Himgrip NT - CAPRO spol. s ro

Komentáře

Transkript

Himgrip NT - CAPRO spol. s ro
TECHNICKÝ LIST
HIMGRIP NT
Lehčená litá podlahová vrstva na bázi polyuretanových a epoxidových pryskyřic
neobsahujících rozpouštědla.
POUŽITÍ
Himgrip NT je otěru odolná, neklouzavá podlahová
vrstva, která se aplikuje na připravený betonový, ocelový
nebo dřevěný podklad. Povrch pryskyřice je možno
upravovat tříděným tvrdým kamenivem.
Chodníky, lávky
Doba zpracovatelnosti při 20°C: 30 minut
Doba vytvrzování při 20°C:
Lehký pěší provoz po
12 hodinách, plné
zatížení po 16
hodinách, dokonale
vytvrzeno po 7 dnech.
Parkovací plochy a garáže
Pěší a cyklistické stezky
Chemická odolnost:
Skladiště a rampy
VLASTNOSTI
Neobsahuje uhelný dehet
Nepřitěžuje konstrukci - lehčená forma
Je tvrdý - povrchová vrstva je odolná obrusu
Je pružný - má výbornou pevnost v ohybu a pevnost
v tahu
Vytváří protiskluzový povrch
Je chemicky odolný
Je nepropustný pro vodu - vytvoří lehkou a vodě
nepropustnou podlahovou vrstvu, odolnou působení
chemikálií
Himgrip NT je směs polyuretanových a epoxidových
pryskyřic bez obsahu rozpouštědla, plněná chemicky
inertním tříděným plnivem.
Barva Himgrip NT závisí na kamenivu, použitém v
povrchové vrstvě - standardně je dodáváno světlé
křemičité kamenivo.
Systém
1 vrstva HIM Primer 31 - podkladní nátěr
1 nebo 2 vrstvy Himgrip NT, pokládán na nevytvrzený
podkladní nátěr a zasypán přebytkem kameniva
TECHNICKÉ ÚDAJE
Směsný poměr - váhově
báze : tvrdidlo : plnivo:
Specifická hmotnost (směs):
Obsah pevné složky (směs):
Pevnost v tahu (Elcometer):
Pevnost v ohybu - 28 dnů:
Pevnost v tlaku - 28 dnů:
Tvrdost - Shore D:
Teoretická spotřeba:
Teplota pro použití:
20,6 : 7,9 : 71,5
3
cca 1.800 kg/m
100 %
> 7,0 MPa
39 MPa
55 MPa
75
2
1,80 kg/m na 1 mm
tloušťky
max. 80°C
Vytvrzený Himgrip NT je odolný
vůči motorovému benzínu a
naftě, mazacím olejům,
hydraulickým kapalinám,
alifatickým uhlovodíkům,
posypové soli, čistícím
kapalinám, leteckému petroleji
(kerosen), ředěným minerálním
kyselinám a alkalickým roztokům.
NÁVOD A ÚDAJE PRO ZPRACOVÁNÍ
Příprava povrchu
Betonový podklad: Betonový podklad musí být suchý,
čistý a prostý cementového výkvětu. Je doporučeno použít
mechanické čištění nebo otryskávání. Připravený beton se
před aplikací natře připraveným podkladním nátěrem HIM
Primer 31. Himgrip NT se aplikuje do čerstvého nátěru.
Ocel: Pro zajištění optimální přilnavosti není třeba před
aplikací Himgrip NT použít podkladní nátěr. Ocelový
podklad by měl být připraven otryskáváním (minimum Sa
2 ½). Je požadována úhlová amplituda minimálně 100 µm.
Himgrip NT je možno aplikovat ihned po otryskání
podkladu.
Tvrdé dřevo: Pro získání vhodných mechanických
vlastností je třeba tvrdé dřevo obrousit.
Hliník: Doporučujeme chemickou úpravu povrchu nebo
otryskání. Povrchová vrstva může být aplikována ihned po
úpravě na suchý povrch.
Podkladní nátěr
Podkladní nátěr se používá pouze pro betonový a dřevěný
podklad. HIM Primer 31 se aplikuje na připravený suchý
podklad. Obě složky podkladního nátěru se smíchají tak,
aby bylo dosaženo homogenní směsi. Podkladní nátěr se
aplikuje ihned štětcem nebo válečkem tak, aby bylo
dosaženo tenké nepřetržité vrstvy. Zamezte vytvoření
silné vrstvy nebo kaluží. Je-li podkladní materiál velmi
porézní, je nezbytné aplikovat druhý nátěr. Himgrip NT se
aplikuje ihned do vlhkého podkladního nátěru.
Míchání
Vlastní míchání složek Himgrip NT je velmi důležité. Do
základové hmoty (Base) se přidá tvrdidlo (Hardener) a
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.1
TECHNICKÝ LIST
_________________________________________________________________________________________________
dobře se promíchá. Pak se pomalu a nepřetržitě přidává
plnivo a stále se míchá ještě 3 - 5 minut až do dosažení
BALENÍ
homogenní hmoty. Nepřidávejte ředidlo! Je velmi důležité,
aby všechny složky byly důkladně promíchány - použijte
Himgrip NT
50 kg
vysoce výkonnostní spirálové míchadlo s nízkými
Himgrip NT Base
10,32 kg
otáčkami. Je velmi důležité, aby bylo smíchání provedeno
Himgrip NT Hardener
3,92 kg
pečlivě a ve směsi nezůstaly stopy po nerozmíchaných
Himgrip NT Filler
17,9 kg
složkách.
Posypové kamenivo
25 kg
Aplikace
SKLADOVÁNÍ
Po smíchání se Himgrip NT nanáší litím na připravený
podklad a roztírá se buď ocelovým hladítkem nebo
Himgrip NT má skladovací lhůtu 12 měsíců, je-li
stěrkou. Je třeba dbát na to, aby došlo k dobrému spojení
uchováván na suchém, chladném místě v originálním
podkladního nátěru a systému Himgrip NT a byla
neotevřeném obalu.
vytvořena vrstva o rovnoměrné tloušťce. Je-li systém
Himgrip NT aplikován ve dvou vrstvách, první vrstva by
měla být slabě opískovaná, aby byla zajištěna dobrá
přilnavost druhé vrstvy.
Posypové kamenivo
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Tříděné kamenivo musí být aplikováno do povrchové
vrstvy ihned po aplikaci lité vrstvy. Vrstva musí být
Himgrip NT Base - obsahuje epoxidové pryskyřice a je
zasypána kamenivem do úplného překrytí spodní vrstvy
klasifikován jako dráždivý a nebezpečný pro životní
tak, že tato není vidět. Zásyp musí být aplikován tak, aby
prostředí - Xi, N. Dráždí oči a kůži. Může vyvolat
nedošlo ke vzniku nerovností, které již nelze později
senzibilizaci při styku s kůží. Toxický pro vodní organismy,
vyhladit (rovnoměrný vertikální zásyp, ne šikmo). Přebytek
může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
kameniva se odstraní po vytvrdnutí. Je-li toto kamenivo
prostředí.
suché, čisté a nekontaminované, lze jej znovu použít.
Himgrip NT Hardener - obsahuje 3-Amino-1cyklohexana-mino-propan, Benzylalkohol a je klasifikován
Spárování
jako žíravý. Způsobuje těžké poleptání. Zdraví škodlivý při
Dilatační spáry v podkladu je nutno přiznat i ve vrstvě
vdechování a při požití. Může vyvolat senzibilizaci při
Himgrip NT.
styku s kůží.
Zpracovatelnost (při 20°C)
Himgrip NT Filler není klasifikován jako nebezpečný.
Materiál je nutno aplikovat do 30 minut po namíchání.
Vyvarujte se kontaktu s očima a pokožkou. Používejte
Materiál je vytvrzen při 20°C pro pěší provoz po 12
pouze v dobře větraných prostorách. Pokud je větrání
hodinách, pro plný provoz po 16 hodinách, plně vytvrzen
nedostatečné, používejte vhodný respirátor. Nedýchejte
po 7 dnech.
páry.
Čištění
Používejte patřičný ochranný oděv, rukavice a prostředky
K odstranění HIM Primer 31 a Himgrip NT z nářadí a
na ochranu očí a obličeje (brýle, obličejový štít).
vybavení se používá ředidlo na epoxidové pryskyřice
Uchovávejte mimo dosah všech zdrojů vznícení - nekuřte.
(6003) ihned po použití. Vytvrzený materiál je možno
Při zasažení kůže ihned odstranit kontaminovaný oděv a
odstranit pouze mechanickým způsobem.
kůži omýt vodou a mýdlem. Nepoužíváme rozpouštědla.
Omezení
Při zasažení očí ihned vymývat alespoň 15 minut velkým
množstvím vody. Při náhodném požití ihned vypláchnout
Himgrip NT nesmí být aplikován při teplotě nižší než +5°C
ústa a vypít asi půl litru vody - nevyvoláváme zvracení.
nebo je-li teplota podkladu nižší než rosný bod +3°C.
Nejvyšší teplota, při které je možno přípravek aplikovat je
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při
zasažení očí a náhodném požití vždy vyhledejte lékařské
35°C.
ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický
Nové betonové plochy je třeba nechat vyzrát nejméně 28
nebo bezpečnostní list.
dnů, aby bylo dosaženo vhodné vlhkosti - do 5%. U betonových podlah, které nejsou samonosné, může dojít
k přestupu vlhkosti ze země do podlahy a tím i k ovlivnění
Bod vzplanutí
Třída hořlavosti
přilnavých vlastností podlahového systému. Tyto
Himgrip NT Base
> 150°C
není hořlavý
konstrukce je nutno individuálně posoudit.
Himgrip NT Hardener > 100°C
IV. třídy
VYDATNOST
Himgrip NT
Lehký provoz
Těžký provoz
2
1,8 kg/m na 1 mm tloušťky
3 - 3,5 mm
4 - 4,5 mm
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http:
Himgrip NT Filler a Base jsou nehořlavé
Další údaje naleznete bezpečnostním listu výrobku
www.caprocb.cz
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.2

Podobné dokumenty

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky směs rozmíchejte ručně nebo rychloběžným míchadlem v hladkou homogenní hmotu, v průběhu aplikace již stěrku neřeďte, po ukončení rozmíchání omítky nepřisypávejte suchou směs, je nebezpečí, že směs ...

Více

brozura A4_Cihlove pasky.indd

brozura A4_Cihlove pasky.indd hmoty quick-mix RKS. Na ni zubovou stranou nerezového hladítka naneseme další vrstvu stěrkovací hmoty quick-mix RKS. Do této vrstvy vtiskneme pancéřovou skelnou tkaninu. Tkanina se aplikuje svisle ...

Více

KRYSTOL Mix - CAPRO spol. s ro

KRYSTOL Mix - CAPRO spol. s ro s kůží. Při práci je třeba nosit ochranný oděv, rukavice a prostředky na ochranu zraku a dýchacích orgánů. Pokud dojde ke styku hmoty s pokožkou, je třeba pokožku opláchnout velkým množstvím čisté ...

Více

Integra Mix - CAPRO spol. s ro

Integra Mix - CAPRO spol. s ro Integra Mix je prášková přísada na bázi cementu a chemikálií, které vytvářejí nerozpustné krystaly v celé mase betonu. Tímto chemicko-fyzikálním procesem se zaplňují póry v betonu na molekulární úr...

Více

Relö Uniplan - CAPRO spol. s ro

Relö Uniplan - CAPRO spol. s ro • kamenné a keramické podklady Dřevěné prkenné podlahy na trámech lze po nanesení Relö Uniplan pokrývat jak koberci, tak i dlaždicemi. Vytvrzený rovný nános lze tenkovrstvým způsobem pomocí např. R...

Více

MC-DUR 1205 - CAPRO spol. s ro

MC-DUR 1205 - CAPRO spol. s ro V originálně uzavřených obalech min. 12 měsíců.

Více