wdatb 2.160-2.600

Komentáře

Transkript

wdatb 2.160-2.600
HYDRONIC
2.160 - 2.600
®
WDATB 2.160-2.600
VZDUCHEM CHLAZENÝ CHLADIČ VODY PRO VENKOVNÍ INSTALACI
B
CLASS
WDATB je nová řada vzduchem chlazených výrobníků chladné vody s
energetickou účinností třídy "B" podle klasifikace EUROVENT.
Výkony do 1400 kW pouze se dvěma šroubovými kompresory.
Plynulé řízení chladícího výkonu.
Speciálně vyvinuté kotlové výměníky.
Vysoceúčinný chladivový okruh s ekonomizérem.
Moderní elektronické řízení.
WDATB 2.160 - 2.600 (R-134a)
Chlazení
[kW]
2.160
388
2.180
440
2.190
485
2.200
534
2.240
588
2.280
669
2.300
751
2.320
807
2.340
855
2.360
905
2.440
994
2.480
1108
2.540
1239
2.600
1384
Zkušenosti na poli středních a velkých chladičů vody přivedly firmu CLIVET ke konstrukci řady WDATB jejíţ hlavní charakteristiky jsou:
ÚČINNOST
třídy "B" podle klasifikace EUROVENT díky šroubovým kompresorům, ekonomizéru a kotlovým výměníkům speciálně vyvinutým pro tuto
řadu s chladivem R134a. Komponenty jako kompresory a výměníky, elektronický systém řízení a další příslušenství jsou sdíleny s dalšími
řadami chladičů Clivet.
ADAPTABILNOST
nové elektronické řízení s elektronickým expanzním ventilem zajišťuje přizpůsobení chodu jednotky zátěţovým podmínkám dané instalace
s odpovídajícím sníţením příkonu.
ROBUSTNOST
rám z pozinkovaných a lakovaných ohýbaných plechů, polohermetické šroubové kompresory a kotlové výměníky: vše garance spolehlivosti a stálosti parametrů v čase.
Clivet je účastníkem certifikačního programu EUROVENT. Výrobky jsou uvedené v seznamu EUROVENTu a na stránkách
www.eurovent-certification.com. Program je aplikován na vzduchem chlazené chladiče vody do 600kW a vodou chlazené
do 1500kW.
CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM KVALITY UNI EN ISO 9001:2008
BT09A002CS-01
Velikost
HYDRONIC
2.160 - 2.600
SPECIFIKACE STANDARTNÍ JEDNOTKY
KOMPRESOR
Kompaktní polohermetické dvoušroubové kompresory: hlavní šroub (hnaný s pěti závity) s přímým
náhonem elektrickým motorem, unášený šroub (se
šesti dráţkami) je poháněn hlavním šroubem.
Přepravované mnoţství je stanoveno přesně s
ohledem na pouţití v oblasti klimatizace s pouţitím
chladiva R134a.
Šrouby jsou zhotoveny z ocelové slitiny se zdvojenými axiálními loţisky pro
větší tuhost.
Těsnost je zajištěna minimáními tolerancemi a přesnou výrobou všech pohyblivých částí a speciální cirkulací oleje mezi šrouby.
Plynulá regulace chladícího výkonu (bezkroková) s dynamickým olejovým
řízením.
Volná cirkulace mazacího oleje na základě rozdílu tlaků, se speciálním vysoceúčinným olejovým separátorem, indikace hladiny oleje a výměnným olejovým fitrem.
Vyhřívání oleje zabraňuje nadměrné ředění oleje chladivem a automaticky
spuštěno ve všech reţimech, kdy je vypnut kompresor.
Asynchrnonní trífázový dvoupolový motor je chlazen nasávanými parami chladiva, start kompresoru hvězda-trojúhelník nebo částečným zapnutím vinutí
(závisí na velikosti kompresoru)
Chráněný elektronický modul s bezpečnostním čidlem teploty na výtlaku kompresoru, čidly pro snímání teploty vinutí, snímačem směru rotace motoru a
snímačem sledu fází.
Na výtlaku kompresoru tlumič, zpětný ventil a uzavírací ventil.
Filter na sací straně na vstupu do kompresoru .
Automatický vnitřní pojistný ventil na vysokotlaké a nízkotlaké straně.
RÁM
Rám je proveden z pozinkovaných lakovaných
ohýbaných plechů, krycí panely z Al slitiny jsou
lakovány pro maximální odolnost proti vnějším
vlivům.Provedení základového rámu garantuje
rovnoměrné rozloţení hmotnosti. Nosný rám je z
galvanizovaných ohýbaných plechů, vybavený
nosnými oky pro manipulaci a usazení jednotky.
Nosný rám jednotky byl modelován moderními výpočetními metodami pro
dosaţení maximální tuhosti a bezpečnosti.
VNITŘNÍ VÝMĚNÍK
Výměník pro přímý výpar se samostatným okruhem chladiva pro kaţdý
kompresor. Svazek trubek je vyjímatelný a umoţňuje snadnou údržbu.
Výměník je z uhlíkové oceli. Vysoceúčinné měděné trubky uloţené do čela
zaválcováním, s vnitřním rýhováním pro lepší
přestup tepla a pouţitím s
moderními ekologickými chladivy. Vybaveno diferenčním snímačem tlaku na
vodní straně, topným elementem jako ochranou proti zamrznutí, izolací z
materiálu s uzavřenou buněčnou strukturou pro ochranu proti kondenzaci a
tepelným ztrátám.
VNĚJŠÍ VÝMĚNÍK
lamelový výměník, hliníková ţebra nalisovaná na
měděných trubkách mechanicky
expandovaných do límve lamel. Lamely s prolamovaným povrchem a odpovídající roztečí pro zajištění maximální účinnosti.Výměníky jsou kompletní se
začleněným okruhem podchlazovače pro zajištění
správného tlaku před expanzním ventilem. K dispozici v různých provedeních jak je uvedeno v příslušenství.
BT09A002CS-01
VENTILÁTOR
Axiální ventilátory se srpovitě tvarovanými lopatkami s "křidélky" na koncích,
spojeny s třífázovým externím rotorem s tepelnou ochranou
vinutí a krytím IP 54. Uloţeny v aerodynamicky tvarovaných
límcích pro zvýšení účinnosi a sníţení hladiny hluku. Vybaveny
bezpečnostní mříţkou.
CHLADIVOVÝ OKRUH
Jednotka má nezávislé chladivové okruhy vybavené:
- okruh s výměníkem ekonomizéru (pouze u vybraných verzí)
- elektronický expanzní ventil (podrobnosti viz. dále)
- nízkotlaký spínač
- spínač vysokého tlaku
- nízkotlaký pojistný ventil
(pojistný ventil uzavřený olověným tavidlem, otevírací pro moţnost
kontroly)
- vysokotlaký pojistný ventil
(pojistný ventil uzavřený olověným tavidlem, otevírací pro moţnost kontroly)
- manometry nízkého a vysokého tlaku
- filtrdehydrátor s výměnnými odkyselovacími vloţkami
- průhledítko
- uzavírací ventil na výtlaku kompresoru
- uzavírací ventil na kapalinové straně
2
ROZVADĚČ
Silová část zahrnuje:
- oddělující trafo pro napájení pomocného okruhu
- nadproudová ochrana ventilátorů
- pojistky kompresoru a přetěţovací teplotní relé
- řídící stykač kompresoru
- stykače řízení ventilátorů
řídící sekce zahrnuje
- PID řízení teploty vody
- protimrazová ochrana
- ochrana přetíţení kompresoru a časovač
- system vlastní diagnostiky s okamţitým zobrazením
kodu alarmu
- funkce předalarmu pro ochranu proti zamrznutí a vysokému tlaku chladiva
- zobrazení provozních hodin kompresoru
- snímač fází
- dálkové ON/OFF
- automatické řízení rotace kompresorů a počtu startů
- relé dálkového všeobecného alarmu
- zobrazení nastavených hodnot, chybových kodů a seznamu parametrů
- vstup pro omezení příkonu(příkon jednotky se omezí externím signálem 0-10
V nebo 4-20 mA)
- klávesa ON/OFF a resetu
- klávesy UP/DOWN pro změnu hodnot
- koncová jednotka s grafickým displejem
PŘÍSLUŠENSTVÍ
- výměník měď/měď
- měď/hliník kondenzátor s akrylovým povlakem
- měď/hliník kondenzátor s povrchem FIN GUARD (Silver)
- ochranná mříţ kondenzátorů a prostoru kompresorů
- uzavírací ventil na sání kompresoru
- Hydropack (čerpadlová skupina v rámu jednotky: doplňkové informace níţe),
volitelně s 2 nebo 4 polovými motory.
- Elektrické vyhřívání pro hydraulickou výbavu
- kondenzátory pro zlepšení účiníku (cosfi >0,9)
- nadproudová ochrana kompresorů
- hlavní vypínač se zámkem dveří rozvaděče (povinné v EU)
- Funkce Master-Slave
- Volné kontakty pro chod kompresorů
- Volné kontakty pro stav kompresoru
- beznapěťové kontakty propovolení chodu kompresoru, komutátor stavu
lokální/BMS/off
- kompenzace bodu nastavení signálem 4-20ma nebo 0-10 V
- kompenzace nastavení teploty vody podle čidla okolní teploty
- kompenzace bodu nastavení teploty podle okolní entalpie
- dqata logger (zařízení k záznamu provozních stavů a provozních hodnot,
stejně jako historie alarmových stavů)
- dálková mikroprocesorová řídící jednotka
- fázová regulace otáček ventilátoru
- izolátory chvění
- ECOBreeze (podrobnosti viz. dále)
- CAN/MODBUS seriový převodník
- CAN/LON seriový převodník
- CAN/BAC net serial konvertor
TEST
Všechny jednotky jsou na konci výrobního cyklu testovány ve specifických
krocích. Po schválení je analyzován obsah vlhkosti v okruzích, aby byly respektovány limity dané výrobci různých součástí jednotky.
HYDRONIC
2.160 - 2.600
KONFIGURAČNÍ KOD
(1) ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
(4) HLUKOVÉ KONFIGURACE
Úplné zpětné získávání(R)
dosaţeno pouţitím kotlového výměníku k získání 100% kondenzačního tepla
pro výrobu teplé vody. Verze je dodávána s regulací otáček ventilátorů ve
standartu.
Navíc jsou výměníky vybaveny diferenčním presostatem na vodní straně,
protimrazovým ohřevem k ochraně proti zamrznutí.
Částečné zpětné získávání(D)
dosaţeno pouţitím kotlového výměníku k získání tepla z podchlazovače do
20% celkového kondenzačního tepla jednotky.
Standartní hlukové provedení(ST)
viz. popis "SPECIFIKACE STANDARTNÍ JEDNOTKY"
Konfigurace s velmi nízkým hlukem(EN)
Oproti konfiguraci LN jsou dále sníţeny otáčky ventilátorů a kondenzátory mají
zvětšenou teplosměnnou plochu. Fázová regulace otáček ventilátorů je ve
standartu.
Nízkohlučná konfigurace(LN)
konfigurace s kompresory v protihlukovém boxu, sníţenými otáčkami ventilátorů a zvětšenou kondenzační sekcí.
Konfigurace s protihlukovým boxem kompresorů(SC)
konfigurace je tvořena kompresory v protihlukovém boxu
(2) NÍZKÁ TEPLOTA
Nízká teplota vody(B)
tato verze umoţňuje provoz jednotky s nemrznoucí směsí chlazenou na teploty +4 aţ -8°C.
K dispozici 2 verze:
-Jednotka pouze pro niţší teploty
-Jednotka se 2 teplotami nastavení
(Kontaktujte prodejní oddělení)
(3) VOLNÉ CHLAZENÍ
(5) ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Energetická účinnost pro mírné pásmo(T)
standart
(6) CERTIFIKACE TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU
Certifikát výměníku C=Clivet(interní test Clivetu)(CLV)
Certifikát výměníku CE=norma PED Evropské unie(PED)
BT09A002CS-01
přímé volné chlazení(FCD)
Verze umoţňující volné chlazení při poklesu okolní teploty pod teplotu vody
vracející se z instalace.
3
HYDRONIC
LOW CONSUMPTION
2.160 - 2.600
klasifikace energetické účinnosti
V současné době dochází k rychlým klimatickým změnám. To vyvolává nutnost soustředit se na racionální vyuţíváni přírodních zdrojů a energetickou účinnost budov.Zájem firmy Clivet na těchto cílech se projevuje ve vývoji
výrobků jako je tato řada chladičů vody WDATA v třídě energetické účinnosti A podle klasifikace Euroventu.
EER > = 3.1
EER 2.9->3.1
A
B
EER 2.7->2.9
EER 2.5->2.7
EER 2.3->2.5
EER 2.1->2.3
EER <2.1
C
D
E
F
G
HIGH CONSUMPTION
Elektronické expanzní ventily v základní výbavě
Jednotka je jiţ ve standartu vybavena elektronickými expanzními ventily. Ten optimalizuje přehřátí v kaţdém výkonovém reţimu s
výhodami, které mohou být shrnuty v následujícím:
- Rychlá a přesná reakce díky mikroprocesorovému řízení s PID algoritmem a krokovým motorem
- Vysoká energetická účinnost ve všech reţimech díky redukci přechodových stavů ve smyslu amplitudy a trvání v reakci na změnu
zátěţe
- Rozšířené provozní limity jednotky - minimální částečná zátěţ a nejniţší teplota vzduchu na kondenzátoru
- Lepší provozní podmínky pro kompresor díky niţší výtlačné teplotě, minimalizaci rizika nasátí kapaliny, minimalizaci rizika nedostatečného mazání
- Snadné nastavení stroje zvláště u speciálních aplikací s ohledem na flexibilitu ventilu a jeho řídících parametrů
- Odpovědnější pouţití chladiva, protoţe jeho celkové mnoţství je menší
- Zvýšená spolehlivost provozu díky zjednodušení komponent, lepší kontrole vysokého tlaku a indikaci jednotlivých alarmových stavů.
Přechodové stavy a vliv na přehřátí
Nestabilnost přehřátí v důsledku změn výkonu je minimalizována a prakticky vynulována díky PID řízení a
rychlé reakci.To umoţňuje stabilní provoz v bezpečných limitech pohybující se blízko optimálních hodnot.
Nová generace ventilátorů
BT09A002CS-01
SPINchiller má nové axiální ventilátory vyvinuté v nejlepších evropských laboratořích ve spolupráci s výrobci.
Výsledkem vývoje jsou inovativní "křidélka" na konci kaţdé lopatky.Vývoj těchto nových lopatek umoţnil
získání výhod jak v oblasti hluku s průměrným poklesem o 6dBA tak sníţením spotřeby energie o 10%.
Sezónní účinnost=ESEER
ESEER:
Garance výkonu znamená realističtější plánování energetické spotřeby a nákladů.
ESEER = Evropská sezónní energetická účinnost, ve srovnání k jednoduché EER, je spočítána jako kombinace různých provozních
podmínek definovaných nejnověji podle EUROVENT/CEN tak, aby účinnost stroje odráţela nejlépe jeho provoz v normálních sezónních podmínkách mimo projektované maximální parametry.
4
Příklad výpočtu se vztahuje k jednotce WDATB 2.200 ST
-a,b,c,d = podmínky částečné zátěţe a teplotní podmínky pouţité pro výpočet ESEER
-Weight% = procento provozního času pouţité pro popsané podmínky (pouţito jako váţený průměr)
- Load% = zatíţení ve vztahu k nominálnímu výkonu
- Air temperature = Teplota vzduchu na kondenzátoru
-Water temperature=Teplota vody na výparníku
- EER a, b, c, d = EER vypočtená pro odpovídající podmínky částečné zátěţe.
HYDRONIC
2.160 - 2.600
Příslušenství: ECOBreze
V oblasti vzduchem chlazených výrobků přichází Clivet s inovativní technologií zaloţenou na
pouţití ventilátorů s bezkartáčovými motory s kompletním elektronickým řízením. Jsou charakterizovány vysokou účinností a přesným nastavením otáček ventilátorů.
Volba ECOBreeze předpokládá pouţití ventilátorů s bezkartáčovými motory.Technologie pouţívá rotory s permanentními magnety ve spojení s elektronickým řízením magnetického pole statoru integrovaným přímo do samotného
motoru. Skutečnou trefou je elektronické spínací zařízení, které zajišťuje přesnou a efektivní modulacirychlosti
otáček a tedy kapacity ventilátorů. Management celého zařízení je svěřen obecnému řídícímu systému jednotky tak,
aby byla zajištěna integrace s ostatními součástmi chladícího systému. To umoţňujedosaţení vyjímečné celkové
účinnosti. Integrací řízení přímo do dvojice regulátor/ventilátor je zaručena nejvhodnější kombinace na rozdíl od tradičních systémů. Při zvlášě náročných nebo kritických
podmínkách (např. teplota okolí stoupne nad předpokládané limity), před tím, neţ by
byla jednotka odstavena mimo provoz nebo se dostala do alarmového stavu, řídící
systém zjistí specifický stav a zvýší otáčky ventilátorů nad nominální hodnotu a zajistí
dodatečnou kapacitu zvýšenou o 15%. Tímto způsobem bude zajištěna dodávka
chladné vody i v situacích, kdy by se tradiční zařízení dostalo do alarmového stavu.
Vnitřní účinnost elektrického motoru zaručuje sníţení spotřeby při všech provozních podmínkách.
2000
1400
70%
1200
60%
50%
40%
30%
20%
Input power [W]
EcoBreeze
1600
80%
3 ph motor
Efficiency h
1800
90%
1000
800
600
400
Traditional fans
200
10%
0
5000
%
EcoBreeze
7000
9000
11000
13000
15000
17000
19000
Air Performance [m3/h]
Konečné výsledky potvrzují, ţe ve srovnání s tradičními třífázovými indukčními motory s frekvenčním nebo napěťovým řízením jsou vnitřní ztráty v ţeleze redukovány o 60%, v mědi o 40%, zatímco skutečná spotřeba je poloviční oproti tradičním modulátorům invertorového nabo fázového typu. Sníţení spotřeby a finanční
úspora za všech provozních podmínek je velmi významná a návratnost počáteční investice se pohybuje řádech měsiců. Sníţené provozní náklady tak přinášejí
okamţitý efekt uţivateli.
Spouštění je plynulé bez proudových špiček.
V důsledku toho je dosaţeno významného sníţení hluku díky sníţení otáček, které jsou vždy nastaveny ne nejvhodnější hodnotu podle provozních
podmínek a také díky pouţité technologii nedochází k frekvenčním hlukům
a vibracím.
Sníţení spouštěcího proudu díky pouţité technologii a absence kartáčových
motorů významně prodluţuje ţivotnost. Analýzy prokázaly významné prodlouţení ţivotnosti ventilátorů, která v důsledku činila více neţ 80.000 hodin.
BT09A002CS-01
Při minimální rychlosti otáček ventilátorů je hluk
sníţen.
80
TRADITIONAL FAN
70
LpA [dBA]
60
50
40
ECObreeze FAN
30
20
10
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
air volume m3/h
5
HYDRONIC
2.160 - 2.600
Příslušenství:Hydropack
Nové pojetí čerpací stanice
Jednotka je vybavena příslušenstvím Hydropack, kterým je zajištěn rozsah průtoků v v souladu s poţadavky instalace.
HYDROPACK se 2 čerpadly: v případě zablokování jednoho čerpadla pokračuje jednotka v provozu na
cca 60% výkon. Toto řešení je mnohem spolehlivější neţ tradiční s jedním čerpadlem o větším výkonu.
HYDROPACK se 3 čerpadly: pokud dojde k poruše na jednom čerpadle, jednotka pokračuje v provozu
se dvěma zbývajícími na 80% zátěţe
elektrické čerpadlo s 2 pólovým motorem (2950 ot/min) pro verze ST/SC/LN a elektrické čerpadlo se 4
pólovým motorem (1450 ot/min) pro verze ST/SC/LN/EN. 4 pólová verze zajišťuje niţší hluk s niţším
uţitečným výtlakem.
Hlavní součásti jsou hydraulicky připojeny rychlospojkami místo tradičních svařovaných, přírubových
nebo závitových spojů.
-Mohou být snadno rozebrány pro snadnou kontrolu a údrţbu
-Pracovní čas je redukován o 90%
-Manipulace s jednotlivými komponentami je zjednodušeno
-Není nutný speciálně kvalifikovaný personál
-Hmotnost je sníţena na polovinu ve srovnání s přírubovými spojeními
-Pouţití součástí běţně dostupných kdekoliv na trhu
DIAGRAM VÝTLAK-PRŮTOK (PRO 2 POLOVÉ ČERPADLO)
350
2 Pompe D
2 Pompe B
300
2 Pompe C
250
Head [kPa]
2900 rpm
3 Pompe D
3 Pompe C
200
2 Pompe A
150
100
50
0
10
20
30
40
50
60
Flow [l/s]
70
80
90
100
Upozornění: tlaková ztráta výparníku musí být z výtlaku udaného v grafu odečtena pro obdrţení pouţitelné výtlačné výšky
DIAGRAM VÝTLAK-PRŮTOK (PRO 4 POLOVÉ ČERPADLO)
BT09A002CS-01
250
2 Pompe P
1450 rpm
2 Pompe N
200
Head [kPa]
3 Pompe P
2 Pompe O
150
3 Pompe O
2 Pompe M
100
50
0
10
20
30
40
Flow [l/s]
50
60
70
80
Upozornění: tlaková ztráta výparníku musí být z výtlaku udaného v grafu odečtena pro obdrţení pouţitelné výtlačné výšky
6
HYDRONIC
2.160 - 2.600
SCHEMA ZAPOJENÍ - SKUPINA SE 2 ČERPADLY
PRS
SCHEMA ZAPOJENÍ - SKUPINA SE 3 ČERPADLY
PRS
M
VR
VR
R
R
VR
VR
VR
P
P
P
S&T
S&T
P
P
R
M
R
R
R
R
M
M
VS
VS
Vícečerpadlový hydromodul se skládá z:
- R=uzavírací ventily,
- M = tlakoměry,
- VS = pojistný ventil(6 Bar),
- P = monoblokové čerpadlo s vysoceúčinným oběţným kolem,
- VR = zpětná klapka,
- PRS = tlakový spínač (chrání čerpadlo při poklesu tlaku nebo ztrátě vody z okruhu),
- S&T = výparník
elektrická data hydropaku
Hydropack
Type
[kW]
A
8.0
B
11.0
C
15.0
D
22.0
M
8.0
N
11.0
O
11.0
P
15.0
C
22.5
D
33.0
O
16.5
P
22.5
[A]
15.4
20.8
27.8
40.4
17.0
22.6
22.6
30.8
41.7
60.6
33.9
46.2
BT09A002CS-01
N° Pumps
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
7
HYDRONIC
2.160 - 2.600
WDATB FREE-COOLING
VOLNÉ CHLAZENÍ
Kdykoli je teplota okolí niţší neţ teplota vratné vody do jednotky, je moţné vyuţít chladu
z okolního prostředí a tak redukovat příkon kompresorů aţ do jejich úplného odpojení.
POUŢITELNOST je ve všech aplikacích, které vyţadují chlad i v zimním období, jako
jsou průmyslové aplikace, telefonní centrály, nákupní centra a pod.
POUŢITÍ NEMRZNOUCÍ SMĚSI
V systému s volným chlazením je nutné pouţít jako teplonosnou látku nemrznoucí směs (typicky na bazi etylenu) a to jednoduše z důvodu nebezpečí zamrznutí v
zimě. Procentuální naředění závisí na nejniţší podnulové teplotě připadající v úvahu v dané lokalitě. Určení sloţení směsi je výhradně na projektantovi systému
chlazení.
PROVOZNÍ LOGIKA JEDNOTEK CLIVET
Jednotka s volným chlazením se mechanicky liší od standartní jednotky 3-cestným ventilem a baterií výměníků volného chlazení předřazených z venčí výměníkům
kondenzátorů. Okolní podmínky umoţní jeden ze tří provozních reţimů:
- Letní reţim.
- Jarní/podzimní reţim.
- Zimní reţim.
Pro zajištění správného chodu jednotky za všech okolností je vybavena moderním sofistikovaným řídícím mikroprocesorem, který monitoruje všechny parametry
jednotky jako jsou tlaky v chladivovém systému, teplota okolního vzduchu, teplota chlazeného media, atd.
Hlavním rozdílem mezi letním a zimním provozem je poloha třícestného ventilu. Při letním reţimu jeho poloha zajišťuje obtok Výměníků volného chlazení, které se
jinak ve všech zbývajících reţimech zúčastňují chlazení směsi.
PROVOZNÍ LOGIKA V LETNÍM REŢIMU
SUMMER SEASON
-chlazení směsi je zajištěno provozem kompresorů(C) jako u tradičního chladiče. Jak je znázorněno na
obrázku, výměníky volného chlazení nejsou aktivní.
Fa
Bc
Vm
Bh
VL
Ae
F
C
100%
35 °C
SL
Ve
Wi
V3
15 °C
Wo 10 °C
Ev
PROVOZNÍ LOGIKA V REŢIMU JARO/PODZIM
-energetické úspory pohonu kompresorů se pohybují v rozpětí 0-100% podle okolní teploty. V případě, ţe
teplota okolí(Ae)vyhovuje zadání pro aktivaci volného chlazení, následuje:
1)přestavení 3-cestného ventilu (V3) do polohy, kdy směs začne proudit přes výměníky volného chlazení
(Bh)ještě před vstupem na výparník(Ev)
2)nastavení otáček ventilátorů na maximum pro získání maximálního chladícího účinku
3)směs se tak přirozeným způsobem ochladí
4) zbývající chlad dodají kompresory ve výparníku. Pokud se teplota okolí zvýší nad zvolenou mez, 3cestný ventil se přestaví do "letního" nastavení a zajistí dodávku chladu kompresory.
MID SEASON
Fa
Bc
Vm
13 °C
VL
Bh
Ae
F
C
50%
11 °C
SL
Ve
Wi 15 °C
Wo 10 °C
V3
BT09A002CS-01
Ev
PROVOZNÍ LOGIKA V ZIMNÍM REŢIMU
WINTER SEASON
3-cestný ventil (V3) je ve stejné pozici jako v předchozím případě;
-teplota okolí zajistí ochlazení směsi na teplotu poţadovanou na výstupu z výměníku;
-mikroprocesorové řízení odstaví kompresory (C) a oproti standartní jednotce nastane chlazení pouze za
příkon ventilátorů;
-pokud teplota směsi na výstupu z výměníků volného chlazení dosáhne poţadované teploty, začne mikroprocesor sniţovat otáčky ventilátorů a výkon chlazení je regulován ventilátory (Fa) aţ do jejich případného
úplného odstavení v závislosti na poţadovaném výkonu. Pokud by teplota směsi nadále klesala i při zastavených ventilátorech, pak 3 cestný ventil přestaví a přesměruje směs na výparník jako při letním reţimu,
aby se zabránilo dalšímu poklesu teploty směsi pod zadanou hodnotu.
Fa
Bc
Vm
10 °C
VL
Ae
F
C
0%
8
SL=průhledítko
V3=3-cestný ventil
VE=elektronický expanzní ventil
VL=uzavírací kapalinový ventil
Vm=uzavírací ventil na výtlaku kompresoru
Wi= vstup vody
Wo=výstup vody
0 °C
SL
Ve
Wi 15 °C
Wo 10 °C
V3
Ev
Legenda
Ae=okolní vzduch
Bc=výměníky kondenzátoru
Bh=výměníky volného chlazení
C=kompresor
Ev= výparník
F=filtrdehydrátor
Fa=ventilátor
Bh
HYDRONIC
2.160 - 2.600
URČENÍ CHLADÍCÍHO VÝKONU JEDNOTKY S VYPNUTÝM REŢIMEM VOLNÉHO CHLAZENÍ
Parametry standartní jednotky vybavené volným chlazením je nutno upravit koeficienty podle následující tabulky:
Glycol
Cooling Capacity
10%
0.97
20%
0.96
30%
0.95
40%
0.94
Compressors input
1.040
1.034
1.030
1.027
PŘÍKLAD: Určení výkonu jednotky WDATB FCD 2.160 SC, volné chlazení s vodou 12/7°C (30% glykolu) a okolí 35°C
WDATB S 2.160 SC (standard)
Chladící výkon = 388 Kw
Příkon kompresorů = 120 Kw
WDATB FCD 2,160 SC (standard)
Chladící výkon = 388 x 0.95 = 369.kW
Příkon kompresorů (kW) = 120 x 1.03 = 123. kW
URČENÍ VÝKONU VOLNÉHO CHLAZENÍ
2.160 2.180 2.190 2.200 2.240 2.280 2.300 2.320 2.340 2.360 2.440 2.480 2.540 2.600
Size
Nominal Free-cooling capacity (1)
Nominal air temperature of 100% Free-cooling (1)
Nominal Free-cooling capacity (1)
LN
Nominal air temperature of 100% Free-cooling (1)
SC
Kw
°C
Kw
°C
402
-0.5
398
0.0
456
-1.0
454
-2.0
505
-1.0
500
-2.0
554
-2.0
544
-1.5
610
-2.5
602
-3.0
693
-3.5
689
-4.0
774
-5.0
766
-6.0
841
-7.5
824
-7.0
887
-6.0
883
-8.5
941
-7.0
927
-9.5
1026
-7.5
1023
-7.5
1144
-10.0
1148
-8.0
1280
-7.0
1282
-7.0
1434
-5.5
1416
-7.5
(1) Data vztaţena k podmínkám:
-Teplota vstup/výstup 15/10°C
-glykol 30%
URČENÍ VÝKONU FREE-COOLINGU PRO PROVEDENÍ SC
26
2.480
DT [°C]
24
2.320 - 2.440
2.360 - 2.540
2.340 - 2.600
2.300
2.280
2.240
2.200
2.160 - 2.180 - 2.190
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% % FC
URČENÍ VÝKONU FREE-COOLINGU PRO PROVEDENÍ LN
26
2.360
2.340
2.440 - 2.480 -2.600
2.320 - 2.540
2.300
22
20
2.280
2.240
2.180 - 2.190 - 2.200
18
16
2.160
14
12
10
8
BT09A002CS-01
DT [°C]
24
6
4
2
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% % FC
FC = procenta z nominálního výkonu free coolingu (voda = 15/10°C, 30% gl)
DT = rozdíl teploty mezi vodou na vstupu a okolní teplotou.
PŘÍKLAD:
Určení výkonu freecoolingu jednotky WDATB 2,160 SC s vodou 12/7 °C, 30% gl a okolím +6°C.
Teplotní rozdíl je = 12°C - 6 °C = 6°C Nominalní výkon FC (z tabulky) je 402 kW s vodou = 15/10 °C - 30% gl (při okolní -0,5 °C).
Výkon freecoolingu při deltaT=6°K (z grafu pro SC) = 38% z nominálního výkonu 402 kW, tedy 153 kW
9
HYDRONIC
2.160 - 2.600
Zpětné získávání tepla
RWi
Částečné zpětné získávání
40 °C
RWo 45 °C
Pouţití zpětného získávání tepla v systému vyvinutém s ohledem na maximální energetickou účinnost je prakticky nevyhnutelné. Teplo, které by jinak bylo odvedeno bey uţitku
do okolí se vyuţije pro výrobu teplé vody prakticky zadarmo. Částečné získávání tepla je
provedeno pomocí kotlového výměníku vřazeného na výtlak z kompresoru. Vyuţije 20%
celkového kondenzačního tepla jednotky, které je součtem chladícího výkonu a příkonu
kompresoru. Navíc, pokud je rekuperace tepla do vody aktivní, zlepšují se provozní
parametry jednotky, protoţe se sniţuje kondenzační tlak na kondenzátorech a kompresory pracují s niţším příkonem. Chladící výkon se zvyšuje o 3,2% a příkon kompresorů
se sniţuje o 3,6%. Pokud by měla být voda vstupující do výměníku niţší neţ 35°C, je
třeba pouţít směšování tak, aby byla teplota vody nad touto hranicí a zabránilo se tak
kondenzaci.
D
Fa
Vm
VL
Bc
F
SL
C
Ve
Ae
35 °C
EWi
12 °C
EWo
7 °C
Ev
Vysvětlivky:
Ae = okolní vzduch
Bc = kondenzátor
C = kompressor
D = výměník částečného zpětného získávání tepla
Ev = výparník
EWi = vstup chlazené vody
EWo = výstup chlazené vody
F = filtrdehydrátor
Fa = ventilátor
RWi = vstup vody
RWo = výstup vody
SL = průhledítko
Ve = elektronický expanzní ventil
VL = ventil na kapalinovém potrubí
Vm = ventil na výtlaku kompresoru
Úplné zpětné získávání
Pouţití úplného zpětného získávání tepla je optimální řešení v případech, kdy je poţadováno velké mnoţství vody o niţším teplotním potenciálu a kde získávání
teplé vody nemá prioritu před chlazením. Jednotka je vybavena kotlovým výměníkem, který dokáţe odvést 100% kondenzačního tepla jednotky do vody.
Prakticky se při provozu úplného zpětného získávání tepla jedná o vodou chlazenou jednotku. Jednotka s úplným zpětným získáváním tepla je dvouokruhová se
dvěma nezávislými okruhy a mohou u ní nastat tyto provozní stavy zaloţené ovšem vţdy na plnění poţadavku na dodávku chladné vody:
1) Poţadavek na chlazení 100%, poţadavek na topení 0% = okruh 1 aktivní pro chlazení, okruh 2 aktivní pro chlazení,
2) Poţadavek na chlazení 100%, poţadavek na topení 50% = okruh 1 aktivní pro chlazení+ recovery, okruh 2 aktivní pouze pro chlazení,
3) Poţadavek na chlazení 100%, poţadavek na topení 100% = okruh 1 aktivní pro chlazení+ recovery, okruh 2 aktivní pro chlazení+recovery,
4) Poţadavek na chlazení 50%, poţadavek na topení 100% = okruh 1 aktivní pro chlazení+recovery, okruh 2 off (v tomto případě splní jednotka poţadavek na
topení pouze na 50%).
Jak je vidět na následujícím diagramu, při zpětném získávání kondenzační výměník Bc není aktivní a ke kondenzaci dochází ve výměníku zpětného získávání R.
Pokud je dosaţeno poţadavku na teplotu vody, solenoidový ventil (Vr=off, Vc= on) přesměruje tok chladiva na vzduchový kondenzátor Bc. V tomto případě funguje výměník zpětného získávání jako podchlazovač chladiva.
Mikroprocesorové řízení zajišťující vyuţití tepla všechny funkce jednotky s tím spojené je samozřejmě standartní výbavou chladiče. Na straně vyuţití teplé vody se
doporučuje instalovat zásobník o vhodné kapacitě, aby se zabránilo častému přepínání reţimů na jednotce.
Úplná rekuperace po dosaţení nastavené teploty vody
Úplné zpětné získávání aktivní
RWi
40 °C
RWi
RWo 45 °C
BT09A002CS-01
R
R
Vr
Vm
VL
Vc
Lr
Vm
F
SL
Ve
Ev
Vysvětlivky:
Ae = okolní vzduch Bc = kondenzátor
C = kompressor
Ev = výparník
EWi = vstup chlazené vody
EWo = výstup chlazené vody
F = filtrdehydrátor
Fa = ventilátor
Lr = zásobník chladiva
10
Vr
Fa
VL
Vc
Fa
Lr
Bc
C
45 °C
RWo 45 °C
Bc
Ae
35 °C
EWi
12 °C
EWo
7 °C
F
SL
C
Ve
Ev
R = výměník zpětného získávání tepla
RWi = vstup vody
RWo = výstup vody
SL = průhledítko
Vc = ventil pro otevření vzduchového kondenzátoru
Ve = elektronický expanzní ventil
VL = ventil na kapalinovém potrubí
Vm = ventil na výtlaku kompresoru
Vr = ventil pro otevření do výměníku zpětného získávání
Ae
35 °C
EWi
12 °C
EWo
7 °C
HYDRONIC
2.160 - 2.600
tlaková ztráta výměníku částečného zpětnéh získávání tepla
DP [kPa]
50
45
40
35
A
C
B
D
E
F
G
30
25
A = 2.160 - 2.180
B = 2.190
C = 2.200
D = 2.240 - 2.280
E = 2.300
F = 2.320 - 2.340 - 2.360
G = 2.440 - 2.480 - 2.540 - 2.600
20
15
10
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Q [l/s]
28
Q[l/s]=PRŮTOK VODY
dP=tlaková ztráta
tlaková ztráta výměníku úplného zpětného získávání tepla
DP [kPa]
50
45
40
A
B
C
D
E
F
G
H
35
A = 2.160
B = 2.180
C = 2.190
D = 2.200 - 2.240
E = 2.280 - 2.300 - 2.320
F = 2.340
G = 2.360 - 2.440 - 2.480
H = 2.540 - 2.600
30
25
15
20
Q[l/s]=PRŮTOK VODY
dP=tlaková ztráta
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Q [l/s]
BT09A002CS-01
20
11
HYDRONIC
2.160 - 2.600
TECHNICKÉ RYSY PŘÍSLUŠENSTVÍ
SET - °C
Kompenzace bodu nastavení signálem 4-20mA
nebo 0-10 V mění bod nastavení, který zvyšuje
nebo sniţuje podle potřeb instalace.
SET - °C
(SPC1)plovoucí bod nastavení signálem 4-20mA
(SCP4)kompenzace bodu nastavení signálem 0-10V
20
18
20
18
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
input - mA
0
2
4
6
8
10
input - V
12
Kompenzace bodu nastavení čidlem teploty vzduchu - mění hodnotu nastavení podle
okolní teploty vzduchu a umoţňuje tak energetické úspory
Set - °C
(SPC2)kompenzace nastavení teploty vody podle čidla okolní teploty
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
12
14
16
18
20
22
(SCP3)kompenzace bodu nastavení teploty podle okolní entalpie
Umoţňuje změnu bodu nastavení podle externí entalpie pro optimalizaci účinnosti. Čidlo vlhkosti je elektronicky připojeno k hlavnímu řídícímu modulu jednotky.
(PFCP)kondenzátory pro zlepšení účiníku (cosfi >0,9)
BT09A002CS-01
Korekce účiníku zvyšují hodnotu cosF a redukují zdánlivý proud na napájecí linii
Při účiníku menším neţ 0,9 účtuje dodavatel energie přiráţku za jalovinu
(CBS)nadproudová ochrana kompresorů
tepelné magnetické přerušovače silového okruhu místo pojistek zkratu a přetíţení okruhu. Pokud jsou aktivovány,
není nutná výměna jako u pojistek
12
24
26
28
30
32
34
36
air - °C
HYDRONIC
2.160 - 2.600
(RCMRX)dálková mikroprocesorová řídící jednotka
Dálkový ovladač umoţňuje zobrazování provozních stavů jednotky
příslušenství dodávané zvlášť
(CMSC4)CAN/MODBUS seriový převodník
Seriový komunikační modul k nadřazenému systému (MODBUS) je propojen s hlavním modulem hřebenovým
spojením (viz. schema rozvaděče).
V tomto případě dálková asistence a dohled jsou realizována standartním prokolem MODBUS. Je moţné připojit
aţ 127 jednotek k jednomu nadřazenému systému.
Propojení k PC je realizováno převodníkem RS485/232. Seriový port dovoluje vzdálenost 10m. Seriový komunikační modul k nadřazenému systému (MODBUS) je nutností pokud je jednotka připojena k ELFOCONTROL.
(CMSC6)CAN/LON seriový převodník
LonWorks technoligie je úplná platforma pro implementaci síťového systému.
Tyto sítě sestávají z inteligentního řídícího systému a "uzlů", které jsou v interakci
s okolním prostředím a komunikují mezi sebou pouţitím obecných zpráv zaloţených na
protokolu LonTalk®). LonWorks síť můţe mít aţ 32.685 uzlů rozdělených do 255
podsítí(127 uzlů/podsíť). Zařízení brány je jiţ nakonfigurováno podle klasifikace
ECHELON pro daný typ jednotky s počtem řízených proměnných, která jsou podmnoţinou
těch řízených jednotkou a v kaţdém případě schopny přijímat standartní Echelon profily.
Dodávka těchto zařízení nezahrnuje konfiguraci a provoz LonWorks, ke kterému je připojeno.
To je ponecháno na dodavateli nadřazeného systému.
(MSLX)Funkce Master-Slave
Funkce MASTER-SLAVE umoţňuje řízení a optimalizaci provozu několika jednotek
zařazených do stejného okruhu.
Lokální síť CLIVET TALK můţe být rozšířena aţ na 6 jednotek.
příslušenství dodávané zvlášť
(DLX)data logger
příslušenství dodávané zvlášť
BT09A002CS-01
Data logger je "černá skříňka" zaznamenávající včechny parametry. Při alarmu jsou zaznamenány všechny parametry v rozmezí
5 minut před událostí.
13
HYDRONIC
2.160 - 2.600
(PGCC)ochranná mříž kondenzátorů a prostoru kompresorů
Ochranné mříţky zabraňují přístupu k nebezpečným částem jednotky
neautorizovanému personálu.
(CCCA)měď/hliník kondenzátor s akrylovým povlakem
Lamely s akrylovým povlakem jsou určeny pro aplikace s určitým podílem kyselosti ve vzduchu a nebo jinými
lehce agresívními látkami.
(CCCC)výměník měď/měď
Výměník v provedení měď/měď je určen pro instalaci v prostředí se zvýšenou kyselostí nebo agresívnějšími látkami v prostředí.
Nevhodné při přítomnosti prostředí s obsahem síry
(CCCA1)měď/hliník kondenzátor s povrchem FIN GUARD (Silver)
Výměník měděné trubky/hliníkové lamely s povrchovou úpravou Fin Guard Silver k aplikacím v prostředí s vyšší
koncentrací solí a jiných agresívních chemikálií přítomných ve vzduchu.
Zajišťuje vysokou účinnost výměníku po dlouhou dobu ţivotnosti. Speciální sloţení povrchové vrstvy zajišťuje
vynikající přenos tepla.
Vhodné také do prostředí s obsahem síry
(AMMX)izolátory chvění
95÷105
BT09A002CS-01
Antivibrační podloţky (izolátory chvění) jsou určeny ke sníţení přenosu vibrací do budovy a jsou
umístěny pod základovým rámem jednotky.
14
(SDV)uzavírací ventily na sání a výtlaku kompresoru
Uzavírací ventil na sání ve spojení s uzavíracím ventilem na výtlaku umoţňuje snadnější servisování
kompresoru. Ztráty chladiva a servisní časy při servisování kompresoru jsou tak podstatně redukovány.
HYDRONIC
2.160 - 2.600
HLUKOVÉ ÚROVNĚ
Hlukové konfigurace: Protihlukové opláštění kompresorů (SC)
Hlukové konfigurace: Standart (ST)
Hladina akustického výkonu(dB)
Frekvenční pásmo(Hz)
Hladina akustického výkonu(dB)
Velikost
Velikost
Hladina
Hladina
akustického akustického
tlaku
výkonu
Hladina
Hladina
akustického akustického
tlaku
výkonu
Frekvenční pásmo(Hz)
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
dB(A)
dB(A)
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
dB(A)
dB(A)
2.160
84
90
92
95
95
93
86
86
79
99
2.160
81
88
89
92
92
90
84
83
77
97
2.180
84
90
92
95
95
93
87
86
80
100
2.180
81
88
89
92
92
91
84
83
77
97
2.190
88
94
95
96
96
94
91
93
81
101
2.190
85
91
92
93
94
92
89
90
78
99
2.200
89
95
96
96
96
94
93
94
81
101
2.200
86
92
93
93
93
91
90
91
78
99
2.240
89
95
96
96
96
94
93
94
81
102
2.240
86
92
93
93
93
91
90
91
78
99
2.280
89
95
96
96
96
94
93
95
81
102
2.280
86
92
93
93
94
91
90
92
78
99
2.300
89
94
94
98
96
95
94
94
82
102
2.300
86
91
91
95
93
93
91
91
79
99
2.320
88
92
92
100
94
97
95
94
82
103
2.320
85
89
89
97
91
94
92
91
79
100
2.340
88
92
93
100
95
97
95
94
82
103
2.340
85
89
90
97
92
94
92
91
79
100
2.360
89
93
94
101
95
98
96
95
83
104
2.360
86
90
91
98
93
95
93
92
80
101
2.440
90
94
95
101
96
99
97
95
84
105
2.440
87
92
93
98
94
96
94
93
81
102
2.480
95
99
104
102
101
99
91
87
84
106
2.480
92
96
101
99
98
96
88
84
81
103
2.540
96
100
105
104
102
100
92
88
85
107
2.540
93
97
102
101
99
97
89
85
82
104
2.600
96
100
106
104
103
100
92
88
85
107
2.600
93
97
103
101
100
97
89
85
82
104
Hlukové konfigurace: Supertiché provedení (EN)
Hlukové konfigurace: Sníţená hlučnost (LN)
Velikost
Hladina
Hladina
akustického akustického
tlaku
výkonu
Frekvenční pásmo(Hz)
Hladina akustického výkonu(dB)
Velikost
Hladina akustického výkonu(dB)
Hladina
Hladina
akustického akustického
tlaku
výkonu
Frekvenční pásmo(Hz)
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
dB(A)
dB(A)
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
dB(A)
dB(A)
2.160
87
90
97
92
89
85
73
67
74
94
2.160
74
85
82
88
83
75
63
54
67
88
2.180
87
90
97
92
89
85
73
67
74
94
2.180
75
86
83
89
84
76
64
55
68
88
2.190
90
93
99
93
89
85
77
75
75
95
2.190
80
92
88
88
83
75
70
68
68
89
2.200
91
94
101
93
89
86
79
77
75
96
2.200
82
95
91
89
84
76
73
71
69
90
2.240
91
94
101
93
89
86
79
77
75
96
2.240
83
95
91
90
85
77
74
71
69
91
2.280
91
95
101
93
90
86
80
78
76
97
2.280
84
97
93
91
86
78
75
73
71
92
2.300
91
94
100
95
89
88
81
78
76
91
2.300
84
95
91
94
86
81
77
73
71
93
2.320
90
91
98
97
88
89
82
77
76
97
2.320
83
92
88
95
84
82
77
72
71
93
2.340
90
92
98
97
88
89
82
77
76
97
2.340
83
92
88
95
84
82
77
72
71
93
2.360
91
93
99
98
89
90
83
78
77
98
2.360
83
92
88
95
83
82
77
72
71
93
2.440
93
95
102
99
91
91
84
79
78
100
2.440
85
94
90
96
85
83
79
73
72
95
2.480
94
96
107
97
92
88
75
67
79
101
2.480
88
98
99
95
88
81
70
61
73
96
2.540
94
96
108
97
92
89
75
67
79
101
2.540
87
97
99
95
88
81
70
60
73
96
2.600
94
97
109
98
93
90
76
67
80
102
BT09A002CS-01
Měření podle ISO 3744 s ohledem na certifikaci podle EUROVENT 8/1.
hlukové údaje se vztahují na jednotku při plné zátěţi při stanovených testovacích podmínkách. Údaje platí v 1m od povrchu jednotky ve volném poli.
data vztaţena k následujícím podmínkám:
voda na výparníku 7/12°C
teplota okolí 35°C
Zkontrolujte provozní limity verze EN. Pro vyšší okolní teploty zkontrolujte proti verzi LN nebo standartní jednotce.
15
HYDRONIC
2.160 - 2.600
Hlukové konfigurace: Standard (ST)/Hluková izolace kompresorů(SC)
VŠEOBECNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE
2.160 2.180 2.190 2.200 2.240 2.280 2.300 2.320 2.340 2.360 2.440 2.480 2.540 2.600
Velikost
CHLAZENÍ
Chladící výkon
1
kW
388
440
485
534
588
669
751
807
855
905
994
1108
1239
1384
kW
120
134
150
167
182
211
238
258
274
289
320
356
394
445
kW
134
151
167
184
202
231
258
278
294
309
343
382
427
478
Tepelný výkon úplné rekuperace
kW
508
580
631
682
762
856
936
1014
1085
1137
1258
1409
1560
1736
Tepelný výkon částečné rekuperace
kW
366
Příkon kompresorů
Celkový příkon
2
102
115
127
140
154
176
198
213
226
239
263
293
327
EER
2,9
2,91
2,9
2,9
2,91
2,9
2,91
2,9
2,9
2,92
2,9
2,9
2,9
2,9
ESEER
3,44
3,44
3,47
3,5
3,55
3,56
3,6
3,61
3,7
3,69
3,64
3,62
3,57
3,58
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KOMPRESOR
Typ kompresoru
3
Počet kompresorů
Nr
Počet výkonových stupňů-STD
Nr
Chladící okruhy
Nr
STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
S&T
VNITŘNÍ VÝMĚNÍK
Typ vnitřního výměníku
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
Počet vnitřních výměníků
4
Nr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Průtok vody (vnitřní výměník)
l/s
18,5
21
23,2
25,5
28,1
32
35,9
38,6
40,9
43,2
47,5
52,9
59,2
66,1
Tlaková ztráta výparníku
Obsah vody
kPa
55
53
70
64
84
78
64
72
69
76
85
62
81
97
l
164,4
159,3
152,7
270,6
263,3
255,7
248,3
248,3
233,3
233,3
409,6
400,9
391,9
461,8
AX
SEKCE VNĚJŠÍCH VENTILÁTROŮ
Typ ventilátoru
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
Počet ventilátorů
5
Nr
8
10
10
10
12
12
12
12
12
12
14
16
20
20
Standartní průtok vzduchu
l/s
44628
50769
55482
55482
61252
61252
61252
61252
65758
65758
71733
81341
101537
110965
141,3
141,3
141,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
219,1
219,1
219,1
219,1
PŘIPOJENÍ
Vodní připojení
SILOVÉ NAPÁJENÍ
Standartní silové připojení
V
400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
(1) data vztaţena k následujícím podmínkám:
voda na výparníku 7/12°C
vzduch na venkovním výměníku 35°C
(2) Podle metodiky EUROVENTU Celkový příkon nezahrnuje příkon čerpadla nutného k
překonání tlakových ztrát při oběhu směsi výměníky.
(3) DSW=dvoušroubový kompresor
(4) S&T=kotlový výměník
(5) AX=axiální ventilátor
Hlukové konfigurace: Standart (ST) / Napětí: 400/3/50
ELEKTRICKÁ DATA
2.160 2.180 2.190 2.200 2.240 2.280 2.300 2.320 2.340 2.360 2.440 2.480 2.540 2.600
Velikost
FLA=MAX. PROVOZNÍ PROUD PŘI MAXIMÁLNÍCH PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH
FLA-celkový
A
313
337
361
385
431
480
513
545
576
608
700
806
917
1015
MAX. PŘÍKON PŘI MAX. PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH
FLI-celkem
kW
183
200
216
232
258
292
316
341
360
379
428
473
532
600
708
734
885
909
1042
685
698
731
810
841
1043
1298
1474
1710
MIC MAXIMÁLNÍ SPOUŠTĚCÍ PROUD
MIC-hodnota
A
napájení:400/3/50 Hz+/-6%
max. nevyváţenost fází 2%
Maximální provozní proud F.L.A. je třeba uvaţovat pro dimenzování přívodních kabelů. a maximální spouštěcí proud pro dimenzování ochranného jističe na přívodu.
Některá příslušenství nebo provedení mohou zapříčinit odlišné hodnoty od uvedených. Kontaktujte prodejce.
Hlukové konfigurace: Standard (ST)/Hluková izolace kompresorů(SC)
BT09A002CS-01
PROVOZNÍ LIMITY(CHLAZENÍ)
2.160 2.180 2.190 2.200 2.240 2.280 2.300 2.320 2.340 2.360 2.440 2.480 2.540 2.600
Velikost
VNĚJŠÍ VÝMĚNÍK
Max. teplota vzduchu na vstupu
1
°C
46
45
45
45
44
44
44
44
44
44
43
43
43
Max. teplota vzduchu na vstupu
2
°C
51
50
50
50
49
49
49
49
49
49
48
48
48
43
48
Minimální teplota vzduchu na vstupu
3
°C
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
Minimální teplota vzduchu na vstupu
4
°C
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
Minimální teplota vzduchu na vstupu
5
°C
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Minimální teplota vzduchu na vstupu
6
°C
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Max. teplota vstupující vody
7
°C
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Minimální teplota vody na výstupu
8
°C
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Minimální teplota vody na výstupu
9
°C
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
VNITŘNÍ VÝMĚNÍK
16
Pozn: Standartní jednotka by neměla být provozována při teplotách pod -10°C. Na vyţádání je
moţné provést opatření pro provoz za niţších teplot. Pro zvláštní podmínky kontaktujte naše
prodejní oddělení.
Upozornění: nehybný okolní vzduch znamená absenci jakéhokoliv proudění kolem jednotky.
Jakýkoliv pohyb vzduchu přes kondenzátor zhoršuje podmínky provozu jednotky (viz limity s
rychlostí 0,5 a 1 m/s). Pro zamezení takové situace se doporučuje instalace větrných bariér.
Minimální okolní teplota je udána pro jednotky vybavené regulací ventilátorů ECOBreeze.Pro
standartní jednotky bez regulace je tato hodnota +18°C s nehybným okolním vzduchem a při plné
zátěţi jednotky.
(1) jednotka na plný výkon:voda na výparníku 7/12°C
(2) jednotka s řízením výkonu(automatické řízení výkonu)
(3) jednotka při plné zátěţi
vzduch na vnějším výměníku bez pohybu
(4) jednotka s řízením výkonu(automatické řízení výkonu)
vzduch na vnějším výměníku bez pohybu
(5) jednotka s řízením výkonu(automatické řízení výkonu)
rychlost vzduchu = 0,5 m/s
(6) jednotka s řízením výkonu(automatické řízení výkonu)
vzduch na venkovním výměníku = 1m/sec
(7) vzduch na venkovním výměníku 35°C
(8) Standartní verze
vzduch na venkovním výměníku 35°C
(9) Verze pro nízké teploty
vzduch na venkovním výměníku 35°C
Směs 40% etylenglykolu
HYDRONIC
2.160 - 2.600
HLUKOVÉ KONFIGURACE: STANDARD (ST)/HLUKOVÁ IZOLACE KOMPRESORŮ(SC)
CHLADÍCÍ VÝKON
TEPLOTA VZDUCHU VSTUPUJÍCÍHO NA VNĚJŠÍ VÝMĚNÍK
2.160
2.180
2.190
2.200
2.240
2.280
2.300
To(°C)
25
30
32
35
40
42
44
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
5
393,4
96,0
380,5
105,7
374,8
109,9
365,4
116,7
348,1
129,2
340,5
134,6
332,6
140,2
6
405,3
97,3
392,1
107,0
386,2
111,3
376,6
118,2
358,8
130,7
351,0
136,2
342,9
141,8
7
417,5
98,6
403,9
108,4
397,8
112,7
388,0
119,6
369,7
132,3
361,8
137,8
353,4
143,5
8
429,9
99,9
415,9
109,8
409,7
114,2
399,6
121,1
380,9
133,9
372,8
139,4
364,2
145,1
9
442,5
101,1
428,1
111,2
421,7
115,6
411,4
122,7
392,3
135,5
383,9
141,1
375,3
146,8
10
455,4
102,4
440,6
112,7
434,0
117,1
423,4
124,3
403,8
137,2
395,4
142,8
386,5
148,6
5
447,0
107,6
432,3
118,3
425,6
123,1
414,9
130,7
395,0
144,7
386,2
150,8
377,1
157,1
6
460,3
109,1
445,3
119,8
438,6
124,6
427,6
132,3
407,2
146,5
398,2
152,6
388,9
159,0
7
473,9
110,6
458,6
121,4
451,7
126,2
440,5
134,0
419,5
148,2
410,3
154,4
400,7
160,8
8
487,8
112,2
472,1
123,0
465,0
127,9
453,5
135,7
432,0
150,0
422,6
156,2
412,7
162,7
9
502,0
113,8
485,7
124,7
478,4
129,6
466,6
137,4
444,5
151,8
434,9
158,1
424,8
164,6
10
516,5
115,5
499,6
126,4
492,0
131,3
479,8
139,1
457,2
153,6
447,3
159,9
437,0
166,5
5
493,4
120,8
476,8
132,6
469,4
137,8
457,4
146,2
435,1
161,6
425,3
168,3
415,2
175,3
6
507,7
122,4
490,8
134,3
483,2
139,5
471,0
148,0
448,2
163,6
438,3
170,3
427,9
177,4
7
522,9
124,1
505,5
136,0
497,8
141,3
485,2
149,9
461,8
165,6
451,7
172,4
441,0
179,5
8
538,8
125,8
520,9
137,9
512,9
143,2
500,0
151,8
476,0
167,7
465,5
174,5
454,6
181,7
9
555,5
127,6
537,0
139,8
528,7
145,2
515,4
153,9
490,6
169,8
479,8
176,7
10
573,0
129,3
553,7
141,8
545,2
147,2
531,3
156,0
505,7
172,1
494,6
179,0
5
544,2
134,2
524,9
147,5
516,3
153,3
502,4
162,6
476,8
179,6
465,7
186,9
454,1
194,6
6
560,7
136,3
540,9
149,5
532,1
155,4
517,9
164,7
491,6
181,9
480,2
189,3
468,2
197,0
7
577,7
138,3
557,3
151,6
548,3
157,5
533,7
167,0
506,6
184,3
494,9
191,8
482,6
199,6
8
595,1
140,1
574,1
153,7
564,7
159,7
549,7
169,3
521,9
186,7
509,8
194,2
497,2
202,1
9
613,1
141,9
591,2
155,8
581,5
161,9
566,0
171,6
537,4
189,2
525,0
196,8
10
631,5
143,6
608,7
157,9
598,6
164,1
582,6
174,0
553,2
191,7
540,5
199,3
5
600,7
146,3
579,2
160,8
569,6
167,2
554,2
177,5
525,9
196,2
513,6
204,2
500,7
212,6
6
618,8
148,3
596,7
163,1
586,9
169,5
571,1
179,8
542,0
198,7
529,4
206,8
516,2
215,3
7
637,0
150,5
614,5
165,4
604,4
171,9
588,3
182,3
558,5
201,3
545,5
209,5
532,0
218,0
8
655,4
152,8
632,5
167,7
622,2
174,3
605,7
184,8
575,1
203,9
561,8
212,2
547,9
220,8
9
673,9
155,2
650,7
170,2
640,3
176,8
623,4
187,3
592,0
206,6
578,3
215,0
10
692,5
157,7
669,2
172,7
658,6
179,3
641,4
189,9
609,2
209,4
595,1
217,8
5
687,3
169,4
661,0
186,2
649,3
193,6
630,7
205,4
596,5
226,8
581,7
236,1
566,3
245,7
6
707,2
171,9
680,5
188,9
668,6
196,3
649,5
208,2
614,2
229,9
598,9
239,2
582,9
248,9
7
728,0
174,5
700,5
191,6
688,3
199,1
668,6
211,1
632,5
232,9
616,9
242,3
600,5
252,1
8
749,8
177,1
721,0
194,4
708,4
202,0
688,2
214,1
651,4
236,1
635,6
245,6
619,1
255,5
9
772,4
179,7
742,1
197,3
728,9
205,0
708,2
217,2
670,9
239,4
655,0
248,9
10
796,1
182,4
763,6
200,3
749,9
208,0
728,6
220,4
691,0
242,7
675,2
252,3
5
774,8
190,1
743,4
209,8
729,8
218,2
708,0
231,5
668,6
255,5
651,7
265,6
634,1
276,2
6
795,9
193,1
765,3
212,8
751,7
221,3
729,7
234,8
689,0
259,1
671,3
269,5
652,8
280,2
7
818,3
196,1
787,3
215,9
773,5
224,6
751,1
238,2
709,5
262,8
691,4
273,3
672,4
284,1
8
841,7
199,1
809,5
219,2
795,3
227,9
772,4
241,6
730,2
266,4
712,0
277,0
693,0
287,9
9
866,4
202,1
831,9
222,4
817,0
231,2
793,4
245,1
751,1
270,0
733,1
280,6
714,4
291,6
10
892,2
205,0
854,3
225,8
838,6
234,7
814,3
248,7
772,1
273,7
754,7
284,3
BT09A002CS-01
Velikost
kWf=Chladící výkon v kW
kWe=příkon kompresoru v kW
To=teplota vody na výstupu z výparníku
DT=rozdíl teploty vody mezi vstupem a výstupem=5°C
17
HYDRONIC
2.160 - 2.600
HLUKOVÉ KONFIGURACE: STANDARD (ST)/HLUKOVÁ IZOLACE KOMPRESORŮ(SC)
CHLADÍCÍ VÝKON
TEPLOTA VZDUCHU VSTUPUJÍCÍHO NA VNĚJŠÍ VÝMĚNÍK
Velikost
2.320
2.340
2.360
2.440
BT09A002CS-01
2.480
2.540
2.600
To(°C)
25
30
35
40
42
44
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
5
833,5
205,5
800,4
226,7
786,0
235,9
762,9
250,5
721,0
276,8
703,0
288,1
684,3
299,8
6
859,5
209,4
822,6
230,9
807,4
240,1
784,1
254,4
743,8
279,9
727,3
290,6
710,4
301,7
7
884,1
213,2
846,1
234,9
830,6
244,1
806,8
258,4
766,0
283,7
749,3
294,3
732,4
305,1
8
907,2
216,9
870,9
238,7
855,4
248,0
831,1
262,4
787,6
288,1
769,2
299,0
750,2
310,1
9
928,8
220,6
897,0
242,3
882,0
251,7
857,0
266,6
808,6
293,3
786,9
304,8
763,8
316,6
10
948,9
224,1
924,4
245,7
910,3
255,3
884,4
270,8
828,9
299,3
802,3
311,6
5
883,6
218,4
847,2
240,9
831,6
250,6
806,9
265,7
762,7
292,9
743,9
304,5
724,4
316,4
6
909,5
221,6
871,4
244,7
855,4
254,5
830,3
269,7
786,0
296,8
767,5
308,2
748,4
319,9
7
936,3
225,1
896,9
248,4
880,3
258,3
854,5
273,7
809,1
301,0
790,0
312,4
770,5
324,2
8
963,8
228,8
923,7
252,2
906,5
262,1
879,7
277,7
831,8
305,4
811,5
317,2
790,6
329,2
9
992,0
232,8
951,7
255,8
934,0
265,8
905,7
281,7
854,1
310,2
831,9
322,4
10
1021
236,9
980,9
259,5
962,6
269,5
932,6
285,6
876,1
315,3
851,2
328,2
5
935,2
230,7
897,2
254,6
880,7
264,8
854,7
281,0
807,7
310,2
787,6
322,5
766,8
335,4
6
962,8
234,0
922,7
258,5
905,6
268,9
879,0
285,3
831,9
314,4
812,1
326,6
791,7
339,3
7
990,7
237,7
949,5
262,5
932,0
273,0
904,7
289,5
856,3
318,7
835,9
331,0
815,0
343,7
8
1019
241,9
977,6
266,5
959,8
277,1
931,6
293,6
880,7
323,2
859,0
335,7
836,5
348,7
9
1047
246,6
1007
270,7
989,1
281,1
959,9
297,8
905,4
327,9
881,5
340,7
10
1075
251,7
1038
274,8
1020
285,2
989,5
301,8
930,1
332,6
903,3
346,0
5
1024
254,3
984,5
280,7
967,1
292,4
939,1
311,1
888,1
345,5
866,1
360,3
6
1052
258,0
1012
284,7
994,7
296,5
966,3
315,4
913,8
350,0
891,0
364,9
7
1081
262,0
1041
288,9
1023
300,8
993,9
319,8
940,0
354,6
916,5
369,7
8
1111
266,2
1070
293,2
1052
305,2
1022
324,3
966,6
359,4
942,5
374,5
9
1143
270,7
1100
297,7
1081
309,7
1050
328,9
993,5
364,2
969,0
379,5
10
1175
275,5
1130
302,4
1110
314,4
1079
333,6
1021
369,1
995,9
384,6
5
1153
284,6
1103
312,6
1080
325,2
1045
345,4
979,6
382,8
951,5
399,1
6
1184
289,6
1135
317,5
1113
330,1
1076
350,6
1008
388,9
978,0
405,7
7
1218
294,3
1168
322,6
1145
335,3
1108
355,9
1038
394,5
1007
411,3
8
1254
298,7
1201
327,9
1177
340,8
1140
361,4
1070
399,5
1039
415,9
9
1292
302,8
1234
333,4
1210
346,5
1171
367,1
1103
403,9
1074
419,5
10
1333
306,6
1268
339,2
1242
352,5
1203
372,9
1138
407,7
1112
422,0
5
1284
314,7
1230
346,6
1207
360,5
1170
382,4
1102
422,0
1074
438,9
6
1322
320,1
1266
352,1
1242
366,0
1204
388,0
1136
427,9
1106
445,0
7
1361
325,2
1303
357,6
1279
371,7
1239
393,9
1169
433,9
1139
451,0
8
1402
330,2
1341
363,3
1315
377,5
1275
399,9
1203
440,1
1173
457,1
9
1444
335,0
1380
369,1
1353
383,6
1311
406,2
1237
446,4
1207
463,3
10
1488
339,6
1419
375,0
1391
389,8
1347
412,7
1272
452,8
1241
469,4
5
1425
356,9
1370
391,9
1346
407,4
1306
432,3
1233
477,8
1201
497,5
6
1467
361,3
1410
397,3
1385
413,1
1344
438,3
1269
484,2
1236
504,0
7
1510
366,8
1451
403,3
1425
419,2
1384
444,6
1306
490,9
1273
510,8
8
1554
373,5
1494
409,8
1467
425,8
1424
451,2
1344
497,8
1310
517,8
9
1600
381,4
1538
416,9
1511
432,7
1466
458,1
1383
504,9
1348
525,2
10
1648
390,4
1584
424,6
1555
440,1
1509
465,2
1423
512,3
1386
532,9
kWf=Chladící výkon v kW
kWe=příkon kompresoru v kW
To=teplota vody na výstupu z výparníku
DT=rozdíl teploty vody mezi vstupem a výstupem=5°C
18
32
kWf
HYDRONIC
2.160 - 2.600
Hlukové konfigurace: Sníţená hlučnost (LN)
VŠEOBECNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE
2.160 2.180 2.190 2.200 2.240 2.280 2.300 2.320 2.340 2.360 2.440 2.480 2.540 2.600
Velikost
CHLAZENÍ
Chladící výkon
1
kW
384
439
481
525
584
662
743
801
855
895
991
1112
1241
1375
kW
119
137
151
166
186
210
238
257
274
289
322
358
401
444
kW
132
150
166
181
201
228
256
275
294
309
342
383
426
474
Tepelný výkon úplné rekuperace
kW
508
580
631
682
762
856
936
1014
1085
1137
1258
1409
1560
1736
Tepelný výkon částečné rekuperace
kW
364
Příkon kompresorů
Celkový příkon
2
101
115
126
138
154
174
196
212
226
237
263
294
328
EER
2,91
2,93
2,9
2,9
2,91
2,9
2,9
2,91
2,9
2,9
2,9
2,9
2,91
2,9
ESEER
3,47
3,54
3,51
3,45
3,61
3,62
3,64
3,68
3,74
3,69
3,64
3,64
3,61
3,61
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KOMPRESOR
Typ kompresoru
3
Počet kompresorů
Nr
Počet výkonových stupňů-STD
Nr
Chladící okruhy
Nr
STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
S&T
VNITŘNÍ VÝMĚNÍK
Typ vnitřního výměníku
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
Počet vnitřních výměníků
4
Nr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Průtok vody (vnitřní výměník)
l/s
18,3
21
23
25,1
27,9
31,6
35,5
38,3
40,9
42,8
47,3
53,1
59,3
65,7
Tlaková ztráta výparníku
Obsah vody
kPa
54
53
69
62
83
76
62
71
69
75
84
63
81
96
l
164,4
159,3
152,7
270,6
263,3
255,7
248,3
248,3
233,3
233,3
409,6
400,9
391,9
461,8
AX
SEKCE VNĚJŠÍCH VENTILÁTROŮ
Typ ventilátoru
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
Počet ventilátorů
5
Nr
10
10
12
12
12
14
14
14
16
16
16
20
20
24
Standartní průtok vzduchu
l/s
40524
40524
45063
48211
48211
52793
52793
52793
59184
59184
65651
74627
81048
90125
141.3
141.3
141.3
168.3
168.3
168.3
168.3
168.3
168.3
168.3
219.1
219.1
219.1
219.1
PŘIPOJENÍ
Vodní připojení
SILOVÉ NAPÁJENÍ
Standartní silové připojení
V
400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
(1) data vztaţena k následujícím podmínkám:
voda na výparníku 7/12°C
vzduch na venkovním výměníku 35°C
(2) Podle metodiky EUROVENTU Celkový příkon nezahrnuje příkon čerpadla nutného k
překonání tlakových ztrát při oběhu směsi výměníky.
(3) DSW=dvoušroubový kompresor
(4) S&T=kotlový výměník
(5) AX=axiální ventilátor
Hlukové konfigurace: Sníţená hlučnost (LN) / Napětí: 400/3/50
ELEKTRICKÁ DATA
2.160 2.180 2.190 2.200 2.240 2.280 2.300 2.320 2.340 2.360 2.440 2.480 2.540 2.600
Velikost
FLA=MAX. PROVOZNÍ PROUD PŘI MAXIMÁLNÍCH PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH
FLA-celkový
A
303
319
348
372
409
463
496
528
564
596
679
786
881
988
MAX. PŘÍKON PŘI MAX. PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH
FLI-celkem
kW
180
193
211
228
250
286
310
335
356
376
421
467
518
590
667
675
833
857
971
622
635
667
752
784
968
1217
1357
1606
MIC MAXIMÁLNÍ SPOUŠTĚCÍ PROUD
MIC-hodnota
A
max. nevyváţenost fází 2%
napájení:400/3/50 Hz+/-6%
Maximální provozní proud F.L.A. je třeba uvaţovat pro dimenzování přívodních kabelů. a maximální spouštěcí proud pro dimenzování ochranného jističe na přívodu.
Některá příslušenství nebo provedení mohou zapříčinit odlišné hodnoty od uvedených. Kontaktujte prodejce.
PROVOZNÍ LIMITY(CHLAZENÍ)
2.160 2.180 2.190 2.200 2.240 2.280 2.300 2.320 2.340 2.360 2.440 2.480 2.540 2.600
Velikost
VNĚJŠÍ VÝMĚNÍK
Max. teplota vzduchu na vstupu
1
°C
45
44
43
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Max. teplota vzduchu na vstupu
2
°C
50
49
48
49
47
47
47
47
47
47
47
47
47
42
47
Minimální teplota vzduchu na vstupu
3
°C
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
Minimální teplota vzduchu na vstupu
4
°C
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
Minimální teplota vzduchu na vstupu
5
°C
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Minimální teplota vzduchu na vstupu
6
°C
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Max. teplota vstupující vody
7
°C
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Minimální teplota vody na výstupu
8
°C
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Minimální teplota vody na výstupu
9
°C
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
BT09A002CS-01
Hlukové konfigurace: Sníţená hlučnost (LN)
VNITŘNÍ VÝMĚNÍK
Pozn: Standartní jednotka by neměla být provozována při teplotách pod -10°C. Na vyţádání
je moţné provést opatření pro provoz za niţších teplot. Pro zvláštní podmínky kontaktujte
naše prodejní oddělení.
Upozornění: nehybný okolní vzduch znamená absenci jakéhokoliv proudění kolem jednotky.
Jakýkoliv pohyb vzduchu přes kondenzátor zhoršuje podmínky provozu jednotky (viz limity s
rychlostí 0,5 a 1 m/s). Pro zamezení takové situace se doporučuje instalace větrných bariér.
Minimální okolní teplota je udána pro jednotky vybavené regulací ventilátorů ECOBreeze.Pro standartní jednotky bez regulace je tato hodnota +18°C s nehybným okolním vzduchem a při plné zátěţi jednotky.
(1) jednotka na plný výkon:voda na výparníku 7/12°C
(2) jednotka s řízením výkonu(automatické řízení výkonu)
(3) jednotka při plné zátěţi
vzduch na vnějším výměníku bez pohybu
(4) jednotka s řízením výkonu(automatické řízení výkonu)
vzduch na vnějším výměníku bez pohybu
(5) jednotka s řízením výkonu(automatické řízení výkonu)
rychlost vzduchu = 0,5 m/s
(6) jednotka s řízením výkonu(automatické řízení výkonu)
vzduch na venkovním výměníku = 1m/sec
(7) vzduch na venkovním výměníku 35°C
(8) Standartní verze
vzduch na venkovním výměníku 35°C
(9) Verze pro nízké teploty
vzduch na venkovním výměníku 35°C
Směs 40% etylenglykolu
19
HYDRONIC
2.160 - 2.600
HLUKOVÉ KONFIGURACE: SNÍŽENÁ HLUČNOST (LN)
CHLADÍCÍ VÝKON
TEPLOTA VZDUCHU VSTUPUJÍCÍHO NA VNĚJŠÍ VÝMĚNÍK
Velikost
2.160
2.180
2.190
2.200
BT09A002CS-01
2.240
2.280
2.300
To(°C)
25
30
35
38
40
42
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
5
389,3
95,9
376,5
105,6
370,8
109,8
361,6
116,6
351,7
123,8
344,6
128,9
337,2
134,2
6
401,2
97,2
388,0
106,9
382,2
111,2
372,7
118,0
362,5
125,3
355,3
130,4
347,7
135,7
7
413,2
98,5
399,7
108,3
393,7
112,6
384,0
119,4
373,6
126,8
366,1
131,9
358,4
137,3
8
425,4
99,8
411,6
109,7
405,4
114,0
395,5
120,9
384,8
128,3
377,2
133,5
369,2
138,9
9
437,8
101,2
423,6
111,1
417,3
115,5
407,2
122,4
396,2
129,9
388,4
135,1
380,3
140,6
10
450,3
102,7
435,8
112,6
429,4
117,0
419,0
124,0
407,8
131,5
399,9
136,8
391,6
142,3
5
447,4
109,9
432,1
121,2
425,2
126,1
414,2
133,9
402,2
142,2
393,7
148,1
384,7
154,2
6
460,7
111,4
445,1
122,8
438,1
127,8
426,8
135,7
414,5
144,1
405,7
150,0
396,5
156,1
7
474,3
112,9
458,3
124,4
451,1
129,4
439,4
137,4
426,8
145,9
417,9
151,8
408,5
158,0
8
488,3
114,5
471,4
126,0
464,0
131,0
452,0
139,1
439,2
147,7
430,2
153,7
420,7
160,0
9
502,6
116,0
484,6
127,5
476,9
132,6
464,6
140,7
451,6
149,4
442,5
155,6
433,1
162,1
10
517,2
117,6
497,9
128,9
489,8
134,0
477,2
142,3
464,1
151,2
455,0
157,6
445,8
164,3
5
492,4
120,9
474,5
132,9
466,6
138,2
453,9
146,7
440,1
155,8
430,4
162,2
420,3
168,9
6
506,4
122,8
487,9
135,1
479,8
140,4
466,9
148,9
453,2
157,8
443,5
164,1
433,4
170,6
7
521,1
124,7
502,1
137,1
493,8
142,5
480,6
151,0
466,6
160,0
456,8
166,3
446,5
172,8
8
536,6
126,6
517,1
139,1
508,6
144,5
495,0
153,1
480,4
162,3
470,2
168,7
459,6
175,3
9
552,9
128,5
533,0
141,0
524,2
146,5
510,0
155,2
494,7
164,7
483,9
171,3
10
570,0
130,4
549,7
142,7
540,5
148,3
525,7
157,3
509,4
167,2
497,8
174,2
5
537,0
132,8
516,9
146,4
508,1
152,2
494,2
161,5
479,4
171,2
468,9
178,1
458,1
185,2
6
552,9
135,0
532,6
148,5
523,6
154,4
509,4
163,7
494,1
173,5
483,4
180,4
472,2
187,6
7
569,8
137,0
548,7
150,6
539,4
156,6
524,8
165,9
509,1
175,9
498,1
182,9
486,6
190,1
8
587,4
138,6
565,2
152,7
555,6
158,8
540,4
168,3
524,3
178,3
513,0
185,3
501,3
192,6
9
605,9
140,1
582,2
154,7
572,1
161,0
556,3
170,7
539,6
180,8
528,1
187,8
516,3
195,1
10
625,2
141,3
599,6
156,7
588,9
163,2
572,4
173,1
555,3
183,4
543,5
190,4
531,5
197,6
5
600,0
148,8
576,7
164,2
566,5
170,8
550,3
181,3
533,1
192,3
521,0
200,1
508,4
208,1
6
618,4
150,8
594,4
166,3
583,9
173,0
567,2
183,6
549,4
194,8
536,9
202,7
523,9
210,9
7
636,4
153,1
611,8
168,8
601,1
175,5
584,0
186,2
565,9
197,5
553,1
205,4
539,9
213,5
8
654,2
155,5
628,9
171,6
618,0
178,5
600,7
189,1
582,4
200,3
569,7
208,1
556,4
216,0
573,6
218,3
9
671,7
158,2
645,7
174,9
634,6
181,8
617,3
192,4
599,1
203,3
586,5
210,7
10
688,9
161,2
662,1
178,5
651,0
185,5
633,7
195,9
615,9
206,4
603,7
213,4
5
683,2
168,4
656,1
185,5
644,1
192,9
625,0
204,6
604,6
217,2
590,1
226,0
575,0
235,1
6
703,2
171,1
675,1
188,2
662,8
195,6
643,2
207,5
622,2
220,1
607,5
229,0
592,1
238,2
7
723,4
173,8
694,9
191,0
682,4
198,5
662,3
210,5
640,7
223,2
625,5
232,2
609,7
241,5
8
743,9
176,4
715,5
193,9
702,8
201,6
682,3
213,7
660,1
226,6
644,3
235,6
9
764,7
179,0
736,8
197,0
724,0
204,8
703,2
217,1
680,2
230,2
663,8
239,3
10
785,6
181,7
758,9
200,2
746,2
208,2
725,0
220,7
701,2
233,9
684,0
243,2
5
768,2
189,4
736,9
209,0
723,1
217,4
701,2
230,8
677,7
245,0
661,2
255,0
644,0
265,3
6
790,8
192,5
759,0
212,2
744,9
220,7
722,3
234,2
698,0
248,5
680,9
258,6
662,9
269,0
7
813,8
195,5
781,0
215,4
766,5
224,1
743,3
237,7
718,4
252,1
700,8
262,2
682,5
272,7
8
837,2
198,5
802,9
218,8
788,0
227,5
764,2
241,3
738,9
255,8
721,1
265,9
9
860,9
201,3
824,8
222,2
809,3
231,1
785,1
245,0
759,5
259,6
741,8
269,6
10
884,9
204,1
846,6
225,8
830,6
234,8
805,8
248,9
780,2
263,4
762,7
273,4
kWf=Chladící výkon v kW
kWe=příkon kompresoru v kW
To=teplota vody na výstupu z výparníku
DT=rozdíl teploty vody mezi vstupem a výstupem=5°C
20
32
HYDRONIC
2.160 - 2.600
HLUKOVÉ KONFIGURACE: SNÍŽENÁ HLUČNOST (LN)
CHLADÍCÍ VÝKON
TEPLOTA VZDUCHU VSTUPUJÍCÍHO NA VNĚJŠÍ VÝMĚNÍK
2.320
2.340
2.360
2.440
2.480
2.540
2.600
To(°C)
25
30
32
35
38
40
42
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
5
824,8
205,4
791,7
226,8
777,1
236,1
753,8
250,8
728,8
266,4
711,2
277,3
692,8
288,6
6
850,6
208,8
817,1
229,5
802,1
238,7
777,9
253,6
751,5
269,7
732,8
281,1
713,2
293,0
7
875,6
212,4
841,5
232,8
826,1
242,1
801,2
257,1
774,0
273,5
754,7
285,1
734,3
297,4
8
899,7
216,0
864,7
236,8
849,1
246,2
823,8
261,3
796,2
277,8
776,7
289,5
9
922,9
219,7
886,9
241,4
871,0
251,0
845,6
266,2
818,2
282,6
798,9
294,2
10
945,2
223,6
907,9
246,6
891,9
256,5
866,6
271,9
839,9
288,0
821,3
299,2
5
885,2
218,8
848,5
240,8
832,5
250,5
806,9
265,8
779,4
282,1
760,1
293,5
740,0
305,4
6
911,9
221,8
873,6
244,4
857,0
254,2
830,8
269,7
802,9
286,3
783,4
297,8
763,2
309,9
7
938,7
225,3
898,9
248,2
881,8
258,1
854,9
273,8
826,5
290,5
806,7
302,2
786,3
314,3
8
965,6
229,3
924,5
252,2
906,9
262,2
879,3
277,9
850,2
294,8
830,1
306,5
809,2
318,8
9
992,5
233,7
950,3
256,4
932,3
266,4
904,0
282,2
874,1
299,1
853,4
310,9
10
1020
238,5
976,5
260,9
958,0
270,7
928,9
286,5
898,1
303,4
876,7
315,3
5
927,4
230,3
889,1
253,9
872,4
264,1
845,8
280,3
817,4
297,6
797,5
309,7
776,8
322,2
6
955,7
234,3
915,3
257,6
897,9
267,9
870,3
284,2
841,0
301,8
820,5
314,1
799,3
327,0
7
983,7
238,3
941,9
261,8
923,9
272,1
895,5
288,6
865,5
306,2
844,6
318,7
822,9
331,6
8
1012
242,2
968,8
266,4
950,3
276,9
921,4
293,4
890,8
311,0
869,5
323,3
847,5
336,0
9
1039
246,1
996,0
271,5
977,3
282,1
948,0
298,7
917,0
316,0
895,4
327,9
10
1067
250,0
1023
277,0
1005
287,9
975,4
304,5
944,1
321,3
922,2
332,7
5
1018
255,4
980,0
282,9
963,2
294,8
936,4
313,7
907,5
333,8
887,2
347,8
865,9
362,4
6
1047
259,2
1008
286,9
991,1
298,9
963,6
317,9
934,0
338,2
913,1
352,3
891,3
367,0
7
1077
263,2
1037
291,0
1020
303,1
991,3
322,3
960,8
342,7
939,4
357,0
917,0
371,8
8
1108
267,4
1067
295,4
1048
307,5
1019
326,8
988,0
347,3
965,9
361,7
943,0
376,7
9
1140
271,9
1097
299,8
1078
312,0
1048
331,4
1015
352,1
992,8
366,6
10
1173
276,6
1127
304,5
1108
316,7
1076
336,2
1043
357,0
1020
371,6
5
1157
284,8
1105
314,3
1083
327,0
1048
346,9
1012
367,9
987,4
382,5
961,9
397,6
6
1188
289,9
1137
319,4
1115
332,1
1080
352,2
1043
373,3
1017
388,1
990,7
403,3
7
1221
295,4
1169
324,7
1147
337,5
1112
357,5
1074
378,9
1047
393,8
1020
409,2
8
1255
301,2
1203
330,3
1180
342,9
1143
363,1
1105
384,5
1078
399,6
1050
415,3
9
1291
307,3
1236
336,0
1213
348,6
1175
368,7
1136
390,3
1108
405,5
10
1329
313,8
1271
341,9
1246
354,4
1208
374,5
1167
396,2
1139
411,6
5
1290
319,2
1233
352,7
1209
367,0
1171
389,3
1132
412,8
1105
429,1
1077
445,9
6
1325
325,2
1268
358,5
1244
372,7
1206
395,1
1166
418,8
1138
435,2
1110
452,1
7
1363
330,8
1305
364,3
1280
378,6
1241
401,1
1200
424,9
1172
441,3
1143
458,4
8
1403
336,0
1342
370,1
1316
384,6
1276
407,3
1235
431,2
1206
447,7
1176
464,6
9
1446
340,9
1381
376,0
1354
390,8
1312
413,7
1269
437,6
1240
454,1
10
1491
345,4
1421
381,9
1392
397,1
1349
420,3
1305
444,3
1275
460,6
5
1418
355,8
1358
393,1
1333
409,1
1292
434,3
1250
461,0
1220
479,6
1189
498,8
6
1462
361,7
1403
397,2
1376
413,0
1334
438,5
1289
466,1
1257
485,6
1224
506,1
7
1505
367,9
1445
402,7
1418
418,5
1375
444,2
1328
472,3
1295
492,4
1260
513,5
8
1546
374,3
1485
409,6
1458
425,5
1415
451,4
1367
479,6
1334
499,8
1299
521,0
9
1585
381,0
1524
417,7
1496
434,0
1453
460,0
1406
488,0
1373
507,8
10
1623
388,0
1560
427,2
1532
443,9
1490
470,1
1445
497,5
1413
516,6
BT09A002CS-01
Velikost
kWf=Chladící výkon v kW
kWe=příkon kompresoru v kW
To=teplota vody na výstupu z výparníku
DT=rozdíl teploty vody mezi vstupem a výstupem=5°C
21
HYDRONIC
2.160 - 2.600
Hlukové konfigurace: Supertiché provedení (EN)
VŠEOBECNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE
2.160
2.180
2.190
2.200
2.240
2.280
2.300
2.320
2.340
2.360
2.440
2.480
2.540
kW
391
440
488
531
590
668
744
796
851
893
996
1099
1216
kW
124
137
154
168
186
213
241
255
276
289
321
357
394
kW
135
150
168
183
203
230
256
272
293
306
342
378
419
Tepelný výkon úplné rekuperace
kW
508
580
631
682
762
856
936
1014
1085
1137
1258
1409
1560
Tepelný výkon částečné rekuperace
kW
322
Velikost
CHLAZENÍ
Chladící výkon
1
Příkon kompresorů
Celkový příkon
2
103
115
128
140
155
176
197
210
225
236
263
291
EER
2,9
2,93
2,9
2,9
2,91
2,9
2,91
2,93
2,9
2,92
2,91
2,91
2,9
ESEER
3,53
3,51
3,52
3,52
3,58
3,6
3,67
3,73
3,75
3,73
3,68
3,7
3,65
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
DSW
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KOMPRESOR
Typ kompresoru
3
Počet kompresorů
Nr
Počet výkonových stupňů-STD
Nr
Chladící okruhy
Nr
STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS STEPLESS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
S&T
VNITŘNÍ VÝMĚNÍK
Typ vnitřního výměníku
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
S&T
Počet vnitřních výměníků
4
Nr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Průtok vody (vnitřní výměník)
l/s
18,7
21
23,3
25,4
28,2
31,9
35,5
38
40,7
42,7
47,6
52,5
58,1
Tlaková ztráta výparníku
Obsah vody
kPa
56
53
71
63
84
78
63
71
68
74
85
62
78
l
164,4
159,3
152,7
270,6
263,3
255,7
248,3
248,3
233,3
233,3
409,6
400,9
391,9
AX
SEKCE VNĚJŠÍCH VENTILÁTROŮ
Typ ventilátoru
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
Počet ventilátorů
5
Nr
10
12
13
14
16
16
14
16
16
16
20
20
24
Standartní průtok vzduchu
l/s
32304
38718
40312
41906
46934
46934
48372
52809
52809
52809
64608
64608
71535
141.3
141.3
141.3
168.3
168.3
168.3
168.3
168.3
168.3
168.3
219.1
219.1
219.1
PŘIPOJENÍ
Vodní připojení
SILOVÉ NAPÁJENÍ
Standartní silové připojení
V
400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
ROZMĚRY
Délka
mm
5704
6654
6654
6654
7612
7612
9512
9512
9512
9512
11414
11414
11414
Hloubka
mm
2239
2239
2239
2239
2239
2239
2239
2239
2239
2239
2239
2239
2239
Výška
mm
2220
2220
2220
2220
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
(1) data vztaţena k následujícím podmínkám:
voda na výparníku 7/12°C
vzduch na venkovním výměníku 35°C
(2) Podle metodiky EUROVENTU Celkový příkon nezahrnuje příkon čerpadla nutného k
překonání tlakových ztrát při oběhu směsi výměníky.
(3) DSW=dvoušroubový kompresor
(4) S&T=kotlový výměník
(5) AX=axiální ventilátor
Hlukové konfigurace: Supertiché provedení (EN) / Napětí: 400/3/50
ELEKTRICKÁ DATA
2.160
Velikost
2.180
2.190
2.200
2.240
2.280
2.300
2.320
2.340
2.360
2.440
2.480
2.540
FLA=MAX. PROVOZNÍ PROUD PŘI MAXIMÁLNÍCH PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH
FLA-celkový
A
303
324
350
376
418
468
496
533
564
596
688
786
890
MAX. PŘÍKON PŘI MAX. PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH
FLI-celkem
kW
180
195
213
230
255
288
310
337
356
376
426
467
523
A
667
682
837
863
984
628
636
673
752
784
980
1217
1370
MIC MAXIMÁLNÍ SPOUŠTĚCÍ PROUD
MIC-hodnota
napájení:400/3/50 Hz+/-6%
max. nevyváţenost fází 2%
Maximální provozní proud F.L.A. je třeba uvaţovat pro dimenzování přívodních kabelů. a maximální spouštěcí proud pro dimenzování ochranného jističe na přívodu.
Některá příslušenství nebo provedení mohou zapříčinit odlišné hodnoty od uvedených. Kontaktujte prodejce.
BT09A002CS-01
Hlukové konfigurace: Supertiché provedení (EN)
PROVOZNÍ LIMITY(CHLAZENÍ)
Velikost
2.160
2.180
2.190
2.200
2.240
2.280
2.300
2.320
2.340
2.360
2.440
2.480
2.540
VNĚJŠÍ VÝMĚNÍK
Max. teplota vzduchu na vstupu
1
°C
44
44
44
44
42
42
41
41
41
41
41
41
41
Max. teplota vzduchu na vstupu
2
°C
46
46
46
46
44
44
43
43
43
43
43
43
43
Max. teplota vzduchu na vstupu
3
°C
51
51
51
51
49
49
48
48
48
48
48
48
48
Minimální teplota vzduchu na vstupu
4
°C
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
Minimální teplota vzduchu na vstupu
5
°C
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
Minimální teplota vzduchu na vstupu
6
°C
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Minimální teplota vzduchu na vstupu
7
°C
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Max. teplota vstupující vody
8
°C
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Minimální teplota vody na výstupu
9
°C
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Minimální teplota vody na výstupu
10
°C
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
VNITŘNÍ VÝMĚNÍK
22
Pozn: Standartní jednotka by neměla být provozována při teplotách pod -10°C. Na vyţádání je
moţné provést opatření pro provoz za niţších teplot. Pro zvláštní podmínky kontaktujte naše prodejní oddělení.
Upozornění: nehybný okolní vzduch znamená absenci jakéhokoliv proudění kolem jednotky. Jakýkoliv pohyb vzduchu přes kondenzátor zhoršuje podmínky provozu jednotky (viz limity s rychlostí 0,5 a
1 m/s). Pro zamezení takové situace se doporučuje instalace větrných bariér.
(1) jednotka na plný výkon:voda na výparníku 7/12°C
(2) jednotka na plný výkon:voda na výparníku 7/12°C
Aktivováno omezení výkonu se zvýšením otáček ventilátorů na maximum
Hlukové hladiny pro tyto provozní podmínky viz. data pro LN verzi.
(3) jednotka při částečné zátěţi (automatická parcializace při plných otáčkách ventilátorů)
(4) jednotka při plné zátěţi vzduch na vnějším výměníku bez pohybu
(5) jednotka s řízením výkonu(automatické řízení výkonu)
vzduch na vnějším výměníku bez pohybu
(6) jednotka s řízením výkonu(automatické řízení výkonu) rychlost vzduchu = 0,5 m/s
(7) jednotka s řízením výkonu(automatické řízení výkonu)
vzduch na venkovním výměníku = 1m/sec
(8) vzduch na venkovním výměníku 35°C
(9) Standartní verze
vzduch na venkovním výměníku 35°C
(10) Verze pro nízké teploty
vzduch na venkovním výměníku 35°C
Směs 40% etylenglykolu
HYDRONIC
2.160 - 2.600
HLUKOVÉ KONFIGURACE: SUPERTICHÉ PROVEDENÍ (EN)
CHLADÍCÍ VÝKON
TEPLOTA VZDUCHU VSTUPUJÍCÍHO NA VNĚJŠÍ VÝMĚNÍK
2.160
2.180
2.190
2.200
2.240
2.280
2.300
To(°C)
25
30
32
35
38
40
42
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
5
399,7
98,9
385,2
109,1
378,8
113,6
368,5
120,7
357,5
128,3
349,6
133,6
341,4
139,2
6
411,9
100,2
397,0
110,5
390,4
115,0
379,9
122,1
368,5
129,8
360,5
135,1
352,1
140,7
7
424,0
101,6
408,7
112,1
402,0
116,6
391,2
123,8
379,5
131,5
371,3
136,9
362,6
142,6
8
436,1
103,3
420,4
113,9
413,4
118,5
402,3
125,8
390,3
133,5
381,9
139,0
373,1
144,7
9
448,1
105,2
431,9
115,9
424,8
120,6
413,3
127,9
401,0
135,8
392,4
141,4
383,3
147,1
10
460,1
107,3
443,4
118,2
436,0
122,9
424,2
130,4
411,6
138,4
402,7
144,0
393,5
149,8
5
448,1
110,0
432,8
121,0
425,9
125,9
414,6
133,8
402,2
142,4
393,4
148,5
384,1
154,9
6
461,3
111,6
445,8
122,6
438,7
127,6
427,2
135,5
414,5
144,2
405,4
150,4
395,9
156,9
7
474,9
113,2
459,0
124,3
451,7
129,3
439,9
137,3
426,9
146,1
417,5
152,3
407,7
158,8
8
488,8
114,9
472,4
126,0
464,9
131,1
452,7
139,2
439,3
148,0
429,8
154,3
419,7
160,8
9
503,1
116,7
486,0
127,8
478,2
132,8
465,6
141,0
451,9
149,9
442,1
156,2
431,7
162,9
10
517,7
118,5
499,8
129,6
491,7
134,7
478,7
142,9
464,5
151,8
454,5
158,2
443,9
164,9
5
498,6
123,8
480,9
136,0
472,9
141,4
460,1
150,1
446,2
159,5
436,4
166,2
426,1
173,1
6
513,2
125,4
495,0
137,8
486,9
143,2
473,8
152,0
459,6
161,5
449,5
168,2
438,9
175,2
7
528,3
127,2
509,7
139,7
501,3
145,2
487,9
154,1
473,3
163,6
463,0
170,4
452,1
177,5
8
544,0
129,2
524,9
141,8
516,3
147,3
502,5
156,3
487,5
165,9
476,8
172,8
465,7
179,9
9
560,3
131,3
540,6
144,0
531,7
149,6
517,5
158,7
502,0
168,4
491,0
175,3
479,5
182,5
10
577,3
133,7
556,8
146,4
547,7
152,1
533,0
161,2
517,0
171,1
505,6
178,0
493,7
185,3
5
542,6
135,1
522,7
148,6
513,9
154,5
499,8
163,9
484,6
173,9
473,9
181,0
462,7
188,4
6
559,2
137,1
538,8
150,6
529,7
156,6
515,2
166,0
499,6
176,2
488,6
183,3
477,1
190,8
7
576,2
139,0
555,1
152,7
545,8
158,7
530,9
168,3
514,9
178,5
503,6
185,7
491,7
193,2
8
593,3
141,0
571,7
154,8
562,2
160,9
546,9
170,5
530,4
180,9
518,8
188,1
506,6
195,7
9
610,7
143,1
588,6
157,0
578,8
163,1
563,1
172,8
546,2
183,2
534,2
190,6
521,7
198,2
10
628,4
145,2
605,7
159,2
595,6
165,3
579,5
175,2
562,2
185,7
549,9
193,1
537,1
200,8
5
605,5
149,1
582,2
164,2
572,0
170,8
555,6
181,3
538,0
192,5
525,6
200,4
512,6
208,5
6
624,0
151,1
600,1
166,3
589,6
173,0
572,7
183,6
554,5
195,0
541,6
203,0
528,2
211,4
7
642,2
153,3
617,7
168,8
606,9
175,5
589,6
186,3
571,1
197,7
558,0
205,7
544,3
214,0
8
660,1
155,8
634,9
171,7
623,9
178,5
606,4
189,2
587,8
200,5
574,7
208,4
561,1
216,5
578,4
218,8
9
677,7
158,6
651,8
175,0
640,7
181,8
623,1
192,4
604,6
203,5
591,7
211,0
10
695,0
161,6
668,3
178,7
657,1
185,6
639,7
196,0
621,6
206,6
609,1
213,7
5
687,3
170,6
660,6
187,9
648,9
195,4
630,1
207,3
609,9
220,1
595,6
229,0
580,7
238,3
6
707,2
173,4
680,3
190,5
668,4
198,0
649,2
210,0
628,5
222,8
613,9
231,8
598,6
241,1
7
727,2
176,3
700,1
193,3
687,9
200,9
668,4
212,9
647,2
225,9
632,1
235,0
616,4
244,6
8
747,4
179,6
719,8
196,4
707,4
203,9
687,4
216,1
665,7
229,3
650,3
238,7
634,1
248,5
9
767,7
183,1
739,6
199,7
726,9
207,3
706,4
219,6
684,2
233,1
668,4
242,8
10
788,2
186,9
759,3
203,2
746,3
210,8
725,4
223,4
702,6
237,3
686,4
247,4
5
770,0
192,0
738,8
211,6
724,9
220,1
702,4
233,8
678,1
248,3
660,9
258,6
6
793,2
195,6
760,9
214,9
746,5
223,5
723,4
237,2
698,5
252,0
680,8
262,5
7
816,7
198,9
782,7
218,4
767,8
227,1
744,1
240,9
718,7
255,8
700,8
266,4
8
840,5
202,0
804,4
222,1
788,8
230,9
764,5
244,9
738,8
259,8
720,9
270,3
9
864,6
204,7
825,7
225,9
809,5
234,9
784,5
249,1
758,7
263,9
741,0
274,1
10
889,1
207,2
846,9
229,9
829,9
239,2
804,3
253,5
778,5
268,1
761,2
278,0
BT09A002CS-01
Velikost
kWf=Chladící výkon v kW
kWe=příkon kompresoru v kW
To=teplota vody na výstupu z výparníku
DT=rozdíl teploty vody mezi vstupem a výstupem=5°C
23
HYDRONIC
2.160 - 2.600
HLUKOVÉ KONFIGURACE: SUPERTICHÉ PROVEDENÍ (EN)
CHLADÍCÍ VÝKON
TEPLOTA VZDUCHU VSTUPUJÍCÍHO NA VNĚJŠÍ VÝMĚNÍK
Velikost
2.320
2.340
2.360
2.440
BT09A002CS-01
2.480
2.540
To(°C)
25
30
35
38
40
42
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
kWf
kWe
5
821,4
203,4
789,8
223,9
775,2
233,0
751,5
247,7
725,3
263,5
706,5
274,6
6
846,7
207,7
814,1
227,6
799,0
236,6
774,2
251,3
746,8
267,3
727,1
278,7
7
872,2
211,4
837,4
231,6
821,6
240,6
796,1
255,4
768,2
271,4
748,3
282,8
8
897,9
214,4
859,7
235,7
843,2
245,0
817,1
259,8
789,4
275,6
770,1
286,7
9
923,8
216,9
881,1
240,2
863,7
249,8
837,3
264,7
810,5
280,1
792,5
290,6
10
949,9
218,7
901,5
244,8
883,1
255,0
856,7
270,1
831,5
284,8
815,4
294,4
5
881,8
220,7
845,3
242,3
829,3
252,0
803,9
267,5
776,6
284,3
757,4
296,2
6
909,7
224,1
870,8
246,1
854,0
255,9
827,5
271,6
799,4
288,5
779,8
300,5
7
936,8
227,7
896,2
250,0
878,8
259,9
851,4
275,7
822,5
292,8
802,4
304,9
8
962,9
231,6
921,4
254,1
903,6
264,1
875,6
280,0
846,0
297,1
825,4
309,2
9
988,1
235,8
946,4
258,4
928,4
268,4
899,9
284,3
869,8
301,5
848,8
313,6
10
1012
240,2
971,2
262,8
953,2
272,8
924,5
288,8
893,9
305,9
872,4
318,1
5
923,1
231,3
886,5
253,6
870,0
263,6
843,5
279,9
814,6
297,8
794,2
310,5
6
952,8
234,9
913,4
257,5
896,1
267,7
868,3
284,2
838,5
302,2
817,4
315,0
7
981,4
238,6
940,1
261,5
922,1
271,8
893,3
288,5
862,6
306,7
841,0
319,6
8
1009
242,7
966,5
265,8
948,0
276,2
918,6
293,0
887,0
311,2
864,8
324,2
9
1035
247,1
992,7
270,2
974,0
280,6
944,0
297,5
911,7
315,8
888,9
328,9
10
1060
251,7
1019
274,8
999,9
285,3
969,7
302,2
936,7
320,6
913,3
333,6
5
1030
253,6
987,8
281,3
969,7
293,2
941,5
311,8
912,0
331,3
891,6
344,9
6
1061
257,5
1016
285,5
997,6
297,4
968,5
316,2
938,1
335,9
917,2
349,6
7
1090
261,6
1045
289,8
1026
301,8
995,9
320,7
964,7
340,6
943,2
354,4
8
1120
265,8
1074
294,2
1054
306,4
1024
325,4
991,6
345,4
969,5
359,2
9
1149
270,3
1102
298,9
1083
311,0
1052
330,1
1019
350,2
996,2
364,1
10
1177
275,0
1131
303,6
1111
315,9
1080
335,0
1047
355,1
1023
369,1
5
1144
284,3
1092
314,2
1071
326,8
1037
346,3
1002
366,5
977,3
380,3
6
1178
290,5
1124
319,5
1102
332,0
1068
351,7
1033
372,4
1008
386,9
7
1213
295,9
1157
324,9
1134
337,4
1099
357,2
1063
378,3
1040
393,0
8
1249
300,4
1189
330,2
1165
343,0
1130
363,0
1094
384,1
1071
398,7
9
1285
304,0
1221
335,6
1197
348,7
1160
368,9
1125
389,8
1102
404,1
10
1321
306,8
1254
341,0
1228
354,6
1191
375,1
1156
395,5
1133
409,1
5
1267
314,8
1210
346,2
1186
360,0
1149
382,2
1110
406,0
1083
422,8
6
1304
321,3
1245
352,2
1220
366,0
1182
388,1
1143
412,1
1115
429,0
7
1342
327,4
1281
358,3
1256
372,1
1216
394,3
1176
418,2
1148
435,2
8
1380
333,0
1318
364,7
1292
378,6
1251
400,7
1209
424,5
1180
441,2
9
1417
338,3
1356
371,2
1329
385,3
1288
407,5
1243
430,9
1212
447,2
10
1455
343,1
1395
377,8
1368
392,2
1324
414,5
1278
437,3
1244
453,0
kWf=Chladící výkon v kW
kWe=příkon kompresoru v kW
To=teplota vody na výstupu z výparníku
DT=rozdíl teploty vody mezi vstupem a výstupem=5°C
24
32
kWf
kWe
HYDRONIC
2.160 - 2.600
2.2
40
120
2.6
00
TLAKOVÁ ZTRÁTA VÝPARNÍKU
100
Qmin
[l/s]
Qmax
[l/s]
2.160
10.5
24.3
2.180
12.2
29.9
2.190
11.6
28.2
2.200
14.2
31.1
2.240
12.4
32.1
2.280
14.9
36.7
2.300
18.7
46.3
2.320
18.7
46.3
2.340
20.5
50.3
2.360
20.5
50.3
2.440
21.2
52.1
2.480
27.8
73.3
2.540
27.0
69.7
2.600
27.8
74.3
70
D P [kPa]
60
2. 5
40
2 .4
80
-
2 .1
80
-
80
2 .3
2.3
00
40
-2
-2
. 32
.36
0
02 .4
40
2.1
60
2. 1
90
2.2
00
2.2
80
90
50
40
30
20
10
15
20
25
30
Q [l/s]
35
40
45 50
60
70
80
NASTAVENÍ PŘETĚŢOVACÍCH OCHRAN A KONTROLNÍCH PRVKŮ
Spínač vysokého tlaku
Nízkotlaký spínač
Protimrazová ochrana
Vysokotlaký pojistný ventil
Nízkotlaký pojistný ventil
Maximální počet startů kompresoru za 1 hod.
Pojistný termostat na výtlaku horkých plynů kompresoru
kPa
kPa
°C
kPa
kPa
Nr
°C
OTEVÍRÁOTEVŘENÝ
1730
70,0
3,00
-
ZAVŘENÝ
1170
170
5,50
-
HODNOTA
2000
1650
6,00
120
KOREKČNÍ SOUČINITEL PRO NEMRZNOUCÍ SMĚSI
váhová % etylenglykolu
Teplota zámrazu
Bezpečnostní teplota
Součinitel chladícího výkonu
Součinitel příkonu kompresoru
Součinitel průtoku přes výparník
Součinitel tlakové ztráty
°C
°C
Nr
Nr
Nr
Nr
5%
-2,0
3,0
0,995
0,997
1,003
1,029
10%
-3,9
1,0
0,990
0,993
1,010
1,060
15%
-6,5
-1,0
0,985
0,990
1,020
1,090
20%
-8,9
-4,0
0,981
0,988
1,033
1,118
25%
-11,8
-6,0
0,977
0,986
1,050
1,149
30%
-15,6
-10,0
0,974
0,984
1,072
1,182
35%
-19,0
-14,0
0,971
0,982
1,095
1,211
40%
-23,4
-19,0
0,968
0,981
1,124
1,243
BT09A002CS-01
Korekční součinitel se vztahuje na směs etylenglykolu pouţitého pro zamezení tvorby námrazy ve vodním okruhu při zimní odstávce
SOUČINITEL ZNEČIŠTĚNÍ
VNITŘNÍ VÝMĚNÍK
m² °C/W
0.44 x 10^(-4)
0.88 x 10^(-4)
1.76 x 10^(-4)
F1
1,00
0,97
0,94
FK1
1,00
0,99
0,98
F1=korekční součinitel chladícího výkonu
FK2 = Korekční faktor pro příkon kompresoru
PROVOZNÍ LIMITY VÝMĚNÍKU
VNITŘNÍ VÝMĚNÍK
DPr (S-B)
kPa
CLIVET (C)
PED (CE)
DPr=Maximální provozní tlak na straně chladiva
DPw=Maximální provozní tlak na straně vody
2450
2450
2450
2450
DPw
kPa
1050
1050
25
HYDRONIC
2.160 - 2.600
2220 (+ECOBREEZE=2250)
ROZMĚROVÁ SCHEMATA
2
7
5
7
O.D.
9
8
5
1
D
6
4
4
4
3
4
3
A
3
B
C
2239
2385
4754
2350
1202
W2
7
7
2155
P
W1
5
(10)
700
42
(12)
1100
14
1202
G
W4
M
N
(12)
1100
W3
42
O
6
(11)
723
(13)
1690
(1) VNITŘNÍ VÝMĚNÍK (VÝPARNÍK)
(2) VENKOVNÍ VÝMĚNÍK (KONDENZÁTOR)
(3) OTVOR K ZAVĚŠENÍ JEDNOTKY
(4) ZVEDACÍ OKA (DEMONTOVATELNÁ PO USAZENÍ JEDNOTKY)
(5) ROZVADĚČ
(6) PŘÍKON
(7) PROTIHLUKOVÉ BOXY (POUZE NA VYŢÁDÁNÍ)
(8) VSTUP VODY
(9) VÝSTUP VODY Z VÝPARNÍKU
(10) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO VOLNÝ PRŮCHOD.
(11) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO VOLNÝ PRŮCHOD PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH ROZVADĚČE.
(12) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO ŘÁDNÝ PRŮTOK VZDUCHU NA KONDENZÁTORU.
V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ JEDNOTEK VEDLE SEBE MUSÍ BÝT TATO VZDÁLENOST DVOJNÁSOBNÁ
(13) MINIMÁLNÍ ODSTUP NA STRANĚ ROZVADĚČE.
(14) DOPORUČENÉ ODSTUPY
(G) TĚŢIŠTĚ
ST
BT09A002CS-01
Velikost
A
B
C
D
M
N
O
P
OD
Délka
Hloubka
Výška
W1
W2
W3
W4
Provozní hmotnost
Přepravní hmotnost
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
kg
kg
kg
SC
2.160
2.180
2.160
2.180
1663
2450
641
330
2377
2365
1209
1030
141.3
4754
2239
2220
938
975
865
902
3680
3516
1663
2450
641
330
2378
2364
1209
1030
141.3
4754
2239
2220
964
1002
889
927
3781
3622
1663
2450
641
330
2409
2333
1269
970
141.3
4754
2239
2220
1057
1123
917
983
4080
3916
1663
2450
641
330
2409
2333
1268
971
141.3
4754
2239
2220
1083
1150
941
1008
4181
4022
Zvláštní příslušenství, provedení nebo verze mohou mít za následek změnu zde uvedených hodnot.
Kontaktujte prodejní oddělení.
26
3
HYDRONIC
2.160 - 2.600
(+ECOBREEZE=2250)
ROZMĚROVÁ SCHEMATA
2
7
7
8
2220
9
5
1
D
6
5
4
O.D.
3
A
3
3
4
4
3
B
C
5704
2385
1352
W1
P
W2
42
3000
(10)
700
W4
42
(12)
1100
14
1352
4
2239
7
7
2155
5
G
W3
(11)
723
M
(12)
1100
O
6
N
(13)
1690
(1) VNITŘNÍ VÝMĚNÍK (VÝPARNÍK)
(2) VENKOVNÍ VÝMĚNÍK (KONDENZÁTOR)
(3) OTVOR K ZAVĚŠENÍ JEDNOTKY
(4) ZVEDACÍ OKA (DEMONTOVATELNÁ PO USAZENÍ JEDNOTKY)
(5) ROZVADĚČ
(6) PŘÍKON
(7) PROTIHLUKOVÉ BOXY (POUZE NA VYŢÁDÁNÍ)
(8) VSTUP VODY
(9) VÝSTUP VODY Z VÝPARNÍKU
(10) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO VOLNÝ PRŮCHOD.
(11) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO VOLNÝ PRŮCHOD PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH ROZVADĚČE.
(12) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO ŘÁDNÝ PRŮTOK VZDUCHU NA KONDENZÁTORU.
V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ JEDNOTEK VEDLE SEBE MUSÍ BÝT TATO VZDÁLENOST DVOJNÁSOBNÁ
(13) MINIMÁLNÍ ODSTUP NA STRANĚ ROZVADĚČE.
(14) DOPORUČENÉ ODSTUPY
(G) TĚŢIŠTĚ
Velikost
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
M
mm
N
mm
O
mm
P
mm
OD
mm
Délka
Hloubka
Výška
mm
W1
kg
W2
kg
W3
kg
W4
kg
Provozní hmotnost
Přepravní hmotnost
kg
mm
mm
kg
SC
LN
EN
2.190
2.200
2.240
2.280
2.190
2.200
2.240
2.280
2.160
2.180
2.190
2.160
2147
2450
1107
331
2709
2995
1321
918
141.3
5704
2239
2220
1193
1118
995
920
4227
4074
1800
2412
1492
371
2753
2951
1283
956
168.3
5704
2239
2220
1261
1217
1084
1040
4603
4332
1800
2412
1492
371
2757
2947
1280
959
168.3
5704
2239
2220
1301
1258
1122
1078
4759
4496
1800
2412
1492
371
2757
2947
1282
957
168.3
5704
2239
2220
1308
1265
1125
1082
4780
4524
2147
2450
1107
331
2726
2978
1345
894
141.3
5704
2239
2220
1279
1211
1042
974
4507
4354
1800
2412
1492
371
2767
2937
1308
931
168.3
5704
2239
2220
1347
1310
1131
1094
4883
4612
1800
2412
1492
371
2770
2934
1304
935
168.3
5704
2239
2220
1387
1351
1169
1132
5039
4776
1800
2412
1492
371
2771
2933
1306
933
168.3
5704
2239
2220
1394
1358
1172
1136
5060
4804
2147
2450
1107
331
2744
2960
1340
899
141.3
5704
2239
2220
1218
1171
997
950
4337
4173
2147
2450
1107
331
2745
2959
1342
897
141.3
5704
2239
2220
1222
1175
1000
953
4350
4191
2147
2450
1107
331
2729
2975
1339
900
141.3
5704
2239
2220
1307
1240
1071
1004
4623
4470
2147
2450
1107
331
2744
2960
1340
899
141.3
5704
2239
2220
1218
1171
997
950
4337
4173
Zvláštní příslušenství, provedení nebo verze mohou mít za následek změnu zde uvedených hodnot.
Kontaktujte prodejní oddělení.
BT09A002CS-01
ST
27
HYDRONIC
2.160 - 2.600
(+ECOBREEZE=2400)
ROZMĚROVÁ SCHEMATA
2
7
7
8
1
D
6
5
2370
9
5
4
O.D.
3
A
3
4
4
B
C
2239
5704
2385
3000
W1
P
(10)
700
1352
W2
42
(12)
1100
14
1352
7
7
2155
5
G
O
6
42
W4
M
(12)
1100
W3
(11)
723
N
(13)
1690
(1) VNITŘNÍ VÝMĚNÍK (VÝPARNÍK)
(2) VENKOVNÍ VÝMĚNÍK (KONDENZÁTOR)
(3) OTVOR K ZAVĚŠENÍ JEDNOTKY
(4) ZVEDACÍ OKA (DEMONTOVATELNÁ PO USAZENÍ JEDNOTKY)
(5) ROZVADĚČ
(6) PŘÍKON
(7) PROTIHLUKOVÉ BOXY (POUZE NA VYŢÁDÁNÍ)
(8) VSTUP VODY
(9) VÝSTUP VODY Z VÝPARNÍKU
(10) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO VOLNÝ PRŮCHOD.
(11) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO VOLNÝ PRŮCHOD PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH ROZVADĚČE.
(12) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO ŘÁDNÝ PRŮTOK VZDUCHU NA KONDENZÁTORU.
V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ JEDNOTEK VEDLE SEBE MUSÍ BÝT TATO VZDÁLENOST DVOJNÁSOBNÁ
(13) MINIMÁLNÍ ODSTUP NA STRANĚ ROZVADĚČE.
(14) DOPORUČENÉ ODSTUPY
(G) TĚŢIŠTĚ
ST
BT09A002CS-01
Velikost
28
A
B
C
D
M
N
O
P
OD
Délka
Hloubka
Výška
W1
W2
W3
W4
Provozní hmotnost
Přepravní hmotnost
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
kg
kg
kg
3
3
SC
2.300
2.320
2.300
2.320
1800
2412
1492
371
2825
2879
1280
959
168.3
5704
2239
2400
1404
1414
1207
1216
5241
4993
1800
2412
1492
371
2780
2924
1317
922
168.3
5704
2239
2400
1574
1538
1311
1275
5698
5450
1800
2412
1492
371
2825
2879
1280
959
168.3
5704
2239
2400
1478
1494
1241
1258
5471
5223
1800
2412
1492
371
2780
2924
1317
922
168.3
5704
2239
2400
1645
1616
1343
1314
5918
5670
Zvláštní příslušenství, provedení nebo verze mohou mít za následek změnu zde uvedených hodnot.
Kontaktujte prodejní oddělení.
4
HYDRONIC
2.160 - 2.600
2220 (+ECOBREEZE=2250)
ROZMĚROVÁ SCHEMATA
2
7
5
7
8
9
5
1
D
6
3
4
3
4
3
4
3
3
4
O.D.
A
B
2239
C
6654
2385
2125
W2
P
W1
1202
W3
7
5
7
G
W5
W6
M
(12)
1100
W4
(11)
723
42
O
6
42
2125
1202
(10)
700
2155
(12)
1100
14
N
(13)
1690
(1) VNITŘNÍ VÝMĚNÍK (VÝPARNÍK)
(2) VENKOVNÍ VÝMĚNÍK (KONDENZÁTOR)
(3) OTVOR K ZAVĚŠENÍ JEDNOTKY
(4) ZVEDACÍ OKA (DEMONTOVATELNÁ PO USAZENÍ JEDNOTKY)
(5) ROZVADĚČ
(6) PŘÍKON
(7) PROTIHLUKOVÉ BOXY (POUZE NA VYŢÁDÁNÍ)
(8) VSTUP VODY
(9) VÝSTUP VODY Z VÝPARNÍKU
(10) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO VOLNÝ PRŮCHOD.
(11) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO VOLNÝ PRŮCHOD PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH ROZVADĚČE.
(12) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO ŘÁDNÝ PRŮTOK VZDUCHU NA KONDENZÁTORU.
V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ JEDNOTEK VEDLE SEBE MUSÍ BÝT TATO VZDÁLENOST DVOJNÁSOBNÁ
(13) MINIMÁLNÍ ODSTUP NA STRANĚ ROZVADĚČE.
(14) DOPORUČENÉ ODSTUPY
(G) TĚŢIŠTĚ
A
B
C
D
M
N
O
P
OD
Délka
Hloubka
Výška
W1
W2
W3
W4
W5
W6
Provozní hmotnost
Přepravní hmotnost
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
EN
2.200
2.240
2.280
2.180
2.190
2.200
2615
2412
1627
371
3211
3443
1220
1019
168.3
6654
2239
2220
978
1181
834
820
990
699
5503
5232
2615
2412
1627
371
3211
3443
1222
1017
168.3
6654
2239
2220
988
1190
842
826
995
704
5543
5280
2615
2412
1627
371
3213
3441
1222
1017
168.3
6654
2239
2220
1013
1214
866
847
1015
724
5680
5424
2600
2450
1604
331
3180
3474
1243
996
141.3
6654
2239
2220
948
1015
780
770
825
633
4970
4811
2600
2450
1604
331
3156
3498
1242
997
141.3
6654
2239
2220
1026
1066
802
830
862
649
5234
5081
2615
2412
1627
371
3217
3437
1215
1024
168.3
6654
2239
2220
1043
1242
899
885
1054
763
5887
5616
Zvláštní příslušenství, provedení nebo verze mohou mít za následek změnu zde uvedených hodnot.
Kontaktujte prodejní oddělení.
BT09A002CS-01
LN
Velikost
29
HYDRONIC
2.160 - 2.600
2370 (+ECOBREEZE=2400)
ROZMĚROVÁ SCHEMATA
2
7
5
7
8
9
5
1
D
6
3
4
3
4
4
3
3
3
O.D.
B
2615
2239
1627
2385
6654
W2
P
W1
7
W3
W6
7
2155
5
G
W4
(11)
723
W5
M
(12)
1100
O
6
(10)
700
1202
2125
42
2125
1202
42
(12)
1100
14
N
(13)
1690
(1) VNITŘNÍ VÝMĚNÍK (VÝPARNÍK)
(2) VENKOVNÍ VÝMĚNÍK (KONDENZÁTOR)
(3) OTVOR K ZAVĚŠENÍ JEDNOTKY
(4) ZVEDACÍ OKA (DEMONTOVATELNÁ PO USAZENÍ JEDNOTKY)
(5) ROZVADĚČ
(6) PŘÍKON
(7) PROTIHLUKOVÉ BOXY (POUZE NA VYŢÁDÁNÍ)
(8) VSTUP VODY
(9) VÝSTUP VODY Z VÝPARNÍKU
(10) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO VOLNÝ PRŮCHOD.
(11) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO VOLNÝ PRŮCHOD PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH ROZVADĚČE.
(12) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO ŘÁDNÝ PRŮTOK VZDUCHU NA KONDENZÁTORU.
V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ JEDNOTEK VEDLE SEBE MUSÍ BÝT TATO VZDÁLENOST DVOJNÁSOBNÁ
(13) MINIMÁLNÍ ODSTUP NA STRANĚ ROZVADĚČE.
(14) DOPORUČENÉ ODSTUPY
(G) TĚŢIŠTĚ
ST
BT09A002CS-01
Velikost
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
M
mm
N
mm
O
mm
P
mm
OD
mm
Délka
Hloubka
Výška
mm
W1
kg
W2
kg
W3
kg
W4
kg
W5
kg
W6
kg
Provozní hmotnost
Přepravní hmotnost
kg
mm
mm
kg
SC
LN
2.340
2.360
2.440
2.340
2.360
2.440
2.300
2.320
2615
2412
1627
371
3182
3472
1231
1008
168.3
6654
2239
2400
1084
1203
886
889
987
727
5775
5542
2615
2412
1627
371
3158
3496
1203
1036
168.3
6654
2239
2400
1092
1273
859
944
1101
742
6010
5777
2840
2360
1454
420
3197
3457
1161
1078
219.1
6654
2239
2400
1076
1438
888
1001
1338
826
6567
6157
2615
2412
1627
371
3204
3450
1262
977
168.3
6654
2239
2400
1153
1354
969
895
1051
753
6175
5942
2615
2412
1627
371
3181
3473
1236
1003
168.3
6654
2239
2400
1161
1425
941
949
1164
769
6410
6177
2840
2360
1454
420
3215
3439
1193
1046
219.1
6654
2239
2400
1145
1591
971
1007
1400
854
6967
6557
2615
2412
1627
371
3142
3512
1239
1000
168.3
6654
2239
2400
1153
1272
884
933
1029
716
5987
5739
2615
2412
1627
371
3211
3443
1262
977
168.3
6654
2239
2400
1207
1400
1030
941
1092
803
6473
6225
Zvláštní příslušenství, provedení nebo verze mohou mít za následek změnu zde uvedených hodnot.
Kontaktujte prodejní oddělení.
30
4
HYDRONIC
2.160 - 2.600
(+ECOBREEZE=2430
ROZMĚROVÁ SCHEMATA
2
2
9
8
O.D.
7
2400
7
5
5
1
D
6
3
4
3
4
A
3
B
4
7
W3
W6
7
2155
P
W2
5
(10)
700
1302
2504
42
2504
42
(12)
1100
14
W1
4
2385
7612
1302
3
3
2239
C
G
W4
(11)
723
W5
M
N
(12)
1100
O
6
(13)
1690
(1) VNITŘNÍ VÝMĚNÍK (VÝPARNÍK)
(2) VENKOVNÍ VÝMĚNÍK (KONDENZÁTOR)
(3) OTVOR K ZAVĚŠENÍ JEDNOTKY
(4) ZVEDACÍ OKA (DEMONTOVATELNÁ PO USAZENÍ JEDNOTKY)
(5) ROZVADĚČ
(6) PŘÍKON
(7) PROTIHLUKOVÉ BOXY (POUZE NA VYŢÁDÁNÍ)
(8) VSTUP VODY
(9) VÝSTUP VODY Z VÝPARNÍKU
(10) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO VOLNÝ PRŮCHOD.
(11) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO VOLNÝ PRŮCHOD PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH ROZVADĚČE.
(12) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO ŘÁDNÝ PRŮTOK VZDUCHU NA KONDENZÁTORU.
V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ JEDNOTEK VEDLE SEBE MUSÍ BÝT TATO VZDÁLENOST DVOJNÁSOBNÁ
(13) MINIMÁLNÍ ODSTUP NA STRANĚ ROZVADĚČE.
(14) DOPORUČENÉ ODSTUPY
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
M
mm
N
mm
O
mm
P
mm
OD
mm
Délka
Hloubka
Výška
mm
W1
kg
W2
kg
W3
kg
W4
kg
W5
kg
W6
kg
Provozní hmotnost
Přepravní hmotnost
kg
mm
mm
kg
SC
LN
EN
2.480
2.480
2.340
2.360
2.240
2.280
3242
2360
2010
457
3804
3808
1199
1040
219.1
7612
2239
2400
1132
1854
1143
985
1614
995
7723
7322
3242
2360
2010
457
3817
3795
1238
1001
219.1
7612
2239
2400
1172
2114
1206
952
1718
980
8143
7742
3012
2412
2188
400
3774
3838
1215
1024
168.3
7612
2239
2400
1084
1570
1053
917
1329
891
6844
6611
3012
2412
2188
400
3778
3834
1230
1009
168.3
7612
2239
2400
1072
1718
1045
885
1419
863
7002
6769
3012
2412
2188
400
3757
3855
1181
1058
168.3
7612
2239
2400
992
1401
945
895
1264
852
6349
6086
3012
2412
2188
400
3759
3853
1197
1042
168.3
7612
2239
2400
969
1534
922
848
1342
807
6423
6168
BT09A002CS-01
Velikost
ST
Zvláštní příslušenství, provedení nebo verze mohou mít za následek změnu zde uvedených hodnot.
Kontaktujte prodejní oddělení.
31
HYDRONIC
2.160 - 2.600
2
2
2400
8
9
7
5
(+ECOBREEZE=2430)
ROZMĚROVÁ SCHEMATA
7
5
1
D
6
3
4
4
O.D.
3
A
3
4
4
B
4
3
C
2239
9512
2385
2765
1989
W1
2765
W2
W3
W4
P
7
(10)
700
997
46
(12)
1100
14
997
7
5
2155
G
O
6
W7
W8
46
W6
M
(12)
1100
W5
(11)
723
N
(13)
1690
(1) VNITŘNÍ VÝMĚNÍK (VÝPARNÍK)
(2) VENKOVNÍ VÝMĚNÍK (KONDENZÁTOR)
(3) OTVOR K ZAVĚŠENÍ JEDNOTKY
(4) ZVEDACÍ OKA (DEMONTOVATELNÁ PO USAZENÍ JEDNOTKY)
(5) ROZVADĚČ
(6) PŘÍKON
(7) PROTIHLUKOVÉ BOXY (POUZE NA VYŢÁDÁNÍ)
(8) VSTUP VODY
(9) VÝSTUP VODY Z VÝPARNÍKU
(10) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO VOLNÝ PRŮCHOD.
(11) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO VOLNÝ PRŮCHOD PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH ROZVADĚČE.
(12) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO ŘÁDNÝ PRŮTOK VZDUCHU NA KONDENZÁTORU.
V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ JEDNOTEK VEDLE SEBE MUSÍ BÝT TATO VZDÁLENOST DVOJNÁSOBNÁ
(13) MINIMÁLNÍ ODSTUP NA STRANĚ ROZVADĚČE.
(14) DOPORUČENÉ ODSTUPY
(G) TĚŢIŠTĚ
BT09A002CS-01
Velikost
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
M
mm
N
mm
O
mm
P
mm
OD
mm
Délka
Hloubka
Výška
mm
W1
kg
W2
kg
W3
kg
W4
kg
W5
kg
W6
kg
W7
kg
W8
kg
Provozní hmotnost
Přepravní hmotnost
kg
mm
mm
kg
ST
SC
2.540
2.540
2.440
LN
2.480
2.300
2.320
EN
2.340
2.360
3185
2360
3967
457
5034
4478
1213
1034
219.1
9512
2239
2400
924
1466
1072
993
938
1489
717
664
8263
7871
3185
2360
3967
457
5024
4488
1237
1010
219.1
9512
2239
2400
1001
1553
1156
1072
969
1504
740
687
8683
8291
3185
2360
3967
457
5048
4464
1197
1050
219.1
9512
2239
2400
854
1401
994
936
894
1466
677
638
7860
7450
3185
2360
3967
457
4988
4524
1432
1015
219.1
9512
2239
2400
1096
1692
1231
1144
901
1392
692
643
8791
8390
2980
2412
4120
400
4685
4827
1416
1031
168.3
9512
2239
2400
974
1304
868
825
783
1048
531
505
6838
6590
2980
2412
4120
400
4853
4659
1429
1018
168.3
9512
2239
2400
977
1306
1010
951
785
1050
596
561
7236
6988
2980
2412
4120
400
4803
4709
1426
1021
168.3
9512
2239
2400
999
1336
1030
971
805
1076
613
578
7408
7175
2980
2412
4120
400
4854
4658
1425
1022
168.3
9512
2239
2400
999
1336
1035
975
805
1076
614
579
7419
7186
Zvláštní příslušenství, provedení nebo verze mohou mít za následek změnu zde uvedených hodnot.
Kontaktujte prodejní oddělení.
32
3
3
4
HYDRONIC
2.160 - 2.600
(+ECOBREEZE=2430)
ROZMĚROVÁ SCHEMATA
2
2
O.D.
8
2400
9
7
7
5
1
D
6
3
3
4
4
4
A
3
4
B
4
3
C
2385
2880
P
W1
2825
W2
W3
W4
7
5
(10)
700
1442
46
(12)
1100
14
2825
4
2239
11414
1442
3
3
7
2155
G
W6
W7
M
W8
(12)
1100
W5
(11)
723
46
O
6
N
(13)
1690
(1) VNITŘNÍ VÝMĚNÍK (VÝPARNÍK)
(2) VENKOVNÍ VÝMĚNÍK (KONDENZÁTOR)
(3) OTVOR K ZAVĚŠENÍ JEDNOTKY
(4) ZVEDACÍ OKA (DEMONTOVATELNÁ PO USAZENÍ JEDNOTKY)
(5) ROZVADĚČ
(6) PŘÍKON
(7) PROTIHLUKOVÉ BOXY (POUZE NA VYŢÁDÁNÍ)
(8) VSTUP VODY
(9) VÝSTUP VODY Z VÝPARNÍKU
(10) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO VOLNÝ PRŮCHOD.
(11) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO VOLNÝ PRŮCHOD PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH ROZVADĚČE.
(12) MINIMÁLNÍ ODSTUP PRO ŘÁDNÝ PRŮTOK VZDUCHU NA KONDENZÁTORU.
V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ JEDNOTEK VEDLE SEBE MUSÍ BÝT TATO VZDÁLENOST DVOJNÁSOBNÁ
(13) MINIMÁLNÍ ODSTUP NA STRANĚ ROZVADĚČE.
(14) DOPORUČENÉ ODSTUPY
(G) TĚŢIŠTĚ
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
M
mm
N
mm
O
mm
P
mm
OD
mm
Délka
Hloubka
Výška
mm
W1
kg
W2
kg
W3
kg
W4
kg
W5
kg
W6
kg
W7
kg
W8
kg
Provozní hmotnost
Přepravní hmotnost
kg
mm
mm
kg
ST
SC
2.600
2.600
2.540
LN
2.600
2.440
2.480
EN
2.540
3570
2910
4934
457
6013
5401
1425
1022
219.1
11414
2239
2400
1144
1753
1315
1097
958
1467
753
628
9115
8653
3570
2910
4934
457
5983
5431
1447
1000
219.1
11414
2239
2400
1243
1822
1425
1154
1001
1468
787
637
9537
9086
4120
2360
4934
457
5885
5529
1228
1019
219.1
11414
2239
2400
1219
1504
1380
986
1177
1451
940
672
9330
8938
3570
2910
4934
457
5925
5489
1420
1027
219.1
11414
2239
2400
1335
1759
1502
1096
1117
1472
889
648
9819
9357
4120
2360
4934
457
5925
5489
1188
1059
219.1
11414
2239
2400
988
1335
1131
835
1034
1397
815
601
8137
7727
4120
2360
4934
457
5882
5532
1226
1021
219.1
11414
2239
2400
1214
1493
1375
976
1176
1446
940
668
9289
8888
4120
2360
4934
457
5880
5534
1226
1021
219.1
11414
2239
2400
1249
1533
1409
1016
1205
1480
970
700
9562
9170
BT09A002CS-01
Velikost
Zvláštní příslušenství, provedení nebo verze mohou mít za následek změnu zde uvedených hodnot.
Kontaktujte prodejní oddělení.
33
HYDRONIC
BT09A002CS-01
2.160 - 2.600
34
HYDRONIC
BT09A002CS-01
2.160 - 2.600
35
HYDRONIC
2.160 - 2.600
CLIVET SPA
Feltre (BL) ITALY
Tel. + 39 0439 3131
Fax + 39 0439 313300
[email protected]
CLIVET UK LTD
Fareham (Hampshire) U.K.
Tel. + 44 (0) 1489 572238
Fax + 44 (0) 1489 573033
[email protected]
CLIVET SAS
Verrierès le Buisson - FRANCE
Tel. + 33 (0)1 69 20 25 75
Fax + 33 (0)1 69 20 60 76
[email protected]
CLIVET ESPAÑA S.A.
Madrid - SPAIN
Tel. + 34 91 6658280
Fax + 34 91 6657806
[email protected]
CLIVET GmbH
Norderstedt - GERMANY
Tel. +49 (0) 40 32 59 57-0
Fax +49 (0) 40 32 59 57-194
[email protected]
CLIVET NEDERLAND B.V.
Amersfoort - Netherlands
Tel. + 31 (0) 33 7503420
Fax + 31 (0) 33 7503424
[email protected]
CLIVET RUSSIA
Moscow - RUSSIA
Tel. +74956462009
Fax +74956462009
[email protected]
CLIVET MIDEAST FZC
Dubai - UAE
Tel. +97 14 3518501
Fax +97 14 3518502
[email protected]
CLIVET TF AIR SYSTEMS (P) LTD.
Malur - INDIA
Tel. +91 8151 232683/5
Fax +91-8151-232684
[email protected]
Data v tomto katalogu nejsou závazná a mohou být změněna bez předchozího upozornění.Veškeré kopie, i jen částí, jsou zakázány.
(C) Copyright - Clivet S.p.A. - Feltre (BL) - Italy

Podobné dokumenty

wdata 2.160-2.600

wdata 2.160-2.600 kapacity ventilátorů. Management celého zařízení je svěřen obecnému řídícímu systému jednotky tak, aby byla zajištěna integrace s ostatními součástmi chladícího systému. To umoţňujedosaţení vyjímeč...

Více

elfoenergy extended

elfoenergy extended - Hydraulický modul se zásobníkovou nádrţí 10 litrŧ a doplňkovým elektrickým topením - snímač fází - seriový komunikační modul pro nadřazený systém(MODBUS) - kompenzace bodu nastavení teploty podle...

Více

high efficiency

high efficiency Výměník je z uhlíkové oceli. Vysoceúčinné měděné trubky uložené do čela zaválcováním, s vnitřním rýhováním pro lepší přestup tepla a použitím s moderními ekologickými chladivy. Vybaveno diferenčním...

Více

Rising Star

Rising Star LfåDâäìWÇL

Více

Katalog ke stažení

Katalog ke stažení ložiska pro vysokou únosnost a hladký chod. Misky jsou z titanové slitiny Ti6Al4V, čímž je dosaženo nízké hmotnosti při vysoké pevnosti. Speciální těsnění se dvěma břity, o-kroužky a vlastní těsněn...

Více

GFH / GFV - guentner.de

GFH / GFV - guentner.de • Vyšší pevnost při nižší hmotnosti

Více