Fibrlok IITM 2529 Univerzální optická mechanická spojka

Komentáře

Transkript

Fibrlok IITM 2529 Univerzální optická mechanická spojka
Fibrlok
IITM 2529
Univerzální
optická
Fibrlok
IlTM -univerzální
optická mechanická
mechanická
spojka firmy
spojka
3M
Fibrlok II 2529 univerzální optická mechanickáspojka firmy 3M je vyvinuta pro mechanickéspojování optických vláken o prumeru
primární ochrany od 250 do 900 f.!m.Fiberlok II optická spojkaje urèenapro spojováníjednovidových a vícevidových optických
vláken s norninálním prumerem vlákna 125f.!m.
Univerzální optická mechanická spojka Fiberlok II je plne kompatibilní s puvodní Fibrlok optickou mechanickou spojkou a s kazetami pro její umistení. Fibrlok II univerzální spojka využívá stejnou sadu nástroju a snadný -"oholíš, oèistíš, zalomíš a spojíš "
-proces jako puvodní spojky a minimalizuje potfebu dalšího náàadí.
Ideální volba pro trvalé i doèasné rychlé spojování optických vláken
Fibrlok II univerzální optická mechanická spojka využívá pfesného kovového elementu umísteného v pouzdru z umelé hmoty
s aretaèním víèkem. Prumemý vložný útlumje menší než O,ldB. Umožòuje rychlé a stabilní spojení dvou optických vláken
jednoduchým zamáèknutím aretaèního víèka. Toto zamáèknutí se provádí pomocí jednoduchého pi'ípravku tak, aby došlo ke stisknutí
pfesného kovového elementu, který vystfedí spojovaná vlákna proti sobe a souèasne je zafixuje proti dalšímu pohybu.
Fibrlok II 2529 univerzální optická mechanická spojka
~
Pfíèný rez optickou spojkou
Fibrlok II 2529 pred
a po jejím uzavrení
1 0.00%
8.00%
'-6
o
Q.
'c
~
~
...
c
Q)
u
o
6.00%
4.00%
o:
2.00%
0
c') to
o)
C\J L!)
0
0
0
O
000000000000000000
Q)
.-"':t
r-- o
C\J C\J C\J c')
Vložný
útlum
c')
c')
to
c')
o)
c')
C\J L!)
"':t "':t
Q)
"':t
C\J
L!)
(dB)
Rozložení èetností hodnot vložného útlumu namefných pfi realizaci 550 spojení pomocí
mechanické optické spojky Fibrlok II 2529 (vlákno 250~rn). Stfední vložný útlum je 0.07 dB.
Pouze 0,2% všech spojek mely vložný útlum vetší než 0.5 dB.
Rozmery optické spojky
Universální optická spojka Fibrlok II 2529 muže být použita
pro spojení libovolných kombinací optických vláken o prumeru
125~rn a primámí ochranou od 250 do 900~rn.
I
Rozmery
optického
vlákna
vlákno 125~, primární ochranaod 250 do 900~rn
30 let
méne než 30s po pfíprave vlákna
méne než O,ldB
více než 35dB v rozsahu od -40 °C do +80 °C
více než 60dB pfi pokojové teplote
Pfídržná síla vlákna
více než 12 N
Materiál
Tennoplastická umelá hmota s pfesným tvarovým prvkem ze slitiny hliníku
Pracovní teplota
-40 až +80 °C
Teplotní cykly
Odolnost proti vibracím
zmenavložného útlumu je menší než O,ldB pfi zmenáchteplot od -40 do +80 °C
EIA standardFOTP-l1, test è.l
Odolnost proti pronikání vody
pfi pusobení vody 60 'C po 7dníje zmenavložného
--1
útlumu menší než 0,05dB
Celý procesinstalaceoptické mechanickéspojky Fibrlokje velice krátký a efektivní a dá se provádet i na nepnstupných rnístechbez
potfeby pnvodu elektrické energie.Zruèný technik zvládne instalaci spojky po krátkém zacvièení.
7(352VUR
(PDLOWHSUR#WHSURVN
ZZZWHSURVNZZZPFRP
7HOID[ 

Podobné dokumenty

FIBRLOK montážní souprava

FIBRLOK montážní souprava FIBRLOK MONTÁŽNÍ SOUPRAVA

Více

3M Telecom

3M Telecom Mechanické optické spojky

Více

FIBRLOK univerzalni mechanicka opticka spojka - WiFi

FIBRLOK univerzalni mechanicka opticka spojka - WiFi Fibrlok 2529 II univerzální optická mechanická spojka využívá přesného kovového elementu umístěného v pouzdru z umělé hmoty s aretačním víčkem. Předností optické spojky Fibrlok je průměrný vložný ú...

Více

Mechanické spoje vláken Fibrlok 2540G

Mechanické spoje vláken Fibrlok 2540G Spolehlivé kvatitní spoje Rychlá a snadná instalace, bez el. napájení Snižuje náklady na instalaci Zamezuje pohybu vlákna pro zachování stabilních parametrů Vysoká kvalita gelu  Zachovává parametr...

Více

Mechanické spoje vláken Fibrlok II 2529

Mechanické spoje vláken Fibrlok II 2529 Rychlá a snadná instalace, bez el. napájení Snižuje náklady na instalaci Zamezuje pohybu vlákna pro zachování stabilních parametrů Vysoká kvalita gelu  Zachovává parametry po dobu životnosti Odoln...

Více

New Product Development for year 2011

New Product Development for year 2011 Martina Kubalíková, 3M Česko, s.r.o.

Více

Přehled produktů

Přehled produktů Mnoho celosvětově známých výrobců v různých odvětvích

Více

Fibrlok 2539 s úchytem

Fibrlok 2539 s úchytem a spolehlivost. Páska s velmi vysokou lepivostí na spodní straně spojky pevně drží sestavu na místě spoje, což je užitečné zejména pro koncovky optických sítí. Spojka Fibrlok™ II 2539 je k dispozic...

Více