Ukázkový rozpočet s komentářem

Komentáře

Transkript

Ukázkový rozpočet s komentářem
Ukázkový rozpočet – Obkladač, dlaždič
Vysvětlivky k položkám:
Kompletní položka Montážní položka Specifikace - Přesun hmot
Přesun suti
P.č.
Číslo položky
Název položky
Díl:
771
Podlahy z dlaždic a obklady
771275105R00
Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 15x15
m2
771478001R00
Montáž lišt schodišťových
m
771575109RV2
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Soloflex (lepidlo), ASO-Flexfuge
(spár.hmota)
m2
771475014R00
Obklad soklíků keram.rovných, tmel
m
MJ
Tyto položky oceňují montáž dlažby,soklíků a lišt a dodávku spojovacího materiálu. Vlastní dlažba,
soklíky a lišty v ceně nejsou. Jejich dodávka se oceňuje samostatnými položkami.
59760104.A
Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm
m
59764201R
Dlažba Taurus Granit matná 150x150x9 mm
m2
59764203
Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm
m2
59764241
Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm
kus
Výše uvedené položky jsou dodávky materiálů k položkám montáží. Obvykle jsou v rozpočtu uvedeny
nejprve položky všech prací a pak teprve všech specifikací, ale není to nutné. Je možné i uvádět
související dvojice montážní položka plus její specifikace.
771578011R00
Spára podlaha - stěna, silikonem
m
771579791R00
Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.
m2
771579795RT2
Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Aso-flexfuge (Schomburg)
m2
Tyto položky obsahují kompletní náklady, tedy práci i materiál.
Díl:
771101111R00
Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm
m2
58581723
weber.nivelit R samonivelační podlahová hmota
kg
998771202R00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
%
781
Obklady keramické
781111141R00
Příplatek za diagonální kladení obkladu
m2
781479701R00
Příplatek za práci v omezeném prostoru
m2
781111151R00
Příplatek za sestavení dekoru (listela)
m
781415016RU3
Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm, Festic 512 (flex.lepidlo),
Festic 530 (spár.hmota)
m2
781491001RT1
Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních
m
781732020R00
Montáž obkladů vnějších cihelných do MC, 25x6,5 cm
m2
Tyto dvě položky oceňují montáž obkladu, lišt a dodávku spojovacího materiálu. Vlastní obklady a
lišty v ceně nejsou. Jejich dodávka se oceňuje samostatnými položkami.
© 2011 · RTS, a.s. · Lazaretní 13 · Brno · 615 00 · http://www.rts.cz
strana 1
59760110
Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 7 mm
59781540
Obklad Electra listela 25x4,8 lesk
kus
59777100
Obklad. fasádní glazovaný Alit 250x65x8 1barva
m2
59781560
Obklad Shikoku 25x33 mat bílá
m2
m
Výše uvedené položky jsou dodávky materiálů k položkám montáží. Obvykle následují za montážními
položkami, ke kterým se vztahují, ale není to nutné. V rozpočtu mohou být uvedeny nejprve položky
všech prací a pak teprve všech specifikací.
781230121R00
Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm
m2
58582138.AR
Tmel weber.for profiflex mrazuvzdorný bal. 25 kg
kg
585821382R
Tmel weber.color 6 spárovací flexibilní bílý 10 kg
kg
59781560
Obklad Shikoku 25x33 mat bílá
m2
Tato skupina je ocenění obkladu s použitím položky práce z části A12 a potřebných dodávek
materiálu. Tmel ani jiný montážní materiál není v položkách části A 12 obsažen.
Nabídka tmelů a spárovacích hmot na trhu je rozsáhlá. Také jejich spotřeba v závislosti na rovinnosti
podkladu, šířce a výšce spáry je různá. Proto je samostatné uvedení tmelů výstižnější.
998771102R00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
t
Bourání konstrukcí
965081713R00
Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2
m2
978059531R00
Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2
m2
979011211R00
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením
t
979011219R00
Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením
t
979081111R00
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
t
979081121R00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
t
979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
t
979082121R00
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
t
9799
Poplatek za skládku
t
Cenu za poplatek za skládku je nutné upřesnit podle místních podmínek.
Tvorba rozpočtu – profese dlaždič, obkladač
Sestavení rozpočtu spočívá v tom, že se konstrukce popsaná projektem rozdělí na části s určitými
technickými vlastnostmi, nebo s určitým způsobem provedení. Tyto části se ocení jednotkovou cenou (cenou
za metr, kus apod.). Jednotkovou cenu buď čerpáme z ceníků nebo určíme jiným způsobem. Část konstrukce
vymezená popisem v ceníku a identifikovaná číselným kódem se nazývá položka. Obsah ceníkové položky
může být dvojí:
a)
kompletní, tj. vyjadřující všechny náklady potřebné na zřízení dané konstrukce, tedy náklady na
materiál, jeho dopravu, náklady na práci (mzdu a odvody), náklady na práci strojů (stroje), náklady na provoz
stavby, provoz stavební firmy (režie) a její rozvoj (zisk).
b)
montážní, tj. obsahující náklady na provedení konstrukce (mzdy, odvody, stroje, režie, zisk) a náklady
na spojovací materiál. Hlavní materiál v těchto položkách není obsažen a rozpočtuje se další položkou –
dodávkou, neboli specifikací materiálu. Tento druh položek je obvyklý u konstrukcí, jejichž hlavní materiál je
variabilní a vyskytuje se v mnoha funkčně stejných typech (např.v různých barvách).
© 2011 · RTS, a.s. · Lazaretní 13 · Brno · 615 00 · http://www.rts.cz
strana 2
Specifikace je dodávka materiálu, která se v rozpočtu udává (specifikuje) samostatnou položkou, protože
není obsažena v ceně položky práce. Udává se v ceně nákupní bez DPH včetně nákladů na pořízení
(dopravy na staveništní skládku). U materiálu, který se dělí a vznikají nepoužitelné zbytky, nebo který je nutné
překládat (např. hydroizolační pásy) se spotřeba materiálu navyšuje o tzv. ztratné a prořez. Hodnota je různá
podle typu materiálu a jeho doporučená hodnota je většinou uvedena v úvodu ceníku. Navýšení o ztratné se
týká jen dodávky, množství práce se uvádí skutečné, bez navýšení. Materiál, který je v položkách prací
obsažen už je o ztratné povýšen.
V cenících se setkáme s položkami prací, které mají v číselném kódu různé příznaky za tečkou. Příznak R00,
nebo RA0 značí, že se jedná o "základní" položku. Varianty mají v příznaku za R různá jiná písmena a čísla a
mají rozšířený text, který popisuje změnu obsahu této položky proti položce základní. Varianty nemusí být
vždy v programu Stavitel+ obsaženy.
Zvláštním typem položky je přesun hmot. Vyjadřuje náklady na přesun zabudovávaného materiálu ze
staveništní skládky k místu zabudování. Hodnota vodorovné složky bývá zpravidla 50 m, svislá je uvedena v
popise položky. U prací HSV se používá jedna (položka nebo skupina položek) za všechny práce HSV a
umísťuje se obvykle do samostatného dílu 99. U prací PSV se položka přesunu se používá v každém
jednotlivé PSV díle a každý PSV díl má svou položku nebo skupinu položek přesunu (z daného ceníku). U
PSV je na výběr mezi použitím položky vypočítávající náklady na přesun z hmotnosti tzv. "tonážní", nebo
položkou "procentní" stanovující hodnotu přesunu z finančních nákladů. Při použití položky "procentní" se
sečtou náklady v daném stavebním díle, podělí stem (:100), hodnota se dosadí do měrných jednotek položky
a násobí sazbou v procentech.
Dalším typem položek jsou přesuny suti. K určení množství suti se použije "demontážní hmotnost" uvedená
u položek bourání a násobí počtem měrných jednotek vybouraných konstrukcí. Takto vypočtené množství suti
dosadíme do položek pro přesun suti. Odstranění suti má tři fáze - svislé přemístění, vodorovné
vnitrostaveništní přemístění a odvoz na skládku. Každá fáze se oceňuje dvojicí položek - položkou základní a
přirážkou za prodloužení vzdálenosti. Přirážka se násobí indexem vyjadřujícím celkovou vzdálenost minus
vzdálenost v položce základní. Použití přirážek svislého přemístění je zobrazeno v příloze ceníku 801-3.
K oceňování dlaždičských a obkladačských prací se používá ceník:
800-771 Podlahy z dlaždic a obklady keramické
Po otevření ceníku 800-771 vidíme části A a C. Část A je určena pro nové konstrukce, část C pro opravy
stávajících konstrukcí.
Položky části A01 Podlahy z dlaždic obsahují náklady na práci a spojovací materiál (malta, tmel). Dodávka
dlažeb se rozpočtuje ve specifikaci.
Položky části A11 Kladení podlah z dlaždic jsou zcela bez materiálu. V rozpočtu se samostatnými položkami
uvádí jak dlažba, tak i tmel.
Položky části A02 Obklady keramické obsahují náklady na práci i spojovací materiál (malta, tmel). Dodávka
obkladů se rozpočtuje ve specifikaci.
Položky části A12 Obkládání stěn obkladačkami jsou zcela bez materiálu. V rozpočtu se samostatnými
položkami uvádí jak obkladačky, tak i tmel.
Položky pro novou keramickou dlažbu cm najdeme v části A01 v kapitole 771 57 Montáž podlah z dlaždic
keramických, nebo v kapitole 771 21 Kladení dlažby keramické. Naopak doplnění podlah budeme hledat v
části C01 (jedná se o práci na stávající podlaze, tedy oprava), v kapitole 771 57 Opravy podlah z dlaždic
keramických.
© 2011 · RTS, a.s. · Lazaretní 13 · Brno · 615 00 · http://www.rts.cz
strana 3
Demontáže obkladů a dlažeb v ceníku 800-771 nenajdeme. Demontáže obkladů a dlažeb obsahuje ceník
801-3 Bourání a podchycování konstrukcí. Položky bourání dlažeb najdeme v kapitole 965 08-1, odsekání
obkladů v kapitole 978 05.
Obsah ceny jednotkové ceníkové položky
Cena = Materiál + Mzdy + Stroje + OPN + Režie výrobní + Režie správní + Zisk
Jednotková cena v ceníku RTS se kalkuluje podle výše uvedeného kalkulačního vzorce, kde
-
-
-
materiál jsou náklady na materiál v množství zvětšeném o prořez a ztratné, násobené cenou
zjištěnou u výrobců, nebo velkých dodavatelů, s připočtením pořizovacích nákladů tj. nákladů na
dopravu od místa zakoupení po staveništní skládku,
mzdy jsou „hrubé mzdy“ pracovníků určené spotřebou času nutnou k provedení jednotky dané
konstrukce násobenou hrubou hodinovou mzdou; tato úkolová mzda je zvýšena o 5 %, o tzv. mzdu
časovou,
stroje jsou náklady na použití strojů a mechanizmů s pořizovací cenou nad 40 000 Kč,
OPN jsou ostatní přímé náklady převážně sestávající z odvodů na sociální a zdravotní zabezpečení,
režie výrobní jsou náklady stavby, které nelze přesně vztáhnout na jednotku dané konstrukce a jsou
proto k jednotkovým cenám přiřazeny procentní sazbou,
režie správní jsou náklady na provoz organizace a jsou také k jednotkovým cenám přiřazeny
procentní sazbou,
zisk je plánovaný zisk započtený do jednotkové ceny.
Obsáhlejší informace o náplni položek, způsobu měření apod. jsou v úvodu ceníků - Všeobecných
podmínkách. Jsou k dispozici ve všech rozpočtovacích pomůckách RTS: BUILDpower, Stavitel+ i Sbornících
cen stavebních prací.
Přiložený rozpočet není ani ukázka ideálního rozpočtu, ani vyčerpávající soupis možných položek. Má pomoci
při čtení obsahu položek, vysvětlit použití kompletních a montážních položek i objasnit význam a použití
typicky rozpočtářské položky - přesunu hmot.
© 2011 · RTS, a.s. · Lazaretní 13 · Brno · 615 00 · http://www.rts.cz
strana 4

Podobné dokumenty

Allplan Architect Basic

Allplan Architect Basic DXF, DWG, DGN nebo IFC. Prostřednictvím rozšířeného nastavení lze jednotlivě nastavit, které elementy a jak mají být převáděny. Allplan ve své nové verzi navíc podporuje také soubory ve formátu STL...

Více

technická zpráva - Domov pro seniory Elišky Purkyňové

technická zpráva - Domov pro seniory Elišky Purkyňové 776511810RT1 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2 776521230RU2 Lepení povlakových podlah ze čtverců PVC, vodivých včetně čtverců Elektrostatik 608/608/2,0 mm 23521594.A ...

Více

Návod na osazení Simple AY Interface rev.3

Návod na osazení Simple AY Interface rev.3 je vhodné si ji pipravit k montáži ješt ped osazením souástkami: a) otote desku na druhou stranu (než která má být v krabice nahoe) a piložte ji zvení ke krabice tak, aby se okraj s konek...

Více

Ukázkový rozpočet s komentářem

Ukázkový rozpočet s komentářem Ukázkový rozpočet profese - Podlahář Vysvětlivky k položkám:

Více

Cen.k BohemiaGres 1.4.2003

Cen.k BohemiaGres 1.4.2003 prodej výrobků I. a II. jakosti. Cena dodávek výrobků jiných jakostních skupin se sjednává smlouvou. 4. Cena kalibrovaných dlaždic (Taurus) ve formátu 20x20, 30x30, 40x40, 50x30, 60x30, 60x60 cm se...

Více

SoD - Swietelsky - ČOV Klokoty Příloha č.2 Rozpočet

SoD - Swietelsky - ČOV Klokoty Příloha č.2 Rozpočet 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Demolice - komunikace a zpevněné plochy Odstranění podkladu živičného tl.4 cm ZAPOČTENO V DSO 5.3 POTRUBÍ Odstranění podkladu z kameniva těženého ZAP...

Více

2/2010

2/2010 Ukazatele likvidity Vyjadřují schopnost podniku splácet krátkodobé závazky. Aby byla firma solventní, musí mít v každém okamžiku splatnosti závazků dostatečnou hotovost nebo prostředky rychle na ho...

Více

ecorock® ff

ecorock® ff a označte ji vodorovnou čárou. Soklovou lištu doporučujeme

Více