WEDA LINE

Komentáře

Transkript

WEDA LINE
WEDA LINE
Ponorná čerpadla WEDA 40
Návod k obsluze a katalog
náhradních dílů
2954 5301 60_CS
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 40
BEZPECNOSTNI POKYNY
STROJE
Poháněné: elektrickým proudem, stlačeným vzduchem, zážehovým nebo vznětovým motorem.
SYMBOLY
Slova Výstraha nebo Upozornění použitá v bezpečnostních pokynech mají následující významy:
Slovo Výstraha znamená nebezpečí, nebo nebezpečný postup, při kterém může dojít k vážnému nebo
smrtelnému úrazu, pokud na tuto výstrahu není brán zřetel.
Slovo Upozornění znamená nebezpečí, nebo nebezpečný postup, při kterém může dojít k úrazu nebo k
poškození zařízení, pokud na toto upozornění není brán zřetel.
DŮLEŽITÁ PRAVIDLA PRO VAŠI BEZPEČNOST:
VÝSTRAHA
Na stroji nesmějí být prováděny žádné změny bez předchozího souhlasu výrobce. Používejte pouze
originální náhradní díly. Pokud na stroji provedete jakékoliv změny bez předchozího souhlasu výrobce,
vzniká nebezpečí vážného úrazu obsluhy.
Tyto bezpečnostní doporučení byly sestaveny podle mezinárodních bezpečnostních norem. Je třeba
rovněž zajistit dodržování místních nařízení. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uložte
je na bezpečném místě pro další použití.
Zajistěte, aby všechny značky a etikety na stroji, týkající se obsluhy, bezpečnosti a údržby, byly vždy
dobře čitelné.
Stroj může být používán pouze k účelům uvedeným v příručce pro jeho obsluhu.
Poškozené součásti vždy neprodleně vyměňte. Zajistěte pravidelnou výměnu opotřebitelných dílů.
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY:
VÝSTRAHA
Přípustná hladina hluku 85 dB (A) může být v případě konkrétního stroje nebo určité aplikace překročena.
Déletrvající pobyt v hlučném prostředí bez ochrany sluchu může způsobit trvalé poškození sluchu.
Déletrvající působení vibrací může poškodit ruce, prsty a zápěstí. Nepoužívejte stroj, pokud při jeho
používání pociťujete nepohodlí, bolest, nebo pokud dochází ke křečím. Případnou další práci se strojem
konzultujte s lékařem.
Vždy používejte schválené ochranné prostředky. Následující ochranné prostředky jsou nutné pro obsluhu
stroje a pro osoby pracující v bezprostřední blízkosti.
o Ochranná přílba
o Chrániče sluchu
o Respirátor v prašném prostředí
o Ochranné brýle
o Ochranná obuv
Nenoste volný oděv, který by mohl být zachycen strojem. Pokud nosíte dlouhé vlasy, připevněte je sponou
nebo vlasovou síťkou.
PRACOVNÍ PROSTOR:
VÝSTRAHA
Nepoužívejte stroj ve výbušném prostředí.
Neprovozujte stroje poháněné výbušným motorem ve špatně větraných prostorech. Tyto typy motorů
produkují jedovaté výfukové spaliny, které mohou způsobit vážné zdravotní problémy.
2/20
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 40
NAPÁJENÍ A PALIVO:
VÝSTRAHA
Přesvědčte se, že napájecí soustava vyhovuje všem místním i mezinárodním bezpečnostním normám.
Elektricky poháněné stroje: Musí být zabezpečeno, aby stroj byl připojen k takovém napětí a k takové
frekvenci proudu, jaká je uvedená na typovém štítku zařízení. Napájecí kabel musí být dostatečně
dimenzován. Zkontrolujte, že kabel ani zásuvky nebo zástrčky nejsou poškozeny. Nikdy nevypínejte stroj
vytažením kabelu ze zásuvky. Použijte vypínač na stroji. Kabel musí být mimo dosah pohyblivých částí
stroje.
Stroje poháněné stlačeným vzduchem: Zkontrolujte, že přívodní hadice stlačeného vzduchu ani
spojky nejsou poškozeny. Nikdy nerozpojujte hadici, která je pod tlakem. Nejprve vypněte kompresor a
poté nechte stroj v chodu, dokud se nevyčerpá stlačený vzduch v hadici.
Stroje poháněné zážehovým nebo vznětovým motorem: Benzín má extrémně nízkou teplotu
vznícení a v určitých podmínkách je výbušný. Uchovávejte jej stranou od všech zařízení, které tvoří
jiskry a při zacházení s ním nekuřte. Před tankováním paliva nechte stroj vychladnout. Dbejte, aby
nedošlo k vylití benzínu nebo nafty na zem.
SPOUŠTĚNÍ STROJE:
UPOZORNĚNÍ
Před spuštěním stroje se seznamte s jeho ovládáním a přesvědčte se, že stroj nemá nějakou zjevnou
závadu. Poté spusťte stroj podle pokynů v příručce pro obsluhu.
PROVOZ STROJE:
UPOZORNĚNÍ
Stroj používejte pouze k takovému účelu, pro který je zkonstruován. Přesvědčte se, že ovládáte bezpečně
způsob nouzového zastavení stroje v nebezpečné situaci.
ÚDRŽBA:
UPOZORNĚNÍ
Údržbové práce smějí provádět pouze vyškolené osoby. Nedovolte nepovolaným osobám přístup ke stroji.
Neprovádějte žádnou údržbu, pokud je stroj nebo jeho motor v chodu. Nikdy nepožívejte stroj, pokud má
nějakou závadu.
BUĎTE OPATRNÍ:
UPOZORNĚNÍ
Vždy se plně soustřeďte na práci. Řiďte se zdravým rozumem. Nikdy neobsluhujte stroj pokud se cítíte
unaveni, nebo pokud jste pod vlivem drog, alkoholu nebo jiných látek, které mohou ovlivnit ostrost vidění,
reakci nebo schopnost úsudku.
3/20
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 40
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Ponorná odvodňovací čerpadla WEDA jsou určena pro čerpání mírně znečistěné vody.
KONSTRUKCE
Lehká hliníková konstrukce určená pro těžké provozní podmínky obsahuje chladicí plášť, který zajišťuje
odpovídající chlazení elektromotoru za všech provozních podmínek.
Čerpadla jsou typu „zapojit a čerpat“, s vestavěnou ochranou motoru proti přehřátí.
Verze s hladinovým spínačem umožňuje automatický provoz.
Unikátní kompaktní těsnění je možné snadno vyměnit přímo na pracovišti. Prostoje se tak snižují na
minimum.
Pro aplikace v náročných podmínkách, například na staveništích nebo v dolech, jsou oběžná kola čerpadel
vyrobena z chromové legované oceli a ostatní součásti jsou potaženy pryží.
Vůli oběžného kola lze snadno seřídit a kompenzovat tak provozní opotřebení.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Čerpadlo:
Průměr na výstupu
WEDA40
80 (3’’)
100 (4’’)
5-8
40°C
20 - (67)
20 - (44.1)
Pravoúhlé otvory 9 x 64 mm
2980 - (3550)
F (155°C)
mm - (in)
Vhodné pro kapaliny s pH
Maximální teplota vody
Maximální hloubka ponoru
Hmotnost (bez kabelu)
Sítko
Otáčky ot/min
Třída izolace statoru
m - (ft)
kg - (lb)
50Hz (60Hz)
Napětí
Fáze
(V)
380-415
3
440-460
3
500
3
Jiná napájecí napětí podle požadavku
Frekvence
(Hz)
50
60
50
Jmenovitý proud
(A)
5.3
5.1
Jmenovitý elektrický
příkon (kW)
3.1
3.6
DŮLEŽITÉ
Výše uvedené informace jsou pouze všeobecným popisem, nejsou zaručovány a nelze z nich
vycházet při uplatňování záruky.
Napájecí kabely (50 Hz)
15 metrů 4 x 1,5 mm2
Všechny kabely jsou polychloroprenové, typu HO7RN-F
220V
10
cable section (mm2)
Napájecí kabely (60 Hz) pouze pro typy schválené CSA
20 metrů SOW 4xAWG16
400V
6
440V
4
2,5
1,5
100
200
300
400
cable length authorized (m)
4/20
500
600
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 40
HYDRAULICKÉ CHARAKTERISTIKY
50Hz
Power (kW) Electrical
A cco r d i ng t o ISO 9 9 0 6 - A N N EX A
3,5
Power (kW)
3
1
2,5
2
1,5
1
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1200
1400
1600
Flow (l/min)
Curve Head x Flow
A cco r d i ng t o ISO 9 9 0 6 - A N N EX A
22,5
20
17,5
1 : Medium head
Head (m)
15
12,5
10
7,5
5
2,5
0
0
200
400
600
800
Flow (l/min)
5/20
1000
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 40
60Hz
Power (hp) Electrical
A cco r d i ng t o ISO 9 9 0 6 - A N N EX A
6
Power (hp)
5
1
4
3
2
1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
350
400
450
500
Flow (US gpm)
Curve Head x Flow
A cco r d i ng t o I SO 9 9 0 6 - A N N EX A
80
70
Head (ft)
60
1 : Medium head
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
250
300
Flow (US gpm)
ROZMĚRY
Rozměry v mm / palcích
6/20
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 40
VÝTLAČNÁ HRDLA
3’’
3’’
3’’
4’’
4’’
4’’
standardní pro hadici s jednou sponou
se závitem BSP
se závitem NPT
standardní pro hadici s jednou sponou
se závitem BSP
se závitem NPT
C. DILU
470W203562
470W203484
470W203570
470W203564
470W203482
470W203572
Výtlačné hrdlo je nutné objednat zvlášť.
INSTALACE ČERPADLA
Čerpadlo se nesmí používat ve výbušném prostředí ani v prostředí s nebezpečím vzniku
požáru!
Kabely veďte tak, aby spojovací zásuvky neležely ve vodě. Pozor na možnost úrazu elektrickým
proudem.
Nikdy nezvedejte čerpadlo za přívodní kabel!
Připojte výtlačnou hadici schválené tlakové třídy.
Výtlačná hadice se po zapnutí čerpadla může vymrštit.
Za chodu čerpadla nesmí být nikdo ve vodě (např. v bazénu).
Zkontrolujte, zda čerpadlo stojí pevně, případně je upevněte za zvedací kruh.
Zkontrolujte směr rotace podle šipky vyznačené na vnějším krytu (proti směru hodinových ručiček)
Čerpadlo má začít čerpat okamžitě po zapnutí napájení.
Čerpadlo sebou může při spuštění škubnout.
V případě nesprávného směru rotace je potřeba zaměnit pořadí připojení fází (připadá v
úvahu pouze u třífázového napájení).
Směr rotace
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
Zkontrolujte technické údaje čerpadla podle štítku, zda odpovídají použitému napájení.
Elektrické zapojení smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník!
Je nutné dodržet místní nařízení a vyhlášky!
Zkontrolujte, zda je čerpadlo správně uzemněno. Zemnicí
vodič musí být o něco delší než fázové vodiče. Pokud dojde
k vytržení napájecího kabelu, zemnicí vodič se musí odpojit
jako poslední.
« POUZIJTE JISTIC SCHVALENEHO TYPU, KTERÝ SVOJI HODNOTOU ODPOVIDA PROUDOVEMU
ZATIZENI MOTORU PRI PLNEM VÝKONU. »
VESTAVĚNÁ OCHRANA MOTORU
Před zahájením práce se přesvědčte, že je čerpadlo odpojeno od napájení!
7/20
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 40
Vestavěná ochrana motoru odpojí automaticky stykač napájení v případě přehřátí motoru. Poté je potřeba
zjistit příčinu a odstranit ji. Po ochlazení na normální pracovní teplotu ochrana motoru stykač zapne a
čerpadlo se opět spustí.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Popis závady
Čerpadlo se nespustí.
Čerpadlo se spustí, ale
okamžitě se zase zastaví.
Čerpadlo pracuje, ale průtok
vody je malý
Příčina
1. Spálená pojistka
2. Přerušený kabel
3. Závada v elektrické síti
4. Zablokované oběžné kolo
5. Vadný stykač
6. Spálené vinutí statoru
7. Nesprávné pořadí fází (u třífázového
napájení)
1. Čerpadlo se otáčí opačně (u třífázového
napájení)
2. Čerpadlo je připojeno k nesprávnému napětí
3. Přerušená fáze
4. Ucpané sací sítko
5. Nízká hladina vody
6. Velký pokles napětí na příliš dlouhém
prodlužovacím kabelu
7. Příliš horká voda
1. Opotřebené oběžné kolo
Způsob opravy
1. Vyměňte pojistku
2. Objednejte odborný servis
3. –
4. Vyčistěte spodní část čerpadla
5. Objednejte odborný servis
6. Objednejte odborný servis
7. Zaměňte pořadí fází
2. Čerpadlo se otáčí opačně (u třífázového
napájení)
3. Nevhodný průměr hadice
4. Nedostatečná výtlačná výška čerpadla
2. Zaměňte pořadí fází
1. Zaměňte pořadí fází
2. Připojte správné napětí
3. Zkontrolujte pojistky
4. Vyčistěte sítko
5. Vypněte čerpadlo
6. Použijte prodlužovací kabel s větším průřezem
7. Vypněte čerpadlo
1. Seřiďte čerpadlo/ vyměňte oběžné kolo
3. Připojte vhodnou hadici
4. Použijte větší typ čerpadla
ÚDRŽBA
VÝKONNOST CERPADLA
K udržení výkonnosti čerpadla je nutné, aby vůle v čerpadle byly pokud možno co nejmenší. Vůle mezi
oběžným kolem a deskou se seřizuje pomocí vymezovacích podložek. Vůle mezi oběžným kolem a
difuzorem se nastavuje dotažením matice, která upevňuje difuzor. Po seřízení musí být možné otáčet
oběžným kolem rukou.
Opotřebené hnací kolo má velmi ostré hrany. Noste ochranné rukavice!
8/20
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 40
Každé čtyři měsíce je potřeba doplnit olej (viz Obr. 1)
Výrobce
Typ oleje
Statoil
Hydra Way HM32
Texaco
Ranco Oil HD32
Mobil
DTE24
Castrol
Hyspin AWS32
Shell
Tellus oil32
Množství:
0,25 L
Obr. 1
KITY PRO UDRZBU
Číslo dílu
Popis
Obsahuje součásti:
470W743428
Sada těsnění
470W743424
Sada výměnných dílů pro těsnění
WEDA40N
Sada výměnných dílů
50Hz
WEDA40N
Sada výměnných dílů
60Hz
Olej 2 l
470W743434
470W743435
4700W60015
Díly
18, 24, 30, 33, 34, 41, 43, 48,
49, 54, 55, 78.
41, 42, 49, 51, 54, 55
Díly
59, 62, 63, 64, 65
Díly
59, 62, 63, 64, 65
Díly
střední
tlak
střední
tlak
-
PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSEDACÍ OBRUČ, Č. DÍLU: 470W224848 (POZICE 67)
HLADINOVÝ SPÍNAČ, Č. DÍLU: 470W214842
Čerpadla řady WEDA40 mohou být vybavena hladinovým plovákovým spínačem.
Zapnutí a vypnutí spínače se nastavuje pomocí délky kabelu na plováku. Viz obr. 5 a 6.
Obr. 6
Obr. 5
9/20
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 40
SESTAVENI PLOVAKOVEHO SPINACE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
K demontáži položek 7, 8, 9 a 10 použijte šestihranný nástrčný klíč velikosti 8 mm.
Na kabel nasaďte položky nasaďte položky 36 a 8.
Položku 40 nasaďte na kabel. Použijte mýdlovou vodu.
Připevněte plovákový spínač ke krytu čerpadla. Použijte stranový klíč 19 mm.
Sestavte položky 38 a 39. Použijte šroubovák.
Umístěte na kabel položku 41. Pomocí této spony (41) je možné kabel zkrátit.
Demontujte matici M6 v místě A, umístěte zde položku 42, zašroubujte matici zpět pomocí
stranového klíče 10 mm. Položka 42 je držák pro plovákový spínač během přepravy.Démonter les
rep. 7,8,9 et 10 clé BTR de 8.
ZINKOVA ANODA, C. DILU 470W209289
Při čerpání slané vody (která je vysoce agresivní vůči hliníku), by mělo být čerpadlo chráněno zinkovou
anodou.
INSTALACE
10/20
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 40
ELEKTRICKÉ SCHÉMA
ELEKTRICKÉ SCHÉMA PRO Y TŘÍFÁZOVÉ NAPÁJENÍ
ELEKTRICKÉ SCHÉMA PRO ∆ TŘÍFÁZOVÉ NAPÁJENÍ
PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ
CERPADLA S KONTROLNIM RELE
Relé má na starosti kontrolu smeru rotace a príkonu .
Cerpadlo nenastartuje jestliže nejsou sekvencní fáze dostupné nebo jestli jedna z fází chybí.
Proto jestli cerpadlo nenastartuje :
1)
Zkontrolujte príkon, jestliže nefunguje opravte to .
2)
Jestliže je príkon v porádku , vypnete cerpadlo , poté presunte cerný drát z kabelu terminálu 2 na
terminál 4 a pokracejte v opacném poredí s modrým drátem : ze 4 na 2 .
3)
Zapnete cerpadlo , musí se otácet doprava a kontrolní dioda relé svítí.
11/20
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 40
SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZARÍZENÍ Y PROPOJENÍ 3 FÁZÍ S KONTROLNÍM RELÉ
SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZARÍZENÍ ∆ PROPOJENÍ 3 FÁZÍ S KONTROLNÍM RELÉ
12/20
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 40
KATALOG NAHRADNICH DILU
RESERVDELSTÄLLNING
ORDERING SPARE PARTS
Följande uppgifter ska lämmas vid beställning av
reservdelar för att undvika leveransfel :
1. Maskintyp.
2. Maskinens seriunmmer.
3. Antal av önskad reservdel.
4. Reserdelens artikelnummer.
5. Reservedelens benämning.
6. Måttupgifter vid beställning av metervara.
To avoid errors in delivery, please give the following
information when ordering spare parts :
1. Type of machine.
2. Machine serial number.
3. Quantity required.
4. Part number.
5. Parts description.
6. Dimensions when ordering per length.
ERSATZTEILBESTELLUNG
ORDINI DI RICAMBI
Zur Vermeidung von Fehllieferungen sind bei der
Bestellung von Ersatzteilen folgende Angaben zu
machen :
1. Mashinentyp.
2. Herstellungsnummer.
3. Bestellmenge. (Quantity)
4. Ersatzteilbenennung. (Part N°)
5. Ersatzteilbenennung. (Description)
6. Massangaben bei Bestellung von Meterware.
Per evitare errori nelle consegne di ricambi, Vi
preghiamo di comunicarci le seguenti informazioni al
momento dell ‘ordinazione :
1. Tipo di macchina.
2. Numero di serie della macchina.
3. Quantitá dei pezzi desiderati. (Quantity)
4. Numero di codice del pezzo. (Part N°)
5. Descrizione del pezzo di ricambio. (Description)
6. Misura, in caso di ordine per metro.
PEDIDO DE RECAMBIOS
COMMANDE DE PIECES DE RECHANGE
Para evitar errores en las entregas, deberá indicarse
los siguientes datos al hacer un pedido de
recambios :
1. Tipo de máquina.
2. Número de serie.
3. Cantidad de piezas deseadas. (Quantity)
4. Número de artículo de la pieza de recambio. (Part
N°)
5. Denominación de la pieza. (Description)
6. Indíquese la medida al solicitar un artículo que se
expide por metros.
Les indications suivantes doivent être fournies lors
de la commande de pièces de rechange, afin
d’éviter toute erreur de livraison :
1. Type de machine.
2. Numéro de série.
3. Quantité désirée de pièce de rechange. (Quantity)
4. Numéro de la pièce de rechange. (Part N°)
5. Description de la pièce de rechange. (Description)
6. Longueur en cas de commande par mètre.
13/20
SPARE PARTS
Note : To place spare parts order, use :
- The serial number of the machine
- The description and part number;
Designation
P/N
Qty
-3~-
Cable 4 x 1.5 mm , 15m
2
470W214847
1
Cable CSA SOW 4xAWG16, 20m
470W367175
1
3
Cable inlet cpl. (2, 4, 5)
470W214639
1
6
Cable sleeve
470W214838
1
7
Blind plug
470W214828
8
Washer
470W214825
1
9
Rubber gasket
470W214829
1
10
Washer
470W214833
1
11
Nut
4700W84207
4
12
Contactor cover
470W212849
1
470W740041
1
Wiring diagram 220-240V ∆
470W214836
1
Wiring diagram 400/500V Y
470W214835
1
-
1
Ref
1
Wiring diagram
13
230/400V 50Hz,
240/440V 60Hz
14
Contactor See below
15
Screw
470W209902
3
16
Contactor holder
470W214871
1
17
Washer
4700W51163
2
18
Teflon washer
470W214622
2
Data plate (CE)
470W743583
1
Data plate (CSA)
470W743612
1
Rivet
4700W65431
4
Discharge 3" for hose
470W203562
1
Discharge 3" BSP thread
470W203484
1
Discharge 3" NPT thread
470W203570
1
Discharge 4" for hose
470W203564
1
Discharge 4" BSP thread
470W203482
1
Discharge 4" NPT thread
470W203572
1
22
Nut
4700W84210
2
23
Washer
4700W51170
2
24
Discharge packing
470W743466
1
25
Stud bolt
4700W69642
2
26
Outer casing
470W241229
1
28
Rubber plug
470W224880
1
29
Spring washer
4700W58956
1
19
20
21
14/20
Ref
Designation
P/N
Qty
-3~-
30
O Ring
4700W65112
2
31
Washer
4700W45883
1
32
Bearing bracket upper
470W208138
1
33
O ring
4700W65021
1
34
O ring
4700W65115
1
35
Stator see below
-
1
36
Stud bolt
4700W69617
2
37
Inner casing
470W724012
1
38
Stud bolt
470W224539
3
39
Ball bearing, upper
4700W61007
1
40
Rotor with shaft
470W724056
1
41
O ring
4700W65119
1
42
Radial seal
470W740198
1
43
O ring
4700W65006
1
44
Oil plug
470W254042
1
45
Bearing holder, lower
470W720024
1
46
Ball bearing lower
4700W61021
1
47
Circlip
4700W50659
1
48
O ring
4700W65103
1
49
O ring
470W740293
1
50
Seal holder
470W740280
1
51
Mechanical seal
470W740199
1
52
Sealing cover
470W740279
1
53
Oil
4700W60015
2L
54
O ring
4700W65101
1
55
O ring
4700W65102
1
56
Flange plate
470W224910
1
57
Screw
4700W76242
6
58
Distance sleeve
470W740281
1
59
Wear plate
470W223522
1
60
Washer
4700W51168
3
61
Nut
4700W84209
12
62
Trimming spacer
470W224538
4
Impeller 50Hz
470W243236
1
Impeller 60Hz
470W243237
1
64
Nut
470W604272
1
65
Diffusor
470W242231
1
66
Strainer
470W222527
1
63
15/20
Ref
Designation
P/N
Qty
-3~-
68
Float switch
470W214842
1
69
Cable inlet cpl. (8, 70, 77)
470W743411
1
72
Cable sleeve
470W214826
1
73
Cable tie
470W209900
1
74
Float holder clamp
470W213843
1
76
Contactor See below
-
1
77
Terminal block
470W213202
1
78
O Ring
4700W65106
1
79
Insulation cap lower
470W214387
1
80
Bearing bracket upper
470W208048
1
81
*Wearing sleeve
4812050228
1
82
*Oring
4700160314
1
Parts * marked are included in rep. 40
STATOR and CONTACTOR Part Numbers
Power supply
Stator
Contactor ass'y (pos 14)
Stator Unit (pos 35 + 37)
380-415V - 3 - 50Hz
470W724055
470W743441
470W743591
440-460V - 3 - 60Hz
470W724055
470W743441
470W743591
500V – 3 – 50Hz
470W724061
470W209886
470W369820
380V – 3 – 60Hz
470W724060
4812050240
4812050246
Control relay : P/N 470W368983
16/20
81
82
17/20
Erklæring om overensstemmelse z Konformitätserklärung z Declaration of
conformity z Declaración de conformidad z Déclaration de conformité z
Όβαίωση συμφωνίας z Dichlarazione di conformità z
Overeenkomstigheidsverklaring z Erklæring om overenstemmelse z
Declaração de conformidade z Yhdenmukaisuusvakuutus z Försäkren om
överensstämmelse z Deklaracja zgodności
Producentens navn y Name des Hertellers y
Manufacturer’s name y Nombre del fabricante y Nom du
fabricant y Le fabricant y Ονομα κατασκευαστή y Nome
del costruttore y Fabrikant naam y Produsentens navn y
Nome del fabricante y Valmistajan nimi y Tillverkarens
namn
Maskintype y Pumpen Type y Machine type y Modelo
de máquina y Type de pompe y Τύπος μηχανήματος y
Tipo di macchina y Machinetype y Mskintype y Tipe de
máquina y Konetyyppi y Maskintyp
Atlas Copco Portable OEM Solutions
Irmer+Elze Kompressoren GmbH
Mindener Str. 29
D-32547 Bad Oeynhausen, Germany
WEDA XX
Product number: XXXXXXXXX
Serial number: XXXXXXXXX
da
Vi erklærer på eget ansvar, at følgende produkt som er
omfattet af denne erklæring, og som er forsynet med CE-mærket, er i
overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normative
dokument(er): : EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41 i henhold til bestemmelserne i EG’s Maskindirektiv
2006/42/EC, Foreskrifter Ang. Lavspaending 2006/95/EC, EMCdirektivet 2004/108/EC.
Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat
nl
het produkt waarop deze verklaring betrekking heeft, en is uitgerust
met een CE –merk, in overeenstemming is met volgende normen:
EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41 volgens de
bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EK, de
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EK, de EMC-richtlijn 2004/108/EK.
de
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daβ das Produkt
auf das sich diese Erklärung bezieht und welches mit dem CEZeichen versehen ist, mit den/der folgenden Norm(en) oder
normativen Dokument(en) übereinstimmt: EN292-1, EN292-2, EN809,
EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41 gemäβ den Bestimmungen
der Richtlinie 2006/42/EC, Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EC,
EMC-Richtlinien 2004/108/EC.
Vi erklærer under eget ansvar at følgende produktet som
no
dekkes av denne erklæring, og som er CE-merket er i
overenstemmelse med følgende standarder aller andre normative
dokumenter: EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41 i følge bestemmelsene i Maskindirektivet 2006/42/EC,
low voltage-direktivet 2006/95/EC, EMC-direktivet 2004/108/EC.
en
We declare under our sole responsibility that the product to
which this declaration relates, and which is equipped with a CE-mark,
is in conformity with the following standard(s) or other normative
document(s): EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41, following the provisions of Directive 2006/42/EC, the
Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC-Directive 2004/108/EC.
Declaramos sob nossa única responsabilidade que o
pt
produto a que se refer esta declaração, e que está equipado com uma
marca CE, está em conformidade com as seguintes normas ou outros
documentos normativos: EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1,
EN60335-1, EN60335-2-41 em conformidade com as disposições da
Directiva 2006/42/CE, a Directiva de Baixa Voltagem 2006/95/CE, a
Directiva EMC 2004/108/CE.
es
Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el
producto al que hace referencia esta declaración, y que lleva la marca
CE, es conforme con las siguientes normas y otros documentos
normativos EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva
2006/42/CE, la Directiva Baja Tensión 2006/95/CE, la Directiva EMC
2004/108/CE.
fi
Vakuutamme omalla vastuullamme että kone, jota tämä
vakuutus koskee ja jota on varustettu CE-merkillä, on yhdenmukainen
seuraavien normien ja ohjeellisten asiakirjojen kassa: EN292-1,
EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41 noudattaen
konedirektiivin 2006/42/ETY, jännitteitä koskeva direktiivi
2006/95/ETY, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi
2004/108/ETY.
fr
Nous certifions que le produit, objet de cette déclaration, qui
est équipé d’une marque CE, est conforme au(x) standard(s)
suivant(s) ou autre(s) document(s) normatif(s) EN292-1, EN292-2,
EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41 conformément aux
dispositions de la directive 2006/42/CE, la directive basse tension
2006/95/CE, la directive CEM 2004/108/CE.
sv
Vi försäkrar under eget ansvar att produkten som omfattas
av denna försäkran, och som är försedd med CE-märkt, är i
överensstämmelse med följande standard eller andra regelgivande
dokument: EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41 enligt villkoren i Maskindirektiv EG’s 2006/42/EC,
lägspanningsdirektivet 2006/95/EC, och EMC-direktivet 2004/108/EC.
el
Βεβαιώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν, που
καλύπτεται απ αυτήν την βεβαίωση και είναι εφοδιασμένο με ΨΕ
σήμανση, βρίσκεται σε συμφωνία με τα ακόλουθα στα ανάλογα
πρότυπα ή άλλα καθοδηγητικά έγγραφα : EN292-1, EN292-2, EN809,
EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41 σύμφωνα με τους όρους των
οδηγιώα 2006/42/ΕΟΚ, την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EOK, την
Οδηγία EMC 2004/108/EOK.
Niniejszym oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, ze
pl
produkt, którego dotyczy ta deklaracja i który jest oznaczony znakiem
CE jest zgodny z następującymi standardami: EN292-1, EN292-2,
EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41 oraz z wymaganiami
dyrektywy 2006/42/EC, dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC i
dyrektywy EMC 2004/108/CE.
it
Noi dichiariamo sotto nostra esclusiva responsibilità che il
prodotto a cui questa dichiarazione si riferisce, e che è provvisto di
marchio CE, è conforme ai seguenti standard o altri documenti
normativi: EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41 secundo i requisti della direttiva 2006/42/CE, direttiva
Bassa Tensione 2006/95/CE, direttiva Compatibilità Elettromagnetica
2004/108/CE.
Irmer+Elze Kompressoren GmbH
Mindener Straße 29
D-32547 Bad Oeynhausen
Telefon: +49 (0) 57 31 / 18 01 - 0
Telefax: +49 (0) 57 31 / 18 01 - 66
www.atlascopco.com
Date:
Conformity of the specification to the
directives
Conformity of the product to the specification
and by implication to the directives
Engineering Manager
Production Manager
Ulrich Kirscht
Christian Hirschmann
Konformiteteserklæring z Lieferantenerklärung z Declaration of incorporation z
Declaracion de incorpuracion z Déclaration d’incorporation z Δήλωση κατασκευαστή z
Dichlarazione di incorporazione z Fabrikantenverklaring z Produsenterklæring z Declaração
de incorporação z Valmistajavakuutus z Tillverkardeklaration z Deklaracja zgodności
Producentens navn y Name des Hertellers y
Atlas Copco Portable OEM Solutions
Manufacturer’s name y Nombre del fabricante y Nom du
Irmer+Elze Kompressoren GmbH
fabricant y Le fabricant y Ονομα κατασκευαστή y Nome
Mindener Str. 29
del costruttore y Fabrikant naam y Produsentens navn y
Nome del fabricante y Valmistajan nimi y Tillverkarens
D-32547 Bad Oeynhausen, Germany
namn
Maskintype y Pumpen Type y Machine type y Modelo
de máquina y Type de pompe y Τύπος μηχανήματος y
Tipo di macchina y Machinetype y Mskintype y Tipe de
máquina y Konetyyppi y Maskintyp
da
Vi erklærer på eget ansvar, at følgende produkt som er
omfattet af denne erklæring, og som ikke er CE-mærket, med de
anvendte komponenter er i overensstemmelse med EG’s
Maskindirektiv 2006/42/EC, Foreskrifter Ang. Lavspaending
2006/95/EC, EMC-direktivet 2004/108/EC. Anvendte harmoniserede
standarder: EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41.
OBS! Den komplette maskine må ikke tages i brug før den er i
overensstemmelse med kravene i EG’s Maskindirektiv.
de
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daβ das Produkt
auf das sich diese Erklärung bezieht und welches nicht mit dem CEZeichen versehen ist, in Übereinstimmung mit den Angaben
Vorschriften 2006/42/EC, Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EC,
EMC-Richtlinien 2004/108/EC. Übereinstimmen, unter Standard
EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41
hergestellt wurde (falls diese Vorschriften zutreffen)
Wichtig! Die gesamte Anlage darf nicht benutzt werden, wenn nicht
alle Angaben aus der Maschinenrichtlinie eingehalten wurden.
en
We declare under our sole responsibility that the product to
which this declaration relates, and which is not equipped with a CEmark, is, where applicable, in conformity with the provisions of
Directive 2006/42/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the
EMC-Directive 2004/108/EC. Applied harmonized standards EN292-1,
EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41.
NOTE! The complete machine must not be used until it is in
conformity with the provisions in the Machine Directives.
WEDA XX
Product number: XXXXXXXXX
Serial number: XXXXXXXXX
nl
Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat
het produkt waarop deze verklaring betrekking heeft, en welke niet is
uitgerust met een CE –merk, als onderdeel besternd is om te worden
ingebouwd in een machine. Op dit geheel is de Machinerichtlijn
2006/42/EK, de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EK, de EMC-richtlijn
2004/108/EK van toepassing. Toegepaste geharmoniseerde normen:
EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41. NOOT !
Het is verboden bovengenoemd produkt in gebruik te stellen voordat
de machine waarin het wordt ingebouwd in overeenstemming met de
bepalingen van de Machinerichtlijn is verklaard.
Vi erklærer under eget ansvar at produktet som omfattetes
no
av denne erklæring, og som ikke er CE-merket er produsert isamsavar
med krav i Maskindirektivet 2006/42/EC, low voltage-direktivet
2006/95/EC, EMC-direktivet 2004/108/EC. Harmonar med standard:
EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41.
OBS! Den komplette maskine får ikke tas i bruk før den
overenstemmer med kravene i maskindirektivet.
pt
Declaramos sob nossa única responsabilidade que o
produto a que se refer esta declaração, e que não está equipada com
uma marca CE, está, quando aplicável, em conformidade com as
disposições da Directiva 2006/42/CE, a Directiva de Baixa Voltagem
2006/95/CE, a Directiva EMC 2004/108/CE. Normas de harmonização
aplicadas: EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41.
NOTA ! A máquina completa não deve ser utilizada até que esteja em
conformidade com as disposições das Directivas de Maquinaria.
es
Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el
producto al que hace referencia esta declaración, y que no lleva la
marca CE, es conforme, en los aspectos que le afectan, con lo
dispuesto en la Directiva 2006/42/CE, la Directiva Baja Tensión
2006/95/CE, la Directiva EMC 2004/108/CE. Las normas armonizadas
aplicadas son: EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41. NOTA! La máquina completa no debe ser utilizada
hasta que se compruebe que es conforme con lo dispuesto en la
Directiva de Maquinas
Vakuutamme omalla vastuullamme että tuote, jota tämä
fi
vakuutus koskee ja jota ei ole varustettu CE-merkillä, on soveltuvin
osin yhdenmukainen EU:n konedirektiivin 2006/42/ETY, jännitteitä
koskeva direktiivi 2006/95/ETY, sähkömagneettista yhteensopivuutta
koskeva direktiivi 2004/108/ETY. Soveltuvat harmonisoidut standardit:
EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41.
fr
Nous certifions que le produit, objet de cette déclaration, qui
n’est pas équipé d’une marque CE, est en conformité avec les
dispositions directive 2006/42/CE, la directive basse tension
2006/95/CE, la directive CEM 2004/108/CE, là où elles sont
applicables. Standards normalisés appliqués : EN292-1, EN292-2,
EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41. NOTA ! la machine
ne doit pas être utilisée si elle n’est pas conforme aux dispositions des
directives.
sv
Vi försäkrar under eget ansvar att produkten som omfattas
av denna försäkran, och som ej är CE-märkt, i tillämpliga delar
överensstämmer med kraven i EG’s Maskindirektiv 2006/42/EC,
lägspanningsdirektivet 2006/95/EC, och EMC-direktivet 2004/108/EC.
Tillämpliga harmoiserande standarder: EN292-1, EN292-2, EN809,
EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41.
Βεβαιώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν, που
el
καλύπτεται απ βεβαίωση και δεν είναι εφοδιασμένο με ΨΕ σήμανση,
στα ανάλογα μέρη βρίσκεται σε συμφωνία με τις ανάλογες απαιτήσεις
την Οδηγία 2006/42/ΕΟΚ, την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EOK,
την Οδηγία EMC 2004/108/EOK. Εφαρμόστηκαν τα πρότυπα
εναρμόνισης : EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41. ΠΡΟΣΟΧΗ ! Το κομπλέ μηχάνημα δεν επιτρέπεται να
τεθεί σε λειτουργία παρά μόνον όταν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις
της Οδηγίας Μηχανημάτων της EOK.
pl
Niniejszym oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że
produkt, którego dotyczy ta deklaracja i który nie jest oznaczony
znakiem CE jest zgodny z wymaganiami dyrektywy 2006/42/EC,
dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC, dyrektywy EMC
2004/108/EC oraz ujednoliconych standardów EN292-1, EN292-2,
EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41.
it
Noi dichiariamo sotto nostra esclusiva responsibilità che il
prodotto a cui questa dichiarazione si riferisce, e che non è provvisto
di marchio CE, è dove applicabile, conforme ai requisti della direttiva
2006/42/CE, direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE, direttiva
Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE. Standard armonizzati
applicati: EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41. NOTA ! La macchina completa non deve essere usta
finche essa sia conforme alla direttiva macchine.
Huom! Täydellistä konetta ei saa ottaa käyttöön ennekuin se on
yhdenmukainen EU:n konedirektiivin kanssa.
OBS! Den kompletta maskinen får inte tas i bruk förrän den
överensstämmer med kraven i EG’s Maskindirektiv.
Uwaga! Urządzenie nie może być używane jeżeli nie jest zaopatrzone
w deklarację zgodności.
Conformity of the specification
to the directives
Conformity of the product to
the specification and by
implication to the directives
Engineering Manager
Production Manager
Ulrich Kirscht
Christian Hirschmann
Atlas Copco Portable OEM Solutions
Irmer+Elze Kompressoren GmbH
Mindener Str. 29, 32547 Bad Oeynhausen, Germany, Tel: +49 (0) 57 31 / 18 01 - 0,
Fax: +49 (0) 57 31 / 18 01 - 0
We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
www.atlascopco.com

Podobné dokumenty

WEDA LINE

WEDA LINE Vždy se plně soustřeďte na práci. Řiďte se zdravým rozumem. Nikdy neobsluhujte stroj pokud se cítíte unaveni, nebo pokud jste pod vlivem drog, alkoholu nebo jiných látek, které mohou ovlivnit ostro...

Více