Farní zpravodaj - listopad 2014

Komentáře

Transkript

Farní zpravodaj - listopad 2014
farnÌ SVAT› JAKUB BRNO
zpravodaj
LISTOPAD 2014
Milí bratři a sestry, farníci
a všichni, ke kterým se zpravodaj
farnosti u sv. Jakuba v Brně dostal,
zdravÌm v·s vöechny na poË·tku mÏsÌce listopadu, mÏsÌce duöiËkovÈho.
VaöÌ pozornosti a do vaöich modliteb svϯuji p¯edevöÌm naöe zem¯elÈ. M·me
moûnost si intenzivnÏji uvÏdomit, ûe s nimi tvo¯Ìme ûivÈ spoleËenstvÌ, i kdyû oni uû
z tohoto svÏta odeöli. M·me moûnost za nÏ i jim dÏkovat. M·me moûnost jim vyproöovat radost BoûÌho kr·lovstvÌ a je prosit o p¯Ìmluvu za n·s, abychom se jednou
v radosti BoûÌho kr·lovstvÌ mohli znovu setkat.
VaöÌ pozornosti a do vaöich modliteb vkl·d·m naöe katechumeny, kte¯Ì v ˙ter˝
11. 11. 2014 p¯i möi svatÈ v 19 hodin p¯ijmou jeden z poklad˘ cÌrkve ñ Vyzn·nÌ vÌry.
Katechumeni je dostanou naps·no, aby se mu nauËili rozumÏt a je vyzn·vat. Je ale
p¯·nÌm cÌrkve, aby jim bylo p¯ed·no p¯edevöÌm vyzn·nÌm farnÌho spoleËenstvÌ. Proto v·s takÈ srdeËnÏ zvu na tuto slavnost. Jako spoleËenstvÌ cÌrkve jste na tÈto slavnosti nezastupitelnÌ.
A t¯etÌ, co bych r·d vloûil do vaöich modliteb, je pl·novan· akce nazvan· ÑRekonstrukce a rehabilitace chr·mu sv. Jakuba v BrnÏì, kter· v sobÏ zahrnuje gener·lnÌ
opravu interiÈru kostela sv. Jakuba v BrnÏ. V uplynul˝ch dnech jsme dostali zpr·vu,
ûe naöe û·dost o dotaci postoupila do dalöÌho kola. NadÏje, ûe budeme ˙spÏönÌ, se zv˝öila... Pro mÏ osobnÏ
to p¯in·öÌ dalöÌ starosti. O nÏkterÈ bychom se mÏli podÏlit spoleËnÏ:
Oprava je pl·novan· na 15 mÏsÌc˘. Jelikoû se jedn· p¯edevöÌm o interiÈr kostela, je pravdÏpodobnÈ,
ûe vÏtöÌ nebo menöÌ Ë·st tÈto doby bude n·ö kostel ˙plnÏ nebo Ë·steËnÏ uzav¯en˝. Co potom? M·m ohl·sit,
ûe kostel je uzav¯en˝ a z·jemci aù si hledajÌ bohosluûby v jin˝ch kostelech? Nebo m·m vyjednat Ñpodn·jemì jinde s tÌm, ûe alespoÚ na nÏkterÈ bohosluûby budeme v Ëase, na kter˝ jsme zvyklÌ, chodit spoleËnÏ
do jin˝ch kostel˘? Nebo nÏkterÈ bohosluûby budeme mÌvat ve farnÌm s·le? Nebo se najde skupina lidÌ,
kter· kaûdou sobotu veËer d˘kladnÏ umyje kostel od prachu, aby si lidÈ mohli v nedÏli sednout do lavic
a mohla se slavit möe sv.? NÏkdy v polovinÏ listopadu bychom mohli zn·t v˝sledky û·dostÌ o dotace. Potom, pokud to bude aktu·lnÌ, bychom se seöli na shrom·ûdÏnÌ z·jemc˘, abychom se domluvili, co d·l.
ZatÌm se, prosÌm, modlete. A p¯em˝ölejte. DÏkuji.
P¯eji v·m vöem pokojnÈ proûitÌ mÏsÌce listopadu. Aù jej proûÌv·te s radostÌ obdarovan˝ch. Aù v·s dobr˝
Otec V·clav Slouk
B˘h prov·zÌ sv˝m poûehn·nÌm.
Dušičková
Hledáme
v květech včely
poté co
odletěly
Ztrácíme
světlo ze dne
ani se
neohlédnem
Stokrát jsme
mohli zajít
k toužícím
z našich drahých
U hrobů
rozechvěni
doufáme
v odpuštění
Pavel Kroupa
Světec měsíce srpna: 27. srpen 2014 ñ Sv. Monika
MATKA MNOHA SLZ
A VELK…HO SYNA
Narodila se r. 332 v TagastÏ, v severoafrickÈ
NumÌdii do z·moûnÈ k¯esùanskÈ rodiny. Byla vychov·v·na staröÌ svÏdomitou sluûkou, kter· ji
uËila sebeovl·d·nÌ i po¯·dku. Monika, co se t˝Ëe
dodrûov·nÌ z·sady, nebyla vöak v˝jimkou. Jako
dÌvenka byla posÌl·na pro ËepovanÈ vÌno a po
urËitou dobu vûdy nÏco upila. P¯ed n·vykem ne¯esti pomohl spor s mladou sluûkou, kter· ji p¯i
nÏm nazvala ochlastkou. Jedin· vÏdÏla o Moni-
ËinÏ slabosti, ale dokud se nerozËÌlila, nedok·zala
nic ¯Ìct. S tÌm se Monika pozdÏji p¯iznala synovi
August˝novi.
RodiËe ji z nezn·m˝ch d˘vod˘ provdali velmi
mladou za pohanskÈho muûe, Patricia. Nebyl pr˝
zl˝, ale znaËnÏ prchliv˝ a obËas nevÏrn˝. P¯i jeho
bou¯livÈ n·ladÏ mu nikdy neoponovala a s trpÏlivou l·skou sn·öela i jeho avant˝ry. Monika modlitbou a l·skypln˝m p¯Ìkladem nakonec p¯ivedla svÈho muûe ke Kristu. V roce 370, rok p¯ed svou smrtÌ,
p¯ijal k¯est.
(pokraËov·nÌ na str. 2)
Citát na listopad:
Z ducha a těla skládá se člověk, z ducha a lidu složen jest národ. (Josef Dobrovský)
/1
MATKA MNOHA SLZ A VELK…HO SYNA
(dokonËenÌ ze str. 1)
Od 39 let byla Monika vdovou. MÏla
t¯i dÏti: Augustina, Navigia a Perpetuu.
NejstaröÌmu August˝novi bylo v tÈ dobÏ
17 let a jeho v˝chova se jÌ jiû d¯Ìve jakoby
vymkla z rukou. OvlivnÏn d¯ÌvÏjöÌm ûivotem otce i kamar·dy ûil znaËnÏ nev·zanÏ. Vöe povaûoval za dovolenÈ a matËina napomenutÌ se uû delöÌ dobu stydÏl
poslechnout. Hned po otcovÏ smrti odeöel s druûkou do Kart·ga, aby se tam
znovu vÏnoval studiu. Monika z˘stala
s Navigiem a s Perpetuou. Vöechny dÏti
se sice snaûila k¯esùansky vychov·vat,
ale protoûe se tehdy nepraktikoval k¯est
v ˙tlÈm vÏku a pak asi i s ohledem na
manûela, z˘st·val prvnÌ syn nepok¯tÏn˝.
Kdy doölo ke k¯tu jeho sourozenc˘ nenÌ
zn·mo. JistÈ je to, ûe se matka Monika
za vöechny usilovnÏ modlila a nejvÌce za
Augustina, kter˝ se nejvÌce vzd·lil. Kdyû
prosila o pomoc biskupa z Tagastu, kter˝
ji dob¯e znal, odpovÏdÏl slovy ˙tÏchy:
ÑNenÌ moûnÈ, aby zahynul syn, za kterÈho matka prolila tolik slz.ì
Moniku posÌlil i prorock˝ sen, ve kterÈm byla ujiötÏna o synovÏ obr·cenÌ.
Musela vöak na nÏ ve vytrvalÈ modlitbÏ
Ëekat aû do jeho 33 let, kdy p¯ijal sv.
k¯est i se sv˝m synem Adeodatem. Do tÈ
doby p¯in·öela se slzami a krv·cejÌcÌm
srdcem za toto obr·cenÌ mnoho modliteb
a obÏtÌ.
Augustinovo hled·nÌ pravdy je pops·no u jeho pam·tky hned n·sledujÌcÌ
den. V poslednÌch letech touûila Monika
b˝t svÈmu synu nablÌzku. Poda¯ilo se jÌ
to aû v Mil·nÏ. Tam takÈ doöly jejÌ vytrvalÈ modlitby vyslyöenÌ a 24. 4. 387 se
splnila jejÌ ûivotnÌ nadÏje, ûe jejÌ syn byl
od biskupa Ambroûe pok¯tÏn a rozhodl
se pro sluûbu Bohu. Po nÏjakÈ dobÏ pobytu s Augustinem v Cassiacu se Monika rozhodla vr·tit do Afriky. Na zaË·tku
cesty ji vöak postihlo infekËnÌ onemocnÏnÌ s horeËkou a proto z˘stali ubytov·ni
v Ostii nad Tiberou. Ve vzpomÌnk·ch
(ÑVyzn·nÌì) Augustin uvedl, ûe zde byly
dny, kdy sedÏli u okna a rozmlouvali
spolu o velkÈ radosti, zapomÌnali na to,
co bylo, co p¯ijde, a spoleËnÏ hledali
pravdu, p¯edstavovanou v ˙dÏlu ûivota
svat˝ch. Pak se stav Moniky zhoröoval
a chvÌlemi ztr·cela vÏdomÌ. Ve svÏtlÈ
chvilce ¯ekla: ÑPochovejte toto tÏlo kdekoli, aù v·s to netr·pÌ. Jen o jedno v·s
prosÌm, kdekoliv budete, vzpomÌnejte na
mne p¯i olt·¯i P·na.ì Nemoc se d·le
stupÚovala a des·tÈho dne Monika zem¯ela ve vÏku 55 let. Dle jejÌho p¯·nÌ ji
synovÈ poh¯bili v Ostii.
JejÌ ostatky byly v 15. stoletÌ p¯eneseny do ¯ÌmskÈho kostela sv. TryfÛna,
kter˝ byl pozdÏji zasvÏcen sv. AugustÌnovi. Kdysi b˝vala pam·tka Moniky
uv·dÏna 4. 5. SouËasn˝ kalend·¯ s martyrologiem ud·v· jejÌ pam·tku den p¯ed
sv·tkem syna, aby tak vyj·d¯il vz·jemnou blÌzkost a zvl·ötÏ to, ûe Monika svÈho velkÈho syna p¯edch·zela nejen v p¯irozenÈm ûivotÏ, ale i v ¯·du milosti, jak
to u jejÌho ûivotopisu zd˘raznil Rajmund
Ondruö.
Úmysly apoštolátu
modlitby
na listopad 2014
⁄mysl vöeobecn˝
Aby opuötÏnÌ lidÈ zakouöeli BoûÌ blÌzkost
a podporu bliûnÌch.
⁄mysl misijnÌ
Za dobrÈ form·tory, aby moud¯e vedli
mladÈ seminaristy, ¯eholnÌky a ¯eholnice.
⁄mysl naöich biskup˘
Aby BoûÌ kr·lovstvÌ bylo poslednÌm cÌlem, ke kterÈmu kaûd˝m dnem svÈho ûivota smϯujeme vÏdomÏ.
Duchovní obnova
s p. Peterem Krenickým
V p·tek 14. listopadu 2014 od 18.00
hodin se v kostele sv. Jakuba v BrnÏ kon· duchovnÌ obnova s mision·¯em P. Peterem Krenick˝m.
Otec Peter Krenick˝ poch·zÌ ze Slovenska, p˘sobil ¯edu let na ZakarpatskÈ
UkrajinÏ, kde zakl·dal a dohlÌûel na projekty Adopce na d·lku, D˘stojn˝ ûivot
a Domov. Za jeho p˘sobenÌ zde vznikla
charitnÌ peËovatelsk· sluûba, Domov pokojnÈho st·¯Ì v Usù »ornÈ, charitativnÏpastoraËnÌ centra v TjaËivÏ v Z·poroûÌ.
VÏnuje se ml·deûi, dÏtem, rodin·m, star˝m lidem, nemocn˝m a drogovÏ z·visl˝m.
http//catholica.cz
BB
Církevní turistika
N
ov˝ projekt s n·zvem CÌrkevnÌ turistika je
urËen nejöiröÌ ve¯ejnosti a navazuje na projekty
Noc kostel˘ a K¯esùanskÈ V·noce, kterÈ se jiû
nÏkolik let tÏöÌ oblibÏ stovek tisÌc n·vötÏvnÌk˘. BiskupstvÌ brnÏnskÈ poprvÈ p¯edstavÌ ve¯ejnosti tento projekt
a jeho vizu·lnÌ styl v Praze na veletrhu Pam·tky 2014.
Aplikace www.cirkevnituristika.cz prezentuje k¯esùanskÈ cÌrkevnÌ pam·tky, poutnÌ mÌsta a dalöÌ zajÌmavosti, kterÈ majÌ k¯esùanskou vÌru jako spoleËnÈho jmenovatele. Z·roveÚ p¯edstavuje novÈ moûnosti vyuûitÌ
cÌrkevnÌch objekt˘ a propojuje k¯esùanskÈ cÌrkevnÌ pam·tky s ostatnÌmi doprovodn˝mi aktivitami, kterÈ p¯ispÌvajÌ k obnovÏ duchovnÌch, duöevnÌch i fyzick˝ch sil.
Koncepce projektu reaguje na aktu·lnÌ poselstvÌ PapeûskÈ rady pro pastoraci migrant˘ a lidÌ mimo domov
http://tisk.cirkev.cz/res/data/185/020844.pdf?seek=2, ûe
existuje mnoho ÑfarnostÌ, kterÈ v turistick˝ch destinacÌch vÌtajÌ n·vötÏvnÌky, nabÌzejÌ jim liturgick·, vzdÏl·vacÌ a kulturnÌ setk·nÌ s nadÏjÌ, ûe Ëas dovolenÈ ,prospÏje
2\
jejich lidskÈmu i duchovnÌmu r˘stu, a v pevnÈm p¯esvÏdËenÌ, ûe ani bÏhem volna nem˘ûeme zapomÌnat na
Boha, kter˝ nikdy nezapomÌn· na n·së. Za tÌmto ˙Ëelem
se farnosti snaûÌ rozvinout ,p¯·telskou pastoracië, kter· jim umoûÚuje uvÌtat p¯ÌchozÌ v duchu otev¯enosti
a bratrstvÌ a uk·zat jim ûivÈ a p¯ÌvÏtivÈ spoleËenstvÌ.ì
Projekt je tedy z·roveÚ podporou pro farnosti a sbory
a d·v· jim, ve smyslu v˝öe uvedenÈho poselstvÌ, p¯Ìleûitost Ñp¯edstavit svÈ umÏnÌ, tradice, dÏjiny i mravnÌ a duchovnÌ hodnoty a p¯edevöÌm dosvÏdËit svou vÌru, kte- r·
tvo¯Ì z·klad vöech tÏchto vÏcÌ a d·v· jim smysl.ì
Aplikace www.cirkevnituristika.cz umoûÚuje prezentaci vöem k¯esùansk˝m cÌrkvÌm, kterÈ jsou Ëleny nebo
p¯idruûen˝mi Ëleny EkumenickÈ rady cÌrkvÌ »R.
Jednotn˝ vizu·lnÌ styl propojuje jednotlivÈ aktivity
cÌrkevnÌ turistiky, prezentuje je navenek, a tak zd˘razÚuje a posiluje povÏdomÌ ve¯ejnosti o nabÌdce cÌrkevnÌ
turistiky. Jeho autorkou je Ing. arch. Magdalena ÿÌËn·.
BB
Milí přátelé – farníci!
Uû p¯ed nÏjak˝m Ëasem jsem
psala v˝zvu, Ëi prosbu o pomoc ñ
s naöi FarnÌm zpravodajem! Tento
pl·tek nem· spr·vn˝ n·zev, protoûe je dÌlem p·r lidÌ, informacÌ
z biskupstvÌ ñ ale ne v·s, farnÌk˘.
MÏl by vypovÌdat o naöem ûivotÏ, b˝t posilou a sdÌlenÌm v celÈ
ö̯i naöich vϯÌcÌch, kte¯Ì do kostela sv. Jakuba chodÌ. V naöÌ farnosti
existuje spousta skupin, skupinek,
spoleËenstvÌ, ale takÈ ¯ada poctiv˝ch k¯esùan˘, kte¯Ì by jistÏ mÏli
co ¯Ìci ostatnÌm.
N·m, kte¯Ì FZ vûdy nÏjak˝m
zp˘sobem d·me dohromady ub˝vajÌ sÌly, n·pady a takÈ Ëas... Mohli
bychom t¯eba zmÏnit koncepci, zavÈst r˘znÈ rubriky, atd...
ProsÌm, zamyslete se nad sv˝mi moûnostmi, zda byste naöli
chvÌli pro tuto sluûbu ostatnÌm
a ozvÏte se.
(Sakristie, fara ñ schr·nka FarnÌ
zpravodaj, kancel·¯...)
Za redakci FZ
Helena M˙Ëkov·
Pozvání
Jste sami?
Jako jiû mnohokr·t v pr˘bÏhu let,
tak jsme se i vËera na n·mÏstÌ Svobody
pod Morov˝m sloupem modlili neöpory,
zpÌvali, tanËili a svÏdËili o tom, co P·n
udÏlal v naöich ûivotech, jak n·s p¯emohl a vysvobodil. A zvali kolemjdoucÌ
na setk·nÌ s BoûÌm slovem.
Tak i touto cestou zveme vöechny,
co pot¯ebujÌ a touûÌ slyöet slovo l·sky
a nadÏje, na katecheze Neokatechumen·tnÌ cesty, kterÈ zaËÌnajÌ ve Ëtvrtek
30. ¯Ìjna v 18 hodin ve farnÌm s·le. N·slednÏ budou pokraËovat vûdy v nedÏli
a ve Ëtvrtek v 18 hodin po dobu asi dvou
mÏsÌc˘.
Jste sami ve vÏku nad 30 let
a nezadanÌ, chcete se setkat
s lidmi stejnÈho ûivotnÌho postavenÌ a n·boûenskÈho vyzn·nÌ? P¯ijÔte na nÏkterou akci,
kterou po¯·d· brnÏnsk˝ KLUB.
KLUB (od r. 1992) = skupina nezadan˝ch katolÌk˘ nad 30 let, kte¯Ì
majÌ moûnost uzav¯Ìt sÚatek v ¯ÌmskokatolickÈ cÌrkvi. Sami sobÏ po¯·dajÌ r˘znÈ spoleËenskÈ, duchovnÌ,
kulturnÌ nebo sportovnÌ akce (vÌkendovÈ pobyty, duchovnÌ obnovy, divadla, plesy apod.).
Na tÏchto akcÌch je moûnÈ nav·zat nejen nov· p¯·telstvÌ, ale t¯eba je
moûnÈ nalÈzt i ûivotnÌho partnera.
Sch·zejÌ se zde lidÈ z celÈ »eskÈ
republiky i ze Slovenska, vÏtöinou
vöak poch·zejÌ z Moravy.
Jana Nov·kov·,
1. neokatechumen·tnÌ spoleËenstvÌ
Rok v radosti
aneb
od adventu do adventu
dobroËinn˝ koncert
na pomoc lidem bez domova
Schola Ecumenica Kostellowa
ekumenick˝ pÏveck˝ sbor z Brna
a blÌzkÈho i dalekÈho okolÌ
7. 11. 2014 19:00
Brno-éidenice, kostel »CE, JÌlkova 74
Přibývá nás
KonËÌ ¯Ìjen, konËÌ teplÈ proslunÏnÈ dny, konËÌ pr·ce na zahr·dce
a muök·ty na balkonÏ.
KonËÌ letnÌ Ëas. KonËÌ takÈ tÏhotenstvÌ mÈ sestry ze spoleËenstvÌ a co
nevidÏt radostnÏ zapl·Ëe novÈ miminko. A pomalu konËÌ i cÌrkevnÌ
rok.
A jednou skonËÌ i m˘j ûivot, ûivot
m˝ch rodiˢ, ale takÈ ûivot m˝ch
dÏtÌ. Jednoho dne skonËÌ mÈ pr·ce
doma, mÈ povinnosti, starosti, strachy. A co p¯ijde potom? A kdo p¯ijde?
P¯ijde nÏkdo?
Ano, p¯ijde Ten, na kterÈho Ëek·m. P¯ijde Ten, kter˝ mÏ uËÌ Ëekat.
A kaûd˝ den mÏ ve svÈm slovÏ ujiöùuje, ûe je blÌzko. BlÌzko mÏ a tvo¯Ì
vÏci novÈ a nep¯edstavitelnÈ.
T¯eba, ûe n·ö Honza si po pÏti letech cukrovky poprvÈ s·m pÌchl inzulÌn. ée mÏl odvahu, ûe to dok·zal,
ûe chce! DÌky, Pane, za jeho ûivot.
DÌk za vöe, co d·v·ö a co tvo¯Ìö.
KonËÌ nÏco, aby zaËalo jinÈ. KonËÌ
starÈ sm˝ölenÌ, aby zaËalo novÈ.
S Kristem.
V Jeho Duchu a Jeho L·sce.
P¯ib˝v· n·s. Co st·rneme a p¯ibliûujeme se.
Jana Nov·kov·
8. 11. 2014 19:00
MoravskÈ KnÌnice, kostel svatÈ MarkÈty
9. 11. 2014 19:00
Brno ñ JezuitÈ,
kostel NanebevzetÌ Panny Marie
signaly.cz/sek
Na sobotu 6. 12. 2012 p¯ipravili adventnÌ duchovnÌ obnovu,
kter· zaËne v 9.30 hodin na fa¯e
u sv. Jakuba v BrnÏ.
DuchovnÌ obnovu povede o. V·clav Slouk. SrdeËnÏ zveme k ˙Ëasti
vöechny z·jemce, kte¯Ì by mohli
splÚovat podmÌnky n·leûitosti ke
KLUBU.
BliûöÌ informace o aktivit·ch
v r·mci KLUBU naleznete
na internetovÈ adrese
www.klub-brno.wz.cz
Zve komunita Sant¥ Egidio
Špetka humoru od jáhna Josefa:
Trochu duöiËkovÈho
NevÏdomost katolÌk˘
Do farnÌ kancel·¯e p¯ijdou poz˘stalÌ, uplakanÌ, celÌ v ËernÈm. DomluvÌ
den a hodinu poh¯bu. KnÏz vyplÚuje z·pis o poh¯bu: jmÈno a p¯ÌjmenÌ, bydliötÏ... nakonec se zept·: ÑA byl v·ö zesnul˝ tatÌnek zaopat¯en?ì ÑAno,ì dostane odpovÏÔ, ÑmÏl sluön˝ hornick˝ d˘chod.ì
Reklama
Nedaleko krematoria byla cukr·rna, v nÌû l·kali kupujÌcÌ n·pisem: ÑNaöe
rakviËky a vÏneËky jsou dobrÈ i pro ûivÈ!ì
⁄tÏcha
KnÏz tÏöÌ po poh¯bu muûe, kter˝ pr·vÏ pochoval manûelku: ÑNesmÌte si to
tak br·t, vûdyù vaöe odlouËenÌ nebude trvat tak dlouho!ì
Pravda, Ëi omyl?
Far·¯ ¯eËnÌ u otev¯enÈho hrobu panÌ äulcovÈ: Ñ...a tak vzpomÌn·me, plni
z·rmutku na ûenu, kter· byla svÈmu muûi milovanou manûelkou, dÏtem vzornou matkou a naöÌ farnosti oporou. Kdo by si necenil jejÌ mlËenlivosti, jejÌ
tichÈ, nÏûnÈ osobnosti...ì Manûel zem¯elÈ nevÏ¯Ì sv˝m uöÌm, naklonÌ se k övagrovi a zaöept·: ÑPojÔ, Karle, jdeme. Jsme z¯ejmÏ na nÏjakÈm jinÈm poh¯bu.ì
/3
Z kalendáře: listopad 2014
Datum
Hodina
Co n·s Ëek·
MÌsto
So
1. 11.
Ne
2. 11.
Ne
2. 11.
1.ñ2. 11.
25. 10. ñ 8. 11.
Po
3. 11.
⁄t
4. 11.
»t
6. 11. 15ñ19
Slavnost Vöech svat˝ch ñ doporuËen˝ sv·tek
VzpomÌnka na vöechny vÏrnÈ zem¯elÈ
Dobrovoln· sbÌrka na pomoc pron·sledovan˝m k¯esùan˘m ... kostel
Moûnost zÌsk·nÌ plnomocn˝ch odpustk˘ pro duöe v oËistci .... kostely
Moûnost zÌsk·nÌ plnomocn˝ch odpustk˘ pro duöe v oËistci .... h¯bitovy
Pam·tka sv. Martina de Porres, ¯eholnÌka
Pam·tka sv. Karla BoromejskÈho, biskupa
Koncert a ekumenick· bohosluûba (16.30 hodin) ..... MoravskÈ n·mÏstÌ
na podporu pron·sledovan˝ch k¯esùan˘
Ne
9. 11.
Sv·tek PosvÏcenÌ later·nskÈ baziliky
Po 10. 11.
Pam·tka sv. Lva VelikÈho, papeûe a uËitele cÌrkve
⁄t 11. 11.
Pam·tka sv. Martina, biskupa
⁄t 11. 11. 19.00 Ob¯ad p¯ed·nÌ Symbola (Vyzn·nÌ vÌry) katechumen˘m ........ kostel
St 12. 11.
Pam·tka sv. Josafata, biskupa a muËednÌka
St 12. 11. 20ñ22 NikodÈmova noc ........................................................................ kostel
»t 13. 11.
Pam·tka sv. Aneûky »eskÈ, panny
So 15. 11.
Pam·tka sv. Alberta VelikÈho, biskupa a uËitele cÌrkve
Ne 16. 11.
33. nedÏle v mezidobÌ
Ne 16. 11.
Den Bible ñ sbÌrka na biblick˝ apoötol·t ................................. kostel
Po 17. 11.
Pam·tka sv. AlûbÏty UherskÈ, ¯eholnice
⁄t 18. 11.
Pam·tka PosvÏcenÌ ¯Ìmsk˝ch bazilik sv. apoötol˘ Petra a Pavla
20.ñ21. 11. 19ñ8 Projekt OblastnÌ charity Brno ÑNoc venkuì .............. kostel, fara, venku
P· 21. 11.
Pam·tka ZasvÏcenÌ Panny Marie v JeruzalÈmÏ
So 22. 11.
Pam·tka sv. CecÌlie, panny a muËednice
So 22. 11. 9.00
SvatocecilskÈ setk·nÌ hudebnÌk˘ ............................................. katedr·la
Ne 23. 11.
Slavnost JeûÌöe Krista Kr·le
Po 24. 11.
Pam·tka sv. Ond¯eje Dunc-Laca, knÏze, a druh˘, muËednÌk˘
⁄t 25. 11.
Pam·tka sv. Kate¯iny AlexandrijskÈ panny a muËednice
Ne 30. 11.
1. nedÏle adventnÌ
Ne 30. 11.
Ob¯ad ûehn·nÌ adventnÌch vÏnc˘ p¯i vöech bohosluûb·ch ..... kostel
St
3. 12.
Pam·tka sv. Frantiöka XaverskÈho, knÏze
»t
4. 12.
Pam·tka sv. Jana DamaöskÈho, knÏze a uËitele cÌrkve
So
6. 12.
Pam·tka sv. Mikul·öe, biskupa
So
6. 12. 9.30
DuchovnÌ obnova pro nezadanÈ................................................ fara
Ne 7. 12.
2. nedÏle adventnÌ
Chcete-li se takÈ Vy podÌlet na p¯ÌpravÏ FarnÌho zpravodaje, m˘ûete svÈ p¯ÌspÏvky nebo n·mÏty vkl·dat do schr·nky na dopisy na fa¯e u svatÈho Jakuba.
Schr·nka je oznaËena:
FARNÕ ZPRAVODAJ
n·mÏty ñ p¯ÌspÏvky
DÏkujeme V·m
za spolupr·ci.
Vydala ÿÌmskokatolick· farnost u sv. Jakuba, Jakubsk· 11, 602 00 Brno. Vych·zÌ pro vnit¯nÌ pot¯ebu farnosti. NeprodejnÈ! Text neproöel jazykovou korekturou.
P¯ÌspÏvky oznaËenÈ BB jsou p¯evzaty z informaËnÌho servisu BiskupstvÌ brnÏnskÈho. »l·nky z minul˝ch ËÌsel naöeho Zpravodaje a z·kladnÌ informace o kostele a farnosti sv. Jakuba najdete na internetovÈ adrese: www.svatyjakubbrno.wz.cz. Uz·vÏrka pro prosincovÈ ËÌslo zpravodaje je v nedÏli 30. listopadu 2014.
4\

Podobné dokumenty

stručný průvodce katakombami sv. kristýny

stručný průvodce katakombami sv. kristýny Zde, společně s mnoha bratry a sestrami v Kristu, jež odpočívají v očekávání Vzkříšení, byla pohřbena i svatá Kristýna, místní 12-ti letá mučednice z roku 309, oběť posledního velkého pronásledován...

Více

Farní zpravodaj - prosinec 2007

Farní zpravodaj - prosinec 2007 schv·lil na toto mÌsto lidem navrhovanÈho Ambroûe, i kdyû nemÏl knÏûskÈ svÏcenÌ a dokonce nebyl jeötÏ ani pok¯tÏn. Pat¯il mezi katechumeny, kte¯Ì na k¯est teprve Ëekali. Po zvolenÌ biskupem p¯ijal ...

Více

Farní zpravodaj - listopad 2012

Farní zpravodaj - listopad 2012 a je vyzn·vat. Je ale p¯·nÌm cÌrkve, aby jim bylo p¯ed·no p¯edevöÌm vyzn·nÌm farnÌho spoleËenstvÌ. Proto v·s takÈ srdeËnÏ zvu na tuto slavnost. Jako spoleËenstvÌ cÌrkve jste na tÈto slavnosti nezas...

Více

5–6/2007 - Hlas mučedníků

5–6/2007 - Hlas mučedníků mate¯skÈ radosti, ûe mÏla DÌtÏ, kterÈ bylo Bohem, aniû by se souËasnÏ nezmÌnila o bolesti ve svÈm srdci, ûe toto DÌtÏ jako Spasitel nebude vesmÏs p¯ijato. Ale jeötÏ nÏco horöÌho. Tento Spasitel mÏl...

Více

1 - Hlas mučedníků

1 - Hlas mučedníků podle kterÈ obÏtoval svou dceru, öùastnÈ tanËÌcÌ dÌtÏ, kterÈ mu vyölo naproti, kdyû se vracel z boje. Ale dÌvka se smrti neb·la. Naopak, povzbuzovala svÈho otce slovy: ÑUËiÚ se mnou, co jsi vy¯klì ...

Více

3 - Hlas mučedníků

3 - Hlas mučedníků Chmarova poslednÌ slova byla: ÑChval P·na JeûÌöe Krista. MÏl jsem tu milost uslyöet ta nejsvatÏjöÌ slova, kter· mohou b˝t vy¯Ëena. Kdyû si to p¯ejÌ, aù mi jazyk vy¯Ìznou.ì Chmara zem¯el muËednickou...

Více

Farní zpravodaj - říjen 2011

Farní zpravodaj - říjen 2011 ûe pr·vÏ vysvÏcen˝ novoknÏz nenÌ ustanoven do naöÌ farnosti, ale ûe je ustanoven jako farnÌ vik·¯ do VelkÈho Mezi¯ÌËÌ. A tak n·m nezb˝v·, neû se s o. Mirkem rozlouËit. J· osobnÏ i za celou farnost ...

Více