CHORUS Legionella pneumophila IgG

Komentáře

Transkript

CHORUS Legionella pneumophila IgG
CHORUS
Legionella pneumophila IgG
81091
(36 testů)
Výrobce:
DIESSE Diagnostica Senese
Via delle Rose 10
53035 Monteriggioni (Siena) – Itálie
CHORUS Legionella pneumophila IgG
CZ
OBSAH
1
Úvod ................................................................................................................. 3
2
Princip testu ..................................................................................................... 4
3
Složení soupravy ............................................................................................... 4
4
Další potřebné vybavení k provedení testu ....................................................... 5
5
Skladování a stabilita komponent ..................................................................... 6
6
Bezpečnost práce .............................................................................................. 6
7
Technické připomínky ....................................................................................... 7
8
Vzorky a jejich skladování ................................................................................. 7
9
Pracovní postup. ............................................................................................... 8
10 Validita testu .................................................................................................... 8
11 Hodnocení výsledků.......................................................................................... 8
12 Interpretace výsledků ....................................................................................... 9
13 Charakteristika soupravy .................................................................................. 9
14 Literatura........................................................................................................ 11
15 Vysvětlení symbolů......................................................................................... 12
2/12
Rif. IO-09/217-C; IFU 81091/MIT – Ed. 26.07.2010
CHORUS Legionella pneumophila IgG
CZ
Kvantitativní stanovení IgG protilátek proti Legionella
pneumophila v lidském séru na přístrojích Chorus/Chorus Trio
pomocí jednorázového testovacího zařízení
1
Úvod
Legionářská nemoc je závažné infekční onemocnění s vysokou mírou úmrtnosti. Jako
legionelózu definujeme všechny formy onemocnění způsobené gramnegativní bakterií
rodu Legionella. Celková míra mortality je 5 až 15 %, nicméně mortalita může
dosáhnout 30 až 50 % u nozokomiálních infekcí a 70 až 80 % u pacientů ve vážném
klinickém stavu a pacientů, u nichž byla léčba nasazena pozdě. Klinicky
nejvýznamnějším rodem je Legionella pneumophila, ačkoliv byly izolovány i druhy jiné.
Nejzávažnější formou legionelové infekce je tzv. legionářská nemoc, pro kterou je
charakteristická akutní pneumonie objevující se 2 až 10 dní po kontaktu s bakterií.
Dalším typickým klinickým obrazem je Pontiac horečka, akutní mimoplicní infekce.
Existují také formy subklinické infekce bez příznaků, které lze detekovat pouze na
základě sérokonverze.
Legionely jsou velmi rozšířené, především tam, kde se vyskytují vodní plochy (jezera,
řeky, termální prameny a obecně vlhké oblasti). Počínaje těmito zdroji mohou
legionely kolonizovat umělé vodní zdroje (městské distribuční systémy pitné vody,
vodní systémy jednotlivých budov, klimatizační zařízení, bazény, fontány atd.), které
pak fungují jako rezervoáry a vektory rozšíření tohoto mikroorganizmu. Mezi rizikovou
skupinu patří starší muži, kteří kouří, konzumují alkohol a jsou postiženi chronickými
onemocněními (obstrukční bronchopulmonární infekce, kardiovaskulární a renální
poruchy, diabetes atd.), a dále lidé se získaným imunodeficitem následkem
imunosupresivní léčby (transplantace orgánu, léčba steroidy a protinádorovými léky
atd.) nebo postižení HIV.
80 % všech případů legionelózy má na svědomí Legionella pneumophila serotyp 1 a
sekonverze se obecně považuje za vysoce prediktivní známku infekce. Pozitivní
serologickou diagnózu Legionella pneumophila na začátku onemocnění je nutné
potvrdit prostřednictvím nárůstu titru protilátek z dalších odběrů, testovaných o 6 až 8
týdnů později. Klinický výzkum totiž ukázal, že se významný nárůst specifických
protilátek se může objevit později a protilátky proti Legionella pneumophila se někdy
objevují také při absenci legionelózy.
Protilátkovou odpovědí na infekci bývá obecně směs protilátek třídy IgA, IgM a IgG.
Detekované IgM mohou sloužit jako podklad diagnózy akutní infekce, i když IgM
mohou přetrvávat i dlouhou dobu po infekci.
3/12
Rif. IO-09/217-C; IFU 81091/MIT – Ed. 26.07.2010
CHORUS Legionella pneumophila IgG
2
CZ
Princip testu
Test je založen na principu ELISA (Enzyme linked Immunosorbent Assay).
Antigen se naváže na pevnou fázi. V průběhu inkubace vzniká vazba mezi specifickými
protilátkami vyšetřovaného séra a imobilizovaným antigenem. Po promytí, která
eliminují nenavázané proteiny, se provádí inkubace s konjugátem. Konjugát je roztok
s obsahem monoklonálních protilátek proti lidskému IgG značených křenovou
peroxidázou. Po další sérii promytí, které odstraní nenavázaný konjugát, se přidá
substrát reagující s peroxidázou. Intenzita modrého zbarvení, které vznikne, je přímo
úměrné koncentraci specifických protilátek přítomných v testovaném lidském séru.
Jednorázový test obsahuje všechny reagencie nutné k provedení testu na přístrojích
Chorus. Výsledky jsou vyjádřeny pomocí INDEXU.
3
Složení soupravy
Souprava umožňuje provést 36 stanovení.
Testovací jednotka
6 × 6 ks
6 samostatných balení po 6 jednotlivých jednorázových
testech
Kalibrátor
1 × 175 µl
Roztok lidského séra o známé koncentraci protilátek,
obsahující Proclin a Gentamicin, v pracovním ředění
Pozitivní kontrola
1 × 425 µl
Roztok lidského séra o známé koncentraci protilátek,
obsahující Proclin a Gentamicin, v pracovním ředění
Pracovní návod
1 ks
Soupravu nechte vytemperovat na laboratorní teplotu a ze samostatných balení
odeberte stanovený počet jednorázových testů pro vlastní analýzu. Zbylé jednorázové
testy vraťte zpět do obalu se sušidlem (silikagel – gel obsahující oxid křemičitý),
vytlačte vzduch a hermeticky uzavřete stisknutím uzávěru. Skladujte při +2 °C až +8 °C.
4/12
Rif. IO-09/217-C; IFU 81091/MIT – Ed. 26.07.2010
CHORUS Legionella pneumophila IgG
CZ
Obrázek 1 Schéma jednorázového testu
Pozice 8
Místo pro štítek s čárovým kódem
Pozice 7
Prázdná pozice
Pozice 6
Mikrotitrační jamka s potaženým antigenem
Antigen Legionella pneumophila serotyp 1 inaktivovaný
formaldehydem
Pozice 5
Nepotažená mikrotitrační jamka
Pozice 4
TMB Substrát
0,35 ml
Tetrametylbenzidin 0,26 mg/ml a 0,01% H2O2 stabilizovaný
v 0,05 mol/l citrátového pufru (pH 3,8)
Pozice 3
Ředicí roztok vzorků
0,35 ml
Proteinový roztok obsahující protilátky proti lidskému IgG,
0,05% fenol, 0,02% Bronidox a indikátor přítomnosti séra
Pozice 2
Konjugát
0,35 ml
Roztok monoklonálních protilátek značených peroxidázou
ve fosfátovém pufru obsahujícím 0,05% fenol a 0,02%Bronidox
Pozice 1
Prázdná jamka
Do této jamky se přidá neředěné vyšetřované sérum
4
Další potřebné vybavení k provedení testu
Tyto reagencie nejsou součástí balení.
Promývací roztok
83606
Čistící roztok 2000
83605
Sanitační roztok
83604
Chorus Negativní kontrola / Ředicí roztok vzorků
83607
Destilovaná nebo deionizovaná voda
Běžné laboratorní sklo: odměrné válce, zkumavky atd.
Mikropipety na přesný odběr 50 až 200 μl roztoku
Jednorázové rukavice
Roztok chlornanu sodného (5 %)
Nádoby na potenciálně infekční materiál
5/12
Rif. IO-09/217-C; IFU 81091/MIT – Ed. 26.07.2010
CHORUS Legionella pneumophila IgG
5
CZ
Skladování a stabilita komponent
Reagencie se musí skladovat při teplotě +2 °C až +8 °C. V případě skladování při
nesprávné teplotě se musí zopakovat kalibrace a validovat test pomocí kontrolního
séra (viz 10, Validita testu).
Datum exspirace je uvedeno na každé komponentě a na štítku soupravy.
Po otevření mají reagencie omezenou stabilitu.
 Jednorázový test – 8 týdnů při teplotě +2 °C až +8 °C
 Pozitivní kontrola – 8 týdnů při teplotě +2 °C až +8 °C
 Kalibrátor – 8 týdnů při teplotě +2 °C až +8 °C
6
Bezpečnost práce
Souprava je určena pouze pro diagnostické účely in vitro.
Tato souprava obsahuje materiály lidského původu, které byly testovány a vykázaly
negativní výsledky při použití metod schválených FDA pro stanovení přítomnosti
HbsAg a anti-HIV-1, anti-HIV-2 a anti-HCV protilátek. Protože však žádný diagnostický
test nemůže poskytnout úplnou záruku, že infekční agens nejsou přítomna, je třeba
s veškerým materiálem lidského původu zacházet tak, jako by byl potenciálně infekční.
Při zacházení s materiálem lidského původu je nutné dodržovat všechny místní
předpisy týkající se bezpečnosti práce.
Likvidace zbytků pro provedení testu
S použitými vzorky sér, kalibrátory, jednorázovými testy je třeba zacházet jako
s potenciálně infekčním materiálem a likvidovat je v souladu s platnou legislativou.
Zdravotní a bezpečnostní informace
1. Nepipetujte ústy. Používejte rukavice na jedno použití a ochranu očí. Po umístění
jednorázového testu do přístroje Chorus si důkladně umyjte ruce.
2. Některé reagencie obsahují nízké koncentrace škodlivých nebo dráždivých látek
Pokud se některá s těchto reagencií dostane do kontaktu s kůží nebo očima,
důkladně omyjte dané místo vodou.
 Konjugát obsahuje fenol
 TMB Substrát je roztok kyseliny
3. Neutralizované kyseliny nebo jiný tekutý odpad by se měl dekontaminovat
přidáním dostatečného množství chlornanu sodného tak, aby konečná
koncentrace dosahovala minimálně 1,0 %. Pro zajištění účinné dekontaminace
ponechejte tento odpad 30 minut v 1% chlornanu sodném.
4. Rozlitý potenciálně infekční materiál je třeba okamžitě odstranit pomocí
absorpčního papírového ručníku a kontaminovanou oblast umýt, například 1,0%
chlornanem sodným, a to předtím, než budete v práci pokračovat. Chlornan sodný
6/12
Rif. IO-09/217-C; IFU 81091/MIT – Ed. 26.07.2010
CHORUS Legionella pneumophila IgG
CZ
nepoužívejte na rozlité tekutiny s obsahem kyseliny, ty musíte nejprve otřením
vysušit.
5. Materiály použité k čištění potřísněných povrchů, včetně rukavic, se musí
likvidovat jako potenciálně životu nebezpečný odpad. Materiály obsahující
chlornan sodný nevkládejte do autoklávu.
7
Technické připomínky
Pro získání spolehlivých výsledků je nutné přesné dodržování návodu.
Soupravu nechte vytemperovat na laboratorní teplotu (+18 °C až +30 °C) a test
proveďte do 60 minut.
Zkontrolujte a dodržujte následující informace:
 Substrát obsažený v pozici 4 je bezbarvý. Nepoužívejte jednorázové testy, které
toto nesplňují.
 Testovaný vzorek je dokonale na dně jamky rozprostřen.
 Zkontrolujte zda-li všechny reagencie v testu jsou přítomny a jestli není
jednorázový test poškozen. Nepoužívejte testy, které nemají reagencie.
 Jednorázové testy jsou určeny pro použití na přístroji Chorus. Důkladně dodržujte
pokyny pro použití a řiďte se návodem k obsluze přístroje.
 Chorus přístroj správně nastavený (viz návod k obsluze).
 Neměňte čárový kód umístěný na držadle jednorázového testu. Nepoužívejte testy
s poškozenými štítky s čárovými kódy.
 Defektní čárové kódy lze vložit do přístroje manuálně.
 Během skladování a použití nevystavujte jednorázové testy silnému světlu ani
výparům chlornanu.
 Použití silně hemolytických vzorků nebo vzorků s mikrobiální kontaminací může
vést k nereprodukovatelným výsledkům.
 Než vložíte jednorázový test do přístroje, zkontrolujte, že reakční jamka
neobsahuje cizí tělesa.
 Pipetujte sérum (50 µl) do pozice 1 jednorázového testu (viz obrázek 1).
 Nepoužívejte jednorázový test po uplynutí expiračního data.
8
Vzorky a jejich skladování
Jako vzorek k vyšetření může být použito sérum, získané odběrem žilní krve. Zachází se
s ním v souladu se všemi opatřeními předepsanými správnou laboratorní praxí.
Čerstvé sérum lze skladovat 4 dny při +2 °C až +8 °C. Séra je možné uchovávat
při -20 °C a lze je rozmrazit maximálně 3krát. Neskladujte vzorky v mrazácích s funkcí
vlastního rozmrazování.
7/12
Rif. IO-09/217-C; IFU 81091/MIT – Ed. 26.07.2010
CHORUS Legionella pneumophila IgG
CZ
Rozmrazené vzorky je potřeba před použitím důkladně protřepat. Kvalita vzorku může
být vážně narušena kontaminací, která vede k chybným výsledkům.
Nepoužívejte silně lipemické, ikterické, hemolytické nebo kontaminované vzorky.
Test nelze použít na lidskou plazmu.
9
Pracovní postup.
1. Otevřete balení, vyjměte požadovaný počet jednorázových testů a zbytek uzavřete
zpět do sáčku poté, co vytlačíte vzduch.
2. Zkontrolujte stav jednorázového testu (viz 7 Technické připomínky).
3. Pipetujte 50 μl neředěného séra do pozice 1 každého testu. Při každé změně šarže
soupravy použijte jednorázový test pro kalibraci.
4. Jednorázový test umístěte do přístroje. Proveďte kalibraci (je-li nutná) a vlastní
stanovení podle pokynů uvedených v návodu k obsluze Chorus přístroje.
10 Validita testu
Pomocí kontrolního séra ověřte správnost získaných výsledků. Použijte je v souladu
s instrukcemi uvedenými v návodu na obsluhu. Pokud test ukáže, že se hodnota
kontrolního séra pohybuje mimo přijatelné rozmezí, kalibraci je třeba opakovat.
Předchozí výsledky budou automaticky opraveny.
Pokud je výsledek kontrolního séra i nadále mimo přijatelné rozmezí, kontaktujte
prosím:
Tel:
+39-0577-587121 (technická podpora)
Tel:
+39-0577-587154
11 Hodnocení výsledků
Přístroj Chorus vyjadřuje výsledky jako INDEX (je to poměr mezi naměřenou hodnotou
absorbance testovaného vzorku a CUT-OFF hodnotou). Tento INDEX je možné použít
jako kvantitativní míru, jelikož je přímo úměrný množství přítomných specifických
protilátek v testovaném vzorku lidského sér.
Hodnocení výsledků je popsáno v tabulce (Tabulka 1).
Tabulka 1 Hodnocení výsledků
8/12
INDEX
Hodnocení
menší než 0,9
negativní
0,9 až 1,1
hraniční
větší než 1,1
pozitivní
Rif. IO-09/217-C; IFU 81091/MIT – Ed. 26.07.2010
CHORUS Legionella pneumophila IgG
CZ
V případě hraničního výsledku zopakujte test. Pokud zůstává test nadále hraniční, je
vhodné opakovat z nového odběru, který bude proveden s určitým časovým odstupem
(1 až 2 týdny.)
12 Interpretace výsledků
Test nelze použít pouze jako jedinou metodu pro stanovení klinické diagnózy.
Negativní výsledky nemusí vylučovat eventuální infekci. Vzorky séra odebrané během
akutní fáze onemocnění mohou vykazovat negativní výsledek, jelikož sérokonverze
může přetrvávat ještě 3 až 4, až následně se protilátky objeví.
Vzorky sér od pacientů, kteří jsou v raném nebo pozdním stádiu této nemoci, mohou
opakovaně poskytovat negativní výsledky blížící se spodní hranici CUT-OFF. V tomto
případě doporučujeme odebrat za 8 až 14 dní další vzorek a zjistit případný nárůst titru
protilátek.
Serologický nález je třeba vždy interpretovat pouze v kontextu s výsledky ostatních
laboratorních testů a s klinickým obrazem pacienta.
13 Charakteristika soupravy
Analytická specifita byla testována na vzorcích obsahujících potenciálně interferující
látky:
 Revmatoidní faktor (8 vzorků)
 Bilirubin, vysoký titr (4 vzorky)
 C- reaktivní protein (3 vzorky)
 Triglyceridy (7 vzorků)
 Hemolyzované vzorky (20 vzorků)
Bylo testováno 21 sér pozitivních na jiná onemocnění:
 Mycoplasma pneumoniae (8 vzorků)
 Chlamydia pneumoniae (6 vzorků)
 Helicobacter pylori (1 vzorek)
 Clostridium tetani (2 vzorky)
 Mycobacterium tuberculosis (2 vzorky)
 Yersinia enterocolitica (2 vzorky)
Přítomnost interferujících látek v testovaných vzorcích nemá vliv na výsledek testu.
9/12
Rif. IO-09/217-C; IFU 81091/MIT – Ed. 26.07.2010
CHORUS Legionella pneumophila IgG
CZ
13.1 Diagnostická citlivost a specifita
Pro stanovení citlivosti a specifity bylo využito srovnání výsledků na jiné referenční
soupravě. Při srovnání bylo testováno 130 vzorků. Diskrepanční vzorky byly otestovány
metodou nepřímé imunofluorescence. Výsledky srovnání jsou uvedeny v tabulce
(Tabulka 2).
Tabulka 2 Výsledky srovnání zařazení testovaných vzorků
Referenční souprava
DIESSE
Pozitivní
Negativní
Celkem
Pozitivní
16
1
17
Negativní
1
112
113
Celkem
17
113
130
Souprava vykazuje 99,12 % specifitu (CI95% 95,16 až 98,95) a 94,12% citlivost
(CI95% 73,02 až 98,95).
13.2 Přesnost měření
 Intra-assay: testované vzorky byly opakovaně změřeny; průměr naměřených
hodnot, směrodatná odchylka a variační koeficient (%) jsou uvedeny v tabulce
(Tabulka 3).
Tabulka 3 Intra-assay stanovení
Průměr
naměřených
hodnot
Směrodatná
odchylka
Variační
koeficient (%)
2,8
2,7
0,17
6,3
0,9
0,9
0,9
0
0
0,1
0,1
0,1
0
0
Šarže
Výsledky měření
(INDEX)
LGG 1
2,8
2,5
LGG 2
0,9
LGG 3
0,1
10/12
Rif. IO-09/217-C; IFU 81091/MIT – Ed. 26.07.2010
CHORUS Legionella pneumophila IgG
CZ
 Inter-assay a návaznost mezi jednotlivými šaržemi: všechny testované vzorky byly
analyzovány; průměr naměřených hodnot, směrodatná odchylka a variační
koeficient (%) každého vzorku jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 4).
Tabulka 4 Inter-assay stanovení a návaznost jednotlivých šarží
Vzorek
LGG1 1
LGG1 2
LGG1 3
Průměr naměřených
hodnot (INDEX)
Den 1
Den 2
Den 3
2,8
2,5
2,4
2,5
2,7
2,9
2,8
2,5
2,4
0,9
1,1
1,4
0,9
1,3
1,3
0,9
1,2
1,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Průměrná
hodnota
Směrodatná
odchylka
Variační
koeficient (%)
2,6
0,19
7,3
1,2
0,21
17,5
0,1
0
0
14 Literatura
1. G.B. Wisdom. 1976. Enzyme-Immunoassay. Clin. Chem. 22: 1243.
2. A.K. Malan, T.B. Martins, T.D. Jaskowski, H. R. Hill, C.M. Litwin. 2003 Comparaison
of two Commercial Enzyme-Linked Immunosorbent Assay with an
immunofluorescence assay for detection of Legionellapneumophila Types 1 to 6.
J. Clin. Microb. 41: 3060-3063.
3. B. Neumeister, M. Susa, B. Nowak, E. Straube, G. Ruckdeschel, J. Hacher, R. Marre.
1995 Enzyme immunoassay for detection of antibodies against isolated flagella of
Legionella pneumophila. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.14 (9): 764-7.
4. N. Barka, J.P. Tomasi, S. Stadtsbaeder 1986 ELISA using whole Legionella
pneumophila cell as antigen J.Immunol. Methods 93: 77-81
5. M. S. Lever. 1993. Production and characterisation of a Legionella pneumophila
specific monoclonal antibody. FEMS Microbiol. Lett. 1: 5-9.
6. L.B. Reller, M.P. Weinstein 2003 Diagnosis of Legionella Infection Clin.Infect. Dis.
36:64-69
11/12
Rif. IO-09/217-C; IFU 81091/MIT – Ed. 26.07.2010
CHORUS Legionella pneumophila IgG
CZ
15 Vysvětlení symbolů
Datum výroby
Použít do data
Nepoužívat opakovaně
Čtěte přiložené dokumenty
Výrobce
Počet testů
Skladovací teplota
Čtěte návod k použití
Biologická rizika
Katalogové číslo
Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro
Číslo šarže
Diesse Diagnostica Senese
Via delle Rose 10
53035 Monteriggioni (Siena) – Italy
Tel. 0577-587111
12/12
Rif. IO-09/217-C; IFU 81091/MIT – Ed. 26.07.2010

Podobné dokumenty

Diagnostika LB

Diagnostika LB genu geonomovéDNA a druhá sadaz OSPA genu plastidovéDNA Bonelia burgdorferz.Rozpustidlemje qýhradně sterilní destilovaná voda pro parenterální použítí,bez pyrogenů.Reakční směs o objemu nejméně25 m...

Více

CHORUS Beta 2‑Glycoprotein‑M

CHORUS Beta 2‑Glycoprotein‑M Čerstvé sérum lze skladovat 4 dny při +2 °C až +8 °C. Séra je možné uchovávat při -20 °C a lze je rozmrazit maximálně 3krát. Neskladujte vzorky v mrazácích s funkcí vlastního rozmrazování. Rozmraze...

Více

CHORUS Epstein Barr Early Antigen IgG

CHORUS Epstein Barr Early Antigen IgG Čerstvé sérum lze skladovat 4 dny při +2 °C až +8 °C. Séra je možné uchovávat při -20 °C a lze je rozmrazit maximálně 3krát. Neskladujte vzorky v mrazácích s funkcí vlastního rozmrazování. Rozmraze...

Více

86032 - Testline

86032 - Testline Pokud se některá s těchto reagencií dostane do kontaktu s kůží nebo očima, důkladně omyjte dané místo vodou.  Konjugát obsahuje fenol  TMB Substrát je roztok kyseliny 3. Neutralizované kyseliny n...

Více

CHORUS Rubella IgM

CHORUS Rubella IgM Pokud se některá s těchto reagencií dostane do kontaktu s kůží nebo očima, důkladně omyjte dané místo vodou.  Konjugát obsahuje fenol  TMB Substrát je roztok kyseliny 3. Neutralizované kyseliny n...

Více

CHORUS Rubella IgG Avidity

CHORUS Rubella IgG Avidity Pokud se některá s těchto reagencií dostane do kontaktu s kůží nebo očima, důkladně omyjte dané místo vodou.  Konjugát obsahuje fenol  TMB Substrát je roztok kyseliny 3. Neutralizované kyseliny n...

Více