Zpravodaj číslo 2/2009

Komentáře

Transkript

Zpravodaj číslo 2/2009
15. ROâNÍK • II. âTVRTLETÍ 2009 • ZDARMA
Nejrychlej‰í ãesk˘ lyÏafi leto‰ní sezóny je z Tisé!
âTùTE NA STR. 12
OBCE TISÁ
OBSAH:
Co nového v na‰í obci... •Kulturní a sociální v˘bor
•Oslava dûtského dne v na‰í obci •Pfiedprázdninové
divadlení... •Poãátek léta 2009 v Dûtském domovû
•Pfiátelé, kamarádi... •Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Tisá •Spartakovské
info •Nejrychlej‰í ãesk˘ lyÏafi leto‰ní sezóny je z Tisé •·kolní rok
v matefiince •Co nového v Základní ‰kole Tisá
Co nového v na‰í obci...
VáÏení spoluobãané,
nastává asi nejkrásnûj‰í období v
roce, ãas dovolen˘ch, prázdnin, i kdyÏ
poãasí tomu moc nepfieje. Dovolte,
abych Vás struãnû informoval o akcích
v na‰í krásné obci. Schválen˘ rozpoãet
na rok 2009 pfied nás postavil nejeden
úkol k jeho postupnému plnûní. V
plném proudu je zpracování nového
územního plánu obce. Pfiedpokládané
zhotovení je cca v r. 2010. Buduje se
dal‰í ãást vodovodní pfiípojky dle projektu smûr „Kaãák“, od dûtského domova smûrem ke hrázi rybníku Kaãák cca 130 m. S velk˘mi problémy jsme
zvládli jarní úklid obce, kdy se odvezlo
hodnû pfies 100 m3 rÛznorodého odpadu. Od loÀského roku jsme sledovali,
hlídali (ale neuhlídali), jak stav oplocení, tak i zafiízení na víceúãelovém hfii‰ti
za obecním úfiadem. Niãení - hlavnû
plotÛ, zkracování si cesty na hfibitov
pfies plot, nás donutilo letos v‰e opravit a hlavnû celé hfii‰tû kompletnû dokonãit k úplnému uzavfiení a uzamãení.
Obec na úpravu vynaloÏila nemalé finanãní prostfiedky. V‰ichni doufáme, Ïe
tento krok na‰e vandaly odradí a hfii‰tû,
zejména v noãních hodinách, nebudou
nav‰tûvovat. Zakoupili jsme branky na
hokejbal a ko‰e na ko‰íkovou. Obû
hfii‰tû jsou hojnû nav‰tûvována a vyuÏívána k tomu úãelu, k jakému byla vybudována, coÏ nás velmi tû‰í.
Odborná firma provádí pasportizaci
místních komunikací, coÏ je první krok k
tomu, abychom v budoucnu mohli dosáhnout na dotaci a s ní cesty kvalitnû
opravit.
Byla opravena jedna z ãástí poÏární
nádrÏe v Ostrovû u restaurace Pod Císafiem. V letních mûsících bude provedeno odvûtrání v˘ãepu a divadélka
Skaláãek na sále obecního úfiadu. Z
místního hfibitova jsme koneãnû nechali odvézt staré pomníky. Na vybran˘ch
místech bude roz‰ífieno vefiejné osvûtlení, napfi. i u vchodu na sál. Nemalé finanãní prostfiedky se vynaloÏí i do bytového hospodáfiství. U ã.p. 406 (za
Z·) se dokonãil problémov˘ septik,
dÛm je odkanalizován. Na základû revizní zprávy od kominické firmy byly
opraveny vadné komíny. Budou provedeny nátûry klempífisk˘ch prvkÛ. Na
problémové podesty u v‰ech tfií vchodÛ
firma sice doloÏila atest na protiskluzovost, ale po schÛzce na místû uznala
reklamaci a dlaÏdice vymûnila. V dal‰ím obecním domû ã.p. 148 (pastviny)
budou vymûnûna stará dfievûná okna
za plastová a pfied topnou sezonou
2 / 2009
●
ZPRAVODAJ TISÁ
bude vymûnûn i kotel. U ã.p. 214 (b˘valé kino), kde jsme vybudovali 6 bytov˘ch jednotek, se jiÏ dokonãily ve‰keré
terénní úpravy okolo domu, vãetnû záchytné zídky. Byly opraveny klempífiské
prvky, prÛbûÏnû se buduje i stání na
osobní automobily. V‰ichni vûfiíme, Ïe
tyto kroky pomÛÏou vyfie‰it v‰echny
problémy, které se ukázaly na zaãátku
roku a nájemníci se v novém bydlení
budou cítit co nejlépe. Pravdûpodobnû
od fiíjna 2009 by mûlo b˘t na obecním
úfiadû zfiízeno pracovi‰tû CZECH
POINT (v˘pisy z katastru nemovitostí,
v˘pisy z obchodního rejstfiíku apod..).
ObdrÏeli jsme ãástku 300 000,- Kã z
fondu Program obnovy vesnice z Ústeckého kraje. âástka bude pouÏita na
v˘mûnu svûtel v tûlocviãnû Z·, instalaci umyvadel na WC, v M· na v˘mûnu
svûtel, malování, v˘mûnu oken a dvefií
v hospodáfiské budovû za plastové.
Tyto práce se provádûjí pfieváÏnû na
základû poÏadavkÛ Krajské hygienické
stanice. V Z· bylo taktéÏ dokonãeno
odvûtrání nové kuchynû.
V základní ‰kole byl letit˘ problém se
stavem kotle. Mûli jsme k dispozici revizní zprávy technikÛ, kde jsme byli
upozorÀováni na velmi kritick˘ stav. Zadali jsme studii a poté i projekt, kter˘
uveden˘ problém fie‰il. Díky kladnému
a vstfiícnému postoji v‰ech zastupitelÛ
je problém s kotlem v na‰í ‰kole vyfie‰en, realizace ekologického kotle Varimatik nastane v mûsíci ãervenci - srpnu
2009. Tímto bych chtûl v‰em zastupitelÛm upfiímnû podûkovat.
PrÛbûÏnû vyfiizujeme i pfiíspûvky obãanÛm na domovní ãistiãky odpadních
vod.
Nejvíce nás trápí stav na‰ich místních komunikací - jak v Tisé, tak v Rájci
a Ostrovû. V loÀském roce jsme si nechali od renomované firmy SSÎ Ústí
nad Labem zpracovat hrub˘ odhad jak
stavu, návrhu fie‰ení, tak i ceny. Jen
pro informaci, oprava v‰ech komunikací by stála cca 46 000 000,- Kã.
Seznámil jsem Vás s tím, co se dûlo
a bude dít v prÛbûhu léta v na‰í obci.
Jsou zde jen ty nejdÛleÏitûj‰í vûci.
Jak nás, tak i obãany trápí, hlavnû v
letních mûsících, kontejnery na plastové lahve, téÏ kontejnery na papír. Víme,
Ïe jich je nedostatek, snaÏíme se tuto
situaci operativnû fie‰it. Máme zmapovaná místa, kde jsou nádoby na separovan˘ odpad hned plné a kde by jich
bylo potfieba vût‰í mnoÏství. Na jafie
roku 2008 jsme si u firmy EKOKOM,
která se stará o pfiidûlování kontejnerÛ
pro obce, objednali 4 nové kontejnery
na plast, 4 na sklo. BohuÏel, zatím ne-
UPOZORNùNÍ PRO OBâANY
Od 20. 7. 2009 lze na obecním úfiadu hradit poplatky za
komunální odpad na II. pololetí 2009. Splatnost: do 30. 9. 2009.
Mikroregion Labské skály ve spolupráci s Krajsk˘m úfiadem Ústí nad Labem a
Obecním úfiadem Tisá uspofiádali velkou sportovní akci. Více na str. 8 a 9.
bylo na‰emu poÏadavku vyhovûno. Po
urgenci máme slíben˘ch nûkolik kusÛ
nádob, vãetnû jedné nádoby na papír.
Pro Va‰i informaci, i tyto svozy obec
platí. Zcela urãitû Vás bude zajímat, co
se dûje okolo na‰eho lyÏafiského vleku,
kter˘ nebyl jiÏ dvû zimy vyuÏíván. Na
pfielomu roku 2008 vyvinula skupina
obãanÛ velk˘ zájem o provoz vleku.
Zastupitelstvo schválilo zámûr pronájmu. Na v˘zvu se pfiihlásila parta nad‰encÛ, ktefií mají velkou chuÈ vlek v
zimních mûsících zprovoznit. Je na nás
jim podat pomocnou ruku a dotáhnout
vûc ke spokojenosti nás v‰ech . V souãasné dobû si noví provozovatelé vyfiizují potfiebné náleÏitosti. K dispozici je
jiÏ i cenová nabídka na opravu zázemí,
geodetická firma pracuje na vytyãení
nového parkovi‰tû. Zb˘vá se dohodnout na podmínkách, vypracovat
smlouvu a pfiát si, aby byl v zimû sníh a
vlek mohl slouÏit ‰iroké vefiejnosti. Je
dobfie, Ïe je na v‰e relativnû dost ãasu
a tento problém se nefie‰í tzv. „za pût
minut dvanáct“.
Pro zkvalitnûní prodejní sítû v na‰í
obci jsme zajistili pojízdnou prodejnu
masa. Pojízdná prodejna pfiijíÏdí kaÏdé
úter˘ v 16,00 hod. pfied budovu OÚ,
kde mohou obãané do 17,00 hodin
nakupovat ãerstvé a levné maso (viz
ceník).
Chtûl bych vyuÏít tohoto ãísla Zpravodaje k upfiímnému podûkování pfieváÏné vût‰inû zastupitelÛ obce Tisá za
jejich pfiíkladn˘ pfiístup a velk˘ zájem o
dûní v na‰í obci. Vûfite, Ïe to není jednoduché.... Dûkuji za kladn˘ pfiístup finanãnímu, kulturnímu a stavebnímu v˘boru. Bez jejich spolupráce a zájmu by
se jen velmi tûÏko zvládlo ãetné mnoÏství problémÛ. Velk˘ dík patfií téÏ Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ za jejich práci,
vãasné vyjíÏdûní k záchrann˘m akcím
a v neposlední fiadû i za zorganizování
pálení ãarodûjnic a dûtského dne. ManÏelÛm Skofiepov˘m, ktefií se pfiíkladnû
starají o nejmen‰í hasiãe a vychovávají je. Dík patfií i loutkovému divadlu Skaláãek za vzornou reprezentaci a propagaci na‰í obce, pracovníkÛm na VPP,
ktefií se starají o ãistotu a krásu na‰í
obce, prÛbûÏnû opravují komunikace,
sekají a hrabou trávu a podílejí se na
dal‰ích drobn˘ch sluÏbách pro na‰e
obãany. Bez jejich pracovního nasazení by to byl moc velk˘ problém, to mi
vûfite.
A to nejlep‰í nakonec. Dle mého názoru bezkonkurenãní byla akce Létohry Tisá 2009. Slovy se dá jen tûÏko
vyjádfiit dík v‰em, ktefií se o to zaslouÏili. Dûkuji jménem obecního úfiadu a za-
stupitelstva obce za perfektní organizaci, nádhernou atmosféru, skvûlou kulisu, famózní v˘sledky, veãer pfii hudbû a
mofie spokojen˘ch hostÛ a v neposlední fiadû za propagaci obce Tisá. U vût‰iny soutûÏí jsem byl pfiítomen, v‰ude
vládla perfektní nálada, klídek a pohoda, byl to „koncert“ organizátorÛ a soutûÏících. Klobouk dolÛ a nelze nic jiného popfiát, neÏ hodnû úspûchÛ do dal‰ích roãníkÛ snad i s nov˘m hfii‰tûm na
pláÏov˘ volejbal. Létohry v Tisé zaãínají b˘t velmi populární, o ãemÏ svûdãí i
zájem médií.
Je‰tû jednu maliãkost smûrem k obãanÛm. Máte - li nûjak˘ nápad, poznatek nebo návrh cokoliv vylep‰it, zmûnit,
pfiijìte za námi na obecní úfiad, rádi v‰e
prodiskutujeme.
Pfieji v‰em krásné proÏití dovolen˘ch, dûtem hezké prázdniny a hlavnû
hodnû sluníãka.
Jan Povej‰il, místostarosta
Pojízdná prodejna masa a uzenin
Tisá - u obecního úfiadu - vÏdy v úter˘
provozní doba: 16,00 - 17,00 hod.
CENÍK
Kã
Kã
hovûzí zadní
139,kotlety
ro‰tûnec
89,vepfiová játra
hovûzí Ïebra
69,vepfi. srdce, jazyk
pravá ro‰tûná
149,tlaãenka ,prejty, pa‰tika
vepfiová k˘ta b.k.
99,‰kvarková pomazánka
plec b.k.
92,‰kvarkové sádlo
krkovice
93,sulc
97,43,42,-
Kulturní a sociální v˘bor
NA·I JUBILANTI
Hodnû zdraví, pohody a Ïivotního
elánu pfiejeme paní Marii Pe‰atové a
panu Jaroslavu Vávrovi, ktefií oslavili
své narození v kvûtnu.
To samé pfiejeme i paní Olze Kopecké a panu Miroslavu ·noblovi, ktefií
svá jubilea slavili v mûsíci ãervnu.
Je‰tû jednou v‰e jen to nejlep‰í.
Sociální a kulturní v˘bor
OMLUVA
Omlouvám se touto cestou paní Libu‰i Tyfilové, Ïe jsem jí zapomnûla poblahopfiát k jejímu Ïivotnímu jubileu ve
zpravodaji ã. IV/2008.
Moc se omlouvám a dodateãnû pfieji
hodnû zdraví a Ïivotního elánu do dal‰ích let.
Anna Salabová
Kopecká Olga - jubilant
ZPRAVODAJ TISÁ
●
3 / 2009
Oslava dûtského dne v na‰í obci
Dne 30. kvûtna pfiipravili pro na‰e
dûti hasiãi dopoledne plné her, soutûÏí a sladkostí. Celá akce byla zakonãena táborákem. I kdyÏ poãasí
moc nepfiálo, na‰im hasiãÛm se den
vydafiil ke spokojenosti v‰ech dûtí.
Dûkujeme.
Odpoledne s oslavou dûtského dne
pokraãovalo divadlo Skaláãek, které
pro na‰e nejmen‰í pozvalo k hostování
loutkové divadlo z Loun. Po pohádce
se na sále zaãaly scházet nádherné
masky, jaké jsme v Tisé uÏ dlouho nevidûli. Zábava pokraãovala s Divadlem
M, to s sebou pfiivezlo princeznu a
klauny .
Dûti s nad‰ením soutûÏily, tanãily a
hlavnû - byly spokojené. Skaláãku dûkujeme. Âestého ãervna jsme dûti pozvali do Dinoparku v Plzni na v˘let bez
rodiãÛ. V˘let se v‰em moc líbil, i kdyÏ
trochu zapr‰elo, dûtské nad‰ení nebralo konce, jak je vidût z pfiiloÏen˘ch
snímkÛ. Za nás dospûláky mohu fiíci ,
Ïe dûti byly velice hodné. Dûkujeme
v‰em, ktefií pomohli s organizací.
V pátek 26. 6. je‰tû popfiejeme na‰im
deváÈákÛm pûkn˘ start do nov˘ch ‰kol
a uãili‰È. V‰em ostatním pfiejeme krásné prázdniny plné pûkn˘ch záÏitkÛ.
Za kulturní a sociální v˘bor
Anna Salabová
I bez rodiãÛ nám bylo príma.
Létohry Tisá 2009
Tfiináctého ãervna jsme zaznamenali
neb˘val˘ rozruch. UÏ od rána bylo kaÏdému hned jasné, Ïe dnes jsou Létohry. âlovíãkÛ v‰ude jak naseto, mezi
nimi organizátofii, v‰e hravû zvládají,
Afrika v Plzni....
4 / 2009
●
ZPRAVODAJ TISÁ
Jedna,dvû,tfii ..53..
Je‰tû kousek a uÏ tam budeme...
na kaÏdou otázku mile odpoví, postarají se o plné Ïaludky soutûÏících, zabaví
plné nÛ‰e rozdovádûn˘ch dûtí, hravû
spoãítají v˘sledky a je‰tû si veãer se
v‰emi zatancují. Druh˘ den, neÏ se
v‰ichni rozkoukají, je v‰e krásnû uklizeno. Moc dûkujeme za tak krásnou akci.
Pfiejeme je‰tû hodnû sil do dal‰ího pokraãování.
Za sociální a kulturní v˘bor
A.Salabová, Z. Bergmanová ,
J. TÛmová
Beseda s manÏeli
Plechaãov˘mi
V mûsíci dubnu jsme pro Vás pfiipravili besedu s manÏeli Plechaãov˘mi,
která probûhla na sále obecního úfiadu.
Povídání o cestách po Himalájích a
budhizmu bylo poutavé. Jen ‰koda, Ïe
Vás bylo tak málo, snad pfií‰tû? ManÏelÛm Plechaãov˘m velice dûkujeme
za spolupráci a pfiípravu této akce.
Sociální a kulturní v˘bor
KdyÏ nás bolely noÏiãky...
Berany berany duc!
Byli o hodnû vût‰í, ale my, dûti, jsme se nebály...
Slu‰í jim to....
Nevadil nám ani dé‰È
ZPRAVODAJ TISÁ
●
5 / 2009
Předprázdninové divadlení...
Loutkové divadlo Antonína ·tûrby Skaláãek a Obecní úfiad
v Tisé pfiipravily pro dûti 23. kvûtna 2009 od 14:00 hodin v
místním kulturním domû pohádkovou sobotu, takov˘ „pfieddárek“ k Dûtskému dni. Diváky pfiivítal principál tiského divadla Franti‰ek Ritschel a zároveÀ uvedl i lounské loutkáfie s
pohádkou Ostrov splnûn˘ch pfiání od B.Vernera. Pfiedstavení trvalo necel˘ch ãtyfiicet minut a mûlo úspûch u dûtí i dospûl˘ch. Diváci tak mohli vidût jinak hrané loutkové divadlo,
neÏ na které jsou zvyklí na domovské stálé scénû v Tisé. Od
16:00 hodin zaãalo dvouhodinové kabaretní pfiedstavení Divadla „M“ z Duchcova. Tfii klauni a jedna princezna provázeli dûti ma‰karním bálem pln˘m rozmanit˘ch soutûÏí, vtipÛ a
písniãek k tancování. Sál kulturního domu se zmûnil k nepoznání a chvílemi ãlovûk pfiem˘‰lel, jestlipak se opravdu neo-
6 / 2009
●
ZPRAVODAJ TISÁ
citl v nûjaké pohádkové fií‰i. Dûti a rodiãe nenechali nic náhodû a kost˘my, které si pfiipravili, byly vtipné, pestré, zkrátka jedineãné. Pohádková sobota se opravdu povedla. Dûti si
kromû cukrlátek a pofiádné únavy odnesly i úsmûv na tváfii...
Poslední pfiedprázdninová trochu stra‰idlácká pohádka se
jmenovala Zaãarovan˘ les. S tou se loutkáfii se sv˘mi diváky
rozlouãili na stálé scénû 14. ãervna. Ale úpln˘ konec divadelní sezóny to je‰tû nebyl... Ten ãekal na na‰e divadlo aÏ
20. ãervna, kdy bylo pozváno na bene‰ovské Slavnosti Slunovratu (Bene‰ov nad Plouãnicí). A tak jsme zase oprá‰ili v˘jezdní scénu a vyrazili jsme pohádkovat do konãin, kde jsme
mûli hrát vÛbec poprvé. A bylo to parádní. Divadlo, zázemí,
lidé... Hezká teãka za dal‰í úspû‰nou sezónou. Teì uÏ to
jenom zapít...
(mirits)
Poãátek léta 2009 v Dûtském domovû
Jak jsem minule slíbil, musím Vám povûdût o tom,jak dopadlo na‰e témûfi celoroãní snaÏení na umûleckém poli.
Dobfie! Co dobfie - naprosto v˘bornû!
Nebudu to protahovat. V dubnu jsme vyhráli (opût) krajské
kolo Nejmilej‰ího koncertu a postoupili do kola celostátního v
Mostû. Tfiicet domovÛ z celé âR a myslím si, Ïe jsme se nenechali zahanbit. Dokonce jsme v Mostû mûli dva koncerty jeden na venkovním podiu na námûstí a ten veãerní - samozfiejmû v Mosteckém divadle. Byla to paráda, jak fiíkají dûti pofiádn˘ náfiez. Nesmím zapomenout také na to, Ïe celé jaro
jsme se pfiipravovali na parádní akci OPS pfii Nadaci Terezy
Maxové - „Jarmarky pro ‰ikovné ruãiãky“. Pletli jsme ko‰íãky,
klícky, pekla se keramika, ‰perky - zkrátka Ïádná ‰ikovná
ruka v domovû nezahálela. Tradiãním místem jarmarkÛ je
PlzeÀ a pfiekrásné starobylé námûstí. A tak se prodávalo a
prodávalo, aÏ nበstánek témûfi zel prázdnotou. TrÏba ve
v˘‰i 6000 Kã nás uãinila jedním z nejúspû‰nûj‰ích prodejcÛ
této krásné akce. Dlouho jsme pfiipravovali dal‰í,v pofiadí jiÏ
druh˘ „ZáÏitkov˘ víkend“ v Praze. Ve spolupráci s nadaãním
projektem Srdce na dlani jsme tfii dny nevy‰li z aktivit a parádních ãinností. Bowlingov˘ turnaj, náv‰tûva ZOO, pobyt v
aquaparku v âestlicích (v‰ichni jsme pfieÏili), náv‰tûva Palace Cinema, pfiedná‰ka o právním minimu ve spfiátelené spoleãnosti ORACLE,... Vrátili jsme se naprosto vyãerpáni, ale
bohat‰í o spoustu krásn˘ch záÏitkÛ. A nesmím zapomenout
na nበtradiãní ozdravn˘ pobyt na Máchovû jezefie. Cyklistické túry, koupaãka v jezefie, sbûr borÛvek, plno her na pláÏi
a pfiedev‰ím - kolem nás jen prima lidiãky. Je nám tady moc
dobfie a rádi se sem budeme vracet. A nesmím zapomenout
na to, Ïe pokud pfiekouknete nበkrásn˘ plot, uvidíte ãil˘ stavební ruch. Díky spoleãnosti âEZ jsme poãali stavût venkovní areál snÛ. Asi to neutajím, ale jiÏ nám stojí lanovka, skluzavky, pfiipravuje se tobogán, kolotoãe, kuÏelky a jiné atrakce-legrace. Ale dûti je‰tû netu‰í. Slavnostní otevfiení se teprve chystá na poãátek prázdnin ,tak o nûm Vám povím pfií‰tû.
Dr. Milan Vostr˘ - fieditel DD
ZPRAVODAJ TISÁ
●
7 / 2009
...“Pfiátelé, kamarádi,
V‰ichni urãitû znáte oblíben˘ slogan ze známé ãeské
komedie, kter˘ se honil hlavou nejednomu úãastníku na
startu druhého roãníku sportovního desetiboje, pûtiãlenn˘ch druÏstev, s názvem „LÉTOHRY TISÁ“, které pofiádal Mikroregion Labské skály ve spolupráci s Krajsk˘m
úfiadem Ústí nad Labem, Obecním úfiadem Tisá a Spolkem amatérsk˘ch sportovcÛ.
Na startovní listinû se objevilo celkem osm druÏstev z
na‰í obce a zbyl˘ch dvanáct tvofiili závodníci z pfiilehl˘ch
obcí Mikroregionu. Vymodlené poãasí pfiálo v‰em úãastní-
kÛm, na kter˘ch bylo ve veãerních hodinách vidût, Ïe opalovací krém zfiejmû chybûl ve v˘bavû. Podmínkou pro start
druÏstva bylo, aby v nûm byla alespoÀ jedna Ïena, jeden
ãlen mlad‰í 18 let, nebo star‰í 40 let a kaÏd˘ z nich musí absolvovat nejménû 4 disciplíny.
Na jednotliv˘ch stanovi‰tích v lezení, orientaãním bûhu,
plavání, bungee runningu, cyklistice, biatlonu, nohejbalu, volejbalu, stolním tenisu a fotbalu se zápolilo ãestnû, s vypûtím
v‰ech sil a s obrovsk˘m nasazením. OsmnáctistupÀová voda
donutila v‰echny plavce plavat jako o závod a dé‰È z pfiede‰l˘ch dní ukázal cyklistÛm, Ïe si tûÏko mohou stûÏovat na
nedostatek bláta. Leto‰ní roãník myslel i na na‰e nejmen‰í,
skákací hrad, elektrick˘ b˘k a trampolína se cel˘ den ani na
okamÏik nezastavili. Nechybûla ani taneãní zábava pod
‰ir˘m nebem s kapelou Tatrman, které se zúãastnilo okolo
300 lidí.
Závûrem musíme podûkovat v‰em sponzorÛm a spoustû
anonymních dobrovolníkÛ, bez kter˘ch by tiské LÉTOHRY
byly jen snem nûkolika nad‰encÛ.
No a kdo vyhrál? Samozfiejmû v‰ichni Ti, ktefií se rozhodli
po dlouhé zimû si malinko protáhnout kostry.
8 / 2009
●
ZPRAVODAJ TISÁ
my Vám ty medaile pfiivezeme“...
ZPRAVODAJ TISÁ
●
9 / 2009
SdruÏení hasiãÛ âech, Moravy a Slezska
S b o r d o b r o v o l n ˘ c h h a s i ã Û Ti s á
Hasiãi informují
V prvním pololetí roku 2009 byly provedeny celkem tfii spoleãenské akce:
dne 20.3. 2009 druhá hasiãská taneãní
zábava, dne 30.4. 2009 akce pálení
ãarodûjnic. Na pfiípravû ohni‰tû se rovnûÏ velmi aktivnû podíleli mladí hasiãi,
ktefií by mohli b˘t pfiíkladem pro mnoho
obyvatel Tisé. V‰em tûmto dûtem patfií
za jejich aktivní a pfiíkladnou pomoc
velk˘ dík. Obû akce byly obãany velmi
kladnû hodnoceny. Dále na‰e základní
organizace pofiádala ve spolupráci s
Sociálním a kulturním v˘borem obce
Tisá oslavy Mezinárodního dne dûtí,
které se konaly dne 30. 5. 2009. Na
prÛbûhu oslav se znaãnou mûrou nepfiíznivû podílelo poãasí (mlha,dé‰È,
zima), coÏ ovlivnilo celkovou úãast dûtí.
Pfiíprav a konání akcí se zúãastnili
témûfi v‰ichni ãlenové na‰eho sdruÏení. I tentokrát se mladí hasiãi velmi aktivnû zapojili do zaji‰Èování hladkého
prÛbûhu jednotliv˘ch soutûÏí. Nejvíce
starostí mûli pofiadatelé s tím, aby dûti,
které byly promáãené, nenastydly.
DruÏstvo mlad˘ch hasiãÛ se ve
dnech 23.- 24.5. 2009 zúãastnilo soutûÏe závûreãného kola celostátní hry
Plamen 2008-2009, která se konala v
Povrlech za úãasti kolektivÛ mlad˘ch
hasiãÛ okresu Ústí nad Labem v kategorii star‰ích ÏákÛ. SoubûÏnû probíhal
memoriál J. Rohleny. V kategorii jednotlivcÛ v pfiekáÏkovém bûhu na 60 m
soutûÏili dva chlapci a dvû dívky.
V kategorii star‰ích ÏákÛ se umístil
na druhém místû Patrik Daduã a získal
stfiíbrnou medaili. Druh˘ soutûÏící
Johan Bene‰ se umístil na 9. místû. V
kategorii star‰ích dívek startovaly Bar-
10 / 2009
●
ZPRAVODAJ TISÁ
bora ·pÛrová, která se umístila na 10.
místû a Radka Bláhová, která obsadila
13. místo ze 24 startujících. K tûmto v˘sledkÛm patfií na‰im mlad˘m hasiãÛm
velk˘ dík za v˘bornou reprezentaci.
Gratulujeme a pfiejeme mnoho dal‰ích
úspûchÛ!!! Cel˘ kolektiv na‰ich mlad˘ch hasiãÛ se zúãastnil soutûÏí ‰tafeta s pfiekáÏkami 4 x 60 m a dále v disciplínû poÏární útok. Pfii tûchto soutûÏích se projevila nervozita a tréma z
první velké soutûÏe. Dále se kolektiv
zúãastnil zku‰ebnû soutûÏí podle mezinárodních pravidel CTIF, které budou v
pfií‰tím roce povinné.
Jedná se o úplnû nové soutûÏní discipliny, které si vyÏádají nové cviãební
náfiadí a vybavení.
Hasiãi dûkují
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Tisá dûkuje v‰em sponzorÛm za poskytnutí
sponzorsk˘ch darÛ, na konání akce a
oslavu Dûtského dne v obci Tisá, kter˘
se konal dne 30. 5. 2009 . Sponzorské
dary byly pouÏity jako ceny a na nákup
cen a obãerstvení pro soutûÏící dûti,
které se úãastnily oslavy. RovnûÏ chceme tímto podûkovat Sociálnímu a kulturnímu v˘boru obce Tisá za v˘bornou
spolupráci a podporu pfii pfiípravû této
akce. Podûkování si zaslouÏí rovnûÏ
kolektiv mlad˘ch hasiãÛ, kter˘ na soutûÏi v Povrlech dostal spoustu dárkÛ za
celoroãní ãinnost. Tyto dárky se dûti
rozhodly vûnovat jako odmûny pfii soutûÏích v rámci oslav dûtského dne.
Dále bychom chtûli podûkovat Zastupitelstvu obce Tisá za finanãní dotaci
pro ãinnost Mlad˘ch hasiãÛ. Z této dotace bylo zakoupeno náfiadí a prostfiedky pro v˘cvik mal˘ch hasiãÛ a dále byly
pro dûti zakoupeny stejnokroje.
Starosta SDH Tisá
Zdenûk Skofiepa
SPARTAKOVSKÉ INFO
Od obecnûj‰ího ke konkrétnûj‰ímu - tak zní
jeden z moÏn˘ch pedagogick˘ch postupÛ pfii
v˘kladu uãiva. Nee, nelekejte se, tohle není odborná pfiedná‰ka! Na fieãeném chci jen demonstrovat
svÛj postup pfii shrnutí v‰eho dÛleÏitého, co se událo na adrese „TJ Spartak
Tisá“, zhruba za poslední pÛlrok. Zaãnûme tedy sportem v‰eobecnû, k na‰í
milované kopané si najdeme cestu za
mal˘ okamÏik. Martin Bauer, Jifií ·vejdar, Petr ·tûrba, Jindfiich ·tûrba - tak
zní jména hlavních organizátorÛ v‰estranné sportovní akce nesoucí název
LÉTOHRY. Osobnû se musím pfiiznat,
Ïe ve mnû pfiedchozí roãník nevzbudil
pfiíli‰ zájmu. O prÛbûhu se ke mnû dostaly jen kusé informace a tak ‰ly vlastnû jedním uchem dovnitfi a druh˘m
hned ven. Po zku‰enosti s leto‰ním
roãníkem jsem ale pochopil, proã se citovan˘ podnik stává stále populárnûj‰ím a vyhledávanûj‰ím. V˘borná organizace, v‰estranné sportovní vyÏití, zapojení v‰ech generací do akce a parádní veãerní/noãní veselice pfiedstavují jen hrstku pozitiv, kter˘mi bychom
mohli soutûÏní den pod skalami charakterizovat. Spolek amatérsk˘ch spolkÛ Tisá pofiádá tedy nejen kvalitní po-
hybové vyÏití „pro celou rodinu“, ale zároveÀ zviditelÀuje na‰i obec v krajském/ãeském anebo dokonce celorepublikovém pohledu. Bez okolkÛ podot˘kám, Ïe je pro vedení Spartaku ctí
propÛjãit svou hrací plochu a zázemí k
takové akci.
Je‰tû Ïe se úãastníci létoher pohybovali v prostorách ‰aten jen okrajovû.
Stávající stav interiéru by jim totiÏ nejspí‰ kazil záÏitek. Je to sice obehraná
písniãka, Ïe je hlavní chodba vymalovaná fleky a blátem, Ïe sprchy vypadají spí‰e jako odpadní jímka, Ïe neustále
praskající Ïárovky (nevyhovující a poruchová elektroinstalace) pfiipomínají blikající svûtla na diskotéce, Ïe stávající
vodoinstalace je vhodná tak moÏná na
zalévání zahrady atd. atd., av‰ak skuteãnost je taková, Ïe na odstranûní
zmiÀované ostudy se intenzivnû pracuje a v horizontu ‰esti mûsícÛ by mûla
zmizet úplnû a kabiny by se tak zbavily
nálepky odpudiv˘ch prostor. Uznávám,
Ïe jedna z pfiedchozích vût (...na problému se intenzivnû pracuje...) pfiíli‰
dÛvûry nevzbuzuje a zní jako z úst nedÛvûryhodného politika, proto své tvrzení opfiu o nûkolik podrobnûj‰ích informací. Vedení TJS vypracovalo projekt
na rekonstrukci budovy kabin a s tím
související pfiedbûÏn˘ rozpoãet. O fi-
nanãní pfiíspûvek na realizaci rekonstrukce byla poÏádána také sázková
kanceláfi Fortuna. Rozhodnutí o úãasti/neúãasti Fortuny padne 30.06.09. S
ohledem na korektnost vÛãi potencionálnímu finanãnímu partnerovi nebude
v˘‰e rozpoãtu a v˘‰e poÏadované podpÛrné ãástky prozatím zvefiejÀovaná.
Toliko protiargument pro rádoby odborníky, ktefii velmi rádi (s pÛllitrem piva
v ruce i bez) kritizují vedení, které je
podle jejich slov ‰patné, neschopné a v
tomto ohledu nic nedûlá. NechÈ se takoví nebrání konfrontaci z oãí do oãí
anebo aÈ pfiinesou „na stÛl“ jist˘ finanãní obnos na rekonstrukci, pfiíp. aÈ nabídnou k dispozici své ruce... I v populární Tro‰kovû trilogii Slunce Seno ...
zazní vûta: „Kibicovat....to dovede kaÏdej!“ OdpusÈte mi pouÏit˘ útoãn˘ tón,
ale jestli nûco nesná‰ím, tak to jsou
právû v˘‰e uvedení rádoby odborníci.
Proto jsem trochu popustil uzdu sv˘m
emocím.
Pfiedvedené v˘kony obou druÏstev,
která reprezentují obec ve fotbalov˘ch
soutûÏích ústeckého okresu, uÏ emoce
nevzbuzují. A kdyÏ, tak víceménû jen
pozitivní. Dospûlí si oproti podzimu polep‰ili o dva schÛdky a dorazili do cíle
jako ‰estí. Za zmínku stojí úctyhodná
závûreãné jízda, kdy ti‰tí borci nena‰li v
HORNÍ ¤ADA (zleva): Jan Drbal, Marek Michálek, Jifií Kalous, Jaroslav Bláha, Roman Pe‰ata, Václav Feix,
Martin Ma‰ka, Václav Kabátník, Jifií Hefiman • DOLNÍ ¤ADA (zleva): Václav ·mejkal, Daniel Zub, Roman Zíta,
Martin Babaãa, Jifií Ma‰ka, TomበSege‰, Marek Povej‰il • Pozn.: chybí Jan Povej‰il st.
ZPRAVODAJ TISÁ
●
11 / 2009
7 zápasech pfiemoÏitele (5 v˘her, 2 remízy). Za odvedenou práci na trávníku
jsme, aÏ na v˘jimky, vídali u fanou‰kÛ
ve tváfii spí‰e pochvaln˘ úsmûv neÏ zachmufienû svra‰tûlé ãelo, takÏe v celkovém ohledu mÛÏeme úãinkování Drbalov˘ch svûfienãÛ hodnotit kladnû.
Objektivnû ov‰em zároveÀ pfiiznejme,
Ïe na nûãem je rozhodnû potfieba je‰tû
zapracovat (ach ta tréninková morálka). Pomyslné pracovní píchaãky se
pro fotbalisty rozdrnãí opût 21.7.2009,
kdy se bude manãaft dospûl˘ch hlásit
trenéru Janu Drbalovi na první tréninkové jednotce letní pfiípravy.
Îáci ve II. tfiídû sice neoslnili, to je
pravda, ale pfiesto si zaslouÏí pochvalu.
A to nejen symbolickou! V polovinû jara
se totiÏ muÏstvo 12-15let˘ch témefi rozpadlo a své zápasy hrálo poté v improvizovan˘ch sestavách s kluky z pfiípravky - no a devítilet˘ fotbalista se patnáctiletému pfieci jen tûÏko vyrovnává.
Navzdory tomu se tiskému mládeÏnic-
kému t˘mu podafiilo vydolovat celkem
27 bodÛ a s aktivním skóre 62:55 se
umístit na 4. fiádku v tabulce (celkem 6
muÏstev). V kabinû se druÏstvo sejde s
realizaãním t˘mem opût poãátkem
srpna. Ne v‰ak jako celek star‰ích
ÏákÛ, n˘brÏ jako celek dorostu!
Z fieãeného vypl˘vá, Ïe se v nadcházející sezónû budou ve Spartaku prát
dresy pro tfii druÏstva - mlad‰í Ïáky, dorost a dospûlí. Oba mládeÏnické t˘my
by mûly hrát svá domácí utkání hned
po sobû, tzn. od 9:00 Ïáci, od 11:15 dorost. No není to dostateãnû kvalitní program na sobotní dopoledne?! Tfii t˘my
vyslal Spartak Tisá do boje naposledy
v sezónû 2002/2003. Je tak nejvy‰‰í
ãas, aby se tfii pfiihlá‰ené manãafty do
soutûÏe staly v Tisé tradiãní záleÏitostí
a nemûly jen nádech obãasné v˘jimky!
K tomu mohou v˘raznou mûrou pfiispût
také fanou‰ci. Pokud budou totiÏ tradiãními náv‰tûvníky na utkáních mládeÏe, poroste i chuÈ klukÛ hrát („kdyÏ má‰
pro koho hrát, fotbal tû víc baví“) a v
tiské kopané mÛÏe nastat k˘Ïen˘ ideální v˘voj sportovní stránky klubu (cesta
vlastních odchovancÛ). ChyÈme (my
v‰ichni!) pfiíleÏitost za paãesy a dokaÏme mlad˘m kopálistÛm, Ïe skuteãnû
mají pro koho hrát.
Pfieji v‰em hráãÛm, funkcionáfiÛm,
realizaãním t˘mÛm a fanou‰kÛm, aby
se jim podafiilo v nûkolika následujících
t˘dnech dostat kulat˘ nesmysl zcela z
hlavy, uÏít si letní dovolenou v plné parádû, naãerpat novou motivaci do
práce (nejen fotbalové) a vytvofiit si tak
co nejlep‰í podmínky pro startovní pozici do nového roãníku 2009/2010.
Martin Babaãa,
ãlen v˘konného v˘boru TJ
PS: pro statistické informace
vfiele doporuãuji tyto odkazy:
- http://nv.fotbal.cz/domacisouteze/kao/ustecky/usti/index.php
- www.spartaktisa.cz
Nejrychlej‰í ãesk˘ lyÏafi leto‰ní sezóny je z Tisé !
TraÈ Les Arc.
12 / 2009
●
ZPRAVODAJ TISÁ
Kilometro lanciato, ãesky letm˘ kilometr, závody v rychlostním lyÏování, jehoÏ historie sahá
aÏ do roku 1930, kdy byl ve ·v˘carském Svatém Mofiici stanoven první rekord (139 km/h)
.... Pro ty, ktefií o tomto sportu sly‰í poprvé, jde
o závody na tratích, které jsou upraveny specielnû pro tento úãel a jsou vût‰inou v Evropû a
Kanadû. Podle pravidel FIS se jezdí ve dvou
kategoriích (downhill a profi) a úãelem je dosáhnout maximální rychlosti v daném mûfieném
úseku. Jezdí se 7 - 8 závodÛ svûtového poháru, 1x za 2 roky mistrovství svûta a dále závody Master’s, kdy se pfii ideálních podmínkách
pfiekonávají svûtové, národní a traÈové rekordy.
Souãasn˘ svûtov˘ rekord je neuvûfiiteln˘ch 251
km/h a drÏí ho od roku 2006 Ital Simone Origone. DrÏitelem ãeského rekordu (223 km/h) z r.
1992 je âechokanaìan Petr Kake‰.
Díky podpofie sponzorÛ, rodiãÛ a kamarádÛ
jsem se jiÏ druhou sezónu mohl i já zúãastnit tfií
závodÛ SP a jednoho závodu Master’s, kde
jsem s rychlostí 202,29 km/h obsadil 17. místo
a stal se tak nejrychlej‰ím âechem v leto‰ní
sezónû. ·estnácté a 2x jednadvacáté místo v
ostatních závodech staãilo v celkovému pofiadí
svûtového poháru „jen“ na 31. místo. Pfii absenci zbyl˘ch ãtyfi závodÛ a pfii zku‰enostech,
které teprve sbíráme, myslím celkem slu‰n˘ v˘sledek (více na www.speedski-cz.com).
Chtûl bych proto je‰tû jednou touto cestou
podûkovat firmám Kosogass inÏen˘ring, Emeran 1860, BFHM, panu Fojtovi a hlavnû zastupitelÛm obce Tisá za finanãní podporu, díky
které má âeská republika a obec Tisá zástupce na závodech svûtového poháru...Dík !
Petr ·tûrba
·KOLNÍ ROK V MATE¤INCE
A jsou tady prázdniny, za námi dal‰í ‰kolní rok, kter˘ probûhl v duchu her se skfiítky. Vítali jsme nové obãánky, zpívali a tancovali na besídkách pro rodiãe a nauãili se spousty nov˘ch vûcí. Leto‰ní rok byl tedy poveden˘.
S dûtmi jsme jezdili pravidelnû plavat a také jednou t˘dnû
do solné jeskynû, která má léãivé úãinky na d˘chací cesty.
Ve ‰kolce probíhají krouÏky, které rozvíjejí schopnosti dûtí.
KrouÏky jsou pestré a kaÏd˘ si tam vybere to, co ho baví.
Sportovní, v˘tvarn˘, keramika a angliãtina. Ale protoÏe jsou
dûti je‰tû malé, tak si také hrají. Uspofiádali jsme karneval,
malou olympiádu, pálení ãarodûjnic, hledání pokladu, v˘lety i
rozlouãení s pfied‰koláky.
Ve ‰kolce budou probíhat opravy. V˘mûna koberce v
hernû, nové vnitfiní osvûtlení, malování v celé M· a nová
okna v hospodáfiské budovû. Men‰í opravy pak probûhly i
díky rodiãÛm, namalovali jsme spoleãnû nové dopravní hfii‰tû, k silnici u ‰kolky i u ‰koly dali v˘straÏné panáky, aby bylo
vidût, Ïe zde chodí dûti. A na podnût rodiãÛ se konal den
ekologie, kde se dûti uãily hlavnû tfiídit odpad. Za odmûnu, Ïe
byly dûti cel˘ rok hodné, dostaly na Turistické chatû chutnou
odmûnu od rodiny ·pÛrÛ.
Rodiãe musíme opravdu pochválit, zaloÏili sdruÏení, které
se snaÏí zvelebit na‰í ‰koliãku. Shánûjí sponzory a zapojují
se do rÛzn˘ch projektÛ. Dnes uÏ tak máme na na‰í zahradû
pískovi‰tû, skluzavku a velkou ma‰inku. Spolupracujeme
také s jin˘mi matefisk˘mi ‰kolkami, aby dûti pfii‰ly také mezi
jin˘ kolektiv, neÏ znají a dokázaly se pfiizpÛsobit, spoleãnû
soutûÏí, hrají hry a sledují divadélko, které mají tak rády. Také
dûkujeme zamûstnancÛm obce Tisá, Ïe nám vÏdy vy‰li
vstfiíc.
O letních prázdninách je M· uzavfiena od 6. 7. 2009 do 21.
8. 2009. Pfiejeme vám krásné prázdniny plné nev‰edních
okamÏikÛ. Tû‰íme se na dal‰í ‰kolní rok.
Kolektiv M·
ZPRAVODAJ TISÁ
●
13 / 2009
Co nového v Základní škole Tisá
Choreografick˘ krouÏek
Tento zájmov˘ útvar vznikl ve ‰kole na popud dívek,
které si samy chtûly vyzkou‰et sestavování choreografie
na hudbu vlastního v˘bûru. JiÏ na pfiedvánoãní besídce
dívky sklidily velk˘ potlesk se skladbou Sonny day. Zde
vystupovalo pouze 5 dívek. Ve druhém pololetí se t˘m
rozrostl o dal‰í ãtyfii dívky a se skladbou Bombay dreams,
se poprvé pfiedstavily v Dûãínû na akci Mladé Labe. Dne
6.6.2009 se zúãastnily soutûÏe Orient North Show, tentokrát jiÏ s umûleck˘m jménem Tisada Kediler. (V pfiekladu
Koãky z Tisé). V obrovské konkurenci zku‰en˘ch závodních t˘mÛ obsadily nádherné sedmé místo a skvûle tak
reprezentovaly ‰kolu i celou obec. Porota hodnotila celkov˘ umûleck˘ dojem, provedení jednotliv˘ch prvkÛ, bohatost a nápaditost kost˘mÛ a sehranost celé skupiny.
Dívkám se soutûÏení zalíbilo a pfií‰tí ‰kolní rok jsou odhodlány pokraãovat v reprezentaci. Úãast v soutûÏích
v‰ak pfiiná‰í nemalé v˘daje - startovné, kost˘my, doprava
- proto budeme vdûãní za jak˘koli finanãní pfiíspûvek, ãi
sponzorsk˘ dar.
Za Tisada Kediler - ·. Martínková
JeÏí‰kova cesta
Tak tuhle JeÏí‰kovu cestu jsme mûli za trest. Nejprve
nám to pfiipadalo jako stra‰n˘ ,,opruz“, ale doufali jsme,
Ïe se maximálnû do 1 hodiny vrátíme. Hned po veãefii,
kolem 7. hodiny se nበpokoj plus jeden kluk Petr alias
Petru‰ka (bylo uÏ po 6. hodinû veãer, coÏ znamená, Ïe se
Petr mûní na Petru‰ku:)) vydali na pofiádnou veãerní túru
s paní fieditelkou.
Ani jeden z nás nepfiedpokládal, Ïe tato cesta bude
jedna z tûch, na které jen tak nezapomeneme. Tahle JeÏí‰kova cesta mûla 13 stanovi‰È. Nebo spí‰e postaven˘ch
domeãkÛ z dfievotfiísky. Celá tahle trasa mûla kolem 12
km. To byla ta dlouhá. Pak tu je‰tû byla men‰í a ta mûla
kolem 5 km. Na tu krat‰í jsme se v‰ichni shodli: ,,Ano, tu
pÛjdeme...chceme b˘t co nejrychleji doma.“ Ale jak uÏ to
u JeÏí‰kovy cesty chodí, kdyÏ chce ãlovûk jít tou krat‰í
cestou, stejnû pÛjde tou del‰í, i kdyby nechtûl. Teì pfiesnû nevím, na kolikátém stanovi‰ti jsme zaãínali, ale 100%
tam byly prolézaãky. Tam jsme se také chvilku zdrÏeli.
Pak nás napadl skvûl˘ nápad. Musíme utéct, teì kdyÏ se
fieditelka nedívá. Po rychlém útûku do lesa nás stejnû
na‰la, takÏe z útûku se stal nepoveden˘ útûk. Nemluvû o
tom, Ïe jsme si namoãili boty v potoce, kter˘ jsme museli pfieskoãit. Dobfie, smífiili jsme se s tím, Ïe musíme jít dál.
Jak jsme tak ‰li po vyznaãené cestû, tak jsme narazili
na znaãku s nûjak˘mi kroky. Mysleli jsme, Ïe to znamená,
kolik asi krokÛ je‰tû pÛjdeme, abychom do‰li ke konci. Ale
aÏ tak na 7. stanovi‰ti jsme zjistili, Ïe ty kroky znamenají,
jak daleko je dal‰í stanovi‰tû. A jéjé, pak jsme zjistili, Ïe 5
km, které jsme mûli pÛvodnû jít, uÏ asi nikdy nepÛjdeme.
Tak a jsme v tom. Na‰e orientaãní schopnosti nebyly moc
dobré. Jak jsme tak ‰li po té cestû a povídali jsme si, najednou paní fieditelka vykfiikla, Ïe támhle vzadu stojí jelen.
Jak jsme se rozhlíÏeli, pofiád jsme nemohli nic najít. AÏ
pak jsme nûco zahlídli. Samozfiejmû Ïe to nebyl jelen. Ale
pouh˘ opu‰tûn˘, ztrouchnivûl˘ pafiez. Nûjak jsme si této
vûci nev‰ímali, i kdyÏ to byla hodnû dÛleÏitá vûc, která
otevfiela na‰i fantazii. Zjistili jsme, Ïe jsme právû vylezli
na ·piãák (díky ukazateli), jak jsme se tak rozhlíÏeli
kolem, moc ‰piãaté nám to nepfii‰lo. Ale ta závora hned
14 / 2009
●
ZPRAVODAJ TISÁ
vedle ukazatele trochu ‰piãatá byla. Petr(u‰ka) tuhle ASI
kouzelnou závoru zavfiela. A v tu chvíli jsme se dostali do
zemû plné fantazie, ãar a kouzel. Ano, dostali jsme se tak
trochu do jiné Narnie, jenomÏe jsme nevlezli dovnitfi skfiíní...Byla tu rozdvojená cesta, buì doprava, nebo doleva.
Ta doprava byla celá ze ‰tûrku ( podle toho jsme se pak
fiídili celou dobu), ta doleva se nám moc nelíbila, tak jsme
se teda rozhodli jít doprava. Pfied námi i za námi byla
dlouhá nekoneãná cesta. Pfied námi nebylo nic, jenom
‰tûrk, stromy a zapadající sluníãko. A najednou to pfii‰lo.
První záhadná vûc, co se na této cestû stala. KdyÏ jsme
‰li po cestû, stál na louce posed. A najednou si mÛÏeme
krky vykroutit a posed nikde. AÏ pak najednou vidíme, jak
se posed válí na zemi. To nám pfii‰lo stra‰nû divné. A
vedle nûj stál nûjak˘ chlap se sekyrou v ruce. Byl to asi
ten masov˘ vrah, kter˘ se vydával za dfievorubce. Zaãali
jsme utíkat, aby nás nevidûl. Pfiiznáme se, Ïe jsme mûli
v kalhotách. Tu nám vbûhla do cesty veverka. Stra‰nû
jsme se jí lekli. Chvilku na nás koukala a pak najednou vykfiikla: ,,Vy jste ti stateãní, vy jste ti vyvolení...ti, ktefií pfii‰li
zachránit Narnii pfied zl˘m Voldemortem.“ NeÏ jsme staãili nûco fiíct, veverka byla pryã. Jen jsme na sebe koukali a pak nám v‰em do‰lo, Ïe musíme nûco udûlat. Nûkoho zachránit nebo tak...
·li jsme tedy po té dlouhé nekoneãné cestû dál. Je‰tû
pofiád nám na cestu svítilo sluníãko a vedle tekl potÛãek.
Najednou se na cestû objevilo bahno. Tam jsme také vidûli nûjakou stopu. ·li jsme tedy blíÏ. Mysleli jsme si, Ïe
je to medvûd, grizly nebo „nûco toho druhu“. Ale nûjak to
neodpovídalo otisku v bahnû. Po chvilce bloumání co to
asi je za zvífie, Simonka ‰Èastnû vykfiikla, Ïe to urãitû bude
Yetti. Souhlasili jsme s ní, a proto jsme také zaãali rychle
utíkat pryã (zase... moc stateãní jsme teda nebyli na to, Ïe
jsme byli ti vyvolení). Ale nebojte, v‰echno bude. A jak
tak jdeme stále po té nekoneãné cestû, vedle nás zaãínají hnít stromy. Za tûmi stromy to vypadá, jako by hofiel cel˘
les. ,,To bude asi nûjaká nemoc stromÛ, ale nûjaká hodnû
zákefiná nemoc.. !“prohlásila Kristina. Ano, byla to hodnû
zákefiná nemoc, která pocházela od zlobrÛ. Zlobfii. Velké,
zelené NùCO, co Ïije pravdûpodobnû v baÏinách. Urãitû
jste v‰ichni vidûli Shreka. Toho jsme na kouzelné cestû
potkali také. ¤eknu vám, je to opravdu moc pfiíjemn˘ chlapík. Trochu smrdí, ale je s ním sranda. KdyÏ jsme kolem
nûj procházeli, zrovna se asi koupal. Mûl totiÏ vypu‰tûnou
vanu a stál tam vedle v ruãníku. Teda, ale ta jeho vana vypadala spí‰e z dálky jako velké koÀské lejno. A nebo to
Terezka uÏ opravdu na ten záchod nevydrÏela. Zatím, co
si paní fieditelka povídala se Shrekem a ptala se ho, kudy
se dostaneme zpátky, nám Simonka uÏ asi podvacáté
fiekla, jestli se okamÏitû nevrátíme domÛ, Ïe nebudeme
mít teplou vodu a uÏ se chce vysprchovat. No jo no, mûla
smÛlu. V‰ichni jsme poãítali s tím, Ïe se do svûtla domÛ
uÏ nevrátíme. Po chvilce pfii‰la paní fieditelka: ,,Tak, kdyÏ
pÛjdeme pofiád podle mapy, tak nakonec urãitû dojdem.
Ale cestou nás neãeká nic dobrého.“ V‰ichni jsme si odfoukli a rozlouãili jsme se Shrekem, kter˘ nám je‰tû fiekl,
Ïe se nevidíme naposled. Fajn, pÛjdeme dál. Ta cesta
opravdu nemûla konec, ani Ïádná zatáãka nebo odboãka.
Prostû nic. AÏ najednou vidíme z dálky nûco velkého a
ãerného. Nejdfiíve to vypadalo, jako obrovská hromada.
Koukli jsme se tedy blíÏ. Byla to VELIKÁ krysa. O‰klivá,
ãerná, veliká krysa s pofiádn˘ma zubama. Zprvu jsme se
jí báli, ale pak jsme poznali, Ïe není vÛbec zákefiná. Byla
to moc hodná krysa. ·koda jen, Ïe neumíme krysafisky,
moÏná bychom si i pokecali.
Z niãeho nic jsme vidûli zdálky nûjaké svût˘lko. ·li
jsme tedy blíÏ a blíÏ. AÏ jsme do‰li k nûjaké chaloupce.
Tak z dálky 10 m byl cítit perník. Ano, byla to perníková
chaloupka. Nakoukli jsme jen oknem dovnitfi a vidûli jsme,
jak nûjaké dûti ( zfiejmû Jeníãek a Mafienka) nakládají na
lopatu babu Jagu. Chvilku jsme se dívali a kochali se, jak
se baba peãe v peci. Nakonec jsme si ale fiekli, Ïe je nebudeme ru‰it a pÛjdeme dál. Kousek od chaloupky byly
nûjaké mfiíÏe, vûzení. Tak jsme si domysleli, Ïe ta babice
to nemá v hlavû asi moc v pofiádku. ·li jsme uÏ tak pÛl hodiny a nenarazili jsme na Ïádné stanovi‰tû. Zaãali jsme se
trochu bát, Ïe jsme se ztratili. Najednou se nám zaãala
h˘bat pÛda pod nohama. A kde se vzala, tu se vzala malilinká hromádka hlíny, ze které vylezl krteãek. ,,Nevidûli
jste moje kalhoty?,“ zeptal se krteãek, kdyÏ mûl skoro slzy
v oãích. Odpovûdûli jsme, Ïe ne a fiekli mu, Ïe jsme se asi
ztratili. ,, PomÛÏu vám, ale kdyÏ vy pomÛÏete mnû najít
kalhoty.“ Dobfie, tak jsme tedy hledali krtkovi kalhoty. ,,
Huráá, mám je!“ vykfiikla s nad‰ením Hedvika. Na‰la je
pod nûjak˘m kamenem. ,,Asi nûjak˘ vtipálek je tam dal,“
fiekla Markéta. „Vtipálek, tak to byli urãitû Permoníci,“ zamumlal krtek. ,,Ti vám ale mohou i pomoci napojit se zase
na JeÏí‰kovu cestu.“Tak krtek vyslal Permoníky, aby nás
dostali zpátky na cestu. Mimochodem Permoníci vypadají
pfiesnû tak jako Perníãek ze Shreka. Celou dobu nás doprovázeli a koneãnû uÏ jsme do‰li k dal‰ímu stanovi‰ti.
Podûkovali jsme a ‰li ke stanovi‰ti.
Jak tak jdeme dál a dál, najednou zahlédneme velikou
továrnu. Nad dvefimi byl pfiipevnûn˘ nápis: WELCOME
TO CHOCOLATE FACTORY (Vítejte v továrnû na ãokoládu). Neubûhla ani minuta a hned se kolem nás zaãali hromadit malí Umpa Lumpové. Ti kolem nás zpívali, tancovali a do toho pofivávali:,,Willy Wonka, Willy Wonka.“ UÏ nás
z nich zaãala bolet hlava, tak jsme se sebrali a ode‰li
jsme. Je‰tû se za námi rozebûhl mal˘ Umpa Lump a pfiinesl nám tabulku ãokolády. Asi po 5 minutách jsme do‰li
k dal‰ímu stanovi‰ti. Byl tu nûjak˘ most. Nejdfiív jsme ho
nepoznali , ale pak jsme si pfieãetli nápis, kde stálo:
,,MOST DO ZEMù THERABITIA“. Do‰lo nám, Ïe se musíme zhoupnout po provaze, abychom se dostali dál. Jednotlivû jsme se kaÏd˘ zhoupnul. Z niãeho nic zafoukal
hrozn˘ vítr, byl to Voldemort. UÏ poznal, Ïe je nûkdo cizí v
jeho revíru. Rychle jsme spadli na zem a pfiikryli si hlavu.
Za chvilku to pfiestalo. Zvedli jsme se a rozhlíÏeli se kolem
dokola. Nic jsme nevidûli, aÏ najednou jsme zahlédli nûco
v dáli. Doteì nevíme, co to mohlo b˘t. Ale stále si myslíme, Ïe to byl Ïiv˘ snûhulák. Opravdu to ne‰lo poznat, protoÏe jsme byli moc daleko. Najednou jsme se dostali na
nûjakou jinou cestu, coÏ bylo divné. JeÏí‰kova cesta
VÎDY vedla po ‰tûrku. V tu chvíli paní fieditelce pfii‰la sms,
kde stálo: ,,Za chvilku se bude stmívat, kde jste?“ Do‰lo
nám, Ïe nás asi v‰ichni hledají, ale nemohli jsme ani odepsat zpátky. Jakoby se nad námi slitoval bÛh a poslal sem,
do té zapadlé zemû trochu signálu. Hned jsme obratem
odpovûdûli: „ Jsme v Narnii, nemáme signál.“ Po odeslání
jsme si zase v‰ichni spokojenû kráãeli dál.
Zaãala b˘t uÏ tma a byla nám zima. Znovu z niãeho nic
byl velk˘ vítr. Jakoby nám ale ‰eptal nûco do ucha...,,Musíte mít jin˘ pfievlek, takhle vás Voldemort pozná.“ Hned
co to dofiekl, se z nás stali úplnû jiní lidé. Z Petra se stal
princ, kter˘ bojoval za svobodu Narnie . Z Kristiny, Terezy,
Markéty a Simony se staly princezny. Ty také bojovaly za
Narnii. Chviliãku jsme hledali paní fieditelku, kterou vítr odfoukl aÏ nûkam do lesa. âekali jsme, Ïe vyjde nûjaká královna. Ale jak tak koukáme, co se to tam v tom lese brodí
za ãervenej flek?... Byla to paní fieditelka, ze které se stala
âervená Karkula. Ano, teì si opravdu nedûlám srandu.
ZPRAVODAJ TISÁ
●
15 / 2009
Byla to paní fieditelka a i docela vysmátá paní fieditelka.
UÏ byla úplná tma. Nevidûli jsme
ani na krok. Nevûdûli jsme, kam
máme jít. AÏ se tu najednou znovu
objevili Permoníci. ,,Musíte dojít k
dal‰ímu stanovi‰ti, ãekají vás je‰tû
dvû. AÏ dojdete nakonec, osvobodíte
Narnii a mÛÏete se vrátit zpátky do
svûta lidí.“ Rozumûli jsme tedy. ¤ekli
jsme si, Ïe dvû stanovi‰tû uÏ dokáÏeme zvládnout. ·li jsme tedy dál. Jak
tak jdeme zase po tom ‰tûrku, vidíme, jak jsou v‰ude vyvû‰ené ãerné
vlajky. Zeptáme se prvního zvífiete,
které vidíme, co se tu stalo. (Byla to
sova). ,,Voldemort zabil Rumburaka,
sestfielil ho a teì kvÛli nûmu zemfiel.“
Tak, teì jsme se MY vyvolení na‰tvali. Nikoho tu zabíjet pfieci nebudou,
ne?...Musíme okamÏitû dojít k poslednímu stanovi‰ti. Vyjádfiili jsme
upfiímnou soustrast a ode‰li dál. Pfied
námi se objevila rozdvojená cesta.
Tak, co teì máme dûlat? Kudy se
máme dát?...Nevûdûli jsme vÛbec
nic. Museli jsme to tedy risknout. ¤íkali jsme si: ,,Jdeme po ‰tûrku, jdeme
dobfie.“ Tahle vûta nás udrÏovala na
nohou. Byla uÏ opravdu velká tma a
Markétka se zaãala bát. UklidÀovali
jsme ji, Ïe to nic není, Ïe uÏ brzy budeme doma. Najednou jsme zahlédli
nûjak˘ domeãek. Moc jsme ho nevidûli, jaká byla tma. Koukli jsme se
tedy blíÏ. Byl to velik˘ krmelec pro jeleny, srnky atd...,,Je opravdu moc
krásn˘,“ shodli jsme se v‰ichni. Pak
nás to v‰echny napadlo. Dûjiny lÏou !
JeÏí‰ek se nenarodil v Jeruzalémû,
ale tady. Na BoÏím Daru (v Narnii).
Îivû jsme si pfiedstavili, jak tam JeÏí‰ek leÏel. UÏ víme, proã se ta cesta
jmenuje JeÏí‰kova.
Unaveni a promrzlí na kost jsme
do‰li k poslednímu stanovi‰ti. V nûm
bylo postaveno Voldemortovo srdce,
které jsme museli probodnout, a tím
zachránit Narnii pfied zlem. Ani jeden
z nás ho nemohl probodnout. AÏ najednou to zkusila paní fieditelka.
Vzala si do ruky meã a s lehkostí probodla srdce. Zaãala b˘t veliká boufika, vítr. Nikdo nevûdûl, kde je, ani co
je kolem nûj. Z lesÛ najednou zaãala
vycházet nemoc, zlo a pfiicházelo
jenom to dobré. Asi tak po 5 minutách se rozjasnilo nebe tak, Ïe byla
vidût kaÏdá hvûzdiãka. Zvífiatka,
zlobfii, Willy Wonka, Krteãek, Dfievorubec, Permoníkové, Umpa Lumpové...ti v‰ichni nám zaãali tleskat a dû-
kovali za to, Ïe jsme je koneãnû
osvobodili. Doprovodili nás k závofie
a je‰tû jednou se nás zeptali: ,,
Opravdu tu nechcete zÛstat? Byli
byste tu jako v ráji. Jak se teì vrátíte
zpátky a zavfiete za sebou závoru,
uÏ se sem nikdy nepodíváte.“ Vûfiili
jsme tomu, ale my jsme se opravdu
museli vrátit uÏ zpátky. VÏdyÈ se o
nás doma uÏ v‰ichni báli. Rozlouãili
jsme se a Petr sv˘mi ãarovn˘mi silami otevfiel závoru. Poté závoru zase
zavfiel a hned, co ji zavfiel....zaãali
jsme lítat, teì to kolem nás v‰echno
lítalo, ‰umûlo, ‰ustilo. Jen jsme se
staãili rozkoukat, uÏ jsme byli pfiimaãklí na dvefiích. Pak nám otevfiela
paní uãitelka Krupiãková a my jsme
se ji hned svalili k nohám na zem. ,,
Kde jste byli, nejste vy nûjak˘ opilí?“
Vypadlo z ní hned, co jsme se staãili
zvednout. ,, Ne ne, nejsme, právû
jsme osvobodili Narnii a a....“. A to byl
konec. Nestaãili jsme v‰echno fiíct.
Byli jsme zase doma.
Tahle ze zaãátku nudná procházka
se vyklubala na nádhernou a nezapomenutelnou. Nikdo kromû Kristiny,
Hedviky, Markéty, Terezy, Petra a
paní fieditelky nepochopí, jaké to tam
doopravdy bylo. Zpátky na chatu
jsme dorazili asi kolem 3/4 na jedenáct veãer, to znamená Ïe jsme zaokrouhlenû ‰li 20 km pû‰ky a to 4 hodiny. A bûhem 4 hodin jsme zaÏili
stra‰nû moc vûcí. Já myslím a urãitû
nejsem sama, Ïe tenhle veãer se
nám krásnû usínalo.
Îádné postavy, ani vûci nejsou
smy‰lené. V‰e se doopravdy pfiihodilo a stalo na cyklistickém kurzu.
Kristina Dörnerová, 9. roãník
Vydává zastupitelstvo obce Tisá • Vychází jedenkrát za ãtvrt roku • NevyÏádané pfiíspûvky
se nevracejí. • Náklad tohoto vydání je 400 ks • Pro obãany obce v˘tisk zdarma.
TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 10434.

Podobné dokumenty

Zpravodaj číslo 2/2011

Zpravodaj číslo 2/2011 které dûvãata Wágnerova zvládla opravdu skvûle. Samozfiejmû nechybûl nám v‰em dobfie znám˘ moderátor ·vejdys. Z usmûvav˘ch tváfiiãek dûtí i spokojen˘ch rodiãÛ usuzuji, Ïe se tento den opravdu vydafiil....

Více

obsah - Obec Tisá

obsah - Obec Tisá po‰ty. Uji‰Èuji Vás, Ïe obec uãiní ve‰keré kroky, aby po‰ta zru‰ena nebyla. Zpracujeme studii, zda by nebylo moÏné zajistit partnerskou ãinnost po‰ty z obce. Je to v‰ak krajní fie‰ení, protoÏe komer...

Více

AD 04/06 qx mrtn - Austin Detonator sro

AD 04/06 qx mrtn - Austin Detonator sro ãasem odpoãinku a nabírání nov˘ch sil pro druhou polovinu roku. Pro pracovníky, ktefií se starají o údrÏbu majetku spoleãnosti je toto období ãasem, kdy dûláme práce, které nejdou z ãasového hledisk...

Více

zde

zde ze sráÏek zku‰en˘ch postav se zaãáteãníky („Mበto za tfiicet!“ – „Ale já mám jen tfii...“), z pfiíli‰ného mnoÏství nelidsk˘ch a nadlidsk˘ch postav („Ty jsi ãlovûk? VáÏnû? Hej, pojìte sem, to musíte v...

Více

Zpravodaj číslo 3/2008

Zpravodaj číslo 3/2008 Vánoãní posezení , které se koná na Turistické chatû. Za sociální a kulturní v˘bor Anna Salabová

Více

obsah - Obec Tisá

obsah - Obec Tisá zúãastnilo jiÏ ‰estého roãníku sportovního víceboje Létohry. I letos se na akci pfiijela podívat spousta lidí, aby fandili sv˘m znám˘m, nebo si uÏili veãerní zábavu pod ‰ir˘m nebem. „Letos jsme sem ...

Více

3 - HC Sparta Praha

3 - HC Sparta Praha v leto‰ní sezonû se jim opravdu dafií. ¤ada KladeÀákÛ nyní vûfií, Ïe by jiÏ letos mohl Rabat navázat na tradici zlat˘ch medailí v sedmdesát˘ch letech. Kladen‰tí vlétli do leto‰ní sezóny doslova rychl...

Více

1/2012

1/2012 Celá oprava se odbornû jmenovala: Havarijní zaji‰tûní objektu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech a stála 138 tisíc korun. ·lo skuteãnû o nejnutnûj‰í opravu. Jak se ukázalo, Ïádost o poskyt...

Více