Závěrečný účet SMO za rok 2010 - textová část

Komentáře

Transkript

Závěrečný účet SMO za rok 2010 - textová část
Závěrečný účet Statutárního města Opavy za
rok 2010
Materiál pro 5.zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 20.6.2011
OBSAH
1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření města Opava za rok 2010 ........... 1
1.1 VÝSLEDEK ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ.................................................. 2
1.1.1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ ........................................................................... 3
1.1.1.1 Daňové příjmy ............................................................................................... 3
1.1.1.2 Nedaňové příjmy .......................................................................................... 3
1.1.1.3 Kapitálové příjmy ......................................................................................... 4
1.1.1.4 Přijaté dotace ................................................................................................ 4
1.1.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ .......................................................................... 5
1.1.3 KONSOLIDACE .................................................................................................... 7
1.1.4 FINANCOVÁNÍ ...................................................................................................... 8
1.2 VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY............................................................................. 9
1.2.1 Vyřizování stížností, petic a podnětů občanů ............................................. 9
1.2.2 Finanční kontroly................................................................................................. 9
1.3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ ZA
ROK 2010 ........................................................................................................................... 10
2 Hospodaření s majetkem ............................................................................................... 11
3 Příspěvkové organizace zřízené městem .................................................................. 13
4 Obchodní společnosti s většinovým podílem města ............................................. 15
1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření města Opava
za rok 2010
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy schválilo svým usnesením č. 448/24 ZM 09 ze dne
15.12.2009 rozpočet města na rok 2010. Rozpočet města byl sestaven a schválen ve výši
příjmů 920.797.220,00 Kč a výdajů 862.229.596,00 Kč, to znamená jako přebytkový bez
financování (to představuje použití cizích zdrojů a splátky jistin splácených úroků). Schválený
objem zdrojů byl tvořen výše uvedenými vlastními příjmy a financováním ve výši: -(minus)
58.567.624,00 Kč (zde byly zohledněny splátky jistin ve výši -66.927.000,00 Kč a zapojení
zůstatku úvěru 400 mil. Kč ve výši +8.918.051,00 Kč).
Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 649.530.000,00 Kč,
nedaňové příjmy ve výši 125.637.220,00 Kč, kapitálové příjmy ve výši 70.630.000,00 Kč a
přijaté dotace ve výši 75.000.000,00 Kč (což představuje neinvestiční přijatý transfer ze
státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu). Schválený rozpočet výdajů
862.229.596,00 Kč se členil na běžné výdaje ve výši 721.051.722,00 Kč a kapitálové výdaje
141.177.874,00 Kč.
V průběhu roku 2010 došlo na základě rozpočtových opatření, schválených radou nebo
zastupitelstvem města Opavy, k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu. Příjmy se
-1-
zvýšily na 1.531.934.093,03 Kč a výdaje na 1.617.949.121,80, Kč. Rozpočtových opatření,
navyšujících rozpočet bylo provedeno v rámci kompetencí RMO počtem 67 v celkovém
objemu navyšujících rozpočet ve výši 31.793.911,98 Kč (3,69% schváleného rozpočtu
výdajů), v rámci ZMO 6 rozpočtových opatření v objemu 48.005.054,00 Kč. Rozpočtová
opatření, týkající se přijatých transferů, představují objem ve výši 531.337.907,05 Kč, v RMO
ve výši 531.261.907,05 a v ZMO ve výši 76.000,00 (podrobně viz tabulky č. 42 – 44 části B
HOSPODAŘENÍ MĚSTA).
Rekapitulace schválených rozpočtových opatření:
ZMO
navyšující rozpočet
dotace
celkem
48 005 054,00
76 000,00
48 081 054,00
navyšující rozpočet
dotace
celkem
31 793 911,98
531 261 907,05
563 055 819,03
ÚPRAVY CELKEM
611 136 873,03
UPRAVENÉ FINANCOVÁNÍ (8115)
DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ PROSTŘEDKY(8123)
23 500 703,77
121 081 949,00
UPRAVENÝ ROZPOČET
755 719 525,80
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
862 229 596,00
RMO
ROZPOČET CELKEM
1 617 949 121,80
Z výše uvedeného je zřejmé, že k navýšení došlo zejména úpravou přijatých dotací ze
státního rozpočtu a přijetím dlouhodobého úvěru.
1.1 VÝSLEDEK ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ
Příjmy a výdaje v členění dle rozpočtové skladby v Kč bez konsolidací:
PŘÍJMY CELKEM
z toho:
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace
VÝDAJE CELKEM
z toho:
běžné výdaje
kapitálové výdaje
FINANCOVÁNÍ CELKEM
z toho:
rozpočet
rozpočet
plnění
skutečnost
schválený RS
upravený RU
RU (%)
920 797 220,00 1 531 934 093,03 1 540 666 562,58 100,57%
649 530 000,00
125 637 220,00
70 630 000,00
75 000 000,00
862 229 596,00
693 548 358,00
151 578 806,98
80 469 021,00
606 337 907,05
1 617 949 121,80
707 859 508,49
147 605 824,39
83 983 019,87
601 218 209,83
1 497 703 338,51
102,06%
97,38%
104,37%
99,16%
92,57%
721 051 722,00
141 177 874,00
-58 567 624,00
1 221 378 063,15
396 571 058,65
86 015 028,77
1 161 573 162,00
336 130 176,51
-42 963 224,07
95,10%
84,76%
-49,95%
-2-
změna stavu BÚ
dlouhod.přijaté prostředky
splátky
dlouhod.půjč.prostř.
SALDO
-558 675,00
8 918 051,00
22 942 028,77
130 000 000,00
-73 584 109,14 -320,74%
75,04%
97 546 869,07
-66 927 000,00
0
-66 927 000,00
0
-66 925 984,00
0
100,00%
1.1.1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Příjmy města Opava byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2010 ve výši
845.797.220,00 Kč. V upraveném rozpočtu k 31.12.2010 počítalo město Opava s příjmy
v celkové výši 1.531.934.093,03 Kč. Příjmy byly naplněny na 100,57% upraveného rozpočtu.
1.1.1.1 Daňové příjmy
Mezi daňové příjmy patří především příjmy ze sdílených daní dle zákona č. 243/2000 Sb., o
rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým
státním fondům ( zákon o rozpočtovém určení daní), daň z příjmu právnických osob za obce,
která je však současně i na straně výdajů (tato záležitost je vyřešena pouze převodem mezi
vlastními účty), dále daň z nemovitosti, která jako jediná z daní zůstává ve 100% výši obci.
Plnění těchto typů daňových příjmů je v následující tabulce.
Plnění daňových příjmů v Kč:
DAŇOVÉ PŘÍJMY
daň z příjmu FO ze
záv.čin.
daň z příjmu FO OSVČ
daň z příjmu FO
kapit.výnos
daň z příjmu PO
daň z příjmu PO za obce
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitosti
rozpočet
rozpočet
plnění
skutečnost
schválený RS
upravený RU
RU (%)
616 000 000
659 103 252
672 148 357 101,98%
110 000 000
24 000 000
110 000 000
24 000 000
123 193 545
25 780 337
111,99%
107,42%
10 000 000
130 000 000
2 000 000
265 000 000
10 000 000
130 000 000
45 103 252
265 000 000
10 105 518
123 195 606
45 103 252
265 613 921
101,06%
94,77%
100,00%
100,23%
75 000 000
75 000 000
79 156 177
105,54%
Mezi daňové příjmy patří rovněž daně a poplatky z vybraných činností, které dosáhly objemu
35,7 mil. Kč (např.poplatky za provoz a shromažďování komunálního odpadu: 11,5 mil. Kč,
poplatky ze psů: 2,3 mil. Kč, poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj: 2,8 mil. Kč a
správní poplatky: 15,2 mil. Kč).
1.1.1.2 Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2010 objemu 147,6 mil. Kč, z nichž největší podíl mají
příjmy z pronájmu majetku (bytových a nebytových prostor a pozemků). V položce přijatých
sankčních plateb a vratek transferů je nejvýznamnější částkou vratka transferu od
Městského dopravního podniku Opava, který po ukončení roku zhodnocením hospodaření
v roce 2009 ušetřil a vrátil SMO 4,1 mil. Kč. Dále je zde započítán nadměrný odpočet DPH,
které si SMO jako plátce DPH mohlo uplatnit u některých činností na vstupu. Nárok na
nadměrný odpočet (daň na vstupu) byl ve výši 4,49 mil. Kč a uskutečněná zdanitelná plnění
s daní na výstupu byla ve výši 6,56 mil. Kč.
-3-
Přehled nedaňových příjmů:
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
rozpočet
rozpočet
plnění
skutečnost
schválený RS
upravený RU
RU (%)
113 653 780
126 349 411
122 588 824
97,02%
příjmy z vlastní činnosti
(poskytování služeb a výrobků)
30 527 000
odvody příspěvkových organizací
příjmy z pronájmu majetku
31 310 485
32 304 811
103,18%
0
4 881 525
4 881 525
100,00%
81 490 780
88 521 401
83 393 809
94,21%
1 636 000
1 636 000
2 008 679
122,78%
výnosy z finančního majetku
(především příjmy z úroků)
1.1.1.3 Kapitálové příjmy
Ve sledovaném období byly kapitálové příjmy naplněny v objemu 84 mil. Kč, přičemž
hlavním zdrojem byly příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 55,42 mil. Kč, kde došlo oproti
schválenému rozpočtu k navýšení o 3,3 mil. Kč.
Přehled kapitálových příjmů:
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
rozpočet
rozpočet
plnění
skutečnost
schválený RS
upravený RU
RU (%)
113 653 780
126 349 411
122 588 824
97,02%
příjmy z prodeje pozemků
30 527 000
31 310 485
32 304 811
103,18%
příjmy z prodeje ostatních
nemovitostí
0
4 881 525
4 881 525
100,00%
příjmy z prodeje ostatního
hmotného dlouh.majetku
81 490 780
88 521 401
83 393 809
94,21%
1 636 000
1 636 000
2 008 679
122,78%
ostatní kapitálové příjmy
1.1.1.4 Přijaté dotace
SMO přijalo v roce 2010 dotace v celkové výši 601,2 mil. Kč. V tabulkách 32 – 36 části B
HOSPODAŘENÍ MĚSTA jsou podrobné přehledy.
Při schvalování rozpočtu byl zapojen příjem transferu v rámci souhrnného dotační vztahu
(jedná se o dotace na přenesenou působnost a dotace na žáky škol). Tato částka byla
navržena v objemu 75 mil. Kč.
V následující tabulce předkládáme přehled přijatých dotací, o které je upraven schválený
rozpočet.
Přehled dotací, o které byl upraven schválený rozpočet:
POSKYTOVATEL
Ministerstvo práce a sociálních věcí
příjem 2010
343 796 738,00
výplata příspěvku na péči; dávky sociální péče; vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP;
pojistné související s veřejnou službou o pomoci v hmotné nouzi;
Ministerstvo financí
47 363 109,51
na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti; sociálně
právní ochrana dětí; "Posílení akceschopnosti JSDH při povodních"; volby do poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR; souhrnný dotační vztah; volby do zastupitelstev ÚSC; úhrada výdajů
souvisejících s přípravou a provedením sčítání lidu 2011;
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
12 621 633,24
-4-
"Otvíráme bránu jazyků; "Zaostřeno na přírodu"; 53.ročník Bezručova Opava 2009; využívání ICT
pro zvyšování kvality vzdělávání žáků; moderní vybavení IT pro MIC Opava; "Prevence místo
represe"; "Životní prostředí na Opavsku"; "Obnova kaple sv.Víta v Podvihově"; na provoz
Slezského divadla; Povodně 2010 - záchranné práce; "Dny partnerství"; hospodaření v lesích;
Zajištovací fond - povodně 2010 - na úhradu ušlého výdělku členů JSDH obcí; Povodně 2010 SDHO - na opravy a neinvestiční vybavení zásahové požární tehniky; činnost JSDH; "Malé Hoštice
- splašková kanalizace"; intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek
komunálního odpadu;
Ministerstvo kultury
2 723 000,00
na regionální funkci knihoven; "Knihovna 21.století"; program regenerace městských památkových
zón; "Zabezpečení akceschopnosti JSDH SMO v kategorii JPO II"; program státní podpory
profesionálních divadel; "Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena - soutěž mladých varhaníků";
Úřad regionální rady soudržnosti Moravskoslezsko
98 785 505,32
"Obecní dům"; "Člověk a svět práce "-opavské ZŠ; "Dům umění - dominikánský klášter"; "Zlepšení
technických podmínek činnosti divadla"; "Vnitroblok kina Mír"; "Cyklostická stezska č.55";
Ministerstvo zemědělství
9 572 577,00
činnost odborného lesního hospodáře; částečná úhrada nákladů na výsadbu melioračních a
zpevňujících dřevin; "Otický příkop"; "Malé Hoštice - splašková kanalizace";
Evropský sociální fond
2 231 905,00
vzdělávání v eGon Centru Opava; vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP;
Úřad vlády
376 000,00
terénní práce v Opavě;
Úřad práce
459 000,00
příspěvek na krytí mezd a odvodů v rámci VPP;
Ministerstvo životního prostředí
2 794 918,00
"Rozšíření zeleně na Městském hřbitově v Opavě";
Státní fond životního prostředí
164 406,00
"Rozšíření zeleně na Městském hřbitově v Opavě";
Ministerstvo vnitra
2 969 450,00
"Procesní analýza, projektové řízení, komunikace"; "Městský program prevence kriminality";
Napojení systému včasné intervence na spisovou službu";
Ministerstvo školství
4 090 290,60
OP vzdělávání pro konkurenceschopnost "Rozvoj klíčových kompetencí"; "Od hraní k vědění"; "EU
peníze školám";
Obce v rámci ČR
3 389 374,38
spoluúčast na akci "Cyklistická stezska č.55" - měszo Krnov, obce Úvalno, Brumovice, Holasovice,
Velké Hoštice
CELKEM
531 337 907,05
V rámci položek 4xxx Přijaté dotace je ve výkazech uváděná položka 413x PŘEVODY
Z VLASTNÍCH FONDŮ (objem 1.826,9 mil. Kč), která zahrnuje převod financí v rámci účtů
SMO u bankovních ústavů. V současné době má SMO hlavní účty u těchto bankovních
ústavů: Česká spořitelna, Komerční banka, Československá obchodní banka,
RaiffeisenBank.
1.1.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Celkové výdaje města Opava byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2010 ve
výši 862.229.596,00 Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31.12.2010 výše
1.617.949.121,80 Kč, z toho běžných výdajů 1.221.378.063,15 Kč a kapitálových výdajů
396.571.058,65 Kč. Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního
rozpočtu, zvýšenými daňovými a kapitálovými příjmy, přijetím cizích prostředků
(dlouhodobého úvěru). Skutečné čerpání výdajů k 31.12.2010 dosáhlo výše
1.497.703.338,51 Kč, což představuje plnění na 92,57% upraveného rozpočtu.Běžné výdaje
byly čerpány na 95,10% a kapitálové výdaje na 84,76% upraveného rozpočtu.
-5-
Plnění výdajů v Kč:
VÝDAJE
rozpočet
rozpočet
plnění
skutečnost
schválený RS
upravený RU
RU (%)
862 229 596
1 617 949 122
1 497 703 339
92,57%
běžné výdaje
721 051 722
1 221 378 063
1 161 573 162
95,10%
kapitálové výdaje
141 177 874
396 571 059
336 130 177
84,76%
Údaje o plnění výdajů rozpočtu jsou v tabulkách č. 23 – 26 části B HOSPODAŘENÍ MĚSTA
části. Je zde plnění výdajů po položkách, což představuje druhové členění. Jde o
podrobnější analytické členění operací, které zdůrazňuje jejich ekonomicko-právní charakter.
Toto druhové členění váže úzce na účetní specifikaci. Dále zde je přehled plnění dle ORG,
což představuje členění dle jednotlivých akcí. Přikládáme stručný přehled plnění výdajů
rozpočtu dle oddílu a paragrafu, tzv. odvětvové třídění. Toto členění odpovídá na otázku,
k čemu slouží daná činnost. Podrobný přehled je rovněž uveden v tabulkách.
Přehled čerpání výdajů dle ODPA:
rozpočet
schválený RS
rozpočet
upravený RU
skutečnost
plnění
RU (%)
1-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství
1 242 276,00
4 346 845,00
4 308 433,04
99,12%
3 510 310,20
2 790 899,10
79,51%
174 742 852,24 153 406 291,39
87,79%
2-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
2 245 000,00
Doprava
87 675 000,00
Vodní hospodářství
26 383 374,00
59 236 903,50
50 793 997,40
85,75%
61 380 868,00
74 951 333,70
72 901 827,10
97,27%
873 000,00
873 000,00
100,00%
199 866 701,55 188 363 802,04
94,24%
3-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
Vzdělávání a školské služby
Vzdělávání a školské služby
300 000,00
Kultura, církve a sdělovací prostředky
83 922 000,00
Tělovýchova a zájmová činnost
57 577 507,00
79 779 203,74
78 324 909,04
98,18%
2 220 000,00
2 320 000,00
2 319 924,00
100,00%
111 906 060,00
194 261 168,02 166 475 874,89
85,70%
92 058 000,00
113 347 982,01 101 801 103,62
89,81%
Zdravotnictví
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel.
0,00
630 000,00
627 000,00
99,52%
4-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
0,00
Politika zaměstnanosti
0,00
15 000,00
15 000,00
100,00%
3 484 874,00
17 000 693,47
16 175 629,49
95,15%
Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a
pol.zam.
343 451 000,00 331 621 583,00
96,56%
5-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA
Civilní připravenost na krizové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
200 000,00
961 800,00
714 901,40
74,33%
30 422 000,00
30 522 755,00
30 430 975,13
99,70%
1 652 000,00
48 835 027,91
48 197 533,80
98,69%
203 810 521,09 188 222 580,17
92,35%
6-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany
Finanční operace
Ostatní činnosti
164 453 300,00
11 063 700,00
55 954 158,99
53 937 458,99
96,40%
124 043 637,00
9 531 865,38
5 400 614,91
56,66%
Vzhledem k tomu, že město Opava se v návrhu rozpočtu řídí především hospodařením
jednotlivých odborů, předkládáme přehled plnění výdajů v členění na tyto odbory.
-6-
Přehled plnění výdajů dle ORJ (odborů):
rozpočet
schválený
RS
odbor finanční a rozpočtový
rozpočet
upravený RU
skutečnost
plnění
RU (%)
129 464 700,00
168 599 845,46
166 356 547,46
98,67
odbor školství
62 265 368,00
72 979 234,10
71 225 845,10
97,60
sociální odbor
15 550 874,00
359 733 301,47
347 314 772,26
96,55
Samostatné pracoviště majetku
37 785 518,00
42 528 972,00
39 372 497,82
92,58
Oddělení správy a evidence budov
34 772 000,00
57 967 384,33
55 200 845,41
95,23
správa a evidence pozemků
31 605 000,00
72 312 430,75
50 929 513,00
70,43
28 000,00
28 000,00
20 470,00
73,11
3 370 000,00
7 045 258,00
6 081 178,00
86,32
Odbor výstavby
Odbor hlavního architekta a územního plánu
Odbor vnitřních věcí
městská policie
Kancelář primátora
oddělení kultury
Kancelář primátora - strategický plán rozvoje
odbor životního prostředí
Odbor živnostenský
Odbor dopravy
Odbor informatiky
Odbor právní a organizační
Kancelář tajemníka - hospodářská správa
2 991 000,00
2 996 583,10
2 968 219,90
99,05
30 213 000,00
30 296 755,00
30 269 029,63
99,91
7 973 000,00
11 928 168,78
9 901 855,58
83,01
78 360 000,00
96 198 410,10
95 448 002,09
99,22
1 765 000,00
27 426 055,32
26 506 257,02
96,65
55 712 000,00
62 407 397,37
56 814 140,04
91,04
8 000,00
8 000,00
2 000,00
25,00
905 000,00
905 000,00
833 919,30
92,15
15 499 000,00
17 702 687,18
12 673 842,87
71,59
268 000,00
468 000,00
194 923,00
41,65
13 485 225,00
14 502 419,13
10 888 311,05
75,08
123 932 911,00
138 925 622,41
135 869 747,48
97,80
odd. havarijního a krizového řízení
682 000,00
9 273 828,29
8 960 940,22
96,63
odd. veřejných zakázek
556 000,00
1 230 498,75
912 808,00
74,18
7 000,00
2 216 292,00
103 407,00
4,67
75 012 000,00
247 524 545,95
206 895 305,86
83,59
odděl. person. a mzdové
Odbor kontroly
Odbor přípravy a realizace investic
Technické služby
119 050 000,00
137 813 804,00
134 060 795,00
97,28
MČ Komárov
3 666 000,00
5 245 827,58
5 099 125,20
97,20
Městská část Malé Hoštice
4 970 000,00
7 142 398,68
6 571 538,10
92,01
Městská část Podvihov
2 183 000,00
5 817 058,29
4 125 773,25
70,93
Městská část Suché Lazce
2 678 000,00
6 061 926,44
2 584 978,89
42,64
městská část Vávrovice
3 423 000,00
4 563 381,32
4 216 466,75
92,40
Městská část Vlaštovičky
1 380 000,00
1 986 466,00
1 816 168,22
91,43
Městská část Zlatníky
1 455 000,00
2 351 587,00
2 111 914,08
89,81
Městská část Milostovice
1 214 000,00
1 761 983,00
1 375 012,93
78,04
Podrobný popis činností jednotlivých odborů najdete
v části A ČINNOST JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ
v komentářích jednotlivých odborů
1.1.3 KONSOLIDACE
Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje
veškeré operace na bankovních účtech, je smyslem konsolidace očištění příjmů a výdajů od
interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů
mezi bankovními účty města dosáhl v roce 2010 hodnoty 1.816,35 mil. Kč a přesuny
prostředků fondů byly v objemu 10,51 mil. Kč. Celkem konsolidace představuje částku
1.812,86 mil. Kč.
-7-
1.1.4 FINANCOVÁNÍ
Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů peněžní operaci, která v případě
schodkového hospodaření doplňuje cizími návratnými zdroji nebo finančními prostředky
z minulých let stránku příjmů nebo v případě přebytkového rozpočtu změnu stavu prostředků
na bankovních účtech. Zároveň financování představuje peněžní operace, spojené se
splácením jistin přijatých návratných zdrojů.
V roce 2010 byl rozpočet schválen ve výši 862.229.596,00 Kč, a to jako přebytkový.
Schválený objem zdrojů byl tvořen vlastními příjmy ve výši 920.797.220,00 Kč. Na stranu
financování bylo však třeba zahrnout splátky jistin ve výši 66.151.000,00 Kč. Po této úpravě
by se rozpočet jevil jako schodkový, bylo proto zapojeno financování použitím částky
8.918.051,00 Kč z dlouhodobého úvěru, na jehož čerpání byla sepsána smlouva s Českou
spořitelnou a.s. v dubnu roku 2009 s možností čerpání až do konce roku 2011. Smlouva byla
uzavřena na částku 400mil. Kč a byla určena na nákup OC Slezanka a na investiční akce,
především spolufinancované z dotací EU. V roce 2009 bylo ve skutečnosti vyčerpáno
270mil. Kč, do roku 2010 zůstalo tedy fakticky k dočerpání 130mil. Kč. Objem skutečně
vyčerpaných peněžních prostředků v roce 2010 činil 97,55mil. Kč.
Celkové financování pak bylo ve schváleném rozpočtu v objemu -58.567.624,00 Kč.
Přehled zadluženosti z poskytnutých úvěrů městu k 31.12.2010:
K 31.12.2009
Zůstatek nesplacených úvěrů
1.
COOP MUFIS
2.
KB ( 60mil.)
775,86
3.
ČS,a.s. ( 300mil.)
194 117,64
4.
ČS, a.s. (400mil.)
270 000,00
11 998,00
celkem
476 891,50
rozpočet
skutečnost
2010
Příjem
-úvěru ČS a.s.
(400mil)
130 000,0
97 546,87
1.
COOP MUFIS
-775,9
-775,86
2.
KB ( 60mil.)
-6 856,0
-6 856,00
5 142,00
3.
ČS,a.s. ( 300mil.)
-35 295,0
-35 294,12
158 823,52
4.
ČS,a.s. ( 400mil.)
-24 000,0
-24 000,00
343 546,87
30 620,89
507 512,39
507 512,39
507 512,39
367 546,87
zůstatek
Splátky
celkem
K 31.12.2010
0,00
Smlouva o úvěru COOP BANKY - MUFIS, a.s.
Byla uzavřena v červenci 1995 na „Instalaci termoregulačních ventilů a poměrových měřičů
v obytných domech v majetku města Opavy“ ve výši 22.500.000,00 Kč s pevnou úrokovou
sazbou 11.0% p.a. V roce 2010 byl tento úvěr splacen.
Smlouva o úvěru s Komerční bankou, a.s.
Byla uzavřena v březnu 2002 na „Překlenutí časového nesouladu mezi výdaji a příjmy
rozpočtu města – profinancování účelové dotace Městskému dopravnímu podniku Opava,
a.s. (MDPO) na dostavbu dopravního depa v Opavě–Kylešovicích“ ve výši 60.000.000,00 Kč
-8-
s pohyblivou úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,50% p.a. ze zůstatku jistiny. Tento úvěr bude
splacen 30.9.2011.
Smlouva o úvěru s Českou spořitelnou, a.s.
Uzavřena byla v září 2005 na „Financování projektů SMO“ ve výši 300.000.000,00 Kč
s pohyblivou úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,04% p.a..Splátky jsou čtvrtlení ve výši
8.823.530,00 Kč a poslední splátka bude 30.6.2015.
Smlouva o úvěru s Českou spořitelnou, a.s.
Byla uzavřena v dubnu 2009 „Financování projektů klienta, tady úhradu kupní ceny
nemovitostí v centru městské památkové zóny SMO (obchodní centrum Slezanka), a dále
financování investičních a neinvestičních projektů SMO“ ve výši 400.000.000,00 Kč
s pohyblivou úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 1,90% p.a.. Splátky jsou určeny v období
31.3.2010 do 30.6.2015 čtvrtletně ve výši 6.000.000,00 Kč, v období od 30.9.2015 do
30.6.2022 čtvrtletně ve výši 9.500.000,00 Kč. V rámci smlouvy o úvěru je zde možnost
předčasného splácení.
1.2 VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY
Statutární město Opava provádí veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací, jejichž
zřizovatelem je město Opava, a u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu
města Opavy v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
prostřednictvím odboru kontroly Magistrátu města Opavy.
Odbor kontroly Magistrátu města Opavy pravidelně informuje vedení města o výsledcích
kontrol a jednou ročně předkládá materiál na jednání Rady SMO o činnosti odboru.
V rámci činnosti odboru kontroly je řešeno kromě výše zmíněné veřejnosprávní kontroly
vyřizování stížností, petic a podnětů občanů.
1.2.1 Vyřizování stížností, petic a podnětů občanů
V průběhu roku 2010 odbor kontroly přijal celkem 106 podání. Řešeno bylo celkem 97
stížností, 9 petic, postoupeno odborům a jiným institucím k přímému vyřízení bylo 11
podání.
Během roku bylo vyřízeno 88 stížností, z tohoto počtu bylo vyhodnoceno 45 jako důvodných.
Ve srovnání s rokem 2009 byl celkový počet stížností o 20,5 % nižší, důvodných stížností
bylo stejně, jako v roce 2009. Z celkového počtu 97 přijatých stížností bylo na postup odborů MMO
v roce 2010 podáno celkem 28 stížností (z toho 6 důvodných), což je o 7 více než v roce 2009. Na
jednání zaměstnance byla v roce 2010 podána 1 nedůvodná stížnost, v roce 2009 byly podány
stížnosti 2.
1.2.2 Finanční kontroly
1. Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací
Dle schváleného plánu kontrol v RMO a na základě pověření primátora Statutárního města
Opavy bylo provedeno 5 veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací zřízených
Statutárním městem Opava. Jednalo se o tyto základní školy: ZŠ T.G. Masaryka Opava, ZŠ
B. Němcové Opava, ZŠ Mařádkova Opava, ZŠ Opava – Kylešovice, ZŠ Šrámkova Opava.
Jednotlivé kontroly byly hodnoceny výrokem, kdy na základě vybraného vzorku dat a operací
v kontrolovaném roce bylo možné konstatovat, že činnost ZŠ byla:
• „bez výhrad“ (v činnosti ZŠ se nevyskytovaly žádné nedostatky),
• „s drobnou výhradou“ (ojediněle se vyskytovaly nedostatky, které neměly
povahu nedostatků systémových),
• „s drobnými výhradami“ (různě závažné nedostatky, které neměly povahu
nedostatků systémových),
• „s výhradou“ (různé nedostatky, kdy některé měly povahu nedostatků
systémových).
-9-
Hodnocení ZŠ na základě kontrol uvádí následující tabulka:
Kontrolní výrok:
Pověření č.
Kontrolovaná osoba
činnost ZŠ
1/2010
Základní škola T.G. Masaryka Opava, Riegrova
s drobnou výhradou
2/2010
Základní škola B. Němcové, Opava
s drobnou výhradou
3/2010
Základní škola Mařádkova, Opava
s výhradou
4/2010
Základní škola Opava - Kylešovice
s drobnou výhradou
Základní škola a Mateřská škola Šrámkova, Opava (pozn. - v kontrolovaném období –
se jednalo o ZŠ Šrámkova, Opava)
s drobnými výhradami
5/2010
2. Kontrola příjemců veřejné finanční podpory
V průběhu roku 2010 bylo zkontrolováno čerpání finančních prostředků poskytnutých
z rozpočtu SMO v roce 2009 v rámci kulturního a sportovního grantového systému u všech
68 příjemců těchto dotací. Bylo kontrolováno, zda příjemci dotace dodržují stanovené
podmínky při čerpání těchto prostředků. Na základě kontrol byl zpracován souhrnný materiál,
který byl předložen na jednání RMO, dále byl zaslán kulturní a sportovní komisi RMO jako
podpůrný materiál k vyhodnocení žadatelů o granty pro rok 2011, kde byly uvedeny výsledky
kontrol. Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by měly za následek vrácení
účelové dotace, příp. její části.
Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol
Odbor kontroly MMO zpracovává každoročně souhrnnou roční zprávu o výsledcích
finančních kontrol, kterou předkládá Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v termínu do
15.2. následujícího roku.
Zpráva je zpracovávána v předepsané struktuře a rozsahu v souladu s ust. § 33 odst. 6
vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, včetně příloh
k danému ustanovení vyhlášky.
Ze souhrnné roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 vyplývá, že finanční
kontrola je ve Statutárním městě Opava zabezpečena na přiměřené a funkční úrovni a hlavní
cíle finanční kontroly, dle ust. § 4 zákona o finanční kontrole, jsou plněny.
1.3
ZPRÁVA
NEZÁVISLÉHO
HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010
AUDITORA
O
PŘEZKUMU
Hospodaření Statutárního města Opava za rok 2010 bylo přezkoumáno dle zákona č.
420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s Mezinárodními auditorskými
standardy a zákonem č. 563/1991 Sb., o obcích, a § 17 odst. 4 zákona č. 250/200 sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Přezkum provedla nezávislá auditorská společnost DANEPO s.r.o., se sídlem v Opavě,
Masarykova třída 20, zastoupená auditorem Ing. Pomněnem Ondřejem, číslo osvědčení
1229.
Zpráva je v části části B HOSPODAŘENÍ MĚSTA pod názvem 1_zpráva nezávislého autora
o přezkumu hospodaření za rok 2010.
- 10 -
2 Hospodaření s majetkem
Přehled majetku
název majetku
stav k 1.1.2010
stav k 31.12.2010
37 988 242,10
37 095 255,10
7 390 405,02
7 546 504,02
44 803 958,89
48 260 581,39
3 015 766 559,00
3 120 042 592,98
Software
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlohodobý nehmotný majetek
Stavby
bytové domy a bytové jednotky
233 364 761,60
223 851 208,60
885 178 579,21
870 519 320,11
jiné nebytové domy a nebytové jednotky
154 078 873,44
169 608 501,65
komunikace a veřejné osvětlení
932 718 126,53
936 376 299,13
jiné inženýrské sítě
433 263 869,74
461 859 472,51
ostatní stavby
377 162 348,48
446 449 974,98
222 269 206,77
228 891 614,27
energetické a hnací stroje
88 470 248,30
87 468 945,30
pracovní stroje a zařízení
7 590 229,47
8 695 688,47
výpočetní technika
92 720 654,49
92 370 845,44
dopravní prostředky
22 211 166,00
28 887 989,00
stavby
11 377 816,00
budovy pro služby obyvatelstvu
Samostatné movitých věci a soubory mov. věcí
inventář
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
lesy
11 276 908,51
11 468 146,06
73 329 193,03
3 317 457 254,09
71 708 760,59
3 344 266 806,99
791 882 600,00
791 909 184,00
zahrady, pastviny, louky, rybníky
1 008 914 623,00
1 025 672 900,55
pozemky - zastavěná plocha
1 447 384 568,80
1 449 761 994,93
ostatní pozemky
Kulturní předměty
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
software
nad 60.000,sdružené prostředky - cyklo Otice
sdružené prostředky - cyklo Jakartovice
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
stavební
strojní
pozemky
Poskytnuté zálohy na DNM
Poskytnuté zálohy na DHM
Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
CELKEM
69 275 462,29
76 922 727,51
12 280 163,00
2 611 511,05
12 280 163,00
2 905 691,05
0,00
0,00
2 611 511,05
1 589 795,00
0,00
933 198,00
0,00
382 698,05
185 266 284,04
303 402 723,69
185 102 481,04
290 618 650,69
0,00
3 257 870,00
163 803,00
9 526 203,00
0,00
72 199 902,50
262 586 356,68
5 534 295,55
7 259 483 331,72
114 000,00
70 586 412,50
231 294 031,02
5 534 295,55
7 483 815 432,15
V další tabulce uvádíme přírustky a úbytky majetku. V řádcích přírustky jsou: nově pořízený
majetek dodavatelským způsobem (investiční výstavba, nákup samostatných předmětů),
majetek získaný na základě směny, technické zhodnocení, bezúplatný převod, přijaté dary
apod. Řádky úbytky obsahují: vyřazení z důvodu opotřebení, úbytky prodejem, majetek
odevzdaný na základě směny, bezúplatný převod , poskytnuté dary apod.
Ve druhém sloupci jsou vypsány příklady přírustků a úbytků, kromě Drobného dlouhodobého
majetku, kde byl pohyb na mnoha položkách a cena jednotlivých položek je řádově do
40tis.Kč.
- 11 -
Pohyb na jednotlivých druzích majetku:
název majetku
přírustky v tom obsaženo například
úbytky v tom obsaženo například
SOFTWARE
858 624,00 aktulizace a údržba programů
-1 751 611,00 vyřazení z odboru životního prostředí
DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
217 375,00 nákup licence
-61 276,00 vyřazení odbor hlavního architekta
OSTATNÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
6 125 470,00 studie, územní plány
-2 668 847,50 vyřazení studií
STAVBY
bytové domy a bytové jednotky
4 130 516,00 v tom: dům Rybářská ulice (2.884.000,-)
v tom: prodej nám.Osvoboditelů 8 (6,29mil.Kč), Hrnčířská 8 (2,66mil.Kč), Čajkovského
-13 664 069,00 3 (505,57tis. Kč), Pekařská 48 (1,11mil.Kč), Ostrožná 7,9, (2,36mil.Kč), Nákladní 21
(717,99tis.Kč)
stavby
11 377 816,00
v tom: investiční výstavba Vnitroblok kina Mír (5,41mil. Kč), ochranné ostrůvky pro
chodce, Dětské dopravní hřiště v Malých Hošticích (2,61mil. Kč), přístřešky zastávek
0,00
budovy pro služby obyvatelstvu
v tom: rekonstrukce Krnovská 3 )30,41mil. Kč), oprava Horní náměstí 67 (4,87mil. Kč),
66 796 906,38 stavební úpravy tribun SFC (6,26mil. Kč), Domov pro matky s dětmi (13,88mil. Kč),
darovací smlouvy budov SVČ(6,82mil. Kč)
-81 456 165,47 převod na PO OKO (Obecní dům)
jiné nebytové domy a nebytové jednotky
15 529 628,21 hasičské zbrojnice Palhanec, Vávrovice (14,20mil. Kč), Kaple Pdvihov (1,93mil. Kč)
0,00
komunikace a veřejné osvětlení
5 891 737,00 nově pořízené investice veřejného osvětlení, chodníků, komunikací apod.
-2 233 564,30 vyřazení z důvodu opotřebení
jiné inženýrské sítě
kanalizace Suché Lazce (25,4mil. Kč), Kylešovice (3,80mil. Kč), technická zhodnocení
34 583 331,74 osvětelní chodců pro chodce
-5 987 728,96 vyřazení z důvodu opotřebení (kanalizace Kylešovice 5,42mil. Kč, veřejná osvětlení
ostatní stavby
pořízení Zpevnění Otického příkopu (62,57mil. Kč), pořízení lávek, revitalizace
71 961 308,90 dětských hřišť, přístřešky zastávek MHD (8,00mil. Kč), zatrubnění potoků apod.
-2 673 682,40 vyřazení z důvodu opotřebení
SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI A SOUBORY MOVITÝCH VĚCÍ
energetické a hnací stroje
10 000,00 světelné signalizační zařízení
-1 011 303,00 prodej technolog.zařízení kotelen (954,45tis. Kčú, dar transformovna (56,85tis. Kč)
pracovní stroje a zařízení
1 109 202,00 nově přízené traktoy, čelní nakladač, mulčovací stroj
- 12 -
-3 743,00 vyřazení
výpočetní technika
7 158 952,53 výpočetní technika audiovizuální, kamerová apod.
-7 508 401,58 účetní oprava převedení do investic Obecní dům (5,63mil. Kč), vyřazení (1,88mil. Kč)
dopravní prostředky
8 871 703,00 dopravní automobily pro JSDH, osobní automobil
-2 194 880,00 prodej osobních aut zastupitelům při ukončení funkčního období
inventář
593 000,00 pojízdné regály, prapory
-401 762,00 vyřazení, převod na PO
DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
5 505 610,17
-7 126 042,61
POZEMKY
lesy
26 584,00
0,00
zahrady, pastviny, louky, rybníky
25 506 531,13 nově pořízeno na základě kupních smluv (23,27mil. Kč), na základě směnných smluv
(1,88mil. Kč)
-8 748 253,58 úbytek na základě prodeje (5,66mil. Kč), na základě směnných smluv (169,57tis. Kč)
pozemky - zastavěná plocha
22 260 632,58 nově pořízeno na základě kupních smluv (10,12mil. Kč), na základě směnných smluv
(11,40mil. Kč), na základě darovacích smluv (637,76tis. Kč)
-19 883 206,45 úbytek na základě prodeje (19,01mil. Kč), na základě směnných smluv (537,26tis. Kč)
ostatní pozemky
9 251 577,00 nově pořízeno na základě kupních smluv (8,81mil. Kč), na základě směnných smluv
(433,66tis. Kč)
-1 604 311,78 úbytek na základě prodeje (1,22mil. Kč), na základě směnných smluv (382,86tis. Kč)
MAJETKOVÉ ÚČASTI V OSOBÁCH S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM
0
-31 282 325,66 přecenění akcií společnosti SFC
3 Příspěvkové organizace zřízené městem
K 31.12.2009 bylo Statutární město Opava zřizovatelem 33 příspěvkových organizací.
Během roku 2010 došlo ke sloučení 2 příspěvkových organizací na jednu (MŠ Šrámkova a
ZŠ Šrámkova v jednu PO ZŠ + MŠ Šrámkova)
K 31.12.2010 tak SMO zřizovalo 32 příspěvkových organizací, z toho 27 školských zařízení
(14 základních škol nebo ZŠ+MŠ, 12 mateřských škol a Zařízení školního stravování), tři
kulturní příspěvkové organizace (Slezské divadlo Opava, Městská knihovna Petra Bezruče
Opava, OKO – Opavská kulturní organizace), jednu PO v oblasti sociálních služeb
(Seniorcentrum Opava) a jednu PO majetkovou (Městské lesy Opava).
Příspěvkové organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele,
dále ze státního rozpočtu a z vlastních zdrojů. Prostředky jsou určeny buď jako neinvestičně
příspěvek na provoz (účelově nebo bez účelu) nebo investičně jako účelová investiční
dotace do investičního fondu.
V následujících tabulkách je stručný přehled hospodaření příspěvkových organizací,
podrobné přehledy hospodaření naleznete v oddíle C PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, kde
- 13 -
jsou základní výkazy k účetním závěrkám, závěrečné zprávy,
hospodaření apod. Údaje jsou v tis.Kč.
vybrané ukazatele
Přehled hospodaření školských zařízení:
HLAVNÍ ČINNOST
Mateřské školy Opava
IČ
Náklady
celkem
prostředky
rozpočtů
ÚSC a SR
(671,672)
Výnosy
celkem
DOPLŃKOVÁ ĆINNOST
Hospod.
výsl.
Náklady
celkem
Výnosy
celkem
Hospod.
výsl.
Hospod.
výsl.
celkem
Heydukova
Olomoucká
Riegrova
71000054
3 069,81
3 069,81
2 224,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70999775
8 044,57
8 048,63
7 212,90
4,06
0,00
0,00
0,00
4,06
71000119
5 876,87
5 900,51
5 544,17
23,64
0,00
0,00
0,00
23,64
Srdíčko, Zborovská
71000194
3 593,75
3 593,75
3 228,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Neumannova
70999953
6 385,29
6 385,59
5 990,83
0,30
0,00
0,00
0,00
0,30
Edv. Beneše
71000101
6 320,44
6 327,19
5 816,41
6,75
43,73
47,14
3,41
10,16
Pekařská
70999686
2 270,98
2 270,97
2 143,20
-0,01
0,00
0,00
0,00
-0,01
17. listopadu
71000160
15 093,05
15 093,02
13 717,80
-0,03
0,00
0,00
0,00
-0,03
Na Pastvisku
70999759
3 526,90
3 576,86
3 400,00
49,96
0,00
0,00
0,00
49,96
Sluníčko, Krnovská
70999988
6 130,76
6 150,93
5 684,57
20,17
0,00
0,00
0,00
20,17
Havlíčkova
70999783
6 729,82
6 729,82
6 213,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
křesťanská, Mnišská
47813237
4 746,98
4 748,57
4 354,56
1,59
30,82
42,36
11,54
13,13
HLAVNÍ ČINNOST
Základní školy Opava
IČ
Náklady
celkem
Výnosy
celkem
prostředky
rozpočtů
ÚSC a SR
(671,672)
DOPLŃKOVÁ ĆINNOST
Hospod.
výsl.
Náklady
celkem
Výnosy
celkem
Hospod.
výsl.
Hospod.
výsl.
celkem
Boženy Němcové 2
70999180
17 934,34
17 934,34
17 683,70
0,00
66,80
112,36
45,56
45,56
Englišova 82
70999171
23 497,67
23 497,68
23 195,25
0,01
161,60
211,41
49,81
49,82
Mařádkova 15
70999244
20 759,54
20 986,48
20 881,25
226,94
266,11
322,77
56,66
283,60
Otická 18
70999252
19 919,30
19 919,31
19 707,29
0,01
93,68
208,62
114,94
114,95
I. H., Ochranova 6
70999236
16 412,32
16 412,31
16 137,44
-0,01
53,48
83,78
30,30
30,29
Edvarda Beneše 2
70999279
22 182,55
22 182,55
21 652,33
0,00
148,19
297,64
149,45
149,45
Vrchní
70999325
17 922,40
17 922,40
17 714,20
0,00
40,12
47,82
7,70
7,70
ZŠ a MŠ Op.-Komárov
ZŠ a MŠ Op.M.Hoštice
70999163
9 134,86
9 136,04
8 824,65
1,18
13,46
19,30
5,84
7,02
70999368
6 228,42
6 228,56
6 111,94
0,14
12,00
14,48
2,48
2,62
ZŠ a MŠ Op.-S. Lazce
ZŠ a MŠ Op.Vávrovice
70999350
4 160,50
4 160,48
4 046,60
-0,02
0,00
0,00
0,00
-0,02
70999341
3 682,11
3 682,10
3 535,92
-0,01
25,00
25,00
0,00
-0,01
Opava-Kylešovice
47813032
22 303,66
22 303,78
21 894,60
0,12
334,17
375,93
41,76
41,88
T.G.M. , Riegrova 13
47813300
27 796,43
27 797,17
27 073,29
0,74
166,95
219,20
52,25
52,99
849642
24 825,72
24 825,99
23 934,05
0,27
223,56
331,50
107,94
108,21
Šrámkova
HLAVNÍ ČINNOST
Zařízení školního
stravování Opava
ZŠS, Otická 24
IČ
70999627
Náklady
celkem
Výnosy
celkem
prostředky
rozpočtů
ÚSC a SR
(671,672)
55 576,61
55 576,61
30 499,60
- 14 -
DOPLŃKOVÁ ĆINNOST
Hospod.
výsl.
0,00
Náklady
celkem
8 697,08
Výnosy
celkem
10 044,42
Hospod.
výsl. před
zdaněním
1 347,34
Hospod.
výsl.
celkem
1 347,34
Přehled hospodaření ostatních příspěvkových organizací:
HLAVNÍ ČINNOST
PO
Knihovna PB Opava
OKO
Slezské divadlo
Seniorcentrum
Městské lesy
DOPLŃKOVÁ ĆINNOST
IČ
Náklady
celkem
Výnosy
celkem
prostředky
rozpočtů
ÚSC a SR
(671,672)
318574
16 569,74
16 874,50
14 804,30
304,76
0,00
0,00
70999775
10.956,33
12.126,63
10.916,35
1.170,30
322,64
100552
71 803,86
71 350,85
62,32
-453,01
450,36
71196943
13 961,00
13 993,00
900,00
32,00
849669
1 278,00
0,00
0,00
-1 278,00
Hospod.
výsl.
Náklady
celkem
Výnosy
celkem
Hospod.
výsl.
Hospod.
výsl.
celkem
0,00
304,76
367,34
44,70
1.215,00
913,47
463,11
10,10
725,00
768,00
43,00
75,00
56 187,00
58 249,00
2 062,00
784,00
4 Obchodní společnosti s většinovým podílem města
Statutární město Opava má účast v níže uvedených obchodních společnostech s různým
objemem majetkové účasti.
Poř.č. Název společnosti
Podíl
IČO
Účetní hodnota
1.
2.
3.
4.
5.
100%
100%
100%
100%
99%
64618188
64610250
26793041
25840576
25835912
33.100.000,--Kč
157.185.413,30Kč
38.057.617,72Kč
2.951.000,--Kč
0,--Kč
231.294.031,02Kč
2.145.000,--Kč
888.000,--Kč
1.295,55Kč
6.
7.
8.
9.
10.
11.
TSO s.r.o.
MDPO a.s.
Pila Hrabství s.r.o.
Hala Opava a.s.
SFCO a.s.
Celkem 061
Elio Slezsko a.s.
PMS Přerov a.s.
SMVaK Ostrava
a.s.
Conatct City a.s.
První slezská
banka a.s.
KIC Odpady a.s.
Celkem 069
60913860
15%
0,289% 14617099
45193665
0,0...
Nominální
hodnota
33.100.000,--Kč
169.719.000,--Kč
14.746.000,--Kč
26.650.000,--Kč
26.400.000,--Kč
270.615.000,--Kč
1.950.000,--Kč
213.120,--Kč
1.000,--Kč
7,025% 60792591
47151501
6,6%
0,--Kč
0,--Kč
9.800.000,--Kč
33.000.000,--Kč
28564111
2.500.000,--Kč
5.534.295,55Kč
2.500.000,--Kč
47.464.120,--Kč
6,20%
Podrobnější informace o hospodaření
obchodních společností s majoritní účastí
Statutárního města Opava jsou v části D OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
V Opavě květen 2011
Vypracovala: Ing.Lenka Grigarová
- 15 -

Podobné dokumenty

Zpravodaj 8

Zpravodaj 8 z vedení města o tom, že snad starosta města p. Pavel Čejka- jako nadřízená složka sboru dobrovolných hasičů -uvažuje o tom sbor rozpustit a pověřit vykonáváním této funkce pracovníky technických s...

Více

informační leták

informační leták senzory jsou extrémnì odolné vùèi svìtelnému rušení a mají široký rozsah pøíjmu signálù umožòující komfortní používání externí klávesnice.

Více

neobjevené jeseníky

neobjevené jeseníky Stezka Víly pramene – ve  Smetanových sadech naleznete novou naučnou stezku po zrekonstruovaných pramenech,  která Vás v sedmi zastaveních provede historií lázeňství na Jesenicku. http://www.jeseni...

Více

Základy výpočetní techniky

Základy výpočetní techniky Postupné vylepšování mikroprocesorů Intel .................................................................... 32 Komunikace mikroprocesoru s okolím ...................................................

Více