Přijímací řízení - Ústav translatologie

Komentáře

Transkript

Přijímací řízení - Ústav translatologie
Přijímací řízení
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017
Podmínky přijímacího řízení a požadavky přijímacích zkoušek do bakalářských i navazujících magisterských oborů
FF UK naleznete ZDE .
Ústav translatologie FF UK vypisuje následující studijní obory:
Dvouoborové bakalářské studium Mezikulturní komunikace
•
•
•
•
•
Angličtina pro mezikulturní komunikaci (KA)
Francouzština pro mezikulturní komunikaci (KF)
Němčina pro mezikulturní komunikaci (KN)
Ruština pro mezikulturní komunikaci (KR)
Španělština pro mezikulturní komunikaci (KS)
Jednooborové bakalářské studium Mezikulturní komunikace
(double degree – pouze němčina)
Obor je poprvé vypsán pro akad. rok 2016/2017
•
Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch
Dvouoborové magisterské studium Překladatelství
•
•
•
•
•
Překladatelství: čeština – angličtina (PA)
Překladatelství: čeština – francouzština (PF)
Překladatelství: čeština – němčina (PN)
Překladatelství: čeština – ruština (PR)
Překladatelství: čeština – španělština (PS)
Dvouoborové magisterské studium Tlumočnictví
•
•
•
•
•
Tlumočnictví: čeština – angličtina (TA)
Tlumočnictví: čeština – francouzština (TF)
Tlumočnictví: čeština – němčina (TN)
Tlumočnictví: čeština – ruština (TR)
Tlumočnictví: čeština – španělština (TS)
Chcete-li studovat některý z předchozích povinně dvouoborových studijních oborů, musíte si podat přihlášku buď na
dva z nich (např. Angličtina pro mezikulturní komunikaci a Francouzština pro mezikulturní komunikaci), nebo na jeden
obor mezikulturní komunikace a na další obor vypisovaný na FF UK v kombinaci s našimi obory. Přípustné kombinace
našich oborů naleznete vždy v aktuálních oborových požadavcích přijímacích zkoušek (viz výše - podmínky přijímacího
řízení). Kombinovat lze výhradně obory stejného stupně, tj. bakalářské s bakalářskými a magisterské s magisterskými.
Přijímací zkouška pro dvouoborové i jednooborové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM s angličtinou, francouzštinou,
němčinou, ruštinou a španělštinou probíhá jednokolově, a to písemnou formou.
Přijímací zkouška pro NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM probíhá dvoukolově, a to písemnou a ústní formou.
Předměty přijímací zkoušky do dvouoborového a
jednooborového bakalářského studia
•
Compiled May 10, 2016 8:31:00 PM by Document Globe ®
1
Písemná část pro všechny obory (max. 100 bodů)
•
•
•
•
•
Test z českého jazyka (uchazeč o více oborů skládá tento test pouze jednou) (0–24 bodů)
Překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (0–24 bodů)
Překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (0–20 bodů)
Sumarizace cizojazyčného neliterárního textu provedená v češtině (0–16 bodů)
Vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České republiky a
Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (0–16 bodů)
Podívejte se na
MODELOVÉ TESTY .
•
•
Předměty přijímací zkoušky do magisterského studia
Překladatelské a tlumočnické obory – společná písemná část (max. 50
bodů)
•
Překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (s tištěným překladovým i výkladovým slovníkem, který si
uchazeč sám přinese) (0–10 bodů)
• Překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (s tištěným překladovým i výkladovým slovníkem, který si
uchazeč sám přinese) (0–12 bodů)
• Sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (0–8 bodů)
• Vědomostní test zaměřený na teorii překladu (0–10 bodů); doporučenou literaturu naleznete ZDE
• Vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České republiky a
Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (0–10 bodů)
Podívejte se na MODELOVÉ TESTY .
Překladatelské obory – ústní část (max. 50 bodů)
•
•
•
•
Kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané jazykové oblasti (s tištěným
výkladovým slovníkem, který bude uchazečům poskytnut) (0–35 bodů)
Prověření znalostí z teorie překladu a schopnosti jejich aplikace na analyzovaném textu; seznam tematických
okruhů a literatury naleznete ZDE (0–10 bodů)
Motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad, jazykový či jiný
relevantní certifikát, doklad o získání ceny ve veřejné překladatelské soutěži atd.) (0–5 bodů)
Předložení bakalářské práce nebo její relevantní části
Tlumočnické obory – ústní část (max. 50 bodů)
•
•
•
•
•
•
Konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma v rozsahu 3–4 minut z cizího jazyka do češtiny
a 3–4 minut z češtiny do cizího jazyka, s možností notace (0–20 bodů)
Tlumočení z listu do českého jazyka v rozsahu 15–20 řádek, s přípravou v rozsahu 5 minut (0–5 bodů)
Rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma v rozsahu 3 minut, s přípravou v rozsahu 2 minut (0–10 bodů)
Otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace teoretických znalostí v
konkrétní tlumočnické situaci; seznam tematických okruhů a literatury naleznete ZDE (0–10 bodů)
Motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný relevantní certifikát atd.)
(0–5 bodů)
Předložení bakalářské práce nebo její relevantní části
Compiled May 10, 2016 8:31:00 PM by Document Globe ®
2

Podobné dokumenty