03/2005

Komentáře

Transkript

03/2005
č. 3/2005
Vážení zákazníci,
setkáváte se jiÏ s druh˘m vydáním Bonusového katalogu podpory
prodeje platn˘m pro rok 2005. I nadále mÛÏete získávat za Va‰e
odbûry bonusové body dle jednotliv˘ch komodit. Velk˘ v˘bûr bonusÛ
v katalogu je nabízen v 8 kategoriích v˘robkÛ. Pro Va‰e podnikání
jsou velmi zajímavé v˘robky z kategorií: náfiadí a garáÏová technika, diagnostika a technická literatura. Vûfiíme, Ïe Vás aktualizovaná
nabídka bonusÛ zaujme a vyuÏijete moÏnosti, které Vám tento katalog
nabízí.
„Sbírej samolepky a profituj s Meteorem !!!“
Produkty pro rok 2005
PI
SN
SN
DS
RE
PG
BR
GA
BL
TE
Dayco - automobilové fiemeny
SNR - sady loÏisek ke kolu
SNR - kladky
Denso - svíãky sady 4,10 ks
Remsa - brzdové destiãky - pouze západní vozy
Pagid - brzdové destiãky
Bradi - brzdové kotouãe - pouze západní vozy - pár
Gabriel - tlumiãe pérování - pouze západní vozy
Billstein - tlumiãe pérování
Tesh - v˘fukové systémy
4
4
5
5
5
10
10
10
10
16
OBSAH
ec
iál
ní
ak
ce
–
str
an
a2
a7
str. 1
str. 2
str. 3
str. 4
str. 5
str. 6
str. 7
str. 8
sp
• Bonusov˘ katalog 2005
• Bosch akumulátory
• Interview - Meteor Martin Rigo
• Denso
• Philips Ïárovky, Denso vstfiiky
• Bosch diagnostika
• Speciální akce
• Partnerská síÈ
1.
NAŠE
VÝR O B KY
Akumulátory GIGAWATT
Bosch pfiichází na trh s novou fiadou akumulátorÛ, které splÀují nároky na spolehlivost i kvalitu a zároveÀ
jsou nabízeny za velmi atraktivní cenu. Pfiednosti nov˘ch akumulátorÛ jiÏ vystihuje jejich název – Gigawatt.
Gigawatt je urãen v‰em, ktefií hledají kvalitní a spolehliv˘ v˘robek za pfiijatelnou cenu.
Rozmûry
Objednací ãíslo
Kapacita Ah
BO 0185754064
BO 0185754459
BO 0185754464
BO 018575 559
BO 0185755565
BO 0185756077
BO 0185756638
BO 0185757113
BO 0185757412
BO 0185758827
BO 0185760044
40
44
44
55
55
60
66
71
74
88
100
Délka (mm) ·ífika (mm) V˘‰ka (mm)
210
212
212
246
246
249
278
278
278
353
353
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
190
190
190
190
175
190
175
190
190
190
Typ pólÛ
Startovací
proud EN
(A)
P
P
L
P
L
P
P
P
P
P
P
300
360
360
420
420
600
510
680
680
680
760
Vysvûtlivky:
P – plus pól na pravé stranû,
L – plus pól na levé stranû
Široká nabídka
Akumulátory Gigawatt jsou vyrábûny v bezúdrÏbovém provedení
podle normy DIN s centrálním odplynováním. Nabízená fiada se
skládá z nejpouÏívanûj‰ích typÛ akumulátorÛ pro osobní a uÏitkové
automobily a to v kapacitách 40, 44, 55, 66, 74, 88, 100 Ah.
U typu 44 Ah a 55 Ah jde o pólování jak na pravé, tak i na levé
stranû. Na akumulátory Gigawatt se vztahuje dvouletá záruãní lhÛta
stejnû jako na v‰echny ostatní akumulátory Bosch prodávané v âR.
Proč GIGAWATT?
• Skvûlá cena
• Vysoká kvalita
• ·iroká nabídka
• Bezproblémové zabudování
• Bezpeãn˘ studen˘ start
• Ekologická likvidace
• Îádná manipulace s kyselinou, akumulátor je pfiipraven k zabudování a startu
Pfii jednorázovém odbûru 6 ks Silver baterií nebo 10 ks Gigawat baterií
pojízdn˘ stojánek
na baterky jako
bonus zdarma
2.
GIGAWAT
BO 0185754459
BO 0185754464
BO 0185755559
BO 0185755565
BO 0185756077
BO 0185756638
BO 0185757113
BO 0185757412
BO 0185758827
BO 0185760044
44 Ah
44 Ah L
55 Ah
55 Ah L
60 Ah
66 Ah
71 Ah
74 Ah
88 Ah
100 Ah
SILVER
BO 0093S5441N
44 Ah
BO 0093S5551N
55 Ah
BO 0093S5620J
BO 0093S5630I
BO 0093S56615
BO 0093S5740C
BO 0093S5880X
BO 0093S60018
62 Ah
63 Ah
66 Ah
74 Ah
88 Ah
100 Ah
Akce platí v bfieznu nebo do vydodání vozíkÛ ze skladu.
INT E RV I EW
Meteor – Martin Rigo – 10. výročí založení firmy
JiÏ jednou jsme Vám v Meteor novinách pfiedstavovali f irmu Meteor Martin Rigo. Vzhledem
k 10. v˘roãí zaloÏení této f irmy nás zajímalo, co se od na‰eho posledního rozhovoru zmûnilo a jaké novinky Vám tato f irma pfiiná‰í.
?
Martine, tvoje f irma existuje jiÏ 10 let, k jak˘m zmûnám do‰lo za tu dobu?
Zaãátek mého podnikání byl v roce 1995 v mé rodné vesnici Trnava u Tfiebíãe, kde
jsem si otevfiel v garáÏi mal˘ obchÛdek s náhradními díly pro vozy Fiat. Tam mne také
kontaktoval obchodní zástupce f irmy Meteor a tím zapoãala na‰e spolupráce.
V roce 1996 jsem obchod pfiestûhoval na okraj Tfiebíãe a roz‰ífiil prodej náhradních
dílÛ na v‰echny vozy. Poãátkem roku 1998 jsem se opût stûhoval z pronajat˘ch prostor
z okraje mûsta do centra k autobusovému nádraÏí. Ale je‰tû pfiedtím jsem se stal ãlenem
partnerské sítû Meteor. A v roce 2003 jsem po tvrdé práci dokonãil nov˘ sklad a prodejnu
o rozloze 1000m2 . Stará prodejna u autobusového nádraÏí zÛstává jako maloobchodní prodejna dílÛ a autodoplÀkÛ.
?
A co nového mohou zákazníci oãekávat v roce leto‰ním?
V leto‰ním roce f irma oslavila 10 let své existence. ZároveÀ k 1. 2. 2005 do‰lo
k pfievzetí f irmy Automateriál Majer ve Znojmû vãetnû jejích obchodních aktivit.
?
Plánuje‰ zmûny v oblasti Znojemska?
Urãitû, m˘m cílem je zlep‰it skladovou dostupnost v tomto regionu jak
z hlediska sortimentu na nové vozy, tak z hlediska objemu skladov˘ch
zásob. Dále plánuji zlep‰it elektronickou komunikace se zákazníky
v této oblasti, tj. ve vût‰í mífie nainstalovat u na‰ich zákazníky elektronick˘ komunikaãní software Meteor Maximizer. A co se t˘ká rozvozÛ
– budeme zboÏí rozváÏet 2 vozy na tfiech rozvozov˘ch trasách.
?
Jsi jedním z nejvût‰ích distributorÛ autodílÛ na Vysoãinû, plánuje‰
i dal‰í expanzi?
I nadále chci zlep‰ovat své sluÏby a proto otevíráme 14. 2. 2005 nov˘ prostor
v Jihlavû- tyto prostory budou slouÏit pfiedev‰ím pro velkoobchodní ãinnost. V pÛvodním místû podnikání v Jihlavû zÛstane zachován maloobchodní prodej.
Dále plánuji otevfiení prodejny cca k 1. 4. 2005 ve Îìáru nad Sázavou, kde budu poskytovat maloobchodní i velkoobchodní sluÏby.
?
Ty ale neprodávበjen autodíly, ale i motorky, jaké je Tvé postavení v tomto oboru?
V souãasnosti jsem 4. nejvût‰í prodejce motokrosov˘ch motorek v âR . ZároveÀ se vûnuji ve spolupráci s f irmou Meteor pofiádání
krajského pfieboru motokros Meteor Cupu, letos probûhne jiÏ 2. roãník tohoto pfieboru.
?
Zvládበtoho mnoho, mበje‰tû ãas na soukrom˘ Ïivot?
Není ho mnoho a tak bych rád touto cestou podûkoval své pfiítelkyni Haniãce
za její toleranci a podporu.
Já dûkuji za rozhovor a pfieji mnoho ‰tûstí v soukromém i pracovním Ïivotû.
Martin Rigo
Hrotovická 210
Tfiebíã
tel.: 568 838 251-2, 777 665 806
3.
NAŠE
VÝR O B KY
Denso informujeme
Spoleãnost Denso zaloÏila v roce 1949 spoleãnost Toyota
motor. Ve‰kerá v˘roba zapalovacích svíãek je soustfiedûna pouze v Japonsku.
W 16 E X R -U 11
Teplotní rozpûtí
âíslovka obsaÏená uvnitfi v kódu svíãky udává její teplotu,
ãím niωí ãíslo, tím je svíãka teplej‰í a ãím vy‰‰í ãíslo, tím
studenûj‰í.
teplotní rozpûtí
Doporuãení:
pro motory pfiestavûné na LPG pohon se doporuãuje
osadit svíãku o stupeÀ studenûj‰í neÏ udává pro dan˘ typ
katalog pro benzínové motory.
Doporuãení pro motory Ford zetec 1.4, 1.6. 1.8. pokud
uvedená svíãka vybraná z katalogu ‰patnû funguje, je
potfieba zkontrolovat odtrh a pfiípadnû ho upravit na hodnotu 1,0 mm nebo pouÏít svíãku s tímto odtrhem.
DOPORUâENÁ DÉLKA V¯MùNY ZAPALOVACÍCH SVÍâEK DENSO PODLE JEDNOTLIV¯CH DRUHÒ
Kontakt: Meteor
PrÛmyslová 862
Mladá Boleslav
Tel: 319 809 910, Fax: 326 734 651
E-mail: [email protected]
Standardní
s jednou hlavní elektrodou
se dvûmi hlav. elektrodami
se tfiemi hlav. elektrodami
Km
45,000
50,000
60,000
Pfiíklad oznaãení
Q16PRU11
K20TXR
W20EPB
Platinum ZU svíãky (Ford)
jednoplatinová elektroda
dvouplatinová elektroda
Km
aÏ 70 000
aÏ 160 000
Pfiíklad oznaãení
K20PRZU11
PK20PR11
Iridiové svíãky
bûÏná iridiová svíãka
s elektrodou 0,7 mm
s elektrodou 0,4 mm
samoãistící
Km
60,000
200,000
100,000
200,000
Pfiíklad oznaãení
IK20
SK20R11
VK20PRZ11
SK20BR11
Rozdíl v pouÏití standardní svíãky Denso a iridiové svíãky Denso jsou
pfiibliÏnû 3 konû na v˘konu pfii akceleraci a oproti továrnímu osazení
aÏ 5,5 konû.
DENSO - NABÍDKA PRO VŮZ ŠKODA SUPERB
Typ vozu
4.
Typ svíãky
standard
Obsah
Odtrh v mm
·koda Superb
1,8 i 20V Turbo
0.8
·koda Superb
2,0 i
1
DS K20PBRS10
·koda Superb
2,8 i V-6 30V
0.8
DS K20TXR
Typ svíãky
platinum
Typ svíãky
iridium
DS PK20PRP8
DS IK20
DS PK20PRP8
DS IK20
DS IK20
NAŠE
VÝR O B KY
Technologie automobilového
osvětlení 21. století
HALOGENOVÉ ŽÁROVKY PHILIPS POSKYTUJÍ:
PAPRSEK VYSOCE KVALITNÍHO SVùTLA
Philips zaruãuje optimální úroveÀ osvûtlení pro komfort a bezpeãnost
fiidiãÛ. Je to dÛsledkem precizního umisÈování vlákna, coÏ garantuje dobfie rozloÏen˘ paprsek a minimálnû oslÀování ostatních fiidiãÛ.
V˘jimeãná kvalita vlákna umoÏÀuje zv˘‰enou Ïivotnost bez zãernání
Ïárovky.
TLA
VÍCE SVĚ
PEČNÝ
PRO BEZ
NÁVRAT!
ODOLNOST PROTI VIBRACÍM
Preciznû vinuté wolframové vlákno a speciálnû vyztuÏené patky zaruãují vysokou úroveÀ odolnosti proti vibracím a zv˘‰enou pfiedpokládanou Ïivotnost bez ohledu na podmínky v kter˘ch
se pouÏívá.
ODOLNOST PROTI VYSOKÉMU TLAKU
Kfii‰Èálov˘ UV blok je odoln˘ vysok˘m tlakÛm, coÏ umoÏÀuje vy‰‰í tlak plynu uvnitfi baÀky.
To se projevuje na del‰í Ïivotnosti baÀky a vût‰ím mnoÏství svûtla na silnici pro fiidiãe.
HALOGENOVÉ ÎÁROVKY PHILIPS PRO ZV¯·ENOU BEZPEâNOST
V˘robní linky Philips jsou certif ikované podle norem kvality ISO 9001, ISO 14001 a QS 9000.
Kvalita je ve v˘robním procesu, zamûfieném na zv˘‰ení bezpeãnosti a komfortu, coÏ je prioritou ãíslo jedna. V˘robní linky Philips jsou první v Evropû, které se shodují s nov˘mi striktními
normami ISO TS.
UV BLOK
Moderní svûtlomety ve vy‰‰í mífie vyuÏívají plasty. Ty jsou v‰ak citlivé na UV záfiení. BaÀky ref lektorov˘ch Ïárovek Philips jsou vyrobené z kfii‰Èálového UB bloku, zaji‰tujícího optimální
ochranu materiálu svûtlometu.
Denso – vstřikovací trysky
KA
NOVIN entu
im
v sort
Novinkou v sortimentu f irmy Meteor budou vstfiikovací trysky Denso.
Jejich hlavní pfiednosti:
• Vysoká kvalita
• Kvalitní obal
• Vût‰í Ïivotnost v km díky lep‰í kvalitû
v˘robního materiálu
• Vyrábûno v Japonsko, stabilní úroveÀ kvality
5.
DIAG NO STI KA
Diagnostické vybavení Bosch
VáÏení zákazníci,
pfiístroj KTS je jistû siln˘ nástroj pro takzvanou sériovou
diagnostiku automobilu. Jeho funkce je zaloÏena na komunikaci s fiídící jednotkou vozidla. Zji‰Èuje tedy informace a hodnoty obsaÏené v fiídící jednotce.
Nyní bych vám chtûl pfiedstavit zástupce paralelní diagnostiky. Jedná se o pfiístroje Bosch fiady FSA. Nejedná
se o bûÏn˘ motortester, jak jsme zvyklí. Spojení moderní
techniky, poãítaãe a informaãního systému vytváfií tester pro anal˘zu systémÛ vozidel. Jeho jádro tvofií vysoce
v˘konn˘ dvoukanálov˘ osciloskop s maximální frekvencí vzorkování 50 MHz. Samozfiejmostí je ukládání namûfieného signálu do pamûti. MÛÏete si vytváfiet vlastní
databanku namûfien˘ch referenãních signálÛ a ty pak
porovnávat s novû mûfien˘mi prÛbûhy. ·iroké vybavení
mûfiícími sondami Vám umoÏní napfiíklad mûfiit: sekundární a primární prÛbûhy zapalování, prÛbûhy napûtí a
proudu na vstfiikovaãích, signály jednotliv˘ch senzorÛ
a prÛbûh signálu na datové sbûrnici CAN-BUS stejnû
dobfie jako mûfiit hodnoty pfiedstihu a úhlu sepnutí atd.
Pfiístroje FSA jsou dále vybaveny generátorem signálu
díky kterému mÛÏete simulovat signál od fiídící jednotky
a vyzkou‰et tak správnou funkci akãních ãlenÛ. Mûfiící
rameno je vybaveno bohatou ‰kálou senzorÛ potfiebn˘ch
v servisní praxi, jako jsou proudové kle‰tû 1000 A, snímaã tlaku vzduchu, otáãkové kle‰tû, vysokonapûÈové
snímaãe, snímaã teploty oleje, stroboskopická lampa
a dal‰í. Pokud se vበautoservis chce váÏnû zab˘vat
diagnostikou a mûfiením na elektronick˘ch systémech
vozidla, má jedineãnou pfiíleÏitost zvednout svoji profesionální úroveÀ s pomocí pfiístrojÛ FSA 720/740/750.
Pro bliωí seznámení s funkcemi diagnostického vybavení mû prosím neváhejte kontaktovat.
FSA 720
obj. ãíslo: BO 0684010500
cena 170.880 Kã
instalace: 7.000 Kã
FSA 740
obj. ãíslo: BO 0684010701
cena 322.400 Kã
instalace: 7.000 Kã
FSA 750
Kontakt:
LukበOndráãek
Prodejce a poradce pro diagnostiku
Kontakt a hot line: 602 738 230, e-mail:[email protected]
obj. ãíslo: BO 0684010751
cena 478.770 Kã
instalace: 7.000 Kã
Uvedené ceny jsou bez DPH.
!
6.
Bliωí informace o pfiístrojích FSA Vám pfiineseme v následujícím vydání Meteor novin.
PODPORA
PRODEJE
Speciální
kampaně
Zapalovací svíčky
V bfieznu
+ 5 % sleva navíc na kaÏdou svíãku
Neplatí pro nadstandardní mnoÏstevní slevy. Platí do konce bfiezna .
Mobil 1 Plně syntetický olej
MO 1 0W40 4L
MO 1 5W50 4L
ní
ke kaÏdému bale
il
originál triko Mob
McLaren zdarma
nebo
k MO 1 0W40 4L + 1L
MO 1 15W50 4L MOTORSPORT
MO 1 15W50 1L MOTORSPORT
ní
ke kaÏdému bale
hranném
4 litrÛ 1 litr v oc
obalu zdarma
Automobilové filtry
V programu Meteor Maximizer mají oznaãení HG
a objednat je mÛÏete dle pfievodu z Purolatoru.
v bfieznu
o5%
nav˘‰ená sleva
na kaÏd˘ nákup
KA
NOVIN entu
im
v sort
V březnu + 5% sleva navíc na každý filtr
Čisticí přípravek FAST ORANGE
âisticí pfiípravek bez pouÏití vody
â
Obsahuje: aloe, lanolín, glycerín a dal‰í typy kondicionérÛ pro kvalitní
pokoÏku rukou.
Neobsahuje: ropná rozpou‰tûdla, agresivní chemikálie, minerální oleje
a amoniak, je netoxick˘, biologick˘ odbourateln˘. Je nejlep‰í.
PX 25218 - balení v akci 3,8 litru
Maloobchodní cena: 453 Kã vãetnû pumpiãky a kartáãku na ruce
při nákupu 2 ks držák na zeď
p
jako bonus zdarma
Uvedená cena je bez DPH.
ke 2 ks
drÏák na zeì
ma
jako bonus zdar
7.
Partnerská síť
Kontakty
Benešov
Auto Vaso
Křižíkova 1427
tel.: 317 728 540
Havířov
Auto Georg
Na kopci 1
tel.: 596 881 000
Litvínov
Eva Smejkalová
Podkrušnohorská 860
tel.: 476 755 738
Pardubice
Autodíly Riva
Gorkého 1243
tel.: 466 310 982
Telč
Meteor
Hradecká 174
tel.: 567 223 535
Ústí nad Labem
Autotip
Drážďanská 472
tel.: 475 503 383
Brno
Josef Frodl
Olomoucká 45
tel.: 548 534 432
Chomutov
KV. Kelly
Lipská 4696
tel.: 474 699 370
Mělník
Autosport Pekař
V kopci 2652/3
tel.: 315 626 639
Písek
Autostyl
Budovcova 104
tel.: 328 214 981
Trutnov
BOS Autodíly
Lomní 164
tel.: 499 814 554
Valašské Meziříčí
Autodíly Boden
M. Alše 795
tel.: 571 616 610
Břeclav 4
Jan Vykoukal
Rovnice 2, Břeclav 4
tel.: 519 326 042
Jihlava
Meteor
Chlumova ul.
tel.: 567 330 888
Nymburk
Meteor servis Nymburk
Komenského 611
tel.: 325 516 269
Poděbrady
Autosport Beránek
Komenského 40
tel.: 325 615 856
Třebíč
Meteor - Martin Rigo
Hrotovická 210
tel.: 568 838 251-2
Vsetín
Autodíly Boden
Ohrada 1878
tel.: 571 436 384
Česká Třebová
Auto Kos
Ústecká 28
tel.: 465 531 064
Jindřichův Hradec
Bas
Růžová 42
tel.: 384 361 074
Olomouc
Auto Georg
Chvalovická 82
tel.: 777 778 871
Příbram
Meteor
Fibichova 682
tel.: 318 638 186-7
Turnov
Procar
Palackého 776
tel.: 481 321 017
Vrchlabí
BOS Autodíly
Č. Bratří 128
tel.: 499 426 516
České Budějovice
Bas
Pražská 74
tel.: 387 312 196
Jeseník
Auto Georg Auto Hoby
Palackého 1016
tel.: 584 412 356
Ostrava - Poruba
Auto Georg
Hlavní třída 867
tel.: 777 778 170
Roztoky u Prahy
Autotipp M. Mostková
Za cihelnou 1382
tel.: 602 278 833
Uherský Brod
VAG
Těšovská 23/67
tel.: 572 631 438-9
Zlín
Auto Šeja
Křiby
tel.: 577 432 536
Dobřany
Top Car
Na Pančavě 674
tel.: 377 972 322
Liberec
Auto Hošťálek
Letná 614/46a
tel.: 485 109 004
Ostrava - Vítkovice
Radek Strapáč
Místecká 11
tel.: 596 613 854
Tábor
Bas
Hromádkova 1794
tel.: 381 257 763
Úpice
BOS Autodíly
Dr. Beneše 15
tel.: 499 881 361
Znojmo
Meteor
Pražská 2
tel.: 515 220 808
Obchodní zástupci
Manažer pro klíčové zákazníky
Stibora Vladimír
602 / 43 37 14
Jižní, Západní Čechy
Janoško Jan
606 / 62 24 94
Praha 2, 3, 4, 10, východ
Foukal Pavel
602 / 70 89 93
Severní Čechy
Sevránek Josef
602 / 70 89 96
Praha 4 - Michle - ved. pobočky
Foukal Pavel
602 / 70 89 93
Liberec - ved. pobočky
Sevránek Josef
602 / 70 89 96
Praha 4, 5, 6, západ
Koucký František
606 / 62 77 04
Plzeň - vedoucí pobočky
Pros Jiří
602/ 70 89 95
Praha 1, 7, 8, 9, východ
Smejkal Radim
602 / 70 89 94
České Budějovice - ved. pobočky
Vítek Miroslav
602 / 49 66 02
602 / 31 93 89
Praha 6 - Ruzyně - ved. pobočky
Kratochvíl Roman
724 / 05 24 14
Brno - vedoucí pobočky
Káňa Tomáš
Mladá Boleslav - ved. pobočky
Petr Novák
602 / 77 24 74
Jižní Morava
Horych Radek
724 / 14 12 28
Východní Čechy
Drozd Jakub
606 / 64 92 13
Olomouc - vedoucí pobočky
Jurčík Lukáš
602 / 26 45 48
Hradec Králové - ved. pobočky
Procházka Roman
724 / 05 24 13
Severní Morava
Bahounek Petr
602 / 24 92 91
Meteor Czech Republic s. r. o., Ve Îlíbku 1800, 193 00 Praha 9 - Areál Xaverov,
tel.: 2 26 00 33 00, mobil: 602 340 475, fax: 2 26 00 33 44, e-mail: [email protected], http://www.meteor.cz
Regionální sklady: Brno, Koli‰tû 67A, tel.: 5 45 21 52 83, mobil: 724 141 225, fax: 5 45 24 09 81, e-mail: [email protected]
âeské Budûjovice, Rudolfovská 6, tel: 3 86 35 03 31, mobil: 724 054 752, fax: 3 86 35 75 88, e-mail: [email protected]
Hradec Králové, ·kroupova 631, tel: 4 95 22 09 80, mobil: 724 052 415, fax: 4 95 22 09 08, e-mail: [email protected]
Liberec, ·iroká 31, tel.: 4 8516 02 55, mobil: 602 493 036, fax: 4 85 16 04 70, e-mail: [email protected]
Mladá Boleslav, PrÛmyslová 862, tel.: 319 809 910, mobil: 602 587 041, fax: 326 734 651, e-mail: [email protected]
Olomouc, Na Zákopû 2, 773 00, tel.: 5 85 31 60 70, mobil: 602 249 290, fax: 5 85 31 60 71, e-mail: [email protected]
PlzeÀ, Skladová 24, tel.: 3 77 24 17 49, mobil: 724 141 226, fax: 3 77 45 71 92, e-mail: [email protected]
Praha 6 - Ruzynû, U Prioru 1, 160 00, tel: 2 35 35 84 49, mobil: 724 052 416, fax: 2 33 31 06 29, e-mail: [email protected]
Praha 4 - Michle, Na Kfiivinû 1, 140 00, tel.: 2 41 48 53 33, mobil: 724 054 756, fax: 2 41 48 53 34, e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

11/2006

11/2006 LE díly řízení FM filtry

Více

09/2004

09/2004 Káňa Tomáš

Více

02/2005

02/2005 Slevy obvykle platí v únoru nebo do vydodání vozíkÛ ze skladu. Uvedené ceny jsou maloobchodní bez DPH.

Více

Anglicko-český slovník technických pojmů

Anglicko-český slovník technických pojmů klapka čidla množství vzduchu alkohol inbusový klíč inbusový šroub slitina střídavý proud alternátor řemenice alternátoru hliník ampérmetr analogové hodiny proti směru hodinových ručiček nemrznoucí...

Více

PŘIRUČKA K EL.MOTORU typ 5580

PŘIRUČKA K EL.MOTORU typ 5580 sundáním krytÛ vypnûte elektrick˘ proud ke garáÏovému pohonu. Tento v˘robek je dodáván se síÈov˘m kabelem event. speciálním kabelem, kter˘ se pfii po‰kození musí nahradit kabelem stejného druhu. Ten...

Více

3+4/2009

3+4/2009 Rozvodové sady s vodním čerpadlem str. 14 Seminář - díly řízení Sidem str. 15 Speciální akce str. 16 - 18 Produkty str. 19 Kontakty str. 20

Více

Návody – Pohon garáÏov˘ch vrat model LiftMaster 1000A, 800A, 600A

Návody – Pohon garáÏov˘ch vrat model LiftMaster 1000A, 800A, 600A Spou‰tûcí obvod.................Nízkonapûtov˘ obvod pro nástûnnou konzolu. Rozmûry Délka (celková)...................3,2m Potfiebn˘ odstup od stropu ............................30mm Závû‰ená hmotnos...

Více

[1.7 APPLICATION FUNCT.] (FUn

[1.7 APPLICATION FUNCT.] (FUn • Frekvenãní mûniã Altivar 71 je nutno chápat ve smyslu shora uveden˘ch direktiv a nafiízení jako souãástku (komponentu) nadfiazeného celku (stroje, rozvádûãe, v˘robní linky nebo systému). Odpovûdnos...

Více