zobrazit/uložit PDF

Komentáře

Transkript

zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Okresního archivu v Olomouci
NAD: 3
Číslo pomůcky: 9
M 1-29
Okresní úřad Olomouc - venkov
Presidiální spisy
1938-1945
Katalog
Dr. Vladimír Spáčil - Marie Miklošová
Olomouc 1968
Úvod
Olomoucký okres se rozkládá přibližně uprostřed Moravy. Řeka Morava, odděluje zde od sebe poslední výběžky
dvou horských pásem - Jeseníků na východě a Drahanské vysočiny na západě. Protéká okresem od severu k jihu a
kolem ní se táhne nížina položená průměrně 215 m n.m.
Hlinitá, středně těžká černozemní a hnědozemní půda je velmi úrodná a daří se zde cukrovka a obilniny.
Okres Olomouc je převážně zemědělský a patří k nejprodukčnějším oblastem ve státě. Na této charakteristice
závisí i složení průmyslu, který je zaměřen především na zpracování zemědělských produktů a teprve v daleko
menší míře jsou zastoupena i některá další průmyslová odvětví. Kolem Moravy se rozložila řada mlýnů, později i
vodní elektrárny, hanácký sladovnický ječmen zpracovávalo několik sladoven. V souvislosti s nimi vznikaly i
pivovary. Cukrovka se zpracovávala v četných cukrovarech. V Mariánském Údolí byly železárny a Hlubočkách
továrna na hřebíky. V Lutíně továrna na pumpy a čerpadla bratří Sigmundů.
Národnostně byl okres Olomouc převážně český, pouze město Olomouc mělo německou menšinu a několik obcí,
ležících jihozápadně od Olomouce, ale v těsné blízkosti, bylo německých. Německé obyvatelstvo měly také obce v
severovýchodním cípu okresu, kde sousedil okres Olomouc s německým okresem Šternberk.
Na politický vývoj okresu mělo vliv to, že okres Olomouc je převážně zemědělský, až na malé výjimky bez větší
koncentrace dělnictva. Převážná část rolnictva byla pod vlivem agrární (republikánské) strany a později strany
lidové. Dělnictvo bylo převážně organizováno v sociálně demokratické straně.
Původní olomoucký okres se skládal ze tří soudních okresů - Olomouc, Plumlov, Prostějov - a zahrnoval v sobě
mimo dvou měst 181 obcí. Zhruba v dnešním rozsahu se okres konstituoval v r. 1855, kdy se skládal z 88 obcí. K
prvním úpravám okresních hranic došlo v r. 1877 po připojení 4 obcí ze soudního okresu Lipník n. B. Další změny
nastaly po vytvoření Velké Olomouce v r. 1919 a od okresu odloučeno 13 dosud samostatných obcí ležících v těsné
blízkosti města a vytvořena z nich předměstí. Velkou změnu přinesl rok 1938, kdy k Německu bylo připojeno 6
obcí a 3 osady, zatím co na druhé straně byly k olomouckému okresu připojeny ty obce z bývalého okresu
Šternberk, které nebyly zabrány německým vojskem. Po osvobození v r. 1945 byl předválečný stav obnoven.
Strana 1/606
Okresní hejtmanství vzniklo v r. 1850 a tvořilo svým způsobem výjimku. Totiž jediný soudní okres zahrnoval v
sobě dva okresy politické - Olomouc-město a Olomouc-venkov. Ve městě byla sídla také všech úřadů pro okres
Olomouc-venkov.
Spisový materiál OÚ je zachován jen částečně. V r. 1933 nebo 1934 byla celá registratura podrobena ničivé
skartaci, kdy bylo skartováno "všechno co nemá cenu a je starší než 10 let" a to především agenda zdravotní,
veterinární, pasová, loveckých a rybářských lístků. Dále všechny podací protokoly z let 1860-1890. Už při této
skartaci neexistovaly žádné významné spisy před r. 1908. V roce 1937 se stěhoval OÚ do nové budovy na dnešní
Leninově třídě a při té příležitosti byla provedena další skartace, které padly za oběť volební spisy a sčítací
operáta z let 1890 a 1900. (Viz pres 157/44).
Část registratury OÚ převzal Státní archiv v Janovicích u Rýmařova v roce 1956 od Městského archivu v
Olomouci, další část od MěstNV v Olomouci rovněž v roce 1956 a konečně poslední část v roce 1958 od ONV
Olomouc. Fond byl uspořádán a inventární seznam bez úvodu vyhotoven v roce 1956. V roce 1958 pak byly
uspořádány ty spisy, které byly téhož roku převzaty. Tato část je zpracována ve zvláštním seznamu dodatků. V
roce 1966 převzal presidiální spisy z let 1918-1945 spolu s podacími protokoly a indexy Okresní archiv v
Olomouci, všechen ostatní materiál je pro nedostatek místa dosud uložen ve Státním archivu Opava, pobočka
Janovice u Rýmařova.
Do roku 1928 byly spisy řazeny do skupin A-N, od 1. 12. do 31. 12. 1928 bez signatur - tzv. všeobecná spisová
agenda - a od roku 1929 do skupin I-XI. Zvlášť do věcných skupin byly řazeny volební spisy, trestní spisy,
udělování koncesí, kupní smlouvy a další větší celky. Kromě pěti podacích protokolů z let 1852-1854, začíná
jejich souvislá řada kolem 1910. Stejné je dochování indexů a rejstříků.
Presidiální spisy 1918-1945 jsou zachovány téměř úplně. Podacích protokolů je pouze 7 z let 1921-1944 a indexy
4 z let 1940-1943. Před rokem 1918 se nedochovaly žádné presidiální spisy.
Sled presidiálních spisů v jednotlivých kartonech:
1. presidiální spisy
1918
1-573
2. presidiální spisy
1918
574-konec
3. presidiální spisy
1919
4. presidiální spisy
1920
5. presidiální spisy
1921
6. presidiální spisy
1922
7. presidiální spisy
1923
8. presidiální spisy
1924
9. presidiální spisy
1925
10. presidiální spisy
1926
11. presidiální spisy
1927
12. presidiální spisy
1928
13. presidiální spisy
1929
1-496
14. presidiální spisy
1929
500-konec
15. presidiální spisy
1930
1-589
16. presidiální spisy
1930
600-konec
17. presidiální spisy
1931
18. presidiální spisy
1932
presidiální spisy
1933
19. presidiální spisy
1934
20. presidiální spisy
1935
21. presidiální spisy
1936
22. presidiální spisy
1937
23. presidiální spisy
1938
24. presidiální spisy
1939
25. presidiální spisy
1940
1-657
26. presidiální spisy
1940
660-konec
27. presidiální spisy
1941
6-599
28. presidiální spisy
1941
601-konec
presidiální spisy
1942
2-139
29. presidiální spisy
1942
140-339
30. presidiální spisy
1942
341-649
31. presidiální spisy
1942
650-konec
presidiální spisy
1943
1-279
32. presidiální spisy
1943
280-konec
presidiální spisy
1944
16-297
33. presidiální spisy
1944
303-konec
presidiální spisy
1945
12-konec
Věcné skupiny presidiálních spisů:
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Různé funkce přednosty okresní politické správy
1921-1923
Intervence u okresního hejtmana
1921-1931
Předpisy o vlajkách a praporech
1933-1940
Obecní strážníci - úprava stejnokrojů; státní vlajky a prapory 1938-1941
Potvrzování starostů obcí
1933
Tiskový zákona censura
1919-1933
Sčítání lidu
1930
Okresní školní výbor a školy
1930-1939
Směrnice pro vedení evidence státně nespolehlivých osob 1926-1938
Strana 2/606
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
Národní obec fašistická
1928-1939
Menšinová politika
1937
Olomouc - obecní volby
1923-1932
Oslavy 1. května
1920-1940
Oslavy 28. října
1923-1939
Zájezd presidenta republiky do Olomouce
1921
Zájezd presidenta republiky do Olomouce
1929
KSČ - zastavení činnosti a rozpuštění
1938-1939
Opatření skladištních prostorů pro zbrojní materiál
1938
Obrana státu - mimořádná opatření
1938
Likvidace OÚ ve Štěpánově (Šternberk)
1938
Textilní a kožařský průmysl - evakuace
1938
Státní a policejní úřad ve Šternberku - opatření k vedení správy 1938
Zaměstnanci evakuovaných úřadů
1938
Politické okresy v zemi Moravskoslezské - opatření k vedení správy 1938
Vládní nařízení o přechodných opatřeních v ohledu veřejných dluhů 1939
Mnichovská dohoda a restituce zařízení u státních i nestátních úřadů 1938-1939
Ubytovací prostory pro vystěhovalce z Vyškovska
1940-1943
Znalost německého jazyka
1940-1942
Příprava vedení totální války
1943-1944
Evidence přespočetných úředníků v jednotlivých správních úřadech 1942-1943
Zabezpečení proti škodám při leteckých útocích
1944
Zesílení uniformované státní policie
1941-1942
Zřízení obytného domu pro osoby vyžadující péče v okrese
Olomouc-venkov
1941-1942
Sloučení obcí Slavonín, Nemilany a Kyselov
1941-1942
Plánek typisovaných stájí podle říšskoněmeckých zákonů 1942
Vlastenecké muzeum olomouckého německého jazykového ostrova 1941-1942
Regulace Moravy
1941-1942
Poskytnutí záloh protektorátním zaměstnancům na opatření brambor 1941-1945
Objednávka automobilů u BMN v Brně pro okresního hejtmana 1941
Budova české školy v Nedvězí
1924-1942
Prodej pozemků Národní jednoty v Nemilanech
1941-1943
Zřízení německé učňovské školy v Lutíně
1942
Pronájem domu čp. 38 a 253 v Hněvotíně
1926-1942
Všeobecné pátrání po podezřelých individuích
1922-1937
Porotní listiny
1907-1939
Čestná uznání za dlouholeté veřejné služby
1926-1935
Personální spisy zaměstnanců OÚ
1818-1938
Personální spisy zaměstnanců OÚ
1918-1943
Kvalifikace úředníků - osobní výkazy
1926-1941
Služební pragmatika, osobní a platové poměry úřednictva 1919-1936
Jazykové zkoušky
1926-1938
Dovolená na zotavenou
1919-1941
Vnitřní záležitosti úřadu
1929-1941
Přemístění OÚ Olomouc
1928-1939
Okresní úřady - všeobecné potřeby, nábytek
1940
Reforma politické správy
1928
Reforma veřejné správy
1929-1936
Úsporná opatření ve veřejné správě
1929-1931
Záležitosti četnictva
1919-1941
Priora spisů byla při katalogizaci ponechána u posledního čísla, k němuž byla připojena. Katalogizovány byly
všechny spisy, seřazené chronologicky podle čísel podacího protokolu a podle ročníků. Spisy týkající se
personálních záležitostí jsou věcně spojeny u prvního regestu v každém ročníku a kartonu. Spisy, týkající se
přemisťování a povyšování četníků byly vyřazeny a budou připojeny k věcné skupině č. 92 a katalogizovány
současně s ní. Katalog je opatřen osobním, místním a věcným rejstříkem.
Po formální stránce upozorňujeme: Číslo před regestem je číslo podacího protokolu, číslo v závorce za regestem
označuje počet listů ve spise, čísla vpravo za regestem je pořadové číslo, která jdou průběžně celým katalogem
a na něž odkazuje rejstřík.
Použité zkratky jsou rozvedeny ve zvláštním seznamu zkratek.
Diplomatické určení písemností odpovídá katalogu Presidiální spisy okresního úřadu Nový Jičín. Opava 1960,
str. 6.
Jazyk spisů je v letech 1938 a 1939 převážně český, 1940 a 1941 česko-německý a od roku 1942 pouze německý.
Katalogizace presidiálních spisů byla provedena v letech 1966, v roce 1967 byly regesty upraveny podle pokynů
státního archivu, čistopis, rejstříky a úvod byly vyhotoveny v roce 1968.
Spisy obsahují důležitý materiál k dějinám venkovského okresu pro období okupace a odrážejí se v nich i
celostátní události této pohnuté doby.
Seznam obcí politického okresu Olomouc-venkov
Podkladem pro seznam obcí byl Statistický lexikon obcí v zemi Moravskoslezské. Praha 1935. Úřední seznam míst
podle zákona ze dne 14. dubna 1920. Počet obyvatel je uveden na základě sčítání lidu z 1. prosince 1930.
Obec
počet obyvatel
Strana 3/606
Češi Němci jiní
___________________________________________________________________________
Bělkovice
964 11 Biskupství
736 1 1
Blatec
577 - Bolelouc
632 - 1
Březce
340 6 Břuchotín
264 1 Bukovany
438 4 Velká Bystřice
3.099 658 5
Bystročice
547 1 1
Bystrovany
854 24 1
Čechovice
457 9 Čelechovice
168 - Čertoryje
286 - Dolany
1.596 248 1
Doloplazy
1.093 16 Drahanovice
989 16 2
Drahlov
335 1 Droždín
991 24 2
Dub nad Moravou
1.083 1 Grygov
1.084 46 1
Hlubočky
247
1.241 1
Hlušovice
329 8 Hněvotín
602 892 6
Holice
2.950 94 12
Horka nad Moravou
1.827 8 1
Hostkovice
197 3 Hynkov
405 - Charváty
533 3 Chomoutov
824 8 2
Jestřabí
3 356 Kníničky
371 - 1
Svatý Kopeček
877 26 1
Kožušany
502 5 Krčmaň
679 1 1
Křelov
1.528 8 1
Kyselov
122 381 1
Lipňany
193 5 Moravská Loděnice
859 7 Lošov
479 13 Loučany
782 2 Luběnice
472 1 1
Ludéřov
849 - 1
Lutín
582 16 Majetín
1.292 2 2
Náměšť na Hané
1.129 9 Nedvězí
256 205 2
Nelešovice
300 1 Nemilany
281 919 Nenakonice
396 - Nepřívaz
4 399 Pohořany
21 579 Posluchov
17 94 Přáslavice
1.152 27 4
Přestavlky
222 1 Příkazy
1.172 16 3
Radíkov
329 8 Rataje
311 - Samotíšky
1.040 19 2
Skrbeň
980 4 1
Slatinice
901 3 Slavonín
309
1.071 1
Suchonice
291 - Svésedlice
300 15 Tážaly
325 2 2
Těšetice
655 4 Topolany
473 5 1
Tovéř
413 8 Trusovice
316 5 1
Tučapy
383 1 Velký Týnec
1.698 10 Týneček
366 9 Ústín
466 - 2
Strana 4/606
Vacanovice
Varhošť
Hrubá Voda
Vojnice
Vsisko
Žerůvky
celkem
194 - 338 75 385 454 - 368 2 247 - 10
49.893
8.286
65
Seznam obcí v okrese Olomouc-venkov podle stavu v roce 1940:
německý název
český název
___________________________________________________________________________
Austin
Ústín
Beisterschitz
Bystročice
Bielkowitz
Bělkovice
Bistrovan
Bystrovany
Bistum
Biskupství
Blatze
Blatec
Bolelautz
Bolelouc
Boniowitz
Bohuňovice
Bresetz
Březce
Bruchotein
Břuchotín
Bukowan
Bukovany
Charwath
Charváty
Dollein
Dolany
Doloplas
Doloplazy
Drachlow
Drahlov
Drahanowitz
Drahanovice
Droschdein
Droždín
Dub an der March
Dub nad Moravou
Eihöd
Samotíšky
Giesshübel
Kyselov
Gnoitz
Hnojice
Grosslatein
Slatinice
Grossteinitz
Velký Týnec
Gross-Wisternitz
Velká Bystřice
Heiligenberg
Svatý Kopeček
Hinkau
Hynkov
Hlussowitz
Hlušovice
Holitz
Holice
Horka an der March
Horka nad Moravou
Hoskowitz
Hostkovice
Jägersfeld
Krnov
Kinitschl
Kníničky
Kirwein
Skrbeň
Kleinteinitz
Týneček
Komotau
Chomoutov
Königswald
Grygov
Koschuschein
Kožušany
Kretschman
Krčmaň
Krönau
Křelov
Laschtian
Lašťany
Lautschan
Loučany
Libusch
Liboš
Lipnian
Lipňany
Mährisch-Hause
Moravská Húzová
Mährisch-Lodenitz
Moravská Loděnice
Loschau
Lošov
Lubenitz
Luběnice
Luderschow
Ludéřov
Luttein
Lutín
Majetein
Majetín
Namiescht in der Hanna Náměšť na Hané
Nebotein
Hněvotín
Nedweis
Nedvězí
Neleschowitz
Nelešovice
Nenakonitz
Nenakonice
Nimlau
Nemilany
Ohnitz
Vojnice
Praslawitz
Přáslavice
Pschestawlk
Přestavlky
Pschikaz
Příkazy
Strana 5/606
Radiaku
Radíkov
Rattei
Rataje
Scherotein
Žerotín
Scheruwek
Žerůvky
Schnobolin
Slavonín
Starnau
Štarnov
Stefanau
Štěpánov
Strukowitz
Strukov
Suchonitz
Suchonice
Swisedlitz
Svésedlice
Tatzal
Tážaly
Tieschetitz
Těšetice
Topolan
Topolany
Towersch
Tovéř
Trusowitz
Trusovice
Tschechowitz
Čechovice
Tschelechowitz
Čelechovice
Tschertorei
Čertoryje
Tutschap
Tučapy
Watzanovitz
Vacanovice
Wsisko
Vsisko
Seznam použitých zkratek
BdD Bund der Deutschen
ČNS České národní souručenství
ČMD Česko-moravské dráhy
FPTJ Federace proletářských tělovýchovných jednot
MÚ Městský úřad
MF Ministerstvo financí
MNO Ministerstvo národní obrany
MŠANO Ministerstvo školství a národní osvěty
MV Ministerstvo vnitra
MVP Ministerstvo veřejných prací
NSDAP Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei
NSLB Nationalsozialistisches Lehrerbund
ObÚ Obecní úřad
OŽK Obchodní a živnostenská komora
OFŘ Okresní finanční ředitelství
OS
Okresní soud
OŠV Okresní školní výbor
OÚ
Okresní úřad
PŘ Policejní ředitelství
RAV Reichsauftragsverwaltung
SOS Stráž obrany státu
SdP Sudeten deutsche Partei
ÚŠR Újezdní školní rada
ZFŘ Zemské finanční ředitelství v Brně
ZÚ Zemský úřad Brno
Název fondu:
Okresní úřad Olomouc-venkov - Presidiální spisy 1938-1945
Značka fondu:
M-1-29
Časový rozsah: 1938-1945
Počet regest:
1874
Počet ev. jednotek: 11
Počet bm:
1,20
Místo uložení:
Olomouc, Křížkovského 2
Stav ke dni:
20. 2. 1968
Katalogizaci provedli: Marie Miklošová
Vladimír Spáčil
Stran:
209
Počet exemplářů: 5
Přepsala:
Marie Miklošová
Vazbu provedl: Kožedělné družstvo Litovel
Katalog schválil:
PhDr. Vladimír Spáčil
Strana 6/606
Strana 7/606
Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov
I. VEDENÍ A SPRÁVA
A. Statutární a správní záležitosti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Ukázka hlavičkového papíru
Stanovy Evropského svazu lahváren, spol. s r.o., Düsseldorf
Protokoly ze zasedání Sdružení výrobců okurkových sklenic
Protokoly ze zasedání Comité Permanent des Industries du
Verre Européennes
Zápisy z jednání Sdružení tyčového skla
Zápisy z jednání Kartelu tyčového skla
Protokoly ze zasedání dozorčí rady Rakouského lahvářského
kartelu
Protokoly ze zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren,
spol. s r.o., Düsseldorf
Zápis z 50. zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren,
spol. s r.o., Düsseldorf
Obchodní zpráva firmy Sklárny Fischmann synové, spol. s r.
o., Teplice
Obchodní zpráva firmy Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie,
vorm. Friedrich Siemens, Dresden
Společenská smlouva o vytvoření firmy Sklárny Fischmann
synové, spol. s r. o.,Teplice
Stručné shrnutí změn potřebných v dceřinných společnostech
TRIPTIS, A. G. v Rakousku
Pískovna Sylvester, spol. s r.o., Ledvice
(společenská smlouva, zápisy z valných hromad, provozní
zpráva, koupě pozemků aj.)
Korespondence s Vitreou, spol. s r.o. v Praze o továrnách
Pálfalva a Pančevo
Prva Mehanička Fabrika Stakla za prozore, A.D., Pančevo
(výkonný výbor, dozorčí rada, navýšení kapitálu, provozní
zprávy, korespondence)
Zagyvapálfalvaer Glasfabrik, A.G., Budapešť
(výkonný výbor, výrobní kapacita van, korespondence aj.)
Korespondence s krajskými soudy
Korespondence s okresními soudy
Totéž
Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích Šanově
Korespondence s místními úřady
(Újezdeček, Mstišov, Košťany, Pozorka)
Korespondence s finančními a daňovými úřady
Korespondence se živnostenskými úřady
Korespondence s revírními báňskými úřady
Korespondence s ostatními úřady
Korespondence s
Korespondence s
Korespondence s
Praze (B.U.B.)
Totéž
Totéž
Totéž
Korespondence s
Totéž
Totéž
Ústředním svazem čs. průmyslníků
Německým hlavním svazem průmyslu v ČSR
lahvovým oddělením Bőhmische Union Bank v
advokáty a notáři
Strana 8/606
b.d.
[1907]
1929-1931
1933
kt
kt
kt
kt
1
1
1
1
1933-1934
1936-1938
1908-1920
kt 1
kt 1
kt 1
1908-1920
kt 2
1936
kt 3
1918
kt 3
1930
kt 3
1914
kt 3
1918
kt 3
1916-1931
kt 3
19301934-19
35
1935-1936
kt 3
1935-1936
kt 4
19271933193
6
1927
19331936
1927
kt 4
1927-1936
kt 4
1923-1936
1927
1927-1936
19271935-19
36
1935-1936
1936
1926-1928
kt
kt
kt
kt
1930
1933
1935
1930
1931
1935
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt 4
kt 4
kt 4
kt 4
5
5
5
5
kt 5
kt 5
kt 6
6
6
6
7
7
7
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Korespondence mezi vedením firmy v Praze a Teplicích
Korespondence pražského sekretariátu
Korespondence ředitele Ernsta Schmolky
Totéž
Korespondence Hanse Fischmanna
Korespondence Julia Fischmanna
Korespondence Willyho Fischmanna
Totéž
Korespondence Waltera Fischmanna
Korespondence Arnolda Fischmanna
Běžná korespondence
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Poznámky k poradám, schůzkám a telefonickým hovorům
1935
1936
1930
1935
1930-1931
1931-1932
1931
1935-1936
1935-1936
1935-1936
1927
1927
1930
1930
1933
1934
1935
1936
1930-1931
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
13
14
1857-1926
18911907193
41941
1897-1914
kt 14
kt 14
1919-1928
kt 14
19271930-19
32
1928-1931
kt 14
1926-1938
kt 14
1937-1938
kt 15
1938
kt 15
1927-1937
kt 15
1929-1931
kt 15
1931-1935
kt 15
1934-1935
kt 15
1892-1927
kt 16
1907-1923
kt 16
1919-1944
kt 16
18871930-19
34
kt 16
B. Majetkoprávní záležitosti
55
56
Kupní a směnné smlouvy
Výpisy z pozemkových knih
57
Usnesení Okresního soudu v Teplicích v pozemkových
záležitostech
(k. ú. Mstišov a Pozorka)
Zpětné odkoupení firmy Fischmann od akciové společnosti
Triptis
(kvitance, smlouva, korespondence)
Předání sekvestrovaných forem a nástrojů firmě Komotauer
Glashüttenwerke A.G.
Prodej továrny na tabulové sklo v Dubí
(popis objektu, parcelování, korespondence)
Pobočka v Jablonci n. Nisou
(výpisy z poz. knih, jednání s firmou Riedel, tyčové sklo,
korespondence)
Josef Nowotny ml., provozovatel prodejního skladu v Lučanech
nad Nisou
Rudolf Vater, prodejní sklad tyčového skla v Lučanech nad
Nisou
Glashüttenwerke Leopold Stiassny
(prodej akcií, vystoupení z firmy Fischmann, korespondence)
Brüxer Glashütte Ignatz Glaser
(odprodej budov, konkurzní řízení, korespondence aj.)
Trmická sklárna Krutiš a spol., s r.o., Trmice
(seznam společníků, seznam zákazníků, konkurence,
korespondence aj.)
Likvidace Továrny na lahve v Radnicích u Plzně po odkoupení
kartelem
(darování dělnické kolonie, odprodej materiálu, demontáž
hutě, podpora dělníkům)
Důl Svornost v Pozorce
(smlouvy, ocenění majetku, výkaz ploch, rozhodčí řízení,
majetko-právní záležitosti)
Důl Novoobdařené štěstí, spol. s r.o., Teplice
(smlouvy, protokoly aj.)
Těžařstvo dolu Karel v Novosedlicích
(výmaz těžařstva, korespondence, daňové přiznání, likvidační
bilance aj.)
Odškodnění firmě Josef Rindskopf Sőhne v Košťanech v důsledku
důlní činnosti dolu Emilie
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Strana 9/606
kt 14
kt 14
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
(1 plán, sanační práce, popis budov, protokoly)
Odškodnění a převod parcel při rozšiřování těžby na dole
Svornost v k. ú. Mstišov
Obytný dům č. p. 53 v Košťanech
(pozemnostní arch, kupní smlouva, platební knížka aj.)
Obytný dům č. p. 506 v Trnovanech
(kupní smlouva, rozhodnutí soudu)
Obytný dům č. p. 284 v Dubí
(stavební záležitosti, daně, rozhodnutí soudu)
Různé stavební záležitosti k obytným domům ve Mstišově,
Košťanech a Novosedlicích
( 5 ks plánů, usnesení soudu, rozpočet staby)
Stavební povolení, protokoly a korespondence stavební komise
(Pozorka, Jeníkov, Košťany, Teplice-Šanov, Mstišov, Bystřice)
Stavební povolení pro dům č. p. 85 v Pozorce
( 1 plán, 6 ks skic)
Smlouva o prodeji parcely č. 713/1 v obci Újezdeček
(3 ks plánů)
Vlečkové záležitosti
(2 ks plánů, smlouvy, všeobecné a provozní podmínky,
korespondence, Časopis pro žel. právo a politiku)
Vodoprávní řízení - přeložení potoka mezi Mstišovem a
Košťanama a přeložení rozdělovací komory skupinového vodovodu
do Mstišova
Vodoprávní řízení - rybník v Újezdečku
Ocenění důlního majetku
Hodnota majetku k 1.1.1927
Neoceněná zařízení - Lesní Brána, Mstišov, důl Svornost
Odhad realit s příslušenstvím
Odhad pozemků, budov a zařízení firmy k účelům poplatkového
ekvivalentu k 1.1.1931
Ocenění obytných domů - Újezdeček, Dubí, Teplice-Šanov,
Pozorka, Mstišov, Novosedlice
(21 ks plánů)
Soudní spor s Václavem Niebauerem, továrníkem v
Teplicích-Šanově
(směnná smlouva, usnesení soudu, korespondence)
Soudní spor s Alfredem Baierem, majitelem skladu v Pěnčíně
Soudní spor s Arnoldem, Hugem a Martou Stiassnymi, továrníky
ve Vídni a spolumajiteli firmy
(obsaženy též zápisy z valných hromad)
Soudní spor s Idou Falz, majitelkou domu č. p. 46 ve Mstišově
(1 plán)
Soudní spor s Ernstem Feixem, výrobcem skleněných perel v
Lučanech nad Nisou
Soudní rozepře s Ottakarem a Pauline Weissovými, nájemníky
domu č. p. 571 v Pozorce
Různé soudní spory u okresních soudů
Rozhodčí řízení mezi firmou Skelné hutě Lukeš a spol., a. s.,
Praha a Radnickým syndikátem, resp. ostatními členy
lahvárenského kartelu
Soudní spor s Erste Bőhmische Glasindustrie, A. G. Bleistadt
Soudní spor Českých akc. skláren, a.s. v Praze s bývalým
ředitelem Miloslavem Taubenestem
(přípravné spisy, informace o protikartelovém jednání)
Soudní spor s Josefem Peyerem, dělníkem v Pozorce
Owensův stroj na výrobu lahví
(dohody o užívání patentu)
Smlouva mezi Bőhmischen Union Bank in Prag a Societe
Continentale D´Appareils Mecaniques Pour La Verrerie in Genf
ohledně patentu na Roirantův stroj
Patentové záležitosti
Dávka z majetku a z přírůstku na majetku
Strana 10/606
19191926-19
30
1895-1909
kt 16
1902-1906
kt 16
1906-1925
kt 16
1920-1933
kt 16
1926-1931
kt 16
1937
kt 16
1938
kt 16
18951908-19
37
kt 16
1929-1930
kt 16
1933
1907
1927
1927-1930
1929-1930
1935
kt
kt
kt
kt
kt
kt
1941
kt 17
18941926-19
31
kt 17
1927-1928
1927-1929
kt 17
kt 17
1927-1931
kt 17
19281930
kt 17
1928-1931
kt 17
1930
1930-1931
kt 17
kt 18
1930-1932
1932-1933
kt 18
kt 18
1936-1938
1907-1908
kt 18
kt 18
1929-1930
kt 18
1930
1919-1928
kt 18
kt 18
kt 16
16
17
17
17
17
17
104
105
106
107
108
109
110
(výpočty, platební příkazy, korespondence s berní správou)
Daňové záležitosti - daň z obratu
(daňové přiznání, platební příkazy, rekurs, korespondence)
Daňové záležitosti - daň výdělková
(daňové výměry, přehledy výdajů, korespondence)
Poplatky za emise
(platby, odvolání, korespondence)
Poplatkový ekvivalent
(přiznání, projednání, korespondence)
Daň výdělková
(daňové přiznání, podklady pro výpočet)
Detailní přílohy k přiznání ke zvláštní výdělkové dani
Korespondence s bankou Gebrüder Arnhold v Drážďanech
1925-1937
kt 19
1929-1937
kt 19
1929-1936
kt 19
1930
kt 20
1933
kt 20
1937
19271931-19
32
kt 20
kt 20
1931
kt 20
1933
1936
kt 20
kt 21
b.d.
1927-1931
kt 21
kt 21
19301933
kt 21
19311941
kt 21
19361938
kt 21
19361938
kt 21
1940
1927-1931
kt 21
kt 21
1922
kt 21
1922
1924
kt 21
kt 21
1926-1928
kt 21
1898
1919
kt 21
kt 21
1919
1874-1920
kt 21
kt 21
1900-1917
kt 21
1901-1925
kt 21
C. Organizační
111
112
113
Zaměstnavatelský svaz sklářských průmyslníků
(oběžníky, korespondence)
Totéž
Totéž
D. Investice
114
115
116
117
118
119
120
121
Projekt k opravě vany VII
Projekt pro odvádění generátorových splašek ze sklárny
(14 ks plánů, technická zpráva, kolaudace)
Zřízení balírny v závodě v Újezdečku
(1 plán, stav. povolení, stat. výpočet)
Projekt na novou úpravnu napájecí vody
(5 ks plánů, rozpočet)
Výstavba balírny a třídírny ve sklárně Mstišov
(rozpočet, přehled režijní práce, korespondence)
Rozšíření a přestavba vlečky ke sklárně v Újezdečku
(5 ks plánů, technická zpráva)
Stavební zpráva o přestavbě komínového kanálu vany II
Investiční majetek
(Lesní Brána, Mstišov, Dubí, Jablonec n. Nisou)
E. Revize
122
123
124
125
Protokol z revize vedení obchodních knih dolu Novoobdařené
štěstí, spol. s r.o. cvTeplicích v letech 1915-1921
Protokol z revize obchodních knih na dole Emilie v Košťanech
Protokol z revize ministerstva financí na dole Emilie v
Košťanech
Revizní zpráva lahvového oddělení Bőhmische Union Bank v
Praze
II. ZAMĚSTNANCI
126
127
128
129
130
131
Nájemní listy
Seznam nájemníků k 1.8.1919
(Mstišov, Košťany, Pozorka)
Domovní řád (Rudolfova huť, firma Mühlig)
Dělnický dům č. p. 99 v Pozorce
(3 ks plánů, kupní smlouva, kvitance, kniha vodného,
hypoteční záležitosti aj.)
Dělnický dům č. p. 99 v Bystřici
(kupní smlouva, kvitance, plat.příkaz, kniha vodného aj.)
Dělnické domy č. p. 106, 116 a 117 v Újezdečku
(4 ks plánů, domovní daň, poplatek za odpady, soudní
rozhodnutí aj.)
Strana 11/606
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Dělnický dům č. p. 161 v Běhánkách
(kupní smlouva, dlužní úpis, kniha vodného, výpis z poz.
knihy aj.)
Dělnický dům č. p. 151 v Pozorce
(3 ks plánů, stavební akta, rozpočet, kniha vodného, daňové
záležitosti aj.)
Dělnický dům č. p. 119 v Újezdečku
(1 plán, stavební povolení, domovní daň)
Dělnické domy č. p. 73 a 153 ve Mstišově
(4 ks plánů, stavební povolení k úpravám)
Dělnický dům č. p. 1054 v Teplicích
(stavební povolení, soupis ploch)
Dělnický dům č. p. 131 a 132 v Újezdečku
(2 ks plánů, stavební povolení, soudní rozhodnutí)
Kolektivní smlouva mezi majiteli skladů tabulového skla a
zrcadel v Praze a společností sklářů a brusičů skla a Čs.
obcí dělnickou v Praze
Přihlášky zaměstnanců k penzijnímu pojištění
Úrazové pojištění
(korespondence, přehled prémií, výpočty)
Personální obsazení jednotlivých kanceláří
1903-1920
kt 22
1905-1920
kt 22
19091925
kt 22
1919-1924
22
1920-1923
kt 22
1920-1924
kt 22
1920
kt 22
1926-1927
1932-1933
kt 22
kt 22
1942
kt 22
1916-1929
1918-1923
1922-1923
1927
1931
1927
1930-1931
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
22
22
22
22
22
23
23
1931
1932-1933
19351937
1931
1923
1924
kt
kt
kt
kt
kt
kt
23
23
23
23
23
24
1925-1935
1931-1932
1929-1930
1931
1931-1932
1938
kt
kt
kt
kt
kt
kn
24
24
24
24
24
1
b.d.
b.d.
kt 24
kt 24
1907
1914
kt 24
kt 24
1928
kt 24
[1928]
kt 24
1929
19331936
1922-1927
kt 24
kt 25
kt 25
III. ÚČETNICTVÍ
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Bilance pískovny Sylvestr
Zprávy o změnách v bilanci
Bilance včetně podkladů
Bilance včetně podkladů
Bilance
Bilance - lahvové oddělení Bőhmische Union Bank
Podklady k bilanci - lahvové oddělení B.U.B.
(revizní zpráva, tabulky, korespondence)
Bilance - lahvové oddělení B.U.B.
Bilance - lahvové oddělení B.U.B.
Bilance - lahvové oddělení B.U.B.
Hrubá rozvaha
Inventura k 31. 12. 1922
Inventura k 31. 12. 1923
(lahve, skleněné tyče, tabulové sklo)
Měsíční výkazy obratu
Inventární soupis skladu v Jablonci n. Nisou a jeho poboček
Výtahy z kont - lahvové oddělení B.U.B.
Výpisy zůstatků ze saldo kont k prosinci 1931
Přehled rezerv
Zúčtovací kniha (Verrechnungsbuch)
IV. NÁKUP A ODBYT
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Sdružení výrobců tyčového skla - podmínky prodeje
Kartelová dohoda s firmou Lukeš & Comp., Flaschenfabrik in
Prag, G.m.b.H.
Rakouský lahvářský kartel
Návrh smlouvy mezi Bőhmische Union Bank jako zástupkyní
sdružených lahváren a grófem Lászlem Károlyim
Smlouva mezi Sdružením výrobců lahví a Vaterländischen
Mechanischen Flaschenfabrik, A.G., Budapest
Dohoda Verkaufsgemeinschaft bőhmischen Tafelglasfabriken,
A.G., Prag s výrobci tabulového skla
Návrh kartelové dohody výrobců lahví
Dohoda výrobců tyčového skla
Jednání spojených tabuláren s prodejními společnostmi
Vitreou, Fenestrou a Kristallií o kontingentu
(zápisy z porad, dohody, přehledy dodávek a exportních kvót)
Strana 12/606
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
Jednání českých výrobců lahví se Societa anonima per l´
Industria del Vetro, Fiumicino
(zápisy z jednání, dohody)
Dodávky lahví do Turecka
(poskytnutí státní záruky, smlouva)
Dohody s Dánskem týkající se plnění dodávek
Konvenium čsl. továren na láhve
(kontingentní jednání, dohoda o výhradním zastupování v
prodeji, náhrady za mléčné láhve)
Seznam odběratelů
Přehledy dodacích cen
Ceník tyčového skla
Základní ceník lahví
Korespondence s Verkaufsgemeinschaft bőhmischer
Tafelglasfabriken, A.G., Prag
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Korespondence s firmou Mammo-Glas, G.m.b.H., Bremen
Obchodní korespondence s belgickými firmami týkající se
exportu lahví
1926-1929
kt 25
1931-1932
kt 25
1931-1935
1937-1938
kt 25
kt 25
1927-1929
1928-1937
1933
1933
1928-1929
kt
kt
kt
kt
kt
25
25
26
26
26
1930
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1933
1936-1937
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
26
27
27
28
28
28
29
29
29
1913
1931-1939
kt 30
kt 30
1931
1935
kt 30
kt 30
1942
kt 30
1919-1940
1926-1934
1934-1941
kt 30
kt 30
kt 30
1926-1927
1935-193619
40
19361940
1928-1943
1925-1946
1929-1938
1929-193119
40
kt 30
kt 30
V. VÝROBA
188
189
190
191
192
Seznam součástek Owensova stroje na výrobu lahví
Pittsburgh - technologie tažení skla
(popis metody, licenční poplatky, jednání s Holandskem,
patentové záležitosti, náklady, zkušební provoz v Oloví)
Výroba tyčového skla - zprávy pro Hanse Fischmanna
Přehled provozní doby pecí v huti na tyčové sklo ve Mstišově
v období 1.1.1931-28.5.1935
Provozní zpráva za rok 1941
VI. TECHNICKÁ DOKUMENTACE
A. STAVEBNÍ
1. Situační a polohopisné plány
193
194
195
Továrna na skleněné tyče Mstišov (9 ks)
Továrna na tabulové sklo Dubí (6 ks)
Továrna na výrobu lahví Lesní brána (11 ks)
2. Provozní budovy
a.) Vany
196
197
Sklářská tavicí vana v Oloví (17 ks)
Vana I (9 ks)
198
199
200
201
202
Vana
Vana
Vana
Vana
Vana
II (4 ks)
III (17 ks)
IV (56 ks)
V (32 ks)
VI (11 ks)
Strana 13/606
kt
kt
kt
kt
kt
30
30
31
31
31
203
Vana VII
(22 ks)
1925-1940
kt 31
1897
19121931193
3
1912-192919
39
19121939194
1
1925-1941
19261930193
5
1927
1927
1929-1945
19301935193
8
1935
19381941
1941-1946
kt 32
kt 32
1926-1940
1927-1944
19281940
1928-1940
19281946
19291940
1929-1940
1929-1940
1930
1935
1937-1938
1939-1940
1940
1942
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
1912-1948
1930-1944
1934-1943
kt 33
kt 34
kt 34
b.d.
b.d.
1908-1934
1920-193519
44
1923
1933-1944
1935
1942
1942
kt
kt
kt
kt
34
34
34
34
kt
kt
kt
kt
kt
34
34
34
34
34
18971910192
7-1939
kt 35
b.) Výrobní prostory
204
205
Pánvová pec (2 ks)
Chladicí věž (5 ks)
206
Chladicí pec (8 ks)
207
Míchárna (8 ks)
208
209
Řezárna (6 ks)
Huť Mstišov (4 ks)
210
211
212
213
Laboratoř (7 ks)
Řezárna a balírna (2 ks)
Pánvárna (11 ks)
Balírna (7 ks)
214
215
216
Nákladiště (1 ks)
Třídírna (2 ks)
Kulovací mlýn (5 ks)
kt 32
kt 32
kt 32
kt 32
kt
kt
kt
kt
32
32
32
32
kt 32
kt 32
kt 32
c.) Jiné prostory
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
Generátorová stanice (8 ks)
Skladovací prostory a kolny (40 ks)
Sklad písku (5 ks)
Kotelna (8 ks)
Truhlárna a tesařská dílna (2 ks)
Strojovna a kovárna (2 ks)
Vrátnice (6 ks)
Garáže (7 ks)
Elektrostanice a zámečnická dílna (1 ks)
Kotelna a strojovna (3 ks)
Strojovna turbíny (5 ks)
Kryt protiletecké obrany (2 ks)
Vstup do závodu Lesní brána (1 ks)
Tábor ruských zajatců na Lesní bráně (1 ks)
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
3. Dělnické domy a kanceláře
231
232
233
Dělnické domy a byty (32 ks)
Užitkové budovy pro osazenstvo a mužstvo (15 ks)
Kanceláře (11 ks)
4. Doly
234
235
236
237
Mapa důlních měr Lobkoviců (1 ks)
Franz Josef Pozorka (1 ks)
Heribert Košťany (10 ks)
Svornost Pozorka (9 ks)
238
239
240
241
242
Korunní princ Košťany (1 ks)
Otakar Košťany (22 ks)
Novoobdařené štěstí Pozorka (4 ks)
Pískovna Sylvestr, spol. s r. o., Ledvice (5 ks)
Kamenolom Želenice nad Bílinou (3 ks)
5. Ostatní
243
Ohnivzdorné tvárnice, nástavce, svorníky (27 ks)
Strana 14/606
244
245
246
247
Komíny (9 ks)
Vedení plynu, vody, topení, chlazení a osvětlení
(23 ks)
Sloupy a konstrukce (5 ks)
Střechy a střešní konstrukce (17 ks)
248
Rybník (3 ks)
249
250
Oplocení a hrazení (4 ks)
Můstky a přemostění (10 ks)
1909-1930
1910-1936
kt 35
kt 35
19131938
1919-1944(1
951)
19221927193
3
1930-1938
1932-1938
kt 35
kt 35
19081914
1909-1915
19201954
1928
1941
kt
kt
kt
kt
kt
36
36
36
36
36
b.d.
1911-1941
1914
1925-1938
1929
kt
kt
kt
kt
kt
36
36
36
36
36
1902-1929
1905-1928
1907-1931
19201923192
7
19211926
1926
1926-1937
1938
kt
kt
kt
kt
36
37
37
37
kt
kt
kt
kt
37
37
37
37
1902-1943
kt 37
kt 35
kt 35
kt 35
B. STROJNÍ
1. Stroje sklářské
251
252
253
254
255
Drtič kamene v míchárně (3 ks)
Owensův stroj na výrobu lahví (9 ks)
Koncová forma pro Owensův AE stroj (2 ks)
Tažný sklářský stroj (10 ks)
Člunky do strojů Roirant a Lagena (4 ks)
2. Stroje těžební a přepravní
256
257
258
259
260
Rýpadlo s výškovým rýpáním (1 ks)
Vozíky, pásy a jiná přepravní zařízení (15 ks)
Mostní váha (1 ks)
Vlečka a lanovka (10 ks)
Ruční jeřáb (2 ks)
3. Stroje elektrické a parní
261
262
263
264
Kotle (14 ks)
Generátory (24 ks)
Pumpy (34 ks)
Kompresory (5 ks)
265
266
267
268
Ventilátory (15 ks)
Vodní torpédo (1 ks)
Turbíny (5 ks)
Brown-Boveri (3 ks)
C. NEZAŘAZENÁ
269
Technická dokumentace nezařazená a bez popisu
Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov
(65 ks)
I. VEDENÍ A SPRÁVA
A. Statutární a správní záležitosti
B. Majetkoprávní záležitosti
C. Organizační
D. Investice
Strana 15/606
E. Revize
II. ZAMĚSTNANCI
III. ÚČETNICTVÍ
IV. NÁKUP A ODBYT
V. VÝROBA
VI. TECHNICKÁ DOKUMENTACE
A. STAVEBNÍ
1. Situační a polohopisné plány
2. Provozní budovy
a.) Vany
b.) Výrobní prostory
c.) Jiné prostory
3. Dělnické domy a kanceláře
4. Doly
5. Ostatní
B. STROJNÍ
1. Stroje sklářské
2. Stroje těžební a přepravní
3. Stroje elektrické a parní
C. NEZAŘAZENÁ
Inventář
Strana 16/606
ÚŘEDNÍ KNIHY
Instrukce
1
Instrukce pro panství Krásný Les, Chvojno a Předlice
1630
Karton 1
Dekretní knihy
2
3
Schw 36
Dekretní kniha poddanských suplik
1706-1781
Dekretní kniha k řízení hospodářství a úřadu se záznamy o
1747-1861
uzavřených sňatcích poddaných z jiných panství a propuštěných
poddaných z panství Krásný Les za účelem sňatku z let
1764-1771
Karton 1
Karton 2
Robotní seznamy
4
Robotní seznam panství Krásný Les a statků Předlice a
Pnětluky
Robotní seznam
5
1777-1778
Karton 3
1848
Karton 3
1829-1835
1836-1841
1842-1844
1845-1848
1849-1850
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1837-1842
1843-1845
1846-1849
Karton 3
Karton 3
Karton 3
1837-1842
1843-1845
1846-1848
Karton 3
Karton 3
Karton 3
1840-1849
1843-1849
1847-1850
1843-1844
1845-1847
1848-1850
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1830
Karton 3
Vrchnostenská povolení (sňatek, pobyt, učení atp.)
Protokoly udělených vandrovních knížek
6
7
8
9
10
Schw
Schw
Schw
Schw
Schw
23
24
25
26
27
Protokol
Protokol
Protokol
Protokol
Protokol
udělených
udělených
udělených
udělených
udělených
vandrovních
vandrovních
vandrovních
vandrovních
vandrovních
knížek
knížek
knížek
knížek
knížek
3
3
3
3
3
Protokoly o přijatých/propuštěných poddaných z/do jiných
jurisdikcí
Protokoly o přijatých poddaných z jiných jurisdikcí
11
12
13
Schw 28
Schw 32
Schw 33
Protokol o přijatých poddaných z jiných jurisdikcí
Protokol o přijatých poddaných z jiných jurisdikcí
Protokol o přijatých poddaných z jiných jurisdikcí
Protokoly o propuštěných poddaných do jiných jurisdikcí
14
15
16
Schw 31
Schw 29
Schw 30
Protokol o poddaných propuštěných do jiných jurisdikcí
Protokol o propuštěných poddaných do jiných jurisdikcí
Protokol o propuštěných poddaných do jiných jurisdikcí
Protokoly povolení k vystěhování, učení, sňatku, službě,
práci a pobytu
17
18
19
20
21
22
Schw
Schw
Schw
Schw
Schw
Schw
22
17
18
19
20
21
Protokol
Protokol
Protokol
Protokol
Protokol
Protokol
povolení
povolení
povolení
povolení
povolení
povolení
k vystěhování do
k učení
k sňatku
ke službě, práci
ke službě, práci
ke službě, práci
zahraničí
a pobytu
a pobytu
a pobytu
3
3
3
3
3
3
Soupis branců
23
Soupis branců pro panství Kráný Les (odvodní okrsek 42)
Strana 17/606
Výpis z katastru
24
Výpis z katastru - opis výpisu (1757) z katastru z roku 1718
učiněný v roce 1832
(1718)1832
Karton 3
1884
Karton 3
Pozemková kniha Krásný Les
(1642)16791718
Kniha --
Pozemková kniha Krásný Les
1685-1794
Karton 4
Pozemková kniha Krásný Les
1672-1794
Karton 5
Pozemková kniha Krásný Les, Petrovice, Nakléřov
1782-1793
Karton 6
Hlavní pozemková kniha Krásný Les
1785-1849
Karton 6
Hlavní pozemková kniha Krásný Les
1798-1850
Karton 7
Hlavní pozemková kniha Krásný Les
1830-1849
Karton 7
Pozemková kniha Krásný Les
1852-1882
Karton 8
Kniha listin Krásný Les
1794-1808
Karton 9
Kniha listin Krásný Les
1807-1834
Karton 10
Kniha listin Krásný Les
1835-1873
Karton 11
Pozemková kniha Nakléřov
(1653)16791718
Karton 12
Pozemková kniha Nakléřov, Telnice
1675-1801
Karton 13
Hlavní pozemková kniha Nakléřov, Telnice
1791-1850
Karton 14
Kniha listin Nakléřov, Telnice
1801-1852
Karton 15
Parcelační protokol
25
Schw 43
Parcelační protokol Krásný Les
Pozemkové knihy
Hlavní pozemkové knihy a knihy listin
Krásný Les (Petrovice, Nakléřov)
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
OS
Chabařovice
160
OS
Chabařovice
161
OS
Chabařovice
162
OS
Chabařovice
163
OS
Chabařovice
209
OS
Chabařovice
210
OS
Chabařovice
211
OS
Chabařovice
167
OS
Chabařovice
164
OS
Chabařovice
165
OS
Chabařovice
166
Nakléřov, Telnice
37
38
39
40
OS
Chabařovice
176
OS
Chabařovice
177
OS
Chabařovice
205
OS
Strana 18/606
Chabařovice
178
Petrovice
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
OS
Chabařovice
168
OS
Chabařovice
169
OS
Chabařovice
170
OS
Chabařovice
171
OS
Chabařovice
185
OS
Chabařovice
207
OS
Chabařovice
208
OS
Chabařovice
175
OS
Chabařovice
172
OS
Chabařovice
173
OS
Chabařovice
174
Pozemková kniha Petrovice
1572-1628
Karton 16
Pozemková kniha Petrovice
(1640)16791718
Kniha --
Pozemková kniha Petrovice
(1674)17191799
Kniha --
Pozemková kniha Petrovice
(1678)17191795
Kniha --
Hlavní pozemková kniha Petrovice
1778-1850
Karton 17
Hlavní pozemková kniha Petrovice
1783-1850
Karton 18
Hlavní pozemková kniha Petrovice
1800-1850
Karton 19
Pozemková kniha Petrovice
1837-1880
Karton 20
Kniha listin Petrovice
1794-1819
Karton 21
Kniha listin Petrovice
1807-1830
Karton 22
Kniha listin Petrovice
1829-1841
Karton 23
1637-1680
1679-1800
Karton 24
Karton 24
1771-1850
Karton 25
1799-1877
Karton 26
Velké a Malé Chvojno
52
53
54
55
Pozemková kniha (fragment) Velké a Malé Chvojno
OS
Pozemková kniha Velké a Malé Chvojno
Chabařovice
180
OS
Hlavní pozemková kniha Velké a Malé Chvojno
Chabařovice
204
OS
Kniha listin Velké a Malé Chvojno
Chabařovice
183
Vedlejší (dokladové) pozemkové knihy pro celé panství
Knihy listin pro celé panství
56
57
OS
Kniha listin pro celé panství. Zápisy z let 1796-1824 v knize 1822-1840
Chabařovice testamentů (inv. č. 72)
193
OS
Kniha listin pro celé panství
(1834)1840Chabařovice
1848
194
Strana 19/606
Karton 27
Karton 28
58
OS
Kniha listin pro celé panství
Chabařovice
195
1845-1867
Karton 29
Kniha soudních smluv a protokolů
(1787)17881825
Karton 30
Kniha kvitancí a smluv (zejména pronájmy a svatební smlouvy)
1788-182717
95-1816
Karton 30
Knihy smluv a kvitancí
59
60
61
62
63
64
OS
Chabařovice
196
OS
Chabařovice
197
OS
Chabařovice
184
OS
Chabařovice
198
OS
Chabařovice
199
OS
Chabařovice
200
Kniha soudních smluv a protokolů (zejména pronájmy a svatební 1815-1849
smlouvy)
Karton 31
Kniha kvitancí
1819-1835
Karton 32
Kniha kvitancí
(1814)18351842
Karton 33
Kniha kvitancí
(1813)18421867
Karton 34
Kniha obligací
(1785)17881815
Karton 35
Kniha obligací
1815-1827
Karton 36
Kniha obligací
1816-1844
Karton 37
Kniha obligací
1817-1837
Karton 38
Kniha obligací
1835-1844
Karton 39
Kniha obligací
1840-1867
Karton 40
1788-1816
Karton 41
(1784)17881824
Karton 41
1788-1834
Karton 42
1795-1823
Karton 42
Knihy obligací
65
66
67
68
69
70
OS
Chabařovice
186
OS
Chabařovice
187
OS
Chabařovice
188
OS
Chabařovice
189
OS
Chabařovice
190
OS
Chabařovice
191
Knihy rozsudků
71
OS
Kniha rozsudků
Chabařovice
201
Knihy pozůstalostní agendy
72
73
74
OS
Kniha testamentů, soudních ocenění a listin
Chabařovice
192
OS
Kniha přihlášených dědiců
Chabařovice
241
OS
Kniha dělených pozůstalostí
Chabařovice
202
Strana 20/606
75
Protokol pozůstalostních řízení
1820-1840
Karton 43
1802-1850
Karton 43
1794-1878
Karton 44
b. d.
Karton 45
dětí a
příslušných
1850
Karton 45
dětí a
příslušných
1850
Karton 45
Podací protokol in politicis
1814
Karton 45
Podací protokol in politicis
1815
Karton 45
Podací protokol in politicis
1816
Karton 45
Podací protokol in politicis
1817
Karton 46
Podací protokol in politicis
1818
Karton 46
Podací protokol in politicis
1819
Karton 46
Podací protokol in politicis
1821
Karton 46
Podací protokol in politicis
1822
Karton 46
Podací protokol in politicis
1823
Karton 46
Podací protokol in politicis, abecední seznam obdržených
cirkulářů krajského úřadu
Podací protokol in politicis
1825
Karton 46
1825
Karton 46
Podací protokol in politicis
1826
Karton 46
Podací protokol in politicis
Podací protokol in politicis
Index k podacímu protokolu
Podací protokol in politicis
Index k podacímu protokolu
1827
1828
1828
1829
1829
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Emfyteutické pozemkové knihy
76
77
OS
Emfyteutická hlavní pozemková kniha
Chabařovice
212
OS
Emfyteutická pozemková kniha - kniha listin
Chabařovice
240
Repertář majitelů pozemků
78
OS
Repertář majitelů pozemků
Chabařovice
203
Sirotčí rejstříky
79
80
OS
Chabařovice
242
OS
Chabařovice
243
Sirotčí rejstřík - též seznam nemanželských
opatrovanců (rejstřík s odkazy na signatury
spisů)
Sirotčí rejstřík - též seznam nemanželských
opatrovanců (rejstřík s odkazy na signatury
spisů)
SPISY
POMŮCKY
Podací protokoly a indexy k podacím protokolům
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Publ.
1-1/18
Publ.
1-1/19
Publ.
1-1/20
Publ.
1-1/21
Publ.
1-1/22
Publ.
1-1/23
Publ.
1-1/25
Publ.
1-1/26
Publ.
1-1/27
Publ.
1-1/29
Publ.
1-1/30
Publ.
1-1/31
Strana 21/606
46
47
47
47
47
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Schw 4
Schw 5
Schw 6
Schw 9
Schw 10
Schw
Schw
Schw
Schw
Schw
12
13
14
15
16
Podací protokol in politicis
Index k podacímu protokolu
Podací protokol in politicis
Index k podacímu protokolu
Podací protokol in politicis
podacího protokolu)
Podací protokol in politicis
Podací protokol in politicis
Podací protokol in politicis
Podací protokol in politicis
Podací protokol in politicis
Podací protokol in politicis
Podací protokol in politicis
Podací protokol in politicis
Podací protokol in politicis
Podací protokol in politicis
Podací protokol in politicis
Podací protokol in politicis
Podací protokol in politicis
Podací protokol in politicis
Podací protokol in politicis
Podací protokol
(index-rejstřík součástí
(s rejstříkem)
(s rejstříkem)
(s rejstříkem)
(s rejstříkem)
(s rejstříkem)
(s rejstříkem)
(s rejstříkem)
(s rejstříkem)
(s rejstříkem)
- torzo (končí 10. června)
(s rejstříkem)
(s rejstříkem)
(s rejstříkem)
(s rejstříkem)
(s rejstříkem)
1830
1830
1831
1831
1832
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
47
47
48
48
48
1833
1834
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1869
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
48
49
49
49
50
50
50
51
51
51
52
52
52
53
53
53
SPISY
Registratura z 1. poloviny 19. století
Publicum - torzo
119
120
121
122
123
124
125
126
Publ.
III/1-11
Publ.
IV/4-69
Publ.
V-1837/1-17
Publ.
V-1846/12-1
9
Publ.
V-1847/1-11
Publ.
V-1848/1-9
Publ.
VI-1834/1-1
1
Stavební a pozemkové záležitosti (stavební povolení, hraniční 1831-1835
spory, spor o vedení vodovodu, pronájem pozemku)
Postupy a prodeje nemovitostí
1835-1836
Karton 54
Patronát (kostelní pokladny; kooperátor v Kr. Lese; škola a
(1797)1837hřbitov V. Chvojno; špitál, škola a fara Kr. Les aj.)
1838
Patronát (škola Kr. Les; kostel Petrovice; kostelní účty aj.) 1840-1848
Karton 54
Patronát (mešní nadace; lokalista Nakléřov; kostelní
pokladny; fara Petrovice; škola Nakléřov aj.)
Patronát (školská a kostelní nadace Nakléřov)
1836-1849
Karton 54
(1843)18461848
1825-1835
Karton 54
1814-1849
Karton 54
Dělení hospodářství a pozemků; stavba silnic, cest a mostů
Nesignované spisy (příspěvky postiženým válečnými událostmi
1814, erární finanční zálohy, pasy, robota)
Judiciália
Pozůstalostní a poručnické spisy
Znepřístupněné pozůstalostní a poručnické spisy
Pozůstalostní a poručnické spisy nezpřístupněné (A-F)
Pozůstalostní a poručnické spisy nezpřístupněné (G-Hei)
Strana 22/606
Karton 54
Karton 54
Karton 54
Pozůstalostní a poručnické spisy nezpřístupněné (Hie-J)
Pozůstalostní a poručnické spisy nezpřístupněné (K-M)
Pozůstalostní a poručnické spisy nezpřístupněné (N-Ritschel,
Elisabeth)
Pozůstalostní a poručnické spisy nezpřístupněné (Ritschel,
Franz-Ru)
Pozůstalostní a poručnické spisy nezpřístupněné (S-Sch)
Pozůstalostní a poručnické spisy nezpřístupněné (Se-U)
Pozůstalostní a poručnické spisy nezpřístupněné (W-Z)
127
128
128
Pozůstalostní a poručnické spisy A
Pozůstalostní a poručnické spisy B (Ba-Beil, Appolonia)
Pozůstalostní a poručnické spisy B (Beil, Franz-Ben)
128
128
129
130
131
132
133
Pozůstalostní
Pozůstalostní
Pozůstalostní
Pozůstalostní
Pozůstalostní
Pozůstalostní
Pozůstalostní
133
134
134
135
136
137
138
138
138
138
138
138
Pozůstalostní a poručnické spisy
Pozůstalostní a poručnické spisy
Pozůstalostní a poručnické spisy
Pozůstalostní a poručnické spisy
Pozůstalostní a poručnické spisy
Pozůstalostní a poručnické spisy
Pozůstalostní a poručnické spisy
Pozůstalostní a poručnické spisy
Pozůstalostní a poručnické spisy
Pozůstalostní a poručnické spisy
Pozůstalostní a poručnické spisy
Pozůstalostní a poručnické spisy
Heinrich-Küsslich)
Pozůstalostní a poručnické spisy
Pozůstalostní a poručnické spisy
Pozůstalostní a poručnické spisy
Pozůstalostní a poručnické spisy
Pozůstalostní a poručnické spisy
Pozůstalostní a poručnické spisy
Pozůstalostní a poručnické spisy
Pozůstalostní a poručnické spisy
Elisabeth-Ritschel, Christian)
Pozůstalostní a poručnické spisy
Ignatz-Ritschel, Josepha)
Pozůstalostní a poručnické spisy
Karolina-Rotter)
Pozůstalostní a poručnické spisy
139
140
141
142
143
143
144
144
144
144
144
a
a
a
a
a
a
a
poručnické
poručnické
poručnické
poručnické
poručnické
poručnické
poručnické
spisy
spisy
spisy
spisy
spisy
spisy
spisy
Karton 55
Karton 55
Karton 56
G (Ga-Gri)
H (Ha-He)
H (Hi-Hu)
Ch
I
J
K (Ka-Ki)
K (Kla-Kle)
K (Kli-Ko)
K (Kra-Kri)
K (Kro-Kühnel, Franz)
K (Kühnel,
1812-1848
1798-1849
(1768)17871850
1787-1848
1806-1850
1840-1846
1819-1845
1804-1855
1787-1850
(1802)18131887
1795-1844
1768-1850
1795-1850
1832-1842
1805-1830
1788-1877
1806-1850
1796-1873
1789-1850
1793-1848
1797-1848
1791-1881
L
M
N
O
P
P
R
R
B (Ber-Bl)
B (Bo-Bu)
C, Č
D
E
F
G (Gro-Gu)
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
57
58
58
58
58
59
61
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
60
62
63
64
64
64
65
66
67
68
69
70
1787-1849
1785-1850
1810-1891
1836
1803-1850
1792-1849
1795-1849
1791-1872
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
71
72
73
73
73
74
75
76
R (Ritschel,
1784-1850
Karton 77
R (Ritschel,
1788-1850
Karton 78
R (Ru)
1789-1849
Karton 79
(Pa)
(Pe-Pu)
(Re-Ritchel, Anton)
(Ritschel,
Strana 23/606
145
145
145
145
Pozůstalostní a
Pozůstalostní a
Pozůstalostní a
Pozůstalostní a
Anna-Schönbach,
Pozůstalostní a
Pozůstalostní a
Schönberg)
Pozůstalostní a
Pozůstalostní a
Pozůstalostní a
Pozůstalostní a
Pozůstalostní a
Pozůstalostní a
Pozůstalostní a
Pozůstalostní a
145
145
146
147
148
149
149
149
150
150
poručnické
poručnické
poručnické
poručnické
Ignaz)
poručnické
poručnické
spisy
spisy
spisy
spisy
S
S
S
S
spisy S (Sa-Se)
1793-1888
spisy S (Schönbach, Johann Georg - 1805-1850
Karton 80
Karton 83
poručnické
poručnické
poručnické
poručnické
poručnické
poručnické
poručnické
poručnické
spisy
spisy
spisy
spisy
spisy
spisy
spisy
spisy
1745-1849
1794-1850
1815-1849
1806-1880
1789-1867
1775-1850
1795-1884
1796-1868
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1839-1840
1837-1840
Karton 104
Karton 104
1838-1840
1838-1839
Karton 104
Karton 104
1839-1840
1830-1839
Karton 104
Karton 104
1838-1839
Karton 104
1839
Karton 104
1839
Karton 104
1811-1817
Karton 102
1838-1839
1840
Karton 104
Karton 104
1838-1839
Karton 104
1838
1838
1838
Karton 104
Karton 104
Karton 104
1838-1839
1838-1839
1838
Karton 104
Karton 104
Karton 103
1838
Karton 103
1836-1838
1838
Karton 103
Karton 104
T
U
V
W
W
W
Z
Z
(Scha-Schn)
(Str-Sty)
(Schr-Sto)
(Schönbach,
(Wa-Wi)
(Wod-Wolf, Joseph)
(Wolf, Josepha-Wor)
(Zechel, Joseph-Zi)
(Zd-Zechel, Franz)
1792-1869
1793-1847
1803-1850
1799-1848
Karton
Karton
Karton
Karton
81
85
84
82
86
87
87
88
89
90
92
91
Soudní agenda - zejména spory a přestupky
Registraturní systém z počátku 19. století (fascikl I-VII)
Spory (fascikl I)
151
151
I/128
I/139
151
151
I/138
I/137
151
151
I/135
I/134
151
I/133
151
I/132
151
I/131
151
I/17
151
151
I/129
I/150
151
I/125
151
151
151
I/124
I/123
I/122
151
151
151
I/121
I/?
I/120
151
I/119
151
151
I/116
I/130
Johann Franz Walter a Franz Walter-otec (Nakléřov) - dluh
Theresia Ekelt a rodina Müller z Nakléřova - dluh (srv. sign.
I/154)
Klara Kny a Franz Zechel (Kr. Les) - exekuce
Advokát Kožiscek jako kurátor pozůstlosti po Ferdinandu
Wagnerovi a právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující
Christiana Plomera - dluh
Ferdinand Neuber a Anna Kühnel (Kr. Les) - dluh
Karl Gottlob Sickert (Pirna) a Franz Schönbach (Petrovice) dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Johannu Rehn
(Kr. Les) a Ferdinand Gröschel (Kr. Les) - dluh
Karl Gottlob Sickert (Pirna) a Anton Kühnel (Petrovice) dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující manžele
Franze a Johannu Schmiedovi (Mikulášovice) a manželé Tobias a
Maria Stolleovi - dluh
Sourozenci Wenzela Ritschela a Theresia Ritschel - svatební
smlouva
Theresia Philipp a Dorothea Hackel (Telnice) - dluh
Joseph Schönbach (Petrovice) a Josef Hoyer (Ústí nad Labem) dluh (ocenění majetku)
Franz Hacker jako poručník nezletilé dcery Anny a Ferdinand
Gröschel (všichni Kr. Les) - nemanželská dcera, úhrada
nákladů
Klara Kny a Ferdinand Kühnel (Kr. Les) - dluh
Benedikt Nitsche a Anton Friedel (oba Kr. Les) - dluh
Anton Ritschel (Knínice) jako zplnomocněnec dědiců Marie Anny
Krauspenhaar a Adrian Ruprecht (Petrovice) - dluh
Joseph Trenkwitz (Kr. Les) a Ferdinand Bernhard - dluh
Franz Kliem a Franz Kühnel (Petrovice) - dluh
Franz Joseph Hieke (Panenská) a Anton Schönbach (Petrovice) dluh
Joseph Trenkwitz (Kr. Les) a August Schönbach (Petrovice) dluh (ocenění majetku)
Johanna Settmacher a Joseph Ruprecht (oba Petrovice) - dluh
Franz Walter a Franz Walter-otec (Nakléřov) - koupě domu čp.
33
Strana 24/606
151
151
I/160
I/172
151
151
I/171
I/170
151
151
I/168
I/167
151
I/166
151
I/165
151
I/164
151
151
151
I/163
I/140
I/161
151
I/148
151
I/159
151
I/158
151
I/157
151
I/156
151
151
I/155
I/154
151
I/153
151
I/152
151
I/108
151
151
I/162
I/32
151
151
I/115
I/42
151
I/41
151
151
I/?
I/40
151
I/39
151
I/38
151
151
I/36
I/35
151
151
I/44
I/33
Wenzl Škoda a Karolina Tuth (Kr. Les) - dluh
Johann Georg Rosenkranz a Wenzel Müller (oba Kr. Les) - spor
o dřevo a oves
Franz Wolf a Augustin Wolf (oba Petrovice) - dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) jako kurátor
pozůstalosti po Franzovi Lehmannovi a Anton Beil (Nakléřov) dluh
Anton Ast a Franz Schönbach (oba Petrovice) - dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Karla
Gottloba Sickerta a Franz Körtel (Petrovice) - dluh
Vinzenz Kühnel a Franziska Ritschel, Franz Joseph Streit
(všichni Kr. Les) - dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) jako kurátor
pozůstalosti po Florianu Krahlovi a Anton Kühnel (Petrovice)
- dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) jako kurátor
pozůstalosti po Johannu Georgovi Schönbachovi a Ferdinand
Schönbach (Petrovice) - dluh
Joseph Ritschl a Joseph Rehn (Kr. Les) - splacení půjčky
Anna Buxbaum (Praha) a Joseph Hieke (Petrovice) - dluh
Anton Zinnert a Anton a Franz Schönbachovi (všichni
Petrovice) - výmaz darovací listiny na hospodářství čp. 25,
Petrovice
Anton Ritschel (Knínice) jako zplnomocněnec dědiců Marie Anny
Krauspenhaar a Franz Wolf (Petrovice) - dluh
Anton Ritschel a Franz Ruhmig (oba Petrovice) - hranice mezi
mezi jejich statky
Franziska Klepsch a Herrmann Fridl (oba Kr. Les) - zaopatření
nemanželského syna Stefana
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Franze
Antona a Veroniku Fritschelovi a Josef Wolf (Petrovice) výměnek
Johanna Blumentritt (Petrovice) - pozůstalost po manželovi.
Mariana Beil a Franz Vogel (oba Kr. Les) - nemanželské dítě
Joseph Brand a Franz Streit (oba Kr. Les) - zřízení příkopu
Theresia Ekelt a rodina Müller z Nakléřova - dluh (srv. sign.
I/139)
Maria Anna Schönbach, roz. Kühnel a Franz Kühnel (oba
Petrovice) - kráva-dojnice
J. G. Schenzer (Vídeň) a Joseph Hiecke (Petrovice) - dluh
(včetně ocenění majetku)
Anton Settmacher a Franz Settmacher (oba Petrovice) - tříletý
vůl
Wenzl Škoda a Franz Umlauft (Nakléřov) - dluh
Wenzel Ekkel a dr. John jako pozůstalostní správce Franze
Rehna - dluh
Rosalia Umlauft a Valentin Böhm - dluh
Franz Schöbitz (Ústí nad Labem) a Johann Georg Rosenkranz
(Kr. Les) - dluh
Michel Nikl (Jílové) a Johann Georg Schönbach (Petrovice) dluh
Anton Beil a Franz Walter - dluh
Anton a Franziska Picha a Theresia Umlauft (všichni Kr. Les)
- dluh
Florian Umlauft (Ústí nad Labem) a kurátor Franze Rehna,
vdova Johanna Rehn (Kr. Les) - dluh
Franz Kühnel a Franz a Klara Schalke (všichni Petrovice) dluh
Ignaz Schlattner (Sněžník) a Joseph Wolf (Petrovice) - dluh
Appolonia Kliem v zastoupení manžela Wenzela Kliema a Joseph
Settmacher (všichni Petrovice) - dluh
Joseph Hacker (Nakléřov) a Franz Klöpsch (Kr. Les) - dluh
August Krahl jako zástupce dcery Theresie a Anton Zechl
Strana 25/606
1841
1842
Karton 104
Karton 105
1843-1844
1843
Karton 105
Karton 105
1841-1842
1842-1843
Karton 105
Karton 105
1841-1842
Karton 105
1841-1842
Karton 105
1841-1842
Karton 105
1842
1840-1842
1835-1843
Karton 105
Karton 104
Karton 105
1840
Karton 104
1841
Karton 104
1841
Karton 104
1841
Karton 104
1833-1841
Karton 104
1840
1837-1841
Karton 104
Karton 104
1841-1842
Karton 104
1841-1843
Karton 104
1837
Karton 103
1842-1848
1824-1826
Karton 105
Karton 102
1838
1825-1826
Karton 103
Karton 103
1825
Karton 103
1827-1828
1824
Karton 103
Karton 102
1825-1829
Karton 102
1824
Karton 102
1824-1825
1823-1824
Karton 102
Karton 102
1825
1823
Karton 103
Karton 102
151
I/45
151
I/31
151
151
I/30
I/29
151
I/28
151
151
151
I/26
I/25
I/23
151
151
151
I/20
I/18
I/34
151
I/66
151
I/175
151
I/107
151
151
151
I/106
I/105
I/104
151
I/103
151
I/102
151
I/101
151
151
I/100
I/43
151
151
I/91
I/109
151
151
I/63
I/62
151
151
151
I/59
I/56
I/50
151
I/49
151
I/48
151
I/47
151
I/46
151
I/99
151
151
151
I/250
I/232
I/259
(všichni Kr. Les) - nemanželské dítě
Johanna Klaus, v zastoupení svého otce Floriana Klause a
Florian Wolf (všichni Petrovice) - zaopatření nemanželské
dcery Anny
Franz Müller - konkurs; Franz Müller a Joseph Rupprecht (oba
Petrovice) - dluh
Joseph Ruprecht a Franz Kliem (oba z Petrovic) - dluh
Johann Georg Nitsche (jako zástupce dcery Mariany) a Franz
Beke - zaopatření nemanželské dcery Anny
Joseph Schubert (Probstau), věřitel Barbary Loblin a Florian
Hahmann (Petrovice) - dluh
Anton Kühnel (Petrovice) a Theresia Weigend (Kr. Les) - dluh
Josepf Fuck (Ústí nad Labem) a Wenzel Hieke (Kr. Les) - dluh
Karl Kurzbek, Anton Klapsch a Johann Wenzel Güttler (všichni
z Nakléřova) - dluh
Anton Bail a Anton Klöpsch (oba Nakléřov) - dluh
Franz Rehn a Anton Rosenkranz (oba Krásný Les) - dluh
Elisabeth Pöhlich (Libouchec) a Anton Klepsch (Nakléřov) nemanželský syn August
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Marii Annu
Gütler a Franz Ehrlich (Nakéřov) - dluh
Anton Friedl a Theresia Zechel (oba Kr. Les) - splacení
půjčky
Klara Beil (Kr. Les) a poručník jejího nemanželského syna
Wenzela Josef Guth a Wenzel Walter (otec) - podpora dítěte a
náhrada nákladů v šestinedělí matky
Anton Haker a Franz Haker (Nakléřov) - dluh
Anton, Ferdinand, Mariana Krahl a Franz Krahl - dluh
Maria Anna Zechel a Franz Kühnel (oba Petrovice) - placení
výživného na nemanželské dítě
Johanna Rosenkranz a Benedikt Müller jako poručníci Antona
Rosenkranze a Anna Kühnel (Kr. Les) - stavba jezu na potoce
Franz Schönbach a Johann Georg Ritschel (oba Petrovice) dluh
Ignaz a Veronika Ritschel a Joseph Kriesche - kupní práva na
dům čp. 270 v Petrovicích
Franz Kühnel a Franz Kliem (Petrovice) - dluh
Joseph Wolfram (Teplice) jako kurátor pozůstalosti po
Wenzelovi Haberovi a Florian a Franz Hahmann (Petrovice) dluh
Franz Nitsche a Gotthardt Ritschel (oba Kr. Les) - dluh
Franz Anton Fritsche a Joseph Wolf (oba Petrovice) - rušení
držby
Joseph Zechl a Franz Nitsche (oba Kr. Les) - dluh
Josef Wolf a Johann Georg Wolf, Ferdinand Wolf - sporný
prodej hospodářství
Joseph Richter a Dominik Wolf (oba Kr. Les) - žaloba
Joseph Kny a Franz Zechl (Kr. Les)
Franz Joseph Rosenkranz a Dorothea Haker - koupě domu
(vyhotovení smluv)
Mathias Sonnewend (Ústí nad Labem) a Johann Georg Klepsch
(Nakléřov) - dluh
Vinzenz Wolf, Wenzel Czar a Anton Ast (Petrovice) - krádež
hodin
Anton Purkhard (Nakléřov) a poručník Antona Wagnera
(Libouchec) - nárok na louku
Franz Zechl a Josepha, roz. Zechl v zastoupení manžela Franze
Ritschela - dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Antona
Klepsche a Joseph Rehn (Nakléřov) - dluh
Anton Zechel a Franz Joseph Rosenkranz (oba Kr. Les) - dluh
Karl Ritschel a Franz Joseph Ritschel (oba Kr. Les) - vodovod
Karl Urwantschky (Chlumec), věřitel Josepha Kackeho (Ústí nad
Strana 26/606
1825
Karton 103
1819-1832
Karton 102
1824-1828
1823-1844
Karton 102
Karton 102
1822
Karton 102
1821
1821
1820-1825
Karton 102
Karton 102
Karton 102
1817
1816-1817
1824-1825
Karton 102
Karton 102
Karton 102
1829
Karton 103
1842
Karton 105
1838
Karton 103
1837
1835-1838
1835-1837
Karton 103
Karton 103
Karton 103
1836-1838
Karton 103
1835-1838
Karton 103
1835-1838
Karton 103
1835-1838
1824-1826
Karton 103
Karton 103
1834
1837
Karton 103
Karton 103
1829
1829
Karton 103
Karton 103
1829
1828
1825-1827
Karton 103
Karton 103
Karton 103
1826
Karton 103
1848-1850
Karton 103
1826
Karton 103
1825
Karton 103
1836
Karton 103
1845-1847
1846
1847-1848
Karton 106
Karton 106
Karton 107
151
I/258
151
151
I/257
I/256
151
I/255
151
I/254
151
151
I/253
I/252
151
I/261
151
I/?
151
I/262
151
I/248
151
I/240
151
I/239
151
I/238
151
151
151
151
151
151
151
151
151
I/237
I/236
I/235
I/234
I/173
I/251
I/272
I/289
I/288
151
151
151
151
151
151
I/287
I/285
I/283
I/282
I/281
I/280
151
I/279
151
151
I/260
I/273
151
I/231
151
151
I/271
I/270
151
I/269
151
151
I/268
I/267
151
151
151
151
I/266
I/265
I/264
I/263
Labem) a Anton Trenkler (Kr. Les) - dluh
Theresia Kühnel (Větrov) a Philipp Rumich (Kr. Les) zaopatření nemanželské dcery Franzisky
Anton Streit (Kr. Les) a Franz Streit, Karl Ritschel - dluh
Anton Kral a manželé Franz a Josepha Kühnel (všichni
Petrovice) - dluh
August Leberecht (Sasko) zastoupený advokátem Friedrichem
Augustem Kellermannem a Wenzel Wolf (Petrovice) - dluh
Právník Josef Hoyer jako správce majetku Josepha Klapsche a
dědici Franze Kühnela - dluh
Wenzel Körtel a Franz Körtel (oba Petrovice) - dluh
Franz Püschel (Petrovice) a Anton Bondy (Praha) - dluh
(včetně ocenění majetku)
Franz Zappe (Libouchec) zastoupený Wenzelem Wernerem a
Augustin Liessner (Nakléřov) - dluh
Franz Tampe zastupující dceru Theresii a Franz Köhler (V.
Chvolno) - zaopatření nemanželského dítěte
Anton Tischer a manželé Dominik a Johanna Böhm (všichni Kr.
Les) - dluh
Ferdinand Gröschel (Kr. Les) a Josef Hoyer (Ústí nad Labem) dluh
David Taussig a Karl Fischer (Kr. Les) - dluh (včetně ocenění
majetku)
Karl Urwantschky (Chlumec), věřitel Franze Hatera (Český
Újezd) a Ferdinand Hacker (Kr. Les) - dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Aloisii
Ulrich a rodina Mitreiter (všichni Kr. Les) - dluh
Ludwig Siegel a Joseph Müller (oba Kr. Les) - dluh
Gotthard Ritschel a Franz Josef Fritsche (oba Kr. Les) - dluh
Anton Zechel a Franz Ruhmig (oba Kr. Les) - pronájem pozemku
Joseph Klepsch a Gabriel Daimebauer - půjčka
Franz Settmacher a Franz Anton Nitsche (oba Kr. Les) - dluh
Anton Wolf a Ignaz Wolf (oba Petrovice) - užívání cesty
Adolf Friedl (Libouchec) a Franz Walter (Kr. Les) - dluh
Johann Freud (Teplice) a Anna Fritsche (Kr. Les) - dluh
Josef Hoyer (Ústí nad Labem) a Mariana Mitreiter (Kr. Les) dluh (včetně ocenění majetku)
Franz Müller a Joseph Ritschel (Petrovice) - dluh
Franz Finze (Telnice) a Wilhelm Scheibner (Petrovice) - dluh
Josef Pohl a Augustin Mitreiter (Kr. Les) - dluh
Franz Ritschel a Joseph Wolf (oba Petrovice) - dluh
Karl Ritschel a Franz Josef Ritschel (oba Kr. Les) - dluh
Georg Weis zastupující Theresii Weis (Proboštov) a Franz
Katze (Kr. Les) - zaopatření nemanželského dítěte
Manželé Ferdinand a Theresia Schönbachovi a Josepha Schönbach
(všichni Petrovice) - dluh
Ludwig Siegel (Kr. Les) a Wenzel Beil (Nakléřov) - dluh
Franz Anton Schönberger (Věšťany) a Ferdinand a Thekla
Gröschlovi (Kr. Les) - dluh
Ferdinand Schönbach a Ignaz Schönbach (Kr. Les) - stavební
parcela
Ludwig Siegel a Josef Walter (oba Kr. Les) - dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Theresii
Rumig a Franz Rumig (Kr. Les) - dluh
Firma Hofbauer & Comp. a Franz Joseph Hiecke (Panenská) dluh
Firma Hofbauer & Comp. a Anton Kühnel (Petrovice) - dluh
Franz Anton Lehmann (L. Chvojno) a manželé Karl a Maria Anna
Fischer (Kr. Les) - dluh
Rosina Illner (Trnovany) a Joseph Hieke (Panenská) - dluh
Joseph Kammel (Teplice) a Franz Streit (Kr. Les) - dluh
Ludwig Siegel (Kr. Les) a Joseph Wolf (Petrovice) - dluh
Ludwig Siegel (Kr. Les) a Anton Ritschl (Petrovice) - dluh
Strana 27/606
1848
Karton 107
1847-1848
1847-1848
Karton 107
Karton 107
1848
Karton 107
1846-1848
Karton 107
1843-1847
1841-1847
Karton 107
Karton 107
1848
Karton 107
1847-1849
Karton 107
1847-1848
Karton 107
1847
Karton 106
1847-1848
Karton 106
1847
Karton 106
1847
Karton 106
1847-1849
1846-1847
1847
1845-1847
1843
1847-1848
1848
1847-1849
1849-1850
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
106
106
106
106
105
107
107
107
107
1848-1849
1849
1849
1849
1848-1849
1849
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
107
107
107
107
107
107
1848
Karton 107
1848
1847-1848
Karton 107
Karton 107
1844-1847
Karton 106
1848
1848
Karton 107
Karton 107
1847-1848
Karton 107
1847
1847-1848
Karton 107
Karton 107
1848
1848-1849
1848
1848
Karton
Karton
Karton
Karton
107
107
107
107
151
151
151
I/275
I/188
I/233
151
I/198
151
I/197
151
I/196
151
I/195
151
I/194
151
I/193
151
I/192
151
151
I/191
I/200
151
I/189
151
151
151
151
I/204
I/187
I/185
I/184
151
I/183
151
I/181
151
I/180
151
I/177
151
I/176
151
151
151
I/290
I/190
I/217
151
151
151
I/230
I/229
I/228
151
I/227
151
I/226
151
I/225
151
151
151
151
I/224
I/221
I/220
I/199
151
I/218
151
151
I/174
I/216
Dominik Kernich a Anton Rosenkranz (oba Kr. Les) - dluh
Anton Walter a Joseph Walter (oba Petrovice) - dluh
Marianna Beke a Anton Beke (oba Kr. Les) - příděl obilí
(výměnek)
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Marii Annu
Pieschel a Franz Lobel (Petrovice) - dluh
Wenzel Ritschel a manželé Florian a Anna Friedlovi (všichni
Kr. Les) - dluh (včetně ocenění majetku)
Joseph Hacker, Anton Wenzel, Theresia Hacker a Franz Hacker
(všichni Nakléřov) - dluh
Josef Budil (pokladník kostelní pokladny Kr. Les) a Vinzenz
Rupprecht (Petrovice) - dluh
Josef Budil (pokladník kostelní pokladny Kr. Les) a Florian a
Anna Friedlovi - dluh (včetně ocenění majetku)
Josef Budil (pokladník kostelní pokladny Kr. Les) a Franz
Wolf (Petrovice) - dluh
Karl Urwantschky (Chlumec), věřitel Franze Hiekeho a Wenzel
Müller (Kr. Les)
Karl Gottlob Sickert (Pirna) a Anton Höhnel (Nakléřov) - dluh
Karl Urwantschky (Chlumec) jako věřitel Franze Nitscheho a
Franz Joseph Fritsche (Kr. Les) - dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Antona
Krauspenhaara a Anton Höhnel (Nakléřov) - dluh
Josef Wolf a Ignaz Wolf (oba Petrovice) - užívání louky
Anton Ruprecht a Franz Güttler (oba Petrovice) - dluh
Gotthelf a Theresia Dietrich (Nakléřov) - stavební parcela
Franz Joseph Kühnel (Větrov) a Wilhelm Zechel (Kr. Les) pozemek
David Kohn (Teplice) a Anton Streit (Petrovice) - dluh
(včetně ocenění majetku)
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Appolonii
Lippmann a Theresia Lippmann (M. Chvojno) - dluh
Johann Georg Schneider a Franz Ritschel (oba Petrovice) dluh
Benedikt Müller a Joseph a Wenzl Müller (všichni Kr. Les) užívání pole
Franz Walter (Kr. Les) a manželé Joseph a Johanna Ritschelovi
(Nakléřov) - splátka 1/3 sumy hypotéky váznoucí na
hospodářství
Augustin Thiele (Čermná) a Anton Burghardt (Nakléřov) - dluh
Veronika Klaus a Theresia Kühnel (oba Petrovice) - dluh
Franz Wolf (Petrovice) - dluh kostelní pokladně Nakléřov
(včetně ocenění majetku)
Franz Walter a Joseph Rischel (oba Kr. Les) - louka
Antonia von Wiedebach a Anton Mužíček (Petrovice) - dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Andrease
Pelze a Ferdinand Gröschel - dluh
Valentin Böhm a Anton Beil (Kr. Les) - dluh (včetně ocenění
majetku)
Kornell Rumrich (Větrov) a Franz Xaver Nitsche (Nakléřov) dluh
Josefa Burghardt (Nakléřov) a Benedikt Müller (Kr. Les) dluh
Ferdinand Kühnel a Franz Streit (oba Petrovice) - dluh
Wenzl Hanke (Trmice) a Karl Beil (Petrovice) - dluh
Wenzl Walter a Philliph Friedel (oba Kr. Les) - dluh
Karl Urwantschky (Chlumec), věřitel Löbela Picka a Franz
Kühnel (Petrovice) - dluh
Manželé Johann a Anna Kolbovi (Ústí nad Labem) a Franz Joseph
Fritsche - dluh
Anton Zechel (Kr. Les) a Julius Blumberg - dluh
Karl Ritschel a Franz Josef Ritschel (oba Kr. Les) služebnost pozemková
Strana 28/606
1848
1844
1847-1848
Karton 107
Karton 105
Karton 106
1843-1845
Karton 105
1845
Karton 105
1845
Karton 105
1845
Karton 105
1845
Karton 105
1845
Karton 105
1845-1847
Karton 105
1844
1845
Karton 105
Karton 105
1844
Karton 105
1845-1847
1844
1839-1844
1841-1844
Karton
Karton
Karton
Karton
1843-1844
Karton 105
1843-1844
Karton 105
1844
Karton 105
1842-1844
Karton 105
1843
Karton 105
1848-1850
1844
1845-1846
Karton 107
Karton 105
Karton 106
1844-1847
1843-1847
1846
Karton 106
Karton 106
Karton 106
1842-1850
Karton 106
1846
Karton 106
1846
Karton 106
1845-1846
1846
1846
1845
Karton
Karton
Karton
Karton
1846
Karton 106
1843
1844-1846
Karton 105
Karton 106
106
105
105
105
106
106
106
105
151
151
151
I/215
I/214
I/213
151
I/212
151
I/209
151
151
I/208
I/207
151
151
I/205
I/219
Moritz Querner (Pirna) a Anton Banke (Banke) - dluh
Franz Kargel (M. Chvojno) - pronájem pole a louky
Wenzel Eikel a Valentin Müller - hypotéka na dům v Nakléřově,
dluh
Josefa Hantschel a Vinzenz Wolf (oba V. Chvojno) nemanželská dcera, uhrazení nákladů
Anton Höhnel (Nakléřov) a Josef Hoyer (Ústí nad Labem)- dluh
(včetně ocenění majetku)
Josef Rehn a Franz Patzelt (oba Kr. Les) - výměra hranic
Ignaz a Veronika Ritschelovi a Johann Georg Schneider
(všichni Petrovice) - dluh
Anton Klemmer (Všebořice) a Franz Friedl (Kr. Les) - dluh
Joseph Güttler a Josef Hoyer - dluh
1846
1846
1846
Karton 106
Karton 106
Karton 106
1845-1846
Karton 106
1845-1846
Karton 106
1844-1846
1845-1846
Karton 106
Karton 106
1845
1845-1846
Karton 106
Karton 106
1850
1840
Karton 108
Karton 108
1833-1836
Karton 108
1827
Karton 108
1830
Karton 108
1829-1830
Karton 108
1824
1824
1824
Karton 108
Karton 108
Karton 108
1820-1824
1824
Karton 108
Karton 108
1837
1838
Karton 109
Karton 109
1837
Karton 109
1837
Karton 109
1837
Karton 109
1838-1845
Karton 109
1836-1837
1837
1837
Karton 109
Karton 109
Karton 109
1837
1838
1837
1836
1837
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1837
1837
1837
Karton 109
Karton 109
Karton 109
Spory (fascikl IV)
152
152
IV/87
IV/33
152
IV/21
152
IV/19
152
IV/18
152
IV/16
152
152
152
IV/5
IV/4
IV/3
152
152
IV/2
IV/1
Franz Mitreiter a jeho syn Anton (Kr. Les) - vlastnictví domu
Anton Mužiček a Ferdinand Schönbach (oba Petrovice) - ocenění
a koupě domu
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) jako kurátor
pozůstalosti po Philippovi Winterovi a Franz Walter
(Nakléřov) - dluh (včetně ocenění majetku)
Ferdinand Bernhard a manželé Johann a Theresia Spatlinka
(všichni Petrovice) - úprava vztahu
Ferdinand Wolf a Agnes Schönbach (oba Petrovice) - manželská
smlouva
Franz Joseph Klepsch a Gotthard Ritschel (oba Kr. Les) sporný pozemek
Joseph Schwenke a Maria Anna Trenckner (oba Kr. Les) - dluh
Anton Beke a Maria Anna Fröde (oba Kr. Les) - dědický podíl
Johann Gottlob Böhme (Nakléřov) a Joseph Höhne (M. Chvojno) dluh
Joseph Hacker a Anton Ritschl (oba Kr. Les) - dluh
Franz Joseph Streit a a Agnes Rehn (oba Kr. Les) - užívání
domu
Spory (fascikl V)
153
153
V/152
V/136 (?)
153
V/137 (?)
153
V/138 (?)
153
V/139
153
V/140
153
153
153
V/146
V/147
V/148
153
153
153
153
153
V/149
V/162
V/151
V/133
V/153
153
153
153
V/154 (?)
V/155
V/156
Joseph Ritschel (Kr. Les) a Joseph Wolf (Petrovice) - dluh
Joseph Trenkwitz (pokladník kostelní pokladny Kr. Les) a
Josef Schönbach (Petrovice) - dluh
Joseph Sander (důchodní panství Duchcov) a Florian Hohmann
(Petrovice) - dluh
Anton Klepsch (Nakléřov) a Joachim Purkhard (M. Chvojno) dluh
Anton Klepsch (Nakléřov) a Franz a Barbara Wagnerovi (Kr.
Les) - dluh
Právník Josef Hoyer jako správce obecní pokladny Petrovice dluhy
Anton Höhne (M. Chvojno) a Franz Höhne - dluh
Joseph Ritschel a Wenzel Wolf (oba Petrovice) - vodovod
Veronika Heidereich a Anton Heidereich (oba Petrovice) dědictví
Franziska Ruhmig (Kr. Les) - bydlení
Anton Ritschel (Knínice) a Anton Schönbach (Petrovice) - dluh
Karl Friedel a Ferdinand Friedel (oba Kr. Les) - dědictví
Anton Umlauft a dědicové po Florianovi Krahlovi - dlu
Wenzel Schönbach (Kr. Les) a Anton Schönbach (Petrovice) dluh
Dominik Kernich a Apolonia Hieke (oba Kr. Les) - dluh
Prautz (Teplice) a Franz Kühnel (Nakléřov) - dluh
Anton, Joseph a Franz Settmacherovi (všichni Petrovice) dobytek
Strana 29/606
109
109
109
109
109
153
V/157
153
V/158
153
153
153
V/159
V/160
V/?
153
153
V/150
V/123
153
V/110 (?)
153
153
V/111
V/113
153
153
153
153
153
V/115
V/116
V/117 (?)
V/118
V/119
153
V/120
153
V/135
153
153
153
153
153
153
153
V/122
V/134 (?)
V/124
V/125
V/126
V/127
V/128 (?)
153
153
V/129 (?)
V/130 (?)
153
153
153
V/131(?)
V/132 (?)
V/163
153
V/121 (?)
153
V/207
153
153
153
V/196
V/197
V/198
153
V/199
153
153
153
V/200
V/201
V/202
153
153
153
V/203
V/204
V/161 (?)
153
V/206
Franz Anton Zechel (Kr. Les) a Franz Hauschild (Petrovice) dluh
Ferdinand Setttmacher a Anton Schönbach (oba Petrovice) dluh
Anton Kühnel a Franz Schönbach - dluh
Anton Ruhmig a jeho otec Anton Ruhmig (oba Kr. Les) - bydlení
Představený kostela ve Velkém Chvojně a Anton Schönbach
(Petrovice) - dluh
Theresia Eckel (Litoměřice) a Franz Zechel (Kr. Les) - dluh
Anton Ruhmig a jeho syn Anton Ruhmig (oba Kr. Les) - společné
obývání domu
Dominik Kernich (Kr. Les) a Franz Schönbach (Petrovice) dluh
Joseph Müller a Anton Ritschel (Petrovice) - dluh
Josef Hoyer (Ústí nad Labem), Josef a Maria Anna Ritschelovi
a dědicové po Johannu Georgovi Wolfovi a Anton Püschel
(Petrovice) - dluh
Josef Hoyer (Ústí nad Labem) a Franz Rehn (Kr. Les) - dluh
Joseph Müller a Augustin Schönbach (oba Petrovice) - dluh
Anton Thiele a Joseph Wolf (oba Petrovice) - dluh
Franz Anton Zechel a Dominik Ritschel (oba Kr. Les) - vodovod
Franz Anton Ruhmig a Joseph Rosenkranz (oba Kr. Les) - vodní
náhon
Johann Georg Nitsche, zastupující dceru Marii Annu a Anton
Becke (všichni Kr. Les) - dluh
Joseph Ritschel (Kr. Les) a Joseph Ruprecht (Petrovice) dluh
Johanna Setmacher a Joseph Ruprecht (oba Petrovice) - dluh
Anton Klepsch a Valentin Müller (oba Nakléřov) - dluh
Florian Hieke (Petrovice) a Vinzenz Schönbach (Kr. Les) -dluh
Dominik Kernich (Kr. Les), Wenzl Hieke a Joseph Kny - dluh
Franz Haame (Kr. Les) a Joseph Schönbach (Petrovice) - dluh
Dominik Kernich a Franz a Rosina Umlauftovi - dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Johanna
Georga Rosenkranze a manželé Ferdinand a Maria Anna
Püschelovi (Kr. Les) - dluh
Franz Joseph Schneider (Petrovice) - žádost o stavbu silnice
Ignatz Kny (Modrá) a Anton Settmacher-pozůstalost (Petrovice)
- poručnictví
Dědicové po Marii Anně Krauspenhaar (Tisá) - dluhy
Vinzenz Kühnel a Dominik Kühnel (oba Kr. Les) - dluh
Manželé Franz Anton a Veronika Fritscheovi a Joseph Wolf prodej hospodářství
Maria Anna Püschel a manželé Franz a Maria Anna Löbelovi ubytování
Franz Joseph Wolf a Ignaz a Anton Wolfovi (všichni Petrovice)
- dluh
Anton Seiche (Roudné) a Anton Zechel (Kr. Les) - dluh
Dědici po Theresii Jappel a Karolina Guth (Kr. Les) - dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) jako kurátor
pozůstalosti po Franzi Lehmannovi (Nakléřov) a Ferdinand Beil
(Nakléřov) - dluh
Franziska Kertel a Ignaz Kertel (oba Petrovice) - podíl z
hospodářství
Wenzl Wolf a Ferdinand Settmacher (oba Petrovice) - dluh
Dominik Kernich (Kr. Les) a Joseph Püschel (Petrovice) - dluh
Wilhelm Zechel (Kr. Les) a Franz Joseph a Florian Kühnel
(Větrov) - koupě a prodej pozemků
Vinzenz Kühnel (Kr. Les) a Ignaz Kühnel (Telnice) - dluh
Joseph Ritschl (Kr. Les) a Joseph Püschl (Petrovice) - dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Rosinu
Ritschel a Franz Schönbach (Petrovice) - dluh
Wilhelm Zechel (Kr. Les) a Anton Hacker
Strana 30/606
1837
Karton 109
1838
Karton 109
1838
1838
1821
Karton 109
Karton 109
Karton 108
1837
1836
Karton 109
Karton 109
1835
Karton 109
1835
1835
Karton 109
Karton 109
1835
1835
1836
1836
1835-1836
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1836
Karton 109
1837-1838
Karton 109
1836
1838
1836
1836
1836
1836
1836
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1837
1837
Karton 109
Karton 109
1837-1838
1837
1838
Karton 109
Karton 109
Karton 109
1836-1838
Karton 109
1841
Karton 110
1841-1842
1841
1841
Karton 110
Karton 110
Karton 110
1841
Karton 110
1841
1841
1841
Karton 110
Karton 110
Karton 110
1841
1841
1838
Karton 110
Karton 110
Karton 109
1841
Karton 110
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
153
153
153
V/193
V/208
V/209
153
153
153
153
153
V/210
V/211
V/212
V/213
V/214
153
153
153
153
V/215
V/216
V/205
V/179
153
153
153
153
153
153
V/164
V/165 (?)
V/167 (?)
V/168
V/170
V/?
153
V/171
153
153
V/172
V/173
153
V/195
153
V/178
153
V/194
153
153
153
153
153
153
153
V/180
V/181
V/182
V/183
V/184
V/185
V/190
153
153
153
153
V/191
V/192
V/107
V/174
153
153
153
153
V/38
V/27
V/28
V/29
153
153
V/30
V/31
153
153
153
V/32
V/33
V/34
153
V/35
153
153
153
V/109
V/37
V/24
Anton Schönbach a Josepha Schneider (oba Petrovice) - dluh
Franz Scheuer a Franz Joseph Ritschl - dluh
Franz Joseph Rosenkranz a Johann Georg Rosenkranz (oba Kr.
Les) - pozemek
Joseph Ritschel (Kr. Les) a Ferdinand Püschel - dluh
Joseph Müller a Maria Anna Umlauft (oba Petrovice) - dluh
David Kohn (Teplice) a Anton Streit (Petrovice) - dluh
Dominik Kernich (Kr. Les) - dluhy
Klara Gröschel a Franz Joseph Gröschel (oba Kr. Les) dědictví
Vinzenz Kühnel (Kr. Les) - dluhy
Franz Joseph Ritschl (Kr. Les) - dluhy
Anna Kühnel a Joseph Ritschel (oba Kr. Les) - dluh
Anton Klepsch a Anton Burghard (oba Nakléřov) - společná
hranice
Ferdinand Setmacher a Franz Püschel (oba Petrovice) - dluh
Josef Wolf a Franz Rupprecht (oba Petrovice) - dluh
Wenzel Werner a Johann Schlögel (Petrovice) - dluh
Dominik Kernich a Franz Hacker (oba Kr. Les) - dluh
Maria Anna Höbel a Anton Streit (oba Kr. Les) - dluh
Dědicové Josepha Zechela a Rosalia Zechel (všichni Kr. Les) hospodářství-dědictví
Benedikt Mülller a dědicové Josepha Müllera (Kr. Les) - koupě
pole
Florian Friedel (Kr. Les) - pozůstalost po matce
Anton Hiekmann a Wenzel Hiekmann (oba Kr. Les) - předání
hospodářství
Vinzenz Kühnel a pozůstalost po Antonu Ritschelovi (oba Kr.
Les) - dluh
Vinzenz Kühnel a dědicové Franze Zechela (všichni Kr. Les) dluh
Vinzenz Schönbach a Ferdinand Setmacher (oba Petrovice) dluh
Anton Klöpsch a Franz Joseph Klöpsch (oba Kr. Les) - pole
Ferdinand Kühnel a Joseph Trenkner (oba Kr. Les) - dluh
Vinzenz Kühnel a Joseph Franz (oba Kr. Les) - dluh
Joseph Hacker a Vinzenz Klepsch (oba Nakléřov) - dluh
Joseph Richter (Kr. Les) a Johanna Ritschel (Nakléřov) - dluh
Anton Ernst a Johann Georg Böhme - dluh
Joseph Umlauft (Petrovice), Florian Krahl a Franz Schönbach dluh
Mariana Pallin a Joseph Rupprecht (oba Petrovice) - dluh
Anna Müller a Franz Kriesche (oba Petrovice) - dluh
Franz Schönbach a Ignaz Schönbach (oba Petrovice) - dluh
Ferdinand, Franz Wenzel a Anton Pertigovi (všichni Nakléřov)
- dluh
Franz Beil a Anton Rosenkranz (oba Kr. Les) - dluh
Franz Ritschl a Mariana Ritschel (oba Kr. Les) - dědictví
Franz Langer (Libouchec) a Anton Wolf (Petrovice) - dluh
Daniel Purkart a Franz Güttler (oba Nakléřov) - poskytnutí
ubytování
Anton Beil a Wenzel Beil (oba Nakléřov) - dluh
Franz Haker a Joseph Haker, zastupující dceru Marii Annu
(všichni Kr. Les) - zaopatření dcery Rosalie
Joseph Schönbach a Joseph Umlauft (oba Petrovice) - dluh
Theresia Ekkel a Anton Japel (Kr. Les) - dluh
Joseph a Anton Nitscheovi (Kr. Les) - dělení majetku po
zemřelém otci
Učitel Klaus a Franz Rehn, Franz Ruhmig (všichni Kr. Les) vodovod
Dominik Wolf a Joseph Müller (oba Kr. Les) - užívání cesty
Franz Wolf a Zäzilia Beil (oba Kr. Les) - otěhotnění
Manželé Anton a Mariana Hakerovi a Johann Fichter
Strana 31/606
1841
1841
1842
Karton 110
Karton 110
Karton 110
1842
1842
1842
1842
1842
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
110
110
110
110
110
1842
1842
1841
1840
Karton
Karton
Karton
Karton
110
110
110
110
1839
1839
1839
1839
1839
1840
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
109
109
109
109
109
110
1839-1842
Karton 110
1839
1839
Karton 110
Karton 110
1841
Karton 110
1840
Karton 110
1841
Karton 110
1840
1838-1840
1840
1840
1840
1840
1840
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
110
110
110
110
110
110
110
1840
1829-1840
1834
1839
Karton
Karton
Karton
Karton
110
110
109
110
1827
1826
1826
1826
Karton
Karton
Karton
Karton
108
108
108
108
1826
1827
Karton 108
Karton 108
1827
1827
1827
Karton 108
Karton 108
Karton 108
1827
Karton 108
1835
1827
1826
Karton 109
Karton 108
Karton 108
153
153
V/39
V/40
153
153
153
153
V/41
V/44
V/45
V/46
153
153
153
153
V/47
V/48 (?)
V/49
V/36
153
V/14
153
153
V/?
V/?
153
V/?
153
V/?
153
V/?
153
V/?
153
V/?
153
V/10
153
V/11
153
V/26
153
153
153
153
153
153
V/13
V/25
V/15
V/16
V/17
V/18
153
153
153
153
V/19
V/20
V/21
V/22
153
153
V/23
V/52 (?)
153
V/12
153
153
153
V/96
V/50 (?)
V/83
153
153
V/84 (?)
V/85
153
153
153
V/87
V/90
V/91 (?)
Joseph Ritschl a Wilhelmine Ritschl (oba Kr. Les) - dědictví
Joseph Walter a Anton Rosenkranz (oba Kr. Les) - polatky za
majetkové převody
Anton Hacker a Franz Hacker (oba Nakléřov) - dluhy
Anna Maria Püschel a Franz Setmacher (oba Petrovice) - dluh
Rodina Setmacher (Petrovice) - prodej hospodářství
Franz Anton Hauschild (Petrovice), Franz Anton Gröschel
(Petrovice) a Ignaz Krauspenhauer (Libouchec) - poplatky za
prodej domu
Joseph Rehn a Franz Gröschel (oba Kr. Les) - dělení dědictví
Franz Kühnel a Franz Güttler (oba Petrovice) - dluh
Anton Zechel a Franz Kühnel (oba Petrovice) - dluh
Franz Haker a Franz Joseph Streit (oba Kr. Les) - užívání
cesty
Franz Joseph Klöpsch (Kr. Les) a Wenzl Ekkelt (Velký Újezd) dluh
Anton Tieze (Knínice) a Anton Japel - dluh
Představený kostela ve Velkém Chvojně a dědicové Josepha
Kohlera (M. Chvojno) - dluh
Franz Körnich (Kr. Les) a Friedrich Rupprich (Petrovice) dluh
Představený kostela ve Velkém Chvojně a Franz Klöpsch (Kr.
Les) - dluh
Představený kostela ve Velkém Chvojně a Johann Georg
Schönbach (Petrovice) - dluh
Franz Joseph Gröschler a Dominik Gröschler (oba Kr. Les) pozemek
Zölestin Eissel (Ústí nad Labem) a Franz Anton Kranich (V.
Chvojno) - dluh
Joseph Schönbach a jeho dcera Maria Anna a Franz a Florian
Krahlovi jako dědicové Josepha Krahla - zabezpečení
nemanželského syna
Joseph Teimert zastupující sestru Theresii Teimert a manželé
Anton a Franziska Bichovi - dluh
Joseph Christen (V. Chvojno) a Joseph Hakl (L. Chvojno) dluh
Franz Meixner (Trmice) a Franz Frindl (Kr. Les) - dluh
Ferdinand, Josepha a Anna Maria Streitovi - dědictví
Joseph Franz Klöpsch a Anton Rehn (oba Kr. Les)- dluh
Anton Weigend (Kr. Les) a Joseph Banke (Libouchec) - dluh
Ferdinand Püschl (Kr. Les) a Anton Worsch (Petrovice) - dluh
Franz Wolf (Petrovice) a Elisabetha Krinzner (Libouchec) dluh
Anton Ritschl (Kr. Les) a Anton Streit (Petrovice) - dluh
Ferdinand Rupprecht a Anton Worsch (oba Petrovice) - dluh
Anton Pischl a Joseph Ritschl (oba Petrovice) - dluh
Wenzel Gröschel (Střekov) a Josef Gröschl (pozůstalost) dluh
Anton Worsch a Franz Weicht (oba Petrovice) - dluh
Joseph Gröschel a Anton Gröschel (oba Kr. Les) - předání
hospodářství
Joseph Wolf st. a Joseph Wolf ml. (oba Petrovice) - prodej
hospodářství
Wilhelm Kühnel a Franz Kühnel (oba Petrovice)
Franz a Maria Anna Sterchovi - koupě domu
Josef Hoyer (Ústí nad Labem) a Anton Püschel (Petrovice) dluh
Franz Güttler a Anna Maria Burok - nemanželský syn
Anton Klepsch zastupující manželku Johannu a Ferdinand a
Karolina Mitreiterovi (všichni Kr. Les) - užívání cesty
Joseph Wolf a Johann Lösel (oba Petrovice) - vodovod
Joseph Krauspenhaar (Tisá) a Ignatz Kühnes (Petrovice) - dluh
Franz Settmacher a August Wolf (oba Petrovice) - užívání
Strana 32/606
1827
1827
Karton 108
Karton 108
1827
1829
1829
1825-1829
Karton
Karton
Karton
Karton
108
108
108
108
1829
1829
1830
1827
Karton
Karton
Karton
Karton
108
108
108
108
1824
Karton 108
1829
1821
Karton 108
Karton 108
1819
Karton 108
1821
Karton 108
1821
Karton 108
1835
Karton 108
1818
Karton 108
1822
Karton 108
1823
Karton 108
1826
Karton 108
1824
1826
1824
1824
1815-1825
1825
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
108
108
108
108
108
108
1825
1825
1825
1825-1828
Karton
Karton
Karton
Karton
108
108
108
108
1825
1830
Karton 108
Karton 108
1824
Karton 108
1834
1830
1833
Karton 109
Karton 108
Karton 109
1833
1835-1838
Karton 109
Karton 109
1833
1833
1833
Karton 109
Karton 109
Karton 109
153
153
153
V/92 (?)
V/93
V/81 (?)
153
153
V/95
V/?
153
153
V/97
V/98 (?)
153
V/99
153
V/100
153
153
153
153
153
153
V/101
V/102
V/103
V/104
V/105
V/219
153
153
153
153
153
V/94
V/63 (?)
V/108
V/53 (?)
V/54
153
V/55 (?)
153
153
153
153
V/56 (?)
V/57
V/58
V/59
153
V/60
153
153
153
V/82 (?)
V/62
V/51 (?)
153
153
V/64 (?)
V/65 (?)
153
V/66
153
V/67 (?)
153
V/68
153
V/69
153
V/70
153
V/71
153
V/80 (?)
153
153
V/?
V/61
153
cesty
Anton Stettin a Joseph Streit (oba Kr. Les) - dluh
Anton Ritschel a manželé Franz a Maria Anna Löblichovi - dluh
Karl Wagner a Anton Ritschel (oba Kr. Les) - postoupení
sklípku
Dominik Kernich a Franz Schönbach (oba Kr. Les) - dluh
Dědicové po Johannu Franzi Nitschem (Kr. Les) a Ignaz Kühnel
(Petrovice) - dluh
Anton Wolf a Franz Lobek (Petrovice) - pronájem
Joseph Kargel a Christian Püschel (oba Petrovice) - spor o
zahradu
Franz Settmacher a Franz Klaus (oba Petrovice) - škoda na
hospodářství
Joseph Müller a Ignaz Schönbach (oba Petrovice) - sporný
pozemek
Anton Stettin (Telnice) a Ferdinand Beil (Nakléřov) - dluh
Karl Hieke a Franz Streit (oba Petrovice) - stavební parcela
Anton Stettin a Joseph Streit (oba Kr. Les) - dluh
Agnes Proschin a Franz Haase (oba Petrovice) - dluh
Anton Zechel (Kr. Les) a Ignaz Patzelt (Petrovice) - dluh
Dědicové po Josephu Ritschelovi a Franz Anton Ritschel
(všichni Kr. Les) - dluhy
Benedikt Müller a Vinzenz Beil (oba Kr. Les) - mlýnský náhon
Theresia Kühnel a Joseph Lobel (oba Petrovice) - dluh
Joseph Hacker a Ferdinand Püschel (oba Kr. Les) - dědictví
Joseph Schönbach a Franz Wolf (oba Petrovice) - dluh
Maria Anna Storch a Joseph Rehn (oba Kr. Les) - výměnkářské a
dědické požadavky
Joseph Stettin (Kr. Les) a manželé Franz a Maria Anna
Störchovi - dluh
Joseph Müller a Florian Hahmann (oba Petrovice) - dluh
Joseph Püschel a Anton Püschel (oba Petrovice) - dluh
Johanna a Klara Ritschelovy - dědictví
Gotthard Ritschel (Kr. Les) a Chrisostomus Hieke (Petrovice)
- dluh
Maria Anna Zechel (Habartice), Maria Anna Janke (Kr. Les),
Franz Joseph Streit (Kr. Les) a Franz Anton Tischler - dluh
Franz Zechel a Dominik Ritschel (oba Kr. Les) - hnaní dobytka
Franz Zechel a Franz Setmacher (oba Kr. Les) - dluh
Josef Hoyer (Ústí nad Labem) a Franz Ehrlich (Nakléřov) dluh
Franz Wolf a Anton Püschel (oba Petrovice) - dluh
Franz Püschel a Anton Püschel (oba Petrovice) - dluh
(dědictví)
Philipp Lichtner (pokladník kostelní pokladny Kr. Les) a
Martin Haimann (Kr. Les) - dluh
Philipp Lichtner (pokladník kostelní pokladny Kr. Les) a
Georg Heinrich Kühnel - dluh
Philipp Lichtner (pokladník kostelní pokladny Kr. Les) a
Ignatz Ritschel (Petrovice) - dluh
Philipp Lichtner (pokladník kostelní pokladny Kr. Les) a
Augustin Schönbach (Petrovice) - dluh
Philipp Lichtner (pokladník kostelní pokladny Kr. Les) a
Joseph Wolf (Petrovice) - dluh
Philipp Lichtner (pokladník kostelní pokladny Kr. Les) a
Franz Weigend (Petrovice) - dluh
Joseph Stettin, Dominik Klöpisch a Franz Kühnel, Franz
Setmacher (všichni Kr. Les) - sporné pozemky
Franz Nitsche a manželé Joseph a Josepha Zechelovi - dluh
Veronika Fritsch, Joseph Wolf a Joseph Wolf, Joseph Ritschel
(všichni Petrovice) - dědictví, užívání pole
Franziska Liebschner (Teplice) a Joseph Settmacher
(Petrovice) - dluh
Strana 33/606
1834
1834
1832
Karton 109
Karton 109
Karton 109
1834
1835
Karton 109
Karton 109
1834-1875
1834
Karton 109
Karton 109
1834
Karton 109
1834
Karton 109
1834
1834
1834
1834-1837
1833-1834
1842
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
109
109
109
109
109
110
1834
1832
1835
1830
1831
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
109
108
109
108
108
1831
Karton 108
1831
1831
1831
1831
Karton
Karton
Karton
Karton
1831
Karton 108
1833-1834
1831
1830
Karton 109
Karton 108
Karton 108
1832
1832
Karton 108
Karton 108
1832
Karton 108
1832
Karton 108
1832
Karton 108
1832
Karton 108
1832
Karton 108
1832
Karton 108
1832
Karton 108
1830-1836
1831
Karton 109
Karton 108
1849-1850
Karton 112
108
108
108
108
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
V/319
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
V/217
V/321
153
V/323
153
V/324
153
V/325
153
V/330
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
Franz Palme (Chabařovice), věřitel Mariany Püschel
(Petrovice) a manželé Franz a Mariana Löbel (Petrovice) dluh
Karl Urwantschký (Chlumec), věřitel Antona Franzeho a Maria
Anna Windrich, Florian Klöpsch (N. Dvůr) - dluh
Franz Müller (Kr. Les) a Ferdinand Rupprecht (Petrovice) dluh
Manželé Wilhelm a Veronika Haumannovi a Johann Georg
Rosenkranz (Kr. Les) - spor o hodpodářství
Josef Ritschel a Josef Körtel (oba Kr. Les) - dluh
Dominik Kernich a Dominik Hieckmann (oba Kr. Les) - dluh
Dědicové Franze Ritschela a Franz Schönbach (všichni
Petrovice) - dluh
Anton Püschel a Franz Püschel (oba Petrovice) - vodní příkop
Wenzel Schönbach (Klein Liebenau/Sasko) a Karl Weigend
(Petrovice) - dlluh
Hermann Ritschl a Ferdinand Beil (oba Kr. Les) - dluh
Benedikt Müller (Kr. Les) a manželé Friedrich a Veronika
Schubertovi (Petrovice) - dluh
Theresia Walter a Philipp Fridel (oba Kr. Les) - dluh
Karl Scheiner a Joseph Michel (Kr. Les) - dluh
Franz Kühnel a Joseph Wolf (oba Petrovice) - dluh
Ernst Pfitzner (Krupka) a Karl Ritschel (Kr. Les) - dluh
Karl Urwantschký (Chlumec), věřitel Franze Wietheho (Žandov)
a Rosalia Vogel (M. Chvojno) - dluh
Dominik Kernich (Kr. Les) a Franz Kühnel (Petrovice) - dluh
Anton Wolf a Mariana a Theresia Bobek (všichni Petrovice) dědictví
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) jako kurátor
nemanželského dítěte Josephy Rehn (Nakléřov) a Valentin
Müller (Nakléřov) - podpora dítěte a náhrada nákladů v
šestinedělí matky
Ludwig Siegel (Kr. Les) a Franz Wolf (Petrovice) - dluh
Karl Urwantschký (Chlumec), věřitel Franze Seiferta (Habří) a
Anton Rosenkranz (Kr. Les) - dluh
Franz Walter (Dubí) a Joseph Güttler (Petrovice) - dluh
Friedrich Stange (Grabštejn) a Franz Kühnel (Petrovice) dluh
Joseph Rehn a Joseph Zechel (oba Kr. Les) - dluh
Pokladník sirotčí pokladny Josef Budil a Franz Streit
(Petrovice) - dluh do sirotčí pokladny
Pokladník sirotčí pokladny Stefan Starek a Ignaz Kühnel
(Větrov) - dluh do sirotčí pokladny
Pokladník sirotčí pokladny Stefan Starek a Josef Rosenkranz
(Větrov) - dluh do sirotčí pokladny
Pokladník sirotčí pokladny Stefan Starek a Josef Nitsche
(Větrov) - dluh do sirotčí pokladny
Pokladník sirotčí pokladny Stefan Starek a Franz Kowarž
(Adolfov) - dluh do sirotčí pokladny
Ludwig Siegel (Kr. Les) a Franz Schmidt (Petrovice) - dluh
Franz Patzelt a Ferdinand Hacker (oba Kr. Les) - dluh
Karl Ritschel a Franz Josef Fritsche (oba Kr. Les) - dluh
Karl Friedel a Ignatz Schönbach (oba Petrovice) - dluh
Karolina Krauspenhaar (Libouchec) a Franz Settmacher
(Petrovice) - dluh
Theresia, Mariana a Josefa Wolfovy a Anton Wolf (všichni
Petrovice) - dluh
Wenzel Hieke a Franz Walter (oba Kr. Les) - dluh
Pokladník sirotčí pokladny Stefan Starek a Franz Joseph
Kühnel (Větrov) - dluh do sirotčí pokladny
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Viktorii
Kraut a Gregor a Karolina Schönbachovi (Petrovice) - dluh
Theresia Becke a Franz Ruhmig (oba Kr. Les) - dluh
Strana 34/606
1849
Karton 112
1849
Karton 112
1849
Karton 112
1847
Karton 112
1849
1846
1848
Karton 112
Karton 112
Karton 112
1847
1849
Karton 112
Karton 112
1845
1848
Karton 111
Karton 112
1847
1849
1846
1848
1848
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1846
1849
Karton 112
Karton 112
1848
Karton 112
1848
1847
Karton 112
Karton 112
1847
1848
Karton 112
Karton 112
1842
1845
Karton 110
Karton 111
1846
Karton 111
1846
Karton 111
1846
Karton 111
1846
Karton 111
1848
1846
1846
1849
1849
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1847
Karton 112
1848
1846
Karton 112
Karton 112
1848
Karton 112
1848
Karton 112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
153
153
153
153
153
153
153
153
V/399
153
153
153
153
153
153
153
V/363
V/364
V/365
V/366
V/367
V/368
153
153
153
153
V/380
V/381
V/360
V/398
153
153
V/353
V/407
153
153
153
153
153
V/408
V/409
V/410
V/411
V/412
153
153
V/413
V/414
153
153
V/415
V/416
153
153
153
V/392
V/318 (?)
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
V/362
Franz Anton Hübsch (Tisá) a Friedrich Schubert (Petrovice) dluh
Anton Settmacher a Anton Wolf (oba Petrovice) - dluh
Anton Ruhmig a Franz Ruhmig (oba Kr. Les) - dluh
Gotthard Ritschel a Benedikt Müller (Kr. Les) - dluh
Mariana Bobek (Ploskovice) a Anton Wolf (Petrovice) - dluh
Josef Hoyer (Ústí nad Labem) a Anton Becke (Kr. Les) - dluh
Joseph Ritschel (Kr. Les) a Mariana Settmacher (Petrovice) dluh
Pokladník sirotčí pokladny Franz Müller (Kr. Les) a Johann
Georg Hohnel (Nakléřov) - dluh do sirotčí pokladny
Franz Müller (Kr. Les) a Franziska Hübsch - dluh
Dominik Kernich a Franz Trenkner (oba Kr. Les) - dluh
Agnes Zechel a Anton Hieckmann (oba Kr. Les) - dluh
Gotthard Ritschel a Ferdinand Kühnel (oba Kr. Les) - dluh
Ferdinand Bernhardt a Joseph Schmidt - dluh
Ludwig Siegel (Kr. Les) a Joseph Stettin (Telnice) - dluh
Pokladník chudinského fondu Franz Müller a Wenzl Walter (oba
Kr. Les) - dluh
Anton Zechel a Franz Ruhmig (oba Kr. Les) - dluh
Franz Zappe (Libouchec) a Augustin Liestner (Nakléřov) - dluh
Ludwig Siegl a Anton Stettin (Telnice) - dluh
Pokladník sirotčí pokladny Franz Müller (Kr. Les) a Franz
Becke (Nakléřov) - dluh do sirotčí pokladny
Theresia Kühnel a August Kühnel (oba Petrovice) - dluh
Peter Graf (Witichenau/Sasko) a Josef Ritschel (Kr. Les) dluh
Wenzl Hieke (Kr. Les) a Josef Schönbach (Petrovice) - dluh
Franz Hacke (Bukov) a Anton Eschler (M. Chvojno) - dluh
Franz Löbel (Kr. Les) a Franz Kögler (Nakléřov) - dluh
Josef Rehn a Franz Anton (oba Kr. Les) - dluh
Christiana Pelzold (Bärenstein/Sasko) a Ferdinand Beil (Kr.
Les)- dluh
Emilie Bernhard a Wenzl Kühnel (oba Petrovice) - dluh
Ferdinand Schlattner a Gotthard Ritschel (oba Kr. Les) svévolné odklizení prken
Franz Hamme a Wenzel Hacker (oba Kr. Les) - dluh
Anton Gröschel (Arnultovice), Theresia Fraaze a Vinzenz
Tischer (V. Chvojno) - nemanželské dítě
Ludwig Siegl a Ferdinand Ritschel (Kr. Les) dluh
Jakob Groezenger a Florian Schönbach (Petrovice) - dluh
Josefa Nowack a Johanna a Ignaz Ritschelovi (všichni
Petrovice) - dluh
Wenzel Werner (Ústí nad Labem) a Samuel Wolf (Všebořice) dluh
Franz Josef Kühnel a Anton Kühnel (oba Petrovice) - vrácení
kabátu
Josepha Güttler a Anton Beil (oba Nakléřov) - podpora dítěte
a náhrada nákladů v šestinedělí matky
K. Kuchelmeister (Libouchec) a Florian Böhm (Kr. Les) - dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Antona
Zechela a manželé Anton a Karolina Marschanovi (Kr. Les) dluh
Franz Ruhmich a Franz Joseph Brand (oba Kr. Les) - dluh
Franziska Paul (Libouchec) a Klara Bernd (Kr. Les) - dluh
Franz Ritschel (Petrovice) a Christian Friedrich Blume
(Pirna) - dluh
Dominik Kernich a Franz Josef Seist (oba Kr. Les) - dluh
Dominik Kernich a Appolonia Hieke (oba Kr. Les) - dluh
Ludwig Siegel (Kr. Les) a Joseph Hantschel (M. Chvojno) dluh
Joseph Nitsche a manželé Franz a Josepha Walter (všichni Kr.
Les) - dluh
Strana 35/606
1848
Karton 112
1848
1849
1847
1848
1846
1846
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1849
Karton 112
1849
1846
1846
1846
1847
1848
1848
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
112
112
112
112
112
112
112
1848
1848
1847
1849
Karton
Karton
Karton
Karton
112
112
112
112
1847
1849
Karton 112
Karton 112
1849
1849
1849
1849
1849
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1849
1849
Karton 112
Karton 112
1849
1848
Karton 112
Karton 112
1848
1847
1845
Karton 112
Karton 112
Karton 111
1846
Karton 112
1848
Karton 112
1843
Karton 112
1846
1846
Karton 112
Karton 112
1847
1847
1845
Karton 112
Karton 112
Karton 112
1846
1848
1848
Karton 112
Karton 112
Karton 112
1848
Karton 112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
153
153
V/?
153
V/?
153
V/?
153
V/334
153
153
V/340
V/343
153
V/345
153
153
153
V/352
153
153
153
153
V/?
V/?
V/?
V/?
153
V/?
153
153
153
153
153
153
V/?
V/?
V/241
V/242
V/320
V/244
153
153
153
V/240
V/246
V/247
153
V/248
153
V/249
153
V/250
153
V/251
153
153
V/252
V/253
153
153
V/254
V/243
153
153
V/230
V/417
153
153
V/220
V/221
153
153
V/222
V/223
153
V/224
V/245
Gotthard Ritschel a Josef Gröschel (oba Kr. Les) - dluh
Pokladník sirotčí pokladny Stefan Starek a Adalbert Hirsche
(Větrov) - dluh do sirotčí pokladny
Pokladník sirotčí pokladny Stefan Starek a Ignaz Ruhmig
(Větrov) - dluh do sirotčí pokladny
Pokladník sirotčí pokladny Stefan Starek a Franz Kühnel
(Větrov) - dluh do sirotčí pokladny
Dominik Kernich (Kr. Les) a Ignatz Schönbach (Petrovice) dluh
Karl Beil (Nakléřov) a Anton Stettin (Telnice) - dluh
Karl Urwantschký (Chlumec), věřitel Mariany Rauch (Telnice) a
manželé Herrmann a Rosalia Vogelovi (M. Chvojno) - dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Josefa
Kliema (Petrovice) a Franz Kliem (Petrovice) - dluh
Anton Zechel (Kr. Les) a Anselm Schneider (Nakléřov) - dluh
Anton Kriesche a Mariana Ritschel (oba Petrovice) - dluh
Theresia Hacker, Ferdinand Schönbach a Ignaz Schönbach
(všichni Petrovice) - dluh
Adalbert Rest (Telnice) a Franz Hacker (Nakléřov) - dluh
Anton Friedel (Kr. Les) a Anton Umlauft (Petrovice) - dluh
Joseph Zechel a Johann Zechel (oba Kr. Les) - dluh
Karl Urwantschký (Chlumec), věřitel Franzisky Jahnel
(Chuderov) a Franz Kargel (M. Chvojno) - dluh
Pokladník sirotčí pokladny Stefan Starek a Valentin Müller
(Knínice) - dluh do sirotčí pokladny
Franz Hacker (Nakléřov) a Anton Hacker (Litoměřice) - dluh
Franz Löbel a David Kohn (Teplice) - dluh
Anton Siegel a Moritz Wilhelm Grahl (oba Petrovice) - dluh
Franz Nitsche a Appolonia Hiecke (oba Kr. Les) - dluh
Anton Zechel a Anton Schneider (oba Kr. Les) - pronájem louky
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Vinzenze
Schönbacha (Petrovice) a Franz Anton Pöschl (Petrovice) dluh
Franz Nitsche a Franz Joseph Fritsche (oba Kr. Les) - dluh
Josef Nitsche a Anton Nitsche (oba Kr. Les) - polní cesta
Sourozenci Appolonia a Anton Umlauftovi a dědicové po Franzi
Krahlovi (Petrovice) - dluh
Josepha Thiele, Franziska Hübsch (Petrovice), Theresia Hübsch
(Panenská) a Joseph Wolf (Petrovice) - dluh
Benedikt, Anton, Wenzel, Philipp, Josepha Nitscheovi a Franz
Nitsche - dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Antona
Krauspenhaara (Nakléřov) a Anton Höhnel (Nakléřov) - dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Josephu
Hacker a Ferdinand Beil (Nakléřov) - dluh
Wenzel Skoda a Anton Streit (oba Kr. Les) - dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Antona a
Veroniku Kliemovi a Franz Kliem (Petrovice) - dluh
Johann Georg Wagner a Franz Wagner (oba V. Chvojno) - dluh
Wenzel Werner (Ústí nad Labem) zastupující Jakoba Schneidera
(Libouchec) a Vinzenz Wolf (V. Chvojno) - dluh
Karl Gottlob Sickert (Pirna) a August Wolf (Petrovice) - dluh
Pokladník chudinské pokladny Franz Müller a Josef Rupprecht
(Petrovice) - dluh
Anton Burghard a Franz Küchel (oba Nakléřov) - dluh
Ferdinand Friedl a Hermann Friedl (oba Kr. Les) - příjmy z
hospodářství
Mariana Püschl a Franz Löbl (oba Petrovice) - dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) jako kurátor
pozůstalosti po Franzi Lehmannovi (Nakléřov) a Franz Wolf
(Petrovice) - dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) jako kurátor
pozůstalosti po Florianovi Krahlovi a Anton Püschl
Strana 36/606
1847
1846
Karton 112
Karton 112
1846
Karton 112
1846
Karton 112
1846
Karton 112
1846
1847-1849
Karton 112
Karton 112
1847
Karton 112
1847
1848
1844
Karton 112
Karton 112
Karton 111
1845
1845
1845
1847
Karton
Karton
Karton
Karton
1846
Karton 111
1845-1846
1845
1843
1843
1845
1844
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1843
1844
1844
Karton 110
Karton 111
Karton 111
1844
Karton 111
1844
Karton 111
1844
Karton 111
1844
Karton 111
1842
1843
Karton 111
Karton 111
1844
1843-1844
Karton 111
Karton 111
1843
1850
Karton 110
Karton 112
1842
1842
Karton 110
Karton 110
1842-1844
1842
Karton 110
Karton 110
1842
Karton 110
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
153
153
153
V/225
V/226
V/227
153
V/?
153
153
153
153
153
153
153
V/229
V/?
V/231
V/232
V/233
V/234
V/235
153
V/236
153
153
V/237
V/238
153
153
V/239
V/257
153
V/228
153
153
153
153
153
153
153
153
V/292
V/255
V/282
V/283
V/284
V/285
V/286
V/287
153
V/288
153
153
153
153
153
V/289
V/280
V/291
V/279
V/293
153
V/301
153
V/310
153
153
153
153
153
V/311
V/312
V/313
V/314 (?)
V/315 (?)
153
153
V/316 (?)
V/317 (?)
153
153
153
153
V/290
V/268
V/218
V/258
153
153
V/259
V/260
(Petrovice) - dluh
Anton Friedel a Florian Friedel (oba Kr. Les) - pronájem pole
Appolonia Umlauft a Anton Ritschel (oba Petrovice) - dluh
Karl Gottlob Sikert (Pirna) a Ferdinand Püschel (Kr. Les) dluh
Karl Urwantschký (Chlumec) zastupující Johanna Zechela a
August Fritsche (Kr. Les) - dluh
Karl Gottlob Sickert (Pirna) a Joseph Wolf (Petrovice) - dluh
Joseph Palme (Chouč) a Joseph Rupprecht (Petrovice) - dluh
Anton Picha a Phillipp Friedel (oba Kr. Les) - prodej domu
Josepha Thiele a Anton Becke (oba Petrovice) - dluh
Anton Ritschel a Franz Ruhmig (oba Kr. Les) - dluh
Mariana Wolf a Joseph Beil (oba Petrovice) - dluh
Franz Patzelt a Joseph Rehn (oba Kr. Les) - hranice mezi
statky
Franz Joseph Wolf a Ignatz Wolf (oba Petrovice) - postoupení
pole
Karl Beil (Nakléřov) a Anton Trenkner (Kr. Les) - dluh
Franziska a Mariana Dörre a Veronika Dörre (všichni N. Dvůr)
- dluh
Franz Pollak (Petrovice) - dluhy
Elisabeth Titera (Libochovice) a Joseph Müller (Petrovice) zaopatření dcery Josephy
Anton Janke (L. Chvojno) a Brigitta Patzelt (Libouchec) dluh
Joseph Wolf (Petrovice) - hranice mezi hospodářstvími
Franz Streit a Franz Rosenkranz (oba Kr. Les) - dluh
Dědicové Franze Krahla (Petrovice) - dluhy
Ignaz Wolf a Franz Joseph Wolf (oba Petrovice) - dluh
Karl Ritschl a Franz Ritschl (oba Kr. Les) - vodní zdroj
Dorothea Beil a August Ritschel (oba Nakléřov) - dluh
Ludwig Siegel (Kr. Les) a Stephan Richter (Panenská) - dluh
Franz Walter a manželé Joseph a Johanna Ritschelovi (všichni
Nakléřov) - dluh
Anton Wolf a Ignatz Wolf (oba Petrovice) - postoupení
hospodářství
Wenzl Hame (Telnice) a Franz Joseph Fritsch (Kr. Les) - dluh
Ferdinand Settmacher a Anton Wolf (oba Petrovice) - dluh
Franz Kärtel a Wenzel Kärtel (oba Petrovice) - dluh
Franz Wolf a Anton Wolf (oba Petrovice) - dluh
Anton a Appolena Umlauftovi a Anton Ritschel (všichni
Petrovice) - dluh
Karl Urwantschký (Chlumec), věřitel Gabriela Kopetzkého a
Franz Anton Streit (Petrovice) - dluh
Theresia Walter a manželé Franz a Agnes Kreischeovi (všichni
Nakléřov) - dluh
Ludwig Bail (Nakléřov) a Ignaz Hübsch (Panenská) - dluh
Theresia Ritschl a Ignaz Haame (oba Kr. Les) - dluh
Franz Joseph Ritschl a Anton Klöpsch (oba Kr. Les) - dluh
Anton Kühnl a Wenzel Ritschl (oba Nakléřov) - dluh
Karl Urwantschký (Chlumec), věřitel Picka (Sobědruhy) a
Joseph Guth (Kr. Les) - dluh
Karl Anton Bouffleur a Franz Wolf (Petrovice) - dluh
Josef Schönbach a dědicové Johanna Georga Umlaufta (všichni
Petrovice) - dluh
Rosalia Friedel a Florian Friedel, Hermann Friedel - dědictví
Anton Kühnel a Joseph Schönbach (oba Petrovice) - dluh
Franz Anton Gretschl a Veronika Ritschel (oba Kr. Les) - dluh
Dědicové Josepha Güttlera (Nakléřov) a Anton Streit (Kr. Les)
- dluh
Dědicové Josepha Müllera (Nakléřov) - dluhy
Dědicové Johanna Nitscheho a Franz Nitsche (všichni Kr. Les)
- dluh
Strana 37/606
1843
1843-1844
1843
Karton 110
Karton 110
Karton 110
1845
Karton 111
1843
1845
1843
1842
1842
1843
1843
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1843-1844
Karton 110
1843
1843
Karton 110
Karton 110
1843
1844
Karton 110
Karton 111
1843
Karton 110
1843
1844
1843
1843
1843
1843
1843
1843
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1843
Karton 111
1843
1843
1843
1843
1843
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1845
Karton 111
1845
Karton 111
1845
1845
1845
1845
1845
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1845
1845
Karton 111
Karton 111
1843
1844
1842
1844
Karton
Karton
Karton
Karton
1844
1844
Karton 111
Karton 111
110
111
110
110
110
110
110
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
110
111
153
153
153
V/261
V/262
V/263
153
153
153
153
153
153
153
153
V/264
V/265
V/281
V/267
V/256
V/269
V/270
V/271
153
153
V/272
V/273
153
153
V/274
V/275
153
153
153
153
V/276
V/277
V/278
V/266
Anton Neumann a Franz Stettin (oba Kr. Les) - dluh
Dědicové Christiana Püschela (Kr. Les) - dluhy
Joachim Gläsner (Milešov) a Franz Schönbach (Petrovice) dluh
Johann Zechel a Josef Zechel (oba Kr. Les) - dědictví
Johann Zechel a Josef Nitsche (oba Kr. Les) - dluh
Franz Anton Becke a Franz Müller (oba Kr. Les) - dluh
Dědicové Franze Klöpsche (Kr. Les) - dluhy
Anton Zechel a Joseph Tischer (oba Kr. Les) - dluh
Dědicové Antona Beckeho (Nakléřov) - dluhy
Franz Künzel a Maria Anna Wagner (oba Nakléřov) - dluh
Wenzel Skoda a Johanna Streit (oba Kr. Les) - nemanželské
dítě
Joseph a Mariana Bail a Anton Bail (všichni Nakléřov) - dluh
Anton Schütze a manželé August a Josepha Ritschelovi (všichni
Nakléřov) - dluh
Anton Eisenkolb a Karolina Wolf (oba Kr. Les) - dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Josepha
Müllera a Franziska Hübsch (Petrovice) - dluh
Wenzel Hiecke (Kr. Les) a Anton Wolf (Petrovice) - dluh
Ferdinand Wolf a Anton Wolf (oba Petrovice) - dluh
Anton Hübsch a Joseph Wolf (oba Petrovice) - dluh
Vinzenz Hikmann (Nakléřov) a Joachim Burghardt (M. Chvojno) dluh
1844
1844
1844
Karton 111
Karton 111
Karton 111
1844
1844
1843
1843
1844
1844
1844
1844-1845
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1844
1844
Karton 111
Karton 111
1844
1844
Karton 111
Karton 111
1842-1843
1843
1843
1844
Karton
Karton
Karton
Karton
1845
1842
Karton 113
Karton 113
1837-1842
1842
1843
1843
1844
1843-1844
1844
1844
1849-1850
1845
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1846-1847
1845
1845
Karton 113
Karton 113
Karton 113
1845
1844-1845
1846-1847
Karton 113
Karton 113
Karton 113
1847
Karton 113
1846-1847
1846
1846
1846-1847
1844
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1838-1839
1845
Karton 114
Karton 114
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
Těžké policejní přestupky (fascikl VI)
154
154
VI/55
VI/27
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
VI/31
VI/32
VI/36
VI/38
VI/46
VI/48
VI/49
VI/50
154
154
154
VI/77
VI/56
VI/57
154
154
154
VI/58
VI/60
VI/67
154
VI/70
154
154
154
154
154
VI/71
VI/72
VI/73
VI/76
VI/51
VI/54
Franz Friedel (Kr. Les) - urážka na cti a ublížení na zdraví
Ignaz Kliem (Petrovice) - ohrožení majetku v důsledku
střelby, rvačky; Franz Kliem (Petrovice) - rvačky s následkem
lehkého zranění
Ferdinand Ritschl (Petrovice) - urážka na cti
Johann Marzin (Petrovice) - urážka na cti
Ferdinand Hacker (Kr. Les) - krádež lnu
Joseph Güttler (Petrovice) - urážka na cti (nadávání)
Elisabeth Görlich (Lipová) - krádež
Ignaz Schönbach (Petrovice) - urážka na cti
Franz Weigend (Všebořice) - slovní napadení
Franz Patzelt (Kr. Les) - urážka na cti (nadávání)
Franz Haker (Český Újezd) - lichva
Ignaz Kreische a Josef Richter (oba M. Chvojno) - urážka na
cti a ohrožení na zdraví
Anton Ritschel (Petrovice) - ublížení na zdraví
Anton Wolf (Petrovice) - urážka na cti
Anton Hübner, Anton Wagner a Ferdinand Streit (všichni
Nakléřov) - urážka na cti (nadávání)
Franz Kühnel (Petrovice) - slovní urážka
Anton Ritschel (Petrovice) - urážka na cti (nadávání)
Josef Kindermann (Petrovice) - podvod (vydání nepravého
výučního listu)
Franz Körtel (Petrovice) - podvod (porušení dohody ve
finančních záležitostech)
Franz Kühnel (Petrovice) - krádež
Anton Wolf (V. Chvojno) - urážka na cti (nadávání)
Anton Nitsche a Ferdnand Friedl (oba Kr. Les) - krádež
Franz Kühnel (Petrovice) - ublížení na zdraví
Josef Wolf, Franz Wolf a Wenzel Marzin (všichni Petrovice) urážka na cti (nadávání)
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
Různá (zejména majetková) soudní agenda (fascikl VII)
155
155
VII/9
VII/17
Farář Johann Matini (V. Chvojno) - penzionování
Joseph Jablonský (Kr. Les) - přísaha
Strana 38/606
155
155
155
155
155
VII/16
VII/15
VII/14
VII/13
VII/12
155
155
VII/1
VII/10
155
VII/20
155
155
155
155
155
155
155
VII/8
VII/7
VII/6
VII/5
VII/4
VII/3
VII/2
155
155
155
VII/11
VII/27
VII/36
155
155
155
VII/35
VII/34
VII/33
155
155
155
155
155
155
155
VII/32
VII/31
VII/30
VII/18
VII/28
VII/19
VII/26
155
VII/25
155
VII/24
155
155
155
155
155
VII/23
VII/22
VII/21
VII/37
VII/29
Eleonora Kny (V. Chvojno) - dědictví po zesnulém manželovi
Joseph Müller a farář Franz Miksch (oba Kr. Les) - dluh
Joseph Kny - zástava majetku
Wenzel Beil (Nakléřov) - dluh
Ferdinand Rosenkranz (Kr. Les) - ustanovení novým mlýnským
odhadcem po smrti Antona Kühnela (Hladov)
Prodej domu čp. 230 v Petrovicích
Mlynáři Joseph Trenk (Kr. Les) a Anton Kühnel (Petrovice) přísaha
Vinzenz Günther (V. Chvojno) - amortizace pojistky (požár v
obci 1842)
Karl a Franz Joseph Nitscheovi (oba Kr. Les) - dědický podíl
Joseph Schönbach (Petrovice) - ocenění majetku
Pozemkový odhadce Ignaz Wolf - přísaha
Franz Kühnel (Petrovice) - ocenění majetku
Anton Rehn a Christian Rehn (oba Kr. Les) - dluh
Wilhelm Löscher (Prna) a Wenzel Hieke (Kr. Les) - dluh
Franz Anton Umlauft - předání postupní listiny Johannu
Muchovi
Wenzel a Joseph Nitscheovi - smlouva o předání hospodářtví
Anton Zechel (Kr. Les) - dluh
Karl Ritschel (Kr. Les) - žádost o potvrzení prohlášení o
směnce
Raimund Sulz - dluhy vojáků
Ludwig Siegel (Kr. Les) a Wenzel Hantschel (Petrovice) - dluh
Wenzel Hieke (Kr. Les), Anton a Theresia Richterovi
(Cínovec), Dominik Kernich (Kr. Les) - směnka
Soudní sluha Franz Wolf - přísaha
Soudní zapisovatel Alois Rother - přísaha
Franz Höhne (M. Chvojno) - prohlášení za marnotratníka
Franz Xaver Tischer (V. Chvojno) - amortizace
Eduard Czab - potvrzení křestního listu
August Mitreiter (Kr. Les) - dluh, exekuce majetku
Karl Scharfe (Kr. Les) - potvrzení pravosti křestního listu
za účelem možnosti vystěhování do Pruska
Ferdinand Rosenkranz (Kr. Les) - dědické nároky po Marianě
Pickardt (Kr. Les)
Karl Ritschel (Kr. Les) - dědické nároky po Marianě Pickardt
(Kr. Les)
Dědické nároky po Marianě Pickardt (Kr. Les)
Eva a August Kühnelovi (Petrovice) - rozvod manželství
Anton Schönbach (Petrovice) a Franz Wolf - dluh
Důchodní Wenzel Skoda - likvidace
Franz Thorand (Petrovice) - potvrzení pravosti křestního
listu za účelem možnosti vystěhování
1843-1845
1843
1822-1844
1842
1842
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
114
114
114
114
114
1810-1824
1840
Karton 114
Karton 114
1844-1846
Karton 114
1836
1836
1833
1833
1824
1824
1824
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1841
1847
1849
Karton 114
Karton 114
Karton 114
1849
1848
1848
Karton 114
Karton 114
Karton 114
1848
1848
1847
1845-1846
1847
1846-1847
1847
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1847
Karton 114
1847
Karton 114
1847
1846
1845-1846
1850
1847
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1849
Karton 115
1849
Karton 115
1850
1850
1849
1850
1849
1850
1846-1849
1850
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
Registraturní systém z poloviny 19. století (fascikl I-II)
Spory (fascikl I)
157
I/4
157
I/9
157
157
157
157
157
157
157
157
I/8
I/8
I/8
I/7
I/7
I/6
I/1
I/5
Karl Urwantschký (Chlumec) a Theresia Bubenik (Kr. Les) dluh
Joseph Umlauft a dědicové Wenzela Hübsche (všichni Petrovice)
- dluh
Ferdinand Krahl a Franz Krahl (oba Petrovice) - dluh
Anton Zechel - dluh do sirotčí pokladny
Aloisia Ulrich a Franz Streit (Petrovice) - dluh
Anton Prochaska (Kr. Les) a Josef Kühnel (Petrovice) - dluh
Ferdinand Zechel a Franz Joseph Gröschel (oba Kr. Les) - dluh
Klara a Franz Zechelovi (Kr. Les) - rozluka od stolu a lože
Franz Josef Wolf a Ignaz Wolf (oba Petrovice) - dluh
Johanna Hesse - úmrtní relace, kvitance pro pohřeb
Strana 39/606
115
115
115
115
115
115
115
115
157
I/13
157
157
I/4
I/4
157
157
157
157
I/3
I/3
I/2
I/2
157
I/1
157
157
157
I/6
I/23
I/34
157
I/33
157
I/30
157
I/29
157
157
I/28
I/27
157
I/26
157
157
I/11
I/24
157
I/12
157
I/21
157
157
157
157
I/20
I/19
I/18
I/15
157
I/15
157
157
157
I/14
I/35
I/25
Franziska a Mariana Kergel - vyplacení podílu ze sirotčí
pokladny
Leopold von Lämel (Praha) - žaloba
Theodor Böge (Šanov u Teplic) a Johann Bubenik (Kr. Les) dluh
Ludwig Laube (Most) a Theresia Bubenik (Kr. Les) - dluh
Pozůstalost po Karlu Effenbergerovi (Kr. Les) - dluhy
Moritz Wittenstein a Ferdinand Ritschel - dluh
Franz Ruhmig (Kr. Les) a Josef Hoyer (Ústí nad Labem) - dluh
(včetně ocenění majetku)
Wenzel Jelinek zplnomocněnec Antonie von Wiederbach (Praha) a
pozůstalost po Antonu Mužicžikovi (Petrovice) - dluh
Ferdinand Kühnel (Kr. Les) a Ferdinand Zechel - dluh
Johann Skoda a Katharina Streit - dluh
Manželé Florian a Anna Friedelovi a Josef Michel (všichni Kr.
Les) - dluh
Josef Hoyer (Ústí nad Labem) a Ferdinand Kühnel (Kr. Les) dluh
Johanna Kühnel (Větrov) a Joseph Müller (Kr. Les) - podpora
dítěte a náhrada nákladů v šestinedělí matky
Franz Müller (pokladník kostelní pokladny Kr. Les) a Anton
Bail (Nakléřov) - dluh
Dominik Kernich (Kr. Les) a Dominik Mitreiter - dluh
Leopold Knothe (Dobrná) a manželé Florian a Anna Friedelovi
(Kr. Les) - dluh
Franz Müller (pokladník kostelní pokladny Kr. Les) a manželé
Florian a Anna Friedelovi (Kr. Les) - dluh
Leopold von Lämel - kvitance
Adalbert Effenberger (Chabařovice) a Anton Stettin (Kr. Les)
- dluh
Pozůstalost po Moritzovi Wenzelovi Hiekem - vyplacení
dědických podílů
Joseph Schönbach, Franz Bernhard a Anton Wolf (všichni
Petrovice) - dluh
Karolina Kreisel (Strážky) a Florian Böhme (Kr. Les) - dluh
Raymund Kreisel (Strážky) a Dominik Böhme (Kr. Les) - dluh
Barbara Pleh (Kr. Les) - dluh
Gabriel Taussig (Teplice) a Ferdinand Ritschel (Kr. Les) prodej sena
Alois Wagner a Franz Tischer jako poručník nemanželského
dítěte Marie Anny Tischer (všichni V. Chvojno) - výživné na
dítě
Wenzel Ritschel (Kr. Les) a Wenzel Bail (Nakléřov) - dluh
David Birnbaum (Teplice) a Anton Banke (Petrovice) - dluh
Franz Hahme a Franz Joseph Klepsch (oba Kr. Les) - dluh
1846-1848
Karton 115
1849
1849
Karton 115
Karton 115
1849-1850
1849
1850
1849
Karton
Karton
Karton
Karton
1849-1850
Karton 115
1849
1850
1849-1850
Karton 115
Karton 115
Karton 115
1840-1849
Karton 115
1840-1850
Karton 115
1849
Karton 115
1850
1849-1850
Karton 115
Karton 115
1849
Karton 115
1849
1849
Karton 115
Karton 115
1848
Karton 115
1850
Karton 115
1850
1850
1850
1850
Karton
Karton
Karton
Karton
1850
Karton 115
1850
1850
1843-1849
Karton 115
Karton 115
Karton 115
1849
Karton 115
1848-1849
1848
1848
Karton 116
Karton 116
Karton 116
1848
1849
1849
Karton 116
Karton 116
Karton 116
1848
Karton 116
115
115
115
115
115
115
115
115
Spory (fascikl II)
158
II/6
Karl Rehn a Ignaz Brand (oba Kr. Les) - pomluvy kvůli odvodu
k vojsku
Těžké policejní přestupky (fascikl I)
159
159
159
I/5
I/1
I/2
159
159
159
I/2
I/3
I/3
159
I/1
Krádež brambor
Franz Ritschel (Kr. Les) a Karl Scheuer - ublížení na zdraví
Theresia Tampe (V. Chvojno) a Maria Anna Köhler - opětovné
napadení
Rvačka v hospodě v Nakléřově
Franz Walter a Vinzenz Walter (oba Kr. Les) - zabití dvou hus
Anton Küchter a Josef a Wenzel Müllerovi, Josef Schönbach
(všichni Petrovice) - urážka na cti
Franz Rumrich (Kr. Les) - domovní prohlídka (podezření na
skladování pašovaného zboží)
Strana 40/606
159
159
159
159
159
159
159
I/4
I/13
I/6
I/8
I/9
I/9
I/10
159
I/12
159
156
I/4
I/1-17
Urážka finanční stráže mlynářem z Hladova
Florian Friedl a Karl Ritschel - pytláctví
Povolání k vojenské službě - neposlušnost
Franz Joseph Ritschel (Petrovice) - pytláctví
Franz a Wenzel Nitscheovi (Kr. Les) - urážka na cti
Rosalia Friedl (Kr. Les) - zabití husy
Theresia Storich a N. Hokken (oba N. Dvůr) - ublížení na
zdraví
Ferdinand Ritschel st., Ferdinand Ritschel ml. a Hermann
Ritschel (všichni Kr. Les) - urážka finanční stráže
Franz Finze (Nakléřov) - znesvěcení kostela
Vymáhání erárních záloh váznoucích na domech v Kr. Lese,
Petrovicích, Nakléřově, Velkém a Malém Chvojnu
1849
1849
1849
1849
1848-1849
1849
1849
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
116
116
116
116
116
116
116
1849
Karton 116
1849
1847-1849
Karton 116
Karton 114
1801-1849
1843-1850
Karton 116
Karton 116
1845
Karton 116
1837
Karton 116
1837
1838
Karton 116
Karton 116
1838-1839
1838
1843
1845
1845
1845
1837
1845
1850
1846-1878
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
1847
Karton 116
1847
1847
Karton 116
Karton 116
1848
1848
1849
Karton 116
Karton 116
Karton 116
1849
Karton 116
1850
Karton 116
1845
Karton 116
1802-1849
Karton 116
Soudní agenda - zejména dluhy (bez původního označení)
Obligace a kvitance
160
161
Obligace sirotčí pokladny
Kvitance
Dluhy - spory a pozůstalosti
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
Karl Gottlob Liebschner (Liebstadt/Sasko) a Anton Pietschmann
(Kr. Les) - dluh
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Franze
Antona Nitscheho a Joseph Zechel (Kr. Les) - dluh
Joseph Krauspenhaar (Tisá) - dluhy (pozůstalost)
Joseph Trenkwitz, pokladník kostelní pokladny (Kr. Les) a
Vinzenz Jentsch (Petrovice) - dluh
Joseph Hantschel (M. Chvojno) - dluhy (pozůstalost)
Joseph Kny a Franz Nietsche (oba Kr. Les) - dluh
Joseph Wagner (V. Chvojno) - dluhy (pozůstalost)
Franz Walter (Kr. Les) a Anton Höhnel (Nakléřov) - dluh
Vinzenz Paul a Ferdinand Paul - dluh
Karl Anton Bouffleur a Franz Hieke (Chabařovice) - dluh
Joseph Kny a Franz Wolf - dluh do sirotčí pokladny
Joseph Hacker a Franz Hacker (oba Nakléřov) - dluh
Hermann Kernich - dluhy (pozůstalost)
Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) zastupující Josephu
Fritsche a Franz Joseph Fritsche - dluh
Karl Urwantschky (Chlumec), věřitel Wenzela Lehmanna
(Knínice) a Ferdinand Hacker (Kr. Les) - dluh
Theresia Settmacher a Anton Wolf (oba Petrovice) - dluh
Theresia Walter a manželé Franz a Agnes Kreischeovi (všichni
Kr. Les) - dluh
Joseph Hacker - dluh
Karl Marzin (Jílové) a Johann Schopel (Ústí nad Labem) - dluh
Advokát Joseph Hoffmeister zastupující Leopolda von Lämel a
August Ritschel - dluh
Gotthard Ritschel a Franz Josef Rosenkranz (oba Kr. Les) dluh
Gabriel Taussig (Teplice) a Ferdinand Ritschel (Kr. Les) dluh
Anton Löbel (Libouchec) a Joseph Paul (Nakléřov) - dluh
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
Netříděná akta
163
Netříděná akta (majetková agenda, uznání plnoletosti apod.)
Sporná agenda znepřístupněná
Strana 41/606
I
V
II
I
I
I
Sporná agenda znepřístupněná - Bez původního označení
Sporná agenda znepřístupněná - Nové značení I/13
Sporná agenda znepřístupněná - Spisy: V/72, 73, 89, 186-189
Sporná agenda znepřístupněná - Spisy: II/101
Sporná agenda znepřístupněná - Spisy: I/110-114, 118, 127,
141, 149, 151
Sporná agenda znepřístupněná - Spisy: I/75-90, 92-94, 96, 97
Sporná agenda znepřístupněná - Spisy: I/1-11, 13-16, 19, 21,
24, 27, 52, 55, 61, 68, 69, 71-74
KT
KT
KT
KT
KT
119
119
119
119
119
KT 118
KT 117
Spisy po roce 1850
Spory
171
171
164
165
166
167
168
Misc.
III/136
Misc.
III/58
169
Ředitel velkostatku Kr. Březno Karl Anton Bonffleur a Franz
Wagner (V. Chvojno)
Správce velkostatku Kr. Les Anton Prochaska a Franz Klement
(N. Dvůr) a další - dluhy na poplatcích a úrocích
Pozemková držba Antona Balleho v obcích Krásný Les a Velké
Chvojno
Inventář zámku a hospodářských budov dvora
Gustav Balle - administrace velkostatků Krásný Les a Klecany
(pozůstalost po Antonu Balle) - korespondence
Pronájem pivovaru a vinopalny v Krásném Lese - příjmy,
výdaje, daně
Vodní náhon v Krásném Lese
1850
Karton 120
1853-1855
Karton 120
1880
Karton 120
1869
1869-1871
Karton 120
Karton 120
1866-1867
Karton 120
1861
Karton 120
Patronát (kostel Kr. Les; restaurování sochy sv. Lukáše v Kr. 1804-1883
Lese; školy Kr. Les, Nakléřov, Petrovice; špitál Kr. Les;
růžencové bratrstvo Petrovice aj.)
Úřední zprávy o stavu kostelních a nadačních pokladen - říjen 1857-1874
1857; listopad 1862; leden 1867; únor, září-prosinec 1873
170
Karton 120
Karton 120
ÚČTY
Hospodářské účty
172
173
174
175
Schw 44
Měsíční hospodářská specifikace (červen)
Účetní uzávěrky Krásný Les, Klecany a Přemyšlení
Naturální deník (pouze dřevo)
Hlavní naturální kniha
1700
1867-1881
1868
b. d.
Karton
Karton
Karton
Karton
121
121
121
121
1814-1831
1806-1828
1840
Karton 121
Karton 121
Karton 121
1676-1702
1709-1836
1874-1886
1716
1835
1874-1903
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Kontribuce
176
177
178
Cont. 9/8
Vyúčtování kontribucí s poddanými - přílohy
Likvidace kontribuční pokladny
Výkaz peněžních a naturálních kontribucí
Kostelní účty
Krásný Les
179
180
181
182
183
184
Schw 49
Schw 42
Kostelní účet Krásný Les - NEPŘÍSTUPNÉ
Kostelní účet Krásný Les - NEPŘÍSTUPNÉ
Kostelní účet Krásný Les
Příjmy farnosti Krásný Les
Účet farního beneficia Krásný Les - výtah, kopie
Účet farního beneficia a církevních nadací Krásný Les
Nakléřov
Strana 42/606
122
122
123
123
123
123
185
186
Schw 38
Schw 39
Kostelní účet Nakléřov - NEPŘÍSTUPNÉ
Kostelní účet Nakléřov
1673-1716
1784-1851
Karton 124
Karton 124
1791-1863
b.d.
Karton 125
Karton 125
1804-1852
1826-1843
Karton 126
Karton 127
1820-1845
Karton 127
1850
Karton 127
Petrovice
187
188
Kostelní účet Petrovice - NEPŘÍSTUPNÉ
Farní statek Petrovice čp. 2 - soupis pozemků, výnosy a
předpokládané zisky (kopie)
Velké Chvojno
189
190
Schw 41
Kostelní účet Velké Chvojno - NEPŘÍSTUPNÉ
Likvidace kostelních účtů Krásný Les, Nakléřov, Petrovice a
Velké Chvojno - včetně kostelních a farních inventářů
Špitální účty
191
Špitální účty, včetně inventáře špitálu v Krásném Lese
Sirotčí účty
192
Sirotčí účet
MAPY A PLÁNY
Stabilní katastr - katastrální mapy 1:2 880
193
194
Katastrální mapa Krásný Les - listy 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14,
15; částečně vybarveno b. d.
Katastrální mapa Nakléřov - listy 2, ad 3, 5; reprodukce dle
stavu v letech 1913 a 1914 b. d.
Karton -Karton --
Stavební plány
195
Plán školy Petrovice (Ferdinand Leinweber) 1867
DOPLŇKY A ZMĚNY
Inventář
ÚŘEDNÍ KNIHY
Instrukce
Dekretní knihy
Robotní seznamy
Vrchnostenská povolení (sňatek, pobyt, učení atp.)
Protokoly udělených vandrovních knížek
Protokoly o přijatých/propuštěných poddaných z/do jiných
Strana 43/606
Karton --
jurisdikcí
Protokoly o přijatých poddaných z jiných jurisdikcí
Protokoly o propuštěných poddaných do jiných jurisdikcí
Protokoly povolení k vystěhování, učení, sňatku, službě,
práci a pobytu
Soupis branců
Výpis z katastru
Parcelační protokol
Pozemkové knihy
Hlavní pozemkové knihy a knihy listin
Krásný Les (Petrovice, Nakléřov)
Nakléřov, Telnice
Petrovice
Velké a Malé Chvojno
Vedlejší (dokladové) pozemkové knihy pro celé panství
Knihy listin pro celé panství
Knihy smluv a kvitancí
Knihy obligací
Knihy rozsudků
Knihy pozůstalostní agendy
Emfyteutické pozemkové knihy
Repertář majitelů pozemků
Strana 44/606
Sirotčí rejstříky
SPISY
POMŮCKY
Podací protokoly a indexy k podacím protokolům
SPISY
Registratura z 1. poloviny 19. století
Publicum - torzo
Judiciália
Pozůstalostní a poručnické spisy
Znepřístupněné pozůstalostní a poručnické spisy
Soudní agenda - zejména spory a přestupky
Registraturní systém z počátku 19. století (fascikl I-VII)
Spory (fascikl I)
Spory (fascikl IV)
Spory (fascikl V)
Těžké policejní přestupky (fascikl VI)
Různá (zejména majetková) soudní agenda (fascikl VII)
Registraturní systém z poloviny 19. století (fascikl I-II)
Spory (fascikl I)
Spory (fascikl II)
Těžké policejní přestupky (fascikl I)
Strana 45/606
Soudní agenda - zejména dluhy (bez původního označení)
Obligace a kvitance
Dluhy - spory a pozůstalosti
Netříděná akta
Sporná agenda znepřístupněná
Spisy po roce 1850
Spory
ÚČTY
Hospodářské účty
Kontribuce
Kostelní účty
Krásný Les
Nakléřov
Petrovice
Velké Chvojno
Špitální účty
Sirotčí účty
MAPY A PLÁNY
Stabilní katastr - katastrální mapy 1:2 880
Stavební plány
Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov
Strana 46/606
I. VEDENÍ A SPRÁVA
A. Statutární a správní záležitosti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Ukázka hlavičkového papíru
Stanovy Evropského svazu lahváren, spol. s r.o., Düsseldorf
Protokoly ze zasedání Sdružení výrobců okurkových sklenic
Protokoly ze zasedání Comité Permanent des Industries du
Verre Européennes
Zápisy z jednání Sdružení tyčového skla
Zápisy z jednání Kartelu tyčového skla
Protokoly ze zasedání dozorčí rady Rakouského lahvářského
kartelu
Protokoly ze zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren,
spol. s r.o., Düsseldorf
Zápis z 50. zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren,
spol. s r.o., Düsseldorf
Obchodní zpráva firmy Sklárny Fischmann synové, spol. s r.
o., Teplice
Obchodní zpráva firmy Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie,
vorm. Friedrich Siemens, Dresden
Společenská smlouva o vytvoření firmy Sklárny Fischmann
synové, spol. s r. o.,Teplice
Stručné shrnutí změn potřebných v dceřinných společnostech
TRIPTIS, A. G. v Rakousku
Pískovna Sylvester, spol. s r.o., Ledvice
(společenská smlouva, zápisy z valných hromad, provozní
zpráva, koupě pozemků aj.)
Korespondence s Vitreou, spol. s r.o. v Praze o továrnách
Pálfalva a Pančevo
Prva Mehanička Fabrika Stakla za prozore, A.D., Pančevo
(výkonný výbor, dozorčí rada, navýšení kapitálu, provozní
zprávy, korespondence)
Zagyvapálfalvaer Glasfabrik, A.G., Budapešť
(výkonný výbor, výrobní kapacita van, korespondence aj.)
Korespondence s krajskými soudy
Korespondence s okresními soudy
Totéž
Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích Šanově
Korespondence s místními úřady
(Újezdeček, Mstišov, Košťany, Pozorka)
Korespondence s finančními a daňovými úřady
Korespondence se živnostenskými úřady
Korespondence s revírními báňskými úřady
Korespondence s ostatními úřady
Korespondence s Ústředním svazem čs. průmyslníků
Korespondence s Německým hlavním svazem průmyslu v ČSR
Korespondence s lahvovým oddělením Bőhmische Union Bank v
Praze (B.U.B.)
Totéž
Totéž
Totéž
Korespondence s advokáty a notáři
Totéž
Totéž
Korespondence mezi vedením firmy v Praze a Teplicích
Korespondence pražského sekretariátu
Korespondence ředitele Ernsta Schmolky
Strana 47/606
b.d.
[1907]
1929-1931
1933
kt
kt
kt
kt
1
1
1
1
1933-1934
1936-1938
1908-1920
kt 1
kt 1
kt 1
1908-1920
kt 2
1936
kt 3
1918
kt 3
1930
kt 3
1914
kt 3
1918
kt 3
1916-1931
kt 3
19301934-19
35
1935-1936
kt 3
1935-1936
kt 4
19271933193
6
1927
19331936
1927
kt 4
1927-1936
kt 4
1923-1936
1927
1927-1936
19271935-19
36
1935-1936
1936
1926-1928
kt
kt
kt
kt
1930
1933
1935
1930
1931
1935
1935
1936
1930
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt 4
kt 4
kt 4
kt 4
5
5
5
5
kt 5
kt 5
kt 6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Totéž
Korespondence Hanse Fischmanna
Korespondence Julia Fischmanna
Korespondence Willyho Fischmanna
Totéž
Korespondence Waltera Fischmanna
Korespondence Arnolda Fischmanna
Běžná korespondence
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Poznámky k poradám, schůzkám a telefonickým hovorům
1935
1930-1931
1931-1932
1931
1935-1936
1935-1936
1935-1936
1927
1927
1930
1930
1933
1934
1935
1936
1930-1931
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
9
9
9
9
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
13
14
1857-1926
18911907193
41941
1897-1914
kt 14
kt 14
1919-1928
kt 14
19271930-19
32
1928-1931
kt 14
1926-1938
kt 14
1937-1938
kt 15
1938
kt 15
1927-1937
kt 15
1929-1931
kt 15
1931-1935
kt 15
1934-1935
kt 15
1892-1927
kt 16
1907-1923
kt 16
1919-1944
kt 16
18871930-19
34
kt 16
19191926-19
30
kt 16
B. Majetkoprávní záležitosti
55
56
Kupní a směnné smlouvy
Výpisy z pozemkových knih
57
Usnesení Okresního soudu v Teplicích v pozemkových
záležitostech
(k. ú. Mstišov a Pozorka)
Zpětné odkoupení firmy Fischmann od akciové společnosti
Triptis
(kvitance, smlouva, korespondence)
Předání sekvestrovaných forem a nástrojů firmě Komotauer
Glashüttenwerke A.G.
Prodej továrny na tabulové sklo v Dubí
(popis objektu, parcelování, korespondence)
Pobočka v Jablonci n. Nisou
(výpisy z poz. knih, jednání s firmou Riedel, tyčové sklo,
korespondence)
Josef Nowotny ml., provozovatel prodejního skladu v Lučanech
nad Nisou
Rudolf Vater, prodejní sklad tyčového skla v Lučanech nad
Nisou
Glashüttenwerke Leopold Stiassny
(prodej akcií, vystoupení z firmy Fischmann, korespondence)
Brüxer Glashütte Ignatz Glaser
(odprodej budov, konkurzní řízení, korespondence aj.)
Trmická sklárna Krutiš a spol., s r.o., Trmice
(seznam společníků, seznam zákazníků, konkurence,
korespondence aj.)
Likvidace Továrny na lahve v Radnicích u Plzně po odkoupení
kartelem
(darování dělnické kolonie, odprodej materiálu, demontáž
hutě, podpora dělníkům)
Důl Svornost v Pozorce
(smlouvy, ocenění majetku, výkaz ploch, rozhodčí řízení,
majetko-právní záležitosti)
Důl Novoobdařené štěstí, spol. s r.o., Teplice
(smlouvy, protokoly aj.)
Těžařstvo dolu Karel v Novosedlicích
(výmaz těžařstva, korespondence, daňové přiznání, likvidační
bilance aj.)
Odškodnění firmě Josef Rindskopf Sőhne v Košťanech v důsledku
důlní činnosti dolu Emilie
(1 plán, sanační práce, popis budov, protokoly)
Odškodnění a převod parcel při rozšiřování těžby na dole
Svornost v k. ú. Mstišov
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Strana 48/606
kt 14
kt 14
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Obytný dům č. p. 53 v Košťanech
(pozemnostní arch, kupní smlouva, platební knížka aj.)
Obytný dům č. p. 506 v Trnovanech
(kupní smlouva, rozhodnutí soudu)
Obytný dům č. p. 284 v Dubí
(stavební záležitosti, daně, rozhodnutí soudu)
Různé stavební záležitosti k obytným domům ve Mstišově,
Košťanech a Novosedlicích
( 5 ks plánů, usnesení soudu, rozpočet staby)
Stavební povolení, protokoly a korespondence stavební komise
(Pozorka, Jeníkov, Košťany, Teplice-Šanov, Mstišov, Bystřice)
Stavební povolení pro dům č. p. 85 v Pozorce
( 1 plán, 6 ks skic)
Smlouva o prodeji parcely č. 713/1 v obci Újezdeček
(3 ks plánů)
Vlečkové záležitosti
(2 ks plánů, smlouvy, všeobecné a provozní podmínky,
korespondence, Časopis pro žel. právo a politiku)
Vodoprávní řízení - přeložení potoka mezi Mstišovem a
Košťanama a přeložení rozdělovací komory skupinového vodovodu
do Mstišova
Vodoprávní řízení - rybník v Újezdečku
Ocenění důlního majetku
Hodnota majetku k 1.1.1927
Neoceněná zařízení - Lesní Brána, Mstišov, důl Svornost
Odhad realit s příslušenstvím
Odhad pozemků, budov a zařízení firmy k účelům poplatkového
ekvivalentu k 1.1.1931
Ocenění obytných domů - Újezdeček, Dubí, Teplice-Šanov,
Pozorka, Mstišov, Novosedlice
(21 ks plánů)
Soudní spor s Václavem Niebauerem, továrníkem v
Teplicích-Šanově
(směnná smlouva, usnesení soudu, korespondence)
Soudní spor s Alfredem Baierem, majitelem skladu v Pěnčíně
Soudní spor s Arnoldem, Hugem a Martou Stiassnymi, továrníky
ve Vídni a spolumajiteli firmy
(obsaženy též zápisy z valných hromad)
Soudní spor s Idou Falz, majitelkou domu č. p. 46 ve Mstišově
(1 plán)
Soudní spor s Ernstem Feixem, výrobcem skleněných perel v
Lučanech nad Nisou
Soudní rozepře s Ottakarem a Pauline Weissovými, nájemníky
domu č. p. 571 v Pozorce
Různé soudní spory u okresních soudů
Rozhodčí řízení mezi firmou Skelné hutě Lukeš a spol., a. s.,
Praha a Radnickým syndikátem, resp. ostatními členy
lahvárenského kartelu
Soudní spor s Erste Bőhmische Glasindustrie, A. G. Bleistadt
Soudní spor Českých akc. skláren, a.s. v Praze s bývalým
ředitelem Miloslavem Taubenestem
(přípravné spisy, informace o protikartelovém jednání)
Soudní spor s Josefem Peyerem, dělníkem v Pozorce
Owensův stroj na výrobu lahví
(dohody o užívání patentu)
Smlouva mezi Bőhmischen Union Bank in Prag a Societe
Continentale D´Appareils Mecaniques Pour La Verrerie in Genf
ohledně patentu na Roirantův stroj
Patentové záležitosti
Dávka z majetku a z přírůstku na majetku
(výpočty, platební příkazy, korespondence s berní správou)
Daňové záležitosti - daň z obratu
(daňové přiznání, platební příkazy, rekurs, korespondence)
Strana 49/606
1895-1909
kt 16
1902-1906
kt 16
1906-1925
kt 16
1920-1933
kt 16
1926-1931
kt 16
1937
kt 16
1938
kt 16
18951908-19
37
kt 16
1929-1930
kt 16
1933
1907
1927
1927-1930
1929-1930
1935
kt
kt
kt
kt
kt
kt
1941
kt 17
18941926-19
31
kt 17
1927-1928
1927-1929
kt 17
kt 17
1927-1931
kt 17
19281930
kt 17
1928-1931
kt 17
1930
1930-1931
kt 17
kt 18
1930-1932
1932-1933
kt 18
kt 18
1936-1938
1907-1908
kt 18
kt 18
1929-1930
kt 18
1930
1919-1928
kt 18
kt 18
1925-1937
kt 19
16
17
17
17
17
17
105
106
107
108
109
110
Daňové záležitosti - daň výdělková
(daňové výměry, přehledy výdajů, korespondence)
Poplatky za emise
(platby, odvolání, korespondence)
Poplatkový ekvivalent
(přiznání, projednání, korespondence)
Daň výdělková
(daňové přiznání, podklady pro výpočet)
Detailní přílohy k přiznání ke zvláštní výdělkové dani
Korespondence s bankou Gebrüder Arnhold v Drážďanech
1929-1937
kt 19
1929-1936
kt 19
1930
kt 20
1933
kt 20
1937
19271931-19
32
kt 20
kt 20
1931
kt 20
1933
1936
kt 20
kt 21
b.d.
1927-1931
kt 21
kt 21
19301933
kt 21
19311941
kt 21
19361938
kt 21
19361938
kt 21
1940
1927-1931
kt 21
kt 21
1922
kt 21
1922
1924
kt 21
kt 21
1926-1928
kt 21
1898
1919
kt 21
kt 21
1919
1874-1920
kt 21
kt 21
1900-1917
kt 21
1901-1925
kt 21
1903-1920
kt 22
C. Organizační
111
112
113
Zaměstnavatelský svaz sklářských průmyslníků
(oběžníky, korespondence)
Totéž
Totéž
D. Investice
114
115
116
117
118
119
120
121
Projekt k opravě vany VII
Projekt pro odvádění generátorových splašek ze sklárny
(14 ks plánů, technická zpráva, kolaudace)
Zřízení balírny v závodě v Újezdečku
(1 plán, stav. povolení, stat. výpočet)
Projekt na novou úpravnu napájecí vody
(5 ks plánů, rozpočet)
Výstavba balírny a třídírny ve sklárně Mstišov
(rozpočet, přehled režijní práce, korespondence)
Rozšíření a přestavba vlečky ke sklárně v Újezdečku
(5 ks plánů, technická zpráva)
Stavební zpráva o přestavbě komínového kanálu vany II
Investiční majetek
(Lesní Brána, Mstišov, Dubí, Jablonec n. Nisou)
E. Revize
122
123
124
125
Protokol z revize vedení obchodních knih dolu Novoobdařené
štěstí, spol. s r.o. cvTeplicích v letech 1915-1921
Protokol z revize obchodních knih na dole Emilie v Košťanech
Protokol z revize ministerstva financí na dole Emilie v
Košťanech
Revizní zpráva lahvového oddělení Bőhmische Union Bank v
Praze
II. ZAMĚSTNANCI
126
127
128
129
130
131
132
Nájemní listy
Seznam nájemníků k 1.8.1919
(Mstišov, Košťany, Pozorka)
Domovní řád (Rudolfova huť, firma Mühlig)
Dělnický dům č. p. 99 v Pozorce
(3 ks plánů, kupní smlouva, kvitance, kniha vodného,
hypoteční záležitosti aj.)
Dělnický dům č. p. 99 v Bystřici
(kupní smlouva, kvitance, plat.příkaz, kniha vodného aj.)
Dělnické domy č. p. 106, 116 a 117 v Újezdečku
(4 ks plánů, domovní daň, poplatek za odpady, soudní
rozhodnutí aj.)
Dělnický dům č. p. 161 v Běhánkách
(kupní smlouva, dlužní úpis, kniha vodného, výpis z poz.
knihy aj.)
Strana 50/606
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Dělnický dům č. p. 151 v Pozorce
(3 ks plánů, stavební akta, rozpočet, kniha vodného, daňové
záležitosti aj.)
Dělnický dům č. p. 119 v Újezdečku
(1 plán, stavební povolení, domovní daň)
Dělnické domy č. p. 73 a 153 ve Mstišově
(4 ks plánů, stavební povolení k úpravám)
Dělnický dům č. p. 1054 v Teplicích
(stavební povolení, soupis ploch)
Dělnický dům č. p. 131 a 132 v Újezdečku
(2 ks plánů, stavební povolení, soudní rozhodnutí)
Kolektivní smlouva mezi majiteli skladů tabulového skla a
zrcadel v Praze a společností sklářů a brusičů skla a Čs.
obcí dělnickou v Praze
Přihlášky zaměstnanců k penzijnímu pojištění
Úrazové pojištění
(korespondence, přehled prémií, výpočty)
Personální obsazení jednotlivých kanceláří
1905-1920
kt 22
19091925
kt 22
1919-1924
22
1920-1923
kt 22
1920-1924
kt 22
1920
kt 22
1926-1927
1932-1933
kt 22
kt 22
1942
kt 22
1916-1929
1918-1923
1922-1923
1927
1931
1927
1930-1931
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
22
22
22
22
22
23
23
1931
1932-1933
19351937
1931
1923
1924
kt
kt
kt
kt
kt
kt
23
23
23
23
23
24
1925-1935
1931-1932
1929-1930
1931
1931-1932
1938
kt
kt
kt
kt
kt
kn
24
24
24
24
24
1
b.d.
b.d.
kt 24
kt 24
1907
1914
kt 24
kt 24
1928
kt 24
[1928]
kt 24
1929
19331936
1922-1927
kt 24
kt 25
kt 25
1926-1929
kt 25
III. ÚČETNICTVÍ
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Bilance pískovny Sylvestr
Zprávy o změnách v bilanci
Bilance včetně podkladů
Bilance včetně podkladů
Bilance
Bilance - lahvové oddělení Bőhmische Union Bank
Podklady k bilanci - lahvové oddělení B.U.B.
(revizní zpráva, tabulky, korespondence)
Bilance - lahvové oddělení B.U.B.
Bilance - lahvové oddělení B.U.B.
Bilance - lahvové oddělení B.U.B.
Hrubá rozvaha
Inventura k 31. 12. 1922
Inventura k 31. 12. 1923
(lahve, skleněné tyče, tabulové sklo)
Měsíční výkazy obratu
Inventární soupis skladu v Jablonci n. Nisou a jeho poboček
Výtahy z kont - lahvové oddělení B.U.B.
Výpisy zůstatků ze saldo kont k prosinci 1931
Přehled rezerv
Zúčtovací kniha (Verrechnungsbuch)
IV. NÁKUP A ODBYT
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
Sdružení výrobců tyčového skla - podmínky prodeje
Kartelová dohoda s firmou Lukeš & Comp., Flaschenfabrik in
Prag, G.m.b.H.
Rakouský lahvářský kartel
Návrh smlouvy mezi Bőhmische Union Bank jako zástupkyní
sdružených lahváren a grófem Lászlem Károlyim
Smlouva mezi Sdružením výrobců lahví a Vaterländischen
Mechanischen Flaschenfabrik, A.G., Budapest
Dohoda Verkaufsgemeinschaft bőhmischen Tafelglasfabriken,
A.G., Prag s výrobci tabulového skla
Návrh kartelové dohody výrobců lahví
Dohoda výrobců tyčového skla
Jednání spojených tabuláren s prodejními společnostmi
Vitreou, Fenestrou a Kristallií o kontingentu
(zápisy z porad, dohody, přehledy dodávek a exportních kvót)
Jednání českých výrobců lahví se Societa anonima per l´
Industria del Vetro, Fiumicino
(zápisy z jednání, dohody)
Strana 51/606
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
Dodávky lahví do Turecka
(poskytnutí státní záruky, smlouva)
Dohody s Dánskem týkající se plnění dodávek
Konvenium čsl. továren na láhve
(kontingentní jednání, dohoda o výhradním zastupování v
prodeji, náhrady za mléčné láhve)
Seznam odběratelů
Přehledy dodacích cen
Ceník tyčového skla
Základní ceník lahví
Korespondence s Verkaufsgemeinschaft bőhmischer
Tafelglasfabriken, A.G., Prag
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
Korespondence s firmou Mammo-Glas, G.m.b.H., Bremen
Obchodní korespondence s belgickými firmami týkající se
exportu lahví
1931-1932
kt 25
1931-1935
1937-1938
kt 25
kt 25
1927-1929
1928-1937
1933
1933
1928-1929
kt
kt
kt
kt
kt
25
25
26
26
26
1930
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1933
1936-1937
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
26
27
27
28
28
28
29
29
29
1913
1931-1939
kt 30
kt 30
1931
1935
kt 30
kt 30
1942
kt 30
1919-1940
1926-1934
1934-1941
kt 30
kt 30
kt 30
1926-1927
1935-193619
40
19361940
1928-1943
1925-1946
1929-1938
1929-193119
40
1925-1940
kt 30
kt 30
V. VÝROBA
188
189
190
191
192
Seznam součástek Owensova stroje na výrobu lahví
Pittsburgh - technologie tažení skla
(popis metody, licenční poplatky, jednání s Holandskem,
patentové záležitosti, náklady, zkušební provoz v Oloví)
Výroba tyčového skla - zprávy pro Hanse Fischmanna
Přehled provozní doby pecí v huti na tyčové sklo ve Mstišově
v období 1.1.1931-28.5.1935
Provozní zpráva za rok 1941
VI. TECHNICKÁ DOKUMENTACE
A. STAVEBNÍ
1. Situační a polohopisné plány
193
194
195
Továrna na skleněné tyče Mstišov (9 ks)
Továrna na tabulové sklo Dubí (6 ks)
Továrna na výrobu lahví Lesní brána (11 ks)
2. Provozní budovy
a.) Vany
196
197
Sklářská tavicí vana v Oloví (17 ks)
Vana I (9 ks)
198
199
200
201
202
Vana
Vana
Vana
Vana
Vana
203
Vana VII
II (4 ks)
III (17 ks)
IV (56 ks)
V (32 ks)
VI (11 ks)
(22 ks)
b.) Výrobní prostory
Strana 52/606
kt
kt
kt
kt
kt
30
30
31
31
31
kt 31
204
205
Pánvová pec (2 ks)
Chladicí věž (5 ks)
206
Chladicí pec (8 ks)
207
Míchárna (8 ks)
208
209
Řezárna (6 ks)
Huť Mstišov (4 ks)
210
211
212
213
Laboratoř (7 ks)
Řezárna a balírna (2 ks)
Pánvárna (11 ks)
Balírna (7 ks)
214
215
216
Nákladiště (1 ks)
Třídírna (2 ks)
Kulovací mlýn (5 ks)
1897
19121931193
3
1912-192919
39
19121939194
1
1925-1941
19261930193
5
1927
1927
1929-1945
19301935193
8
1935
19381941
1941-1946
kt 32
kt 32
1926-1940
1927-1944
19281940
1928-1940
19281946
19291940
1929-1940
1929-1940
1930
1935
1937-1938
1939-1940
1940
1942
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
1912-1948
1930-1944
1934-1943
kt 33
kt 34
kt 34
b.d.
b.d.
1908-1934
1920-193519
44
1923
1933-1944
1935
1942
1942
kt
kt
kt
kt
34
34
34
34
kt
kt
kt
kt
kt
34
34
34
34
34
18971910192
7-1939
1909-1930
1910-1936
kt 35
kt 32
kt 32
kt 32
kt 32
kt
kt
kt
kt
32
32
32
32
kt 32
kt 32
kt 32
c.) Jiné prostory
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
Generátorová stanice (8 ks)
Skladovací prostory a kolny (40 ks)
Sklad písku (5 ks)
Kotelna (8 ks)
Truhlárna a tesařská dílna (2 ks)
Strojovna a kovárna (2 ks)
Vrátnice (6 ks)
Garáže (7 ks)
Elektrostanice a zámečnická dílna (1 ks)
Kotelna a strojovna (3 ks)
Strojovna turbíny (5 ks)
Kryt protiletecké obrany (2 ks)
Vstup do závodu Lesní brána (1 ks)
Tábor ruských zajatců na Lesní bráně (1 ks)
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
3. Dělnické domy a kanceláře
231
232
233
Dělnické domy a byty (32 ks)
Užitkové budovy pro osazenstvo a mužstvo (15 ks)
Kanceláře (11 ks)
4. Doly
234
235
236
237
Mapa důlních měr Lobkoviců (1 ks)
Franz Josef Pozorka (1 ks)
Heribert Košťany (10 ks)
Svornost Pozorka (9 ks)
238
239
240
241
242
Korunní princ Košťany (1 ks)
Otakar Košťany (22 ks)
Novoobdařené štěstí Pozorka (4 ks)
Pískovna Sylvestr, spol. s r. o., Ledvice (5 ks)
Kamenolom Želenice nad Bílinou (3 ks)
5. Ostatní
243
Ohnivzdorné tvárnice, nástavce, svorníky (27 ks)
244
245
Komíny (9 ks)
Vedení plynu, vody, topení, chlazení a osvětlení
(23 ks)
Strana 53/606
kt 35
kt 35
246
247
Sloupy a konstrukce (5 ks)
Střechy a střešní konstrukce (17 ks)
248
Rybník (3 ks)
249
250
Oplocení a hrazení (4 ks)
Můstky a přemostění (10 ks)
19131938
1919-1944(1
951)
19221927193
3
1930-1938
1932-1938
kt 35
kt 35
19081914
1909-1915
19201954
1928
1941
kt
kt
kt
kt
kt
36
36
36
36
36
b.d.
1911-1941
1914
1925-1938
1929
kt
kt
kt
kt
kt
36
36
36
36
36
1902-1929
1905-1928
1907-1931
19201923192
7
19211926
1926
1926-1937
1938
kt
kt
kt
kt
36
37
37
37
kt
kt
kt
kt
37
37
37
37
1902-1943
kt 37
kt 35
kt 35
kt 35
B. STROJNÍ
1. Stroje sklářské
251
252
253
254
255
Drtič kamene v míchárně (3 ks)
Owensův stroj na výrobu lahví (9 ks)
Koncová forma pro Owensův AE stroj (2 ks)
Tažný sklářský stroj (10 ks)
Člunky do strojů Roirant a Lagena (4 ks)
2. Stroje těžební a přepravní
256
257
258
259
260
Rýpadlo s výškovým rýpáním (1 ks)
Vozíky, pásy a jiná přepravní zařízení (15 ks)
Mostní váha (1 ks)
Vlečka a lanovka (10 ks)
Ruční jeřáb (2 ks)
3. Stroje elektrické a parní
261
262
263
264
Kotle (14 ks)
Generátory (24 ks)
Pumpy (34 ks)
Kompresory (5 ks)
265
266
267
268
Ventilátory (15 ks)
Vodní torpédo (1 ks)
Turbíny (5 ks)
Brown-Boveri (3 ks)
C. NEZAŘAZENÁ
269
Technická dokumentace nezařazená a bez popisu
Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov
(65 ks)
I. VEDENÍ A SPRÁVA
A. Statutární a správní záležitosti
B. Majetkoprávní záležitosti
C. Organizační
D. Investice
E. Revize
Strana 54/606
II. ZAMĚSTNANCI
III. ÚČETNICTVÍ
IV. NÁKUP A ODBYT
V. VÝROBA
VI. TECHNICKÁ DOKUMENTACE
A. STAVEBNÍ
1. Situační a polohopisné plány
2. Provozní budovy
a.) Vany
b.) Výrobní prostory
c.) Jiné prostory
3. Dělnické domy a kanceláře
4. Doly
5. Ostatní
B. STROJNÍ
1. Stroje sklářské
2. Stroje těžební a přepravní
3. Stroje elektrické a parní
C. NEZAŘAZENÁ
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
A. Úřední knihy
Strana 55/606
1. Správní knihy
1
Kniha zápisů z plenárních zasedání MNV
1947-1950
2
Kniha zápisů ze schůzí rady MNV
1947-1950
3
Kniha zápisů ze schůzí rady MNV
1947-1950
4
Kniha zápisů ze schůzí rady MNV
1953-1954
úřední
kniha
úřední
kniha
úřední
kniha
úřední
kniha
2. Evidenční knihy
5
Kniha vydaných domovských listů
1946-1948
6
Kniha hlášení místního rozhlasu
1947-1951
7
Kniha hlášení místního rozhlasu
1951-1953
úřední
kniha
úřední
kniha
úřední
kniha
B. Spisový materiál
Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
1.1. Statutární záležitosti
8
Protokol o vyšetření a změnách správní hranice mezi obcemi
Újezd a Dlouhá Loučka, Uničov-Brníčko, Želechovice, Pňovice,
Žerotín, Hnojice, Mladějovice a Paseka
1971
karton 1
1954-1986
1990
1990
karton 1
karton 1
karton 1
1965-1988
karton 1
1983-1986
karton 1
1984-1990
1978-1983
1960-1977
1986-1990
1980-1985
1973-1979
karton
karton
karton
karton
karton
karton
1.2. Volby
9
10
11
Volby do ústředních zastupitelských sborů a MNV
Volby do ústředních zastupitelských sborů 8.6. a 9.6.1990
Volby do obecního zastupitelstva 24.11.1990
(mj. organizační pokyny a metodické materiály, kandidátní
listiny, seznamy voličů, zápis o hlasování a sčítání hlasů,
volební výsledky)
1.3. Organizace činnosti MNV
1.3.1. Organizační agenda MNV
12
13
Plány činnosti, situační zprávy, zprávy o činnosti a
hodnocení činnosti MNV
Plnění kolektivní smlouvy pracovníků MNV a drobných
provozoven v působnosti MNV
1.3.2. Zápisy ze zasedání pléna a rady MNV
14
14
14
15
15
15
Zápisy
Zápisy
Zápisy
Zápisy
Zápisy
Zápisy
ze
ze
ze
ze
ze
ze
zasedání
zasedání
zasedání
zasedání
zasedání
zasedání
pléna MNV
pléna MNV
pléna MNV
rady MNV
rady MNV
rady MNV
Strana 56/606
4
3
2
8
7
6
15
Zápisy ze zasedání rady MNV
1961-1972
karton 5
1970-1990
1971-1990
1965-1990
1965-1968
1981-1990
1976-1990
1964-1990
1986-1990
1970-1985
1981-1987
1986-1990
1962-1976
karton
karton
karton
karton
karton
karton
karton
karton
karton
karton
karton
karton
1951
1952
1963-1978
karton 13
karton 13
karton 13
1985-1989
karton 13
1952-1974
1985
1968
karton 13
karton 13
karton 13
1973
karton 13
1985-1990
karton 13
1950
1973-1989
1953-1990
karton 14
karton 14
karton 14
1986-1990
karton 14
1973-1990
karton 14
1985-1990
karton 14
1980-1990
karton 14
1984
1951-1990
karton 14
karton 14
1.3.3. Zápisy ze zasedání komisí a výborů MNV
16
17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
Zápisy
Zápisy
Zápisy
Zápisy
Zápisy
Zápisy
Zápisy
Zápisy
Zápisy
Zápisy
Zápisy
Zápisy
ze schůzí finanční komise
komise pro výstavbu, byty a územní plánování
ze schůzí komise pro obchod a služby
ze schůzí zemědělské komise
komise pro vodní a lesní hospodářství a zemědělství
ze schůzí komise pro ochranu veřejného pořádku
ze schůzí sociální a zdravotní komise
ze schůzí školské a kulturní komise
ze schůzí školské a kulturní komise
ze schůzí komise pro mládež a tělovýchovu
ze schůzí komise Sboru pro občanské záležitosti
ze schůzí občanského výboru v Rybníčku
8
9
9
10
10
10
11
12
12
13
13
13
1.3.4. Činnost poradních sborů a výborů při MNV
27
28
29
Zpráva o ustavení zdravotní komise
Zpráva o ustavení výboru žen
Dokumentace činnosti občanských výborů v Rybníčku a
Haukovicích
1.3.5. Oslavy, rezoluce, závazky, vyznamenání
30
31
32
33
34
Metodické a organizačně-politické pokyny k průběhu významných
výročí a oslav
Celoobecní socialistické závazky
Ocenění zasloužilých poslanců a funkcionářů MNV
Seznam občanů obce jimž byla 25.10.1968 předána pamětní
plaketa Ústředního výboru NF v Praze na počest 50. výročí
samostatnosti ČSSR
Návrh na udělení okresní ceny a čestného uznání za kulturně
výchovnou práci Osvětové besedě v Rybníčku a jejímu
předsedovi
1.4. Poslanci a funkcionáři MNV, pracovníci podniků
35
36
37
38
39
Vybrané písemnosti vzešlé z úřední činnosti předsedy a
tajemníka MNV nezařazené do jiných skupin pořádacího schématu
Seznam členů pléna MNV
Personální záležitosti poslanců a funkcionářů MNV
Personální záležitosti zaměstnanců školských, kulturně
výchovných a stravovacích zařízení v působnosti MNV
Personální záležitosti drobné provozovny MNV
1.5. Kontrolní činnost
40
41
Kontroly činnosti MNV, jednotlivých úseků činnosti, zařízení
a provozoven v působnosti MNV
Stížnosti občanů
2. Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
2.1. Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
42
43
44
Zprávy obvodního oddělení VB Uničov o vyhodnocení
bezpečnostní situace, úseku veřejného pořádku a silničního
provozu v obci
Vyhodnocení činnosti jednotky pomocné stráže VB v obci Újezd
Činnost komise pro ochranu bezpečnosti a veřejného pořádku
Strana 57/606
45
46
47
Návrh obecně závazného nařízení MNV
1986-1987
Dokumentace vyšetřování případu velitele stanice SNB Újezd
1946-1947
Františka Vykydala
(opisy protokolů z výslechů F. Vykydala a svědků, pamětní
spis F. Vykydala dokládající jeho zapojení v protinacistickém
odboji a spolupráci s partyzánským oddílem Olga)
Seznam tzv. vesnických boháčů
1953
karton 14
karton 14
karton 14
2.2. Požární ochrana
48
Dokumentace činnosti místní organizace Svazu požární ochrany
1951-1986
karton 14
1952
1985-1990
1985-1990
karton 49
karton 14
karton 14
1953-1978
karton 14
[1950]
1953-1957
1953-1957
1953-1957
1984-1990
karton
karton
karton
karton
karton
1946-1950
1951
1953
karton 17
karton 17
karton 17
1977-1985
karton 17
1985-1990
karton 17
1952
karton 17
1989-1990
1986
karton 17
karton 17
2.3. Vojenské záležitosti, civilní obrana
49
50
51
Branný kroužek Svazu pro spolupráci s armádou
Spolupráce s Okresní vojenskou správou Olomouc
Civilní obrana
2.4. Spisová služba, archivnictví
52
Opisy skartačních protokolů, žádosti o skartace
schválení, metodické pokyny ze strany archivu
a jejich
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
3.1. Evidence obyvatelstva
53
54
54
54
55
Seznam majitelů a uživatelů
Seznam bydlících osob podle
Seznam bydlících osob podle
Seznam bydlících osob podle
Evidence pobytu obyvatel
domů podle čísel popisných
čísel popisných
čísel popisných
čísel popisných
14
17
16
15
17
3.2. Státní občanství, šetření národní spolehlivosti,
56
57
58
Seznam vystavených osvědčení o národní spolehlivosti
Hlášení počtu osob jiné národnosti než české nebo slovenské
Šetření přítomnosti reemigrantů z Bulharska a Chorvatských
přesídlenců z obcí na jihu Moravy
3.3. Čestná občanství
59
Čestné občanství za zásluhy o osvobození obce v roce 1945 N. N. Dorošenko a V. Gluško
(zpráva o udělení čestného občanství pro zpravodaje
sovětského rozhlasu, korespondence s čestnými občany)
3.4. Matriční záležitosti
60
61
62
63
Metodické pokyny a informace pro matriky a ohlašovny pobytu
obyvatelstva
Protokol o převzetí církevních matrik od farního úřadu v
Újezdě a seznam neživých církevních matrik přicházejících v
úvahu pro předání archivu
Zřízení matričního obvodu
Povolená změna příjmení
4. Majetek, finance a plánování
4.1. Evidence a správa národního majetku
Strana 58/606
64
65
66
Inventarizace hospodářských prostředků a majetku MNV a
1989-1990
rozpočtových organizací ve správě MNV
Hospodářské smlouvy o převodu vlastnictví, nebo práva
1969-1990
hospodaření a správy národního majetku ze strany MNV na
jednotlivé hospodářské či společenské organizace
Vypořádávání konfiskovaného nemovitého majetku při osidlování 1948-1972
pohraničí
(převody konfiskovaného majetku, přídělové listiny státu,
obce, jednotlivých soukromých přídělců a organizací, odnětí
přídělů, náhradní přídělové listiny, doprovodná
korespondence)
karton 18
karton 18
karton 18
4.2. Evidence a změny vlastnictví soukromého nemovitého
majetku
67
68
69
Seznam vlastníků nemovitostí v k.ú. obce Újezd
Změny vlastníka nemovitosti a zřízení práva věcného břemene
Rozhodnutí státního notářství ve věci dědických řízení o
vlastnictví nemovitostí v k.ú. obce Újezd
(kopie jednotlivých rozhodnutí, doprovodná korespondence)
b.d.
1980-1990
1978-1990
karton 18
karton 18
karton 18
Rozpočty a rozbory hospodaření MNV
1951-1990
Agenda rozpočtových pravidel a užití finančních prostředků
1974-1990
nad rámec schváleného rozpočtu
(mj. žádosti MNV o navýšení finančních prostředků určených na
opravy a investiční akce mimo rámec vlastního rozpočtu,
žádosti MNV o dodatečnou úpravu rozpočtových kapitol,
organizační a metodické pokyny ONV Olomouc)
karton 19
karton 20
4.3. Finanční hospodaření MNV
70
71
4.4. Místní daně a poplatky
72
Běžná agenda místních daní a poplatků
1985-1987
karton 20
1971
1969-1987
1962-1971
karton 20
karton 20
karton 20
1973-1990
karton 20
1973-1990
karton 20
1983-1990
1983
1975
karton 20
karton 20
karton 20
1950-1989
karton 21
1965-1976
1949
1985-1990
1952-1982
karton
karton
karton
karton
5. Územní plánování a výstavba obce
73
74
75
76
77
78
79
80
Akce "Z"
Běžná stavební agenda MNV
Evidenční přehled povolených staveb, přístaveb, oprav a
demolic veřejné i občanské výstavby
Oznámení o zahájení územního řízení a územní rozhodnutí o
umístění staveb veřejné výstavby
(mj. Dům služeb, plynovod a regulační stanice, trafostanice,
objekty JZD)
Povolení ke zpracování projektové dokumentace a územní
rozhodnutí o umístění staveb občanské výstavby
(mj. rodinné domy a garáže, součástí rozhodnutí jsou v
některých případech i studny, odvody odpadních vod a
přístupové komunikace)
Ohlašování a schvalování drobných staveb, přístaveb a oprav
Demolice drobných staveb a hospodářských budov
Seznam proluk pro výběr staveniště rodinných domků
6. Místní hospodářství
81
82
83
84
85
Organizace a správa hospodářských organizací ve správě MNV a
zajišťování služeb v obci jinými provozovateli
Zprávy o situaci v zásobování a službách v obci
Likvidace konfiskovaných živnostenských podniků
Soukromé živnosti a poskytování služeb občany
Bytové hospodářství
Strana 59/606
21
21
21
21
7. Doprava
86
87
Investiční výstavba, opravy komunikací a dopravní značení
Dopravní obslužnost
1988-1990
1964-1984
karton 21
karton 21
1988-1990
karton 21
1987
karton 21
1987
1988
karton 21
karton 21
1951-1990
karton 21
1985-1989
karton 21
1950
karton 21
[1949-1951]
1951-1952
karton 21
karton 22
1950-1953
1954-1974
1952
1985-1988
1988-1990
1950-1952
karton
karton
karton
karton
karton
karton
1949-1990
karton 22
1954
karton 22
1968-1990
karton 22
1946-1954
karton 23
1972-1989
karton 23
8. Obchod a cestovní ruch
88
89
Otázka kvality prodeje, zákazy prodeje a provozní doba
prodejen, metodické pokyny a nařízení nadřízených orgánů
Nepovolená obchodní činnost v obci
9. Pracovní síly
90
91
Nábor pracovních sil
Rozmisťování dorostu
10. Zemědělství
10.1. Zemědělské družstevnictví
92
Jednotné zemědělské družstvo Újezd
10.2. Soukromě hospodařící zemědělci
93
Evidence soukromě hospodařících zemědělců
10.3. Zemědělská výroba
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Seznam vlastníků pozemků podléhajících povinnému zkoušení
půdy dle vládního nařízení č. 376 ze dne 29.8.1940 a seznam
půdních vzorků z těchto pozemků s výsledky rozborů
Pozemnostní archy
Přehledy, soupisy a seznamy ploch zemědělských kultur,
zemědělských závodů, členů JZD a soukromých zemědělců
Pěstování léčivých rostlin
Ovocnářství
Kontrolní sčítání hovězího a vepřového dobytka
Soupis hospodářských zvířat
Chov domácího hospodářského a drobného zvířectva
Včelařství
22
22
22
22
22
22
10.4. Zemědělská půda
103
104
105
Evidence, konfiskace, převody a nájmy zemědělských a lesních
pozemků
(konfiskace a převody pozemků, které byly součástí převodů
domů a budov jsou zahrnuty již v kapitolách 4.1. a 4.2.)
Převzetí zemědělské půdy Státního statku Šternberk v k.ú.
Újezd do trvalého užívání zemědělci
(protokol a prohlášení uživatelů o převzetí půdy)
Ochrana a využití zemědělského půdního fondu, změny využití
půdy a vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu pro
potřebu veřejné a soukromé výstavby
11. Potravinářský průmysl
106
Sběrna mléka v objektu zrušené mlékárny
12. Lesní hospodářství a myslivost a rybářství
107
Dokumentace činnosti Mysliveckého sdružení Újezd
Strana 60/606
13. Vodní hospodářství
13.1. Vodohospodářské investice, ochrana vodních zdrojů a
toků
108
109
110
111
112
113
114
Vodní družstvo Újezd
Řešení případu řádně nevyúčtované dotace ministerstva
zemědělství na nový meliorační plán obce Újezd
Meliorace pozemků v k.ú. Újezd, Haukovice a Rybníček
Regulační úpravy a přemostění potoka Teplička
Rybníky v k.ú. Haukovice a Rybníček
Znečišťování vodních toků a zdrojů, porušování pravidel
vodního hospodářství
Rozšíření pásma hygienické ochrany vodního zdroje v k.ú.
Brníčko
1949
1949-1953
karton 23
karton 23
1978-1982
1973
1953-1980
1972-1985
karton
karton
karton
karton
1984
karton 23
1964
1953-1990
1974-1980
karton 23
karton 23
karton 23
Protipovodňová opatření a metodické pokyny nadřízených orgánů 1979-1989
karton 23
23
23
23
23
13.2. Veřejné rozvody vody, zásobování vodou, odpadní vody
115
116
117
Otázka zřízení vodovodní přípojky
Studny
Kanalizace a vypouštění odpadních vod
13.3. Protipovodňová ochrana
118
14. Ochrana životního prostředí
119
120
121
122
Zpráva o opatřeních ke zlepšení životního prostředí v obci
Péče o zeleň, kácení stromů a náhradní výsadba
Náhrada škody způsobená chráněnými živočichy
Skládky odpadů v k.ú. obce
1986
1973-1990
1984
1985
karton
karton
karton
karton
23
23
23
23
1951-1990
karton 23
1977-1989
1974-1990
karton 23
karton 23
1985
karton 23
1976
karton 23
1964
karton 23
1951-1986
1974-1977
1950-1990
karton 23
karton 23
karton 23
1960
karton 23
1984-1986
karton 23
15. Zdravotnictví a sociální péče
123
124
125
126
Organizace sociální a zdravotní péče o mládež, sociálně
potřebné a staré občany
(zprávy o situaci, hodnocení činnosti, metodické pokyny
nadřízených orgánů)
Sociální péče o jinonárodní skupiny občanů
Rozsah činnosti a ordinační doba střediska zdravotní péče
Újezd a polikliniky v Uničově
Dárcovství krve
16. Školství
127
128
129
130
131
Zápis o šetření situace školských zařízení v obci Újezd a
osadě Rybníček
Zpráva o organizaci mateřských škol a rozmístění učitelek v
obci Újezd a osadě Rybníček
Mateřská škola Újezd
Mateřská škola Rybníček
Základní devítiletá škola Újezd
17. Kultura, sport a tělovýchova
17.1. Kultura
132
133
Situační zpráva o stavu kulturních a společenskovýchovných
aktivit v obci Újezd
Roční výkazy kulturně výchovné činnosti
Strana 61/606
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Kulturní a společensko výchovná činnost MNV
Kulturní zařízení MNV
Místní lidová knihovna Újezd
Vedení obecní kroniky
Osvětové besedy Újezd a Haukovice
Kino Újezd
Klubovna pro kulturní vyžití mládeže
Seznam dobrovolných společenských organizací pracujících v
oblasti působnosti MNV
Seznam institucí, společenských organizací a zařízení
pracujících v oblasti působnosti MNV
1973-1990
1982-1986
1954-1974
1951-1953
1986-1987
1985-1987
1972-1985
1968
karton
karton
karton
karton
karton
karton
karton
karton
23
23
23
23
23
23
23
23
1977
karton 23
1951-1973
1979
karton 23
karton 23
1951
karton 23
1979-1980
karton 23
1980
karton 23
1963
karton 23
1949
1950
karton 23
karton 23
úřední
kniha
úřední
kniha
úřední
kniha
úřední
kniha
úřední
kniha
úřední
kniha
úřední
kniha
úřední
kniha
úřední
kniha
úřední
kniha
úřední
kniha
17.2. Sport a tělovýchova
143
144
Tělovýchovná jednota Sokol Újezd
Turnaj "Družba" ve stolním tenise
17.3. Ochrana přírodních a kulturních památek
145
146
147
148
Památková ochrana objektu zděného patrového mlýna - dům č.p.
41
(oznámení o ochraně a vyrozumění majitele)
Zápis kulturní památky do státního seznamu kulturních památek
- farní kostel sv. Jana Křtitele
(návrh, vyrozumění o zápisu, informace o poškození)
Zápis kulturní památky do státního seznamu kulturních památek
- socha sv. Jana Nepomuckého
(vyrozumění o zápisu)
Zápis o jednání o možnostech záchrany staré doškové stodoly
při domě č.p. 42
18. Církevní záležitosti
149
150
Evidence církví a náboženských společností
Zpráva o kázání faráře Aloise Nováka
C. Účetní materiál
Účetní knihy
151
Hlavní účetní kniha
1946
152
Hlavní účetní kniha
1947
153
Hlavní účetní kniha
1948
154
Hlavní účetní kniha
1949
155
Hlavní kniha výdajová
1951
156
Hlavní kniha výdajová a příjmová
1952
157
Hlavní kniha výdajová a příjmová
1953
158
Kniha pohledávek
1984
159
Kniha pohledávek
1985
160
Kniha pohledávek
1986
161
Kniha pohledávek
1987
Strana 62/606
162
Kniha pohledávek
1988
163
Kniha pohledávek
1989
164
Kniha pohledávek
1990
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
A. Úřední knihy
1. Správní knihy
2. Evidenční knihy
B. Spisový materiál
Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
1.1. Statutární záležitosti
1.2. Volby
1.3. Organizace činnosti MNV
1.3.1. Organizační agenda MNV
1.3.2. Zápisy ze zasedání pléna a rady MNV
1.3.3. Zápisy ze zasedání komisí a výborů MNV
1.3.4. Činnost poradních sborů a výborů při MNV
1.3.5. Oslavy, rezoluce, závazky, vyznamenání
1.4. Poslanci a funkcionáři MNV, pracovníci podniků
1.5. Kontrolní činnost
2. Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
2.1. Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
Strana 63/606
úřední
kniha
úřední
kniha
úřední
kniha
2.2. Požární ochrana
2.3. Vojenské záležitosti, civilní obrana
2.4. Spisová služba, archivnictví
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
3.1. Evidence obyvatelstva
3.2. Státní občanství, šetření národní spolehlivosti,
3.3. Čestná občanství
3.4. Matriční záležitosti
4. Majetek, finance a plánování
4.1. Evidence a správa národního majetku
4.2. Evidence a změny vlastnictví soukromého nemovitého
majetku
4.3. Finanční hospodaření MNV
4.4. Místní daně a poplatky
5. Územní plánování a výstavba obce
6. Místní hospodářství
7. Doprava
8. Obchod a cestovní ruch
9. Pracovní síly
10. Zemědělství
10.1. Zemědělské družstevnictví
10.2. Soukromě hospodařící zemědělci
Strana 64/606
10.3. Zemědělská výroba
10.4. Zemědělská půda
11. Potravinářský průmysl
12. Lesní hospodářství a myslivost a rybářství
13. Vodní hospodářství
13.1. Vodohospodářské investice, ochrana vodních zdrojů a
toků
13.2. Veřejné rozvody vody, zásobování vodou, odpadní vody
13.3. Protipovodňová ochrana
14. Ochrana životního prostředí
15. Zdravotnictví a sociální péče
16. Školství
17. Kultura, sport a tělovýchova
17.1. Kultura
17.2. Sport a tělovýchova
17.3. Ochrana přírodních a kulturních památek
18. Církevní záležitosti
C. Účetní materiál
Účetní knihy
Farní úřad Olomouc, Nové Sady
(1751)1785-1953
Úřední knihy
1
IIc
Kniha kostelních účtů
1791-1837
Strana 65/606
2
3
4
5
6
7
8
IIc
IIc
IIe
IIf
IIf
IIf
IIf
9
10
11
12
13
14
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
15
16
17
18
IIf
IIg
IVb
IVb
19
20
21
IVb
IVb
IVd
22
23
24
25
Vm
IXa
IXa
XIId
Kniha kostelních účtů
Kniha kostelních účtů
Kniha kapitálů
Pokladní deník příjmů a vydání kostela
Pokladní deník jmění mešních nadací
Pokladní deník jmění svíčkové nadace
Pokladní deník jmění nadace Wenzla Schenka na udržování kříže
(od r. 1949 společného fondu na udržování křížů)
Pokladní deník polní kaple na Nových Sadech
Pokladní deník nadačního jmění kaple na Povlu
Pokladní deník jmění kamenného kříže Josefa Strniska
Pokladní deník fondu na udržování hrobu Josefy Spittlerové
Pokladní deník fondu na osvětlení hrobu Josefy Negriové
Pokladní deník jmění oltáře Božského srdce Páně, věžních
hodin a Kronesovy nadace na okrášlení farního kostela
Pokladní deník jmění zvonového fondu
Deník příjmů z ofěry a kostelního zvonečku
Kniha nadací kostela na Nových Sadech
Všeobecná kniha zbožných nadací při farním kostele na Nových
Sadech
(Generelles Stiftungsbuch der frommen Stiftungen bei der
Pfarrkirche in Neustift)
Něm., čes., 25 x 37 cm, pk., zach.
Výkaz nadací při farním kostele na Nových Sadech
Výkaz nadací při kapli na Povlu
Přehled řádného rozvržení a skutečného vyplnění zádušních
povinností při farním kostele na Nových Sadech
(Výkaz o persolvování nadačních povinností)
Matrika konvertitů
Účetní kniha farního chudinského ústavu
Účetní kniha farního chudinského ústavu
Matrika biřmovanců
1837-1868
1937-1944
1870-1943
1924-1951
1902-1953
1902-1949
1902-1953
1902-1953
1902-1953
1902-1949
1902-1953
1902-1953
1917-1950
1931-1953
1897-1925
1785-1847
1816-1949
1918-1950
1918-1950
1895-1907
1895-1918
1851-1878
1894-1917
1895-1950
Spisový materiál
Registraturní pomůcky
26
Vn
27
Vn
28
Vn
29
Vn
Podací protokol
(od 13. 5. 1897 do 14. 8. 1901)
Podací protokol
(od 15. 8. 1901 do 23. 12. 1907)
Podací protokol
(od 3. 1. 1908 do 12. 4. 1919)
Podací protokol
(od 11. 8. 1924 do 12. 5. 1930)
1897-1901
1901-1907
1908-1919
1924-1930
Spisy
I. Církevní stavby
30
31
32
33
34
35
Ia
Ia
Ia
Ia
Ic
Id
36
37
38
39
Id
Id
Id
Id
Inventáře kostelních cenností a vybavení kostela
Opravy a stavební úpravy kostela
Výmalba kostela
Úklid a výzdoba kostela
Hřbitov
Seznam křížů, soch, polních kaplí a božích muk v novosadské
farnosti
Reversy na udržování křížů, soch a zvonů
Renovace bočního oltáře sv. Dominika
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
Restaurování sochy sv. Šebestiána na Povlu
Strana 66/606
1834
1850-1938
1897-1898
1901-1904
1836-1947
[1841]
1
1
1
1
1
1
1816-1918
1908
1941-1943
1943
1
1
1
1
40
41
42
Id
Id
Id
43
Id
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Ie
Ie
Ie
Ie
If
If
If
If
Ig
Ih
54
Ih
Návrh a rozpočet na zhotovení sochy Ježíše Krista
Pořízení lucerny pro sochu Panny Marie (vyúčtování)
Pořizování a doplňování bohoslužebných předmětů a vybavení
kostela
(mešní roucha, tabernákl, kalich, mešní nádobí, relikviáře,
hudební nástroje, nábytek, seznamy cenných předmětů z cínu,
mědi, mosazi a bronzu)
Zapůjčení insignií rybářského cechu, uložených ve farním
kostele na Nových Sadech, pro výstavy v Praze a Olomouci
(včetně jejich soupisu)
Inventář fary a jejích hospodářských budov
Protokol o stavebním stavu fary a obročních budov
Stavební úpravy a opravy fary a jejích hospodářských budov
Zřízení nového bytu pro kaplana (kooperátora) farnosti
Popis lokálie Nové Sady
Povýšení lokálie Nové Sady na faru
Změny obvodu a hranic farnosti
Jmenování patronátních reprezentantů
Pojištění kostelních a farních budov
Záležitosti zvonového fondu, spor s městem Olomoucí o
udržování zvonů
Varhany
1940-1941
1943
1835-1917
1
1
1
1935-1938
1
1906
1932
1831-1948
1943-1944
1818
1855-1860
1874-1937
1895-1940
1900-1903
1898-1928
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1850-1920
1
1847
1864
1794-1855
1932
1900-1906
(1782)17921897
1871-1872
1
1
1
1
1
1
1895-1905
1855-1856
1810-1943
1
1
1
1834-1948
1940-1949
1898
1902-1942
1899
1
1
1
1
1
1894
1
1919
1
1812-1918
2
1816-1945
1890-1953
1815-1889
2
3
2
1900
3
II. Kostelní jmění
55
56
57
58
58
59
IId
IId
IId
IIe
IIe
IIe
60
IIh
Pokyny pro sestavení rozpočtu farního kostela
Rozpočet farního kostela
Kostelní účty a výtahy z nich
Seznamy kapitálů kostelního a nadačního jmění farního kostela
Seznamy kapitálů kostelního a nadačního jmění farního kostela
Soukromé obligace, dlužní úpisy a peněžní odkazy ve prospěch
farního kostela
Spor s obcí Povel o placení pravidelného ročního příspěvku na
věčné světlo
1
III. Jmění farního obročí
61
62
63
IIIa
IIIc
IIId
64
65
66
67
68
IIIe
IIIf
IIIh
IIIh
IIIh
69
IIIh
70
IIIh
Odstoupení části farní předzahrádky obci
Beneficiální fasse
Služné, doplněk kongruy a jiné příjmy duchovních správců
farnosti, přiznání příjmů a vydání spojených s farním obročím
Protokoly o odevzdání a převzetí fary s přílohami
Interkalární účty
Platební rozkaz na pozemkovou daň
Platební rozkazy na poplatkový ekvivalent a školní příspěvek
Stanovení obecních přirážek na jmění farního beneficia a
nadační jmění
Subvence Olomouckého arcibiskupství ve výši 20 zlatých na
zřízení telegrafní stanice na Nových Sadech
Výkaz válečných škod na kostelním jmění a jmění farního
obročí
IV. Nadace
71
IVc
72
73
73
IVc
IVc
IVc
Seznamy, redukční a repartiční soupisy mešních a zbožných
nadací při farním kostele na Nových Sadech a kapli na Povlu
Nadační listy
Nadační spisy
Nadační spisy
V. Duchovní správa
74
Va
Povolení k vysvěcení kaple konventu kongregace milosrdných
Strana 67/606
75
76
Vc
Vc
77
Vc
78
Vd
79
Vd
80
81
82
83
84
Ve
Vf
Vg
Vi
Vi
85
86
Vk
Vm
sester III. řádu sv. Františka na Nových Sadech
Věnování relikvií a ověření jejich pravosti (autentiky)
Povolení ke svěcení oltářů, křížů, křížové cesty, soch,
obrazů a bohoslužebných předmětů
Povolení k vysvěcení hasičských stříkaček a hasičské
zbrojnice na Nových Sadech, pomníku obětem 1. světové války
na Povlu, praporu spolku válečných veteránů
Povolení bohoslužeb v kapli Nejsvětější Trojice na Nových
Sadech (papežské breve)
Povolování a ohlašování bohoslužeb ve farním kostele, v kapli
na Povlu a v arcibiskupském sirotčinci
Záležitosti bratrstev a církevních spolků
Kanonické vizitace
Záležitosti školy a vyučování náboženství
Výkazy o stavu duší
Výkaz o počtu věřících schopných a neschopných svatého
přijímání
Štola
Změny ve vyznání
1794-1897
1840-1940
3
3
1901-1938
3
(1751)
4
1815-1945
4
1887-1903
1894-1947
1839-1941
1855-1858
[1786-1792]
4
4
4
4
4
1836-1916
1895-1902
4
4
1826-1943
1912-1943
1933
1906
1851-1899
4
4
4
4
4
1810
(1773)18101846
1899-1902
1903
4
4
1818-1828
1863-1909
1873
4
4
4
1925
4
1856-1903
4
1823-1940
4
Arcibiskupský sirotčinec na Nových Sadech
1899-1900
Jednání o příspěvku Olomouckého arcibiskupství na obnovu
1901
požárem zničeného Měděného mlýna
Žádost Krajského soudu v Olomouci o vyjádření farního úřadu k 1918
žádosti o milost Rudolfa Dočkala, majitele usedlosti čp. 55
na Nových Sadech, odsouzeného za zločin veřejného násilí k
šesti měsícům těžkého žaláře
Příprava výstavy svatováclavských památek v Olomouci
1929
4
4
VI. Výkaz personálií při duchovní správě
87
88
89
90
91
VIa
VIb
VIe
VIg
VIg
Osobní záležitosti lokálních kaplanů a farářů
Pomocní kněží, kooperátoři, kaplani
Smlouva se zvoníkem
Protokol o volbě kostelních hospodářů
Kostelní služebníci
VII. Doklady a přílohy k oddací matrice
92
93
VIIa
VIIb
Potvrzení o ohláškách
Povolení sňatků
94
95
VIIb
VIIc
Povolení změny jména v oddací matrice
Rozvody od stolu a lože
4
4
VIII. Doklady a přílohy ke křestní a úmrtní matrice
96
97
98
VIIIa
VIIIa
VIIIb
99
VIIIb
Křestní listy
Přílohy ke křestní matrice
Výkaz o počtu zemřelých v novosadské farnosti v letech
1863-1872
Prohlášení za mrtva - Alois Blaschke
IX. Farní ústav chudinský
100
IXb
Příspěvky farnímu chudinskému ústavu a výplata chudinských
podpor a milodarů
X. Nařízení
101
Xa
Konzistoriální kurendy
XI. Varia
102
103
XI
XI
104
XI
105
XI
Strana 68/606
4
4
106
XI
107
XI
Soukromá korespondence faráře Franze Ludwiga
(dopis jeho strýce ze dne 28. 7. 1869)
Výzvy ke svaté zpovědi
1869
4
1941
4
XII. Oddělení pro matriky
108
XII
108
XII
108
XII
Výtah z
Sady za
Výtah z
Sady za
Výtah z
Sady za
křestních, oddavkových a
rok 1827
křestních, oddavkových a
rok 1820
křestních, oddavkových a
období od 27. 5. 1785 do
Farní úřad Olomouc, Nové Sady
úmrtních matrik lokálie Nové 1828-1842
4
úmrtních matrik lokálie Nové 1821
4
úmrtních matrik lokálie Nové 1786
2. 7. 1786
4
(1751)1785-1953
Úřední knihy
Spisový materiál
Registraturní pomůcky
Spisy
I. Církevní stavby
II. Kostelní jmění
III. Jmění farního obročí
IV. Nadace
V. Duchovní správa
VI. Výkaz personálií při duchovní správě
VII. Doklady a přílohy k oddací matrice
VIII. Doklady a přílohy ke křestní a úmrtní matrice
IX. Farní ústav chudinský
X. Nařízení
XI. Varia
XII. Oddělení pro matriky
Strana 69/606
Osmiletá střední škola Dlouhá Loučka 1953-1960
Úřední knihy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Třídní výkaz pro 1. až 5. postupný ročník, 1a třída
Totéž, 1b třída
Totéž, 2a třída
Totéž, 2b třída
Totéž, 3. třída
Totéž, 4. třída
Totéž, 5a třída
Totéž, 5b třída
Třídní výkaz pro 6. až 11. postupný ročník, 6a třída
Totéž, 6b třída
Totéž, 7a třída
Totéž, 7b třída
Totéž, 8. třída
Totéž jednotřídní učební kurz
Třídní výkaz pro 1. až 5. postupný ročník 1a třída
Totéž, 1b třída
Totéž, 2a třída
Totéž, 2b třída
Totéž, 3a třída
Totéž, 3b třída
Totéž, 4. třída
Totéž, 5. třída
Třídní výkaz pro 6. až 11. postupný ročník, 6a třída
Totéž, 6b třída
Totéž, 7a třída
Totéž, 7b třída
Totéž, 8. třída
Třídní výkaz pro 1. až 5. postupný ročník, 1a třída
Třídní výkaz pro 1. až 5. postupný ročník, 1b třída
Totéž, 2a třída
Totéž, 2b třída
Totéž, 3a třída
Totéž, 3b třída
Totéž, 4a třída
Totéž, 4b třída
Totéž, 5. třída
Třídní výkaz pro 6. až 11. postupný ročník, 6a třída
Totéž, 6b třída
Totéž, 7a třída
Totéž, 7b třída
Totéž, 8. třída
Třídní výkaz pro 1. až 5. postupný ročník, 1a třída
Totéž, 1b třída
Totéž, 2a třída
Totéž, 2b třída
Totéž, 3a třída
Totéž, 3b třída
Totéž, 4a třída
Totéž, 4b třída
Totéž, 5a třída
Totéž, 5b třída
Třídní výkaz pro 6. až 11. postupný ročník, 6a třída
Totéž, 6b třída
Totéž, 7a třída
Totéž, 7b třída
Totéž, 8. třída
Třídní výkaz pro 1. až 5. postupný ročník, 1a třída
Strana 70/606
1953-1954
1953-1954
1953-1954
1953-1954
1953-1954
1953-1954
1953-1954
1953-1954
1953-1954
1953-1954
1953-1954
1953-1954
1953-1954
1953-1954
1954-1955
1954-1955
1954-1955
1954-1955
1954-1955
1954-1955
1954-1955
1954-1955
1954-1955
1954-1955
1954-1955
1954-1955
1954-1955
1955-1956
1955-1956
1955-1956
1955-1956
1955-1956
1955-1956
1955-1956
1955-1956
1955-1956
1955-1956
1955-1956
1955-1956
1955-1956
1955-1956
1956-1957
1956-1957
1956-1957
1956-1957
1956-1957
1956-1957
1956-1957
1956-1957
1956-1957
1956-1957
1956-1957
1956-1957
1956-1957
1956-1957
1956-1957
1957-1958
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Totéž, 1b třída
Totéž, 2a třída
Třídní výkaz pro 1.
Totéž, 3a třída
Totéž, 3b třída
Totéž, 4a třída
Totéž, 4b třída
Totéž, 5a třída
Totéž, 5b třída
Třídní výkaz pro 6.
Totéž, 6b třída
Totéž, 7a třída
Totéž, 7b třída
Totéž, 8. třída
Třídní výkaz pro 1.
Totéž, 1b třída
Totéž, 2a třída
Totéž, 2b třída
Totéž, 3a třída
Totéž, 3b třída
Totéž, 4a třída
Totéž, 4b třída
Totéž, 5a třída
Totéž, 5b třída
Třídní výkaz pro 6.
Totéž, 6b třída
Totéž, 6c třída
Totéž, 7a třída
Totéž, 7b třída
Totéž, 8. třída
Třídní výkaz pro 1.
Totéž, 1b třída
Totéž, 2a třída
Třídní výkaz pro 1.
Totéž, 3a třída
Totéž, 3b třída
Totéž, 4a třída
Totéž, 4b třída
Totéž, 5a třída
Totéž, 5b třída
Třídní výkaz pro 6.
Totéž, 6b třída
Totéž, 6c třída
Totéž, 7a třída
Totéž, 7b třída
Totéž, 7c třída
Totéž, 8a třída
Totéž, 8b třída
Zápis o závěrečných
Totéž
Totéž
Totéž
Totéž
až 5. postupný ročník, 2b třída
až 11. postupný ročník, 6a třída
až 5. postupný ročník, 1a třída
až 11. postupný ročník, 6a třída
až 5. postupný ročník, 1a třída
až 5. postupný ročník, 2b třída
až 8. postupný ročník, 6a třída
zkouškách
1957-1958
1957-1958
1957-1958
1957-1958
1957-1958
1957-1958
1957-1958
1957-1958
1957-1958
1957-1958
1957-1958
1957-1958
1957-1958
1957-1958
1958-1959
1958-1959
1958-1959
1958-1959
1958-1959
1958-1959
1958-1959
1958-1959
1958-1959
1958-1959
1958-1959
1958-1959
1958-1959
1958-1959
1958-1959
1958-1959
1959-1960
1959-1960
1959-1960
1959-1960
1959-1960
1959-1960
1959-1960
1959-1960
1959-1960
1959-1960
1959-1960
1959-1960
1959-1960
1959-1960
1959-1960
1959-1960
1959-1960
1959-1960
1954
1955
1956
1957
1958
Spisový materiál
Spisy
111
112
113
114
Zahajovací výkaz
Výkaz přijatého žactva
Seznam žáků končících školní docházku
Výkazy o vyučování náboženství
Strana 71/606
1953
1953-1954
1954
1953-1954
1
1
1
1
115
116
Seznam učitelů
Plán péče o rozvoj tělesné výchovy v Osmileté střední škole
Dlouhá Loučka
1953
1953
1
1
Osmiletá střední škola Dlouhá Loučka 1953-1960
Úřední knihy
Spisový materiál
Spisy
Střední (měšťanská) škola Dub nad Moravou 1923-1953(1955)
Úřední knihy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
-
7
7
7
7
7
Kronika školy
Totéž
Třídní výkaz o docházce a prospěchu, 1. třída
Totéž, 1. třída
Totéž, 2. třída
Totéž, 1. třída
Totéž, 2. třída
Totéž, 3. třída
Totéž, 1. třída
Totéž, 2. třída
Totéž, 3. třída
Totéž, 1. třída
Totéž, 2. třída
Totéž, 3. třída
Totéž, 1. třída
Totéž, 2. třída
Totéž, 3. třída
Totéž, 1. třída
Totéž, 2. třída
Totéž, 3. třída
Totéž, 1., 2. a 3. třída
Totéž, 1., 2. a 3. třída
Třídní výkaz a třídní kniha, 1., 2. a 3. třída
Třídní výkaz o docházce a prospěchu,
1a, 1b, 2. a 3. třída
Totéž, 1a, 1b, 2a, 2b a 3. třída
Totéž, 1a, 1b, 2a, 2b a 3. třída
Totéž, 1a, 1b, 2a, 2b a 3. třída
Třídní výkaz o docházce a prospěchu,
1a, 1b, 2a, 2b a 3. třída
Totéž, 1a, 1b, 2a, 2b a 3. třída
Totéž, 1a, 1b, 2a, 2b, 3a a 3b třída
Totéž, 1a, 1b, 2a, 2b a 3. třída
Totéž, 1., 2., 2a, 3., 3a a 4. třída
Totéž, 1., 2., 3., 3a, 4. a 4a třída
Totéž, 1. třída
Totéž, 2. třída
Totéž, 3. třída
Totéž, 4. třída
Totéž, 4a třída
Totéž, 1. třída
Totéž, 2. třída
Strana 72/606
1923-1953
1940 - 1945
1923 - 1924
1924 - 1925
1924 - 1925
1925 - 1926
1925 - 1926
1925 - 1926
1926 - 1927
1926 - 1927
1926 - 1927
1927 - 1928
1927 - 1928
1927 - 1928
1928 - 1929
1928 - 1929
1928 - 1929
1929 - 1930
1929 - 1930
1929 - 1930
1930 - 1931
1931 - 1932
1932 - 1933
1933 - 1934
1934
1935
1936
1937
-
1935
1936
1937
1938
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1943
1943
1943
1943
1944
1944
-
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1944
1944
1944
1944
1945
1945
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Totéž, 3. třída
Totéž, 4. třída
Totéž, 2. třída
Totéž, 2a třída
Totéž, 3. třída
Totéž, 3a třída
Totéž, 4. třída
Totéž, 4a třída
Totéž, jednoroční učební kurs (JUK)
Totéž, 1a třída
Totéž, 1b třída
Totéž, 3a třída
Totéž, 3b třída
Totéž, 4a třída
Totéž, 4b třída
Totéž, jednoroční učební kurs
Totéž, 1a třída
Třídní výkaz o docházce a prospěchu, 1b třída
Totéž, 2a třída
Totéž, 2b třída
Totéž, 4a třída
Totéž, 4b třída
Totéž, jednoroční učební kurs
Totéž, 1a třída
Totéž, 1b třída
Totéž, 2a třída
Totéž, 2b třída
Totéž, 3a třída
Totéž, 3b třída
Totéž, jednoroční učební kurs a
Totéž, jednoroční učební kurs b
Totéž, 1a třída
Totéž, 1b třída
Totéž, 2a třída
Totéž, 2b třída
Totéž, 3a třída
Totéž, 3b třída
Totéž, 4a třída
Totéž, 4b třída
Totéž, 1a třída
Totéž, 1b třída
Totéž, 2. třída
Totéž, 3a třída
Totéž, 3b třída
Totéž, 4a třída
Totéž, 4b třída
Totéž, 1a třída
Totéž, 1b třída
Třídní výkaz o docházce a prospěchu, 2a třída
Totéž, 2b třída
Totéž, 3. třída
Totéž, 4. třída
Totéž, 1a třída
Totéž, 1b třída
Totéž, 2a třída
Totéž, 2b třída
Totéž, 3a třída
Totéž, 3b třída
Totéž, 4. třída
Zápis o závěrečných zkouškách, 4a třída
Totéž, 4b třída
Totéž, 4. třída
Totéž, 4. třída
Strana 73/606
1944
1944
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1951
1951
1952
1953
-
1945
1945
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
104
105
106
Katalog knihovny učitelské
Totéž
Inventární deník
1923 - 1945
1924 - 1945
1923 - 1951
Spisový materiál
1. Registraturní pomůcky
107
108
109
110
111
Jednací protokol
(16. 9. 1946 - 6. 12. 1948)
Totéž
(7. 12. 1948 - 4. 4. 1950)
Totéž
(5. 4. 1950 - 17. 5. 1951)
Totéž
(18. 5. 1951 - 20. 11. 1952)
Totéž
(22. 11. 1952 - 31. 12. 1955)
1946 - 1948
1948 - 1950
1950 - 1951
1951 - 1952
1952 1953(1955)
2. Spisy
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Konferenční protokoly
Inspekční protokoly
Organizace školy (povolování a rušení poboček)
Zprávy o činnosti školy
Seznamy učitelů
Služební výkazy učitelů (řazeno abecedně)
Osobní výkazy učitelů (řazeno abecedně)
Přehled mimoškolní činnosti učitelského sboru
Výkazy o počtu žáků
Zápisy o hodnocení závěrečných zkoušek
Vysvědčení (ukázka)
Osvobození žáků od docházky do jednoročního učebního kursu
Sběrová činnost žáků
Brigádnická činnost žáků (pomoc v zemědělství)
Přestupky žáků (ukázka)
Písemnosti týkající se budovy školy (stav budovy, vnitřní
vybavení)
Střední (měšťanská) škola Dub nad Moravou 1923-1953(1955)
Úřední knihy
Spisový materiál
1. Registraturní pomůcky
2. Spisy
Místní národní výbor Žerotín (1922)1945-1990
Úřední knihy
Správní knihy
Strana 74/606
1923
1924
1933
1946
1939
1945
1923
1923
1940
1951
1944
1947
1940
1939
1940
1940
-
1953
1950
1952
1953
1951
1949
1953
1926
1952
1953
1953
-
1952
1952
1950
1952
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
Kniha zápisů
z plenárních
Kniha zápisů
Kniha zápisů
ze schůzí obecního zastupitelstva, obecní rady,
zasedání MNV a ze schůzí rady MNV
ze schůzí pléna MNV a rady MNV
ze schůzí obecní finanční komise
(1932)1945
- 1950
1951 - 1952
(1932)1945
- 1950
Evidenční knihy
4
5
6
Matrika příslušníků obce (do roku 1948)
Kniha hlášení místního rozhlasu
Totéž
s.d.
1951 - 1952
1954 - 1955
Pamětní knihy
7
Pamětní kniha obce
8
Totéž
(1922)1945
- 1957
1958 - 1967
Spisový materiál
Spisy
Statutární záležitosti, organizace, kontrola
9
10
11
12
12
12
13
14
15
16
16
16
17
17
17
18
18
19
19
20
21
21
22
22
Sloučení obcí Žerotín-Strukov (oznámení
o schválení sloučení obcí žerotínskými občany)
Dezintegrace obcí (oznámení o schválení dezintegrace obcí
Žerotín-Strukov radou MNV)
Návrh na změnu hranic mezi obcí Pňovice
a katastrálním územím Strukov - obec Žerotín
Volby
(mj. zápis o předvolební schůzi, zápis o volbě ústavodárného
národního shromáždění, voličské seznamy, zápisy o hlasování,
zápisy o sčítání hlasů, volební komise, volby soudců)
Volby
(mj. přehled zvolených poslanců, prohlášení
kandidáta, osvědčení o zvolení poslancem, hlášení
o výsledcích voleb, zhodnocení voleb, seznam voličů)
Volby
(mj. volby do obecního zastupitelstva, volby do zákonodárných
sborů, seznam kandidátů, voličské seznamy, výsledky
přednostního hlasování)
Volební programy
Zproštění funkce poslanců
Registr poslanců
Totéž
Zápisy ze schůzí pléna MNV
Totéž
Totéž
Totéž
Zápisy ze schůzí rady MNV
Totéž
Zápisy ze schůzí komise pro ochranu veřejného pořádku
Komise pro ochranu veřejného pořádku (záznamy
o jednání komise, spisy)
Totéž
Komise pro ochranu veřejného pořádku (spis manželů Wolfových)
Totéž
Zápisy ze schůzí komise pro výstavbu
Zápisy ze schůzí školské a kulturní komise
Totéž
Strana 75/606
1960
1
1990
1
1969 - 1970
1
1945 - 1964
1
1986
1
1990
1
1976
1987
1989
1970
1954
1959
1959
1977
1953
1981
1960
1960
- 1990
-
1990
1955
1969
1976
1990
1955
1990
1976
1962
1
1
1
2
1
1
3
4
3
5
5
5
1975
1988
1981
1960
1964
1981
-
1990
1989
1989
1976
1971
1984
5
5
5
5
6
6
23
24
25
25
26
27
28
29
30
Zápisy ze schůzí sociální a zdravotní komise
Komise školská, sociální a zdravotní (plány práce)
Zápisy ze schůzí finanční komise
Totéž
Zápisy ze schůzí výboru žen
Výbor žen (plány úkolů 1954, 1964)
Opis zápisu ze schůze místní organizace Jednotného svazu
Českých zemědělců
Organizační záležitosti MNV
(mj. plány činnosti MNV, jednací řád MNV,
organizační řád MNV, organizační struktura
a organizace práce MNV, plány hlavních úkolů
MNV, časový plán práce rady MNV)
Návrh na jmenování zasloužilého funkcionáře MNV (Adolf
Krejčí)
1964
1989
1965
1981
1953
1954
1948
-
1968
1990
1976
1989
1954
1964
6
6
6
6
6
6
6
1976 - 1990
6
1965
6
1979 - 1990
7
1967
7
1953
1961
1960
7
7
7
1964 - 1975
7
1976
1945
1946
1969
1981
1976
1971
7
7
7
7
7
7
7
Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
31
32
Souhrnná opatření proti negativní jevům v obvodu MNV
Žerotín-Strukov
Hasiči (výkaz o příslušnících a požárním zařízení)
Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
33
34
35
Seznam obyvatel obce starších 6-ti a mladších 60-ti let
Seznam domácností v obci Žerotín-Strukov
Změna matričního obvodu
Finance a plánování
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Užívání obecních pozemků (žádost o povolení užívání tzv.
Uličky vedle zámecké zahrady Jaroslavem Géblem, dohoda o
zrušení práva užívání osobního pozemku manžely Krejčími,
stížnost pana Diviše na neupravenou cestu na kraji obce)
Rozbory hospodaření
Výroční účet obecní
Hlavní obecní rozpočet
Rozpočet MNV
Návrh rozpočtu na rok 1981 a rozpočtového výhledu 1981 - 1985
Rozpočet osvětové besedy
Zhodnocení rozvoje obce Žerotín-Strukov od roku 1945 a výhled
výstavby a zvelebení obce do roku 1975
Návrh rozvoje sloučené obce do roku 2005
Kontrola plnění programu ochrany a rozvoje životního
prostředí s výhledem do roku 2000
-
1990
1948
1949
1979
- 1980
1989
1990
7
7
1949
8
1949
8
s.d.
1950
1962 - 1963
8
8
8
1963
1963
8
8
1964
8
1964
8
Územní plánování a výstavba obce
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Žádost MNV Střeň o podporu obcí při záchraně mostu mezi
Stření a Lhotou u Nákla
Schválení a vyhlášení občanské pracovní povinnosti na stavbě
silniční spojky Žerotín-Pňovice
Plánek obnovy rybníka v obci
Žádost o prodloužení obecní kanalizace
Hanácký dům se žudrem č.p. 13
(mj. pozvání na jednání ve věci oprav, zpráva
o zaslání investičního úkolu na rekonstrukci)
Rozhodnutí o zbourání domu č.p. 14
Žádost o zařazení generální opravy budovy MNV č.p. 66 do
plánu ONV Olomouc
Negativní odpověď ONV na žádost o zahájení výstavby
kulturního domu
Žádost o povolení vybudování bezprašné vozovky
Strana 76/606
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
v části obce
Žádost MNV o příspěvek na demolici domu č.p. 18
Souhlas cestmistrovství Šternberk se zřízením okrasného pruhu
u autobusové zastávky
Hlášení o zchátralých objektech v obci
Posudek plánu na stavbu šaten a sociálního zařízení na
koupališti
Zhotovení sgrafit pro místní sokolovnu
Zemědělská výstavba (novostavba teletníku, výkrmna prasat,
kanalizace živočišných středisek JZD, projektový úkol kravín,
rozšíření odchovny mladého dobytka a vybudování sociálního
zařízení)
Výběr staveniště pro výstavbu bytových jednotek pro
pracovníky JZD
Pověření členů MNV výkonem státního stavebního dohledu
Posouzení zdravotní vhodnosti bytu čp. 10
Drobné stavby a stavební úpravy
1964
1965
8
8
1965
1966
8
8
1973
1964 - 1972
8
8
1966 - 1983
8
1982
1983
1981 - 1990
8
8
8
1947 - 1967
8
1953
1960
8
8
1970
8
1974
1979 - 1982
8
8
1949
1963 - 1967
8
8
1962 - 1972
8
1961 - 1978
8
Místní hospodářství
65
66
67
68
69
70
Služby
(mj. nařízení o zahájení provozu družstevní prádelny, žádost
MNV na ONV o udržení výroby ovocných konzerv v továrně firmy
Svoboda a Šišma, odvolání proti zrušení prodejny
maso-uzeniny, žádost ONV o vyjádření MNV k zastavení provozu
mlýna v Liboši, dohoda s technickými službami ve Šternberku o
čištění obce)
Žádost o schválení zrušení kovářské a podkovářské živnosti
Zpráva o veřejné prověrce služeb a práce obchodu
v obci
Usnesení o zapsání dámského krejčovství do podnikového
rejstříku
Zřízení provozovny kadeřnictví
Pohostinství (zabezpečení provozu pohostinství, návrh na
provozní dobu restaurace)
Doprava a spoje
71
72
Seznam majitelů motorových vozidel v obci
Autobusová doprava
(mj. žádost o povolení zastávky autobusu ČSAD na křižovatce
Žerotín-Pňovice-Strukov, žádost o úpravu provozu autobusové
linky)
Zemědělství
73
74
JZD
(mj. prověrka v JZD, patronátní smlouva JZD
a Městského stavebního podniku Olomouc,
porada s pracovníky v živočišné výrobě,
oznámení o plánované návštěvě kravína
dánským profesorem Sörönsenem, rozbor hospodaření JZD,
připomínky rady MNV
k hospodaření JZD, zápis z jenání JZD
o prověrce potřeby pracovních sil,
kolektivní smlouva)
Soukromě hospodařící zemědělci
(mj. úkoly státního plánu zemědělské výroby
a nákupu, výměry dodávek, výkazy o dodávkách,
plány a plnění dodávek, smlouvy o dodávce zemědělských
výrobků a potřeb, vstup jednotlivě hospodařících rolníků do
JZD, socializace vesnice, sektorové přehledy o plochách
kultur)
Strana 77/606
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Soupisy hospodářského zvířectva
Soupis hospodářského zvířectva, obecní sumář
Seznam koní v obci
Sčítání hospodářských strojů a nářadí
Soupis mladistvých osob zaměstnaných
v zemědělství
Spolek chovatelů
(mj. ustavení místní organizace, žádost o povolení plesu)
Dotazník zemědělského plánování č. 1
Smlouvy o výrobě zemědělských výrobků
v hospodářském roce 1948/1949 uzavřená mezi zemědělci a
státem prostřednictvím MNV
Obecní výkaz o včelařství
Výkaz plochy obce Žerotína
Pojistné zemědělců na základě výběrčích seznamů
Upozornění okresního prokurátora o nedůslednosti MNV v
evidenci o zemědělském půdním fondu
Zápis o převzetí rekultivovaných pozemků do obhospodařování
JZD jako orná půda
Rozhodnutí o vynětí parcely č. 183 ze zemědělského půdního
fondu
Spis o darování zemědělských pozemků
a zemědělského majetku Cecilie Sládkové
Státnímu statku, národní podnik Šternberk
Přidělení louky - parcely č. 409/1 manželům Kordinovým
Hospodářskotechnická úprava půdy pro JZD Žerotín (výkaz
využívání pozemků po hospodářskotechnické úpravě půdy, seznam
záhumenkářů)
Meliorace
(mj. odvodnění pozemků JZD Žerotín, zápis
z výrobního výboru na akci odvodnění pozemků
pro JZD Liboš a JZD Žerotín, územní rozhodnutí Oblastní
státní meliorační správy v Olomouci o odvodnění pozemků JZD
Žerotín s projektovou dokumentací)
1945 - 1947
1946
1946
1947
1947
8
8
8
8
8
1966
8
1946
1949
8
8
1946 - 1952
1947
1948
1963
8
8
8
8
1971
8
1964
8
1963
8
1965
1956 - 1957
8
8
1964- 1970
8
1973
9
1949
9
1962 - 1975
9
1965 - 1975
9
1975
1973 - 1975
9
9
Lesní hospodářství, myslivost a rybářství
93
94
Myslivecké sdružení (schválení zbudování cvičné střelnice na
asfaltové terče)
Rybářský spolek (žádost na MNV o snížení
nájemného z pronajatého rybníka)
Školství
95
96
97
98
Zemědělský útulek ve Strukově
(mj. žádost JZD Žerotín - Strukov o začlenění útulku jako
pobočky mateřské školy v Žerotíně a o sloučení stravování,
rozhodnutí hygienika o závadách
v prostorách útulku, požadavek celoročního
provozu útulku, zamítnutí celoročního provozu
útulku okresním hygienikem, seznam dětí, uzavření útulku pro
špatné hygienické podmínky)
Mateřská škola v Žerotíně
(mj. zápis z orientační inspekce v mateřské škole, úhrada
nákladů za přepravu obědů, přijetí dětí ze zemědělského
útulku ve Strukově)
Žádost o zřízení mateřské školy ve Strukově
Zprávy o provedení veřejné prověrky pracovního prostředí a
dodržování předpisů o ochraně zdraví
a bezpečnosti při práci v ZDŠ Žerotín
Kultura, sport a tělovýchova
Strana 78/606
99
100
101
102
103
104
105
106
Jednotný plán kulturně výchovné činnosti
Kultura
(mj. sběrací listina na fond pro stavbu kulturního
domu v Žerotíně a na zřízení univerzity v Olomouci, informace
o obci k jubilejní výstavě Okresního vlastivědného muzea ve
Šternberku, údaje o obci pro výzkum místních jmen,
zodpovězené otázky pro výzkum vývoje výrobního zemědělského
družstevnictví, informace o protifašistickém odboji
v obci, zpráva pro ONV o práci s mládeží, slavnostní otevření
společenského zařízení a sjezd rodáků)
Zámek
(mj. upozornění na špatný stav stromu "Koráb"
v zahradě zámku, úpravy zámeckého parku)
Věžní hodiny
(mj. navrácení hodin do Řídeče, sbírka na nové hodiny)
Sdělení údajů o kronice a kronikáři pro Vlastivědný ústav
Olomouc
Předání fondu knihovny ve Strukově do střediska Štěpánov
Rodný dům prof. Františka Hrubého ve Strukově
č. p. 7
(mj. pamětní deska, oprava domu, korespondence MNV s paní
Hrubou v záležitosti osazení pamětní desky, oznámení o konání
přednášky ke 30. výročí úmrtí prof. Hrubého)
Památky v obci
(mj. seznam nemovitých kulturních památek,
seznam historických památek, výhled výstavby monumentální
výzdoby dělnického a revolučního hnutí v období 1976 - 80 a
přehled stavu ke dni 30.6.1975)
1976
1945 - 1975
9
9
1957 - 1975
9
1967
9
1976
9
1974
1966 - 1973
9
9
1964 - 1975
9
1949
9
1968
9
Církevní záležitosti
107
108
Vyhláška kostelního konkurenčního výboru hnojické farnosti o
rozpočtu na rok 1949
Oznámení farního úřadu v Hnojicích o oslavách 50. výročí
vzniku ČSSR
Účetní materiál
Účetní knihy
109
110
Hlavní účetní kniha obce
Totéž
1945
1948
Ostatní materiál
Drobné tisky
111
112
Naše vesnice, Místní noviny MNV Žerotín-Strukov
Žňový zpravodaj (9.8.)
Místní národní výbor Žerotín (1922)1945-1990
Úřední knihy
Správní knihy
Evidenční knihy
Strana 79/606
1958 - 1963
1961
9
Pamětní knihy
Spisový materiál
Spisy
Statutární záležitosti, organizace, kontrola
Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
Finance a plánování
Územní plánování a výstavba obce
Místní hospodářství
Doprava a spoje
Zemědělství
Lesní hospodářství, myslivost a rybářství
Školství
Kultura, sport a tělovýchova
Církevní záležitosti
Účetní materiál
Účetní knihy
Ostatní materiál
Drobné tisky
Okresní úřad Litovel - Presidiální spisy 1866-1917
A. Pomocné knihy
Strana 80/606
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
Presidiální podací
Presidiální podací
Presidiální podací
Presidiální podací
Presidiální podací
Presidiální podací
Presidiální podací
Presidiální podací
Presidiální podací
Presidiální podací
Index k presidiál.
Index k presidiál.
Index k presidiál.
Index k presidiál.
Index k presidiál.
Index k presidiál.
Index k presidiál.
Index k presidiál.
Index k presidiál.
Index k presidiál.
Index k presidiál.
Index k presidiál.
Index k presidiál.
Index k presidiál.
Index k presidiál.
Index k presidiál.
Index k presidiál.
Index k presidiál.
Index k presidiál.
Index k presidiál.
protokol
protokol
protokol
protokol
protokol
protokol
protokol
protokol
protokol
protokol
podacímu
podacímu
podacímu
podacímu
podacímu
podacímu
podacímu
podacímu
podacímu
podacímu
podacímu
podacímu
podacímu
podacímu
podacímu
podacímu
podacímu
podacímu
podacímu
podacímu
protokolu
protokolu
protokolu
protokolu
protokolu
protokolu
protokolu
protokolu
protokolu
protokolu
protokolu
protokolu
protokolu
protokolu
protokolu
protokolu
protokolu
protokolu
protokolu
protokolu
1868-1899
1900-1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1859-1860
1868-1875
1876-1882
1883-1886
1889-1891
1897-1898
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
B. Spisy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2/ Opatření proti pytláctví v lesích v okolí Bouzova. Přípis
OH Jevíčko z 10. 1. 1866 (2)
4/ Obce z Litovelska, Konicka a Šternberska, údajné žádosti k
císaři Františku Josefovi I. o sjednocení Moravy a Čech pod
svatováclavskou korunou - vyšetřování. Výnos z 22. 2. 1866
(16)
7/ Hlášení o náladách obyvatelstva politického okresu
Litovel. Výnosy, zprávy a přípisy z května 1859 až dubna 1866
(43)
9/ Nařízení týkající se zásobování pevnosti Olomouce. Výnos z
18. 4. 1866 (1)
12/ Pokyny týkající se zabezpečení státních depozit v
důsledku současných politických poměrů. Přípis okresního
finančního ředitelství v Olomouci z 24. 4. 1866 (11)
14/ Upozornění na podezřelého cizince, který přenocoval v
hostinci ve Studené Loučce. Zpráva z 30. 4. 1866 (5)
18/ Sdělení, že část krajského soudu v Olomouci může být
přeložena do Litovle. Přípis krajského soudu v Olomouci z 7.
5. 1866 (4)
35/ Okupace města Litovle a litovelského politického okresu
pruskou armádou. Zpráva z 16. 8. 1866 (44)
37/ Oslavy narozenin císaře Františka Josefa I. v r. 1866.
Zpráva z 18. 8. 1866 (3)
39/ Hlášení o počínání pruských vojenských oddílů v okrese
Litovel v době pruské okupace. Zpráva z 25. 8. 1866 (4)
42/ Hlášení o náladě obyvatelstva politického okresu Litovel
v době od 15.4. do poloviny října r. 1866. Zpráva z 14. 10.
1866 (2)
43/ Popp Franz, starosta města Litovle a Kuchař František,
ranhojič v Litovli, udělení vyznamenání za zásluhy v době
Strana 81/606
1866
karton 1
1866
karton 1
1866
karton 1
1866
karton 1
1866
karton 1
1866
karton 1
1866
karton 1
1866
karton 1
1866
karton 1
1866
karton 1
1866
karton 1
1866
karton 1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
války prusko-rakouské. Výnos z 19. 10. 1866 (2)
49/ Serbousek Franz, adjunkt OH v Litovli, propuštění ze
služby pro disciplinární přestupky. Zpráva z 18. 10. 1866 (9)
7/ Buchwald Ernst, rolník z Renot, návrh na udělení
vyznamenání za účasti v bitvě u Hradce Králové dne 3. 7.
1866. Výnos z 19. 1. 1869 (2)
14/ Seznam četnictva působícího na stanicích v politickém
okrese Litovel. Sdělení OH Litovel v 10. 2. 1869 (10)
28/ Farní škola ve Skřípově, ukončení působnosti. Přípis
školdozorce Drexlera z Jevíčka z 1. 3. 1869 (5)
39/ Dr. Doubrava Karl, lékárník a předseda okresního
rolnického spolku v Uničově, udělení vyznamenání. Výnos z 29.
3. 1869. (4)
42/ Řešení nedostatků ve vyučovacím procesu na hlavní škole v
Litovli. Zpráva ředitelství hl. školy Litovel z 4. 4. 1869
(2)
47/ Bratři Josef a Ignác Unzeitigové, pachatelé loupežné
vraždy faráře Franze Christa z Hnojic, předání soudu. Sdělení
OH Litovel z 24. 4. 1869 (4)
51/ Buchwald Ernst, rolník z Renot, udělení stříbrného
záslužného kříže. Výnos z 26. 4. 1869 (4)
58/ Vypsání volby poslance do zemského sněmu pro obvody měst
Litovle, Uničova a Konice - organizační pokyny. Výnos z 4. 6.
1869 (2)
61/ Volby do zemského sněmu v politickém okrese Litovel
konané dne 8.7.1869 - pokyny. Výnos z 7. 7. 1869 (2)
75/ Vodička František, děkan v Konici, zvolení poslancem
zemského sněmu. Výnos z 10. 7. 1869 (2)
106/ Zimmer Karl, berní asistent v Uničově, disciplinární
vyšetřování pro přestupky ve službě. Výnos ZFŘ Brno z 24. 9.
1869 (30)
113/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích
politického okresu Litovel v říjnu a listopadu r. 1869. Výnos
OH Litovel z 21. 10. 1869 (6)
121/ Stížnost učitelů Johanna Bartůňka z Konce a Ernsta
Janosche z Klužínku na skandální chování kooperátora Karla
Ptáčka z Konice. Dopis jmenovaných z 2. 11. 1869 (2)
127/ Výsledky policejní razie ze dne 8.11.1869. Četnická
relace stanice Konice z 9. 11. 1869 (1)
10/ Zimmer Karl, berní asistent BÚ Uničov, odsouzení pro
zpronevěru k 7 dnům vězení. Přípis okresního soudu v Uničově
z 9. 1. 1870 (3)
14/ Zimmer Karl, berní asistent v Uničově, disciplinární
řízení pro přestupky ve službě. Zpráva z 3. 2. 1870 (7)
17/ Stížnost Dr. Svozila z Litovle na nesprávný postup BÚ v
Litovli. Zpráva z 31. 1. 1870 (2)
41/ Ubytování vojska v obcích na Uničovsku; organizační
pokyny. Přípis vojenského intendanta Brno z 10. 3. 1870 (4)
61/ Vyšetření stížnosti Dr. Svozila z Litovle na nesprávný
postup BÚ Litovel při zjišťování ročního zisku. Výnos ZFŘ
Brno z 14. 4. 1870 (8)
106/ Volební řád pro volbu poslance do zemského sněmu v
obvodu měst Uničova a Rýmařova. Přípis OH Rýmařov z 14.6.1870
(2)
107/ Stížnost Dr. Františka Svozila z Litovle na odepření BÚ
Litovel nahlédnout do katastrálních operátů. Výnos ZFŘ Brno z
15. 4. 1870 (6)
131/ Stížnost Dr. Františka Svozila, advokáta v Litovli, na
berního asistenta Frenzla z BÚ Litovel pro pokoutní
písařství. Zpráva z 3. 8. 1870 (7)
178/ Koutný Vincenc z Bohuslavic, uvěznění pro urážku
příslušníka panovnického rodu. Četnická relace stanice Konice
z 23. 11. 1870 (1)
Strana 82/606
1866
karton 1
1869
karton 1
1869
karton 1
1869
karton 1
1869
karton 1
1869
karton 1
1869
karton 1
1869
karton 1
1869
karton 1
1869
karton 1
1869
karton 1
1869
karton 1
1869
karton 1
1869
karton 1
1869
karton 1
1870
karton 1
1870
karton 1
1870
karton 1
1870
karton 1
1870
karton 1
1870
karton 1
1870
karton 1
1870
karton 1
1870
karton 1
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
16/ Socha Augustin, farář a konsistoriální rada v Senici na
Hané, udělení zlatého záslužného kříže s korunou. Výnos z 9.
2. 1871 (2)
26/ Disciplinární řízení proti bernímu asistentovi Ludwigu
Frenzlovi z Litovle pro přestupky ve službě. Výnos ZFŘ Brno z
6. 3. 1871 (2)
86/ Zuffer Johann, nadučitel v Medlově, udělení zlatého
záslužného kříže. Výnos z 31.8.1871 (2)
92/ Stížnost daňového výběrčího BÚ Uničov Felixe Seiferta na
nekorektní chování berního kontrolora Ignaze Kuxe. Úřední
záznam z 5. 8. 1871 (10)
96/ Schválení protestu 33 poslanců zemského sněmu ze dne 14.
9. 1871 městským zastupitelstvem v Uničově; upozornění
starosty Uničova na překročení kompetence. Výnos z 9. 10.
1871 (2)
103/ Stížnost Felixe Seiferta, berního kontrolora BÚ Uničov,
na arogantní chování ředitele zemského reálného gymnasia v
Uničově Johanna Dahsenbachera. Dopis F. Seiferta z 5.11.1871
(4)
10/ Dr. Doubrava Ferdinand, starosta města Uničova, návrh na
udělení vyznamenání. Zpráva z 10.2.1872 (2)
13/ Výsledky provedené policejní razie v noci z 26. na 27. 2.
1872. Četnická relace stanice Konice z 27. 2. 1872 (1)
26/ Dr. Doubrava Ferdinand, starosta města Uničova, udělení
zlatého záslužného kříže s korunou. Výnos z 4. 4. 1872 (2)
29/ Ustavení litovelského okresního výboru při zemské
výstavní komisi v Olomouci. Přípis uvedené komise v Olomouci
z 2. 4. 1872 (3)
26/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích
politického okresu Litovel v březnu a dubnu r. 1873. Výnos OH
Litovel z 25. 3. 1873 (1)
7/ Kux Ignaz, berní kontrolor v Uničově, zavedení
disciplinárního řízení pro přestupky ve službě. Zpráva z 24.
1. 1874 (4)
23/ Zdrahal Josef, nadučitel v Chudobíně, návrh na udělení
vyznamenání. Zpráva z 4. 5. 1874 (2)
27/ Gallina Anton, učitel v.v. ve Vilémově, návrh na udělení
vyznamenání. Výnos z 10. 5. 1874 (7)
57/ Spolek vojenských vysloužilců v Dolní Dlouhé Loučce,
žádost o udělení pojmenování spolku po korunním princi
arcivévodovi Rudolfovi - vyjádření. Zpráva z 26. 10. 1874 (4)
16/ Úmrtí okresního hejtmana v Litovli Josefa Brosche. Výnos
OH Litovel z 26. 6. 1876 (12)
17/ Vrácení vyznamenání po zemřelém Josefu Broschovi,
okresním hejtmanovi v Litovli. Zpráva z 28.6.1876 (14)
20, 21/ Pokyny pro případ vyhlášení mobilizace (4)
26/ Zarda Heinrich, okresní komisař v Mor. Třebové,
ustanovení okresním hejtmanem v Litovli. Výnos z 24. 7. 1876
(10)
29/ Volba poslance říšské rady, pro volební obvod měst
Moravská Třebová, Jevíčko, Boskovice atd. Zpráva z 15. 8.
1876 (8)
30/ Oslavy narozenin císaře Františka Josefa I. v r. 1876.
Zpráva z 18. 8. 1876 (5)
51/ Konsignační tabulky četnictva všech stanic politického
okresu Litovel. Úřední záznam z 20. 1. 1871 (11)
71/ Příjezd zemského hejtmana barona Vidmanna dne 10. 10.
1876 do Litovle. Zpráva z 8. 10. 1876 (20)
84/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích
politického okresu Litovel v listopadu a prosinci r. 1876.
Oběžníky, výnosy, zprávy a četnické relace z listopadu až
prosince 1876 (152)
92/ Vyjádření k článku v č. 276 olomouckých novin "Neue Zeit"
Strana 83/606
1871
karton 1
1871
karton 1
1871
karton 1
1871
karton 1
1871
karton 1
1871
karton 1
1872
karton 1
1872
karton 1
1872
karton 1
1872
karton 1
1873
karton 2
1874
karton 2
1874
karton 2
1874
karton 2
1874
karton 2
1876
karton 2
1876
karton 2
1876
1876
karton 2
karton 2
1876
karton 2
1876
karton 2
1876
karton 2
1876
karton 2
1876
karton 2
1876
karton 2
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
ze dne 2. 12. 1876 o vraždě na cestě u Uničova. Zpráva z 6.
12. 1876 (6)
93/ Horák Martin, četník na stanici v Uničově, potrestání
osmidenním vězením pro opakovanou výtržnost. Přípis OČV
Olomouc z 3. 12. 1876 (1)
14/ Konkurs na obsazení místa poštmistra v Uničově. Výnos OH
Litovel z 18. 1. 1877 (45)
68/ Události kolem voleb do obecního zastupitelstva v Konici
- vyšetřování námitek proti tendenčnímu jednání zeměpanského
úředníka při volebním aktu. Zpráva z 12. 3. 1877 (34)
83/ Sbor dobrovolných hasičů a čtenářský spolek v Konici,
překračování oborů působnosti vymezených stanovami. Výnos OH
Litovel z 6. 3. 1877, výtisk olomouckých novin "Našinec", č.
37 ze dne 30. 3. 1877 (29)
87/ Honal Jan, Schuster Jan a Čikl Tomáš z Litovle, odsouzení
pro přestupek zákona shromažďovacího k pokutě 5 zl. při
agitaci k obecním volbám v Litovli. Přípis okr. soudu Litovel
z 24. 5. 1877 (19)
88/ Vyjádření k článku "Z hejtmanství litovelského"
uveřejněnému v "Moravské orlici", č. 62, roč. 1877 o
nekorektním jednání velitele četnické stanice v Konici.
Zpráva z 26. 3. 1877 (7)
96/ Organisační zajištění provozu telegrafní stanice v
Litovli. Přípis telegrafního ředitelství pro Moravu a Slezsko
v Brně z 30. 3. 1877 (4)
114/ Czerny Georg ze Šumvaldu, popis vlastních zásluh o obec
a stát. Dopis téhož z 15. 4. 1877 (9)
122/ Juráš Jan, učitel obecné školy v Unčovicích,
disciplinární řízení pro nesrovnalosti v žákovské knihovně.
Výnos ZŠR Brno z 19. 3. 1877 (2)
137/ Pátrání po podvodníkovi Josefu Müllerovi z Brna,
pohybujícím se v okolí Moravské Třebové. Zpráva z 2. 5. 1877
(3)
140/ Uloupení peněz v částce 20.000 zl. na poště v Uničově
neznámými pachateli dne 10. 11. 1876. Sdělení OH Litovel z
20. 5. 1877 (43)
147/ Dotaz na výsledek disciplinárního řízení vedeného proti
Josefu Žákovi, učiteli obecné školy v Uničově, žádajícímu o
místo učitele na měšťanské škole dívčí v Uherském Hradišti vyjádření. Sdělení OH Litovel z 10. 5. 1877 (3)
155/ Pátrání po podvodníkovi Josefu Milianovi, který se
pohybuje na území okresů Brno, Moravská Třebová a Litovel.
Přípis OH Mor. Třebová z 24. 4. 1877 (3)
161/ Zmenšení početního stavu četníků na stanici v Uničově z
důvodu nutnosti zřízení jiné četnické stanice. Výnos z 15. 4.
1877 (4)
172/ Knispel C. F., divadelní podnikatel v Uničově, odmítnutí
vydání povolení k provozování divadelní hry "Za živa pohřbená
krakovská jeptiška". Výnos z 7. 6. 1877 (8)
173/ Odhalení pašování doutníků v oblasti na hranicích okresů
Olomouc a Litovel. Zpráva z 15. 6. 1877 (6)
181/ Kristof Johann, řeznický mistr z Újezdu u Uničova,
trestní řízení pro daňový přestupek. Výnos OH Litovel z 22.
8. 1877 (11)
185/ Dopadení bandy podloudníků z Příkaz. Výnos z 17. 6. 1877
(4)
194/ Stížnost nadučitele Josefa Poisla v Medlově na chování
tamního prozatímního učitele Johanna Czerného - prošetření.
Dopis Jos. Poisla z Medlova z 13. 8. 1877 (10)
198/ Župní tělocvičná slavnost konaná dne 24. 6. 1877 za
účasti tělocvičných německých spolků z Moravy a Slezska a
pořadatelství tělocvičného spolku (Turnverein) v Litovli.
Zpráva z 26. 6. 1877 (10)
Strana 84/606
1876
karton 2
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
240/ Situační hlášení o výchově k rakouskému vlastenectví na
školách v politickém okrese Litovel. Zpráva z 10. 8. 1877 (8)
251/ Honal Johann z Litovle a spol., trestní řízení pro
přestupek jednacího řádu. Výnos OH Litovel z 27. 2. 1878 (7)
253/ Oslavy narozenin císaře Františka Josefa I. Zpráva z 19.
8. 1877 (11)
285/ Oslavy jmenin císaře Františka Josefa I. v Litovli.
Zpráva z 7. 10. 1877 (6)
295/ Upozornění na činnost pašeráků; úřední zabavení soli a
tabáku. Výnos OH Litovel z 18. 10. 1877 (1)
330/ Záložníci a vojáci na dovolené, sloužící u speciálních
zbraní, zajištění jejich přímého nástupu k vojenským útvarům
v případě mobilizace. Zpráva z 14. 12. 1877 (6)
336/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích
politického okresu Litovel v prosinci r. 1877. Oběžníky,
výnosy, zprávy a četnické relace z prosince 1877 až ledna
1878 (157)
342/ Vyjádření k upozornění na nedostatky ztěžující výuku
náboženství na škole v Pasece. Výnos z 11. 12. 1877 (4)
345/ Situační hlášení o výchově k rakouskému vlastenectví ve
školách na politickém okrese Litovel. Zpráva z 14. 12. 1877
(5)
52/ Volby do moravského zemského sněmu v r. 1878. Výnos OH
Litovel z 26. 2. 1878 (26)
69/ Slavnostní uvítání arcivévody Karla Ludvíka na
litovelském nádraží při jeho cestě z Olomouce do České
Třebové dne 10. 3. 1878. Výnos OH Litovel z 5. 3. 1878 (30)
78/ Uzavření hranice s Ruskem pro dovoz hovězího dobytka opatření. Zpráva z 22. 4. 1878 (18)
114/ Úmrtí okresního hejtmana v Prostějově Johanna Ruppa.
Přípis OH Prostějov z 31. 5. 1878 (1)
143/ Kunst Franz, mlynář v Uničově, zachránění dítěte před
utopením. Výnos OH Litovel z 31. 1. 1879 (9)
146/ Hrbek Jakub z Konice, rekurs proti zamítnutí povolení
živnosti hostinské. Zpráva z 2. 7. 1878 (2)
159/ Obec Skřípov, nespokojenost obyvatel s hospodařením s
obecním majetkem - opatření proti nepokojům. Zpráva z 27. 1.
1879 (21)
191/ Oslavy narozenin císaře Františka Josefa I. v r. 1878.
Zpráva z 20. 8. 1878 (6)
209/ Ohlášení schůze představených obcí a volitelů z obcí
Milkova, Javoříčka a Hvozdu svolané do Konice na den 1. 9.
1878 za účelem navržení kandidáta na poslance do zemského
sněmu. Výnos OH Litovel z 29. 8. 1878 (2)
210/ Založení spolku "Geschwornen-Verein" v Olomouci. Sdělení
OH Litovel z 21. 1. 1879 (4)
213/ Sbor dobrovolných hasičů v Oskavě - Nemrlově, žádost k
císaři Františku Josefovi I. o udělení podpory - vyjádření.
Zpráva z 4. 9. 1878 (2)
233/ Informace o úřednících OH Litovel hlásících se
dobrovolně do státní služby v Bosně. Zpráva z 19. 9. 1878 (6)
257/ Informace o bezpečnostních opatřeních v souvislosti s
volbami do zemského sněmu. Zpráva z 5. 12. 1878 (6)
261/ Zavedení německého jazyka jakožto vyučovacího předmětu
na českých obecných a měšťanských školách. Zpráva z 2. 10.
1878 (4)
266/ Sbor dobrovolných hasičů v Mostkově, udělení podpory ve
výši 100 zl. od císaře Františka Josefa I. Výnos z 9. 10.
1878 (9)
268/ Möhsnerová Josefina z Uničova, žádost o povolení
provozování divadelních představení - vyjádření. Výnos OH
Litovel z 1. 10. 1878 (2)
275/ Oslavy jmenin císaře Františka Josefa I. Zpráva z 7. 10.
Strana 85/606
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1877
karton 3
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
1878 (4)
287/ Sbor dobrovolných hasičů v Oskavě, udělení podpory ve
výši 100 zl. od císaře Františka Josefa I. Výnos z 9. 10.
1878 (7)
291/ Obec Slavětín, udělení podpory ve výši 200 zl. od císaře
Františka Josefa I. na stavbu školy. Výnos z 12. 10. 1878 (7)
293/ Zřízení četnických stanic ve Skřípově a v Dolní Dlouhé
Loučce. Zpráva z 31. 10. 1878 (3)
302/ Möhsnerová Josefina z Uničova, udělení koncese k
provozování divadelních představení. Výnos OH Litovel z 30.
10. 1878 (3)
310/ Personální stav kolegia Řádu redemptoristů v Července r.
1878. Přípis představeného kláštera na Července z 29. 10.
1878 (3)
314/ Podpora rodinám chudých narukovaných záložníků v okrese
Litovel. Zpráva z 9. 11. 1878 (2)
323/ Sokop Rudolf, sociální demokrat v Uničově, příkaz ke
sledování jeho činnosti. Výnos z 22. 9. 1878 (2)
326/ Školní oslava jmenin císařovny v obecné škole v Senici
na Hané. Zpráva uvedené školy z 22. 11. 1878 (3)
332/ Příkaz ke sledování činnosti dělnictva továren v Uničově
z důvodů členství dělníků v sociálně-demokratické straně.
Výnos z 20. 11. 1878 (9)
345/ Vypátrání a odhalení pachatelů krádeží koní četnickou
stanicí v Konici. Zpráva z 6. 12. 1878 (9)
368/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích
politického okresu Litovel v prosinci 1878 a lednu 1879.
Oběžníky, výnosy, zprávy a četnické relace z prosince 1878 až
ledna 1879 (121)
371/ Zaslání podpory 100 zl. určené k rozdělení mezi rodiny
záložníků, kteří se ještě nevrátili z bojiště. Přípis
moravského vlasteneckého spolku Brno z 23. 12. 1878 (2)
373/ Sledování sociálně-demokratického hnutí v r. 1878.
Oběžníky a zprávy z března až prosince 1878 (39)
1/ Bezpečnostní opatření na silnici Litovel-Olomouc v
důsledku přepadení a vyloupení povozů jedoucích na trhy do
Olomouce. Výnos z 20. 11. 1879 (39)
22/ Divadelní hra Anny Sonntagové z Uničova o 5 jednáních pod
názvem "Shledání" (Das Wiederfinden), povolení k provozování.
Výnos OH Litovel z 1. 2. 1879, rukopis uvedení divadelní hry
(108 s.) (3)
28/ Emil rytíř von Tersch, velkostatkář v Chudobíně, návrh na
jeho vyznamenání. Zpráva z 6. 2. 1879 (26)
35/ Podávání telegrafických zpráv o počasí a jeho
předpovědích v okrese Litovel. Výnos OH Litovel z 31. 8. 1881
(28)
54/ Stížnost na nesprávné provádění odvodů; přezkoušení
výroku vojenské odvodní komise v případě dvou branců z Nákla.
Zpráva z 2. 5. 1879 (18)
59/ Štěpař František, učitel obecné školy v Bílé Lhotě,
vrácení vyznamenání po jeho smrti. Úřední záznam z 13. 3.
1879 (3)
67/ Situační hlášení o výchově k rakouskému vlastenectví na
školách v politickém okrese Litovel. Zpráva z 5. 3. 1879 (4)
71/ Výkaz krádeží koní v obvodu četnické stanice v Konici.
Četnická relace stanice Konice z 17. 3. 1879 (2)
95/ Manželé Karl a Viktoria Eschnerovi z Konice, udělení
podpory ve výši 150 zl. od císaře Františka Josefa I. Výnos
císař. kabinetní kanceláře Vídeň z 28. 3. 1879 (16)
105/ Oslavy stříbrné svatby císařského manželského páru v
polit. okr. Litovel. Oběžníky, výnosy a zprávy z dubna 1879
(88)
107/ Stížnost proti způsobu provádění vojenských odvodů na
Strana 86/606
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1878
karton 4
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
Uničovsku - vyšetřování. Úřední záznam z 10. 7. 1880 (65)
116/ Jüttner Felix, četník z Konice, potrestání 10 dny vězení
pro vzdálení se ze služby. Přípis VČO Olomouc z 9. 5. 1879
(1)
118/ Personální obsazení četnických stanic na okrese Litovel.
Přípis VČO Olomouc z 11. 5. 1879 (5)
122/ Stížnosti z obce Nákla na podvodné jednání některých
rekrutů před vojenskou odvodní komisí - vyšetřování. Výnos z
17. 5. 1879 (29)
123/ Schmidt Josef Eduard, divadelní ředitel v Uničově,
žádost o udělení koncese pro zemi Českou. Výnos OH Litovel z
6. 6. 1879 (8)
134/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích
politického okresu Litovel v červnu r. 1879. Oběžníky,
výnosy, zprávy a četnické relace z června a července 1879
(95)
162/ Letáky s výhrůžným obsahem rozšiřované v Jevíčku. Přípis
OH Moravská Třebová z 27. 6. 1879 (3)
175/ Informace o osobě poslance říšské rady Jakuba Nedopila
zvoleného za volební okres Litovel. Zpráva z 5. 7. 1879 (2)
209/ Oslavy narozenin císaře Františka Josefa I. v Litovli.
Zpráva z 19. 8. 1879 (10)
220/ Obce Vilémov, Olbramice a Cakov, udělení podpory ve výši
200 zl. od císaře Františka Josefa I. na stavbu školní
budovy. Výnos z 4. 9. 1879 (17)
226/ Rozvodnění řeky Moravy a jejích přítoků na polit. okr.
Litovel - hlášení o škodách způsobených záplavami. Zpráva z
24. 9. 1879 (41)
249/ Statistika zemskodeskových velkostatků na politickém
okrese Litovel. Sdělení OH Litovel z 8. 1. 1880 (35)
252/ Hlášení o velmi dobrém plnění povinností členů pozemkové
odhadní komise z Litovelska. Zpráva z 6. 11. 1879 (7)
257/ Informace o plánovaném pohybu dělnického agitátora
Hermanna Wankeho z Rýmařova v Litovli, Uničově, Medlově a
Újezdě u Uničova. Přípis OH Rýmařov z 11. 10. 1879 (1)
273/ Reingruber Josef, vrchní dozorce finanční stráže z
Konice, návrh na udělení vyznamenání. Sdělení OH Litovel z
31. 8. 1881 (7)
277/ Obec Skřípov, nedostatky v hospodaření obecním jměním.
Výnos morav. zem. výboru Brno z 25. 10. 1879 (14)
289/ Pátrání četnictva po pachatelích krádeží dřeva v lesích
v okolí Bouzova. Přípis správy velkostatku Bouzov z 16. 11.
1879 (2)
304/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích
politického okresu Litovel v prosinci r. 1879. Oběžníky,
výnosy, zprávy a četnické relace z prosince 1879 až ledna
1880 (111)
315/ Sledování sociálně-demokratického hnutí. Oběžníky a
zprávy z ledna až prosince 1879 (22)
318/ Velkostatek Bouzov, poskytnutí sadby brambor obcím
Bouzov, Jeřmaň, Kozov a Podolí v důsledku stavu nouze.
Sdělení OH Litovel z 20. 1. 1880 (1)
321/ Dislokace kanceláří státních úřadů v jednotlivých
objektech na politickém okrese Litovel. Oběžníky, přípisy a
zprávy z ledna až prosince 1879 (21)
3/ Winkler Jan, farář ve Vilémově, návrh na udělení
vyznamenání za věrné služby - zamítnutí. Úřední záznam z 26.
5. 1880 (2)
5/ Obec Lhota u Konice, žádost o půjčku na stavbu ve stavu
nouze. Zpráva z 18. 1. 1880 (1)
6/ Obec Dzbel, žádost o půjčku na stavbu ve stavu nouze.
Zpráva z 18. 1. 1880 (1)
15/ Vyjádření k požadavku zrovnoprávnění české a německé řeči
Strana 87/606
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1879
karton 5
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
v úřadech. Zpráva z 27. 1. 1880 (15)
17/ Ustanovení o činnosti městských spořitelen jakožto
záložen. Výnos OH Litovel z 15. 1. 1880 (9)
23/ Žádost starostů obcí soudních okresů Litovel a Konice o
úlevy v placení daní v důsledku loňské neúrody. Úřední záznam
z 23. 1. 1880 (2)
25/ Zřízení četnické stanice ve Vilémově. Sdělení OH Litovel
z 23. 7. 1880 (1)
32/ Zjištění sociálně-demokratických tiskovin zasílaných ze
Švýcarska do Šternberka. Oběžník z 7. 2. 1880, zpráva (3)
33/ Přenechání sadbových brambor obcím v okolí Bouzova.
Přípis správy velkostatků Řádu německých rytířů Opava z 6. 2.
1880 (2)
73/ Situační zpráva o výchově k rakouskému vlastenectví na
školách a v jednání učitelů v tomto směru v politickém okrese
Litovel. Zpráva z 6. 3. 1880 (4)
75/ Zapletal Antonín, rolník v Seničce, udělení stříbrného
záslužného kříže s korunou. Zpráva z 1. 5. 1880 (9)
91/ Sbírka na postavení vídeňského pensionátu pro dívky z
rodin státních úředníků. Přípisy, zprávy, výnosy a oběžníky z
ledna až června 1880 (52)
113/ Městská spořitelna v Litovli, udělení podpory ve výši 40
zl. ve prospěch nouzi trpících na Moravě. Výnos z 22. 3. 1880
(2)
118/ Vzájemná výměna duchovních na farách v Laškově a v
Brodku u Prostějova. Výnos z 27. 3. 1880 (3)
120/ Zamítnutí žádostí obcí Lhota u Konice a Dzbel o
poskytnutí půjčky na stavbu ve stavu nouze. Výnos morav. zem.
výboru Brno z 31. 3. 1880 (2)
123/ Oslavy zásnub korunního prince Rudolfa s princeznou
Štefanií. Zpráva z 26. 3. 1880 (6)
146/ Ošťádal Jakub, učitel z Červenky, udělení stříbrného
záslužného kříže s korunou. Zpráva z 29. 6. 1880 (6)
149/ Wanke Hermann, lakýrník a dělnický agitátor, upozornění
na jeho pobyt v Litovli, Uničově, Medlově a Újezdě u Uničova.
Přípis OH Rýmařov z 13. 5. 1880 (8)
159/ Bezpečnostní opatření při cestě císaře Františka Josefa
I. po železnici do Olomouce. Zpráva z 10. 6. 1880 (8)
185/ Fišárek František, válečný invalida z Hluchova, udělení
milodaru ve výši 5 zl. od císaře Františka Josefa I. Výnos z
21. 6. 1880 (5)
199/ Obec Přemyslovice, udělení podpory ve výši 200 zl. od
císaře Františka Josefa I. na stavbu školní budovy. Výnos z
2. 7. 1880 (8)
203/ Obec Skřípov, zamítnutí žádosti o udělení půjčky na
stavbu ve stavu nouze. Výnos mor. zem. výboru Brno z 3. 7.
1880 (2)
206/ Meixner Simon, úřední sluha v.v. v Rybníčku, žádost k
císaři Františku Josefovi I. o udělení podpory - vyjádření.
Zpráva z 24. 8. 1880 (6)
207/ Vzpoura obyvatel obce Březiny proti četnictvu. Přípis
okresního soudu v Litovli z 9. 7. 1880 (7)
229/ Oslavy narozenin císaře Františka Josefa I. v Litovli.
Zpráva 20. 8. 1880 (10)
234/ Koncentrace četnictva při příležitosti pobytu císaře
Františka Josefa I. v Olomouci. Výnos z 22. 8. 1880 (1)
235/ Obce Blažov a Kadeřín, udělení podpory ve výši 200 zl.
od císaře Františka Josefa I. na stavbu školy. Výnos z 23. 8.
1880 (9)
244/ Meixner Simon, úřední sluha v.v. v Rybníčku, udělení
podpory ve výši 30 zl. od císaře Františka Josefa I. Výnos
císař. kabinet. kanceláře Vídeň z 27. 8. 1880 (6)
249/ Přijímání žáků do živnostenských škol - informace.
Strana 88/606
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
Zpráva z 7. 11. 1880 (2)
279/ Udělení podpory ve výši 60 zl. od císaře Františka
Josefa I. ve prospěch vyhořelých obyvatel v Horní Sukolomi.
Výnos císař. kabinet. kanceláře Vídeň z 27. 9. 1880 (11)
291/ Personální stav kolegia řádu redemptoristů na Července.
Úřední záznam z 20. 10. 1880 (1)
307/ Požár v Brodku u Konice dne 11. 5. 1860 - zachránění
dítěte z hořícího objektu kominickýkm mistrem Franzem Štěrbou
z Konice - návrh na vyznamenání. Výnos OH Litovel z 31. 1.
1881 (43)
315/ Dr. Doubrava Ferdinand, starosta města Uničova, návrh na
udělení vyznamenání. Zpráva z 19. 11. 1880 (9)
329/ Obec Lipinka, žádost k císaři Františku Josefovi I. o
udělení podpory na stavbu školní budovy - vyjádření. Zpráva z
21. 2. 1881 (4)
13/ Zjištění odběratelů sociálně-demokratických novin "Právo
a pravda"; seznam odběratelů bydlících v politickém okrese
Litovel. Výnos z 9. 1. 1881 (3)
19/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích
polit. okresu Litovel v lednu a únoru r. 1881. Oběžníky,
výnosy, zprávy a četnické relace z ledna a února 1881 (107)
20/ Csahson Ferdinand, poručík z Uničova, stíhání pro zločin
vojenské deserce. Přípis pluku polního dělostřelectva svob.
pána von Tiller č. 10 v Uničově z 20. 1. 1881 (2)
22/ Udělení podpory ve výši 100 zl. od císaře Františka
Josefa I. ve prospěch majitelů vyhořelých usedlostí při
požáru ve Hvozdě. Výnos z 29. 1. 1881 (25)
54/ Obec Lipinka, udělení podpory ve výši 200 zl. císařem
Františkem Josefem I. na stavbu školy. Výnos z 20. 3. 1881
(3)
61/ Obce Skřípov, Budětsko a Ochoz, podání informací o
budování obecních cest z prostředků půjčky na stavby ve stavu
nouze. Výnos OH Litovel z 29. 3. 1881 (2)
86/ Lakomý Jakub, krejčovský pomocník ve Vilémově,
vyšetřování pro podezření z příprav atentátu na hlavu státu.
Výnos z 18. 4. 1881, zpráva (4)
89/ Wondra Anton z Nasobůrek, zatčení pro zločin urážky hlavy
státu. Četnická relace OČV Litovel z 25. 4. 1881 (2)
90/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích
politického okresu Litovel v květnu r. 1881. Oběžníky,
výnosy, zprávy a četnické relace z května 1881 (106)
92/ Obce v politickém okrese Litovel, poskytnutí subvence na
stavbu spojovacích cest ve stavu nouze. Výnosy a zprávy z
dubna 1880 až dubna 1881 (61)
94/ Haase Josef, majitel papírny v Litovli, vrácení
vyznamenání po jeho úmrtí. Zpráva z 16. 5. 1881 )2)
108/ Předložení výkazů za účelem omezení volné dělitelnosti
pozemků. Zpráva z 26. 5. 1881 (40)
111/ Loyální projevy úřednictva a učitelstva politického
okresu Litovel při příležitosti sňatku korunního prince
Rudolfa s princeznou Stefanií. Zpráva z 10. 5. 1881 (15)
112/ Oslavy sňatku korunního prince Rudolfa s belgickou
princeznou Stefanií. Oběžníky, výnosy a zprávy z května až
července 1881 (205)
118/ Kühr Josef, starosta městečka Brodku u Konice, udělení
stříbrného záslužného kříže s korunou. Výnos z 11. 5. 1881
(5)
142/ Obec Brodek u Konice, udělení půjčky ve výši 300 zl. z
nouzového fondu. Výnos z 27. 5. 1881 (2)
154/ Kuchař František, městský ranhojič a radní v Litovli,
návrh na udělení vyznamenání. Zpráva z 5. 11. 1881 (4)
181/ Obec Náklo, žádost o zřízení četnické stanice. Sdělení
OH Litovel z 5. 11. 1881 (1)
Strana 89/606
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1880
karton 6
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
192/ Wedra Karl, obuvnický tovaryš z Litovle - upozornění na
jeho styky se sociálními demokraty. Přípis PŘ Vídeň z 27. 7.
1881 (2)
233/ Maderla Vinzenz, děkan a konsistoriální rada v Dlouhé
Loučce, udělení rytířského kříže Řádu Františka Josefa. Výnos
z 30. 8. 1881 (2)
240/ Oslavy narozenin císaře Františka Josefa I. v Litovli.
Zpráva z 19. 8. 1881 (6)
246/ Lakomý Jakub z Vilémova, trestní stíhání pro zločin
urážky hlavy státu. Přípis okres. soudu Litovel z 6. 9. 1881
(6)
254/ Sbor dobrovolných hasičů v Konici, udělení podpory ve
výši 80 zl. císařem Františkem Josefem I. Výnos z 29. 9. 1881
(11)
284/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích
politického okresu Litovel v listopadu r. 1881. Oběžníky,
výnosy, zprávy a četnické relace z listopadu a prosince 1881
(104)
287/ Obec Náklo, zamítnutí žádosti o zřízení četnické
stanice. Výnos OH Litovel z 16. 2. 1882 (4)
300/ Situační hlášení o výchově k rakouskému vlastenectví na
obecných a měšťanských školách v politickém okrese Litovel.
Zpráva z 30. 12. 1881 (13)
301/ Kuchař František, městský ranhojič v Litovli - zamítnutí
návrhů na jeho vyznamenání. Výnos z 2. 12. 1881 (3)
306/ Sledování sociálně-demokratického hnutí. Oběžníky a
zprávy z ledna až prosince 1881 (43)
334/ Zaslání jablek císaři Františku Josefovi I. ze stromu
zasazeného v den stříbrné svatby císařských manželů
nadučitelem Janem Veselým v Jesenici. Výnos OH Litovel z 29.
12. 1881 (3)
1/ Udělení podpor rodinám v roce 1878 mobilizovaných
záložníků a zeměbranců z výnosu státní loterie. Zpráva z 27.
1. 1882 (8)
2/ Organizační záležitosti košikářské školy v Litovli. Výnos
z 25. 12. 1881 (4)
44/ Seidl Franz, nadučitel v Troubelicích, udělení
vyznamenání. Výnos OH Litovel z 6. 2. 1882 (2)
71/ Sbor dobrovolných hasičů ve Vilémově, udělení podpory ve
výši 80 zl. císařem Františkem Josefem I. Výnos z 1. 3. 1882
(5)
72/ Gamsová Anna z Oskavy, manželka do aktivní služby
povolaného záložníka, žádost o udělení podpory. Výnos OH
Litovel z 23. 3. 1882 (1)
94/ Přijetí deputace členů okresní odhadní komise v Litovli
moravským místodržitelem v Brně. Výnos OH Litovel z 29. 3.
1882 (4)
98/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích
politického okresu Litovel v dubnu 1882. Oběžníky, výnosy,
zprávy a četnické relace z dubna 1882 (108)
106/ Sbor dobrovolných hasičů v Lazcích u Uničova, udělení
podpory ve výši 80 zl. císařem Františkem Josefem I. Výnos z
1. 4. 1882 (5)
121/ Obec Pískov, udělení podpory ve výši 200 zl. císařem
Františkem Josefem I. na stavbu školy. Výnos z 27. 5. 1882
(7)
138/ Generální vizitace děkanátu v Cholině olomouckým
arcibiskupem. Zpráva z 30. 4. 1882 (1)
140/ Policejní razie proti cikánům v obcích polit. okr.
Moravská Třebová. Četnická relace stanice Skřípov z 5. 5.
1882 (4)
141/ Stížnost starosty obce Hvozdu Františka Ohanky na
berního adjunkta Heinricha Krále z Konice pro jeho nekorektní
Strana 90/606
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1881
karton 7
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
chování. Zpráva BÚ Konice z 25. 7. 1882 (6)
143/ Vymazal František, berní kontrolor, potrestání pro
přestupek zbrojního patentu. Výnos ZFŘ Brno z 26. 4. 1882 (3)
147/ Generální vizitace děkanátu v Cholině olomouckým
arcibiskupem. Výnos z 5. 5. 1882 (4)
193/ Zamítnutí žádosti obce Řimic podané k císaři Františku
Josefovi I. o udělení podpory na znovuvybudování požárem
zničené školní budovy. Výnos z 17. 6. 1882 (9)
197/ Tělovýchovná slavnost pořádaná tělocvičným spolkem
(Turnverein) v Litovli dne 18. 6. 1882 za účasti tělocvičných
spolků z Olomouce, Prostějova a Úsova. Zpráva z 24. 6. 1882
(6)
212/ Zákaz organizování bojkotu zboží a služeb poskytovaných
živnostníky v Litovli v důsledku národnostních nesvárů. Výnos
OH Litovel z 6. 7. 1882 (2)
217/ Anonymní stížnsot na nezákonné osvobozování některých
osob od povinné vojenské služby - vyšetřování. Zpráva z 11.
6. 1882 (13)
226/ Stanovení obvodů četnických stanic v polit. okrese
Litovel. Přípis OH Litovel z 28. 7. 1882 (35)
234/ Sbory dobrovolných hasičů v Horní Sukolomi a Dolní
Sukolomi, udělení podpory ve výši 70 zl. císařem Františkem
Josefem I. Výnos z 30. 7. 1882 (10)
248/ Slavnost odhalení pomníku císaře Josefa II. v Uničově.
Zpráva z 20. 8. 1882 (11)
251/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích
okresu Litovel v září r. 1882. Oběžníky, výnosy, zprávy a
četnické relace ze září r. 1882 (93)
264/ Sbor dobrovolných hasičů v Hradci, udělení podpory ve
výši 80 zl. císařem Františkem Josefem I. Výnos z 2. 9. 1882
(9)
267/ Stanovení obvodů četnických stanic v polit. okr.
Litovel. Úřední záznam z 15. 9. 1882 (22)
289/ Vyjádření k vyplňování služebních a pracovních knížek
též i v německém jazyce. Zpráva z 10. 11. 1882 (4)
311/ Sbor dobrovolných hasičů v Troubelicích-Pískově, žádost
k císaři Františku Josefovi I. o udělení podpory. Zpráva z 6.
1. 1883 (5)
312/ Antisemitské výtržnosti v Bratislavě - výzva
obyvatelstvu ke klidu. Výnos OH Litovel z 25. 10. 1882 (9)
317/ Vyjádření ke spojení okresů Litovel a Rýmařov jakožto
jednoho zdravotního okresu se sídlem úředního lékaře v
Litovli. Zpráva z 22. 11. 1882 (13)
321/ Obce Skřípov a Vilémov, žádost o prodloužení lhůty k
zaplacení půjčky ze státních prostředků. Zpráva z 23. 11.
1882 (19)
330/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích
politického okresu Litovel v listopadu r. 1882. Oběžníky,
výnosy, zprávy a četnické relace z listopadu a prosince 1882
(110)
348/ Sledování sociálně-demokratického hnutí v r. 1882.
Oběžníky a zprávy z ledna až prosince 1882 (45)
354/ Obec Runářov, žádost k císaři Františku Josefovi I. o
udělení podpory na rozšíření školy. Zpráva z 22. 11. 1882
(15)
356/ Žádost spolku "Männergesang-und Musikverein" v Litovli o
povolení pro učitele obecné a měšťanské školy tamtéž k
veřejnému vystoupení konanému pro dobročinné účely. Výnos OH
Litovel z 16. 12. 1882 (5)
359/ Oslavy 600. výročí panování rodu Habsburků. Zpráva z 29.
12. 1882 (18)
23/ Obce Brodek u Konice, Dešná a Lhota u Konice, udělení
podpor ve výši 200 zl. císařem Františkem Josefem I. Výnos z
Strana 91/606
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1882
karton 8
1883
karton 9
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
1. 1. 1883 (23)
37/ Sbory dobrovolných hasičů v Troubelicích a Pískově,
udělení podpory ve výši 80 zl. císařem Františkem Josefem I.
Výnos z 1. 2. 1883 (5)
47/ Hlášení případu onemocnění příjicí ve Skřípově. Zpráva
ObÚ Skřípov z 18. 1. 1883 (4)
53/ Seidl Franz, nadučitel v Troubelicích, udělení stříbrného
záslužného kříže s korunou. Výnos z 20. 2. 1883 (7)
57/ Seznam členů kolegia řádu redemptoristů v klášteře v
Července. Přípis představeného kláštera v Července z 24. 2.
1883 (2)
62/ Stavba železnice Olomouc-Senice n.H. - Čelechovice n. H.,
bezpečnostní opatření. Sdělení OH Litovel z 7. 3. 1883 (4)
65/ Obec Pěnčín, udělení podpory ve výši 200 zl. císařem
Františkem Josefem I. na stavbu školy. Výnos z 8. 4. 1883 (8)
72/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích
politického okresu Litovel v březnu 1883. Oběžníky, výnosy,
zprávy a četnické relace z března a dubna 1883 (111)
83/ Oznámení úmrtí starosty města Uničova Dr. Ferdinanda
Doubrawy. Zpráva MÚ Uničov z 14. 2. 1883 (6)
87/ Přehled dosažených služebních úspěchů a zvláštních služeb
konaných četnickými stanicemi v politic. okr. Litovel v r.
1882. Výnos z 15. 6. 1883 (24)
109/ Rozšiřování radikálního listu "Světlo" mezi dělnictvem
rolnického akciového cukrovaru v Litovli. Zpráva z 14. 5.
1883 (2)
115/ Rozšiřování radikálního pražského listu "Světlo" mezi
dělnictvem cukrovaru v Litovli - sledování dalšího
nežádoucího šíření. Výnos z 16. 5. 1883, čtyři výtisky novin
(17)
116/ Udělení podpory ve výši 10 zl. císařem Františkem
Josefem I. pro úředního sluhu v.v. Simona Meixnera z
Rybníčku. Výnos císař. kabinetní kanceláře z 23. 5. 1883 (5)
124/ Sbor dobrovolných hasičů v Pasece, udělení podpory ve
výši 60 zl. cisařem Františkem Josefem I. na zakoupení
hasičské výzbroje. Výnos z 1. 6. 1883 (10)
131/ Nařízení provedení policejní razie ve všech obcích
politického okresu Litovel v červnu 1883. Oběžníky, výnosy,
zprávy a četnické relace z června a července 1883 (95)
143/ Škody způsobené povodněmi v okrese Litovel - hlášení.
Výnos OH Litovel z 27. 6. 1883 (8)
180/ Obec Ospělov, udělení podpory ve výši 100 zl. císařem
Františkem Josefem I. na stavbu školy. Výnos z 25. 7. 1883,
staveb. plán školy (6)
181/ Informace o přírůstku voličů v případě uzákonění
rozšíření přímého volebního práva. Výnos OH Litovel z 12. 4.
1883 (14)
191/ Sbor dobrovolných hasičů ve Skřípově, žádost k císaři
Františku Josefovi I. o udělení podpory. Zpráva z 24. 9. 1883
(6)
216/ Rolníci v Dešné, žádost o udělení podpory podaná k
císaři Františku Josefovi I. na náhradu škod způsobených
krupobitím - vyjádření. Zpráva z 4. 12. 1883 (5)
231/ Sbor dobrovolných hasičů v Přemyslovicích, udělení
podpory ve výši 80 zl. císařem Františkem Josefem I. Výnos z
1. 10. 1883 (8)
240/ Oslavy narozenin císaře Františka Josefa I. v Litovli.
Zpráva z 20. 8. 1882 (32)
250/ Udělení podpory ve výši 300 zl. císařem Františkem
Josefem I. ve prospěch vyhořelých v osadě Zastávka, obec
Pěnčín. Výnos z 20. 10. 1883 (14)
260/ Informace o organizaci spolků vojenských vysloužilců -
Strana 92/606
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
vyjádření. Zpráva z 4. 11. 1883 (3)
278/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích
okresu Litovel v prosinci 1883. Oběžníky, výnosy, zprávy a
četnické relace z prosince 1883 (103)
290/ Půjčky na zakoupení osiva v obcích okresu Litovel.
Zpráva z 14. 12. 1883 (9)
299/ Porada poslance zemského sněmu Dr. Bruno Steinbrechera s
voliči dne 16. 12. 1883 v Litovli - ohlášení. Dopis Dr.
Steinbrechera z 15. 12. 1883 (5)
301/ Sledování sociálně-demokratického hnutí v roce 1883.
Oběžníky a zprávy z ledna až prosince 1883 (31)
302/ Udělení podpory ve výši 120 zl. císařem Františkem
Josefem I. rolníkům z obce Dešné postiženým krupobitím. Výnos
císařské kanceláře Vídeň z 18. 12. 1883 (3)
19/ Olomoucká pobočka spolku "Patriotischer Frauenhilfsverein
für Mähren", uspořádání plesu s výtěžkem určeným na
dobročinné účely. Sdělení OH Litovel z 25. 1. 1884 (1)
20/ Výkaz majitelů velkostatků v politickém okrese Litovel.
Zpráva z 4. 2. 1884 (65)
23/ Rozvrh strážních pochůzek konaných četnickými stanicemi
okresu Litovel. Výnos OH Litovel z 17. 2. 1884 (43)
38/ Příkaz ke sledování dělníků, kteří byli z důvodu
protistátního štvaní vykázáni z okolí Vídně a již se budou
snažit přestěhovat do jiných okresů. Vyhláška OH Litovel z
19. 2. 1884 (2)
43/ Půjčka na osivo - žádost o prodloužení lhůty k zaplacení.
Zpráva ObÚ Lhota u Konice z 2. 1. 1884 (5)
60/ Upozornění na pobyt socialisty Josefa Heintela,
stolařského tovaryše v Litovli, kde je zaměstnán u stolaře
Johanna Wedry. Četnická relace OČV Litovel z 20. 2. 1884 (2)
84/ Žádost o podání referencí o staviteli Adalbertu
Zimmermannovi z Litovle. Přípis ženijního ředitelství Olomouc
z 19. 3. 1884 (2)
87/ Josef Mnohoslav Král, solicitátor u advokáta Dr. Jandy v
Litovli, vyšetřování pro podezření ze socialistických intrik.
Výnos z 4. 4. 1884 (103)
96/ Vyjádření k vydání zákona o svěcení nedělí a svátečních
dnů. Zpráva z 28. 9. 1884 (6)
97/ Výkaz o počtu obyvatel měst Litovle a Uničova a městyse
Konice podle národnosti. Zpráva z 24. 4. 1884 (2)
107/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích
politického okresu Litovel v květnu r. 1884. Oběžníky,
výnosy, zprávy a četnické relace z května a června 1884 (108)
113/ Nedostatky zjištěné při revizi litovelské městské
spořitelny, stíhání viníků. Sdělení OH Litovel z 8. 5. 1884
(4)
125/ Zamítnutí žádosti rolníků ze Lhoty u Konice podané k
císaři Františku Josefovi I. o udělení podpory. Výnos z 14.
5. 1884 (1)
145/ Obec Benkov, udělení podpory ve výši 50 zl. císařem
Františkem Josefem I. Výnos z 1. 6. 1884 (3)
151/ Tělocvičný spolek (Turnverein) v Litovli, slavnost
svěcení spolkového praporu. Četnická relace OČV Litovel z 6.
6. 1884 (5)
161/ Firma Heller & Husserl, sladovna v Litovli, udělení
diplomu a bronzové medaile na mezinárodní obchodní a exportní
výstavě v Amsterodamu r. 1883. Výnos OH Litovel z 28. 6. 1884
(8)
162/ Informace o olomouckém českém spolku "Česko - moravský
spolek selský pro Moravu" a jeho stanovách. Oběžník z 15. 6.
1884 (8)
191/ Sbor dobrovolných hasičů v Bílé Lhotě, žádost k císaři
Františku Josefovi I. o udělení podpory na zakoupení hasičské
Strana 93/606
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1883
karton 9
1884
karton 10
1884
karton 10
1884
karton 10
1884
karton 10
1884
karton 10
1884
karton 10
1884
karton 10
1884
karton 10
1884
karton 10
1884
karton 10
1884
karton 10
1884
karton 10
1884
karton 10
1884
karton 10
1884
karton 10
1884
karton 10
1884
karton 10
1884
karton 10
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
výzbroje - vyjádření. Zpráva z 19. 9. 1884 (4)
204/ Stížnost daňového výběrčího Johanna Pikharta z Uničova
na berního kontrolora Johanna Poisla z Uničova pro jeho
nekorektní jednání. Dopis Johanna Pikharta z 28. 7. 1884 (2)
218/ Wagini Karl, správce velkostatku Řádu německých rytířů
na Bouzově, udělení rytířského kříže Řádu Františka Josefa za
věrné služby. Výnos z 3. 9. 1884 (3)
246/ Oznámení o sestavení volební komise pro volby do
Obchodní a živnostenské komory v Olomouci. Přípis obchodní a
živnostenské komory Olomouc z 23. 10. 1884 (6)
263/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích
politického okresu Litovel v listopadu r. 1884. Oběžníky,
výnosy, zprávy a četnické relace z listopadu 1884 (102)
9/ Ustanovení zdravotních obvodů v politickém okrese Litovel.
Zpráva z 5. 3. 1895 (2)
15/ Nařízení k provedení policejní razie ve dnech 23. a 26.
1. 1885 ve všech obcích politického okresu Litovel. Oběžníky,
výnosy, zprávy a četnické relace z ledna a února 1885 (106)
27/ Poznatky o zakládání dělnických kolonií - informace
ředitele Aloise rytíře Rossenbauma o dělnických koloniích v
Německu a o rolnických koloniích v Rakousku. Výnos OH Litovel
z 31. 1. 1895, tištěná informace (30)
47/ Upozornění na příslušníky socialistické strany a jejich
cesty po politických okresech Šternberk, Hranice a Místek,
kde pobuřují dělnictvo. Oběžník z 23. 2. 1885 (2)
65/ Fink Karl, nadučitel v.v. v Uničově a Hermet Johann,
učitel v Karlově, udělení stříbrného záslužného kříže s
korunou. Výnos z 18. 6. 1885 (14)
76/ Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Sukolomi, udělení
podpory ve výši 50 zl. císařem Františkem Josefem I. na
zakoupení hasičské výzbroje. Výnos z 4. 5. 1885 (12)
113/ Informace o podomním obchodu. Zpráva z 25. 6. 1885 (6)
117/ Volby do říšské rady v r. 1885. Oběžníky, výnosy,
zprávy, přípisy, vyhlášky a telegramy z dubna 1873 až června
1885 (261)
118/ Provolání poslance říšské rady JUDr. Jana Žáčka k
voličům soudních okresů Litovel, Konice, Moravská Třebová
atd. Zpráva z 6. 6. 1888 (1)
120/ Spolek vojenských vysloužilců v Šumvaldě, udělení
podpory ve výši 50 zl. císařem Františkem Josefem I. na
pořízení spolkového praporu. Výnos z 30. 5. 1885 (7)
123/ Sbor dobrovolných hasičů v Pasece, udělení podpory ve
výši 50 zl. císařem Františkem Josefem I. na zakoupení
hasičské výzbroje. Výnos z 30. 7. 1885 (6)
134/ Stížnost arcibiskupské konsistoře v Olomouci na starostu
obce Přemyslovic Josefa Vránu pro jeho vměšování do
církevních záležitostí. Výnos z 22. 6. 1885 (23)
190/ Oslavy narozenin císaře Františka Josefa I. v Litovli.
Zpráva z 20. 8. 1885 (2)
198/ Statistická data velkostatků v okrese Litovel. Přípisy a
oběžníky z dubna až září 1885 (25)
203/ Sledování činnosti socialistů v okrese Litovel hlášení. Zpráva z 29. 9. 1885 (14)
204/ Sbory dobrovolných hasičů v Nové Dědině u Uničova a v
Krakovci, udělení podpor ve výši 50 a 60 zl. císařem
Františkem Josefem I. na zakoupení hasičské výzbroje. Výnos z
31. 8. 1885 (9)
208/ Upozornění na agitátorskou činnost učitele Františka
Svobody při volbách volitelů v politickém okrese Litovel.
Sdělení OH Zábřeh z 24. 10. 1885 (2)
221/ Zřízení četnické stanice ve Vilémově. Přípis ZČV Brno z
17. 9. 1885 (9)
222/ Frank Johann, knihař v Uničově, žádost o audienci u
Strana 94/606
1884
karton 10
1884
karton 10
1884
karton 10
1884
karton 10
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
1885
karton 11
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
panovníka - prošetření. Výnos OH Litovel z 28. 10. 1888 (6)
234/ Nařízení k provedení policejní razie v říjnu 1885 ve
všech obcích okresu Litovel. Oběžníky, výnosy, zprávy a
četnické relace z října a listopadu 1885 (105)
238/ Výzva k ukončení sbírek milodarů ve prospěch postižených
živelními pohromami. Výnos OH Litovel z 12. 10. 1885 (3)
239/ Národnostní nesváry při zápisu dětí do školy v Litovli opatření. Zpráva z 22. 10. 1885 (4)
242/ Obec Plinkout, zamítnutí žádosti podané k císaři
Františku Josefovi I. o udělení podpory na stavbu kaple.
Výnos z 14. 10. 1885 (1)
252/ Anonymní stížnost na intriky při provádění vojenských
odvodů v politickém okrese Litovel - vyšetřování. Výnos z 26.
10. 1885 (13)
257/ Výkaz oprávnění k prodeji a čepování lihovin v
politickém okrese Litovel k 30. 6. 1884. Zpráva z 25. 11.
1885 (2)
301/ Zajištění povozů pro případ vyhlášení mobilizace. Zpráva
10. 12. 1885 (30)
311/ Vyjádření k činnosti německých školských spolků. Zpráva
z 9. 1. 1886 (4)
312/ Obec Renoty, žádost k císaři Františku Josefovi I. o
udělení podpory na založení sboru dobrovolných hasičů,
vyjádření. Zpráva z 30. 1. 1886 (6)
314/ Upozornění na plánované rozšíření působnosti
šternberského spolku "Nationalverein deutscher Bürger und
Bauern" na území soudního okresu Uničov a město Litovel.
Výnos z 21. 12. 1885 (8)
377/ Sledování činnosti sociální demokracie. Oběžníky a
výnosy z prosince 1884 až prosince 1885 (20)
9/ Disciplinární trest pro suspendovaného berního kontrolora
Johanna Poisela z Uničova; zamítnutí jeho žádosti o
omilostnění. Výnos ZFŘ Brno z 9. 4. 1886 (20)
11/ Obec Křivá, udělení podpory ve výši 300 zl. císařem
Františkem Josefem I. na stavbu vodovodu. Výnos z 1. 1. 1886
(8)
12/ Obec Křemenec, udělení podpory ve výši 200 zl. císařem
Františkem Josefem I. na stavbu školy. Výnos z 5. 1. 1886 (7)
62/ Meretta Gustav, vrchní inženýr a architekt v Olomouci,
jmenování konzervátorem ústřední komise pro umělecké a
historické památky. Dopis jmenovaného z Olomouce z 4. 3. 1886
(2)
68/ Informace o zřizování vojenského muzea a sbírkách
muzeálních předmětů. Dopis konzervátora Gustava Meretty z
Olomouce z 6. 3. 1886 (2)
72/ Udělení podpory ve výši 100 zl. čtvrtláníku Ambrosi
Weixlerovi z Paseky císařem Františkem Josefem I. Výnos
císařské kabinetní kanceláře ve Vídni z 13. 3. 1886 (9)
81/ Sbor dobrovolných hasičů v Renotách, udělení podpory ve
výši 60 zl. císařem Františkem Josefem I. na zakoupení
hasičské výzbroje. Výnos z 18. 3. 1886 (3)
88/ Personální stav kolegia řádu redemptoristů v Července.
Úřední záznam z 24. 3. 1886 (2)
96/ Stížnost vdovy po oficiálovi Vilhelmíny Schwarzové z
Uničova na nekorektní chování berního výběrčího Johanna
Pikharta z Uničova - vyšetřování. Zpráva z 22. 4. 1886 (9)
114/ Sbor dobrovolných hasičů v Bouzově, žádost k císaři
Františku Josefovi I. o udělení podpory na zakoupení hasičské
výzbroje. Zpráva z 25. 5. 1886 (5)
116/ Změna konkurenčního zákona - povinnosti katolických
farníků přispívat finančně na církevní účely příslušné
farnosti. Oběžníky, přípisy a zprávy z března a dubna 1886
(61)
Strana 95/606
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1885
karton 11
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
138/ Dotaz, zda je v košíkářské škole v Litovli zřízena
žákovská knihovna. Výnos ze 14. 5. 1886 (2)
161/ Sbor dobrovolných hasičů v Hluchově, žádost o udělení
podpory k císaři Františku Josefovi I. - vyjádření. Zpráva z
9. 6. 1886 (5)
162/ Sbor dobrovolných hasičů v Rakové, žádost k císaři
Františku Josefovi I. o udělení podpory - vyjádření. Zpráva z
9. 6. 1886 (5)
166/ Půjčka na zakoupení osiva pro zemědělce z politického
okresu Litovel - vymáhání zaplacení. Výnosy a zprávy z října
1885 až června 1886 (42)
167/ Stížnost zástupce obce Veselíčko na berního kontrolora
Františka Vymazala z Konice pro finanční machinace vyšetřování. Zpráva z 29. 6. 1886 (6)
178/ Návštěva arcivévody Viléma na majetku Řádu německých
rytířů v Dolní Loučce. Zpráva z 16. 6. 1886 (2)
179/ Volby do zemského moravského sněmu v Prostějově a Brodku
u Konice dne 2. 7. 1886. Oběžníky, výnosy, zprávy, přípisy,
telegramy a plakáty z února 1887 až června 1886 (158)
186/ Požáry v obcích Hrochově a Suchdole ve dnech 24. a 25.
5. 1886 - podpory vyhořelým. Výnos z 19. 6. 1886 (7)
190/ Příkaz k podání výkazu mladých tuláků a zanedbaných dětí
školou povinných na politickém okrese Litovel. Výnos OH
Litovel z 17. 5. 1886, výkazy jednotlivých obcí (175)
195/ Sbor dobrovolných hasičů ve Střelicích, zamítnutí
žádosti podané k císaři Františku Josefovi I. o udělení
podpory. Výnos z 10. 7. 1886 (1)
196/ Sbory dobrovolných hasičů v Bouzově, Hluchově a Rakové,
udělení podpory ve výši 60 zl. císařem Františkem Josefem I.
Výnos z 13. 7. 1886 (3)
203/ Škody na polích ve 14 obcích litovelského okresu
způsobené lijáky. Zpráva z 25. 7. 1886 (2)
208/ Výkaz škod způsobených krupobitím v obcích politického
okresu Litovel. Zpráva z 27. 8. 1886 (12)
209/ Obec Maleny - Stražisko, žádost k císaři Františku
Josefovi I. o udělení podpory na stavbu školy - vyjádření.
Zpráva z 8. 8. 1886 (8)
212/ Průběh oslav narozenin císaře Františka Josefa I. v
Litovli. Zpráva z 18. 8. 1886 (1)
217/ Poskytnutí podpory vdově po zemřelém majoru rytíři von
Wallaschek z Litovle. Sdělení OH Litovel z 19. 8. 1886 (32)
225/ Obec Stražisko, zamítnutí žádosti podané k císaři
Františku Josefovi I. o udělení podpory na stavbu školy.
Výnos z 17. 8. 1886 (3)
226/ Obec Březsko, žádost k císaři Františku Josefovi I. o
udělení podpory na stavbu školní budovy. Zpráva z 16. 10.
1886 (5)
245/ Tělocvičný spolek (Turnverein) v Uničově, slavnost
svěcení spolkového praporu. Výnos z 20. 9. 1886 (69)
248/ Zarda Heinrich, okresní hejtman v Litovli, přeložení na
trvalý odpočinek. Výnos z 25. 9. 1886 (2)
261/ Žádost o udělení podpory majitelům vyhořelých usedlostí
v Hrochově podaná k císaři Františku Josefovi I. - zamítnutí.
Výnos z 22. 10. 1886 (3)
262/ Sbor dobrovolných hasičů v Suchdole, žádost k císaři
Františku Josefovi I. o udělení podpory na zakoupení hasičské
výzbroje - vyjádření. Zpráva z 31. 10. 1886 (3)
265/ Sbor dobrovolných hasičů ve Vojtěchově, žádost k císaři
Františku Josefovi I. o udělení podpory na zakoupení hasičské
výzbroje - vyjádření. Zpráva z 30. 10. 1886 (3)
266/ Spolek vojenských vysloužilců v Konici, žádost k císaři
Františku Josefovi I. o udělení podpory - vyjádření. Zpráva z
30. 10. 1866 (4)
Strana 96/606
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
365
366
367
368
369
370
371
372
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
269/ Vymazal František, berní kontrolor v Konici, suspendován
pro přestupky ve službě. Výnos ZFŘ Brno z 2. 11. 1886 (5)
273/ P. Janák Petr, kněz Řádu německých rytířů na Bouzově,
povolení k převzetí a nošení srbského královského
vyznamenání. Výnos z 7. 11. 1886 (6)
286/ Rezoluce obecního zastupitelstva v Medlově proti výnosu
ministerstva spravedlnosti z 23. 9. 1886 o používání českého
jazyka při jednání soudů. Výnos OH Litovel z 30. 12. 1886
(12)
290/ Obec Březsko, zamítnutí žádosti podané k císaři
Františku Josefovi I. o udělení podpory na stavbu školy.
Výnos z 16. 12. 1886 (1)
291/ Rezoluce městského zastupitelstva v Uničově proti výnosu
ministerstva spravedlnosti o zavedení jednací české řeči do
jednání soudů. Výnos z 16. 12. 1886 (25)
5/ Sbory dobrovolných hasičů ve Vojtěchově a Suchdole,
podpora ve výši 50 zl. a spolek vojenských vysloužilců v
Konici, podpora ve výši 60 zl. od císaře Františka Josefa I.
Výnos z 10. 1. 1887 (4)
7/ Tkany Rudolf, okresní hejtman v Litovli, nastoupení úřadu.
Zpráva z 31. 1. 1887 (1)
21/ Zamítnutí žádosti obce Želechovic o udělení státní
výpomoci na úhradu škod způsobených krupobitím v r. 1885.
Výnos z 2. 3. 1887 (16)
18/ Přistavení povozů v případě mobilizace. Zpráva z 3. 3.
1887 (5)
42/ Vybírání školného na obecných školách. Výnos z 2. 4. 1887
(16)
47/ Obec Skřípov, udělení podpory ve výši 200 zl. císařem
Františkem Josefem I. na stavbu školní budovy. Výnos z 10. 4.
1887 (4)
51/ Obec Břevenec, udělení podpory ve výši 200 zl. císařem
Františkem Josefem I. na stavbu školní budovy. Výnos z 14. 4.
1887 (3)
57/ Sbor dobrovolných hasičů v Července a ve Lhotě u Konice,
udělení podpor ve výši 60 a 50 zl. císařem Františkem Josefem
I. na zakoupení hasičské výzbroje. Výnos z 2. 5. 1887 (6)
65/ Vyšetřování suspendovaného berního kontrolora Františka
Vymazala v Konici pro přestupky a přehmaty ve službě. Zpráva
z 2. 6. 1887 (3)
66/ Winter Heinrich, nájemce statku v Haňovicích, udělení
svolení k převzetí a nošení saského královského vyznamenání.
Výnos z 2. 6. 1887 (3)
85/ Nařízení policejní razie ve všech obcích politického
okresu Litovel dne 22. 6. 1887. Výnos OH Litovel z 17. 6.
1887 (9)
95/ Informace o počtu obyvatel, jejich národnosti a
předepsaných přímých daních v obcích Litovel, Brodek u
Konice, Uničov a Konice. Zpráva z 6. 8. 1887 (4)
100/ Stížnost Johanna Klawika, zlatníka v Litovli, na
místodržitelského konceptního praktikanta OH Litovel
Bruckmüllera pro nezákonné jednání. Zpráva z 30. 8. 1887 (5)
103/ Zničení 35 domů velikým požárem ve Lhotě u Konice dne 9.
8. 1887 - povolení sbírky ve prospěch vyhořelých v
politických okresech Boskovice, Moravská Třebová, Šternberk,
Zábřeh, Šumperk a Rýmařov. Výnos z 14. 8. 1887 (123)
104/ Sbor dobrovolných hasičů v Runářově, udělení podpory ve
výši 50 zl. císařem Františkem Josefem I. na zakoupení
hasičské výzbroje. Výnos z 13. 8. 1887 (7)
111/ Udělení podpory ve výši 800 zl. ve prospěch vyhořelých
ve Lhotě u Konice císařem Františkem Josefem I. Výnos z 19.
8. 1887 (12)
113/ Sbor dobrovolných hasičů v Dětřichově, udělení podpory
Strana 97/606
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1886
karton 12
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
ve výši 50 zl. císařem Františkem Josefem I. na zakoupení
hasičské výzbroje. Výnos z 30. 8. 1887 (4)
122/ Udělení podpory ve výši 400 zl. ve prospěch vyhořelých
ve Lhotě u Konice moravským zemským výborem v Brně. Zpráva z
8. 10. 1887 (9)
128/ Müllerová Marie z Laškova, udělení podpory ve výši 10
zl. císařem Františkem Josefem I. Přípis císařské kabinetní
kanceláře Vídeň z 30. 9. 1887 (3)
130/ Spolek vojenských vysloužilců v Luké, udělení podpory ve
výši 50 zl. na pořízení spolkového praporu. Výnos z 30. 9.
1887 (4)
137/ Karl Egon Kolář, statkář v Laškově, vyšetření
státoobčanské spolehlivosti. Výnos z 21. 10. 1887 (10)
139/ Udělení podpory ve výši 300 zl. ve prospěch vyhořelých
osadníků ve Zmolách, obec Laškov, císařem Františkem Josefem
I. Výnos z 19. 10. 1887 (5)
150/ Žádost o zřízení státní továrny na doutníky v Konici.
Dopis starostů obcí soudního okresu Konice z 4. 11. 1887 (3)
164/ Informace o průběhu shromáždění lidu v Horní Libině
svolaném na den 13. 11. 1887 Josefem Göbelem, socialistickým
agitátorem z Dolní Libiny. Přípis OH Šumperk z 14. 11. 1887
(4)
178/ Obec Plinkout, udělení podpory ve výši 100 zl. na stavbu
kaple císařem Františkem Josefem I. Výnos z 2. 12. 1887 (4)
16/ Sbory dobrovolných hasičů v Ochozi a v Zadním Újezdě,
udělení podpory ve výši 50 zl. císařem Františkem Josefem I.
na zakoupení hasičské výzbroje. Výnos z 17. 1. 1888 (6)
26/ Stížnost na zvýšení nájemného za prostory užívané
četnickou stanicí v Konici v domě manželů Jedličkových.
Přípis ZČV Brno z 30. 1. 1888, sdělení OH Litovel (3)
51/ Sbor dobrovolných hasičů ve Hvozdečku, udělení podpory ve
výši 50 zl. císařem Františkem Josefem I. na zakoupení
hasičské výzbroje. Výnos z 29. 2. 1888 (4)
60/ Organizační pokyny pro vyučování v košikářské škole v
Litovli. Výnos z 14. 3. 1888 (10)
73/ Obec Brodek u Konice, povolení kreditu ve stavu nouze ve
výši 30 zl. Výnos z 12. 4. 1888 (8)
80/ Návštěva arcivévodů Albrechta, Viléma a Evžena v Dlouhé
Loučce. Zpráva z 2. 6. 1888 (9)
91/ Generální shromáždění rolnictva zemí svatováclavské
koruny v Olomouci ve dnech 19. - 20. 5. 1888 - informace z
okresu Litovel. Zpráva z 14. 5. 1888 (3)
92/ Sbírka milodarů na pomoc majitelům vyhořelých usedlostí v
Hrochově při požárech ve dnech 30. 3. a 19. 4. 1888. Výnosy,
zprávy a přípisy ze srpna 1887 až srpna 1888 (83)
94/ Stražisko, osada obce Maleny, udělení podpory ve výši 200
zl. na stavbu školní budovy císařem Františkem Josefem I.
Výnos z 8. 5. 1888 (7)
110/ Sbor dobrovolných hasičů v Jesenci, udělení podpory ve
výši 50 zl. císařem Františkem Josefem I. na zakoupení
hasičské výzbroje. Výnos z 1. 6. 1888 (6)
124/ Protest proti způsobu provedení doplňovací volby
poslance zemského sněmu ve městech Prostějov a Brodek u
Konice ze dne 2. 7. 1886 - vyšetřování. Přípis OH Prostějov z
28. 7. 1888 (5)
150/ Stížnost starosty Konice Přízy na četníka Václava
Štěpánka z Konice pro vměšování se do úředních záležitostí
obce. Přípis ZČV Brno z 8. 8. 1888 (2)
160/ Postavení pomníku císaře Františka Josefa I. na zámku v
Laškově. Dopis Karla Egona šlechtice Koláře v Laškově a na
Lešanech z 23. 8. 1888 (3)
164/ Vyšetřování antisemitského skandálu, který vyprovokovali
v Herrmannově restauraci v Litovli berní adjunkti Bernhauer a
Strana 98/606
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
1887
karton 13
1888
karton 13
1888
karton 13
1888
karton 13
1888
karton 13
1888
karton 13
1888
karton 13
1888
karton 13
1888
karton 13
1888
karton 13
1888
karton 13
1888
karton 13
1888
karton 13
1888
karton 13
1888
karton 13
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
Hinner z Uničova. Výnos OH Litovel z 28. 8. 1888 (1)
169/ Sbor dobrovolných hasičů ve Střelicích, udělení podpory
ve výši 50 zl. císařem Františkem Josefem I. na zakoupení
hasičské výzbroje. Výnos z 1. 9. 1888 (4)
178/ Popsání domů na náměstí v Uničově heslem "Sláva
Schönererovi!" neznámým pachatelem dne 23. 9. 1888. Četnická
relace stanice Uničov z 25. 9. 1888 (1)
183/ Sbírka na pomoc postiženým obyvatelům při povodni v
Tyrolsku. Výnos místrodržitelství v Tyrolsku a Vorarlbergu z
19. 1. 1889 (6)
189/ Obec Budětsko a osady Slavíkov a Zavadilka, udělení
podpory ve výši 150 zl. císařem Františkem Josefem I. na
přístavbu školní budovy. Výnos z 2. 10. 1888 (6)
190/ Povolení živnostenské práce o nedělích. Zpráva z 13. 11.
1888 (6)
208/ Nařízení policejní razie ve všech obcích politického
okresu Litovel ve dnech 4. a 5. 12. 1888. Zpráva z 16. 12.
1888 (35)
10/ Návrh na udělení zlatého kříže dílovedoucímu Johannu
Hamplovi za 40 let věrných služeb. Přípis fy. Johann Klein,
mlýn a pila ve Lhotě u Nákla z ledna 1889 (4)
13/ Obec Haukovice, udělení podpory ve výši 80 zl. císařem
Františkem Josefem I. na zakoupení hasičcké stříkačky. Výnos
z 17. 1. 1889 (3)
21/ Hlášení o průběhu politické schůze konané dne 27. 1. 1889
v Uničově, na níž ke svým voličům promluvili poslanci říšské
rady Carl Türk a Ernst Vergani. Zpráva z 28. 1. 1889 (3)
23/ Úmrtí korunního prince arcivévody Rudolfa. Telegramy,
výnosy a zprávy z února 1889 (11)
27/ Seznam majitelů lisů na seno a slámu v politickém okrese
Litovel. Zpráva z 7. 2. 1889 (4)
29/ Hlášení o průběhu smuteční tryzny a církevních obřadů za
zemřelého korunního prince Rudolfa. Zpráva z 5. 2. 1889 (1)
61/ Udání na Jiřího Muzikanta, řezníka z Vilémova, pro urážku
člena panovnického rodu. Četnická relace stanice Vilémov z
14. 3. 1889 (3)
66/ Obec Červenka, udělení podpory ve výši 100 zl. na stavbu
školy císařem Františkem Josefem I. Výnos z 18. 3. 1889 (3)
70/ Příkaz k zamezení vystavování fotografií nebožtíka
korunního prince Rudolfa a baronky Večeřové. Oběžník z 20. 3.
1889, četnická relace OČV Litovel (2)
96/ Petice učitelského sboru Slovanského gymnasia v Olomouci
se žádostí o trvalou slevu jízdného na železnici pro státní
úředníky. Oběžník z 22. 4. 1889, zpráva (3)
128/ Informace o dislokaci četnictva v okrese Litovel. Přípia
sekretariátu arcivévody Evžena v Olomouci z 8. 6. 1889,
sdělení OH Litovel (2)
142/ Zamítnutí žádosti obce Svojanova a osady Kozova podané
císaři Františku Josefovi I. o udělení podpory na opravu
obecních cest. Výnos z 26. 6. 1889 (1)
144/ Zamítnutí žádosti obce Jesence podané císaři Františku
Josefovi I. o podporu k náhradě škod způsobených živelní
pohromou. Výnos z 28. 6. 1889 (1)
148/ Dislokační tabulky četnictva platné od 1. 7. 1889.
Přípis ZČV Brno z 1. 7. 1889 (4)
153/ Hirt Josef, tkadlec ze Lhoty u Konice, udělení podpory
ve výši 20 zl. císařem Františkem Josefem I. Zpráva z 18. 7.
1889 (2)
179/ Obec Runářov, udělení podpory ve výši 200 zl. císařem
Františkem Josefem I. k náhradě škod způsobených průtrží
mračen dne 16. 5. 1889. Výnos z 25. 7. 1889 (9)
185/ Sbor dobrovolných hasičů v Újezdě, udělení podpory ve
výši 80 zl. císařem Františkem Josefem I. na zakoupení
Strana 99/606
1888
karton 13
1888
karton 13
1888
karton 13
1888
karton 13
1888
karton 13
1888
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
431
432
433
434
435
436
437
438
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
hasičské výzbroje. (2)
188/ Trestní stíhání daňového výběrčího Josefa Kašparů a
suspendovaného berního kontrolora Františka Vymazala v Konici
pro zločin zpronevěry. Výnos ZFŘ Brno z 6. 8. 1889 (31)
206/ Napadení zvláštního vlaku mezi stanicemi Dolní Libina a
Troubelice dne 30. 5. 1889 neznámými pachateli, kteří házeli
po vlaku kamením. Výnos z 31. 8. 1889 (13)
210/ Zamítnutí žádosti obce Karlova podané k císaři Františku
Josefovi I. o udělení podpory k nahrazení škod vzniklých
živelní pohromou. Výnos z 3. 9. 1889 (1)
212/ Upozornění na činnost soustružnického pomocníka Wilhelma
Neumanna z Litovle, aktivního socialistického agitátora.
Sdělení OH Karlovy Vary z 4. 9. 1889 (3)
218/ Obec Skřípov, udělení podpory ve výši 300 zl. císařem
Františkem Josefem I. na náhradu škod způsobených průtrží
mračen a krupobitím. Výnos z 7. 9. 1889 (11)
229/ Obec Střelice, udělení podpory ve výši 200 zl. moravským
zemským výborem v Brně na náhradu škod způsobených průtrží
mračen a krupobitím dne 16. 5. a 12. 7. 1889. Výnos
moravského zemského výboru Brno z 14. 9. 1889 (5)
230/ Obec Karlov, udělení podpory ve výši 200 zl. moravským
zemským výborem v Brně na náhradu škod způsobených
krupobitím. Výnos moravského zemského výboru Brno z 14. 9.
1889 (10)
251/ Soupis škod způsobených živelními pohromami v obcích
okresu Litovel v r. 1889. Zprávy jednotlivých obcí ze srpna
až prosince 1889 (44)
248/ Informace o škodách způsobených živelními pohromami v
okrese Litovel v r. 1889. Zpráva z 12. 10. 1889 (1)
272/ Obec Tři Dvory, zamítnutí žádosti podané k císaři
Františku Josefovi I. o udělení podpory. Výnos z 4. 11. 1889
(1)
307/ Sbírka ve prospěch obyvatelů Tyrol postižených povodní.
Výnos místodržitelství Tyrol a Vorarlbergen z 27. 12. 1889
(14)
322/ Miller Florian, děkan a farář v Litovli, udělení zlatého
záslužného kříže. Výnos z 25. 12. 1889 (14)
7/ Výkaz jmění spořitelen v Litovli a Uničově k 31. 12. 1889.
Zpráva z 14. 1. 1890 (4)
10/ Přehled dosažených služebních úspěchů a zvláštních služeb
konaných v r. 1889 četnickými stanicemi na politickém okrese
Litovel. Zpráva z 15. 1. 1890 (19)
27/ Přehled o výčepu a prodeji lihovin v maloobchodě v II.
polovině roku 1889 na okrese Litovel. Přípis okresní finanční
kontroly Litovel z 28. 1. 1890 (6)
28/ Sbor dobrovolných hasičů ve Vojtěchově, udělení podpory
ve výši 50 zl. císařem Františkem Josefem I. na zakoupení
hasičské výzbroje. Výnos z 1. 2. 1890 (4)
30/ Stížnost starosty obce Křivé na jednání berního
kontrolora Heidenreicha z Uničova. Zpráva BÚ Uničov z 8. 2.
1890 (2)
31/ Schůze voličů v Litovli k volbám poslance říšské rady.
Zpráva z 15. 2. 1890 (4)
32/ Udělení subvence politickému okresu Litovel ve výši 1700
zl. na náhradu škod způsobených povodněmi. Výnos moravského
zemského výboru Brno z 29. 1. 1890. Zpráva z 13. 5. 1890 (44)
39/ Informace o doplňovací volbě poslance do říšské rady zprávy českých novin o kandidatuře zástupce české strany.
Přípis OH Moravská Třebová z 22. 2. 1890 (4)
47/ Disciplinární vyšetřování proti bernímu kontrolorovi
Františku Spurnému z BÚ Litovel pro jeho nekorektní jednání
vůči okresnímu soudci v Litovli Dr. Ernstu Bösrangovi. Zpráva
BÚ Litovel z 6. 3. 1890 (19)
Strana 100/606
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1889
karton 13
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
48/ Obec Pěnčín, žádost k císaři Františku Josefovi I. o
udělení podpory k založení sboru dobrovolných hasičů a
zakoupení hasičské stříkačky. Zpráva ObÚ Pěnčín z 2. 3. 1890
(1)
53/ Žádost o povolení k plakátování výzvy k voličům při
příležitosti doplňovací volby do říšské rady. Dopis profesora
německého vysokého učení technického v Brně Alexandra
Makowského z 14. 3. 1890, plakát (7)
69/ Konečný František, bývalý nájemce panského mlýna ve
Dzbeli, žádost o poskytnutí podpory z milodarů pro obyvatele
postižené povodní dne 16. 5. 1889. Dopis jmenovaného z 2. 4.
1890 (21)
73/ Informace o činnosti soustružnického pomocníka v Litovli
Willhelma Neumanna jakožto socialistického agitátora. Zpráva
z 15. 4. 1890 (13)
100/ Zamítnutí žádosti obce Hluchova podané císaři Františku
Josefovi I. o udělení podpory na přístavbu školní budovy.
Výnos z 29. 4. 1890 (8)
102/ Sbor dobrovolných hasičů v Pěnčíně, udělení podpory ve
výši 60 zl. císařem Františkem Josefem I. na zakoupení
hasičské výzbroje. Výnos z 30. 4. 1890 (3)
112/ Sdělení, že tkalci v Hradci skončili stávku a nastoupili
do práce. Zpráva ObÚ Hradec z 19. 5. 1890 (2)
114/ Spolek vojenských vysloužilců v Konici, žádost k
arcivévodovi Ottovi o poskytnutí podpory - podání informací.
Zpráva z 30. 5. 1890 (4)
126/ Obec Plinkout, udělení podpory ve výši 50 zl. císařem
Františkem Josefem I. na založení sboru dobrovolných hasičů.
Výnos z 2. 6. 1890 (4)
134/ Zamítnutí žádosti obce Pěnčína podané císaři Františku
Josefovi I. o udělení podpory ve prospěch vyhořelých v osadě
Zastávka. Výnos z 12. 6. 1890 (1)
139/ Volby volitelů - národnostní poměry v obcích politického
okresu Litovel. Zpráva z 19. 6. 1890 (20)
150/ Dislokační tabulky četnictva platné od 1. 7. 1890.
Přípis ZČV Brno z 1. 7. 1890 (4)
187/ Povolení pro chudinskou pokladnu ve Skřípově k užívání
názvu "Podpůrná chudinská pokladna arcivévodkyně Marie
Valerie ve Skřípově". Výnos z 7. 8. 1890 (2)
197/ Spolek vojenských vysloužilců v Konici, zamítnutí jeho
žádosti o protektorát členů panovnického rodu nad spolkem.
Výnos z 22. 8. 1890 (1)
239/ Kern Johann, úřední sluha OH v Litovli, žádost k císaři
Františku Josefovi I. o udělení podpory. Výnos z 21. 10. 1890
(3)
248/ Berg Wilhelm, nožířský pomocník v Uničově, udělení
podpory ve výši 40 zl. císařem Františkem Josefem I. Výnos
císařské kabinetní kanceláře Vídeň z 4. 11. 1890 (9)
283/ Dislokační tabulky četnictva platné od 1. 1. 1890.
Přípis ZČV Brno z 1. 1. 1891 (4)
6/ Informace o lidovém shromáždění chystaném na den 11. 1.
1891 do Benkova. Zpráva z 10. 1. 1891 (2)
15/ Hlášení o průběhu putovního shromáždění spolku "Deutscher
Volksverein in Wien" konaného dne 11. 1. 1891 v Benkově.
Výnos z 15. 1. 1891 (4)
58/ Hlášení o průběhu putovního spolkového shromáždění
pořádaného brněnským spolkem "Politischer Verein = Vorwärts =
in Brünn" dne 3. 3. 1891 v Uničově. Zpráva z 25. 2. 1891 (9)
66/ Evidence daní a seznamy voličů v Brodku u Konice. Výnos
ZFŘ Brno z 16. 2. 1891 (7)
122/ Ohlášení konání lidového shromáždění na den 5. 4. 1891 v
hostinci "Modrá hvězda" v Dolní Dlouhé Loučce. Dopis Karla
Engela z Uničova z 30. 3. 1891 (2)
Strana 101/606
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1890
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
133/ Hlášení o průběhu lidového shromáždění konaného dne 12.
4. 1891 v Uničově na téma "Mezinárodní dělnické hnutí a 1.
máj." Úřední záznam z 12. 4. 1891, brněnské noviny sociálně
demokratické strany "Volksfreund" č. 7 ze dne 9. 4. 1891 (13)
145/ Zákaz poskytování školních prázdnin v den 1. máje. Výnos
OH Litovel z 21. 4. 1891 (6)
185/ Sbor dobrovolných hasičů ve Třech Dvorech, udělení
podpory ve výši 50. zl. na zakoupení hasičské výzbroje. Výnos
z 16. 5. 1891 (6)
186/ Till Josef, hajný v Zavadilce, udělení stříbrného
záslužného kříže. Výnos z 21. 5. 1891 (12)
196/ Informace o příjezdu výstavního vlaku s účastníky z
Litovle, Uničova a Mohelnice v hanáckých krojích s hudbou do
Prahy. Výnos z 6. 6. 1891 (3)
205/ Informace o členech brněnského politického spolku
"Vorwärts" bydlících v politickém okrese Litovel. Přípis PŘ
Brno z 17. 6. 1891 (9)
209/ Svolání veřejného voličského shromáždění českou stranou
při příležitosti obecních voleb v Litovli - povolení schůze
ohlášené na den 21. 6. 1891. Výnos OH Litovel z 19. 6. 1891
(2)
217/ Informace o jízdě návštěvníků a členů spolku "Sokol" z
Litovle na rolnickou výstavu do Prahy železnicí z Červenky.
Četnická relace OČV Litovel z 24. 6. 1891 (1)
221/ Informace o členech brněnského spolku "Deutschnationaler
Verein" bydlících v politickém okrese Litovel. Přípis PŘ Brno
z 23. 6. 1891 (1)
224/ Pokyny k vybírání daní na okrese Litovel. Výnos ZFŘ Brno
z 18. 6. 1891 (7)
226/ Dislokační tabulky četnictva platné od 1. 7. 1891.
Přípis ZČV Brno z 1. 7. 1891 (4)
233/ Příza Karel, syn velkostatkáře z Konice, sebevražda
zastřelením. Četnická relace stanice Konice z 12. 7. 1891.
(1)
235/ Seznam členů spolků vojenských vysloužilců na politickém
okrese Litovel, kteří se zúčastnili vojenského tažení do
Itálie v letech 1848-1849 pod velením polního maršála hr.
Radeckého. Zpráva z 1. 8. 1891 (42)
246/ Odjezd výstavního vlaku do Prahy organizovaný redakcí
"Litovelských novin" na den 1.6. 1892. Zpráva z 22. 7. 1891
(2)
252/ Vysoký stav vody v řece Moravě v důsledku silných dešťů
- hrozba povodní v obcích okresu Litovel. Zpráva z 25. 7.
1891 (1)
269/ Odjezd deputace sboru dobrovolných hasičů z Přemyslovic
na hasičský sjezd do Prahy. Zpráva z 7. 8. 1891 (1)
280/ Sbor dobrovolných hasičů v Přemyslovicích, oznámení
odjezdu tříčlenné deputace na hasičský sjezd do Prahy konaný
ve dnech 14. - 16. 8. 1891. Výnos OH Litovel z 12. 8. 1891
(3)
287/ Sbor dobrovolných hasičů v Ludmírově, udělení podpory ve
výši 50 zl. císařem Františkem Josefem I. na zakoupení
hasičské výzbroje. Výnos z 31. 7. 1891 (6)
290/ Informace o oslavách jmenin císaře Františka Josefa I. v
Litovli. Zpráva z 18. 8. 1891 (1)
292/ Periodický tiskopis "Politik" vydávaný v Praze,
vyjádření k článku v č. 186 ze dne 9. 7. 1892 o tendenčním
jednání OH v Litovli při litovelských obecních volbách.
Zpráva z 20. 9. 1891 (20)
298/ Požár v Šumvaldě dne 7. 5. 1891 - udělení podpory ve
výši 300 zl. císařem Františkem Josefem I. na náhradu škod.
Zpráva z 24. 8. 1891 (12)
312/ Disciplinární vyšetřování berního adjunkta Josefa Poppa
Strana 102/606
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
z Konice pro přestupky ve službě. Úřední záznam z 8. 9. 1891
(27)
321/ Putovní shromáždění brněnského spolku "Deutschnationaler
Verein" dne 4. 9. 1891 v Uničově. Četnická relace stanice
Uničov z 4. 9. 1891 (2)
326/ Informace o členech brněnského politického spolku
"Vorwärts" bydlících na okrese Litovel. Přípis PŘ Brno z 5.
9. 1891 (1)
327/ Povolení účasti spolku vojenských vysloužilců
"Břetislav" v Nákle na slavnosti dvacetiletého trvání spolku
vojenských vysloužilců "Václav" ve Skrbeni. Výnos OH Litovel
z 8. 9. 1891 (33)
332/ Povolení k uspořádání slavnosti spolku "Radhošť" v
Litovli pod podmínkou cenzury divadelní veselohry "Prosím
Růženka jest má". Výnos OH Litovel z 12. 9. 1891, plakát a
opis textu veselohry (30)
351/ Putovní shromáždění brněnského politického spolku
"Vorwärts" konané dne 3. 10. 1891 v Uničově - povolení. Výnos
OH Litovel z 26. 9. 1891, stanovy uvedeného spolku (4)
356/ Sbory dobrovolných hasičů v Mezicích a Čuníně, udělení
podpory ve výši 50 zl. císařem Františkem Josefem I. na
zakoupení hasičské výzbroje. Výnos z 29. 9. 1891 (10)
357/ Informace o členech brněnského politického spolku
"Deutschnationaler Verein" bydlících na politickém okrese
Litovel. Přípis PŘ Brno z 19. 10. 1891 (3)
359/ Ullmann Franz, správce statku a rentmistr Řádu německých
rytířů v Dlouhé Loučce, udělení zlatého záslužného kříže s
korunou za věrné služby. Výnos z 3. 10. 1891 (5)
365/ Hlášení o průběhu slavnosti II. výročí založení
uničovského spolku "Allgemeiner Arbeiter-Bildungs-Verein"
konané v Uničově dne 18. 10. 1891. Zpráva starosty Uničova
Kehslera z 19. 10. 1891, plakát (7)
386/ Sbor dobrovolných hasičů v Králové, žádost o udělení
podpory podaná k císaři Františku Josefovi I. - vyjádření.
Zpráva z 3. 11. 1891 (3)
388/ Stížnost litovelských Němců na "Litovelské noviny" a
jejich výzvy k bojkotu německého obchodu a služeb českým
obyvatelstvem ve městě Litovli se žádostí o zákaz vydávání
novin. Výnos z 20. 10. 1891 (5)
395/ Sbory dobrovolných hasičů v Břevenci, Hvozdečku a
Hlivicích, udělení podpory ve výši 50 zl. císařem Františkem
Josefem I. na zakoupení hasičské výzbroje. Výnos z 31. 10.
1891 (22)
404/ Reichel Alois, děkan v Dlouhé Loučce, udělení zlatého
záslužného kříže s korunou. Výnos z 7. 4. 1891 (9)
417/ Osvobozující rozsudek okresního soudu v Litovli nad Dr.
Aloisem Jandou, Dr. Janem Smyčkou, Františkem Nedoluhou,
Otokarem Honalem a Václavem Sochou, obžalovanými pro
neuposlechnutí zákazu OH v Litovli konat průvod městem při
příležitosti slavnosti spolku "Radhošť" v Nasobůrkách dne 13.
8. 1891. Sdělení okresního soudu v Litovli z 8. 11. 1891 (17)
458/ Informace o členech brněnského politického spolku
"Patriotischer Volksverein für die Katholiken deutscher Zunge
in Mähren", kteří bydlí na politickém okrese Litovel. Přípis
PŘ Brno z 30. 11. 1891 (2)
499/ Bezpečnostní opatření proti tulákům a cikánským kočovným
tlupám. Zpráva z 1. 2. 1892 (1)
13/ Sbor dobrovolných hasičů v Králové, udělení podpory ve
výši 50 zl. císařem Františkem Josefem I. Výnos z 2. 1. 1892
(2)
14/ Obec Hradečná u Uničova, udělení podpory ve výši 100 zl.
císařem Františkem Josefem I. na stavbu školy. Výnos z 4. 1.
Strana 103/606
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1891
karton 14
1892
karton 15
1892
karton 15
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
1892 (7)
24/ Průměrné ceny nájemného a vybraného zboží na trzích ve
městech a městysech v roce 1891. Zpráva z 21. 1. 1892 (11)
29/ Místní školní rada v Ochozi, žádost o úřední přiškolení
16 domků v Ochozi ke škole v Březsku. Zpráva z 26. 2. 1892
(13)
43/ Žádost o povolení k odbývání schůze živnostníků a
rolníků, na níž bude jednáno o vybudování rolnického pivovaru
se sladovnou blíže Litovle. Dopis Josefa Dostala, redaktora
"Litovelských novin" z 25. 1. 1892 (2)
44/ Hönig Gustav z Dolní Libiny, trestní stíhání pro
přestupek zákona shromažďovacího. Přípis okresního soudu
Olomouc z 6. 12. 1892 (3)
54/ Informace o členech brněnského spolku "Patriotischen
Bolksverein für die Katholiken deutscher Zunge", kteří bydlí
na politickém okrese Litovel. Přípis PŘ Brno z 27. 1. 1892
(1)
62/ Povolení k plakátování volebních provolání v Uničově k
volbě poslance do zemského sněmu za obvod měst Uničov a
Rýmařov. Výnos OH Litovel z 4. 2. 1892, plakáty (45)
67/ Informace o zábavě pořádané sociálnědemokratickými
dělníky v Dolní Dlouhé Loučce dne 14. 2. 1892. Četnická
relace stanice Dolní Dlouhá Loučka z 16. 2. 1892 (5)
89/ Upozornění na Aloise Chrudinu, pekařského pomocníka z
Červenky, pro jeho údajné členství v sociálně-demokratické
straně a žádost o podání informací o jeho osobě. Přípis
policejního ředitelství Mnichov z 29. 2. 1892 (3)
100/ Sbor dobrovolných hasičů ve Vojtěchově, žádost k císaři
Františku Josefovi I. o udělení podpory na zakoupení hasičské
výzbroje. Zpráva z 25. 4. 1892 (4)
104/ Zamítnutí žádosti spolku vojenských vysloužilců v Luké o
udělení podpory císařem Františkem Josefem I. na pořízení
spolkového praporu. Výnos z 18. 3. 1892 (1)
116, 117/ Žádos obce Skřípova o udělení finanční podpory.
Výnos OH Litovel z 31. 3. 1892 (11)
121/ Informace o členství továrníka Karla Mekisky z Litovle v
brněnském spolku "Deutschnationaler Verein". Přípis PŘ Brno z
28. 3. 1892 (1)
140/ Zákaz veřejného lidového shromáždění, které zamýšlel
uspořádat "Politický spolek pro severní Moravu se sídlem v
Olomouci" v sále "Záložny" v Litovli. Výnos OH Litovel z 20.
4. 1892 (6)
150/ Zamítnutí žádosti obce Skřípova o udělení finanční
podpory. Výnos z 21. 4. 1892 (7)
152/ Oslavy dělnického svátku 1. máje v politickém okrese
Litovel. Oběžníky, výnosy, zprávy, četnické relace, přípisy,
plakáty a telegramy z července 1889 až dubna 1892 (165)
156/ Stav nouze v obcích Pňovice, Střelice a Dětřichov
následkem povodně a neúrody. Zpráva z 4. 6. 1892 (61)
170/ Periodický tiskopis "Našinec" vycházející v Olomouci,
žádost o konfiskaci č. 48 ze dne 24. 4. 1892 pro obsah článku
"Dopisy z Litovle". Přípis OH Litovel z 4. 5. 1892 (3)
171/ Valná hromada akcionářů svolaná přípravným výborem
rolnického akciového pivovaru v Litovli na den 8. 5. 1892 povolení. Výnos OH Litovel z 5. 5. 1892 (3)
178/ Petice obcí Paseky a Křivé k moravskému zemskému výboru
v Brně o udělení podpory na zmírnění bídy. Výnos z 19. 4.
1892 (7)
210/ Udělení podpory ve výši 100 zl. ve prospěch majitelů
vyhořelých usedlostí v Mladči císařem Františkem Josefem I.
Výnos z 21. 5. 1892 (8)
232/ Odhalení pamětní desky zemřelému starostovi města
Litovle Franzi Poppovi na jeho rodném domě v Litovli. Zpráva
Strana 104/606
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
z 18. 5. 1892 (1)
237/ Výzva obcím ke zvolení delegátů na slavnostní večer na
počest pobytu císaře Františka Josefa I. v Brně. Výnos
moravského zemského hejtmana z 26. 5. 1892 (21)
238/ Obec Vojtěchov, udělení podpory ve výši 50 zl. císařem
Františkem Josefem I. na opravu školní budovy. Výnos z 18. 6.
1892 (5)
273/ Valná hromada spolku "Allgemeiner
Arbeiter-Bildungsverein für Mähr. Neustadt und Umgebung"
ohlášená na den 24. 7. 1892 do Uničova - informace o průběhu.
Zpráva starosty města Uničova Langera z 27. 7. 1892 (7)
275/ Hlášení o průběhu studentské slavnosti konané v Uničově
dne 30. 7. 1892. Zpráva starosty města Uničova Langera z 1.
8. 1892 (4)
278/ Slavnost svěcení spolkového praporu spolku vojenských
vysloužilců v Konici dne 31. 7. 1892 - povolení. Úřední
záznam z 28. 7. 1892, plakát (4)
280/ Upozornění na zamykání kostela v době bohoslužeb v
rozporu s policejně-bezpečnostními předpisy. Výnos OH Litovel
z 15. 8. 1892 (8)
284/ Škody způsobené živelními pohromami v obcích na
politickém okrese Litovel. Zpráva z 5. 8. 1892 (2)
288/ Informace o členech brněnského spolku "Volksfreund,
kteří bydlí na politickém okrese Litovel. Přípis PŘ Brno z 4.
8. 1892 (2)
290/ Ohlášení konání lidového shromáždění na den 21. 8. 1892
svolaného do Dolní Dlouhé Loučky na téma "Postavení dělníků,
malovýrobců a rolníků". Dopis Julia Keslera z Dolní Dlouhé
Loučky z 7. 8. 1892 (14)
291/ Udělení podpory majitelům vyhořelých usedlostí v osadě
Kandii (obec Laškov) ve výši 220 zl. císařem Františkem
Josefem I. Výnos z 3. 8. 1892 (8)
293/ Účast uničovského spolku "Arbeiter Bildungsund
Unterstützungsverein in Mähr. Neustadt" na slavnosti založení
spolku Fortbildungsverein in Deutsch Liebau" v Horní Libině.
Výnos OH Litovel z 11. 8. 1892 (3)
302/ Sbor dobrovolných hasičů v Březsku, žádost k císaři
Františku Josefovi I. o udělení podpory na zakoupení hasičské
výzbroje. Četnická relace stanice Konice z 31. 8. 1892 (1)
311/ Slavnost desátého výročí založení tělocvičného spolku
"Turnverein" v Uničově dne 3. a 4. 9. 1892. Úřední záznam z
29. 8. 1892, plakáty (6)
318/ Mimořádná valná hromada tělocvičné jednoty "Sokol" v
Litovli konaná dne 4. 9. 1892 - povolení. Výnos OH Litovel z
2. 9. 1892 (3)
322/ Stížnost Johanna Czerného, nadporučíka m.s. v Šumvaldě,
na faráře Johanna Krobota, tamtéž, pro jeho přehmaty a omyly.
Dopis Johanna Czerného z 1. 9. 1892 (8)
327/ Žádost Dr. Aloise Jandy, advokáta v Litovli, o povolení
k rozšiřování neperiodického tiskopisu s provoláním
"Moravané!" pražského spolku "Radhošť". Výnos OH Litovel z 5.
9. 1892, plakát (3)
329/ Sbor dobrovolných hasičů v Pěnčíně, udělení podpory ve
výši 50 zl. císařem Františkem Josefem I. na zakoupení
hasičské výzbroje. Výnos z 1. 9. 1892 (7)
340/ Oznámení konání národopisné schůze dne 15. 9. 1892 v
sále "Záložny" v Litovli. Dopis Dr. Jana Smyčky z Litovle z
13. 9. 1892 (2)
341/ Interpelace poslance zemského sněmu Dr. Weebera a spol.
ve věci údajného týrání Němců českým obyvatelstvem u Nových
Zámků u Litovle. Zpráva z 14. 9. 1892 (5)
355/ Interpelace poslance Svozila na moravském zemském sněmu
ve věci zákazu slavnosti otevření nové tělocvičny "Sokola" v
Strana 105/606
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
Litovli. Zpráva z 13. 9. 1892 (60)
374/ Putovní shromáždění brněnského politického spolku
"Volksfreund" ohlášené na den 9. 10. 1892 do Dolní Libiny zákaz konání. Výnos OH Litovel z 5. 10. 1892, plakát a
stanovy spolku "Volksfreund" (12)
375/ Putovní shromáždění brněnského spolku "Patriotischer
Volksverein für die Katholiken deutscher Zunge in Mähren"
ohlášené na den 23. 10. 1892 do Dolní Dlouhé Loučky - zákaz
konání. Výnos OH Litovel z 12. 10. 1892, stanovy uvedeného
spolku (11)
388/ Interpelace poslanců říšské rady Dr. Slámy, Dr. Dyka a
spol. ve věci nesprávného postupu úředníka OH v Litovli
intervenujícího na veřejném lidovém shromáždění v Litovli dne
26. 6. 1892, jež bylo rozpuštěno. Výnos z 15. 10. 1892 (5)
401/ Informace o členech brněnského spolku "Patriotischer
Volksverein für die Katholiken deutscher Zunge in Mähren"
bydlících na politickém okrese Litovel. Přípis PŘ Brno z 1.
11. 1892 (2)
443/ Informace o členech brněnského politického spolku
"Volksfreund" bydlících na politickém okrese Litovel. Přípis
PŘ Brno z 1. 12. 1892 (2)
444/ Žádost o povolení ke konání veřejného lidového
shromáždění svolaného na den 11. 12. 1892 německými
sociálními demokraty do Mostkova. Dopis Josefa Bauera z
Mostkova z 5. 12. 1892 (17)
446/ Sbor dobrovolných hasičů v Březsku, udělení podpory ve
výši 50 zl. císařem Františkem Josefem I. Výnos z 1. 12. 1892
(3)
447/ II. kongres textilního dělnictva ve Šternberku ve dnech
25. - 27. 12. 1892. Oběžník z 7. 12. 1892, četnické relace
stanic okresu Litovel (6)
451/ Hlášení o průběhu putovního shromáždění brněnského
politického spolku "Volksfreund" konaného dne 17. 12. 1892 v
Uničově. Zpráva starosty města Uničova Langera z 19. 12. 1892
(16)
452/ Hlášení o průběhu putovního shromáždění brněnského
politického spolku "Volksfreund" konaného dne 18. 12. 1892 v
Dolní Dlouhé Loučce. Zpráva OBÚ Dolní Dlouhá Loučka z 20. 12.
1892 (6)
453/ Hlášení o průběhu veřejného lidového shromáždění
svolaného německými sociálními demokraty na den 18. 12. 1892
do Mostkova. Četnická relace stanice Oskava z 19. 12. 1892
(4)
457/ Povolení ke sbírce milodarů pro obyvatele obce Vilémova,
kteří utrpěli škody na majetku při požáru v obci dne 4. 7.
1892, na území politických okresů Zábřeh, Moravská Třebová,
Prostějov a Olomouc. Výnos z 13. 7. 1892 (14)
6/ Přehledy dosažených služebních úspěchů a zvláštních služeb
konaných četnickými stanicemi okresu Litovel v r. 1892.
Četnické relace stanic okresu Litovel z ledna 1893 (17)
7/ Dislokační tabulky četnictva platné od 1. 1. 1893. Přípis
ZČV Brno z 1. 1. 1893 (4)
16/ Intervenční hlášení o průběhu veřejného lidového
shromáždění pořádaného dne 9. 1. 1893 v Uničově na téma
"Hospodářsky bídné postavení a politické bezpráví pracujících
žen a jejich požadavky". Úřední záznam z 11. 1. 1893, plakát
(9)
23/ Sledování činnosti socialistického agitátora Wilhelma
Neumanna, narozeného v Litovli. Zpráva z 10. 1. 1893 (10)
26/ Tkany Rudolf, okresní hejtman v Litovli, žádost o
přeložení na trvalý odpočinek. Zpráva z 15. 1. 1893 (1)
31/ Opatření proti epidemii cholery. Zpráva z 25. 1. 1893 (2)
37/ Podání informací o pobočce Řádu německých sester v Dolní
Strana 106/606
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1892
karton 15
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
1893
karton 16
karton 16
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
593
594
Dlouhé Loučce. Zpráva z 26. 1. 1893 (2)
38/ Interpelace poslance říšské rady Dr. Hofmanna von
Wellenhof a spol. ve věci zákazu plakátování shromáždění
pořádaného uničovskou pobočkou spolku "Deutschnationaler
Verein in Brünn". Zpráva z 30. 1. 1893, plakát (37)
61/ Vyšetřování jednotlivého případu úmrtí na tyfus v
Nasobůrkách. Zpráva Dr. Jana Smyčky, obvodního lékaře v
Litovli z 8. 1. 1893 (21)
66/ Tkany Rudolf, okresní hejtman v Litovli, přeložení do
pense. Výnos z 12. 2. 1893 (4)
72/ Veřejné lidové shromáždění pořádané v Uničově dne 27. 2.
1893 na téma "Křesťansko-sociálně nebo
sociálně-demokraticky?" Výnos OH Litovel z 22. 2. 1893,
plakát (13)
76/ Informace o členech brněnského spolku "Volksfreund"
bydlících v politickém okrese Litovel. Přípis PŘ Brno z 22.
2. 1893 (1)
87/ Zřízení četnické stanice v Bílé Lhotě. Výnos z 5. 1. 1893
(9)
89/ Werner Carl, ustanovení okresním hejtmanem v Litovli.
Zpráva z 5. 3. 1893 (1)
100/ Informace o členech brněnského "Volksfreund"
pocházejících z politického okresu Litovel. Přípis PŘ Brno z
10. 3. 1893 (4)
102/ Sbor dobrovolných hasičů v Laškově, udělení podpory ve
výši 50 zl. císařem Františkem Josefem I. na zakoupení
hasičské výzbroje. Výnos z 14. 3. 1893 (6)
131/ Informace o členech brněnského spolku "Patriotischer
Volksverein für die Katholiken deutscher Zunge in Mähren"
bydlících v politickém okrese Litovel. Přípis PŘ Brno z 15.
4. 1893 (3)
144/ Doplňovací volby do okresní školní rady v Litovli.
Výnosy, zprávy, přípisy a dopisy z dubna 1881 až května 1893
(96)
147/ Informace o členech brněnského spolku "Klub lidové
strany na Moravě" bydlících na politickém okrese Litovel.
Přípis PŘ Brno z 25. 4. 1893 (2)
180/ Žádost o doplnění početního stavu četnictva na stanicích
Uničov a Bouzov a zvýšení systemizovaného početního stavu
stanic Litovel, Uničov a Konice o jednoho četníka. Zpráva z
4. 6. 1893 (3)
192/ Vojenská přehlídka v manévrovacím prostoru Bouzov Vranová Lhota. Zpráva z 13. 6. 1893 (1)
195/ Obec Zborovice, povolení k uspořádání sbírky na území
politických okresů Zábřeh, Šternberk, Litovel, Olomouc a
Prostějov na stavbu kaple. Výnos z 12. 6. 1893 (2)
207/ Dislokační tabulky četnictva platné od 1. 7. 1893.
Přípis ZČV Brno z 1. 7. 1893 (4)
208/ Pátrání po rozšiřovatelích sociálně-demokratického
letáku "Otázka k bezprávným". Zpráva z 15. 7. 1893, letáky
(9)
215/ Zamítnutí žádosti obce Stražiska k císaři Františku
Josefovi I. o udělení podpory na stavbu nových varhan. Výnos
z 30. 6. 1893 (3)
220/ Hlášení o průběhu cestovního shromáždění brněnského
spolku "Volksfreund" konaného dne 9. 7. 1893 v Uničově.
Zpráva z 10. 7. 1893 (2)
235/ Informace o průběhu školní slavnosti na závěr školního
roku pořádané českou obecnou školou v Litovli dne 16. 7. 1893
v sále "Záložny" - protest proti nošení červenobílých praporů
a slovanských trikolor. Dopis Wilhelma Müllera z Litovle z
18. 7. 1893 (5)
268/ Žádost obcí Troubelic, Pískova a Lipinky o zřízení
Strana 107/606
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
595
596
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
četnické stanice v Troubelicích. Výnos z 15. 9. 1893 (2)
293/ Zamítnutí žádosti obce Březsko podané k císaři Františku
Josefovi I. o udělení podpory na stavbu školy. Výnos z 8. 10.
1893 (5)
303/ Stávka dělníků firmy Norbert Langer v Oskavě za zvýšení
mezd. Telegram OH Litovel z 19. 9. 1893 (25)
228/ Žaloba městského lékaře v Litovli Dr. Johanna Kuxe na
okresního lékaře v Litovli Dr. Wenzla Waltera pro urážku na
cti. Výnos z 16. 7. 1893 (12)
310/ Bečák Florián, farář v Senici na Hané, udělení zlatého
záslužného kříže s korunou. Zpráva z 25. 11. 1893 (12)
329/ Hlášení o průběhu veřejného lidového shromáždění
pořádaného sociálními demokraty v Uničově dne 8. 12. 1893.
Zpráva z 9. 12. 1893 (3)
1/ Stav nouze v obcích na Konicku a Uničovsku - nucené
odprodání dobytka v důsledku nedostatku píce. Zpráva z 18. 1.
1894 (123)
4/ Dislokační tabulky četnictva platné od 1. 1. 1894. Přípis
ZČV Brno z 1. 1. 1894 (4)
48/ Ustanovení Karla Klementa, profesora zemského reálného
gymnasia v Uničově, konzervátorem ústřední komise pro
umělecké a historické památky. Zpráva z 14. 3. 1894 (7)
53/ Zamítnutí žádosti obce Hrochova podané k císaři Františku
Josefovi I. o udělení podpory na stavbu školy. Výnos ze 14.
3. 1894 (3)
58/ Interpelace poslanců říšské rady Dr. Dyka, Dr. Slámy,
Svozila a spol. ve věci nesprávného jednání úředníka OH
Litovel intervenujícího na lidovém shromáždění pořádaném
"Politickým spolkem pro severní Moravu v Olomouci" v sále
"Záložny" v Litovli dne 26. 6. 1892. Výnos z 21. 3. 1894 (58)
86/ Hlášení o průběhu veřejného spolkového shromáždění
pořádaného "Selskou jednotou pro Moravu se sídlem v Olomouci"
dne 29. 4. 1894 v Senici na Hané. Zpráva z 30. 4. 1894 (2)
90/ Hlášení o průběhu oslav 1. máje 1894 pořádaných sociálně
demokratickými dělníky v Uničově a v Litovli. Zpráva z 10. 5.
1894 (40)
96/ Zamítnutí žádosti obce Svojanova podané o podporu k
moravskému zemskému výboru v Brně ke zmírnění bídy. Výnos z
12. 5. 1894 (13)
97/ Zamítnutí žádosti osady Ospělova, obec Milkov, o
poskytnutí podpory na zmírnění bídy. Výnos z 12. 5. 1894 (13)
101/ Leták "Přátelé!" s výzvou k bojkotu litovelských
německých a odroditelských živnostníků, přísný zákaz jeho
rozšiřování a tisknutí. Výnos z 19. 5. 1894, výtisky
uvedeného letáku (16)
102/ Zamítnutí žádosti obce Háčky podané moravskému zemskému
výboru v Brně o poskytnutí podpory ke zmírnění bídy. Výnos z
19. 5. 1894 (11)
110/ Příjezd arcivévody Evžena do Uničova. Zpráva z 4. 6.
1894 (1)
113/ Trestní řízení proti bernímu pokladníku Johannu Glasovi
v Prostějově pro zločin zneužití úřední moci a zpronevěru vyšetřování účasti berního kontrolora Antona Glogera z
Litovle. Výnos ZFŘ Brno z 2. 6. 1894 (2)
131/ Dislokační tabulky četnictva platné od 1. 7. 1894.
Přípis ZČV Brno z 1. 7. 1894 (4)
133/ Pobyt arcivévody Evžena a jeho manželky v Horní Dlouhé
Loučce. Zpráva z 15. 7. 1894 (1)
141/ Jmenování profesora zemského reálného gymnasia v Uničově
Karla Klementa konzervátorem ústřední komise pro umělecké a
historické památky s působností v politickém okrese Litovel,
Moravská Třebová, Zábřeh a Šumperk. Výnos z 18. 6. 1894 (3)
193/ Zvýšení početního stavu četnictva na stanicích okresu
Strana 108/606
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1893
karton 16
1894
karton 16
1894
karton 16
1894
karton 16
1894
karton 16
1894
karton 16
1894
karton 16
1894
karton 16
1894
karton 16
1894
karton 16
1894
karton 16
1894
karton 16
1894
karton 16
1894
karton 16
1894
karton 16
1894
karton 16
1894
karton 16
1894
karton 16
616
617
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
Litovel. Zpráva z 27. 7. 1894 (6)
207/ Rozšiřování sociálně-demokratických letáků v obcích
Oskava, Nemrlov, Mostkov, Dlouhá Loučka, Uničov a Litovel v
noci na 21. 10. 1894. Zpráva z 23. 11. 1894 (15)
217/ Nedoluha František, účetní rolnické záložny v Litovli,
žádost o opravení předpisů daně z důvodů nastávajících
obecních voleb v Litovli. Výnos ZFŘ Brno z 9. 11. 1894 (29)
246/ Hlášení o průběhu veřejného spolkového shromáždění
pořádaného "Politickým spolkem pro severní Moravu se sídlem v
Olomouci" dne 8. 12. 1894 v sále "Záložny" v Litovli. Zpráva
z 9. 12. 1894 (2)
11/ Dislokační tabulky četnictva platné od 1. 1. 1895. Přípis
ZČV Brno z 1. 1. 1895 (4)
16/ Přeložení okresního hejtmana v Litovli Karla Wernera do
Znojma a pověření místodržitelského tajemníka OH v Litovli
Aloise Jelínka dočasným vedením úřadu. Výnos z 14. 1. 1895
(1)
21/ Předložení statistických přehledů voličstva v
jednotlivých obcích soudních okresů Litovel, Konice a Uničov.
Zpráva z 15. 2. 1895 (162)
35/ Hlášení o průběhu veřejného lidového shromáždění konaného
v Litovli a v Uničově dne 17. 2. 1895, na němž pronesl řeč o
volební reformě Eduard Rieger z Brna. Zpráva z 18. 2. 1895
(2)
40/ Přerušení dopravy na železničních tratích Červenka Litovel a Prostějov - Třebovice v Čechách v důsledku sněhové
kalamity. Zpráva z 19. 2. 1895 (4)
43/ Povolení k uspořádání dobrovolné sbírky na zařízení
samostatné duchovní správy v Murku na území okresů Místek,
Olomouc, Litovel a Šternberk. Výnos z 16. 2. 1895 (1)
46/ Vyhláška o nastoupení Aloise Jelínka, místodržitelského
tajemníka v Litovli, do úřadu správce okresního hejtmanství v
Litovli ze dne 13. 2. 1895 (2)
50/ Zákaz patrolování četníků ze stanice v Kostelci na Hané v
obci Hluchově na politickém okrese Litovel. Sdělení OH
Litovel z 26. 2. 1895 (1)
53/ Zastavení dopravy na železniční trati Červenka-Litovel v
důsledku sněhové kalamity. Přípis přednosty železniční
stanice Litovel z 4. 3. 1895 (2)
67/ Zamítnutí žádosti o udělení podpory na postavení
expoziturní školy v osadách Štarnov a Dolní Zavadilka, obec
Křemenec. Výnos z 12. 3. 1895 (3)
82/ Instrukce pro případ vyhlášení mobilizace. Oběžník,
zprávy a četnické relace z března a dubna 1895 (12)
101/ Stížnost Ignáce Hubáčka, řezníka v Litovli, na
nekorektní jednání okresního zvěrolékaře v Litovli Tomáše
Zatloukala. Úřední záznam z 5. 5. 1895 (2)
121/ Zamítnutí žádosti o udělení podpory císařem Františkem
Josefem I. na stavbu školy ve Hvozdečku. Výnos z 27. 4. 1895
(3)
141/ Žádost o vyslání četnických posil na koňské dostihy
konané dne 16. 6. 1895. Přípis jezdeckého a jízdního spolku v
Uničově z 5. 6. 1895 (1)
142/ Sedláček František, velitel četnické stanice v Oskavě,
použití zbraně proti cikánům. Zpráva z 6. 6. 1895 (2)
147/ Zamítnutí žádosti osady Štarnova, obec Křemenec a Dolní
Zavadilky, obec Budětsko, o udělení podpory císařem
Františkem Josefem I. na stavbu nové expoziturní školy. Výnos
z 23. 6. 1895 (3)
148/ Pozvání na výstavu pořádanou "Hospodářským spolkem
okresu litovelského se sídlem v Cholině" dne 11. 6. 1895 v
Litovli. Přípis uvedeného spolku z 8. 6. 1895 (1)
155/ Sbor dobrovolných hasičů v Hrochově, udělení podpory ve
Strana 109/606
1894
karton 16
1894
karton 16
1894
karton 16
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
výši 50 zl. císařem Františkem Josefem I. na zakoupení
hasičské výzbroje. Výnos z 21. 6. 1895 (8)
162/ Doplňovací volba říšského poslance pro volební obvod
Olomouc, Prostějov a Brodek u Konice dne 2. 7. 1895.
Vyhlášky, oběžníky, výnosy, zprávy, přípisy a seznamy
daňových poplatníků z května až července 1895 (39)
194/ Generální vizitace olomouckého arcibiskupa v uničovském
děkanátě. Zpráva z 22. 7. 1895 (2)
254/ Příjezd moravského místodržitele do Litovle dne 4. 9.
1895. Přípis OH Šternberk z 29. 8. 1895 (1)
282/ Sbory dobrovolných hasičů v Horní Dlouhé Loučce, Čuníně
a Luké, udělení podpory císařem Františkem Josefem I. ve výši
50 zl. Výnos z 27. 8. 1895 (30)
284/ Oslavy narozenin císaře Františka Josefa I. Výnos z 20.
9. 1895 (4)
298/ Sbor dobrovolných hasičů ve Střeni, udělení podpory
císařem Františkem Josefem I. ve výši 50 zl. na zakoupení
hasičské výzbroje. Výnos z 22. 9. 1895 (8)
313/ Rabenseifner Josef, revírník v.v. v Cholině, udělení
stříbrného záslužného kříže s korunou. Výnos z 25. 9. 1895
(13)
320/ Pokyny pro používání četnické asistence při rekvizicích
u osob povinných vojenskou taxou. Výnos OH Litovel z 15. 10.
1895 (4)
329/ Pokyny k hlášení o průběhu dělnického shromáždění
konaného dne 13. 10. 1895 v Dolní Libině. Výnos z 15. 10.
1895 (1)
340/ Sbor dobrovolných hasičů v Šumvaldě, udělení podpory
císařem Františkem Josefem I. ve výši 50 zl. Výnos z 22. 10.
1895 (9)
346/ Vyjádření k případu úmrtí Hrubého z Litovle pro údajně
nevhodné léčení okresním lékařem Dr. Sugmundem Lewithem.
Výnos OH Litovel z 5. 11. 1895 (8)
348/ Žádost města Šternberka o zřízení krajského soudu a
začlenění okresního soudu Uničov do jeho obvodu - vyjádření.
Sdělení OH Litovel z 19. 11. 1895 (6)
366/ Zamítnutí žádosti obce Nové Dědiny (soudní okres Konice)
o podporu na přestavbu školní budovy podané k císaři
Františku Josefovi I. Výnos z 20. 11. 1895 (3)
390/ Spolek vojenských vysloužilců v Luké, udělení podpory ve
výši 50 zl. císařem Františkem Josefem I. Výnos z 25. 11.
1895 (9)
15/ Zesílení početního stavu mužstva na četnických stanicích
v politickém okrese Litovel. Výnos z 3. 1. 1896 (12)
18/ Přehled služebních úspěchů a vykonaných služeb četnických
stanic v politickém okrese Litovel v r. 1895. Četnická relace
OČV Litovel z 5. 1. 1896 (2)
32/ Rupp Adolf, daňový výběrčí v.v. v Litovli, udělení
zlatého záslužného kříže s korunou. Výnos ZFŘ Brno z 12. 1.
1896 (24)
47/ Úprava strážních obvodů četnických stanic na okrese
Litovel. Úřední záznam z 2. 2. 1896 (4)
59/ Schenk Ewald a Ulrich Josef, tkalcovští dělníci,
vyšetřování pro zločin urážky hlavy státu spáchaný v Oskavě.
Přípis okresního soudu v Uničově z 5. 2. 1896 (4)
69/ Hlášení o průběhu lidového shromáždění konaného dne 1. 2.
1896 v Uničově, na němž promluvil Dr. Ludwig Morgenstern.
Zpráva z 3. 2. 1896 (5)
77/ Zamítnutí žádosti obce Hrochova o udělení podpory císařem
Františkem Josefem I. na stavbu nové dvoutřídní školy. Výnos
z 13. 2. 1896 (3)
78/ Přeložení četnické stanice ze Skřípova do Brodku u
Konice. Výnos z 13. 2. 1896 (13)
Strana 110/606
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1895
karton 17
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
79/ Návrh na udělení vyznamenání lesmistru Friedrichu
Schmidtovi ve službách knížete Liechtenštejna na Nových
Zámcích u Litovle. Zpráva z 16. 2. 1896 (4)
91/ Hlášení o průběhu lidového shromáždění uspořádaného
sociálními demokraty dne 23. 2. 1896 v Dolní Dlouhé Loučce.
Zpráva z 24. 2. 1896 (1)
121/ Žádost o zesílení početního stavu mužstva četnické
stanice v Litovli z důvodů připravovaných obecních voleb.
Přípis OH Litovel z 16. 3. 1896 (7)
128/ Informace o počtu obcí s českým a německým obecním
zastupitelstvem na politickém okrese Litovel. Zpráva z 22. 3.
1896 (1)
171/ Pozvání pro okresního hejtmana na
hospodářsko-průmyslovou výstavu pořádanou dne 21. 5. 1896
"Hospodářským spolkem okresu litovelského se sídlem v
Cholině." Přípis uvedeného spolku z 26. 4. 1896 (1)
177/ Spolek vojenských vysloužilců v Pňovicích, udělení
podpory císařem Františkem Josefem I. ve výši 50 zl. Výnos z
25. 4. 1896 (5)
193/ Informace o vyřizování vojenské agendy u OH v Litovli.
Zpráva z 5. 6. 1896 (2)
202/ Žádost obce Laškova k císaři Františku Josefovi I. o
udělení podpory na zakoupení hasičské výzbroje. Zpráva z 24.
5. 1896 (7)
210/ Zamítnutí návrhu na udělení vyznamenání nadučiteli v
Brodku u Konice Floriánu Svobodovi. Výnos z 27. 5. 1896 (15)
234/ Zřízení telegrafní stanice na poště v Bouzově. Přípis
ředitelství pošt a telegrafů v Brně z 14. 6. 1896 (3)
264/ Instrukce pro případ vyhlášení mobilizace. Výnos z 2. 7.
1896 (5)
265/ Dislokační tabulky četnictva platné od 1. 7. 1896.
Přípis ZČV Brno z 1. 7. 1896 (4)
283/ Disciplinární řízení s Heinrichem Fröhlichem,
prozatímním učitelem v Dolní Libině. Výnos z 3. 7. 1896 (2)
286/ Obce Obectov a Ješov, žádost k císaři Františku Josefovi
I. o podporu na stavbu školy v Obectově a v Luké, zamítnutí.
Výnos z 8. 7. 1896 (6)
291/ Veřejné lidové shromáždění pořádané "Selskou jednotou
pro Moravu" v sále "Záložny" v Litovli dne 19. 7. 1896.
Přípis uvedeného spolku z 15. 7. 1896 (3)
298/ Seznámení starostů obcí s instrukcemi pro případ
vyhlášení mobilizace. Zpráva z 17. 8. 1896 (12)
306/ Stížnost rolnického akciového pivovaru v Litovli na
berního výběrčího v Litovli Batteka, pro jeho nesprávné
jednání. Přípis rolnického pivovaru Litovel z 21. 7. 1896
(11)
315/ Vyslání četnické posily ze stanice Konice k potlačení
stávky dělníků v Prostějově. Přípis VČO Šternberk z 24. 7.
1896 (1)
316/ Sbor dobrovolných hasičů v Březové, udělení podpory
císařem Františkem Josefem I. ve výši 40 zl. na zakoupení
požární stříkačky. Výnos z 25. 7. 1896 (9)
337/ Veřejná lidová shromáždění v Senici na Hané, Cholině,
Seničce a Odrlicích pořádaná na téma "O našich národních a
hospodářských potřebách" - intervenční hlášení jejich
průběhu. Úřední záznam z 16. 8. 1896 (16)
342/ Obsazení místa přednosty cejchovního úřadu v Litovli.
Výnos z 13. 8. 1896 (13)
347/ Přeložení přednosty úřadu OH Litovel Aloise Jelínka do
Dačic a pověření místodržitelského tajemníka Josefa Zwierziny
dočasným vedením úřadu litovelského OH. Výnos z 25. 8. 1896
(1)
348/ Sledování činnosti železničářských spolků. Zpráva z 31.
Strana 111/606
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
8. 1896 (3)
355/ Sbory dobrovolných hasičů ve Dzbeli a Křivé, žádost k
císaři Františku Josefovi I. o udělení podpory na zakoupení
hasičské výzbroje. Zpráva z 26. 9. 1896 (14)
368/ Žádost obce Bouzova o zřízení okresního soudu a soudního
okresu se sídlem v Bouzově. Přípis krajského soudu v Olomouci
z 30. 9. 1896 (10)
369/ Protest starostů obcí v politickém okrese Litovel proti
příkré nařizovací formě rozhodnutí a dožádání nadřízených
úřadů pod sankcí pokut a předvolání. Petice starostů obcí
politického okresu Litovel z 8. 5. 1896 (8)
371/ Sledování politické situace na okrese Litovel před
nastávajícími volbami do zemského sněmu. Zpráva z 14. 10.
1896 (2)
373/ Žádost města Loštic o zřízení okresního soudu a soudního
okresu se sídlem v Lošticích a připojení některých obcí z
dosavadního obvodu okresního soudu v Konici. Přípis krajského
soudu Olomouc z 17. 10. 1896 (10)
380/ Odhalení pomníku na místě hromadného hrobu ruských
vojínů z napoleonských válek v letech 1805-1806 v Dolní
Dlouhé Loučce. Zpráva z 30. 10. 1896 (4)
383/ Sbor dobrovolných hasičů v Laškově, udělení podpory ve
výši 40 zl. císařem Františkem Josefem I. na pořízení
hasičské výzbroje. Výnos z 30. 10. 1896 (2)
384/ Otevření zimní hospodářské školy v Litovli. Zpráva z 3.
11. 1896 (2)
396/ Raschendorfer Wilhelm, zemský poslanec v Medlově a
Svozil Josef, zemský a říšský poslanec v Seničce, zaslání
certifikátu o volbě. Výnos OH Litovel z 14. 11. 1896 (6)
415/ Petice litovelských německých živnostníků proti
organizování bojkotu jejich zboží a služeb českou stranou v
Litovli a jejím tiskovým orgánem "Litovelské noviny". Zprávy,
výnosy a výtisky uvedených novin z května až listopadu 1896
(31)
436/ Odpověď starostů a důvěrníků politického okresu Litovel
na oběžník OH v Litovli zakazující pod trestnímu sankcemi
organizování bojkotu zboží a služeb jednotlivců, a skupin
obyvatel; publikování prohlášení v periodickém tisku. Výnos z
21. 12. 1896 (30)
447/ Intervenční hlášení o průběhu dělnického shromáždění
konaného dne 27. 12. 1896 v Dolní Dlouhé Loučce. Úřední
záznam z 27. 12. 1896 (4)
17/ Žaloba Dr. Johanna Kuxe, městského lékaře v Litovli,
proti okresnímu lékaři v Litovli Dr. Sigmundu Lewithovi pro
urážku na cti. Úřední záznam z 15. 1. 1897 (15)
49/ Shromáždění voličů v Břevenci a v Oskavě ve dnech 4. a 5.
2. 1897, na němž byl jako kandidát představen Eduard Rieger,
redaktor brněnského časopisu "Volksfreund". Četnická relace
stanice Oskava z 6. 2. 1897 (3)
105/ Rozšiřování sociálně-demokratického provolání k volbám
neznámými pachateli v obcích na Uničovsku. Zpráva z 19. 3.
1897, leták s provoláním (23)
129/ Zavraždění českého herce z Trnkovy herecké společnosti
Ladislava Lipovského-Pintnera litovelským německým
šovinistickým fanatikem Johannem Travnovskym-Stockertem v
Litovli v r. 1896 - bezpečnostní opatření. Výnos OH Litovel z
1. 6. 1897 (27)
142/ Poškození obrazu císaře Františka Josefa I. v nádražní
čekárně v Troubelicích. Četnická relace stanice Troubelice z
26. 4. 1897 (3)
143/ Zesílení početního stavu četníků na stanici ve Vilémově
na tři muže a upuštění od záměru zřídit četnickou stanici v
Luké. Přípis VČO Olomouc z 14. 4. 1897 (5)
Strana 112/606
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1896
karton 18
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
145/ Interpelace poslanců říšské rady Svozila a spol. ve věci
zavraždění českého herce Ladislava Lipovského-Pintnera v noci
na 16. 11. 1896 v Litovli. Zpráva z 28. 4. 1897 (11)
146/ Návrhy na opětné obsazení místa konzervátora
historických a uměleckých památek po resignaci Karla
Klementa, profesora gymnasia v Uničově. Zpráva z 21. 5. 1897
(7)
148/ Informace o používání německého a českého jazyka při
úřadování OŠR v Litovli. Zpráva z 9. 5. 1897 (4)
164/ Účast císaře Františka Josefa I. na vojenských manévrech
konaných na území politického okresu Litovel. Oběžníky,
výnosy, zprávy a telegramy ze srpna 1887 až listopadu 1897
(72)
167/ Informace o vyučovací řeči v odborném školství na
politickém okrese Litovel. Zpráva z 6. 6. 1897 (3)
175/ Dotaz na chování obvodního lékaře Johanna Zavadila z
Vilémova, který byl v r. 1888 vyšetřován pro podezření z
vraždy své manželky. Četnická relace stanice Dolní Dlouhá
Loučka z 15. 7. 1897 (4)
189/ Zákaz konání shromáždění ohlášeného na den 23. 7. 1897
do Uničova. Výnos OH Litovel z 19. 7. 1897 (2)
192/ Hlášení o průběhu výletu na skálu Bradlo u Lipinky,
který pořádal dne 20. 6. 1897 spolek "Národní jednota pro
severovýchodní Moravu se sídlem v Olomouci." Zpráva z 21. 6.
1897, č. 71 olomouckých novin "Pozor" ze dne 22. 6. 1897 (7)
194/ Návštěva arcivévody Evžena, velmistra Řádu německých
rytířů, na panstvích Bouzov a Dlouhá Loučka. Zpráva z 10. 7.
1897 (14)
209/ Intervenční hlášení o průběhu dělnického shromáždění v
Uničově dne 12. 7. 1897. Úřední záznam z 13. 7. 1897 (2)
223/ Udělení povolení ke sbírce milodarů ve prospěch majitelů
vyhořelých domů v Horním Štěpánově na dobu pěti neděl v
politických okresech Moravská Třebová, Boskovice a Litovel.
Výnos z 25. 7. 1897 (2)
227/ Informace o redakci, vydávání a šíření periodického
tiskopisu "Litovelské noviny". Zpráva z 28. 7. 1897 (3)
239/ Pokyny pro činnost četnictva na litovelském okrese v
případě vyhlášení mobilizace. Přípis VČO Olomouc z 12. 8.
1897 (2)
243/ Bezpečnostní opatření při vojenských manévrech na Moravě
- odvelení vybraných četnických posil ze stanic politického
okresu Litovel. Přípis VČO Olomouc z 21. 8. 1897 (2)
251/ Informace k článku v č. 16 "Litovelských novin" z 27. 8.
1897 o rozporech v používání české a německé řeči na farních
úřadech. Zpráva z 28. 8. 1897 (4)
252/ Hnutí dělnictva na panství Řádu německých rytířů v
Dlouhé Loučce za zvýšení mezd organizované
sociálně-demokratickou stranou. Četnická relace stanice Dolní
Dlouhá Loučka z 24. 8. 1897 (11)
254/ Předložení protokolu o zasedání obecního výboru města
Uničova ze dne 31. 8. 1897 s usnesením týkajícím se voleb v
Litovli a českých vysokých škol v Brně. Výnos OH Litovel z 9.
9. 1897 (5)
274/ Vyšetřování obsahu anonymního dopisu se stížností na
starostu Uničova Schistera a berního oficiála v Uničově
Bernhauera. Četnická relace stanice Uničov z 15. 10. 1897 (8)
279/ Hlášení o průběhu lidového shromáždění konaného dne 3.
10. 1897 v Medlově, na němž pronesli řeč poslanec říšské rady
rytíř v. Schönerer a redaktor listu "Vůdce rolníků" Georg
Schambayer. Četnická relace stanice Uničov z 15. 10. 1897
(24)
282/ Výsledky voleb do komise pro daň ze zisku III. IV. třídy
v okrese Litovel. Zpráva z 17. 10. 1897 (4)
Strana 113/606
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
299/ Návrh na udělení vyznamenání Michaelu Langerovi,
odstupujícímu starostovi města Uničova. Zpráva obecního
výboru města Uničova z 27. 10. 1897 (6)
301/ Výkazy předepsaných přímých daní v obcích politického
okresu Litovel v letech 1861, 1880 a 1896. Zpráva z 11. 11.
1897 (21)
305/ Vyjádření k interpelaci poslanců Heimricha, Seicherta a
spol. ve věci používání četnictva okresními hejtmany ke
kontrole zpráv obecních starostů. Zpráva z 7. 11. 1897 (2)
309/ Bacher Rudolf, přednosta železniční stanice
Dzbel-Jesenec, vyšetřování pro přestupek krádeže. Četnická
relace stanice Konice z 29. 10. 1897 (7)
318/ Stav nouze v obcích na Konicku v důsledku zničení úrody
dlouhotrvajícími dešti. Výnosy, zprávy a četnické relace ze
srpna 1896 až listopadu 1897 (194)
327/ Hlášení o nepovoleném pořádání pochodňového průvodu
živnostenskou stranou v Uničově. Zpráva z 2. 12. 1897 (6)
328/ Škop Josef, fiakrista z Litovle, vyšetřování pro urážku
a vyhrožování okresnímu hejtmanství a okresnímu soudu v
Litovli. Četnická relace stanice Litovel z 3. 12. 1897 (4)
341/ Tiskový policejní dohled nad periodickým tiskopisem
"Litovelské noviny". Zpráva z 18. 12. 1897 (4)
342/ Intervenční hlášení o průběhu dělnických shromáždění
konaných dne 19. 12. 1897 v Oskavě a Dolní Libině. Úřední
záznam z 19. 12. 1897 (2)
344/ Obvodní lékař ve Vilémově Johann Zavadil, úmysl uzavřít
manželství budící veřejné pohoršení v obci. Četnická relace
stanice Vilémov z 17. 12. 1897 (6)
346/ Upozornění na připravovaná shromáždění pořádaná
sociálními demokraty. Oběžník z 26. 12. 1897, četnické relace
stanic okresu Litovel (12)
13/ Rozšiřování letáků s textem týkajícím se volby starosty
města Uničova v noci z 12. na 13. 1. 1898 neznámým
pachatelem. Četnická relace stanice Uničov z 16. 1. 1898,
výtisk letáku (2)
24/ Demonstrace 30 sociálně-demokratických dělníků při
příjezdu poslance říšské rady Eduarda Riegera do Uničova dne
29. 1. 1898. Četnická relace stanice Uničov z 9. 2. 1898 (3)
28/ Vyjádření k udělování medaile za 25-leté členství ve
sborech dobrovolných hasičů. Zpráva z 8. 2. 1898 (3)
30/ Trestní řízení proti Josefu Staroštíkovi, Dr. Smrčkovi a
Františku Nedoluhovi pro přestupek zákona shromažďovacího a
spolčovacího (nepovolené shromáždění v Litovli dne 5. 12.
1897). Přípis státního návladního v Olomouci z 14. 2. 1898
(6)
54/ Intervenční hlášení o průběhu veřejného lidového
shromáždění konaného dne 27. 2. 1898 v Laškově, na němž
promluvil poslanec říšské rady a zemského sněmu Josef Svozil
ze Seničky. Úřední záznam z 28. 2. 1898 (4)
59/ Hlášení o průběhu schůzí místní skupiny "Bund der
deutschen Nordmährens" v Dešné dne 26. 2. 1898. Četnická
relace stanice Brodek u Konice z 28. 2. 1898 (7)
64/ Žádost obce Brodek u Konice o poskytnutí finanční podpory
v nouzi. Výnos OH Litovel z 7. 3. 1898 (7)
68/ Hlášení o průběhu lidového shromáždění konaného dne 13.
3. 1898 v sále "Záložny" v Litovli na téma "Rozhovor o
příštích obecních volbách v Litovli". Úřední záznam z 14. 3.
1898 (4)
84/ Lidová shromáždění svolaná sociálními demokraty v obcích
Nemrlově, Dolní Dlouhé Loučce a Dolní Libině. Zpráva z 15. 3.
1898 (21)
90/ Jednání ve věci nedostatečného vyřizování záležitostí
přenesené působnosti obcí Benkovem, zvl. vojenské evidence.
Strana 114/606
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1897
karton 19
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
Úřední záznam z 31. 5. 1898 (36)
96/ Periodický tiskopis "Litovelské noviny", konfiskace č. 23
ze dne 11. 12. 1897 pro obsah článku "Dva dopisy". Výnosy,
zprávy, přípisy a telegramy z prosince 1897 až dubna 1898
(60)
97/ Předložení novin "Selské listy" s článkem o poměrech na
BÚ v Litovli. Zpráva z 9. 5. 1898 (4)
99/ Nespokojenost dělníků ve sladovně starosty města Litovle
Karla Mekisky s pracovními podmínkami. Četnická relace OČV
Litovel z 1. 4. 1898 (4)
100/ Sledování nálad obyvatelstva české a německé národnosti.
Výnos z 30. 3. 1898 (25)
128/ Žádost obecního zastupitelstva městečka Konice o
povolení k pojmenování tamní chlapecké měšťanské školy jménem
císaře Františka Josefa I. Zpráva z 11. 5. 1898 (4)
130/ Obec Březsko, žádost o povolení k pojmenování nově
založené ovocné školky jménem císaře Františka Josefa I.
Zpráva ObÚ Březsko z 23. 4. 1898 (4)
131/ Stížnost Václava Racla z Jednova na nemorální chování
tamního učitele Huberta Polešáka. Úřední záznam z 30. 4. 1898
(3)
135/ Poděkování bavorské princezny Gisely spolku vojenských
vysloužilců v Dolní Dlouhé Loučce za blahopřání a hold k její
stříbrné svatbě. Výnos z 26. 4. 1898 (3)
149/ Vyjádření k článku v "Selských listech", vycházejících v
Olomouci, týkajícímu se nezákonného zjišťování výše příjmů
rolníků ve správním obvodu OH Litovel. Zpráva z 9. 5. 1898
(5)
153/ Návrhy na udělení vyznamenání osobnostem na politickém
okrese Litovel při příležitosti 50. výročí panování císaře
Františka Josefa I. Zpráva z 20. 6. 1898 (7)
155/ Zabavení tiskovin anonymně zasílaných živnostenským
společenstvům na okrese Litovel s protizákonným německým
šovinistickým obsahem. Výnos z 28. 4. 1898 (21)
160/ Interpelace poslanců říšské rady Riegera a spol. ve věci
zákazu provozování divadelní hry "Věrnost" od autora Franze
Grundmanna vydaného OH v Litovli dělnickému podpůrnému a
vzdělávacímu spolku v Uničově. Zpráva z 12. 5. 1898 (9)
163/ Vyjádření k článku "Nestrpíme, aby náš lid někdo urážel"
v č. 9 "Litovelských novin" týkajícímu se poměrů na BÚ v
Litovli a nekorektního jednání daňového výběrčího Otto
Batteka. Zpráva z 24. 5. 1898 (12)
166/ Živnostenský spolek v Uničově a okolí, založení
podpůrného jubilejního fondu císaře Františka Josefa I.
Zpráva z 21. 6. 1898 (4)
170/ Lžičař Josef, farář v Litovli, udělení rytířského kříže
Řádu sv. hrobu; povolení k převzetí a nošení vyznamenání.
Zpráva z 30. 5. 1895 (9)
180/ Vyznamenání pěti vojenských vysloužilců ruskými
stříbrnými medailemi na památku jejich čestné stráže při
odhalení ruského pomníku v Dlouhé Loučce. Výnos z 31. 5. 1898
(14)
182/ Žádost obce Mostkova k císaři Františku Josefu I. o
udělení podpory na stavbu kaple. Zpráva z 25. 4. 1898 (6)
185/ Generální vizitace olomouckého arcibiskupa ve Skřípově.
Přípis farního úřadu ve Skřípově z 11. 6. 1898 (2)
192/ Generální vizitace olomouckého arcibiskupa ve Skřípově.
Přípis děkanského úřadu Velké Opatovice z 12. 6. 1898 (3)
193/ Intervenční hlášení o průběhu veřejného spolkového
shromáždění "Politického spolku pro severozápadní Moravu "
konaného v Litovli dne 22. 5. 1898. Zpráva z 23. 5. 1898 (10)
194/ Použití zbraně titul. velitelem četnické stanice
Benediktem Matouškem při zatčení a eskortování Františka
Strana 115/606
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
Kadlece, selského syna z Plinkoutu. Četnická relace stanice
Uničov z 18. 6. 1898 (7)
210/ Informace o pobytu poslance říšské rady Wolfa v Uničově.
Zpráva ze 7. 7. 1898 (14)
214/ Hlášení o průběhu veřejného lidového shromáždění
pořádaného sociálními demokraty v Uničově dne 9. 7. 1898.
Zpráva z 11. 7. 1898 (1)
239/ Politický spolek pro severozápadní Moravu se sídlem v
Zábřehu, průběh jím konané veřejné schůze v Litovli na téma
"Politické a hospodářské požadavky pracujících tříd". Přípis
OH Litovel z 18. 7. 1898 (26)
245/ Studentské feriální sdružení "Marsignia" v Uničově,
hlášení shromáždění v sále "U černého orla" dne 13. 8. 1898.
Zpráva z 23. 8. 1898 (14)
247/ Zaslání výtahu z protokolu o zasedání obecního výboru
města Uničova ze dne 11. 8. 1898. Výnos OH Litovel z 17. 8.
1898 (8)
254/ Poděkování Josefu Partschovi, obecnímu radnímu v
Plinkoutě, za jím zkomponovanou píseň k příležitosti 50.
výročí panování císaře Františka Josefa I. Výnos z 24. 8.
1898 (3)
261/ Cacheé Eduard, správce na panství Řádu německých rytířů
v Dlouhé Loučce, a rentmistr Řádu německých rytířů tamtéž
Karl Schiebel, svolení k převzetí a nošení ruských carských
vyznamenání. Výnos z 1. 9. 1898 (4)
262/ Odložení schůzí a shromáždění v Uničově v důsledku
smutku drženého v panovnickém domě ve Vídni. Zpráva z 10. 9.
1898 (8)
284/ Domovní prohlídka u Gregora Kromera z Mostkova pro
podezření z krádeže dřeva. Přípis VČO Olomouc z 24. 9. 1898
(4)
318/ Vyšetřování stížnosti hostinského Josefa Ledela z Újezdu
u Uničova na velitele četnické stanice v Uničově
Kesselgrubera. Úřední záznam z 7. 11. 1898 (9)
343/ Návrh na udělení záslužného kříže pro bývalého starostu
obce Milkova Josefa Coufala. Zpráva ObÚ Milkov z 6. 11. 1898
(7)
346/ Oslavy 40. výročí převzetí panství knížetem Janem z
Liechtenštejna. Zpráva 13. 10. 1898 (2)
348/ Intervenční hlášení o průběhu veřejného lidového
shromáždění pořádaného "Politickým spolkem pro severní
Moravu" dne 11. 11. 1898 v Unčovicích. Úřední záznam z 14.
11. 1898 (4)
357/ Anonymní stížnost na nesprávné jednání vrchního geometra
v Litovli. Úřední záznam z 20. 11. 1898 (6)
358/ Opatření proti agitaci směřující k ekonomickému bojkotu
národnostních menšin. Zpráva z 22. 11. 1898 (11)
364/ Stav nouze mezi domáckými tkalcovskými dělníky na okrese
Litovel. Zpráva z 30. 11. 1898 (64)
369/ Udělení jubilejních medailí k 50. výročí panování císaře
Františka Josefa I. civilním státním zaměstnancům. Oběžníky,
zprávy a přípisy z prosince 1898 (16)
402/ Informace o válečných služebních povinnostech v případě
vyhlášení mobilizace. Zpráva z 19. 12. 1898 (5)
427/ Periodický tiskopis "Nordmährische Rundschau"
vycházející v Uničově, konfiskace č. 9 ze dne 31. 7. 1898 pro
obsah článku "Tělocvičný spolek". Četnická relace stanice
Uničov z 5. 12. 1898 (130)
434/ Vyjádření k plánovanému shromáždění učitelů v Brně.
Zpráva z 18. 12. 1898 (2)
435/ Informace o předvolební agitaci poslance zemského sněmu
Wilhelma Pohla, továrníka z Mohelnice, v Litovli dne 18. 12.
1898. Zpráva z 19. 12. 1898 (2)
Strana 116/606
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
1898
karton 20
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
51/ Stížnost na germanizační snahy úředníků BÚ Litovel
uveřejněná v č. 21 "Litovelských novin" ze dne 11. 11. 1898 v
článku "Náš berní úřad němčí dále" - prošetření. Zpráva z 27.
1. 1899 (6)
52/ Oznámení, že v případě vyšetřování soukromé žaloby
daňového výběrčího Batteka nebudou Matěj Eliáš, ani příp.
"Litovelské noviny" úředně stíháni. Výnos ZFŘ Brno z 23. 1.
1899 (2)
80/ Hlášení o průběhu spolkové schůze místní skupiny Svazu
německé severní Moravy ("Bund der deutschen Nordmährens")
konané v Oskavě dne 2. 2. 1899. Četnická relace stanice
Oskava z 4. 2. 1899 (3)
87/ Přípravy k založení spolku "Německý politický spolek pro
Medlov a okolí" - vyjádření. Výnos z 26. 2. 1899 (5)
88/ Přihlašování fingovaných živností pro účely zvýšení počtu
voličů pro chystané obecní volby v Litovli. Zpráva z 25. 2.
1899 (16)
89/ Edler Emil, kovářský mistr v Dolní Libině, zločin
veřejného násilí se zbraní v ruce. Přípis VČO Olomouc z 5. 2.
1899 (4)
100/ Intervenční hlášení o průběhu veřejného lidového
shromáždění konaného v Břevenci dne 14. 2. 1899 na téma
"Politické postavení malorolníků a maloživnostníků". Úřední
záznam z 15. 2. 1899 (3)
108/ Konfiskace uničovských novin "Nordmährische Rundschau"
č. 5 ze dne 29. 1. 1899 pro obsah článku "Rýmařov rozpuštění pokrokového spolku." Přípis státního návladního v
Olomouci z 21. 2. 1899 (34)
122/ Německý tělocvičný spolek (Turnverein) v Uničově, žádost
o zasazení památného dobu na počest kanceláře Bismarcka.
Výnos z 23. 2. 1899 (40)
123/ Zákaz rozšiřování literárních děl s tématikou týkající
se panovnického rodu - zabavení románových sešitů v
knihkupectví Adolfa Reinelta v Uničově. Oběžníky, výnosy,
zprávy a četnické relace z října 1898 až února 1899 (39)
129/ Výkaz daní placených v r. 1898 městy a městečky i
daňovými okresy v politickém okrese Litovel za účelem voleb
do zemského sněmu. Zpráva z 10. 3. 1899 (52)
135/ Vyjádření k interpelaci poslanců říšské rady Riegra a
spol. ve věci přesunutí policejní zavírací hodiny v Újezdě u
Uničova z 22. na 21. hod. Úřední záznam z 10. 3. 1899 (17)
137/ Sledování činnosti spolku "Bund der Germanen" - sdružení
"Hagen" v Uničově a sdružení ve Lhotě u Konice. Zpráva z 5.
3. 1899 (8)
145/ Zabavení výtisku "Litovelských novin" č. 5 ročník IX. v
hostinci Mikuláše Sedláčka v Ludmírově. Četnická relace
stanice Konice z 14. 3. 1899 (1)
150/ Hlášení o průběhu veřejného lidového shromáždění
pořádaného spolkem "Bund der Germanen" v Uničově dne 12. 3.
1899. Zpráva z 13. 3. 1899 (2)
151/ Konfiskace periodického tiskopisu ""Litovelské noviny"
č. 5 ze dne 10. 3. 1899 pro obsah článku "Prušáctví na
Moravě". Zpráva z 14. 3. 1899 (6)
162/ Hlášení o průběhu shromáždění voličů konaného dne 16. 3.
1899 v Uničově, na němž promluvil poslanec říšské rady Dr.
Chiari. Zpráva z 18. 3. 1899 (8)
185/ Informace o označování budov státních úřadů na
politickém okrese Litovel. Zpráva z 1. 4. 1899 (7)
220/ Znovuobsazení funkce vedoucího sdružení "Hagen" spolku
"Bund der Germanen" v Uničově Josefem Wankem. Četnická relace
stanice Uničov z 16. 4. 1899 (1)
221/ Vrácení stříbrného záslužného kříže s korunou po
zemřelém starostovi obce Franzi Bergerovi. Zpráva z 18. 4.
Strana 117/606
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
1899 (13)
246/ Oslavy padesátiletého panování císaře Františka Josefa
I. Výnos z 3. 5. 1899 (60)
247/ Stávkové hnutí brněnských textiláků za osmihodinový
pracovní den - situační hlášení o podnicích na Uničovsku.
Četnická relace stanice Uničov z 9. 5. 1899 (4)
309/ Udělení medailí za 40 let věrných služeb občanům
politického okresu Litovel. Oběžník, výnosy a zprávy z května
1894 až června 1899 (122)
325/ Příkaz k zasílání povinného výtisku periodického
tiskopisu "Nordmährische Rundschau" vycházejícího v Uničově.
Výnos z 24. 6. 1899 (2)
326/ Privilegovaný ostrostřelecký sbor král. města Uničova,
císařský dar dvaceti jubilejních dukátů ke slavnostní střelbě
při příležitosti stého výročí povýšení na privilegovaný
ostrostřelecký sbor. Výnos z 24. 6. 1899, stanovy uvedeného
spolku (13)
333/ Stížnost na nekorektní jednání úředníků BÚ v Litovli v
záležitostech žádostí o opisy daňových odvodů placených daní
z činžovních domů pro volební účely. Výnos z 1. 7. 1899 (23)
341/ Jazykové znění úředních nápisů a tabulí státních úřadů v
politickém okrese Litovel. Zpráva z 20. 7. 1899 (3)
352/ Informace o státních a veřejných zaměstnancích z
Litovelska, kteří jsou členy nově založeného spolku
"Deutschnationaler Verein für Österreich." Výnos z 16. 7.
1899 (2)
374/ Nálezy velkého množství letáků šířených
sociálně-demokratickou stranou ve městech a obcích
politického okresu Litovel v noci na 30. 7. 1899. Zpráva z 1.
8. 1899 (8)
375/ Intervenční hlášení o průběhu slavnosti na počest
německého lidového pěvce Hamerlinga pořádané uničovským
sdružením "Hagen" spolku "Bund der Germanen" v hostinci "U
bílého beránka" v Uničově dne 30. 7. 1899 (7)
400/ Vyslání četnických posil ze stanic Litovel a Konice na
potlačení dělnických nepokojů ve Šternberku. Přípis VČO
Olomouc z 24. 8. 1899 (1)
407/ Resoluce obce Brníčka a města Uničova proti používání §
14 zákona z 21. 12. 1867, č. 141 ř.z. Zpráva z 30. 8. 1899
(12)
411/ Vyšetřování rvačky vyvolané mladíky na náměstí v
Litovli. Četnická relace OČV Litovel z 31. 8. 1899 (7)
415/ Hlášení o průběhu evangelických bohoslužeb v Uničově
konaných dne 4. 9. 1899. Zpráva z 6. 9. 1899 (7)
424/ Smuteční bohoslužby v chrámu sv. Marka v Litovli za
zemřelou císařovnu Alžbětu. Zpráva z 12. 9. 1899 (2)
431/ Vyjádření k novinovým zprávám o nevyplacení učitelských
platů v Uničově. Zpráva z 16. 9. 1899 (2)
439/ Intervenční hlášení o průběhu veřejného shromáždění
pořádaného německým politickým spolkem pro Medlov a okolí dne
24. 9. 1899. Úřední záznam z 25. 9. 1899 (12)
451/ Stávkové hnutí dělnictva v podnicích na politickém
okrese Litovel. Oběžníky, výnosy, zprávy, četnické relace a
telegramy z prosince 1890 až října 1899 (92)
480/ Persekvování českých zeměbranců při kontrolním
shromáždění v Litovli pro ohlášení prezence českým "zde"
namísto německého "hier". Zpráva z 18. 10. 1899 (5)
485/ Periodický tiskopis "Nordmährische Rundschau"
vycházející v Uničově, konfiskace č. 42 z 15. 10. 1899 pro
obsah článku "Ke kontumaci psů." Přípis státního návladního v
Olomouci z 31. 10. 1899 (125)
488/ Informace k obsahu článku "Bitka s důstojníky"
uveřejněnému v periodickém tiskopise "Litovelské noviny" ze
Strana 118/606
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
dne 15. 9. 1899. Sdělení OH Litovel z 17. 10. 1899 (7)
541/ Obecní volby v Litovli v listopadu r. 1899 bezpečnostní opatření proti národnostním nepokojům a
třenicím, zajištění vojenské a četnické asistence. Výnosy,
zprávy, přípisy, četnické relace a telegramy z března až
dubna 1899 (118)
554/ Pochvala četníků Františka Urbánka a Josefa Kyselého za
dopadení žhářů na Litovelsku. Přípis VČO Olomouc z 17. 12.
1899 (1)
555/ Informace o průběhu shromáždění popisovaného uničovskými
novinami "Nordmährische Rundschau" v č. 51 v článku
"Evangelický rodinný večer". Četnická relace stanice Uničov z
24. 12. 1899 (3)
1/ Předložení pohlednice, která by mohla mít vztah k vraždě v
Polné. Četnická relace stanice Bouzov z 31. 12. 1899 (4)
6/ Konfiskace výtisků "Československých dělnických rozhledů"
na Bouzově; trestní řízení proti rozšiřovatelům. Četnická
relace stanice Bouzov z 24. 12. 1899 (7)
16/ Hlášení výsledků volby starosty města Litovle a členů
městské rady. Zpráva z 12. 1. 1900 (2)
36/ Konfiskace periodického tiskopisu "Litovelské noviny" pro
obsah článků "Zde" a "Obstrukce ve škole", číslo 2, ročník
1900. Výnos OH Litovel z 25. 1. 1900 (9)
37/ Protest proti přidělení berního adjunkta Františka
Frýborta k BÚ Litovel pro špatnou pověst jmenovaného ve městě
Litovli. Zpráva z 31. 1. 1900 (2)
52/ Trestní řízení proti Liboru Tylšarovi z Přemyslovic pro
rozšiřování letáků "Českému lidu na Konicku". Sdělení OH
Litovel z 13. 2. 1900, uvedený leták připojen (7)
65/ Hanker Johann, poručík v.v. z Medlova, odsouzení k pokutě
pro jím vyvolaný incident v hostinci Marie Schrammové v
Medlově. Přípis zeměbraneckého velitelství v Krakově z 23. 2.
1900 (8)
87/ Návrhy na udělení jubilejní medaile pro civilní státní
zaměstnance. Oběžníky, výnosy, zprávy a úřední záznamy z
ledna 1898 až dubna 1900 (56)
93/ Nesrovnalosti při vyměřování daní rolnickému akciovému
pivovaru v Litovli. Úřední záznam z 16. 4. 1900 (4)
99/ Prováděcí pokyny pro vojenské odvody v r. 1900. Výnos z
14. 4. 1900 (21)
102/ Sdružení "Hagen" Svazu Němců v Uničově, návrh podaný
obecnímu výboru v Uničově na pojmenování některé ulice nebo
náměstí po Bismarckovi. Zpráva MÚ Uničov z 15. 4. 1900 (7)
104/ Zatloukal Thomas, okresní zvěrolékař v Litovli, podání
trestního oznámení na redaktora uničovských novin
"Nordmährische Rundschau" Hanse Hoditschku pro urážku na cti.
Sdělení OH Litovel z 7. 5. 1900 (3)
111/ Vyjádření k interpelaci poslanců říšského sněmu Pohla a
spol. ve věci národnostních poměrů ve školství města Litovle.
Zpráva z 26. 4. 1900 (8)
121/ Slavnostní vyznamenání okresního četnického strážmistra
Johanna Stiebera stříbrným záslužným křížem s korunou. Zpráva
z 10. 5. 1900 (5)
126/ Usnesení obecního výboru v Litovli o povinnosti
městských úředníků složit zkoušku z českého jazyka. Zpráva z
1. 6. 1900 (13)
127/ Seznamy záložníků pěšího pluku č. 93 v Olomouci, kteří
jsou šiřiteli socialistické propagandy. Přípisy a četnické
relace z května 1900 (14)
129/ Oznámení konfiskace periodického tiskopisu "Volkswacht"
vycházejícího ve Šternberku, č. 20 ze dne 17. 5. 1900. Přípis
OH Šternberk z 17. 5. 1900 (3)
133/ Podání informací k článkům v olomouckých novinách "Hlasy
Strana 119/606
1899
karton 21
1899
karton 21
1899
karton 21
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
846
846a
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
z Hané" o německých nacionalistických intrikách učitelů ve
škole v Brodku u Konice. Zpráva z 2. 6. 1900 (2)
155/ Intervenční hlášení o průběhu veřejného lidového
shromáždění konaného dne 30. 6. 1900 v Uničově
sociálně-demokratickou stranou na téma "Politická situace".
Úřední záznam z 1. 7. 1900 (4)
158/ Vrácení výtisku uničovských novin "Nordmährische
Rundschau" č. 27 ze dne 8. 7. 1900 s článkem "Česká královna
!" po nahlédnutí. Výnos z 10. 7. 1900, výtisk uvedených
novin.
160/ Intervenční hlášení o průběhu veřejného lidového
shromáždění konaného dne 8. 7. 1900 v Uničově, na němž
pronesl řeč poslanec říšské rady Dr. Carl Chiari. Úřední
záznam z 9. 7. 1900 (4)
172/ Hoditschke Hans, redaktor uničovských novin
"Nordmährische Rundschau", trestní řízení pro přestupek
urážky na cti okresního zvěrolékaře Zatloukala v Litovli.
Výnos z 15. 7. 1900 (3)
180/ Prošetření stížnosti zámeckého kaplana a učitele
náboženství v Horní Dlouhé Loučce Vincence Mannsbartha na
vedení školy pro organizování účasti školních dětí na
slavnosti letního slunovratu. Zpráva z 9. 8. 1900 (3)
193/ Zákaz rozšiřování tiskovin provolání o sčítání lidu s
názvem "Českému lidu na Moravě!" vydaného spolkem "Národní
jednota pro východní Moravu v Olomouci". Výnos OH Litovel z
31. 7. 1900, výtisk provolání (9)
196/ Hlášení o průběhu shromáždění delegátů spolku "Ústřední
spolek moravských učitelů v Přerově" konaného dne 6. 8. 1900
v Litovli. Zpráva z 7. 8. 1900 (6)
200/ Konfiskace periodického tiskopisu "Nordmährische
Rundschau" č. 31 ze dne 5. 8. 1900 vycházejícího v Uničově
pro obsah článku "Duchovní cvičení pro německé učitele".
Výnos OH Litovel z 5. 8. 1900 (20)
208/ Kučera Bedřich, knihařský pomocník z Chudobína,
vyšetřování pro podezření z anarchismu. Výnos z 21. 8. 1900
(7)
210/ Projednání stížnosti Johanna Horana a spol. z Litovle na
způsob vyřizování veterinárních záležitostí města Litovle
okresním zvěrolékařem Zatloukalem. Výnos z 12. 8. 1900 (11)
215/ Upřesnění způsobu psaní názvů některých obcí politického
okresu Litovel. Zpráva z 2. 9. 1900 (4)
225/ Hlášení o průběhu tábora lidu na Pindě u Savína konaného
dne 19. 8. 1900 za účasti 400 osob, k nimž pronesl řeč Dr.
Fischer z Olomouce. Četnická relace OČV Litovel z 21. 8. 1900
(2)
237/ Rozšiřování tištěných letáků s textem "České dítě patří
do české školy, německá z nich vychovává voly" neznámým
pachatelem ve městě Litovli v noci na 30. 9. 1900. Četnická
relace OČV Litovel z 30. 8. 1900 (3)
238/ Hlášení o průběhu slavnosti pořádané "Sokolskou župou
severomoravskou" ve dnech 8. a 9. září v Litovli. Zpráva z 9.
9. 1900 (9)
252/ Zajištění četnických posil a organizace bezpečnostních
opatření k chystanému táboru lidu v Konici na den 9. 9. 1900.
Zpráva z 4. 9. 1900 (1)
281/ Návštěva arcivévody Evžena v Uničově dne 12. 10. 1900.
Zpráva z 12. 10. 1900 (2)
293/ Zatčení a eskortování zeměbranců Josefa Malého z Dubčan
a Josefa Bezy ze Střeně při zeměbraneckém kontrolním
shromáždění v Litovli pro hlášení jejich přítomnosti v českém
jazyce. Zpráva z 11. 10. 1909 (4)
294/ Interpelace poslanců Dr. Perka a spol. v záležitosti
germanizačních snah státních úředníků na Konicku. Výnosy,
Strana 120/606
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
1900
karton 22
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
zprávy a přípisy z dubna až října 1900 (129)
315/ Konfiskace periodického tiskopisu "Litovelské noviny" č.
7 ze dne 8. 4. 1900 pro obsah článku "Pro trochu suchého
klestí". Úřední záznam z 3. 11. 1900 (3)
359/ Pokyn, že proti uveřejnění článku o volbách do
litovelské místní školní rady není z hlediska event.
závadnosti námitek. Výnos z 22. 12. 1900, č. 23 "Litovelských
novin" ze dne 14. 12. 1900 (13)
8/ Vyšetřování stížnosti učitele náboženství a zámeckého
kaplana P. Vinzenze Mannsbartha na účast školních dětí z
Horní Dlouhé Loučky na slavnosti letního slunovratu konané
dne 21. 6. 1900 v Dolní Dlouhé Loučce. Zpráva OŠR Litovel z
22. 11. 1900 (12)
10/ Informace o nových členech brněnského patriotického
lidového spolku pocházejících z okresu Litovel. Sdělení OH
Litovel z 15. 1. 1901 (3)
18/ Kuntschner Hubert, poštovní manipulant z Oskavy, zatčení
pro zpronevěru. Telegram PŘ Brno z 20. 1. 1901 (2)
23/ Upozornění, že o výsledcích sčítání lidu musí být i
nadále v jednotlivých případech dotazů zachována mlčenlivost.
Výnos OH Litovel z 26. 1. 1901 (2)
33/ Disciplinární řízení s Thomasem Hapanovičem, oficiálem BÚ
Litovel, pro přestupky ve službě. Zpráva z 6. 2. 1901 (11)
40/ Hlášení o průběhu voleb do obecního výboru konaných v
Uničově ve dnech 14. - 17. 1. 1901. Zpráva z 11. 2. 1901 (2)
41/ Blumenwitz Maxmilian, rada Řádu německých rytířů na
Bouzově, vrácení rytířského kříže Řádu Františka Josefa I. po
jeho smrti. Zpráva z 11. 2. 1901 (13)
49/ Klima Franz, okresní školní inspektor a ředitel měšťanské
školy v Litovli, udělení titulu císařského rady. Výnos z 20.
2. 1901 (15)
51/ Žiak Johann, nadporučík pěšího pluku č. 15 v Lembergu,
t.č. na dovolené v Uničově, udání pro nemravné a pohoršení
budící chování na veřejnosti. Četnická relace stanice Uničov
z 21. 2. 1901 (4)
62/ Sledování účasti členů spolků "Sokol" na IV. všesokolském
kongresu v Praze. Oběžník z 7. 3. 1901, četnické relace
stanic okresu Litovel (6)
75/ Hlášení o průběhu lidového shromáždění pořádaného
sociálně-demokratickou stranou v Nemrlově dne 25. 3. 1901.
Zpráva z 26. 3. 1901 (1)
94/ Návrh na přejmenování litovelského náměstí Přemysla
Otakara na náměstí Františka Josefa I. Zpráva z 3. 4. 1901
(6)
97/ Vyšetřování stížnosti na rolnický akciový pivovar se
sladovnou v Litovli a rolnický lihovar v Litovli pro
nesprávné přiznání daně z jejich zisku od r. 1898. Zpráva z
11. 4. 1901 (4)
104/ Intervenční hlášení o průběhu lidového shromáždění v
Uničově konaného dne 21. 4. 1901 pod heslem "1. máj a
požadavky sociální demokracie." Úřední záznam z 22. 4. 1901
(4)
106/ Oznámení, že jedenáct lidových shromáždění pořádaných
"Politickým spolkem pro severní Moravu se sídlem v Olomouci"
pod heslem "O národních a hospodářských povinnostech" nebylo
zakázáno. Přípis místodržitelského rady Olomouc z 25. 4. 1901
(9)
115/ Intervenční hlášení o průběhu veřejného lidového
shromáždění pořádaného "Politickým spolkem pro severní Moravu
v Olomouci" dne 28. 4. 1901 v Senici na Hané na téma "O
našich národohospodářských a politických poměrech." Úřední
záznam z 29. 4. 1901 (4)
120/ Rozšiřování letáků hnutí "Pryč od Říma!" neznámými
Strana 121/606
1900
karton 22
1900
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
pachateli v Medlově dne 7. 4. 1901. Četnická relace stanice
Uničov z 14. 4. 1901, letáky (28)
135/ Stieber Johann, četnický strážmistr, Matoušek Benedikt,
titul. velitel četnické stanice, a Hlavica Johann, četník,
udělení pochvaly za dopadení žháře Josefa Dostala v Mezicích.
Přípis VČO Olomouc z 4. 7. 1901 (4)
142/ Zamítnutí návrhu obecního výboru v Měníku na udělení
vyznamenání Josefu Hajíčkovi, starostovi obce tamtéž. Úřední
záznam z 2. 7. 1901 (13)
145/ Slavnost odhalení pomníku císaře Josefa II. v Medlově.
Četnická relace stanice Uničov z 3. 6. 1901 (1)
150/ Zajištění zvěrolékařských prohlídek dobytka a masa;
veterinární dohled při dobytčích trzích v Litovli. Zpráva z
17. 6. 1901 (6)
152/ Vrácení zlatého záslužného kříže s korunou po zemřelém
faráři a děkanovi v Litovli Florianu Millerovi. Zpráva z 14.
6. 1901 (5)
154/ Soupis hlášených elementárních škod na polnostech,
plodinách a hospodářských budovách v okrese Litovel. Zpráva z
14. 6. 1901 (4)
161/ Výkaz počtů obyvatel obcí, ve kterých se nacházejí
státní úřady. Zpráva z 15. 6. 1901 (3)
163/ Vyšetřování desátníka Franze Köglera pro viditelné
nošení červeného karafiátu na sociálně-demokratické slavnosti
konané dne 26. 5. 1901 v Mohelnici. Přípis zeměbraneckého
soudu Krakov z června 1901 (2)
164/ Vyhlášení subskripce na rakouskou státní rentovou
půjčku. Oběžníky, výnosy a zprávy z června 1901 (19)
189/ Koncentrace části četnictva litovelského okresu v
Salzburgu. Přípis VČO Olomouc z 6. 7. 1901 (1)
193/ Generální vizitace olomouckého arcibiskupa v obci
Pňovicích. Zpráva z 11. 7. 1901 (2)
210/ Soupis škod na hospodářských polních kulturách
způsobených krupobitím a povodní v obcích Bílé Lhotě,
Pateříně, Měníku, Červené Lhotě, Hrabí a Řimicích. Výnos z
28. 7. 1901 (61)
220/ Drechsler Anton, rada Řádu německých rytířů a hofmistr v
Horní Dlouhé Loučce, návrh na udělení vyznamenání. Zpráva z
8. 8. 1901 (16)
225/ Všenárodní výlet prostějovských spolků konaný dne 11. 8.
1901 do Suchdola a do Jednova - opatření proti národnostním
třenicím. Výnos OH Litovel z 10. 8. 1901, výtisk
prostějovských "Hlasů z Hané" č. 63 ze dne 7. 8. 1901 (6)
252/ Vyšetřování stížnosti na Wilhelma Bukovského, velitele
četnické stanice v Bouzově, pro nepodání hlášení o příjezdu
moravského místodržitele hraběte Žerotína na hrad Bouzov.
Přípis VČO Olomouc z 20. 9. 1901 (4)
257/ Vyšetřování úmrtí majora v.v. Julia Gastgeba z
Fichtenzweigů v Bouzově. Přípis správy velkostatku Řádu
německých rytířů na Bouzově z 16. 9. 1901 (11)
263/ Slavnost otevření první třídy české reálky v Litovli bezpečnostní opatření. Zpráva z 19. 9. 1901, č. 11 a 17
"Litovelských novin", roč. 1901 (15)
288/ Oznámení příjezdu arcivévody Evžena na Bouzov. Četnická
relace stanice Bouzov z 1. 10. 1901 (1)
312/ Intervenční hlášení o průběhu schůze v Německém domě v
Litovli pořádané dne 13. 10. 1901 za účasti poslance říšské
rady Hugo Albrechta. Zpráva z 14. 10. 1901 (4)
315/ Sendler Anton z Brna, agitátor hnutí "Pryč od Říma!"
provádění agitace v Uničově a okolí. Výnos z 14. 10. 1901 (1)
317/ Zákaz konání veřejné spolkové schůze pořádané Politickým
spolkem pro severní Moravu v Olomouci dne 20. 10. 1901 v
Nákle. Výnos OH Litovel z 17. 10. 1901 (23)
Strana 122/606
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
329/ Intervenční hlášení o průběhu veřejné schůze Politického
spolku pro severní Moravu konané dne 20. 10. 1901 v Nákle.
Úřední záznam z 21. 10. 1901 (3)
334/ Musil Eduard z Jesence, posudek k jeho žádosti o místo v
bosensko-hercegovské celní a finanční stráži. Zpráva z 28.
10. 1901 (6)
339/ Zrušení konfiskace periodického tiskopisu "Litovelské
noviny" č. 20 roč. 1901 pro obsah článku "Koho stíhat".
Přípis státního návladního v Olomouci z 25. 10. 1901 (4)
344/ Intervenční hlášení o průběhu lidového shromáždění
pořádaného Politickým spolkem pro severní Moravu v Olomouci v
sále "Záložny" v Litovli dne 27. 10. 1901 na téma "O
politické situaci". Úřední záznam z 28. 10. 1901 (4)
389/ Bratři Gustav a Josef Ulrichovi ze Smečné, žádost o
uznání jejich zděděného rytířského šlechtického stavu přezkoumání pravosti a hodnověrnosti dokumentů vydaných v
Uničově. Zpráva z 26. 10. 1901 (23)
409/ Disciplinární řízení s daňovým výběrčím Janem Šamšulou z
Konice. Zpráva z 21. 12. 1901 (2)
411/ Přepadení Emílie Nedoluhové z Litovle neznámým mužem na
okružní promenádě v městských sadech. Četnická relace stanice
Litovel z 9. 12. 1901 (4)
427/ Změna v začlenění politického okresu Litovel do obvodu
pro umělecké a historické památky. Výnos z 23. 12. 1901 (2)
431/ Ohlašování živností českou stranou ve městě Litovli a
hlídkování před vchodem budovy OH. Zpráva z 31. 12. 1901 (2)
7/ Dislokační tabulky četnictva platné od 1. 1. 1902. Přípis
ZČV Brno z 1. 1. 1902 (4)
52/ Periodický tiskopis "Volkswacht" vycházející v Šumperku,
konfiskace č. 7 ze dne 13. 2. 1902 pro obsah článku
"Arcivévoda Rainer slaví dne 20. t.m. jubileum". Přípis OH
Šumperk z 14. 2. 1902 (1)
82/ Výkazy přímých daní předepsaných v jednotlivých obcích
politického okresu Litovel na rok 1901. Výnos z 19. 4. 1902
(52)
84/ Zákaz divadelních představení pořádaných odborovým
spolkem textilních dělníků v Nemrlově. Výnos z 22. 3. 1902
(2)
99/ Cagaš Albín a Procházka Wilhelm, městští strážníci v
Litovli, suspendování pro přestupky ve službě. Zpráva z 3. 4.
1902 (2)
100/ Události kolem slavnosti otevření německé mateřské školy
v Litovli konané dne 22. září 1901 - výtržnosti a násilnosti
na náměstí v Litovli (zpustošení fasády a vybití oken
"Záložny" Němci a jejich srážka s českým obyvatelstvem města,
vyklizení náměstí četnictvem a vojskem). Výnosy, zprávy,
přípisy a četnické relace ze září 1901 až dubna 1902 (325)
101/ Nové objevy v krápníkových jeskyních v Mladči. Výnos z
2. 4. 1902 (3)
102/ Agitace pro podporu svépomocného "Spolku rakouských
národů ve Vídni". Přípisy, zprávy a výnosy z června 1901 až
dubna 1902 (30)
107/ Stav nouze mezi domáckými tkalci na Moravě. Oběžníky,
výnosy a zprávy z dubna 1902 (94)
110/ Periodický tiskopis "Nordmährische Rundschau" vydávaný v
Uničově, konfiskace č. 12 ze dne 23. 3. 1902. Přípis státního
návladního v Olomouci z 15. 4. 1902 (2)
116/ Intervenční hlášení o průběhu dělnického shromáždění v
Uničově konaného dne 20. 4. 1902 pod heslem "Politická
situace a 1. máj." Úřední záznam z 21. 4. 1902 (3)
120/ Projev poslance říšské rady Hugo Albrechta na voličské
schůzi dne 26. 4. 1902 v "Německém domě" v Litovli. Zpráva z
27. 4. 1902 (1)
Strana 123/606
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1901
karton 22
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
126/ Interpelace poslanců říšské rady Hybeše a spol. ve věci
postupu politických úřadů na Moravě při pátrání po činnosti
členů politických spolků - vyjádření. Zpráva z 4. 5. 1902 (9)
130/ Obuvnický kurs pořádaný živnostenským spolkem v Litovli,
spor o prosazení vyučování v české nebo německé řeči. Zpráva
z 28. 6. 1902 (18)
165/ Interpelace poslanců říšské rady Albrechta, Dr. Chiariho
a spol. ve věci stížnosti na geometra Sekoru pro uveřejnění
jeho úředních hodin na úřední tabuli pouze v české řeči.
Zpráva z 16. 6. 1902 (4)
166/ Útěk dvou cikánů zatčených pro krádeže při jejich
eskortování k okresnímu soudu v Konici a střelba po
prchajících. Četnická relace OČV Litovel z 15. 6. 1902 (2)
167/ Periodický tiskopis "Selská stráž" vydávaný v Chořelici,
zabavení č. 21 ze dne 23. 5. 1903. Sdělení OH Litovel z 22.
5. 1903 (2)
168/ Periodický tiskopis"Nordmährische Rundschau" vydávaný v
Uničově, č. 47 ze dne 24. 11. 1901, otevřený dopis ministru
spravedlnosti se stížností na jednání tiskové cenzury vůči
uvedenému listu. Výnos z 15. 6. 1902, výtisk uvedených novin
(21)
181/ Sčítání lidu k 31. 12. 1900, vyjádření k interpelaci
poslanců Dr. Šíleného a spol. o nesprávnostech při určování
národnosti sčítaných obyvatel na okrese Litovel. Výnosy,
zprávy a úřední záznamy ze srpna 1901 až července 1902 (55)
183/ Interpelace poslanců říšské rady Skály a spol. v
záležitosti údajné německé nacionální agitace na konickém
soudním okrese. Výnos z 2. 7. 1902, olomoucké noviny "Pozor"
č. 31 ze dne 17. 3. 1900 (46)
185/ Eschner Josef z Konice, žádost o náhradu utrpěných škod
na investovaném obchodním kapitále v jižní Africe při búrské
válce. Výnos z 3. 7. 1902 (16)
194/ Školní oslava v německé obecné a měšťanské škole v
Litovli, hraní písně "Hej Slované" českou kapelou před školní
budovou. Zpráva z 15. 7. 1902 (2)
198/ Náhrada za obstarávání záležitostí v přeneseném oboru
působnosti poskytovaná obcím od státu. Zpráva z 31. 7. 1902
(7)
203/ Hlášení o průběhu lidové slavnosti konané dne 20. 7.
1902 českými spolky v Litovli. Zpráva z 21. 7. 1902 (1)
210/ Vrácení stříbrného záslužného kříže s korunou po
zemřelém nadučiteli v.v. Franzi Seidlovi z Mohelnice. Zpráva
z 24. 7. 1902 (1)
211/ Mach Elisabeth, předčasně pensionovaná učitelka, dotaz
na její údajnou agitátorskou činnost. Výnos z 25. 7. 1902,
pozitivní zpráva (3)
218/ Hlášení o průběhu hasičské slavnosti konané dne 10. 8.
1902 v Litovli. Zpráva z 10. 8. 1902 (9)
227/ Zajic Franz, sochař z Uničova, obdarování zlatými
hodinkami od arcivévody Evžena při vojenském cvičení. Výnos
OH Litovel z 18. 8. 1902 (3)
233/ Sendler Anton a Hoffmann Johann z Brna, zavedení
trestního řízení pro neoprávněné konání shromáždění ve Lhotě
u Konice dne 26. 12. 1901 pod heslem "Pryč od Říma!" Zpráva z
11. 9. 1902 (13)
236/ Memorandum starostů obcí politického okresu Litovel se
stížností na jednání okresního hejtmana zejména v
národnostních otázkách. Výnos z 29. 8. 1902 (22)
241/ Sbírková akce pro nadační stipendia žáků námořní
akademie v Rjece. Výnosy, oběžníky, přípisy a dopisy z
července a srpna 1902 (29)
244/ Místní skupina německého buršáckého sdružení v Brně,
prohlídka hradu Bouzova. Četnická relace stanice Bouzov z 9.
Strana 124/606
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 23
1902
karton 24
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
9. 1902 (1)
254/ Interpelace poslanců Albrechta a spol. ve věci nešvarů
na městském policejním úřadu v Litovli - propuštění městských
strážníků pro přestupky ve službě. Výnosy, přípisy, zprávy a
četnické relace z května až října 1902 (45)
255/ Žádost obcí soudního okresu konického k ministerstvu
orby o poskytnutí státní podpory na zmírnění chudoby a nouze
vzniklé nedostatkem steliva a píce pro dobytek. Zprávy,
výnosy a četnické relace z června až srpna 1902 (61)
256/ Volby do říšské rady. Oběžníky, výnosy, zprávy, přípisy
a četnické relace z února 1897 až září 1902 (179)
274/ Periodický tiskopis "Selská stráž" vydávaný v Chořelici,
č. 3 z 18. 10. 1902, vyjádření k článku "Květomluva c.k.
nadporučíka". Sdělení OH Litovel z 19. 10. 1902 (8)
292/ Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli,
vyměření daně ze zisku pro nově zřízený sklad piva v Brně od
1. 3. 1901 za berní roky 1901 a 1902. Přípis berní
administrace v Brně z 3. 11. 1902 (2)
294/ Zamítnutí stížnosti na usnesení obecního výboru v
Litovli týkajícího se zrušení psaní protokolů o zasedání v
německé řeči a zavedení české řeči pro tento účel. Výnos z 3.
11. 1902 (2)
305/ Urovnání sporu mezi okresním komisařem OH v Litovli Dr.
Viktorem rytířem Fröhlichem z Fröhlichsthalu a vrchním
inženýrem Romanem Olajossym u OH Olomouc. Výnos z 8. 11. 1902
(4)
312/ Dotaz na počet a národnostní složení obyvatel obvodů
okresních soudů v Konici, Litovli a Uničově. Přípis krajského
soudu v Olomouci z 18. 11. 1902 (4)
316/ Disciplinární vyšetřování proti Johannu Schamschulovi,
daňovému výběrčímu v Konici. Zpráva z 21. 11. 1902 (5)
325/ Předložení intervenčního hlášení z tábora lidu konaného
dne 2. 12. 1902 v Uničově. Zpráva z 3. 12. 1902 (1)
332/ Interpelace poslanců Albrechta a spol. ve věci pročeské
agitace prováděné geometrem Otokarem Sekorou při posledních
volbách do zemského sněmu v Litovli. Zpráva z 19. 12. 1902
(5)
334/ Volby do zemského sněmu. Oběžníky, výnosy, zprávy a
četnické relace ze září až prosince 1902 (84)
344/ Provozování domácí výroby zboží a podomního obchodu v
obcích Jednově, Brodku u Konice, Dešné, Lhotě u Konice,
Runářově, Skřipově a Labuticích - zákonné schválení. Zpráva z
17. 12. 1902 (3)
7/ Přehled služebních úspěchů a zvláštních služeb konaných
četnickými stanicemi okresu Litovel v r. 1902. Četnická
relace OČV Litovel z 4. 1. 1903 (3)
8/ Náhrada škod způsobených povodní ve městě Litovli a okolí
dne 28. 12. 1902. Výnos OH Litovel z 13. 1. 1903 (20)
15/ Hlášení o průběhu přednášky Dr. Martina Schiana v Uničově
na téma "Luther a jeho význam pro náboženský život německého
lidu". Zpráva z 12. 1. 1903 (5)
31/ Hlášení o průběhu shromáždění příslušníků všeněmecké
strany v Uničově. Četnická relace stanice Uničov z 27. 1.
1903 (6)
35/ Volby do obecního výboru v Litovli v r. 1903 - hlášení
průběhu. Zpráva z 28. 1. 1903 (32)
39/ Upozornění na činnost agentů nizozemských loterních
podniků s příkazem k zjištění totožnosti. Oběžník z 23. 1.
1903, negativní zpráva o totožnosti Fr. Fischera z Hradečné
(3)
46/ Hlášení o výsledku volby starosty města Litovle. Zpráva z
10. 2. 1903 (2)
52/ Úřední pitva mrtvoly okresního lékaře v Litovli Dr.
Strana 125/606
1902
karton 24
1902
karton 24
1902
karton 24
1902
karton 24
1902
karton 24
1902
karton 24
1902
karton 24
1902
karton 24
1902
karton 24
1902
karton 24
1902
karton 24
1902
karton 24
1902
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
Františka Poštulky na jeho vlastní žádost projevenou v závěti
za účelem vědeckého zjištění choroby. Pitevní protokol sanit.
asistenta Dr. Eysselta šl. Klimpély v Litovli z 6. 2. 1903
(5)
55/ MUDr. Smyčka Jan, městský lékař v Litovli, přijetí
čestného úřadu konzervátora ústřední komise pro umělecké a
dějepisné památky s působností pro politické okresy Litovel,
Zábřeh, Šumperk a Rýmařov. Zpráva z 1. 3. 1903 (5)
57/ Upozornění na uveřejňování inzerátů v uničovských
novinách "Nordmährische Rundschau" nabízejících fušeřské
léčebné kúry nebo prostředky. Přípis státního návladního v
Olomouci z 17. 2. 1903 (3)
73/ Gustav rytíř v. Neumann, architekt ve službách knížete
Liechtenštejna, návrh na udělení vyznamenání za zásluhy.
(m.j. za stavbu kaple v Pískově). Zpráva z 30. 3. 1903 (5)
75/ Interpelace poslance Reichstädtera a spol. v záležitosti
nepřístojného jednání se stranami, politického agitátorství a
nekorektního chování Rudolfa Vybírala, kancelisty okresního
soudu v Litovli. Přípis krajského soudu v Olomouci z 13. 3.
1903, sdělení OH Litovel (4)
76/ Odvedenci ze Senice na Hané, vyšetřování demonstrativního
hraní, písně "Hej Slované" kapelou z Loučky před budovou OH v
Litovli. Úřední záznam z 21. 3. 1903 (5)
78/ Veřejné lidové shromáždění v Oskavě proti uvalení
vysokého cla na potraviny. Výnos z 18. 3. 1903 (4)
88/ Interpelace poslanců Dr. Kerna a spol. ve věci obchodu s
máslem, sýry a sádlem (smíchání margarinu a másla a prodávání
této směsi jako čistého másla). Oběžník z 24. 3. 1903, zpráva
OH Litovel (3)
96/ Odpověď na dotaz státního návladního v Olomouci, zda
nedošlo po konání evangelických bohoslužeb v Uničově OH v
Litovli nějaké udání. Výnos z 7. 4. 1903, zpráva OH Litovel
(3)
106/ Intervenční hlášení o průběhu veřejného spolkového
shromáždění konaného "Pokrokovým spolkem politickým pro
Moravu v Olomouci" v sále "Záložny" v Litovli. Úřední záznam
z 5. 4. 1903 (3)
109/ Intervenční hlášení o průběhu putovního shromáždění
"Německého nacionálního spolku pro Rakousko" konaného v
Rotterově hostinci v Dolní Dlouhé Loučce. Úřední záznam z 6.
4. 1903 (9)
111/ Večer na rozloučenou konaný místní skupinou Svazu Němců
severní Moravy v Uničově - zjištění počtu členů uvedeného
spolku. Četnická relace stanice Uničov z 25. 4. 1903 (3)
126/ Nálezy letáků "Zdražení chleba na obzoru!" v Oskavě dne
17. 4. 1903. Zpráva z 18. 4. 1903, výtisk letáku připojen (3)
138/ Interpelace poslanců v záležitosti národnostních nesvárů
vyvolávaných německým personálem státních úřadů v Litovli.
Výnosy a zprávy z června 1902 až května 1903 (23)
144/ Oznámení termínu konání uzavřeného shromáždění
tělocvičným spolkem (Turnverein) v Uničově pro členy a
pozvané hosty. Četnická relace stanice Uničov z 28. 4. 1903
(3)
151/ Zjištění architektonické hodnoty stavby kaple v Pískově.
Výnos z 28. 4. 1903 (7)
158/ Interpelace poslanců Reichstädtera a spol. v záležitosti
nesprávného jednání některých státních úředníků v Litovli.
Sdělení OH Litovel z 19. 5. 1903 (8)
168/ Halma Franz, geometr v Zábřehu n. M., vyšetřování jeho
obvinění m. j. z agitace pro stěhování Němců do Litovle.
Přípis OH Litovel z 27. 5. 1903 (5)
172/ Rozkaz k soustředění části četnictva litovelského okresu
do Lipníka n. B. při příležitosti tamní sokolské slavnosti.
Strana 126/606
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
Přípis VČO z 27. 5. 1903 (1)
175/ Stížnost na údajnou snahu o záměnu daňové knížky na
berním úřadu v Litovli - vyšetřování. Zpráva z 10. 6. 1903
(9)
183/ Vyjádření k článku o zneužívání starostů obcí OH v
Litovli k vyšetřování obchodních styků místních hostinských a
obchodníků - Selská stráž, č. 24 ze dne 13. 6. 1903. Výnos z
12. 9. 1903, výtisk uvedených novin (8)
189/ Hlášení o průběhu přednáškového večera konaného
evangelickou církví v Litovli dne 19. 6. 1903. Zpráva z 19.
6. 1903 (5)
191/ Generální vizitace farností na Litovelsku olomouckým
arcibiskupem. Četnická relace stanice Litovel z 26. 6. 1903
(31)
193/ Konfiskace periodického tiskopisu "Moravský sever", č.
27 ze dne 26. 6. 1903 pro obsah článku "Dvojí loket".
Četnická relace OČV Litovel z 22. 7. 1903 (5)
195/ Intervenční hlášení o průběhu sociálně-demokratického
shromáždění v Uničově konaného dne 1. 7. 1903. Zpráva z 3. 7.
1903 (9)
196/ Fehr Ludwig, knihtiskař v Uničově, předložení povinného
výtisku periodického tiskopisu "Deutscher Volksruf", č. 9 ze
dne 1. 7. 1903. Úřední záznam z 30. 6. 1903, výtisk uvedených
novin (6)
201/ Interpelace poslanců Svozila a spol. ve věci napjatých
nacionálních poměrů na úřadech v Litovli, Uničově, Mohelnici,
Zábřeze n. M., Moravské Třebové a Konici - soudní potrestání
vrchního komisaře finanční stráže Johanna Pirschla z Litovle.
Přípis OH Litovel z 9. 7. 1903 (9)
206/ Hlášení o průběhu shromáždění akcionářů rolnického
cukrovaru v Uničově konaného dne 11. 7. 1903. Četnická relace
stanice Uničov z 13. 7. 1903 (3)
211/ Rozkaz k soustředění části četnictva litovelského okresu
v Hranicích při příležitosti tamních obecních voleb. Přípis
VČO Olomouc z 13. 7. 1903 (1)
221/ Honsa Franz, vrchní berní inspektor v Litovli,
vyšetřování jeho nepatřičného chování na pohřbu
zeměbraneckého evidenčního asistenta Hlavína. Zpráva z 1. 9.
1903 (12)
231/ Odhalení pomníku císaře Josefa II. v Brodku u Konice.
Zpráva z 27. 7. 1903 (8)
239/ Informace o chystaném lidovém shromáždění v Uničově s
přednáškou na téma "Privilegia parlamentu a všeobecné, rovné
a tajné hlasovací právo." Zpráva z 5. 8. 1903 (3)
257/ Rozkaz k soustředění části četnictva litovelského okresu
v Budišově nad Budišovkou. Přípis OČV Litovel z 1. 9. 1903
(1)
266/ Periodický tiskopis "Selská stráž" vydávaný v Chořelici,
vrácení č. 30 ze dne 25. 7. 1903 s článkem "Sebevraždy v
olomoucké posádce". Přípis velitelství I. armádního sboru
Krakov z 28. 9. 1903 (4)
271/ Vysvěcení nově vybudovaného kostela v Bílsku. Zpráva z
2. 10. 1903 (8)
277/ Informace o příjezdu dvou zástupců všeobecného německého
školského spolku z Vratislavi do Litovle a jejich pobytu v
litovelském "Německém domě". Četnická relace stanice Litovel
z 28. 9. 1903 (1)
287/ Interpelace poslanců Dr. Ondřeje Přikryla a spol. ve
věci neobsazení uvolněného učitelského místa na obecné škole
v Bílsku - vyjádření. Zpráva z 9. 10. 1903 (9)
288/ Vyšetřování údajného stavu nouze v Dětřichově. Zpráva z
8. 10. 1903 (4)
289/ Informace o příjezdu arcivévody Evžena na Bouzov.
Strana 127/606
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
Četnická relace stanice Bouzov z 19. 10. 1903 (3)
298/ Obecní výbor města Litovle - rezoluce odeslaná klubu
českých poslanců na podporu jejich snahy o změnu zemského
zřízení a volebního řádu markrabství moravského i o obnovení
státoprávního významu českých zemí. Výnos z 31. 10. 1903,
noviny "Selská stráž" č. 42 ze dne 17. 10. 1903 (5)
303/ Požár ve skladu v domě sousedícím s budovou OH v Litovli
- poděkování za horlivost při hašení požáru kominíkovi a
sboru dobrovolných hasičů. Výnos z 3. 3. 1902 (4)
307/ Hlášení o průběhu všeněmeckého shromáždění v Uničově
konaného dne 18. 10. 1903. Četnická relace stanice Uničov z
25. 10. 1903, č. 43/1903 novin "Nordmährische Rundschau" (4)
313/ Intervenční hlášení o průběhu tábora lidu v Dolní Dlouhé
Loučce konaného dne 8. 11. 1903. Úřední záznam z 9. 11. 1903
(4)
319/ Jordan Eduard, četník na stanici v Litovli, udělení
veřejné pochvaly za pronásledování a dopadení pachatele
krádeže v pivovaru v Litovli. Přípis VČO Olomouc z 15. 11.
1903 (1)
321/ Interpelace poslanců Dr. Fuchse a spol. ve věci
závadného úřadování pojišťovacího agenta Josefa Springera z
Brníčka - vyjádření. Zpráva z 24. 11. 1903 (3)
328/ Reibhorn August Gabriel, ševcovský pomocník, zatčení v
Litovli pro potulku a urážku hlavy státu. Protokol o výslechu
jmenovaného četnickou stanicí Litovel z 24. 11. 1903 (3)
6/ Přehled dosažených služebních úspěchů a zvláštních služeb
konaných četnickými stanicemi politického okresu Litovel v r.
1903. Četnická relace stanice Litovel z 31. 12. 1903 (1)
9/ Vyjádření k článku "Projevy našich měst" v olomouckých
novinách "Pozor" č. 3 ze dne 4. 1. 1904 o souhlasu
představenstva města Litovle s projevy říšských poslanců Dr.
Kramáře, Dr. Pražáka a Dr. Stránského k císaři Františku
Josefovi I. ze dne 16. 12. 1903. Zpráva z 5. 1. 1904, výtisk
novin "Pozor" (4)
15/ Vysvětlení ke stížnosti OH v Litovli na doručování
listovních zásilek s poškozeným uzavřením nebo úplně
otevřených. Přípis poštovního a telegrafního úřadu Litovel z
16. 1. 1904 (6)
18/ Kaspar Albert, četník narozený v Medlově, vyšetřování
motivu jeho sebevraždy zastřelením. Přípis zeměbraneckého
soudu v Krakově z 12. 1. 1904 (2)
35/ Zatčení Josefa Handla pro žebrotu a potulku v
Nasobůrkách. Četnická relace stanice Litovel z 10. 2. 1904
(2)
47/ Oznámení, že až do případného vydání příslušného nařízení
MM v Brně nemá být proti event. usnesením obecních
zastupitelstev týkajícím se přání úspěchů ruským zbraním
zatím nijak zakročováno. Výnos z 26. 2. 1904 (5)
51/ Vyšetřování nekorektního chování okresního komisaře OH
Litovel Dr. Viktora rytíře Fröhlicha z Fröhlichsthalu
vyvolávajícího nevoli mnohých stran. Úřední záznam z 5. 3.
1904 (75)
54/ Vyjádření k dotazu týkajícímu se vysokého zdanění prodeje
výrobků domáckého průmyslu podomními obchodníky. Výnos z 29.
2. 1904 (8)
72/ Stav nouze v obcích Hrochov, Suchdol a Maleny Stražisko. Zpráva z 23. 3. 1904 (2)
78/ Vyšetřování stížnosti na úředníky OH Litovel Dr. Adolfa
šlechtice Klimpélyho, zdravotního koncipienta, a Dr. Rudolfa
Koláře a Jaroslava Friedricha, místodržit. konceptní
praktikanty, pro nepatřičné a pověst politického úřadu
poškozující chování v úřadu i mimo něj. Výnos z 23. 3. 1904
(26)
Strana 128/606
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1903
karton 24
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
82/ Oznámení o konání uzavřeného shromáždění spolku
katolických tovaryšů svolaného varhanářem Wilhelmem Braunerem
do spolkového domu v Uničově. Zpráva z 1. 4. 1904 (2)
88/ Dr. Adolf Eysselt šlechtic Klimpély, vyšetřování případu
jeho urážlivého chování vůči okresnímu komisaři Dr. Viktoru
Fröhlichovi rytíři z Fröhlichsthalu. Výnos z 14. 4. 1904 (11)
95/ Navržení městského lékaře Dr. Jana Smyčky na uvolněný
čestný úřad konzervátora památek. Přípis OH Olomouc z 21. 4.
1904, sdělení OH Litovel (2)
98/ Povinnost úředníků berního úřadu v Litovli účastnit se
podle pokynů okresního hejtmana v Litovli veřejných oslav
státních a církevních svátků. Zpráva z 28. 5. 1904 (61)
99/ Berní referát OH v Litovli, přemístění z domu č. 171 do
domu č. 195. Přípis ZFŘ Brno z 23. 4. 1904 (18)
133/ Periodický tiskopis "Selská stráž" vycházející v
Chořelici, kritika jednání okresního komisaře Ernsta Šafranka
z OH Litovel při úředním dnu v Konici v článku "Troufalost
úředníků za vlády neutrální" v č. 23 ze dne 4. 6. 1904.
Zpráva z 16. 6. 1904 (6)
137/ Příjezd arcivévody Evžena na Bouzov dne 14. 6. 1904.
Četnická relace stanice Bouzov z 14. 6. 1904 (1)
146/ Projev poslance moravského zemského sněmu Svozila na
shromáždění na radnici v Konici dne 19. 6. 1904. Četnická
relace stanice Konice z 26. 6. 1904 (4)
150/ Návrh na zesílení početního stavu četnictva buď na
stanici v Bílé Lhotě nebo Troubelicích (Hradečné), případně
na zřízení četnické stanice v Přemyslovicích. Přípis VČO
Olomouc z 28. 6. 1904 (2)
154/ Zjištění výše nákladů na zřízení účastnické telefonní
stanice na OH v Litovli. Zpráva z 1. 7. 1904 (1)
164/ Honsa Franz, vrchní berní inspektor v Litovli,
vyšetřování jeho nezákonného a nedisciplinovaného služebního
jednání. Zpráva z 21. 8. 1904 (6)
174/ Prohlídka hradu Bouzova moravským místodržitelem
hrabětem Žerotínem společně s jeho sestrou Zdeňkou. Četnická
relace stanice Bouzov z 7. 8. 1904 (1)
177/ Občanská záložna v Troubelicích, zaps. společenstvo s
ručením neomezeným, schůze vkladatelů s jednáním o sanaci
záloženských dluhů. Výnos z 12. 8. 1904 (18)
182/ Informace o Ludwigu Gregorovi, nájemci lékárny v
Litovli. Úřední záznam z 29. 8. 1904 (1)
187/ Slavnostní vysvěcení budovy obecní reálky v Litovli
olomouckým arcibiskupem dne 11. 9. 1904. Zpráva z 26. 8. 1904
(2)
200/ Spolkové shromáždění Unie textilních dělníků v Rakousku,
místní skupiny v Nemrlově - intervence úředníka OH Litovel
Dr. Koláře. Zpráva z 2. 9. 1904 (5)
202/ Informace k článku "Vojenské protiněmecké nepřátelství"
v periodickém tiskopise "Nordmährische Rundschau"
vycházejícím v Uničově ze dne 11. 9. 1904. Zpráva z 15. 9.
1904 (3)
205/ Přeložení četnické stanice z Troubelic do Hradečné a
zřízení četnické stanice v Přemyslovicích. Výnos z 25. 9.
1904 (32)
212/ Sociálně-demokratické lidové shromáždění konané 29. 8.
1904 v Uničově proti zdražování potravin. Zpráva z 26. 9.
1904 (11)
219/ Jednodenní pobyt arcivévody Evžena na hradě Bouzově.
Četnická relace stanice Bouzov z 7. 10. 1904 (1)
250/ Vrácení uničovských novin "Nordmährische Rundschau" č.
37. Přípis zeměbraneckého velitele v Josefově z 9. 12. 1904,
výtisk uvedených novin (8)
3/ Účast učitelstva litovelského okresu na duchovních
Strana 129/606
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1904
karton 25
1905
karton 26
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
cvičeních na Velehradě. Zpráva z 4. 1. 1905, četnická relace
stanic okresu Litovel (19)
6/ Spolek vojenských vysloužilců v Přemyslovicích, slavnost
svěcení spolkového praporu. Zpráva z 8. 1. 1905, plakát a
pozvánky (41)
18/ Valná hromada členů záložny v Troubelicích - finanční
sanační akce. Výnos z 21. 1. 1905 (6)
23/ Interpelace poslanců Albrechta a spol. k ministru vnitra
ve věci nerovnoprávného jednání českého obecního
zastupitelstva města Litovle s německou menšinou. Výnos z 27.
1. 1905 (38)
24/ Dotaz na osobní data, majetkové poměry a obchodní činnost
nájemce lékárny v Litovli Ludwiga Gregora. Přípis německého
císař. konzulátu v Brně z 31. 1. 1905, sdělení OH Litovel (2)
36/ Stížnost Franze Staffy ze Skřípova na zdravotní službu ve
zdravotním obvodě Skřípov - Brodek u Konice. Zpráva z 24. 2.
1905 (15)
59/ Konfiskace periodického tiskopisu "Nordmährische
Rundschau" vycházejícího v Uničově, č. 12 ze dne 19. 3. 1905.
Zpráva z 26. 3. 1905 (8)
79/ Odepření potvrzování četnických služebních knížek
starosty českých obcí na Konicku z důvodu, že jsou psány v
německém jazyce. Úřední záznam z 22. 5. 1905 (21)
85/ Sbor dobrovolných hasičů v Dešné, udělení podpory ve výši
100 K císařem Františkem Josefem I. Výnos z 7. 5. 1905 (7)
86/ Sbor dobrovolných hasičů v Cholině, zamítnutí žádosti o
udělení podpory císařem Františkem Josefem I. Výnos z 16. 5.
1905 (3)
100/ Příkaz ke sledování činnosti mezinárodních organizací
zabývajících se propagandou myšlenek antimilitarismu a
organizování generální stávky. Negativní zpráva z 26. 6. 1905
(19)
102/ Sbor dobrovolných hasičů ve Třech Dvorech, zamítnutí
žádosti o udělení podpory císařem Františkem Josefem I. Výnos
z 8. 6. 1905 (4)
110/ Sbor dobrovolných hasičů v Bílé Lhotě, zamítnutí žádosti
o udělení podpory císařem Františkem Josefem I. Zpráva z 23.
6. 1905 (4)
111/ Hoditschke Hans, redaktor novin "Nordmährische
Rundschau" v Uničově, stížnost proti zavedení povinného
vyučování v české řeči na obecním gymnasiu v Uničově. Výnos z
21. 6. 1905 (12)
124/ Sbor dobrovolných hasičů v Bílsku, zamítnutí žádosti o
udělení podpory císařem Františkem Josefem I. Výnos z 13. 7.
1905 (3)
134/ Hoditschke Hans, redaktor novin "Nordmährische
Rundschau" v Uničově, zamítnutí odvolání proti rozhodnutí
obecního výboru v Uničově o zavedení povinného vyučování v
české řeči na uničovském gymnasiu. Výnos z 27. 7. 1905 (16)
139/ Vyšetřování obsahu podvodného dopisu, který obdržel ObÚ
v Dolní Libině ze Španělska. Přípis OH Litovel z 5. 8. 1905
(2)
152/ Stávka v Moravské Třebové - rozkaz k soustředění části
četnictva litovelského okresu. Přípis VČO Olomouc z 29. 8.
1905 (1)
165/ Tábor lidu svolaný sborem starostů litovelského okresu
na den 3. 9. 1905 na náměstí v Litovli. Zpráva z 4. 9. 1905,
opis resoluce a plakát (13)
172/ Revize obecních účtů a jmění obce Olbramic. Výnos
moravského zemského výboru v Brně z 18. 9. 1905 (4)
179/ Veřejné shromáždění svolané Pokrokovým spolkem
politickým pro Moravu v Olomouci na 15. 10. 1905 do sálu
"Záložny" v Litovli - hlášení průběhu. Zpráva z 16. 10. 1905
Strana 130/606
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
(15)
183/ Příjezd arcivévody Evžena na Bouzov. Zpráva z 31. 10.
1905 (2)
185/ Rozkaz k soustředění části četnictva litovelského okresu
do Lipníku n. B. Přípis VČO Olomouc z 3. 11. 1905 (1)
199/ Vlastenecký zemský a dámský výpomocný spolek Červeného
kříže pro Moravu v Brně, pomoc při zajištění obnovení
činnosti pobočky v Litovli. Sdělení OH Litovel z 1. 12. 1905
(4)
201/ Sociálně-demokratické hnutí na litovelském okrese v
listopadu 1905. Zprávy, výnosy, četnické relace, přípisy,
letáky a telegramy z listopadu 1905 (27)
214/ Konfiskace novin "Nordmährische Rundschau" vycházejících
v Uničově pro obsah článku "Im Stande der Gnade" v č. 51 z
17. 12. 1905. Zpráva z 23. 12. 1905 (10)
217/ Obec Náklo, žádost o zřízení četnické stanice. Výnos OH
Litovel z 29. 12. 1905 (4)
3/ Předpisný seznam veškerých přímých daní za rok 1904
placených obcemi zařazenými při volbách do říšské rady do
voličské kategorie měst. Výnos ministerstva financí z 23. 12.
1905, zpráva (16)
27/ Obec Stražisko a osada Růžov u Přemyslovic, zamítnutí
jejich žádosti o udělení podpory ze státních prostředků na
likvidaci škod způsobených pustošivým krupobitím dne 27. 6.
1905. Výnos z 26. 1. 1906 (32)
33/ Úřední lékařské zprávy o léčení případů kreténismu v
okrese Litovel. Zpráva z 15. 1. 1906 (8)
42/ Stížnost na vystavení stvrzenky v české řeči pro stranu
německé národnosti berním úřadem v Uničově. Zpráva z 12. 2.
1906 (4)
44/ Obec Měrotín, vrácení tabely katastru obce Měrotína pro
pozemkovou daň na rok 1906 se stížností na německé znění
křestních jmen a komolení příjmení obyvatel. Přípis BÚ
Litovel z 28. 4. 1906 (18)
51/ Státní úřady v politickém okrese Litovel, zjištění
používaného jazyka ve znění nápisů na úředních vývěsních
štítech, tabulích a v textech razítek. Zpráva z 18. 2. 1906
(10)
53/ Vyjádření k jazykové úpravě znění úředních tiskopisů u
politických úřadů. Zpráva z 28. 2. 1906 (3)
55/ Vlastenecký zemský a dámský výpomocný spolek Červeného
kříže na Moravě, žádost o zajištění obnovy činnosti pobočky
spolku v Litovli. Přípis uvedeného spolku v Brně z 11. 2.
1906 (2)
56/ Vlastenecký zemský a dámský výpomocný spolek Červeného
kříže na Moravě, odbočka Litovel, předání spolkového majetku
po odstoupení pokladní z funkce. Přípis předsednictva
uvedeného spolku v Brně z 11. 2. 1906 (3)
66/ Vlastenecký zemský a dámský výpomocný spolek Červeného
kříže na Moravě, předání spolkového jmění pobočky Litovel.
Přípis uvedeného spolku z Brna z 22. 2. 1906 (2)
72/ Interpelace poslanců Josefa Svozila a spol. ve věci
německé nacionální agitace prováděné úředníky německé
národnosti v berním úřadu v Litovli - vyjádření. Zpráva z 15.
3. 1906 (4)
114/ Protest proti výlučnému uvedení nápisu na dveřích
kanceláře berního úřadu v Litovli v českém jazyce se žádostí
o uvedení tohoto nápisu rovněž v jazyce německém. Dopis
továrníka Karla Mekisky z Litovle z 13. 4. 1906 (2)
129/ Dělnický 1. máj v ostravském kamenouhelném revíru rozkaz k soustředění části četnictva litovelského okresu v
Moravské Ostravě. Přípis VČO Olomouc z 25. 4. 1906 (1)
143/ Sbor dobrovolných hasičů v Kozově, udělení podpory ve
Strana 131/606
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1905
karton 26
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
výši 100 K císařem Františkem Josefem I. Výnos z 4. 4. 1906
(11)
148/ Vyjádření k žádosti o zvýšení početního stavu četníků na
stanici v Brodku u Konice na tři muže. Výnos z 10. 5. 1906
(1)
150/ Rozkaz k soustředění části četnictva okresu v Příboru.
Přípis VČO Olomouc z 12. 5. 1906 (1)
153/ Odnímání školních dětí z německé obecné školy v Litovli.
Zpráva z 17. 5. 1906 (8)
170/ Obchodníci Přichystal Josef v Senici na Hané a Vymětal
Josef v Nákle, vyjádření k jejich žádosti o vydání licence k
prodeji periodického časopisu "Lidové noviny". Zpráva z 13.
6. 1906 (3)
183/ Soustředění části četnictva litovelského okresu v
Moravské Ostravě při příležitosti příjezdu císaře Františka
Josefa I. Přípis VČO Olomouc z 20. 6. 1906 (1)
202/ Dar okresního hejtmanství v Litovli ve výši 62 K 30 h ve
prospěch majitelů vyhořelých domků při požáru ve Střeni.
Výnos OH Litovel z 8. 7. 1906 (2)
254/ Soustředění části četnictva litovelského okresu v
Mohelnici. Přípis VČO Olomouc z 24. 8. 1906 (1)
255/ Vyjádření k obsahu článku obviňujícímu kontrolora
daňového úřadu Antona Kowarzika v novinách "Selská stráž" č.
31 ze dne 4. 8. 1906. Zpráva z 26. 9. 1906 (3)
262/ Zavedení trestního řízení u okresního soudu v Olomouci
proti Františku Křenovi, tajemníku OH v Litovli, pro
přestupek urážky na cti. Výnos z 30. 8. 1906 (2)
268/ Podání návrhu na obsazení místa konzervátora uměleckých
a historických památek. Přípis OH Olomouc z 3. 9. 1906,
sdělení OH Litovel s návrhem na jmenování MUDr. J. Smyčky a
MUDr. J. Kuxe (2)
275/ Příjezd arcivévody Evžena na Bouzov a jeho pobyt v
Uničově. Četnické relace stanic v Bouzově a Uničově z 22. a
24. 9. 1906 (2)
279/ Vyjádření k článku o dodržování úředních hodin finančním
tajemníkem Honsou v Litovli v novinách "Nordmährische
Rundschau". Zpráva z 12. 9. 1906 (6)
284/ Interpelace poslanců Dr. Grosse a spol. v záležitosti
nezákonností při zápisu žáků do německé školy v Litovli vyjádření. Zpráva z 19. 10. 1906 (10)
292/ Oznámení, že do české obecné školy v Litovli byly
přijaty všechny děti, které se přihlásily k zápisu a žádnému
z nich nebylo přijetí do školy odepřeno. Zpráva z 18. 10.
1906 (10)
307/ Oznámení, že František Křen, okresní tajemník OH v
Litovli, se nemohl ze služebních příčin dostavit k soudu a
podat svou výpověď obviněného pro urážku na cti. Sdělení OH
Litovel z 8. 11. 1906 (2)
310/ Předložení rekursu místní školní rady v Litovli proti
výnosu týkajícímu se vystoupení poslanců ve věci nezákonností
při zápisu žáků do škol v Litovli. Zpráva z 10. 11. 1906 (1)
323/ Poděkování představenstvu obce Troubelic za hold císaři
Františku Josefovi I. při příležitosti zavedení telegrafní
stanice v Troubelicích. Výnos z 29. 11. 1906 (3)
329/ Interpelace poslanců Dr. Chiariho, Dr. Kindermanna a
spol. k ministru vyučování ve věci nacionální propagandy
šířené českými učiteli na Moravě - negativní vyjádření.
Zpráva z 20. 12. 1906 (5)
6/ Přehled vyslýchaných a zatčených osob a vykonaných
zvláštních služeb jednotlivými četnickými stanicemi okresu
Litovel v r. 1906. Četnická relace stanice Litovel z 10. 1.
1907 (1)
16/ Vyjádření k obsahu článku "K vlajkové výzdobě školních
Strana 132/606
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1906
karton 27
1907
karton 28
1907
karton 28
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
budov" uveřejněnému v olomouckých novinách "Deutschen
Nordmährerblatte" z 6. 1. 1907. Zpráva starosty města Uničova
z 20. 1. 1907, zpráva OH Litovel (4)
24/ Widermann František, býv. starosta městyse Bouzova,
vyznamenání zlatým záslužným křížem. Výnos z 29. 1. 1907 (20)
28/ Stávka dělnictva v Rolnickém akciovém pivovaru v Litovli.
Výnos OH Litovel z 4. 2. 1907 (7)
38/ Hnátnický Karel, prozatímní učitel obecní reálky v
Litovli, přeložení z důvodu jeho sympatií se socialistickým
dělnickým hnutím. Výnos ZŠR Brno z 9. 2. 1907, zpráva OH
Litovel (2)
40/ Protest proti odtržení soudního okresu Uničov od
politického okresu Litovel se žádostí, aby v případě
realizace tohoto odrtžení byla obec Troubelice připojena k
litovelskému okresu. Zpráva ObÚ Troubelice z 11. 2. 1907 (2)
44/ Určení volebních obvodů pro nadcházející všeobecné volby
do říšské rady. Výnos z 16. 2. 1907, zpráva OH Litovel (2)
85, 86/ Interpelace poslanců Staroštíka a spol. na zemském
sněmu v Brně ve věci připojení soudního okresu Uničov k
politickému okresu Šternberk. Výnos z 2. 4. 1907, vyjádření
OH Litovel (8)
113/ Sonntag Kuneš, redaktor "Selských listů" v Olomouci a
rodák z Lazců u Uničova, kandidatura při volbách do říšské
rady. Přípis OH Olomouc z 29. 4. 1907 (2)
121/ Sbor dobrovolných hasičů v Ponikvi, žádost o udělení
podpory k císaři Františku Josefovi I. - zamítnutí. Výnos z
2. 5. 1907 (4)
123/ Falta Čeněk, nadučitel v Ochozi, stížnost na mužstvo
četnické stanice v Konici, jež je ubytováno v jeho domě,
kvůli držení drůbeže. Přípis VČO Olomouc z 6. 5. 1907 (1)
125/ Stávka dělníků fy. Zdenko Vodička, stavitel v Uničově, s
požadavky zkrácení pracovní doby a zvýšení mezd. Četnická
relace stanice Uničov z 6. 5. 1907 (4)
157/ Hlášení o účasti 30 členů tělovýchovné organizace
"Sokol" v Litovli na sokolském sletu v Praze. Četnická relace
stanice Litovel z 11. 6. 1907 (10)
159/ Bojkot litovelských živnostníků vyhlašovaný
sociálně-demokratickými novinami "Hlas lidu" vydávanými v
Prostějově a návrh konfiskačních opatření. Přípis OH
Prostějov z 19. 6. 1907, č. 46 "Hlasu lidu" z 12. 6. 1907 (6)
176/ Dotaz na výši dělnických mezd v místě obvyklých. Přípis
ředitelství státních drah v Olomouci z 23. 6. 1907 (2)
180/ Obec Karlov, zamítnutí žádosti o udělení podpory k
císaři Františku Josefovi I. Výnos z 21. 6. 1907 (3)
186/ Obec Lazce u Uničova, žádost k císaři Františku Josefovi
I. o finanční podporu na stavbu - udělení částky 200 K. Výnos
z 21. 6. 1907 (10)
208/ Interpelace poslanců Pillicha, Kadlčáka a spol. na
zemském sněmu v Brně ve věci stavu nouze na Konicku
způsobeném vymrznutím osevů a krupobitím. Výnos z 20. 7.
1907, situační zpráva OH Litovel (4)
216/ Sbor dobrovolných hasičů v Haňovicích, zamítnutí žádosti
o udělení podpory k císaři Františku Josefovi I. Výnos z 27.
7. 1907 (5)
222/ Stávka 134 stavebních dělníků na stavbě soudní budovy v
Konici. Četnická relace stanice Konice z 7. 8. 1907 (6)
225/ Zamítnutí žádosti o poskytnutí bezúročné státní půjčky
na výstavbu domků ve Střeni zničených požárem dne 26. 6.
1906. Výnos z 11. 8. 1907 (60)
229/ Cholina, žádost o zřízení četnické stanice. Zpráva ObÚ
Cholina z 18. 8. 1907 (2)
231/ Německá ostrostřelecká společnost v Litovli, udělení
pušky vz. Mannlicher jakožto čestného daru od ministra zemské
Strana 133/606
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
obrany. Výnos z 23. 8. 1907 (2)
233/ Hofmann Johann, úředník zemského výboru v.v. z Brodku u
Konice, podvodné rozesílání agitačních dopisů pod úřední
hlavičkou obce Skřípova. Četnická relace stanice Litovel z
29. 8. 1907 (8)
239/ Odloučení soudního okresu Uničov od politického okresu
Litovel a jeho přidělení k politickému okresu Šternberk.
Výnos z 7. 8. 1907, vyjádření OH Litovel (5)
244/ Bouček Libor, truhlářský pomocník ve Skřípově,
upozornění na údajný chystaný atentát na císaře Františka
Josefa I. Výnos z 10. 9. 1907 (6)
252/ Příjezd arcivévody Evžena na Bouzov. Četnická relace
stanice Bouzov z 26. 9. 1907 (1)
258/ Tištěná instrukce organizace železničářů vyzývajících
železniční zaměstnance k pasívní resistenci - pátrání. Zpráva
z 7. 10. 1907 (7)
273/ Hlinka Andrej, suspendovaný maďarský farář, sledování
jeho přednáškového turné na Moravě. Oběžník z 30. 10. 1907
(1)
280/ Obec Pňovice, protest proti odtržení od politického
okresu Litovel a připojení k politickému okresu Šternberk.
Zpráva z 1. 12. 1907 (1)
290/ Rozkaz k soustředění části četnictva litovelského okresu
v Moravské Ostravě. Přípis VČO Olomouc z 4. 12. 1907 (1)
294/ Družstvo pro domácký průmysl krajkářský a jiné ženské
ruční práce v Konici, stavba školy pro domácký průmysl v
Konici. Přípis výšeuvedeného družstva z 13. 12. 1907 (2)
301/ Interpelace poslanců Oklešťka a spol. k ministru vnitra
ve věci znečišťování a rozbahnění toku říčky Oskavy odpadními
vodami cukrovaru v Uničově. Zpráva z 8. 1. 1908 (2)
304/ Pátrání po odesilatelích dopisu, který obdržel z Madridu
řezník a hostinský Josef Srovnal z Vilémova. Četnická relace
stanice Vilémov z 26. 12. 1907 (6)
5/ Výkaz osob zadržených a vyslýchaných četnickými stanicemi
okresu Litovel a zvláštních služeb konaných v roce 1907.
Četnická relace stanice Litovel z 6. 1. 1908 (2)
8/ Kuratorium zimní hospodářské školy v Litovli - jmenování
vládního zástupce. Zprávy, přípisy a výnosy z října 1897 až
ledna 1908 (48)
10/ Periodický tiskopis "Nordmährische Rundschau" vycházející
v Uničově, konfiskace č. 33 ze dne 18. 8. 1907 pro obsah
článku "Následník trůnu č. 2". Výnos z 9. 1. 1908, výtisk
uvedených novin (16)
20/ Novinové zprávy o údajné národnostní persekuci při řízení
voleb do okresní nemocenské pokladny v Uničově okresním
komisařem OH Litovel Rudolfem svob. pánem z Baillou. Výnos z
21. 1. 1908, výtisk časopisu "Pozor", č. 3 z 4. 1. 1908 (12)
27/ Interpelace poslanců Albrechta a spol. v záležitosti
zvolení pěti Čechů do německé místní školní rady v Litovli.
Výnos ZŠR Brno z 8. 2. 1908 (18)
34/ Pozůstalost po Karlu Przizovi, spolumajiteli
zemskodeskového statku Konice, projednávání dědictví. Zpráva
z 18. 2. 1908 (27)
41/ Plánované řízení školy pro domácký průmysl v Konici a
žádost o povolení jejího pojmenování na "Jubilejní". Výnos z
20. 2. 1908, situační plán pozemku pro stavbu uvedené školy
(18)
46/ Upozornění na neoprávněné vyžadování asistencí četnictva.
Výnos z 28. 2. 1908, zpráva OH Litovel (6)
47/ Stížnost na Aloise Šilhavého, kooperátora z Jednova vyšetřování. Zpráva z 11. 3. 1908 (6)
48/ Vyšetřování obsahu podvodného dopisu, který obdrželi
někteří občané v Litovli ze Španělska. Zpráva z 6. 3. 1908
Strana 134/606
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1907
karton 28
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
(17)
50/ Borkowetz Gottfried ing. z Uničova, udělení pruského
královského vyznamenání. Výnos z 11. 3. 1908, zpráva OH
Litovel (2)
66/ Nepokoje mezi obyvatelstvem německého ostrůvku v okolí
Brodku u Konice vyvolané působením Hanse Hofmanna z Brna,
předáka německých spolků na Moravě. Sdělení OH Litovel z 10.
4. 1908 (8)
74/ Žádost majitelů vyhořelých domků v Suchdole o poskytnutí
podpory k císaři Františku Josefovi I. Zpráva z 14. 4. 1908
(1)
77/ Jubilejní dobročinná akce pro děti při příležitosti 60.
výročí panování císaře Františka Josefa I. - nahlášení
institucí pečujících o děti. Zpráva z 17. 4. 1908 (15)
80/ Vyjádření k novinové zprávě o doplňovací volbě do odhadní
komise v Litovli. Zpráva z 17. 2. 1908 (8)
86/ Vyjádření k žádosti o udělení subvence na stavbu školy
pro domácký průmysl v Konici. Výnos z 6. 4. 1908 (3)
96/ Žádost o podporu obyvatel vyhořelých domků v Suchdole k
císaři Františku Josefovi I. - zamítnutí. Výnos z 17. 4. 1908
(11)
98/ Dělnický 1. máj - rozkaz k soustředění části četnictva
litovelského okresu do Moravské Ostravy. Přípis VČO Olomouc z
27. 4. 1908 (2)
105/ Upozornění, že tělocvičné jednoty přibírají školní děti
ke spolkovým úkonům a ke stranickým agitacím. Oběžník z 8. 5.
1908, zprávy a četnické relace (7)
106/ Žádost o přeložení četnické stanice z Vilémova do Senice
na Hané. Dopis továrníka Leopolda Kašpara, majitele strojírny
v Senici na Hané z 7. 5. 1908 (4)
116/ Obec Lipinka, žádost k císaři Františku Josefovi I. o
poskytnutí finanční podpory na stavbu silnice, zamítnutí.
Výnos z 16. 5. 1908 (4)
127/ Sbor dobrovolných hasičů ve Hvozdečku udělení podpory ve
výši 100 K císařem Františkem Josefem I. Zpráva z 16. 6. 1908
(10)
137/ Vyjádření k zamýšlenému přeložení četnické stanice z
Vilémova do Senice na Hané. Četnická relace stanice Vilémov z
11. 6. 1908 (2)
148/ Rozkaz k soustředění části četnictva litovelského okresu
v Prostějově. Přípis VČO Olomouc z 26. 6. 1908 (1)
151/ Německý císařský konzulát v Brně, dotaz na stranické
zaměření periodického tiskopisu "Selská stráž" vycházejícího
v Chořelice. Výnos z 28. 6. 1908 (4)
152/ Firma H. Whittik u. C. v Praze, nezákonný prodej
pletacích strojů nízké kvality. Oběžník z 26. 7. 1908,
pozitivní zprávy a četnické relace (8)
153/ Klíč František, poštovní expedient v Jednově, žádost o
uznání jeho služeb pro blaho obce a okolí. Dopis
výšejmenovaného z 30. 6. 1908 (2)
154/ Hubáček Jan, titulární velitel četnické stanice ve
Vilémově, nekorektní chování vůči obyvatelstvu a zneužívání
úřední pravomoci. Výnos z 27. 6. 1908 (24)
158/ Dr. Hubert rytíř z Terschů, dvorní a soudní advokát ve
Vídni, žádost o poskytnutí ochrany jeho osoby proti násilí.
Dopis výšepsaného z 13. 7. 1908 (2)
173/ Rozšiřování pomluv o zkorumpování Rudolfa svob. pána z
Baillou, místodržitelského sekretáře OH Litovel, po úředním
jednání v hostinci v Jesenci. Úřední záznam z 30. 7. 1908,
četnická relace stanice Konice (2)
176/ Vyšetřování účasti školních dětí ze Seničky na
klerikálním táboře. Zpráva z 6. 8. 1908 (2)
199/ Rozkaz k soustředění části četnictva litovelského okresu
Strana 135/606
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
v Starém Městě u Moravské Třebové. Přípis VČO Olomouc z 3. 9.
1908 (1)
201/ Přehled oslav 60. výročí panování císaře Františka
Josefa I. konaných v okrese Litovel. Zpráva z 15. 9. 1908
(12)
208/ Rozkaz k soustředění části četnictva litovelského okresu
v Úsově. Přípis VČO Olomouc z 15. 9. 1908 (1)
212/ Kvapil František z Litovle, vyšetření jeho údajné účasti
v sociálně-demokratickém hnutí. Přípis pevnostního
dělostřeleckého pluku č. 2 z 19. 9. 1908 (3)
217/ Dotaz k místodržiteli na moravském zemském sněmu podaný
poslancem Dr. Šromotou ve věci omezování výhradního českého
úřadování českých okresních školních rad. Oběžník z 27. 9.
1908, zpráva OH Litovel (2)
218/ Uničov, postavení památníku Františku Josefovi I. při
příležitosti 60. výročí jeho panování. Výnos z 24. 9. 1908,
fotografie pomníku (17)
219/ Obce Střemeníčko a Cakov, žádosti o poskytnutí podpory k
císaři Františku Josefovi I. - zamítnutí. Výnos z 12. 9. 1908
(8)
223/ Sbor dobrovolných hasičů v Bílé Lhotě, žádost o
poskytnutí podpory k císaři Františku Josefovi I. zamítnutí. Výnos z 2. 10. 1908 (4)
224/ Rozkaz k soustředění části četnictva litovelského okresu
v obci Luká. Přípis VČO Olomouc z 3. 10. 1908 (1)
235/ Oslavy 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. blahopřání šlechty z Litovelska. Zpráva z 14. 10. 1908 (4)
250/ Rozkaz k soustředění části četnictva litovelského okresu
v Úsově. Přípis VČO Olomouc z 23. 10. 1908 (1)
255/ Rozkaz k soustředění části četnictva litovelského okresu
do Přívozu. Přípis VČO Olomouc z 27. 10. 1908 (1)
258/ Sbor dobrovolných hasičů v Pateříně, žádost o udělení
podpory k císaři Františku Josefovi I. - zamítnutí. Výnos z
24. 10. 1908 (5)
260/ Rozkaz k soustředění části četnictva litovelského okresu
v Praze. Přípis VČO Olomouc z 28. 10. 1908 (1)
263/ Sbor dobrovolných hasičů ve Střemeníčku, udělení podpory
ve výši 100 K císařem Františkem Josefem I. Výnos z 6. 10.
1908 (14)
264/ Periodický tiskopis "Nordmährische Rundschau"
vycházející v Uničově, konfiskace č. 43 ze dne 25. 10. 1908.
Zpráva z 1. 11. 1908 (22)
265/ Návrh na udělení jubilejních vyznamenání při
příležitosti 60. výročí panování císaře Františka Josefa I.
Zpráva z 1. 11. 1908 (18)
270/ Babička Jan, titulární strážmistr a Langer Alois,
titulární velitel četnické stanice v Dolní Dlouhé Loučce,
udělení pochvaly za vypátrání pachatele loupeží. Přípis VČO
Olomouc z 2. 11. 1908 (2)
281/ Smékal Jaroslav, starosta obce Přemyslovic, zproštění
obžaloby pro korupci a znovunastoupení starostenského úřadu.
Výnos OH Litovel z 15. 11. 1908, osvobozující rozsudek
krajského soudu v Olomouci (29)
283/ Daumann Adolf, ředitel gymnasia v Uničově, odstoupení z
německé školní rady v Litovli. Zpráva z 16. 11. 1908 (3)
284/ Just Franz, soudní adjunkt v Konici, interpelace na
zemském sněmu ve věci jeho nevhodného chování při oslavách
jmenin císaře Františka Josefa I. Zpráva z 17. 11. 1908 (2)
305/ Oslavy dne 60. výročí panování císaře Františka Josefa
I. Oběžníky, výnosy, zprávy, telegramy a vyhlášky z listopadu
a prosince 1908 (41)
314/ Spolky vojenských vysloužilců v Litovli, Konici,
Uničově, Medlově, Skřípově a Brodku u Konice - zjištění
Strana 136/606
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1908
karton 29
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
jejich loyality vůči panovnickému domu. Zpráva z 18. 12. 1908
(6)
341/ Obec Rozvadovice - stavba kostela k 60. výročí
panovnického jubilea. Zpráva z 31. 12. 1908 (2)
6/ Rozkaz k soustředění části četnictva litovelského okresu v
Praze. Přípis VČO Olomouc z 6. 1. 1909 (1)
10/ Opětné obsazení místa funkcionáře státního návladnictví
při okresním soudu v Litovli. Přípis státního návladního z 7.
1. 1909, sdělení OH Litovel (2)
12/ Přehled služebních úspěchů dosažených četnickými
stanicemi okresu Litovel v roce 1908. Četnická relace stanice
Litovel z 6. 1. 1909 (1)
22/ Dislokační tabulky četnictva platné od 1. 1. 1909. Přípis
ZČV Brno z 1. 1. 1909 (5)
29/ Udělení stříbrného záslužného kříže s korunou Josefu
Smékalovi, starostovi obce Hradečné. Výnos z 15. 1. 1909 (3)
33/ Personální stav politických úřadů na Moravě - hlášení.
Zpráva z 29. 1. 1909 (3)
34/ Sbírková akce pro vánoční nadílku vojínům v Bosně,
Hercegovině a v jižní Dalmácii - poděkování za úspěšné
provedení. Výnos z 27. 1. 1909 (26)
67/ Sledování bojkotu zboží německých firem a rozšiřování
letáků týkajících se voleb do obchodní komory. Zpráva z 13.
3. 1909 (13)
72/ Nahlášení hospodářských spolků, majitelů velkostatků a
pekáren. Přípis zeměbraneckého pěšího pluku č. 13 v Olomouci
z 11. 3. 1909, sdělení OH Litovel (1)
101/ Dr. Hubert rytíř z Terschů, advokát ve Vídni, stížnost
na tendenční a beztaktní jednání okresního hejtmana v
Litovli. Zpráva z 5. 4. 1909 (14)
109/ Opatření proti antimilitaristickému hnutí. Oběžníky,
četnické relace a zprávy z února 1908 až dubna 1909 (47)
138/ Rozkaz k soustředění části četnictva litovelského okresu
do Moravské Ostravy. Přípis VČO Olomouc z 25. 4. 1909 (1)
140/ Moudrý Hubert, oficiál daňového úřadu v.v. v Litovli,
věnování jím modelované voskové sošky císaři Františku
Josefovi I. Výnos z 27. 4. 1909 (12)
142/ Německý politický spolek v Litovli, stížnost proti
vrchnímu geometrovi Raimundu Křenkovi pro porušování jazykové
rovnoprávnosti. Zpráva z 3. 5. 1909 (9)
146/ Oslavy svátku 1. máje na Litovelsku. Oběžníky, výnosy,
četnické relace, zprávy a telegramy z dubna 1895 až května
1909 (479)
165/ Oslava čtyřicetiletého trvání zákona o obecných školách.
Oběžník ZŠR Brno, z 14. 5. 1909, úřední záznam OH Litovel (1)
167/ Evidence osob srbské a ruské národnosti. Přípis oddělení
generálního štábu 1. armádního sboru Krakov z 15. 5. 1909,
sdělení OH Litovel (2)
171/ Deputace starostů českých obcí Uničovska s protestem
proti odrtžení soudního okresu Uničov od politického okresu
Litovel a se žádostí o zřízení české a měšťanské školy v
Troubelicích. Úřední záznam z 21. 5. 1909 (5)
175/ Winkler Ferdinand, mlynář z Horní Dlouhé Loučky, námitky
proti asistenci úředníka OH Litovel Dr. Dostála a četnictva z
Uničova při mimořádné valné hromadě živnostenského
společenstva mlynářů uničovského okresu v Nové Dědině u
Uničova. Dopis F. Winklera z 24. 5. 1909 (3)
180/ Sledování antimilitaristického hnutí v českých
národně-socialistických mládežnických organizacích. Zpráva z
24. 7. 1909 (17)
182/ Zákaz účasti školní mládeže na veřejných akcích
ohrožujících její náboženskou a mravní výchovu. Výnos ZŠR
Brno z 29. 5. 1909, výnos OH Litovel (1)
Strana 137/606
1908
karton 29
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
184/ Lesní úřad liechtenštejnského velkostatku v Nových
Zámcích, udělení povolení k převzetí a nošení pamětní
jubilejní liechtenštejnské medaile jeho zaměstnancům. Zpráva
z 3. 6. 1909 (14)
185/ Winkler Ferdinand, mlynář z Horní Dlouhé Loučky,
potrestání pro přestupek podle § 492 tr. z. - urážku
intervenujícího úředníka OH Litovel Dr. Dostála. Sdělení OH
Litovel z 20. 6. 1909 (26)
187/ Šrom František ze Sobáčova, potrestání pokutou 20 K,
event. 48 hod. vězení za antimilitaristické demonstrativní
chování při odvodu v Litovli. Výnos z 13. 5. 1909 (9)
192/ Protest proti odloučení soudního okresu Uničov od
politického okresu Litovel. Zpráva obecní rady města Litovle
z 2. 4. 1909 (32)
195/ Borkowetz Gottfried ing. z Uničova, povolení k převzetí
a nošení pruského královského vyznamenání. Výnos z 8. 6. 1909
(2)
201/ Periodický tiskopis "Severní Morava" vydávaný v Zábřeze,
nesprávný postup při konfiskaci č. 12 ze dne 12. 3. 1909.
Výnos z 19. 6. 1909 (6)
207/ Raschendorfer Wilhelm, rolník v Medlově, udělení zlatého
záslužného kříže s korunou císařem Františkem Josefem I.
Výnos OH Litovel z 2. 7. 1909 (4)
210/ Dislokační tabulky četnictva platné od 1. 7. 1909.
Přípis ZČV Brno z 1. 7. 1909 (5)
223/ Udílení jubilejního kříže občanským státním a veřejným
zaměstnancům při příležitosti 60. výročí panování císaře
Františka Josefa I. Oběžníky, výnosy, zprávy a přípisy z
května až července 1909 (71)
228/ Periodický tiskopis "Selská stráž" vycházející v
Chořelici, konfiskace č. 27 ze dne 3. 7. 1909 a č. 34 ze dne
21. 8. 1909. Zpráva z 25. 7. 1909, výtisky novin s vyznačením
konfiskace (35)
235/ Rudolf Kuntschner, okresní hejtman v Litovli, odpověď na
útoky na jeho osobu uveřejněné v českých novinách. Zpráva z
1. 8. 1909 (4)
258/ Rozkaz ke koncentraci četnictva některých stanic z
Litovelska v Úsově. Přípis VČO Olomouc z 24. 8. 1909 (1)
259/ Rozkaz k soustředění části četnictva litovelského okresu
do Velkého Meziříčí. Přípis VČO Olomouc z 27. 8. 1909 (1)
262/ Přípravy na stavbu městské nemocnice v Litovli a její
pojmenování jménem císaře Františka Josefa I. Zpráva z 2. 9.
1909 (11)
269/ Úprava a nové rozdělení školních okresů v souvislosti se
stanovením nových správních obvodů okresních hejtmanství na
Moravě. Výnos ZŠR Brno z 8. 9. 1909, zpráva OH Litovel (6)
271/ Dr. Dostál Oldřich, místodržitelský koncipient v
Litovli, vyšetřování stížnosti na jeho nezákonný postup při
revizi nemocenské pokladny živnostenského společenstva
mlynářů pro uničovský soudní okres v Nové Dědině. Výnos z 10.
9. 1909 (21)
272/ Přijímání žáků do veřejných obecných škol na Moravě pokyny a upozornění na národnostní rozpory. Oběžník ZŠR Brno
z 11. 9. 1909, výnosy OH Litovel (4)
278/ Winkler Ferdinand, mlynář z Horní Dlouhé Loučky,
odsouzen podle § 312 tr. zák. ke 100 K pokuty, event. k 2
dnům vězení a k úhradě nákladů trestního řízení. Přípis
okresního soudu v Uničově z 21. 9. 1909 (1)
285/ Leidolf Johann, velitel četnické stanice v Uničově a
Ludl Johann, četnický strážmistr, návrh na udělení pochvaly
za vypátrání a dopadení pachatelů vloupání v Uničově. Přípis
VČO Olomouc z 27. 9. 1909 (1)
286/ Nová okresní hejtmanství na Moravě, změna v rozdělení
Strana 138/606
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 30
1909
karton 31
1909
karton 31
1909
karton 31
1909
karton 31
1909
karton 31
1909
karton 31
1909
karton 31
1909
karton 31
1909
karton 31
1909
karton 31
1909
karton 31
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1249a
školních okresů. Výnos ZŠR Brno z 29. 9. 1909 (3)
298/ Sbor dobrovolných hasičů v Ospělově, udělení podpory ve
výši 150 K císařem Františkem Josefem I. Výnos z 29. 9. 1909
(10)
304/ Protokol o převzetí úřadu okresního hejtmanství v
Litovli novým okresním hejtmanem. Výnos z 8. 10. 1909 (12)
315/ Sbor dobrovolných hasičů v Bohuslavicích, žádost k
císaři Františku Josefovi I. o udělení podpory - zamítnutí.
Výnos z 27. 10. 1909 (13)
317/ Interpelace poslanců svob. pána d'Elverta, Brassa, Dr.
Sommra a spol. ve věci vyšetření přehmatů školních orgánů
vyskytnuvších se při zápisech do škol. Oběžník ZŠR Brno z 26.
10. 1909, negativní zpráva (1)
332/ Rozkaz ke koncentraci části četnictva litoveslkého
okresu ve Šternberku. Přípis VČO Olomouc z 12. 11. 1909 (1)
334/ Stížnosti proti obecnímu zastupitelstvu města Litovle ve
věci zastavení výplat chudinské podpory několika obyvatelům.
Zpráva z 20. 11. 1909 (31)
335/ Spolek vojenských vysloužilců v Uničově, zřízení
jubilejní nadace císaře Františka Josefa I. Výnos OH Litovel
z 21. 11. 1909 (40)
341/ Protestní shromáždění hostinských a výčepníků konického
soudního okresu proti chystanému nařízení o zavedení nových
spotřebních daní v Konici a Brodku u Konice. Četnická relace
stanice Konice z 30. 11. 1909, leták s provoláním hostinských
"Občanstvu na Moravě!" (9)
348/ Brunnerová Anna Maria, stížnost na četnickou domovní
prohlídku v jejím domě v Litovli. Zpráva z 13. 12. 1909 (2)
349/ Periodický tiskopis "Selská stráž" vydávaný v Chořelici,
konfiskace č. 51 ze dne 18. 12. 1909 pro obsah článku
"Vojenský soud v Sarajevě." Sdělení OH Litovel z 17. 12. 1909
(2)
353/ Benda Alois, ředitel německé měšťanské školy v Litovli,
stížnost na pronásledování žáků německé měšťanky studenty
české vyšší reálky v Litovli. Úřední záznam z 21. 12. 1909
(4)
4/ Dislokační tabulky četnictva platné od 1. 1. 1910. Přípis
ZČV Brno z 1. 1. 1910 (5)
5/ Přehled důležitějších služebních úspěchů dosažených
četnickými stanicemi okresu Litovel. Četnická relace stanice
Litovel z 11. 1. 1910 (1)
7/ Změna v užívání úředního titulu okresního hejtmana v
čistopisech a originálech vydávaných písemných vyřízení.
Úřední záznam z 23. 12. 1909
23/ Dr. Adolf Eysselt šlechtic Klimpély, okresní lékař v
Litovli, disciplinární řízení pro porušení služebních
povinností. Zpráva z 23. 2. 1910 (6)
27/ Namyslov Karl, farář v Suchdole-Jednově, udělení svolení
k převzetí a nošení jubilejní liechtenštejnské medaile. Výnos
z 17. 2. 1910 (10)
28/ Thun Josef, farář, Rykala Julius, kooperátor a Hrubý
Josef, kaplan v Nákle, udělení svolení ke převzetí a nošení
pamětní liechtenštejnské medaile. Výnos z 21. 2. 1910 (12)
42/ Novinová zpráva o údajné chystané návštěvě hradu Bouzova
císařem Františkem Josefem I. a německým císařem Vilémem v
časopise "Pozor". Úřední záznam z 12. 4. 1910 (4)
49/ Příchod ruských dělníků do Jesence a jejich zaměstnání v
cihelně a ve vápence. Četnická relace stanice Konice z 20. 4.
1910 (1)
50/ Rozkaz k soustředění části četnictva ze stanic
litovelského okresu v Moravské Ostravě. Přípis VČO Olomouc z
26. 4. 1910 (1)
57/ Obec Suchdol, žádost o podporu k císaři Františku
Strana 139/606
1909
karton 31
1909
karton 31
1909
karton 31
1909
karton 31
1909
karton 31
1909
karton 31
1909
karton 31
1909
karton 31
1909
karton 31
1909
karton 31
1909
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
Josefovi I. v důsledku škod způsobených rozsáhlým požárem dne
12. 3. 1910. Výnos z 4. 5. 1910
59/ Úřední a jednací řeč školních úřadů na Moravě národnostní rozdělení. Výnos z 3. 5. 1910, zpráva OH Litovel
(2)
71/ Zemská vyšší reálka v Litovli, zvýšení státní subvence.
Výnos ZŠR Brno z 19. 5. 1910 (13)
72/ Rozkaz k soustředění části četnictva litovelského okresu
v Ivanovicích na Hané. Přípis VČO Olomouc z 27. 5. 1910 (1)
73/ Kvarda Václav, učitel v Jednově, upozornění na jeho
agitační činnost a radikální smýšlení. Výnos z 31. 5. 1910
(4)
77/ Rozkaz k soustředění části četnictva litovelského okresu
v Lipníku nad Bečvou. Přípis VČO Olomouc z 5. 6. 1910 (1)
79/ Jazyková úprava znění nápisů úředních razítek a tabulí.
Zprávy, výnosy a přípisy z ledna 1909 až června 1910 (49)
92/ Okresní hejtmanství v Litovli, úřední revize ve dnech 15.
a 16. 4. 1910. Zpráva z 17. 7. 1910 (24)
97/ Spolek vojenských vysloužilců v Bohuslavicích, žádost o
podporu k císaři Františku Josefovi I. - zamítnutí. Výnos z
1. 7. 1910 (9)
102/ Dislokační tabulky četnictva platné od 1. 7. 1910.
Přípis ZČV Brno z 1. 7. 1910 (5)
109/ Müller Franz, učitel německé obecné školy v Litovli,
vzpurné chování proti představenému okresní školní rady a
okresnímu hejtmanovi v Litovli Rudolfu svob. pánu z Baillou.
Přípis OH Olomouc z 25. 7. 1910 (17)
135/ Agitace k provádění bojkotu zboží německých firem českým
obyvatelstvem a obchodními organizacemi. Zprávy a oběžníky z
prosince 1908 až srpna 1910 (9)
139/ Železniční dráha Česká Třebová - Olomouc - Přerov,
mzdové nepokoje mezi železničáři - příkaz sledování. Výnos z
29. 8. 1910, negativní četnická relace stanice Litovel (1)
152/ Sbor dobrovolných hasičů ve Svojanově, žádost k císaři
Františku Josefovi I. o udělení podpory - zamítnutí. Výnos z
2. 9. 1910 (16)
158/ Střelnice v Litovli, stížnost německého ostrostřeleckého
spolku proti zákazu střelby. Zpráva z 17. 9. 1910 (4)
174/ Bezpečnostní opatření při cestě arcivévody Františka
Ferdinanda po železnici z Prahy do Karviné. Výnos z 24. 10.
1910 (1)
175/ Šifrovací klíč pro styk moravského zemského
místodržitelství s podřízenými úřady. Výnos z 28. 9. 1910
(11)
179/ Periodický tiskopis "Selská stráž" vycházející v
Chořelici, konfiskace č. 41 ze dne 8. 10. 1910. Výnos OH
Litovel z 30. 10. 1910, výtisk novin s vyznačením konfiskace
(20)
186/ Slavnostní otevření budovy české měšťanské školy v
Troubelicích. Přípis ústřed. výboru Národní jednoty pro
východní Moravu v Olomouci z 12. 11. 1910 (3)
215/ Vojenský kalendář "Prapor" na rok 1911, konfiskace.
Zpráva z 15. 1. 1911, positivní četnické relace (10)
216/ Měšťanská škola v Troubelicích, obsazení místa zatímního
odborného učitele a zatímního správce školy. Výnos ZŠR Brno z
28. 12. 1910 (4)
6/ Litovel - stavba městské nemocnice. Zpráva z 12. 1. 1911
(20)
7/ Dislokační tabulky četnictva platné od 1. 1. 1911. Přípis
ZČV Brno z 1. 1. 1911 (5)
14/ Periodický časopis "Selská stráž" vycházející v
Chořelici, konfiskace č. 3 ze dne 21. 1. 1911. Zpráva z 20.
1. 1911 (5)
Strana 140/606
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1910
karton 31
1911
karton 32
1911
karton 32
1911
karton 32
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
15/ Kalendář "Český kraj" na rok 1911, konfiskace. Oběžník z
18. 1. 1911, pozitivní četnická relace stanice Litovel (10)
31/ Skopal František ze Savína, t.č. aktivně sloužící
dragoun, podezřelý z provádění antimilitaristické nebo
protistátní propagandy - vyšetření jeho pověsti. Zpráva z 7.
3. 1911 (3)
36/ Sčítání lidu - sumární přehled pokynů pro opravu operátů.
Oběžník z 24. 2. 1911, zpráva OH Litovel (4)
40/ Soukromé sčítání prováděné politickým spolkem "Lípa" ve
Štramberku - jeho zastavení v důsledku předpokládaného rušení
oficiálního sčítacího aktu. Výnos z 1. 3. 1911 (6)
49/ Personální výkaz obsazení OH v Litovli. Zpráva z 29. 3.
1911 (4)
55/ Měšťanská škola v Troubelicích, obsazení učitelského
místa - upozornění na interpelaci poslance Svozila s pokynem
k dodržování vyučovacího a školního řádu okresní školní radou
v Litovli. Výnos ZŠR Brno z 28. 3. 1911 (2)
57/ Obec Unčovice - žádost o zřízení četnické stanice. Výnos
z 6. 4. 1911 o zřízení četnické stanice (12)
78/ Upozornění na možnost provádění špionáže za použití
vzducholodí - pokyny pro činnost politických a obecních úřadů
ve výšeuvedených případech. Oběžník z 17. 5. 1911, zpráva OH
Litovel o provedených opatřeních (2)
82/ Periodický tiskopis "Selská stráž" vydávaný v Chořelici,
konfiskace č. 15 ze dne 15. 4. 1911. Výnos z 22. 5. 1911 (7)
87/ Sára Antonín, úřední sluha v Litovli, svolení k zápisu
jeho dcery Augusty do I. třídy české dívčí obecné školy v
Litovli. Výnos OH Litovel z 2. 6. 1911 (2)
114/ Dislokační tabulky četnictva platné od 1. 7. 1911.
Přípis ZČV Brno z 1. 7. 1911 (5)
125/ Německý sbor dobrovolných hasičů v Labuticích, udělení
podpory ve výši 100 K od císaře Františka Josefa I. Výnos z
6. 8. 1911 (13)
129/ Spolek vojenských vysloužilců v Luké, žádost o udělení
podpory císařem Františkem Josefem I., zamítnutí. Výnos z 20.
8. 1911 (9)
176/ Město Litovel, žádost o udělení titulu "královské
město". Zpráva z 15. 11. 1911 (4)
1/ Periodický časopis "Selská stráž" vydávaný v Chořelici,
konfiskace č. 52 ze dne 30. 12. 1911 pro obsah článku "Jak se
daří litovelským Němcům". Výnos OH Litovel z 29. 12. 1911,
výtisk novin s vyznačením konfiskace (34)
2/ Dislokační tabulky četnictva platné od 1. 1. 1912. Přípis
ZČV Brno z 1. 1. 1912 (5)
4/ Vybudování telegrafní a telefonní sítě v severní a
severovýchodní části státu - spojení četnických stanic.
Přípis OH Litovel z 8. 1. 1912 (3)
17/ Umístění pošty v Litovli v objektu "Záložny" - vyjádření
ke stížnosti německého politického spolku v Litovli. Zpráva z
17. 2. 1912 (7)
20/ Změna strážních úseků četnictva. Zpráva z 12. 3. 1912
(13)
32/ Svozil Josef, redaktor periodického časopisu "Selská
stráž" vycházejícího v Chořelici - podezření ze špionáže.
Přípis vládního rady a policejního ředitele v Lembergu
(Halič) z 13. 3. 1912 (10)
57/ Oznámení exkurse zemského hejtmana hraběte Szerenyiho do
kamenolomu v Nové Vsi. Zpráva Silničního výboru okresu
litovelského z 10. 5. 1912 (2)
63/ Sbor dobrovolných hasičů v Nové Vsi - udělení podpory ve
výši 100 K císařem Františkem Josefem I. Zpráva z 21. 5. 1912
(13)
82/ Sbor dobrovolných hasičů v Ospělově, žádost o podporu k
Strana 141/606
1911
karton 32
1911
karton 32
1911
karton 32
1911
karton 32
1911
karton 32
1911
karton 32
1911
karton 32
1911
karton 32
1911
karton 32
1911
karton 32
1911
karton 32
1911
karton 32
1911
karton 32
1911
karton 32
1912
karton 32
1912
karton 32
1912
karton 32
1912
karton 32
1912
karton 32
1912
karton 32
1912
karton 32
1912
karton 32
1912
karton 32
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
císaři Františku Josefovi I., zamítnutí. Zpráva z 25. 6. 1912
(8)
99/ Ruští rolníci na Moravě - Kozlov Adam Ignatěv, ruský
učitel v Mezicích; sledování jeho činnosti. Zpráva z 27. 7.
1912 (14)
105/ Protest proti vysílání četnictva ke kontrolování
starostů při výkonu jejich úřadu. Přípis sboru starostů
okresu litovelského v Litovli z 22. 7. 1912 (1)
115/ Jmenování místodržitelského sekretáře Rudolfa svob. pána
z Baillou okresním hejtmanem v Litovli. Úřední záznam z 29.
8. 1912 (2)
116/ Interpelace poslanců Jiráska a spol. týkající se
nedělního klidu v pekařských živnostech. Zpráva z 20. 9. 1912
(15)
127/ Poděkování za projevy loyality hlavě státu při
příležitosti 25. výročí pobytu císaře Františka Josefa I. v
obci Laškově. Výnos z 12. 9. 1912 (3)
130/ Úmrtí Josefa Goebla, starosty města Uničova. Smuteční
dopis zastupitelstva král. města Uničova z 3. 10. 1912,
úmrtní oznámení jmenovaného (3)
146/ Arcivévoda František Ferdinand, cesta po železnici z
Prahy do Karviné - organizace bezpečnostních opatření. Výnos
z 26. 10. 1912 (1)
161/ Kolář Karel Egon, šlechtic z Laškova a Lešan, poděkování
císaře Františka Josefa i. za litografii znázorňující pomník
postavený na paměť návštěvy hlavy státu v obci Laškově v roce
1887. Výnos z 19. 11. 1912 (7)
180/ Periodický tiskopis "Náš kraj" vycházející v Konici,
konfiskace č. 2 z 30. 11. 1912. Výnos OH Litovel z 30. 11.
1912, výtisk novin z vyznačením konfiskace (30)
182/ Periodický tiskopis "Obchodní Obzor" vycházející v Brně,
vyjádření k článku "Zdvořilost a slušné jednání" v č. 48 ze
dne 29. 11. 1912 o jednání místodržitelského praktikanta u OH
Litovel Františka Bohuslava. Zpráva z 16. 12. 1912 (7)
6/ Politické úřady na Moravě, služební a hodnostní tabulky
úředníků. Oběžníky, výnosy a zprávy z ledna 1910 až ledna
1913 (24)
12/ Periodický časopis "Selská stráž" vycházející v
Chořelici, konfiskace č. 6 ze dne 8. 2. 1913. Výnos OH
Litovel z 7. 2. 1913 (10)
19/ Szwedowski Felix, ruský zběh, jeho zadržení v Nákle.
Výnos z 18. 2. 1913, četnická relace stanice v Unčovicích (6)
36/ Zákaz jakýchkoliv veřejných projevů na oslavu válečných
úspěchů jednotlivých balkánských států. Vyhláška OH Litovel z
23. 4. 1913 (9)
63/ Dislokační tabulky četnictva platné od 1. 5. 1913. Přípis
ZČV Brno z 1. 5. 1913 (7)
89/ Sbor dobrovolných hasičů ve Dzbeli, vyjádření k jeho
žádosti o poskytnutí podpory. Zpráva z 27. 6. 1913 (1)
97/ Periodický tiskopis "Náš kraj" vycházející v Konici,
konfiskace č. 27 ze dne 5. 7. 1913 pro obsah článku "Vojenský
soud to je samec". Výnos OH Litovel z 5. 7. 1913, připojen
výtisk s vyznačením konfiskace (10)
122/ Udělení podpory ve výši 100 K císařem Františkem Josefem
I. sboru dobrovolných hasičů ve Dzbeli. Výnos z 13. 8. 1913
(4)
127/ Periodický tiskopis "Náš kraj" vycházející v Konici,
konfiskace č. 37 ze dne 13. 9. 1913 pro obsah článku "Trůny
na bodácích." Výnos OH Litovel z 13. 9. 1913, výtisk novin s
vyznačením konfiskace (16)
148/ Ruští rolníci na Moravě, hlášení jejich pobytu a dozor
nad nimi. Oběžníky, výnosy, zprávy a četnické relace ze září
1910 až října 1913 (37)
Strana 142/606
1912
karton 32
1912
karton 32
1912
karton 32
1912
karton 32
1912
karton 32
1912
karton 32
1912
karton 32
1912
karton 32
1912
karton 32
1912
karton 32
1913
karton 33
1913
karton 33
1913
karton 33
1913
karton 33
1913
karton 33
1913
karton 33
1913
karton 33
1913
karton 33
1913
karton 33
1913
karton 33
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
153/ Četnická stanice v Brodku u Konice, přeložení do
Skřípova. Výnos z 2. 11. 1913, zpráva OH Litovel (2)
8/ Obec Hvozd, zřízení četnické stanice. Výnos z 9. 1. 1914
(20)
20/ Stávka knihtiskařů. Oběžník z 19. 1. 1914, protokol o
výslechu majitele tiskárny v Litovli Albína Smetany (5)
56/ Město Litovel - rozhodnutí císaře Františka Josefa I.,
jímž se Litovli povoluje opět užívat titulu "královské
město". Výnos z 9. 3. 1914 (7)
76/ Oslavy 1. máje na Litovelsku. Zpráva z 2. 5. 1914, priora
z let 1910 až 1913 (66)
92/ Dislokační tabulky četnictva platné od 1. 5. 1914. Výnos
ZČV Brno z 1. 5. 1914 (7)
93/ Periodický tiskopis "Náš kraj" vycházející v Konici,
konfiskace článku "Rok 1915" v č. 17 ze dne 16. 5. 1914.
Výnos OH Litovel z 16. 5. 1914 (16)
139/ Knott Klemens, učitel tělocviku v Jekatěrinoslavi a
rodák z Litovle, vyznamenán ruským carem. Výnos z 1. 7. 1914
(2)
140/ Úmluva učiněná mezi zastupitelstvem král. města Litovle
a německou místní školní radou v Litovli ve sporných
záležitostech ohledně přijímání žáků do zdejších německých
škol a vydržování těchto škol. Smlouva v českém a německém
znění z 20. 6. 1914 (15)
141/ Atentát na následníka trůnu arcivévodu Františka
Ferdinanda a jeho manželku vévodkyni Žofii z Hohenbergu v
Sarajevu - poděkování za projevy soustrasti císaři Františku
Josefovi I. Oběžník z 17. 7. 1914, zprávy, výnosy a plakáty s
vyhláškami (32)
170/ Srbskem plánované atentáty - střežení mostů na říšské
silnici u Mladče a Měníka četnictvem. Přípis OH Olomouc z 24.
7. 1914 (1)
171/ Nařízení permanentní denní i noční služby u OH Litovel.
Šifrovaný telegram ZÚ Brno z 25. 7. 1914 (2)
173/ Hlídání železničních tratí vojskem. Vyhláška OH Litovel
z 26. 7. 1914 (4)
174/ Rozkaz k narukování vojáků nacházejících se na dovolené
na žně. Telegram 1. sbor. velitelství v Krakově z 26. 7. 1914
(2)
181/ Okruh působnosti okresních četnických velitelů. Výnos z
25. 7. 1914 (7)
197/ Konfiskace periodického časopisu "Obrana venkova"
vydávaného v Unčovicích, č. 30 ze dne 30. 7. 1914. Výnos OH
Litovel z 30. 7. 1914, kartáčovaný otisk zabaveného čísla
časopisu (16)
198/ Upozornění na možnost atentátů organizovaných Srby.
Přípis VČO Olomouc z 29. 7. 1914 (1)
205/ Ponechání funkcionářů politických okresních úřadů a obcí
v civilním zaměstnání v případě mobilizace. Výnos z 29. 7.
1914 (3)
206/ Zákaz zvláštních vydání časopisů po dva dny. Šifrovaný
telegram MM Brno z 30. 7. 1914 (2)
207/ Příkaz k oznámení všech časopisů a novin se
sociálně-demokratickými tendencemi vycházejících ve správním
okrese. Přípis státního návladního Olomouc z 30. 7. 1914,
negativní zpráva (1)
209/ Situační zpráva o náladách mezi obyvatelstvem
litovelského okresu. Zpráva z 31. 7. 1914, četnická relace
stanice Unčovice (2)
214/ Periodický časopis "Selská stráž" vydávaný v Chořelici,
konfiskace č. 31 ze dne 1. 8. 1914. Výnos OH Litovel z 31. 7.
1914, kartáčový otisk novin s vyznačením konfiskace (13)
Strana 143/606
1913
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
215/ Moratorium vyplácení soukromých vkladů ve spořitelnách v
částkách vyšších než 200 K po dobu 14 dní. Telegram MM Brno z
1. 8. 1914 (1)
218/ Zasílání listin o válečných ztrátách na lidech. Výnos OH
Litovel z 1. 8. 1914 (3)
224/ Výstraha před vykořisťovateli kupujícími za nízké ceny
vkladní knížky spořitelen se soukromými vklady. Výnos OH
Litovel z 2. 8. 1914 (1)
241/ Polní pošta - zahájení činnosti dne 4. 8. 1914. Telegram
MM Brno z 4. 8. 1914 (2)
249/ Povinnost k válečnému plnění - vstup v platnost dne 26.
7. 1914. Vyhláška OH Litovel z 5. 8. 1914 (2)
259/ Periodický časopis "Selská stráž" vycházející v
Chořelici, konfiskace č. 32 ze dne 8. 8. 1914. Výnos OH
Litovel z 7. 8. 1914, kartáčový otisk novin s vyznačením
konfiskace (13)
275/ Udržení provozu lékáren při narukování farmaceutů na
frontu. Oběžník z 8. 8. 1914, četnická relace stanice Konice
(2)
285/ Přihlášení úředníků pro provizorní správu okupovaných
území. Oběžník z 11. 8. 1914, negativní zpráva (2)
295/ Periodický časopis "Selská stráž" vycházející v
Chořelici, konfiskace č. 33 ze dne 15. 8. 1914. Výnos OH
Litovel z 15. 8. 1914, kartáčový otisk novin s vyznačením
konfiskace (9)
347/ Periodický tiskopis "Obrana venkova" vydávaný v
Unčovicích, zabavení článků "Mobilizace Turecka" a "Zatčení
poslance Klofáče" v č. 34 ze dne 10. 9. 1914. Výnos OH
Litovel z 10. 9. 1914, kartáčový otisk uvedených novin s
vyznačením konfiskace (5)
368/ Žádost o zesílení stavu četnictva na stanici v Litovli z
důvodu předpokládaných bouří kampaňových dělníků v cukrovaru
v Litovli především při vyplácení mezd. Přípis OH Litovel z
27. 9. 1914 (1)
374/ Přidělení dalších dvou četníků na stanici v Litovli v
důsledku očekávaných nepokojů mezi dělnictvem cukrovaru v
Litovli. Přípis VČO Olomouc z 30. 9. 1914 (1)
382/ Pokyn k zadržení údajných polských legionářů. Přípis
okresního doplňovacího velitelství ve Šternberku z 5. 10.
1914 (2)
402/ Vyšetřování obsahu anonymního dopisu o údajném
neloyálním chování českého obyvatelstva města Litovle. Výnos
z 17. 10. 1914 (8)
427/ Příkaz k zadržení podezřelého automobilu. Telefonát
převzatý od železniční stanice Červenka z 8. 12. 1914 (1)
441/ Zamezení používání poštovních holubů - evidence jejich
chovatelů. Zpráva z 20. 12. 1914, oběžníky, výnosy, zprávy a
četnické relace z října 1912 až prosince 1914 (86)
57/ Letáky se zneklidňujícími pověstmi nalezené v okresích
Litovel a Olomouc. Výnos z 19. 2. 1915, zpráva OH Litovel
(22)
82/ Německý ostrůvek v okolí Brodku u Konice, akce pro
zmírnění nouze. Zpráva z 10. 3. 1915 (11)
108/ Osvobození členů obecních představenstev od odvodní
povinnosti. Zpráva z 13. 4. 1915 (8)
193/ Konsignace spolků "Sokol" na severní Moravě. Zpráva z
12. 6. 1915 (1)
207/ Týdenní informace o ruských, antimilitaristických anebo
o vedení války nepříznivých jevech. Výnos z 17. 5. 1915,
případ nadučitele Kučery z Hluchova (2)
221/ Příkaz k zostření bezpečnostních opatření. Telegram MM
Brno z 23. 5. 1915, výnos OH Litovel (3)
228/ Zatčení ruských válečných zajatců uprchlých z tábora v
Strana 144/606
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 33
1914
karton 34
1914
karton 34
1914
karton 34
1914
karton 34
1914
karton 34
1914
karton 34
1914
karton 34
1915
karton 34
1915
karton 34
1915
karton 34
1915
karton 34
1915
karton 34
1915
karton 34
1915
karton 34
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
Milovicích. Četnická relace stanice Konice z 5. 6. 1915 (2)
230/ Trestní věc Jana Kučery - výslech svědka Františka
Chmelíka, okresního komisaře v Litovli, na četnické stanici v
Kostelci na Hané. Přípis polního soudu vojenského velitelství
Krakov, t.č. v Moravské Ostravě z 25. 5. 1915 (2)
231/ Zatčení dvou ruských válečných zajatců uprchlých ze
zajateckého tábora v Milovicích, kteří byli dopadeni v obci
Březsko. Úřední záznam z 29. 5. 1915 (1)
271/ Třídenní vlajková výzdoba veřejných budov na oslavu
dobytí Lvova. Výnos OH Litovel z 24. 6. 1915 (4)
272/ Poděkování za blahopřání k úspěchům na válečné frontě.
Výnos z 22. 6. 1915, resoluce obecního zastupitelstva
královského města Litovle (9)
287/ Periodický tiskopis "Obrana venkova" vydávaný v
Unčovicích, pokyn k přísnějšímu provádění censury. Výnos z 4.
7. 1915 (2)
290/ Vyplelová Vlasta, vyšetřování pro obsah závadného
dopisu. Zpráva z 17. 7. 1915 (1)
292/ Dopisní censura - zachycení závadného dopisu týkajícího
se Tomáše Nedopila. Zpráva z 17. 7. 1915 (1)
294/ Dislokační tabulky četnictva vydané ZČV Brno a platné od
1. 5. 1915 (7)
295/ Politické chování obyvatelstva v Litovli. Výnos z 14. 7.
1915, zpráva OH Litovel (12)
300/ Poděkování za blahopřání k dobytí města Lvova. Výnos z
14. 7. 1915, telegram zastupitelstva. Výnos z 14. 7. 1915,
telegram zastupitelstva královského města Litovle (6)
332/ Zaměstnanci OH Litovel, zproštění zeměbranecké služby.
Výnos z 3. 8. 1915 (6)
336/ Sbírka na fond pro válečné vdovy a sirotky pořádaná v
Litovli při příležitosti oslav narozenin císaře Františka
Josefa I. Úřední záznam z 10. 8. 1915 (2)
355/ Patriotické slavnosti, nařízení ke zdobení budov
prapory. Výnos OH Litovel z 19. 9. 1915, výstraha pro ObÚ v
Nákle v důsledku zjištění nepatrné vlajkové výzdoby obce (24)
356/ Upozornění na rušení veřejných patriotických projevů
německé menšiny obyvatelstva výkřiky, zpěvem národních písní
a násilnostmi se strany české většiny obyvatelstva. Oběžník z
18. 8. 1915, výnos OH Litovel (2)
365/ Rusofilské kroužky v Litovli - prošetření anonymního
dopisu. Výnos z 6. 8. 1915, zpráva OH Litovel (11)
370/ Členství státních úředníků a zaměstnanců ve spolcích
"Sokol". Přípis ZFŘ Brno z 18. 8. 1915, zpráva OH Litovel (1)
379/ Provolání okresního hejtmanství v Litovli - "Všem
představenstvům obcí a správám škol!" - vytýkající českému
obyvatelstvu pasivitu a neloyálnost vůči Rakousku - Uhersku a
jeho válečným úspěchům. Plakát s vyhláškou z 3. 9. 1915 (2)
381/ Dotaz ohledně nevyvěšení praporu na školní budově v Bílé
Lhotě v den narozenin hlavy státu. Výnos OH Litovel z 26. 8.
1915, zpráva školy v Bílé Lhotě (19)
384/ Machová Marie z Litovle, vyšetřování závadného dopisu.
Výnos z 9. 8. 1915 (5)
386/ Letadla, balony a vzducholodi. Výnosy, oběžníky, přípisy
a obrazové přílohy z ledna 1912 až září 1915 (33)
393/ Zákaz provádění národnostní agitace při příležitosti
počátku nového školního roku. Vyhláška OH Litovel z 12. 9.
1915 (23)
394/ Vyplelová Vlasta, učitelka ze Seničky, závadný obsah
dopisu. Výnos z 11. 9. 1915, zpráva OH Litovel (17)
396/ Stíhání uprchlých ruských válečných zajatců. Výnosy,
oběžníky a seznamy ruských válečných zajatců z června až září
1915 (94)
396/ Stíhání uprchlých ruských válečných zajatců. Výnosy,
Strana 145/606
1915
karton 34
1915
karton 34
1915
karton 34
1915
karton 34
1915
karton 34
1915
karton 34
1915
karton 34
1915
karton 34
1915
karton 34
1915
karton 34
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
oběžníky a seznamy ruských válečných zajatců z června až září
1915 (94)
434/ První obecní radní ze Štarnova, vyhýbání se branné
povinnosti. Přípis staničního velitele v Olomouci z 2. 10.
1915, zpráva OH Litovel (2)
440/ Sledování kursů ruštiny. Oběžník z 19. 10. 1915, zpráva
OH Litovel o profesoru Františku Rusinském z Litovle (10)
447/ Příkaz k hlášení všech státních úředníků, zaměstnanců a
pomocného kancelářského personálu, kteří jsou členy "Sokola".
Oběžník z 21. 10. 1915, negativní zpráva (1)
478/ Potírání socialistické a anarchistické propagandy mezi
vojskem. Oběžníky, výnosy, zprávy, četnické relace a přípisy
z prosince 1894 až listopadu 1915 (276)
486/ Dotaz, zda ing. Bernhard Sychrava z Humpolce, zaměstnaný
u architekta Douši v Litovli, udržuje nějaký styk se svým
bratrem redaktorem Dr. Sychravou zdržujícím se ve Švýcarsku.
Přípis OH Král. Vinohrady z 15. 11. 1915, četnická relace OČV
Litovel (2)
490/ Blahovcová Božena z Litovle, vyšetřování pro závadný
obsah dopisu. Výnos krajského soudu v Olomouci z 30. 10. 1915
(6)
492/ Tělovýchovné spolky na okrese Litovel, nahlášení počtu
členů. Zpráva z 18. 12. 1915, četnické relace stanic okresu
Litovel (8)
494/ Oslavy 67 - letého panování císaře Františka Josefa I.
Úřední záznam z 27. 11. 1915 (3)
514/ Drexler Leopold, domobranecký evidenční asistent v
Litovli, konflikty s civilním obyvatelstvem. Dopis
jmenovaného z 13. 12. 1915 (74)
516/ Blahovec Metoděj, okresní soudce v Litovli, vyšetřování
stížnosti proti němu. Zpráva z 26. 12. 1915 (4)
520/ Vánoční svátky v domově rekonvalescentů 35.
domobraneckého pěšího pluku v Litovli. Úřední záznam z 24.
12. 1915 (2)
1/ Periodický tiskopis "Obrana venkova" vydávaný v
Unčovicích, censura článku. Výnos z 30. 12. 1915, zpráva OH
Litovel (2)
3/ Poděkování za projev loyality hlavě státu. Výnos z 30. 12.
1915, resoluce spolku "Kosmák" v Cholině (6)
6/ Nahlášení údajů o vojenském poměru personálu politických a
policejních úřadů. Oběžník z 2. 1. 1916, zpráva OH Litovel
(2)
10/ Přehled dosažených podstatných služebních úspěchů a
vykonaných zvláštních služeb v r. 1915 na okrese Litovel.
Četnická relace stanice Litovel z 8. 1. 1916 (3)
18/ Periodický tiskopis "Selská stráž" vydávaný v Chořelici,
cenzurovaný novinový článek. Výnos z 15. 1. 1916, kartáčový
otisk "Selské stráže" č. 2 z 8. 1. 1916 s vyznačenými
zabavenými místy (9)
23/ Oslava narozenin německého císaře, příkaz k zdobení budov
prapory. Oběžník z 24. 1. 1916, výnosy OH Litovel (3)
52/ Oznámení data konání slavnostního udílení vyznamenání
vojákům za jejich zásluhy na frontě. Přípis zeměbraneckého
staničního velitelství v Litovli z 22. 2. 1916 (1)
88/ Obecní funkcionáři a pomocný kancelářský personál
politických úřadů, zproštění domobranecké vojenské služby.
Výnos z 11. 3. 1916, seznamy funkcionářů (77)
97/ Udělení vyznamenání obecním funkcionářům a zaměstnancům.
Zpráva z 27. 3. 1916, udělení rytířského kříže Řádu Františka
Josefa náměstku starosty města Litovle Dr. Janu Smyčkovi a
zlatého záslužného kříže starostovi městečka Konice Josefu
Henkovi (12)
102/ Knot Klement, svobodník domobraneckého pěšího pluku č.
Strana 146/606
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1915
karton 35
1916
karton 36
1916
karton 36
1916
karton 36
1916
karton 36
1916
karton 36
1916
karton 36
1916
karton 36
1916
karton 36
1916
karton 36
1916
karton 36
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
24 ve Vídni, internován jako politicky nespolehlivý do
internačního tábora v Göllersdorfu, okres Oberhollabrunn.
Četnická relace stanice Litovel z 22. 3. 1916 (9)
108/ Klement Urban z Litovle, pokuta za zesměšnění vojenské
cenzury. Záznam trestního rejstříku OH Litovel z 23. 10. 1916
(3)
141/ Navrátil Antonín, čalounický pomocník z Pňovic,
evidovaný anarchista, sledování jeho činnosti. Přípisy,
zprávy, četnické a policejní relace z května 1899 až února
1916 (30)
196/ Výsledky IV. válečné půjčky. Výnos z 23. 6. 1916, zpráva
OH Litovel (6)
209/ Protistátní hnutí v cizině - činnost Aloise Artura Tučka
a zjištění jeho totožnosti. Výnos z 4. 7. 1916, pozitivní
četnická relace stanice Konice, rodný list a fotografie
jmenovaného (45)
213/ Periodický tiskopis "Selská stráž" vycházející v
Litovli, upozornění na nevhodný způsob psaná o situaci na
frontě. Výnos z 8. 7. 1916, výnos OH Litovel adresovaný
šéfredaktorovi Josefu Svozilovi (2)
301/ Výslech nadučitele Jana Ošťádala z Bouzova ve věci jím
údajně pronesených urážlivých výroků o okresním hejtmanovi
baronovi z Baillou a čet. strážmistrovi Boukalovi. Četnická
relace stanice Bouzov z 3. 11. 1916, úřední záznam OH Litovel
(3)
314/ Peč Vojtěch, učitel v Pňovicích, t.č. v ruském zajetí,
okamžité propuštění ze zaměstnání a zastavení platu jeho
manželce pro vstup jmenovného do organizace "Česká družina" v
Rusku. Výnos OH Litovel z 17. 11. 1916 (13)
321/ Státní smutek k úmrtí císaře Františka Josefa I.
Telegram MM Brno z 22. 11. 1916 (3)
340/ Upozornění na protistátní propagandu prováděnou
využíváním církevních momentů. Oběžník z 31. 10. 1916,
četnická relace stanice Unčovice (11)
346/ Oznámení sloužení zádušní mše za zemřelého císaře
Františka Josefa I. Přípis zeměbraneckého staničního
velitelství v Litovli z 1. 12. 1916 (1)
351/ Plukovník Lesovitzky, staniční velitel v Litovli,
vyšetřování neoprávněného nákupu obilí. Výnos z 4. 12. 1916
(12)
360/ Svěcení válečného pomníku padlých vojínů v Jesenci.
Přípis farního úřadu v Jesenci z 11. 12. 1916, fotografie
pomníku (3)
361/ Žádost o podání zprávy, co se stalo s obilními a
mlýnskými výrobky zabavenými ve mlýně Šargonu v
Rozvadovicích. Přípis válečného obilního ústavu - pobočky
Brno z 11. 12. 1916, zpráva OH Litovel (1)
373/ Poděkování za projevy soustrasti při úmrtí císaře
Františka Josefa I. Výnos z 25. 12. 1916, soustrastné dopisy
a telegramy obcí, organizací a spolků z Litovelska (38)
378/ Poděkování za projev loyality císaři Karlu I. Výnos z
27. 12. 1916, telegram obecního zastupitelstva královského
města Litovle (4)
379/ Upozornění na údajné spřátelení iredentistických
uprchlíků s Čechy. Oběžník z 29. 12. 1916, oběžníky, výnosy,
přípisy a seznamy italských uprchlíků z ledna až prosince
1916 (154)
29/ Zatykač na Aloise Kleina ze Tří Dvorů, svobodníka
domobraneckého pluku č. 13, podezřelého ze zločinu zběhnutí.
Přípis expozitury zeměbraneckého soudu v Brně ze dne 17. 1.
1917 (2)
36/ Sledování nálad obyvatelstva v zázemí. Oběžník z 20. 1.
1917, situační zpráva OH Litovel (2)
Strana 147/606
1916
karton 36
1916
karton 36
1916
karton 37
1916
karton 37
1916
karton 37
1916
karton 37
1916
karton 37
1916
karton 37
1916
karton 37
1916
karton 37
1916
karton 37
1916
karton 37
1916
karton 37
1916
karton 37
1916
karton 37
1916
karton 37
1917
karton 38
1917
karton 38
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
94/ Zjištění osobních dat Vratislava Kouřila z Litovle, t.č.
válečného zajatce v Rusku, z důvodu zaslání zakázané
korespondence z Kyjeva. Četnická relace stanice Litovel z 26.
2. 1917 (3)
116/ Udělení rytířského kříže Řádu Františka Josefa
úřadujícímu náměstkovi starosty města Litovle MUDr. Janu
Smyčkovi a zlatého záslužného kříže starostovi městečka
Konice Josefu Henkovi. Výnos z 5. 2. 1917 (3)
157/ Krczek Angela, poštovní oficiantka v Litovli, vyšetření
mimoslužebního chování. Výnos z 21. 3. 1917, zpráva o
německém šovinismu a provokatérství vůči českému obyvatelstvu
(16)
188/ Berák Antonín, okresní komisař, vyšetřování jeho
nedbalosti ve službě. Výnos z 6. 4. 1917, zpráva OH Litovel
(3)
239/ Oslavy 1. máje, sledování příprav a hlášení průběhu.
Oběžníky, zprávy, telegramy a četnické relace z dubna 1915 až
dubna 1917 (27)
257/ Mallat Bohuslav z Nové Dědiny, vyšetřování pro
nepřátelské smýšlení vůči státu. Přípis soudu vojenského
velitelství v Innsbrucku z 1. 5. 1917 (12)
275/ Vyznamenání lékařům a ošetřovatelkám při příležitosti
narozenin hlavy státu. Oběžník z 16. 5. 1917, udělení zlatého
záslužného kříže s korunou lékaři MUDr. Ferdinandu
Karafiátovi z Konice (25)
305/ Poděkování za projev loyality hlavě státu. Výnos z 2. 6.
1917, opis telegramu výboru pro postavení pomníku padlým
vojínům v Litovli (2)
308/ Josef Jedlička z Polomí, pokus o zločin dezerce. Přípis
polního soudu městského vojenského velitelství v Lembergu z
31. 5. 1917, četnická relace stanice Přemyslovice; připojena
fotografie jmenovaného (5)
354/ Velezrádné hnutí Čechů v Rusku - zjištění totožnosti
osob. Výnos z 12. 6. 1917, pozitivní četnické relace o Jakubu
Novákovi z Vilémova (10)
358/ Odvelení četnictva z některých stanic na Litovelsku na
soustředění do Plzně. Přípis VČO Olomouc z 2. 7. 1917 (1)
361/ Zákaz veřejných projevů při příležitosti vyhlášení
všeobecné amnestie. Telegram OH Litovel četnickým stanicím z
4. 7. 1917 (1)
393/ Mírová propaganda mezi učitelstvem. Četnická relace
stanice Konice z 16. 7. 1917, resoluce učitelek z Konicka s
požadavky na uzavření míru a Lidové noviny z 16. 7. 1917,
čís. 193 s článkem "Mírový projev moravských žen" (3)
397/ Rudolf Müller z Přemyslovic, válečný zajatec v Rusku,
agitace proti Rakousku-Uhersku. Přípis PŘ Brno z 13. 7. 1917,
četnická relace stanice Přemyslovice (3)
424/ Velezrádné chování Čechů v cizině - pátrání po osobách
inzerentů v časopise "Čechoslovan". Zpráva z 2. 8. 1917,
pozitivní četnická relace o Karlu Bockovi z Měrotína (7)
459/ Odvelení části četnictva litovelského okresu do Prahy,
Plzně a Vítkovic. Zpráva z 29. 8. 1917 (3)
485/ Výměna zproštěných a frontové služby schopných státních,
zemských a veřejnosprávních úředníků za důstojníky a
praporčíky neschopné služby v poli. Oběžník z 15. 9. 1917,
seznam úředníků OH (8)
502/ Kyr Alois a Kyr František ze Suchdola, stíhání pro
velezradu, zjištění bližších okolností o jejich osobách ze
zabavené rodinné korespondence. Přípis PŘ Praha z 22. 9.
1917, fotografie Aloise Kyra (9)
530/ Požadavek na zesílení početního stavu četnictva na
jednotlivých stanicích. Zpráva z 27. 10. 1917 (3)
534/ Obvodní lékař Dr. Ferdinand Karafiát v Konici, udělení
Strana 148/606
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1444
1445
1446
1447
1448
1449
válečného kříže III. třídy za civilní zásluhy. Výnos z 26. 9.
1917 (2)
541/ Vít Štýbnar, vyšetřování účasti na velezrádném hnutí v
cizině. Přípis PŘ Brno z 22. 10. 1917 (21)
548/ Chromec Josef z Laškova, vyšetřování pro zločin
velezrady. Přípis vojenského státního návladního při
vojenském velitelství ve Vídni z 26. 10. 1917, četnická
relace stanice Přemyslovice (2)
560/ Projevy loyality při zachránění císaře Karla z nebezpečí
života. Zpráva rady královského města Litovle z 13. 11. 1917,
dopis německého politického spolku v Litovli z 13. 11. 1917
(3)
586/ Alain Franz von Stuchly - Lucha a Karl Vorreith,
sbírková činnost na účely invalidního fondu na Litovelsku.
Četnická relace stanice Unčovice z 3. 12. 1917, výtisk
"Obrany venkova", č. 51 z 20. 12. 1917 s otevřeným dopisem
zem. poslance Josefa staroštíka z Unčovic místodržiteli na
Moravě baronu Heinoldovi-Udinskému (8)
608/ Slepička Josef, učitel v Litovli, t.č. válečný zajatec v
Rusku, zjištění jeho totožnosti. Zpráva z 10. 12. 1917,
četnická relace stanice Litovel (27)
618/ Zákaz vstupu válečných zajatců do obvodu města Olomouce.
Výnos z 14. 12. 1917 (5)
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
1917
karton 38
Okresní úřad Litovel - Presidiální spisy 1866-1917
A. Pomocné knihy
B. Spisy
Okresní úřad Litovel - Presidiální spisy 1938-1945
A. Pomocné knihy
520
521
522
523
524
525
526
527
553
554
555
556
Presidiální protokol
Presidiální protokol
Presidiální protokol
Presidiální protokol
Presidiální protokol
Presidiální protokol
Presidiální protokol
Presidiální protokol
Index k presidiálnímu
Index k presidiálnímu
Index k presidiálnímu
Index k presidiálnímu
protokolu
protokolu
protokolu
protokolu
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1939-1940
1941-1942
1943
1944
B. Spisy
1
2
3
4
2/ Pokyn státněbezpečnostním úřadům I. instance, aby se
obracely s žádostmi o uveřejňování tiskových zpráv na
ministerstvo vnitra. - Oběžník z 30. 12. 1937 (1)
7/ Pátrání po totožnosti Františka Hlavny, který pronesl dne
26. 11. 1937 v Kolíně nad Rýnem přednášku o situaci německé
menšiny v Československu. Oběžník z 3. 1. 1938, negativní
zpráva (12)
8/ Nařízení k důkladnějšímu provádění vyšetřování
státoobčanské spolehlivosti. - Výnos z 3. 1. 1938 (1)
9/ Pokyny k provádění policejního dozoru nad říšskoněmeckými
Strana 149/606
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
turistickými výpravami do ČSR. - Oběžník z 4. 1. 1938 (1)
10/ Pátrání po Oskaru Metzke, udánlivém agentu Gestapa.
Oběžník z 4. 1. 1938 (2)
11/ Opatření proti hrozícímu přílivu emigrantů z Rumunska. Oběžník z 5. 1. 1938 (1)
14/ Výběr vhodné osoby na uprázdněné místo funkcionáře
státního zastupitelství v Konici. - Přípis Státního
zastupitelství Olomouc z 20. 12. 1937 (2)
18/ Nařízení k věnování zvýšené pozornosti zásilkám zakázané
propagační literatury vydávané knižním zasilatelstvím
Buchgilde Guttenberg ve Vídni a posílané do ČSR z Německa. Oběžník z 8. 1. 1938 (1)
19/ Návrh PŘ Brno k odstranění vad, vyskytujících se při
kontrole tiskopisů dovážených z ciziny. Oběžník z 7. 1. 1938
(3)
20/ Nařízení vyšetření, zda je používán příslušníky SdP
závadný výraz Sudeten-Raum. - Výnos z 5. 1. 1938, negativní
zpráva (4)
21/ Poděkování za blahopřejné projevy k státnímu svátku 28.
října 1937. - Oběžník z 7. 1. 1938 (1)
24/ Zjištění údajů o trestné činnosti příslušníka NSDAP
Waltera Schoupého. - Zpráva z 17. 1. 1938 (2)
25/ Pátrání po totožnosti osob, které uvádí čsl.
velvyslanectví v Madridu jako československé dobrovolníky
roty T.G. Masaryka. - Oběžník z 8. 1. 1938 (1)
29/ Zrušení přídavku při služebních cestách na Slovensko. Oběžník z 8. 1. 1938 (1)
30/ Posudek na svaz "Deutscher Reichskriegerverband
Kyffhäusen" se sídlem v Berlíně. - Oběžník z 10. 1. 1938 (3)
31/ Posudek na spolek "Sudetendeutscher Heimatbund" se sídlem
v Berlíně. - Oběžník z 10. 1. 1938 (3)
32/ Posudek na organizaci "Grenzschutz" (Grenzwacht) v
Německu. - Oběžník z 10. 1. 1938 (3)
33/ Posudek na spolek "Bunddeutscher Osten" se sídlem v
Berlíně. - Oběžník z 10. 1. 1938 (2)
35/ Bezpečnostní opatření proti osobám, které jsou zaujaty
proti nynějšímu režimu v Jugoslávii při příležitosti průjezdu
jugoslávského ministerského předsedy Stojadinoviče čs. územím
na cestě do Německa. - Oběžník z 12. 1. 1938 (1)
36/ Příkaz k zadržení novinářských zpráv o zatčení Josefa
Kuhna a Františka Marxe, podezřelých ze zločinu vojenské
zrady. - Oběžník z 12. 1. 1938 (1)
43/ Prošetření státní a občanské spolehlivosti železničáře
Josefa Vymazala z Choliny. - Přípis Ředitelství stát. drah
Olomouc z 14. 1. 1938 (2)
44/ Prošetření státní a občanské spolehlivosti Václava
Zabloudila z Choliny. - Přípis Řed. stát. drah Olomouc z 14.
1. 1938 (2)
53/ Vyšetření pověsti Květoslavy Lehkoživové z Uher.
Hradiště, která se uchází o místo v zemské kancelářské
službě. - Zpráva z 14. 1. 1938 (2)
61/ Vyšetření pověsti absolvovaného právníka JUDr. Zdeňka
Dokoupila z Rozvadovic. Zpráva z 26. 1. 1938 (2)
68/ Vyšetření pověsti Josefa Zapletala z Přemyslovic, který
se uchází o místo účetního neb aktuárského eléva. - Zpráva z
1. 2. 1938 (2)
80/ Vyšetření pověsti Vladimíra Chytila z Hvozdu, který se
uchází o místo u ZFŘ Brno. - Zpráva z 4. 2. 1938 (2)
88/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti říd. učitele Jiřího
Axmana z Konice. - Zpráva z 29. 1. 1938 (3)
94/ Vyšetření pověsti Anny Kolářové z Konice, která se uchází
o přijetí do pomocné kancelářské služby u politických úřadů.
- Zpráva z 31. 1. 1938 (2)
Strana 150/606
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
108/ Vyšetření pověsti Dr. Vladimíra Dvořáka, asistenta
lékař. fakulty Karlovy university Praha. Zpráva z 17. 2. 1938
(3)
140/ Vyšetření pověsti Dr. Jaroslava Pavelky ze Tří Dvorů,
který se uchází o místo v politické službě správní. - Zpráva
z 25. 2. 1938 (2)
202/ Vyšetření pověsti Františka Kalabise z Litovle,
žádajícího o místo v cejchovní službě. Zpráva z 11. 3. 1938
(3)
287/ Posudek na berního podúředníka Aloise Svobodu, který má
být ustanoven funkcionářem státního zastupitelství u
okresního soudu v Konici. Zpráva z 1. 4. 1938 (2)
304/ Vyšetření pověsti Dr. Pavla Kaduly, který žádá o přijetí
do kategorie právních úředníků státní policejní služby. Zpráva z 6. 4. 1938 (2)
312/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti elektromechanika
Jana Snášela z Litovle. - Zpráva z 9. 4. 1938 (2)
372/ Vyšetření pověsti Osvalda Nováka, čekatele stavu
kněžského. - Zpráva z 10. 4. 1938 (1)
380/ Posudek na Františka Špundu, který žádá o přijetí do
pomocné služby kancelářské u státní policejní služby. Zpráva z 15. 4. 1938 (6)
385/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti Františka Dohnala
z Konice, který se uchází o místo pomocného železničního
dělníka. - Zpráva z 23. 4. 1938 (2)
386/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti Joachima Snášela z
Konice, který se uchází o místo pomocného železničního
dělníka. - Zpráva z 16. 4. 1938 (2)
411/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti Dr. Viléma Komínka
z Prahy. - Zpráva z 26. 4. 1938 (2)
454/ Posudek na Aloise Sležka z Červenky, který se uchází o
místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 16. 5. 1938
(2)
459/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti Josefa Meitnera,
oficiála u staničního úřadu ve Střeni. - Zpráva z 10. 5. 1938
(2)
475/ Vyšetření spolehlivosti Václava Ulricha z Choliny,
zaměstnaného na vojenských pracích. - Četnická relace stanice
Cholina z 14. 5. 1938 (1)
494/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti Jaromíra Zezuly z
Pěnčína. - Zpráva z 1. 6. 1938 (2)
595/ Posudek na Josefa Šimka z Rakové, který se uchází o
místo účetního nebo aktuárského eléva. - Zpráva z 27. 6. 1938
(2)
650/ Posudek na Františka Žváčka z obce Háčky. Přípis PŘ Brno
z 23. 6. 1938 (2)
698/ Posudek na Otakara Hilgerta z Litovle, který se uchází o
místo ve finanční službě. Zpráva z 16. 7. 1938 (2)
700/ Posudek na ing. Otakara Kráčmara z Litovle k jeho
opětnému ustanovení asistentem na Vysoké škole technické v
Brně. - Zpráva z 20. 7. 1938 (2)
710/ Posudek na Ludvíka Khýra, který se uchází o místo
výpomocného dělníka. - Zpráva z 1. 8. 1938 (2)
730/ Posudek na pokryvačského mistra Antonína Prucka z
Vilémova. - Zpráva z 20. 7. 1938 (2)
762/ Posudek na Josefa Doležela ze Střeně, který žádá o místo
pomocného dělníka. - Zpráva z 29. 7. 1938 (2)
764/ Posudek na Ignáce Koupu z Nákla, který se uchází o místo
pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 26. 7. 1968 (1)
765/ Posudek na Floriána Lukeše ze Střeně, který se uchází o
místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 21. 7. 1938
(2)
766/ Posudek na Jana Novotného, který žádá o místo pomocného
Strana 151/606
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
železničního dělníka. Zpráva z 2. 8. 1938 (1)
767/ Posudek na Vojtěcha Nantla z Tří Dvorů, který se uchází
o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 1. 8. 1938
(2)
768/ Posudek na Viléma Portische z Pňovic, který se uchází o
místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 30. 7. 1938
(2)
769/ Posudek na Aloise Strašila ze Střelic, který se uchází o
místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 1. 8. 1938
(2)
770/ Posudek na Vojtěcha Seichtera, který žádá o místo
pomocného železničního dělníka. Zpráva z 1. 8. 1938 (2)
771/ Posudek na Josefa Zdražila ze Střeně, který se uchází o
místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 26. 7. 1938
(2)
772/ Posudek na Aloise Žatku ze Střeně, který se uchází o
místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 26. 7. 1938
(2)
777/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti Jana Krska,
majitele stolařského závodu v Litovli. Zpráva z 28. 7. 1938
(2)
792/ Posudek na snoubenku npor. zdrav. služby MUDr. Vladimíra
Prosického Miladu Zlámalovou. Zpráva z 1. 8. 1938 (3)
815/ Posudek na Miroslava Rozsívala z Březska, který se
uchází o místo vědeckého pomocníka na přírodovědecké fakultě
Karlovy university v Praze. - Zpráva z 9. 8. 1938 (2)
821/ Posudek na Františka Novotného z Přemyslovic, který se
uchází o přijetí do služeb na železnici. - Zpráva z 2. 8.
1938 (2)
851/ Vyšetření státní a politické spolehlivosti Němce
Norberta Fellnera, okresního soudce v Konici. - Zpráva z 20.
8. 1938 (2)
45/ Připomenutí, aby zprávám tupícím státní úřady a instituce
byla věnována při tiskové prohlídce zvýšená pozornost.
Oběžník z 13. 1. 1938 (19)
46/ Nařízení, aby zaměstnanci říšskoněmeckých firem v ČSR
byli vedeni v nejpřísnější evidenci a aby bylo vždy
zjišťováno, z jakých důvodů tyto podniky zaměstnance
propouštějí. - Oběžník z 11. 1. 1938 (1)
47/ Informace o personálních změnách ve vedení SdP ve Lhotě u
Konice. - Četnická relace stanice Brodek u Konice z 14. 1.
1938 (1)
48/ Zaslání opisů plánů na I. pololetí 1938, dotazníků a
pozvání na schůzi, které obdržel okresní tajemník SdP Hans
Walter ve Lhotě u Konice od okresního vedení v Šumperku. Četnická relace stanice Brodek u Konice z 15. 1. 1938 (1)
49/ Sledování čsl. příslušníků, kteří by se zúčastnili
schůzek členů býv. rakousko - uherské armády. - Výnosy z 27.
10. 1936 a 14. 1. 1938 (2)
52/ Informace o výsledku pátrání po polském státním
příslušníku Alfredu Staszewiczovi, který údajně prováděl
podezřelou činnost v pohraničí. Výnos z 12. 11. 1937,
negativní zpráva (5)
54/ Opis údajů o činnosti opozice SdP-skupina Kasper a Dr.
Jonak. - Četnická relace pohotovostního oddílu Šumperk z 18.
1. 1938 (1)
56/ Doporučení kanceláři presidenta republiky, že je možno
vyhovět žádosti Ladislava Šišmy z Nákla o získání podpisu
presidenta republiky. - Zpráva z 18. 1. 1938 (2)
57/ Nařízení k věnování pozornosti schůzím a projevům KSČ,
které budou pořádány k výročí 18. února 1938 jako demonstrace
proti ústupkům Henleinově straně. Oběžník z 19. 1. 1938 (1)
58/ Upozornění na podezřelou činnost čsl. státního
Strana 152/606
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
příslušníka Rudolfa Pansewanga v Německu. Oběžník z 18. 1.
1938 (1)
62/ Informace o vzorech legitimací pro členy zastupitelských
úřadů v ČSR. - Oběžník z 21. 1. 1938 (1)
63/ Nařízení k věnování zvýšené pozornosti cestujícím do ČSR,
opatřeným dánskými cestovními pasy. - Oběžník z 21. 1. 1938
(1)
64/ Opatření proti rozšiřování štvavých brožur, které v ČSR
rozšiřuje příslušník slovenské iredenty Jehliczka. - Oběžník
z 21. 1. 1938 (1)
65/ Podezřelé vyžadování informací Bayerische Vereinsbank v
Mnichově o elektrárnách na Podkarpatské Rusi. - Oběžník z 23.
11. 1937 (2)
66/ Nařízení k věnování zvýšené pozornosti oslavám výročí
úmrtí V.I. Lenina, pořádaným KSČ a jejími složkami. - Oběžník
z 22. 1. 1938 (1)
69/ Sledování podezřelé činnosti československé stát.
příslušnice Marie Smolové z Berlína. Výnosy z 22. 12. 1937 a
22. 1. 1938 (2)
71/ Opis zprávy o činnosti JUDr. Gustava Jonaka,
představitele opozice vůči SdP. - Přípis stát. policej. úřadu
v Morav. Třebové z 24. 1. 1938 (1)
79/ Připomenutí úředníkům OÚ, že spisy týkající se
opevňovacích prací na státních hranicích je nutno převésti do
presidiálního protokolu. Úřední záznam z 27. 1. 1938 (3)
83/ Vysvětlení použití výnosu ministerstva národní obrany
"Pocty presidentu republiky". - Oběžník MV z 18. 1. 1938 (1)
84/ Pokyn k potlačení poplašných a nepravdivých zpráv o
prémiových propočtech a špatné hospodářské situaci
Všeobecného penzijního ústavu, které dodal tisku prof.
Rosmanith. - Výnos z 27. 1. 1938 (1)
86/ Informace o čsl. státním příslušníku Kernigu-Jadrném,
podezřelém z vyzvědačství. - Výnos z 4. 1. 1938, negativní
zpráva (8)
89/ Nařízení k sledování protestní akce KSČ proti ústupkům
Německu a zamezení demonstrací na veřejných místech. Oběžník z 28. 1. 1938 (2)
91/ Upozornění na novou úpravu zpravodajského obvodu
vojskových těles. - Výnos z 27. 1. 1938 (1)
93/ Posudek na organizaci "Deutscher Reichsbund für
Leibesübungen" se sídlem v Berlíně. - Oběžník z 29. 1. 1938
(3)
95/ Informace o doplnění osobního stavu úřednictva nejvyššího
účetního kontrolního úřadu. Oběžník z 1. 2. 1938 (1)
96/ Příkaz k zabavení tiskových zpráv o počtu závodních
výborů továren na výrobu válečného materiálu. - Výnosy z 10.
12. 1937 a 2. 2. 1938 (2)
97/ Nařízení k tiskové prohlídce chystané publikace bývalého
poslance Kaděrky s názvem "Z temných zákoutí naší vnitřní
politiky". Oběžník z 2. 2. 1938 (1)
98/ Eliminace z interpelace poslance Rudolfa Döllinga o
konfiskační praxi. - Oběžník z 4. 2. 1938 (1)
99/ Eliminace z interpelace poslance Dr. Š. Fencíka o
zabavení č. 275 časopisu "Naš puť" vycházejícího v Užhorodě.
- Oběžník z 4. 2. 1938 (1)
100/ Eliminace z interpelace poslance Karla Sidora o
mimořádných přídavcích vyplácených na služební cesty
pražských úředníků. Oběžník z 4. 2. 1938 (1)
101/ Eliminace z interpelace poslance Karla Sidora o
konfiskaci časopisu "Slovák". Oběžník z 4. 2. 1938 (1)
102/ Eliminace z interpelace poslance Štěpána Haščíka o
cenzurování rezoluce okresní organizace Hlinkovy Ĺudové
strany v Humenném. Oběžník z 4. 2. 1938 (1)
Strana 153/606
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
104/ Předvolání Josefa Labounka z Ospělova jako svědka před
kárný výbor 7. divize v Olomouci. Přípis velitelství 7.
divize Olomouc z 16. 2. 1938 (4)
110/ Elaborát dat pro založení statistiky komunikací a jejich
sjízdnosti. - Zpráva z 9. 2. 1938 (13)
114/ Nařízení k věnování pozornosti podezřelému fotografování
pohraničních oblastí. Výnos z 8. 2. 1938 (1)
120/ Opatření k zabezpečení přepravy důležité státní
korespondence. - Oběžník z 9. 2. 1938 (3)
124/ Používání místních názvů ve zprávách ze sousedních států
v jazyku příslušného státu, aby nedocházelo k nejasnostem. Oběžník z 14. 2. 1938 (1)
125/ Sledování příjezdu nebo usazení se sovětských státních
příslušníků vyhoštěných z Německa. Oběžník z 16. 2. 1938 (2)
126/ Eliminace z interpelace poslance Dr. Štěpána Fencíka o
zabavení č. 235 a 238 časopisu "Naš puť" v Užhorodě. Oběžník z 15. 2. 1938 (1)
134/ Posudek úředního lékaře o zdravotním stavu odb. učitele
Antonína Lakomého. Zpráva z 18. 2. 1938 (1)
135/ Předložení cestovního účtu vládního komisaře Antonína
Geislera k realizaci. Zpráva z 19. 2. 1938 (1)
136/ Informace o vojenských článcích, které byly tiskovým
odborem předsednictva ministerské rady označeny za nezávadné
pro tisk. Oběžník z 18. 2. 1938 (1)
137/ Informace o přerušení silniční dopravy sněhovými
závějemi pro velitelství IV. sboru v Olomouci. - Zpráva z 24.
2. 1938 (3)
138/ Upozornění na zprávy tisku o propouštění židovských
zaměstnanců (zástupců říš.něm. firem) v ČSR na nátlak
Německa. - Oběžník z 25. 1. 1938 - zpráva, že na okrese
nejsou takovéto podniky ani jejich zástupci (4)
142/ Potlačení karikatur německého říš. kancléře a všech
vedoucích osob dnešního Německa, jakož i zpráv, týkajících se
Itálie, Ruska a států spřátelených s ČSR - tiskový pokyn.
Oběžník z 21. 2. 1938 (1)
144/ Eliminace závadné části projevu poslance Antonína
Šaláta. - Oběžník z 22. 2. 1938 (1)
145/ Eliminace z interpelace poslance Dr. Leona Wolfa z
Českého Těšína. - Oběžník z 22. 2. 1938 (1)
148/ Upozornění na činnost agenta gestapa K.B. Feldmanna a
příkaz sledování jeho cesty do ČSR. Oběžníky z 22. 11. 1937 a
21. 2. 1938 (3)
151/ Korespondenční lístek, který zaslala firma Paul Sollors
Nacht z Liberce městské radě v Litovli se žádostí o adresář
obyvatel města Litovle - předložení k nahlédnutí. Zpráva z
25. 2. 1938 (1)
152/ Nařízení k zjišťování a přezkoumání státoobčanské
spolehlivosti uchazečů při zadávání dodávek a veřejných
prací. - Oběžník MV z 15. 2. 1938 (3)
154/ Eliminace z projevu poslance Jana Švermy, proneseného ve
131. schůzi poslanecké sněmovny dne 23. 2. 1938. - Oběžník z
25. 2. 1938 (2)
155/ Pokyny ministerstva národní obrany k žádosti Svazu čs.
měst a obcí o podání zprávy o městské administrativní
činnosti u nás obci Temešvár. - Oběžník z 25. 2. 1938 (1)
157/ Informace o vojenských článcích, které byly tiskovým
odborem předsednictva ministerské rady označeny za nezávadné
pro tisk. Oběžník z 25. 2. 1938 (1)
159/ Eliminace z projevu německého poslance F. Maye ve schůzi
poslanecké sněmovny dne 22. 2. 1938. Oběžník z 24. 2. 1938
(1)
160/ Sledování rozšiřování neperiodických tiskovin slovenské
iredenty "Der slowakische Rat an das tschechische Volk" a
Strana 154/606
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
dalších akcí chystaných říšskoněmeckými kruhy. Oběžník z 23.
2. 1938 (1)
161/ Pokyny k tiskové prohlídce geopolitické a národnostní
mapy ČSR vydané Slovenskou národní radou v Mnichově v rámci
propagandy proti ČSR. Oběžník z 23. 2. 1938 (1)
162/ Příkaz k trvalému zesílení četnických stanic
dislokovaných v bezprostřední blízkosti státní hranice. Výnos MV z 19. 2. 1938 (1)
163/ Pokyny k provádění práva k nemovitostem v pohraničním
pásmu podle §§ 49-54 zákona o obraně státu. - Oběžník z 25.
2. 1938 (1)
164/ Eliminace z projevu poslance Fr. Schwarze na zasedání
poslanecké sněmovny dne 24. 1. 1938. Oběžník z 26. 2. 1938
(1)
165/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv italského časopisu
"Giornale Italia" a k zabavení výtisků zmíněného listu. Oběžník z 26. 2. 1938 (2)
166/ Pověření litovelského okresního hejtmana Antonína
Geislera vedením okresního úřadu v Holešově. - Výnos z 26. 2.
1938 (1)
234/ Přeložení vrchního komisaře politické správy JUDr.
Ferdinanda Jabůrka k ZÚ v Brně. Výnos z 12. 3. 1938 (4)
240/ Povýšení kancelářského oficiála u OÚ v Litovli Josefa
Kolouška do hodnosti vrchního kancelářského oficiála. - Výnos
z 15. 3. 1938 (2)
309/ Žádost o odklad vojenského cvičení pro komisaře
politické správy Antonína Dusíka. Zpráva z 24. 3. 1938 (2)
323/ Zvýšení služného vrchnímu kancelářskému oficiantu Aloisu
Pruckovi. Výnos z 1. 4. 1938 (2)
623/ Zamítnutí žádosti koncipisty Františka Vrtílka o odklad
vojenského cvičení. Sdělení dělostř. pluku 303 ve Vys. Mýtě z
18. 6. 1938 (2)
170/ Eliminace z interpelace poslance Karla Sidora o
konfiskaci časopisů "Slovenská pravda" a "Slovák". - Oběžník
z 1. 3. 1938 (1)
171/ Eliminace z interpelace poslance Jana Vodičky o postupu
komisaře policejního ředitelství na veřejné schůzi v
Záběhlicích. Oběžník z 1. 3. 1938 (1)
172/ Informace o vojenském článku, který byl tiskovým odborem
předsednictva ministerské rady označen za nezávadný pro tisk.
Oběžník z 1. 3. 1938 (1)
175/ Posudek na organizaci "Sudetendeutsche
Flüchtlijngskontrollstelle" v Německu. Oběžník z 25. 2. 1938
(2)
178/ Zákaz oslav výročí událostí, k nimž došlo v národnostně
smíšeném území republiky dne 4. března 1919. - Oběžník z 2.
3. 1938 (1)
179/ Eliminace z interpelace poslance Karola Sidora o
konfiskaci autonomistických novin. Oběžník z 2. 3. 1938 (1)
189/ Vyšetření pověsti Aloise Spáčila z Konice, který se
uchází o místo ve finanční strážní službě. Zpráva z 7. 3.
1938 (2)
193/ Údaje o podezřelé činnosti Norberta Melchera, stavitele
z Vídně. - Oběžník z 2. 3. 1938 (2)
194/ Předložení údajů o úhrnném vydání za obstarávání
kancelářských prací v r. 1938. Zpráva z 7. 3. 1938 (2)
195/ Informace o vojenském článku, který byl tiskovým odborem
předsednictva ministerské rady shledán nezávadným pro tisk.
Oběžník z 5. 3. 1938 (1)
196/ Eliminace z řeči senátora Vítězslava Mikulíčka v 101.
schůzi senátu dne 3. 3. 1938. Oběžník z 5. 3. 1938 (1)
197/ Eliminace z projevu poslance E. Hirteho na 134. schůzi
poslanecké sněmovny dne 3. 3. 1938. Oběžník z 5. 3. 1938 (1)
Strana 155/606
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
198/ Informace o polském vojenském zběhu Františku
Mularczykovi, podezřelém z vyzvědačství. Zpráva z 5. 3. 1938
(5)
203/ Pokyny o tiskových zprávách o obchodním jednání se
Spojenými státy americkými. Oběžník z 7. 3. 1938 (3)
204/ Pokyny k věnování pozornosti akci Rudých odborů za
výplatu peněz ve prospěch nezaměstnaných. Oběžník z 1. 3.
1938 (1)
207/ Oslavy 20. výročí bitvy u Bachmače; povolení mimořádné
dovolené státním zaměstnancům, kteří patřili k Hanáckému
pluku generála Janina. Oběžník z 9. 3. 1938 (1)
208/ Zavedení vojenských legitimací pro občanské zaměstnance
vojenských správ a zvláštních legitimací pro důstojníky a
rotmistry v činné službě. Oběžník MV z 4. 5. 1937 a 4. 3.
1938 (2)
210/ Pověření Josefa Zavadila z Českého Těšína ode dne 15. 3.
1938 stavebním dozorem nad přestavbou budovy finančních úřadů
v Litovli. Výnos z 10. 3. 1938 (1)
211/ Eliminace z řeči poslance Václava Kopeckého ve 136.
schůzi poslanecké sněmovny dne 8. března 1938. - Oběžník z
10. 3. 1938 (1)
212/ Eliminace z projevu poslance Rudolfa Smetánky,
proneseného ve 137. schůzi poslanecké sněmovny dne 9. března
1938. - Oběžník z 10. 3. 1938 (1)
213/ Podávání čtvrtletních zpráv o výkonu přípravné služby
čekatelů právní služby. Oběžník z 5. 3. 1938 (1)
215/ Žádost o propagaci publikace "Výkaz zaměstnanců
politické správy v zemi Moravskoslezské", kterou hodlá vydat
ZÚ v Brně. Oběžník z 3. 3. 1938 (3)
216/ Eliminace z projevu poslance Jána Iváka, proneseného ve
138. schůzi poslanecké sněmovny dne 10. března 1938. Oběžník z 11. 3. 1938 (1)
217/ Eliminace z řeči poslance Gustava Bauera, pronesené dne
10. března 1938 ve 138. schůzi poslanecké sněmovny. - Oběžník
z 11. 3. 1938 (1)
218/ Nařízení, aby tiskovým zprávám o událostech v Rakousku
byla věnována zvýšená pozornost. Oběžník z 11. 3. 1938 (1)
219/ Eliminace z řeči poslance Rudolfa Gajdy, pronesené ve
138. schůzi poslanecké sněmovny dne 10. března 1938. Oběžník z 11. 3. 1938 (1)
227/ Tiskový pokyn ministerstva spravedlnosti k potlačování
nepravdivých zpráv o současných událostech. - Oběžník z 12.
3. 1938 (1)
228/ Pokyn k zamezení demonstračním projevům KSČ proti
připojení Rakouska k Velkoněmecké říši. Oběžník z 12. 3. 1938
(1)
232/ Příkaz ka zabavení brožury "Co chce Hitler?", vydané
poslancem KSČ Josefem Krosnařem. Oběžník z 14. 3. 1938 (1)
233/ Upozornění, že některé rakouské časopisy vyšly s hákovým
křížem v záhlaví a pokyn, aby prozatím nebyly zabaveny. Oběžník z 14. 3. 1938 (1)
237/ Eliminace z interpelace poslance Esterházyho. Oběžník z
15. 3. 1938 (1)
238/ Příkaz k zadržení zpráv o zatčení bývalého rakouského
presidenta Miklase a o událostech v Rakousku. - Oběžník z 15.
3. 1938 (1)
242/ Předložení pořadové listiny odborných úředníků u
politických úřadů v zemi Moravskoslezské podle stavu ze dne
13. 12. 1937 k podpisu. Oběžník z 11. 3. 1938 (9)
247/ Urychlené vyřizování žádostí zemského finančního
ředitelství o vyšetření státoobčanské spolehlivosti u
uchazečů o službu ve finanční pohraniční stráži. - Oběžník z
16. 3. 1938 (1)
Strana 156/606
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
249/ Eliminace z projevu poslance K.H. Franka, proneseného
15. března 1938 ve 139. schůzi poslanecké sněmovny. - Oběžník
z 17. 3. 1938 (1)
250/ Eliminace z řeči senátora Emila Enhubera, pronesené ve
107. schůzi senátu dne 16. 3. 1938. Oběžník z 17. 3. 1938 (1)
251/ Eliminace z řeči poslance Rudolfa Appelta, pronesené ve
140. schůzi poslanecké sněmovny dne 16. března 1938. Oběžník z 17. 3. 1938 (1)
252/ Pátrání po tom, zda byl jisté Bibianě Jurna vystaven
čsl. cestovní pas a je-li o ní něco bližšího známo. - Oběžník
z 16. 3. 1938, negativní zpráva (11)
253/ Upozornění na nepřípustnost uveřejňování novinářských
zpráv o dislokacích a organizačních změnách v armádě. Oběžník z 17. 3. 1938 (1)
256/ Tiskový pokyn k potlačení veškerých zpráv vzbuzujících
pochybnosti, že by spojenci naší republiky (Francie, Rusko a
státy malodohodové) v případě nutnosti nepřispěli na pomoc
ČSR. Oběžník z 18. 3. 1938 (1)
257/ Příkaz k zabavení inzerátu "Verkaufen Sie Ihre
Photo-Aufnahmen", který se objevil v československých
časopisech. - Oběžník z 17. 3. 1938 (1)
258/ Předložení opisu letáku SdP a opisu oběžníku krajského
vedení strany v Šumperku. Zpráva z 19. 3. 1938 (4)
262/ Eliminace z řeči poslance ing. Fr. Schwarze ve 142.
schůzi poslanecké sněmovny dne 18. 3. 1938. Oběžník z 19. 3.
1938 (1)
263/ Eliminace z řeči poslance ing. W. Richtera ve 142.
schůzi poslanecké sněmovny dne 18. 3. 1938. Oběžník z 19. 3.
1938 (1)
266/ Informace o nezávadnosti článků s vojenskou tématikou,
které byly dodány do tisku. Oběžník z 18. 3. 1938 (4)
267/ Upozornění, aby telegram či dopis presidenta republiky
Dr. E. Beneše zaslaný sjezdu německé sociální demokracie v
Praze byl propuštěn jako nezávadný. - Oběžník z 20. 3. 1938
(1)
268/ Pokyny k úpravě a konkretizování zpravodajské činnosti v
pohraničí. - Oběžník z 21. 3. 1938 (1)
272/ Podání návrhu na obsazení místa vládního komisaře obecní
spořitelny v Konici. Zpráva z 22. 3. 1938 (1)
274/ Podání návrhu na obsazení místa vládního komisaře
městské spořitelny v Litovli. Zpráva z 23. 3. 1938 (1)
276/ Posudek na německou organizaci "Landdienst des
Hitlerjugend" v Německu. - Oběžník z 23. 3. 1938 (3)
277/ Upozornění, že průjezdní visum polských státních
příslušníků projíždějících čs. státní území z Rakouska platí
pouze pro směr Břeclav-Bohumín. Oběžník z 24. 3. 1938 (1)
278/ Upozornění na změny v cestovních pasech polských
státních příslušníků, vracejících se do Polska z Rakouska. Oběžník z 24. 3. 1938 (1)
280/ Informace o možnostech telefonického spojení s úřady
státní a vojenské správy. Zpráva z 26. 3. 1938 (2)
281/ Zadržení zpráv kritizujících presidenta republiky tiskový pokyn. - Oběžník z 25. 3. 1938 (1)
282/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou,
které byly dány do tisku. Oběžník z 25. 3. 1938 (1)
283/ Potlačení zpráv šířících negativní postoj Anglie k
Československu - tiskový pokyn. Oběžník z 25. 3. 1938 (1)
289/ Upozornění, že ministerstvo železnic vydalo pro svého
úředníka Jana Huberta potvrzení, že je oprávněn fotografovat
železniční objekty. Oběžník z 25. 3. 1938 (1)
296/ Vyjádření k článku "Zwischenfäller bei einem
Gebäudemarsch" z časopisu "Morgenpost" ze dne 28. 3. 1938,
čís. 86. - Zpráva z 29. 3. 1938 (1)
Strana 157/606
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
298/ Povolení přeletu bez přistání německému letadlu, které
letí z Berlína směrem na Vídeň dne 29. 3. 1938. - Oběžník z
28. 3. 1938 (1)
299/ Pátrání po totožnosti Antonína Pikouse a Antonína
Stubny, vězněných ve Španělsku. Oběžník z 25. 3. 1938 (1)
300/ Eliminace z interpelace poslance Dr. Štěpána Fencíka o
přehmatech s učebnicemi ve školách na škol. okrese ťačovském.
Oběžník z 28. 3. 1938 (1)
301/ Eliminace z interpelace poslance Karola Sidora o
konfiskační praxi bratislavského cenzora. Oběžník z 28. 3.
1938 (1)
313/ Pokyny k věnování pozornosti nové letákové akci
slovenského iredentisty Dr. Jehlicsky. Oběžník z 29. 3. 1938
(1)
314/ Pátrání po totožnosti misionáře Jakobse, který ve
Švýcarsku přednáší o československých poměrech. - Oběžník z
30. 3. 1938 (1)
315/ Eliminace z projevu poslance Viliama Širokého ve 143.
schůzi poslanecké sněmovny ze dne 29. 3. 1938. - Oběžník z
30. 3. 1938 (1)
316/ Opatření proti eventuální dopravě a rozšiřování
tiskového materiálu, týkajícího se lidového hlasování v
bývalém Rakousu dne 10. 4. 1938. Oběžník z 30. 3. 1938 (1)
319/ Konfiskace zpráv o zprostředkování některého státu
(Anglie a Francie) mezi Československem a Německem - tiskový
pokyn. Oběžník z 31. 3. 1938 (1)
321/ Eliminace z řeči poslance Gustava Beuera na 144. schůzi
poslanecké sněmovny ze dne 31. 3. 1938. - Oběžník z 1. 4.
1938 (1)
322/ Eliminace z projevu poslance Dr. Františka Hodiny ve
144. schůzi poslanecké sněmovny dne 31. 3. 1938. - Oběžník z
1. 4. 1938 (1)
326/ Pátrání po pobytu ustašovských teroristů Gustava Perčece
& spol., kteří se zdržují v ČSR. Oběžník z 17. 3. 1938 (10)
327/ Předložení žádosti společnosti "Gesellschaft zur
Förderung des Institutes für Statistik des Minderheitsvölker
in Wien", zaslané městské radě v Litovli. - Zpráva z 2. 4.
1938 (1)
329/ Pokyny pro doručování telegramů s pozdravem "Heil
Hitler!". - Oběžník z 31. 3. 1938 (1)
330/ Pátrání po funkcionáři SdP Heinrichu Braunerovi na
základě zaslaných informací. Oběžník z 31. 3. 1938 (1)
331/ Upozornění na nezávadnost článků s vojenskou tématikou,
které byly dány do tisku. Oběžník z 31. 3. 1938 (1)
332/ Upozornění na nezávadnost článků s vojenskou tématikou,
které byly dány do tisku. Oběžník z 2. 4. 1938 (1)
336/ Upozornění, že telefonní hovory a telegramy v zájmu
obrany státu mají výhodu bezplatnosti a přednosti v dopravě.
- Oběžník MV z 1. 4. 1938 (1)
338/ Potlačení zpráv o domnělém zbolševizování ČSR - tiskový
pokyn. - Oběžník z 4. 4. 1938 (1)
339/ Propagační a jiné politické akce SdP v Brodku u Konice a
okolí. - Četnická relace stanice Brodek u Konice z 2. 4. 1938
(14)
346/ Upozornění, že nejsou námitky proti povolení branného
srazu Federace proletářské tělovýchovy dne 10. 4. 1938. Oběžník z 6. 4. 1938 (1)
347/ Upozornění na nezávadné články s vojenskou tématikou,
které byly dány do tisku. Oběžník z 6. 4. 1938 (1)
348/ Oznámení, že v obcích německého ostrůvku na Konicku
(Brodek, Dešná, Lhota, Runářov a Skřípov) bylo pozorováno
zvýšené vybírání peněžních vkladů. - Zpráva z 27. 4. 1938
(12)
Strana 158/606
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
349/ Potlačení tiskové zprávy o havarii vojenského letounu v
Uhřiněvsi dne 5. 4. 1938 - tiskový pokyn. - Oběžník z 6. 4.
1938 (1)
351/ Hlášení, že v předvečer plebiscitu a voleb v Německu
nebyly v německé obci Runářově pořádány žádné politické
schůze ani veřejné projevy. Četnická relace stanice Konice z
13. 4. 1938 (1)
356/ Upozornění na nezávadnost tiskového článku. Oběžník z 8.
4. 1938 (1)
357/ Eliminace z řeči poslance Ladislava Kopřivy, pronesené
na 146. schůzi poslanecké sněmovny dne 7. 4. 1938. - Oběžník
z 8. 4. 1938 (1)
358/ Eliminace z řeči poslance Dr. Gustava Peterse pronesené
ve 146. schůzi poslanecké sněmovny dne 7. 4. 1938. - Oběžník
z 8. 4. 1938 (1)
359/ Eliminace z řeči poslance Jana Vodičky pronesené na 146.
schůzi poslanecké sněmovny dne 7. 4. 1938. - Oběnžík z 8. 4.
1938 (1)
360/ Hlášení, že v obcích zdejšího obvodu fotografovali
němečtí žurnalisté (redaktor časopisu "Die Zeit" Wagner aj.)
obytné a tovární objekty. Četnická relace stanice Brodek u
Konice ze dne 8. 6. 1938 (1)
361/ Pokyn věnování pozornosti osobám cestujícím do Itálie v
době návštěvy říšského kancléře Adolfa Hitlera v Římě. Oběžník z 8. 4. 1938 (1)
362/ Informace o označení říšskoněmeckých a rakouských
letadel. - Oběžník MVP z 1. 4. 1938 (3)
364/ Upozornění četnickým stanicím okresu, aby byla věnována
pozornost činnosti "Agence Télegraphique de la Presse", která
slouží německé a maďarské propagandě. - Zpráva z 11. 4. 1938
(3)
365/ Instrukce k opatřením, která mají být učiněna v
souvislosti s plebiscitem a volbami v Německu dne 9. 4. 1938.
- Oběžník z 9. 4. 1938 (5)
366/ Eliminace z řeči senátora Hugo Liehma pronesené ve 113.
schůzi senátu dne 8. 4. 1938. Oběžník z 9. 4. 1938 (1)
370/ Eliminace z interpelace poslance Štěpána Haščíka ve věci
hrubého zneužívání úřední moci četnictvem v Parchovianech. Oběžník z 8. 4. 1938 (1)
371/ Upozornění, že telefonní hovory a telegramy v zájmu
obrany státu jsou bezplatné a mají přednost při dopravě. Oběžník z 10. 4. 1938 (1)
373/ Pokyn k podávání čtvrtletních zpráv o výkonu přípravné
služby úřednických čekatelů vyšší pomocné služby správní. Oběžník z 9. 4. 1938 (1)
374/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou,
které byly dány do tisku. Oběžník z 12. 4. 1938 (1)
375/ Pokyn k věnování pozornosti časopiseckým zprávám o
osnově zákona o úpravě úvěrového trhu. Oběžník z 13. 4. 1938
(1)
376/ Proplacení výdajů zástupci okresního úřadu Antonínu
Dusíkovi velitelstvím IV. sboru v Olomouci. Přípis z 6. 4.
1938 (3)
377/ Vyjádření k stížnosti rady politické správy JUDr. Aloise
Schauera z Moravské Třebové. Zpráva z 9. 8. 1938 (1)
378/ Upozornění na možnost odposlouchávání telefonních hovorů
a telegramů a na udržování kázně při hovorech. - Oběžník z
13. 4. 1938 (1)
379/ Upozornění na informační cestu britského novináře a
publicisty J.D. Ewanse do ČSR a pokyn, aby mu bylo při
eventuální návštěvě vycházeno vstříc. Oběžník z 14. 4. 1938
(2)
382/ Upozornění, že u příležitosti narozenin říšskoněmeckého
Strana 159/606
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
kancléře Adolfa Hitlera je nutné, aby němečtí státní
příslušníci vyvěsili vedle německé i československou vlajku.
Oběžník z 15. 4. 1938 (1)
383/ Eliminace z interpelace poslance Aug. Klimenta o
přijímání dělníků v československé zbrojovce ve Vsetíně. Oběžník z 15. 4. 1938 (1)
384/ Žádost o souhlas k odvelení příslušníků četnictva do
kurzu pro výcvik velitelů rot a čet v Šumperku. - Přípis
důstojníků četnictva přidělených OÚ Šumperk z 15. 4. 1938 (1)
388/ Upozornění na zákaz rozšiřování cizozemských
neperiodických tiskovin vydávaných tzv. "Slovenskou radou" v
Ženevě. - Oběžník z 13. 4. 1938 (1)
389/ Pokyn k obezřetnému postupu u cizích státních
příslušníků při trestních oznámeních a zatýkání pro podezření
z trestných činů podle zákona na ochranu republiky. - Oběžník
z 15. 4. 1938 (4)
392/ Upozornění, že v čs. pohraničí provozují rakouští státní
příslušníci Amon Göth, Jan Martin Panek a Vilém Šimeček
nezákonnou činnost. Oběžník z 14. 4. 1938 (1)
393/ Potlačení závadných článků v časopisech "Četnický obzor"
a "Četnické listy" - tiskový pokyn. Oběžník z 19. 4. 1938 (1)
394/ Pátrání po maďarském státním příslušníku Bélovi
Szabó-Steinerovi. - Oběžník z 15. 4. 1938 (5)
399/ Upozornění, že výbušniny rakouské výroby byly povoleny k
volnému prodeji. - Oběžník z 15. 4. 1938 (3)
408/ Pokyn, aby při předkládání žádostí o povolování státních
příspěvků k stavbám a přestavbám nestátních mostů bylo
přihlíženo k stanovisku ministerstva národní obrany. Oběžník z 20. 4. 1938 (1)
409/ Oznámení, že se státním zaměstnancům, kteří se chtějí
účastnit eucharistického kongresu v Budapešti, uděluje
mimořádná dovolená. Oběžník z 21. 4. 1938 (1)
410/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou,
které byly dány do tisku. Oběžník z 22. 4. 1938 (1)
417/ Upozornění na chystanou akci KSČ v pohraničních
oblastech pro případ napadení ČSR Německem. - Oběžník z 4. 4.
1938, negativní zpráva (2)
418/ Rozhodnutí o personálních změnách u městské spořitelny v
Litovli. - Výnos z 15. 4. 1938 (9)
419/ Žádost o dobrozdání k návrhu na povýšení praporčíka Jana
Svobody z Konice. - Přípis velitelství četnického oddělení v
Prostějově z 26. 4. 1938 (1)
451/ Žádost o dobrozdání k povýšení výk. poručíka Bohuslava
Havrana z Litovle. - Přípis velitelství četnického oddělení
Prostějov z 7. 5. 1938 (1)
489/ Přeložení četnic. št. strážmistra Edmunda
Hrbáče-oznámení, že ze strany OÚ není námitek. - Zpráva z 20.
5. 1938 (1)
422/ Zjištění vhodných skladištních prostor pro zbrojní
materiál. - Přípis velitelství IV. sboru v Olomouci z 26. 4.
1938 (2)
423/ Upozornění na závady v poštovním styku s okresním
úřadem. - Přípis doplňovacího okresního velitelství Olomouc z
27. 4. 1938 (1)
433/ Potlačení zpráv týkajících se přemístění některých
vojenských posádek. - Oběžník z 30. 4. 1938 (1)
434/ Informace o nezávadném článku s vojenskou tématikou
daném do tisku. - Oběžník z 29. 4. 1938 (1)
435/ Upozornění na praxi při vydávání pasů účastníkům
eucharistického kongresu v Budapešti v roce 1938. - Oběžník z
27. 4. 1938 (1)
438/ Hlášení o místních poměrech v německých obcích Brodek u
Konice a Skřípov. - Četnická relace stanice Brodek u Konice z
Strana 160/606
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
13. 5. 1938 (4)
442/ Akce říšskoněmecké zpravodajské služby ve snaze o
získání tajných dokumentů vojenského rázu. Oběžník z 3. 5.
1938 (2)
443/ Upozornění na zasílání iredentistických letáků ze
Spojených států amerických na Slovensko a příkaz k jejich
zabavení. - Oběžník z 3. 5. 1938 (1)
444/ Upozornění ministerstva zahraničních věcí na propouštění
židovských zaměstnanců v Československu na nátlak Německa.
Oběžník z 2. 5. 1938 (1)
445/ Opatření v souvislosti s nadcházejícími volbami obecních
zastupitelstev v obcích. Oběžník z 5. 5. 1938 (1)
446/ Závady vyskytující se ve styku československých
vnitrostátních úřadů s československými honorárními
konsuláty. - Oběžník MV z 3. 5. 1938 (1)
449/ Zadržení zpráv o zatčení ing. Karla Thiela & spol. v
Mor. Ostravě - tiskový pokyn. Oběžník z 7. 5. 1938 (1)
450/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou,
které byly dodány tisku. Oběžník z 6. 5. 1938 (1)
452/ Kontrola frekvence při stavbě vojenských objektů v
prostoru obce Jesenec. - Přípis velitelství IV. sboru-staveb.
řed. v Olomouci z 7. 5. 1938 (1)
453/ Směrnice pro dozor a obsluhu zvláštních zařízení
sloužících k znemožnění dopravy na silnicích a cestách. Oběžník MV z 5. 5. 1938 (3)
456/ Eliminace z interpelace poslance Adolfa Jobsta. Oběžník
z 9. 5. 1938 (1)
457/ Eliminace z interpelace poslance Adolfa Jobsta, že se
železniční zaměstnanci v činné službě dopustili hanobení
hlavy cizího státu. Oběžník z 9. 5. 1938 (1)
458/ Eliminace z interpelace poslance Jana Esterházyho. Oběžník z 9. 5. 1938 (1)
466/ Šíření poplašných zpráv o současné vnitropolitické
situaci a pokyny, jaký postoj je k nim nutno zaujmout. Oběžník z 11. 5. 1938 (1)
467/ Upozornění ministerstva vnitra na zákaz dopravy
periodického časopisu "Fliegende Blätter" vydávaného v
Esslingenu a ve Vídni. Oběžník z 11. 5. 1938 (1)
468/ Upozornění, že ministerstvo vnitra zakázalo dopravu
německým a rakouským periodickým tiskopisům a listu
"Völkischer Beobachter". Oběžník z 11. 5. 1938 (1)
471/ Seznam československých inženýrů a jiných odborníků
zaměstnaných v Německu a dotaz, zda některá z uvedených osob
nepřísluší domovským právem do některé obce tamního správního
obvodu. - Oběžník z 10. 5. 1938 (16)
472/ Eliminace z řečí poslanců pronesených dne 12. 5. 1938. Oběžník z 13. 5. 1938 (2)
476/ Upozornění, že je dovoleno zdravit německým pozdravem,
pokud se nejedná o očividnou provokaci. - Oběžník z 14. 5.
1938 (1)
479/ Eliminace z řeči senátora Vítězslava Mikulíčka pronesené
ve 117. schůzi senátu dne 11. 5. 1938. Oběžník z 13. 5. 1938
(1)
480/ Upozornění na případy nesprávného označení
Československa názvem Česko-Slovensko a příkaz k zákroku
proti takovému způsobu psaní. Oběžník z 13. 5. 1938 (6)
481/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou,
které byly dodány tisku. Oběžník z 14. 5. 1938 (1)
483/ Eliminace z interpelace poslanců Quido Kliebera a
Rösslera. - Oběžník z 18. 5. 1938 (1)
484/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou,
které byly dodány tisku. Oběžník z 18. 5. 1938 (1)
485/ Pokyn, aby v místech, kde jsou vypsány obecní volby,
Strana 161/606
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
byla liberálně posuzována předvolební agitace. - Oběžník z
18. 5. 1938 (1)
506/ Eliminace z interpelace poslance Andora Jarosse o
zabavení listu "Barázda-Magyar Néplap", číslo 15 z 10. 4.
1938. - Oběžník z 19. 5. 1938 (1)
507/ Výklad vládního nařízení č. 155/1936 Sb.z.an. o
elektrárnách a podnicích důležitých pro obranu státu. Oběžník z 18. 5. 1938 (1)
508/ Opis dopisu správy Domova zpěváckého spolku slovenských
učitelů v Trenčanských Teplicích. Oběžník z 17. 5. 1938 (2)
511/ Tiskový pokyn k zprávám o národnostních a politických
incidentech na území státu a upozornění, že je přípustné
uveřejňovat v tisku pouze úřední zprávy. - Oběžník z 20. 5.
1938 (1)
512/ Pokyny k podávání zpráv vojenským velitelstvím. Oběžník z 20. 5. 1938 (1)
515/ Předložení 3 exemplářů letáků, které dne 20. 5. 1938
rozhazovalo neznámé auto v Brodku u Konice a Dešné. - Zpráva
z 23. 5. 1938 (2)
516/ Seznam státních zaměstnanců, kteří se zúčastnili dne 1.
5. 1938 projevů pořádaných stranou SdP. - Zpráva z 23. 5.
1938 (13)
517/ Příkaz k potlačení zpráv o mobilizaci. Oběžník z 22. 5.
1938 (1)
520/ Odvolání zákazu průvodů a manifestací s platností od 23.
5. 1938. - Oběžník z 23. 5. 1938 (2)
521/ Potlačení zpráv o havarii letadla u Vejprt - tiskový
pokyn. - Oběžník z 23. 5. 1938 (1)
524/ Zostřená prohlídka zpráv politického obsahu - tiskový
pokyn. - Oběžník z 24. 5. 1938 (1)
526/ Eliminace z projevu senátora Kálmána Füsyho proneseného
ve 119. schůzi senátu dne 18. 5. 1938. - Oběžník z 24. 5.
1938 (1)
527/ Potlačení zpráv o návštěvě jugoslávské vojenské komise v
Československu - tiskový pokyn. Oběžník z 24. 5. 1938 (1)
529/ Eliminace z interpelace poslance Štěpána Haščíka ve věci
zneužití úřední moci vrchním četnickým strážmistrem Rudolfem
Pajerem ve Vinnej. - Oběžník z 25. 5. 1938 (1)
530/ Dispozice k oslavám narozenin presidenta republiky Dr.
Edvarda Beneše. Oběžník MV z 25. 5. 1938 (1)
532/ Telefonát OÚ Zábřeh o průjezdu auta vezoucího
protistátní letáky. - Úřední záznam z 26. 5. 1938 (3)
534/ Úřední připomenutí o permanentní telefonní službě. Úřední záznam z 27. 5. 1938 (1)
535/ Předložení opisu oběžníku, který byl zaslán dne 26. 5.
1938 okresnímu vedoucímu SdP Hansi Walterovi ve Lhotě u
Konice. Zpráva z 28. 5. 1938 (3)
536/ Návštěva anglického pozorovatele Williama Stranga v
ČSR-upozornění bezpečnostním orgánům, aby mu vycházely s
ochotou vstříc. Oběžník z 27. 5. 1938 (1)
545/ Výstavy, na nichž jsou uveřejňovány plány
administrativních, průmyslových a jiných středisek, musí být
předem schváleny úřady ministerstva národní obrany. - Oběžník
MV z 27. 5. 1938 (1)
546/ Upozornění, že hromadné výpisy a opisy z rejstříku
motorových vozidel a z rejstříku řidičů smějí být povolovány
jen po předchozím souhlasu ministerstva vnitra. - Oběžník z
30. 5. 1938 (2)
547/ Pokyny pro vstup orgánů pozemkového katastru do obvodu
objektů a podniků důležitých pro obranu státu. - Oběžník MV z
28. 5. 1938 (2)
548/ Předložení opisu trestního oznámení četnické stanice v
Litovli na Němce Alfréda Wedru z Litovle. - Zpráva z 1. 6.
Strana 162/606
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
1938 (6)
550/ Příkaz k přísnému zákroku proti zostuzujícím pověstem o
ústavních činitelích. Oběžník z 31. 5.1938 (2)
551/ Eliminace z interpelace poslance Obrlika o obtěžování
občanů při vydávání polních legitimací. - Oběžník z 31. 5.
1938 (1)
552/ Eliminace z projevu poslance K.H. Franka o bezuzdném
způsobu psaní periodického tiskopoisu "Duch času" v čísle 76
ze dne 31. 3. 1938. Oběžník z 31. 5. 1938 (1)
555/ Předložení opisu trestního oznámení četnické stanice v
Litovli na Jaroslava Utíkala. Zpráva z 1. 6. 1938 (7)
559/ Upozornění na spolupracovníky říšskoněmecké zpravodajské
služby z řad pořadatelů SdP a informace o mimořádných
opatřeních vojenské správy. - Oběžník z 1. 6. 1938 (3)
560/ Upozornění na podezřelou cestu dvou říšskoněmeckých
automobilů do ČSR. Oběžník z 1. 6. 1938 (1)
563/ Potlačení zpráv o výbuchu ve vojenském skladišti v
Jemnici, okr. Moravské Budějovice-tiskový pokyn. - Oběžník z
2. 6. 1938 (1)
565/ Vyšetření zpráv kolujících v Litovli o údajné vysílací
stanici v domě německého hasičského sboru v Litovli č. 181. Četnická relace stanice Litovel z 2. 6. 1938 (5)
568/ Potlačení novinářské zprávy časopisu "Times", kde se
hovoří o odstoupení Sudet a Těšínska - tiskový pokyn. Oběžník z 3. 6. 1938 (1)
569/ Oznámení, že v prostoru obce Bečov n. Teplou byla
ztracena zpravodajská legitimace příslušníka hlavního štábu
ministerstva nár. obrany a nařízení příslušných opatření
proti pokusům o její zneužití. - Oběžník z 3. 6. 1938 (1)
570/ Zákaz průvodů a podobných podniků tam, kde by mohl být
narušen veřejný klid a pořádek. Oběžník z 4. 6. 1938 (1)
573/ Zákaz prodeje látky na kravaty s malým státním znakem,
kterou vyrobila tkalcovna Boleslav Martinů v Poličce. Oběžník z 3. 6. 1938 (1)
574/ Příkaz k sledování nacistického kurýra Antonína Ehma z
Vídně. - Oběžník z 7. 6. 1938 (1)
575/ Upozornění, že reprodukce vysílání rozhlasových projevů
představitelů státní moci se má dít způsobem odpovídajícím
významu vysílaného projevu. - Oběžník z 3. 6. 1938 (1)
579/ Upozornění, že při stavbách celostátních mostních a
silničních objektů je možno použít náhradních amoneledkových
trhavin. Oběžník z 7. 6. 1938 (1)
580/ Sledování cesty německého vyzvědače Georga Demuse do
ČSR, který je spojkou mezi rakouskou centrálou SdP a
jednotlivými ilegálními odbory v ČSR. - Oběžník z 8. 6. 1938
(1)
581/ Tiskový pokyn k incidentům v armádě v Chrasticích u
Starého Města p. Sněžníkem a v Devíti Mlýnech, okr. Znojmo.
Oběžník z 8. 6. 1938 (1)
586/ Povolení přeletu říšskoněmeckého letadla přes čs. území
ve dnech 13.-16. června 1938. Oběžník z 13. 6. 1938 (1)
587/ Povolení přeletu říšskoněmeckého letadla přes čs. území
ve dnech 15.-20. června 1938. Oběžník z 13. 6. 1938 (1)
588/ Upozornění na propagační mapy vydané německým
ministerstvem propagandy, které jsou pašovány do ČSR. Oběžník z 9. 6. 1938 (1)
589/ Oznámení, že ministerstvo financí odvolalo s okamžitou
platností zákaz prodeje Rudého práva. Zákaz prodeje ostatních
komunistických časopisů uvedených ve výnosu min. financí z
roku 1929 zůstává i nadále v platnosti. Oběžník z 9. 6. 1938
(9)
590/ Seznam čs. odborníků, kteří jsou zaměstnáni v Německu se
žádostí o údaje o jejich státoobčanské spolehlivosti. -
Strana 163/606
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
Oběžník z 7. 6. 1938 (5)
591/ Informace o zločinu padělání cestovních pasů, kterého se
dopustili Kurt Laske a spol. a příkaz k pátrání po těchto
pachatelích. Oběžník z 13. 6. 1938 (1)
592/ Žádost o ponechání svobodných četníků na litovelské
četnické stanici. - Zpráva z 18. 6. 1938 (2)
594/ Informace o nezávadném článku s vojenskou tématikou,
který byl dodán tisku. Oběžník z 14. 6. 1938 (1)
596/ Informace o firmě "Zentralverband der Auskunfteien,
Informateure und Inkassobüros" se sídlem ve Vídni. - Oběžník
z 13. 6. 1938 (3)
597/ Eliminace z interpelace poslance Adolfa Jobsta o
šikanujícím zavedení trestního řízení. Oběžník z 14. 6. 1938
(1)
599/ Opis udání na Karla Valoucha z Litovle pro svedení ke
smilstvu. - Četnická relace stanice Litovel z 10. 6. 1938 (1)
603/ Zadržení zpráv o propouštění a povolávání záložníků k
mimořádnému cvičení-tiskový pokyn. Oběžník z 15. 6. 1938 (1)
606/ Upozornění na záměr SdP sestavit ilegální organizace
všech německých důstojníků aktivních a záložních, sloužících
v čs. armádě. Oběžník z 15. 6. 1938 (1)
607/ Tiskový pokyn, aby zprávy o obchodně-politickém jednání
s Německem nebyly z důvodu důležitých státních zájmů
uveřejňovány. Oběžník z 15. 6. 1938 (1)
608/ Povolení pravidelných přeletů polského kurýrního letounu
na trati Krakov-Brno-Vídeň. Oběžník z 15. 6. 1938 (1)
612/ Udání na Jana Saparu, řídícího učitele z Olbramic, pro
šíření nepravdivých zpráv o vnitropolitické situaci v ČSR. Četnická relace stanice Vilémov z 15. 6. 1938 (4)
613/ Informace o vojenském zběhu Janu Pluháčkovi z Konice,
který je ve vazbě ve vojenské trestnici v Terezíně. Sdělení
OÚ Litoměřice z 15. 6. 1938 (2)
614/ Povolení přeletu říšskoněmeckého letadla přes čs. státní
území ve dnech 15., 17. a 20. 6. 1938. Oběžník z 17. 6. 1938
(1)
616/ Zadržení zprávy o sebevraždě vojína Leonarda Drexlera v
Brandýse n.L. - tiskový pokyn. Oběžník z 17. 6. 1938 (1)
617/ Potlačení zpráv o obsahu připravovaného národnostního
statutu - tiskový pokyn. Oběžník z 17. 6. 1938 (1)
618/ Náhrada lesních a polních škod při zvláštním vojenském
cvičení v r. 1938. Oběžník z 11. 6. 1938 (2)
619/ Povolení konání slavnosti slunovratu dne 21. 6. 1938. Oběžník z 18. 6. 1938 (1)
620/ Potlačení zpráv o domnělé mobilizaci Německa - tiskový
pokyn. - Oběžník z 18. 6. 1938 (1)
622/ Nařízení o zřizování přístavišť a uvazišť loděk v zájmu
vojenské správy. - Oběžník z 18. 6. 1938 (3)
629/ Upozornění na činnost říšskoněmeckého zpravodajského
agenta Karla Kohlera a příkaz k oznámení výsledků pátrání. Oběžník z 20. 3. 1938, negativní zpráva (8)
633/ Upozornění na vyslání německých teroristů SS do
Československa, kteří mají za úkol organizovat diverzi v
pohraničí a příkaz k pátrání po nich. - Oběžník z 21. 6. 1938
(1)
636/ Povinné vedení evidence veterinářů bydlících v obvodu
OÚ. - Oběžník z 20. 6. 1938 (1)
637/ Účast německých dětí z německého ostrůvku na Konicku na
prázdninových akcích v Německu. Četnické relace stanic Konice
a Brodek u Konice z 22. 6. a 23. 6. 1938 (2)
642/ Protokol o komisionelním zničení výnosů ZÚ Brno. Úřední záznam z 25. 6. 1938 (1)
643/ Upozornění, že železniční zaměstnanci mohou být
Strana 164/606
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
zajišťováni pro osobní úkony politických úřadů jen se
souhlasem příslušného ředitelství státních drah. - Oběžník MV
z 15. 6. 1938 (1)
644/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou,
které byly dodány tisku. Oběžník z 23. 6. 1938 (1)
652/ Potlačení tiskových zpráv o podporování čs. vývozu
exportními prémiemi. - Oběžník z 23. 6. 1938 (1)
654/ Upozornění na zvýšenou říšskoněmeckou agitaci, kterou
vyvíjí z Vídně "Sudetendeutsche Heimatbund" se zvlášním
zaměřením na Slovensko. Oběžník z 24. 6. 1938 (1)
655/ Eliminace z interpelace poslance Endra Korlátha. Oběžník z 24. 6. 1938 (1)
656/ Informace o nezávadném článku s vojenskou tématikou,
dodaném tisku. - Oběžník z 23. 6. 1938 (1)
657/ Bezpečnostní opatření podnikaná během X. všesokolského
sletu v Praze ve dnech 3.-6. července 1938-příkaz k zvýšené
bdělosti bezpečnostních orgánů. - Oběžník z 25. 6. 1938 (2)
658/ Předložení opisu letáku protistátního obsahu. Zpráva z
27. 6. 1938 (3)
664/ Upozornění na rakouské nacistické propagandisty Ervína a
Elisu Jelenovy a Juliuse Pitschmanna, kteří se zdržují v ČSR.
- Oběžník z 25. 6. 1938 (1)
665/ Upozornění, že některé zahraniční firmy bojkotují zboží
a výrobky německých podnikatelů v ČSR, kteří se exponují pro
hnutí SdP. Oběžník z 26. 6. 1938 (1)
666/ Eliminace z projevu poslance Adolfa Jobsta. Oběžník z
27. 6. 1938 (1)
671/ Eliminace z interpelace poslance K.H. Franka. Oběžník z
30. 6. 1938 (1)
672/ Upozornění na výzvědnou činnost o geologických poměrech
v ČSR, kterou provádí Ústředí pro výzkum ložisek důležitých
surovin v Berlíně. Oběžník z 30. 6. 1938 (1)
673/ Informace o tvoření tzv. sudetoněmeckých legií v
Německu. - Oběžník z 26. 6. 1938 (3)
674/ Nařízení k utajení dislokace armády při ohláškách sňatků
vojenských osob. Oběžník z 26. 6. 1938 (1)
677/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou,
které byly dodány tisku. Oběžník z 1. 7. 1938 (1)
678/ Eliminace z interpelace poslance Dr. Theodora Jilly o
zhoršení zdravotních a sociálních poměrů ve státním území
osídleném Němci. Oběžník z 1. 7. 1938 (1)
683/ Upozornění, že agenti říšskoněmecké zpravodajské služby
používají při vstupu na území ČSR falešných dokumentů a
vydávají se za uprchlíky z politických důvodů. - Oběžník z 4.
7. 1938 (2)
685/ Odvolání zákazu uveřejňování zpráv o obchodně politickém
jednání mezi ČSR a Německem. Oběžník z 4. 7. 1938 (1)
686/ Upozornění na teroristickou činnost členů bývalého hnutí
"Deutsche Sozialisten" (původně Aufbruchkreis) vedených
Hermanem Markusem z Brna, který pracuje ve sopjení s Albertem
Smagonem a posl. Krebsem z Vídně. Oběžník policejního
ředitelství v Brně z 4. 7. 1938 (2)
690/ Úprava předpisů a nařízení o používání říšskoněmecké
státní vlajky na německých soukromých autech přijíždějících
do Československa. Oběžník z 4. 7. 1938 (15)
691/ Seznam čs. inženýrů a jiných odborníků zaměstnaných v
Německu-příkaz k podání zprávy o jejich státní a občanské
spolehlivosti, pokud náleží domovským právem do tamního
správního obvodu. - Oběžník z 1. 7. 1938 (5)
694/ Oznámení, že ministerstvo národní obrany vydává pro
důstojníky hlavního štábu nové zpravodajské legitimace. Oběžník z 8. 7. 1938 (1)
695/ Žádost o úřední lékařskou prohlídku za účelem
Strana 165/606
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
prodloužení zdravotní dovolené ředitele zem. reál. gymnasia v
Litovli Dr. Josefa Fürsta. Dopis Dr. Josefa Fürsta z 22. 7.
1938 (5)
708/ Návrh na obsazení místa funkcionáře státního
zastupitelství u okresního soudu v Litovli. Zpráva z 30. 7.
1938 (2)
712/ Informace o návštěvě hradu Bouzova vyslancem SSSR S.
Alexandrovským ve společnosti C. Alexandrovské a A. Fadějeva
a Šitova z Moskvy dne 10. 7. 1938. - Četnická relace stanice
Bouzov z 11. 7. 1938 (1)
714/ Upozornění na podezřelá říšskoněmecká auta, přijíždějící
z německého pohraničí do ČSR s připevněnými československými
vlajkami. Oběžník z 9. 7. 1938 (1)
715/ Pokyny o informaci úřadů o stavu vojenských posádek a
utajení dislokačních změn. Oběžník z 7. 7. 1938 (1)
716/ Informace o možnosti rozšíření okresní silnice v
prostoru obce Pňovice. - Přípis velitelství IV. sboru v
Olomouci z 8. 7. 1938 (1)
718/ Upozornění, že obchodní zástupce německé firmy IG Farben
v Praze provádí zpravodajskou činnost ve prospěch Německa. Oběžník z 9. 7. 1938 (3)
720/ Informace o nezávadném článku s vojenskou tématikou,
dodaném do tisku. Oběžník z 11. 7. 1938 (1)
721/ Informace o nezávadném článku s vojenskou tématikou,
dodaném do tisku. Oběžník z 12. 7. 1938 (1)
722/ Tiskový pokyn, aby nebyly uveřejňovány zprávy o obsahu
jednání o národnostní samosprávě. Oběžník z 12. 7. 1938 (1)
723/ Informace o pověření MŠANO, které bylo vydáno pro
Rudolfa Maximoviče za účelem inspekce a soupisu přírodních
památek. - Oběžník z 11. 7. 1938 (1)
724/ Upozornění na činnost redaktora polského listu "Czas"
Lucjana Rosciszewského a příkaz k jeho sledování. - Oběžník z
11. 7. 1938 (1)
725/ Nařízení, aby oprávněná výroba třaskavin a výbušnin byla
neprodleně oznámena také důchodkovým kontrolním úřadem. Oběžník z 12. 7. 1938 (1)
727/ Nález německého propagačního balonku s letákem ve
Vilémově. - Četnická relace stanice Vilémov z 13. 7. 1938,
opis letáku přiložen (3)
732/ Opatření proti dotazníkové akci, kterou podniká německá
firma Karel Dürschmidt z Ústí n.L. Oběžník z 11. 7. 1938,
negativní zpráva (3)
734/ Pátrání po německém státním příslušníku Louisi
Löwenthalovi, který překročil neoprávněně státní hranice. Oběžník z 13. 7. 1938 (1)
735/ Eliminace z interpelace senátora V. Patzaka. Oběžník z
13. 5. 1938 (1)
736/ Sběr hmyzu pro Dr. J.E. Mosse z anglického ústavu
"Imperial Institute of Entomology" - vydání doporučujících
listin pro sběratele. Oběžník z 13. 7. 1938 (4)
740/ Ustanovení dohledu na letištní plochu státního pomocného
letiště Litovel. - Výnos ministerstva veřejných prací z 14.
7. 1938 (1)
742/ Pokyny týkající se zabránění přílivu německých emigrantů
židovského vyznání do ČSR. Oběžník z 16. 7. 1938 (1)
745/ Informace o návštěvě anglické královské rodiny v Paříži.
- Oběžník z 18. 7. 1938 (1)
752/ Turistický ruch v čsl. lázních-pokyn, aby lázeňští hosté
nebyli během lázeňské léčby znepokojováni. - Oběžník z 18. 7.
1938 (4)
753/ Německá diplomatická intervence proti zpívání hanlivých
písniček na kancléře Hitlera. Oběžník zemské školní rady v
Brně z 19. 7. 1938 (1)
Strana 166/606
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
754/ Upozornění na nepřípustnou činnost německého emigranta
F.W. Casierera, který provozuje odstřel drobného ptactva. Oběžník z 11. 7. 1938 (1)
755/ Opis přípisu presidia krajinského úradu v Bratislavě
týkajícího se rozšiřování iredentistických pohlednic na
Slovensku. Oběžník z 18. 7. 1938 (1)
756/ Dotaz na praxi prodeje závadného tisku v nádražních
knihkupeckých prodejnách. Oběžník z 20. 7. 1938 (1)
760/ Upozornění, že o neštěstích v armádě, zejména pak
leteckých je dovoleno propouštět do tisku výlučně úřední
zprávy. - Oběžník z 21. 7. 1938 (1)
778/ Pokyny k záležitosti fotografování a filmování cizími
státními příslušníky-reportéry a novináři. Oběžník z 20. 7.
1938 (4)
779/ Vyžadování předchozího souhlasu vojenské správy s
ustanovením cizinců za členy podnikových výborů při jejich
opětném zvolení. Oběžník z 19. 7. 1938 (1)
780/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou,
dodaných do tisku. Oběžník z 20. 7. 1938 (1)
781/ Příkaz, aby v seznamech dárců jubilejního fondu na
obranu státu byla vynechána data o vojenských posádkách. Oběžník z 22. 7. 1938 (1)
782/ Informace o státní spolehlivosti kandidátů učitelství
při žádostech o učitelské místo. Oběžník z 19. 7. 1938 (1)
783/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o připravované osnově
zákona o ochraně československé měny. Oběžník z 22. 7. 1938
(1)
784/ Pokyny týkající se čsl. účastníků na turnerských
tělocvičných slavnostech ve Vratislavi. Oběžník z 23. 7. 1938
(1)
785/ Tiskový pokyn týkající se jednání o národnostní
samosprávě. - Oběžník z 23. 7. 1938 (1)
786/ Opis potupné písně na říšskoněmeckého kancléře Hitlera
"V černých lesích na hranicích" a uložení opatření proti
jejímu rozšiřování. Oběžník z 23. 7. 1938 (2)
787/ Údaje o zřizování oddílů FS a provádění soupisu
dopravních prostředků v Brodku u Konice. Zpráva z 1. 9. 1938
(7)
795/ Hlášení o návštěvě argentinského vyslance Cloriude
Freyre na hradě Bouzově. - Četnická relace stanice Bouzov z
27. 7. 1938 (1)
800/ Zdvořilostní návštěva význačných zahraničních činitelů v
ČSR. - Oběžník z 20. 7. 1938 (1)
801/ Pověření britských státních příslušníků Reginalda
Sutton-Pratta a Jana Leslie Hendersona anglickou vládou
posláním diplomatických pozorovatelů v ČSR. - Oběžník z 26.
7. 1938 (4)
803/ Posudek na organizace "Oesterreichische Legion" v
Německu. - Oběžník z 23. 7. 1938 (3)
804/ Nález třaskavin v zásilce portlandského cementu z
Německa. - Oběžník z 28. 7. 1938 (1)
805/ Zastavení trestního řízení proti Dr. Lvu Mydlovskému &
spol. na základě rozhodnutí presidenta republiky z 16. 4.
1938. Zpráva z 30. 7. 1938 (20)
809/ Zproštění úředního tajemství Jana Svobody, okresního
hejtmana v Litovli. Zpráva z 1. 8. 1938 (1)
811/ Dotaz v záležitosti určení náhrady za osobní úkony. Přípis velitelství IV. sboru Olomouc z 29. 7. 1938 (1)
818/ Předpis o plynové výzbroji policejních strážních sborů.
- Oběžník MV z 31. 7. 1938 (7)
819/ Hlášení v záležitosti vydání pasu Aloisii Schusterové ze
Skřípova. - Četnická relace stanice Brodek u Konice z 28. 7.
1938 (1)
Strana 167/606
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
825/ Sledování podezřelé činnosti majitelů produkčních
licencí v pohraničním pásmu. Oběžník z 23. 7. 1938 (1)
829/ Opatření týkající se přerušeného trestního řízení pro
účast v cizích organizacích. Oběžník z 3. 8. 1938 (1)
831/ Návštěva britského zprostředkovatele lorda Waltera
Runcimana v ČSR. - Oběžník z 4. 8. 1938 (1)
832/ Pokyny týkající se opatření proti vypovídání příslušníků
finanční stráže z bytů v pohraničí. - Oběžník z 1. 8. 1938
(1)
833/ Pokyny k příjezdu bývalých rakouských státních
příslušníků do ČSR. Oběžník z 1. 8. 1938 (1)
834/ Žádost o posudek v záležitosti nájemní smlouvy pro
vojenské skladiště v Konici. Zpráva z 6. 8. 1938 (1)
838/ Upozornění na polskou státní příslušnici Veru
Hantelmannovou, která je podezřelá z kurýrních služeb a
vyzvědačství pro Německo. Oběžník z 29. 7. 1938 (1)
843/ Pokračování instrukčních kurzů branné výchovy pro
příslušníky II. zálohy a starší. Oběžník z 5. 8. 1938 (1)
844/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou,
které byly dodány tisku. Oběžník z 8. 8. 1938 (1)
845/ Eliminace z interpelace poslance ing. E. Peschky o
protiústavním postupu při udělování koncesovaných živností. Oběžník z 8. 8. 1938 (1)
847/ Prověření novinářské zprávy o továrně Rolný v Brodku u
Konice. - Četnická relace stanice Brodek u Konice z 9. 8.
1938, výstřižek se záhlavím novin připojen (1)
849/ Nález nejvyššího soudu, že zamítnutí vydání cestovních
pasů býv. příslušníkům NSDAP nelze odůvodňovat dřívějším
členstvím ve straně, nýbrž jinými zjištěnými skutečnostmi
(stanovisko a smýšlení vůči státu). Oběžník z 8. 8. 1938 (2)
850/ Tiskový pokyn k interpelaci poslance J. Esterházyho o
nezákonné částečné mobilizaci, vyloučené z jednání poslanecké
sněmovny. Oběžník z 9. 8. 1938 (1)
854/ Hlášení, že dne 10. 8. 1938 navštívil hrad Bouzov
americký vyslanec John Wilburg Carr s chotí. - Četnická
relace stanice Bouzov z 10. 8. 1938 (1)
858/ Opis telegramu obce Slavětína se žádostí, aby
odesilatelům byly tlumočeny díky presidenta republiky. Přípis kanceláře presidenta republiky z 5. 8. 1938 (1)
859/ Upozornění na povinnost vyhotovení ohlašovacích lístků o
pobytu osob mužstva II. zálohy a náhradní zálohy téhož věku.
- Přípis doplňovacího okresního velitelství v Olomouci z 12.
8. 1938 (1)
860/ Úprava zásilek státních úřadů adresovaných diplomatickým
úřadům v Německu. Oběžník z 10. 8. 1938 (1)
862/ Posudek na Františka Vybírala z Přemyslovic, který žádá
o místo výpomocného dělníka. Zpráva z 20. 8. 1938 (2)
874/ Posudek na Ladislava Svačinu, který se uchází o místo
funkcionáře státního zastupitelství u okresního soudu v
Litovli. Zpráva z 20. 8. 1938 (2)
875/ Posudek na MUDr. Leopolda Bartoše, který žádá o místo ve
zdravotním obvodu Březová, okr. Opava. - Zpráva z 20. 8. 1938
(1)
878/ Posudek na Richarda Hopjana z Ludmírova, který se uchází
o místo zřízence u politických úřadů. - Zpráva z 25. 8. 1938
(2)
922/ Opis posudku zaměstnanců stavebního úseku v Mnichově
Antonína a Jaroslava Balcárka. - Četnická relace stanice
Cholina z 24. 8. 1938 (1)
923/ Posudek na ruského příslušníka Alexandra Lesenka ze
Senice na Hané. Zpráva z 1. 9. 1938 (2)
936/ Posudek na Boženu Klapkovou ze Suchdola, která se uchází
o místo v účetní nebo aktuárské službě. - Zpráva z 7. 9. 1938
Strana 168/606
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 58
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
(2)
946/ Posudek na Ondřeje Vysloužila z Hvozdečka, který se
uchází o místo zřízence u politických úřadů. Zpráva z 16. 9.
1938 (2)
952/ Posudek na Dr. Ladislava Boreše z Litovle, který se
uchází o přijetí do přípravné soudcovské služby. - Zpráva z
12. 9. 1938 (2)
1023/ Posudek na Františku Kollmannovou z Litovle k její
žádosti o přijetí do státní služby. - Zpráva z 26. 9. 1938
(1)
865/ Potlačení tiskových zpráv o podloudné dopravě zbraní do
ČSR za účelem ozbrojení obyvatelstva. Oběžník z 13. 8. 1938
(1)
866/ Potlačování zpráv obsahujících údaje o poloze vojenských
i soukromých letišť-tiskový pokyn. Oběžník z 12. 8. 1938 (1)
867/ Eliminace z interpelace poslance Antonína Šaláta o
konfiskaci časopisu "Naše noviny" v Banské Bystrici. Oběžník z 13. 8. 1938 (1)
868/ Eliminace z interpelace poslance Ernsta Kundta o tom, že
vojenské osoby a učitelé rozšiřují provokační štvavé písně s
protiněmeckým obsahem. Oběžník z 13. 8. 1938 (1)
869/ Eliminace z interpelace poslance Štefana Suroviaka o
stranickém jednání ředitelství státních drah v Košicích. Oběžník z 13. 8. 1938 (1)
870/ Plán říšskoněmecké kontrašpionáže proti ČSR. Oběžník z
11. 8. 1938 (2)
871/ Eliminace z interpelace poslance Dr. Martina Sokola. Oběžník z 13. 8. 1938 (1)
872/ Upozornění, že z Prahy jsou poštou rozšiřovány
protibolševické letáky. - Oběžník z 10. 8. 1938 (1)
879/ Předložení výkazů o trestních oznámeních, které učinily
bezpečnostní orgány v době od 16. 4. do 10. 8. proti
příslušníkům SdP, na MV. Oběžník z 18. 8. 1938 (6)
880/ Bezpečnostní opatření v době cesty maďarského říšského
správce Horthyho do Německa. Oběžník z 18. 8. 1938 (1)
881/ Upozornění, že agenti Gestapa se pokouší vloudit se do
řad uprchlíků rakouské levicové emigrace v ČSR. - Oběžník z
11. 8. 1938 (1)
882/ Pokyny a směrnice o pobytu rakouských státních
příslušníků v ČSR. - Oběžník z 6. 8. 1938 (3)
883/ Dovolená okresního hejtmana Jana Svobody v době od 22.
8. - 13. 9. 1938. - Zpráva z 19. 8. 1938 (2)
979/ Svolení k žádosti koncipisty polit. správy Františka
Vrtílka z Litovle o připuštění k ustanovovací zkoušce
politické. Výnos z 13. 9. 1938 (1)
1007/ Žádost o odklad výjimečného vojenského cvičení pro
úředníky OÚ Antonína Dusíka a Dr. Jana Jabůrka. - Zpráva z
19. 9. 1938 (1)
1058/ Žádost MUDr. Ferdinanda Spurného, obvodního lékaře v
Konici, o zproštění vojenské služby za mobilizace. Zpráva z
26. 9. 1938 (1)
1207/ Povolání kancelářské oficiantky Terezie Havlenové z
býv. OÚ Zábřeh ke službě u ZÚ v Brně. - Výnos z 17. 10. 1938
(1)
1208/ Povolání kancelářské oficiantky Anny Reichlové z býv.
OÚ Zábřeh ke službě u ZÚ Brno. Výnos z 17. 10. 1938 (1)
1209/ Povolání kancelářského oficiála Antonína Horníčka z
býv. stát. policej. úřadu v Mohelnici ke službě u ZÚ v Brně.
Výnos z 17. 10. 1938 (1)
1210/ Povolání vrch. kancel. oficiála Antonína Moszera z býv.
OÚ Zábřeh ke službě u ZÚ v Brně. - Výnos z 17. 10. 1938 (1)
1211/ Povolání kancelářské oficiantky Marie Boxanové z býv.
OÚ Zábřeh ke službě u ZÚ Brno. Výnos z 17. 10. 1938 (1)
Strana 169/606
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
1212/ Povolání pomocného zřízence Josefa Staňka z býv. OÚ
Zábřeh ke službě u ZÚ v Brně. Výnos z 17. 10. 1938 (1)
1213/ Povolání kancelářského oficiála Františka Matějky z
býv. OÚ Zábřeh ke službě u ZÚ v Brně. - Výnos z 17. 10. 1938
(1)
1246/ Přidělení koncipisty politické správy JUDr. Roberta
Obrusníka z býv. OÚ Zábřeh ke službě u OÚ v Jihlavě. - Výnos
z 20. 10. 1938 (1)
1248/ Přidělení rady politické správy Vladimíra Šmída z býv.
OÚ Zábřeh ke službě u ZÚ Brno. Výnos z 20. 10. 1938 (1)
1252/ Přidělení účetního tajemníka Theodora Blahuta z býv. OÚ
Zábřeh ke službě u ZÚ Brno. Výnos z 20. 10. 1938 (1)
1253/ Přidělení aktuárského adjunkta Jana Ptáčka z býv. OÚ
Zábřeh ke službě u OÚ Nové Město na Moravě. - Výnos z 21. 10.
1938 (1)
1254/ Přidělení účetního eléva Františka Machovce z býv. OÚ
Zábřeh ke službě u ZÚ Brno. Výnos z 20. 10. 1938 (1)
1255/ Přidělení účetního eléva Františka Vavříka z býv. OÚ
Zábřeh ke službě u OÚ Kroměříž. Výnos z 21. 10. 1938 (1)
1264/ Přidělení kancelářské pomocnice Kamily Gregorové z býv.
OÚ Zábřeh ke službě u OÚ Boskovice. - Výnos z 22. 10. 1938
(1)
1265/ Přidělení zřízence Josefa Kubelky z býv. OÚ Zábřeh ke
službě u OÚ Boskovice. Výnos z 22. 10. 1938 (1)
1266/ Přidělení zdravotního komisaře MUDr. Karla Poláčka z
býv. OÚ Zábřeh ke službě u OÚ v Kyjově. - Výnos z 23. 10.
1938 (1)
1267/ Přidělení komisaře politické správy Josefa Říčného z
býv. OÚ Zábřeh ke službě u OÚ Brno-venkov. - Výnos z 22. 10.
1938 (1)
1268/ Přidělení kancelář. oficiála Jaroslava Smetánky z býv.
OÚ Zábřeh ke službě u OÚ ve Vyškově. - Výnos z 22. 10. 1938
(1)
1269/ Přidělení kancelář. pomocníka Karla Kociána z býv. OÚ
Zábřeh ke službě u OÚ Boskovice. Výnos z 22. 10. 1938 (1)
1270/ Přidělení účetního adjunkta Ludvíka Mitáše z býv. OÚ
Zábřeh ke službě u ZÚ v Brně. Výnos z 20. 10. 1938 (1)
1271/ Přidělení koncipisty polit. správy JUDr. Roberta
Schwarze z býv. OÚ Zábřeh ke službě u OÚ v Hodoníně. - Výnos
z 23. 10. 1938 (1)
1272/ Přidělení veterinárního komisaře MVDr. Julia Svítila z
býv. OÚ Zábřeh ke službě u OÚ v Boskovicích. - Výnos z 21.
10. 1938 (1)
1276/ Přidělení okresního hejtmana Karla Buzka z býv. OÚ
Zábřeh ke službě u OÚ v Uherském Hradišti. - Výnos z 22. 10.
1938 (1)
1290/ Uvědomění o výpovědi ze služebního poměru kancelář.
oficiantky Hildy Pravdové, provd. Rýparové. - Výnos z 25. 10.
1938 (1)
1295/ Přidělení kancelářského pomocníka Josefa Brázdy z býv.
OÚ Zábřeh ke službě u policejního ředitelství v Brně. Výnos z
26. 10. 1938 (1)
1296/ Přidělení kancelářského pomocníka Václava Appla z
Mohelnice ke službě u policejního ředitelství v Mor. Ostravě.
Výnos z 26. 10. 1938 (1)
1297/ Přidělení kancelář. pomocnice Miloslavy Machátové z
Mohelnice ke službě u policejního ředitelství v Brně. Výnos z
26. 10. 1938 (1)
1308/ Přidělení Antonína Košťanského, cejchovního revidenta
bývalého cejchovního úřadu ve Šternberku, ke službě u
cejchovního úřadu v Litovli. - Výnos z 27. 10. 1938 (2)
1329/ Přidělení Jana Goldy, kancelář. pomocníka v Mohelnici,
ke službě u policej. ředitelství v Brně. - Výnos z 26. 10.
Strana 170/606
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
1938 (1)
1355/ Pověření ing. Vladimíra Bronce, výpomocného technického
zaměstnance v Litovli, stavebním dozorem nad stavbou silnice
Litovel-Uničov-Rýmařov. - Výnos z 29. 10. 1938 (1)
1436/ Přidělení Heleny Hankeové, kancelářské pomocnice v
Šilperku, ke službě u policejního ředitelství v Olomouci.
Výnos z 16. 11. 1938 (1)
1457/ Žádost o přijetí za okresního cestáře. Dopis Oldřicha
Fialy z Pavlova z 19. 11. 1938 (6)
1474/ Přeložení Jana Svobody, okresního hejtmana v Litovli,
ke službě u ZÚ v Brně. Výnos z 23. 11. 1938 (1)
1483/ Přidělení Ladislava Zbožínka, kancelářského oficianta v
Litovli, ke službě u OÚ v Židlochovicích. - Výnos z 18. 11.
1938 (2)
1486/ Přidělení Víta Gregora, kancelářského pomocníka v
Šilperku, ke službě u policejního ředitelství v Mor. Ostravě.
Výnos z 23. 11. 1938 (1)
1529/ Přidělení okresního škol. inspektora v Zábřeze
Františka Úlehly k OŠV Litovel. Výnos ZŠR Brno z 25. 11. 1938
(1)
1546/ Přidělení ing. Felixe Vacka, zemědělského rady v
Litovli, ke službě u OÚ v Olomouci. Výnos z 16. 11. 1938 (3)
1662/ Přeložení Františka Úlehly, okres. škol. inspektora v
Lošticích, do Frýdku. Výnos z 30. 12. 1938 (1)
884/ Potvrzení příjmu příspěvků z litovelského okresu
věnovaných fondu na obranu státu. - Přípis Pracovního výboru
pro jubilejní dar pro fond na obranu státu v Praze z 19. 8.
1938 (10)
885/ Oznámení, že zjišťování státní spolehlivosti u uchazečů
o pilotní výcvik bude provádět ministerstvo národní obrany. Oběžník MV z 11. 8. 1938 (2)
886/ Pokyn, aby občanům obcí Hluchov, Bohuslavice, Chudobín,
Polomí a Litovel byly tlumočeny díky presidenta republiky za
blahopřejný přípis k jeho narozeninám. - Výnos z 20. 8. 1938
(1)
887/ Eliminace z interpelace poslance Štefana Haščíka ve věci
zneužívání okresních náčelníků a obecních notářů politickými
stranami k agitačním volebním úkonům. - Oběžník z 19. 8. 1938
(1)
888/ Eliminace z interpelace poslance Dr. Leona Wolfa o
nesnesitelném jednání státní policie v Českém Těšíně. Oběžník z 19. 8. 1938 (1)
889/ Eliminace z interpelace poslance Štefana Haščíka ve věci
politizování a zneužívání úřední moci velitele četnické
stanice ve Snině. Oběžník z 19. 8. 1938 (1)
890/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou,
které byly dodány tisku. Oběžník z 19. 8. 1938 (1)
891/ Nařízení, aby jakákoliv přeložení závodů a podniků z
pohraničí do vnitrozemí byla hlášena presidiu MV. - Oběžník z
19. 8. 1938 (3)
892/ Vyšetření spolehlivosti personálu veřejné
zprostředkovatelny práce v Litovli. Výnos z 19. 8. 1938 (1)
896/ Upozornění na agenta Gestapa ing. Hanse Helmholze.
Oběžník z 14. 8. 1938 (1)
898/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou,
které byly dodány tisku. Oběžník z 22. 8. 1938 (1)
899/ Tiskový pokyn týkající se zpráv o zbězích cizích armád
na našem území. - Oběžník z 22. 8. 1938 (3)
902/ Udání na P. Josefa Střídu, kaplana ze Senice na Hané,
pro zneužití práv duchovenského úřadu. Četnická relace
stanice Cholina z 7. 7.1938 (4)
903/ Opis výnosu MV, týkajícího se plynové výzbroje
příslušníků četnictva ve výkonné službě. Oběžník z 20. 8.
Strana 171/606
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
1938 (3)
904/ Informace o činnosti německých zpravodajských agentů
Rudolfa Franzkeho a Kurta Adloffa. Oběžník z 20. 8. 1938 (1)
906/ Opis ilegálního protižidovského plakátu-pátrání po jeho
rozšiřovatelích. - Oběžník PŘ v Brně z 22. 8. 1938 (5)
911/ Zaslání 3 rejstříků řidičů motorových vozidel k
nahlédnutí. - Zpráva z 8. 8. 1938 (3)
913/ Povolení přeletu a přistání na čs. území balonům
účastnícím se soutěže o Gordon-Bennetův pohár, pořádané v
belgickém Lutychu. Oběžník z 23. 8. 1938 (2)
914/ Povolení přeletu dvou maďarských letadel ve dnech 25. a
28. 8. 1938. - Oběžník z 24. 8. 1938 (1)
915/ Prověření Němce Evžena Nowaka, majitele osobního
automobilu č. M 37191, který byl viděn s praporkem hákového
kříže ve Vídni. Zpráva z 25. 8. 1938 (3)
916/ Upozornění, že na území býv. Rakouska je prováděna
výměna rakouských cestovních pasů za cestovní pasy
říšskoněmecké. K vstupnímu povolení pro majitele těchto pasů
je nutný souhlas čs. generálního konzulátu. - Oběžník z 24.
8. 1938 (1)
924/ Prohlášení Němců z Československa, podepsané poslanci
Frankem a Köllnerem, v lipském rozhlase. Oběžník z 26. 8.
1938 (1)
925/ Tiskový pokyn ministerstva spravedlnosti, týkající se
zpráv o aktuálních politických otázkách. Oběžník z 26. 8.
1938 (1)
926/ Oznámení, že k dosavadním britským pozorovatelům v ČSR
přibyl konzul Peter Pares. Oběžník z 26. 8. 1938 (1)
931/ Upozornění, že státním zaměstnancům se ponechává na
vlastním uvážení, zda se připojí k projevu spisovatelů o
odkazu Masarykově "Věrni zůstaneme". Oběžník z 26. 8. 1938
(1)
932/ Upozornění na nové formy říšskoněmeckého vyzvědačství,
zvláště na fingovanou dezerci prostých vojínů do ČSR. Oběžník z 26. 8. 1938 (1)
935/ Situační plány přespolního vedení a technického popisu
elektráren v Litovli a v Březové. Zpráva z 20. 9. 1938 (2)
937/ Informace o nezávadném článku s vojenskou tématikou,
dodaném do tisku. - Oběžník z 30. 8. 1938 (1)
938/ Tiskový pokyn týkající se zprávy o nepokojích mezi
českým obyvatelstvem a příslušníky SdP v obci Lipeč na okr.
Trutnov. - Oběžník z 30. 8. 1938 (1)
939/ Potlačení veškerých zpráv o domnělém atentátu na
říšskoněmeckého kancléře Adolfa Hitlera-tiskový pokyn. Oběžník z 30. 8. 1938 (1)
940/ Informace o pobytu spolupracovníků Hooverovy knihovny ve
Stanfordu (USA) Glena a Gisely Josephsonových v ČSR, kteří
sem přijeli studovat současnou politickou situaci. Oběžník z
30. 8. 1938 (1)
941/ Provokativní chování tří německých studentů proti čsl.
státním příslušníkům u Bouzova dne 29. 8. 1938. - Četnická
relace stanice Bouzov z 31. 8. 1938 (21)
944/ Pokyny týkající se dopravného při bezplatné přepravě
nezaměstnaných dělníků na opevňovací práce. Oběžník z 31. 8.
1938 (1)
947/ Příkaz k urychlenému sdělení, u kterého vojenského
útvaru koná službu kancelářský pomocník Josef Příkopa. Výnos z 2. 9. 1938 (1)
948/ Upozornění, že do ČSR přijede známý jugoslávský
terorista plukovník Ivo von Perčevič, spolupracovník německé
vojenské zpravodajské služby. Oběžník z 30. 8. 1938 (1)
949/ Upozornění na pokyn ministerstva spravedlnosti o
potlačování tiskových útoků na zahraniční představitele a
Strana 172/606
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
instituce. - Oběžník z 2. 9. 1938 (1)
950/ Vyšetřování stížnosti Jana Petziny, cukráře v Litovli,
na učitele a profesory v Litovli. Četnická relace stanice
Litovel z 18. 7. 1938 (4)
953/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou,
které byly dodány do tisku. Oběžník z 5. 9. 1938 (1)
954/ Pokyn, aby na zprávy o slavnostech založení pluků
prozrazující jejich nynější dislokaci, byl předem upozorněn
státní zástupce. Oběžník z 3. 9. 1938 (1)
955/ Oznámení, že MZV vydalo americkému reportéru Juliu
Jonahovi z New Yorku doporučující dopis pro jeho
zpravodajskou činnost s platností do 31. 12. 1938. - Oběžník
z 3. 9. 1938 (1)
956/ Směrnice MV o reorganizaci pohotovostních četnických
oddílů. - Oběžník z 2. 9. 1938 (22)
960/ Nařízení permanentní telefonní služby u okresních a
státně policejních úřadů. Oběžník z 9. 9. 1938 (2)
961/ Eliminace z interpelace poslance Jana Švermy ve věci
protizákonné cenzurní praxe státního zastupitelství v Mostě.
- Oběžník z 9. 9. 1938 (1)
967/ Osobní pokyn, aby zaměstnanci přidělení referátům
vyřizujícím vojenskou agendu byli ve stavu naprosté
připravenosti na svých pracovních místech. - Dopis zemského
presidenta Černého z 10. 9. 1938 (2)
968/ Příkaz, aby se redakce novin při zprávách o
národnostních incidentech vyvarovaly jakékoliv nápadnosti ve
formě i v obsahu. Oběžník z 10. 9. 1938 (1)
969/ Eliminace z interpelace poslance Antona Šaláta o
konfiskaci časopisu "Naše noviny" v Banské Bystrici. Oběžník z 10. 9. 1938 (1)
971/ Žádost o vyšetření zdravotního stavu Roberta Měřila z
Červenky k jeho žádosti o místo. - Přípis presidia hlavního
finančního ředitelství v Užhorodě z 9. 9. 1938 (1)
1249/ Dotaz k ing. Felixi Vackovi z Litovle, zda jeho podání
má být považováno za žádost o přeložení na trvalý odpočinek.
Výnos z 18. 10. 1938 (2)
1430/ Vyjádření k udělení penze Aloisii Englicové, vdově po
býv. smluvním učiteli tělocviku při zem. reál. gymnasiu v
Litovli. Zpráva z 16. 11. 1938 (11)
1593/ Žádost o úřední prohlídku profesora Karla Sedláka. Přípis zem. reál. gymnasia v Litovli z 11. 12. 1938 (1)
974/ Předložení určovacích lístků přednostů úřadů a
mobilizačních referentů. - Zpráva z 13. 9. 1938 (3)
977/ Upozornění, že o incidentech v pohraničí lze propouštět
pouze úřední zprávy. Oběžník z 13. 9. 1938 (1)
986/ Příkaz k urychlení rekonstrukcí silnic s ohledem na
jejich použití v případě vojenských operací. Oběžník z 14. 9.
1938 (1)
987/ Instrukce o zabezpečení finančních nákladů vznikajících
mimořádnými poměry. Oběžník z 15. 9. 1938 (2)
992/ Informace o protistátních letácích rozšiřovaných v srpnu
1938 v západních Čechách. Oběžník z 16. 9. 1938 (1)
995/ Nařízení, aby v případě mimořádných opatření byla
zvláštní vydání periodických tiskopisů předkládána k tiskové
prohlídce nejméně dvě hodiny před vyjitím. - Oběžník z 16. 9.
1938 (4)
999/ Zastavení činnosti SdP a provádění domovních prohlídek u
jejích funkcionářů. Telefonát ZÚ z 17. 9. 1938 (10)
1001/ Pokyny o kontrole a dozoru u osob, které se vracejí do
ČSR z Německa. - Oběžník z 18. 9. 1938 (1)
1006/ Zabavení prohlášení německého poslance Kundta
uveřejněného v časopise "Reichenberger Zeitung". Oběžník z
18. 9. 1938 (1)
Strana 173/606
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
1014/ Cenzurní pokyn týkající se londýnských porad britských
a francouzských státníků. - Oběžník z 19. 9. 1938 (1)
1015/ Potlačení zpráv o domnělé osnově moratoria pro peněžní
ústavy. - Oběžník z 19. 9. 1938 (1)
1017/ Pokyny týkající se přístupu do opevněného pásma. Přípis
velitelství 7. divize Olomouc z 19. 9. 1938 (3)
1018/ Příkaz okresnímu četnickému velitelství v Litovli k
soustředění četnictva za účelem provedení kontroly a
domovních prohlídek u příslušníků SdP v Brodku u Konice. Zpráva z 17. 9. 1938 (1)
1019/ Žádost o vrácení kola zabaveného četnickou stanicí v
Brodku u Konice. - Dopis Adolfa Strnada z Runářova z 20. 9.
1938 (1)
1020/ Tiskový pokyn týkající se zamítavého postoje ČSR.
Oběžník z 20. 9. 1938 (1)
1024/ Směrnice pro provádění některých ustanovení zákona o
mimořádných opatřeních. Oběžník MV z 16. 9. 1938 (22)
1026/ Nařízení poštovním úřadům v Brodku u Konice a ve
Skřípově k odposlouchávání telefonních hovorů a oznamování
jejich obsahu. Zpráva z 26. 9. 1938 (3)
1027/ Zákaz vydávání zvláštních vydání periodických
tiskopisů-tiskový pokyn. - Oběžník z 21. 9. 1938 (1)
1028/ Pokyny a směrnice týkající se evidence příslušníků II.
zálohy a náhradní zálohy téhož věku. Oběžník z 14. 9. 1938
(1)
1030/ Informace o nařízení MNO o přerušení klasifikace
občanských koní. - Přípis z 21. 9. 1938 (1)
1031/ Provádění urychlených opatření v záležitosti stálých
zařízení k ničení objektů na státních silnicích. - Oběžník z
20. 9. 1938 (2)
1032/ Doručovací lístky výměru OÚ o zastavení činnosti SdP a
účet od zabaveného motorového kola Adolfa Thona z Runářova. Četnická relace stanice Konice z 21. 9. 1938 (8)
1036/ Podvratná činnost tzv. Sudetengaupropagandakanzlei v
Praze, vedené tiskovým atašé von Gregorym. Oběžník z 22. 9.
1938 (1)
1039/ Upozornění na sdělení člena SdP obsahující přípravy k
podvratným akcím proti republice. Oběžník z 23. 9. 1938 (4)
1040/ Instrukce k součinnosti státních úřadů s vojenskou
správou po zpravodajské stránce. Oběžník z 23. 9. 1938 (1)
1042/ Oznámení, že z nařízení vojenské správy mají být
ozbrojeny a zesíleny orgány střežící podniky důležité pro
obranu státu. - Oběžník z 23. 9. 1938 (1)
1047/ Oznámení, že dosavadní zemský president Černý se ujal
dnem 24. 9. 1938 úřadu ministra vnitra. Telefonát ZÚ z 25. 9.
1938 (1)
1051/ Upozornění na německého státního příslušníka Karla
Fischera ze Saské Kamenice, který vyvíjí nepřátelskou činnost
proti ČSR. Oběžník z 24. 9. 1938 (1)
1052/ Potlačení zprávy o zastavení vydávání novin "Rudé
právo" a "Haló noviny" - tiskový pokyn. Oběžník z 24. 9. 1938
(1)
1054/ Příkaz k vyhledání vhodných prostor pro skladiště na
uskladnění průmyslových surovin. Telegram MV z 25. 9. 1938
(2)
1056/ Sabotážní akce členů SdP - rozhazování skobek tvaru
protitankového ježku. - Přípis velitelství IV. sboru v
Olomouci z 25. 9. 1938 (1)
1057/ Instrukce týkající se valutové a devizové kontroly
pancéřových schránek nebo jiných uzavřených úschov u
spořitelen. Oběžník MV z 24. 9. 1938 (2)
1058/ Seznam příslušníků zálohy a náhradní zálohy u OÚ, kteří
byli navrženi k zproštění od činné vojenské služby za
Strana 174/606
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
mobilizace. Zpráva z 26. 9. 1938 (5)
1060/ Potlačení tiskových zpráv o železničním neštěstí v Mor.
Písku na okr. Uherské Hradiště dne 25. 9. 1938. - Oběžník z
25. 9. 1938 (1)
1061/ Tiskový pokyn ministerstva spravedlnosti, aby bylo při
výkonu preventivní cenzury zamezeno jakýmkoliv projevům
protistátní tendence ze strany opozičního tisku. - Oběžník z
25. 9. 1938 (1)
1062/ Žádost o podání zprávy, zda úřední lékař a primář v
Litovli nastoupil činnou vojenskou službu. Výnos z 25. 9.
1938 (1)
1066/ Pokyny týkající se zprošťování za mobilizace a ve
válce. - Výnos z 24. 9. 1938 (1)
1068/ Oznámení, že pro neuposlechnutí mobilizačního rozkazu
byl 24. 9. 1938 zatčen Jan Willert z Runářova. - Zpráva z 28.
9. 1938 (5)
1071/ Přehled zaměstnanců OÚ, kteří v důsledku mobilizace
nastoupili vojenskou službu. Zpráva z 28. 9. 1938 (3)
1073/ Pokyn k věnování zvýšené pozornosti zdravotní službě v
okresech a zajištění náhrady za lékaře povolané k vojenské
službě. - Oběžník ministerstva veř. zdravotnictví a tělesné
výchovy z 25. 9. 1938 (2)
1074/ Návrh na jmenování okresního poradního hospodářského
sboru utvořeného pro případ branné pohotovosti státu. Zpráva z 28. 9. 1938 (8)
1075/ Instrukce MV o povolávání železničních
zaměstnanců-nevojáků a osob starších 40 let k činné vojenské
službě. - Oběžník z 26. 9. 1938 (1)
1080/ Oznámení, že nelze odevzdat do úschovy radiový
přijímač, jelikož pisatel žádný nevlastní. Dopis Karla
Müllera z Runářova z 27. 9. 1938 (1)
1083/ Informace o příjezdu nacistického vyzvědače ing.
Valdemara Kamareitha z Vídně do ČSR. Oběžník z 27. 9. 1938
(1)
1085/ Oznámení, že presidium MŠANO odvolalo své výnosy o
osvědčení věrnosti Československé republice. Oběžník z 27. 9.
1938 (3)
1086/ Oznámení, že výdaje vzniklé z důvodu mobilizace se
budou účtovat na zvláštní úvěr, který bude k tomu účelu
ústavně povolen. Oběžník z 26. 9. 1938 (1)
1090/ Svolení k předčasnému vyplacení služebních požitků
státním zaměstnancům. - Výnos z 28. 9. 1938 (1)
1091/ Oznámení o zřízení ústřední cenzurní komise. Oběžník z
28. 9. 1938 (1)
1092/ Tiskový pokyn ústřední cenzurní komise o uveřejňování
kursů čsl. zahraničních půjček. Oběžník z 28. 9. 1938 (1)
1095/ Vydání oficiální zprávy ČTK o jednání mnichovské
konference. - Telefonát ZÚ z 30. 9. 1938 (1)
1096/ Zákaz ničení nebo poškozování jakéhokoliv veřejného
zařízení a komunikací. Telefonát ZÚ z 30. 9. 1938 (1)
1097/ Zdravotní opatření učiněná pro civilní obyvatelstvo v
okrese při branné pohotovosti státu. Zpráva z 12. 10. 1938
(6)
1098/ Prováděcí směrnice ministerstva financí týkající se
platových poměrů vojenských osob z povolání a jiných státních
a veřejných zaměstnanců po dobu branné pohotovosti státu. Oběžník z 28. 9. 1938 (5)
1099/ Seznam volných stájí pro umístění hovězího dobytka ve
služebním obvodě v Litovli. Četnická relace stanice Litovel z
26. 9. 1938 (4)
1100/ Zaslání tiskopisů vyčkávacího osvědčení. Oběžník z 30.
9. 1938 (1)
1101/ Povolání lékařů k osobním úkonům za branné pohotovosti
Strana 175/606
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
státu. - Oběžník z 29. 9. 1938 (1)
1102/ Potlačení jakýchkoliv výzev k demonstracím-tiskový
pokyn. - Oběžník z 29. 9. 1938 (1)
1103/ Upozornění, že říšskoněmečtí a sudetoněmečtí vyzvědači
a agenti jsou vyškoleni v tom směru, aby v době mobilizace
prováděli výzvědnou službu jako duchovní, řeholníci a
jeptišky. Oběžník z 29. 9. 1938 (1)
1104/ Upozornění na agitaci KSČ mezi vojskem a rozšiřování
letáků s výzvou, aby armáda nevyklizovala svá postavení a ani
neuposlechla rozkazu k jejich opuštění. - Oběžník z 29. 9.
1938 (1)
1105/ Zrušení výnosu MNO o organizaci oddílu dobrovolců a
nařízení komisionelního pálení intimátu ZÚ č. 8079 Taj/1938.
- Oběžník z 29. 9. 1938 (1)
1106/ Potlačení zpráv o tom, že v některých okresech nebo
městech bylo vyhlášeno stanné právo-tiskový pokyn. - Oběžník
z 29. 9. 1938 (1)
1107/ Zajištění dodávky udržovacího štěrku pro správkování
okresních silnic. - Oběžník z 29. 9. 1938 (1)
1108/ Stanovisko MNO ke vstupu úředníků státní lesní služby
do obvodu opevněných míst. Oběžník z 29. 9. 1938 (1)
1109/ Opatření ministerstva financí týkající se výplaty
služebních platů civilním státním zaměstnancům za měsíc září,
příp. za měsíc říjen. Oběžník z 29. 9. 1938 (1)
1110/ Výplata služebních platů civilním státním zaměstnancům
povolaným v důsledku mobilizace k výkonu činné vojenské
služby nebo přiděleným k vojenským útvarům. - Oběžník z 29.
9. 1938 (1)
1111/ Informace o výnosu MV, že okresní doplňovací
velitelství Cheb přesídlilo dnem 19. září do Kralovic. Oběžník z 29. 9. 1938 (1)
1112/ Oběžníky o součinnosti při provádění mimořádných
opatření. - Přípis Ústředí moravskoslezských obcí, měst a
okresů v Brně z 29. 9. 1938 (3)
1113/ Směrnice o zproštění zaměstnanců státních policejních
úřadů od činné vojenské služby v době mobilizace. - Přípis
velitelství IV. sborové oblasti v Olomouci z 28. 9. 1938 (1)
1116/ Pokyny obecním radám k zajištění pracovních sil v
zemědělství. - Zpráva z 2. 10. 1938 (8)
1122/ Směrnice týkající se zaměstnanců podniků důležitých pro
obranu státu. Oběžník MV z 29. 9. 1938 (1)
1124/ Zřízení ústřední cenzurní komise. Oběžník z 1. 10. 1938
(1)
1126/ Zrušení výnosu o organizování oddílu dobrovolců a
zrušení vlastního požadavku z 28. září 1938. Přípis
posádkového velitelství Olomouc z 30. 9. 1938 (2)
1130/ Organizace opatření k zabezpečení důležitých objektů v
jednotlivých služebních obvodech. Četnické relace
jednotlivých stanic v okrese z 2.-3. 10. 1938 (10)
1131/ Rozkaz Veletoku Jirásek, aby byly uděleny dovolené
vojenským osobám, které mají majetek v území, jež má být
rozhodnutím vlády odstoupeno Německu a Polsku. - Přípis
Veletoku Jaspis (krycí znak vojen. jednotky) z 2. 10. 1938
(5)
1138/ Pokyny k dalšímu umístění osob a majetku evakuovaného
ze severní Moravy, pokud spadají do resortu ministerstva
vnitra. Oběžník z 3. 10. 1938 (2)
1143/ Rozhodnutí presidia ZÚ, že zaměstnanci evakuovaných
státních politických expozitur ve Starém Městě a Vizmberku
byli přiděleni službou policejnímu ředitelství v Brně. Fonogram ZÚ z 5. 10. 1938 (1)
1144/ Příkaz k okamžitému propuštění všech osob, které byly
internovány v důsledku mimořádných opatření. Telefonát MV z
Strana 176/606
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
6. 10. 1938 (1)
1151/ Výnos ZÚ v Brně, týkající se organizace bezpečnostní,
celní a finanční služby na státním území v oblasti demarkační
linie. - Sdělení exponovaného úředníka hlavního úřadu v
Šumperku se sídlem v Zábřeze z 6. 10. 1938 (1)
1152/ Upozornění na osobní vůz č. M-24905, u něhož je důvodné
podezření, že je používán osobami provádějícími protistátní
činnost. - Oběžník policejního ředitelství v Brně z 26. 9.
1938 (1)
1155/ Rozhodnutí o koncentraci personálu státních policejních
úřadů a expozitur z vyklizeného území severní Moravy. - Výnos
z 6. 10. 1938 (1)
1156/ Pokyny k provádění příslušných opatření při větším
odvozu potravin a jiného zboží denní potřeby z ČSR do
obsazeného území. Oběžník z 17. 10. 1938 (1)
1157/ Seznam devíti okupovaných obcí okresu litovelského. Zpráva z 11. 10. 1938 (3)
1163/ Příkaz k potlačení jakýchkoliv tiskových zpráv o cestě
ministra zahraničí Chvalkovského do Berlína a o jednáních s
cizími státy. Oběžník z 9. 10. 1938 (1)
1164/ Pokyn v záležitosti uveřejňování devisových kursů v
tisku. - Oběžník z 10. 10. 1938 (1)
1165/ Pokyny k tiskovým prohlídkám a k potlačení článků
napadajících odpovědné funkcionáře celonárodních organizací a
institucí. Oběžník z 10. 10. 1938 (1)
1169/ Potlačení zpráv, v nichž jsou rozebírány hospodářské
důsledky plynoucí z okleštění republiky - tiskový pokyn. Oběžník z 11. 10. 1938 (1)
1170/ Seznamy mužů podléhajících branné povinnosti, kteří
uprchli do Německa. Zpráva z 24. 10. 1938 (14)
1173/ Tiskový pokyn k schůzi Ústředí moravskoslezských měst,
obcí a okresů, na níž bylo usneseno, že pro zemi
Moravskoslezskou se žádají stejná práva jako mají jiné země.
- Oběžník z 11. 10. 1938 (1)
1174/ Pokyny MV k odevzdání písemné agendy státní a církevní
správy do území odstoupených Německu a Polsku. - Oběžník z
11. 10. 1938 (1)
1176/ Oznámení, že ze služby mohou vystoupit státní policejní
zaměstnanci, zejména pak ti, kteří pocházejí z území
obsazeného Německem nebo Polskem. - Oběžník z 12. 10. 1938
(1)
1178/ Spisový materiál o vyklizování severní Moravy (okupace
území, evidence zaměstnanců vyklizených úřadů, prováděcí
nařízení k evakuaci, rozdělovníky a výkazy ubytovacího
prostoru, úprava obvodu politických okresů, seznamy majetku
ponechaného v evakuovaném území). (62)
1179/ Interní pokyn týkající se stěhování civilního
obyvatelstva z obsazeného území do území uvnitř demarkační
čáry. - Oběžník z 12. 10. 1938 (1)
1184/ Potlačení jakékoliv zprávy podněcující k nenávisti,
zášti nebo násilnostem proti Židům nebo popuzování proti
rasové nebo náboženské příslušnosti-tiskový pokyn. - Oběžník
z 13. 10. 1938 (1)
1185/ Nařízení, aby bylo předkládáno Ústřední cenzurní komisi
po jednom výtisku ode všech tiskopisů, u nichž byl proveden
cenzurní zákrok. Oběžník z 13. 10. 1938 (1)
1188/ Upozornění, že o cestě ministra zahraničí Chvalkovského
do Německa mohou být uveřejňovány jen úřední zprávy. Oběžník z 14. 10. 1938 (1)
1190/ Příkaz k předložení přehledu o rozsahu a druzích
osobních úkonů v resortu ministerstva vnitra, předvídaných
pro případ válečného konfliktu. - Oběžník z 14. 10. 1938 (8)
1195/ Nařízení, aby přednostové státních policejních úřadů,
Strana 177/606
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
které byly evakuovány, předali protokolárně přidělené
střelivo úřadu, kde se t.č. nacházejí. - Oběžník z 15. 10.
1938 (3)
1198/ Údaje o evidenci střeliva a zbraní. Zpráva z 19. 10.
1938 (3)
1199/ Tiskové pokyny k cenzuře novin a časopisů. Oběžník z
15. 10. 1938 (1)
1203/ Pokyny k provádění amnestie pro politické trestné činy
spáchané státními občany polské a maďarské národnosti. Oběžník z 17. 10. 1938 (1)
1205/ Příkaz k věnování zvýšené pozornosti časopiseckým
zprávám o tom, jak si počíná obyvatelstvo v obsazeném území.
- Oběžník z 17. 10. 1938 (1)
1221/ Potlačení zpráv obsahujících kritiku politiky
Polska-tiskový pokyn. - Oběžník z 17. 10. 1938 (1)
1223/ Zřízení prozatímních četnických stanic v obcích
Slavětín a Pňovice. - Četnická relace OČV Litovel z 18. 10.
1938 (3)
1225/ Nařízení, aby úřady upustily s okamžitou platností od
vypovídání Němců, kteří přísluší do okupovaného území a byli
propuštěni ze zaměstnání. - Telefonát ZÚ z 19. 10. 1938 (1)
1226/ Předložení výkazů spisů evakuovaných úřadů (OÚ Zábřeh,
stát. polic. úřad v Mohelnici a stát. polic. úřad v
Šilperku). Zpráva z 20. 10. 1938 (1)
1227/ Instrukce k opatření při hromadění uprchlíků z
obsazeného území na demarkační čáře. Oběžník z 18. 10. 1938
(1)
1230/ Potlačení zpráv o jednáních ministerstva zahraničí,
členů vlády nebo vládních zástupců s cizími státy. - Oběžník
z 19. 10. 1938 (1)
1232/ Rozhodnutí ministerské rady, aby bylo upuštěno od oslav
20. výročí založení republiky. Oběžník z 20. 10. 1938 (1)
1233/ Připomenutí, že poštovní zásilky diplomatických a
konzulárních úřadů nepodléhají cenzuře v poštovním provozu ve
vnitřním styku. Oběžník z 20. 10. 1938 (1)
1234/ Tiskový pokyn týkající se uvádění jmen členů vlády v
neúředních zprávách. Oběžník z 20. 10. 1938 (1)
1235/ Příkaz, aby pro evidenci pobytu uprchlíků z obsazeného
území byli k okresním úřadům přiděleni zaměstnanci státní
policejní služby. Oběžník z 20. 10. 1938 (1)
1238/ Opis vydaného rozkazu zem. četnického velitelství v
Brně, jímž se zřizují dnem 18. 10. 1938 prozatímní četnické
stanice v Pňovicích a ve Slavětíně. - Četnická relace OČV
Litovel z 20. 10. 1938 (1)
1241/ Oznámení pokusu Rudolfa Krczmara z Brodku u Konice o
zneužití propustky při přechodu demarkační linie s
upozorněním, že propustky vydané jiným okresním úřadem
nebudou uznávány. Přípis OÚ Jevíčko z 19. 10. 1938 (4)
1245/ Oznámení, že trestní řízení proti Josefovi Evženovi
Krombholzovi z Antonínova pro vyzvědačství skončilo u
krajského soudu v Olomouci dne 2. 11. 1938 osvobozujícím
rozsudkem. Zpráva z 25. 10. 1938 (11)
1258/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o protižidovských
výtržnostech. - Oběžník z 23. 10. 1938 (1)
1259/ Zákaz povolování převozu bytového zařízení a jiných
svršků do říšskoněmeckého území. Oběžník MV z 21. 10. 1938
(2)
1261/ Oznámení příjezdu zástupce min. financí Dr. Bryndy do
Boskovic a žádost o vyslání zástupce k účasti na poradě. Fonogram exponovaného úředníka celní správy u OÚ Boskovice z
22. 10. 1938 (1)
1262/ Směrnice ministerstva zemědělství pro zemědělské
poradnictví /-tisk/. (28)
Strana 178/606
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
1279/ Pokyny týkající se soupisu a přehledu československého
soukromého majetku v území přivtěleném k Německu. - Oběžník z
21. 10. 1938 (1)
1280/ Dotaz na pravdivost zprávy, že v Brodku u Konice a v
okolních německých obcích je nouze o cukr, šatstvo a obuv s
příkazem o prošetření této zprávy. - Telefonát ZÚ z 25. 10.
1938, zpráva, že tato informace neodpovídá skutečnosti (1)
1283/ Oznámení, že podle vládního nařízení byl prohlášen 28.
říjen 1938 - den státního svátku - za pracovní den. - Oběžník
z 24. 10. 1938 (1)
1286/ Oznámení, že četnická stanice byla po vyklizení Bílé
Lhoty německým vojskem dne 24. 10. 1938 přemístěna zpět. Četnická relace stanice Bílá Lhota z 25. 10. 1938 (1)
1287/ Umístění a úkoly čsl. styčných důstojníků v sídlech
okresních úřadů. - Přípis velitelství IV. sboru v Olomouci z
25. 10. 1938 (2)
1288/ Hlášení, že dne 24. 10. 1938 zahájila činnost četnická
stanice v Bílé Lhotě. - Četnická relace stanice Bouzov z 24.
10. 1938 (1)
1291/ Uvědomění o realizované finanční operaci (účty za
cukr). - Zpráva z 27. 10. 1938 (1)
1299/ Opis odpovědí textilních továren, které měly zájem na
evakuaci z pohraničí na území ČSR. Výnos z 22. 10. 1938 (3)
1301/ Potlačení zpráv o trestním stíhání bývalého ministra
Brodyho-tiskový pokyn. Oběžník z 27. 10. 1938 (1)
1302/ Nařízení o vojenské výpomoci obyvatelstvu při
zemědělských pracích a při zásobování. Oběžník MV z 25. 10.
1938 (2)
1303/ Nóta ministerstva železnic týkající se správného
adresování přípisů určených ministerstvům železnic a pošt a
telegrafů. Oběžník z 26. 10. 1938 (1)
1307/ Upozornění na nové přípravy SdP pro nacistické hnutí v
nových hranicích republiky a příkaz k jejich sledování. Oběžník z 28. 10. 1938 (2)
1309/ Instrukce k opatřením proti nepříznivým účinkům
imigrace na území uvnitř demarkační čáry. Oběžník z 29. 10.
1938 (1)
1310/ Pátrání po vojenském materiálu, který zůstal po
evakuaci uložen na neodpovídajících místech. Oběžník z 29.
10. 1938 (8)
1311/ Předání dopisu amerického ministra J. Carra JUDr.
Jaroslavu Kunertovi, vrchnímu komisaři politické správy u OÚ
v Litovli. Výnos z 29. 10. 1938 (1)
1312/ Instrukce k úpravě terénu v oblasti III. sboru (uvedení
pozemků do původního stavu). Oběžník z 29. 10. 1938 (1)
1319/ Potlačení zpráv o návštěvě ministra Vološína na
německém vyslanectví-tiskový pokyn. Oběžník z 31. 10. 1938
(1)
1320/ Potlačení zprávy o dislokaci vojenských útvarů a
podniků důležitých pro obranu státu-tiskový pokyn. - Oběžník
z 31. 10. 1938 (2)
1323/ Přidělení Jaroslava Březiny, strážníka neuniformovaného
policejního sboru v Mohelnici, ke službě u politic.
ředitelství v Brně. Výnos z 29. 10. 1938 (1)
1324/ Přidělení Evžena Dostalíka, strážníka neunif. policej.
sboru v Mohelnici, ke službě u policejního ředitelství v
Brně. Výnos z 29. 10. 1938 (1)
1325/ Přidělení Štěpána Horáčka, strážníka neuniform. polic.
sboru v Mohelnici, ke službě u policej. ředitelství v Brně.
Výnos z 29. 10. 1938 (1)
1326/ Přidělení Bohumila Mezuláníka, strážníka neunif. polic.
sboru v Mohelnici, ke službě u policej. ředitelství v Brně.
Výnos z 29. 10. 1938 (1)
Strana 179/606
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
1327/ Přidělení Jaroslava Opletala, strážníka neunifor.
polic. sboru v Mohelnici, kde službě u policejního
ředitelství v Brně. Výnos z 29. 10. 1938 (1)
1328/ Přidělení Mojmíra Müllera, strážníka neunifor. policej.
sboru v Mohelnici, ke službě u policej. ředitelství v Brně.
Výnos z 29. 10. 1938 (1)
1330/ Přidělení Václava Vaculy, strážníka neunifor. policej.
sboru v Šilperku, ke službě u policej. ředitelství v Brně.
Výnos z 29. 10. 1938 (1)
1331/ Přidělení Františka Kadlece, strážníka neunifor.
policej. sboru v Šilperku, ke službě u policej. ředitelství v
Brně. Výnos z 29. 10. 1938 (1)
1332/ Přidělení Josefa Vajdy, strážníka neunif. policej.
sboru v Šilperku, ke službě u policej. ředitelství v Mor.
Ostravě. Výnos z 29. 10. 1938 (1)
1338/ Přidělení Františka Vrzáka, strážníka neunifor.
policej. sboru v Šilperku, ke službě u policej. ředitelství v
Brně. Výnos z 29. 10. 1938 (1)
1339/ Přeložení Karla Bednáře, inspektora II. tř. neunif.
policej. sboru v Šilperku, ke službě u policej. ředitelství v
Mor. Ostravě. Výnos z 29. 10. 1938 (1)
1410/ Přidělení Oldřicha Nováka, strážníka neuniform.
policejního sboru v Mohelnici, ke službě u policejního úřadu
v Jemnici. Výnos z 11. 11. 1938 (1)
1428/ Přidělení Karla Strakoše, obvod. inspektora I. tř.
neunif. polic. sboru v Mohelnici, ke službě u OÚ ve Frýdku.
Výnos z 11. 11. 1938 (1)
1429/ Přidělení Otakara Malachty, strážníka neuniform.
policej. sboru v Mohelnici, ke službě u OÚ ve Frýdku. Výnos z
11. 11. 1938 (1)
1437/ Přidělení Bohumíra Hadamčíka, obvodního inspektora I.
tř. neuniform. polic. sboru v Mohelnici, ke službě u
policejního ředitelství v Olomouci. Výnos z 16. 11. 1938 (1)
1620/ Žádost o dovolenou pro vrchního strážmistra Martina
Cundrlu z Litovle. - Četnická relace stanice OČV Litovel z
20. 12. 1938 (2)
1621/ Žádost o úřední prohlídku štáb. strážmistra Aloise
Hanuše. - Přípis velitelství četnického oddělení Olomouc z
19. 12. 1938 (1)
1624/ Žádost o úřední lékařskou prohlídku vrch. strážmistra
Rudolfa Šíra z Hvozdu. - Přípis velitelství četnického
oddělení Olomouc z 20. 12. 1938 (1)
1336/ Předložení k proplacení účtu za použití služebního
vozu. - Četnická relace OČV Litovel z 2. 11. 1938 (3)
1344/ Opis rozkazu vydaného k soustředění četnictva v Brodku
u Konice. - Četnická relace OČV Litovel z 3. 11. 1938 (1)
1346/ Pokyny ústřední cenzurní komise o potlačení tiskových
zpráv (interview min. Chvalkovského s Gajdou a hospodářská
jednání v Berlíně). Oběžník z 3. 11. 1938 (1)
1347/ Pokyn ústřední cenzurní komise k potlačení tiskové
zprávy o incidentu v Mor. Chrastové. Oběžník z 3. 11. 1938
(1)
1348/ Instrukce ředitelství státních drah o rychlém vykládání
železničních vagonů. Oběžník z 3. 11. 1938 (1)
1349/ Potlačení zpráv o chystaných úpravách platů státních a
veřejných zaměstnanců-tiskový pokyn. - Oběžník z 3. 11. 1938
(1)
1350/ Upozornění na říšskoněmecké agenty Körnera a Schmidta,
kteří jsou podezřelí z vyzvědačské činnosti. - Oběžník z 2.
11. 1938 (1)
1351/ Upozornění na pravoslavného kněze Františka Víceníka ze
Záhorovic, okr. Uherský Brod, který je podezřelý z podvratné
činnosti. Oběžník z 3. 11. 1938 (2)
Strana 180/606
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
1354/ Postoupení přípisu zdejšího OÚ státnímu zastupitelství
v Olomouci ve věci stíhání majora v.v. Josefa Schmida z
Brodku u Konice pro dopis protistátního obsahu. - Přípis
velitelství IV. sboru v Olomouci z 2. 11. 1938 (1)
1357/ Pokyn k urychlenému zaslání podkladů pro úpravu nových
státních hranic s hlediska silniční dopravy. - Výnos z 5. 11.
1938 (1)
1358/ Žádost o umístění exponovaného úředníka OÚ v Lošticích.
- Zpráva Městského úřadu Loštice z 2. 11. 1938 (2)
1359/ Potlačení tiskové zprávy "Aktivní a záložní důstojníci
za branné pohotovosti státu". Oběžník z 5. 11. 1938 (1)
1365/ Dotaz, zda mají být zaměstnanci Zemské odborné
hospodářské školy v Zábřeze převzati Německem. - Výnos z 7.
11. 1938, zpráva o současném stavu školy (2)
1366/ Oznámení, že ministerstvo zahraničních věcí povolilo
fotografování pracovníkům agentury Foto-Centropress z Prahy.
Oběžník z 8. 11. 1938 (2)
1370/ Příkaz k nahlášení počtu služebních aut s přesným
odůvodněním jejich potřeby a nezbytnosti. Oběžník z 7. 11.
1938, zpráva, že OÚ není přidělen žádný automobil (1)
1372/ Informace o oběžníku MV o intervencích v úřadech.
Oběžník z 7. 11. 1938 (1)
1373/ Vydání nových průkazů pro čs. styčné důstojníky.
Oběžník MV z 7. 11. 1938 (1)
1374/ Připomenutí, že k zveřejňování tiskových zpráv o
uprchlících a emigraci do ciziny je nutný souhlas ústřední
cenzurní komise. Oběžník z 8. 11. 1938 (1)
1375/ Žádost o přidělení služebního auta. - Zpráva z 10. 11.
1938 (1)
1377/ Údaje o čs. státním příslušníku Arnoldu Löwym, který je
podzřelý z protistátní činnosti. Oběžník z 7. 11. 1938 (2)
1379/ Zadržení zprávy o stržení busty T.G. Masaryka tlupou
studentů na filosofické fakultě v Praze - tiskový pokyn. Oběžník z 9. 11. 1938 (1)
1383/ Předložení osobních spisů zaměstnanců z okupovaného
území, kteří byli služebně přiděleni k ZÚ. - Zpráva z 12. 11.
1938 (2)
1388/ Upozornění na zostřené pronásledování Židů v Německu a
nebezpečí jejich hromadného útěku do ČSR. - Oběžník z 11. 11.
1938 (1)
1389/ Odvolání tiskových pokynů ústřední cenzurní komise a
upozornění na dodržování jejich instrukcí. - Oběžník z 11.
11. 1938 (1)
1390/ Potlačení zpráv kritizujících návrh na úspory v
hospodářství státní správy-tiskový pokyn. Oběžník z 11. 11.
1938 (1)
1391/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o misi generála
Hrabčíka v radvanickém úseku. Oběžník z 11. 11. 1938 (1)
1395/ Přesun zahájení činnosti četnických leteckých hlídek. Oběžník z 11. 11. 1938 (1)
1397/ Předložení přípisu "Stillhaltekomissära für
Organisation" z Liberce. Zpráva z 14. 11. 1938 (1)
1403/ Tiskový pokyn k zadržení zprávy o trestním řízení s
funkcionáři býv. pojišťovny Phönix. Oběžník z 12. 11. 1938
(1)
1404/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o jednání koaličních
stran a ministerské rady. Oběžník z 12. 11. 1938 (1)
1405/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o změně hranic,
případně demarkační linie. Oběžník z 12. 11. 1938 (1)
1415/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o obsahu jednání
deputace Chodů s předsednictvem ministerské rady. - Oběžník z
14. 11. 1938 (1)
1418/ Doplňky k tiskovému pokynu o uprchlících a emigraci do
Strana 181/606
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
ciziny. - Oběžník z 14. 11. 1938 (1)
1422/ Směrnice k převzetí zaměstnanců státní policejní služby
do obecních služeb. Oběžník z 11. 11. 1938 (3)
1423/ Pokyny k zvýšenému sledování současných politických
poměrů a veřejného života. Oběžník z 14. 11. 1938 (1)
1425/ Sledování činnosti akčního výboru organizace "Mladá
národní jednota" v Litovli. - Četnická relace stanice Litovel
z 30. 11. 1938, výňatek z programu organizace přiložen (4)
1431/ Žádost o vrácení písemného dokumentačního materiálu
(evidence komunikací) z okupovaných oblastí. - Přípis
Vojenského zeměpisného ústavu z 16. 11. 1938 (1)
1432/ Zákaz vypouštění poštovních holubů požadovaných
vojenskou správou. - Oběžník z 15. 11. 1938 (4)
1434/ Nová úprava samostatného stěhování svršků z obsazeného
území a zpět. Oběžník z 16. 11. 1938 (1)
1440/ Dobrovolné rozpuštění organizace FPTJ. Oběžník z 17.
11. 1938 (1)
1441/ Upozornění, že do ČSR přicestoval jistý Radicij s
určením provést útok na ministra Vološína. Oběžník z 17. 11.
1938 (1)
1442/ Tiskový pokyn k zadržení zprávy o udělení dovolené plk.
Emanuelu Moravcovi. Oběžník z 17. 11. 1938 (1)
1443/ Příkaz, aby pasové záležitosti osob německé národnosti,
které se chtějí vystěhovat do Německa, byly projednávány s
urychlením. Oběžník z 16. 11. 1938 (1)
1444/ Dočasné zastavení přijímání nových sil do státní
služby. - Oběžník z 2. 11. 1938 (2)
1445/ Postoupení četnické relace o Alfrédu Dostálovi z Brodku
u Konice. - Přípis OÚ Boskovice z 16. 11. 1938, přiložena
žádost o podporu adresovaná vedení SdP v Liberci psaná
jmenovaným (3)
1448/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o cestě vysl. Heidricha
a generála Husárka. Oběžník z 17. 11. 1938 (1)
1449/ Hrazení výloh vzniklých při odstraňování praporu s
hákovým křížem v obci Dešná. - Četnická relace stanice Brodek
u Konice z 18. 11. 1938 (1)
1450/ Upozornění na vypovídání a nucené vystupování a
překládání Němců ze služeb čs. státu. Oběžník z 6. 11. 1938,
negativní zpráva (1)
1452/ Potlačení tiskových zpráv zesměšňujících nebo
zlehčujících pracovní útvary. Oběžník z 19. 11. 1938 (1)
1454/ Informace o nezávadném článku daném do tisku. Oběžník z
20. 11. 1938 (1)
1456/ Směrnice k zajištění dopravních prostředků. Zpráva z
21. 11. 1938 (3)
1468/ Provedení oprav a doplňků v seznamech obcí odstoupených
Německu. - Výnos z 22. 11. 1938 (1)
1469/ Dotaz, zda byly uskutečněny dne 17. listopadu 1938 akce
Národní obce fašistické, směřující k vynucení rehabilitace R.
Gajdy. Oběžník z 22. 11. 1938, negativní zpráva (3)
1473/ Opis rozkazu o soustředění četnictva v Litovli,
Lošticích a Pňovicích. - Četnická relace OČV Litovel z 22.
11. 1938 (1)
1487/ Příkaz, aby byl při vstupu na čs. území odebrán Dr.
Kurtu Bayerovi diplomatický pas. Oběžník z 24. 11. 1938 (1)
1490/ Tiskový pokyn ústřední cenzurní komise k potlačení
zpráv o zákroku německé vlády u Maďarska ve prospěch
Podkarpatské Rusi. Oběžník z 24. 11. 1938 (1)
1495/ Instrukce k zákazu projevů a představení ochotnických
divadel. - Oběžník z 25. 11. 1938 (1)
1496/ Pokyn, aby byla dodržována platná nařízení o
dopravování Židů z Německa do ČSR. Oběžník z 25. 11. 1938 (1)
1498/ Přehled majitelů evidenčních koní a selské vozby.
Strana 182/606
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
Zpráva z 5. 12. 1938 (24)
1499/ Potlačení zpráv o tom, že při obsazování Chodska nebyl
zachován klid - tiskový pokyn. Oběžník z 26. 11. 1938 (1)
1500/ Uvědomění o komisionálním zničení spisů OÚ Litovel. Přípis velitelství IV. sboru v Olomouci z 23. 11. 1938 (5)
1508/ Žádost o organizaci opatření na ochranu bývalého
německého starosty obce Střelice Vogta. Přípis Landrata ve
Šternberku z 24. 11. 1938 (1)
1515/ Nařízení, aby v den volby presidenta republiky (30.
listopadu 1938) byly na všech státních budovách vyvěšeny
státní vlajky. Oběžník z 28. 11. 1938 (1)
1516/ Potlačení tiskové zprávy o domnělém sňatku presidenta
nejvyššího správního soudu Dr. Háchy na okresním úřadě v
Poděbradech. Oběžník z 28. 11. 1938 (1)
1526/ Informace o nezávadném článku daném do tisku. Oběžník z
30. 11. 1938 (1)
1527/ Dotaz, ve kterých obcích je starostou příslušník KSČ a
kde mají členové KSČ většinu, případně značný vliv. - Oběžník
z 30. 11. 1938, negativní zpráva (1)
1532/ Hlášení o zahájení činnosti dnem 29. 11. 1938. Četnická
relace prozatímní stanice Pavlov z 30. 11. 1938 (1)
1537/ Hlášení o zahájení činnosti počínaje dnem 29. 11. 1938.
- Četnická relace stanice Jednov z 29. 11. 1938 (1)
1541/ Pokyn ústřední cenzurní komise k potlačení tiskových
zpráv o jménech kandidátů navržených na ministerská křesla. Oběžník z 1. 12. 1938 (1)
1542/ Tiskový pokyn ústřední cenzurní komise k potlačení
zpráv o sbírkách pro španělské děti. Oběžník z 1. 12. 1938
(1)
1547/ Potlačení tiskových zpráv o technickém nedopatření při
vysílání volby presidenta republiky rozhlasem. - Oběžník z 1.
12. 1938 (1)
1551/ Nařízení, aby ve věci kárného řízení s Rudolfem Gajdou
byly v tisku propouštěny pouze úřední zprávy. - Oběžník z 3.
12. 1938 (1)
1556/ Oznámení, že četnická stanice na Stražisku nebude
zrušena ani přeložena. Přípis ZČV Brno z 13. 12. 1938 (4)
1560/ Příkaz k předložení seznamu členů policejního sboru
slovenské národnosti. Oběžník z 3. 12. 1938 (1)
1561/ Dotaz po katastru zeměděl. dělníků bývalé okresní
nemocenské pojišťovny v Zábřeze, která má být předána v rámci
spisové rozluky Německu. Výnos z 5. 12. 1938, pozitivní
zpráva (1)
1564/ Tiskové pokyny k dopisu poslance Kundta a interview
předsedy vlády se zástupcem francouzského listu "Petite
Parisienne". Oběžník z 5. 12. 1938 (1)
1566/ Instrukce MNO týkající se informací o spojovacím
zařízení v okupovaném území. Oběžník z 6. 12. 1938 (1)
1568/ Potlačení zpráv o jednání delimitačních komisí o
korektuře hranic - tiskový pokyn. Oběžník z 6. 12. 1938 (1)
1582/ Oznámení změny výnosu MNO o evidenci motorových
vozidel. - Oběžník z 29. 11. 1938 (1)
1584/ Povolení uveřejňování a prodávání map s nynějšími
hranicemi. - Oběžník z 9. 12. 1938 (1)
1585/ Informace o inspekční cestě kulturního referenta
německého velvyslanectví v Praze po německých krajích v ČSR.
- Oběžník z 7. 12. 1938 (1)
1586/ Schůze německé menšiny v Litovli dne 3. 12. 1938 za
přítomnosti poslance SdP Kundta. - Četnická relace z 10. 12.
1938 (1)
1587/ Příkaz k součinnosti bezpečnostních orgánů při potírání
nežádoucích vlivů mezi příslušníky pracovních útvarů. Oběžník z 5. 12. 1938 (1)
Strana 183/606
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
1594/ Oznámení tří tiskových pokynů ministerstva vnitra.
Oběžník z 12. 12. 1938 (1)
1595/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o jednání
rozhraničovací komise. - Oběžník z 12. 12. 1938 (1)
1596/ Informace o nezávadném článku s vojenskou tématikou,
který byl dán do tisku. Oběžník z 12. 12. 1938 (1)
1604/ Opis ujednání mezi plk. gen. št. Bartošem a vládním
presidentem Rüdigerem v Opavě týkajícího se úprav v malém
pohraničním styku. - Přípis generála pověřeného delimitačními
pracemi a stykem s okupační armádou z 13. 12. 1938 (4)
1606/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv obsahujících útoky na
SSSR a Polsko. - Oběžník z 14. 12. 1938 (1)
1611/ Tiskové pokyny k uveřejňování zpráv o zmocňovacím
zákoně a anglické půjčce ČSR. Oběžník z 15. 12. 1938 (1)
1613/ Tiskový pokyn ke zprávám o definitivní úpravě hranic. Oběžník z 16. 12. 1938 (1)
1616/ Pátrání po domnělé protipolské tajné vysílací stanici
"Finis Polonie". - Oběžník z 17. 12. 1938, negativní zpráva
(10)
1617/ Informace o nezávadném článku daném do tisku. Oběžník z
17. 12. 1938 (1)
1618/ Šíření poplašných zpráv na Konicku o záboru části
okresu říšskoněmeckým vojskem. - Přípis velitelství 7. divize
v Olomouci z 17. 12. 1938, vysvětlující zpráva (1)
1622/ Informace o postupu při vyřizování podání docházejících
presidentu republiky nebo jeho kanceláři. - Oběžník z 16. 12.
1938 (1)
1625/ Eliminace z projevů poslanců ing. Františka Schwarze a
Zápotockého ze dne 14. 12. 1938. Oběžník z 21. 12. 1938 (2)
1626/ Konfiskace zpráv o propouštění státních zaměstnanců a
personálních opatřeních - tiskový pokyn. Oběžník z 21. 12.
1938 (1)
1627/ Potlačení zpráv obsahujících kritiku zamýšlené stavby
autostrády - tiskový pokyn. Oběžník z 21. 12. 1938 (1)
1632/ Žádost o intervenci u německých úřadů, aby byl
propuštěn Alois Svoboda z Konice, zaměstnanec berní správy. Přípis berního úřadu v Litovli z 23. 12. 1938, zpráva, že
dotyčný byl propuštěn (2)
1634/ Potlačení novinářských zpráv o Ukrajinském
hnutí-tiskový pokyn. - Oběžník z 22. 12. 1938 (1)
1635/ Tiskový pokyn ústřední cenzurní komise k potlačení
zpráv o domnělém nedostatku zboží denní potřeby. - Oběžník z
22. 12. 1938 (1)
1643/ Informace o evidenčních číslech aut presidenta
republiky. - Oběžník z 24. 12. 1938 (2)
1644/ Sledování W. Bohnerta, člena říšskoněmecké zpravodajské
služby. - Oběžník z 22. 12. 1938 (1)
1648/ Potlačení zpráv o změnách v organizaci československé
armády-tiskový pokyn. Oběžník z 28. 12. 1938 (1)
1651/ Opatření vrchního inspektorátu finanční stráže v
Boskovicích z 28. 12. 1938 v pohraničním styku na hranici
československo-německé. - Přípis prozatímního vrchního
inspektorátu finanční stráže v Boskovicích z 28. 12. 1938 (2)
1655/ Vyšetření státoobčanské a politické bezúhonnosti
bohoslovců pro zajištění titulu mensae. Výnos z 22. 12. 1938
(4)
1664/ Směrnice pro výplatu výpomocí na provedené stavby,
práce nebo dodávky státem nebo státním silničním fondem
subvencované a vztahující se na obsazené území. - Oběžník z
26. 12. 1938 (3)
1/ Oznámení, že president republiky nebude přijímat čestná
občanství. Oběžník MV z 30. 12. 1938 (5)
2/ Potlačení zpráv o přestřelce v Radvanicích dne 31. 12.
Strana 184/606
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1938
karton 59
1939
karton 60
1939
karton 60
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
1938 - tiskový pokyn. Oběžník z 31. 12. 1938 (1)
4/ Upozornění, že NOF bude pokračovat ve své činnosti v
ilegalitě. - Oběžník z 29. 12. 1938 (1)
5/ Potlačení zpráv o zabraných čs. opevněních-tiskový pokyn.
- Oběžník z 2. 1. 1939 (1)
8/ Žádost o zrušení vydaného určovacího lístku Oldřicha
Koblížka, účetního tajemníka u OÚ. Zpráva z 3. 1. 1939 (2)
19/ Přeložení ing. Vladimíra Bronce, výpomocného technického
zaměstnance u ZÚ Brno, k OÚ Litovel. - Výnos z 2. 1. 1939 (8)
64/ Přeložení Emanuela Volového, obecního tajemníka z
Olomouce, do Litovle. Výnos MV z 16. 1. 1939 (1)
229/ Proplacení cestovního účtu Dr. Jaroslava Kunerta, vrch.
komisaře politické správy v Litovli. - Zpráva z 29. 3. 1939
(2)
233/ Přeložení Františka Vrtílka, koncipisty politické správy
v Litovli, k OÚ v Olomouci. - Výnos z 18. 2. 1939 (2)
234/ Přeložení JUDr. Jana Chmela, vrch, komisaře politické
správy v Olomouci, ke službě u OÚ Litovel. - Výnos z 18. 2.
1939 (2)
13/ Upozornění na Františka Reinbrechta, podezřelého ze
špionážních cest do ČSR. Oběžník z 2. 1. 1939, negativní
četnic. relace (3)
14/ Instrukce MV o přípravách k provedení čl. 2 mnichovské
dohody (majetek samosprávných svazků v okupovaném území). Oběžník z 4. 1. 1939, negativní zpráva (6)
16/ Směrnice o dodávkách a výkonech pro stát (zakalkulování
daně z obratu a poplatků do ceny). Oběžník z 3. 1. 1939 (2)
17/ Instrukce ministerstva obchodu o placení veřejných
dodávek. - Oběžník z 30. 12. 1938 (1)
22/ Instrukce o odměnách za vládní dozor nad spořitelnami a o
zastavení trvalých kvartálních poukazů. - Oběžník z 30. 12.
1938 (1)
27/ Směrnice o provozování koncesí v pohraničním pásmu
(schvalování náměstků a pachtýřů). Oběžník z 30. 9. 1938 (1)
29/ Pokyn k předložení jmenovitých seznamů členů policejních
strážních sborů. Oběžník z 9. 1. 1939 (3)
30/ Pátrání po Rudolfu Petrovském a spol., podezřelých ze
zhotovování a padělání dokumentů. Oběžník z 9. 1. 1939,
negativní četnické relace (19)
31/ Oznámení zřízení generálního ředitelství stavby dálnic se
sídlem v Praze. Oběžník z 10. 1. 1939 (1)
33/ Instrukce týkající se obrazů a státních znaků ve školách
a veřejných místnostech. Oběžník z 9. 1. 1939 (1)
38/ Tiskový pokyn k potlačení zprávy o nálezu granátů v
Mariánských Horách. Oběžník z 12. 1. 1939 (1)
39/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o protižidovských
demonstracích v Mor. Ostravě dne 11. 1. 1939. Oběžník z 12.
1. 1939 (1)
42/ Odnětí práva dopravy a zákazu rozšiřování cizozemských
periodických časopisů. Oběžník z 12. 1. 1939 (1)
45/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o evidenci a pobytu
obyvatelstva. - Oběžník z 14. 1. 1939 (1)
46/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o přesunech polského
vojska na čs.-polských hranicích. Oběžník z 14. 1. 1939 (1)
47/ Údajná akce říšskoněmeckých komunistů Kurta Wienera z
Prahy a Felixe Siedemana z Teplic-Šanova v ČSR. - Oběžník z
12. 1. 1939, negativní četnické relace (5)
50/ Úprava některých personálních poměrů v živnostenských
organizacích. - Výnos ministerstva obchodu z 9. 1. 1939 (35)
51/ Tiskový pokyn k potlačení neoficiálních zpráv o projevu
býv. poslance Jana Masaryka na schůzi ve Washingtonu. Oběžník z 16. 1. 1939 (1)
52/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o trestním řízení proti
Strana 185/606
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
býv. ministru Brodymu. Oběžník z 16. 1. 1939 (1)
53/ Tiskový pokyn k potlačení předčasných zpráv o odchodu
zemských presidentů Černého a Dr. Sobotky. - Oběžník z 16. 1.
1939 (1)
54/ Zaslání souborného přehledu pokynů pro tiskovou
prohlídku. - Oběžník z 15. 1. 1939 (5)
58/ Hlášení, že němečtí občané dostávají anonymní dopisy
závadného obsahu. - Četnická relace stanice Litovel z 18. 1.
1939 (2)
59/ Tiskový pokny k potlačení zpráv o neústavnosti jmenování
ministra Prchaly a o demonstracích na Podkarpatské Rusi. Oběžník z 18. 1. 1939 (1)
61/ Zásobování obyvatelstva větších spotřebních středisek za
branné pohotovosti státu. Oběžník z 17. 1. 1939 (6)
65/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o ilegálním prohlášení
velkostatkáře Lobkowicze a Dr. Hlávky. - Oběžník z 19. 1.
1939 (1)
66/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o útěku českých učitelů z
obsazeného území. Oběžník z 19. 1. 1939 (1)
67/ Tiskový pokyn týkající se uveřejňování zpráv o cestě
ministra Chvalkovského do Berlína. Oběžník z 19. 1. 1939 (1)
69/ Sledování činnosti Jaroslava Dostalíka z Radslavic (okr.
Přerov), který žádá zastavení exekucí a dražeb. - Oběžník z
18. 1. 1939, negativní četnické relace (3)
72/ Tiskový pokyn k zadržení zpráv o násilném vniknutí
civilních osob z německého území do čs. obce Hamry na okr.
Polička. Oběžník z 20. 1. 1939 (1)
73/ Tiskový pokyn týkající se uveřejňování zpráv o zaměstnání
čs. dělníků v Německu. Oběžník z 20. 1. 1939 (1)
74/ Tiskový pokyn týkající se uveřejňování zpráv o cestě
ministra Chvalkovského do Berlína. Oběžník z 20. 1. 1939 (1)
75/ Tiskový pokyn týkající se uveřejňování zpráv o složení
nové slovenské vlády. Oběžník z 20. 1. 1939 (1)
76/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o incidentech na
polsko-české hranici u Frýdku a v Horní Datyni. - Oběžník z
20. 1. 1939 (1)
77/ Potlačení pověstí o rozesílání určovacích lístků s místem
nástupu v zabraném území. Oběžník z 21. 1. 1939 (1)
79/ Vyšetření pověsti Jana Vodičky z Loštic, který se uchází
o místo smluvního úředníka při ústředním sboru zemské rady
živnostenské v Brně. Zpráva z 27. 1. 1939 (3)
81/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o zatýkání osob v Mor.
Ostravě v souvislosti s incidenty na česko-slovensko-polské
hranici. Oběžník z 22. 1. 1939 (1)
82/ Pátrání po pobytu Siegfrieda Wagnera. - Oběžník z 21. 1.
1939, negativní četnické relace (12)
83/ Odvolání zákazu dopravy a rozšiřování některých
cizozemských periodických tiskopisů. Oběžník z 21. 1. 1939
(2)
84/ Odvolání zákazu dopravy a rozšiřování některých
cizozemských periodických tiskopisů (vesměs německých). Oběžník z 21. 1. 1939 (2)
85/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o akci "Národní obrody".
- Oběžník z 23. 1. 1939 (1)
86/ Odvolání zákazu uveřejňování rubriky "Dopisy" v
časopisech. - Oběžník z 21. 1. 1939 (2)
88/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o referátu gen. Prchaly a
ministra Dr. Chvalkovského. Oběžník z 24. 1. 1939 (1)
89/ Předložení seznamu říšskoněmeckých vlastníků a držitelů
půdy ve výměře pod 150 ha. Oběžník z 24. 1. 1939, seznam
připojen (15)
92/ Oznámení telegrafní zkratky pro označení ministerstva
sociální a zdravotní správy v Praze. Oběžník z 23. 1. 1939
Strana 186/606
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
(1)
98/ Příkaz k předložení seznamu nevyřízených spisů. Oběžník z
25. 1. 1939 (3)
99/ Vyjádření okresního hejtmana k návrhu na pochvalu št.
strážmistra Jaromíra Šány. Zpráva z 3. 2. 1939 (2)
113/ Souhlas k přeložení četnic. strážmistra Jaroslava Duroše
a Josefa Kašpárka z Litovle. - Zpráva z 30. 1. 1939 (2)
114/ Souhlas s přeložením četnic. praporčíka Jana Dočkala z
Přemyslovic do Stražiska. Zpráva z 30. 1. 1939 (2)
140/ Souhlas s přemístěním četnic. št. strážm. Františka
Kadlčka z Jednova do Bedihoště. Zpráva z 3. 2. 1939 (2)
145/ Souhlas k přemístění četnic. strážmistra Všianského z
Loštic do Střelic. Zpráva z 8. 2. 1939 (2)
154/ Souhlas s přemístěním četnic. strážmistra Stanislava
Slavíka ze Střelic. Zpráva z 8. 2. 1939 (2)
155/ Souhlas s přemístěním četnic. vrch. strážm. Josefa
Hamrly ze Střelic. Zpráva z 8. 2. 1939 (2)
156/ Souhlas s přeložením št. strážmistra Karla Hofstättera
ze Střelic. Zpráva z 8. 2. 1939 (2)
216/ Souhlas k povýšení četnic. strážmistra Jana Mece z
Litovle. Zpráva z 21. 2. 1939 (2)
244/ Souhlas s přemístěním četnic. št. strážm. Vladimíra
Staňka ze Střelic do Raškovic na okr. Frýdek. - Zpráva z 24.
2. 1939 (2)
299/ Souhlas s přeložením četnic. vrch. strážm. Arnošta
Krčmáře z Pňovic do Šlapanic u Brna. Zpráva z 6. 3. 1939 (2)
100/ Upozornění na ilegální přechod emigrantů z Německa do
ČSR. - Oběžník z 26. 1. 1939 (1)
102/ Upozornění, že záležitosti týkající se dolování je nutno
vyřizovat v součinnosti s báňskými úřady. - Oběžník z 24. 1.
1939 (1)
104/ Oznámení, že ministerstvo zahraničních věcí vydalo
doporučení holandskému novináři Fr. Hanepenovi. - Oběžník z
24. 1. 1939 (6)
105/ Vyjádření k stížnosti Jana Novotného, kancelář. oficiála
u OÚ v Uherském Brodě. Zpráva z 3. 2. 1939 (2)
112/ Opis udání na Jindřicha Hermana z Litovle pro smilstvo
proti přírodě a násilné smilstvo. Četnická relace stanice
Litovel z 28. 1. 1939 (4)
115/ Upozornění na finanční machinace Rudolfa Curta
Oschinského, býv. německého státního příslušníka. Oběžník z
28. 1. 1939 (1)
116/ Zákaz promítání reklamy k románu Josefa Kopty "Adolf
čeká na smrt". - Oběžník z 30. 1. 1939 (2)
117/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o zakládání nových
průmyslových podniků. Oběžník z 30. 1. 1939 (1)
127/ Předložení opisu stížnosti Viléma Grohmana, kpt. v.v.,
ke stíhání urážky OÚ v Litovli. - Přípis okresního soudu
trestního v Brně, odd. VI z 31. 1. 1939 (6)
143/ Incident na celní stanici mezi Střelicemi a Uničovem
(stržení čsl. znaku ze služební čepice čs. železničáře něm.
celníkem). - Přípis OÚ Olomouc-venkov z 1. 2. 1939 (1)
147/ Tiskové pokyny k potlačení různých zpráv. Oběžník z 4.
2. 1939 (1)
148/ Tiskový pokyn k potlačení zprávy o výbuchu petardy v
Hradci Králové dne 4. 2. 1939. Oběžník z 4. 2. 1939 (1)
153/ Opatření ke střežení silničních přechodů na státních
hranicích. - Oběžník z 2. 2. 1939 (4)
162/ Informace o nezávadném článku daném do tisku. Oběžník z
7. 2. 1939 (1)
164/ Zaslání nových pokynů pro pohraniční styk s Německem. Přípis generála pověřeného delimitačními pracemi a stykem s
okupační armádou v Olomouci z 7. 2. 1939 (33)
Strana 187/606
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
167/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o domnělé přípravě
likvidace komunistických družstev. Oběžník z 8. 2. 1939 (1)
169/ Prozatímní úprava stavebních, strojních,
zemědělskotechnických a lesních obvodů v zemi
Moravskoslezské. - Oběžník z 5. 2. 1939 (3)
172/ Svolání konference přednostů okresních a státních
policejních úřadů v zemi České a Moravskoslezské. - Oběžník
MV z 8. 2. 1939 (2)
175/ Žádost o informaci, zda nenastala změna v čs. státním
občanství ing. Jana Kroužka z Litovle. Výnos z 4. 2. 1939,
negativní zpráva (1)
178/ Tiskové pokyny k potlačení zpráv o srážce německých
vlaků u Bohumína a odstranění šavlí u četníků a vojáků. Oběžník z 9. 2. 1939 (1)
185/ Oznámení změny tiskového pokynu ke zprávám o nepříznivé
kritice výstroje četnictva a policie. - Oběžník z 10. 2. 1939
(1)
186/ Tiskové pokyny k uveřejňování zpráv o pensionování
veřejných zaměstnanců židovského původu a zpráv o činnosti
Dr. Beneše v USA. Oběžník z 10. 2. 1939 (1)
187/ Tiskový pokyn týkající se uveřejňování zpráv o zastavení
vydávání časopisu společnosti Melantrich na Slovensku. Oběžník z 11. 2. 1939 (1)
189/ Tiskový pokyn týkající se uveřejňování zpráv o zřízení a
složení správní komise v České spořitelně v Praze. - Oběžník
z 11. 2. 1939 (1)
190/ Tiskový pokyn k propouštění zpráv o informačních
schůzkách zástupců německé skupiny v ČSR s ministrem
spravedlnosti Dr. Krejčím. Oběžník z 11. 2. 1939 (1)
191/ Upozornění na závadný inzerát organizace "Akce národní
jednoty". - Oběžník z 11. 2. 1939 (1)
193/ Označení území, jež se dostala pod svrchovanost cizích
mocností. - Oběžník Zemské školní rady v Brně z 9. 2. 1939
(1)
194/ Oznámení, že dnem 1. března 1939 končí branná pohotovost
státu. - Oběžník ZŠR v Brně z 10. 2. 1939 (1)
195/ Oznámení, že ministerstvo zahraničních věcí vydalo
doporučení Walteru Bertramovi, dopisovateli časopisu "Daily
Express". Oběžník z 11. 2. 1939 (1)
196/ Tiskový pokyn k zadržení zpráv o výbuchu petardy u
obchodníka Gustava Zborowitze v Hradci Králové. Oběžník z 13.
2. 1939 (1)
199/ Oznámení, že bude opět vydán tiskem výkaz zaměstnanců
politické správy v zemi Moravskoslezské. Oběžník z 10. 2.
1939 (2)
203/ Odnětí práva dopravy a rozšiřování cizozemským
zahraničním tiskopisům. - Oběžník z 13. 2. 1939 (3)
204/ Oznámení o vypovězení dvou polských státních příslušníků
z ČSR. - Oběžník z 13. 2. 1939 (3)
213/ Zákaz předčasného publikování rozpočtového
materiálu-tiskový pokyn. - Oběžník z 17. 2. 1939 (1)
214/ Opatření směřující k zostření dozoru v biografech
(zamezení demonstrací při projevech vládních činitelů). Oběžník z 17. 2. 1939 (2)
215/ Změna dosavadního postupu vůči politicky činným osobám
německé národnosti. Oběžník z 16. 2. 1939 (2)
218/ Vyřizování žádostí o pracovní povolení osobám ze
zabraného území. - Oběžník z 15. 2. 1939 (1)
220/ Tiskové pokyny týkající se zpráv o významu opce, a
zejména o domnělé demisi vlády. Oběžník z 18. 2. 1939 (1)
223/ Dopis s ilegálními letáky "Voláme k policii a k
četnictvu" a "Poslední výzva" - ilegální tisk Nového
Československa-Vlajky.- Četnická relace stanice Litovel z 10.
Strana 188/606
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
3. 1939 (4)
224/ Směrnice o finančním zabezpečení zřízeneckého personálu
státního policejního sboru. Oběžník z 16. 2. 1939 (1)
225/ Smlouva o státním občanství a opci ze dne 20. 11. 1938 pokyny k provádění opce. Oběžník z 20. 2. 1939 (1)
236/ Tiskový pokyn k potlačení zprávy o provolání "Deutsches
Arbeitsamtu" k příslušníkům německé národnosti povinným
vojenskou službou. Oběžník z 22. 2. 1939 (1)
240/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv propagujících akci pro
zavedení "Národní ochranné známky". Oběžník z 23. 2. 1939 (1)
243/ Výkaz zaměstnanců, kteří konali vojenskou službu za
branné pohotovosti státu. Oběžník z 21. 2. 1939 (8)
248/ Opatření proti rozšiřování ilegálních letáků
obsahujících řeč poslance Schwarze v poslanecké sněmovně
proti zmocňovacímu zákonu vlády II. republiky. - Oběžník z
24. 2. 1939 (1)
249/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o přerušení přípravných
prací na autostrádě Vratislav-Vídeň. - Oběžník z 24. 2. 1939
(1)
250/ Směrnice o židovských příslušnících ve státní službě. Oběžník z 19. 2. 1939, negativní zpráva (10)
251/ Nástup a přeprava nováčků v letech 1931-1939. Četnické
relace z let 1931-1939 o průběhu odvodů (133)
258/ Označení úředních místností státním znakem - instrukce a
pokyny z let 1936-1939 (10)
259/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o výbuchu před obchodem
Singer a před budovou družstva "Včela" v Praze. - Oběžník z
27. 2. 1939 (1)
260/ Tiskový pokynk potlačení zpráv o rozšiřování ilegálních
letáků na Matějské pouti v Praze. Oběžník z 27. 2. 1939 (1)
261/ Dodávky tužek pro státní úřady, ústavy a podniky. Oběžník z 24. 2. 1939 (3)
265/ Upozornění, že je třeba náležitě využít stavebního
období a úvěrových částek při silničních stavbách. - Oběžník
z 25. 2. 1939 (5)
268/ Tiskový pokyn k potlačení žurnalistické kritiky vládního
nařízení o pojištění zaměstnanců. - Oběžník z 28. 2. 1939 (1)
273/ Připojení obcí býv. soudního okresu Jevíčko k obvodu
okresního soudu v Konici. - Výnos presidia vrchního soudu v
Brně z 25. 2. 1939 (3)
274/ Seznam správních orgánů pojišťovny. - Sdělení zemědělské
nemocenské pojišťovny v Litovli z 1. 3. 1939 (5)
277/ Upozornění na mapu ČSR vydanou firmou Jindřich Plichta v
Praze. - Oběžník z 28. 2. 1939, negativní četnické relace
(11)
278/ Žádost o intervenci v úpravě katastru obce Želechovice u
Uničova. - Přípis spolku Česká severní Morava v Brně z 28. 2.
1939 (1)
283/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o dosazení správní
komise v Praze. - Oběžník z 2. 3. 1939 (1)
287/ Placení mimořádných služeb zaměstnancům státní policejní
služby přiděleným OÚ. Oběžník z 2. 3. 1939 (1)
289/ Tiskový pokyn týkající se uveřejňování zpráv o
propagační komisi Národní jednoty. Oběžník z 3. 3. 1939 (1)
291/ Tiskový pokyn k propuštění zprávy o jednání mezi ČSR a
Německem týkajícím se vrácení a výměny různých zařízení a
inventáře. Oběžník z 3. 3. 1939 (1)
292/ Tiskový pokyn k uveřejňování zpráv o zvolení kardinála
Pacelliho papežem. Oběžník z 3. 3. 1939 (1)
295/ Informace o schůzi strany Národní jednoty v obci Vranová
Lhota dne 1. 3. 1939. - Četnická relace stanice Vranová Lhota
z 2. 3. 1939 (1)
298/ Informace o oslavách narozenin presidenta T.G. Masaryka
Strana 189/606
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
1939
karton 60
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
v r. 1939. - Zpráva z 10. 3. 1939, připojeny četnické relace
(22)
305/ Omezení vydávání nových periodických tiskopisů různými
složkami strany Národní jednoty. Oběžník z 4. 3. 1939 (2)
306/ Pátrání po agentu SdP Ferdinandu Skřičkovi ze Šenova u
Nového Jičína. - Oběžník z 4. 3. 1939 (4)
309/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o branné výchově.
Oběžník z 7. 3. 1939 (1)
312/ Tiskový pokyn týkající se uveřejňování zpráv o výbuchu
na židovském hřbitově v Plzni v noci na 7. března 1939. Oběžník z 7. 3. 1939 (1)
318/ Upozornění na zákaz přednášek Dr. Josefa Matouška na
téma "Co předcházelo Mnichovu". Oběžník z 9. 3. 1939 (1)
323/ Stížnost manželů Chytilových z Petrůvky na odepření
vystavení propustek k překročení státní hranice. - Četnická
relace stanice Bezděčí u Trnávky z 19. 5. 1939 (5)
329/ Opis vydaného rozkazu k soustředění četnictva v
Olomouci. - Četnická relace OČV Litovel z 10. 3. 1939 (1)
330/ Tiskový pokyn týkající se uveřejňování zpráv o
událostech na Slovensku. Oběžník z 10. 3. 1939 (1)
334/ Rozpuštění okresních zastupitelstev v zemi České a
Moravskoslezské. - Vyhláška OÚ z 13. 3. 1939 (1)
335/ Tiskový pokyn týkající se uveřejňování zpráv o
událostech na Slovensku. Oběžník z 11. 3. 1939 (1)
336/ Předložení 14 návrhů na úpravu dislokace a početního
stavu pohraničních četnických stanic okresu Litovel. Četnická relace OČV Litovel z 11. 3. 1939 (15)
sine/ Dislokace a úprava početního stavu četníků u prozatímní
četnic. stanice v Jednově. - Přípis velitelství četnického
oddělení Olomouc z 9. 3. 1939 (1)
341/ Posudek na Antonína Kleibla z Loštic pro povolení jeho
přechodného pobytu v zahraničí. Zpráva z 4. 4. 1939 (3)
483/ Vyšetření majetkových poměrů Emilie Téglové, učitelky
v.v. v Pňovicích. (......konec chybí, špatně ofoceno)
344/ Zaslání pořadových listin úřednictva kancelářské služby
a pomocných kancelářských úředníků ve veřejnoprávních
službách. Oběžník z 6. 3. 1939 (2)
945/ Pořadové listiny kategorie úředníků služby právní, vyšší
pomocné služby správní a služby účetní. - Oběžník z 6. 3.
1939 (2)
348/ Návštěva Oberlandrata Dr. Mittendorfa z Prostějova u OÚ.
- Úřední záznam z 18. 3. 1939 (1)
350/ Sejmutí praporů s veřejných a soukromých budov do 19. 3.
1939. - Telefonát Josefa Swobody, účetního fy. Karel Mekiska
a synové z 19. 3. 1939 (1)
352/ Stížnost Josefa Ditricha, hostinského z Mladče, na
výpověď pachtovního poměru Krajskou musejní společností v
Litovli. - Úřední záznam z 20. 3. 1939, stížnost postoupena
Gestapu do Prostějova (1)
356/ Upozornění studujících a školních dětí, aby
nepoškozovaly německé nebo českoněmecké plakáty. - Zpráva z
22. 3. 1939 (1)
357/ Úprava služby pořádkové policie, četnictva a obecní
policie. - Oběžník z 19. 3. 1939 (1)
358/ Žádost o úřední lékařskou prohlídku četnic. št. strážm.
Rudolfa Maši z Choliny. - Přípis velitelství četnic. oddělení
Olomouc z 21. 3. 1939 (2)
418/ Souhlas s přemístěním četnic. št. strážm. Bedřicha
Menšíka z Bezděčí u Trnávky. Zpráva z 14. 4. 1939 (2)
499/ Souhlas s přemístěním četnic. strážmistra Oldřicha
Matěji z Konice do Prostějova. Zpráva z 24. 5. 1939 (2)
592/ Souhlas k udělení dovolené kpt. výk. Antonína Samka z
Litovle. Zpráva z 24. 6. 1939 (1)
Strana 190/606
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
361/ Odstranění učitelů - komunistů ze škol. Oběžník MŠANO z
20. 3. 1939, negativní zpráva (2)
362/ Udání na neznámého pachatele, který ukradl dne 21. 3.
1939 na budově poštovního úřadu v Chudobíně německý prapor. Četnická relace stanice Litovel z 21. 3. 1939 (5)
364/ Opatření poštovních brašen pro potřebu OÚ. Výnos z 19.
4. 1939 (5)
367/ Zpráva o výkonu funkce čekatelů služby správní. Úřední
záznam z 26. 3. 1939 (1)
369/ Letáková akce Českého národního výboru. - Četnická
relace stanice Loštice z 27. 3. 1939, přiloženo provolání a
přihlašovací archy (8)
371/ Spolupráce úřadů s vrchním velitelstvím okupační armády
a jeho civilní správou. Oběžník MV z 24. 3. 1939 (2)
373/ Nepřípustnost bílých míst a německého znění vyhlášek v
českých listech - tiskový pokyn. Oběžník z 24. 3. 1939 (1)
374/ Oznámení o zasílání věstníku "Verordnungsblatt für
Böhmen und Mähren". Oběžník z 25. 3. 1939 (2)
375/ Instrukce o postupu při uveřejňování zpráv v tisku. Oběžník z 23. 3. 1939 (1)
376/ Návrh na zvýšení dosavadního personálního stavu četnické
stanice v Pňovicích. - Četnická relace OČV Litovel z 27. 3.
1939 (2)
377/ Tiskový pokyn k potlačení zprávy o sebevraždě emigranta
v Praze. - Oběžník z 27. 3. 1939 (1)
380/ Úprava místního označení a dopravních předpisů. Četnická
relace OČV Litovel z 29. 3. 1939 (5)
383/ Žádost o sdělení, kteří profesoři středních škol a
učitelských ústavů byli organizováni v KSČ. Oběžník z 27. 3.
1939, negativní zpráva (2)
384/ Příkaz, aby zprávy a podání adresované Oberlandrátu byly
vyhotoveny v němčině. Přípis Oberlandrata v Prostějově z 29.
3. 1939 (1)
385/ Poděkování za navrácení záchranného auta. - Sdělení DRK
Kreisstelle Hohenstadt (Zábřeh) z 17. 4. 1939 (1)
387/ Zasílání pořadových listin odborného úřednictva u
politických úřadů v zemi Moravskoslezské. Oběžník z 22. 3.
1939 (2)
388/ Odnětí práva dopravy a zákaz rozšiřování cizozemských
tiskopisů. - Oběžník z 30. 3. 1939 (7)
389/ Zaslání "Korespondence pro český krajinský tisk".
Oběžník z 29. 3. 1939 (37)
391/ Zaslání souborného přehledu pokynů pro tiskovou
prohlídku. - Oběžník z 30. 3. 1939 (10)
394/ Stvrzenka na předání inventáře. - Dopis okrskového
důstojníka branné výchovy z 28. 3. 1939 (1)
395/ Provádění silničních staveb okresem a obcemi za přispění
okresu. - Zpráva z 4. 4. 1939 (1)
399/ Oznámení zrušení ústřední cenzurní komise. Oběžník z 31.
3. 1939 (1)
401/ Příkaz k zjištění příslušnosti zaměstnanců státní
policejní služby ke KSČ. Oběžník z 1. 4. 1939, negativní
zpráva (2)
402/ Předplatné na německé znění "Sbírky zákonů a nařízení" "Aammlung der Gesetze und Verordnungen". Výnos z 1. 4. 1939
(1)
405/ Doporučení odborné literatury (právo, správa). Oběžník z
3. 4. 1939 (1)
406/ Předpisy upravující výkon služby četnictva Protektorátu
Čechy a Morava. Oběžník z 5. 4. 1939 (2)
409/ Pokyny komise pro vrácení dopravních prostředků podle §
33 zákona o válečných úkonech. Oběžník z 11. 4. 1939 (10)
415/ Političtí uprchlíci z Německa a ze Sudet (příslušníci
Strana 191/606
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
KSČ a sociálně demokratické strany). Četnické relace z dubna
1939 (44)
419/ Výchovné na nevlastní děti Josefa Rašky, ředit. zemské
odborné hospodářské školy v Lošticích - k prošetření. - Výnos
z 31. 3. 1939 (2)
420/ Oznámení o složení krajské a okresní organizace
Národního souručenství. - Přípis krajského vedení Národního
souručenství z r. 1939 (přesněji nedatováno) (3)
421/ Zaslání seznamu funkcionářů okresního vedení Národního
souručenství z okresu Litovel a Konice. - Výnos Oberlandrata
v Prostějově z 16. 5. 1939 (6)
423/ Žádost o sdělení opatření, která nejsou v souladu se
současným platným právním řádem. Fonogram ZÚ z 8. 4. 1939 (1)
424/ Pátrání po býv. čs. stát. příslušníku Imrichu
Leibowitzovi, dobrovolníku ve španělské armádě. Oběžník z 8.
4. 1939, negativní četnic. relace (4)
427/ Ochrana proti leteckým útokům, zvětšení počtu nemocnic,
opatření nemocničního zařízení, léčiv a lékařů, opatření
pohonných látek pro účely CPO. Zpráva z 21. 4. 1939 (63)
428/ Instrukce o oslavách 50. narozenin říšského kancléře
Adolfa Hitlera. Oběžník z 17. 4. 1939 (28)
431/ Likvidace Národní obce fašistické. - Oběžník z 16. 4.
1939, připojeny četnické relace (14)
433/ Refundace účtu za německou vlajku. Výnos z 11. 5. 1939
(2)
434/ Zajištění, které správní úřady I. stolice (tzv.
Landräte) v odstoupeném území hraničí s litovelským správním
obvodem. Výnos MV z 18. 4. 1939 (2)
436/ Příkaz, aby osoby, které bojovaly ve Španělsku v rudé
armádě, byly zadrženy a předány ihned příslušným služebním
místům německé státní tajné policie. - Oběžník MV z 19. 4.
1939 (2)
438/ Vydávání průkazů osobám, které nejsou státními
příslušníky Protektorátu Čechy a Morava. Oběžník MV z 19. 4.
1939 (1)
440/ Vylepení plakátů s vlasteneckým obsahem v Bouzově. Četnická relace stanice Bouzov z 19. 4. 1939 (3)
445/ Žádost o intervenci v soukromoprávní záležitosti. Dopis
Zdeňka Vykopala z Kostelce na Hané z 27. 3. 1939 (4)
446/ Hlášení o cennostech odebraných státním a veřejným
zaměstnancům ze Slovenska při odchodu do zemí Protektorátu. Oběžník z 22. 4. 1939 (3)
450/ Zrušení četnických leteckých hlídek. Oběžník z 25. 4.
1939 (1)
451/ Poslech projevu Adolfa Hitlera dne 28. 4. 1939. Úřední
záznam z 28. 4. 1939 (1)
454/ Provokační činy proti německému vojsku a německým
orgánům - trestní a administrativní postih. Oběžník MV z 26.
4. 1939 (3)
461/ Předložení spisu o disciplinárním řízení proti
strážníkovi Josefu Kadlčíkovi z Litovle Oberlandratu v
Prostějově. - Zpráva z 19. 5. 1939 (1)
462/ Státní a veřejní zaměstnanci ze Slovenska-hlášení o
cennostech odebraných jim na Slovensku při odchodu do
Protektorátu. Výnos z 29. 4. 1939 (4)
465/ Informace o rozšiřování ilegálních letáků v Plzni.
Oběžník z 3. 5. 1939 (7)
467/ Propagační akce Národního souručenství pro národní
zdraví-pořádání shromáždění samaritánů a dobrovolných sester
Červeného kříže dne 7. 5. 1939. - Oběžník MV z 5. 5. 1939 (2)
468/ Stížnost Leopolda Obšila z Litovle na špatné zacházení
se strany městského strážníka Františka Juráska. - Zpráva z
12. 5. 1939 (7)
Strana 192/606
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
470/ Předkládání cestovních účtů a kvitancí za služební
úkony. - Oběžník z 2. 5. 1939 (1)
471/ Dotaz, na jaká shromáždění a průvody se vztahuje
nařízení vrchního velitele německé armády k obyvatelstvu ze
dne 16. 3. 1939 (3)
472/ Vydání obrázkového přehledu říšskoněmeckých platidel. Oběžník z 6. 5. 1939 (1)
473/ Převedení Františka Tomici, kancelářského revidenta z
Petřvaldu, do služebního poměru u města Prahy. - Oběžník z 6.
5. 1939 (1)
474/ Ustanovení Národní odborové ústředny zaměstnanecké
(NOÚZ). - Oběžník z 9. 5. 1939 (1)
476/ Zákaz schůzí a shromáždění o svátku matek dne 14. května
1939. - Oběžník MV z 9. 5. 1939 (1)
480/ Propouštění dělníků v továrně Salomona Grätzera v
Litovli. - Zpráva z 12. 5. 1939, připojeny četnické relace
(5)
481/ Pokyn k provádění čl. 2 mnichovské dohody u četnických
velitelství a stanic. Oběžník z 9. 5. 1939 (1)
482/ Oznámeník, že živnostenské školy pokračovací v Konici
jsou pod samostatnou správou. - Sdělení Živnostenských škol
pokračovacích v Konici z 9. 5. 1939 (1)
486/ Propouštění vojínů z vojenské služby, instrukce o
odevzdání oděvů. - Oběžník z 12. 5. 1939, připojeny četnické
relace (38)
487/ Popsání plakátu nemístným heslem. - Četnická relace
stanice Litovel z 12. 5. 1939 (1)
489/ Odhad pozemků státního civilního letiště
"Šumperk-Zábřeh". - Výnos ministerstva veřejných prací z 12.
5. 1939 (19)
492/ Služební přísaha ing. Vladimíra Zapletala, profesora a
správce zem. odborné hospodářské školy v Litovli. - Výnos z
12. 5. 1939 (2)
494/ Seznam občanů německé národnosti okresu Litovel. Zprávy
z 6. a 18. 4. a z 5. 5. předkládané Gestapu v Prostějově (53)
496/ Oznámení zastavení činnosti úřadovny říšskoněmeckého
zahraničního úřadu v Brně. Oběžník z 15. 5. 1939 (1)
497/ Instrukce týkající se úředníků jako zástupců státu v
institucích a podnicích. Oběžník z 13. 5. 1939 (1)
498/ Vystavování propustek úřady Protektorátu. Zpráva z 30.
5. 1939 (5)
500/ Žádost o předložení osobních a kvalifikačních spisů
zaměstnanců politických úřadů. Výnos z 17. 5. 1939 (3)
502/ Hlášení o odvlečení Jana Rozsívala z Budětska neznámými
muži německé národnosti. - Četnická relace stanice Konice z
18. 5. 1939 (5)
507/ Informace o obchodním styku s Nizozemím. Oběžník z 17.
5. 1939 (1)
508/ Přemístění komise pro zhospodárnění veřejné správy. Oběžník z 17. 5. 1939 (1)
510/ Oznámení, že dne 21. 5. 1939 není dovoleno konati
přednášku ani jakákoliv shromáždění se souvislostí ke dni
smíření. - Fonogram policejního ředitelství Olomouc z 20. 5.
1939 (2)
512/ Pokyny pro postup při tiskové prohlídce. Oběžník z 19.
5. 1939 (1)
514/ Příkaz k bezpodmínečném udržování klidu a pořádku. Přípis Oberlandrata v Prostějově z 20. 5. 1939 (4)
515/ Hlášení Oberlandratu v Prostějově o umístění německé
národní školy (Volksschule) a o začátku vyučování. - Zpráva z
30. 5. 1939 (4)
517/ Úředníci jako zástupci státu v institucích (podnicích).
- Oběžník z 29. 4. 1939 (1)
Strana 193/606
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
518/ Styk ústředních úřadů Protektorátu s říšským
protektorem. - Oběžník MV z 29. 4. 1939 (1)
529/ Nařízení pátrání po Rudolfu Paternellovi a Emilu
Kräuterovi. - Oběžník z 25. 5. 1939, negativní četnická
relace (1)
530/ Odnětí práva dopravy a zákaz rozšiřování periodického
tiskopisu "Ilustrowany Kurijer Codzienny". - Oběžník z 27. 5.
1939 (1)
531/ Zaslání informační studie o organizaci veřejné správy v
Německu. - Oběžník z 17. 5. 1939 (6)
535/ Leták Fašistického akčního komitétu ze dne 27. 5. 1939,
zaslaný Františku Konečnému, mlynáři v Litovli. - Úřední
záznam z 31. 5. 1939 (2)
536/ Opatření proti závadné inzerci poškozující zdraví a
populaci. - Oběžník z 26. 5. 1939 (3)
538/ Ilegální činnost revoluční socialistické strany sekce
IV. Internacionály (trockisté). Oběžník z 27. 5. 1939,
negativní četnic. relace, přiložen výtah z letáku (4)
539/ Zákaz nošení nepřípustných protiněmeckých odznaků. Oběžník MV z 31. 5. 1939 (4)
542/ Upozornění na závadnou protiněmeckou letákovou akci. Oběžník z 30. 5. 1939 (5)
545/ Vydání sanitního auta Spolku čs. červeného kříže v
Litovli. - Zpráva z 19. 6. 1939 (1)
547/ Oznámení, že gramodeska ESTA č. 7149 s věštbou Vojty
Mertena je závadná. Oběžník z 31. 5. 1939 (4)
551/ Trestní případy neoprávněného vydávání se za orgány
Gestapa nebo jiných říšských úřadů. Oběžník z 5. 6. 1939 (2)
553/ Postřelení Karla Dostála ze Dzbele příslušníkem německé
finanční stráže Arne Riedelem dne 11. 6. 1939. - Telefonická
zpráva z 11. 6. 1939 (6)
556/ Zabavení ilegálního letáku "Ať žije Polsko!". Oběžník z
9. 6. 1939 (4)
557/ Tiskový pokyn k potlačení zprávy o zastřelení českého
strážníka v Náchodě. Oběžník z 10. 6. 1939 (1)
558/ Informace o závadné inzerci poškozující zdraví a
populaci. - Oběžník z 9. 6. 1939 (1)
567/ Udání na Annu Ulrichovou z Vlčic pro urážku odznaku
strany NSDAP. - Četnická relace stanice Loštice z 13. 6. 1939
(3)
569/ Péče o bezvadný chod a stav úřadování - pokyny pro
vnitřní správu. - Oběžník MV z 6. 6. 1939 (1)
571/ Instrukce ředitelství státních drah o padesátiprocentní
slevě jízdného pro státní zaměstnance. Oběžník z 10. 6. 1939
(4)
572/ Udání na neznámého pachatele pro krádež u Viléma Šimbery
a Dominika Davida z Litovle. Četnická relace stanice Litovel
z 22. 6. 1939 (6)
573/ Hlášení o poškození ukazatele směru na silnici u
Chořelice. - Četnická relace stanice Litovel z 15. 6. 1939
(1)
574/ Rozšiřování protiněmeckých letáků v Litovli. Četnická
relace stanice Litovel z 17. 6. 1939, letáky připojeny (15)
576/ Opis udání na Arnošta Kukulu z Loštic pro popuzování k
zášti proti osobám německé národnosti. Četnická relace
stanice Loštice z 15. 6. 1939 (2)
577/ Instrukce pro evidenci cizích žurnalistů. Oběžník z 13.
6. 1939 (2)
578/ Odnětí práva dopravy a zákaz rozšiřování cizozemského
periodického tiskopisu "Freies Deutschland" vycházejícího v
Paříži. Oběžník z 12. 6. 1939 (2)
579/ Oprava záznamu policejní kompetence osady Mokrá Hora v
Chytilově místopisu. Oběžník z 10. 6. 1939 (2)
Strana 194/606
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
581/ Opis udání na Alfreda Gabriela z Uničova pro nedovolenou
domovní prohlídku u Alfreda Grätzera v Chudobíně. - Četnická
relace OČV Litovel z 15. 6. 1939 (1)
583/ Finanční náhrada za ubytování členů bývalé státní
policie v Mohelnici. - Výnos z 14. 6. 1939 (1)
584/ Zamezení průtahů při zahájení prací veřejné povahy. Oběžník MV z 16. 6. 1939 (1)
585/ Vyhlášení zákazu pořádání sportovních podniků do 30. 6.
1939. - Oběžník z 16. 6. 1939 (4)
587/ Příkaz k pátrání po bývalém španělském interbrigadistovi
Karlu Kompertovi z Ústí n.L. Oběžník z 17. 6. 1939 (1)
588/ Pašování devis Davidem Reissem a spol. - příkaz k
pátrání. - Oběžník z 17. 6. 1939 (1)
590/ Pátrání po bývalém španělském interbrigadistovi Rudolfu
Hohmovi. - Oběžník z 20. 6. 1939 (1)
591/ Oznámení, že se upouští od předkládání čtrnáctidenních
zpráv o zadaných obecních investičních pracích. - Oběžník z
21. 6. 1939 (1)
594/ Doporučení publikace "Dodatky k zákonu o jízdě
motorovými vozidly". - Oběžník z 21. 6. 1939 (1)
599/ Opis udání na Vladimíra Dostála z Jednova pro rušení
obecného míru. - Četnická relace prozatímní stanice Jednov z
24. 6. 1939 (4)
600/ Oběžník MV ze dne 1. 6. 1939, č. B-3403-27/5-39-2.
601/ Oběžník MV z 15. 5. 1939, č. B-3174-13/4-39 o náhradě
stěhovacích a služebních výloh státních zaměstnanců (2)
604/ Úřední rozpuštění odborových organizací KSČ a ustanovení
opatrovníka. - Oběžník z 26. 6. 1939 (1)
605/ Požár rolnické usedlosti Františka Němce v
Myslechovicích. - Četnická relace st. OČV Litovel z 28. 6.
1939 (2)
606/ Pátrání po uprchlém komunistovi Rudolfu Smicovi. Oběžník
z 27. 6. 1939, negativní četnická relace (3)
607/ Oznámení projevu Konráda Henleina dne 28. 6. 1939 v
Praze s příkazem k zajištění bezpečného průjezdu hromadným
výpravám. - Fonogram z 28. 6. 1939 (1)
610/ Pátrání po oběžnících Fašistického akčního komitétu z
15. 6. 1939. - Oběžník z 23. 6. 1939, negativní četnická
relace (6)
611/ Odnětí práva dopravy a zákaz rozšiřování cizozemského
periodického tiskopisu "St. Josefsblatt". Oběžník z 26. 6.
1939 (3)
614/ Zákaz shromažďování a projevů ve výroční den bitvy u
Zborova 2. 7. 1939. - Úřední záznam z 2. 7. 1939 (1)
623/ Instrukce k pořádání oslav svátku Jana Husa. Oběžník MV
z 3. 7. 1939 (6)
630/ Instrukce k rozšiřování letáků závadného obsahu. Oběžník
z 5. 7. 1939 (3)
639/ Přemístění četnické stanice z Třebětic do Záhlinic na
okr. Holešov. - Oběžník z 10. 7. 1939 (1)
643/ Skácení lípy Svobody v Litovli dne 12. 7. 1939 neznámými
pachateli. - Četnická relace stanice Litovel z 14. 7. 1939
(7)
645/ Dotaz, v jakém pořadí budou v r. 1940 - 1945 prováděny
pozemní stavby. Oběžník z 13. 7. 1939 (2)
647/ Pátrání po policejním strážmistrovi Janu Klimešovi pro
podezření ze závadné politické činnosti. Oběžník z 13. 7.
1939 (1)
649/ Pořízení statistiky provozu nákladních aut. Přípis
Oberlandrata v Prostějově z 15. 7. 1939 (7)
650/ Zapravení cestovních výloh Dr. Josefa Rýpara, komisaře
politické správy. Výnos z 8. 7. 1939 (1)
651/ Pokyny k zabezpečení a ochraně německých vyhlášek v
Strana 195/606
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
1939
karton 61
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
obcích okresu před poškozováním a dohled na ně. - Oběžník z
12. 7. 1939 (24)
652/ Soupis pohledávek býv. státních zaměstnanců české
národnosti na Slovensku a Podkarpatské Rusi. - Oběžník z 15.
7. 1939 (2)
654/ Zajištění dvou nákladních aut z továrny P. a L. Sedláčka
v Unčovicích pro potřeby OÚ ve Valašském Meziříčí. - Zpráva z
19. 7. 1939 (2)
657/ Pátrání po divizním generálu Sergěji Ingrovi. Oběžník z
18. 7. 1939, negativní četnická relace (3)
658/ Směrnice o zastupování okresů finanční prokuraturou. Oběžník z 12. 7. 1939 (3)
659/ Přidělení zaměstnanců resortu MNO k úřadům do funkce
tiskových referentů. Oběžník z 18. 7. 1939 (1)
660/ Vydání vojenských evidenčních seznamů říšskoněmeckým
úřadům. - Oběžník z 17. 7. 1939 (2)
661/ Pokyn, aby okresní úřady poskytly pomoc vojenským
gážistům při vyhledávání a převzetí soukromých podniků. Oběžník MNO z 14. 7. 1939 (1)
662/ Upomínka okresní nemocenské pojišťovny ve Vítkově o
zaplacení pojistného. Výnos z 14. 7. 1939 (2)
663/ Směrnice týkající se zákroků proti nošení nepovolených
fašistických stejnokrojů. Oběžník z 15. 7. 1939 (2)
664/ Strážní přídavek a příplatek na byt příslušníků unif.
stráže bezpečnosti po převedení do policejních služeb
obecních. Oběžník z 18. 7. 1939 (2)
665/ Přidělení důstojníků k praktickému výcviku u OÚ. - Výnos
z 19. 7. 1939 (2)
667/ Zjištění pobytu Wernera Marbacha z Rostocku. Oběžník MV
z 19. 7. 1939 (1)
668/ Shromáždění u lípy Svobody v Litovli dne 28. 5. 1939 zásah Oberlandrata a Schupo z Prostějova, sesazení starosty
města Litovle Msgre. Vincence Horáka. - Výnosy, četnické
relace, úřední záznamy, zprávy z 26. 5.-15. 9. 1939 (46)
670/ Prováděcí pokyny k vládnímu nařízení o zmírnění
úsporných personálních opatření. Oběžník MV z 19. 7. 1939 (3)
674/ Upozornění na článek z časopisu "Der Neue Tag" (č. 98 z
16. 7. 1939). - Výnos z 17. 7. 1939 (1)
675/ Účet za kancelářské potřeby býv. státního policejního
úřadu v Mohelnici. Výnos z 19. 7. 1939 (1)
676/ Vyšetřování nehod způsobených motorovými vozidly říšské
branné moci. Oběžník MV z 15. 7. 1939 (1)
677/ Směrnice o zvýšení mezd a cen surovin při dodávkách a
pracích pro stát. Oběžník z 19. 7. 1939 (1)
679/ Informace o tom, zda jsou ve zdejším správním obvodě
němečtí důstojníci zvláštních jízdních nebo motorizovaných
útvarů. Zpráva z 31. 7. 1939 (3)
680/ Oznámení zřízení leteckého úřadu v Praze. Výnos z 21. 7.
1939 (3)
683/ Instrukce o odběru Reichsgesetzblattu protektorátními
úřady. - Oběžník z 24. 7. 1939 (4)
685/ Poškození německého nápisu na orientační tabuli u
Bouzova. - Četnická relace stanice Bouzov z 19. 7. 1939 (3)
688/ Žádost o informaci v záležitosti pořízení mapy
boskovického okresu. - Přípis OÚ Boskovice z 26. 7. 1939 (1)
689/ Směrnice o dovolené gážistů policejních strážních sborů
ze Slovenska a Podkarpatské Rusi. Oběžník z 25. 7. 1939 (1)
690/ Pátrání po býv. příslušníku čs. armády Josefu
Schupickovi. - Oběžník z 24. 7. 1939, negativní četnická
relace (2)
691/ Vyšetřování pobytu Otty Kratohvilase z Litvy. Oběžník z
22. 7. 1939, negativní četnická relace (2)
692/ Hlášení událostí politického rázu, vylepení
Strana 196/606
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 61
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
protiněmeckých plakátů v Lošticích, Moravičanech, Doubravici,
Mitrovicích a Řimicích dne 26. a 27. 4. 1939. - Četnická
relace a opisy plakátů z dubna - srpna 1939 (24)
694/ Oznámení, že Bohuš Zatloukal, starosta obce Petrůvky,
vydal dne 24. 7. 1939 obecní spisy vedoucímu místní skupiny
NSDAP v Litovli Karlu Mekiskovi. - Zpráva z 28. 7. 1939 (1)
706/ Oznámení rozvrhu práce u ZÚ v Brně. - Oběžník z 27. 7.
1939 (1)
707/ Pátrání po Josefu Girschikovi z Jáchymova. Oběžník z 27.
7. 1939, negativní četnic. relace (2)
709/ Doručení odvodních seznamů roč. 1910 - 1919
Oberlandratovi do Prostějova. Zpráva z 3. 8. 1939 (1)
711/ Ustanovení referenta pro agendu související se živelními
pohromami. - Zpráva z 1. 8. 1939 (1)
716/ Oznámení zatčení Antonína Kyseláka, kaplana v Bouzově,
německou kriminální policií. Přípis Oberlandrata Prostějov z
31. 7. 1939 (1)
718/ Vládní nařízení o úsporných personálních opatřeních. Oběžník z 31. 7. 1939 (2)
719/ Přeložení MVDr. Josefa Žáka, vrchního veterinárního
komisaře, z Litovle do Prostějova. Výnos z 22. 7. 1939 (3)
1003/ Odvolání ing. Vladimíra Bronce z výkonu stavebního
dozoru v Litovli. Výnos z 15. 10. 1939 (1)
723/ Souhlas s přemístěním četnic. št. strážmistra Jindřicha
Kořeného z Bílé Lhoty. Zpráva z 5. 8. 1939 (2)
782/ Souhlas s přeložením četnic. vrch. strážm. Josefa
Opletala z Kladek. Zpráva z 30. 8. 1939 (2)
815/ Souhlas s přemístěním četnic. strážmistra Ladislava
Zemánka z Pěčíkova do Bosonoh u Brna. - Zpráva z 11. 9. 1939
(2)
881/ Návrh na pochvalu pro kpt. výk. Antonína Samka z Litovle
při jeho odchodu do výslužby. - Zpráva z 4. 10. 1939 (2)
882/ Návrh na pochvalu pro četnic. št. strážm. Bedřicha
Menšíka z Bezděčí u Trnávky při jeho odchodu do výslužby.
Zpráva z 4. 10. 1939 (2)
883/ Návrh na pochvalu pro četnic. vrch. strážm. Jaroslava
Sedláře z Litovle při jeho odchodu do výslužby. - Zpráva z 4.
10. 1939 (2)
884/ Návrh na pochvalu pro četnic. praporčíka Jindřicha Tučka
z Litovle při jeho odchodu do výslužby. - Zpráva z 4. 10.
1939 (2)
885/ Návrh na pochvalu pro četnic. št. strážm. Václava Chyťu
z Unčovic při jeho odchodu do výslužby. - Zpráva z 4. 10.
1939 (2)
886/ Návrh na pochvalu pro četnic. št. strážm. Antonína
Valentu u stanice Unčovice při jeho odchodu do výslužby.
Zpráva z 4. 10. 1939 (2)
887/ Návrh na pochvalu pro vrch. strážm. čet. Richarda Wolfa
z Bouzova při jeho odchodu do výslužby. - Zpráva z 4. 10.
1939 (2)
888/ Návrh na pochvalu pro četnic. št. strážm. Rudolfa Mašu z
Choliny při jeho odchodu do výslužby. - Zpráva z 4. 10. 1939
(2)
889/ Návrh na pochvalu pro četnic. vrch. strážm. Eduarda
Janíčka z Loštic k jeho odchodu do výslužby. - Zpráva z 4.
10. 1939 (2)
890/ Návrh na pochvalu pro četnic. št. strážm. Františka
Linharta z Bouzova k jeho odchodu do výslužby. - Zpráva z 4.
10. 1939 (2)
891/ Návrh na pochvalu pro četnic. št. strážm. Ludvíka
Paslíka z Konice při jeho odchodu do výslužby. - Zpráva z 4.
10. 1939 (2)
892/ Návrh na pochvalu pro četnic. št. strážm. Aloise Hanuše
Strana 197/606
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
z Přemyslovic k jeho odchodu do výslužby. - Zpráva z 4. 10.
1939 (2)
893/ Návrh na pochvalu pro četnic. vrch. strážm. Jaroslava
Slavotínka ze Stražiska k jeho odchodu do výslužby. - Zpráva
z 4. 10. 1939 (2)
894/ Návrh na pochvalu pro četnic. vrch. strážm. Bedřicha
Tomáška ze Stražiska k jeho odchodu do výslužby. - Zpráva z
4. 10. 1939 (2)
895/ Návrh na pochvalu pro četnic. št. strážm. Klementa
Kučeru k jeho odchodu do výslužby. - Zpráva z 4. 10. 1939 (2)
896/ Návrh na pochvalu pro četnic. št. strážm. Josefa
Karmazína k jeho odchodu do výslužby. - Zpráva z 4. 10. 1939
(2)
897/ Návrh na pochvalu pro četnic. št. strážm. Antonína
Musila z Pňovic k jeho odchodu do výslužby. - Zpráva z 4. 10.
1939 (2)
898/ Návrh na pochvalu pro četnic. št. strážm. Josefa
Petrskovského z Bílé Lhoty k jeho odchodu do výslužby. Zpráva z 4. 10. 1939 (2)
918/ Souhlas s přeložením četnic. št. strážm. Karla Bergera z
Unčovic do Brna. Zpráva z 9. 10. 1939 (2)
955/ Souhlas s přemístěním četnic. strážm. Karla Adamce z
Konice. Zpráva z 18. 10. 1939 (2)
988/ Souhlas s přemístěním četnic. praporčíka Bohumíra
Vybírala z Bílé Lhoty. Zpráva z 26. 10. 1939 (2)
989/ Souhlas s přemístěním četnic. praporčíka Františka
Navrátila z Mladče. Zpráva z 26. 10. 1939 (2)
995/ Souhlas s povýšením četnic. strážmistra Františka Šamle
z Pňovic. Zpráva z 27. 10. 1939 (2)
996/ Souhlas s povýšením četnic. strážmistra Josefa Kubaly z
Pňovic. Zpráva z 27. 10. 1939 (2)
997/ Souhlas s povýšením četnic. strážmistra Jindřicha
Pokorného z Vranové Lhoty. Zpráva z 27. 10. 1939 (2)
998/ Souhlas s povýšením četnic. strážmistra Josefa Karase z
Litovle. Zpráva z 27. 10. 1939 (2)
999/ Souhlas s povýšením četnic. strážmistra Jana Mece z
Litovle. Zpráva z 27. 10. 1939 (2)
1000/ Souhlas s povýšením četnic. strážmistra Josefa Pavlíčka
z Litovle. Zpráva z 27. 10. 1939 (2)
1035/ Souhlas s přemístěním četnic. strážmistra Eduarda
Pokorného z Bezděčí u Trnávky. Zpráva z 13. 11. 1939 (2)
1168/ Souhlas s přemístěním četnic. praporčíka Jindřicha
Kanii z Loštic. Zpráva z 21. 12. 1939 (2)
724/ Instrukce MV k zamezení předražování při stavebních
pracích státněpoliticky důležitých, které jsou prováděny na
území Protektorátu Čechy a Morava. - Oběžníky MV z 3. 8. a 5.
9. 1939 (2)
725/ Refundace cestovních výloh okresních hejtmanů spojených
s prováděním delimitačních prací. Zpráva z 9. 10. 1939 (8)
730/ Seznam zaměstnanců přidělených OÚ v Litovli. Zpráva z 9.
8. 1939 (7)
733/ Převzetí vedení okresního sekretariátu Národního
souručenství v Litovli Rudolfem Dostálem z Litovle. - Přípis
okres. sekretariátu Národního souručenství Litovel z 9. 8.
1939 (1)
734/ Pátrání po pobytu Němce Jaroslava Friedricha ze
Schmöllu. - Oběžníky MV z 9. a 25. 8. 1939 (5)
735/ Situační zpráva o zvláštních událostech a náladě
obyvatelstva z 12. 8. 1939 (1)
752/ Vzájemné uznávání průkazů na mimotarifní slevy jízdného
na tratích českých a slovenských železnic do konce r. 1939.
Oběžník z 10. 8. 1939 (1)
755/ Stížnost na chování starosty v obci Hrochov. Přípis
Strana 198/606
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
Oberlandrata z Prostějova z 18. 8. a četnická relace stanice
Jednov z 28. 8. 1939 (23)
758/ Vyšetřování žádostí bývalých zaměstnanců vojenské správy
o soukromé podnikání. Oběžník MV z 18. 8. 1939 (1)
761/ Cenzura kabaretních podniků. Oběžník z 18. 8. 1939 (1)
762/ Přidělení personálu k cenové a zásobovací službě u OÚ. Přípis kanceláře dozorčího úřadu hosp. kontrol. služby v
Olomouci z 22. 8. 1939 (2)
766/ Zajištění motorových vozidel. - Přípisy Oberlandrata
Prostějov z 24. 8. a 22. 9. 1939 (7)
768/ Přidělení důstojníků do rezortu MV pro tiskovou službu u
okresních a státních policejních úřadů. - Oběžník z 23. 8.
1939 (1)
770/ Domovní prohlídka Gestapa u dělníka Jaroslava Pospíšila
ze Střeně. - Četnická relace stanice Unčovice z 25. 8. 1939
(2)
771/ Poškození ukazatele směru na silnici u Litovle. Četnická
relace stanice Litovel z 26. 8. 1939 (2)
773/ Potvrzení o odevzdání motorových vozidel. Přípis
Oberlandrata Prostějov z 26. 8. 1939 (5)
774/ Směrnice pro tiskovou dozorčí službu. Oběžníky z 26. 8.
a 3. 4. 1939 (4)
775/ Oslava bitvy u Tannenbergu, instrukce. Oběžník z 23. 8.
1939 (1)
777/ Žádost správce okresních silnic v Litovli o zdravotní
dovolenou. - Dopis Jana Helsnera z 28. 8. 1939 (7)
778/ Dodávka bavlněných keprových pracovních plášťů a obleků
pro podúředníky a zřízence na rok 1939. Oběžník z 22. 8. 1939
(3)
780/ Zamezení nepřípustným projevům při církevních poutích. Oběžník z 24. 8. 1939 (1)
781/ Formule služební přísahy. - Oběžník z 23. 8. 1939 (1)
784/ Falšované československé pasy z doby před 15. 3. 1939. Přípis Oberlandrata Prostějov z 29. 8. 1939, negativní zpráva
(4)
785/ Rozpuštění a likvidace Legionářské jednoty v Litovli. Četnická relace stanice Litovel z 31. 8. 1939 (2)
787/ Incident vyvolaný Aloisem Müllerem a Hugo Bartošem z
Litovle dne 9. 8. 1939 v Poličce. Četnická relace z 28. 8.
1939 (2)
788/ Zajištění vozidel v podnicích litovelského okresu. Přípis Oberlandrata Prostějov z 31. 8. 1939 (3)
789/ Střežení životně důležitých objektů. - Zpráva z 2. 9.
1939 (161)
790/ Zajištění pohonných hmot pro vozidlo OÚ. - Přípisy a
zprávy z června - listopadu 1939 (14)
792/ Dovolená na zotavenou důstojníků povolaných k
praktickému výcviku pro funkci obecních (obvodních)
tajemníků. - Oběžník z 31. 8. 1939 (1)
793/ Instrukce pro výkon tiskové a informační služby
okresních a státních policejních úřadů. Oběžník MV z 31. 8.
1939 (5)
794/ Příkaz německých úřadů, aby bylo poškození státní nebo
okresní silnice hlášeno na telefonní číslo 16763 do Brna. Fonogram OÚ Olomouc z 1. 9. 1939 (1)
795/ Propaganda prováděná zasíláním tiskopisů (neperiodický
tiskopis J. L. Hromádky "Pochodeň Masarykova"). - Oběžník z
28. 8. 1939, negativní četnické relace (5)
796/ Incidenty mezi německými vojáky a českými občany při
tanečních zábavách z důvodu neznalosti německého jazyka. Oběžník z 30. 8. 1939 (2)
798/ Civilní protiletecká ochrana, ochrana starožitností a
historických památek. Oběžník z 1. 9. 1939 (1)
Strana 199/606
1939
karton 62
1939
1939
karton 62
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
1939
karton 62
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
799/ Péče o nerušený chod veřejného a hospodářského života na
území Protektorátu Čechy a Morava. Výnos předsednictva
ministerské rady z 23. 8. 1939 (36)
804/ Pátrání po osobách podezřelých z příprav atentátu na
význačné státní činitele. - Oběžníky z 1. 9., 23. 6. a 20. 5.
1939, negativní četnická relace (5)
805/ Doporučení odborné literatury. Oběžník z 31. 8. 1939 (1)
809/ Používání okresního auta Tatra úřednictvem za úplatu. Zpráva z 2. 11. 1939 (3)
811/ Doručování nutných vyhlášení prostřednictvím četnických
stanic. - Zpráva z 8. 9. 1939 (4)
817/ Odstraňování závadných obrazů (státníci, legionáři ap.)
ze škol. - Oběžník z 8. 9. 1939, četnické relace a hlášení
jednotlivých škol. (108)
819/ Dočasné převzetí telefonních zařízení říšskou poštovní
správou. - Výnos presidia ZŠR z 6. 9. 1939 (1)
822/ Sdělení, že zákroky proti Národní obci fašistické
provádí výhradně německá tajná státní policie. - Fonogram ZÚ
z 15. 9. 1939, negativní četnická relace (1)
825/ Převzetí střežení železničních tratí četnictvem. Sdělení
Oberlandrata v Prostějově z 12. 9. 1939 (2)
826/ Připomenutí, že každý příjezd a odjezd zahraničních
žurnalistů musí být hlášen na MV. Fonogram ZÚ z 11. 9. 1939
(1)
828/ Pátrání po cizích žurnalistech. - Fonogram ZÚ z 12. 9.
1939, negativní četnická relace (2)
831/ Rozšiřování ilegálního letáku KSČ "Občané, sovětské
mlýny melou dobře a jistě" na Prostějovsku. - Přípis OÚ
Prostějov z 11. 9. 1939, negativní četnická relace (2)
832/ Rozšiřování ilegálního komunistického letáku "V boj" na
Prostějovsku. - Přípis OÚ Prostějov z 11. 9. 1939, negativní
četnická relace (2)
835/ Osobní průkazy úředníků úřadu říšského protektora. Výnos presidia ZŠR z 9. 9. 1939 (1)
837/ Nařízení, že příslušníci býv. čs. armády nesmějí
používat dřívějších hodnostních označení a titulů. - Fonogram
OÚ Prostějov z 14. 9. 1939 (1)
838/ Přesuny působnosti s vyšších úřadů na úřady nižší a na
jiné orgány veřejné správy. Oběžník z 12. 9. 1939 (4)
839/ Telefonické vydávání pokynů zemských úřadů úřadům I.
stolice. - Oběžník z 8. 9. 1939 (2)
842/ Oznámení, že se přemístila komise pro zhospodárnění
veřejné správy. - Oběžník z 12. 9. 1939 (1)
846/ Umístění Josefa Navrátila, civilního smluvního
zaměstnance, jako cestáře v Ludmírově. - Výnos MNO v
likvidaci z 13. 9. 1939, negativní zpráva (2)
852/ Doporučení příručky "Předpisy o katolické církevní
konkurenci na Moravě". Oběžník z 18. 9. 1939 (2)
854/ Odstranění památek na Dr. Edvarda Beneše a Hanu
Benešovou. - Oběžník z 20. 9. 1939 (2)
855/ Zabránění excesům a násilnostem z národnostní
nevraživosti. - Oběžník MV z 19. 9. 1939 (5)
862/ Poskytování zálohy státním a veřejným zaměstnancům. Oběžník z 25. 9. 1939 (1)
864/ Vyhláška šéfa civilní správy ohledně tisku a zastavování
časopisů. - Oběžník z 22. 9. 1939 (2)
865/ Instrukce k zamýšleným demonstracím dne 29. a 30. 9. a
1. 10. (zavedení dvojjazyčnosti na pouličních drahách a
výročí mnichovské dohody). Fonogram OÚ Prostějov z 27. 9.
1939 (1)
869/ Seznam státních úřadů v jednotlivých okresech. Oběžník z
29. 9. 1939 (1)
872/ Opatření k zamýšlenému strhávání německých vyhlášek a
Strana 200/606
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
1939
karton 62
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
plakátů. - Fonogram OÚ Prostějov z 30. 9. 1939 (1)
873/ Instrukce k výdeji potravinových lístků. - Fonogram ZÚ z
30. 9. 1939 (2)
876/ Příkaz k vyvěšení vlajek při příležitosti vstupu
německých vojsk do Varšavy dne 2. 10. 1939. Fonogram OÚ
Prostějov z 2. 10. 1939 (4)
878/ Žádost o vrácení vyvezeného zařízení a školního
inventáře z bývalé státní měšťanské školy v Městečku Trnávce.
- Výnos MŠANO z 12. 10. 1939, zamítavé vyřízení (8)
908/ Přednostní jízda motorových vozidel říšského protektora
v Čechách a na Moravě a vyššího vůdce SS a policie. - Oběžník
MV z 30. 9. 1939 (5)
915/ Zásady pro určení místa splatnosti služebních platů
(příjmů) a pravidla pro výplatu částek zaměstnancům
nepřítomným v den výplaty. Oběžník z 2. 10. 1939 (7)
916/ Ustanovení, že při zatčení Gestapem hlásí podřízené
úřady a orgány pouze případy týkající se veřejných
zaměstnanců. - Oběžník z 3. 10. 1939 (1)
919/ Náhrada ztrát zaměstnancům ministerstva zemědělství za
bytová zařízení a škody, jež utrpěli opuštěním Podkarpatské
Rusi. - Výnos z 5. 10. 1939 (2)
925/ Dosavadní činnost veterinářů převzatých ze Slovenska a
Podkarpatské Rusi. Výnos z 7. 10. 1939 (2)
926/ Ohrožování bezpečnosti četnických stráží a železničního
personálu projíždějícími transporty říšskoněmeckého vojska
(střelba z pistolí, házení lahví). - Četnická relace stanice
Litovel z 9. 10. 1939 (1)
928/ Zákaz pojmenovávání ulic a veřejných míst jménem
státního presidenta E. Háchy. Oběžník MV z 5. 10. 1939 (1)
929/ Směrnice o poštovném za korespondenci říšskoněmeckých
úřadů v Čechách a na Moravě. Oběžník z 12. 9. 1939 (3)
931/ Změna prozatímních četnických stanic v Jednově, Mladči,
Pavlově, Pňovicích a Střelicích na definitivní - souhlas OÚ.
- Zpráva z 11. 10. 1939 (2)
934/ Rozpory mezi učitelstvem ve Střeni (podezření z
udavačství učitele Josefa Dvíže). - Četnická relace stanice
Unčovice z 17. 10. 1939 (12)
935/ Příkaz k používání německých názvů míst v adresách
poštovních zásilek do Sudet. Oběžník z 5. 10. 1939 (1)
938/ Žádost o přidělení technického poradce pro správu
okresních silnic v Litovli. Zpráva z 13. 10. 1939 (1)
939/ Vývěsky organizace "Vlajka" s výzvou, aby české ženy
nakupovaly jen u arijských obchodníků. Oběžník z 10. 10.
1939, negativní četnická relace (9)
940/ Povolení českému četnictvu držet soukromé pistole. Přípis Oberlandrata Prostějov z 12. 10. 1939 (2)
943/ Použití zemědělsko-technického referenta od OÚ Olomouc
pro litovelský okres - návrh opatření. Zpráva z 16. 10. 1939
(1)
948/ Dohlídka nejvyššího účetního kontrolního úřadu u
autobusového silničního provozu ČMD-směrnice. Výnos z 16. 10.
1939 (3)
949/ Osobní data bývalých zaměstnanců vojenské správy
převedených do státních služeb-směrnice. Oběžník z 14. 10.
1939 (5)
953/ Předložení výkazů žactva opouštějícího školu - seznamy
žáků ze všech škol okresu. Zpráva z 26. 10. 1939, připojeny
výkazy škol (114)
956/ Chystané demonstrativní projevy na den 28. 10. Oběžník z
16. 10. 1939 (1)
958/ Odevzdání veřejných peněz po evakuaci Karpatské
Ukrajiny. - Oběžník z 17. 10. 1939 (1)
960/ Posudek na právníka Roberta Měřila z Červenky. Zpráva z
Strana 201/606
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
26. 10. 1939 (7)
961/ Posudek na JUDr. Jana Matouška z Vilémova. Zpráva z 26.
10. 1939 (4)
963/ Posudek na Dr. Hynka Polese z Loučky. Zpráva z 26. 10.
1939 (2)
964/ Posudek na JUDr. Antonína Dvořáka z Červenky. - Zpráva z
26. 10. 1939 (3)
965/ Posudek na JUDr. Jana Šišmu z Choliny. Zpráva z 24. 10.
1939 (1)
966/ Posudek na JUDr. Miloše Tichého z Loštic. Zpráva z 24.
10. 1939 (1)
1013/ Posudek na Karla Lakomého k jeho žádosti o místo
účetního nebo aktuárského eléva. Zpráva z 10. 11. 1939 (2)
1018/ Posudek na Antonína Vlčka z Litovle k jeho žádosti o
místo účetního nebo aktuárského eléva. - Zpráva z 15. 11.
1939 (2)
1023/ Posudek na JUDr. Františka Boreše z Litovle. - Zpráva z
15. 11. 1939 (2)
1040/ Zjištění státní a občanské spolehlivosti Dr. Václava
Lešenara z Litovle. Zpráva z 21. 11. 1939 (2)
962/ Služební platy býv. příslušníků vojenské správy. - Výnos
min. sociální a zdravotní správy z 17. 10. 1939 (1)
967/ Označení úředních budov a úředních místností státním
znakem. - Oběžník z 17. 10. 1939 (1)
968/ Žádost o informaci, zda se nalézají na velitelství
četnictva mobilizační spisy. - Přípis Oberlandrata Prostějov
z 18. 10. 1939, negativní zpráva (2)
969/ Povolání nákladních aut a jiných motorových vozidel z
Litovle pro potřebu Wehrmachtu. - Přípis Oberlandrata
Prostějov z 21. 10. 1939 (15)
970/ Vrácení cenností do území mimo Protektorát. Oběžník z
17. 10. 1939 (1)
971/ Upozornění, že záležitosti ruské emigrace spadají do
oboru působnosti Gestapa. Oběžník z 17. 10. 1939 (1)
978/ Poškozování orientačních a směrových tabulek. Oběžník z
21. 10. 1939, pozitivní četnická relace (3)
980/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Adolf Hitler" od
Konrada Heidena. - Oběžník z 20. 10. 1939 (1)
981/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Jeden muž proti
Evropě" od Konrada Heidena. Oběžník z 20. 01. 1939 (1)
982/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Hitlerovo panství" od
Stephena Henryho Robertse. Oběžník z 20. 10. 1939 (1)
983/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Posledních pět hodin
Rakouska" od Eugena Leuhoffa. Oběžník z 20. 10. 1939 (1)
984/ Předplacení úředního listu Protektorátu. Oběžník z 21.
10. 1939 (1)
987/ Provádění vládních nařízení čís. 218 a 313/Sb. Oběžník z
24. 10. 1939 (4)
992/ Předání spisu týkajícího se letiště v Postřelmově.
Přípis Landrata Zábřeh z 16. 10. 1939 (1)
993/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Trotl" od N.
Bekaneye. - Oběžník z 26. 10. 1939 (1)
1001/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Zaslíbená země" od
Maxe Zimmeringa. - Oběžník z 24. 10. 1939 (1)
1006/ Odměny okresním cestmistrům za dozor při stavbách a
úpravách prováděných pracovními útvary. Výnos z 27. 10. 1939
(3)
1008/ Restituce u veřejných úřadů v připojeném území v rámci
mnichovské dohody. - Přípis OÚ Olomouc z 8. 11. 1939 (2)
1009/ Zachování klidu a pořádku ve dnech 1. a 2. listopadu
(zákaz nošení trikolory a stužek v národních barvách. Fonogram ZÚ z 31. 10. 1939 (7)
1010/ Upozornění na publikaci Dr. Viktora Mentzla "Judikáty o
Strana 202/606
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
nemocenském pojištění a soubor zákonů zdravotnických". Oběžník z 27. 10. 1939 (1)
1014/ Zákaz projevů u příležitosti výročí říjnové revoluce a
zachování pořádku 9. listopadu (památný den za padlé
příslušníky strany NSDAP). Fonogramy ZÚ z 2. a 7. 11. 1939
(2)
1017/ Odstranění vývěsek a nápisů, které by mohly způsobit
bojkot německého zboží. - Oběžník z 2. 11. 1939, negativní
četnické relace (14)
1019/ Zabavení tuzemského neperiodického tiskopisu "Die
rechtsphilosophische Schule des reinen Rechtslehre". Oběžník z 26. 10. 1939 (1)
1020/ Zákaz projevů k výročí bitvy na Bílé hoře. Fonogram ZÚ
z 7. 11. 1939 (1)
1021/ Vývěsky v hostincích a tabákových prodejnách o 20 %
válečné přirážce. - Oběžník z 3. 11. 1939 (1)
1022/ Služební požitky a odpočivné platy státních
zaměstnanců. - Oběžník MV z 3. 11. 1939 (2)
1027/ Organizace překladatelské služby státních úřadů, ústavů
a podniků. - Oběžník z 6. 11. 1939 (2)
1028/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Lužice". Oběžník z
3. 11. 1939 (1)
1029/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Graphologia".
Oběžník z 3. 11. 1939 (2)
1030/ Umístění říšských vojenských jednotek na území
Protektorátu. - Oběžník z 7. 11. 1939 (1)
1033/ Nařízení říšského ministra vnitra, aby v den pohřbu
obětí mnichovského atentátu dne 11. listopadu byly spuštěny
vlajky na půl žerdi. Fonogram ZÚ z 10. 11. 1939 (1)
1034/ Oznámení, že z Vratislavi samovolně vzlétl dne 13. 9.
balon s výbušninami. - Telefonát Oberlandrata Prostějov z 12.
11. 1939 (1)
1036/ Zpráva o průběhu pohřbu Jana Opletala dne 16. 11. 1939.
- Úřední záznam z 14. 11. 1939 (3)
1037/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Hanussen - zázračný
rabín Třetí říše". - Oběžník z 9. 11. 1939, negativní
četnická relace (1)
1038/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Konrád
Henlein-neoficielní historie jeho strany". - Oběžník z 9. 11.
1939, negativní četnická relace (1)
1041/ Pátrání po Janu Bredovi z Nové Vsi u Pohořelic. Oběžník
z 10. 11. 1939, negativní četnická relace (2)
1042/ Nálezy poštovních holubů. - Oběžník z 11. 11. 1939 (1)
1045/ Zabavení časopisu "Naše omladina" (č. 45 z 5. 11.
1939). - Oběžník z 14. 11. 1939, negativní četnická relace
(2)
1046/ Rozvrh agendy technického oddělení u OÚ v Olomouci. Přípis OÚ Olomouc z 15. 11. 1939 (1)
1047/ Platový převod mjra. dělostřelectva Adolfa Mazala. Výnos MV z 5. 12. 1939 (7)
1113/ Umístění por. pěchoty Jindřicha Hájka z Přemyslovic v
městském museu v Litovli. Výnos MŠANO z 29. 11. 1939 (1)
1137/ Výchovné pro děti Josefa Rašky, ředitele zemské odborné
hospodářské školy v.v. Výnos z 1. 12. 1939 (2)
1048/ Zabavení knihy Johna Whitakera "Strach jal Evropu". Oběžník z 13. 11. 1939, negativní četnická relace (1)
1049/ Fonogram ZÚ k výnosu MV z 17. 11. 1939, č. 1052. (3)
1052/ Opatření k bezpodmínečnému zajištění veřejného klidu a
pořádku v Protektorátě Čechy a Morava. Oběžník MV z 17. 11.
1939 (2)
1057/ Zabavení reprodukcí obrazu "Svatí patronové čeští" od
akad. malíře Antonína Zábranského. Oběžník z 17. 11. 1939 (1)
1058/ Zevní označení úřadů, orgánů, ústavů a podniků v
Strana 203/606
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
1939
karton 62
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
1939
karton 62
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
Protektorátu. - Oběžník MV z 17. 11. 1939 (1)
1062/ Zajištění majetku Dr. Ivana Krna, býv. čs. vyslance a
ministerského rady. - Oběžník z 21. 11. 1939, negativní
zpráva (2)
1063/ Nepřístojné chování české školní mládeže a studentstva
vůči německé školní mládeži. Oběžník z 22. 11. 1939 (2)
1068/ Pověření Josefa Zavadila, smluvního technického
úředníka, dozorem nad novostavbou plicní léčebny v Jevíčku. Výnos z 23. 11. 1939 (1)
1071/ Odstranění obrazu T.G. Masaryka ze sokolského kina v
Lošticích. - Četnická relace stanice Loštice z 27. 11. 1939
(1)
1074/ Souhlas s přemístěním četnického strážmistra Zdeňka
Sedláčka z Pňovic do Strání na okrese Uherský Brod. - Zpráva
z 1. 12. 1939 (2)
1076/ Vystavování jízdenek pro manželky-Slovenky, které
rezignovaly na státní službu slovenského státu a jejichž
manželé jsou ve službách Protektorátu. - Oběžník z 27. 11.
1939 (1)
1084/ Žádost OÚ v Dačicích o refundaci účtu za školní
tiskopisy. - Oběžník z 30. 11. 1939 (1)
1085/ Ozbrojení obecní policie střelnými zbraněmi. Oběžník MV
z 28. 4. a 1. 12. 1939 (28)
1087/ Výklad některých ustanovení vládního nařízení o
přechodných opatřeních v oboru veřejných dluhů se zřetelem na
svazky územní samosprávy. Oběžník MV z 27. 11. 1939 (11)
1091/ Útěk Františka Kruše, učitele z Moravičan, před orgány
Gestapa. - Četnická relace stnaice Loštice z 5. 12. 1939 (5)
1095/ Objednávka časopisu "Der neue Tag". - Úřední záznam z
6. 12. 1939 (1)
1111/ Žádost o podání telefonické zprávy ze 7. 12. o situaci
v továrnách a podnicích. - Fonogram ZÚ z 7. 12. 1939 (1)
1112/ Rozšiřování letáků závadného obsahu. Oběžník z 6. 12.
1939 (1)
1117/ Zabavení neperiodického tiskopisu "V zákopech u
Madridu". - Oběžník z 9. 12. 1939 (2)
1118/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Válka ve své nahotě"
od Leopolda Richtera. Oběžník z 9. 12. 1939 (2)
1119/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Německá pravda před
světovou historií". - Oběžník z 9. 12. 1939, negativní
četnická relace (2)
1120/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Německo 1926 - 1939
a Československo". Oběžník z 9. 12. 1939 (4)
1121/ Zajištění švédského neperiodického tiskopisu "Häxnät
över Europa" pro jeho závadnost. Oběžník z 7. 12. 1939 (1)
1122/ Vrácení peněz složených u býv. čsl. zastupitelských
úřadů. - Oběžník z 6. 12. 1939 (1)
1128/ Stavění vánočních stromů v obcích. - Oběžník z 9. 12.
1939 (1)
1130/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Hnědá kniha v
obrazech". - Oběžník z 11. 12. 1939 (3)
1131/ Chování žactva na veřejných místech. - Oběžník z 9. 12.
1939 (3)
1132/ Zákaz užívání bývalých vojenských titulů a hodností. Oběžník MV z 7. 12. 1939 (5)
1135/ Státní stěhovací akce. - Oběžník z 14. 12. 1939 (4)
1141/ Zabavení tiskopisu "Rodokaps". - Oběžník z 14. 12.
1939, pozitivní četnická relace (3)
1150/ Dotaz, zda bylo zdejšími obcemi okresu uděleno čestné
občanství býv. presidentu Benešovi. Přípis Oberlandrata
Prostějov z 14. 10. 1939, negativní četnická relace (kromě
Litovle a Loštic) (76)
1151/ Evidence osob ruské národnosti. - Oběžník z 14. 12.
Strana 204/606
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
1939
karton 62
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1939, seznam připojen (5)
1158/ Zabavení neperiodického časopisu "Občanská válka v
Rakousku" od Ilji Erenburga. Oběžník z 15. 12. 1939 (1)
1159/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Hitler odkud a kam?"
od Wickhama Steeda. Oběžník z 15. 12. 1939 (1)
1160/ Zabavení zakázaných knih. - Oběžník z 15. 12. 1939 (1)
1161/ Zákaz činnosti Národního souručenství. - Přípis
Oberlandrata Prostějov z 19. 12. 1939 (1)
1162/ Zastavení činnosti Národního souručenství Gestapem v
Litovli. - Četnická relace OČV Litovel z 19. 12. 1939 (3)
1171/ Doporučení odborné literatury. - Oběžník z 20. 12. 1939
(2)
1173/ Přiznání výchovného na děti státních zaměstnanců. Oběžník z 22. 12. 1939 (2)
1175/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Dva roky v
polepšovně" od Vaška Káni. Oběžník z 21. 12. 1939 (1)
1176/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Hitler" od Rudolfa
Oldena. - Oběžník z 21. 12. 1939 (1)
1177/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Povstání rakouských
dělníků" od Otto Bauera. Oběžník z 21. 12. 1939 (1)
1178/ Zabavení knihy "Zednáři na Klatovsku" od Josefa Volfa.
- Oběžník z 21. 12. 1939 (1)
1179/ Osvětlení v kostelích Protektorátu v době půlnoční
vánoční mše. - Oběžník z 23. 12. 1939 (2)
1184/ Úprava služebního stejnokroje úředníků v politické a
vládní policejní službě. Oběžník MV z 26. 12. 1939 (2)
14/ Vyšetřování Otto Kuchaře a spol. pro podvody v rolnickém
akciovém pivovaru. - Četnická relace stanice Litovel z 6. 1.
1940 (5)
15/ Hlášení zvláštních událostí, na nichž jsou účastni
příslušníci pořádkové policie, veliteli pořádkové policie u
říšského protektora v Čechách a na Moravě. - Oběžník z 3. 1.
1940 (4)
17/ Zakoupení publikace o zemské a okresní správě. Oběžník z
30. 12. 1939 (1)
18/ Převedení bývalých vojenských gážistů do oboru
ministerstva vnitra. - Oběžník z 4. 1. 1940 (4)
19/ Vyžádání civilních zaměstnanců bývalé vojenské správy. Úřední záznam z 5. 1. 1940 (1)
20/ Zajištění zaměstnanců německé národnosti v resortu
ministerstva zemědělství. Oběžník z 2. 1. 1940 (8)
23/ Zamezení rozšiřování cizozemských tiskopisů (spisy Fritze
Cahena a Kurta Singera). Oběžník z 2. 1. 1940 (3)
24/ Zabavení cizozemských tiskopisů. - Oběžník z 2. 1. 1940
(2)
27/ Nález kouřových bomb na trati u Červenky. Četnická relace
OČV Litovel z 9. 1. 1940 (2)
31/ Souhlas s přemístěním četnic. praporčíka Jaroslava
Cmerka. - Zpráva z 11. 1. 1940 (2)
91/ Souhlas s přeložením četnic. št. strážmistra Jindřicha
Kořeného z Bílé Lhoty. Zpráva z 19. 1. 1940 (2)
123/ Souhlas s přemístěním četnic. vrch. strážm. Vojtěcha
Sléhy z Litovle do Mladče. Zpráva z 30. 1. 1940 (2)
156/ Souhlas s přemístěním četnic. vrch. strážm. Ludvíka
Nováka z Pavlova. Zpráva z 7. 2. 1940 (2)
176/ Souhlas s přemístěním četnic. praporčíka Jaroslava
Cmerka z Unčovic. Zpráva z 13. 2. 1940 (2)
200/ Souhlas s přemístěním četnic. strážmistra Františka
Skotáka z Pavlova. Zpráva z 20. 2. 1940 (2)
201/ Souhlas s přemístěním četnic. strážmistra Josefa
Vítámváse z Pavlova. Zpráva z 20. 2. 1940 (2)
202/ Souhlas s přemístěním četnic. strážmistra Josefa Bezruče
z Pavlova. Zpráva z 20. 2. 1940 (2)
Strana 205/606
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
1939
karton 62
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1939
karton 62
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
208/ Souhlas s povýšením četnic. poručíka Václava Dlouhého z
Litovle. Zpráva z 20. 2. 1940 (2)
240/ Souhlas s přemístěním četnic. strážmistra Vítězslava
Lepaše z Loštic. Zpráva z 26. 2. 1940 (2)
241/ Souhlas s přemístěním četnic. strážmistra Josefa
Oslizlého z Konice. Zpráva z 28. 2. 1940 (2)
267/ Návrh na pochvalu pro četnic. vrch. strážm. Stanislava
Rolence při jeho odchodu do trvalé výslužby. - Zpráva z 6. 3.
1940 (2)
343/ Souhlas s přemístěním četnic. št. strážm. Jana Mece z
Litovle.- Zpráva z 22. 3. 1940 (4)
348/ Souhlas s přemístěním četnic. strážmistra Ladislava
Ležáka z Litovle. Zpráva z 26. 3. 1940 (2)
531/ Souhlas s povýšením četnic. št. strážm. Ludvíka Havlíka
z Choliny. Zpráva z 18. 5. 1940 (2)
532/ Souhlas s povýšením četnic. št. strážm. Bohumila
Hegenbarta z Jesence. Zpráva z 18. 5. 1940 (2)
533/ Souhlas s povýšením četnic. št. strážm. Jaroslava Graua
z Litovle. Zpráva z 18. 5. 1940 (2)
534/ Souhlas s povýšením četnic. št. strážm. Františka
Domluvila z Litovle. Zpráva z 18. 5. 1940 (2)
535/ Souhlas s povýšením četnic. št. strážm. Josefa Švejdy z
Mladče. Zpráva z 18. 5. 1940 (2)
536/ Souhlas s povýšením četnic. št. strážm. Martina Jagoše z
Mladče. Zpráva z 18. 5. 1940 (2)
537/ Souhlas s povýšením Františka Skalického z Kladek. Zpráva z 18. 5. 1940 (2)
538/ Souhlas s povýšením četnic. št. strážm. Ignáce Coufala z
Pěčíkova. Zpráva z 18. 5. 1940 (2)
561/ Souhlas s povýšením četnic. št. strážmistra Josefa
Marciána z Vilémova. Zpráva z 8. 6. 1940 (2)
37/ Přidělení psacího a rozmnožovacího stroje. Výnos z 19. 1.
1940 (6)
38/ Zjištění národní příslušnosti zaměstnanců. Oběžník z 4.
1. 1940 (7)
42/ Objednávka IV. dílu Judikátů nejvyššího správního soudu v
Praze. - Oběžník z 10. 1. 1940 (1)
46/ Nesprávné vyhotovování a předkládání kvitancí na nadace z
přebytku důchodkových pokut. - Výnos Zem. finanč. ředitelství
v Brně z 11. 1. 1940 (2)
65/ Zdravení říšských symbolů příslušníky finanční stráže a
celními úředníky. - Výnos ministerstva financí z 10. 1. 1940
(2)
66/ Zabavení neperiodických tiskovin. - Oběžník z 2. 1. 1940
(3)
67/ Vládní nařízení č. 380/1938 Sb. z. a n. (1)
68/ Výchovné na děti, jež se zdržují nebo navštěvují školu na
území Velkoněmecké říše mimo území Protektorátu Čechy a
Morava. Oběžník z MV z 16. 11. 1939 (1)
70/ Zdravení říšských symbolů neněmeckým obyvatelstvem.
Oběžník MV z 24. 11. 1939 (2)
72/ Doporučení odběru časopisu Věstník inženýrské komory. Oběžník z 15. 1. 1940, výtisk časopisu přiložen (9)
73/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Proletářské písně". Oběžník z 12. 1. 1940, negativní četnická relace (1)
74/ Zabavení neperiodických tiskopisů "Červený kříž a Železný
kříž" a "Antikrist v Německu". - Oběžník z 12. 1. 1940,
negativní četnic. relace (2)
75/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Hitler a hitlerismus".
- Oběžník z 12. 1. 1940, negativní četnická relace (1)
76/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Za mír a svobodu". Oběžník z 18. 1. 1940, negativní četnická relace (2)
77/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Knihy v plamenech". -
Strana 206/606
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
1940
karton 63
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
Oběžník z 12. 1. 1940, negativní četnická relace (2)
79/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Zajatec Hitlerův". Oběžník z 12. 1. 1940, negativní četnická relace (1)
80/ Kontrola zásobovací služby v zemi Moravskoslezské. Oběžník z 17. 1. 1940 (1)
85/ Osobní stavy policejních strážních sborů-nahlášení. Oběžník z 17. 1. 1940 (3)
89/ Přidělení Antonína Gardavského, býv. majora pěchoty, k OÚ
v Olomouci. Výnos z 17. 1. 1940 (3)
163/ Přidělení Emila Scholze z Litovle k OÚ Olomouc. - Úřední
záznam z 1. 4. 1940 (2)
169/ Šetření o rodišti a jazykových znalostech účetních
adjunktů Pavla Weselého a Karla Kozáka z Litovle. - Zpráva z
11. 2. 1940 (2)
170/ Resignace na místo okresního cestmistra v Litovli. Dopis býv. škpt. Antonína Navrátila z Brna z 9. 2. 1940 (2)
358/ Přeložení vrch. kancel. oficianta Eduarda Ledviny z
Litovle ke službě u OÚ Olomouc. Výnos z 26. 3. 1940 (3)
90/ Zkouška poplachových zařízení CPO. - Přípis Oberlandrata
Prostějov z 18. 1. 1940, četnické relace připojeny (24)
95/ Zastavení výchovného dětem zaměstnanců, které studovaly
na vysokých školách. - Fonogram ZÚ z 22. 1. 1940 (1)
96/ Zmizení Dr. Josefa Diamanta z Konice. - Zpráva z 24. 1.
1940 (2)
98/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Krysy, vši a dějiny"
od Hanse Zinssera. - Oběžník z 20. 1. 1940, negativní četnic.
relace (1)
99/ Přijímání darů zaměstnanci OÚ od soukromých firem. Přípis Oberlandrata Prostějov z 17. 1. 1940 (1)
100/ Zmizení Eduarda Hemzala a Vladimíra Dominika z Konice. Četnická relace stanice Konice z 23. 1. 1940 (6)
102/ Pátrání po býv. ministru zemědělství Feierabendovi. Fonogram ZÚ z 25. 1. 1940, negativní četnická relace (1)
103/ Zatčení Emila Fischera z Loštic Gestapem pro poslouchání
cizího rozhlasu. - Četnická relace stanice Loštice z 24. 1.
1940 (2)
104/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Problémy jednotné a
lidové fronty" od J. Dimitrova. Oběžník z 20. 1. 1940,
negativní četnic. relace (1)
106/ Doporučení IV. dílu Judikátů nejvyššího správního soudu
v Praze. - Oběžník z 23. 1. 1940 (1)
108/ Zrušení evidence a předkládání měsíčních výkazů
německých a rakouských politických uprchlíků. Oběžník z 22.
1. 1940 (1)
109/ Stanovení obvodů státní stavební a strojní služby. Oběžník z 22. 1. 1940 (5)
113/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Stěnka Razin" od A.
Čapygina. - Oběžník z 23. 1. 1940, negativní četnická relace
(2)
114/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Kavárna na Hlavní
třídě" od Gézy Včeličky. - Oběžník z 23. 1. 1940, negativní
četnická relace (2)
116/ Pátrání po pohřešovaném Linhartu Fajtovi z Litovle. Četnický pátrací oběžník z 26. 1. 1940 (4)
117/ Udržování telefonního zařízení. Přípis fy. Technický
průmysl a.s. z 26. 1. 1940 (5)
118/ Výročí německého státního svátku dne 30. ledna. Oběžník
z 26. 1. 1940 (1)
131/ Nezvěstní Miloslav Knol, Rudolf Lanž a Evžen Smrček z
Konice, zatčení M. Knola Gestapem. Četnická relace stanice
Konice z 31. 1. 1940 (3)
135/ Zjištění původu Jar. Šermanova z Konice. - Přípis
Oberlandrata Prostějov z 1. 2. 1940 (3)
Strana 207/606
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
181/ Šetření o spolehlivosti lékařů v Konici a Laškově. Přípis okresního soudu v Konici z 2. 2. 1940 (5)
436/ Vyšetření majetkových a výdělečných poměrů Matyldy
Müllerové z Přemyslovic. - Výnos ministerstva sociál. a
zdrav. správy z 18. 4. 1940, připojena četnická relace (3)
584/ Podpora na výživu Anny Konečné a její rodiny. - Výnos z
29. 5. 1940 (2)
136/ Uzavření škol pro nedostatek paliva. - Fonogram
Oberlandrata Prostějov z 3. 2. 1940 (6)
140/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Hitlerova cesta k
moci" (Hnědá kniha II.). - Oběžník z 30. 1. 1940, negativní
četnická relace (2)
141/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Vyděračství nebo
válka" od Geneviéve Tabouisové. - Oběžník z 30. 1. 1940,
negativní četnická relace (1)
142/ Zabavení neperiodického tiskopisu "My štvancům a
vyděděncům". - Oběžník z 30. 1. 1940, negativní četnická
relace (1)
143/ Zabavení neperiodických tiskovin "Cement" od F. Gladkova
a "Chléb" od Alexeje Tolstého. Oběžník z 30. 1. 1940,
negativní četnic. relace (1)
144/ Zabavení neperiodických tiskopisů "Adolf Hitler" a "Ein
Mann gegen Europa". - Oběžník z 30. 1. 1940, negativní
četnická relace (2)
145/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Rok přemožených" od
André Chamsona. - Oběžník z 30. 1. 1940, negativní četnická
relace (2)
146/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Národ o Havlíčkovi"
od Dr. Antonína Hajna. Oběžník z 30. 1. 1940 (1)
147/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Das Land von Morgen"
od Philippa Panetha. - Oběžník z 30. 1. 1940, negativní
četnic. relace (1)
148/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Převrat" od F.C.
Weisskopfa. - Oběžník z 30. 1. 1940, negativní četnická
relace (1)
157/ Nenápadné odstraňování německých vyhlášek z roku 1939. Úřední záznam z 7. 2. 1940 (26)
158/ Vystěhování mladých mužů z okresu Litovel v době od 1.
11. 1939 do 1. 2. 1940. - Přípis Oberlandrata Prostějov z 6.
2. 1940, četnická relace z 13. 2. 1940 (14)
159/ Zmizení Bohumila Muzikanta z Loštic. - Četnická relace
stanice Loštice z 2. 2. 1940 (2)
165/ Výcvik kancelářských zaměstnanců v psaní na stroji. Oběžník z 8. 2. 1940 (4)
168/ Zákaz nošení nápadných čapek podobných ruským furažkám.
- Oběžník MV z 8. 2. 1940, negativní četnická relace (16)
171/ Držení a nošení soukromých pistolí příslušníků četnictva
v Protektorátě. Oběžník z MV z 31. 1. 1940 (9)
173/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Reaching for the
Stars" od Nory Waln. - Oběžník z 7. 2. 1940 (1)
174/ Rozesílání tiskopisů stranou českých fašistů, jimiž má
být oznamováno vystoupení z Národního souručenství. - Oběžník
z 7. 2. 1940, negativní zpráva (3)
175/ Odstranění časopisů starého data z kaváren, restaurací a
veřejných čítáren. - Oběžník z 8. 2. 1940, negativní četnická
relace (1)
177/ Pátrání po Jaroslavu Čihákovi, ministerském radovi
nejvyššího úřadu cenového. - Oběžník z 10. 2. 1940, negativní
četnická relace (6)
178/ Užívání šlechtických titulů. - Oběžník z 10. 2. 1940 (1)
180/ Nouzové přistání německého letadla v Pěčíkově. Četnická
relace stanice Pěčíkov z 12. 2. 1940 (1)
184/ Povolení dopravy a rozšiřování tiskopisů vydaných na
Strana 208/606
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
1940
karton 63
karton 63
1940
karton 63
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
území SSSR. - Oběžník z 9. 2. 1940 (3)
185/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Přísežně
potvrzuji..." od Antonio Ruiz Vilaplany. Oběžník z 9. 2.
1940, negativní četnická relace (2)
186/ Zabavení některých tuzemských časopisů (Jiří Beneš, SSSR
1937). - Oběžník z 9. 2. 1940, negativní četnická relace (1)
190/ Personální stav úřednictva zemského úřadu. Zpráva z 17.
2. 1940 (5)
191/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Německý postup proti
Slovanům". - Oběžník z 12. 2. 1940, negativní četnická relace
(1)
192/ Návrh změn v okresní silniční samosprávě. Výnos
ministerstva sociál. a zdravot. správy z 29. 12. 1939 (3)
194/ Zabavení neperiodických tiskopisů "Spravedlivá válka" a
Soudní proces v trestní věci protisovětského trockistického
centra. - Oběžník z 14. 2. 1940, negativní četnická relace
(2)
195/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Třetí říše nastupuje"
od Stanislava Jestera. - Oběžník z 14. 2. 1940, negativní
četnická relace (2)
196/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Výstraha". Oběžník z
16. 2. 1940, negativní četnická relace (2)
197/ Zastavení vydávání časopisu "Lumír". - Oběžník z 16. 2.
1940, negativní četnická relace (2)
198/ Zabavení časopisu "Okno do světa" (č. 5 z 13. 2. 1940).
- Oběžník z 16. 2. 1940, pozitivní četnická relace (1)
199/ Činnost rodičovských sdružení při českých školách. Oběžník MŠANO z 2. 1. 1940 (3)
203/ Šetření o majetku bývalého čs. vojenského eráru v obvodu
zdejšího okresu. Zpráva z 19. 2. 1940 (7)
206/ Informace o příslušnících německé národnosti, kteří jsou
zaměstnanci okresní a obecní samosprávy. - Fonogram ZÚ z 19.
2. 1940 (5)
213/ Posudek na JUC. Burjana Buriana. - Zpráva z 21. 2. 1940
(3)
302/ Posudek na Karla Berku z Litovle k jeho žádosti o místo
v účetní nebo aktuárské službě. - Zpráva z 27. 3. 1940 (3)
393/ Posudek na ing. Josefa Konečného z Ladína. Zpráva z 17.
4. 1940 (2)
394/ Posudek na JUDr. Jana Dostála ze Senice na Hané. Zpráva z 17. 4. 1940 (5)
215/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Trabanti mají také
čest". - Oběžník z 17. 2. 1940, negativní četnická relace (1)
216/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Vůdcové a diktátoři
dneška" od Henri Bérarda. - Oběžník z 17. 2. 1940, negativní
četnická relace (1)
218/ Výnos ZÚ, odd. V/14 ze 16. 2. 1940 o zaměstnancích
finanční stráže (1)
222/ Zákaz prodeje a půjčování knih o šifrování v
knihkupectvích. - Výnos ministerstva obchodu z 15. 2. 1940
(2)
228/ Doručení pověřovacích listin zaměstnanců finanční
stráže. - Přípis zem. finančního ředitelství Brno z 19. 2.
1940 (1)
236/ Názvy obcí Protektorátu a jejich částí v německém
jazyku. - Oběžník MV z 17. 2. 1940 (5)
237/ Správa budov, v nichž jsou umístěny německé úřady. Oběžník z 23. 2. 1940 (1)
246/ Zabavení tiskopisu "Panzer rücken vor" od Dr. Martina
Leziuse. - Oběžník z 26. 2. 1940, negativní četnická relace
(1)
247/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Majka cvičí
čtvrthodinku" od I. Hüttlové. - Oběžník z 26. 2. 1940,
Strana 209/606
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
negativní četnická relace (1)
248/ Zabavení neperiodických tiskopisů (Bude Československo
napadeno?, Tragedie španělské demokracie). - Oběžník z 26. 2.
1940, negativní četnická relace (1)
249/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Láska Jeanny
Neuillové" od Ilji Erenburga. - Oběžník z 26. 2. 1940,
negativní četnická relace (1)
250/ Rozepsání veřejných soutěží protektorátními úřady-účast
uchazečů usedlých v cizině. Oběžník z 23. 2. 1940 (4)
265/ Pověření JUDr. Václava Bumby prováděním investičních
prací. - Oběžník z 1. 3. 1940 (1)
274/ Statistická data o židovských školách v Protektorátě. Oběžník z 4. 3. 1940, negativní zpráva (2)
276/ Schůze okresních hejtmanů v Brně. - Úřední záznam z 5.
3. 1940 (1)
278/ Zřízení německé obecné školy ve Vranové Lhotě. Výnos
MŠANO z 24. 2. 1940 (6)
279/ Závady v předlohách hlášení zásobovací agendy. Zpráva z
6. 3. 1940 (4)
280/ Určení kvalifikace okresních školních inspektorů na
Moravě za rok 1939. - Výnos ZŠR ze 4. 3. 1940 (2)
281/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Osudná česká otázka"
od Františka Götze. - Oběžník z 2. 3. 1940, negativní
četnická relace (1)
282/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Evropský soud" od
Konrada Heidena. - Oběžník z 2. 3. 1940, negativní četnická
relace (1)
283/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Kniha veršů od Karla
Havlíčka Borovského". - Oběžník z 2. 3. 1940, negativní
četnická relace (1)
285/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Německo pod
Hitlerem". - Oběžník z 2. 3. 1940, negativní četnická relace
(2)
286/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Demokracie a
diktatura" od Vickhama Steeda. - Oběžník z 2. 3. 1940,
negativní četnická relace (2)
287/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Gestapo v Praze" od
Dr. Karla Johannsena. - Oběžník z 2. 3. 1940, negativní
četnická relace (1)
288/ Řízení o revizi jmění Františka Izáka ze Skrbeně. Přípis Národního soudu v Praze z 2. 3. 1940 (2)
291/ Vyvěšení praporů u příležitosti oslav pamětního dne
hrdinů (Heldengedenktag). - Fonogram ZÚ z 9. 3. 1940,
četnické relace o oslavách (4)
292/ Doprovodná hlídka pro říšského protektora (přednost
jízdy). - Oběžník z 6. 3. 1940 (4)
294/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Přijde den" od
Thomase Manna. - Oběžník z 7. 3. 1940, negativní četnická
relace (1)
295/ Zabavení neperiodického tiskopisu "V zemi hákového
kříže" od Gézy Včeličky. - Oběžník z 7. 3. 1940, negativní
četnická relace (2)
296/ Zabavení neperiodického tiskopisu "10 dnů, které otřásly
světem" od Johna Reeda. - Oběžník z 7. 3. 1940, negativní
četnická relace (1)
297/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Pražské židovské
pověsti a legendy" od V.V. Tomka. - Oběžník z 7. 3. 1940,
negativní četnická relace (1)
298/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Stát a revoluce" od
V.I. Lenina. - Oběžník z 7. 3. 1940, negativní četnická
relace (1)
299/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Hitler a NSDAP bez
masky-pozadí německého fašismu" od Hanse Jägera. - Oběžník z
Strana 210/606
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
7. 3. 1940, negativní četnická relace (1)
303/ Poplatky za přechodné ubytování vládního vojska. Oběžník z 8. 3. 1940 (2)
305/ Zřízení kursu němčiny, těsnopisu a psaní na stroji pro
zaměstnance finanční stráže přidělené k cenové a zásobovací
službě. Oběžník z 22. 3. 1940 (1)
315/ Evidence veřejných dodávek tkanin u ministerstva obchodu
(postup při vyřizování veřejných dodávek). - Oběžník z 12. 3.
1940 (3)
316/ Evidence státních a veřejných dodávek v ministerstvu
obchodu. - Oběžník z 12. 3. 1940 (4)
319/ Směrnice o hospodaření s papírem. - Oběžník z 8. 3. 1940
(3)
320/ Zatčení Jindřicha Sléžky z Litovle pro prodej lovecké
pušky. - Četnická relace stanice Litovel z 13. 3. 1940 (2)
322/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Německý vpád" od
Václava Chába. - Oběžník z 11. 3. 1940, negativní četnická
relace (1)
323/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Die Liebe der Jeanne
Ney" od Ilji Erenburga. - Oběžník z 11. 3. 1940, negativní
četnická relace (1)
324/ Evidence státních a veřejných dodávek v min. obchodu. Oběžník z 29. 2. 1940 (1)
325/ Obvinění četnic. vrch. strážm. Josefa Frňka z držení
vojenských zbraní. - Četnická relace OČV Litovel z 13. 3.
1940 (3)
329/ Zákaz nošení odznaků Národního souručenství. Oběžník z
15. 3. 1940, negativní četnická relace (2)
344/ Doručení pověřovacích listin zaměstnanců finanční
stráže. - Přípis Zem. finanč. ředitelství Brno z 19. 3. 1940
(1)
349/ Osvětlení kostelů během velikonočních svátků. Úřední
záznam z 23. 3. 1940 (1)
350/ Vnitřní výzdoba protektorátních úřadoven. Oběžník MV z
23. 2. 1940 (3)
353/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Pás cudnosti" od
Pitigrilliho. - Oběžník z 19. 3. 1940, negativní četnická
relace (2)
354/ Pátrání po Vlastimilu Buncovi, aktuárském adjunktovi
ministerstva obchodu. - Oběžník z 26. 2. 1940, negativní
četnická relace (4)
355/ Pátrání po býv. št. kpt. Stanislavu Ulrichovi z Milovic.
- Oběžník z 11. 3. 1940, negativní četnická relace (3)
359/ Doporučení odborné literatury. - Oběžník z 26. 3. 1940
(1)
361/ Přebyteční státní zaměstnanci, umístění ve službách
Všeobecné pojišťovny v Brně. Oběžník z 26. 3. 1940 (2)
363/ Služební odznak pro neuniformovanou stráž. Oběžník z 26.
3. 1940 (5)
367/ Převzetí odborné školy hospodářské v Lošticích německými
úřady. - Výnos ministerstva zemědělství z 29. 3. 1940 (7)
368/ Pátrání po Janu Smudkovi z Domažlic pro pokus o
zavraždění příslušníka německé finanční stráže. - Úřední
záznam z 27. 3. 1940, připojeny vyhláška o stíhání a
negativní četnické relace (12)
369/ Převedení bývalých vojenských osob do jiných služeb. Oběžník z 29. 3. 1940 (2)
370/ Zmizení Václava Kasla, učitele z Ledče nad Sázavou. Oběžník z 28. 3. 1940, negativní četnická relace (1)
371/ Vyšetření rodinných poměrů svobodných zaměstnankyň
rezortu MV. - Oběžník z 29. 3. 1940, zpráva připojena (5)
372/ Zatčení Alfreda Grättzera z Litovle Gestapem dne 19. 3.
1940. - Četnická relace stanice Mladeč z 28. 3. 1940 (2)
Strana 211/606
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
374/ Potírání nepřátelské propagandy. - Přípis Oberlandrata
Prostějov z 29. 3. 1940 (1)
377/ Zatímní úprava nošení řádů a odznaků. Oběžník MV z 20.
3. 1940 (4)
389/ Zabavení neperiodického tiskopisu "V zemi hákového
kříže" od Jiřího Hejdy. - Oběžník z 1. 4. 1940, negativní
četnická relace (1)
390/ Zákaz vydávání časopisů "Dorost" a "Naše omladina". Oběžník z 2. 4. 1940, negativní četnická relace (1)
391/ Stavba státního obytného domu pro státní a veřejné
zaměstnance v Litovli. Zpráva MÚ Litovel z 1. 4. 1940 (11)
392/ Pátrání po poručíku Františku Krejčím z Konice. - Výnos
ministerstva sociál. a zdravotní správy z 2. 4. 1940,
negativní četnická relace (2)
402/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Hnědá síť". Oběžník z
5. 4. 1940, negativní četnická relace (1)
403/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Válka : ano či ne?"
od Radima N. Foustky. - Oběžník z 5. 4. 1940, negativní
četnická relace (1)
411/ Doporučení odborné literatury. Oběžník z 8. 4. 1940 (1)
412/ Přednost obecních starostů při úředním jednání u
okresních úřadů. Oběžník z 9. 4. 1940 (1)
415/ Sdělení, že o souhlas s přeložením četnictva je nutno
požádat nejprve Oberlandrata. Přípis Oberlandrata Prostějov z
12. 4. 1940 (1)
418/ Zabavení včelařského kalendáře pro rok 1940. Oběžník z
11. 4. 1940 (2)
421/ Šetření o spolehlivosti sběračů tuků v okrese. Četnická relace z dubna 1940 a seznam (19)
431/ Zadání dodávky lněných keprových pracovních plášťů a
pracovních obleků pro podúředníky a zřízence. - Oběžník z 10.
4. 1940 (1)
432/ Nepřístojnosti na dráze (L. Porubka a spol., žáci z
Litovle). - Četnická relace stanice Litovel z 19. 4. 1940 (5)
434/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Naše paní Božena
Němcová" od Františka Halase. - Oběžník z 17. 4. 1940,
negativní četnická relace (1)
437/ Eliminace inzerátu Jiřího Basche z časopisu "Národní
politika". Oběžník z 17. 4. 1940 (1)
439/ Pátrání po pobytu Stanislava Volka, aktuárského adjunkta
z Loštic. - Sdělení ZÚ Praha z 19. 4. 1940, zpráva, že
jmenovaný byl odsouzen v Německu k dvouapůlletému žaláři (5)
440/ Přidělení rekvirovaných civilních motorových vozidel
četnickým stanicím. Oběžník z 19. 4. 1940 (1)
441/ Postup při podávání a vyřizování žádostí podle vlád.
nařízení č. 139/1939 Sb. Oběžník MV z 5. 4. 1940 (3)
442/ Zajištění majetku úředníků zahraniční služby. Oběžník z
22. 4. 1940 (3)
443/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Stoprocentní
vlastenec" od Uptona Sinclaira. - Oběžník z 20. 4. 1940,
negativní četnická relace (1)
444/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Revise-válka" od
Jaroslava Vozky. - Oběžník z 20. 4. 1940, negativní četnická
relace (1)
446/ Cestovní programy hospodářsko-technické služby na
Moravě. - Oběžník z 20. 4. 1940 (2)
447/ Hospodářsko-technická služba u politických úřadů (úprava
stěhovacích výloh, odškodné pro vedení dvojí domácnosti).
Oběžník z 22. 4. 1940 (2)
449/ Dotaz o možnosti přemístění z Místku do Litovle. - Dopis
Františka Rozsívala z Místku z 24. 4. 1940, negativní zpráva
(5)
454/ Pátrání po Jaroslavu Himrovi, hospodářském adjunktu
Strana 212/606
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
1940
karton 63
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
úřadovny hospodářské kontroly ZÚ se sídlem v Přerově. Oběžník z 26. 4. 1940, negativní četnická relace (2)
458/ Zatčení příslušníků KSČ Gestapem 26. 4. 1940 a jejich
propuštění. - Četnická relace stanice Jednov z 26. 4. 1940
(3)
459/ Pátrání po Vladimíru Přikrylovi, aktuárském řediteli z
Prahy. - Oběžník z 26. 4. 1940, negativní četnická relace (1)
460/ Pátrání po Vladimíru Lexovi, účetnímu adjunktovi u OÚ v
Domažlicích. - Oběžník z 25. 4. 1940, negativní četnická
relace (4)
462/ Vyloučení závadných map z prodeje. - Oběžník z 25. 4.
1940 (4)
463/ Zběhnutí vojenských příslušných osob vládního
vojska-prozatímní směrnice. Oběžník z 26. 4. 1940 (2)
470/ Sdělení a příkazy vládního rady Blumenberga (vodovod a
silnice v Bouzově, personální změna četnictva, vyvěšování
zakázaných vlajek). - Úřední záznam z 3. 5. 1940 (16)
474/ Rozpuštění obecního zastupitelstva v Litovli a
ustanovení vládního komisaře. - Výnos z 4. 5. 1940 (9)
476/ Zavraždění Němce E. Leimera Josefem Čechem. Úřední
záznam z 7. 5. 1940, připojena plakát. vyhláška o jeho
popravě (2)
477/ Dekret státního presidenta z 8. 3. 1940 o slibu
veřejných zaměstnanců (prováděcí pokyny). Oběžník z 25. 4.
1940 (2)
478/ Ukončení spisové komise při úřadu říšského protektora v
Praze. - Oběžník z 4. 5. 1940 (2)
479/ Ztráta a nález plakátů vyvěšených na domě č.p. 69 ve
Vranové Lhotě. - Četnická relace stanice Vranová Lhota z 2.
5. 1940 (2)
480/ Návrh na zrušení četnické stanice v Pěčíkově. Zpráva z
OČV z 7. 5. 1940 (2)
483/ Personální zabavení účetní služby OÚ v Litovli. - Zpráva
z 8. 5. 1940 (1)
484/ Žádost o přidělení pracovníka k obstarávání překladů do
němčiny. - Zpráva z 8. 5. 1940 (1)
485/ Pátrání po Janu Doležalovi, adjunktovi českomoravských
drah. - Oběžník z 4. 5. 1940, negativní četnická relace (2)
486/ Pátrání po kpt. gšt. Josefu Kocmanovi z Prahy. - Oběžník
z 3. 5. 1940, negativní četnická relace (1)
489/ Odvolání proti rozhodnutím okresních úřadů. Oběžník z
30. 4. 1940 (1)
491/ Nová úprava nočních tiskových služeb u státních
zastupitelství. - Oběžník z 6. 5. 1940 (4)
492/ Zabavení románového týdeníku "Weekend". Oběžník z 9. 5.
1940, negativní četnická relace (2)
498/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Hodil jsem pumu" od
Franka Harrise. - Oběžník z 9. 5. 1940, negativní četnická
relace (2)
499/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Amerikán - Národní
kalendář 1940" od R. Jaromíra Pšenky. - Oběžník z 9. 5. 1940,
negativní četnická relace (2)
503/ Poškození německé úřední vyhlášky. - Četnická relace
stanice Litovel z 12. 5. 1940 (14)
512/ Zatímní úprava nošení řádů a odznaků. - Výnos
ministerstva financí z 9. 4. 1940 (2)
513/ Pátrání po Jaroslavu Blavicovi z Kolína, býv. majoru
čsl. armády. - Oběžník z 13. 5. 1940 (2)
514/ Pátrání po Vladimíru Přikrylovi, aktuárském řediteli. Oběžník z 13. 5. 1940, negativní četnická relace (1)
515/ Pátrání po Janu Kostohryzovi z Prahy. - Oběžník z 13. 5.
1940, negativní četnická relace (2)
522/ Neoprávněné rozšiřování letáků Vlajky. Oběžník z 13. 5.
Strana 213/606
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1940, negativní četnická relace (2)
528/ Výzva k obyvatelstvu k zamezení činům proti státní moci.
- Vyhláška OÚ z 17. 5. 1940 (3)
529/ Pátrání po Karlu Náprstkovi, administrativním komisaři u
ZÚ v Praze. - Oběžník z 15. 5. 1940, negativní četnická
relace (1)
539/ Zatčení Bedřicha Sedláčka z Polomí Gestapem. Četnická
relace stanice Hvozd z 17. 5. 1940 (2)
542/ Sbírka pro německý Červený kříž. - Oběžník z 15. 5.
1940, seznam příspěvků (11)
543/ Kontrola zásobovací služby v zemi Moravskoslezské. Oběžník z 17. 5. 1940 (1)
545/ Pátrání po Janu Kostohryzovi, hospodářském agentu z
Hluboké. - Oběžník z 17. 5. 1940 (1)
546/ Přeložení svátku Božího Těla. - Oběžník MV z 20. 5. 1940
(1)
548/ Přijímání nových sil do veřejných služeb. Oběžník MV z
15. 5. 1940 (2)
549/ Zatčení Miroslava Opletala a spol. ze Střeně Gestapem. Četnická relace stanice Unčovice z 20. 4. 1940 (2)
552/ Pokyn pro provádění vojenské cenzury. - Přípis
vojenského velitelství v Brně z 20. 5. 1940 (3)
553/ Výročí narozenin býv. presidenta Dr. Edvarda
Beneše-zákaz oslav a projevů. Oběžník z 22. 5. 1940 (1)
554/ Úprava služebních přídavků policejních strážních sborů.
- Oběžník z 21. 5. 1940 (3)
558/ Nová úprava stěhovacích výloh. Oběžník z 23. 5. 1940 (1)
560/ Propuštění Františka Chytila z Olbramic ze zajišťovací
vazby Gestapa. - Četnická relace stanice Vilémov z 26. 7.
1940 (2)
564/ Zatčení Juliuse Špičky, oficiála stát. drah v.v. v
Lošticích, Gestapem dne 25. 5. 1940. Četnická relace stanice
Loštice z 26. 5. 1940 (1)
566/ Nepřípustná hnutí v závodech (podpisová akce za zvýšení
mezd, prodloužení dovolené a p.). Oběžník z 21. 5. 1940 (2)
568/ Dotaz na možnost směny působiště Litovel za Nymburk. Dopis Jana Korby, akt. adj. OÚ Nymburk z 29. 5. 1940,
negativní zpráva (2)
572/ Drahotní přídavek a výchovné (doplatek za měsíc červen
1940). - Oběžník z 28. 5. 1940 (1)
576/ Pátrání po Fridolinu Bayerovi, aktuárském tajemníkovi z
Brandýsa nad Labem. Oběžník z 27. 5. 1940 (2)
577/ Pátrání po Ladislavu Říhovi z Netolic. Oběžník z 27. 5.
1940 (2)
578/ Účast vědeckých pracovníků Protektorátu na zahraničních
kongresech a mezinárodních organizacích. - Oběžník z 24. 5.
1940 (2)
580/ Zatčení Františka Přerovského a spol. z Litovle Gestapem
31. 5. 1940. - Četnická relace stanice Litovel z 31. 5. 1940
(3)
581/ Situační hlášení OÚ o nepřístojnostech (bojkot německých
hostinců a obchodníků). - Úřední záznam z 1. 6. 1940,
negativní četnická relace (4)
586/ Protokol o převzetí psacích strojů od OÚ Zábřeh
(restituce vnitřního zařízení v rámci mnichovské dohody) z 5.
6. 1940 (5)
587/ Dodávky textilií pro veřejné spotřebitele pro měsíc
květen až červenec 1940. Oběžník z 31. 5. 1940 (3)
593/ Definitivní zařazování býv. vojenských gážistů do
příslušných kategorií. Oběžník z 31. 5. 1940 (2)
597/ Pátrání po Svatopluku Starém, tajemníku zeměpisného
ústavu. - Oběžník z 27. 5. 1940, negativní četnická relace
(4)
Strana 214/606
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
1940
karton 63
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1940
karton 63
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
599/ Pátrání po Otmaru Záhorovi, hosp. adjunktu úřadovny
hospodářské kontroly v Brně. - Oběžník z 4. 6. 1940,
negativní četnická relace (2)
601/ Souhlas s přemístěním četnic. strážmistra Ladislava
Zemánka z Pěčíkova. Zpráva z 14. 6. 1940 (2)
708/ Návrh na pochvalu por. výk. Václava Dlouhého z OČV
Litovel. Zpráva z 2. 7. 1940 (2)
748/ Souhlas s přeložením četnic. št. strážm. Františka Šamly
z Pňovic. Zpráva z 16. 7. 1940 (2)
865/ Souhlas s povýšením četnic. strážmistra Františka
Vaňhary z Loštic. Zpráva z 2. 8. 1940 (2)
904/ Souhlas s udělením pochvaly četnic. strážm. Josefu
Bajerovi z Kladek. Zpráva z 13. 8. 1940 (2)
905/ Souhlas s povýšením četnic. strážmistra Josefa Jarolíma
z Pňovic. Zpráva z 13. 8. 1940 (2)
906/ Souhlas s povýšením četnic. strážmistra Oldřicha Keprta
z Litovle. Zpráva z 13. 8. 1940 (2)
975/ Souhlas s přeložením četnic. št. strážm. Františka Šamly
z Pňovic. Zpráva z 16. 9. 1940 (2)
984/ Souhlas s přemístěním četnic. prap. Martina Jagoše z
Mladče. Zpráva z 5. 9. 1940 (2)
1028/ Ověření kvalifikačního postupu por. výk. Václava
Dlouhého z Litovle. Zpráva z 13. 9. 1940 (2)
1061/ Přeložení četnic. štáb. strážmistra Stanislava Piny z
Litovle. Zpráva z 8. 10. 1940 (2)
1062/ Přeložení četnic. št. strážm. Arnošta Kašpárka z
Loštic. Zpráva z 8. 10. 1940 (2)
1175/ Přemístění četnic. št. strážm.-psovoda Františka Šamly
z Pňovic. - Četnická relace stanice Pňovice z 21. 10. 1940
(1)
1178/ Dotaz k žádosti Františka Zbořila, bývalého četnic.
délesloužícího, o přemístění na Moravu. - Výnos z 22. 10.
1940, negativní zpráva (2)
1351/ Souhlas s přeložením četnic. št. strážm. Františka
Žáka. - Zpráva z 13. 11. 1940 (2)
1458/ Souhlas s přeložením četnic. vrch. strážm. Josefa
Urbana z Vranové Lhoty. Zpráva z 3. 12. 1940 (1)
605/ Kontrola prodeje pokrmů v hostincích a jídelnách. Výnos min. zemědělství z 4. 6. a 17. 6. 1940 (2)
608/ Pátrání po Tomáši Sedláčkovi, hospodářském adjunktu u OÚ
v Jilemnici. - Oběžník z 5. 6. 1940, negativní četnická
relace (3)
609/ Doplnění osobního stavu právních úředníků ministerstva
obchodu. Oběžník z 4. 6. 1940 (1)
612/ Vyšetřování starosty obce Hrochov Vincence Grepla pro
držení zakázaných knih. - Četnická relace stanice Jednov z
června 1940 (16)
613/ Evidence příslušníků vládní policie české národnosti,
kteří mají manželky Němky. Oběžník z 8. 6. 1940, negativní
zpráva (2)
614/ Zrušení dánského konzulátu v Brně. Oběžník z 7. 6. 1940
(1)
615/ Vrácení zabaveného majetku NSDAP a SdP. Oběžník z 8. 6.
1940, negativní zpráva (8)
616/ Pátrání po Jaroslavu Mikšíčkovi, referentu veřejné
osvětové služby v Novém Bydžově. Oběžník z 3. 6. 1940,
negativní četnická relace (1)
617/ Uvolnění některých zajištěných čísel periodického
tiskopisu "Rodokaps". Oběžník z 7. 6. 1940 (1)
620/ Zaslání předpisu "Doplňování mužstva vládního vojska". Přípis generálního inspektorátu vládního vojska z 7. 6. 1940
(1)
621/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Kulometčík Pavel" od
Strana 215/606
1940
karton 63
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
Vladislava Ziky. - Oběžník z 7. 6. 1940, negativní četnická
relace (1)
622/ Zákaz prodeje neperiodického tiskopisu "Řezník
verdunský". - Oběžník z 28. 5. 1940, negativní četnická
relace (1)
628/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Ulice U rybařící
kočky" od Jolana Földese. - Oběžník z 8. 6. 1940 (1)
629/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Mirka letí kolem
světa" od Vládi Ziky. - Oběžník z 8. 6. 1940 (1)
631/ Spisová rozluka s Německem (nevyřízené spisy ZÚ v Brně).
- Oběžník z 11. 6. 1940, negativní zpráva (1)
632/ Oznámení nástupu dovolené okresního hejtmana. Zpráva z
13. 6. 1940 (1)
640/ Pátrání po Stanislavu Dvorském, aktuárském adjunktu z
Prahy. - Oběžník z 11. 6. 1940 (1)
641/ Pátrání po Ladislavu Svátkovi, Miloši Fejklovi a
Miloslavu Jindřiškovi z Nového Bydžova. - Oběžník z 8. 6.
1940 (2)
642/ Pátrání po Františku Žákovi, aktuárském adjunktovi z
Prahy. - Oběžník z 7. 6. 1940 (1)
643/ Vztyčování a snímání vlajek-vyhláška zems. presidenta z
14. 6. 1940, plakát s vyhláškou připojen (2)
644/ Směrnice pro výpověď provdaným zaměstnankyním. Oběžník
MV z 8. 4. 1940 (1)
646/ Vyšetřování Františka Hlavinky, učitele z Choliny
(příspěvek na něm. Červený kříž). Četnická relace stanice
Cholina z 3. 7. 1940 (3)
647/ Pátrání po zmizelém Jaroslavu Motyčkovi, aktuárském
adjunktu z Prahy. Oběžník z 13. 6. 1940 (1)
648/ Pátrání po nezvěstném Václavu Koutníkovi, vrchním
administrativním komisaři z Prahy. Oběžník z 21. 5. 1940,
negativní četnická relace (3)
649/ Vyvěšení čs. vlajky Hermínou Helekalovou z Litovle. Četnická relace stanice Litovel z 15. 6. 1940 (2)
650/ Přehlídka okresního hospodářství okresu Litovel. - Výnos
z 4. 6. 1940 (1)
651/ Propuštění Františka Kulíska z Litovle z koncentračního
tábora Buchenwald. - Četnická relace stanice Litovel z 18. 6.
1940 (2)
653/ Přejímání českých učitelských sil propuštěných ze služby
v říšském území, do školní služby v Protektorátě. Oběžník z
11. 6. 1940 (2)
657/ Zabavení neperiodických tiskopisů "Mrtvá baterie" a
"Piráti svobody" od Adolfa Zemana. - Oběžník z 13. 6. 1940
(1)
658/ Zabavení neperiodického tiskopisu "Obrana české
vzdělanosti stavebně umělecké" od Emila Edgara. - Oběžník z
13. 6. 1940 (1)
659/ Zabavení mapy Evropy vydané firmou Freytag a Berndt ve
Vídni. - Oběžník z 15. 6. 1940 (1)
660/ Likvidace zastupitelských úřadů v cizině - zajištění
jmění vrchního min. komisaře Dr. Jaromíra Kopeckého. Oběžník z 15. 6. 1940, negativní četnická relace (2)
661/ Pátrání po Richardu Otáhalovi, pomocném železničním
zaměstnanci ve Valaš. Meziříčí. Oběžník z 15. 6. 1940 (1)
662/ Likvidace zastupitelských úřadů v cizině - zajištění
jmění kancelářského oficianta Josefa Aperghiho. - Oběžník z
11. 6. 1940, negativní četnická relace (2)
663/ Propuštění P. Vincence Horáka, býv. staros. města
Litovle, z koncentračního tábora Buchenwald. - Četnická
relace stanice Litovel z 20. 7. 1940 (1)
664/ Likvidace zastupitelských úřadů v cizině - zajištění
jmění býv. vyslance Jana Masaryka. - Oběžník z 11. 6. 1940
Strana 216/606
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
(2)
665/ Žádost Jana Ditricha o převedení do oboru ministerstva
vnitra, vyjádření. Zpráva z 27. 6. 1940 (2)
697/ Převedení býv. št. rtm. Františka Laštůvky do oboru
ministerstva vnitra. Výnos z 21. 6. 1940 (2)
698/ Žádost Vojtěcha Jedličky, kancel. oficianta býv. vojen.
správy, o převod do oboru ministerstva vnitra. Výnos z 22. 6.
1940 (2)
744/ Návrh na zrušení převodu býv. desátníka Josefa Škovrana
z Litovle. - Výnos min. sociál. a zdravot. správy z 3. 7.
1940 (1)
782/ Převedení Františka Ota, kancelářského pomocníka, do
oboru ministerstva vnitra - vyjádření. - Zpráva z 25. 9. 1940
(4)
880/ Návrh na převod Vojtěcha Andráše do oboru MV. - Výnos z
3. 8. 1940 (3)
934/ Převod Josefa Tomáška do oboru MV. Výnos z 14. 8. 1940,
negativní zpráva (2)
1259/ Dotaz k žádosti Františka Jílka, kanc. oficianta min.
obchodu, o převedení do oboru MV. - Výnos z 25. 10. 1940,
negativní zpráva (2)
1502/ Převedení Vladimíra Drozda z OÚ Litovel do oboru
ministerstva obchodu. Výnos z 4. 12. 1940 (2)
667/ Vrácení rozmnožovacího stroje OÚ v Olomouci. Zpráva z
26. 6. 1940 (4)
668/ Úprava účasti zájemců v řízení vyzývacím a dodávacím. Výnos MV z 19. 6. 1940 (3)
669/ Vysvědčení zachovalosti pro říšskoněmecké příslušníky
(kolková a dávková povinnost). - Oběžník z 18. 6. 1940 (2)
670/ Ustanovení úředníka německé národnosti vyšší
zemědělsko-technické služby u ZÚ Brno. Oběžník z 13. 6. 1940
(1)
674/ Zákaz pálení ohňů na svátek Jana Křtitele. Úřední záznam
z 22. 6. 1940 (1)
676/ Styk autonomních úřadů I. a II. stolice s úřadem
říšského protektora. Oběžník z 19. 6. 1940 (1)
677/ Zákaz cizozemských tiskopisů (uvedeny jmenovitě). Oběžník z 30. 3. 1940 (2)
678/ Soupis administrativních závazků býv. čs. státu,
vztahující se na území přičleněná k říši. - Oběžník z 19. 6.
1940 (14)
679/ Obsazení dvou míst řidičů nákladních automobilů u OÚ ve
Vsetíně. - Oběžník z 19. 6. 1940, negativní zpráva (2)
680/ Pátrání po zmizelém Karlu Náprstkovi, komisaři u ZÚ v
Praze. - Oběžník z 18. 6. 1940 (1)
681/ Zařazení zaměstnanců pomocné kancel. služby bývalého MNO
do oboru ministerstva obchodu. Oběžník z 20. 6. 1940 (2)
683/ Pátrání po Aloisu Hakovi, aktuárském adjunktovi z Hořic.
- Oběžník z 22. 6. 1940 (1)
689/ Zaslání příručky "Mechanoskopie" od četnic. vrch.
strážmistra Ladislava Havlíčka. Oběžník z 21. 6. 1940 (1)
691/ Pozvání na slavnost uvedení Fritze Mekisky do úřadu
starosty města Litovle. - Přípis Oberlandrata Prostějov z 25.
6. 1940 (1)
693/ Výpověď německých zaměstnanců. - Oběžník z 19. 6. 1940
(2)
702/ Zakoupení německých publikací. - Oběžník z 24. 6. 1940
(1)
710/ Výpověď ze služby daná německými zaměstnanci. Oběžník MV
z 16. 5. 1940 (3)
711/ Vnitřní výzdoba protektorátních úřadoven. Oběžník MV z
27. 6. 1940 (2)
715/ Poskytnutí záloh protektorátním zaměstnancům na opatření
Strana 217/606
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
paliva pro zimní období 1940-41. Oběžník min. financí z 6. 6.
1940 (2)
719/ Pátrání po Aloisu Řezáčovi, aktuárském tajemníku z
Kulmu. - Oběžník z 28. 6. 1940 (1)
720/ Právní postavení německých zemských vicepresidentů v
Praze a v Brně. Oběžník z 24. 6. 1940 (1)
727/ Pátrání po Dr. Josefu Sommerovi, koncipistovi politické
správy z Podmokel. Oběžník z 20. 6. 1940 (1)
728/ Nošení nepřípustných odznaků v obvodu vrchního zemského
rady v Olomouci. - Oběžník z 2. 7. 1940, negativní četnická
relace (2)
730/ Potvrzení převzetí psacího stroje Royal od OÚ
Olomouc-venkov. Úřední záznam z 3. 7. 1940 (1)
731/ Přidělení psacího stroje OÚ. - Výnos z 2. 7. 1940 (2)
735/ Pátrání po Jiřím Dobešovi, interním učiteli
živnostenských škol pokračovacích v Hrotovicích, okr. Mor.
Budějovice. Oběžník z 2. 7. 1940 (2)
738/ Svolání naučného kursu. - Oběžník z 3. 7. 1940 (1)
740/ Zákaz návštěvy sportovních podniků Židy. Oběžník z 28.
6. 1940, četnické relace připojeny (15)
745/ Návrat litovelských občanů zatčených říšskoněmeckými
orgány. - Četnická relace stanice Litovel z 5. 10. 1940 (5)
747/ Spolupůsobení vládní policie při kontrole obchodu
textiliemi, mýdlem a obuví. Oběžník z 4. 6. 1940 (2)
751/ Zrušení služebního poměru policejního strážníka
Miloslava Kubeše z Českých Budějovic. Oběžník z 15. 6. 1940
(1)
752/ Postup vůči polským a ukrajinským civilním dělníkům v
Říši. - Oběžník z 2. 7. 1940 (1)
754/ Rozdělovník vyhlášek na obecní a okresní úřady. Oběžník z 4. 7. 1940 (2)
755/ Zákaz pobytu židů v lázních Luhačovicích. Oběžník z 19.
5. 1940 (2)
757/ Pátrání po MVDr. Františku Rédovi, vrchním veterinárním
komisaři z Brna. Oběžník z 3. 7. 1940 (1)
761/ Pátrání po Josefu Hýžďalovi, zemědělském adjunktovi z
Brna. - Oběžník z 4. 7. 1940 (1)
762/ Pátrání po Josefu Fialovi, zemědělském adjunktovi z Mor.
Ostravy. - Oběžník z 3. 7. 1940 (1)
764/ Žádost Františka Foltýnka, aktuárského adjunkta ze
Vsetína, o přeložení do Litovle. Výnos z 5. 7. 1940,
negativní zpráva (2)
833/ Zproštění funkce zástupce okr. škol. inspektora Josefa
Jahody z Olomouce. Výnos české zemské školní rady pro Čechy a
Moravu z 25. 7. 1940 (1)
1001/ Žádost Otilie Baldermannové, kancelář. oficiantky z
Postřelmova na dočasném odpočinku, o převzetí do služby u
zdejšího OÚ. - Výnos z 31. 8. 1940 (1)
1029/ Žádost o přijetí k OÚ v Litovli. - Dopis Josefa
Sedláčka ze Skrbeně z 7. 9. 1940 (1)
1041/ Dotaz na možnost umístění Jakuba Franka, vrch. kanc.
oficianta. - Výnos z 11. 9. 1940, negativní zpráva (2)
1066/ Převedení Jiřího Pojdince, kanc. oficianta OÚ v
Litovli, do oboru sociální a zdravotní správy. - Výnos z 17.
9. 1940 (4)
1125/ Kladné vyřízení žádosti Františka Procházky, vrch.
kanc. oficiála z Litovle, o zproštění vedení kanceláře OÚ.
Zpráva z 11. 10. 1940 (1)
1177/ Dotaz na možnost přeložení Františka Faltýnka,
aktuárského adjunkta u OÚ ve Vsetíně. - Výnos z 17. 10. 1940,
negativní zpráva (2)
1267/ Prohlášení Josefa Stratila, vrch. aktuárského tajemníka
u OÚ v Litovli, o rodovém původu. - Výnos z 11. 11. 1940 (2)
Strana 218/606
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
1940
karton 64
karton 64
1940
1940
karton 64
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1427/ Přeložení Rostislava Dospivy, pom. zřízence u OÚ v
Litovli. Výnos MŠANO z 4. 11. 1940 (4)
770/ Zabavení neperiodického tiskopisu "28. pluk - Pražské
děti" od Karla Rélinka. Oběžník z 6. 7. 1940 (1)
772/ Nepřístojné výroky Stanislava Špidly z Horního
Štěpánova. - Četnická relace stanice Jednov z 10. 7. 1940 (4)
774/ Upozornění učitelstva a žactva všech škol na následky
činů a projevů rušících klid nebo dokonce Německu
nepřátelských. Oběžník MV z 27. 6. 1940 (5)
775/ Sbírka na Německý Červený kříž. - Oběžníky z 11. a 12.
7. 1940 (4)
776/ Zabavení mapy "Das Grossdeutsche Reich", vydané
nakladatelstvím Freytag a Berndt ve Vídni. - Oběžník z 10. 7.
1940 (2)
791/ Zákaz cizozemských tiskopisů. - Oběžník z 12. 7. 1940
(2)
792/ Zakázané tiskopisy (uvedeny jmenovitě). Oběžník z 15. 7.
1940 (1)
798/ Prohlášení k zajištění židovského majetku. Oběžník z 16.
7. 1940 (3)
799/ Likvidace zastupitelských úřadů v cizině - zajištění
jmění odborového rady Karla Hudce. Oběžník z 16. 7. 1940,
negativní zpráva (3)
801/ Zabavení knih státním zastupitelstvím v Praze (uvedeny
jmenovitě). - Oběžník z 12. 7. 1940, negativní četnická
relace (4)
807/ Pátrání po Miroslavu Jindrovi, pomocném zřízenci z
Prahy. - Oběžník z 12. 6. 1940 (2)
809/ Zatčení Antonína Geprta z Litovle Gestapem dne 20. 7.
1940. - Četnická relace stanice Litovel z 22. 7. 1940 (1)
817/ Pátrání po Jaroslavu Udatném, pomocném zřízenci z Prahy.
- Oběžník z 7. 6. 1940 (1)
829/ Zatýkání občanů české národnosti v Litovli v r. 1939
(srpen-září) a 1940. - Četnické relace (...konec chybí)
830/ Zatčení Ferdinanda Kaderky a Františka Sléžka z Litovle
Gestapem dne 25. 7. 1940. - Četnická relace stanice Litovel z
26. 7. 1940 (2)
834/ Zakopaný plynový materiál bývalé čs. vojenské správy. Oběžník z 13. 7. 1940, negativní zpráva (3)
843/ Služební působiště bývalých zaměstnanců vojenské správy.
- Oběžník z 25. 7. 1940 (2)
844/ Instrukce o vyvěšování vlajek na veřejných budovách. Oběžník z 26. 6. 1940 (24)
845/ Zajištění jmění Dr. Františka Kadeřábka, Karla
Stareckého a Emila Pivničky. - Oběžník z 25. 7. 1940,
negativní četnická relace (3)
846/ Přehled německých nepolitických periodických tiskopisů.
- Oběžník z 26. 7. 1940 (2)
847/ Závady při vnějším označování (úřední puncovní značky).
- Oběžník z 26. 7. 1940 (1)
848/ Pátrání po Františku Kubínovi, odb. učiteli měšť. školy
ve Vysoké. - Oběžník z 25. 7. 1940, negativní četnická relace
(2)
867/ Změny v označení názvů šekových účtů protektorátní
správy. - Výnos MV z 24. 7. 1940 (1)
870/ Úřední návštěva Oberlandrata v Litovli dne 7. 8. 1940. Úřední záznam z 2. 8. 1940 (2)
871/ Zákaz neperiodického tiskopisu "Golet v údolí" od Ivana
Olbrachta. - Oběžník z 31. 7. 1940 (1)
872/ Zákaz prodeje neperiodického tiskopisu "Zborov" od A.
Cechmajstra. - Oběžník z 31. 7. 1940 (1)
873/ Zákaz prodeje neperiodického tiskopisu "Danešovy děti"
od Příhodové. Oběžník z 31. 7. 1940 (1)
Strana 219/606
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
874/ Pátrání po Františku Korandovi, aktuárském adjunktovi z
Prahy. - Oběžník z 31. 7. 1940 (1)
875/ Pátrání po Františku Odehnalovi z Velkého Meziříčí. Oběžník z 30. 7. 1940 (1)
876/ Advokátní plné moci. - Oběžník z 31. 8. 1940 (1)
878/ Zřízení německé školy v Konici. - Přípis Oberlandrata
Olomouc z 2. 8. 1940 (6)
879/ Zabavení tiskopisu "Říše boží" od Josefa Šebely. Oběžník z 1. 8. 1940 (1)
881/ Nové rozdělení obvodů vrchních zemských radů
(Oberlandräte) na Moravě. Oběžník z 30. 7. 1940 (2)
888/ Pátrání po Oldřichu Čelišovi, aktuárském adjunktovi z
Německého Brodu. Oběžník z 6. 8. 1940 (1)
917/ Ustanovení Bohumila Šenkýře z Litovle zřízencem finanční
stráže. - Přípis zem. finančního ředitelství Brno z 10. 8.
1940 (1)
1258/ Příspěvek Janu Novotnému, inspektoru finanční stráže na
opatření občanského oděvu. - Přípis zem. finanč. ředitelství
Brno z 28. 10. 1940 (1)
1542/ Lékařský posudek na Josefa Svobodného, dozorce finanční
stráže. Zpráva z 14. 12. 1940 (1)
918/ Zatčení jedenácti osob Gestapem dne 22. 7. 1940.
Četnická relace stanice Litovel z 8. 8. 1940 (6)
920/ Pátrání po Oldřichu Martínkovi, vrch. aktuárském
tajemníkovi ZÚ v Praze. Oběžník z 7. 8. 1940 (2)
923/ Rozšiřování zakázaných odznaků v Litovli. Četnická
relace stanice Litovel z 12. 8. 1940 (4)
931/ Služební příjmy německých zaměstnanců obcí, okresů a
zemí (profesoři a učitelé). - Oběžník z 14. 8. 1940,
negativní zpráva (1)
932/ Předkládání exemplářů tiskovin úřadovně říšského
protektora v Brně. - Oběžník z 9. 8. 1940 (1)
933/ Zajištění a hlášení potřeby říšskoněmeckých vlajek a
praporů (obstarávání hromadného nákupu). Oběžník z 16. 8.
1940 (32)
936/ Zákaz neperiodického tiskopisu "Český národ za květu
feudalismu". - Oběžník z 15. 8. 1940 (1)
937/ Likvidace zastupitelských úřadů v cizině (zajištění
jmění odborového rady Stanislava Miňovského). - Oběžník z 13.
8. 1940, negativní zpráva (2)
938/ Pátrání po pobytu nezvěstných zaměstnanců. Oběžník z 15.
8. 1940 (2)
941/ Stanovení německých úředních názvů míst v Protektorátu.
- Oběžník MV z 8. 8. 1940 (1)
942/ Zákaz nošení stejnokrojů členy českých spolků a
korporací. - Oběžník z 19. 8. 1940, plakát s vyhláškou
připojen (3)
943/ Užívání jazyků u soukromých společenství. Oběžník z 14.
8. 1940, zprávy z obcí okresu připojeny (99)
945/ Zajištění majetku Jaroslava Houšky, aktuárského
tajemníka v.v. z Prahy. - Oběžník z 14. 8. 1940, negativní
zpráva (2)
946/ Zákaz nosit říšskou a národní vlajku a jiné říšské
symboly k demonstračním účelům. - Oběžník z 19. 8. 1940,
plakát s vyhláškou MV připojen (3)
947/ Likvidace zastupitelských úřadů v cizině (zajištění
majetku Dr. Vlastimila Kybala, min. rady v.v.). - Oběžník z
20. 8. 1940, negativní zpráva (2)
949/ Inspekční cesta něm. ministra dopravy Dortmüllera na
Moravu 24.-25. 8. 1940. - Fonogram ZÚ z 23. 8. 1940 (2)
950/ Nález knihy "Národní shromáždění v republice
Československé v letech 1928-1938" v Litovli. Četnická relace
stanice Litovel z 20. 8. 1940 (1)
Strana 220/606
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
1940
karton 64
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
957/ Pátrání po Jaroslavu Eckerthovi, aktuárském tajemníku
zeměpisného ústavu MV. Oběžník z 21. 8. 1940 (2)
963/ Pátrání po Klaudiu Šatanovi, hosp. adjunktu z Přerova. Oběžník z 20. 8. 1940, negativní četnická relace (3)
968/ Rozpuštění obecního zastupitelstva ve Střeni a navržení
Rudolfa Dvíže za vládního komisaře. Zpráva z 26. 8. 1940 (2)
974/ Pátrání po pobytu Štěpána Benci, pomocného zřízence z
Prahy. - Oběžník z 23. 8. 1940, negativní četnická relace (2)
976 Písemný styk úřadů Protektorátu s říšskými úřady. Oběžník z 19. 8. 1940 (1)
978/ Pátrání po Josefu Klečatském a Josefu Němcovi z
Nemilkova, okr. Klatovy. Oběžník z 27. 8. 1940 (2)
993/ Zrušení okresního soudu v Jevíčku. - Výnos z 29. 8. 1940
(2)
995/ Služební jízdy zemského presidenta autem. Oběžník z 2.
9. 1940 (1)
997/ Přeložení ing. Vlastimila Pillicha k OÚ Olomouc. - Výnos
z 31. 8. 1940 (2)
1002/ Jazyková úprava hlášení v telefonním styku. Oběžník MV
z 31. 8. 1940 (2)
1008/ Stížnost na perzekuci členů organizace "Vlajka". Úřední záznam z 5. 9. 1940, negativní četnická relace (2)
1010/ Směrnice pro poukazy odpočivných platů protektorátními
úřady do ostatního území Říše. Oběžník z 31. 8. 1940 (6)
1011/ Organizace lesního a dřevařského hospodářství a
myslivosti v ministerstvu zemědělství. Oběžník z 30. 8. 1940
(1)
1018/ Pátrání po Oldřichu Ševčíkovi, dozorčím orgánu úřadovny
cenové kontroly v Brně. - Oběžník z 6. 9. 1940, negativní
četnická relace (3)
1021/ Pátrání po Jindřichu Vaculíkovi, dozorčím orgánu
úřadovny cenové kontroly z Brna. - Oběžník z 6. 9. 1940,
negativní četnická relace (2)
1031/ Pátrání po Bohumíru Preiningerovi, hospodářském
adjunktovi úřadovny cenové kontroly v Brně. - Oběžník z 5. 9.
1940, negativní četnická relace (2)
1032/ Užívání znaku země Moravské. - Oběžník z 9. 9. 1940 (2)
1037/ Výkon služby četnictva v občanském oděvu. Oběžník z 6.
9. 1940 (2)
1039/ Žádost OÚ o bezplatné povolení k poslechu rozhlasu
radiovým přístrojem. Zpráva z 16. 9. 1940 (2)
1044/ Pátrání po Ctiradu Šindelkovi z Ivančic. Oběžník z 12.
9. 1940, negativní četnická relace (2)
1058/ Propagační akce firmy "Orbis" s politickými publikacemi
sbírky "Na okraj nové doby". Oběžník z 14. 9. 1940 (1)
1060/ Seznam železničních a silničních pohraničních přechodů
na zdejším okrese. - Četnická relace OČV Litovel z 20. 9.
1940 (2)
1067/ Evidence veřejných dodávek a prací v zemi
Moravskoslezské. - Oběžník z 13. 8. 1940 (1)
1068/ Střežení železničních tratí brannou mocí, četnictvem a
vládním vojskem. Oběžník z 6. 9. 1940 (2)
1069/ Pátrání po býv. št. kpt. Vlastimilu Mrázkovi z Brna. Oběžník z 12. 9. 1940, negativní četnická relace (3)
1071/ Zájezd říšského protektora na Moravu. - Fonogram ZÚ z
21. 9. 1940 (1)
1075/ Zaměstnávání osob požívajících zaopatřovacích příjmů. Oběžník z 17. 9. 1940 (3)
1076/ Incident mezi Němcem F. Winklerem a Čechem J. Zezulou z
Loštic dne 21. 9. 1940. - Četnická relace stanice Loštice z
22. 9. 1940 (1)
1084/ Vyloučení firmy A. Beneš a spol. v Přerově z veřejných
dodávek a prací. Oběžník z 21. 9. 1940 (2)
Strana 221/606
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
1940
karton 64
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1086/ Školské poměry v okrese Litovel. - Přípis zem. škol.
rady Brno z 26. 9. 1940 (3)
1092/ Zákroky bezpečnostních orgánů při přistáních
nepřátelských letadel. Oběžník z 25. 9. 1940 (2)
1093/ Posudek na Dr. Zbyňka Poláška, absolvovaného právníka.
- Zpráva z 10. 10. 1940 (2)
1115/ Posudek na JUDr. Viktora Arnolda z Litovle. - Zpráva z
14. 10. 1940 (3)
1105/ Pátrání po Vlastimilu Mrázkovi, bývalém št. kpt. gšt. z
Brna. - Oběžník z 1. 10. 1940 (1)
1113/ Pátrání po pobytu Aloise Bočka, Jaroslava Brože a
Jaroslava Kurze. Oběžník z 3. 10. 1940 (2)
1121/ Zabavení letáku "České veřejnosti". - Oběžník z 9. 10.
1940 (1)
1124/ Zajištění četnic. št. strážm. Karla Laifra z Mladče
Gestapem 9. 10. 1940. - Četnická relace stanice Mladeč z 9.
10. 1940 (2)
1127/ Přemístění velitele četnické stanice z Unčovic. Úřední záznam z 11. 10. 1940 (1)
1135/ Zatčení Eduarda Špičky z Měrotína. - Četnická relace
stanice Loštice z 12. 10. 1940 (1)
1137/ Zákaz vytápění pro určité spotřebitele. Oběžník z 23.
9. 1940 (2)
1138/ Vrhání celuloidových desek s fosforem anglickými
letadly. - Oběžník z 22. 8. 1940 (26)
1142/ Příslušnost protektorátních míst k zpětnému přijetí
úředníků německé státní příslušnosti do služeb Protektorátu.
Oběžník z 11. 9. 1940 (6)
1144/ Písemný styk protektorátních úřadů s protektorátními
příslušníky dlícími v cizině. Oběžník z 11. 10. 1940 (4)
1149/ Seznam protektorátních zaměstnanců, kteří byli
zproštěni služby. - Četnická relace OČV Litovel z 18. 10.
1940 (3)
1155/ Předložení seznamu protektorátních zaměstnanců majících
stavitelskou zkoušku. Oběžník z 18. 10. 1940 (4)
1163/ Zajištění Emila Čikla z Měrotína Gestapem. Četnická
relace stanice Mladeč z 19. 10. 1940 (4)
1165/ Zatčení a propuštění Františka Kubáta a spol. z Litovle
Gestapem. - Četnická relace stanice Litovel z 15. 8. a 21.
10. 1940 (4)
1167/ Komentář "Stavební řády moravské a stavební řád
slezský" - upozornění. Oběžník z 17. 10. 1940 (2)
1173/ Změna rozvrhu práce u zemského úřadu v Brně. Oběžník z
15. 10. 1940 (1)
1174/ Převedení bývalých zaměstnanců vojenské správy do oboru
ministerstva školství a národní osvěty pro živnostenské
školy. Oběžník z 21. 10. 1940 (3)
1250/ Zrušení pasové kontroly obstarávané protektorátními
orgány. - Oběžník z 17. 10. 1940 (7)
1254/ Zrušení četnické stanice v Pěčíkově. - Četnická relace
stanice Pěčíkov z 27. 10. 1940 (2)
1271/ Pátrání po Janu Papouškovi, neuniformovaném policejním
strážníkovi z Brna. Oběžník z 26. 10. 1940 (1)
1275/ Dotazy německých spolků a organizací u protektorátních
úřadů. - Oběžník z 22. 10. 1940 (3)
1288/ Dodávka pracovních plášťů pro podúředníky a zřízence na
rok 1940. - Zpráva z 5. 11. 1940 (5)
1292/ Předkládání právních předpisů a správních nařízení
říšskému protektorovi. Oběžník z 22. 10. 1940 (16)
1324/ Hospodářsko-technická služba u politických úřadů
(přidělení dalších sil pro obor hospodářský). - Výnos z 5.
11. 1940 (2)
1326/ Zakoupení rozmnožovacího stroje. - Zpráva z 14. 11.
Strana 222/606
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1940 (5)
1349/ Studentské demonstrace 15. 11. 1939 a uzavření českých
vysokých škol - opatření k 15. a 17. listopadu 1940. Oběžník z 11. 11. 1940 a četnická relace z 18. 11. 1940 (5)
1353/ Užívání německého jazyka vládní policejní službou a
četnictvem. - Oběžník z 8. 11. 1940 (1)
1381/ Zákaz používání příslušníků policejních strážních sborů
ke kancelářským pracem. Oběžník z 13. 11. 1940 (1)
1383/ Soukromé cesty zaměstnanců autonomní správy
Protektorátu do ciziny. Oběžník z 13. 11. 1940 (8)
1390/ Dotazy německých spolků a organizací u protektorátních
úřadů. - Oběžník MV z 11. 11. 1940 (2)
1392/ Dotaz po objektech vhodných pro ubytování evakuované
mládeže z Altreichu. - Telefonát ZÚ z 22. 11. 1940 (2)
1396/ Přidělení učitelstva na jiná služební místa v okrese. Zpráva okres. škol. výboru Litovel z 21. 11. 1940 (6)
1399/ Zatčení Bohumila Kunze z Loštic Gestapem. Četnická
relace stanice Loštice z 21. 11. 1940 (1)
1413/ Německá národní a státní příslušnost příslušníků
protektorátního četnictva a vládní policie. - Oběžník z MV z
22. 11. 1940 (2)
1417/ Předložení dokladů o rodovém původu gážistů neuniform.
policejního sboru v Litovli. Výnos z 15. 11. 1940 (1)
1439/ Úprava adresy v poštovním styku s podřízenými úřady
lesní dohlédací služby. Oběžník z 23. 11. 1940 (1)
1440/ Pátrání po Jindřichu Ulmanovi z Vysokého nad Jizerou. Oběžník z 25. 11. 1940, negativní četnická relace (1)
1441/ Vyvěšení závadných diplomů na živnostenské pokračovací
škole v Litovli. - Četnická relace stanice Litovel z 28. 11.
1940 (1)
1442/ Rozšiřování ilegálních letáků podepsaných "Přípravný
výbor III. republiky". - Fonogram ZÚ z 29. 11. 1940,
negativní četnická relace (7)
1445/ Zaslání četnického cestovního průkazu býv. četnic.
strážmistra Aloise Kolečka. Výnos z 25. 11. 1940 (1)
1449/ Zajištění židovského jmění-peněžní poukázka pro židy. Oběžník z 25. 11. 1940 (3)
1451/ Organizace lesního a dřevařského hospodářství a
myslivosti v ministerstvu zemědělství. Oběžník z 26. 11. 1940
(2)
1452/ Oznámení v záležitostech politicko-policejních na
německá státní zastupitelství. Oběžník z 22. 11. 1940 (4)
1453/ Orgány dozorčí cenové služby u zemských
úřadů-odstraňování z výkonu cenové služby. Oběžník z 19. 9.
1940 (2)
1467/ Zadávání inzerce a placené propagandy říšským časopisům
a publikacím a německým časopisům a publikacím v
Protektorátě. Oběžník z 25. 11. 1940 (3)
1475/ Úhrada stěhovacích výloh Františka Altmanna a Jaroslava
Bucka z Litovle. Zpráva z 5. 12. 1940 (1)
1480/ Zákaz rozšiřování cizozemských tiskovin. Oběžník z 22.
11. 1940 (1)
1484/ Evidence příslušníků vládní policie, kteří byli
legionáři. - Oběžník z 5. 12. 1940, negativní zpráva (2)
1489/ Všeobecný zákaz povyšování veřejných zaměstnanců. Výnos MV z 4. 12. 1940 (2)
1490/ Mimořádný jednorázový příspěvek na úhradu stejnokroje
úředníků celní služby a zaměstnanců finanční stráže. Výnos
ministerstva financí z 9. 9. 1940 (5)
1491/ Znalost němčiny u veřejných zaměstnanců autonomní
správy. - Oběžník z 5. 12. 1940 (4)
1500/ Pátrání po Vlastimilu Kubíčkovi, úředníku
hospodářsko-technické služby z Uherského Brodu. - Oběžník z
Strana 223/606
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
5. 12. 1940 (2)
1501/ Zaměstnanci vládní policie, kteří se přihlásili k
německé národnosti a kteří mají manželky německé národnosti.
Oběžník z 6. 12. 1940 (2)
1517/ Zajištění jmění vrchního aktuárského tajemníka
Vladimíra Suchana, býv. honorárního konsula v Barceloně. Oběžník z 6. 12. 1940 (2)
1519/ Náměty pro jednání druhé konference přednostů okresních
úřadů a politických expozitur v Čechách a na Moravě. Oběžník
z 6. 12. 1940 (26)
1522/ Přeložení zaměstnanců u poštovního úřadu v Lošticích. Přípis řed. pošt Brno z 10. 12. 1940 (3)
1532/ Zaslání opisu výnosu MV ze 24. 11. 1940, čís.
B-5919-24/9-40-14. Oběžník z 9. 12. 1940 (4)
1540/ Zasílání zvláštních otisků úředního listu zemským a
okresním úřadům a úřadovnám cenové kontroly. - Oběžník z 12.
12. 1940 (1)
1544/ Přehlídka organizace a vyspělosti zemědělských podniků
v okrese. Zpráva z 19. 12. 1940 (4)
1547/ Používání zastaralých politických spisů u úřadů a
orgánů protektorátní správy. Oběžník MV z 6. 12. 1940 (3)
1548/ Tiskopisy přihlášek o příspěvcích na úhradu stěhovacích
a jiných služebních výloh. Oběžník z 10. 12. 1940 (4)
1553/ Provádění tiskových prohlídek. - Oběžník MV z 7. 12.
1940 (4)
1557/ Odškodné pro vedení dvojí domácnosti u úřednictva. Oběžník z 9. 12. 1940 (1)
1558/ Stížnost na používání českých tiskopisů zdejším OÚ. Přípis Oberlandrata Olomouc z 16. 12. 1940 (4)
1561/ Vizové a pasové poplatky. - Oběžník z 9. 12. 1940 (1)
1562/ Publikace "Předpisy o židovském majetku". Oběžník z 10.
12. 1940 (3)
1566/ Náhrada cestovních výloh za úřední intervenci při
schůzích. - Oběžník z 10. 12. 1940 (2)
1576/ Tisková konference redaktorů českého tisku v
Protektorátě - pozvání. - Přípis tiskového odboru
předsednictva minister. rady z 18. 12. 1940 (2)
1578/ Převedení bývalých zaměstnanců vojenské správy do oboru
min. školství a národní osvěty. Oběžník z 18. 12. 1940 (2)
1580/ Pátrání po Adéle Misiačkové a Rosalii Píšové. Oběžník z
14. 12. 1940, negativní zpráva (2)
1581/ Změny ve vydávání časopisů. - Oběžník MV z 9. 12. 1940
(2)
1600/ Žádost Františka Šrámka z Brna o převedení do služeb
zdejšího OÚ. - Výnos z 19. 12. 1940, negativní zpráva (2)
1602/ Kontrola cizozemských zásilek tiskovin. Oběžník z 19.
12. 1940 (1)
1604/ Zvýšení odbytu domácích pneumatik (dodávky
protektorátních úřadů, ústavů a podniků). Oběžníky z 29. 8. a
19. 12. 1940 (3)
1616/ Vnější označení úřadů, ústavů a podniků podle usnesení
vlády o užívání jazyků v Protektorátu. - Oběžník z 17. 12.
1940 (1)
1617/ Úřední zásilky se zpátečním lístkem (vyznačování
odesilatele na zpátečních lístcích). Oběžník z 23. 12. 1940
(1)
1622/ Upozornění na publikaci Teyssler-Kotyška, Technický
slovník naučný. - Oběžník z 19. 12. 1940 (1)
11/ Přeložení Václava Říhy, hospodář. adjunkta, k OÚ v
Litovli. - Zpráva z 3. 1. 1941 (3)
131/ Ustanovení ing. Otakara Telce smluvním úředníkem v oboru
hospodářsko-technické služby u politických úřadů na Moravě.
Výnos z 6. 1. 1941 (8)
Strana 224/606
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
1940
karton 64
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1940
karton 64
1941
karton 65
1941
karton 65
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
143/ Předložení kvalifikačního výkazu pomocného zřízence
Vladimíra Drozda z Litovle. Zpráva z 3. 2. 1941 (1)
291/ Předložení osobního výkazu Františka Dohnala,
aktuárského adjunkta u OÚ. Zpráva z 13. 3. 1941 (2)
302/ Přeložení Miroslava Drlíka, kancelářského oficianta u
OÚ. - Výnos z 8. 3. 1941 (3)
306/ Přeložení Ladislava Šálka, zemědělského eléva u OÚ. Výnos z 8. 3. 1941 (2)
436/ Převedení Martina Sadílka, zaměstnance okresu
litovelského, do služeb MV. Výnos z 12. 4. 1941 (1)
500/ Přidělení Františka Opletala, vrchního aktuár. tajemníka
z Litovle, k OÚ Olomouc. Výnos z 2. 5. 1941 (2)
512/ Přeložení Bohuslava Kotrby, vrchního respicienta
finanční stráže z Litovle, ke službě u OÚ. - Výnos zem.
finanč. ředitelství Brno z 8. 3. 1941 (2)
560/ Převedení Františka Grulicha, vrch. kanc. oficianta, do
oboru MV. Výnos z 17. 5. 1941 (2)
639/ Oznámení nástupu dovolené JUDr. Jana Chmela, vrch.
komisaře politické správy z Litovle. - Výnos z 6. 6. 1941 (2)
665/ Přeložení Jaromíra Vyhnánka, aktuárského adjunkta, k OÚ
Přerov. - Výnos z 9. 6. 1941 (2)
684/ Přeložení Karla Volkmanna, účetního adjunkta z Litovle,
k ZÚ Brno. Výnos z 6. 6. 1941 (2)
40/ Osobní stavy policejních strážních sborů. Oběžník z 2. 1.
1941, zpráva přiložena (3)
67/ Služební příjmy německých zaměstnanců. Výnos z 10. 1.
1941 (2)
71/ Odběr Věstníku nařízení říšského protektora obcemi
jednotlivých okresů. Oběžník z 3. 1. 1941 (1)
95/ Odchod a přeložení německých zaměstnanců z území
Protektorátu. - Oběžník z 20. 1. 1941 (1)
100/ Úřední návštěvy členů vlády u podřízených úřadů. Oběžník z 14. 1. 1941 (2)
102/ Účet Emila Scholze, kancel. oficianta, za vedení dvojí
domácnosti. Zpráva z 24. 1. 1941 (1)
112/ Zjišťování údajů o bývalých zaměstnancích vojenské
správy. - Výnos z 20. 1. 1941 (1)
114/ Pracovní schůze zástupců politické správy. Oběžník MV z
24. 1. 1941 (4)
124/ Zacházení s hasičskými motorovými stříkačkami při
silných mrazích. - Přípis šéfa pořádkové policie z Berlína z
13. 1. 1941 (8)
139/ Administrativní opatření požadovaná Oberlandratem
Olomouc. - Úřední záznam z 31. 1. 1941 (1)
141/ Zaslání 4 map okresu Litovel Oberlandratu Olomouc. Zpráva z 5. 2. 1941 (1)
142/ Hlášení o revizi v učitelské knihovně v Litovli. Zpráva z 4. 2. 1941 (1)
147/ Účtování zálohových plateb na administrativní závazky. Oběžník z 29. 1. 1941 (4)
152/ Upozornění na výnos říšského protektora o služebních
příjmech německých zaměstnanců obcí, okresů a zemí. - Výnos z
30. 1. 1941 (2)
162/ Disciplinární řízení proti civilnímu strážníkovi Vilému
Šimberovi z Litovle. - Četnic. relace, zprávy, přípisya
sdělení od 22. 7. 1940 do 24. 1. 1941 (82)
167/ Úřední zjištění Jakuba Finkajsla, ředitele měšťanské
školy z Bouzova, po stránce státně policejní. - Zpráva z 17.
2. 1941 (4)
363/ Přeložení Antonína Košťanského, cejchovního revidenta v
Litovli, do trvalé výslužby. - Výnos z 25. 3. 1941 (2)
364/ Přeložení Matouše Doubravského, přednosty stanice ve
Střeni, do Prostějova. Přípis ředitelství drah v Olomouci z
Strana 225/606
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
26. 3. 1941 (2)
539/ Žádost Aloise Sležka z Brna o převedení do oboru
ministerstva vnitra-k vyjádření. Výnos z 12. 5. 1941 (1)
547/ Vystěhování učitele Ladislava Bendy z Bouzova. - Úřední
záznam z 23. 5. 1941 (2)
611/ Přiznání nadace pro dceru vrch. respic. finanční stráže
Františka Zapletala. Výnos zem. finanč. ředitelství Brno z
23. 5. 1941 (1)
613/ Změna pobytu židovského veterináře MVDr. Bertholda
Druckera z Bouzova. Výnos z 29. 5. 1941 (5)
618/ Žádost Josefa Koláře o náhradu výloh spojených s
výcvikem pro funkci obecních tajemníků. - Zpráva z 16. 6.
1941 (2)
176/ Evidence zaměstnanců-legionářů u politických úřadů. Oběžník z 7. 2. 1941, seznam připojen (15)
177/ Personál zkušeben pro zkoušení půdy. - Oběžník z 24. 1.
1941 (3)
178/ Používání němčiny v písemném styku cestovní kanceláře
Čedok. - Oběžník z 4. 2. 1941 (1)
189/ Rozšiřování nepravdivých a pobuřujících zpráv ze
spiritistických seancí. Oběžník z 31. 1. 1941 (2)
190/ Zřízení telefonní stanice pro okresní úřad v Litovli. Přípis telegrafního stavebního úřadu Olomouc z 28. 2. 1941
(1)
191/ Vzdávání pocty protektorátním strážním sborem vyšším
vedoucím a velitelům policie při jejich služebních jízdách.
Oběžník z 1. 4. 1941 (8)
196/ Svolání porady okresních ovocnářských instruktorů. Oběžník z 11. 2. 1941 (2)
203/ Prováděcí pokyny k nařízení říšského protektora ze dne
30. 12. 1940. Oběžník z 14. 2. 1941 (5)
204/ Zastavení vydávání časopisu "Národní výzva". Fonogram ZÚ
z 15. 2. 1941, negativní četnická relace (23)
208/ Pneumatiky pro služební vozidla protektorátní policie. Oběžník z 15. 2. 1941 (1)
217/ Finanční zpronevěra pomocného zřízence OÚ Vendelína
Hejla. - Výnos z 12. 2. 1941 (56)
218/ Zkoušky strážníků neuniformovaného policejního sboru. Oběžník z 13. 2. 1941 (3)
219/ Uprchnutí tří studentů reál. gymnasia v Litovli z
domova. - Četnická relace stanice Litovel z 16. 2. 1941,
hlášení o jejich návratu (2)
232/ Situační zprávy o zásobování obyvatelstva. Oběžník MV z
14. 2. 1941, zpráva přiložena (3)
234/ Úmrtí zemského presidenta Dr. Jaroslava Cahy dne 23. 1.
1941. - Výnos z 16. 2. 1941, přiloženo úmrtní oznámení (8)
242/ Zastavení vydávání periodického tiskopisu "Posel
Božského Srdce Páně". - Oběžník z 19. 2. 1941, negativní
četnické relace (18)
247/ Kursy účetnictví a bilanční pro orgány dozorčí služby
cenové. - Oběžník z 19. 2. 1941 (3)
255/ Pátrání po zmizelém Vojtěchu Navrátilovi z Litovle. Četnická relace stanice Litovel z 28. 2. 1941 (2)
263/ Převedení zaměstnanců do oboru ministerstva zemědělství.
- Oběžník z 25. 2. 1941 (2)
274/ Zatčení pěti osob Gestapem v Litovli. - Četnická relace
stanice Litovel z 28. 2. 1941 (2)
275/ Návrat Rudolfa Daňka z Litovle z koncentračního tábora.
- Četnická relace stanice Litovel z 28. 2. 1941 (2)
278/ Změna sídla OÚ v Brně, oddělení Židlochovice. Oběžník z
2. 3. 1941 (1)
289/ Přidělení psacího stroje. - Výnos z 1. 3. 1941 (7)
290/ Psaní hákového kříže na zeď domku Jana Švece v Čuníně. -
Strana 226/606
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
1941
karton 65
karton 65
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
Četnická relace stanice Stražisko z 7. 3. 1941 (2)
300/ Odevzdání vlajky býv. čs. republiky. - Přípis obecné
školy v Křemenci z 21. 3. 1941 (3)
311/ Seznam úředníků pastvinářsko-lukařské služby. Oběžník z
10. 3. 1941 (2)
324/ Výkon soukromé praxe úředních lékařů při politických
úřadech. - Oběžník z 10. 3. 1941 (2)
327/ Převedení zaměstnanců pro zemědělský ústav účetnické
správovědy. - Oběžník z 11. 3. 1941 (1)
328/ Průkazní povinnost v trestním řízení. Oběžník MV z 28.
2. 1941 (2)
339/ Převedení bývalých vojenských gážistů (započitatelná
doba pro penzionování). Oběžník MV z 10. 3. 1941 (2)
344/ Opatření proti kočujícím obchodníkům. - Přípis
Oberlandrata Olomouc z 18. 3. 1941 (3)
346/ Osobní (služební) výkazy protektorátních zaměstnanců. Oběžník z 17. 3. 1941 (4)
351/ Změny v obstarávání agendy cejchovních úřadů na Moravě.
- Výnos z 22. 3. 1941 (2)
353/ Zastavení vydávání týdeníku "Rakovnické noviny". Fonogram ZÚ z 25. 3. 1941, negativní četnické relace (24)
354/ Ustanovovací zkouška strážníků Tomáše Matušky a Karla
Koláře z Litovle. - Přípis policejního ředitelství Olomouc z
22. 3. 1941 (4)
381/ Převedení Martina Sadílka, bývalého čet. délesloužícího
do služeb okresu. Výnos MV z 25. 3. 1941 (2)
359/ Dotazník po redaktorech "Okresního věstníku pro správní
okres litovelský". - Výnos předsednictva ministerské rady z
26. 3. 1941 (2)
360/ Kurs pro výcvik úředníků v pastvinářské službě. Oběžník
z 26. 3. 1941 (1)
361/ Zrušení osvobození od poštovného (podklady pro
rozpočtování na rok 1942). Oběžník z 17. 3. 1941 (2)
391/ Zastavení dovolené příslušníkům uniformovaných strážních
sborů. - Fonogram ZÚ z 5. 4. 1941 (2)
394/ Omezení dovolených o velikonočních svátcích. Oběžník z
2. 4. 1941 (2)
398/ Zjištění politické spolehlivosti prof. Karla Sedláka. Zpráva z 10. 4. 1941 (3)
407/ Zjištění státní spolehlivosti Leopolda Šmahlíka,
kandidáta na místo inspektora v Litovli. - Zpráva z 11. 4.
1941 (5)
414/ Příkazy vzešlé z rozhovoru s Oberlandratem Olomouc. Zpráva z 22. 4. 1941 (5)
417/ Zákaz prodeje gramofonových desek (písně "Zvedněme
hlavy" a "Píseň mládí"). Oběžník z 5. 4. 1941 (2)
418/ Vyrozumívání lesnicko-technických oddělení okresních
úřadů o výnosech ministerstva zemědělství, vnitra, zemských
úřadů ap. Oběžník z 2. 4. 1941 (5)
422/ Nouzové přistání německého cvičného letadla u Nasobůrek.
- Zpráva z 17. 4. 1941 (2)
424/ Ustanovování zřízeneckých čekatelů z řad gážistů stráž.
sborů definitivními zřízenci. Oběžník z 15. 4. 1941, seznam
gážistů přiložen (9)
426/ Vládní nařízení z 26. 9. 1940 o pomocné finanční službě
výkonné. - Výnos zem. finančního ředitelství Brno z 11. 4.
1941 (2)
427/ Disciplinární udání na učitele Josefa Bursu z Vrahovic.
- Přípis OŠV Prostějov z 24. 4. 1941 (1)
430/ Výzkum vodohospodářských a energetických poměrů na území
Čech a Moravy, prováděný německou vysokou školou technickou v
Praze. Oběžník z 15. 4. 1941 (3)
438/ Úřednické konference u okresních (vládních policejních)
Strana 227/606
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
úřadů. - Oběžník z 10. 4. 1941 (3)
442/ Praktický výcvik zaměstnanců určených pro funkci
obecních (obvodních) tajemníků. Oběžník z 15. 4. 1941 (20)
451/ Nepřípustnost používání hákového kříže českými
organizacemi. - Oběžník z 11. 4. 1941 (4)
454/ Stanovisko k odstřelu zvěře v litovelském okrese. Přípis Oberlandrata Olomouc z 22. 4. 1941 (1)
465/ Zjištění potřeby tkanin na služební stejnokroje. Oběžník z 22. 4. 1941 (4)
477/ Rozvržení agendy zemského úřadu v Brně. Oběžník z 26. 4.
1941 (3)
488/ Služební příjmy německých zaměstnanců obcí, okresů a
zemí. - Výnos z 25. 4. 1941 (2)
492/ Pokyny pro provádění leteckého poplachu místními
sirénami. - Zpráva z 7. 5. 1941 (4)
516/ Šetření o nepovolené schůzi ve Střelicích dne 19. 4.
1941. - Zpráva z 1. 5. 1941 (4)
521/ Zákaz vydávání čestných uznání při pensionování
veřejných zaměstnanců. Oběžník MV z 7. 5. 1941 (2)
524/ Potřeba služebních automobilů na rok 1941 a 1942. Oběžník z 10. 5. 1941 (2)
525/ Zrušení osvobození od poštovného (placení
přihrádečného). - Oběžník z 9. 5. 1941 (2)
530/ Záležitosti vystěhovalců z vyklizeného vojenského
prostoru na Vyškovsku. - Dopis ministra vnitra gen. Ježka z
12. 5. 1941 (2)
534/ Odměna učitelům kursů němčiny pro zaměstnance politické
správy. - Výnso z 6. 5. 1941 (1)
537/ Cestovní deník Karla Volkmanna, uč. adjunkta z
Litovle-předložení. - Výnos z 9. 5. 1941 (1)
538/ Zastavení autobusové dopravy na trati Litovel-Loštice. Přípis ředitelství drah Olomouc z 4. 6. 1941 (7)
540/ Myslivecké dohlédací okresy a jejich stanovení. Oběžník z 13. 5. 1941 (2)
544/ Zjišťování statistických dat. - Oběžník z 16. 5. 1941,
zpráva přiložena (2)
555/ Zrušení osvobození od poštovného (placení
přihrádečného). - Výnos z 15. 5. 1941 (1)
559/ Přeložení svátků Nanebevstoupení Páně a Božího Těla. Oběžník z 20. 5. 1941 (1)
561/ Stížnost chovanců sociálně-výchovného ústavu v Bílsku. Četnická relace OČV Litovel z 9. 6. 1941 (6)
562/ Obsazení místa starosty v Nákle, trestní řízení pro
předražování trávy. - Četnická relace stanice Unčovice z 21.
5. 1941 (3)
563/ Informace k žádosti ředitelství lesů královské kanonie
premonstrátů na Strahově o přidělení lesního odborníka. Oběžník z 20. 5. 1941, negativní zpráva (1)
567/ Zaslání tiskopisů "Příkaz k úřední cestě". Oběžník z 22.
5. 1941 (1)
570/ Náhrada výloh pro Ladislava Poliána, vrch. aktuárského
tajemníka z Litovle. Zpráva z 27. 5. 1941 (1)
571/ Úprava činnosti úředních veterinářů. - Oběžník z 21. 5.
1941 (1)
572/ Služební cesty dle vládního nařízení č. 379/40. Oběžník
z 21. 5. 1941 (1)
578/ Zjištění protektorátních příslušníků, kteří po zřízení
Protektorátu odcestovali ilegálně do ciziny a později se zase
vrátili. Oběžník z 27. 5. 1941 (3)
587/ Pochvala bezpečnostním orgánům Protektorátu za vzornou
službu při průjezdu německých vojsk. Oběžník z 10. 5. 1941
(2)
593/ Odstoupení částí obcí sudetskému území. Zpráva z 31. 5.
Strana 228/606
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1941 (3)
597/ Seznam obcí, které mají jen německý jednací jazyk. Oběžník z 28. 5. 1941 (8)
600/ Skácení lípy Svobody v Konici členy Hitlerjugend dne 1.
6. 1941. - Četnická relace OČV Litovel z 1. 6. 1941 (9)
604/ Poškození květinového záhonu s hákovým křížem v Litovli.
- Četnická relace stanice Litovel z 28. 5. 1941 (10)
607/ Inkamerace okresních silnic (přesuny okresních cestářů).
- Oběžník z 29. 5. 1941 (1)
608/ Vysvětlení, proč nebylo podáno hlášení Oberlandratu
Olomouc o výtržnostech Hitlerjugend v Konici. - Zpráva z 5.
6. 1941 (6)
609/ Závady v označení nápisů a ukazatelů v Nákle. Zpráva z
7. 6. 1941 (3)
625/ Hlášení, že v okrese se nevyskytují žádní spiritisté ani
"Wahrsager" (hlasatelé slova Božího? - pozn. archiv.). Zpráva z 7. 6. 1941 (1)
633/ Doporučení souboru platných zákonů a nařízení v oboru
práva spolkového a shromažďovacího. Oběžník z 5. 6. 1941 (1)
640/ Potírání řetězového a pokoutního obchodu. Četnická
relace OČV Litovel z 12. 6. 1941 (3)
643/ Odměny protektorátním úředníkům za výkon funkce vládních
komisařů. Oběžník z 6. 6. 1941 (2)
653/ Podloudný obchod (obchod pod rukou). - Oběžník MV z 9.
6. 1941, zpráva přiložena (2)
659/ Vládní nařízení o úpravě poměrů v českém tisku (vydávání
a změny ve vydávání časopisů). Oběžník MV z 3. 6. 1941 (2)
663/ Přidělení úředníků pro účetní a administrativní službu
na odborných hospodářských školách. Oběžník z 11. 6. 1941 (1)
668/ Fotografická soutěž spolku "Radost ze života" v Brně. Oběžník z 5. 6. 1941 (3)
672/ Citování nebo odvolání se na nařízení, pokyny nebo přání
říšského protektora. Oběžník z 12. 6. 1941 (1)
674/ Pátrání po Zdeňku Hanušovi, aktuárském adjunktu ze
Slaného. - Oběžník z 12. 6. 1941, negativní zpráva (2)
686/ Nálada obyvatelstva nepřátelská německému vojsku. Oběžník z 20. 6. 1941, negativní zpráva (1)
687/ Organizace hospodářsko-technické služby u politických
úřadů. - Oběžník z 16. 6. 1941, připojena zpráva o současném
stavu (4)
703/ Sbírka pro Německý Červený kříž. - Oběžník z 23. 6. 1941
(12)
709/ Připevnění výstražných silničních praporků neznámými
pachateli. - Četnická relace stanice Cholina z 23. 6. 1941
(6)
713/ Posudek k žádosti Františka Zatloukala, cestáře z
Litovle, o přijetí do pomocné kancelářské služby. - Zpráva z
27. 6. 1941 (2)
715/ Postup Bohuslava Kotnaře, respic. finanč. stráže u OÚ,
do vyšší platové stupnice. Výnos zem. finanč. ředitelství
Brno z 16. 5. 1941 (1)
958/ Posudek na Emilii Neutzmerovou z Litovle k její žádosti
o přijetí do protektorátní služby. - Zpráva z 22. 8. 1941 (3)
1166/ Posudek na Jana Votavu z Loštic. - Zpráva z 11. 10.
1941 (2)
1545/ Žádost o umístění Karla Barona, obecního tajemníka z
Čeladné-k vyjádření. Výnos z 28. 11. 1941 (1)
716/ Poškození buku na květinovém záhoně v Litovli. Četnická
relace stanice Litovel z 28. 6. 1941 (2)
719/ Nošení závadných kravat s nápisem "Vlasti zdar". Oběžník z 24. 6. 1941, negativní četnické relace (12)
720/ Vládní nařízení o zákazu novostaveb (funkce
protektorátních techniků jako poradců úřadů práce). - Oběžník
Strana 229/606
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 65
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
z 26. 6. 1941 (4)
733/ Rozdělení propagandistických letáků. - Oběžník z 28. 6.
1941, výtisk letáku přiložen (2)
737/ Přihláška Jana Gongola z Loštic o příspěvek na úhradu
stěhovacích výloh. Výnos z 24. 6. 1941 (2)
764/ Dotaz po majetkových poměrech Adolfa Veisera z Pateřína.
- Přípis rozhodčího soudu pro nemocen. pojištění veřej.
zaměstnanců z 4. 7. 1941 (2)
1457/ Úhrada odškodného pro Františka Škrabala, vrch.
kancelář. oficianta v Litovli. Zpráva z 6. 8. 1941 (6)
1600/ Hlášení o nemoci Františka Kubelky, akt. adjunkta z
Loštic. Zpráva MÚ Loštice z 6. 12. 1941 (3)
1610/ Výplata pracovních příjmů Josefa Mikeše, okresního
cestmistra v Litovli. Zpráva z 15. 12. 1941 (37)
738/ Oslavy svátku Mistra Jana Husa. - Oběžník MV z 30. 6.
1941, negativní četnické relace (13)
755/ Vyjádření o charakteru a schopnostech tajemníků
Národního souručenství. - Přípis generálního sekretariátu
Národního souručenství z 5. 7. 1941, negativní zpráva (2)
758/ Odměny zaměstnancům OÚ za mimořádné výkony při agendě
živelního fondu v letech 1939-1940. Oběžník z 5. 7. 1941 (2)
759/ Zákaz nošení stejnokrojových součástek rozpuštěného
spolku "Junák". Oběžník z 9. 7. 1941 (2)
766/ Spolupráce Českomoravských svazů s okresními úřady ve
věcech zásobovacích. - Výnos ministerstva zemědělství z 10.
7. 1941 (3)
771/ Přijetí síly pro právní službu České zemědělské rady. Oběžník z 3. 7. 1941 (1)
776/ Porada okresních hejtmanů na MV v Praze dne 16. 7. 1941.
- Úřední záznam z 14. 7. 1941 (1)
777/ Účast finančních prokuratur při trestním řízení. Oběžník z 9. 7. 1941 (4)
779/ Seznam úředníků okresního úřadu, členů okresního výboru
a okresního zastupitelstva. Zpráva z 15. 7. 1941 (2)
782/ Výzvědná služba použitím poštovních holubů. Přípis
Oberlandrata Olomouc z 15. 7. 1941 (1)
783/ Fotografické snímky památek lidového umění. Fonogram ZÚ
z 13. 7. 1941 (2)
790/ Zatčení Josefa Nemeráda z Polomí Gestapem dne 5. 7.
1941. - Četnická relace stanice Hvozd z 16. 7. 1941 (1)
816/ Zatčení Arnošta Korčáka ze Suchdola Gestapem dne 29. 8.
1941. - Četnická relace stanice Jednov z 31. 8. 1941 (2)
817/ Dovolené dělnictva v době žní. - Oběžník z 14. 7. 1941
(5)
818/ Dočasné uzavření německé obecné školy ve Vranové Lhotě.
- Výnos MŠANO z 16. 7. 1941 (2)
820/ Zatčení veřejných zaměstnanců (dotazy u tajné státní
policie, vrch. zemských radů apod.). Oběžník MV z 16. 7. 1941
(1)
853/ Opatření odborných sil pro Českou zemědělskou radu v
Praze a Českou zemědělskou radu v Brně. Oběžník z 22. 7. 1941
(1)
856/ Přeložení Dr. Miroslava Vlčka, policejního komisaře v
Litovli. - Výnos z 16. 7. 1941 (2)
957/ Souhlas s přemístěním četnic. strážmistra Jana Nestroje.
- Zpráva z 21. 8. 1941 (2)
1294/ Přemístění Leopolda Flodra, neuniform. policejního
strážníka z Litovle. Výnos z 9. 6. 1941 (3)
1295/ Přeložení Viléma Šimbery, neuniformovaného policejního
strážníka z Litovle. Výnos z 9. 6. 1941 (4)
1296/ Přeložení Josefa Hořínka, neuniformovaného policejního
strážníka z Litovle. Výnos z 22. 10. 1941 (3)
1336/ Souhlas s návrhem na povýšení četnic. praporčíka Jana
Strana 230/606
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
Dočkala z Přemyslovic. Zpráva z 30. 10. 1941 (2)
1337/ Souhlas s povýšením četnic. praporčíka Josefa Kunerta z
Mladče. Zpráva z 30. 10. 1941 (2)
1338/ Souhlas s povýšením četnic. praporčíka Antonína Švába z
Bouzova. Zpráva z 30. 10. 1941 (2)
1386/ Přeložení Josefa Nováčka, neuniformovaného policejního
strážníka z Litovle. Výnos z 1. 11. 1941 (2)
1387/ Přeložení Karla Koláře, neuniformovaného policejního
strážníka z Litovle. Výnos z 1. 11. 1941 (2)
1513/ Přeložení Tomáše Matušky, neuniformovaného policejního
strážníka z Litovle. Výnos z 19. 11. 1941 (7)
859/ Příspěvek na obnovu stejnokroje pro Dr. Josefa Rýpara,
komisaře politické správy. Zpráva z 25. 7. 1941 (1)
860/ Návrh na systemizaci služebních míst na četnických
stanicích. - Zpráva z 26. 7. 1941 (1)
863/ Užívání pojmu "Vůdce" v české řeči. - Oběžník MV z 22.
7. 1941 (2)
865/ Seznam zaměstnanců s vyšším předběžným vzděláním, než je
zapotřebí pro kategorii, v níž jsou zařazeni. - Oběžník z 14.
7. 1941 (2)
867/ Najímání budov a místností pro protektorátní úřady,
podniky a fondy. Oběžník z 30. 6. 1941 (2)
868/ Dovolené zaměstnancům na žně. - Oběžník z 24. 7. 1941
(2)
874/ Doručování vyřízení osobám české národnosti
prostřednictvím německých úřadů. Oběžník z 24. 7. 1941 (1)
878/ Oznámení zrušení OÚ v Moravské Ostravě. Oběžník z 26. 7.
1941 (1)
880/ Doplnění stavu policejních důstojníků. Výnos z 2. 7.
1941 (6)
886/ Žádost Richarda Dorazila, kancelářského oficianta z
Litovle, o převod do MV-vyjádření. Výnos z 29. 7. 1941 (2)
928/ Převod do oboru MV Jiřího Handla, kanc. oficianta
ministerstva obchodu. Výnos z 2. 8. 1941 (1)
960/ Přeložení Vojtěcha Rouše, aktuárského tajemníka z
Litovle, k OÚ Olomouc. Výnos z 16. 8. 1941 (2)
1073/ Vyjádření k žádosti Emilie Neutznerové o přijetí do
protektorátní služby. Výnos z 8. 9. 1941 (1)
1168/ Přeložení Adolfa Karšulína, kancel. pomocníka z
Litovle. Výnos z 4. 10. 1941 (3)
1652/ Žádost o místo u zdejšího OÚ. - Dopis Heleny Sedlářové
z Litovle z 18. 12. 1941 (9)
1708/ Žádost o přijetí do služeb zdejšího OÚ. Dopis Radislava
Webera z Litovle z 30. 12. 1941 (2)
897/ Fonogram Warnzentrale z 4. 8. 1941 (utržený uzávěrový
balon). - Úřední záznam z 3. 8. 1941 (1)
898/ Uprchnutí dvou anglických zajatců. - Četnická relace
stanice u Oberlandrata v Olomouci z 4. 8. 1941 (2)
902/ Pracovní knížky - přikazování protektorátních
zaměstnanců okresním i jiným nemocenským pojišťovnám. Oběžník MV z 31. 7. 1941 (5)
907/ Provádění staveb německých škol a německých žákovských
domovů. - Oběžník z 1. 8. 1941 (1)
912/ Jazyková úprava úředních tiskopisů. - Oběžník MV z 1. 8.
1941, četnické relace přiloženy (83)
921/ Udání na Aloise Stejskala z Litovle pro výroky
nepřátelské Říši. - Četnická relace stanice Litovle z 8. 8.
1941 (1)
922/ Zákaz uveřejňování statistických dat. - Oběžník z 1. 8.
1941 (3)
923/ Odvedení zbraní neuniformovaných civilních strážníků. Výnos z 27. 2. 1941 a zpráva z 9. 8. 1941 (13)
926/ Nepřípustnost odvolávání se v záporných rozhodnutích na
Strana 231/606
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
úřad Oberlandrata. - Přípis Oberlandrata Olomouc z 9. 8. 1941
(2)
932/ Nález ostrých nábojů a granátu v Runářově. Četnická
relace stanice Konice z 9. 8. 1941 (1)
936/ Spínací stanice Středomoravských elektráren, a.s. v
Mladči. - Přípis Středomoravských elektráren, a.s. Přerov z
16. 8. 1941 (9)
959/ Úprava dovolených policejních strážních sborů v r. 1941.
- Oběžník z 20. 8. 1941 (2)
963/ Plakáty o odsouzení Osvalda Stratila z Lubné u
Kroměříže. - Fonogram ZÚ z 22. 8. 1941 (1)
974/ Účinnost povýšení zaměstnanců, která se provádějí na
podnět říšského protektora. Oběžník MV z 22. 8. 1941 (2)
976/ Udání na Richarda Huláka z Loštic pro demonstrativní
chování v hostinci. - Četnická relace stanice Loštice z 23.
8. 1941 (1)
981/ Zákaz rozšiřování písně "Hoši od Zborova" od Karla
Hašlera. - Oběžník z 21. 8. 1941 (1)
984/ Přechod neznámých zajatců u Senice na Hané. Četnická
relace stanice Cholina z 27. 8. 1941 (2)
989/ Oběžníky všeobecné povahy (předkládání vrchním zemským
radům). - Oběžník z 7. 8. 1941 (3)
996/ Porada okresních hejtmanů o stíhání přestupků ve věcech
zásobovacích a cenových. Oběžník z 2. 9. 1941 (1)
1003/ Neplnění povinných dodávek jatečného dobytka okresem
Litovel. - Výnos MV z 4. 9. 1941 (2)
1006/ Zabavení časopisu "Arijský boj". - Negativní četnická
relace stanice Loštice z 8. 9. 1941 (3)
1007/ Povinné dodávky dobytka. - Přípis Oberlandrata Olomouc
z 4. 9. 1941 (2)
1009/ Zákaz rozšiřování tiskopisů ohrožujících mládež. Oběžník MV z 4. 9. 1941 (3)
1012/ Zatčení Polykarpa Zatloukala a Františka Trundy ze
Suchdola Gestapem 3. 9. 1941. - Četnická relace stanice
Jednov z 5. 9. 1941 (7)
1024/ Žádost o přidělení úředníka vyšší pomocné správní
služby. - Zpráva z 10. 9. 1941 (1)
1026/ Povolení k vylepování plakátu Národního souručenství. Oběžník z 10. 9. 1941 (2)
1030/ Policejní opatření k výročí úmrtí T.G. Masaryka. Fonogram ZÜ z 11. 9. 1941 (3)
1037/ Pracovní schůze zástupců politické správy. Oběžník MV z
6. 9. 1941 (7)
1038/ Doporučení odborné literatury. - Oběžník z 8. 9. 1941
(2)
1042/ Prosba Jindřišky Korčákové ze Suchdola o podporu na
výživu v důsledku uvěznění jejího manžela. - Četnická relace
stanice Jednov z 12. 9. 1941 (5)
1050/ Hospodářsko-technická služba u politických úřadů v zemi
Moravské - směrnice. Oběžník z 13. 9. 1941 (2)
1057/ Nařízení k odstraňování protiněmeckých nápisů
židovskými skupinami pod dozorem policejních orgánů. Oběžník z 19. 9. 1941 (2)
1060/ Pořádání svatováclavských oslav v r. 1941. Oběžník MV z
17. 9. 1941 (31)
1061/ Zavedení statkového archu a statkového výkazu. Oběžník z 19. 9. 1941 (2)
1062/ Poškození hadice vlakové brzdy v Července neznámým
pachatelem dne 19. 9. 1941. - Četnická relace stanice Litovel
z 21. 9. 1941 (4)
1063/ Zřízení referátu IV/9 b. - Oběžník z 15. 9. 1941 (1)
1067/ Poškození vlakových brzd v Července neznámým pachatelem
dne 24. 12. 1941 (4)
Strana 232/606
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
1941
karton 66
karton 66
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
1069/ Zásobování úřadů a útvarů MV palivem v roce 1941-1942.
- Oběžník z 10. 9. 1941 (1)
1082/ Hospodářsko-technická služba u politických úřadů
(přeškolovací kursy). Oběžník z 19. 9. 1941 (1)
1092/ Vyhláška o výbuchu v hotelu Lamplota v Letovicích. Zpráva z 26. 9. 1941, plakát s vyhláškou přiložen (3)
1093/ Nouzové přistání říšskoněmeckého letadla v prostoru
obce Jednov. - Četnická relace stanice Jednov z 25. 9. 1941
(1)
1105/ Poskytnutí záloh protektorátním zaměstnancům na
opatření brambor na zásobovací období 1941-1942. - Oběžník MV
z 27. 9. 1941 (5)
1107/ Výkon trestů uložených německými soudy protektorátním
příslušníkům. Oběžník MV z 14. 8. 1941 (1)
1118/ Příkaz k zabavení obrázkového týdeníku "Letem světem".
- Úřední záznam z 4. 10. 1941 (1)
1121/ Zákaz veřejného provozování a rozšiřování židovské
hudby. - Oběžník z 27. 9. 1941 (3)
1123/ Příkaz k zvýšenému střežení železničních objektů. Fonogram ZÚ z 4. 10. 1941 (1)
1139/ Poškození brzdové hadice železničního nákladního vozu v
Moravičanech dne 1. 10. 1941. Četnická relace stanice
Loštice z 2. 10. 1941 (1)
1148/ Poznávací značky některých motorových vozidel. Oběžník
MV z 3. 10. 1941 (2)
1149/ Umístění a jiné zaopatření zaměstnanců vojenské správy
a délesloužících. Oběžník z 1. 10. 1941 (1)
1151/ Porada Oberlandrata Hradec Králové s okresními hejtmany
v Hradci Králové dne 22. 4. 1941. Oběžník z 11. 8. 1941 (2)
1154/ Zatčení Jana Dvořáka z Choliny Gestapem. Četnická
relace stanice Cholina z 5. 10. 1941 (2)
1159/ Povolení odškodného pro vedení dvojí domácnosti na dobu
delší než 6 měsíců. Oběžník MV z 27. 9. 1941 (3)
1162/ Plakáty a letáky proti podloudnému obchodu. Oběžník MV
z 8. 10. 1941 (2)
1167/ Doporučení odborné literatury. - Oběžník z 4. 10. 1941
(1)
1172/ Zatčení Josefa Jemelky, řídícího učitele ze Suchdola,
Gestapem dne 9. 10. 1941. - Četnická relace stanice Jednov z
9. 10. 1941 (1)
1177/ Nedostatečné plnění povinných dodávek jatečného
dobytka. - Výnos MV z 9. 10. 1941 (3)
1178/ Služební příjmy německých protektorátních zaměstnanců.
- Výnos z 7. 10. 1941 (2)
1187/ Opatření proti sabotážím v oboru telekomunikačního
provozu. - Přípis telegrafního stavebního úřadu v Olomouci z
11. 10. 1941 (5)
1190/ Úřední titul říšského protektora Reinharda Heydricha. Oběžník z 10. 10. 1941 (1)
1191/ Doručování správních vyřízení. - Oběžník z 3. 10. 1941
(2)
1192/ Služební příjmy německých protektorátních zaměstnanců
(učitel Rudolf Dvíže). Výnos z 10. 10. 1941 (2)
1208/ Zostření dozoru na vyživovací a zásobovací agendu. Oběžník MV z 15. 10. 1941 (1)
1211/ Přísné stíhání neoprávněného vkročení do železničního
obvodu. - Oběžník MV z 14. 10. 1941 (4)
1216/ Prohlídka německých veřejných knihoven, německých
nakladatelství a knihkupectví protektorátními úřady. Oběžník
MV z 1. 9. 1941 (1)
1229/ Poskytnutí záloh protektorátním zaměstnancům na
opatření brambor na zásobovací období 1941-1942. - Oběžník z
13. 10. 1941 (1)
Strana 233/606
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
1230/ Zrušení osvobození od poštovného. - Oběžník z 13. 10.
1941 (7)
1238/ Paušální náhrada za krátkodobé úřední cesty. Oběžník MV
z 14. 10. 1941 (8)
1240/ Prováděcí pokyny k vlád. nař. o právním postavení židů
ve veřejném životě. - Oběžník zem. finanč. ředitelství Brno z
16. 10. 1941 (1)
1242/ Zpráva o stavu policie v obcích, které mají 5000 a více
obyvatel. - Fonogram ZÚ z 18. 10. 1941 (1)
1244/ Zrušení přechodného zákazu topení. - Oběžník MV z 17.
10. 1941 (2)
1245/ Cestovní výlohy komisí pro odvoz dříví. Oběžník z 14.
10. 1941 (1)
1251/ Doplnění kategorie gážistů neuniformovaného policejního
strážního sboru. Výnos z 17. 10. 1941 (2)
1254/ Provádění spisové rozluky s Maďarskem. - Oběžník z 14.
10. 1941, negativní zpráva (4)
1274/ Poměr státní tajné policie (Gestapo) k okresním úřadům.
- Oběžník z 21. 10. 1941 (1)
1275/ Ocelové skříňky pro kartotéky motorových vozidel a
řidičů u okresních úřadů. Oběžník MV z 20. 10. 1941 (2)
1291/ Nález písku v ložiskách železničních vagonů v Litovli.
- Četnická relace stanice Litovel z 24. 10. 1941 (5)
1305/ Písemný styk s úřady práce a jejich pobočkami po
jazykové stránce. Oběžník MV z 18. 10. 1941 (2)
1316/ Národně socialistická česká dělnická a rolnická strana
- ilegální tiskovina. Oběžník z 22. 10. 1941 (2)
1319/ Podezřelý požár na elektrickém vedení. - Fonogram
Warnzentrale Brno z 28. 10. 1941 (1)
1321/ Závady při vnějším označování (odstraňování pomníků
T.G. Masaryka, legionářských obrazů, odznaků a pamětních
desek). - Oběžníky, zprávy, četnické relace z obcí okresu
1940 až 1941 (172)
1358/ Bezpečnostní opatření k svátku Všech Svatých. - Oběžník
z 31. 10. 1941 (1)
1360/ Úprava služebního a platového poměru smluvních
zaměstnanců politické správy. Výnos z 31. 10. 1941 (3)
1373/ Pozvání k služební poradě. - Přípis Oberlandrata
Olomouc z 3. 11. 1941 (1)
1382/ Oficielní hostiny a oficielní slavnosti. Oběžník MV z
31. 10. 1941 (1)
1384/ Vybavení hospodářsko-technické služby u politických
úřadů motorovými vozidly. Oběžník z 1. 11. 1941 (5)
1385/ Provolání protektorátní vlády nadepsané "Čeští
spoluobčané". - Úřední záznam z 5. 11. 1941, plakát s
provoláním přiložen (6)
1388/ Použití úředníků služby pastvinářsko-lukařské, rybářské
a pro chov drobných hospodářských zvířat. - Oběžník z 1. 11.
1941 (4)
1394/ Poškození brzdové hadice u železničního vagonu v
Července. - Četnická relace stanice Litovel z 6. 11. 1941 (7)
1396/ Výzva k veřejným zaměstnancům Protektorátu Čechy a
Morava. - Oběžník MV z 4. 11. 1941 (2)
1416/ Převedení zaměstnanců z jiných oborů protektorátní
správy pro půdní zkušebny a zemědělské výzkumnictví. Oběžník
z 31. 10. 1941 (3)
1418/ Znalost němčiny u veřejných zaměstnanců autonomní
protektorátní správy-resort ministerstva zemědělství. Oběžník
z 10. 11. 1941 (8)
1420/ Dohoda mezi Německem a Protektorátem ze dne 4. 10. 1941
o státním majetku a vnitřním státním dluhu býv.
Československé republiky. - Oběžník z 6. 11. 1941 (7)
1427/ Dohled na výkon hospodářské kontroly. Oběžník MV z 22.
Strana 234/606
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
10. 1941 (3)
1430/ Oznamovací povinnost a schvalování statistických
šetření. - Oběžník z 4. 11. 1941 (6)
1435/ Postup při nálezech předmětů tajné povahy. Oběžník MV z
8. 11. 1941 (2)
1437/ Personální změny u ZÚ v Brně. - Oběžník z 8. 11. 1941
(1)
1438/ Znalost němčiny u veřejných zaměstnanců autonomní
správy. - Oběžník z 7. 11. 1941 (1)
1461/ Pátrání po parašutistech. - Oběžník z 7. 11. 1941 (1)
1462/ Znalost němčiny u veřejných zaměstnanců státní správy.
- Oběžník z 14. 11. 1941, zpráva připojena (11)
1474/ Srážka dvou nákladních vlaků v Července. Četnická
relace stanice Litovel z 21. 11. 1941 (3)
1490/ Znalost němčiny u veřejných zaměstnanců autonomní
protektorátní správy. - Výnos min. sociální a zdravotní
správy z 6. 11. 1941 (4)
1492/ Personální změny v ministerstvu zemědělství. - Oběžník
z 6. 11. 1941 (3)
1523/ Spolupráce úřadů v cenové a zásobovací službě. - Úřední
záznam z 24. 11. 1941 (4)
1525/ Hlášení o radiovém přijímači na četnické stanici v
Konici. - Četnická relace stanice Konice z 10. 12. 1941 (1)
1527/ Příslušnost veřejných zaměstnanců k lóžím svobodných
zednářů. - Oběžník z 24. 11. 1941, negativní zpráva (9)
1528/ Převedení administrativních úředníků do resortu
ministerstva obchodu. Oběžník z 7. 11. 1941 (2)
1532/ Stanovení návštěvních hodin pro židy u úřadů. Oběžník
MV z 25. 11. 1941 (5)
1541/ Znalost němčiny u veřejných zaměstnanců protektorátní
správy. - Oběžník z 28. 11. 1941 (4)
1553/ Trestní řízení proti Adolfu Škrabalovi, řídícímu
učiteli z Nasobůrek, pro nepřístojné chování. - Zpráva OŠV
Litovel z 14. 11. 1941 (13)
1564/ Přidělení zdravotních referentů k politickým úřadům
jako decernentů. Oběžník z 20. 11. 1941 (1)
1577/ Požadavek, aby přípisy ministerstva zemědělství byly
opatřeny také českým zněním. Zpráva z 8. 12. 1941 (1)
1586/ Zákaz prodeje gramofonové desky "Plavé dámy". Oběžník
MV z 5. 12. 1941 (2)
1591/ Příslušnost veřejných zaměstnanců k zednářským lóžím. Oběžník z 9. 12. 1941 (2)
1596/ Služební příjmy německých protektorátních zaměstnanců.
- Výnos z 6. 12. 1941 (1)
1611/ Informační zkoušky kancelářských pomocníků. Oběžník z
6. 12. 1941 (6)
1613/ Zeměpisný a politický přehled okresu ze dne 7. 2. 1941
(49)
1646/ Znalost němčiny u veřejných zaměstnanců protektorátní
správy. - Výnos min. sociální a zdravotní zprávy z 16. 12.
1941 (1)
1671/ Kontroly žní obilí. - Výnos MV z 15. 12. 1941 (6)
1672/ Děkovný dopis Českomoravského svazu pro mléko a tuky z
20. 12. 1941 (1)
1688/ Děkovný dopis Ústředí moravských obcí a měst v Brně z
23. 12. 1941 (1)
1689/ Služba o vánočních svátcích - směrnice. Oběžník MV z
23. 12. 1941 (3)
1690/ Rozšiřování nepřátelských letáků v Litovli. Četnická
relace stanice Litovel z 23. 11. 1941 (1)
14/ Řízení vyživovací, zaopatřovací a cenové služby. - Výnos
z 2. 1. 1942 (1)
21/ Žádost o místo u zdejšího OÚ. - Dopis Radomíra Chrudiny z
Strana 235/606
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
1941
karton 66
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
1941
karton 66
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1941
karton 66
1942
karton 67
1942
karton 67
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
Litovle z 5. 1. 1942 (4)
31/ Žádost o přijetí do služeb zdejšího OÚ. Dopis Růženy
Helekalové z Litovle z 6. 1. 1942 (2)
46/ Žádost o přijetí do služeb zdejšího OÚ. Dopis Jaroslava
Kopřivy z Litovle z 10. 1. 1942 (2)
75/ Žádost o přijetí do služeb zdejšího OÚ. Dopis Jana
Maulera z Litovle z 16. 1. 1942 (2)
107/ Žádost o přijetí do služeb zdejšího OÚ. Dopis Josefa
Klose z 25. 1. 1942 (4)
191/ Žádost o přijetí do služeb zdejšího OÚ. Dopis Otto
Kalvody z Olešnice z 15. 2. 1942 (1)
302/ Žádost o přijetí do služeb zdejšího OÚ. Dopis Jindřicha
Voráče z Litovle z 24. 3. 1942 (2)
344/ Žádost o přijetí do služeb zdejšího OÚ. Dopis Miloše
Pavelky z Litovle z 6. 4. 1942 (1)
36/ Personální stav policejního strážního sboru. Oběžník z 6.
1. 1942 (2)
37/ Doplnění počtu obcí, které mají německé úřadování. Oběžník z 5. 1. 1942 (1)
42/ Nepřítomnost ve službě Rudolfa Oliveria, kancelářského
pomocníka z Prahy. - Oběžník z 6. 1. 1942, negativní zpráva
(2)
79/ Představení něm. důstojníků vládní a obecní policie na
Moravě generálporučíku Riegemu v Brně dne 20. 1. 1942. Oběžník z 17. 1. 1942 (1)
82/ Plakáty s prohlášením nové protektorátní vlády. Fonogram ZÚ z 20. 1. 1942, výtisk plakátu připojen (3)
94/ Životopis Josefa Eisenmaiera, majitele papírny v Litovli.
- Zpráva z 23. 1. 1942 (2)
604/ Vyplácení podpory pro rodinu Josefa Mrňky ze Střeně. Přípis policejního ředitelství v Brně z 8. 6. 1942 (9)
121/ Odběr časopisu "Bezpečnostní služba" na rok 1942. Oběžník z 27. 1. 1942 (5)
123/ Oznámení o nezvěstných osobách. - Oběžník z 27. 1. 1942
(3)
151/ Zaslání kvalifikačního výkazu a tabulky Josefa Nováčka,
policejního agenta z Olomouce. Přípis policejního ředitelství
Olomouc z 5. 2. 1942 (1)
152/ Zaslání kvalifikačního výkazu a tabulky Karla Koláře,
policejního strážníka z Olomouce. Přípis policejního
ředitelství Olomouc z 5. 2. 1942 (1)
153/ Pensionování a propuštění zaměstnanců německé státní
příslušnosti. Oběžník MV z 3. 2. 1942 (6)
159/ Kvalifikační zkoušky příslušníků neuniformovaného
policejního strážního sboru. - Přípis policejního ředitelství
Brno z 5. 2. 1942 (2)
160/ Předložení kvalifikační tabulky Tomáše Matušky,
neuniform. strážníka z Litovle. Zpráva z 11. 2. 1942 (1)
171/ Poděkování za konání jazykových kursů pro učitelstvo. Přípis ředitelství reálného gymnasia Litovel z 13. 2. 1942
(1)
172/ Souhlas s přemístěním četnic. št. strážm. Josefa Klubala
z Litovle. Zpráva z 13. 2. 1942 (1)
762/ Souhlas s přemístěním Rudolfa Čemerky, četnic. vrch.
strážm. ze Střelic. Zpráva z 10. 9. 1942 (1)
878/ Dobrozdání na Vojtěcha Urbánka, velitele četnické
stanice ve Hvozdě. Zpráva z 28. 10. 1942 (1)
174/ Předložení průkazu o státní příslušnosti německými
zaměstnanci Protektorátu. Oběžníkz 12. 2. 1942 (4)
197/ Zatčení Stanislava Korhoně a Ignáce Dostála z Dubčan
Gestapem dne 19. 2. 1942. - Četnická relace stanice Cholina z
20. 2. 1942 (2)
215/ Zaslání kvalifikačních tabulek za r. 1940. Zpráva z 2.
Strana 236/606
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
3. 1942 (1)
216/ Opatření proti rozšiřování závadných letáků a tiskovin.
- Oběžník z 24. 2. 1942 (6)
221/ Vyslýchání příslušníků bývalé politické a
státně-policejní služby a příslušníků četnictva služebnami
Gestapa. Oběžník MV z 19. 2. 1942 (5)
225/ Vládní usnesení o jednorázovém mimořádném příspěvku
protektorátním a jiným veřejným zaměstnancům. - Oběžník MV z
25. 2. 1942 (2)
240/ Oslavy 3. výročí Protektorátu Čechy a Morava. Fonogram
ZÚ z 7. 3. 1942 (1)
242/ Zajištění mobilizačních podkladů. - Přípis Oberlandrata
Olomouc z 5. 3. 1942, četnické relace připojeny (73)
251/ Výcvik úřednických čekatelů německé státní příslušnosti.
- Oběžník MV z 6. 3. 1942 (13)
269/ Určení kvalifikace okresních škol. inspektorů pro rok
1941. - Oběžník zem. škol. rady Brno z 10. 3. 1942 (1)
273/ Dotace pro telegrafní poplatky a služební známky. Výnos z 11. 3. 1942 (1)
274/ Zřízení vojenského cvičiště u Benešova. Oběžník MV z 12.
3. 1942 (4)
277/ Policejní nařízení o označování židů. - Oběžník MV z 14.
3. 1942 (8)
283/ Dozor nad českými středními školami. - Oběžník z 12. 3.
1942 (2)
288/ Refundace stěhovacích výloh okresního hejtmana. - Zpráva
z 19. 3. 1942 (3)
293/ Zvýšení služného Antonínu Buzkovi, respicientu finanční
stráže v Litovli. - Výnos zem. finanč. ředitelství v Brně z
2. 3. 1942 (1)
299/ Přeložení Vojtěcha Andreáše, kancelář. oficianta z
Litovle. - Přípis výzkumné stanice zemědělství v Olomouci z
20. 3. 1942 (4)
389/ Návrh na zápočet aspirantské služby Karla Kozáka a Pavla
Veselého z Litovle. Výnos z 16. 4. 1942 (1)
465/ Přeložení MVDr. Rudolfa Konečného, veterinárního
komisaře z Litovle. Výnos z 19. 5. 1942 (2)
479/ Přeložení Antonína Poláčka, vrch. kanc. oficianta z
Litovle. Výnos z 22. 5. 1942 (2)
543/ Odškodnění výdajů pro Vojtěcha Andreáše, kancelářského
oficianta z Litovle. Výnos z 3. 6. 1942 (2)
559/ Určení Eduarda Jílka, kancelář. pomocníka OÚ, na práci v
Německu. Výnos z 10. 6. 1942 (4)
724/ Náhrada stěhovacích výloh a odlučného okresnímu
hejtmanovi Friedrichu Jahnovi. Výnos z 4. 8. 1942 (9)
806/ Přeložení Vojtěcha Šedivého, zemědělského adjunkta z
Litovle. Výnos z 10. 9. 1942 (2)
950/ Přeložení Rudolfa Vodičky, kancelářského pomocníka z
Litovle. Výnos z 17. 11. 1942 (3)
958/ Onemocnění Josefa Hrabčíka, vrch. kanc. oficianta OÚ. Přípis ředitelství zem. ústavů v Olomouci z 3. 12. 1942 (4)
975/ Přeložení Františka Blaťáka, kancelář. pomocníka z
Litovle. Výnos z 30. 11. 1942 (3)
976/ Přeložení Josefa Příkopy, kancelářského pomocníka u OÚ.
- Výnos z 30. 11. 1942 (2)
981/ Přeložení Václava Rumlera, účetního adjunkta OÚ. Zpráva z 3. 12. 1942 (2)
991/ Přeložení Františka Foltýnka, aktuárského adjunkta u OÚ.
Výnos z 7. 11. 1942 (2)
1019/ Přeložení Václava Rumlera, účetního adjunkta u OÚ. Výnos z 5. 12. 1942 (1)
1020/ Přeložení Františka Foltýnka, aktuár. adjunkta u OÚ. Výnos z 5. 12. 1942 (1)
Strana 237/606
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
1059/ Zvýšení platu Rudolfu Vodičkovi, kancel. pomocníku OÚ.
- Zpráva z 5. 1. 1943 (1)
297/ Výkazy uniformované vládní policie. - Oběžník z 21. 2.
1942 (10)
301/ Zřízení samostatného referátu pro veřejné dodávky a
práce v zemi Moravské. Oběžník z 18. 3. 1942 (3)
312/ Opatření k zamezení demonstrativních pohřbů. Oběžník z
21. 3. 1942 (2)
321/ Stížnosti na vyšetřovací metody ing. Hrycenka při
povinných dodávkách dobytka. Zpráva z 3. 4. 1942 (4)
323/ Návrh na převod úředníků OÚ do soukromých služeb. Zpráva z 31. 3. 1942 (1)
325/ Zaměstnanci vládní policie německé příslušnosti a české
státní příslušnosti s německými manželkami. - Oběžník z 30.
3. 1942 (7)
327/ Seznam veškerých objektů, zařízení a podniků důležitých
pro válku. - Výnos z 31. 3. 1942, seznam připojen (2)
329/ Omezení cestovního styku o velikonočních svátcích. Oběžník z 31. 3. 1942 (3)
334/ Užívání jazyků ve styku se služebními místy s agendou
vedenou německy. Oběžník z MV z 31. 3. 1942 (3)
339/ Evidence osobního stavu zaměstnanců veřejné správy. Oběžník z 3. 4. 1942, zprávy z obcí okresu připojeny (129)
353/ Označení veřejných budov písmenem "V". Oběžníky MV z 19.
7. 1941 a ZÚ z 11. 4. 1942, četnické relace připojeny (89)
354/ Nález protiněmeckých letáků v Litovli. Četnická relace
stanice Litovel z 12. 4. 1942 (1)
365/ Inspekční zpráva o oslavě 3. výročí Protektorátu na
měšťanské škole v Litovli. Zpráva z 5. 5. 1942 (2)
367/ Nález protiněmeckých letáků v Litovli. Četnická relace
stanice Litovel z 15. 4. 1942 (1)
370/ Vlajková výzdoba k narozeninám A. Hitlera. Oběžník MV z
14. 4. 1942 (18)
381/ Zastavení činnosti organizace Vlajka. - Fonogram ZÚ z
18. 4. 1942 (1)
390/ Šetření papírem. - Oběžník z 21. 4. 1942 (3)
394/ Evidence dodávek a prací z ciziny. - Oběžník z 21. 4.
1942 (6)
401/ Požár vagonu nákladního vlaku v Července. Četnická
relace stanice Litovel z 27. 4. 1942 (1)
411/ Rozeslání časopisu "Raumordnung und Raumvorschung". Oběžník z 24. 4. 1942 (3)
422/ Příslušnost veřejných zaměstnanců k zednářským lóžím. Výnos MV z 29. 4. 1942 (44)
429/ Přesídlení protektorátních zaměstnanců do služebního
působiště v Protektorátě. Oběžník z 1. 5. 1942 (9)
434/ Uniformovaný policejní strážní sbor-doplnění stavu. Oběžník z 7. 5. 1942 (10)
436/ Nové rozčlenění presidia ZÚ v Brně. - Oběžník z 7. 5.
1942 (2)
446/ Hlášení o nálezu podezřelých předmětů. - Oběžník MV z 9.
5. 1942 (3)
453/ Pochvala udělená policej. strážníkovi Janu Vondrovi z
Prahy za zadržení tří francouzských zajatců. - Oběžník z 14.
5. 1942 (2)
456/ Obsazení místa v účetní službě u obce Bystřice, okr.
Benešov. - Oběžník z 14. 5. 1942 (1)
458/ Přeložení Petra Plachty, úředníka města Brna. Oběžník z
13. 5. 1942 (1)
470/ Jízdní průkazy protektorátních zaměstnanců (cestovní
styk o svatodušních svátcích). Oběžník MV z 21. 5. 1942 (1)
473/ Pátrání po uprchlých válečných zajatcích. Úřední záznam
z 23. 5. 1942 (2)
Strana 238/606
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
1942
karton 67
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
1942
karton 67
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
484/ Udělení dovolené k jarním pracím Pavlu Doleželovi,
účetnímu adjunktu z Brna. Výnos z 23. 5. 1942 (2)
487/ Nález ručního granátu v Litovli. - Četnická relace
stanice Litovel z 28. 5. 1942 (1)
511/ Střežení důležitých objektů četnictvem a vládní policií.
- Oběžník MV z 26. 5. 1942 (3)
512/ Zastavení pátrání po Ladislavu Staňkovi z Velkého
Meziříčí.