Průhonicko listopad 2010

Komentáře

Transkript

Průhonicko listopad 2010
Z P R A V O D A J
O B C E
L I S T O PA D 2010
P R Ò H O N I C E
AKTUÁLNÍ TÉMA
OBČAN PRŮHONIC, ČESKÝM
REKORDMANEM
Stal se jím v loňském roce MVDr. Vítězslav Motl senior.
Donedávna se o tom nevědělo. Spíše se k němu chodilo pro radu
nebo pomoc se čtyřnohými rodinnými svěřenci, a to až do
nedávné doby. Všichni jsme si v obci a v jejím okolí na něho zvykli,
je všeobecně oblíben. Ale když se naplnil jeho den a skončily jeho
odborné profesní aktivity, uvítala obec i široké okolí, že „řemeslo“
převzal jeho syn MVDr. Vítězslav Motl junior. Ten vybudoval v obci
veterinární kliniku specializovanou na malá domácí zvířata, a tak
je tomu doposud. Mezitím se ale změnilo mnohé v životě a v zájmech dr. Motla seniora. Nebo snad ani nezměnilo. Spíše se
postupně naplňovalo jedno jeho mimoprofesní fanouškovství:
fotografování. Kdybychom dnes k němu přišli, nenašli bychom ho
v ordinaci, ale uprostřed různého fotografického „nářadí“, a hlavně – v archivu fotografií nejrůznějšího stáří až po současnost.
Filmový materiál postupně ustoupil nejnovějším reprodukčním
technikám a díky možnostem, které dnes dávají elektronická
zařízení a internet, dostalo vše moderní digitální podobu. V uších
mládeže a takových, kteří vydrží i hodiny sledovat počítačový
monitor, to zní velice příjemně. Je to prostě „in“. Všechny snímky
jeho archivu, i ty pořízené analogově mezi léty 1956 až do roku
vzniku digitální éry v roce 2004, jsou dnes digitálně upravené,
a stejně jako jeho analogová filmová produkce jsou zbavené
„koroze zubem času“, vyčištěné a vylepšené stejně, jako v současné
době pořizované fotografie digitální éry. Kdo ovšem ví, co to
vyžaduje času a pozornosti, obdivuje, kam až lze dojít v nadšení
a kolik práce a času může a chce člověk věnovat svému koníčku.
A tato několikaletá práce na vlastním archivu se stala podkladem
pro udělení Českého rekordu v počtu naskenovaných,
digitalizovaných fotografií celoživotního archivu dr. Motlovi
seniorovi.
Fotografovat začal v roce 1956. Do současnosti vytvořil kolem
padesáti tisíc fotografických snímků a k tomu 170 GB
sestříhaných a definitivně upravených filmů. Sám o tom vypráví:
„Oba archivy mám vzorně vedené, daty a přesným místem
lokalizace označené. Mnoho z toho lze najít i na mém vlastním
webu www.fotkymotl.net. V předmluvě k webu je možno se
dočíst o všech mých knižních a časopiseckých publikacích a publikování v naučných slovnících. V roce 2009 mi byl uznán český
rekord v počtu přes 34 000 digitalizovaných fotografií mého
fotoarchivu. Daleko méně možností, vlastně žádné, mi bohužel
dávala nakladatelství, u nichž jsem chtěl vydat druhé vydání první
obrazové publikace Průhonický park. První vydání vyšlo už v roce
1981, a to ve 30 000 nákladu. Rozebrán byl tehdy do jednoho
roku. U druhého vydání, vylepšeného, doplněného atd., jsem už
takové podmínky neměl, takže jsem publikaci musel vydat
vlastním nákladem. Šlo o několikatisícovou položku v Kč z mých
soukromých prostředků. Zveřejnění její konkrétní výše by asi
vyvolalo u běžného čtenáře možná zděšení. Bylo to před
vánočními svátky loňského roku. Reklamní podporu, bez níž se
dnes žádná knižní publikace naprosto neobejde, jsem nikde
nenašel. Ani v knihkupecké branži, ani ve sdělovacích prostředcích.
8
MVDr. Vítězslav Motl
Ani nikde jinde v Praze, či ve Středočeském kraji. Jedinou podporu
jsem dostal od Botanického ústavu ČAV, který knihu nabízí při
prodeji vstupenek do parku. Několik exemplářů knihy zakoupil
jako svůj dárkový předmět pro své obchodní partnery a hosty
jediný podnik, související ostatně s naší obcí, a zasadil se tak o další
rozšíření povědomí o Průhonickém parku. Byl to IZOMAT, z iniciativy
ing. Čížka, jemuž za to patří upřímný dík. Mezitím naše státní
organizace uznaly hodnotu Průhonického parku jeho zařazením
do seznamu Národních kulturních památek a posléze nyní i UNESCO
ho převzalo jako součást chráněného dědictví lidstva. Že o tomto
překrásném parku ale existuje knížka, jejímuž vzniku jsem věnoval
desítky let a stovky hodin pracovního času, se ví málo.“
Ví se, nebo neví? I mezi našimi občany? Kdo se o této obsahově
bohaté a umělecky a výtvarně nesporně půvabné knížce dozvěděl
hned v prvních dnech jejího života, neodolal a má ji už doma
v knihovně. Kdo ji nemá, přichází o mnoho. Pro nás, průhonické
občany, kteří léta chodíme po cestičkách kdysi před sto lety
profesně i s instinktem a velkým uměleckým vkusem
vyprojektovanými partiemi parku, tehdejším zámeckým pánem
Silvou Taroucou, pro nás, kteří po celý život pozorujeme, jak tu
příroda každým rokem modeluje znovu a znovu do jiných tvarů
kdysi umně vysázené stromy, stráně keřů, kdy každé roční době
kouzlí úchvatné barevné kombinace ploch květů na jaře, koruny
barevného listoví stromů a plodů v podzimních dnech - pro nás,
průhonické občany je to jedinečné bohatství vjemů a působivého
odpočinutí od denních vzrušení a starostí. Jedinečné je tu, co
prožíváme. Park toho ale nabízí ještě mnohem a mnohem více.
Naše procházky jsou vymezené časem, leccos taky sami ani
nenajdeme, protože se díváme očima běžného chodce. Jiný je park
ve slunečné záři horkého poledne, jiný v chladné ranní mlze, jiný,
když se orámuje do večerních červánků a nejedno místo ztmavne
a začíná tajemný noční život volné přírody. Nedá se to všechno
obsáhnout ani časem, ani uměním vidět, co běžně neobjevujeme.
Pokračování příště
Jiří Macek, kronikář
L I S T O PA D 2010
PRŮHONICKO
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
•
z d a r m a
ˇ
AKTUALITY Z OBECNÍHO ÚRADU
ˇ
PREDVÁNOâNÍ
AKCE V
OBCI
VáÏení spoluobãané,
znovu vstupujeme do ãasu Adventu a Vánoc. JiÏ
tradiãnû se v této dobû koná fiada akcí, které pofiádá
obec ve spolupráci s partnersk˘mi organizacemi a dobrovolníky z fiad obãanÛ.
I v leto‰ním roce si Vás dovoluji touto cestou na nû
pozvat a vûfiím, Ïe alespoÀ na nûkterou z nich si ãas
najdete. Je pfiece dÛleÏité zvolnit své Ïivotní tempo,
trochu se zastavit, potkat sousedy a známé a popfiát jim
hezké svátky. Proto se vût‰inu akcí snaÏíme koncipovat
tak, aby nebyly pouhou pfiíleÏitostí vyslechnout napfi.
zajímav˘ koncert, ale hlavnû moÏností pro vzájemné
setkání. Tû‰ím se na shledanou s Vámi a pfieji klidn˘
pfiedvánoãní ãas.
Obecního úfiadu PrÛhonice a v pokladnû PrÛhonického
parku, prodej bude zahájen od 1. 12.
ADVENTNÍ KONCERT
MARIKA – A CAPPELLA SINGERS
Nedûle 12. 12. 2010 v 18.00 hodin:
Marika – A Capella Singers je vokální skupina zamûfiená na
prezentaci pûvecké tvorby mistrÛ ãeské i svûtové klasiky. Na
koncertû usly‰íte díla z tvorby mistrÛ ãeské i svûtové klasiky
W.A.Mozart - Ave verum corpus, A.L. Weber – Pie Jesu,
F.J.Haydn – Gloria, A.Brezina - Missa Brevis a dal‰ích,
vstupné 100,- Kã
PhDr. Hana Boroviãková, starostka obce
VÁNOâNÍ VAZBA S KVùTINOU
Sobota 4. 12. od 10.00 hod. do 16.00 hod.
tradiãní pfiedvánoãní akce v Kongresovém centru VÚKOZ
PrÛhonice.
ˇ
VÁNOâNÍ VYSTOUPENÍ ÎÁKÒ MATERSKÉ
A ZÁKLADNÍ ·KOLY V SOKOLOVNù
âtvrtek 9. 12. od 17.00 hodin
Vystoupení se koná ve spolupráci obce, základní a matefiské
‰koly v SOKOLOVNù PRÒHONICE, jejíÏ majitel pan
Andrej Babi‰, kterému touto cestou dûkuji, poskytl
bezplatnû prostory pro konání akce a také malé poho‰tûní.
Srdeãnû zveme nejen rodiãe dûtí, ale i ostatní prÛhonické
obãany.
ˇ
VÁNOâNÍ KONCERTY V RYTÍRSKÉM
SÁLE PRÒHONICKÉHO ZÁMKU
Koncerty jsou urãeny prÛhonick˘m obãanÛm a konají se ve
spolupráci Botanického ústavu AVâR a Obce PrÛhonice.
Dûkuji touto cestou vedení botanického ústavu, zejména
panu fiediteli Janu Kirschnerovi, za spolupráci a vstfiícnost
vÛãi obci. Vzhledem k omezené kapacitû rytífiského sálu
doporuãujeme, abyste si vstupenky zakoupili co nejdfiíve. Po
koncertû poãítáme téÏ s prostorem pro setkání obãanÛ.
Vstupenky na oba koncerty budou k dostání v pokladnû
Vokální soubor Marika - A Cappella Singers
ˇ
VÁNOâNÍ KONCERT VRATISLAVA KRÍÎE
Stfieda 22. 12. 2010 v 19 30 hodin:
zpûv: operní pûvec Vratislav KfiíÏ • trubka: Vladimír Rejlek
varhany: Josef Popelka
Vánoãní hudba z dûl skladatelÛ P. J. Vejvanovského, Cesara
Franka, J.J. Ryby, F. Schuberta, J.S. Bacha a dal‰ích, na
závûr zazní i známé koledy. Vstupné 200,- Kã
1
Z P R A V O D A J
O B C E
L I S T O PA D 2010
P R Ò H O N I C E
ˇ
PREDSTAVENÍ
OSOBNOSTÍ VÁNOâNÍHO
ˇ
KONCERTU VRATISLAVA KRÍÎE
Vratislav KfiíÏ, baryton
Operní pûvec - barytonista. Studoval na praÏské
konzervatofii u J. Horáãka, dále studoval u V. Zítka. Od roku
1987 do roku 2010 pÛsobil jako sólista v Národním divadle.
Lyrick˘ baryton. Hlavní role: Pfiemysl (Libu‰e), Budivoj
(Dalibor), Bohu‰ (Jakobín), Figaro (Lazebník sevillsk˘),
Enrico (Lucie z Lammermooru), Posa (Don Carlos), Marcel
(Bohéma), Silvio (Komedianti), Valentin (Faust a Markéta),
Mercutio (Romeo a Julie), Don Giovanni, EvÏen Onûgin.
v Praze u prof. Jifiího Reinbergra a prof. Jana Hory.
Studium zakonãil souborn˘m provedením Bachova Umûní
fugy. Ve studiu dále pokraãoval ve V˘maru u prof. J. E. Köhlera a v Menchelenu v Belgii u prof. F. Peeterse. V˘znamné
ocenûní získal na mezinárodní soutûÏi PraÏského jara v roce
1979, kdy obdrÏel titul laureáta a 2. cenu (1. cena nebyla
udûlena). Jeho mimofiádnû ‰irok˘ koncertní repertoár
obsahuje skladby od baroka po souãasnost. Josef Popelka je
vynikajícím interpretem varhanního díla J. S. Bacha, ale
zvlá‰tní pozornost vûnuje téÏ souãasné ãeské skladatelské
generaci (Lubo‰ Sluka, Zdenûk Pololáník, Petr Eben, Juraj
Filas, Milo‰ Sokola ad). Vytvofiil fiadu vynikajících
nahrávek pro CD. Pedagogicky pÛsobí na Hudební fakultû
AMU v Praze.
VÁNOâNÍ BOHOSLUÎBA SLOVA SE
ZPùVY
24. 12. od 22.30 hod v kostele Narození Panny Marie
v PrÛhonicích
Díky panu vikáfii P. MUDr. Miroslavu Malému a prÛhonick˘m zpûvákÛm Vás mohu jiÏ tradiãnû pozvat na ·tûdr˘
veãer do kostela v PrÛhonicích na Vánoãní bohosluÏbu slova
se zpûvy.
Vratislav KfiíÏ, operní pûvec
Vladimír Rejlek - trubka
Vladimír Rejlek - trubka
V roce 1978 absolvoval Akademii múzick˘ch umûní u prof.
V. Junka. Získal ocenûní v fiadû mezinárodních soutûÏí mimo
jiné první cenu v mezinárodní soutûÏi festivalu PraÏské jaro
1978. Od roku 1974 je ãlenem orchestru opery Národního
divadla v Praze, kde zastává od roku 1979 místo
sólotrumpetisty. Kromû toho pÛsobil jako první trumpetista
âeské filharmonie, Symfonického orchestru âeského
rozhlasu a PraÏského komorního orchestru. Je pravideln˘m
hostem koncertních pódií u nás i v zahraniãí. Vedle sólové
koncertní ãinnosti se vûnuje pedagogické práci na praÏské
Akademii múzick˘ch umûní, kde byl v roce 1994 jmenován
docentem a v roce 2009 profesorem.
Josef Popelka, varhany
Varhaník Josef Popelka studoval na Hudební fakultû AMU
Kostel Narození Panny Marie v PrÛhonicích
Uzávûrka pfií‰tího ãísla: 1 0 . 1 2 . 2 0 1 0
Josef Popelka, varhany
2
Redakce a inzerce: Tel.: 224921465, [email protected] •
Sekretariát OÚ - tel.ã. 272111620 • Inzerce: Obecní úfiad PrÛhonice, Kvûtnové námûstí 73
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
L I S T O PA D 2010
NOVÉ MOÎNOSTI
CVIâENÍ V PRÒHONICÍCH
u paní Katefiiny Hrubé, koordinátorky sportovních aktivit
pro dospûlé, + 420 725 461 372, mail
[email protected]
TùLOCVIâNA Z·
INFORMACE Z
USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
V souãasné dobû byly úspû‰nû zahájeny 3 kursy cviãení pro
Ïeny v tûlocviãnû na‰í základní ‰koly (celkem 3 hodiny
v úter˘ a ãtvrtek – 1x zumba a 2x pilates). Staãilo vãas
projevit zájem a ve ‰kole zamluvit pronájem hodin. V dobû,
kdy jsme se s dotazem na základní ‰kolu obrátili, byly volné
jiÏ pouze uvedené 3 hodiny. Do budoucna bychom chtûli
prostor pro cviãení v tûlocviãnû pro na‰e obãany roz‰ífiit je‰tû
alespoÀ o 1 hodinu.
Bliωí informace obdrÏíte pfiímo v sekretariátu obecního
úfiadu u paní Ivany Erbenové, tel.: 272111614.
SOKOLOVNA PRÒHONICE
Dovolujeme si upozornit, Ïe v SOKOLOVNù PRÒHONICE
se od ledna 2011 roz‰ífií moÏnost cviãení o speciální nabídku
urãenou Ïenám s trval˘m bydli‰tûm v na‰í obci. Cviãení bude
cenovû zv˘hodnûno, cena za jednu lekci bude ãinit 120,- Kã
a bude zahrnovat i moÏnost uÏívání dal‰ích sluÏeb – sauna,
zapÛjãení ruãníku apod.
SnaÏili jsme se vybrat z rÛzn˘ch termínÛ a druhÛ kurzÛ
pfiedev‰ím takové, které se necviãí v souãasné dobû v tûlocviãnû. Do budoucna je moÏné podle zájmu zamûfiení kurzÛ
zmûnit.
Cviãení bude oproti bûÏné nabídce cenovû zv˘hodnûno, cena
za jednu lekci bude ãinit 120,- Kã a bude zahrnovat i moÏnost
uÏívání dal‰ích sluÏeb – sauna, zapÛjãení ruãníku apod.
SnaÏili jsme se vybrat z rÛzn˘ch termínÛ a druhÛ kurzÛ
pfiedev‰ím takové, které se necviãí v souãasné dobû v tûlocviãnû. Do budoucna je moÏné podle zájmu zamûfiení kurzÛ
zmûnit.
Do jak˘ch kurzÛ se budete moci pfiihlásit?
• nedûle od 18. 15 hodin – Problem Zones, kapacita maximálnû
30 osob;
lekce zamûfiená na procviãení a redukci problémov˘ch partií
jakou jsou h˘Ïdû, bfiicho, stehna a procviãení svalÛ, které
ochabují - zádové svaly.
• pondûlí od 18.00 hodin – Bosu, kapacita maximálnû 30 osob;
cviãení na nafoukl˘ch polomíãích - balanãní podloÏka.
Cviãení zamûfiené na posílení svalÛ nejen stehen a h˘Ïdí, ale
hlavnû posílení vnitfiních svalÛ - posturální svalstvo, které je
dÛleÏité pfii správném drÏení tûla;
• stfieda od 19.00 hodin – Zumba, kapacita maximálnû 30 osob.
ZpÛsob úhrady: permanentka na 10 lekcí, rezervace nutná
pfiedem a zru‰ení rezervace je moÏné 24 hodin pfiedem, jinak
by hodina propadla. Bliωí informace obdrÏíte v Sokolovnû
Ustavující zasedání zastupitelstva obce se uskuteãnilo dne
9. 11. 2010 s následujícími v˘stupy:
Starostkou obce byla zvolena PhDr. Hana Boroviãková,
která bude pro v˘kon funkce stejnû jako doposud
dlouhodobû uvolnûna, místostarosty Prof. Ing. Franti‰ek
Lehovec, CSc. a pan Bohumil ¤ehák, ktefií nebudou pro
v˘kon své funkce dlouhodobû uvolnûni a budou ji vykonávat
pfii svém stávajícím zamûstnání.
Ustanovení v˘borÛ a komisí obce pro nové volební období
(nûkteré v˘bory a komise budou je‰tû doplnûny):
Kontrolní v˘bor – bylo by dobré doplnit 2 ãleny:
Pfiedseda: Prof. RNDr. Franti‰ek Krahulec, CSc.
Místopfiedseda: Mgr. Katefiina Janstová
Mgr. Vítûzslav Praks, PhD.
Finanãní v˘bor:
Pfiedseda: Ing. Lubomír âern˘
Místopfiedseda: Jaroslav Langr
Ing. JUDr. Jifií Skofiepa, Mgr. Vítûzslav Praks, Ph.D, Darja
Kaunová
Stavební komise:
Pfiedseda: Doc. Ing. TomበRotter, CSc.
âlenové: Ing. Lubomír âern˘, Ing. Arch. Rudolf Schránil,
Ing. Pavel ·rámek, Jifií Stibor, Ing. Martin Kaplan,
Mgr.Vítûzslav Praks, Ph.D.
Komise ‰kolská:
pfiedseda: pí. Jindfii‰ka Háková
pí. Galina Srpová, PhDr. Stanislava Va‰ková, Ing. Jaromír
âíÏek, Tereza Praksová
Komise kulturní:
pfiedseda: pí. Marie ·rámková
Galina Srpová, Barbora Kaãmáãková, Alena Jakubcová,
Igor Janáã, Ing. Jitka Kovalová
Komise bytová a sociální:
pfiedseda: pí. Milada Votrubová, SoÀa Pospí‰ilová, Miloslav
Adámek, pí. Katefiina Charvátová
Bylo by dobré doplnit je‰tû jednoho ãlena
Komise pro Ïivotní prostfiedí:
Pfiedseda: p. Václav Hnát
Ing. Vítûzslava Ondfiejová, Ing. Eva Sojková, Ing. Jana
·edivá, Ph.D., pí. Magda Jirousová, p. Jan Laták
PhDr. Hana Boroviãková, starostka obce
Provoz Obecního úfiadu v PrÛhonicích bûhem Vánoãních svátkÛ v roce 2010 :
23.12.2010 (ât) - úplné uzavfiení OÚ
27.12.2010 (Po) - 30.12.2010 (ât)- bude provoz OÚ omezen
31.12.2010 (Pá) - úplné uzavfiení OÚ
V‰em obãanÛm dûkujeme za pochopení
3
Z P R A V O D A J
O B C E
L I S T O PA D 2010
P R Ò H O N I C E
Zastupitelé obce projednali na Vefiejném
zasedání dne 9. 11. 2010 následující
program:
1. Schválení jednacího fiádu obecního zastupitelstva
2. Schválení postupu volby starosty a místostarostÛ
3. Volba starosty a místostarostÛ
4. Ustanovení v˘borÛ a komisí
5. Stanovení termínÛ vefiejn˘ch zasedání a poradních sborÛ
zastupitelstva do konce roku 2011
6. Informace o stavu vûci investiãní akce dostavba vodovodu,
kanalizace a ostatních inÏen˘rsk˘ch sítí v obci
7. PrÛhonicemi na kole - zadávací fiízení
8. RÛzné - Plánovací smlouva - akt pfiedání (p. Slanina)
I. Erbenová, OÚ PrÛhonice
Informace o svozu domovního odpadu
na rok 2011
VáÏení obãané,
dovolujeme si Vás upozornit, Ïe pro svoz domovního
odpadu je tfieba si vyzvednout do 31.1.2011 v pokladnû
Obecního úfiadu PrÛhonice nálepku na rok 2011.
Pokud nebude popelnice oznaãena touto nálepkou do
konce ledna, nebudou Vám jiÏ od 1.2.2011 odpady
vyváÏeny!
ZároveÀ upozorÀujeme na nutnost uhradit do 31.3.2011
poplatek za svoz domovního odpadu alespoÀ na 1. polovinu roku.
K tomuto datu je tfieba téÏ uhradit poplatek za psa na rok
2011.
OBECNÍ POLICIE PRÒHONICE
ˇ Í J E N 2010
Z âINNOSTI OP R
7.10.2010 – V 1940 hod. byl obyvatelkou Rozko‰e odchycen
pes – retriever ãerné barvy , kter˘ se osamocenû potuloval po
osadû. Na základû zji‰tûného ãísla ãipu a tetování byla
v evidenci psÛ zji‰tûna jeho majitelka. Pes se jí ztratil pfii
procházce PrÛhonick˘m parkem. V 20,25 hod. si majitelka
osobnû pfievzala psa na úfiadovnû obecní policie.
8.10.2010 – V 1103 hod. byla stráÏníky nalezena u autobusové zastávky na Kvûtnovém námûstí dámská kabelka
s osobními doklady a penûÏní hotovostí. Majitelku se podafiilo
najít a kabelku jí pfiedat.
24.10.2010 – V 19 hod. byla pfii hlídkové ãinnosti v ul.
Újezdská zji‰tûna váÏná dopravní nehoda dvou vozidel, která
si vyÏádala pfiivolání sloÏek integrovaného záchranného
systému. Pfii nehodû byl zranûn jeden z fiidiãÛ, kter˘ byl po
o‰etfiení odvezen RZS k dal‰ímu vy‰etfiení do nemocnice.
Pfiíãinou nehody byla nepfiimûfiená rychlost a alkohol.
00
StráÏníci ve spolupráci s Policií âR usmûrÀovali dopravu
v místû do doby odstranûní následkÛ nehody. Komunikace
byla plnû prÛjezdná v 20,55 hod. Ul. Újezdská je v souãasné
dobû znaãnû vytíÏena dopravou z dÛvodu dopravní uzávûrky
osady Rozko‰.
25.10.2010 – V 1015 hod. se dostavil na úfiadovnu obãan
s Ïádostí o pomoc s tím, Ïe mu neznám˘ pachatel odcizil
z po‰tovní schránky do‰lou zásilku. Událost se stala v ul. ·kolní
v dosahu obecního kamerového dohlíÏecího systému. Byl
shlédnut záznam kamerového systému a na základû
zji‰tûn˘ch skuteãností bylo ve vûci dále rozhodnuto.
27.10.2010 – V 1950 hod. bylo pfiijato oznámení o po‰kození
betonového sloupku na parkovi‰ti pfied základní ‰kolou v ul.
·kolní. Po pfiíjezdu na místo se stráÏníkÛm pfiihlásil obãan,
kter˘ uvedl, Ïe pfii parkování vozidla se mu podafiilo sloupek
vyvrátit. ZpÛsobenou ‰kodu a náklady na opravu je pfiipraven
uhradit. StráÏníci se s ním dohodli o zpÛsobu uhrazení
nákladÛ vynaloÏen˘ch obcí na opravu sloupku.
Ing. Jan Hrouda – velitel Obecní policie PrÛhonice
KAM ZA KULTUROU
2.12. ãtvrtek od 1700 hod. na OÒ
„KLUB SENIORÒ“ Pfiedvánoãní posezení u pofiadu „S písniãkou nestárnem“ vystoupí: Senior Trio Setkání je i s nov˘mi zastupiteli, a tûmi, ktefií chtûjí chodit do klubu.
(Vánoãní dobrÛtky ne.-jsou.-podmínkou)
4.12. sobota od 900 do 1600 hod. v Kongresovém centru
hotelu Floret „Vánoãní vazba s kvûtinou“
9. 12. ãtvrtek od 1700 hod. v Sokolovnû PrÛhonice
„Vánoãní vystoupení ÏákÛ matefiské a základní ‰koly“
4
12. 12. nedûle od 1800 hod. v Rytífiské sále PrÛhonického
zámku „Adventní koncert Marika - A Cappella Singers“
22. 12. stfieda od 1930 hod. v Rytífiském sále PrÛhonického
zámku „Vánoãní koncert Vratislava KfiíÏe“
24. 12. pátek od 2230 hod. v kostele Narození Panny Marie
v PrÛhonicích „Vánoãní bohosluÏba slova se zpûvy“
1.1.2011 v 015 hod. „Novoroãní ohÀostroj“
Z P R A V O D A J
O B C E
L I S T O PA D 2010
P R Ò H O N I C E
LAMPIONOV ¯ PRÒVOD
Byla to zcela mimofiádnû úspû‰ná akce. Nejen poãtem
úãastníkÛ (spoãítáno okolo 700), krásn˘ch kost˘mÛ, ale
úÏasné spolupráce v‰ech, ktefií se na této akci podíleli. Celá
trasa byla vyznaãená zapálen˘mi svíãkami, na Podzámeckém
rybníku se pohybovala loìka s „vodníkem” a svûtélky
létajících bludiãek. Stra‰idel bylo po celé trase bezpoãet. Pfied
branou vítal úãastníky bezhlav˘ král a po stranách viseli bílí
duchové, dále pak draci s pfií‰ern˘mi barevn˘mi hlavami. Po
trase je‰tû v hou‰tinách visela prapodivná monstra a vydávala
zvuky. Cesta trvala necelou hodinu a na v‰echny úãastníky na
námûstí ãekala hudba, ãaj a tradiãní koláãky. Cel˘ prÛvod
skonãil mal˘m ohÀostrojem k radosti v‰ech velk˘ch i mal˘ch.
Akci jako kaÏdoroãnû pfiipravila Galina Srpová, spolu s ing.
B. Kaãmáãkovou a ing. I. StaÀou, ktefií zastupovali BÚ AVâR.
V˘zdobu parku vytvofiil P. Marek (pomoc zaji‰Èovali
zamûstananci parku, ing. I. Janáã, G. Pfiibylová, B. Tesafiíková).
Kromû této v˘zdoby je‰tû stra‰idelnou atmosféru zajistily Ïáci
Z·. (kolem 25). Pomoc zaji‰Èovala obecní policie, hasiãi,
uãitelky M·, ãlenky kulturní komise. V‰em jim patfií podûkování
za pomoc pfii pofiádání této akci.
Kulturní komise obce
INZERCE
! ! !
! "#
# !
#$
!#
%&'()*) +',-./ 0121'3 ,)0 +)+4 +56+7 189: (8) *'3; <7<&
0,26 %735<4 8=* 0)$)&+4 $46& *9 %)'&6 >?33 @7 7+ %-4A+2
6B3' 1-483' *76;34 C4* 67 () 0,7*'D $78' C7 *' 8&:4 +'8
$7875 *B30 *B $=<)E &28 3?06)+ 67 975& %)'&6 F'[email protected]
037>39
"/ ,# - G 1 A
1
& % C ! # ,
H I
/
/ J. ./ KLM NOP K QR! AS
5
Z P R A V O D A J
O B C E
L I S T O PA D 2010
P R Ò H O N I C E
INZERCE
HOLA HOLA MAGNOLIE VOLÁ!
Měsíc Chorvatských specialit!
Začínáme 9. prosince
Když jsem v roce 1995 pomáhal mému příteli
otevřít první chorvatskou restauraci v Praze na
Kampě, netušil jsem nic o jejím názvu, ani jejím
autorovi. Restaurace u Staleté báby byl hit. Naproti
Werichově vile na náměstíčku slavného ostrova se
rozvoněla Dalmácká show. Přicházeli jsme společně
s mojí přítelkyní Halinou Pawlovskou a dalšími
čtyřmi přáteli na večeři někam, kde jsme popravdě
nevěděli, co nás čeká. Když jsme dojedli osmý chod
a oči by stále ještě jedli, prohlásila Halina, „Nebudu
se přežírat, ale zejtra sem jdu znova.” Bylo to tak.
Nad námi v prvním patře ležela v posteli dáma,
které bylo sto let a toto byl hold jejímu úsměvu.
Nikdo to dodnes moc neví, ale i tato forma
slušnosti a vděku, party mladíků mně dodnes
oslovuje. Inu tam jsem se poprvé setkal s gastro-
6
nomickým Harry Potterem, usměvavým a nebojácným bratrem mého přítele, Markem Šutem.
Bydlím v Průhonicích deset let a dělá mi radost,
když vidím, jak se lepšíme. Slepičky, Grosseto, trhy,
sokolovna, pohádkový les a mnoho dalších velkých
i malých projektů. Mám radost z toho, že i já mohu
přispět a představit vám všem něco mimořádného
a nebojácného. Marko Šuto v plné parádě doveze
z Chorvatska všechno, co jste tam kdy ochutnali
a ještě daleko víc. Přiveze a uvaří to, co neznáte
a popravdě si myslím, že byste to bez něj a pana
Skořepy, který toto umožnil, ani nikdy neochutnali.
Inu, nebudu si hrát na čaroděje, když tady je.
Petr Jachnin
00
00
Soutěž pro děti 9. prosince 10 - 14 hod.
NAMALUJ RYBU
Soutěž pro dospělé 9. prosince 1400 - 2000 hod.
POZNEJ RYBU

Podobné dokumenty

Listopad 2009

Listopad 2009 se nepfiátelsky. Vzhledem k tomu, Ïe tûlo srny se nacházelo na k.ú. Dobfiejovice, byla na místo pfiivolána Policie âR. Dále byl vyrozumûn ãlen mysliveckého sdruÏení, kter˘ zajistil pfievzetí mrtvého zv...

Více

Červen 2011

Červen 2011 s ohledem na skuteãnost, Ïe jsme správci vodovodu, kanalizací, vefiejného osvûtlení, svozu komunálního odpadu, údrÏby místních komunikací a zelenû pro v˘‰e uvedené lokality, máme zfiízenou pohotovost...

Více

2003/2004 HRAČKY

2003/2004 HRAČKY jak 50-ti let vysoce kvalitní hračky ve spolupráci s pediatry a experty na psychologii a vzdělávání kojenců, se zaměřením na jejich potřeby v každé fázi jejich vývoje. Chicco se na základě svých ro...

Více

3 - HC Sparta Praha

3 - HC Sparta Praha netáhlo střílet branky? Je to hezké dávat góly. Pro mě je však důležitá hra dozadu, abych nedostával branky. Na tom nebudu nic měnit. Samozřejmě, branky a nahrávky jsou pěkné, když se mužstvu nedař...

Více

dětský den - Průhonice

dětský den - Průhonice Uzávûrka pfií‰tího ãísla: 1 0 . 6 . 2 0 1 0 Redakce a inzerce: Tel.: 224921465, [email protected] • Sekretariát OÚ - tel.ã. 272111620 • Inzerce: Obecní úfiad PrÛhonice, Kvûtnové námûstí 73

Více

Stáhnout - Jurisprudence

Stáhnout - Jurisprudence Mgr. TomበDoleÏil, LL.M. Eur., Ph.D. redakãní rada JUDr. PhDr. Marek Anto‰, Ph.D. JUDr. Jifií Hrádek, Ph.D., LL.M. JUDr. TomበRychl˘ Doc. Mag.phil. Dr.iur. Harald Scheu, Ph.D. Doc. JUDr. PhDr. Ivo...

Více

Dědičná polyneuropatie

Dědičná polyneuropatie byly zaloÏeny nejprve na klinickém obrazu, histologick˘ch nálezech a typu dûdiãnosti, dále na elektrofyziologick˘ch nálezech poruch vedení periferním nervem a poslední klasifikace je zaloÏená na mo...

Více

Březen 2009

Březen 2009 srovnané, terénní výškové rozdíly se obcházely, upravovalo se jenom to nejnutnější. PhDr. Jiří Macek, kronikář

Více

březen

březen skuteãnû tak? Vedení spoleãnosti dává v‰em pfiíleÏitost, nûkdy to i vyÏaduje, pracovat pfiesãas a o sobotách. A není dÛvod si nafiíkat nad mal˘mi v˘dûlky. Pracuj 24 hodin dennû a bude‰ spokojen˘! Snah...

Více