
EČV Žiliny
vidina
v vidina
spánku
v spánku
slovanský boh
slovanský
hromu boh
hromu
Save Our Sailors
Save Our Sailors
učeň,
po učeň,
nemecky
po nemecky
British Standard
British
Standard
Dimension
Dimension
sídlo v Írsku
sídlo v Írsku
dvojhláska
dvojhláska
44
66
druh aldehydu
druh(chem.)
aldehydu
(chem.)
Formanov
Formanov
film
film
Pro 3 vylosované úspěšné luštitele jsou připraveny zajímavé ceny! Tajenky zasílejte e-mailem na adresu: [email protected]
do 30. 9. 2012. Do předmětu uveďte „TAJENKA“. Nezapomeňte také, prosím, uvést své kontaktní údaje a název pracoviště.
TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA: DAŇOVÝMI POPLATNÍKY BOMBARDOVANÝ MZDOVÝ ÚČETNÍ. Výherci: Jiřina Blažková, Ivo
Hložánek, Michaela Krajčovičová
27
Kde se můžeme setkat
formou stánku ( červen - říjen 2012)
3. – 7. 6. 2012
6th DNA Repair Workshop (Smolenice)
11. – 12. 6. 2012
Mezikrajské pracovní dny Moravskoslezského kraje
(Žermanice)
21. – 22. 6. 2012
Laboratórna diagnostika v medicíne 2012 (Levoča)
24. – 26. 6. 2012
XXVI. Olomoucké hematologické dny (Olomouc)
30. – 4. 7. 2012
International Congress - Natural Anticancer Drugs
(Olomouc)
26. – 29. 8. 2012
XXIII. biochemický sjezd (Brno)
5. – 6. 9. 2012
XIII. Česko-slovenská konference laboratorní
hematologie a transfuziologie (Brno)
6. – 8. 9. 2012
XVI. Česko-slovenský hematologický a trasfuziologický
sjezd (Brno)
21. – 22. 9. 2012
XX. Severočeská imunologická konference
(Ústí nad Labem)
23. – 25. 9. 2012
Symposium klinické biochemie - FONS 2012 (Pardubice)
26. 9. 2012
XII. Celostátní pracovní konference
zdravotních laborantů ve FN Motol (Praha)
26. – 28. 9. 2012
XXIII. Izakovičov memoriál (Bratislava)
10. – 13.10. 2012
XXIX. Sjezd českých a slovenských alergologů
a klinických imunologů s mezinárodní účastí (Liberec)
23. – 25.10. 2012
4. ročník mezinárodní konference NANOCON (Brno)
2012-07-17

Podobné dokumenty

Vývoj léčiv

Vývoj léčiv Proč to tak dlouho trvá ? Pro to, co se vše musí udělat, existují velmi podrobné a rozsáhlé poţadavky. Tyto poţadavky vznikaly postupně na základě nehod, ke kterým došlo v historii. Cílem je omezi...

Více

General Catalog - Anton

General Catalog - Anton Alcolyzer Wine měří obsah alkoholu ve vínech, perlivých vínech, alkoholických moštech a saké použitím patentované NIR metody. Ostatní složky vzorku neovlivňují stanovení alkoholu. V kombinaci s hus...

Více

Vývoj léčiva od objevu po zavedení do praxe

Vývoj léčiva od objevu po zavedení do praxe Proč to tak dlouho trvá ? Pro to, co se vše musí udělat, existují velmi podrobné a rozsáhlé poţadavky. Tyto poţadavky vznikaly postupně na základě nehod, ke kterým došlo v historii. Cílem je omezi...

Více

Časopis - Beckman Coulter

Časopis  - Beckman Coulter a dnes již známým výsledkem propadu národního rozpočtu. V rezortu zdravotnictví se dopady ekonomické krize nejevily tak hluboké. Vlivem propadu výroby a nárůstu nezaměstnanosti však došlo k poklesu...

Více

DRO 2010 - Česká společnost ochrany před zářením, zs

DRO 2010 - Česká společnost ochrany před zářením, zs rozmístili přístroje a v pátek již mohli publikovat (resp. byli by mohli, kdyby to vše nebylo tajné). I u nás v šedesátých a sedmdesátých letech byla nasbírána pěkná řádka nových poznatků — vzpomeň...

Více

Časopis - Beckman Coulter

Časopis  - Beckman Coulter epitopů, nebo kombinované značení povrchových a  intracelulárních znaků, včetně fixace, permeabilizace leukocytů periferní krve nebo kostní dřeně a  lýzy erytrocytů bez nutnosti centrifugace. Počet...

Více

Časopis - Beckman Coulter

Časopis  - Beckman Coulter v pokračování již stávajících institucí a ústavů. Není také třeba poukazovat na činnost fakultních nemocnic s jejich snahou zavádět nejmodernější metody pro nemocné a také s jejich možností záchytu...

Více

Časopis - Beckman Coulter

Časopis  - Beckman Coulter Slavnostní předání robotického systému Biomek pro FN Motol

Více