Phoenix 351, 451, 551 Expert puls DW

Komentáře

Transkript

Phoenix 351, 451, 551 Expert puls DW
Návody k obsluze
Svařovací zdroje pro MIG/MAG, TIG a MMA svařování
CZ
Phoenix 351, 451, 551 Expert puls DW
Dbejte na dodatkové systémové dokumenty!
099-004833-EW512
06.07.2010
Všeobecné pokyny
POZOR
Přečtěte si návod k obsluze!
Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky.
• Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!
• Dodržujte předpisy pro úrazovou prevenci!
• Dodržujte ustanovení specifická pro vaši zemi!
• V případě potřeby vyžadujte potvrzení podpisem.
UPOZORNĚNÍ
S otázkami k instalaci, uvedení do provozu, provozu a specifikům v místě a účelu použití se obracejte na vašeho
prodejce nebo na náš
zákaznický servis na číslo +49 2680 181-0.
Seznam autorizovaných prodejců najdete na adrese www.ewm-group.com.
Ručení v souvislosti s provozem tohoto zařízení je omezeno výhradně na jeho funkci. Jakékoliv další ručení jakéhokoliv druhu je výslovně
vyloučeno. Toto vyloučení ručení je uživatelem uznáno při uvádění zařízení do provozu.
Dodržování tohoto návodu, ani podmínky a metody při instalaci, provozu, používání a údržbě přístroje nemohou být výrobcem kontrolovány.
Neodborné provedení instalace může vést k věcným škodám a následkem toho i k ohrožení osob. Proto nepřejímáme žádnou odpovědnost
a ručení za ztráty, škody nebo náklady, které plynou z chybné instalace, nesprávného provozu a chybného používání a údržby, nebo s nimi
jakýmkoli způsobem souvisejí.
© EWM HIGHTEC WELDING GmbH, Dr. Günter-Henle-Straße 8, D-56271 Mündersbach
Autorské právo k tomuto dokumentu zůstává výrobci.
Přetisk, i částečný, pouze s písemným souhlasem.
Technické změny vyhrazeny.
Obsah
Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze
1
Obsah
1 Obsah......................................................................................................................................................................................... 3
2 Bezpečnostní pokyny............................................................................................................................................................... 7
2.1
Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze ................................................................................................................ 7
2.2
Vysvětlení symbolů ........................................................................................................................................................ 8
2.3
Všeobecně ..................................................................................................................................................................... 9
2.4
Přeprava a instalace..................................................................................................................................................... 11
2.4.1
Přeprava jeřábem ...................................................................................................................................... 12
2.5
Okolní podmínky .......................................................................................................................................................... 12
2.5.1
Za provozu................................................................................................................................................. 12
2.5.2
Přeprava a skladování............................................................................................................................... 13
3 Použití k určenému účelu ...................................................................................................................................................... 13
3.1
Oblast použití ............................................................................................................................................................... 13
3.1.1
Standardní svařování MIG/MAG ............................................................................................................... 13
3.1.2
forceArc ..................................................................................................................................................... 13
3.1.3
rootArc ....................................................................................................................................................... 13
3.1.4
Impulzní svařování MIG/MAG ................................................................................................................... 13
3.1.5
Svařování WIG (Liftarc) ............................................................................................................................. 13
3.1.6
Ruční svařování elektrodou....................................................................................................................... 13
3.2
Použití a provoz výhradně s následujícími přístroji ...................................................................................................... 14
3.3
Související platné podklady.......................................................................................................................................... 15
3.3.1
Záruka ....................................................................................................................................................... 15
3.3.2
Prohlášení o shodě.................................................................................................................................... 15
3.3.3
Svařování v prostředí se zvýšeným ohrožením elektrickým proudem....................................................... 15
3.3.4
Servisní podklady (náhradní díly a schémata zapojení)............................................................................ 15
4 Popis přístroje - rychlý přehled............................................................................................................................................. 16
4.1
Phoenix 351, 451, 551 Expert puls DW ....................................................................................................................... 16
4.1.1
Čelní pohled .............................................................................................................................................. 16
4.1.2
Zadní pohled.............................................................................................................................................. 18
4.2
Řízení přístroje – Ovládací prvky ................................................................................................................................. 20
5 Konstrukce a funkce .............................................................................................................................................................. 22
5.1
Všeobecné pokyny....................................................................................................................................................... 22
5.2
Instalace ....................................................................................................................................................................... 23
5.3
Chlazení přístroje ......................................................................................................................................................... 23
5.4
Vedení obrobku, všeobecně......................................................................................................................................... 23
5.5
Chlazení svařovacího hořáku....................................................................................................................................... 24
5.5.1
Všeobecně................................................................................................................................................. 24
5.5.2
Přehled chladicích prostředků ................................................................................................................... 24
5.5.3
Naplnění chladicího prostředku ................................................................................................................. 25
5.6
Připojení na síť ............................................................................................................................................................. 26
5.6.1
Druh sítě .................................................................................................................................................... 26
5.7
Připojení svazku propojovacích hadic.......................................................................................................................... 27
5.8
Napájení ochranným plynem........................................................................................................................................ 28
5.8.1
Přípoj napájení ochranným plynem ........................................................................................................... 28
5.9
Svařování MIG/MAG .................................................................................................................................................... 30
5.9.1
Připojení vedení obrobku........................................................................................................................... 30
5.9.2
Definice svařovacích úloh MIG/MAG......................................................................................................... 32
5.9.3
Volba svařovacího úkolu ........................................................................................................................... 32
5.9.3.1
Řídicí jednotka svářečky M3.19 a řídicí jednotka zařízení k posuvu drátu M3.00 .................. 32
5.9.3.2
Řídicí jednotka svářečky M3.19 a řídicí jednotka zařízení k posuvu drátu M3.70 .................. 34
5.9.3.3
Vypalování drátu ..................................................................................................................... 36
5.9.4
Pracovní bod MIG/MAG ............................................................................................................................ 36
5.9.4.1
Volba jednotky zobrazení........................................................................................................ 36
5.9.4.2
Nastavení pracovního bodu prostřednictvím tloušťky materiálu ............................................. 37
5.9.4.3
Implicitní hodnota změny délky elektrického oblouku ............................................................. 37
5.9.4.4
Komponenty příslušenství pro nastavování pracovního bodu ................................................ 38
5.9.5
Indikátor údajů svařování MIG/MAG ......................................................................................................... 38
099-004833-EW512
06.07.2010
3
Obsah
Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze
5.9.6
5.10
5.11
5.12
4
Funkční postupy / druhy provozu MIG/MAG..............................................................................................39
5.9.6.1
Vysvětlení značek a funkcí......................................................................................................39
5.9.7
Nucené vypnutí MIG/MAG .........................................................................................................................51
5.9.8
forceArc......................................................................................................................................................52
5.9.9
rootArc........................................................................................................................................................52
5.9.10
Průběh programu MIG/MAG (režim "Programové kroky") .........................................................................53
5.9.10.1 Výběr parametrů běhu programu s řízením svářečky M3.19 ..................................................53
5.9.10.2 Přehled parametrů MIG/MAG M3.19.......................................................................................54
5.9.10.3 Příklad, úchytné svařování (2 dobé)........................................................................................55
5.9.10.4 Příklad, úchytné svařování hliníku (2 dobé speciální) .............................................................55
5.9.10.5 Příklad, svařování hliníku (4 dobé speciální)...........................................................................56
5.9.10.6 Příklad, viditelné svary (4 dobý superpuls)..............................................................................57
5.9.10.7 Změna metody svařování........................................................................................................58
5.9.11
Režim Hlavní program A............................................................................................................................59
5.9.11.1 Volba parametrů (program A) ovládání svářečky M3.19.........................................................61
5.9.11.2 Volba parametrů (Program A) s ovládáním zařízení na posuv drátu M3.70 ...........................61
5.9.11.3 Přehled parametrů MIG/MAG M3.19.......................................................................................62
5.9.12
Standardní hořák MIG/MAG.......................................................................................................................62
5.9.13
MIG/MAG Speciální hořáky........................................................................................................................63
5.9.13.1 Programový provoz / Provoz Up/Down ...................................................................................63
5.9.14
Dálkový ovladač.........................................................................................................................................64
5.9.15
R10, R20, R40 ...........................................................................................................................................64
Rozšířené funkce řízení přístroje M3.10.......................................................................................................................65
5.10.1
Zobrazit informace k úkolům (JOB) (Job-Info) ...........................................................................................65
5.10.2
Organizace JOBs (Job-Manager) ..............................................................................................................65
5.10.2.1 Vytvoření nové úlohy v paměti popř. kopírování úlohy............................................................66
5.10.2.2 Zavedení speciálního úkolu (SP1 až SP3)..............................................................................66
5.10.2.3 Založení existující úlohy z volné paměti..................................................................................66
5.10.2.4 Použít blokový režim (Block JOB) ...........................................................................................67
5.10.2.5 Vrácení existující úlohy zpět na dílenské nastavení (Reset Job) ............................................68
5.10.3
Funkci uchování hodnoty (Hold) zapnout resp. vypnout............................................................................69
5.10.4
Přepínání rychlosti podavače drátu (absolutní / relativní)..........................................................................69
5.10.5
Vrácení úkolů (JOB) do původního stavu při dodávce (Reset ALL)...........................................................70
TIG svařování ...............................................................................................................................................................71
5.11.1
Připojení svařovacího hořáku.....................................................................................................................71
5.11.2
Připojení vedení obrobku ...........................................................................................................................72
5.11.3
Volba svařovacího úkolu............................................................................................................................73
5.11.3.1 Řídicí jednotka svářečky M3.19 a řídicí jednotka zařízení k posuvu drátu M3.00...................73
5.11.3.2 Řídicí jednotka svářečky M3.19 a řídicí jednotka zařízení k posuvu drátu M3.70...................74
5.11.4
Zobrazení dat svařování WIG ....................................................................................................................74
5.11.5
WIG – Zapálení elektrického oblouku ........................................................................................................75
5.11.5.1 Zážeh liftarc.............................................................................................................................75
5.11.6
Pulsování, funkční sledy ............................................................................................................................75
5.11.6.1 Vysvětlení značek a funkcí......................................................................................................75
5.11.7
WIG – Nucené vypnutí...............................................................................................................................78
5.11.8
Průběh programu WIG (režim "Programové kroky")..................................................................................79
5.11.8.1 Přehled parametrů WIG ..........................................................................................................79
Ruční svařování elektrodou ..........................................................................................................................................80
5.12.1
Přípoj držáku elektrody a kabelu pro uzemnění obrobku...........................................................................80
5.12.2
Volba svařovacího úkolu............................................................................................................................81
5.12.2.1 Řídicí jednotka svářečky M3.19 a řídicí jednotka zařízení k posuvu drátu M3.00...................81
5.12.2.2 Řídicí jednotka svářečky M3.19 a řídicí jednotka zařízení k posuvu drátu M3.70...................82
5.12.2.3 Nastavení pomocí průměru tyčové elektrody ..........................................................................82
5.12.3
Zobrazení dat ručního svařování elektrodou..............................................................................................83
5.12.4
Arcforce......................................................................................................................................................83
5.12.5
Horký start..................................................................................................................................................84
5.12.5.1 Proud a doba horkého startu...................................................................................................84
5.12.6
Antistick......................................................................................................................................................85
099-004833-EW512
06.07.2010
Obsah
Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze
5.13
6
7
8
9
10
11
Rozhraní....................................................................................................................................................................... 86
5.13.1
Automatizační rozhraní.............................................................................................................................. 86
5.13.2
Rozhraní robota RINT X11 ........................................................................................................................ 87
5.13.3
Rozhraní průmyslové sběrnice BUSINT X10............................................................................................. 87
5.13.4
Rozhraní zařízení pro posuv drátu DVINT X11 ......................................................................................... 87
5.13.5
Počítačová rozhraní................................................................................................................................... 87
5.13.6
Možnosti nastavení, interní........................................................................................................................ 87
5.13.6.1 Přepínání mezi Push/Pull a vloženým pohonem .................................................................... 87
5.14 Zablokování svařovacích parametrů proti neoprávněnému přístupu ........................................................................... 88
5.15 Počítač provozních hodin ............................................................................................................................................. 88
Údržba, péče a likvidace ........................................................................................................................................................ 89
6.1
Všeobecně ................................................................................................................................................................... 89
6.2
Údržbové práce, intervaly............................................................................................................................................. 89
6.2.1
Denní údržba ............................................................................................................................................. 89
6.2.2
Měsíční údržba .......................................................................................................................................... 89
6.2.3
Každoroční zkouška (inspekce a zkouška za provozu)............................................................................. 89
6.3
Opravárenské práce..................................................................................................................................................... 90
6.4
Odborná likvidace přístroje........................................................................................................................................... 90
6.4.1
Prohlášení výrobce pro konečného uživatele............................................................................................ 90
6.5
Dodržování požadavků RoHS...................................................................................................................................... 90
Odstraňování poruch ............................................................................................................................................................. 91
7.1
Kontrolní seznam pro zákazníka .................................................................................................................................. 92
7.2
Zobrazit verzi programového vybavení řízení přístroje ................................................................................................ 93
7.3
Vynulování řízení (Reset all) ........................................................................................................................................ 94
7.3.1
Vrácení úkolů (JOB) do původního stavu při dodávce (Reset ALL) .......................................................... 94
Technická data........................................................................................................................................................................ 95
8.1
Phoenix 351, 451, 551 Expert puls DW ....................................................................................................................... 95
Příslušenství ........................................................................................................................................................................... 96
9.1
Součásti systému ......................................................................................................................................................... 96
9.2
Všeobecné příslušenství .............................................................................................................................................. 96
9.3
Svařovací hořák ........................................................................................................................................................... 96
9.3.1
351, 451..................................................................................................................................................... 96
9.3.2
551............................................................................................................................................................. 97
9.4
Kombinovaný hořák WIG ............................................................................................................................................. 97
9.5
Držák elektrody / Vedení obrobku ................................................................................................................................ 97
9.6
Opce............................................................................................................................................................................. 97
9.7
Počítačová komunikace ............................................................................................................................................... 98
9.8
Svazky propojovacích hadic......................................................................................................................................... 98
Dodatek A ................................................................................................................................................................................ 99
10.1 JOB-List........................................................................................................................................................................ 99
Dodatek B .............................................................................................................................................................................. 109
11.1 Přehled poboček EWM............................................................................................................................................... 109
099-004833-EW512
06.07.2010
5
Obsah
Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze
6
099-004833-EW512
06.07.2010
Bezpečnostní pokyny
Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze
2
Bezpečnostní pokyny
2.1
Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze
NEBEZPEČÍ
Pracovní a provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení bezprostředně hrozících těžkých
úrazů nebo usmrcení osob.
• Bezpečnostní upozornění obsahuje ve svém nadpisu signálové slovo „NEBEZPEČÍ“ s obecným výstražným
symbolem.
• Kromě toho je nebezpečí zvýrazněno symbolem na okraji stránky.
VÝSTRAHA
Pracovní nebo provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení bezprostředně hrozících těžkých
úrazů nebo usmrcení osob.
• Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu signální slovo „VÝSTRAHA“ s obecným výstražným symbolem.
• Kromě toho je nebezpečí zvýrazněno symbolem na okraji stránky.
POZOR
Pracovní a provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení možných lehkých úrazů osob.
• Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu návěstí „POZOR“ s obecným výstražným symbolem.
• Nebezpečí je zvýrazněno piktogramem na okraji stránky.
POZOR
Pracovní a provozní postupy, které je nutno dodržet pro zamezení poškození nebo zničení výrobku.
• Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu návěstí „POZOR“ bez obecného výstražného symbolu.
• Nebezpečí je zvýrazněno piktogramem na okraji stránky.
UPOZORNĚNÍ
Technické zvláštnosti, které musí mít uživatel na zřeteli.
• Upozornění obsahuje ve svém nadpisu signální slovo „UPOZORNĚNÍ“ bez obecného výstražného symbolu.
Pokyny pro jednání a výčty, které Vám krok za krokem určují, co je v dané situaci nutno učinit, poznáte dle odrážek např.:
• Zdířku vedení svařovacího proudu zasuňte do příslušného protikusu a zajistěte.
099-004833-EW512
06.07.2010
7
Bezpečnostní pokyny
Vysvětlení symbolů
2.2
Vysvětlení symbolů
Symbol
Popis
Uvést v činnost
Neuvádět v činnost
Otočit
Zapnout
0
0
1
Přístroj vypnout
1
Přístroj zapnout
ENTER (Přístup k menu)
NAVIGATION (Navigace v menu)
EXIT (Menu opustit)
Znázornění času (příklad: vyčkat / aktivovat po dobu 4 sek.)
Dočasné přerušení znázornění menu (možnost dalších nastavení)
Nástroje není zapotřebí / nepoužívat
Nástroje je zapotřebí / používat
Zařízení na předtahování drátů
zdroj proudu (Svařovací přístroje nebo svářečky)
8
099-004833-EW512
06.07.2010
Bezpečnostní pokyny
Všeobecně
2.3
Všeobecně
NEBEZPEČÍ
Úraz elektrickým proudem!
Svářecí přístroje používají vysoká napětí, která mohou být při dotyku příčinou životu nebezpečných úrazů
elektrickým proudem a vedou ke vzniku popálenin. I při styku s nízkým napětím hrozí nebezpečí polekání,
následkem čehož může dojít k nehodám.
• Nedotýkejte se žádných dílů v přístroji nebo na něm, které jsou pod napětím!
• Připojovací a spojovací vodiče musí být bez závad!
• Pouhé vypnutí nestačí! Vyčkejte 4 minuty, až se vybijí kondenzátory!
• Svařovací hořák a držák elektrod odložte na izolaci!
• Přístroj smí otvírat oprávněný odborný personál pouze pokud je přístrojová zástrčka vytažena!
• Noste vždy suchý ochranný oděv!
• Vyčkat 4 minuty, až se vybijí kondenzátory!
Elektromagnetická pole!
Proudový zdroj může být zdrojem elektrických nebo elektromagnetických polí, která mohou poškodit
funkci elektronických zařízení jako přístrojů na elektronické zpracování dat, CNC přístrojů,
telekomunikačních vedení, síťových nebo signálních vedení a kardiostimulátorů.
• Dodržovat předpisy pro údržbu! (viz kap. Údržba a kontrola)
• Svařovací vedení úplně odvinout!
• Přístroje nebo zařízení citlivá na záření příslušně zastínit!
• Funkce kardiostimulátorů může být negativně ovlivněna (podle potřeby se obrátit na lékaře).
Neodborné opravy a modifikace jsou zakázány!
K zabránění úrazům a poškození přístroje, smí přístroj opravovat resp. modifikovat pouze kvalifikované,
oprávněné osoby!
V případě neoprávněných zásahů zaniká záruka!
• Případnou opravou pověřte oprávněné osoby (vycvičený servisní personál)!
099-004833-EW512
06.07.2010
9
Bezpečnostní pokyny
Všeobecně
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních pokynů!
Nerespektování bezpečnostních předpisů může být životu nebezpečné!
• Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny v tomto návodu!
• Dodržujte místně specifické předpisy pro úrazovou prevenci!
• Osoby v oblasti pracoviště upozorněte na dodržování předpisů!
Nebezpečí úrazu zářením nebo horkem!
Záření světelného oblouku má za následek poškození pokožky a zraku.
Styk s horkými obrobky a jiskrami má za následek popálení.
• Používejte svářečský štít nebo svářečskou přílbu s dostatečným ochranným stupněm (závisí na způsobu
použití)!
• Nosit suchý ochranný oblek (např. svářečský štít, rukavice, atd..) podle příslušných předpisů odpovídající země!
• Nezúčastněné osoby chránit ochrannými záclonami nebo ochrannými přepážkami proti záření a nebezpečí
oslnění!
Nebezpečí výbuchu!
Zdánlivě neškodné látky v uzavřených nádobách mohou v případě ohřátí vytvořit přetlak.
• Nádoby s hořlavými nebo výbušnými kapalinami odstranit z pracovního rozmezí!
• Nepřipustit ohřátí výbušných kapalin, prachů nebo plynů svařováním nebo řezáním!
Kouř a plyny!
Kouř a plyny mohou vést k dýchacím potížím a otravám! Kromě toho se mohou výpary rozpouštědel
(chlorovaný uhlovodík) změnit v důsledku ultrafialového záření světelného oblouku v jedovatý fosgen!
• Zajistit dostatek čerstvého vzduchu!
• Zabránit vniku výparů rozpouštědel do oblasti záření světelného oblouku!
• V daném případě používat způsobilý dýchací přístroj!
Nebezpečí požáru!
V důsledku vysokých teplot, odletujících jisker, rozžhavených dílů či horké strusky vznikající při svařování
může dojít k tvorbě plamenů.
K tvorbě plamenů mohou přispět i bludné svařovací proudy!
• V okruhu pracoviště dávejte pozor na ohniska požáru!
• Nenoste s sebou žádné snadno zápalné předměty, jako např. zápalky nebo zapalovače.
• V okruhu pracoviště mějte připravené vhodné hasicí přístroje!
• Z obrobku před začátkem svařování důkladně odstraňte zbytky hořlavých látek.
• Svařené obrobky dále zpracovávejte teprve po vychladnutí.
Nenechávejte je v kontaktu s hořlavým materiálem!
• Řádně připevněte svařovací vedení!
POZOR
Hluková zátěž!
Hluk, přesahující 70dBA, může způsobit trvalé poškození sluchu!
• Používejte vhodnou ochranu sluchu!
• Osoby na pracovišti musí nosit vhodnou ochranu sluchu!
10
099-004833-EW512
06.07.2010
Bezpečnostní pokyny
Přeprava a instalace
POZOR
Povinnosti provozovatele!
Při provozu zařízení je nutno dodržovat příslušné tuzemské vyhlášky a zákony!
• Národní verze rámcové směrnice (89/391/EWG), a k ní patřící jednotlivé směrnice.
• Především směrnice (89/655/EWG),o minimálních předpisech pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a o
používání ochranných pomůcek zaměstnanci při práci.
• Předpisy pro bezpečnost práce a prevenci nehod příslušné země.
• Řádná instalace a provozování zařízení IEC 60974-9.
• V pravidelných intervalech kontrolujte, zda uživatelé pracují s ohledem na bezpečnost.
• Pravidelná kontrola zařízení IEC 60974-4.
Škody způsobené cizími komponentami!
V případě škod způsobených cizími komponentami zaniká záruka výrobce!
• Používat výhradně systémové komponenty a doplňky (proudové zdroje, svařovací hořáky, držáky elektrod,
dálkové ovladače, náhradní a opotřebitelné díly, atd.) z našeho dodávaného sortimentu!
• Komponentu příslušenství připojte k odpovídající přípojné zásuvce pouze při vypnutém svářecím přístroji a
zajistěte ji.
Elektromagnetické rušení!
Odpovídajíce IEC 60974-10 jsou tyto přístroje určeny k použití v průmyslových oblastech. V případě jejich
použití např. v obytných oblastech může dojít k potížím, má-li být zajištěna elektromagnetická snášenlivost.
• Přezkoušet ovlivnění jiných přístrojů!
2.4
Přeprava a instalace
VÝSTRAHA
Chybná manipulace s láhvemi ochranného plynu!
Nesprávné zacházení s láhvemi ochranného plynu může vést k těžkým poraněním s následkem smrti.
• Respektujte pokyny výrobce plynu a předpisy pro stlačený plyn!
• Lahve ochranného plynu uložte do určených držáků a zajistěte bezpečnostními prvky!
• Zabraňte ohřívání lahví s ochranným plynem!
POZOR
Nebezpečí převrácení!
Při přemísťování a instalaci přístroje se může přístroj převrátit a zranit osoby nebo se poškodit.
Bezpečnost proti převrácení je zajištěna pouze do úhlu naklonění 10° (odpovídá
EN 60974-A2).
• Přístroj instalujte a transportujte pouze na rovném, pevném podkladu!
• Nástavné díly je nutno zajistit vhodnými prostředky!
• Vyměňte poškozené transportní válečky a jejich zajišťovací prvky!
• Externí zařízení pro posuv drátu během přepravy zajistěte (zabraňte nekontrolovanému otáčení)!
Poškození v důsledku neoddělených napájecích vedení!
Při transportu mohou neoddělená napájecí vedení (síťová vedení, řídicí vedení, atd.) způsobit rizika, jako
např. převrácení přístrojů a poškození osob!
• Odpojte napájecí vedení!
POZOR
Poškození přístroje v důsledku provozování v nevzpřímené poloze!
Přístroje jsou koncipovány k provozu ve svislé poloze!
Provoz v neschválených polohách může způsobit poškození přístroje.
• Přeprava a provoz výhradně ve vzpřímené poloze!
099-004833-EW512
06.07.2010
11
Bezpečnostní pokyny
Okolní podmínky
2.4.1
Přeprava jeřábem
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu při jeřábové přepravě!
Při jeřábové přepravě může dojít k těžkým úrazům způsobených padajícími přístroji nebo přídavnými díly.
Přepravovat za všechna jeřábová oka současně
(viz obr. princip jeřábu)!
• Zajistit stejnoměrné rozložení zatížení! Používat výhradně
kroužkové řetězy nebo lanová závěsy stejné délky!
• Dbát na princip jeřábu (viz obrázek)!
75 °
• Před přepravou pomocí jeřábu odstranit veškeré komponenty
příslušenství
(např. láhve na ochranný plyn, bedny na nářadí, posuvy drátu,
Obr. Princip jeřábu
atd.)!
• Vyvarovat se trhavému zvedání a odstavování!
• Používat závěsná oka a háky dostatečné nosnosti!
Nebezpečí úrazu v důsledku nevhodných závěsných šroubů!
V důsledku neodborného použití závěsných šroubů nebo použití nezpůsobilých závěsných šroubů může
dojít k těžkým úrazům v důsledku padajících přístrojů nebo přídavných dílů!
• Závěsný šroub musí být úplně zašroubován!
• Závěsný šroub musí dosedat rovně a celoplošně na styčnou plochu!
• Před použitím překontrolovat pevné usazení závěsných šroubů a eventuální zřejmá poškození (korozi,
deformaci)!
• Poškozené šrouby dále nepoužívat nebo zašroubovávat!
• Zabránit laterálnímu zatížení závěsných šroubů!
min
.1
m
•
2.5
Okolní podmínky
POZOR
Umístění přístroje!
Přístroj nesmí být nainstalován a provozován venku, ale pouze na vhodném, dostatečně nosném a rovném
podkladu!
• Provozovatel musí zajistit rovnou podlahu odolnou proti skluzu a dostatečné osvětlení pracoviště.
• Vždy musí být zajištěna bezpečná obsluha přístroje.
POZOR
Poškození přístroje v důsledku nečistot!
Neobvykle velké množství prachu, kyselin, korozivních plynů nebo látek může přístroj poškodit.
• Zabraňte vzniku velkého množství kouře, páry, olejové mlhy a prachu po broušení!
• Zabraňte přítomnosti vzduchu s obsahem solí (mořský vzduch)!
Nepřípustné okolní podmínky!
Nedostatečné větrání vede k poklesu výkonu a poškození přístroje.
• Dodržujte okolní podmínky!
• Vstupní a výstupní otvory pro chladicí vzduch nechte volné!
• Dodržte minimální vzdálenost 0,5 m od překážek!
2.5.1
Za provozu
Rozsah teplot okolního vzduchu:
• -20 °C až +40 °C
relativní vlhkost vzduchu:
• do 50 % při 40 °C
• do 90 % při 20 °C
12
099-004833-EW512
06.07.2010
Použití k určenému účelu
Oblast použití
2.5.2
Přeprava a skladování
Uskladnění v uzavřené místnosti, rozsah teplot okolního vzduchu:
• -25 °C až +55 °C
Relativní vlhkost vzduchu
• do 90 % při 20 °C
3
Použití k určenému účelu
Tento přístroj odpovídá aktuálnímu stavu techniky a platným pravidlům resp. normám. Smí se používat výhradně ve smyslu
účelového použití.
VÝSTRAHA
Nebezpečí v důsledku neúčelového použití!
V případě neúčelového použití může od přístroje hrozit nebezpečí pro osoby, zvířata a věcné škody. Za
všechny z toho vyplývající škody se nepřejímá žádné ručení!
• Přístroj používat výhradně účelově a poučeným, odborným personálem!
• Na přístroji neprovádět žádné neodborné změny nebo přestavby!
3.1
Oblast použití
3.1.1
Standardní svařování MIG/MAG
Svařování kovu elektrickým obloukem za použití drátové elektrody, přičemž elektrický oblouk a svařovací lázeň jsou před
atmosférou chráněny plynovým obalem z externího zdroje.
3.1.2
forceArc
Metoda svařování účinným, stabilizovaným elektrickým obloukem, hlubokým závarem a svary nejvyšší kvality téměř bez
rozstřiku.
3.1.3
rootArc
Stabilní měkký krátký elektrický oblouk i při použití dlouhých svařovacích vedení. Ideální ke snadnému a spolehlivému průvaru
kořene bez podpůrné lázně, snadné přemostění spáry.
3.1.4
Impulzní svařování MIG/MAG
Metoda svařování pro optimální výsledky při spojování ušlechtilé oceli a hliníku kontrolovaným kapkovitým převodem a cíleným,
přizpůsobeným přívodem tepla.
3.1.5
Svařování WIG (Liftarc)
Metoda svařování WIG se zažehnutím elektrického oblouku dotykem obrobku.
3.1.6
Ruční svařování elektrodou
Ruční svařování elektrickým obloukem nebo krátce E-ruční svařování. Vyznačuje se tím, že elektrický oblouk hoří mezi
odtavující se elektrodou a tavnou lázní. Nemá žádnou externí ochranu, veškeré ochranné účinky před atmosférou pocházejí z
elektrody.
099-004833-EW512
06.07.2010
13
Použití k určenému účelu
Použití a provoz výhradně s následujícími přístroji
3.2
Použití a provoz výhradně s následujícími přístroji
UPOZORNĚNÍ
Pro provoz svářecího přístroje je potřebné odpovídající zařízení pro posuv drátu (součást systému)!
M
Exper t
3 .0 0
5
4
3 ,5
3
2 ,5
2
1 ,5
1
0 ,5
6
S
7 8 9 10 11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
m /min
M3.00
DY N
M 3 .7 0
Phoenix Expert
Drive 4L
sec
sec
M aterial
Gas
sec
sec
Wire
sec
JOBLIST
sec
sec
Superpuls
sec
AM P
A
500A 49.9V
V
M
A
Jo b Nr
Hold
Ex p er t
VOLT
M IG/M AG
GMAW
MSG- Löten
GMA-Brazing
Au ftrag ssch w.
GMA-Surf acing
Spez i al
PROG
1
F
HOLD
Exp e r t
2
S
M etal
Rutil
Basic
Sup erp uls
SG2 /3
G3/4 Si 1
0,8
CO 2
Ar /CO 2
A r/O 2
Ar /CO 2 /O 2
Cr N i
0,9
Cr N iM n
1,0
Cu Si
1,2
Cu A l
1,6
A lM g
SP1
A r/He
15 -7 0% He
A lSi
SP2
A r/He/O 2
Ar/He/CO 2
15 -3 0% He
SP3
A r/He /H2 /C O 2
Füll dr a ht
Flux-C or ed
Wire
WIG/TIG
A l99
Ar
A r/N 2
A r/He/N 2
80 -90% Ar
91-99 % A r
10 0%
0-2 %
1-5%
N2
0
1
H2
S
M 3 .1 0
DY N
M ode
10 0%
m/m in
M3.70
M
Exper t
3 .0 0
5
4
3 ,5
3
2 ,5
2
1 ,5
1
0 ,5
M3.19
6
S
7 8 9 10 11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
m /min
M3.00
Phoenix Expert
Drive 4
DY N
M 3 .7 0
sec
sec
M aterial
Gas
sec
sec
Wire
sec
JOBLIST
sec
sec
Superpuls
sec
AM P
VOLT
PROG
HOLD
Phoenix 351, 451,
551 Expert puls
Exp e r t
S
DY N
m/m in
M3.70
DYN
M 3 .7 0
sec
sec
M ate rial
Gas
sec
sec
Wire
sec
JOBLIST
sec
sec
Superpuls
sec
AM P
VOLT
PROG
HOLD
Expe r t
S
Phoenix Expert
Drive 200C
DY N
m /min
M3.70
DYN
M 3 .7 0
sec
sec
M ate rial
Gas
sec
sec
Wire
sec
JOBLIST
sec
sec
Superpuls
AM P
sec
VOLT
PROG
HOLD
Expe r t
S
DY N
m /min
M3.70
14
Phoenix Expert
Drive 300C
099-004833-EW512
06.07.2010
Použití k určenému účelu
Související platné podklady
3.3
Související platné podklady
3.3.1
Záruka
UPOZORNĚNÍ
Další informace získáte v přiložených doplňkových listech "Údaje o přístrojích a firmě, údržba a zkoušky,
záruka"!
3.3.2
Prohlášení o shodě
Označený přístroj odpovídá svou koncepcí a konstrukcí směrnicím a normám ES:
• ES směrnici pro nízké napětí (2006/95/ES),
• ES směrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu (2004/108/ES)
V případě neoprávněných změn, neodborných oprav, nedodržení lhůt opakování zkoušek a/nebo nepovolených modifikací, jež
nejsou výslovně autorizovány výrobcem, zaniká platnost tohoto prohlášení.
Originál prohlášení o shodě je přiložen k přístroji.
3.3.3
Svařování v prostředí se zvýšeným ohrožením elektrickým proudem
Přístroje odpovídají EU normám IEC / DIN EN 60974, VDE 0544 a jsou konstruovány pro prostředí se
zvýšeným elektrickým nebezpečím.
3.3.4
Servisní podklady (náhradní díly a schémata zapojení)
NEBEZPEČÍ
Neodborné opravy a modifikace jsou zakázány!
K zabránění úrazům a poškození přístroje, smí přístroj opravovat resp. modifikovat pouze kvalifikované,
oprávněné osoby!
V případě neoprávněných zásahů zaniká záruka!
• Případnou opravou pověřte oprávněné osoby (vycvičený servisní personál)!
Originály schémat zapojení jsou přiložené k přístroji.
Náhradní díly je možné získat u oprávněných smluvních prodejců.
099-004833-EW512
06.07.2010
15
Popis přístroje - rychlý přehled
Phoenix 351, 451, 551 Expert puls DW
4
Popis přístroje - rychlý přehled
4.1
Phoenix 351, 451, 551 Expert puls DW
4.1.1
Čelní pohled
UPOZORNĚNÍ
Text popisuje maximální možnou konfiguraci přístroje.
V daném případě musí být doplňková možnost připojení dodatečně instalována (viz kapitola Příslušenství).
1
1
3
2
3
5
4
10
9
12
6
7
8
11
Obrázek 4-1
16
099-004833-EW512
06.07.2010
Popis přístroje - rychlý přehled
Phoenix 351, 451, 551 Expert puls DW
Pol.
Symbol
Popis 0
1
Jeřábové oko
2
3
Řízení zařízení
viz kapitola Řízení zařízení - ovládací prvky
Přepravní držadlo
4
Hlavní vypínač, Přístroj zapnut/vypnut
5
0
1
6
7
8
Zásuvka, svařovací proud „+“
• Svařování MIG/MAG trubkovým drátem: Připojení obrobku
• Svařování WIG:
Připojení obrobku
• Ruční svařování elektrodou:
Připojení obrobku
Zásuvka, svařovací proud „-“
• Svařování MIG/MAG:
Připojení obrobku
• Svařování WIG:
Připojení svařovacího proudu pro svařovací
hořák
• Ruční svařování elektrodou: Připojení držáku elektrody
Nádrž na chladicí prostředek
9
Tlačítko Jistič čerpadla chladicího prostředku
Vypadlou pojistku zapojit stisknutím
10
Vstupní otvory chladícího vzduchu
11
Transportní kladky, vodicí kladky
12
Transportní kladky, pojízdné kotouče
099-004833-EW512
06.07.2010
Klíčový přepínač na ochranu proti neoprávněnému použití
Poloha „1“ > změna umožněna,
poloha „0“ > změna znemožněna.
Viz kapitola "Zablokování svařovacích parametrů proti neoprávněnému přístupu"
17
Popis přístroje - rychlý přehled
Phoenix 351, 451, 551 Expert puls DW
4.1.2
Zadní pohled
12
11
6
7
3
4
5
2
1
8
9
13
14
10
Obrázek 4-2
18
099-004833-EW512
06.07.2010
Popis přístroje - rychlý přehled
Phoenix 351, 451, 551 Expert puls DW
Pol.
Symbol
1
42V/4A
2
analog
Popis 0
Tlačítko, Automatická pojistka
Zajištění napájecího napětí motoru podavače drátu
vypadlou pojistku zapnout stisknutím
19-pólové automatizační rozhraní (analogové)
(viz kapitola "Konstrukce a funkce > rozhraní")
3
Zdířka přípoje 7 pólová (digitální)
Připojení podavače drátu
4
Zdířka přípoje 7 pólová (digitální)
Pro připojení digitálních komponent příslušenství (rozhraní pro dokumentaci, rozhraní robota nebo
dálkového ovladače atd.).
Rozhraní počítače, sériové (D-SUB zdířka připojení 9 pólová)
digital
5
COM
6
7
8
9
Potrubní rychlospojka (modrá)
přívod chladiva
10
Transportní kladky, pojízdné kotouče
11
Síťový přívodní kabel
12
Zajišťovací prvky lahví s ochranným plynem (pás / řetěz)
13
Výstupní otvory chladícího vzduchu
14
Upevnění pro láhev na ochranný plyn
099-004833-EW512
06.07.2010
Zásuvka, svařovací proud „+“
• Svařování MIG/MAG:
Svařovací proud k centrálnímu přípoji / hořáku
Zásuvka, svařovací proud „-“
• Svařování MIG/MAG trubkovým drátem: Svařovací proud k centrálnímu přípoji / hořáku
Potrubní rychlospojka (červená)
zpětný tok chladiva
19
Popis přístroje - rychlý přehled
Řízení přístroje – Ovládací prvky
4.2
Řízení přístroje – Ovládací prvky
A
1
2
V
500A 49.9V
MA
3
Job Nr
Hold
Expert
Spezial
1
11
F
MIG/MAG
GMAW
MSG-Löten
GMA-Brazing
SG2/3
G3/4 Si1
0,8
CO2
CrNi
0,9
Auftragsschw.
GMA-Surfacing
CuSi
1,0
Ar/CO2
Ar/O2
Ar/CO2 /O2
CuAl
1,2
AlMg
1,6
AlSi
SP1
Ar/He
15-70% He
SP2
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
SP3
Ar/He/H2 /CO2
2
Metal
Rutil
Basic
10
Fülldraht
Flux-Cored
Wire
WIG/TIG
Superpuls
Al99
E-Hand/MMA
9
8
Ar
Ar/N2
Ar/He/N2
Mode
100%
4
80-90% Ar
91-99% Ar
100%
0-2%
N2
1-5%
7
5
0
1
H2
6
S
M 3.19
Obrázek 4-3
Pol.
Symbol
Popis 0
Tlačítka, Nahoru a Dolů, vlevo
A
Svařovací proud (nastavená, skutečná a uchovaná hodnota)
1
Tloušťka materiálu (zadaná hodnota)
2
500A
49,9V
3
Rychlost drátu (nastavená, skutečná a uchovaná hodnota)
Počítač provozních hodin
Volba dalších parametrů svařování na nižších programovacích úrovních
Indikátor, 16 místný
Zobrazení všech svařovacích parametrů a jejich hodnot
Tlačítka přepínání digitálního zobrazení, vpravo
V
Svařovací napětí (nastavené/skutečné hodnoty)
Motorový proud (skutečná hodnota)
Job Nr
Číslo úkolu (JOB)
Hold
Po každém ukončeném svařování se na displeji zobrazí poslední hodnoty svařovacích
parametrů v hlavním programu, signální svítidlo svítí.
Tlačítko, režimové
Volba dalších programovacích úrovní
(režim kroky programu, režim hlavní program A, JOB manager, JOB informace)
Klíčový přepínač na ochranu proti neoprávněnému použití
Poloha „1“ > změna umožněna,
poloha „0“ > změna znemožněna.
Viz kapitola "Zablokování svařovacích parametrů proti neoprávněnému přístupu"
MA
4
5
0
1
20
099-004833-EW512
06.07.2010
Popis přístroje - rychlý přehled
Řízení přístroje – Ovládací prvky
Pol.
Symbol
6
Popis 0
Tlačítko, Výběr druhu plynu
CO2
100% kysličník uhličitý
Ar/CO2 Směs argon-kysličník uhličitý
Ar/O
Směs argon-kyslík nebo argon-kysličník uhličitý-kyslík
Ar/CO /O
Ar
100% argon
Ar/N
Směs
argon-dusík
Ar/He/N
2
2
2
2
2
Ar/He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
Ar/He/H2 /
Co2
Směs argon-helium
Směs argon-helium
Směs argon-vodík
Tlačítko, Výběr průměru drátu / výběr speciálních úkolů
0,8
Průměr drátu 0,8 mm
0,9
Průměr drátu 0,9 mm
1,0
Průměr drátu 1,0 mm
1,2
Průměr drátu 1,2 mm
1,6
Průměr drátu 1,6 mm nebo větší (závisí na výkonu)
SP1
Speciální úkol 1 (rychlá volba JOB 129)
SP2
Speciální úkol 2 (rychlá volba JOB 130)
SP3
Speciální úkol 3 (rychlá volba JOB 131)
Tlačítko, Výběr materiálu
7
8
SG2/3
G3/4 Si1
Ocel
CrNi
Chrom / nikl
CuSi
Měď / křemík
CuAl
Měď / hliník
AlMg Hliník / hořčík
AlSi
Hliník / křemík
Al99
99% hliník
Tlačítko, Výběr parametrů svařování
9
Svařování MIG/MAG
Pájení MSG
Navařování
Metal
Svařování MIG/MAG - forceArc
Svařování kovů výplňovým drátem
Rutil
Basic
Svařování výplňovým drátem rutilové / bazické
Svařování WIG
10
11
F
099-004833-EW512
06.07.2010
Ruční svařování elektrodou
Tlačítko superpuls s kontrolkou
Kontrolka svítí > superpuls je aktivní
Kontrolka nesvítí > superpuls není aktivní
Toho času nepoužité
21
Konstrukce a funkce
Všeobecné pokyny
5
Konstrukce a funkce
UPOZORNĚNÍ
Při připojení dbejte na dokumentaci dalších součástí systému!
5.1
Všeobecné pokyny
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí poranění elektřinou!
Dotknutí se vodivých částí, např. zdířek pro svařovací proud, může být životu nebezpečné!
• Mějte na zřeteli bezpečnostní upozornění na prvních stránkách návodu k použití!
• Přístroj smí uvádět do provozu výhradně osoby, které mají odpovídající znalosti o zacházení s obloukovými
svářecími přístroji.
• Spojovací a svařovací kabely (např. držáky elektrod, svařovací hořáky, zemnící kabely, rozhraní) připojujte
pouze k vypnutému přístroji!
POZOR
Nebezpečí popálení na přípojce svařovacího proudu!
Nezajištěné kontakty svařovacího proudu mohou zahřívat přípojky a vedení a při dotyku mohou způsobit
popáleniny!
• Kontakty svařovacího proudu každý den přezkoušejte a případně je zajistěte otočením doprava.
Nebezpečí úrazu pohyblivými součástmi!
Zařízení pro posuv drátu jsou vybavena pohyblivými díly, které mohou zachytit ruce, vlasy, části oděvu
nebo nástroje a zranit tak osoby!
• Nesahejte na rotující nebo pohyblivé součásti nebo části pohonu!
• Během provozu nechte zavřené všechny kryty skříně!
Nebezpečí úrazu nekontrolovaným vylétnutím svařovacího drátu!
Svařovací drát může být posunován vysokou rychlostí a v případě nesprávného nebo neúplného vedení
drátu může nekontrolovaně vylétnout a způsobit zranění osob!
• Před připojením k síti vytvořte úplné vedení drátu od cívky drátu až ke svařovacímu hořáku!
• Není-li namontován svařovací hořák, uvolněte protitlakové kotouče jednotky posuvu drátu!
• V pravidelných intervalech kontrolujte vedení drátu!
• Během provozu nechte zavřené všechny kryty skříně!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Pokud svařujete střídavě různými metodami a svařovací hořáky jakož i držáky elektrod zůstanou k přístroji
připojeny, je současně ke všem kabelům přiloženo napětí naprázdno resp. svařovací napětí!
• Před zahájením a přerušením práce odkládejte proto hořák a držák elektrody vždy izolovaně!
22
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Instalace
POZOR
Poškození v důsledku neodborného připojení!
V důsledku neodborného připojení se mohou poškodit komponenty příslušenství a proudový zdroj!
• Komponentu příslušenství připojit a zajistit pouze při vypnutém přístroji k odpovídající zásuvce.
• Podrobné popisy příslušné komponenty příslušenství najdete v návodu k použití!
• Komponenty příslušenství jsou automaticky rozlišeny po zapnutí proudového zdroje.
Zacházení s ochrannými čepičkami proti prachu!
Ochranné čepičky proti prachu chrání kabelové koncovky a tudíž přístroj před znečištěním a poškozením.
• Není-li k přípoji připojena žádná komponenta příslušenství, musí být nasazena ochranná čepička proti prachu.
• V případě vady nebo její ztráty musí být ochranná čepička proti prachu nahrazena!
5.2
Instalace
POZOR
Umístění přístroje!
Přístroj nesmí být nainstalován a provozován venku, ale pouze na vhodném, dostatečně nosném a rovném
podkladu!
• Provozovatel musí zajistit rovnou podlahu odolnou proti skluzu a dostatečné osvětlení pracoviště.
• Vždy musí být zajištěna bezpečná obsluha přístroje.
5.3
Chlazení přístroje
Pro dosažení optimální doby zapnutí, dejte pozor na následující podmínky:
• Postarejte se o dostatečné větrání pracoviště.
• vstupní a výstupní větrací otvory přístroje ponechte nezakryté.
• do přístroje nesmí vniknout částice materiálu, prach nebo jiná cizí tělesa.
5.4
Vedení obrobku, všeobecně
POZOR
Nebezpečí popálení v důsledku neřádného připojení kabelu pro obrobek!
Barva, rez a nečistoty ne přípojných místech zabraňují toku proudu a mohou mít za následek bludné
svařovací proudy.
Bludné svařovací proudy mohou být příčinou požárů a zranění osob!
• Přípojná místa vyčistit!
• Kabel pro připojení obrobku bezpečně připevnit!
• Konstrukční části obrobku nepoužívat pro zpětné vedení svařovacího proudu!
• Dbát na bezvadné vedení proudu!
099-004833-EW512
06.07.2010
23
Konstrukce a funkce
Chlazení svařovacího hořáku
5.5
Chlazení svařovacího hořáku
5.5.1
Všeobecně
POZOR
Směsi chladicích prostředků!
Směsi s jinými kapalinami nebo použití nevhodných chladicích prostředků vede k hmotným škodám a má
za následek zánik záruky výrobce!
• Používejte výhradně chladiva popsaná v tomto návodu (Přehled chladicích prostředků).
• Nesměšujte různé chladicí prostředky.
• Při výměně chladiva je třeba vyměnit celý objem kapaliny .
Nedostatečná ochrana proti mrazu v chladicí kapalině svařovacího hořáku!
V závislosti na okolních podmínkách se používá odlišných kapalin k chlazení svařovacího hořáku (viz
přehled chladiv). Dostatečná mrazuvzdornost chladicí kapaliny s ochranou proti mrazu (KF 37E nebo
KF 23E) se musí kontrolovat v pravidelných intervalech, aby se předešlo poškození přístroje nebo jeho
příslušenství.
• Dostatečná mrazuvzdornost chladicí kapaliny se musí kontrolovat zkoušečkou mrazuvzdornosti TYP 1 (viz
příslušenství).
• Chladicí kapalinu s nedostatečnou mrazuvzdorností v daném případě vyměnit!
UPOZORNĚNÍ
Chladicí kapalinu je třeba likvidovat podle úředních předpisů a při respektování odpovídajících
bezpečnostních listů (německý kód odpadu: 70104)!
• Nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem!
• Nesmí se dostat do kanalizace!
• Doporučený čisticí prostředek: voda, v případě potřeby s přídavkem čistících prostředků.
5.5.2
Přehled chladicích prostředků
Můžete použít následujících chladicích prostředků (číslo výrobku viz kap. Příslušenství):
Chladicí prostředek
Teplotní rozsah
KF 23E (standard)
-10 °C až +40 °C
KF 37E
-20 °C až +10 °C
DKF 23E (pro plazmové přístroje)
0 °C až +40 °C
24
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Chlazení svařovacího hořáku
5.5.3
Naplnění chladicího prostředku
UPOZORNĚNÍ
Po prvním naplnění vyčkejte při zapnutém přístroji nejméně po dobu jedné minuty, aby se mohly
propojovací hadice úplně a bez vzduchovývh bublin naplnit chladicím prostředkem.
V případě četných změn hořáku a při prvním naplnění musí být nádrž chladicího přístroje v daném případě příslušně
naplněna.
Přístroj se z výroby dodává s minimální náplní chladicího prostředku.
1
2
4
3
Obrázek 5-1
Pol.
Symbol
1
Popis 0
Uzavírací poklop nádrže na chladicí prostředek
2
Síto chladicího prostředku
3
Značka "Min"
Minimální úroveň náplně chladiva
Nádrž na chladicí prostředek
4
•
•
•
Odšroubujte uzávěr nádrže na chladicí prostředek.
Překontrolujte, zda není sítová vložka znečištěna, v daném případě ji vyčistěte a vsaďte ji zpět.
Naplňte chladivo až po sítovou vložku, přišroubujte opět uzávěr.
UPOZORNĚNÍ
Hladina chladicího prostředku nesmí poklesnout pod značku "min"!
099-004833-EW512
06.07.2010
25
Konstrukce a funkce
Připojení na síť
5.6
Připojení na síť
NEBEZPEČÍ
Rizika v důsledku neodborného připojení elektrické sítě!
Neodborné připojení elektrické sítě může vést k úrazům, příp. věcným škodám!
• Přístroj připojujte výhradně k zásuvce s předpisově připojeným ochranným vodičem.
• Je-li třeba připojit novou síťovou zástrčku, smí tuto instalaci provést výhradně odborný elektrikář podle zákonů a
předpisů platných v zemi použití (libovolné pořadí fází u přístrojů na třífázový proud)!
• Zástrčky, zásuvky a přívodní vedení musí v pravidelných intervalech kontrolovat odborný elektrikář!
5.6.1
Druh sítě
UPOZORNĚNÍ
Připojení smí být uskutečněno na sítě TN, TT nebo IT (v závislosti na jejich použitelnosti).
L1
L2
L3
PE
Obrázek 5-2
Legenda
Pol.
L1
L2
L3
PE
Označení
Vnější vodič 1
Vnější vodič 2
Vnější vodič 3
Ochranný vodič
Rozlišovací barva
černá
hnědá
šedá
zelenožlutý
POZOR
Provozní napětí - síťové napětí!
Na výkonovém štítku uvedené provozní napětí se musí shodovat se síťovým napětím, aby se zabránilo
poškození přístroje!
• Jištění sítě viz kapitola „Technická data“!
•
26
Zastrčte síťovou zástrčku vypnutého přístroje do příslušné zásuvky.
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Připojení svazku propojovacích hadic
5.7
Připojení svazku propojovacích hadic
UPOZORNĚNÍ
Dbejte na polaritu svařovacího proudu!
S některými drátovými elektrodami (např. samočinně chráněným výplňovým drátem) je třeba svařovat se
zápornou polaritou. V takovém případě je třeba připojit vedení svařovacího proudu ke zdířce "-", zemnící
kabel ke zdířce "+".
Dbejte pokynů výrobce elektrod!
3
4
1
5
2
6
7
8
Obrázek 5-3
Pol.
Symbol
1
Popis 0
zařízení na posuv drátu
2
Svazek propojovacích hadic
3
Tažné odlehčení svazku propojovacích hadic
4
Zdířka přípoje 7 pólová (digitální)
Připojení podavače drátu
5
Zásuvka, svařovací proud „+“
• Svařování MIG/MAG:
Svařovací proud k centrálnímu přípoji / hořáku
Zásuvka, svařovací proud „-“
• Svařování MIG/MAG trubkovým drátem: Svařovací proud k centrálnímu přípoji / hořáku
Potrubní rychlospojka (červená)
zpětný tok chladiva
6
7
8
099-004833-EW512
06.07.2010
Potrubní rychlospojka (modrá)
přívod chladiva
27
Konstrukce a funkce
Napájení ochranným plynem
•
Protáhněte konec svazku hadic tažným odlehčením svazku propojovacích hadic a otočením doprava tažné odlehčení
zajistěte.
• Zastrčte zástrčku kabelu pro přívod svařovacího proudu do zásuvky se svařovacím proudem "+" a zajistěte ji.
• Kabelovou zástrčku ovládacího vedení zastrčte do 7 pólové zásuvky a zajistěte ji přepadovou maticí (zástrčku lze do
zásuvky zastrčit pouze v jedné poloze).
Pokud uplatnitelný:
• Zajistěte přípojnou vsuvku hadic na chladicí vodu v odpovídajících potrubních rychlospojkách:
zpětný tok, červený, v červené potrubní rychlospojce (zpětný tok chladicího prostředku) a
přítok, modrý, v modré potrubní rychlospojce (přítok chladicího prostředku).
5.8
Napájení ochranným plynem
5.8.1
Přípoj napájení ochranným plynem
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí poranění převrácenými lahvemi s ochranným plynem!
Lahve s ochranným plynem se mohou při nedostatečném upevnění překotit a těžce zranit
osoby!
• Zajistěte lahve s ochranným plynem zabezpečovacími prvky, které jsou sériově u přístroje k
dispozici (řetěz/popruh)!
• Zajišťovací prvky musí těsně doléhat k obvodu láhve!
• Upevnění musí být umístěno v horní polovině lahve s ochranným plynem!
• Lahve s ochranným plynem se nesmí upevňovat za ventil!
•
Pro použití lahví s ochranným plynem o objemu méně než 50 l je třeba doplnit vybavení o
volitelný držák ON HOLDER GAS BOTTLE.
VÝSTRAHA
Chybná manipulace s láhvemi ochranného plynu!
Nesprávné zacházení s láhvemi ochranného plynu může vést k těžkým poraněním s následkem smrti.
• Respektujte pokyny výrobce plynu a předpisy pro stlačený plyn!
• Lahve ochranného plynu uložte do určených držáků a zajistěte bezpečnostními prvky!
• Zabraňte ohřívání lahví s ochranným plynem!
POZOR
Poruchy přívodu ochranného plynu!
Neomezovaný přívod ochranného plynu od láhve s ochranným plynem ke svařovacímu hořáku je
základním předpokladem pro optimální výsledky svařování. Ucpaný přívod ochranného plynu proto může
vést k poškození svařovacího hořáku!
• Nepoužíváte-li přípojku ochranného plynu, nasaďte zpět žlutý ochranný klobouček!
• Všechna spojení ochranného plynu musí být plynotěsná!
UPOZORNĚNÍ
Před připojením redukčního ventilu na plynovou láhev krátce otevřete ventil láhve k vyfouknutí případných
nečistot.
28
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Napájení ochranným plynem
Obrázek 5-4
Pol.
1
Popis 0
Redukční ventil
2
Láhev s ochranným plynem
3
Výstupní stranu redukčního ventilu
4
Ventil láhve
•
•
•
•
Symbol
Postavte láhev na ochranný plyn do příslušného držáku láhve.
Zajistěte láhev na ochranný plyn pojistným řetězem.
Našroubujte plynotěsně redukční ventil na ventil láhve na plyn.
Plynovou hadici přišroubovat pevně a plynotěsně k redukčnímu ventilu.
099-004833-EW512
06.07.2010
29
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
5.9
Svařování MIG/MAG
5.9.1
Připojení vedení obrobku
UPOZORNĚNÍ
Dbejte na polaritu svařovacího proudu!
S některými drátovými elektrodami (např. samočinně chráněným výplňovým drátem) je třeba svařovat se
zápornou polaritou. V takovém případě je třeba připojit vedení svařovacího proudu ke zdířce "-", zemnící
kabel ke zdířce "+".
Dbejte pokynů výrobce elektrod!
3
1
2
Obrázek 5-5
Pol.
3
Popis 0
Zásuvka, svařovací proud „+“
• Svařování MIG/MAG trubkovým drátem: Připojení obrobku
Zásuvka, svařovací proud „-“
• Svařování MIG/MAG:
Připojení obrobku
Obrobek nebo obráběný předmět
•
Zastrčte zástrčku kabelu pro uzemnění obrobku do zásuvky se svařovacím proudem "-" a zajistěte ji.
1
2
30
Symbol
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
099-004833-EW512
06.07.2010
31
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
5.9.2
Definice svařovacích úloh MIG/MAG
Tato série přístrojů vyniká jednoduchou obsluhou při vysoké funkčnosti.
• Celá řada JOBs (svařovací úkoly, zahrnující metodu svařování, druh materiálu, průměr drátu a druh ochranného plynu) je
předem definována (viz JOB-List (seznam úkolů) v příloze).
• Jednoduchý výběr úkolů pomocí čtyř tlačítek (materiál, druh drátu, průměr drátu a ochranný plyn) na ovládání zařízení, výběr
neúčelných kombinací je přitom vyloučen.
• Systém vypočítává potřebné parametry procesu v závislosti na nastaveném pracovním bodu (jednotlačítkové ovládání
pomocí rotačního snímače rychlosti drátu).
• Další parametry je možné upravit podle potřeby v konfigurační nabídce řízení nebo také pomocí softwaru pro svařovací
parametry PC300.NET.
5.9.3
Volba svařovacího úkolu
UPOZORNĚNÍ
Volba svařovacího úkolu je souhrou ovládání svářecího přístroje a zařízení pro posuv drátu. Po provedení
základního nastavení svářecího přístroje je možné nastavit stacionární pracovní bod a další parametry
zařízení pro posuv drátu.
Změny 4 základních parametrů svařování jsou možné pouze když:
• neteče žádný svařovací proud,
• klíčový spínač je přepnut do polohy „1“.
5.9.3.1
Řídicí jednotka svářečky M3.19 a řídicí jednotka zařízení k posuvu drátu M3.00
Superpuls
5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
Superpuls
8 9 10
11
6 7
12
13
14
15
16
18
20
22
24
m /m in
Obrázek 5-6
Symbol
Popis
Zařízení na předtahování drátů
zdroj proudu (Svařovací přístroje nebo svářečky)
32
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
Obsluhovací prvek
Akce
nx
Výsledek
Výběr metody svařování
Kontrolka indikuje výběr.
nx
Výběr druhu materiálu
Kontrolka indikuje výběr.
nx
Výběr průměru drátu
Kontrolka indikuje výběr.
nx
Výběr druhu plynu
Kontrolka indikuje výběr.
Volba druhu provozu
Volba druhu svařování
1x
8 9 10
11
6 7
5
12
4
13
3,5
14
15
3
2,5
16
2
18
1,5
20
22
1
0,5
24
Superpuls zapnout resp. vypnout
Příslušné signální svítidlo indikuje výběr.
Pracovní bod se nastaví prostřednictvím předem zvolené rychlosti drátu.
m/min
1
0
Změna délky elektrického oblouku
1
2
2
3
5
3
5
7
7
10
10
- V +
1
0
Otočný přepínač "Změna dynamiky / účinek tlumivky"
1
2
2
3
4
3
-
099-004833-EW512
06.07.2010
+
4
Nastavení změny dynamiky resp. účinku tlumivky v rozmezí 9 stupňů
(tvrdší, menší až měkčí, široký elektrický oblouk)
33
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
5.9.3.2
Řídicí jednotka svářečky M3.19 a řídicí jednotka zařízení k posuvu drátu M3.70
Superpuls
Superpuls
m/m in
DY N
m /m in
Obrázek 5-7
Symbol
Popis
Zařízení na předtahování drátů
zdroj proudu (Svařovací přístroje nebo svářečky)
34
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
Obsluhovací prvek
Akce
nx
Výsledek
Výběr metody svařování
Kontrolka indikuje výběr.
nx
Výběr druhu materiálu
Kontrolka indikuje výběr.
nx
Výběr průměru drátu
Kontrolka indikuje výběr.
nx
Výběr druhu plynu
Kontrolka indikuje výběr.
nx
nx
1x
Výběr druhu provozu
Světelná dioda indikuje zvolený druh provozu.
2taktní provoz
4taktní provoz
zelená peciální 2taktní provoz
červená Druh provozu bodování
Speciální 4taktní provoz
Volba druhu svařování
Příslušné signální svítidlo indikuje výběr.
Standardní svařování MIG/MAG
Svařování MIG/MAG pulsním obloukem
Superpuls zapnout resp. vypnout
Příslušné signální svítidlo indikuje výběr.
Pracovní bod se nastaví prostřednictvím předem zvolené rychlosti drátu.
m/min
Změna délky elektrického oblouku
DYN
-
+
Volba svařovacích parametrů dynamiky
Dynamika DYN svítí.
Nastavení dynamiky
Světelný oblouk tvrdší a užší
m/min
099-004833-EW512
06.07.2010
Světelný oblouk měkčí a širší
35
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
5.9.3.3
Vypalování drátu
UPOZORNĚNÍ
Nastavení se provádí na ovládací jednotce svářecího přístroje!
Ovládací prvek
Činnost
Výsledek
Volba režimu běhu programu
Indikace
Program-Steps
1x
A
V
MA
Job Nr
nx
nx
Výběr parametru "RUECK" tlačítky
"dolů" (vlevo)
"nahoru" a
Přizpůsobení zvoleného parametru tlačítky
"nahoru" a
RUECK 2-500
RUECK 2-500
"dolů" (vpravo)
Hold
Přístroj zpět v zobrazovacím režimu
3x
5.9.4
5.9.4.1
Pracovní bod MIG/MAG
Pracovní bod (svařovací výkon) je předvolen podle principu jednotlačítkového ovládání MIG/MAG, tzn. že svářeč musí pro
předvolbu svého pracovního bodu nastavit např. pouze požadovanou rychlost drátu a digitální systém vypočítá optimální
hodnoty svařovacího proudu a napětí (pracovní bod).
Pracovní bod lze nastavovat také prostřednictvím komponent příslušenství jako dálkového ovladače, svařovacího hořáku atd.
Volba jednotky zobrazení
Pracovní bod (svařovací výkon) může být indikován jako svařovací proud, tloušťka materiálu nebo rychlost drátu.
Na svářečce s ovládáním M3.19
Obslužný prvek
Činnost
Výsledek
Přepínání LCD zobrazovače mezi:
A
nx
svařovacím proudem,
A
tloušťkou materiálu,
rychlostí drátu
Na zařízení na posuv drátu s ovládáním M3.70
Obslužný prvek
Činnost
Výsledek
AMP
Přepínání LCD zobrazovače mezi:
AMP svařovací proud,
nx
tloušťka materiálu,
HOLD
rychlost drátu
Příklad použití
Máte za úkol svařovat hliník (materiál = AlMg, plyn =Ar 100%, průměr drátu = 1,2 mm a 5 mm silný materiál), nemáte žádné
zadané hodnoty a neznáte potřebná nastavení např. pro rychlost drátu.
Přepněte zobrazovač na tloušťku materiálu. Nastavte pracovní bod na 5 mm.
Tato hodnota odpovídá např. rychlosti drátu 8,4 m/min.
36
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
5.9.4.2
Nastavení pracovního bodu prostřednictvím tloušťky materiálu
UPOZORNĚNÍ
Nastavení prostřednictvím ovládací jednotky zařízení k posuvu drátu!
M3.00
V následujícím textu je k nastavení pracovního bodu uveden příklad nastavení prostřednictvím parametru tloušťky plechu.
Ovládací prvek
Akce
Výsledek
Zobrazení
Zvyšte nebo snižte svařovací výkon prostřednictvím
parametru tloušťky plechu.
m/min
Přiklad zobrazení: 5,0 mm
5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
8 9 10
11
6 7
12
13
14
15
16
18
20
22
24
M3.70
V následujícím textu je k nastavení pracovního bodu uveden příklad nastavení prostřednictvím parametru tloušťky plechu.
Ovládací prvek
Akce
Výsledek
Zobrazení
Zvyšte nebo snižte svařovací výkon prostřednictvím
parametru tloušťky plechu.
Přiklad zobrazení: 5,0 mm
m/min
5.9.4.3
AMP
Implicitní hodnota změny délky elektrického oblouku
UPOZORNĚNÍ
Nastavení prostřednictvím ovládací jednotky zařízení k posuvu drátu!
M3.00
Pro individuální přizpůsobení délky oblouku na každou svařovací úlohu a pro každé použití existuje možnost nastavení „Změny
délky oblouku“.
Obslužný prvek
Činnost
Výsledek
Displej
Změna délky elektrického oblouku
Zobrazí se zvolený
parametr
1
0
1
2
2
3
5
3
5
7
7
10
10
- V +
M3.70
Obslužný prvek
099-004833-EW512
06.07.2010
Činnost
Výsledek
Změna délky elektrického oblouku
Displej
Zobrazí se zvolený
parametr
37
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
5.9.4.4
Komponenty příslušenství pro nastavování pracovního bodu
Nastavení pracovního bodu lze provést i prostřednictvím různých komponent příslušenství, jako např.
• dálkovými ovladači,
• zvláštními hořáky,
• PC softwarem,
• rozhraním robotů / průmyslových sběrnic (je potřebné volitelné rozhraní automatu, toto není možné u všech přístrojů této
série!).
Přehled komponent příslušenství se nachází v kapitole "Příslušenství". Bližší popis jednotlivých přístrojů a jejich funkcí viz návod
k obsluze příslušného přístroje.
5.9.5
Indikátor údajů svařování MIG/MAG
Vlevo a vpravo vedle LCD displeje ovládání se nachází po dvou "šipkových tlačítkách" pro výběr indikovaného parametru
svařování. Tlačítkem
se volí parametry zdola nahoru a tlačítkem
shora dolů.
Jakmile dojde po svařování (zobrazení uchovaných hodnot) ke změnám nastavení, indikátor přepne opět na požadované
hodnoty.
A
500A 49.9V
V
MA
Job Nr
Hold
Expert
Obrázek 5-8
Parametr
Před svařováním
Zadaná hodnota
Svařovací proud
Tloušťka materiálu
Rychlost drátu
Svařovací napětí
Motorový proud
JOB č.
Provozní hodiny
38
;
;
;
;
…
;
…
Během svařování
Skutečná
hodnota
;
…
;
;
;
…
;
Po svařování
Zadaná
hodnota
…
;
…
…
…
…
…
Uchovaná
hodnota
;
…
;
;
;
…
…
Zadaná
hodnota
…
;
…
…
…
…
…
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
5.9.6
Funkční postupy / druhy provozu MIG/MAG
UPOZORNĚNÍ
Svařovací parametry jako např. předfuk plynu, vypalování atd. jsou pro celou řadu aplikací předem
optimálně nastaveny (v případě potřeby je však lze přizpůsobit).
5.9.6.1
Vysvětlení značek a funkcí
Symbol
Význam
Stisknout tlačítko hořáku
Tlačítko hořáku pustit
Na tlačítko hořáku ťuknout (krátké stisknutí a uvolnění)
Ochranný plyn proudí
I
Svařovací výkon
Drátová elektroda se posunuje
Zavedení drátu
Vypalování drátu
Předfuk plynu
Zbytkové proudění plynu
2 dobý
2 dobý speciální provoz
4 dobý
4 dobý speciální provoz
t
PSTART
PA
PB
PEND
t2
099-004833-EW512
06.07.2010
Čas
Spouštěcí program
Hlavní program
Redukovaný hlavní program
Závěrný program
Bodový čas
39
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
2-dobý provoz
Obrázek 5-9
1.cyklus:
• Stisknout a přidržet tlačítko hořáku.
• Ochranný plyn proudí (předfuk plynu).
• Motor posuvu drátu běží „plíživou rychlostí“.
• Oblouk se zapálí po styku drátové elektrody s obrobkem, svařovací proud teče.
• Přepnutí na předvolenou rychlost drátu.
2.cyklus:
• Pustit tlačítko hořáku.
• Motor posuvu drátu se zastaví.
• Oblouk zhasne po uplynutí nastaveného času vypalování drátu.
• Probíhá čas zbytkového proudění plynu.
40
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
2-dobý provoz se superpulsem
1.
I
PA
2.
t
PB
t
t
Obrázek 5-10
1.cyklus
• Stisknout a přidržet tlačítko hořáku.
• Ochranný plyn proudí (předfuk plynu).
• Motor posuvu drátu běží „plíživou rychlostí“.
• Oblouk se zapálí po styku drátové elektrody s obrobkem, svařovací proud teče.
• Spustit funkci superpuls začínajíce s hlavním programem PA:
Svařovací parametry se mění současně s předem nastavenými časy (t2 a t3) mezi hlavním programem PA a redukovaným
hlavním programem PB.
2.cyklus
• Pustit tlačítko hořáku.
• Funkce superpuls se deaktivuje.
• Motor posuvu drátu se zastaví.
• Oblouk zhasne po uplynutí nastaveného času vypalování drátu.
• Probíhá čas zbytkového proudění plynu.
099-004833-EW512
06.07.2010
41
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
2-dobý speciální provoz
1.
2.
t
PSTART
I
PA
PEND
t
t
Obrázek 5-11
1.cyklus
• Stisknout a přidržet tlačítko hořáku.
• Ochranný plyn proudí (předfuk plynu)
• Motor posuvu drátu běží „plíživou rychlostí“.
• Po styku drátové elektrody s obrobkem se zapálí elektrický oblouk, svařovací proud teče (spouštěcí program PSTART po dobu
tstart)
• Slope na hlavní program PA.
2.cyklus
• Pustit tlačítko hořáku.
• Slope k závěrnému programu PEND po dobu tend.
• Motor posuvu drátu se zastaví.
• Elektrický oblouk zhasne po uplynutí nastaveného času vypalování drátu.
• Probíhá čas zbytkového proudění plynu.
42
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
Bodování
1.
2.
t
PSTART
I
PA
PEND
t
t
Obrázek 5-12
UPOZORNĚNÍ
Dobu rozběhu tstart je nutné přičíst k době bodování t2.
1. takt
• Stisknout a přidržet tlačítko hořáku
• Ochranný plyn proudí (předfuk plynu)
• Motor posuvu drátu běží „plíživou rychlostí“.
• Po styku drátové elektrody s obrobkem se zapálí světelný oblouk,
svařovací proud teče (rozběhový program PSTART, začíná doba bodování)
• Přepnutí na hlavní program PA
• Po uplynutí nastaveného času bodování následuje přepnutí na koncový program PEND.
• Motor posuvu drátu se zastaví.
• Po uplynutí nastavené doby vypalování drátu zhasne světelný oblouk.
• Probíhá doba dofuku plynu.
2. takt
• Pustit tlačítko hořáku
Uvolněním tlačítka hořáku (2. takt) se svařovací proces přeruší i před uplynutím doby bodování (přepnutí na závěrný
program PEND).
099-004833-EW512
06.07.2010
43
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
2-dobý speciální provoz se superpulsem
1.
2.
t
PSTART
I
PA
PB
PEND
t
t
Obrázek 5-13
1. cyklus
• Stisknout a přidržet tlačítko hořáku
• Ochranný plyn proudí (předfuk plynu)
• Motor posuvu drátu běží „plíživou rychlostí“.
• Po styku drátové elektrody s obrobkem se zapálí elektrický oblouk, svařovací proud teče (spouštěcí program PSTART po dobu
tstart).
• Přepnutí na hlavní program PA.
• Spustit funkci superpuls začínajíce s hlavním programem PA:
Svařovací parametry se mění současně s předem nastavenými časy (t2 a t3) mezi hlavním programem PA a redukovaným
hlavním programem PB.
2. cyklus
• Pustit tlačítko hořáku
• Funkce superpuls se deaktivuje.
• Přepnutí na závěrný program PEND po dobu tend.
• Motor posuvu drátu se zastaví.
• Elektrický oblouk zhasne po uplynutí nastaveného času vypalování drátu.
• Probíhá čas zbytkového proudění plynu.
44
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
4-dobý provoz
1.
2.
3.
4.
t
I
t
t
Obrázek 5-14
1. cyklus
• Stisknout a přidržet tlačítko hořáku
• Ochranný plyn proudí (předfuk plynu)
• Motor posuvu drátu běží „plíživou rychlostí“.
• Po styku drátové elektrody s obrobkem se zapálí elektrický oblouk, svařovací proud teče.
• Přepnutí na předvolenou rychlost posuvu drátu (Hlavní program PA).
2. cyklus
• Pustit tlačítko hořáku (bez účinku)
3. cyklus
• Stisknout tlačítko hořáku (bez účinku)
4. cyklus
• Pustit tlačítko hořáku
• Motor posuvu drátu se zastaví.
• Elektrický oblouk zhasne po uplynutí nastaveného času vypalování drátu.
• Probíhá čas zbytkového proudění plynu.
099-004833-EW512
06.07.2010
45
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
4-dobý provoz se superpulsem
Obrázek 5-15
1. cyklus:
• Stisknout a přidržet tlačítko hořáku
• Ochranný plyn proudí (předfuk plynu)
• Motor posuvu drátu běží „plíživou rychlostí“.
• Po styku drátové elektrody s obrobkem se zapálí elektrický oblouk, svařovací proud teče.
• Spuštění funkce superpuls, začínajíce s hlavním programem PA:
Svařovací parametry se mění současně s předem nastavenými časy (t2 a t3) mezi hlavním programem PA a redukovaným
hlavním programem PB.
2. cyklus:
• Pustit tlačítko hořáku (bez účinku)
3. cyklus:
• Stisknout tlačítko hořáku (bez účinku)
4. cyklus:
• Pustit tlačítko hořáku
• Funkce superpuls se deaktivuje.
• Motor posuvu drátu se zastaví.
• Elektrický oblouk zhasne po uplynutí nastaveného času vypalování drátu.
• Probíhá čas zbytkového proudění plynu.
46
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
4taktní provoz s měnícími se svařovacími metodami
1.
2.
I
PA
3.
4.
t
PB
t
t
Obrázek 5-16
1. cyklus:
• Stisknout a přidržet tlačítko hořáku
• Ochranný plyn proudí (předfuk plynu)
• Motor posuvu drátu běží zaváděcí rychlostí.
• Po styku drátové elektrody s obrobkem se zapálí světelný oblouk,
svařovací proud teče.
• Zahájení změny metody začínajíce s metodou PA:
Svařovací metody se mění podle nastavených časů (t2 a t3) mezi metodou PA a opačnou metodou PB uloženou v úkolu
Jestliže je v úkolu uložena standardní metoda, přepíná se neustále mezi nejprve standardní a poté impulsní metodou.
Totéž platí v opačném případě.
2. cyklus:
• Pustit tlačítko hořáku (bez účinku)
3. cyklus:
• Stisknout tlačítko hořáku (bez účinku)
4. cyklus:
• Pustit tlačítko hořáku
• Funkce superpuls se deaktivuje.
• Motor posuvu drátu se zastaví.
• Po uplynutí nastaveného času vypalování drátu zhasne světelný oblouk.
• Probíhá čas zbytkového proudění plynu.
UPOZORNĚNÍ
Tuto funkci je možné aktivovat a zpracovat pouze pomocí softwaru PC300.Net.
(viz provozní návod k softwaru)
099-004833-EW512
06.07.2010
47
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
4-dobý speciální provoz
1.
2.
3.
4.
t
PSTART
I
PA
PB
PEND
t
t
Obrázek 5-17
1. cyklus
• Stisknout a přidržet tlačítko hořáku
• Ochranný plyn proudí (předfuk plynu)
• Motor posuvu drátu běží „plíživou rychlostí“.
• Po styku drátové elektrody s obrobkem se zapálí elektrický oblouk, svařovací proud teče (spouštěcí program PSTART)
2. cyklus
• Pustit tlačítko hořáku
• Přepnutí na hlavní program PA.
K přepnutí na hlavní program PA nedoje dříve než po uplynutí nastaveného času tSTART resp. nejpozději při uvolnění
tlačítka hořáku.
Ťuknutím na tlačítko1) lze přepnout na redukovaný hlavní program PB.
Opětovným ťuknutím na tlačítko se přepíná zpět na hlavní program PA.
3. cyklus
• Stisknout a přidržet tlačítko hořáku
• Přepnutí na koncový program PEND.
4. cyklus
• Pustit tlačítko hořáku
• Motor posuvu drátu se zastaví.
• Elektrický oblouk zhasne po uplynutí nastaveného času vypalování drátu.
• Probíhá čas zbytkového proudění plynu.
UPOZORNĚNÍ
Potlačení účinku ťuknutí na tlačítko (krátké stisknutí a uvolnění během 0,3 sek)
Má-li být potlačeno přepnutí svařovacího proudu na redukovaný hlavní program PB ťuknutím na tlačítko,
musí být během průběhu programu nastavena hodnota parametru pro DV3 na 100% (PA = PB).
1)
48
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
Speciální 4takt s přepínáním svařovací metody
1.
2.
3.
t
PSTART
PB
I
4.
PEND
PA
t
t
Obrázek 5-18
1. takt
• Stisknout a přidržet tlačítko hořáku
• Ochranný plyn proudí (předfuk plynu)
• Motor posuvu drátu běží zaváděcí rychlostí.
• Po styku drátové elektrody s obrobkem se zapálí světelný oblouk,
svařovací proud teče (spouštěcí program PSTART)
2. takt
• Pustit tlačítko hořáku
• Přepnutí na hlavní program PA
K přepnutí na hlavní program PA nedojde dříve než po uplynutí nastavené doby tSTART resp. nejpozději s puštěním
tlačítka hořáku.
Klepnutím (stisknutím tlačítka hořáku po dobu kratší než 0,3 sek.) se přepíná svařovací metoda (PB).
Je-li v hlavním programu definována standardní metoda, přepíná klepnutí na impulsní metodu, opětovné klepnutí
přepíná zpátky na standardní metodu, atd.
3. takt
• Stisknout a přidržet tlačítko hořáku
• Přepnutí na koncový program PEND.
4. takt
• Pustit tlačítko hořáku
• Motor posuvu drátu se zastaví.
• Po uplynutí nastaveného času vypalování drátu zhasne světelný oblouk.
• Probíhá čas zbytkového proudění plynu.
UPOZORNĚNÍ
Tuto funkci je možné aktivovat a zpracovat pouze pomocí softwaru PC300.Net.
(viz provozní návod k softwaru)
099-004833-EW512
06.07.2010
49
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
Speciální 4takt s měnícími se svařovacími metodami
1.
2.
3.
4.
t
PSTART
PA
PB
PEND
I
t
t
Obrázek 5-19
1. takt
• Stisknout a přidržet tlačítko hořáku
• Ochranný plyn proudí (předfuk plynu)
• Motor posuvu drátu běží „plíživou rychlostí“.
• Jakmile se drátová elektroda dotkne obrobku, zapálí se světelný oblouk,
svařovací proud teče (spouštěcí program PSTART po dobu tstart).
2. takt
• Pustit tlačítko hořáku
• Přepnutí na hlavní program PA
• Zahájení změny metody začínajíce s metodou PA:
Svařovací metody se mění podle nastavených časů (t2 a t3) mezi metodou PA a opačnou metodou PB uloženou v úkolu
Jestliže je v úkolu uložena standardní metoda, přepíná se neustále mezi nejprve standardní a poté impulsní metodou.
Totéž platí v opačném případě.
3. takt
• Stisknout tlačítko hořáku.
• Funkce superpuls se deaktivuje.
• Přepnutí na závěrný program PEND po dobu tend.
4. takt
• Pustit tlačítko hořáku
• Motor posuvu drátu se zastaví.
• Po uplynutí nastaveného času vypalování drátu zhasne světelný oblouk.
• Probíhá čas zbytkového proudění plynu.
UPOZORNĚNÍ
Tuto funkci je možné aktivovat a zpracovat pouze pomocí softwaru PC300.Net.
(viz provozní návod k softwaru)
50
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
4-dobý speciální provoz se superpulsem
1.
2.
3.
4.
t
PSTART
I
PA
PB
PEND
t
t
Obrázek 5-20
1. cyklus
• Stisknout a přidržet tlačítko hořáku
• Ochranný plyn proudí (předfuk plynu)
• Motor posuvu drátu běží „plíživou rychlostí“.
• Po styku drátové elektrody s obrobkem se zapálí elektrický oblouk, svařovací proud teče (spouštěcí program PSTART po dobu
tstart).
2. cyklus
• Pustit tlačítko hořáku
• Přepnutí na hlavní program PA
• Spuštění funkce superpuls, začínajíce s hlavním programem PA:
Svařovací parametry se mění současně s předem nastavenými časy (t2 a t3) mezi hlavním programem PA a redukovaným
hlavním programem PB.
3. cyklus
• Stisknout tlačítko hořáku.
• Funkce superpuls se deaktivuje.
• Přepnutí na závěrný program PEND po dobu tend.
4. cyklus
• Pustit tlačítko hořáku
• Motor posuvu drátu se zastaví.
• Elektrický oblouk zhasne po uplynutí nastaveného času vypalování drátu.
• Probíhá čas zbytkového proudění plynu.
5.9.7
Nucené vypnutí MIG/MAG
UPOZORNĚNÍ
Svářečka ukončí zážeh resp. svařování v případě
• chyby zážehu (po dobu 5 s po signálu ke spuštění neteče svařovací proud).
• přerušení světelného oblouku (přerušení světelného oblouku po déle než 3 s).
099-004833-EW512
06.07.2010
51
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
5.9.8
forceArc
Metoda forceArc je svařování v oblasti oblouku s rozstřikovacím nanášením materiálu při velmi zkráceném elektrickém oblouku.
Nevýhody zkratových fází jsou při tom vyrovnány rychle regulovanou invertorovou technikou.
Svařování forceArc přináší:
• dobré zachování se při vpálení.
• směrově stabilní elektrický oblouk.
• snížení rizika vypálení vrubů.
• vyšší rychlost svařování.
• malou oblast ovlivnění teplem.
Po zvolení metody forceArc (viz kapitola "Volba svařovacího úkolu MIG/MAG") jsou tyto vlastnosti k dispozici.
Stejně jako při svařování impulzním elektrickým obloukem je třeba dbát při svařování forceArc zejména na dobrou
kvalitu připojení svařovacího proudu!
• Vedení svařovacího proudu udržujte co možná nejkratší a průřezy vedení dostatečně dimenzujte!
• Vedení svařovacího proudu, svazky hadic svařovacích hořáků a případně i svazky propojovacích hadic úplně odviňte.
Zabraňte vzniku ok!
• Používejte svařovací hořák přizpůsobený vysokému rozsahu výkonu, pokud možno chlazený vodou.
• Při svařování oceli používejte svařovací drát s dostatečným poměděním. Cívka drátů by měla být navíjena po vrstvách.
UPOZORNĚNÍ
Nestabilní elektrický oblouk!
Neúplně odvinuté vedení svařovacího proudu může vyvolat poruchy (kolísání) elektrického oblouku.
• Vedení svařovacího proudu, svazky hadic svařovacích hořáků a případně i propojovací hadice úplně odviňte.
Zabraňte vzniku ok!
5.9.9
rootArc
Metoda rootArc představuje svařování s využitím stabilního a měkkého krátkého elektrického oblouku, a to i při použití dlouhých
svařovacích vedení.
Metoda svařování rootArc přináší:
• Snadný a spolehlivý průvar kořene bez podpůrné lázně.
• Snadné přemostění spár.
Po výběru metody rootArc (viz kapitola "Výběr svařovacího úkolu MIG/MAG") jsou tyto vlastnosti k dispozici.
52
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
5.9.10 Průběh programu MIG/MAG (režim "Programové kroky")
Určité materiály jako např. hliník vyžadují speciální funkce, aby mohly být bezpečně a v co nejvyšší kvalitě svařovány. K tomu se
používá 4 dobý speciální druh provozu s následujícími programy:
• Spouštěcí program PSTART (redukce studených spojů na počátku svaru)
• Hlavní program PA (dlouhodobé svařování)
• Redukovaný hlavní program PB (cílevědomé snížení tepla)
• Závěrný program PEND (minimalizace koncových kráterů v důsledku cílevědomého snížení tepla)
Programy obsahují parametry jako rychlost drátu (pracovní bod), změnu délky oblouku, přepínací doby, trvání programu atd.
I
PSTART
PA
PA
PB
PEND
t
Obrázek 5-21
V každém úkolu lze pro spouštěcí, redukovaný hlavní a závěrný program samostatně stanovit, zda se má přepnout na impulsní
metodu.
Tyto vlastnosti se ukládají ve svářečce společně s úkolem. Proto jsou z výroby ve všech forceArc úkolech impulsní metody
během závěrného programu aktivní.
UPOZORNĚNÍ
Tuto funkci je možné aktivovat a zpracovat pouze pomocí softwaru PC300.Net.
(viz provozní návod k softwaru)
5.9.10.1 Výběr parametrů běhu programu s řízením svářečky M3.19
Obslužný prvek
Činnost
Výsledek
Volba režimu běhu programu
1x
A
nx
V
MA
Job Nr
nx
Výběr parametrů tlačítky
Indikace
Program-Steps
"nahoru" a
Přizpůsobení zvoleného parametru tlačítky
"dolů" (vlevo)
"nahoru" a
"dolů" (vpravo)
Hold
Přístroj zpět v zobrazovacím režimu
3x
099-004833-EW512
06.07.2010
53
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
5.9.10.2 Přehled parametrů MIG/MAG M3.19
I
PSTART
PA
PB
PA
PEND
DVstart
Ustart
DV3
DVend
U3
Uend
tstart
tS1
t2
tS2
t3
tS3
tSe
tend
t
Obrázek 5-22
Základní parametry
Displej
Význam / vysvětlení
GASstr
Předfuk plynu
Spouštěcí program "PSTART"
DVstr (r)
Rychlost drátu, relativní
DVstr (a)
Rychlost drátu, absolutní
Ustart
Změna délky elektrického oblouku
tstart
Trvání
Hlavní program "PA"
tS1
Trvání změny z PSTART na PA
t2
Trvání (bodový čas a superpuls)
tS2
Trvání změny z PA na PB
Redukovaný hlavní program "PB"
DV3 (r)
Rychlost drátu, relativní
DV3 (a)
Rychlost drátu, absolutní
U3
Změna délky světelného oblouku
t3
Trvání
tS3
Trvání změny z PB na PA
Alternat
aktivovat přepínání svařovací metody
(pouze svářečky pro svařování impulsním obloukem)
Rozsah nastavení
0,0s až 20,0s
1% až 200%
0,1 m/min až 40 m/min
-9,9V až +9,9V
0,0s až 20,0s
0,0s až 20,0s
0,0s až 20,0s
0,0s až 20,0s
1% až 200%
0,1 m/min až 40 m/min
-9,9V až +9,9V
0,0s až 20,0s
0,0s až 20,0s
1 (=aktivní)
0 (=neaktivní)
Závěrný program "PEND"
tSe
Trvání změny z PA na PEND
0,0s až 20s
DVend (r)
Rychlost drátu, relativní
1% až 200%
DVend (a)
Rychlost drátu, absolutní
0,1 m/min až 40 m/min
Uend
Změna délky světelného oblouku
-9,9V až +9,9V
tend
Trvání (superpuls)
0,0s až 20s
Základní parametry
Displej
Význam / vysvětlení
Rozsah nastavení
RUECK
Délka vypalování drátu
2 až 500
GASend:
Doba zbytkového proudění plynu
0,0s až 20s
Proc.Sp.
Operační rychlost
10cm až 200cm
nTakt
Speciální použití, není k dispozici u standardní série
Rychlosti posuvu drátu DVStart (spouštěcí program), DV3 (redukovaný hlavní program) a DVEnd (závěrný program) jsou od
výrobce "relativní programy". To znamená, že jsou procentuálně závislé na nastavené hodnotě posuvu drátu DV2 (hlavní
program A).
Všechny hodnoty posuvu drátu lze zavést také jako absolutní hodnoty (nezávisle na jiných hodnotách).
Za tímto účelem však musí být přepnuta absolutní funkce (Abs-Fkt = 1):
54
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
5.9.10.3 Příklad, úchytné svařování (2 dobé)
I
PA
t
Obrázek 5-23
Základní parametry
Parametr svařování
GASstr
GASend:
RUECK
Hlavní program "PA"
Význam / vysvětlení
Předfuk plynu
Doba zbytkového proudění plynu
Délka vypalování drátu
Rozsah nastavení
0,0s až 20,0s
0,0s až 20s
2 až 500
Nastavení rychlosti drátu
5.9.10.4 Příklad, úchytné svařování hliníku (2 dobé speciální)
I
PSTART
PA
PEND
t
Obrázek 5-24
Základní parametry
Parametr svařování
Význam / vysvětlení
GASstr
Předfuk plynu
GASend:
Doba zbytkového proudění plynu
RUECK
Délka vypalování drátu
Spouštěcí program "PSTART"
Parametr svařování
Význam / vysvětlení
DVstart
Rychlost drátu
ustart
Změna délky elektrického oblouku
tstart
Trvání
Hlavní program "PA"
Parametr svařování
Význam / vysvětlení
Nastavení rychlosti drátu
Program pro závěrné krátery "PEND"
Parametr svařování
Význam / vysvětlení
DVend
Rychlost drátu
Uend
Změna délky elektrického oblouku
tend
Trvání
099-004833-EW512
06.07.2010
Rozsah nastavení
0,0s až 20,0s
0,0s až 20,0s
2 až 500
Rozsah nastavení
0% až 200%
-9,9V až +9,9V
0,0s až 20s
Rozsah nastavení
Rozsah nastavení
0% až 200%
-9,9V až +9,9V
0,0s až 20s
55
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
5.9.10.5 Příklad, svařování hliníku (4 dobé speciální)
I
PSTART
PA
PB
PEND
t
Obrázek 5-25
Základní parametry
Parametr svařování
Význam / vysvětlení
GASstr
Předfuk plynu
GASend:
Doba zbytkového proudění plynu
RUECK
Délka vypalování drátu
Spouštěcí program "PSTART"
Parametr svařování
Význam / vysvětlení
DVstart
Rychlost drátu
ustart
Změna délky elektrického oblouku
tstart
Trvání
Hlavní program "PA"
Parametr svařování
Význam / vysvětlení
Nastavení rychlosti drátu
Redukovaný hlavní program "PB"
Parametr svařování
Význam / vysvětlení
DV3
Rychlost drátu
U3
Změna délky elektrického oblouku
Program pro závěrné krátery "PEND"
Parametr svařování
Význam / vysvětlení
tSend
Trvání přepnutí z PA nebo PB na PEND
DVend
Rychlost drátu
Uend
Změna délky elektrického oblouku
tend
Trvání
56
Rozsah nastavení
0,0s až 20,0s
0,0s až 20s
2 až 500
Rozsah nastavení
0% až 200%
-9,9V až +9,9V
0,0s až 20s
Rozsah nastavení
Rozsah nastavení
0% až 200%
-9,9V až +9,9V
Rozsah nastavení
0,0s až 20s
0% až 200%
-9,9V až +9,9V
0,0s až 20s
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
5.9.10.6 Příklad, viditelné svary (4 dobý superpuls)
I
PSTART
PA
PA
PB
PA
PB
PA
PB
PEND
t
Základní parametry
Parametr svařování
Význam / vysvětlení
GASstr
Předfuk plynu
GASend:
Doba zbytkového proudění plynu
RUECK
Délka vypalování drátu
PROC.SP.
Pracovní rychlost pro stanovení rozměru 'a'
Spouštěcí program "PSTART"
Parametr svařování
Význam / vysvětlení
DVstart
Rychlost drátu
ustart
Změna délky elektrického oblouku
tstart
Trvání
Hlavní program "PA"
Parametr svařování
Význam / vysvětlení
tS1
Trvání přepnutí z PSTART na PA
Nastavení rychlosti drátu
t2
Trvání
tS3
Trvání přepnutí z PB na PA
Redukovaný hlavní program "PB"
Parametr svařování
Význam / vysvětlení
tS2
Trvání přepnutí z PA na PB
DV3
Rychlost drátu
U3
Změna délky elektrického oblouku
t3
Trvání
Program pro závěrné krátery "PEND"
Parametr svařování
Význam / vysvětlení
tSend
Trvání přepnutí z PA nebo PB na PEND
DVend
Rychlost drátu
Uend
Změna délky elektrického oblouku
tend
Trvání
099-004833-EW512
06.07.2010
Rozsah nastavení
0,0s až 20,0s
0,0s až 20,0s
2 až 500
10cm až 200cm
Rozsah nastavení
0% až 200%
-9,9V až +9,9V
0,0s až 20s
Rozsah nastavení
0,0s až 20s
0,1s až 20s
0,0s až 20s
Rozsah nastavení
0,0s až 20s
0% až 200%
-9,9V až +9,9V
0,1s až 20s
Rozsah nastavení
0,0s až 20s
0% až 200%
-9,9V až +9,9V
0,0s až 20s
57
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
5.9.10.7 Změna metody svařování
I
PSTART
PA
PB
PEND
t
Obrázek 5-26
Program
PSTART
PA / PB
PEND
Možnost nastavení
Metoda svařování impulsním obloukem zap./vyp.
Změny prostřednictvím programového vybavení
PC300.Net
Změna metody svařování
Obsahuje-li PA standardní metodu svařování světelným
obloukem, přepne se na metodu svařování impulsním
obloukem a opačně.
Změny prostřednictvím programového vybavení
PC300.Net
(Série přístrojů EXPERT: Změny jsou možné rovněž
prostřednictvím M3.1x, viz kapitola "Přehled parametrů
MIG/MAG, M3.1x")
Metoda svařování impulsním obloukem zap./vyp.
Změny prostřednictvím programového vybavení
PC300.Net
(U všech forceArc úkolů z výroby zapnutý)
Týká se
všechny speciální 2taktní
všechny speciální 4taktní
Nastavení
1 (= zap.)
0 (= vyp.)
2/4taktní provoz s měnícími se
svařovacími metodami
Speciální 2/4taktní provoz s
měnícími se svařovacími
metodami
Speciální 4taktní provoz s
přepínáním svařovací metody
1 (=aktivní)
0 (= neaktivní)
všechny speciální 2taktní provozy 1 (= zap.)
všechny speciální 4taktní provozy 0 (= vyp.)
Nastavení se uloží s úkolem a platí pro všechny programy úkolu.
58
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
5.9.11 Režim Hlavní program A
Různé úlohy nebo pozice svařování na obrobku vyžadují různé svařovací výkony (pracovní body) resp. svařovací programy. V
každém ze 16 programů jsou uloženy následující parametry:
• Druh provozu
• Druh svařování
• Super pulsování (ZAP./VYP.)
• Rychlost posuvu drátu (DV2)
• Změna napětí (U2)
• Dynamika (DYN2)
UPOZORNĚNÍ
PSTART, PB, a PEND jsou z výroby relativní programy. Jsou procentuálně závislé na hodnotě posuvu drátu
hlavního programu PA.
Pro přepnutí mezi relativními a absolutními hodnotami posuvu drátu, viz kapitolu "Přepínání rychlosti posuvu drátu
(absolutní / relativní)".
M3.10
Ovládání svářečky
ne
M3.00
Ovládání posuvu drátu
ano 5)
M3.70
Ovládání posuvu drátu
ano
R20
Dálkový ovladač
ano 3)
R40
Dálkový ovladač
ano 4)
PC300.Net
Programové vybavení
ne
UP / DOWN
Svařovací hořák
ano
Powercontrol 1
Svařovací hořák
ano
Powercontrol 2
Svařovací hořák
ano
P0
ano
ne
ne
ano
2)
ano
ano
ne
ano 1)
ano 1)
ne
ano 3)
ano
1)
ano 1)
ano
ano 1)
ne
ano 3)
ne
ano
ne
Dynamika
Změna napětí
Rychlost drátu
Superpuls
ne
P1...15
P0
P1...15
P0
P1...15
P0
P1...9
P0
P1...15
P0
P1...15
P0
P1...9
P0
P1...15
P0
P1...15
Druh svařování
Druh provozu
Program
Přepnutí
programu
Pomocí následujících součástí může uživatel měnit parametry svařování hlavních programů.
ne
ne
ano
ano
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ne
1) Nastavení se provádí otočným knoflíkem
2) Nastavení se provádí přepínačem
3) Vnitřní paměť
4) Hořák Powercontrol není připojen
5) Hořák Powercontrol je připojen
099-004833-EW512
06.07.2010
59
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
Příklad 1: Svařování obrobků s různou tloušťkou plechu (2 dobé)
PA9
I
PA8
PA1
PA0
t
Obrázek 5-27
Příklad 2: Svařování na různých místech na jednom obrobku (4 dobé)
PA1
I
PA2
PA3
PA3
PA4
PA4
PA0
PA5
t
Obrázek 5-28
Příklad 3: Svařování různých tlouštěk hliníkových plechů (2 nebo 4 dobé speciální)
I
PA9
PA8
PA1
PA0
t
Obrázek 5-29
UPOZORNĚNÍ
Lze definovat až 16 programů (PA0 až PA15).
V každém programu lze napevno uložit pracovní bod (rychlost drátu, změnu délky elektrického oblouku, dynamiku /
účinek tlumivky).
Výjimkou je program P0: Nastavení pracovního bodu se zde provádí manuálně.
Změny parametrů svařování se ukládají okamžitě do paměti!
60
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
5.9.11.1 Volba parametrů (program A) ovládání svářečky M3.19
Obslužný prvek
Činnost
Výsledek
Volba režimu hlavního programu A
2x
A
Job Nr
"nahoru" a
nx
Výběr svařovacích programů tlačítky
"dolů" (vlevo)
nx
Změna hodnoty zvoleného svařovacího parametru tlačítky
"nahoru" a
"dolů" (vpravo)
V
MA
Indikace
Program A
Hold
Přístroj zpět v zobrazovacím režimu
2x
5.9.11.2 Volba parametrů (Program A) s ovládáním zařízení na posuv drátu M3.70
Ovládací prvek
Činnost
Výsledek
Přepnout indikaci svařovacích dat na indikaci programu.
nx
(světelná dioda PROG svítí)
Indikace
Zvolit číslo programu.
Příklady indikace: Program "1".
nx
Parametry běhu programu
zvolit "hlavní program (PA)".
(světelná dioda svítí)
DYN
sec
sec
sec
sec
sec
sec
sec
Superpuls
sec
Nastavit rychlost drátu.
(absolutní hodnota)
m/min
Nastavit opravu délky světelného oblouku.
Příklad indikace: oprava "-0,8 V"
(Nastavitelný rozsah: -9,9 V až +9,9 V)
1x
Zvolit parametry běhu programu "dynamika".
(světelná dioda DYN svítí)
DYN
sec
sec
sec
sec
sec
sec
Superpuls
sec
sec
Nastavit dynamiku. (Nastavitelný rozsah 40 až -40)
40:
Tvrdý a úzký světelný oblouk.
-40:
Měkký a široký světelný oblouk.
m/min
UPOZORNĚNÍ
Změny parametrů svařování lze provádět pouze pokud je klíčový přepínač v poloze "1".
099-004833-EW512
06.07.2010
61
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
5.9.11.3 Přehled parametrů MIG/MAG M3.19
Různé úlohy nebo pozice svařování na obrobku vyžadují různé svařovací výkony (pracovní body) resp. svařovací programy.
Pro každý program lze nastavit
• Rychlost drátu
• Změna délky elektrického oblouku a
• Dynamika / účinek tlumivky
samostatně.
Je možné definovat až 15 programů (P1 až P15), mezi nimiž lze při svařování přepínat.
Displej
Význam / vysvětlení
Rozsah nastavení
akt. prog.: X
Aktivní hlavní program A
0 až 15
P0 U2 :+0,0 V
Změna délky oblouku (ofset zařízení na posuv drátu)
-9,9 V až +9,9 V
P1 15 UK :+2,0 V
Omezení rozsahu nastavení změny napětí v programovém
0,0 V až +9,9 V
provozu
P1 15 DK : 20%
Omezení rozsahu opravy drátu
0 % až 30 %
(další upozornění viz v daném případě návod k použití zařízení pro
posuv drátu)
P1 DV2 :+2,0m/m
Rychlost drátu
0,1 m/min až 20,0 m/min
P1 U2 :+0,0 V
Změna délky světelného oblouku
-9,9 V až +9,9 V
P1 DYN2: + 0
Dynamika / účinek tlumivky
-40 % až +40 %
|
|
P2 až P14
P2 až P14
|
P15 DV2 :+2,0m/m
P15 U2 :+0,0 V
P15 DYN2: + 0
Rychlost drátu
Změna délky světelného oblouku
Dynamika / účinek tlumivky
|
|
P2 až P14
|
0,1 m/min až 20,0 m/min
-9,9 V až +9,9 V
-40 % až +40 %
5.9.12 Standardní hořák MIG/MAG
Tlačítko na svařovacím hořáku MIG slouží zásadně k zapínání a vypínání svařování.
Obslužné prvky
Funkce
Tlačítko hořáku
Zahájení / ukončení svařování
Kromě toho jsou v závislosti na typu přístroje a konfiguraci řízení možné další funkce klepnutím na tlačítko hořáku:
• Přepínání mezi svařovacími programy (viz kapitola "Přepínání programů se standardními hořáky (P8)").
• Přepínání mezi impulsním a standardním svařováním při 4taktním speciálním provozu.
Přepínání mezi zařízeními pro posuv drátu při dvojitém provozu (viz kapitola "Řízení přístrojů M3.70 / M3.71 - zvláštní
parametry, nastavení jednoduchého nebo dvojitého provozu (P10)").
62
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
5.9.13 MIG/MAG Speciální hořáky
UPOZORNĚNÍ
Ve spojení se zařízením k posuvu drátu a řídicí jednotkou M3.00 nejsou dostupné všechny zvláštní hořáky
nebo zvláštní funkce. Rozdíly jsou uvedeny v návodu k obsluze zařízení k posuvu drátu!
Popisy funkcí a další pokyny jsou uvedeny v provozním návodu příslušného svařovacího hořáku!
Následující zvláštní hořáky mohou být použity společně s tímto svařovacím přístrojem:
• Svařovací hořák UP/DOWN s kolébkovým přepínačem
k nastavení svařovacího výkonu (v programu 0) nebo
k vyvolání až 10 programů svařování (v programech 0-9).
• Svařovací hořák Powercontrol 1 s kolébkovým přepínačem a trojmístným digitálním displejem
K nastavení a zobrazení svařovacího výkonu (v programu 0) nebo
k vyvolání a zobrazení až 10 programů svařování (v programech 0-9).
• Svařovací hořák POWERCONTROL 2 se čtyřmi tlačítky a trojmístným digitálním displejem
–
pro nastavení a zobrazení svařovacího výkonu a opravy napětí nebo
–
pro vyvolání programů a JOBs a pro zobrazení odpovídajících parametrů
• Svařovací hořák push/pull s integrovanou jednotkou pro posuv drátu
–
pro rovnoměrný posuv drátu u obzvláště dlouhých svazků hadic
–
a případný potenciometr pro regulaci rychlosti drátu
5.9.13.1 Programový provoz / Provoz Up/Down
Programm
1
Up / Down
Obrázek 5-30
Pol.
Symbol
1
Popis 0
Přepínač funkce svařovacího hořáku (je třeba speciální svařovací hořák)
Programm
Přepnutí programů nebo úkolů (JOBs)
Up / Down
099-004833-EW512
06.07.2010
Plynulé nastavení svařovacího výkonu
63
Konstrukce a funkce
Svařování MIG/MAG
5.9.14 Dálkový ovladač
POZOR
Zacházení s ochrannými čepičkami proti prachu!
Ochranné čepičky proti prachu chrání kabelové koncovky a tudíž přístroj před znečištěním a poškozením.
• Není-li k přípoji připojena žádná komponenta příslušenství, musí být nasazena ochranná čepička proti prachu.
• V případě vady nebo její ztráty musí být ochranná čepička proti prachu nahrazena!
UPOZORNĚNÍ
Dálkové ovladače jsou provozovány podle provedení přes 19-pólovou přípojnou zásuvku dálkového
ovladače (analogovou) nebo 7-pólovou přípojnou zásuvku dálkového ovladače (digitální).
5.9.15 R10, R20, R40
Typ
Rozhraní
Indikace
Rozměry D x Š x V v
mm
Hmotnost v kg
R10
19pólové, analogové
180 x 100 x 75
R20
19pólové, analogové
jednomístná
330 x 180 x95
R40
7pólové, digitální
16místná
270 x 150 x 75
0,86
2,3
1,4
Tyto dálkové ovladače jsou speciálně koncipovány pro použití se svářečkami série Phoenix / alpha Q a nabízejí v závislosti na
modelu různé možnostni nastavení.
Společné vlastnosti:
• Nastavení pracovního bodu pomocí rychlosti drátu (jednotlačítková obsluha).
• Změna délky elektrického oblouku.
R20:
• Přepnutí a zobrazení až 10 svařovacích programů.
R40:
• Přepnutí, zobrazení a vytvoření nebo změna až 16 svařovacích programů.
• Zapnutí, resp. vypnutí funkce superpuls.
• Přepnutí mezi standardním svařováním MIG a svařováním impulzním elektrickým obloukem
(je-li podporováno svářečkou).
R10
• Nastavení pracovního bodu pomocí rychlosti drátu (jednotlačítková obsluha).
• Změna délky elektrického oblouku.
64
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Rozšířené funkce řízení přístroje M3.10
5.10
Rozšířené funkce řízení přístroje M3.10
5.10.1 Zobrazit informace k úkolům (JOB) (Job-Info)
UPOZORNĚNÍ
V tomto režimu se zobrazí informace k aktuálnímu úkolu (JOB).
V úkolech 127 a 128 (WIG a ruční svařování elektrodou) není volba tohoto režimu možná, protože nemá význam.
Volba:
Ovládací prvek
Činnost
Výsledek
Volba "Režim informací k úkolům"
Displej
Job-Info
nx
A
Volba parametrů
Viz tabulka s přehledem parametrů
"Informace úkolům"
Seznam parametrů režimu Informace k úkolům:
Parametr (zobrazení)
Vysvětlení
Uskut.
Napětí
Systém
Stav systému
Typ úkolu (Job)
Předdefinovaný nebo uživatelsky definovaný Job
Job č.
Číslo úkolu (JOB)
akt. prog.
Číslo programu
Režim
Druh provozu
Svařování
Druh svařování
Text Jobu
Informační text k Jobu (editovatelný pomocí softwaru PCM 300.Net)
Drát
Průměr drátu
Materiál
Druh materiálu
Typ plynu
Druh plynu
met.
Metoda svařování
5.10.2 Organizace JOBs (Job-Manager)
Pomocí funkce JOB-Manager můžete načítat, kopírovat a zálohovat JOBs (úkoly).
JOB je svařovací úkol, definovaný 4 hlavními parametry svařování
• metodou svařování,
• druhem materiálu,
• průměrem drátu a
• druhem plynu.
U každého JOB (svařovacího úkolu) lze definovat průběh programu.
V průběhu programu můžete nastavit až 16 pracovních bodů (P0 až P15).
Svářeč má k dispozici celkem 256 svařovacích úkolů. Z toho je celá řada úkolů předem naprogramována a další úkoly je možné
volně definovat (viz JOB-List seznam úkolů).
K uložení všech změn je nezbytné, abyste svářečku vypnuli až po uplynutí 5 vteřin po přepnutí úkolu!
099-004833-EW512
06.07.2010
65
Konstrukce a funkce
Rozšířené funkce řízení přístroje M3.10
5.10.2.1 Vytvoření nové úlohy v paměti popř. kopírování úlohy
Všeobecně lze individuálně přizpůsobit všech 256 svařovacích úkolů. Má však smysl zadávat speciálním svařovacím
úkolům vlastní čísla.
• Definice svařovacího úkolu, který se co nejvíce shoduje s požadovanou aplikací.
• Kopírování předem definovaného svařovacího úkolu (JOB 1-128) do volné oblasti paměti (JOB 129-256):
Obslužný prvek
Činnost
Výsledek
Indikace
Volba režimu JOB-Manager
Job-Manager
3x
A
V
MA
Job Nr
Copy to: xxx
nx
Výběr funkce pro kopírování úkolů tlačítky
"dolů" (vlevo)
Výběr cílového čísla úkolu (JOB 129-256) tlačítky
"nahoru" a
"dolů" (vpravo)
Copy to: xxx
nx
Úkol se překopíroval
Copy to: xxx
Hold
"nahoru" a
1x
Přístroj zpět v zobrazovacím režimu
1x
5.10.2.2 Zavedení speciálního úkolu (SP1 až SP3)
Zde se jedná o tři první volné úkoly, které lze pomocí tlačítek SP1 až SP3 volit přímo na ovládání M3.1x (SP1=JOB129,
SP2=JOB130, SP3=JOB131).
Obslužný prvek
Činnost
Výsledek
Volba speciálních úkolů
3s
Volba speciálního úkolu SP1, SP2 nebo SP3
nx
3s
Přístroj zpět v zobrazovacím režimu
s = sekundy
5.10.2.3 Založení existující úlohy z volné paměti
Obslužný prvek
Činnost
Výsledek
Volba režimu JOB-Manager
3x
A
V
M
A
Job Nr
Indikace
Job-Manager
nx
Výběr funkce pro zavádění úkolů tlačítky
"dolů" (vlevo)
nx
Výběr zaváděného úkolu tlačítky
(vpravo)
"nahoru" a
"nahoru" a
"dolů"
Load Job: xxx
Load Job: xxx
Hold
Úkol je zaveden
Load Job: xxx
1x
Přístroj zpět v zobrazovacím režimu
3x
66
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Rozšířené funkce řízení přístroje M3.10
5.10.2.4 Použít blokový režim (Block JOB)
UPOZORNĚNÍ
Použití této funkce má smysl pouze ve spojení s řízením posuvu drátu M3.70 a programovým hořákem
Powercontrol.
Viz také kapitola "Programový hořák Powercontrol s kolébkou (zvláštní funkce)"
Ovládací prvek
Činnost
Výsledek
Volba režimu „Special-Mode“
Indikace
Program-Steps
1x
1x
2x
Special-Mode
1x
"nahoru" (up) a
Block-Job 0
Tlačítky
"up" (nahoru) a
"down" (dolů) (vpravo)
zapínat nebo vypínat blokovu funkci.
1 = funkce blokového úkolu je zapnuta
0 = funkce blokového úkolu je vypnuta
Změnu uložit
Block-Job 1
Block-Job 0
Funkci blokového úkolu volit tlačítky
"dolů" (vlevo)
A
V
MA
Job Nr
Hold
beze změny
1x
Opuštění „speciálního režimu“
1x
Zobrazí se naposled
zvolené parametry
Vyvolání svařovacích úkolů (Jobs) (blok-job provoz)
UPOZORNĚNÍ
Při tomto druhu provozu je možné hořákem vyvolat 27 JOB-ů (svařovacích úkolů), rozdělených do tří bloků.
Při těchto úkolech lze používat výhradně programu 1. Současný provoz s rozhraním jako RINT X11, BUSINT
X10 nebo DVINT X11 není možný!
Obslužné prvky
8
Tlačítko hořáku
kolébka
7-segmentový displej
Funkce
Svařování zap. / vyp.
Vyvolat 27 úkolů (svařovacích úkolů) v třech blocích. (Viz tabulka)
Udává příslušné přiřazení čísla úkolu (viz tabulka ).
UPOZORNĚNÍ
K využívání této funkce musí být provedeny následující konfigurace:
• Přepínač "Program nebo funkce Up/Down" přepnout na "Program" (viz kapitola "Vnitřní ovládací prvky").
• Zapnout blokový režim (viz kapitola "Organizace úkolů").
• Zvolte speciální úkol 1, 2 nebo 3 (viz kapitola "Organizace úkolů")
speciální úkol 1 (SP1) odpovídá úkolovému číslu 129,
speciální úkol 2 (SP2) odpovídá úkolovému číslu 130,
speciální úkol 3 (SP3) odpovídá úkolovému číslu 131.
099-004833-EW512
06.07.2010
67
Konstrukce a funkce
Rozšířené funkce řízení přístroje M3.10
Tabulka: Přiřazení čísla úkolu programovým hořákem
Výběr svařovacího hořáku
JOB č.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Volba
SP1 129
140
141
142
143
144
145
146
147
148
ovládání
SP2 130
150
151
152
153
154
155
156
157
158
SP3 131
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Úkol "0" programového hořáku:
Zadané hodnoty rychlosti drátu, oprava světelného oblouku a dynamiky se zadávají ručně na ovládání posuvu drátu. Signální
světlo Speciální úkol svítí nepřetržitě.
Všechny ostatní úkoly programového hořáku:
Při každém speciálním úkolu lze vyvolat devět přídavných úkolů (viz tabulka). Zadané hodnoty rychlosti drátu, oprava světelného
oblouku, dynamika a další parametry musí být předem uloženy prostřednictvím řízení svářečky nebo programového vybavení
PC300.NET v úkolu. (Viz také kapitola "Organizace úkolu"). Signální světlo Speciální úkol bliká.
5.10.2.5 Vrácení existující úlohy zpět na dílenské nastavení (Reset Job)
Změníte-li neúmyslně jeden z naprogramovaných úkolů, můžete jej obnovit na původní hodnoty při dodávce.
Obslužný prvek
Činnost
Výsledek
Volba režimu JOB-Manager
Indikace
Job-Manager
Výběr funkce pro obnovení původního stavu tlačítky
"nahoru" a
"dolů" (vlevo)
Res. Job: xxx
nx
Výběr úkolu, jež má být obnoven na výrobní nastavení
"nahoru" a
"dolů" (vpravo)
tlačítky
Res. Job: xxx
nx
Úkol je obnoven na původní stav
Res. Job: xxx
3x
A
V
MA
Job Nr
Hold
1x
Přístroj zpět v zobrazovacím režimu
1x
68
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Rozšířené funkce řízení přístroje M3.10
5.10.3 Funkci uchování hodnoty (Hold) zapnout resp. vypnout
Ovládací prvek
Činnost
Výsledek
Volba režimu „Special-Mode“
Indikace
Program-Steps
1x
1x
2x
Special-Mode
1x
Pomocí tlačítek
"nahoru" a
funkci uchování parametrů
A
"dolů" (vlevo) zvolit
Tlačítky
"nahoru" (up) a
"dolů" (down) (vpravo) se
zapíná nebo vypíná funkce uchování hodnot.
1 = funkce uchování hodnot zapnuta
0 = funkce uchování hodnot vypnuta
Změnu uložit
V
MA
Job Nr
Hold
Hold-Fkt 1
Hold-Fkt 1
Hold-Fkt 0
beze změny
1x
Opuštění „Special-Mode“
Zobrazí se poslední
zvolené parametry
1x
5.10.4 Přepínání rychlosti podavače drátu (absolutní / relativní)
Ovládací prvek
Činnost
Výsledek
Volba režimu „Special-Mode“
Indikace
Program-Steps
1x
1x
2x
Special-Mode
1x
Pomocí tlačítek
funkci
A
"nahoru" a
"dolů" (vlevo) zvolit
Tlačítky
"nahoru" a
"dolů" (vpravo) zapnout nebo
vypnout funkci
1= Absolutní rychlosti posuvu drátu zapnuty
0= Relativní rychlosti drátu zapnuty
Změnu uložit
V
MA
Job Nr
Hold
Abs-Fkt 0
Abs-Fkt 0
Abs-Fkt 1
beze změny
1x
Opuštění „Special-Mode“
1x
099-004833-EW512
06.07.2010
Zobrazí se poslední
zvolené parametry
69
Konstrukce a funkce
Rozšířené funkce řízení přístroje M3.10
5.10.5 Vrácení úkolů (JOB) do původního stavu při dodávce (Reset ALL)
Pomocí této funkce se úkoly svařování (JOB) 1-128 nastavují na původní stav při dodání!
Úkoly (JOB) 129-256 se nezmění.
Ovládací prvek
Činnost
Výsledek
Volba režimu „Special-Mode“
Indikace
Program-Steps
1x
1x
2x
Special-Mode
1x
Pomocí tlačítek
"nahoru" a
Res. All (všechny vynulovat).
A
Změnu uložit
"dolů" (vlevo) zvolit
Res. All 1
beze změny
1x
Opuštění „Special-Mode“
1x
70
Zobrazí se poslední
zvolené parametry
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
TIG svařování
5.11
TIG svařování
5.11.1 Připojení svařovacího hořáku
UPOZORNĚNÍ
Kombinované svařovací hořáky WIG se připojují k zařízení pro posuv drátu a proudovému zdroji. Vedení
svařovacího proudu ve svazku propojovacích hadic musí být na zadní straně přístroje spojeno s přípojkou
svařovacího proudu (-)!
Příklad připojení: zařízení pro posuv drátu alpha Q Drive 4L.
1
6
2
3
5
4
Obrázek 5-31
Pol.
Symbol
1
Popis 0
Centrální přípoj svařovacího hořáku (Euro)
Integrovaný svařovací proud, ochranný plyn a tlačítko hořáku
2
Potrubní rychlospojka (červená)
zpětný tok chladiva
3
Potrubní rychlospojka (modrá)
přívod chladiva
4
5
Zásuvka, svařovací proud „-“
• Svařování WIG:
Svazek hadic svařovacího hořáku
6
Svařovací hořák
Připojení svařovacího proudu pro svařovací hořák
•
•
Zastrčte centrální zástrčku svařovacího hořáku do centrálního přípoje a obojí sešroubuje převlečnou maticí.
Zástrčku svařovacího proudu kombinovaného hořáku zastrčte do zásuvky svařovacího proudu „-“ a zajistěte ji otočením
doprava.
• Zajistěte přípojnou vsuvku hadic na chladicí vodu v odpovídajících potrubních rychlospojkách:
zpětný tok, červený, v červené potrubní rychlospojce (zpětný tok chladicího prostředku) a
přítok, modrý, v modré potrubní rychlospojce (přítok chladicího prostředku).
Pouze hořáky se zvláštními funkcemi (přídavné řídící vedení):
• Zastrčte zástrčku řídícího vedení hořáku do 7-pólové (digitální) resp. 19-pólové přípojné zásuvky (podle provedení) a
zajistěte ji.
099-004833-EW512
06.07.2010
71
Konstrukce a funkce
TIG svařování
5.11.2 Připojení vedení obrobku
2
1
Obrázek 5-32
Pol.
1
2
•
72
Symbol
Popis 0
Zásuvka, svařovací proud „+“
• Svařování WIG:
Obrobek nebo obráběný předmět
Připojení obrobku
Zástrčku zemnícího kabelu zastrčte do přípojné zásuvky svařovacího proudu „ +“ a otočením doprava ji zajistěte.
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
TIG svařování
5.11.3 Volba svařovacího úkolu
UPOZORNĚNÍ
Volba svařovacího úkolu je souhrou ovládání svářecího přístroje a zařízení pro posuv drátu. Po provedení
základního nastavení svářecího přístroje je možné nastavit stacionární pracovní bod a další parametry
zařízení pro posuv drátu.
5.11.3.1 Řídicí jednotka svářečky M3.19 a řídicí jednotka zařízení k posuvu drátu M3.00
5
4
3 ,5
3
2,5
2
1 ,5
1
0,5
8 9 10
11
6 7
12
13
14
15
16
18
20
22
24
m /m in
Obrázek 5-33
Symbol
Popis
Zařízení na předtahování drátů
zdroj proudu (Svařovací přístroje nebo svářečky)
Obsluhovací prvek
Akce
nx
5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
8 9 10
11
6 7
12
13
14
15
16
18
20
22
24
Výsledek
Jsou voleny různé metody svařování až do rozsvícení
kontrolky pro požadovanou metodu.
Nastavování svařovacího proudu
Zobrazení
Jsou indikovány
nastavené hodnoty
svařovacího proudu a
napětí
Svařovací proud a napětí
se mění podle nastavení
m/min
099-004833-EW512
06.07.2010
73
Konstrukce a funkce
TIG svařování
5.11.3.2 Řídicí jednotka svářečky M3.19 a řídicí jednotka zařízení k posuvu drátu M3.70
m /m in
Obrázek 5-34
Symbol
Popis
Zařízení na předtahování drátů
zdroj proudu (Svařovací přístroje nebo svářečky)
Obsluhovací prvek
Akce
Výsledek
Jsou voleny různé metody svařování až do rozsvícení
kontrolky pro požadovanou metodu.
nx
Nastavování svařovacího proudu
Zobrazení
Jsou indikovány
nastavené hodnoty
svařovacího proudu a
napětí
Nastavení předepsané
hodnoty
m/min
5.11.4 Zobrazení dat svařování WIG
Vlevo a vpravo od kontrolek řízení se nachází tlačítka "Výběr parametrů" ( ). Slouží k výběru indikovaných parametrů
svařování.
Každé stisknutí tlačítka přepíná k dalšímu parametru (světelné diody vedle tlačítka udávají výběr). Po dosažení posledního
parametru se zobrazí opět první parametr.
A
500A 49.9V
V
MA
Job Nr
Hold
Expert
Obrázek 5-35
Při svařovací metodě WIG lze volit 4 parametry:
Svařovací proud a průměr wolframové elektrody (levá strana) a svařovací napětí a JOB číslo (pravá strana).
Parametry mohou být indikovány před svařováním (nastavené hodnoty) a nebo během svařování (skutečné hodnoty).
Před svařováním
Během svařování
Parametr
Zadaná hodnota
Skutečná
Zadaná hodnota
hodnota
Svařovací proud
;
;
…
Průměr wolframové elektrody
;
…
;
Svařovací napětí
;
;
…
JOB č.
;
…
…
Počítač provozních hodin
…
;
…
74
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
TIG svařování
5.11.5 WIG – Zapálení elektrického oblouku
5.11.5.1 Zážeh liftarc
a)
b)
c)
Obrázek 5-36
Elektrický oblouk se zapálí v okamžiku dotyku s obrobkem:
a) Dotkněte se opatrně plynovou tryskou hořáku a špičkou wolframové elektrody obrobku a stiskněte tlačítko hořáku (Liftarc
proud teče nezávisle na nastaveném hlavním proudu)
b) Nakloňte hořák nad plynovou trysku hořáku tak, aby odstup špičky elektrody od obrobku činil cca 2-3 mm. Elektrický oblouk
se zapálí a svařovací proud stoupá v závislosti na nastaveném druhu provozu na nastavený rozběhový resp. hlavní proud.
c) Hořák nadzvedněte a nastavte jej do normální polohy.
Ukončení svařování: Uvolněte tlačítko hořáku resp. je podle zvoleného druhu provozu stiskněte a uvolněte.
5.11.6 Pulsování, funkční sledy
5.11.6.1 Vysvětlení značek a funkcí
Symbol
Význam
Stisknout tlačítko hořáku
Tlačítko hořáku pustit
Na tlačítko hořáku ťuknout (krátké stisknutí a uvolnění)
Ochranný plyn proudí
I
Svařovací výkon
Předfuk plynu
Zbytkové proudění plynu
2 dobý
2 dobý speciální provoz
4 dobý
4 dobý speciální provoz
t
PSTART
PA
PB
PEND
099-004833-EW512
06.07.2010
Čas
Spouštěcí program
Hlavní program
Redukovaný hlavní program
Závěrný program
75
Konstrukce a funkce
TIG svařování
2-dobý provoz
1.
2.
t
I
PA
t
Obrázek 5-37
Výběr
• Zvolit 2 dobý
druh provozu.
1. cyklus
• Stisknout a přidržet tlačítko hořáku.
• Ochranný plyn proudí (předfuk plynu).
K zážehu elektrického oblouku dojde pomocí Liftarc.
• Svařovací proud teče podle předem provedeného nastavení.
2. cyklus
• Pustit tlačítko hořáku.
• Elektrický oblouk zhasne.
• Probíhá čas zbytkového proudění plynu.
2-dobý speciální provoz
1.
2.
t
PA
I
PSTART
PEND
t
Obrázek 5-38
Výběr
• Zvolit 2 dobý speciální
druh provozu.
1. cyklus
• Stisknout a přidržet tlačítko hořáku
• Ochranný plyn proudí (předfuk plynu)
K zážehu elektrického oblouku dojde pomocí Liftarc.
• Svařovací proud teče podle předem provedeného nastavení ve spouštěcím programu "PSTART".
• Po uplynutí doby rozběhového proudu "tstart" se zvýší rozběhový proud s nastavenou dobou Up-Slope "tS1" na hlavní
program "PA".
2. cyklus
• Pustit tlačítko hořáku.
• Svařovací proud klesá s dobou Down-Slope "tSe" na závěrný program "PEND".
• Po uplynutí doby závěrného proudu "tend" zhasne elektrický oblouk.
• Probíhá čas zbytkového proudění plynu.
76
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
TIG svařování
4-dobý provoz
1.
2.
3.
4.
t
I
PA
t
Obrázek 5-39
Výběr
• Zvolit 4 dobý
druh provozu.
1. cyklus
• Stisknout a přidržet tlačítko hořáku
• Ochranný plyn proudí (předfuk plynu)
K zážehu elektrického oblouku dojde pomocí Liftarc.
• Svařovací proud teče podle předem provedeného nastavení.
2. cyklus
• Tlačítko hořáku pustit (bez účinku)
3. cyklus
• Stisknout tlačítko hořáku (bez účinku)
4. cyklus
• Tlačítko hořáku pustit
• Elektrický oblouk zhasne.
• Probíhá čas zbytkového proudění plynu.
099-004833-EW512
06.07.2010
77
Konstrukce a funkce
TIG svařování
4-dobý speciální provoz
1.
2.
3.
4.
t
PSTART
PA
PB
I
PEND
t
Obrázek 5-40
Volba
• Zvolit 4-taktní speciální
druh provozu.
1. cyklus
• Stisknout a přidržet tlačítko hořáku
• Ochranný plyn proudí (předfuk plynu)
K zážehu elektrického oblouku dojde pomocí Liftarc.
• Svařovací proud teče podle předem provedeného nastavení ve spouštěcím programu "PSTART".
2. cyklus
• Uvolnit tlačítko hořáku
• Přepnutí na hlavní program "PA".
K přepnutí na hlavní program PA nedoje dříve než po uplynutí nastaveného času tSTART resp. nejpozději při uvolnění
tlačítka hořáku.
Klepnutím na tlačítko lze přepnout na redukovaný hlavní program "PB". Opětovným klepnutím na tlačítko se přepíná
zpět na hlavní program PA.
3. cyklus
• Stisknout tlačítko hořáku.
• Přepnutí na závěrný program PEND.
4. cyklus
• Uvolnit tlačítko hořáku
• Elektrický oblouk zhasne.
• Probíhá čas zbytkového proudění plynu.
5.11.7 WIG – Nucené vypnutí
UPOZORNĚNÍ
Svářečka ukončí zážeh resp. svařování v případě
• chyby zážehu (po dobu 3 s po signálu ke spuštění neteče svařovací proud).
• přerušení světelného oblouku (přerušení světelného oblouku po déle než 3 s).
78
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
TIG svařování
5.11.8 Průběh programu WIG (režim "Programové kroky")
5.11.8.1 Přehled parametrů WIG
Parametry se nastavují na ovládání svářečky M3.19
I
PSTART
PA
PB
PA
PEND
I3
Istart
tstart
Iend
tS1
t2
tS2
t3
tS3
tSe
tend
t
Obrázek 5-41
Základní parametry
Indikace
Význam / vysvětlení
Rozsah nastavení
GASstr
Předfuk plynu
0,0 s až 0,9 s
GASend:
Doba zbytkového proudění plynu
0,0 s až 20,0 s
Spouštěcí program "PSTART"
Indikace
Význam / vysvětlení
Rozsah nastavení
Istart
Spouštěcí proud
0 % až 200 %
tstart
Trvání
0,0 s až 20,0 s
Hlavní program PA
Indikace
Význam / vysvětlení
Rozsah nastavení
tS1
Trvání změny z PSTART na PA (zvýšení)
0,0 s až 20,0 s
t2
Trvání
0,01 s až 20,00 s
tS3
Trvání změny z PB na PA
0,00 s až 20,00 s
Redukovaný hlavní program PB
Indikace
Význam / vysvětlení
Rozsah nastavení
tS2
Trvání změny z PA na PB
0,00 s až 20,00 s
I3
Svařovací proud
0 % až 100 %
t3
Trvání
0,01 s až 20,00 s
Závěrný program PEND
Indikace
Význam / vysvětlení
Rozsah nastavení
tSe
Doba trvání z PA nebo PB na PEND (pokles)
0,0 s až 20,0 s
Iend
Svařovací proud
0 % až 100 %
tend
Trvání
0,0 s až 20,0 s
PSTART, PB, a PEND jsou relativní programy, jejichž nastavení svařovacího proudu procentuálně závisí na všeobecném nastavení
svařovacího proudu.
UPOZORNĚNÍ
Před nastavení programových parametrů je nutné zvolit druh provozu, který podporuje parametry běhu
programu. (speciální 2taktní / speciální 4taktní, atd. )
099-004833-EW512
06.07.2010
79
Konstrukce a funkce
Ruční svařování elektrodou
5.12
Ruční svařování elektrodou
POZOR
Nebezpečí skřípnutí a popálení!
Při výměně vypálených nebo nových tyčových elektrod:
• vypněte hlavní vypínač přístroje,
• noste vhodné rukavice,
• k odstranění použitých tyčových elektrod nebo k pohybu se svařovaným obrobkem používejte izolované kleště a
• držák elektrod odkládejte vždy izolovaně!
5.12.1 Přípoj držáku elektrody a kabelu pro uzemnění obrobku
UPOZORNĚNÍ
Polarita se řídí dle údaje výrobce elektrod na obalu.
1
2
3
4
Obrázek 5-42
Pol.
80
Symbol
1
Popis 0
Zdířka přípoje, svařovací proud „+“
2
Zdířka přípoje, svařovací proud „-“
3
Držák elektrod
4
Obrobek nebo obráběný předmět
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Ruční svařování elektrodou
•
•
Kabelovou zástrčku držáku elektrody vložte do připojovací zdířky buď svařovací proud „+ “ nebo „- “ a zajistěte otočením
doprava.
Kabelovou zástrčku držáku elektrody vložte do připojovací zdířky buď svařovací proud „+ “ nebo „- “ a zajistěte otočením
doprava.
5.12.2 Volba svařovacího úkolu
UPOZORNĚNÍ
Volba svařovacího úkolu je souhrou ovládání svářecího přístroje a zařízení pro posuv drátu. Po provedení
základního nastavení svářecího přístroje je možné nastavit stacionární pracovní bod a další parametry
zařízení pro posuv drátu.
5.12.2.1 Řídicí jednotka svářečky M3.19 a řídicí jednotka zařízení k posuvu drátu M3.00
5
4
3 ,5
3
2,5
2
1 ,5
1
0,5
8 9 10
11
6 7
12
13
14
15
16
18
20
22
24
m /m in
Obrázek 5-43
Symbol
Popis
Zařízení na předtahování drátů
zdroj proudu (Svařovací přístroje nebo svářečky)
Obsluhovací prvek
Akce
nx
5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
8 9 10
11
6 7
12
13
14
15
16
18
20
22
24
Výsledek
Jsou voleny různé metody svařování až do rozsvícení
kontrolky pro požadovanou metodu.
Nastavování svařovacího proudu
Zobrazení
Jsou indikovány
nastavené hodnoty
svařovacího proudu a
napětí
Svařovací proud a napětí
se mění podle nastavení
m/min
099-004833-EW512
06.07.2010
81
Konstrukce a funkce
Ruční svařování elektrodou
5.12.2.2 Řídicí jednotka svářečky M3.19 a řídicí jednotka zařízení k posuvu drátu M3.70
m /m in
Obrázek 5-44
Symbol
Popis
Zařízení na předtahování drátů
zdroj proudu (Svařovací přístroje nebo svářečky)
Obsluhovací prvek
Akce
nx
Výsledek
Jsou voleny různé metody svařování až do rozsvícení
kontrolky pro požadovanou metodu.
Nastavování svařovacího proudu
Zobrazení
Jsou indikovány
nastavené hodnoty
svařovacího proudu a
napětí
Nastavení předepsané
hodnoty
m/min
5.12.2.3 Nastavení pomocí průměru tyčové elektrody
Svařovací proud může být zvolen také pomocí průměru drátové elektrody:
Svářeč nastaví průměr používané tyčové elektrody a ovládání vypočítá vhodný svařovací proud.
Obslužný prvek
Činnost
Výsledek
AMP
Přepnutí na
1x
průměr tyčové elektrody
Indikace
Je indikován aktuální
průměr tyčové elektrody
HOLD
Nastaví se průměr použité tyčové elektrody
Je indikován průměr
tyčové elektrody
m/min
82
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Ruční svařování elektrodou
5.12.3 Zobrazení dat ručního svařování elektrodou
Vlevo a vpravo vedle LCD displeje ovládání se nachází po dvou "šipkových tlačítkách" pro výběr indikovaného parametru
svařování. Tlačítkem
se volí parametry zdola nahoru a tlačítkem
shora dolů.
Jakmile dojde po svařování (zobrazení uchovaných hodnot) ke změnám nastavení, indikátor přepne opět na požadované
hodnoty.
A
500A 49.9V
V
MA
Job Nr
Hold
Expert
Obrázek 5-45
Při ručním svařování elektrodou lze volit 4 svařovací parametry:
Svařovací proud a průměr elektrody (levá strana) a svařovací napětí a JOB číslo (pravá strana).
Parametry mohou být indikovány před svařováním (nastavené hodnoty) a nebo během svařování (skutečné hodnoty).
Parametr
Před svařováním
Během svařování
(nastavené hodnoty)
(skutečné hodnoty).
Svařovací proud
;
;
Průměr elektrody
;
…
(tloušťka materiálu)
Svařovací napětí
;
;
JOB č.
;
…
Provozní hodiny
…
;
5.12.4 Arcforce
UPOZORNĚNÍ
Nastavení prostřednictvím ovládací jednotky zařízení k posuvu drátu!
M3.00
Ovládací prvek
1
0
1
2
2
3
4
3
-
+
4
M3.70
Ovládací prvek
DYN
-
+
m/min
099-004833-EW512
06.07.2010
Akce
Činnost
Výsledek
Zobrazení
Nastavení Arcforce pro různé typy elektrod:
Záporné hodnoty:
Rutilové
Hodnoty kolem nuly: Bazické
Kladné hodnoty:
Celulózové
Beze změny
Výsledek
Volba parametrů svařování Arcforce
Příslušná světelná dioda svítí.
Indikace
Nastavení Arcforcingu pro typy elektrod:
(Nastavitelný rozsah -40 až 40)
Záporné hodnoty
rutilové
Hodnoty kolem nuly bazické
Kladné hodnoty
celulóza
83
Konstrukce a funkce
Ruční svařování elektrodou
5.12.5 Horký start
Zařízení horkého startu zajišťuje, aby byly tyčové elektrody lépe zapalovány zvýšeným startovacím proudem.
a) =
b) =
I=
t=
Čas horkého startu
Proud horkého startu
Svařovací proud
Čas
5.12.5.1 Proud a doba horkého startu
Obslužný prvek
Činnost
Výsledek
Volba režimu Průběh programu
Displej
Kroky programu
1x
A
V
M
A
Job Nr
"nahoru" a
nx
Výběr svařovacích parametrů tlačítky
"dolů" (vlevo)
nx
Přizpůsobení zvoleného svařovacího parametru tlačítky
"nahoru" a
"dolů" (vpravo)
Hold
Přístroj zpět v zobrazovacím režimu
3x
Základní parametry
Displej
Ihot
thot
tanti
84
Význam / vysvětlení
Proud horkého startu
Čas horkého startu
Antiadhezivní čas
Rozsah nastavení
0% až 200%
0s až 10,0s
0s až 2,0s
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Ruční svařování elektrodou
5.12.6 Antistick
Antistick zabraňuje vychladnutí elektrody.
Pokud by se elektroda měla i přes Arcforce zařízení připékat,
přepne přístroj automaticky během cca. 1 sec na minimální proud,
čímž je zamezeno vychladnutí elektrody. Zkontrolujte nastavení
svařovacího proudu a zkorigujte je pro svařovací úlohu!
Obslužný prvek
Činnost
Výsledek
Volba režimu Průběh programu
Indikace
Kroky programu
1x
A
V
M
A
Job Nr
"nahoru" a
nx
Výběr svařovacích parametrů tlačítky
"dolů" (vlevo)
nx
Přizpůsobení zvoleného svařovacího parametru tlačítky
"nahoru" a
"dolů" (vpravo)
Hold
Přístroj zpět v zobrazovacím režimu
3x
Základní parametry
Indikace
Ihot
thot
tanti
099-004833-EW512
06.07.2010
Význam / vysvětlení
Proud horkého startu
Čas horkého startu
Antiadhezivní čas
Rozsah nastavení
0% až 200%
0s až 10,0s
0s až 2,0s
85
Konstrukce a funkce
Rozhraní
5.13
Rozhraní
POZOR
Škody způsobené cizími komponentami!
V případě škod způsobených cizími komponentami zaniká záruka výrobce!
• Používat výhradně systémové komponenty a doplňky (proudové zdroje, svařovací hořáky, držáky elektrod,
dálkové ovladače, náhradní a opotřebitelné díly, atd.) z našeho dodávaného sortimentu!
• Komponentu příslušenství připojte k odpovídající přípojné zásuvce pouze při vypnutém svářecím přístroji a
zajistěte ji.
Poškození v důsledku neodborného připojení!
V důsledku neodborného připojení se mohou poškodit komponenty příslušenství a proudový zdroj!
• Komponentu příslušenství připojit a zajistit pouze při vypnutém přístroji k odpovídající zásuvce.
• Podrobné popisy příslušné komponenty příslušenství najdete v návodu k použití!
• Komponenty příslušenství jsou automaticky rozlišeny po zapnutí proudového zdroje.
5.13.1 Automatizační rozhraní
UPOZORNĚNÍ
Tato součást příslušenství může být dodatečně vybavena , viz kapitola Příslušenství.
Vývod
A
D
Vstup / výstup
Výstup
Výstup (open
collector)
E
+
R
Vstup
F
G/P
Výstup
Výstup
H
Výstup
L
M
N
S
T
Vstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Označení
Zobrazení
PE
Připojení kabelového stínění
IGRO
Signál tekoucího proudu I>0 (maximální zatížení 20
mA / 15 V)
0 V = svařovací proud teče
Not/Aus NOUZOVÉ VYPÍNÁNÍ k nadřazenému odpojení
proudového zdroje.
Aby bylo možno této funkce využít, musí být ve
svářečce na základní desce M320/1 vytažen můstek
1! Kontakt otevřen = Svařovací proud odpojen
0V
Referenční potenciál
I>0
Proudový reléový kontakt k uživateli, bez potenciálu
(max. ± 15 V / 100 mA)
Uskut.
Svařovací napětí, měřené proti vývodu F, 0-10 V
(0 V = 0 V; 10 V = 100 V)
Str/Stp
Start = 15 V / Stop = 0 V 1)
+15 V
Napájecí napětí (max. 75 mA)
-15 V
Napájecí napětí (max. 25 mA)
0V
Referenční potenciál
Iskut
Svařovací napětí, měřené proti vývodu F, 0-10V (0V
= 0A, 10V = 1000A)
1)
Druh provozu je určován zařízením pro posuv drátu (funkce start/stop odpovídá stisknutí tlačítka hořáku a používá se
jí např. u mechanizovaných aplikací).
86
099-004833-EW512
06.07.2010
Konstrukce a funkce
Rozhraní
5.13.2 Rozhraní robota RINT X11
Standardní digitální rozhraní pro automatizované aplikace
(volitelné, dodatečné vybavení přístroje nebo externě zajištěno zákazníkem)
Funkce a signály:
• Digitální vstupy: Start/Stop, výběr provozního režimu, svářecí úlohy a programu, zavedení drátu, testování plynu
• Analogové vstupy: Řídicí napětí např. pro svařovací výkon, svařovací proud apod.
• Reléové výstupy: Signál procesu, připravenost ke svařování, souhrnná chyba zařízení apod.
5.13.3 Rozhraní průmyslové sběrnice BUSINT X10
Řešení komfortní integrace do automatizovaných výrobních procesů s např.
• profi sběrnicí
• CAN sběrnicí a
• systémy inter-sběrnic
(volitelné vybavení, vestavba externě zákazníkem)
5.13.4 Rozhraní zařízení pro posuv drátu DVINT X11
K flexibilnímu připojení speciálních zařízení na posuv drátu (volitelné vybavení, dodatečná instalace v přístroji nebo externí ze
strany zákazníka).
Jako příklady: Binzel (APD-systém), systémy posuvu drátu Dinse.
5.13.5 Počítačová rozhraní
POZOR
Poškození přístroje, popř. poruchy v důsledku neodborného připojení k PC!
Nepoužívání interface SECINT X10USB vede k poškození přístroje, popř. k poruchám přenosu signálu.
Vysokofrekvenčními zapalovacími impulzy může být zničeno PC.
• Mezi PC a svářecím přístrojem musí být připojen interface SECINT X10USB!
• Připojení smí být provedeno výhradně pomocí kabelů, které jsou součástí dodávky (nepoužívejte žádné
prodlužovací kabely)!
Svařovací parametry programové vybavení PC 300
Všechny parametry vytvářet pohodlně na počítači a přenášet je jednoduše k jedné nebo více svářečkám (příslušenství, sada
sestávající z programového vybavení, rozhraní, spojovacích vedení)
Programové vybavení pro dokumentaci dat svařování Q-DOC 9000
(Příslušenství: Sada sestávající z programového vybavení, rozhraní, spojovacích vedení)
Ideální nástroj k dokumentaci svařovacích dat jako např.:
svařovacího napětí a proudu, rychlosti drátu, motorového proudu.
Systém WELDQAS pro monitorování a dokumentaci dat svařování
Systém pro monitorování a dokumentaci dat svařování, způsobilý pro použití v síti s digitálními přístroji PHOENIX a TETRIX
5.13.6 Možnosti nastavení, interní
5.13.6.1 Přepínání mezi Push/Pull a vloženým pohonem
Konektory se nachází přímo na základní desce M3.70 v zařízení na posuv drátu.
Konektor
Funkce
na X24
Provoz se svařovacím hořákem Push/Pull (z výroby)
na X23
Provoz s vloženým pohonem
099-004833-EW512
06.07.2010
87
Konstrukce a funkce
Zablokování svařovacích parametrů proti neoprávněnému přístupu
5.14
Zablokování svařovacích parametrů proti neoprávněnému přístupu
K zabezpečení proti neoprávněné nebo neúmyslné změně parametrů svařování lze na přístroji pomocí klíčového spínače
zablokovat zadávací úroveň řízení.
Je-li klíč v poloze 1, lze veškeré funkce a parametry neomezeně nastavovat.
Je-li klíč v poloze 0, nelze měnit následující funkce resp. parametry:
• Funkce přepínání úkolů, volba svařovacího úkolu
(blok-job provoz s hořákem Powercontrol je možný)
• Režim Job-Manager
• Režim Programové kroky
• Režim Program A
• Režim Informace o úkolech
• Funkce superpuls
UPOZORNĚNÍ
Při použití podavače drátu s ovládáním M3.70 nelze měnit funkce druh svařování a druh provozu pokud je
klíčový spínač v poloze "0". Ve funkčním sledu ovládání lze parametry zobrazit, nelze je však měnit.
5.15
Počítač provozních hodin
Provozní hodiny se zobrazují ve formátu hhhh:mm:'h '. Čtyřmístně hodiny, dvojmístně minuty a na závěr jednotka 'h '.
U řízení svářeček
Obslužný prvek
Činnost
Výsledek
Displej
Zobrazení provozních
Stisknout, až se kontrolka
rozsvítí
A
hodin
nx
Provozní hodiny se počítají za toku proudu a zapisují se v minutových intervalech do energeticky nezávislé paměti.
88
099-004833-EW512
06.07.2010
Údržba, péče a likvidace
Všeobecně
6
Údržba, péče a likvidace
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí poranění elektřinou!
Čištění přístrojů, které nejsou odpojeny od sítě, může mít za následek vážné úrazy!
• Přístroj odpojit spolehlivě od sítě.
• Vytáhnout síťovou zástrčku!
• Vyčkat 4 minuty, až se vybijí kondenzátory!
6.1
Všeobecně
Tento přístroj nevyžaduje za uvedených okolních podmínek a normálních pracovních podmínek dalekosáhle žádnou údržbu a
vyžaduje minimum péče.
K zaručení bezvadné funkce svářečky je nutné dodržet několik bodů. Sem patří v závislosti na stupni znečištění okolního
prostředí a době používání svářečky její pravidelné čištění a kontrola dle dalšího popisu.
6.2
Údržbové práce, intervaly
6.2.1
Denní údržba
•
•
•
•
•
•
6.2.2
Měsíční údržba
•
•
•
•
•
•
6.2.3
Síťový přívod a jeho odlehčení tahu
Vedení svařovacího proudu (zkontrolujte pevnost a zajištění usazení)
Hadice na plyn a jejich spínací zařízení (magnetický ventil)
Zajišťovací prvky lahví na plyn
Ovládací, signalizační, ochranná a regulační zařízení (Funkční zkouška)
Ostatní, všeobecný stav
škody na plášti (čelní, zadní a boční stěny)
Transportní válečky a jejich zajišťovací prvky
Přepravní prvky (pás, jeřábová oka, držadlo)
Volicí spínač, ovládací přístroje, zařízení nouzového vypínání zařízení k snížení napětí signální žárovky a kontrolky
Zkontrolujte, zda nejsou hadice s chladicím prostředkem a jejich přípojky znečištěny
Kontrola pevného usazení prvků voditek drátu (vstupní vsuvka, trubka vodítka drátu).
Každoroční zkouška (inspekce a zkouška za provozu)
UPOZORNĚNÍ
Zkoušky svářecího přístroje smí provádět pouze odborné, kvalifikované osoby.
Kvalifikovanou osobou je ten, kdo na základě svého vzdělání, znalostí a zkušenosti je při kontrole zdroje
svařovacího proudu schopen identifikovat existující ohrožení a možné následné škody a učinit nutná
bezpečnostní opatření.
Další informace získáte v přiložených doplňkových listech "Údaje o přístrojích a firmě, údržba a zkoušky,
záruka"!
Dřívější pojem opakovací zkoušky byl v důsledku změny příslušné normy nahrazen pojmem "inspekce a zkouška za provozu".
Mimo zde zmíněných předpisů pro zkoušku je nutné splnit zákony resp. nařízení příslušné země.
099-004833-EW512
06.07.2010
89
Údržba, péče a likvidace
Opravárenské práce
6.3
Opravárenské práce
NEBEZPEČÍ
Neodborné opravy a modifikace jsou zakázány!
K zabránění úrazům a poškození přístroje, smí přístroj opravovat resp. modifikovat pouze kvalifikované,
oprávněné osoby!
V případě neoprávněných zásahů zaniká záruka!
• Případnou opravou pověřte oprávněné osoby (vycvičený servisní personál)!
Opravy a údržbové práce smí provádět pouze vyškolený autorizovaný odborný personál, v opačném případě zaniká nárok na
záruku. Ve všech servisních záležitostech se obracejte zásadně na vašeho odborného prodejce, dodavatele přístroje. Zpětné
dodávky v záručních případech lze provádět pouze prostřednictvím Vašeho odborného prodejce. Při výměně dílu používejte
pouze originální náhradní díly. V objednávce náhradních dílů udejte typ přístroje, sériové číslo a artiklové číslo přístroje, typové
označení a artiklové číslo náhradního dílu.
6.4
Odborná likvidace přístroje
UPOZORNĚNÍ
Řádná likvidace!
Přístroj obsahuje cenné suroviny, které by měly být recyklovány, a elektronické součásti, které je
třeba zlikvidovat.
• Nelikvidujte s komunálním odpadem!
• Při likvidaci dodržujte úřední předpisy!
6.4.1
Prohlášení výrobce pro konečného uživatele
•
•
•
•
•
6.5
Použité elektrické a elektronické přístroje se podle evropských nařízení (směrnice 2002/96/EU Evropského parlamentu a
Rady Evropy ze dne 27.1.2003) nesmí dále odstraňovat do netříděného domácího odpadu. Musí se sbírat odděleně. Symbol
popelnice na kolečkách poukazuje na nutnost odděleného sběru.
Tento přístroj musí být předán k likvidaci resp. recyklaci do k tomu určených systémů odděleného sběru.
V Německu jste zavázání zákonem (Zákon o uvedení do oběhu, zpětvzetí a zneškodnění elektrických a elektronických
přístrojů (ElektroG) vyhovující požadavkům na ochranu životního prostředí ze 16.3.2005), odevzdat starý přístroj do sběru
odděleného od netříděného domácího odpadu. Veřejnoprávní provozovatelé sběren odpadu (obce) zřídili za tímto účelem
sběrny, které sbírají staré přístroje ze soukromých domácností bezplatně.
Informace ohledně návratu nebo sběru starých přístrojů obdržíte od příslušné městské nebo obecní správy.
Firma EWM je účastníkem schváleného systému likvidace a recyklace odpadů a je registrovaná v seznamu nadace pro staré
elektropřístroje (EAR) pod číslem WEEE DE 57686922.
Kromě toho lze přístroje v celé Evropě odevzdat také odbytovým partnerům EWM.
Dodržování požadavků RoHS
My, EWM HIGHTECH Welding GmbH Mündersbach, tímto potvrzujeme, že všechny výrobky, které jsme Vám dodali, a kterých
se směrnice RoHS týká, požadavkům směrnice RoHS (směrnice 2002/95/EU) vyhovují.
90
099-004833-EW512
06.07.2010
Odstraňování poruch
Dodržování požadavků RoHS
7
Odstraňování poruch
Všechny výrobky podléhají přísným kontrolám ve výrobě a po ukončení výroby. Pokud by přesto něco nefungovalo, přezkoušejte
výrobek podle následujícího seznamu. Nepovede-li žádné doporučení k odstranění závady výrobku, informujte autorizovaného
obchodníka.
UPOZORNĚNÍ
Vada svářečky je indikována zobrazením kódu chyby (viz tabulka) na displeji ovládání přístroje.
V případě chyby přístroje se vypne výkonová jednotka.
•
•
Vyskytne-li se více chyb, jsou tyto zobrazovány za sebou.
Poruchy zařízení evidujte a dle potřeby je oznamujte servisnímu personálu.
Kategorie
Chyba
Možná příčina
Náprava
a) b) c)
Error 1
x
Síťové přepětí
Přezkoušejte síťová napětí a porovnejte je
(Ov.Vol)
s přípojnými napětími svářečky (viz technické údaje
kap.1)
x
Síťové podpětí
Error 2
(Un.Vol)
Error 3
(Temp)
x
-
-
Nadměrná teplota svářečky
Nechte svářečku vychladnout (nastavte síťový vypínač
do polohy „1“)
Error 4
(Water)
-
-
x
Nedostatek chladiva
Error 5
(Wi.Spe)
x
-
-
Chyba kufru přístroje posuvu drátu,
chyba tachometru
Error 7
(Se.Vol)
-
-
x
Sekundární přepětí
Doplňte chladivo
Netěsné místo v chladícím okruhu > odstraňte
netěsnost a doplňte chladivo
Čerpadlo chladiva nepracuje > překontrolujte
nadproudový vypínač přístroje na chlazení okolním
vzduchem
Překontrolujte jednotku pro posuv drátu,
tachogenerátor nedává signál,
defektní M3.00 > informujte servis
Závada invertoru > informujte servis
Error 8
(no PE)
-
-
x
Uzemnění mezi svařovacím drátem
a ochranným vodičem
(pouze Phoenix 300)
Přerušte spojení mezi svařovacím drátem a skříní
resp. uzemněným objektem
Error 9
(fast stop)
x
-
-
Rychlé odpojení, způsobené
BUSINT X11 nebo RINT X12
Odstraňte chybu na robotu
Error 10
(no arc)
-
x
-
Přerušení elektrického oblouku,
způsobené BUSINT X11 nebo RINT
X12
Přezkoušejte posuv drátu
Error 11
(no ign)
-
x
-
Chyba zážehu po uplynutí 5 sekund, Přezkoušejte posuv drátu
způsobená BUSINT X11 nebo RINT
X12
Legenda kategorie, vynulování chyby
a) Chybová zpráva zmizí, jakmile je chyba odstraněna.
b) Chybovou zprávu lze vynulovat následujícím tlačítkem:
PHOENIX
EXPERT
RC
CAR EXPERT
PROGRESS
SP
Enter
1x
c) Chyby lze vynulovat výhradně vypnutím a opětovným zapnutím přístroje.
099-004833-EW512
06.07.2010
91
Odstraňování poruch
Kontrolní seznam pro zákazníka
7.1
Kontrolní seznam pro zákazníka
Všechny výrobky podléhají přísným kontrolám ve výrobě a po ukončení výroby. Pokud by přesto něco nefungovalo, přezkoušejte
výrobek podle následujícího seznamu. Nepovede-li žádné doporučení k odstranění závady výrobku, informujte autorizovaného
obchodníka.
Legenda
a: Chyba / Příčina
#: Náprava
UPOZORNĚNÍ
Základní podmínkou pro bezvadnou funkci je přístrojové vybavení vhodné pro použitý materiál a procesní
plyn!
Problémy s posunem drátu
a Ucpaná kontaktní tryska
#
Vyčistěte ji, nastříkejte separačním prostředkem a v případě potřeby vyměňte
a Nastavení brzdy cívky (viz kapitola „Nastavení brzdy cívky“)
#
Zkontrolujte, popř. upravte nastavení
a Nastavení jednotek tlaku (viz kapitola „Navlékání drátové elektrody“)
#
Zkontrolujte, popř. upravte nastavení
a Opotřebené podávací kladky
#
Přezkoušejte a v případě potřeby vyměňte
a Motor posuvu bez napájecího napětí (pojistkový automat se vypnul kvůli přetížení)
#
Vypadlou pojistku (zadní strana proudového zdroje) vraťte do původního stavu stiskem tlačítka
a Zalomené svazky hadic
#
Rozvinout a napřímit svazek hořákových hadic.
a Duše nebo spirála vodítka drátu je znečištěná nebo opotřebená
#
Vyčistěte duši nebo spirálu, vyměňte zalomené nebo opotřebené duše
Poruchy funkce
a Řízení zařízení bez indikace signálních kontrolek po zapnutí
#
Výpadek fáze > překontrolovat připojení na síť (pojistky)
a žádný svařovací výkon
#
Výpadek fáze > překontrolovat připojení na síť (pojistky)
a různé parametry není možné nastavit
#
Zablokovaná vstupní úroveň, deaktivovat zablokování přístupu (viz kapitoly „Zablokování svařovacích parametrů
před neoprávněným přístupem“)
a Problemy se spojením
#
Připojte řídící vedení, popř. přezkoušejte správnost instalace.
a Uvolněná spojení svařovacího proudu
#
Dotáhněte připojení proudu k hořáku a/nebo k obrobku
#
Proudovou trysku/upínací pouzdro řádně utáhněte
92
099-004833-EW512
06.07.2010
Odstraňování poruch
Zobrazit verzi programového vybavení řízení přístroje
7.2
Zobrazit verzi programového vybavení řízení přístroje
UPOZORNĚNÍ
Dotaz na stavy softwaru slouží výhradně k informaci pro autorizovaný servisní personál!
0
1
A
0
1
Obrázek 7-1
Indikace
Nastavení / Volba
Seznam softwaru
Začátek automatického sledu
Zobrazení verzí softwaru
------- =
ID systémové sběrnice / základní desky
0.0.0.0.= číslo verze
ID systémové sběrnice / základní desky a číslo verze se oddělují dvojtečkou.
Seznam softwaru
Konec seznamu verzí softwaru
UPOZORNĚNÍ
Zobrazené základní desky a verze softwaru se zobrazují v automatickém sledu a mění se podle připojených
komponent a verzí.
099-004833-EW512
06.07.2010
93
Odstraňování poruch
Vynulování řízení (Reset all)
7.3
Vynulování řízení (Reset all)
7.3.1
Vrácení úkolů (JOB) do původního stavu při dodávce (Reset ALL)
UPOZORNĚNÍ
Pomocí této funkce se úkoly svařování (JOB) 1-128 nastavují na původní stav při dodání!
Úkoly (JOB) 129-256 se nezmění.
Ovládací prvek
Činnost
Výsledek
Volba režimu „Speciální režim“
Displej
Kroky programu
1x
1x
2x
Speciální režim
1x
Pomocí tlačítek
"nahoru" a
All (všechny vynulovat).
A
"dolů" (vlevo) zvolit Res. Res. All 1
Změnu uložit
beze změny
Opuštění „speciálního režimu“
Zobrazí se poslední
zvolené parametry
1x
1x
94
099-004833-EW512
06.07.2010
Technická data
Phoenix 351, 451, 551 Expert puls DW
8
Technická data
8.1
Phoenix 351, 451, 551 Expert puls DW
Nastavitelný rozsah svařovacího proudu / napětí:
WIG
Ruční svařování elektrodou
MIG/MAG
Relativní doba zapnutí při 25 °C
60 %
80 %
100 %
Relativní doba zapnutí při 40 °C
60 %
80 %
100 %
Zatěžovací cyklus
Napětí volnoběhu
Síťové napětí (tolerance)
Kmitočet
Síťová pojistka
(tavná pojistka, pomalá)
Přípojné vedení
maximální příkon
MIG/MAG
WIG
Ruční svařování elektrodou
doporučený výkon generátoru
Cosϕ
Izolační třída/druh krytí
Okolní teplota
Chlazení přístroje/hořáku
Chladící výkon při 1 l/min
maximální přiváděné množství
maximální výstupní tlak chladícího prostředku
maximální objem nádrže
Chladicí prostředek
Zemnící kabel
Rozměry D x Š x V v mm
Váha
odpovídá normě
099-004833-EW512
06.07.2010
351
451
551
5 až 350 A
10,2 až 24,0 V
5 až 350 A
20,2 až 34,0 V
5 až 350 A
14,3 až 31,5 V
5 až 450 A
10,2 až 28 V
5 až 450 A
20,2 až 38 V
5 až 450 A
14,3 až 36,5 V
5 až 550 A
10,2 až 32 V
5 až 550 A
20,2 až 42 V
5 až 550 A
14,3 až 41,5 V
350 A
450 A
550 A
520 A
450 A
350 A
450 A
420 A
550 A
420 A
10 min (pracovní cyklus 60% ∧ 6 min. svařovat, 4 min. přestávka)
79 V
3 x 400 V (-25 % až +20 %)
50/60 Hz
3 x 25 A
3 x 35 A
H07RN-F4G6
13,9 kVA
10,6 kVA
15,0 kVA
20,3 kVA
20,7 kVA
15,9 kVA
21,6 kVA
29,1 kVA
0,99
H/IP 23
-20°C bis +40°C
Větrák / voda nebo plynem
28,0 kVA
22,2 kVA
29,2 kVA
39,4 kVA
1500 W
5 l/min
3,5 bar
12 l
Z výroby: KF 23E (-10°C až +40°C) nebo
KF 37E (-20°C až +10°C)
70 mm2
70 mm2
95 mm2
2
> 5m 95 mm
1100 x 455 x 1000
125 kg
IEC 60974-1, -2, -10 / /
95
Příslušenství
Součásti systému
9
Příslušenství
9.1
Součásti systému
Typ
Phoenix Expert Drive 4 WE
Phoenix Expert Drive 4L WE
Phoenix Expert Drive 200C WE
Phoenix Expert Drive 300C WE
Phoenix Expert Drive 4 WE M3.00
Phoenix Expert drive 4L WE M3.00
9.2
Artikl. Nr.
090-004845-00502
090-004846-00502
090-005104-00502
090-005105-00502
090-004801-00502
090-004802-00502
Označení
Adaptér pro cívku drátu K300
Zkoušečka mrazuvzdornosti
Chladicí kapalina (-10 °C), 9,3 l
Chladící kapalina (-10°C), 200 litrů
Chladicí kapalina (-20 °C), 9,3 l
Chladící kapalina (-20 °C), 200 l
Redukční ventil + Manometer
Síťová zástrčka
Hadicový můstek
Artikl. Nr.
094-001803-00001
094-014499-00000
094-000530-00000
094-000530-00001
094-006256-00000
094-006256-00001
094-000009-00000
094-000207-00000
092-007843-00000
Označení
Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený vodou
Svařovací hořák MIG/MAG, Up/Down, chlazený vodou
Svařovací hořák MIG, 2 Up/Down, chlazený vodou
Svařovací hořák MIG/MAG, Powercontrol 1, chlazený vodou
Svařovací hořák MIG/MAG, Powercontrol 2, chlazený vodou
Artikl. Nr.
094-500020-00000
094-500020-00200
094-500020-00300
094-500020-00400
094-500020-00700
Všeobecné příslušenství
Typ
AK300
TYP 1
KF 23E-10
KF 23E-200
KF 37E-10
KF 37E-200
DM1 32L/MIN
5POLE/CEE/32A/M
Schlauch Bruecke
9.3
Svařovací hořák
9.3.1
351, 451
Typ
MT450W EZA 3M M8
MT450W U/D EZA 3M M8
MT450W 3M 2U/D EZA
MT450W PC1 EZA 3M M8
MT450W PC2 EZA 3M M8
96
Označení
Zařízení k posuvu drátu, voda, centrální přípoj Euro
Zařízení k posuvu drátu, voda, centrální přípoj Euro
Zařízení k posuvu drátu, voda, centrální přípoj Euro
Zařízení na posuv drátu, voda, centrální přípoj Euro/ZA
Zařízení k posuvu drátu, voda, centrální přípoj Euro
Zařízení k posuvu drátu, voda, centrální přípoj Euro
099-004833-EW512
06.07.2010
Příslušenství
Kombinovaný hořák WIG
9.3.2
551
Typ
MT550WR EZA 3M M8
MT550WR U/D EZA 3M M8
MT550WR 3M 2U/D EZA
MT550WR PC1 EZA 3M M8
MT550WR PC2 EZA 3M M8
MT550WLR EZA 3M M8
MT550WLR U/D EZA 3M M8
MT550WLR 3M 2U/D EZA
MT550WLR PC1 EZA 3M M8
MT550WLR PC2 EZA 3M M8
9.4
Artikl. Nr.
094-511490-30600
094-511490-30608
Označení
Svařovací kleště
Svařovací kleště
Zemnící kabel, kleště
Zemnící kabel, kleště
Artikl. Nr.
092-000011-00000
092-000010-00000
092-000013-00000
092-000171-00000
Označení
Možnost dodatečné instalace ruční brzdy pro kola přístroje
Možnost instalace držáku pro hadice a dálkový ovladač
Možnost vybavení držákem na hadice a dálkovým ovladačem
pro přístroje bez vratidla
Možnost dodatečného vybavení vstupu vzduchu filtrem
nečistoty
Možnost dodatečné instalace skříňky na nářadí
Možnost dodatečného vybavení plechovým držákem pro láhev
na plyn <50
Možnost dodatečného vybavení rámem na ochranu proti
nárazům
Možnost dodatečné instalace analogového rozhraní pro
PHOENIX PROGRESS
Artikl. Nr.
092-002110-00000
092-002117-00000
092-002116-00000
Opce
Typ
ON FSB WHEELS W/T/P
ON HOSE/FR MOUNT DK
ON HOSE/FR MOUNT
ON FILTER T/P
ON TOOL BOX
ON HOLDER GAS BOTTLE <50L
ON SHOCK PROTECT
ON AN INTERFACE
099-004833-EW512
06.07.2010
Označení
Svařovací hořák WIG, chlazený vodou
Kombinovaný svařovací hořák WIG, chlazený vodou
Držák elektrody / Vedení obrobku
Typ
EH70QMM 4M
EH95QMM 4M
WK70QMM 4M Z
WK95QMM 4M Z
9.6
Artikl. Nr.
094-500022-00000
094-500022-00200
094-500022-00300
094-500022-00400
094-500022-00700
094-500022-20000
094-500022-20200
094-500022-20300
094-500022-20400
094-500022-20700
Kombinovaný hořák WIG
Typ
TIG 18 WD 2T KOMBI 4M
TIG 18 WD 8M 5P 2T KOMBI
9.5
Označení
Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený vodou
Svařovací hořák MIG, Up/Down, chlazený vodou
Svařovací hořák MIG, 2 Up/Down, chlazený vodou
Svařovací hořák MIG, Powercontrol 1, chlazený vodou
Svařovací hořák MIG, Powercontrol 2, chlazený vodou
Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený vodou
Svařovací hořák MIG, Up/Down, chlazený vodou
Svařovací hořák MIG, 2 Up/Down, chlazený vodou
Svařovací hořák MIG, Powercontrol 1, chlazený vodou
Svařovací hořák MIG, Powercontrol 2, chlazený vodou
092-002092-00000
092-002138-00000
092-002151-00000
092-002154-00000
092-001779-00000
97
Příslušenství
Počítačová komunikace
9.7
Počítačová komunikace
Typ
PC300.NET
CD-ROM PC300.NET
Stanice WELDQAS1
Stanice WELDQAS2
FRV5-L 7POL
FRV10-L 7POL
FRV20-L 7POL
PC INTX10 SET
PCV10-L 10M 9POL
9.8
Artikl. Nr.
090-008265-00000
092-008172-00001
090-008215-00000
090-008218-00000
092-000201-00003
092-000201-00000
092-000201-00001
090-008093-00000
094-001206-00002
Svazky propojovacích hadic
Typ
ZWIPA 70QMM MIG W 1M
ZWIPA 70QMM MIG W 5M
ZWIPA 70QMM MIG W 10M
ZWIPA 95QMM MIG W 1M
ZWIPA 95QMM MIG W 5M
ZWIPA 95QMM MIG W 10M
98
Označení
Sada svařovacích parametrů programového vybavení
PC300.NET včetně kabelů a rozhraní SECINT X10 USB
Aktualizace programového vybavení pro PC300.Net na CDROM
Nepřenosná souprava pro monitorování a dokumentaci
svařovacích dat pro 1. svářečku
Nepřenosná souprava pro monitorování a dokumentaci
svařovacích dat pro 2. svářečky
Přípojka kabel
Přípojka kabel
Přípojka kabel
Set se skládá z propojení, Dokumentační-Software, Přípojné
vedení
Kabel mezi počítačem a rozhraním
Označení
Hadicový set, vodou chl.
Hadicový set, vodou chl.
Hadicový set, vodou chl.
Hadicový set, vodou chl.
Hadicový set, vodou chl.
Hadicový set, vodou chl.
Artikl. Nr.
094-000406-00000
094-000406-00001
094-000406-00002
094-000407-00000
094-000407-00001
094-000407-00002
099-004833-EW512
06.07.2010
099-004833-EW512
06.07.2010
SG2/3
SG2/3
SG2/3 80-90% Ar
SG2/3 80-90% Ar
SG2/3 80-90% Ar
SG2/3 80-90% Ar
SG2/3 80-90% Ar
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3 91-99% Ar
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
22
23
24
25
27
26
SG2/3
MIG/MAG /
MIG/MAG
21
20
19
18
17
16
SG2/3
MIG/MAG /
MIG/MAG
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
CO2
CO2
CO2
CO2
3
CO2
SG2/3
Job-Nr./ job-no.
2
Verfahren / process
SG2/3
Material/ material
MIG/MAG /
MIG/MAG
Gas / gas
MIG/MAG /
MIG/MAG
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
1,6
1,2
1,0
0,9
0,8
1,6
1,2
1,0
0,9
0,8
1,6
1,2
1,0
0,9
0,8
1,6
1,2
1,0
0,9
0,8
Verfahren / process
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Material / material
Gas / gas
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
1,6
1,2
1,0
0,9
0,8
1,6
1,2
1,0
0,9
0,8
1,6
1,2
1,0
0,9
0,8
Verfahren / process
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Material/ material
Gas / gas
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
1,6
1,2
1,0
0,9
0,8
1,6
1,2
1,0
0,9
0,8
1,6
1,2
1,0
0,9
0,8
Verfahren / process
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Material / material
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
gas:
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
91-99% Ar
91-99% Ar
91-99% Ar
91-99% Ar
91-99% Ar
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
1,6
1,2
1,0
0,9
0,8
1,6
1,2
1,0
0,9
0,8
1,6
1,2
1,0
0,9
0,8
Verfahren / process:
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Material/ material:
gas:
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
SG2/3
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
1,6
1,2
1,0
0,9
0,8
1,6
1,2
1,0
0,9
0,8
1,6
1,2
1,0
0,9
0,8
JOB-List
Gas /
10.1
Gas /
Dodatek A
gas:
Gas /
10
1
Dodatek A
JOB-List
99
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Material/ material:
Verfahren / process:
Job-Nr./ job-no.
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
31
32
33
34
35
36
37
1-5% H2
91-99% Ar
91-99% Ar
91-99% Ar
91-99% Ar
100% Ar
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
AlMg
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
coldArc
coldArc
coldArc
coldArc
coldArc
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
1-5% H2
1-5% H2
1-5% H2
CrNi
MIG/MAG /
MIG/MAG
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
91-99% Ar
91-99% Ar
91-99% Ar
91-99% Ar
80-90% Ar
80-90% Ar
80-90% Ar
80-90% Ar
Gas / gas
42
41
40
39
38
CrNi
Verfahren / process
MIG/MAG /
MIG/MAG
Material/ material
30
29
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
Verfahren / process
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Material / material
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
Gas / gas
1-5% H2
1-5% H2
1-5% H2
1-5% H2
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
80-90% Ar
80-90% Ar
80-90% Ar
80-90% Ar
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
Verfahren / process
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Metall - Fülldraht /
Metal - Flux-Cored Wire
Material/ material
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
Gas / gas
1-5% H2
1-5% H2
1-5% H2
1-5% H2
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
80-90% Ar
80-90% Ar
80-90% Ar
80-90% Ar
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
Verfahren / process
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
Rutil - Fülldraht /
Rutil - Flux-Cored Wire
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
gas:
1-5% H2
1-5% H2
1-5% H2
1-5% H2
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
80-90% Ar
80-90% Ar
80-90% Ar
80-90% Ar
Gas /
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
Verfahren / process:
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Basisch -Fülldraht /
Basic - Flux-Cored Wire
Material/ material:
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
gas:
1-5% H2
1-5% H2
1-5% H2
1-5% H2
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
80-90% Ar
80-90% Ar
80-90% Ar
80-90% Ar
Gas /
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
Verfahren / process:
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
Material/ material:
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
gas:
0-2% N2
0-2% N2
0-2% N2
0-2% N2
Gas /
100
28
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
1,6
1,2
1,0
0,8
Dodatek A
JOB-List
099-004833-EW512
06.07.2010
Material / material
AlMg
AlMg
AlMg
AlMg
AlMg
AlMg
AlMg
AlMg
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
74
75
76
77
78
79
80
81
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
100% Ar
100% Ar
100% Ar
100% Ar
100% Ar
MIG/MAG /
MIG/MAG
100% Ar
CuAl
coldArc Löten
73
CuAl
coldArc Löten
72
100% Ar
CuAl
coldArc Löten
71
100% Ar
CuAl
coldArc Löten
100% Ar
70
100% Ar
CuSi
coldArc Löten
69
CuSi
coldArc Löten
68
100% Ar
CuSi
coldArc Löten
67
100% Ar
CuSi
coldArc Löten
66
100% Ar
Al99
coldArc
100% Ar
65
100% Ar
Al99
coldArc
64
Al99
coldArc
63
100% Ar
Al99
coldArc
62
100% Ar
AlSi
coldArc
100% Ar
61
100% Ar
AlSi
coldArc
60
AlSi
coldArc
59
100% Ar
AlSi
coldArc
100% Ar
AlMg
58
100% Ar
coldArc
100% Ar
AlMg
Gas / gas
AlMg
57
Job-Nr./ job-no.
coldArc
Verfahren / process
coldArc
Material/ material
55
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
Material / material
AlMg
AlMg
AlMg
AlMg
Gas / gas
Ar/N2
Ar/He/N2
0-2% N2
Ar/N2
Ar/He/N2
0-2% N2
Ar/N2
Ar/He/N2
0-2% N2
Ar/N2
Ar/He/N2
0-2% N2
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
1,6
1,2
1,0
0,8
gas:
Gas /
gas:
Gas /
06.07.2010
gas:
Gas /
099-004833-EW512
56
Dodatek A
JOB-List
101
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Material/ material:
Verfahren / process:
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Material/ material:
Verfahren / process:
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Material / material
Verfahren / process
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
Gas / gas
Material/ material
Verfahren / process
Verfahren / process
Al99
Al99
Al99
Al99
Al99
Al99
CuSi
CuSi
CuSi
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
CuSi
CuSi
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
104
105
CuSi
Al99
MIG/MAG /
MIG/MAG
90
MIG/MAG /
MIG/MAG
Al99
MIG/MAG /
MIG/MAG
89
103
AlSi
MIG/MAG /
MIG/MAG
88
CuSi
AlSi
MIG/MAG /
MIG/MAG
87
MIG/MAG /
MIG/MAG
AlSi
MIG/MAG /
MIG/MAG
86
102
AlSi
MIG/MAG /
MIG/MAG
85
CuSi
AlSi
MIG/MAG /
MIG/MAG
84
MIG/MAG /
MIG/MAG
AlSi
MIG/MAG /
MIG/MAG
101
AlSi
MIG/MAG /
MIG/MAG
Job-Nr./ job-no.
83
Verfahren / process
AlSi
Material/ material
MIG/MAG /
MIG/MAG
Gas / gas
91-99% Ar
91-99% Ar
91-99% Ar
91-99% Ar
100% Ar
100% Ar
100% Ar
100% Ar
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
100% Ar
100% Ar
100% Ar
100% Ar
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
100% Ar
100% Ar
100% Ar
100% Ar
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
Verfahren / process
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
Material / material
CuSi
CuSi
CuSi
CuSi
CuSi
CuSi
CuSi
CuSi
Al99
Al99
Al99
Al99
AlSi
AlSi
AlSi
AlSi
Gas / gas
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
100% Ar
100% Ar
100% Ar
100% Ar
Ar/N2
Ar/He/N2
0-2% N2
Ar/N2
Ar/He/N2
0-2% N2
Ar/N2
Ar/He/N2
0-2% N2
Ar/N2
Ar/He/N2
0-2% N2
Ar/N2
Ar/He/N2
0-2% N2
Ar/N2
Ar/He/N2
0-2% N2
Ar/N2
Ar/He/N2
0-2% N2
Ar/N2
Ar/He/N2
0-2% N2
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
Material/ material
CuSi
CuSi
CuSi
CuSi
Gas / gas
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
1,6
1,2
1,0
0,8
Verfahren / process
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Material / material
CuSi
CuSi
CuSi
CuSi
gas:
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Gas /
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
1,6
1,2
1,0
0,8
gas:
Gas /
gas:
Gas /
102
82
Dodatek A
JOB-List
099-004833-EW512
06.07.2010
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Material/ material:
Verfahren / process:
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Material/ material:
Verfahren / process:
Verfahren / process
CuAl
CuAl
CuSi
CuSi
CuSi
CuSi
CuAl
CuAl
CuAl
CuAl
CuAl
CuAl
CuAl
CuAl
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
Fugenhobeln
WIG / TIG
E-Hand / MMA
Spezial-Job1
Spezial-Job2
Spezial-Job 3
108
109
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
136
135
134
133
132
CuAl
107
Job-Nr./ job-no.
CuAl
Verfahren / process
MIG/MAG /
MIG/MAG
Material/ material
MIG/MAG /
MIG/MAG
Gas / gas
100% Ar
100% Ar
100% Ar
100% Ar
91-99% Ar
91-99% Ar
91-99% Ar
91-99% Ar
100% Ar
100% Ar
100% Ar
100% Ar
100% Ar
100% Ar
100% Ar
100% Ar
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
Verfahren / process
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
MIG-Löten /
MIG-Brazing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Material / material
CuAl
CuAl
CuAl
CuAl
CuAl
CuAl
CuAl
CuAl
CuSi
CuSi
CuSi
CuSi
CuAl
CuAl
CuAl
CuAl
Gas / gas
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He/O2
Ar/He/CO2
15-30% He
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
100% Ar
100% Ar
100% Ar
100% Ar
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
MIG/MAG /
MIG/MAG
Material/ material
CuAl
CuAl
CuAl
CuAl
Gas / gas
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
1,6
1,2
1,0
0,8
Verfahren / process
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Auftragsschweißen /
GMA-Surfacing
Material / material
CuAl
CuAl
CuAl
CuAl
gas:
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Ar/He
15-70% He
Gas /
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
1,6
1,2
1,0
0,8
gas:
Gas /
06.07.2010
gas:
Gas /
099-004833-EW512
106
Dodatek A
JOB-List
103
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Material/ material:
Verfahren / process:
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Material/ material:
Verfahren / process:
Verfahren / process
104
06.07.2010
099-004833-EW512
Block 3/ Job4
Block 3/ Job5
Block 3/Job6
163
164
165
Block 3/ Job3
Block 2/ Job9
158
Block 3/ Job2
Block 2/ Job8
157
162
Block 2/ Job7
156
Block 3/ Job1
Block 2/ Job6
155
161
Block 2/ Job5
Block 2/ Job10
Block 2/ Job4
154
160
Block 2/ Job3
153
159
Block 2/ Job2
152
Block 1/ Job8
147
Block 2/ Job1
Block 1/ Job7
146
151
Block 1/ Job6
145
150
Block 1/ Job5
144
Block 1/ Job9
Block 1/ Job4
143
Block 1/ Job10
Block 1/ Job3
142
149
Block 1/ Job2
141
148
Block 1/ Job1
140
139
138
137
Job-Nr./ job-no.
Verfahren / process
Material/ material
Gas / gas
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
Verfahren / process
Material / material
Gas / gas
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
Verfahren / process
Material/ material
Gas / gas
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
Verfahren / process
Material / material
Gas /
gas:
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Verfahren / process:
Material/ material:
Gas /
gas:
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Verfahren / process:
Material/ material:
Gas /
gas:
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
JOB-List
Dodatek A
coldArc
192
coldArc
coldArc
191
194
forceArc
190
coldArc
forceArc
189
193
SG2/3
MIG/MAG /
MIG/MAG
188
1,2
0,9
SG2/3 80-90% Ar
1,0
0,8
SG2/3 80-90% Ar
0,8
SG2/3 80-90% Ar
SG2/3 80-90% Ar
0,8
SG2/3 91-99% Ar
Manuell < 8m/s
SG2/3 80-90% Ar
80-89%
Manuell > 8m/s
1,6
80-89%
SG2/3
MIG/MAG /
MIG/MAG
187
186
1,2
coldArc
185
CO2
coldArc
184
SG2/3
coldArc
183
1,6
SG2/3 80-90% Ar
coldArc
coldArc
182
1,2
SG2/3 80-90% Ar
1,0
forceArc
181
1,0
SG2/3 80-90% Ar
CO2
forceArc
180
1,2
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3
forceArc
179
1,0
SG2/3 91-99% Ar
0,9
HighSpeed
178
0,6
SG2/3 80-90% Ar
CO2
HighSpeed
177
0,6
SG2/3 80-90% Ar
CO2
coldArc
176
1,2
SG2/3 80-90% Ar
SG2/3
coldArc
175
SG2/3
coldArc Pipe
174
1,2
1,0
SG2/3 80-90% Ar
CO2
SG2/3
0,8
coldArc Pipe
173
1,0
CO2
SG2/3
CO2
coldArc Pipe
172
SG2/3
coldArc Pipe
171
170
Block3/ Job9
Job-Nr./ job-no.
Block3/ Job10
Verfahren / process
169
Material/ material
Block 3/ Job8
Gas / gas
168
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
Block 3/ Job7
Verfahren / process
167
gas:
Gas /
gas:
Gas /
06.07.2010
gas:
Gas /
099-004833-EW512
166
Dodatek A
JOB-List
105
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Material/ material:
Verfahren / process:
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Material/ material:
Verfahren / process:
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Material / material
Verfahren / process
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
Gas / gas
Material/ material
Verfahren / process
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
Gas / gas
Material / material
rootArc
rootArc
rootArc
rootArc
coldArc
coldArc
Auftragsschweißen
Auftragsschweißen
Auftragsschweißen
Auftragsschweißen
Auftragsschweißen
Auftragsschweißen
Auftragsschweißen
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
coldArc Misch.
coldArc Misch.
coldArc Misch.
221
222
223
coldArc Misch.
coldArc Löten
203
220
coldArc Löten
202
coldArc Misch.
coldArc Löten
201
219
coldArc Löten
200
Auftragsschweißen
coldArc Löten
199
Auftragsschweißen
coldArc Löten
198
218
coldArc Löten
197
217
coldArc
Job-Nr./ job-no.
coldArc Löten
Verfahren / process
195
Gas / gas
Material/ material
1,6
1,0
1,2
100% Ar
100% Ar
100% Ar
100% Ar
100% Ar
100% Ar
CO2
CO2
AlSi
AlSi
Zn
Zn
Zn
Zn
SG2/3
SG2/3
1,6
0,8
0,9
1,0
91-99% Ar
CrNi
SG2/3 80-90% Ar
SG2/3 80-90% Ar
SG2/3 80-90% Ar
100% Ar
100% Ar
100% Ar
Zn
Zn
AlSi
100% Ar
Zn
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
1,6
100% Ar
SG2/3 80-90% Ar
Zn
1,2
SG2/3 80-90% Ar
1,2
1,0
91-99% Ar
CrNi
0,8
91-99% Ar
1,6
CrNiMn 91-99% Ar
CrNi
1,2
CrNiMn 91-99% Ar
91-99% Ar
1,2
SG2/3 80-90% Ar
CrNi
1,0
SG2/3 80-90% Ar
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
100% Ar
AlSi
0,8
100% Ar
1,6
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
AlSi
SG2/3 80-90% Ar
gas:
Gas /
gas:
Gas /
gas:
Gas /
106
196
Dodatek A
JOB-List
099-004833-EW512
06.07.2010
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Material/ material:
Verfahren / process:
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Material/ material:
Verfahren / process:
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Material / material
Verfahren / process
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
Gas / gas
Material/ material
Verfahren / process
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
Gas / gas
Material / material
Verfahren / process
1,6
0,8
0,9
1,0
1,2
91-99% Ar
91-99% Ar
91-99% Ar
91-99% Ar
91-99% Ar
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
CrNi
SG2/3 80-90% Ar
SG2/3 80-90% Ar
SG2/3 80-90% Ar
SG2/3 80-90% Ar
231 Rutil/Basic-Fülldraht
232 Rutil/Basic-Fülldraht
233 Rutil/Basic-Fülldraht
234 Rutil/Basic-Fülldraht
Metall-Fülldraht
Metall-Fülldraht
Metall-Fülldraht
Metall-Fülldraht
Metall-Fülldraht
235
236
237
238
239
1,6
100% Ar
100% Ar
100% Ar
AlMg
AlSi
AlSi
forceArc
forceArc
forceArc
248
249
250
91-99% Ar
100% Ar
forceArc
247
CrNi
100% Ar
Al99
AlMg
forceArc
246
forceArc
100% Ar
Al99
forceArc
245
252
1,6
1,2
SG2/3 80-90% Ar
244 Rutil/Basic-Fülldraht
91-99% Ar
1,2
SG2/3 80-90% Ar
243 Rutil/Basic-Fülldraht
CrNi
1,0
SG2/3 80-90% Ar
242 Rutil/Basic-Fülldraht
forceArc
0,9
SG2/3 80-90% Ar
241 Rutil/Basic-Fülldraht
251
0,8
1,2
1,0
1,6
1,2
1,6
1,2
1,6
1,6
SG2/3 80-90% Ar
240 Rutil/Basic-Fülldraht
1,2
1,0
0,8
1,6
1,2
1,0
0,8
SG2/3 80-90% Ar
Metall-Fülldraht
91-99% Ar
230
91-99% Ar
CrNi
Metall-Fülldraht
229
CrNi
Metall-Fülldraht
228
91-99% Ar
CrNi
Metall-Fülldraht
227
1,2
100% Ar
AlSi
coldArc Misch.
226
1,0
100% Ar
Material/ material
100% Ar
Gas / gas
AlSi
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
AlSi
coldArc Misch.
Job-Nr./ job-no.
coldArc Misch.
Verfahren / process
224
gas:
Gas /
gas:
Gas /
06.07.2010
gas:
Gas /
099-004833-EW512
225
Dodatek A
JOB-List
107
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Material/ material:
Verfahren / process:
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Material/ material:
Verfahren / process:
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Material / material
Verfahren / process
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
Gas / gas
Material/ material
Verfahren / process
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
Gas / gas
Material / material
Verfahren / process
108
06.07.2010
099-004833-EW512
forceArc
forceArc
forceArc
forceArc
253
254
255
256
Job-Nr./ job-no.
Verfahren / process
1,6
1,0
1,2
1,6
91-99% Ar
SG2/3 91-99% Ar
SG2/3 91-99% Ar
CrNi
SG2/3 91-99% Ar
Material/ material
Gas / gas
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
Verfahren / process
Material / material
Gas / gas
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
Verfahren / process
Material/ material
Gas / gas
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm)
Verfahren / process
Material / material
Gas /
gas:
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Verfahren / process:
Material/ material:
Gas /
gas:
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
Verfahren / process:
Material/ material:
Gas /
gas:
Draht-durch-messer
/wire dia-meter (mm):
JOB-List
Dodatek A
Dodatek B
Přehled poboček EWM
11
Dodatek B
11.1
Přehled poboček EWM
www.ewm-group.com
www.ewm-tv.de
EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach
Deutschland
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · [email protected]
EWM SCHWEISSTECHNIK-HANDELS-GMBH
EWM SCHWEISSTECHNIK-HANDELS-GMBH
In der Florinskaul 14-16
Sachsstraße 28
56218 Mülheim-Kärlich · Deutschland
50259 Pulheim · Deutschland
Tel: +49 261 988898-0 · Fax: -244
Tel: +49 2234 697-047 · Fax: -048
www.ewm-group.com/handel · [email protected]
www.ewm-group.com/handel · [email protected]
EWM HIGHTEC WELDING GmbH
EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.
Niederlassung Nord
Tr. 9. kvetna 718
Lindenstraße 1a
407 53 Jiříkov · Tschechische Republik
38723 Seesen-Rhüden · Deutschland
Tel: + 420 412 358-551 · Fax: -20
Tel: +49 5384 90798-0 · Fax: -20
www.ewm-group.com/cz · [email protected]
www.ewm-group.com/handel · [email protected]
EWM HIGHTEC WELDING SALES s.r.o.
EWM HIGHTEC WELDING UK Ltd.
Prodejní a poradenské centrum
Unit 2B Coopies Way
Tyr šova 2106
Coopies Lane Industrial Estate
256 01 Benešov u Prahy · Tschechische Republik
Morpeth · Northumberland · NE 61 6JN· Großbritannien
Tel: +420 317 729-517 · Fax: -712
Tel: +44 1670 505875 · Fax: -514305
www.ewm-group.com/cz · [email protected]
www.ewm-group.com/uk · [email protected]
EWM HIGHTEC WELDING GmbH
EWM HIGHTEC WELDING (Kunshan) Ltd.
Scharnsteinerstraße 15
10 Yuanshan Road, Kunshan
4810 Gmunden · Österreich
New & High-tech Industry Development Zone
Tel: +43 7612 778 02-0 · Fax: -20
Kunshan · Jiangsu · 215300 · Volksrepublik China
www.ewm-group.com/at · [email protected]
Tel: + 86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm-group.com/cn · [email protected]
EWM HIGHTEC WELDING FZCO
Regional Office Middle East
JAFZA View 18 F 14 05 · P.O. Box 262851
Jebel Ali Free Zone · Dubai · Vereinigte Arabische Emirate
Tel: +971 4 8857-789 · Fax: -500
www.ewm-group.com/me · [email protected]
099-004833-EW512
06.07.2010
109

Podobné dokumenty

Phoenix Concept 351, 451, 551

Phoenix Concept 351, 451, 551 Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. • Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému! • Dodržujte předpisy pro úrazovou prevenci! • Dodržu...

Více

EWM výrobní katalog 2011

EWM výrobní katalog 2011 Kvalita EWM šetří náklady. Výhodou pro vás je delší životnost a doba použití, nižší časová náročnost, snížené náklady na procesy a snížená spotřeba plynu a přídavných

Více

Svářečky a příslušenství

Svářečky a příslušenství katodový ochranný účinek základního materiálu v bezprostředním okolí švu (zinek) ochrana proti korozi bez dodatečné úpravy optimální kontrola pro zachování tloušťky plechu

Více