Václavské náměstí 31, 111 21 Praha 1

Komentáře

Transkript

Václavské náměstí 31, 111 21 Praha 1
Společnost OBO BETTERMANN s.r.o. pořádá i v tomto kalendářním roce
řadu odborných seminářů týkajících se sortimentu výrobků se značkou OBO.
Vzhledem k nedávnému vydání zcela nové ČSN vymezující požadavky na funkčnost kabelových tras a rozvaděčů
v podmínkách požáru, kterou se nahrazuje v této souvislosti dříve využívaný zkušební předpis ZP 27/2008
PAVUS, a připravovaným změnám některých navazujících předpisů z předmětné technické oblasti, tedy
především:
· vydání nové ČSN 73 0895: Požární bezpečnost staveb – Zachování funkčnosti kabelových tras v
podmínkách požáru ….. (vydání 03/2016);
· blízké změně ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody,
· posledním změnám ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804
· a posledním změnám v souvisejících částech některých norem řady ČSN 33 2000-…
bychom Vás rádi pro první pololetí kalendářního roku 2016 pozvali především na společný seminář firem OBO
Bettermann, Prakab Pražská kabelovna a Celsion s názvem:
Požární bezpečnost elektrických rozvodů dle vyhlášky 23/2008 Sb. a navazujících předpisů. Nové související normy a
předpisy.
Seminář je zařazen do programu celoživotního ČKAIT a jeho základní téma představuje právě ona neustále
diskutovaná a rozvíjená oblast požární bezpečnosti kabelových tras a rozvaděčů, především pak nejnovější
požadavky na jejich funkčnost za požáru.
V průběhu celé akce Vás rádi seznámíme se zásadami profesionálního návrhu kabelových tras a rozvaděčů s
integrovanou funkčností za požáru i s jejich správnou realizací za pomoci široké nabídky výrobků všech
zúčastněných firem. Na základě absolvování semináře lze vystavit osvědčení o proškolení na systémy OBO s
funkčností za požáru, které je vyžadováno stále častěji jak investory, tak v poslední době i orgány státního dozoru.
Rádi Vám poskytneme naše dlouholeté zkušenosti s předmětnou problematikou, získané v České republice i v
mnoha jiných zemích.
Pozvánka s uvedením obsahu semináře konaného nejblíže Vašeho regionu, je přiložena.
POZVÁNKA
Na společný seminář s odbornou účastí společností:
OBO BETTERMANN s.r.o., PRAKAB Pražská kabelovna s.r.o. a EPZ, spol. s r.o.
s tématem:
Požární bezpečnost elektrických rozvodů dle vyhlášky 23/2008 Sb.
a navazujících předpisů. Nové související normy a předpisy
který se koná dne
14.4.2016 (čtvrtek) v Kongresovém centru ALDIS, Eliščino nábřeží 1, Hradec Králové
Program:
8.00-8.30
Prezence
8.30-9.30
OBO BETTERMANN s.r.o.
Ing. Jiří Burant
9.30-10.30
PRAKAB Pražská kabelovna, s.r.o.
Ing. Jiří Ston
10.30Přestávka – občerstvení
10.50
10.50-11.50 CELSION Brandschutzsysteme
GmbH (zastoupena EPZ, spol. s r.o.)
Richard Michalica, Věra Packová
11.5012.50
OBO BETTERMANN s.r.o.
Ing. Jiří Burant
13.00
Závěrečná diskuse a oběd
 Předpisy pro oblast požární bezpečnosti el. rozvodů
 elektrické rozvody budov a vyhl. MV č. 23/2008 Sb.
 požadavky řady ČSN 73 08.. na el. rozvody
 požární bezpečnost a elektrotechnické normy, zejména ČSN 33 2000
 aktuální změny v souvisejících předpisů (ČSN 730895, ČSN 73 0848,
ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a další)
 Kabely a vodiče s požární odolností. Třídy reakce na oheň (CPR) a
funkčnost kabelů. Řešení pomocí kabelů PRAKAB.
 směrnice 2006/751/EC – třídy reakce na oheň – elektrické kabely
 zkoušky a klasifikace kabelů podle EN 50399
 základní zkoušky kabelů ohniodolných bez a se zachováním
funkčnosti při požáru
 změny předpisů pro oblast funkčnosti kabelů (ČSN 73 0895, ČSN
730848 a další)
 provedení a značení kabelů PRAKAB, splňujících vyhlášku MV č.
23/2008 Sb. i předpisy navazující
Neformální diskuse účastníků
 Rozvaděče, rozvodnice a rozvodné krabice se zachováním
funkčnosti za požáru. Řešení se systémy CELSION.
 aplikace vyhl. MV č. 23/2008 Sb. na rozvaděče, rozvodnice apod.
 možnosti požárního zodolnění stávajících rozvaděčů
 instalace nových rozvaděčů se zachováním funkčnosti
 rozvodnice a rozvodné krabice se zachováním funkčnosti
 Kabelové úložné systémy s požární odolností. Řešení se systémy
OBO Bettermann.
 zkoušky a klasifikace funkčnosti kabelových úložných systémů podle
vyhl. MV č. 23/2008 Sb.
 návrh a realizace kabelových úložných systémů s požární funkčností
 kabelové úložné systémy OBO KTS s funkčností za požáru
 kabelové nosné systémy OBO s mechanickou stabilitou za požáru
Seminář je zařazen do akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT a účast na něm je hodnocena 1 bodem.
Je zdarma, přičemž každý účastník obdrží související firemní materiály (katalogy, prospekty aj.).
Odpovědní lístek (prosíme o výrazné a čitelné vyplnění)
Akce: Hradec Králové 14.4.2016
Firma…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………...
Adresa……………………………………………………………………..………………………………..……………………………………….
Příjmení, jméno, titul………………………………………………………………………………………..……………………………………..
Profese………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel.………………………………………….…..… Fax ………..…….………………………...……E-mail………….………………………….
Žádáme o potvrzení účasti nejpozději do 4.4.2016 na adresu pořadatele:
OBO BETTERMANN s.r.o. Modletice 81, P.O. Box 96, 251 01 Říčany,
tel.: 323 610 111, fax: 323 610 120, e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

11:30 Registrace účastníků, Coffe break 12:00 Zahájení

11:30 Registrace účastníků, Coffe break 12:00 Zahájení Posuzování shody a uvádění výrobků na trh (Kabely, nosné systémy kabelů) - Ing. Jaroslav Dufek, PAVUS a.s.

Více