Pulzní oxymetr Návod k obsluze přístroje

Komentáře

Transkript

Pulzní oxymetr Návod k obsluze přístroje
N-560_Ops_Front Cover.pdf
11/06/2007
19:31:53
Pulzní oxymetr
Návod k obsluze přístroje
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Toto zařízení ISM je v souladu s kanadskou normou ICES-001.
Cet appareil ISM est conforme la norme NMB-001 Canada.
Nellcor Puritan Bennett LLC je dceřinou společností firmy Tyco Healthcare. Nellcor, Oxiband,
Durasensor, OxiCliq, OxiBand, Dura-Y, MAX-FAST, SatSeconds, PediCheck, Oxismart a OXIMAX
jsou ochranné známky společnosti Nellcor Puritan Bennett LLC.
Informace o případné záruce získáte na oddělení technických služeb společnosti Nellcor
(Technical Services Department) nebo od místního zástupce.
Zakoupením tohoto přístroje nevzniká nárok na výslovnou či odvozenou licenci podléhající
jakémukoli patentu společnosti Nellcor Puritan Bennett, která by povolovala použití tohoto
přístroje se senzorem, který nebyl vyroben společností Nellcor Puritan Bennett, nebo se
senzorem, pro něhož společnost Nellcor Puritan Bennett nevydala licenci.
Je kryto jedním nebo několika následujícími patenty v USA a jiných zemích: 4,802,486;
4,869,254; 4,928,692; 4,934,372; 4,960,126; 5,078,136; 5,485,847; 5,743,263; 5,865,736; 6,035,223;
6,298,252; 6,463,310; 6,591,123; 6,675,031; 6,708,049; 6,801,797; Re 35,122.
Obsah
Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
Obrázky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Tabulky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vi
Bezpečnostní informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Varování .................................................................................................................1
Upozornění .............................................................................................................2
Poznámky ..............................................................................................................3
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Použití oxymetru N-560 ..........................................................................................5
Jak tuto příručku používat ......................................................................................6
Popis ovládacích prvků, indikátorů a symbolů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tlačítka a symboly na čelním panelu .....................................................................7
Komponenty na zadním panelu .............................................................................8
Symboly oxymetru N-560 .......................................................................................8
Popis ovládacích prvků ..........................................................................................9
Popis displeje a indikátorů ...................................................................................11
Vysvětlení rušení .............................................................................................13
Popis zvukových indikátorů ..................................................................................15
Nastavení oxymetru N-560 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Seznam součástí ..................................................................................................18
Připojení oxymetru N-560 ke střídavému napájení ..............................................19
Připojení senzoru k oxymetru N-560 ....................................................................20
Provoz s baterií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Provoz oxymetru N-560 při napájení z baterie .....................................................21
Indikátor Slabá baterie .........................................................................................22
Použití oxymetru N-560 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Zapnutí oxymetru N-560 ......................................................................................23
Předmluva .......................................................................................................23
Postup .............................................................................................................24
Připojený senzor ..............................................................................................27
Nepřipojený senzor .........................................................................................28
Návod k obsluze přístroje N-560
i
Obsah
Hlášení senzoru ................................................................................................... 28
Nastavení hlasitosti zvukového signálu tepu ....................................................... 29
Nastavení hlasitosti alarmů ................................................................................. 30
Nastavení doby trvání ztišení alarmu .................................................................. 30
Předmluva ....................................................................................................... 30
Postup ............................................................................................................. 32
Deaktivace zvukových alarmů ............................................................................. 33
Předmluva ....................................................................................................... 33
Postup ............................................................................................................. 33
Kontrola nastavení pacienta ................................................................................ 34
Indikátor změny limitu alarmu .............................................................................. 36
Nastavení limitů alarmu ....................................................................................... 37
Předmluva ....................................................................................................... 37
Postup ............................................................................................................. 37
Nastavení doby trvání SatSeconds ..................................................................... 39
Předmluva ....................................................................................................... 39
Postup ............................................................................................................. 39
Nastavení přenosové rychlosti datového portu ................................................... 40
Předmluva ....................................................................................................... 40
Postup ............................................................................................................. 40
Nastavení protokolu datového portu .................................................................... 42
Vymazání informací o trendu ............................................................................... 43
Trend oxymetru N-560 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Práce s daty Trend .............................................................................................. 45
Data Trend ........................................................................................................... 46
#1: Trend – tisk ............................................................................................... 46
#2: Trend – mazání ......................................................................................... 46
#3: Nepoužito .................................................................................................. 47
#4: Přenosová rychlost ................................................................................... 47
#5: Tisk datového portu .................................................................................. 47
Možnost 1 ................................................................................................ 47
Možnost 2 ................................................................................................ 47
Použití datového portu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Přehled ................................................................................................................ 49
Připojení k datovému portu .................................................................................. 49
ii
Obsah
Uspořádání vývodů datového portu .....................................................................50
Nastavení datového portu ....................................................................................51
Předmluva .......................................................................................................51
Postup .............................................................................................................52
Rozhraní pro přivolání sestry ...............................................................................55
Nastavení polarity signálu přivolání sestry pro RS-232 ...................................56
Nastavení relé přivolání sestry na stav „v klido rozepnuto“ .............................56
Tisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Tisk dat oxymetru N-560 v reálném čase .............................................................57
Tisk dat Trend ......................................................................................................59
Záhlaví sloupců ...............................................................................................60
Zdroj dat ..........................................................................................................60
Zařízení / číslo revidované verze softwaru ......................................................60
Limity alarmu ...................................................................................................61
Režim oxymetru N-560 ....................................................................................61
Záhlaví datových sloupců ................................................................................61
TIME (čas) .......................................................................................................62
Pacientská data ...............................................................................................62
Provozní stav ...................................................................................................62
Senzory a příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Výběr senzoru ......................................................................................................65
Testování biokompatibility ....................................................................................68
Doplňkové příslušenství .......................................................................................68
Vizuální indikátor alarmu .................................................................................69
Svěrka na stojan ..............................................................................................70
Požadavky na výkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Ověření funkčnosti ...............................................................................................71
Aspekty funkčnosti oxymetru N-560 .....................................................................71
Dysfunkční hemoglobiny .................................................................................72
Anémie ............................................................................................................72
Saturace ..........................................................................................................72
Tepové frekvence ............................................................................................72
Požadavky na funkčnost senzoru ........................................................................73
Návod k obsluze přístroje N-560
iii
Obsah
Nabídka pro obsluhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Odstraňování potíží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Chybové kódy ...................................................................................................... 77
Nápravné opatření ............................................................................................... 79
EMI (Electro-magnetic Interference – elektromagnetické rušení) ....................... 82
Získání technické pomoci .................................................................................... 83
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Vrácení oxymetru N-560 ...................................................................................... 85
Servis ................................................................................................................... 85
Pravidelné bezpečnostní kontroly ........................................................................ 86
Čištění ................................................................................................................. 86
Technické informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Popis alarmů ........................................................................................................ 87
Výchozí nastavení od výrobce ............................................................................. 88
Zobrazení SatSeconds ........................................................................................ 89
Popis funkce SatSeconds .................................................................................... 90
Bezpečnostní síť SatSeconds ............................................................................. 92
Princip funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Přehled oxymetrie ................................................................................................ 93
Automatická kalibrace ......................................................................................... 95
Funkční a frakční saturace .................................................................................. 95
Naměřená a vypočítaná saturace ........................................................................ 96
Testery funkce a simulátory pacienta .................................................................. 97
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Funkce ................................................................................................................. 99
Požadavky na elektrické připojení ..................................................................... 103
Podmínky provozního prostředí ......................................................................... 104
Fyzikální vlastnosti ............................................................................................ 105
Shoda s normami .............................................................................................. 106
Prohlášení výrobce ............................................................................................ 108
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
iv
Obrázky
Obrázek 1:
Obrázek 2:
Obrázek 3:
Obrázek 4:
Obrázek 5:
Obrázek 6:
Obrázek 7:
Tlačítka a symboly na čelním panelu .................................................... 7
Symboly na zadním panelu ................................................................... 8
Uspořádání vývodů datového portu .................................................... 51
Tisk dat v reálném čase ...................................................................... 58
Tisk dat Trend ..................................................................................... 59
Odezva alarmu u funkce SatSeconds ................................................. 91
Křivka disociace oxyhemoglobinu ....................................................... 96
Návod k obsluze přístroje N-560
v
Ta b u l k y
Tabulka 1:
Tabulka 2:
Tabulka 3:
Tabulka 4:
Tabulka 5:
Tabulka 6:
Tabulka 7:
Tabulka 8:
Tabulka 9:
Tabulka 10:
vi
Uspořádání vývodů datového portu ................................................... 50
Modely oxymetrických senzorů Nellcor a hmotnosti pacienta ............ 66
Nabídka pro obsluhu .......................................................................... 75
Chybové kódy .................................................................................... 78
Výchozí nastavení od výrobce ........................................................... 88
Definice tónu .................................................................................... 100
Shoda s normami u kabelů .............................................................. 108
Elektromagnetické vyzařování ......................................................... 110
Elektromagnetická imunita ............................................................... 111
Doporučené dělicí vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními
VF komunikačními přístroji a N-560 ................................................. 115
Bezpečnostní informace
Varování
Varování jsou v této příručce označena výše uvedeným symbolem
VAROVÁNÍ.
Varování upozorňují na důležité skutečnosti, jejichž nedodržení může vést
k závažným následkům (ke zranění nebo dokonce úmrtí pacienta či
uživatele).
VAROVÁNÍ: Nebezpečí exploze. Nepoužívejte pulzní oxymetr
N-560™ v přítomnosti hořlavých anestetik nebo plynů.
VAROVÁNÍ: Naměřené hodnoty pulzního oxymetru a signály tepu
mohou být ovlivněny některými okolními provozními podmínkami,
nesprávným použitím senzoru a některými stavy pacienta. Podrobné
bezpečnostní informace naleznete v příslušných kapitolách této
příručky.
VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda před reproduktorem není žádná
překážka. Pokud tak neučiníte, může se stát, že neuslyšíte zvukový
alarm.
Návod k obsluze přístroje N-560
1
Bezpečnostní informace
Upozornění
Upozornění jsou v této příručce označena výše uvedeným symbolem
UPOZORNĚNÍ.
Upozornění upozorňují uživatele, aby věnoval oxymetru N-560 pozornost,
která je nezbytná pro jeho bezpečné a efektivní používání.
UPOZORNĚNÍ: Pokud oxymetr N-560 připojujete k jinému
přístroji, ověřte před klinickým použitím jeho správnou funkci.
Oxymetr N-560 i příslušný připojený přístroj musí být zapojeny do
uzemněné elektrické zásuvky. Příslušenství připojená k datovému
rozhraní oxymetru N-560 musí odpovídat požadavkům normy
IEC 60950 vztahující se na zařízení pro zpracování dat nebo normy
IEC 60601-1 vztahující se na elektrická lékařská zařízení. Veškeré
kombinace příslušenství musí být v souladu s požadavky na systém
stanovenými normou IEC 60601-1-1. Osoba, která připojuje k portu
vstupního signálu nebo portu výstupního signálu (konektoru
datového portu přístroje N-560) další příslušenství, provádí
konfiguraci lékařského systému, a proto je odpovědná za to, že
systém bude vyhovovat požadavkům normy IEC 60601-1-1 a normy
týkající se elektromagnetické kompatibility IEC 60601-1-2. Přesnost
přístroje N-560 se může zhoršit, pokud jej připojíte k sekundárním
V/V zařízením a přístroj nebude zapojen do uzemněné zásuvky.
UPOZORNĚNÍ: Nezvedejte oxymetr N-560 za kabel senzoru ani za
napájecí šňůru, mohlo by dojít k odpojení kabelu nebo šňůry od
oxymetru N-560, což by mohlo vést k poškození přístoje N-560 nebo
poranění pacienta.
UPOZORNĚNÍ: Federální zákony (USA) omezují prodej tohoto
výrobku pouze na lékaře nebo na lékařský předpis.
2
Bezpečnostní informace
Poznámky
Poznámky jsou v této příručce označeny symbolem Poznámka
uvedeným výše.
Poznámky poskytují další užitečné informace.
Poznámka: Světelné vyzařování LED senzoru spadá podle normy
IEC 60825-1:2001 do úrovně třídy 1. Nejsou vyžadována žádná zvláštní
bezpečnostní opatření.
Návod k obsluze přístroje N-560
3
Bezpečnostní informace
4
Úvod
Úvod
VAROVÁNÍ: Oxymetr N-560 je při posouzení stavu pacienta pouze
pomůckou. Je nutné jej použít v kontextu klinických příznaků.
Nevyvozujte klinické závěry pouze na základě měření oxymetru.
Použití oxymetru N-560
Pulzní oxymetr N-560 je určen k trvalému neinvazivnímu monitorování
fungující saturace arteriálního hemoglobinu kyslíkem (SpO2) a fungující
tepové frekvence. Oxymetr N-560 je určen k použití u novorozenců a
dětských i dospělých pacientů s vyhovující i nevyhovující perfuzí,
a to v prostředí nemocnic nebo zdravotnických zařízení nemocničního
typu, při vnitronemocniční přepravě a v domácím prostředí. Pouze na
lékařský předpis.
Poznámka: Při použití v nemocnicích a v zařízeních nemocničního typu
se jedná zejména o oddělení všeobecné péče, operační sály,
oddělení zvláštní péče a jednotky intenzivní péče. Zařízení
nemocničního typu dále zahrnují zařízení lékařských
ordinací, spánkové laboratoře, zařízení odborné péče
zajišťované středním zdravotnickým personálem, chirurgické
ordinace a oddělení subakutní péče.
Vnitronemocniční přeprava zahrnuje transport pacienta
v rámci nemocnice nebo zařízení nemocničního typu.
Použití u konkrétního pacienta závisí na výběru vhodného převodníku
(senzoru) kyslíku podle popisu v tomto Návodu k obsluze.
Návod k obsluze přístroje N-560
5
Úvod
Jak tuto příručku používat
Všichni uživatelé jsou povinni si tuto příručku důkladně prostudovat.
Zkušenější uživatelé oxymetru N-560 se mohou podívat přímo na témata,
která jim poskytnou požadované informace.
Tato příručka je k dispozici na internetové adrese:
http://www.mallinckrodt.com/respiratory/resp/Serv_Supp/
ProductManuals.html
6
Popis ovládacích prvků, indikátorů a symbolů
Popis ovládacích prvků, indikátorů a
symbolů
Tlačítka a symboly na čelním panelu
Obrázek 1: Tlačítka a symboly na čelním panelu
1 — Port senzoru SpO2
2 — Tlačítko Zapnutí a
vypnutí
3 — Zobrazení %SpO2
4 — Indikátor Amplituda
tepu
5 — Zobrazení Tepová
frekvence
6 — Tlačítko Dočasné
vypnutí alarmu
7 — Indikátor Ztišení
alarmu
8 — Tlačítko Zvýšit
9 — Tlačítko Snížit
10 — Tlačítko Limit alarmu
tepové frekvence
11 — Zobrazení SatSecondsTM
Návod k obsluze přístroje N-560
12 — Tlačítko Limit alarmu
SatSeconds
13 — Tlačítko Limit alarmu SpO2
14 — Indikátor Rušení
15 — Indikátor Senzor vypnut
16 — Indikátor Hlášení senzoru
17 — Indikátor Hledání tepu
18 — Indikátor Data v senzoru
19 — Indikátor Slabá baterie
20 — Indikátor Napájení
střídavým proudem
21 — Reproduktor
7
Popis ovládacích prvků, indikátorů a symbolů
Komponenty na zadním panelu
1 — Konektor datového
portu
2 — Konektor vizuálního
alarmu
3 — Konektor pro napájení
střídavým proudem
4 — Ekvipotencionální
konektor (uzemnění)
Obrázek 2: Symboly na zadním panelu
Symboly oxymetru N-560
Symboly, které se nachází na zadním panelu oxymetru N-560, jsou
následující:
1 — Datové rozhraní
2 — Upozornění - Nezapojujte,
pokud je zapnuto napájení
8
3 — Ekvipotenciální svorka
(uzemnění)
Popis ovládacích prvků, indikátorů a symbolů
Symboly, které se nachází na předním panelu oxymetru N-560, jsou
následující:
1 — Aplikovaná část typu
BF - není chráněno
vůči vlivům
defibrilátoru
6 — Hledání tepu
2 — Tepová frekvence
7 — Data v senzoru
3 — Rušení
8 — Slabá baterie
4 — Senzor vypnut
9 — Střídavé napájení /
nabíjení baterie
5 — Hlášení senzoru
Popis ovládacích prvků
Poznámka: Při každém stisknutí tlačítka (s výjimkou tlačítka Zapnutí a
vypnutí) by se měl ozvat tón platného nebo neplatného
tlačítka. Pokud po stisknutí tlačítka nezazní žádný tón,
kontaktujte kvalifikovaného technika.
Návod k obsluze přístroje N-560
9
Popis ovládacích prvků, indikátorů a symbolů
Tlačítko Zapnutí a vypnutí se používá k zapnutí a vypnutí oxymetru
N-560.
Tlačítko Ztišení alarmu se používá ke ztišení aktuálních alarmů po dobu
dobu nastavenou intervalem ztišení alarmu. Po ztišení lze alarm opět
aktivovat dalším stisknutím stejného tlačítka. Toto tlačítko se také
používá k nastavení intervalu ztišení alarmu a hlasitosti alarmu.
Tlačítko Zvýšit se používá ke zvýšení hodnot limitu alarmu, prodloužení
doby ztišení alarmu, zvýšení hlasitosti zvukového signálu tepu a hlasitosti
alarmu a ke zvýšení přenosové rychlosti datového portu. Tlačítko Zvýšit se
používá k výběru komunikačního protokolu a k nastavení času. Jedním
stisknutím tlačítka Zvýšit se zobrazený údaj zvýší o jednu číslici. Podržíteli tlačítko Zvýšit déle než 1 sekundu, jednotlivé hodnoty se zobrazují
postupně.
Tlačítko Snížit se používá ke snížení hodnot limitu alarmu, zkrácení doby
trvání ztišení alarmu, snížení hlasitosti zvukového signálu tepu a hlasitosti
alarmu a ke snížení přenosové rychlosti datového portu. Tlačítko Snížit se
používá k výběru komunikačního protokolu a k nastavení času. Jedním
stisknutím tlačítka Snížit se zobrazený údaj sníží o jednu číslici. Podržíte-li
tlačítko Snížit déle než 1 sekundu, jednotlivé hodnoty se zobrazují
postupně.
Tlačítko Limit alarmu SpO2 se používá ke zobrazení limitu alarmu
SpO2. Stisknete-li současně tlačítko Limit alarmu SpO2 a tlačítko Limit
alarmu tepové frekvence po dobu přibližně tří sekund, zpřístupní se
možnosti nabídek.
Tlačítko Limit alarmu tepové frekvence se používá ke zobrazení
limitu alarmu tepové frekvence. Stisknete-li současně tlačítko Limit
alarmu tepové frekvence a tlačítko Limit alarmu SpO2 po dobu
přibližně tří sekund, zpřístupní se možnosti nabídek.
Tlačítko Limit alarmu SatSeconds se používá ke zobrazení limitu
alarmu SatSeconds. Je-li stisknuto, zpřístupní se možnosti limitu
SatSeconds . Nastavení limitu SatSeconds lze změnit pomocí tlačítek
Zvýšit a Snížit.
10
Popis ovládacích prvků, indikátorů a symbolů
Popis displeje a indikátorů
Indikátor Amplituda tepu (indikační sloupek). Jedná se o LED indikátor
s 10 dílky, který indikujte počet tepů a zobrazuje relativní
(nenormalizovanou) amplitudu tepu. Když se detekovaný tep zesiluje,
rozsvítí se s každým tepem více dílků na sloupku.
Zobrazení %SpO2. Zobrazuje úroveň saturace okysličovaného
hemoglobinu. V průběhu alarmu ztráty tepu se na displeji zobrazí
blikající nula; je-li hodnota SpO2 mimo limity alarmu, zobrazí se na
displeji hodnota SpO2 červeně a rovněž bliká. V průběhu hledání tepu
oxymetr N-560 pokračuje v aktualizaci hodnot na displeji. Pokud byly
výchozí hodnoty limitů alarmu po zapnutí změněny, za hodnotou SpO2
(100.) se zobrazí desetinný oddělovač (.).
Zobrazený údaj Tepová frekvence. Zobrazuje tepovou frekvenci (tepy za
minutu). V průběhu alarmu ztráty tepu se na displeji zobrazí blikající nuly;
pokud je tepová frekvence mimo limit alarmu, zobrazí se na displeji
červená blikající hodnota počtu tepů za minutu. V průběhu hledání tepu
oxymetr N-560 pokračuje v aktualizaci hodnot na displeji. Tepová
frekvence mimo rozsah (20 až 250 tepů za minutu) se zobrazuje jako
nejbližší hodnota v rámci rozsahu. Pokud byly výchozí hodnoty limitu
alarmu po zapnutí změněny, za hodnotou tepové frekvence (112.) se zobrazí
desetinný oddělovač (.).
Indikátor Napájení střídavým proudem. Svítí trvale, když je oxymetr
N-560 připojen ke zdroji střídavého napájení. Slouží také k indikaci
dobíjení baterie. V době, kdy je oxymetr N-560 napájen svou vlastní
vnitřní baterií, je indikátor vypnutý (nesvítí).
Návod k obsluze přístroje N-560
11
Popis ovládacích prvků, indikátorů a symbolů
Indikátor Slabá baterie. Svítí trvale, pokud kapacita baterie postačuje
jen na 15 nebo méně minut provozu. Indikátor Slabá baterie bliká, je-li
baterie téměř vybitá.
Indikátor Ztišení alarmů. Svítí nepřetržitě, pokud byly ztišeny zvukové
alarmy. Bliká, pokud byla doba trvání ztišení alarmů nastavena na OFF
(vypnuto).
Indikátor Rušení. Svítí, pokud software OXIMAX detekuje sníženou kvalitu
příchozích signálů v důsledku rušení (viz Vysvětlení rušení na straně 13).
Přerušovaně svítící indikátor Rušení je běžným jevem při monitorování
pacienta a signalizuje, že algoritmus OXIMAX dynamicky upravuje množství
dat požadovaných pro měření hodnoty SpO2 a tepové frekvence. Pokud
indikátor svítí trvale, znamená to, že algoritmus OXIMAX rozšířil množství
dat požadovaných pro měření hodnoty SpO2 a tepové frekvence a že tudíž
může být snížená přesnost při sledování rychlých změn těchto hodnot (viz
Popis displeje a indikátorů na straně 11).
Indikátor Hledání tepu. Svítí vždy před počátečním pořízením signálu
tepu a během dlouhodobých a problematických situací při monitorování.
V průběhu ztráty signálu tepu indikátor bliká.
Indikátor Senzor vypnut svítí, pokud je hodnota naměřená senzorem
neplatná nebo pokud je senzor odstraněn z pacientova prstu. Tato indikace
obvykle znamená, že senzor není připevněný k pacientovi.
Indikátor Hlášení senzoru. Svítí, pokud oxymetr N-560 nemůže určit
úroveň SpO2 nebo tepovou frekvenci. Pro zkvalitnění signálu
doporučujeme provést následující opatření:
12
•
přemístěte senzor;
•
zkontrolujte nebo vyměňte náplast;
•
zvolte jiné místo aplikace;
•
zahřejte místo aplikace;
Popis ovládacích prvků, indikátorů a symbolů
•
přikryjte senzor;
•
použijte čelní, nosní nebo ušní senzor (pouze u dospělých pacientů);
•
použijte adhezivní senzor OXIMAX;
•
zajistěte kabel;
•
zajistěte pomocí náhlavního pásku (MAX-FAST);
•
odstraňte lak na nehty;
•
uvolněte senzor (je-li příliš pevně uchycen);
•
zamezte vnějšímu rušení (elektrochirurgickými přístroji,
mobilními telefony);
•
očistěte místo aplikace (MAX-R).
Indikátor Data v senzoru. Indikátor bliká přibližně jednu minutu po
počátečním připojení k oxymetru N-560 a indikuje tak, že připojený
senzor OXIMAX obsahuje záznam události senzoru pacienta. Když je
paměť připojeného senzoru plná, indikátor svítí nepřetržitě. Pokud nejsou
v senzoru uložena žádná data, indikátor nesvítí, ani když je k oxymetru
N-560 připojen platný senzor.
nebo
Indikátor SatSecondsTM. Vyplňuje se po směru hodinových ručiček podle
toho, jak řídicí funkce alarmu SatSeconds dosahují prahových hodnot
limitů alarmu SatSeconds. Všechny dílky indikátoru SatSeconds blikají v
průběhu alarmu SatSeconds. Je-li funkce SatSeconds nastavena jinak než
na OFF (vypnuto), rozsvítí se nad indikátorem SatSeconds zelený
indikátor LED. Zelený indikátor LED na pozici 12 hodin indikuje, že je
aktivována řídicí funkce alarmu SatSeconds.
Vysvětlení rušení
Rušení je termín, který byl formálně zaveden normou ISO9919:2005
„Zdravotnické elektrické přístroje – Zvláštní požadavky na základní
bezpečnost a základní vlastnosti pulzních oxymetrů pro použití ve
zdravotnictví“. Rušení může vznikat z mnoha zdrojů (jednotlivých nebo
vzájemně kombinovaných) a tento termín se vztahuje k účinkům
příchozích signálů v červené a infračervené části spektra, vyvolaných
fyziologickými stavy, lékařskými postupy nebo nebo externími vlivy.
Vliv rušení na pulzní oxymetr závisí pouze na intenzitě rušení a obecně
není charakteristický pro konkrétní zdroj. Podle závažnosti, povahy a
Návod k obsluze přístroje N-560
13
Popis ovládacích prvků, indikátorů a symbolů
trvání rušení tak může, ale nemusí být ovlivněna přesnost měření.
K faktorům, které mohou způsobit rušení, mimo jiné patří:
• nesprávná aplikace senzoru;
– umístění senzoru na končetinu s tlakovou manžetou,
arteriálním katetrem nebo intravaskulární kanylou,
– přílišné utažení senzoru,
– nevhodný senzor pro dané místo aplikace,
• přítomnost intravaskulárních barviv, například indokyaninové
zeleně nebo metylenové modři;
• externě aplikovaná barvicí činidla, například lak na nehty,
barvivo nebo pigmentovaný krém;
• nepřekrytí senzoru tmavým materiálem v místnostech s velmi
jasným osvětlením, například při podmínkách způsobených
jedním nebo více následujícími zdroji:
– chirurgické lampy (především s xenonovými výbojkami),
– bilirubinové lampy,
– fluorescenční světla,
– infračervené zahřívací lampy,
– přímé sluneční záření;
• fyzický pohyb pacienta (spontánní nebo vynucená aktivita);
• venózní pulzace;
• dysfunkce hemoglobinu;
• nízká perfuze;
• přerušovaná pulzatilita nebo arytmie;
• elektromagnetické rušení (EMI);
• změny tlaku vyvolané ventilátorem.
14
Popis ovládacích prvků, indikátorů a symbolů
Popis zvukových indikátorů
Níže je uveden popis zvukových indikátorů oxymetru N-560.
Průběh samočinného
testu při spuštění
Tón trvající jednu sekundu indikuje, že
oxymetr N-560 byl zapnut a že úspěšně
dokončil samočinný test při spuštění.
Platnost stisknutí
tlačítka
Krátký středně vysoký tón indikuje, že
bylo stisknuto příslušné tlačítko.
Neplatnost stisknutí
tlačítka
Krátký nízký tón indikuje, že tlačítko, které
bylo stisknuto, není vhodné použít při
stávajícím stavu oxymetru N-560.
Alarm s vysokou
prioritou
Vysoký rychle pípající tón indikuje ztrátu
tepu.
Alarm se středně
vysokou prioritou
Středně vysoký středně rychle pípající tón
indikuje porušení limitu SpO2 nebo limitu
tepové frekvence.
Alarm s nízkou
prioritou
Nízký pomalu pípající tón indikuje
odpojení senzoru, slabou baterii nebo
poruchu oxymetru N-560.
Připomenutí ztišení
alarmů
Tři pípnutí, která zazní přibližně každé tři
minuty po dobu, kdy jsou alarmy ztišeny
při nastavení doby trvání ztišení alarmů na
OFF (vypnuto).
Zvukový signál tepu
Pro každý detekovaný tep zazní jedno
pípnutí. Interval mezi pípnutími se mění
podle toho, zda se monitorované hodnoty
SpO2 zvyšují nebo snižují.
Tón pro nastavení
hlasitosti
Nepřerušovaný tón, který se používá při
nastavování hlasitosti alarmu.
Potvrzující tón
Tři pípnutí oznamují, že výchozí nastavení
bylo uloženo či resetováno na výchozí
nastavení od výrobce nebo že byla
vymazána data o trendu (vývoji).
Návod k obsluze přístroje N-560
15
Popis ovládacích prvků, indikátorů a symbolů
16
Nastavení oxymetru N-560
Nastavení oxymetru N-560
VAROVÁNÍ: Nebezpečí exploze. Pulzní oxymetr N-560 nepoužívejte
v přítomnosti hořlavých anestetik nebo plynů.
VAROVÁNÍ: Naměřené hodnoty pulzního oxymetru a signály tepu
mohou být ovlivněny některými okolními provozními podmínkami,
nesprávným použitím senzoru a některými stavy pacienta. Podrobné
bezpečnostní informace naleznete v příslušných kapitolách této
příručky.
VAROVÁNÍ: K zajištění bezpečnosti pacienta neumísťujte oxymetr
N-560 na místo, ze kterého by mohl na pacienta spadnout.
VAROVÁNÍ: Stejně jako u ostatního lékařského vybavení dbejte
i zde na správné vedení kabelů, aby nedošlo k zamotání kabelů nebo
přiškrcení pacienta.
VAROVÁNÍ: Během skenování MRI (zobrazení magnetickou
rezonancí) nesmí být oxymetr N-560 a senzor Nellcor připojen
k pacientovi. Indukovaný proud může způsobit popáleniny. Oxymetr
N-560 také může ovlivnit snímky MRI a jednotka MRI může ovlivnit
přesnost oxymetrie.
VAROVÁNÍ: K zajištění přesnosti a zabránění selhání přístroje
nevystavujte oxymetr N-560 extrémní vlhkosti, například dešti.
Vystavení nadměrné vlhkosti by mohlo způsobit nepřesnou funkci
nebo selhání zařízení.
Návod k obsluze přístroje N-560
17
Nastavení oxymetru N-560
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte oxymetr N-560, senzor, kabely ani
konektory, které jeví známky poškození.
VAROVÁNÍ: Oxymetr N-560 není chráněn vůči vlivům defibrilátoru.
Během defibrilace nebo použití elektrochirurgické jednotky však
může být k pacientovi připojen, ale měření může být během
defibrilace nebo krátce po ní nepřesné.
VAROVÁNÍ: V USA nepřipojujte oxymetr N-560 k elektrické
zásuvce ovládané nástěnným vypínačem, protože by se oxymetr
N-560 mohl náhodně vypnout.
VAROVÁNÍ: S oxymetrem N-560 používejte výhradně kabel
DOC-10 pro pulzní oxymetrii. Použití jiného senzorového kabelu
bude mít nepříznivý vliv na funkčnost zařízení. K portu senzoru
nepřipojujte žádný kabel, který je určen pro počítače. Ke konektoru
pro senzor nepřipojujte žádné jiné zařízení než senzor schválený
společností Nellcor.
Seznam součástí
• — Pulzní oxymetr N-560
• — Senzor Nellcor nebo balení sortimentu
• — Kabel pro pulzní oxymetrii DOC-10
• — Návod k obsluze oxymetru N-560
• — Napájecí šňůra pro použití ve zdravotnictví nebo vhodná podle země
prodeje
• — Tabulka přesnosti senzorů
• — Stručná příručka
18
Nastavení oxymetru N-560
Připojení oxymetru N-560 ke střídavému napájení
1 — Konektor pro napájení
1. Konektor (zásuvku) napájecí šňůry zapojte do konektoru střídavého
napájení oxymetru N-560 (1).
2. Konektor (zástrčku) napájecí šňůry zapojte do správně uzemněné
elektrické zásuvky.
3. Zkontrolujte, zda svítí indikátor Napájení střídavým proudem.
Návod k obsluze přístroje N-560
19
Nastavení oxymetru N-560
Připojení senzoru k oxymetru N-560
VAROVÁNÍ: S oxymetrem N-560 používejte výhradně kabel
DOC-10 pro pulzní oxymetrii. Použití jiného senzorového kabelu
bude mít nepříznivý vliv na funkčnost zařízení. K portu senzoru
nepřipojujte žádný kabel, který je určen pro počítače. Ke konektoru
pro senzor nepřipojujte žádné jiné zařízení než senzor schválený
společností Nellcor.
.
1 — Port senzoru SpO2
1. Kabel pro pulzní oxymetrii DOC-10 připojte k senzorovému portu
SpO2 (1) v přední části oxymetru N-560.
2. Senzor SpO2 připojte na druhý konec kabelu pro pulzní oxymetrii
DOC-10. Konektor senzoru pevně nasuňte na kabel DOC-10 pro
pulzní oxymetrii.
20
Provoz s baterií
Provoz s baterií
VAROVANÍ: Starou baterii zlikvidujte podle místních předpisů pro
likvidaci typu NiMH.
Provoz oxymetru N-560 při napájení z baterie
Oxymetr N-560 má vnitřní baterii, kterou lze používat k napájení
oxymetru N-560 během transportu nebo při nedostupnosti střídavého
napájení. Nová, plně nabitá baterie vydrží nejméně 8 hodin monitorování
při následujících podmínkách: nezazní žádná zvuková signalizace a na
sériový výstup nejsou připojena žádná zařízení.
Poznámka: Když je oxymetr N-560 připojen ke střídavému napájení,
nabíjí se zároveň baterie. Proto se doporučuje oxymetr N-560
v době, kdy se nepoužívá, ponechat připojený ke střídavému
napájení. Tím se zajistí úplné nabití baterie k okamžitému
použití podle potřeby.
Oxymetr N-560 nebude fungovat, pokud je baterie vybitá. Než se
pokusíte zapnout oxymetr N-560 s vybitou baterií, nejprve jej připojte k
elektrické zásuvce. Potom je možno oxymetr N-560 zapnout.
Chcete-li nabít slabou nebo vybitou baterii, připojte oxymetr N-560 k
elektrické zásuvce. Úplné nabití vybité baterie trvá 6 hodin.
Pulzní oxymetr N-560 se automaticky vypne při současném výskytu
všech následujících podmínek po dobu 15 minut:
•
oxymetr N-560 pracuje při napájení z baterie;
•
nebylo stisknuto žádné tlačítko;
•
nebyl detekován žádný tep (například není-li připojen žádný
pacient nebo je odpojen senzor);
•
nejsou přítomny žádné alarmy (jiné než alarm slabé baterie nebo
neopravitelná chyba).
Návod k obsluze přístroje N-560
21
Provoz s baterií
Indikátor Slabá baterie
Indikátor Slabá baterie se rozsvítí a zvukový alarm s nízkou prioritou se
spustí v případě, když při stávajícím stavu nabití baterie zbývá 15 minut,
nejvíce však 20 minut, monitorování. Tento alarm nelze ztišit, pokud je
přístroj napájen z baterie. Alarm se ztiší připojením oxymetru N-560 ke
střídavému napájení. Pokud není oxymetr N-560 připojen ke střídavému
napájení přibližně do 15 minut, oxymetr N-560 se vypne.
Poznámka: V průběhu používání a opakovaného nabíjení baterie se
postupem času interval mezi spuštěním alarmu slabé baterie a
vypnutím oxymetru N-560 může zkrátit.
Doporučuje se zajistit výměnu vnitřní baterie kvalifikovaným servisním
pracovníkem každých 24 měsíců.
UPOZORNĚNÍ: Pokud budete oxymetr N-560 skladovat 3 měsíce či
déle, upozorněte servisního pracovníka, aby z něj před uložením
vyjmul baterie. Pokud baterie nebyla nabita po dobu 3 nebo více
měsíců, nabijte ji.
Indikátor Slabá baterie bliká a zvukový alarm s vysokou prioritou se
spustí v případě, když baterie dosáhne nejnižší hodnoty napětí, při které
může oxymetr N-560 normálně fungovat. Tento alarm nelze ztišit, pokud
je přístroj napájen z baterie. Pokud není oxymetr N-560 připojen ke
střídavému napájení, po uplynutí 10 sekund se oxymetr N-560 vypne.
22
Použití oxymetru N-560
Použití oxymetru N-560
Zapnutí oxymetru N-560
Předmluva
Před použitím oxymetru N-560 v klinickém prostředí musíte ověřit,
zda oxymetr N-560 správně funguje a zda je jeho použití bezpečné.
Správný provozní stav lze ověřit úspěšným provedením samočinného
testu při spuštění (POST), který je popsán v následující části.
VAROVÁNÍ: Oxymetr N-560 nesmí být používán v bezprostřední
blízkosti jiného zařízení. Pokud je takový způsob použití nutný, pak
během použití požadované konfigurace oxymetru N-560 ověřujte, zda
je jeho provoz normální.
UPOZORNĚNÍ: Pokud některý indikátor nebo prvek displeje nesvítí
nebo pokud nezní zvuk z reproduktoru, přestaňte oxymetr N-560
používat. Kontaktujte kvalifikovaného servisního pracovníka,
místního zástupce společnosti Nellcor nebo oddělení technických
služeb společnosti Nellcor na telefonním čísle 1 800 635 2567.
Poznámka: Oxymetr N-560 by měl dokončit test POST během
12 sekund.
Návod k obsluze přístroje N-560
23
Použití oxymetru N-560
Postup
1. Zapněte oxymetr N-560 stisknutím tlačítka Zapnutí a vypnutí a
jeho podržením déle než jednu sekundu.
2. Zobrazené údaje/zvuky oxymetru N-560:
Zobrazení
Zvukové
5 (v levém okně tepové
frekvence)
jedno pípnutí
6 (v prostředním okně tepové
frekvence)
jedno pípnutí
0 (v pravém okně tepové
frekvence)
jedno pípnutí
n (v levém okně SpO2)
žádný
n (v prostředním okně SpO2)
žádný
3. Oxymetr N-560 automaticky spustí samočinný test při spuštění a
ověří obvody a funkce oxymetru N-560.
UPOZORNĚNÍ: Během testu POST (okamžitě po zapnutí) ověřte, že
jsou zobrazeny všechny prvky a indikátory na displeji a že z
reproduktoru zazní jednosekundový tón indikující úspěšné
proběhnutí testu.
24
Použití oxymetru N-560
4. Během provádění testu POST se přibližně na 2 až 4 sekundy zobrazí
okno samočinného testu. Během této doby:
•
se rozsvítí všechny indikátory;
•
se rozsvítí všechny segmenty číslic a změní barvu z červené na
zelenou;
•
se rozsvítí všechny segmenty indikačního displeje Amplituda
tepu;
•
se rozsvítí všechny segmenty indikačního displeje SatSeconds.
5. Jakmile je dokončena zobrazovací část testu POST, zobrazí se
přibližně na 2 sekundy verze softwaru oxymetru N-560.
Poznámka: Zobrazené číslo verze softwaru je pouze vzorové. Verze
zařízení identifikuje hardwarovou konfiguraci a revizi
softwaru.
Čísla verze zařízení jsou často potřebná při kontaktu
s oddělením technických služeb společnosti Nellcor
(1 800 635 5267) nebo s místním zástupcem společnosti
Návod k obsluze přístroje N-560
25
Použití oxymetru N-560
Nellcor. Tato čísla si poznamenejte a před vyžádáním
technické pomoci je mějte k dispozici.
6. Pokud oxymetr N-560 detekuje během samočinného testu vnitřní
problém, zazní zvukový alarm a N-560 zobrazí chybový kód a
odpovídající číslo. Viz Odstraňování potíží na straně 77.
7. Po úspěšném dokončení testu POST oxymetr N-560 vydá jeden
jednosekundový signál upozorňující na úspěšné dokončení testu.
VAROVÁNÍ: Pokud tón dokončení testu POST neuslyšíte, přestaňte
oxymetr N-560 používat.
VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda před reproduktorem není žádná
překážka. Pokud tak neučiníte, může se stát, že neuslyšíte zvukový
alarm.
Poznámka: Tón úspěšného dokončení testu POST slouží kromě potvrzení
úspěšného provedení testu POST také jako potvrzení správné
funkce reproduktoru. Pokud reproduktor nefunguje, není
slyšet zvuková signalizace.
26
Použití oxymetru N-560
Připojený senzor
V průběhu doby, kdy oxymetr N-560 hledá platný tep, svítí indikátor
Hledání tepu a indikátor Senzor vypnut a oxymetr N-560 zobrazuje
pomlčky v polích %SpO2 a Tepová frekvence.
1 — Indikátor Senzor vypnut
2 — Indikátor Hledání tepu
Po detekci platného tepu oxymetr N-560 přejde do režimu monitorování a
zobrazí parametry pacienta. Sledujte pohyb indikačního sloupku, a pokud
není hlasitost zvukového signálu tepu nastavena na 0, poslouchejte, zda se
ozývá zvuková signalizace tepu, a tak ověřte správnost a přesnost
měřených hodnot.
Když je senzor připojen k oxymetru N-560 a není připojen k pacientovi,
na displeji jsou zobrazeny pomlčky a N-560 zůstává v režimu Hledání
tepu.
Návod k obsluze přístroje N-560
27
Použití oxymetru N-560
Nepřipojený senzor
Když senzor není připojen k oxymetru N-560, na displeji jsou zobrazeny
pomlčky (---) a nesvítí indikátor Hledání tepu, což indikuje, že N-560
nenašel senzor.
Hlášení senzoru
Funkce Hlášení senzoru slouží k upozornění, že je třeba uvážit polohu
senzoru nebo místo jeho aplikace. Indikátor Hlášení senzoru svítí,
pokud oxymetr N-560 nemůže určit úroveň SpO2 nebo tepovou frekvenci.
Doporučení Hlášení senzoru pro zkvalitnění signálu jsou následující:
28
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
přemístěte senzor;
zkontrolujte nebo vyměňte náplast;
zvolte jiné místo aplikace;
zahřejte místo aplikace;
přikryjte senzor;
použijte čelní, nosní nebo ušní senzor (pouze u dospělých pacientů);
použijte adhezivní senzor OXIMAX;
zajistěte kabel;
zajistěte pomocí náhlavního pásku (MAX-FAST);
odstraňte lak na nehty;
uvolněte senzor (je-li příliš pevně uchycen);
•
zamezte vnějšímu rušení (elektrochirurgickými přístroji,
mobilními telefony);
•
očistěte místo aplikace (MAX-R).
Použití oxymetru N-560
Nastavení hlasitosti zvukového signálu tepu
1 — Port senzoru SpO2
VAROVÁNÍ: Používejte výhradně senzory a kabely schválené
společností Nellcor.
1. Kabel pro pulzní oxymetrii DOC-10 připojte k senzorovému portu
SpO2 (1) v přední části oxymetru N-560.
2. Senzor SpO2 připojte na druhý konec kabelu pro pulzní oxymetrii
DOC-10.
3. Senzor SpO2 umístěte na pacienta nebo na sebe.
4. Zapněte oxymetr N-560.
5. Stisknutím a podržením tlačítka Zvýšit nebo Snížit můžete zvýšit či
snížit hlasitost zvukové signalizace tepu.
Návod k obsluze přístroje N-560
29
Použití oxymetru N-560
Nastavení hlasitosti alarmů
Oxymetr N-560 v normálním režimu monitorování:
1. Stiskněte tlačítko Ztišení alarmů a podržte je, dokud se nezobrazí
okno hlasitosti alarmu.
2. Držte stisknuté tlačítko Ztišení alarmu a přitom stiskněte tlačítko
Zvýšit nebo Snížit, a tak zvyšte nebo snižte hlasitost alarmu.
Nastavení doby trvání ztišení alarmu
Předmluva
VAROVÁNÍ: Akustický alarm neztišujte ani nesnižujte jeho
hlasitost, pokud by mohlo dojít k ohrožení pacienta.
30
Použití oxymetru N-560
Alarmy lze ztišit na předem nastavenou dobu, která se nazývá doba trvání
ztišení alarmu. Chcete-li zobrazit aktuální nastavení, stiskněte tlačítko
Ztišení alarmu a podržte je, dokud se nezobrazí jeden z následujících
údajů: 30 SEC, 60 SEC, 120 SEC nebo OFF. Chcete-li nastavení upravit,
stiskněte tlačítko Ztišení alarmu a podržte je, dokud se nezobrazí jeden
z následujících údajů: 30 SEC, 60 SEC, 120 SEC nebo OFF. Držte
stisknuté tlačítko Ztišení alarmu a pomocí tlačítka Zvýšit nebo Snížit
zvyšte nebo snižte hodnotu. Možné hodnoty jsou 30, 60, 90 či 120 sekund
nebo OFF (vypnuto). Nastavení OFF je vysvětleno v odstavci Deaktivace
zvukových alarmů na straně 33.
Pokud tlačítko Ztišení alarmu stisknete ve době trvání ztišení alarmu,
interval ztišení alarmu se ukončí a zvukové alarmy budou opět
aktivovány.
Vizuální indikaci alarmového stavu vypnout nelze. Například při
překročení dolního limitu %SpO2 je možno alarm ztišit po dobu trvání
ztišení alarmu, avšak hodnota %SpO2 bude stále blikat.
Je-li alarmový stav přítomen i po uplynutí doby trvání ztišení alarmu,
zazní zvuková signalizace alarmu.
Výchozí hodnota doby trvání ztišení alarmu po zapnutí je nastavena u
výrobce na 60 sekund. Výchozí nastavení může upravit servisní
pracovník podle popisu v servisní příručce k oxymetru N-560.
Návod k obsluze přístroje N-560
31
Použití oxymetru N-560
Postup
Oxymetr N-560 v normálním režimu monitorování:
1. Stiskněte tlačítko Ztišení alarmu a podržte je, dokud se nezobrazí
údaj XX SEC. K dispozici jsou tyto hodnoty doby trvání: OFF, 30,
60, 90 a 120 sekund.
Poznámka: V krocích 2 a 3 se musí tlačítka Zvýšit a Snížit stisknout
zároveň se stisknutím tlačítka Ztišení alarmu.
2. Při stisknutém tlačítku Ztišení alarmu lze stisknutím a podržením
tlačítka Zvýšit nastavit trvání ztišení alarmu na Off nebo na 30, 60,
90 nebo 120 sekund.
3. Při stisknutém tlačítku Ztišení alarmu lze stisknutím a podržením
tlačítka Snížit nastavit trvání ztišení alarmu na OFF nebo na 30, 60,
90 nebo 120 sekund.
Poznámka: Po uvolnění tlačítka Zvýšit nebo Snížit se nastaví doba
trvání ztišení alarmu.
32
Použití oxymetru N-560
Deaktivace zvukových alarmů
Předmluva
Nastavení doby trvání ztišení alarmu na OFF (vypnuto) znamená, že
oxymetr N-560 nebude vydávat žádné zvukové alarmy.
Deaktivací zvukové signalizace nejsou ovlivněny vizuální indikace
alarmových stavů.
Funkce nastavení doby trvání ztišení alarmu na OFF může být aktivována
nebo deaktivována kvalifikovaným servisním pracovníkem podle popisu
v servisní příručce.
VAROVÁNÍ: Akustický alarm neztišujte ani nesnižujte jeho
hlasitost, pokud by mohlo dojít k ohrožení pacienta.
Postup
Oxymetr N-560 v normálním režimu monitorování:
1. Stiskněte tlačítko Ztišení alarmu a podržte je, dokud se nezobrazí
údaj XX SEC.
2. Při stisknutém tlačítku Ztišení alarmů stiskněte a podržte tlačítko
Zvýšit a podržte je, dokud se nezobrazí údaj OFF. Uvolněte tlačítka.
Návod k obsluze přístroje N-560
33
Použití oxymetru N-560
3. Bude blikat indikátor Ztišení alarmu, a tak bude indikovat, že je
deaktivována zvuková signalizace. Oxymetr N-560 vydá přibližně
každé tři minuty tři pípnutí, která uživatele upozorňují na skutečnost,
že jsou ztišeny zvukové alarmy.
Kontrola nastavení pacienta
Oxymetr N-560 v normálním režimu monitorování:
1. Stisknutím tlačítka Limit alarmu SpO2 zobrazte aktuální horní limit
alarmu %SpO2.
34
Použití oxymetru N-560
2. Dvojím stisknutím tlačítka Limit alarmu SpO2 zobrazte aktuální
dolní limit alarmu %SpO2.
3. Stisknutím tlačítka Limit alarmu tepové frekvence zobrazte
aktuální horní limit alarmu tepové frekvence.
4. Dvojím stisknutím tlačítka Limit alarmu tepové frekvence
zobrazte aktuální dolní limit alarmu tepové frekvence.
Návod k obsluze přístroje N-560
35
Použití oxymetru N-560
5. Stisknutím tlačítka Limit alarmu SatSeconds se zobrazí aktuální
nastavení SatSeconds.
Poznámka: Rozsvícený indikátor SatSeconds (12 hodin) znamená, že
jsou jednotky SatSeconds právě kontrolovány. Indikátor
SatSeconds (12 hodin) svítí při všech stavech SatSeconds
s výjimkou Off.
Indikátor změny limitu alarmu
Pokud se změní limit alarmu na jinou hodnotu, než je výchozí hodnota po
zapnutí oxymetru N-560, objeví se během monitorování pacienta a při
zobrazení limitů alarmu za zobrazenou použitelnou hodnotou desetinný
oddělovač. Desetinný oddělovač zůstává zobrazený až do vypnutí N-560
nebo do té doby, až bude limit nastaven opět na výchozí hodnotu.
Limity alarmu, které byly změněny z výchozích hodnot, jsou označeny
desetinným oddělovačem (.) za zobrazenou naměřenou hodnotou (%SpO2
nebo tepové frekvence).
36
Použití oxymetru N-560
Nastavení limitů alarmu
Předmluva
Limity alarmu určují horní a dolní hodnoty pacientských dat, při kterých
oxymetr N-560 spustí alarm.
Postup
Oxymetr N-560 v normálním režimu monitorování:
1. Stisknutím tlačítka Limit alarmu SpO2 zobrazte aktuální horní limit
alarmu %SpO2.
2. Stisknutím tlačítka Zvýšit nebo Snížit můžete nastavení limitu
alarmu zvýšit či snížit.
Poznámka:Pokud se limit alarmu změní oproti výchozímu nastavení při
zapnutí, oxymetr N-560 zobrazí za změněným parametrem
desetinný oddělovač (.).
Návod k obsluze přístroje N-560
37
Použití oxymetru N-560
3. Dvojím stisknutím tlačítka Limit alarmu SpO2 zobrazte aktuální
dolní limit alarmu %SpO2.
4. Stisknutím tlačítka Zvýšit nebo Snížit můžete nastavení limitu
alarmu zvýšit či snížit.
5. Stisknutím tlačítka Limit alarmu tepové frekvence zobrazte
aktuální horní limit alarmu tepové frekvence.
6. Stisknutím tlačítka Zvýšit nebo Snížit můžete nastavení limitu
alarmu zvýšit či snížit.
38
Použití oxymetru N-560
7. Dvojím stisknutím tlačítka Limit alarmu tepové frekvence
zobrazte aktuální dolní limit alarmu tepové frekvence.
8. Stisknutím tlačítka Zvýšit nebo Snížit můžete nastavení limitu
alarmu zvýšit či snížit.
Nastavení doby trvání SatSeconds
Předmluva
Popis funkce SatSeconds viz Popis funkce SatSeconds na straně 90.
Postup
Oxymetr N-560 v normálním režimu monitorování:
1. Stiskněte tlačítko Limit alarmu SatSeconds. Zobrazí se aktuální
nastavení funkce SatSeconds.
Návod k obsluze přístroje N-560
39
Použití oxymetru N-560
Poznámka:Dostupné nastavení funkce SatSeconds je Off, 10, 25, 50 a
100 sekund.
2. Stisknutím tlačítka Zvýšit nebo Snížit můžete vybrat požadované
nastavení funkce SatSeconds.
Nastavení přenosové rychlosti datového portu
Předmluva
Přenosová rychlost určuje rychlost, kterou oxymetr N-560 odesílá data do
připojeného zařízení (tiskárny nebo počítače). Přenosová rychlost je
determinována schopnostmi připojeného zařízení.
Postup
Oxymetr N-560 v normálním režimu monitorování:
1. Stiskněte současně tlačítko Limit alarmu SpO2 a Limit alarmu
tepové frekvence a podržte 3 sekundy. Zobrazí se možnost nabídky 1.
40
Použití oxymetru N-560
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Zvýšit, dokud se nezobrazí možnost
nabídky 4.
3. Stiskněte tlačítko Limit alarmu SatSeconds. Zobrazí se aktuální
přenosová rychlost.
Stisknutím tlačítka Zvýšit nebo Snížit můžete vybrat požadovanou
přenosovou rychlost. Dostupná jsou tato nastavení:
•
24 (2400 bps)
•
96 (9600 bps)
•
192 – výchozí (19200 bps)
Návod k obsluze přístroje N-560
41
Použití oxymetru N-560
Nastavení protokolu datového portu
Oxymetr N-560 v normálním režimu monitorování:
1. Stiskněte současně tlačítko Limit alarmu SpO2 a Limit alarmu
tepové frekvence a podržte 3 sekundy. Zobrazí se možnost nabídky 1.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Zvýšit, dokud se nezobrazí možnost
nabídky 5.
3. Stiskněte tlačítko Limit alarmu SatSeconds. Zobrazí se aktuální
protokol.
42
Použití oxymetru N-560
4. Stisknutím tlačítka Zvýšit nebo Snížit můžete vybrat požadovaný
protokol. Dostupná jsou tato nastavení:
1 - ASCII,
2 - komunikace s externím zařízením. Pokyny k rozhraní najdete v
příručkách k externím zařízením.
Vymazání informací o trendu
Oxymetr N-560 v normálním režimu monitorování:
1. Stiskněte současně tlačítko Limit alarmu SpO2 a Limit alarmu
tepové frekvence a podržte nejméně 3 sekundy. Zobrazí se
možnost 1.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Zvýšit, dokud se nezobrazí možnost 2.
3. Stisknutím tlačítka Limit alarmu SatSeconds se vymažou data o
trendu.
4. Oxymetr N-560 pak vydá 3 pípnutí a tak potvrdí vymazání dat.
Návod k obsluze přístroje N-560
43
Použití oxymetru N-560
44
Trend oxymetru N-560
Tre n d o x y m e t r u N - 5 6 0
Práce s daty Trend
Od okamžiku zahájení monitorování pacienta se do paměti každé čtyři
sekundy ukládají data Trend (datové body). V rámci dat Trend lze uložit
až 50 změn limitů alarmů. Oxymetr N-560 může uložit do paměti až
24 hodin dat Trend.
Data Trend oxymetru N-560 budou ztracena v případě selhání nebo
odstranění knoflíkové baterie. Knoflíková baterie je umístěna na hlavní
elektronické desce.
UPOZORNĚNÍ: Při změně nastavení limitu alarmu se spotřebovává
kapacita paměti. Limity alarmu měňte jen tehdy, je-li to nutné.
Poznámka:Paměť Trend vždy obsahuje data za posledních 24 hodin a
nově zaznamenávaná data postupně přepisují stará data. Oxymetr N-560
zaznamenává data, pokud je N-560 zapnutý a pokud bylo provedeno
počáteční měření hodnot pacienta; pokud není k N-560 nebo k pacientovi
připojen senzor, zaznamenávají se „prázdné“ datové body. Pokud se
naplní kapacita paměti, jsou starší data pacienta přepsána „prázdnými“
daty. Chcete-li proto uchovat stará pacientská data, je důležité, abyste
oxymetr N-560 vždy vypínali, pokud neprovádíte monitorování pacienta,
a abyste stáhli obsah paměti předtím, než se paměť naplní a stará data se
přepíšou novými (nebo „prázdnými“) daty.
Návod k obsluze přístroje N-560
45
Trend oxymetru N-560
Data Trend
Informace o datech Trend je možno prohledávat nebo mazat přes datový
port oxymetru N-560 pomocí funkcí zobrazené nabídky.
Chcete-li zpřístupnit funkce nabídky, stiskněte současně tlačítko Limit
alarmu SpO2 a Limit alarmu tepové frekvence a podržte, dokud se
nezobrazí možnost 1.
Pak stisknutím tlačítka Zvýšit nebo Snížit můžete postupně zobrazovat
dostupné možnosti nabídky:
#1: Trend – tisk
Umožňuje vytisknout stávající data Trend. Výstup lze zobrazit na PC
pomocí programu Hyper Terminal. Chcete-li spustit tisk, stiskněte
tlačítko Limit alarmu SatSeconds. Viz Tisk dat Trend na straně 59.
#2: Trend – mazání
Vymaže stávající data Trend. Aktivujte stisknutím tlačítka Limit alarmu
SatSeconds.
46
Trend oxymetru N-560
#3: Nepoužito
#4: Přenosová rychlost
Umožňuje vzájemné propojení různých tiskáren. Viz Nastavení
přenosové rychlosti datového portu na straně 40. Dostupné nastavení
přenosové rychlosti je následující:
•
24 (2400 baudů)
•
96 (9600 baudů)
•
192 – výchozí (19200 baudů)
#5: Tisk datového portu
Dostupné volby jsou následující:
Možnost 1
Tisk znaků ASCII.
Možnost 2
Komunikace s externím zařízením. Pokyny k rozhraní najdete v příručce
k externímu zařízení.
Návod k obsluze přístroje N-560
47
Trend oxymetru N-560
48
Použití datového portu
Použití datového portu
Přehled
Pacientská data lze získat přes datový port na zadní straně oxymetru
N-560 po jeho připojení k PC nebo k sériové tiskárně.
Pokud oxymetr N-560 připojujete k tiskárně nebo k PC, ověřte před
klinickým použitím jeho správnou funkci. Oxymetr N-560 i tiskárna či
PC musí být zapojeny do uzemněné elektrické zásuvky. Nastavení
protokolu oxymetru N-560 musí být ASCII.
Jakákoli tiskárna nebo PC, připojené k datovému rozhraní oxymetru
N-560, musí odpovídat požadavkům normy IEC 60950. Jakékoli
kombinace zařízení musí splňovat požadavky normy IEC 60601-1-1.
Jakákoli osoba připojující tiskárnu nebo PC k datovému výstupnímu
portu konfiguruje lékařský systém a je tudíž zodpovědná za zajištění
kompatibility systému s požadavky normy IEC 60601-1-1 na systémy
a s požadavky normy IEC 60601-1-2 na elektromagnetickou
kompatibilitu.
Připojení k datovému portu
Datový port oxymetru N-560 lze připojit k tiskárně nebo k PC za použití
kabelu ukončeného konektorem AMP (č. souč. AMP 747538-1), ferulí
(č. souč. AMP 1-747579-2) a kompatibilními vývody (č. souč. AMP
66570-2). Kabel nesmí být delší než 7,6 metru. Externí zařízení ITE
(Information Technology Equipment) musí být certifikováno podle
UL-1950 nebo IEC-60950.
Kabel musí být opatřen oplétaným stíněním zajišťujícím 100% pokrytí;
vhodný je například typ kabelu Belden (č. souč. Belden 9609) nebo
ekvivalent. Stínění musí mít celoobvodové propojení s kovovým pouzdrem
konektoru DB-15 oxymetru N-560 a s konektorem na PC nebo na sériové
tiskárně. Kabel se nesmí ohýbat pod ostrým úhlem, protože stínění by se
mohlo natrhnout nebo prasknout.
Hardwarové řízení toku dat se nepoužívá. Nicméně v režimu ASCII je
podporováno řízení toku dat XON/XOFF.
Návod k obsluze přístroje N-560
49
Použití datového portu
Uspořádání vývodů datového portu
TXD označuje linku datového výstupu a RXD linku datového vstupu.
Uspořádání vývodů datového portu viz Tabulka 1.
Tabulka 1: Uspořádání vývodů datového portu
Vývod
50
Název signálu
1
RXD+ (RS-422 kladný vstup)
2
RXD (vstup RS-232)
3
TXD (výstup RS-232)
4
TXD+ (RS-422 kladný výstup)
5
Signálová zem (izolovaná od uzemnění)
6
Není připojeno
7
V klidovém stavu otevřené
(reléové přivolání sestry – normálně rozepnuté)
8
V klidovém stavu zavřené
(reléové přivolání sestry – normálně sepnuté)
9
RXD- (RS-422 záporný výstup)
10
Signálová zem (izolovaná od uzemnění)
11
Přivolání sestry (RS-232 výstup úrovně)
12
TXD- (RS-422 záporný výstup)
13
Není připojeno
14
Není připojeno
15
Přivolání sestry – společné
Použití datového portu
Uspořádání vývodů (při pohledu ze zadního panelu N-560) viz
Obrázek 3. Vodivé pouzdro je uzemněno po připojení k PC nebo
k tiskárně.
Obrázek 3: Uspořádání vývodů datového portu
Vývody 2, 3, 5 a 11 poskytují data ve formátu RS-232.
Vývody 1, 4, 9 a 12 poskytují data ve formátu RS-422. TXD+ a TXD- je
diferenční pár pro výstup dat. RXD+ a RXD- je diferenční pár pro vstup
dat.
Nastavení datového portu
Předmluva
Postup nastavení datového portu se používá ke konfigurování přenosové
rychlosti a protokolu datového portu oxymetru N-560.
Návod k obsluze přístroje N-560
51
Použití datového portu
Postup
Oxymetr N-560 v normálním provozním režimu:
1. Stiskněte současně tlačítko Limit alarmu SpO2 a Limit alarmu
tepové frekvence a podržte nejméně 3 sekundy. Zobrazí se
možnost 1.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Zvýšit, dokud se nezobrazí možnost 4.
3. Stisknutím tlačítka Limit alarmu SatSeconds vyberte možnost 4.
Zobrazí se zvolená přenosová rychlost.
52
Použití datového portu
Poznámka: Dostupné volby jsou následující:
•
24 = 2400 baudů
•
96 = 9600 baudů
•
192 = 19200 baudů
4. Stisknutím tlačítka Zvýšit nebo Snížit můžete vybrat požadovanou
přenosovou rychlost.
5. Stisknutím tlačítka Limit alarmu SatSeconds se uloží požadovaná
přenosová rychlost.
6. Stiskněte současně tlačítko Limit alarmu SpO2 a Limit alarmu
tepové frekvence a podržte nejméně 3 sekundy. Zobrazí se
možnost 1.
Návod k obsluze přístroje N-560
53
Použití datového portu
7. Opakovaně stiskněte tlačítko Zvýšit, dokud se nezobrazí možnost 5.
8. Stisknutím tlačítka Limit alarmu SatSeconds vyberte možnost 5.
Zobrazí se vybraný protokol.
Poznámka: Dostupné volby jsou následující:
•
1 = ASCII v reálném čase;
•
2 = komunikace s externím zařízením. Pokyny k rozhraní najdete
v příručkách k externím zařízením.
9. Stisknutím tlačítka Zvýšit nebo Snížit můžete zobrazit požadovaný
protokol.
10. Stisknutím tlačítka Limit alarmu SatSeconds se uloží požadovaný
protokol.
54
Použití datového portu
Rozhraní pro přivolání sestry
VAROVÁNÍ: Funkce přivolání sestry se nesmí používat jako
primární zdroj upozornění na alarm. Zvukové a vizuální alarmy
pulzního oxymetru, používané spolu s klinickými příznaky, jsou
primárním zdrojem upozornění zdravotnického personálu na
existenci alarmového stavu.
VAROVÁNÍ: Funkce přivolání sestry nefunguje, pokud jsou ztišeny
alarmy pulzního oxymetru.
Upozornění: Funkce přivolání sestry se musí po svém nastavení v
daném zdravotnickém zařízení vyzkoušet. Funkce přivolání sestry se
musí vyzkoušet při každém sestavení pulzního oxymetru N-560 v
místě, kde se tato funkce používá. Pokud se připojený senzor OXIMAX
odpojí od pacienta, oxymetr N-560 zůstane na chvíli v režimu Hledání
tepu; potom oxymetr N-560 zobrazí „---“ (3 pomlčky) v okně pro
zobrazení %SpO2 a tepové frekvence. Jedním ze způsobů vyzkoušení
funkce přivolání sestry je vytvořit alarmový stav (například odpojení
senzoru) a ověřit, zda je aktivován systém přivolání sestry v daném
zdravotnickém zařízení.
Funkce přivolání sestry oxymetru N-560 funguje při napájení oxymetru
N-560 střídavým proudem i při jeho napájení z baterie. Funkce přivolání
sestry oxymetru N-560 funguje v kombinaci se systémem přivolání sestry
daného zdravotnického zařízení, pokud N-560 vydá zvukový alarm.
N-560 má k dispozici dva různé typy rozhraní pro přivolání sestry: R-232
a uzavření kontaktů relé. Obě rozhraní fungují při napájení N-560
střídavým proudem nebo z baterie.
Při každém zvukovém alarmu je vyslán signál do vzdáleného zařízení.
Pokud byl zvukový signál vypnut nebo ztišen, funkce přivolání sestry je
také vypnuta.
Návod k obsluze přístroje N-560
55
Použití datového portu
Vývod 11 na datovém portu je signál přivolání sestry pro RS-232 a vývod
5 nebo 10 je zem (viz Tabulka 1 na straně 50). Pokud není přítomen
alarmový stav, napětí mezi vývody 10 a 11 je -5 až -12 Vss. Pokud se
oxymetr N-560 uvede do alarmového stavu, výstupní napětí mezi vývody
10 a 11 je +5 až +12 Vss. Toto je výchozí stav (v klidovém stavu nízké
napětí). Výchozí stav lze změnit pomocí servisní nabídky. Postup viz
servisní příručka pro N-560.
Vývody 7 a 15 poskytují reléový výstup, jehož kontakty sepnou v
okamžiku spuštění zvukového alarmu na oxymetru N-560. Vývody 8
a 15 poskytují reléový výstup, jehož kontakty se v okamžiku spuštění
zvukového alarmu rozepnou. Vývod 15 je společný pro obě relé.
Poznámka: Když jsou kontakty relé sepnuté, jejich odpor je přibližně 27
ohmů.
Nastavení polarity signálu přivolání sestry pro RS-232
Polarita signálu přivolání sestry se dá nastavit na vysokou úroveň při
alarmovém stavu N-560 nebo na nízkou úroveň při alarmovém stavu
N-560. Nastavení polarity signálu přivolání sestry pro RS-232 viz
servisní příručka pro N-560.
Nastavení relé přivolání sestry na stav „v klido rozepnuto“
Vývody 7 a 15 datového portu poskytují reléový výstup, jehož kontakty
sepnou (jmenovitý odpor 27 ohmů) v okamžiku spuštění zvukového
alarmu na oxymetru N-560. Vývody 8 a 15 poskytují reléový výstup,
jehož kontakty se v okamžiku spuštění zvukového alarmu rozepnou.
Vývod 15 je společný pro obě relé. Reléový výstup funguje při napájení
N-560 střídavým proudem nebo z baterie.
56
Tisk
Ti s k
Tisk dat oxymetru N-560 v reálném čase
Data jsou v reálném čase nepřetržitě odesílána do datového portu na zadní
straně oxymetru N-560. Pacientská data lze z datového portu získat po
připojení přístroje k počítači nebo k sériové tiskárně. Po přenosu výtisku do
tiskárny nebo zobrazeného okna do počítače (v reálném čase) se přibližně
každé 2 sekundy vytiskne nebo zobrazí nový řádek. Záhlaví sloupců se
tisknou/zobrazí pro každých 25 řádků nebo v případě, že se hodnoty
v záhlaví sloupce změní.
Poznámka: Pokud se přeruší tok výstupních dat, oxymetr N-560 se musí
vypnout a pak zase zapnout.
Pokud oxymetr N-560 připojujete k tiskárně nebo k počítači, ověřte před
klinickým použitím jeho správnou funkci. Oxymetr N-560 i tiskárna či
PC musí být zapojeny do uzemněné elektrické zásuvky.
Jakákoli tiskárna nebo počítač, připojené k datovému rozhraní oxymetru
N-560, musí odpovídat požadavkům normy IEC 60950. Jakékoli
kombinace zařízení musí splňovat požadavky normy IEC 60601-1-1.
Jakákoli osoba připojující tiskárnu nebo PC k datovému výstupnímu
portu konfiguruje lékařský systém a je tudíž zodpovědná za kompatibilitu
systému s požadavky normy IEC 60601-1-1 na systémy a s požadavky
normy IEC 60601-1-2 na elektromagnetickou kompatibilitu.
1 — Konektor datového portu
Návod k obsluze přístroje N-560
57
Tisk
1. Sériovou tiskárnu připojte ke konektoru datového portu (1)
oxymetru N-560.
2. Zapněte tiskárnu.
3. Připojte oxymetr N-560 k zásuvce střídavého napájení.
4. Zapněte oxymetr N-560.
Tiskárna začne tiskout data v reálném čase, popř. počítač začne
zobrazovat data v reálném čase; v obou případech rychlostí jeden řádek za
2 sekundy.
Obrázek 4: Tisk dat v reálném čase
58
Tisk
Tisk dat Trend
Formát dat, zobrazených při požadavku na tisk dat Trend, je stejný jako u
dat v reálném čase. Jediný rozdíl je ten, že v horním řádku se místo čísla
verifikace softwaru „CRC: XXXX“ zobrazuje údaj „TREND“ a chybí
sloupec „Status“.
Měřené hodnoty se zobrazují ve 4sekundových intervalech. Hodnoty na
jednotlivých řádcích jsou průměrem za 4sekundový interval.
Na konci výtisku je indikační řádek úspěšného přenosu „Output
Complete“ (výstup úplný). Chybí-li řádek „Output Complete“, existuje
riziko, že bylo detekováno porušení dat a data by měla být ignorována.
Obrázek 5: Tisk dat Trend
Po zahájení tisku dat Trend se musí oxymetr N-560 vypnout a potom opět
zapnout předtím, než může začít nový tisk dat Trend.
Návod k obsluze přístroje N-560
59
Tisk
Záhlaví sloupců
Záhlaví sloupců se tisknou nebo zobrazí pro každých 25 řádků nebo v
případě, že se hodnoty v záhlaví sloupce změní.
Zdroj dat
Data ve výše uvedeném zvýrazněném poli reprezentují modelové číslo
oxymetru N-560, v tomto případě N-560.
Zařízení / číslo revidované verze softwaru
V následujících datových polích je uživatel informován o verzi softwaru
(1.00.00) a verifikačním čísle softwaru (CRC: XXXX). Žádné z těchto
čísel by se během normálního provozu nemělo měnit. Tato čísla se mohou
změnit, pokud je proveden upgrade softwaru v rámci servisu N-560.
60
Tisk
Limity alarmu
Poslední datové pole v horním řádku indikuje horní a dolní limity alarmu
%SpO2 a tepové frekvence (PR) a také nastavení alarmu SatSeconds
(OFF). Možnosti nastavení SatSeconds jsou OFF, 10, 25, 50 nebo 100,
podle nastavení alarmu SatSeconds. Ve výše uvedeném příkladu je dolní
limit alarmu SpO2 85 % a horní limit alarmu je 100 %. Limity alarmu
tepové frekvence jsou 40 až 170 tepů/min. Limit alarmu SatSeconds je
nastaven na OFF.
Režim oxymetru N-560
Režim oxymetru N-560 je ADULT (dospělý).
Záhlaví datových sloupců
Skutečná záhlaví sloupců jsou ve třetím řádku záhlaví. Pacientská data,
uvedená v tabulce zleva doprava, jsou tato: čas pořízení údaje v řádku,
aktuální naměřená hodnota %SpO2, aktuální hodnota tepové frekvence
v tepech za minutu (bpm), aktuální amplituda tepu (PA) a provozní stav
oxymetru N-560.
Návod k obsluze přístroje N-560
61
Tisk
TIME (čas)
Sloupec TIME (čas) přestavuje reálný čas N-560. Nastavení hodin
reálného času oxymetru N-560 viz servisní příručka pro N-560.
Pacientská data
Na výše uvedeném displeji jsou zvýrazněna pacientská data. Hodnoty
parametrů se zobrazují přímo pod záhlavím jednotlivých parametrů.
V tomto příkladu je hodnota %SpO2 100 a tepová frekvence je 190 tepů
za minutu. Hvězdička značí, že parametr je mimo nastavené limity. Pokud
nejsou pro některý parametr k dispozici žádná data, zobrazí se tři
pomlčky (- - -).
PA představuje amplitudu tepu. Toto číslo může být od 0 do 254. Pro tuto
hodnotu nejsou žádné parametry alarmu. Lze ji použít jako součást
informací o trendu, a sice jako indikaci změny tepového objemu, relativní
síly tepu nebo cirkulace.
Provozní stav
Sloupce Status (stav) indikuje alarmové stavy a provozní stav oxymetru
N-560. V tomto případě údaj PH (vysoký tep) znamená, že byl překročen
62
Tisk
horní limit alarmu tepové frekvence. Stavové kódy jsou uvedeny níže. Ve
sloupci Status se mohou zobrazit maximálně čtyři kódy najednou.
Kód
Význam
AO
Alarm Off (vypnutý alarm)
AS
Alarm Silence (ztišení alarmu)
LB
Low Battery (slabá baterie)
LM
Loss of Pulse w/Interference
(ztráta tepu s rušením)
LP
Loss of Pulse (ztráta tepu)
MO
Interference Detected
(detekováno rušení)
PH
Pulse Rate Upper Limit Alarm
(alarm horního limitu tepové
frekvence)
PL
Pulse Rate Lower Limit Alarm
(alarm dolního limitu tepové
frekvence)
PS
Pulse Search (hledání tepu)
SH
Saturation Upper Limit Alarm
(alarm horního limitu saturace)
SL
Saturation Lower Limit Alarm
(alarm dolního limitu saturace)
SD
Sensor Disconnect (senzor
odpojen)
SO
Sensor Off (senzor vypnut)
Poznámka: Stav „senzor odpojen“ a „senzor vypnut“ způsobí také
zobrazení tří pomlček (- - -) v sekci pacientských dat výtisku.
Návod k obsluze přístroje N-560
63
Tisk
64
Senzory a příslušenství
Senzory a příslušenství
Výběr senzoru
VAROVÁNÍ: Před použitím si důkladně prostudujte návod k použití
senzoru včetně všech varování, upozornění a pokynů.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte poškozený senzor nebo kabel pulzního
oxymetru. Nepoužívejte senzor, jehož optické komponenty jsou odkryté.
VAROVÁNÍ: S oxymetrem N-560 používejte výhradně senzory Nellcor
a kabely Nellcor pro pulzní oxymetrii. Jiné senzory nebo kabely pro
pulzní oxymetrii mohou způsobit nesprávnou funkci oxymetru N-560.
VAROVÁNÍ: K prodloužení dostupné délky senzoru používejte
pouze jeden kabel pro pulzní oxymetrii. Použití více kabelů pro
pulzní oxymetrii může mít nepříznivý vliv na funkčnost zařízení.
K portu senzoru nepřipojujte žádný kabel, který je určen pro
počítače.
VAROVÁNÍ: Naměřené hodnoty pulzního oxymetru a signál tepu
mohou být ovlivněny některými okolními provozními podmínkami,
nesprávným použitím senzoru a některými stavy pacienta.
VAROVÁNÍ: Při nesprávné aplikaci nebo délce použití senzoru SpO2
může dojít k poškození tkáně. Prohlédněte místo aplikace senzoru
podle pokynů v návodu k použití senzoru.
Návod k obsluze přístroje N-560
65
Senzory a příslušenství
VAROVÁNÍ: Senzor neponořujte ani nenamáčejte do kapalin.
Při volbě senzoru vezměte v úvahu hmotnost pacienta, stupeň aktivity,
míru perfuze, dostupnost místa pro aplikaci senzoru, nutnost sterility a
předpokládané trvání monitoringu. Další informace obsahuje Tabulka 2;
poskytne vám je také místní zástupce společnosti Nellcor.
Kompletní a aktuální výčet všech senzorů použitelných s oxymetrem
N-560 naleznete v tabulce přesnosti čidel, kterou najdete na internetové
adrese:
http://www.mallinckrodt.com/respiratory/resp/Serv_Supp/ProductManuals.html
Sterilizaci senzoru provádějte podle pokynů v návodu k použití
příslušného senzoru.
Tabulka 2: Modely oxymetrických senzorů Nellcor a hmotnosti
pacienta
Senzor OXIMAX
66
Model
Hmotnost pacienta
> = větší než
< = menší než
Přilnavý senzor na čelo OXIMAX
MAX-FAST pro jednoho pacienta
MAXFAST
>10 kg
Nepřilnavý senzor OXIMAX Softcare
pro jednoho pacienta, určený pro
kojence
SC-PR
<1,5 kg
Nepřilnavý senzor OXIMAX Softcare
pro jednoho pacienta, pro
novorozence
SC-NEO
1,5 až 5 kg
Nepřilnavý senzor OXIMAX Softcare
pro jednoho pacienta, pro dospělé
SC-A
>40 kg
Přilnavý senzor OXIMAX pro jednoho
pacienta, pro dospělé
MAX-A
>30 kg
Přilnavý senzor OXIMAX pro jednoho
pacienta, pro dospělé, s delším
kabelem (91,44 cm)
MAX-AL
>30 kg
Přilnavý senzor OXIMAX pro jednoho
pacienta, pro novorozence/dospělé
MAX-N
<3 kg nebo
>40 kg
Senzory a příslušenství
Tabulka 2: Modely oxymetrických senzorů Nellcor a hmotnosti
pacienta (pokrač.)
Senzor OXIMAX
Model
Hmotnost pacienta
> = větší než
< = menší než
Přilnavý senzor OXIMAX pro jednoho
pacienta, pediatrický
MAX-P
10 až 50 kg
Přilnavý senzor OXIMAX pro jednoho
pacienta, kojenecký
MAX-I
3 až 20 kg
Přilnavý senzor OXIMAX pro jednoho
pacienta, pro dospělé, nazální
MAX-R
>50 kg
Nepřilnavý senzor OXIMAX OxiCliq®
pro jednoho pacienta, pro dospělé,
opakovaně použitelný kabel
OxiCliq A
>30 kg
Nepřilnavý senzor OXIMAX OxiCliq
pro jednoho pacienta, pro
novorozence/dospělé, opakovaně
použitelný kabel
OxiCliq N
<3 kg nebo
>40 kg
Nepřilnavý senzor OXIMAX OxiCliq
pro jednoho pacienta, pediatrický,
opakovaně použitelný kabel
OxiCliq P
10 až 50 kg
Nepřilnavý senzor OXIMAX OxiCliq
pro jednoho pacienta, kojenecký,
opakovaně použitelný kabel
OxiCliq I
3 až 20 kg
Senzor OXIMAX Durasensor® na prst,
opakovaně použitelný, pro dospělé
DS-100A
>40 kg
Senzor OXIMAX Oxiband®
opakovaně použitelný, pro
novorozence/dospělé
OXI-A/N
<3 kg nebo
>40 kg
Senzor OXIMAX Oxiband opakovaně
použitelný, pediatrický/kojenecký
OXI-P/I
3 kg až 40 kg
Senzor OXIMAX Dura-Y® více
aplikačních míst, opakovaně
použitelný
D-YS
>1 kg
D-YSE
>30 kg
D-YSPD
3 kg až 40 kg
K použití se senzorem Dura-Y:
Ušní svorka
(opakovaně použitelná, nesterilní)
Pediatrická svorka Pedi-CheckTM
(opakovaně použitelná, nesterilní)
Návod k obsluze přístroje N-560
67
Senzory a příslušenství
Testování biokompatibility
U senzorů Nellcor OxiMax byla testována slučitelnost se živými tkáněmi
podle normy ISO 10993-1 Biologické hodnocení prostředků zdravotnické
techniky, 1. část: Hodnocení a zkoušení. Senzory OxiMax prošly
doporučeným testováním slučitelnosti se živými tkáněmi a splňují
požadavky normy ISO 10993-1.
Doplňkové příslušenství
S oxymetrem N-560 se nabízí několik volitelných příslušenství.
Informace o těchto příslušenstvích získáte od pracovníků oddělení
technických služeb společnosti Nellcor (1 800 635 5267) nebo od
místního zástupce společnosti Nellcor.
•
Vizuální indikátor alarmu
•
Svěrka na stojan
Příslušenství oxymetru N-560 je uvedeno na internetové adrese:
http://www.mallinckrodt.com/respiratory/resp/Serv_Supp/Apartweb/main/
68
Senzory a příslušenství
Vizuální indikátor alarmu
K oxymetru N-560 se dodává volitelný vizuální indikátor alarmu.
Vizuální indikátor alarmu se instaluje na horní část oxymetru N-560
oboustrannou lepicí páskou. Vizuální indikátor alarmu se připojuje do
zadního panelu oxymetru N-560.
UPOZORNĚNÍ: Při připojování nebo odpojování vizuálního
indikátoru alarmu musí být oxymetr N-560 vypnutý.
1 — Vizuální indikátor alarmu
Návod k obsluze přístroje N-560
69
Senzory a příslušenství
Svěrka na stojan
K oxymetru N-560 se dodává volitelná svěrka na stojan. Svěrku na stojan
lze použít k připevnění oxymetru N-560 na stojan pro intravenózní
infuze. Svěrka na stojan se připevňuje na zadní panel oxymetru N-560.
Svìrka na
stojan
70
Požadavky na výkon
Požadavky na výkon
VAROVÁNÍ: Naměřené hodnoty pulzního oxymetru a signály tepu
mohou být ovlivněny některými okolními provozními podmínkami,
nesprávným použitím senzoru a některými stavy pacienta. Podrobné
bezpečnostní informace naleznete v příslušných kapitolách této
příručky.
Ověření funkčnosti
Funkčnost oxymetru N-560 se ověřuje postupy uvedenými v servisní
příručce k oxymetru N-560 v části Ověření výkonnosti. Tyto postupy
musí provést kvalifikovaný servisní technik před prvním použitím
oxymetru N-560 k lékařským účelům.
Aspekty funkčnosti oxymetru N-560
Některé stavy pacienta mohou měření oxymetrem N-560 ovlivnit
a způsobit ztrátu signálu tepu.
Mezi možné příčiny nepřesných měření patří:
•
nadměrný pohyb pacienta;
•
venózní pulzace;
•
přítomnost intravaskulárních barviv, například indokyaninové
zeleně nebo metylenové modři;
•
defibrilace.
Návod k obsluze přístroje N-560
71
Požadavky na výkon
Dysfunkční hemoglobiny
Dysfunkční hemoglobiny, jako například karboxyhemoglobin,
methemoglobin a sulphemoglobin, nejsou schopny přenášet kyslík.
Odečty hodnoty SpO2 se mohou zdát normální; pacient však může být
hypoxický, jelikož pro přenos kyslíku je k dispozici méně hemoglobinu.
Kromě pulzní oxymetrie doporučujeme provést další vyhodnocení.
Anémie
Anémie způsobuje snížený obsah arteriálního kyslíku. Ačkoli se odečty
hodnoty SpO2 mohou jevit normální, může být anemický pacient
hypoxický. Napravením anémie se může hladina kyslíku v tepnách
zlepšit. Pokud hladina hemoglobinu klesne pod 5 gm/dl, může se stát,
že pulzní oxymetr nezobrazí hodnotu SpO2.
Saturace
Oxymetr N-560 měří pouze úroveň saturace mezi 1 % a 100 %.
Tepové frekvence
Oxymetr N-560 měří pouze frekvenci tepu od 20 do 250 tepů za minutu.
Detekovaná tepová frekvence mimo rozsah 20 až 250 tepů za minutu se
zobrazuje jako nejbližší hodnota v rámci rozsahu.
72
Požadavky na výkon
Požadavky na funkčnost senzoru
VAROVÁNÍ: Naměřené hodnoty pulzního oxymetru a signál tepu
mohou být ovlivněny některými okolními podmínkami, nesprávným
použitím senzoru a některými stavy pacienta.
Mezi možné příčiny nepřesných měření patří:
•
•
•
•
nesprávná aplikace senzoru;
umístění senzoru na končetinu s tlakovou manžetou, arteriálním
katetrem nebo intravaskulární kanylou;
okolní osvětlení;
nadměrný pohyb pacienta.
Možné příčiny ztráty tepového signálu:
•
•
•
přílišné utažení senzoru;
manžeta pro měření krevního tlaku je napuštěna na končetině,
k níž je rovněž připojen senzor;
arteriální okluze v blízkosti senzoru.
Používejte výhradně senzory a kabely společnosti Nellcor.
VAROVÁNÍ: Použijete-li příslušenství, senzory a kabely, které
nebyly výslovně uvedeny, může dojít ke zvýšenému vyzařování
rušivých emisí nebo ke snížení odolnosti a k nepřesnému měření
pulzního oxymetru N-560.
Vyberte vhodný senzor, přiložte podle návodu a respektujte všechna
varování a upozornění uvedená v návodu k použití senzoru. Vyčistěte
místo aplikace a odstraňte z něj veškeré cizí látky, například lak na nehty.
Pravidelně kontrolujte, zda je senzor na těle pacienta stále správně
umístěn.
Návod k obsluze přístroje N-560
73
Požadavky na výkon
VAROVÁNÍ: Při nesprávné aplikaci nebo při nevhodné délce použití
senzoru SpO2 může dojít k poškození tkáně. Prohlédněte místo
aplikace senzoru podle pokynů v návodu k použití senzoru.
Silné okolní zdroje světla, například chirurgická světla (především
s xenonovými výbojkami), bilirubinové lampy, zářivky, infračervené
topné lampy a přímé sluneční světlo mohou ovlivnit účinnost senzoru
SpO2. Aby okolní osvětlení nerušilo monitorování, ujistěte se, že je
senzor správně aplikován, a překryjte stranu se senzorem tmavým
materiálem.
Upozornění:Pokud stranu se senzorem v místnostech s velmi jasným
osvětlením nepřekryjete tmavým materiálem, mohou být měření
nepřesná.
Pokud pohyby pacienta působí problémy, zkuste jeden či více
z následujících způsobů nápravy:
•
ověřte, zda je senzor správně a bezpečně aplikován;
•
přesuňte senzor na méně aktivní plochu;
•
použijte adhezivní senzor OXIMAX s lepším kontaktem s kůží
pacienta;
•
použijte nový senzor s čerstvou lepivou vrstvou;
•
je-li to možné, udržujte pacienta v klidu.
Pokud je funkčnost ovlivněna nedostatečnou perfuzí, zvažte možnost
použití senzoru OXIMAX MAX-R v oblasti r. septi nasi a. ethmoidalis
anterior, která je (nepřímou) větví a. carotis interna. S tímto senzorem lze
měřit i v případě relativně špatné periferní perfuze.
74
Nabídka pro obsluhu
Nabídka pro obsluhu
Tato nabídka pro obsluhu poskytuje orientační přehled funkcí oxymetru
N-560. Funkce znázorněné tučně jsou výchozím nastavením.
Tabulka 3: Nabídka pro obsluhu
Nabídka
Podnabídka
1
-
Tisk Trend (pouze
tabulka trendu N-560)
Tisk dat Trend na
straně 59
2
-
Trend – mazání
Vymazání informací o
trendu na straně 43
3
-
Jazyk angličtina
-
4
-
Přenosová rychlost:
Nastavení přenosové
rychlosti datového
portu na straně 40
-
24
2400 baudů
-
-
96
9600 baudů
-
-
192
19200 baudů
-
5
-
Protokol datového
portu:
Nastavení protokolu
datového portu na
straně 42
-
1
ASCII
-
-
2
Komunikace s
externím zařízením.
Pokyny k rozhraní
najdete v příručkách k
externím zařízením.
Návod k obsluze přístroje N-560
Funkce
Referenční odstavec
75
Nabídka pro obsluhu
76
Odstraňování potíží
Odstraňování potíží
VAROVÁNÍ: Pokud si s přesností měření nejste jisti, zkontrolujte
vitální známky pacienta jinou metodou a ověřte správnou funkci
oxymetru N-560.
VAROVÁNÍ: Kryt smí odstraňovat pouze kvalifikovaný technik.
Uvnitř nejsou žádné díly, které by uživatel mohl sám vyměnit nebo
opravit.
UPOZORNĚNÍ: Oxymetr N-560, jeho příslušenství, konektory,
přepínače a otvory v plášti chraňte před vlhkem a tekutinami.
Chybové kódy
Pokud oxymetr N-560 zjistí chybový stav, na displeji se může zobrazit
“EEE” a chybový kód.
Pokud se zobrazí chybový kód, vypněte oxymetr N-560 na 10 sekund a
potom jej znovu zapněte. Pokud se chyba opakuje, postupujte podle
pokynů, které uvádí Tabulka 4. Pokud nápravné opatření neodstraní
chybový stav, kontaktujte servisního technika. Pokud Tabulka 4
neobsahuje daný chybový kód, kontaktujte servisního technika.
Návod k obsluze přístroje N-560
77
Odstraňování potíží
Když oxymetr N-560 detekuje připojený vadný senzor, zobrazí chybový
kód „Sen Err“. Senzor je třeba vyměnit a oxymetr N-560 se musí vypnout
a znovu zapnout.
Tabulka 4: Chybové kódy
Chybový
kód
78
Činnost
513
1 — Nabijte baterii.
2 — Kontaktujte servisního
technika.
514
1 — Restartujte oxymetr N-560.
2 — Kontaktujte servisního
technika.
525
1 — Restartujte oxymetr N-560.
2 — Kontaktujte servisního
technika.
526
1 — Restartujte oxymetr N-560.
2 — Kontaktujte servisního
technika.
528
1 — Restartujte oxymetr N-560.
2 — Kontaktujte servisního
technika.
Odstraňování potíží
Nápravné opatření
Pokud se při použití oxymetru N-560 vyskytne problém, který nedokážete
odstranit, obraťte se na technické služby společnosti Nellcor nebo
místního zástupce společnosti Nellcor. Servisní příručka k oxymetru
N-560, která je určená pro kvalifikované techniky, poskytuje další
informace o odstraňování potíží.
Následuje seznam možných potíží a jejich doporučená řešení.
1. Zařízení nereaguje na stisknutí tlačítka Zapnutí a vypnutí.
•
Pokud je oxymetr N-560 napájen střídavým napájením, může být
spálená pojistka. Pro kontrolu kontaktujte servisního technika
a v případě potřeby vyměňte pojistku.
•
Je-li oxymetr N-560 napájen z baterie, může být zapotřebí
vyměnit pojistku baterie, popřípadě může být baterie vybitá nebo
chybějící. Vyměňte baterii nebo kontaktujte servisního
pracovníka a požádejte o výměnu baterie nebo pojistky baterie,
podle potřeby.
2. Během samočinného testu po zapnutí se na displeji nerozsvítí
některé segmenty nebo indikátory.
•
Přestaňte oxymetr N-560 používat a obraťte se na
kvalifikovaného technika nebo místního zástupce společnosti
Nellcor.
3. Oxymetr N-560 nevydá zvukovou signalizaci indikující úspěšné
dokončení samočinného testu po zapnutí (POST).
Návod k obsluze přístroje N-560
79
Odstraňování potíží
4. Indikátor hledání tepu svítí déle než 10 sekund v době, kdy je
senzor připojen k pacientovi.
•
Podívejte se do pokynů k použití senzoru a zkontrolujte, zda
používáte vhodný senzor a zda je správně aplikován. Zkontrolujte
spojení senzoru a jeho kabelu. Vyzkoušejte senzor na jiné osobě.
Vyzkoušejte jiný senzor nebo kabel senzoru.
•
Perfuze může být pro sledování tepu oxymetrem N-560 příliš
nízká. Zkontrolujte pacienta. Vyzkoušejte oxymetr N-560 na jiné
osobě. Změňte místo aplikace senzoru. Vyzkoušejte jiný typ
senzoru.
•
Při sledování tepu může oxymetru N-560 bránit rušení. Ověřte,
zda je senzor OXIMAX správně a bezpečně aplikován; v případě
potřeby jej přesuňte. Aplikujte senzor OXIMAX na jiné místo.
Použijte typ senzoru OXIMAX, který má lepší kontakt s kůží
pacienta, například přilnavý senzor OXIMAX.
•
Při sledování tepu může oxymetru N-560 bránit
elektromagnetické rušení. Odstraňte zdroj rušení (např. izolujte
zdroj elektromagnetického pole nebo stabilizujte místo aplikace
senzoru). Viz upozornění, odstavec EMI (Electro-magnetic
Interference – elektromagnetické rušení), strana 82.
•
Senzor je uchycen příliš těsně, okolní světlo je příliš silné nebo je
senzor uchycen na končetině s tlakovou manžetou, arteriálním
katetrem nebo intravaskulární kanylou. Podle potřeby senzor
přemístěte.
5. Po úspěšně provedeném měření se rozsvítí indikátor Hledání
tepu.
80
•
Zkontrolujte pacienta.
•
Perfuze může být pro sledování tepu oxymetrem N-560 příliš
nízká. Vyzkoušejte oxymetr N-560 na jiné osobě. Změňte místo
aplikace senzoru. Vyzkoušejte jiný typ senzoru. Viz Požadavky
na funkčnost senzoru na straně 73.
Odstraňování potíží
•
Při sledování tepu může oxymetru N-560 bránit rušení. Ověřte,
zda je senzor OXIMAX správně a bezpečně aplikován; v případě
potřeby jej přesuňte. Aplikujte senzor OXIMAX na jiné místo.
Použijte typ senzoru OXIMAX, který má lepší kontakt s kůží
pacienta, například přilnavý senzor OXIMAX.
•
Při sledování tepu může oxymetru N-560 bránit
elektromagnetické rušení. Odstraňte zdroj rušení (např. izolujte
zdroj elektromagnetického pole nebo stabilizujte místo aplikace
senzoru). Viz upozornění, odstavec EMI (Electro-magnetic
Interference – elektromagnetické rušení), strana 82.
•
Senzor OXIMAX je uchycen příliš těsně, okolní světlo je příliš silné
nebo je senzor OXIMAX uchycen na končetině s tlakovou
manžetou, arteriálním katetrem nebo intravaskulární kanylou.
Podle potřeby senzor přemístěte.
6. Na displeji se zobrazí písmena EEE následovaná číslem.
•
Jedná se o chybový kód. Pro potvrzení stisknutím tlačítka
Zapnutí a vypnutí vypněte oxymetr N-560 a pak jej stejným
tlačítkem znovu zapněte. Pokud se na displeji chybový kód
zobrazí znovu, poznamenejte si číslo a sdělte je kvalifikovanému
servisnímu pracovníkovi nebo místnímu zástupci společnosti
Nellcor.
•
Chybový kód „EEE 513“ se zobrazí, pokud je baterie vybitá na
kriticky nízkou úroveň. Vypněte oxymetr N-560, nechejte baterii
asi 10 minut nabíjet a pak oxymetr N-560 opět zapněte. Pokud se
chybový kód objeví znovu, vypněte oxymetr N-560 a nechejte jej
dále nabíjet. Pokud se oxymetr N-560 nabíjí déle než 30 minut a
chybový kód se stále zobrazuje, kontaktujte servisního
pracovníka.
Úplný seznam chybových kódů viz servisní příručka pro N-560.
Návod k obsluze přístroje N-560
81
Odstraňování potíží
EMI (Electro-magnetic Interference – elektromagnetické rušení)
UPOZORNĚNÍ: Na základě testů bylo zjištěno, že toto zařízení
vyhovuje limitům stanoveným pro lékařská zařízení normou
IEC 60601-1-2, EN60601-1-2 a požadavkům směrnice pro lékařská
zařízení 93/42/EEC. Tyto limity byly stanoveny tak, aby byla
zajištěna přijatelná míra ochrany proti škodlivým účinkům běžných
lékařských přístrojů.
Vzhledem k nadměrnému používání vysokofrekvenčních vysílačů a
jiných zdrojů elektrického rušení v oblasti zdravotní péče (například
elektrochirurgických jednotek, mobilních telefonů, osobních vysílaček,
elektrických spotřebičů a televizorů s vysokým rozlišením) se může stát,
že vysoké úrovně takového rušení (kvůli blízkosti nebo síle zdroje)
způsobí rušení provozu tohoto zařízení.
Oxymetr N-560 je určen k použití v prostředí, ve kterém může dojít k rušení
měření tepu elektromagnetickými vlivy. Během tohoto rušení se oxymetr
N-560 může jevit jako nesprávně fungující nebo nepřesný.
Rušení mohou signalizovat chybné naměřené hodnoty, přerušení provozu
nebo jiné znaky nesprávné funkce. Pokud k tomu dojde, je třeba
zkontrolovat místo provozu tohoto zařízení, určit zdroj rušení a provést
následující opatření k odstranění zdroje rušení:
•
vypínejte a zapínejte v blízkosti umístěná zařízení a lokalizujte
rušící zařízení;
•
změňte směr nebo polohu rušícího zařízení;
•
zvyšte vzdálenost mezi rušícím zařízením a touto jednotkou.
Oxymetr N-560 generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční
energii, a pokud není instalován a používán v souladu s těmito pokyny,
může způsobit škodlivé rušení jiných zařízení v nejbližším okolí.
Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na technické služby společnosti
Nellcor (1 800 635 5267) nebo na místního zástupce společnosti Nellcor.
82
Odstraňování potíží
Získání technické pomoci
Chcete-li získat technické informace a pomoc či objednat díly nebo
servisní příručku, obraťte se na technické služby společnosti Nellcor
(1 800 635 5267) nebo na místního zástupce společnosti Nellcor. Servisní
příručka obsahuje blokové diagramy a seznam dílů, který potřebuje
kvalifikovaný servisní technik při opravě oxymetru N-560.
Pokud se obrátíte na technické služby společnosti Nellcor
(1 800 635 5267) nebo na místního zástupce společnosti Nellcor, můžete
být požádáni o poskytnutí čísla verze softwaru oxymetru N-560.
Verze softwaru se na displeji oxymetru N-560 zobrazí po každém úspěšně
provedeném samočinném testu při spuštění. Toto číslo si poznamenejte
a při kontaktování zástupce technické pomoci jej mějte k dispozici.
Nejnovější revidované vydání této příručky a servisní příručky je
k dispozici na internetové adrese:
http://www.mallinckrodt.com/respiratory/resp/Serv_Supp/ProductManuals.html
Návod k obsluze přístroje N-560
83
Odstraňování potíží
84
Údržba
Údržba
UPOZORNĚNÍ: Dodržujte místní předpisy a pokyny k recyklaci, které
se vztahují na likvidaci nebo recyklaci komponent a příslušenství tohoto
zařízení.
Vrácení oxymetru N-560
Pokyny pro přepravu a informaci o čísle RGA (autorizačním čísle
vráceného zboží) získáte od pracovníků oddělení technických služeb
společnosti Nellcor (1 800 635 5267) nebo od místního zástupce
společnosti Nellcor. Pokud vám pracovníci oddělení technických služeb
společnosti Nellcor nesdělí jiné pokyny, není nutno s oxymetrem N-560
vracet senzor ani jiné příslušenství. Zabalte oxymetr N-5640 do
originálního obalu, v němž byl dodán. Pokud původní obal nemáte,
použijte vhodnou krabici a vhodný balicí materiál, který by přístroj při
přepravě ochránil.
K vrácení oxymetru N-560 použijte jakýkoli způsob přepravy, při němž
obdržíte doklad o dodání.
Servis
VAROVÁNÍ: Kryt smí odstraňovat pouze kvalifikovaný technik.
Uvnitř nejsou žádné díly, které by uživatel mohl sám vyměnit nebo
opravit.
Oxymetr N-560 nevyžaduje žádný pravidelný servis ani kalibraci, kromě
výměny baterie nejméně jednou za 24 měsíců. Postup výměny baterie viz
servisní příručka pro N-560.
Budete-li potřebovat servis, obraťte se na kvalifikovaného servisního
technika nebo na místního zástupce společnosti Nellcor.
Návod k obsluze přístroje N-560
85
Údržba
Pravidelné bezpečnostní kontroly
Doporučujeme každých 24 měsíců provádět tyto kontroly:
•
zkontrolujte, zda není zařízení funkčně či mechanicky
poškozeno;
•
zkontrolujte čitelnost výstražných štítků.
Čištění
UPOZORNĚNÍ: Oxymetr N-560, jeho příslušenství, konektory,
přepínače a otvory v plášti chraňte před vlhkem a tekutinami.
Při čištění a dezinfekci povrchu oxymetru N-560 postupujte podle
předpisů daného zdravotnického zařízení, nebo:
•
Povrch oxymetru N-560 lze vyčistit lehkým otřením jemnou
látkou navlhčenou běžně dostupným neabrazivním čisticím
prostředkem nebo 70% roztokem alkoholu ve vodě.
•
Dezinfekce oxymetru N-560 se provádí jemnou látkou
napuštěnou roztokem 10% chlornanového bělidla a vody
z vodovodu.
Před čištěním senzoru SpO2 si přečtěte návod k použití přiložený
k senzoru. Každý typ senzoru má specifické instrukce k čištění.
86
Technické informace
Te c h n i c k é i n f o r m a c e
Popis alarmů
Oxymetr N-560 má tři úrovně zvukových alarmů.
1. Alarm s vysokou prioritou: Vysoký rychle pípající tón indikuje ztrátu
tepu bez pohybu pacienta.
2. Alarm se střední prioritou: Středně vysoký středně rychle pípající tón
indikuje porušení limitu SpO2 nebo limitu tepové frekvence.
Během alarmu se střední prioritou se barva zeleného displeje změní
na červenou a bliká ten parametr pacienta, jehož limit je překročen
(%SpO2 nebo tepová frekvence). Jedná-li se o alarm SatSeconds,
bude blikat indikátor SatSeconds (hodiny).
3. Alarm s nízkou prioritou: Nízký pomalu pípající tón indikuje
odpojení senzoru, slabou baterii nebo poruchu oxymetru N-560.
Během alarmu slabé baterie se rozsvítí indikátor Slabá baterie a
okamžitě zazní zvuková signalizace, a to i v případě, že jsou alarmy
ztišeny nebo nastaveny na OFF.
Návod k obsluze přístroje N-560
87
Technické informace
Výchozí nastavení od výrobce
Oxymetr N-560 je dodáván s výchozím nastavením od výrobce. Výchozí
nastavení může upravit servisní pracovník podle popisu v servisní
příručce k oxymetru N-560.
Tabulka 5: Výchozí nastavení od výrobce
Parametr
88
Výchozí
nastavení od
výrobce
Rozsah
Horní limit alarmu
%SpO2
Dolní limit alarmu
plus 1 až 100 %
100 %
Dolní limit alarmu
%SpO2
20 % až horní limit
alarmu mínus 1
85 %
Horní limit alarmu pro
tepovou frekvenci
Dolní limit alarmu
plus 1 až 250 bpm
170 bpm
Dolní limit alarmu pro
tepovou frekvenci
30 bpm až horní limit
alarmu mínus 1
40 bpm
Připomenutí ztišení
alarmů
Zapnuto nebo
vypnuto
Zapnuto
Doba trvání dočasného
vypnutí alarmů
Off, 30, 60, 90 a
120 sekund
60 sekund
Omezení ztišení
alarmu
•
Zvuková
připomínka
Zvuková
připomínka
•
Bez zvukové
připomínky
•
Nepovolit vypnutí
alarmů
Volič zvuku alarmu
1, 2, 3
1
Hlasitost alarmu
1 až 10
4
Přenosová rychlost
datového portu
2400, 9600, 19200
19200
Technické informace
Tabulka 5: Výchozí nastavení od výrobce (pokrač.)
Parametr
Rozsah
Výchozí
nastavení od
výrobce
Protokol datového
portu
1, 2
1 (ASCII)
Zobrazení
0, 1
0 (zapnuto)
Režim trendu senzoru
0, 1, 2
0 (událost
SpO2)
Jazyk
angličtina
angličtina
Hlasitost zvukového
signálu tepu
0 až 10
4
Priorita přivolání
sestry RS-232
V klidu vysoká, v
klidu nízká
V klidu nízká
SatSeconds
Off, 10, 25, 50 a
100 sekund.
Vypnuto
Ztišení alarmů
0, 1
1 (vypnuto)
Zobrazení SatSeconds
Pokud funkce SatSeconds oxymetru N-560 detekuje hodnotu SpO2 mimo
limit alarmu, LED indikátoru SatSeconds se začnou rozsvěcovat v pořadí
po směru hodinových ručiček. Jakmile se hodnota SpO2 dostane do
rozmezí nastavených limitů, LED indikátoru SatSeconds začnou zhasínat
v pořadí proti směru hodinových ručiček.
Když se rozsvítí všechny LED indikátoru SatSecond, znamená to, že bylo
dosaženo nastavení parametru SatSeconds a zazní zvukový signál a
indikátor SatSeconds začne blikat. Stejně jako u běžného alarmu je
možno zvukový alarm ztišit stisknutím tlačítka Ztišení alarmu.
Poznámka: Je-li funkce SatSeconds nastavena jinak než na OFF (vypnuto),
rozsvítí se nad indikátorem SatSeconds zelená LED. Zelená
LED znamená, že byla aktivována funkce SatSeconds.
Návod k obsluze přístroje N-560
89
Technické informace
Popis funkce SatSeconds
Tradiční správa alarmů používá k monitorování kyslíkové saturace
nastavení horního a dolního limitu alarmu. Jakmile je během
monitorování překročen limit alarmu jedním procentním bodem,
okamžitě se rozezní zvuková signalizace. Když hladina %SpO2 kolísá v
blízkosti limitu alarmu, alarm se rozezní při každém překročení limitu.
Takové časté alarmy mohou být rozptylující.
Oxymetr N-560 používá správu alarmů SatSeconds společnosti Nellcor. U
techniky SatSeconds je nastaven horní a dolní limitu alarmu stejně jako u
tradiční správy alarmů. Lékař však také nastaví limit funkce SatSeconds,
který umožňuje monitorování %SpO2 pod zvoleným dolním limitem
alarmu a nad zvolením horním limitem alarmu po určitou dobu předtím,
než se rozezní zvuková signalizace alarmu.
Limit SatSeconds kontroluje dobu, po kterou může úroveň %SpO2
překročit limit alarmu předtím, než se rozezní zvuková signalizace.
Metoda výpočtu je následující:
Počet procentních bodů, o které %SpO2 překročí limit alarmu, se
vynásobí počtem sekund, kdy %SpO2 zůstane mimo tento limit. To lze
stanovit jako rovnici:
body x sekundy = SatSeconds
kde:
body = procentní body SpO2 mimo limit
sekundy = počet sekund, kdy je SpO2 s tímto procentním
bodem mimo limit
Níže je popsána a ilustrována doba odezvy alarmu za předpokladu, že
limit SatSeconds je nastaven na 50 a dolní limit alarmu je nastaven na 90.
V tomto příkladu úroveň %SpO2 poklesne na 88 (2 body) a zůstává zde
po dobu 2 sekund (2 body x 2 sekundy = 4). Hodnota %SpO2 pak na 3
90
Technické informace
sekundy poklesne na 86 a potom na 9 sekund na 84. Výsledné hodnoty
SatSeconds jsou:
%SpO2
Sekundy
SatSeconds
2
x
2
=
4
4
x
3
=
12
6
x
6
=
36
=
52
Celkem SatSeconds
Přibližně po 10,9 sekundy se rozezní alarm SatSeconds, protože byla
překročena hodnota 50 SatSeconds. Viz šipka (↑), Obrázek 6.
SatSeconds
50 sekund;
alarmový
bod
SEKUNDY
Obrázek 6: Odezva alarmu u funkce SatSeconds
Hladina saturace může v průběhu několika sekund spíše kolísat než
zůstávat stabilní. Často se stává, že hladina %SpO2 kolísá kolem limitu
alarmu, a přitom několikrát vstoupí do rozsahu mimo alarm.
Návod k obsluze přístroje N-560
91
Technické informace
Během takového kolísání integruje oxymetr N-560 počet bodů %SpO2,
jak kladných, tak záporných, dokud není překročen limit SatSeconds
(nastavení SatSeconds), nebo dokud se hladina %SpO2 trvale nevrátí do
normálního rozsahu.
Bezpečnostní síť SatSeconds
Bezpečnostní síť SatSeconds je pro pacienty, u nichž je hladina saturace
často nižší než limit, ale nezůstává tak dostatečně dlouho na to, aby bylo
dosaženo limitu SatSeconds. Pokud během 60 sekund dojde ke 3 nebo
více překročením limitu, alarm se rozezní i přesto, že nebylo dosaženo
limitu SatSeconds.
92
Princip funkce
Princip funkce
Přehled oxymetrie
Oxymetr N-560 používá pulzní oxymetrii pro měření funkčního
okysličení krve. Pro funkci pulzního oxymetru je nutné aplikovat senzor
na pulzující arteriolární řečiště, například na prstu ruky či nohy. Senzor
obsahuje duální světelný zdroj a fotodetektor.
Kosti, tkáň, pigmentace a cévy žilního typu obvykle absorbují konstantní
množství světla. Arteriolární řečiště normálně pulzuje a během pulzace
absorbuje různá množství světla. Poměr absorbovaného světla se převede
na měření funkční saturace kyslíkem (SpO2).
Jelikož měření SpO2 závisí na světle ze senzoru, může nadměrné okolní
osvětlení s tímto měřením interferovat.
V této příručce najdete specifické informace o rušivých podmínkách,
aplikacích senzoru a stavech pacienta.
Pulzní oxymetrie je založena na dvou principech: oxyhemoglobin a
deoxyhemoglobin mají rozdílnou absorpci červeného a infračerveného
světla (spektrofotometrie) a objem arteriální krve ve tkáních (a tím
absorbce světla touto krví) se mění během pulzace (plethysmografie).
Pulzní oxymetr stanovuje hodnotu SpO2 na základě průchodu červeného
a infračerveného světla do arteriolárního řečiště a měření změn v absorpci
světla během pulzačního cyklu. Nízkonapěťové diody vyzařující červené
a infračervené světlo (LED) v senzoru oxymetru slouží jako světelné
zdroje; fotodioda funguje jako fotodetektor.
Návod k obsluze přístroje N-560
93
Princip funkce
Jelikož oxyhemoglobin a deoxyhemoglobin absorbují světlo odlišně,
množství absorbovaného červeného a infračerveného světla krví souvisí
se saturací hemoglobinu kyslíkem. K identifikaci saturace arteriálního
hemoglobinu kyslíkem používá oxymetr N-560 pulzační rytmus
arteriálního průtoku. Během systoly vstupuje do cévního řečiště nový
pulz arteriální krve a objem krve a absorpce světla se zvyšuje. Během
diastoly dosahují objem krve a absorpce světla nejnižšího bodu. Oxymetr
N-560 vyvozuje měření SpO2 z rozdílu mezi maximální a minimální
absorpcí (měření při systole a diastole). Tím se zaměřuje na absorpci
světla pulzující arteriální krví a eliminuje vlivy nepulzujících absorpčních
složek, například měkké tkáně, kosti a venózní krve.
Algoritmus OXIMAX obsahuje různé matice. Některé slouží k vyhodnocení
závažnosti stavů zjištěných oxymetrem N-560 pomocí hodnot SpO2
a tepové frekvence pacienta. V závislosti na maticích nebo jejich
kombinaci se na čelním panelu oxymetru N-560 aktivují LED indikátory.
Za obtížnějších podmínek měření, způsobených nízkou perfuzí,
interferencí, vnějšími rušivými vlivy (např. okolním světlem) nebo
kombinací těchto stavů, algoritmus OXIMAX automaticky prodlužuje dobu
potřebnou k měření SpO2 a tepové frekvence podle konkrétních
podmínek měření. Při normálních podmínkách měření v režimu normální
odezvy je průměrná doba šest až sedm sekund. Pokud výsledná doba k
výpočtu dynamického průměru přesáhne 20 sekund, rozsvítí se trvale se
indikátor Hledání tepu a hodnoty SpO2 a tepové frekvence se budou
každou sekundu aktualizovat. Pokud se podmínky dále zkomplikují, doba
sběru dat se bude prodlužovat. Pokud výsledný čas výpočtu dynamického
průměru přesáhne 40 sekund, indikátor Hledání tepu začne blikat a na
displeji SpO2 a tepové frekvence budou blikat nuly indikující ztrátu tepu.
94
Princip funkce
Automatická kalibrace
Jelikož absorpce světla u hemoglobinu závisí na vlnové délce a jelikož
střední vlnová délka diod LED se liší, musí oxymetr pro přesné měření
hodnoty SpO2 znát vlnovou délku červené diody LED senzoru.
Během monitorování software oxymetru N-560 vybere koeficient, který
odpovídá vlnové délce červené diody LED senzoru; tyto koeficienty jsou
poté použity k určení hodnoty SpO2.
Ke kompenzaci rozdílů tloušťky tkáně se rovněž automaticky upraví
světelná intenzita diod LED senzoru.
Funkční a frakční saturace
Oxymetr N-560 měří funkční saturaci – hodnotu okysličení hemoglobinu
vyjádřenou v procentech hemoglobinu, který dokáže transportovat kyslík.
Nedetekuje signifikantní množství dysfunkčního hemoglobinu, například
karboxyhemoglobinu nebo methemoglobinu. Oproti tomu hemoxymetry,
jako například IL482, měří frakční okysličení – tj. hodnotu okysličení
hemoglobinu vyjádřenou v procentech veškerého naměřeného
hemoglobinu, včetně měřených nefunkčních hemoglobinů. Pro porovnání
hodnot funkčního okysličení a hodnot z přístroje, který měří frakční
okysličení, musí být frakční hodnoty převedeny následujícím způsobem:
funkční saturace =
Návod k obsluze přístroje N-560
frakční saturace
x 100
100 - (% karboxyhemoglobin + % methemoglobin)
95
Princip funkce
Naměřená a vypočítaná saturace
Při výpočtu saturace z parciálního tlaku kyslíku v krvi (PO2) se může
vypočítaná hodnota lišit od hodnoty SpO2, naměřené pulzním
oxymetrem. K této situaci obvykle dochází proto, že vypočítaná saturace
nebyla odpovídajícím způsobem upravena z hlediska vlivů proměnných,
které pozměňují vztah mezi hodnotami PO2 a pH, teplotou, parciálním
tlakem oxidu uhličitého (PCO2), 2,3-DPG a fetálním hemoglobinem.
Viz Obrázek 7 na straně 96.
Saturace (%)
pH
teplota
PCO2
2,3-DPG
fetální Hb
pH
teplota
PCO2
2,3-DPG
Obrázek 7: Křivka disociace oxyhemoglobinu
96
Princip funkce
Testery funkce a simulátory pacienta
Některé typy komerčně dostupných stolních testerů funkce a simulátorů
pacienta je možno použít k ověření správné funkce senzorů pulzních
oxymetrů Nellcor, kabelů a monitorů. Konkrétní postupy podle použitého
typu testeru najdete v návodu k obsluze jednotlivých testovacích zařízení.
I když některé přístroje mohou být užitečné k ověření správné funkce
senzoru pulzního oxymetru, kabelů a monitoru, nejsou schopné
poskytnout data potřebná k řádnému vyhodnocení přesnosti systému
při měření SpO2. Úplné vyhodnocení přesnosti měření SpO2 vyžaduje
minimálně přizpůsobení se charakteristice vlnové délky senzoru a
reprodukování komplexní optické interakce senzoru a tkáně pacienta.
Známé stolní testery tyto funkce nemají k dispozici. Přesnost měření
SpO2 je možno vyhodnotit in vivo porovnáním hodnot naměřených
pulzním oxymetrem s hodnotami zjistitelnými měřením SaO2, získanými
ze simultánně odebíraných vzorků arteriální krve pomocí laboratorního
CO-oxymetru.
Pro předpokládané kalibrační křivky bylo navrženo mnoho testerů funkce
a simulátorů pacienta, které mohou být vhodné k použití s monitory
a/nebo senzory Nellcor. Ne všechna tato zařízení jsou však přizpůsobena
k použití s digitálním kalibračním systémem Nellcor OXIMAX . Zatímco
tento přístroj neovlivní použití simulátoru k ověření funkce systému,
zobrazené měření SpO2 se může lišit od nastavení testovacího zařízení.
U správně fungujícího monitoru bude tento rozdíl v rámci specifikací
testovacího zařízení reprodukovatelný v čase a mezi různými monitory.
Návod k obsluze přístroje N-560
97
Princip funkce
98
Specifikace
Specifikace
Funkce
Rozsah měření
SpO2
1 % až 100 %
Tepová frekvence
0 a 20 tepů za minutu (bpm) až 250 bpm
Rozsah perfuze
0,03 % až 20 %
Přesnost a tolerance rušení
Saturace
Dospělí pacienti1
70 až 100 % (± 2 číslice)
Novorozenci
70 až 100 % (± 3 číslice)
Nízká perfuze2
70 až 100 % (± 2 číslice)
Tepová frekvence
Dospělí pacienti a novorozenci1
20 až 250 bpm (± 3 číslice)
Nízká perfuze2
20 až 250 bpm (± 3 číslice)
1
Specifikace pro dospělé jsou uvedeny pro senzory OXIMAX MAX-A
a MAX-N plus N-560. Specifikace pro novorozence jsou uvedeny pro
senzory OXIMAX MAX-N plus N-560. Přesnost saturace se bude měnit
podle typu senzoru. Viz tabulku přesnosti senzorů. Tabulka přesnosti
senzorů je k dispozici na internetové adrese:
http://www.mallinckrodt.com/respiratory/resp/Serv_Supp/ProductManuals.html
2 Specifikace
se týkají výkonu oxymetru N-560. Přesnost měření
při nízké perfuzi (detekovaná amplituda modulace IR impulzu
<1,5 %) byla validována pomocí signálů dodaných simulátorem
pacienta. Hodnoty SpO2 a tepové frekvence se měnily v celém
rozsahu monitorování včetně stavu slabého signálu a byly
porovnány se známou skutečnou saturací a tepovou frekvencí
vstupních signálů.
Návod k obsluze přístroje N-560
99
Specifikace
Tabulka 6: Definice tónu
Zvukový indikátor
Připomenutí ztišení
alarmů
Potvrzení stisknutého
tlačítka
Alarm s vysokou
prioritou
Parametr
Hodnota
Úroveň hlasitosti
Neměnná
Výška (± 30 Hz)
784 Hz
Šířka impulzu (± 20 ms)
150 ms
Interval opakování
impulzu (± 20 ms)
(dvojitá dávka)
150 ms
Opakování
3
Úroveň hlasitosti
Neměnná
Výška (± 30 Hz)
784 Hz
Šířka impulzu (± 20 ms)
150 ms
Interval opakování
impulzu (± 20 ms)
(dvojitá dávka)
150 ms
Opakování
3
Úroveň hlasitosti
Nastavitelná
hlasitost alarmu
Výška (± 30 Hz)
932 Hz
Šířka impulzu (± 20 ms)
Nellcor = 255 ms
IAW IEC 606011-8 = 120 ms
IAW EN
475 = 150 ms
Interval opakování
impulzu (± 20 ms)
(dvojitá dávka)
Nellcor = 320 ms
IAW IEC 606011-8 = 6940 ms
IAW EN
475 = 7500 ms
Opakování
100
Trvale
Specifikace
Tabulka 6: Definice tónu (pokrač.)
Zvukový indikátor
Stisknutí neplatného
tlačítka
Alarm s nízkou
prioritou
Alarm se středně
vysokou prioritou
Parametr
Hodnota
Úroveň hlasitosti
Neměnná
Výška (± 30 Hz)
180 Hz
Šířka impulzu (± 20 ms)
70 ms
Interval opakování
impulzu (± 20 ms)
(dvojitá dávka)
Netýká se
Opakování
1
Úroveň hlasitosti
Nastavitelná
hlasitost alarmu
Výška (± 30 Hz)
500 Hz
Šířka impulzu (± 20 ms)
200 ms
Interval opakování
impulzu (± 20 ms)
(dvojitá dávka)
15000 ms
Opakování
Trvale
Úroveň hlasitosti
Nastavitelná
hlasitost alarmu
Výška (± 30 Hz)
752 Hz
Šířka impulzu (± 20 ms)
Nellcor = netýká
se
IAW IEC 606011-8 = 160 ms
IAW EN
475 = 200 ms
Interval opakování
impulzu (± 20 ms)
(dvojitá dávka)
Nellcor = netýká
se
IAW IEC 606011-8 = 7600 ms
IAW EN
475 =
20000 ms
Opakování
Návod k obsluze přístroje N-560
Trvale
101
Specifikace
Tabulka 6: Definice tónu (pokrač.)
Zvukový indikátor
Úspěšné provedení
testu POST
Zvukový signál tepu
Stisknutí platného
tlačítka
Nastavení hlasitosti
102
Parametr
Hodnota
Úroveň hlasitosti
Neměnná
Výška (± 30 Hz)
784 Hz
Šířka impulzu (± 20 ms)
1000 ms
Interval opakování
impulzu (± 20 ms)
(dvojitá dávka)
Netýká se
Opakování
1
Úroveň hlasitosti
Nastavitelná
Výška (± 30 Hz)
296 Hz až 662 Hz
(mění se podle
saturace)
Šířka impulzu (± 20 ms)
40 ms
Interval opakování
impulzu (ms ± 20 ms)
(dvojitá dávka)
Netýká se
Opakování
1
Úroveň hlasitosti
Neměnná
Výška (± 30 Hz)
784 Hz
Šířka impulzu (± 20 ms)
30 ms
Interval opakování
impulzu (± 20 ms)
(dvojitá dávka)
Netýká se
Opakování
1
Úroveň hlasitosti
Nastavitelná
hlasitost alarmu
Výška (± 30 Hz)
752 Hz
Šířka impulzu (± 20 ms)
Nekonečná
Interval opakování
impulzu (± 20 ms)
(dvojitá dávka)
Netýká se
Opakování
Netýká se
Specifikace
Požadavky na elektrické připojení
Přístroj
Požadavky na
napájení
100 až 240 Vstř, 25 až 39 VA, kompatibilní
s IEC 60601-1, odstavec 10.2.2
Pojistky
počet 2, 2 A, 250 V, pomalutavné, IEC
(5 x 20 mm)
Baterie
Plně nabitá baterie poskytuje nejméně osm hodin provozu bez alarmů
a bez sériového výstupu dat, při použití simulátoru tepu nastaveného
na 60 tepů za minutu, s vysokým osvětlením a nízkou modulací.
Typ
NiMH
Napětí
9,6 Vss; 3,8 Ah
Nabití
6 hodin
Skladovací
doba
2 měsíce u nové, plně nabité baterie Po 2 měsících
skladování se uvedená životnost baterie oxymetru
N-560 zkrátí o 50 %.
V souladu se
směrnicemi
91/157/EEC
Senzory
Elektrická/
optická
technická data
Návod k obsluze přístroje N-560
Senzory Nellcor pro pulzní oxymetrii obsahují
světelné diody (LED), které vyzařují světlo v červené
(cca 660 nm) a infračervené (cca 900 nm) části
spektra, s celkovým optickým výkonem méně než
15 mW. Tato informace o rozsahu vlnových délek
senzoru může být zvlášť užitečná klinickým lékařům
například při provádění fotodynamické terapie.
103
Specifikace
Podmínky provozního prostředí
Provoz
Teplota
10 °C až 45 °C
Nadmořská výška a
barometrický tlak
-390 m až 3012 m
70 kPa až 106 kPa
Relativní vlhkost
15-95 % bez kondenzace pro soulad s
normou IEC 60601-1, odstavec 44.5
Přeprava a uskladnění (mimo přepravní balení)
Teplota
-20 °C až 60 °C
Nadmořská výška a
barometrický tlak
-390 m až 5574 m
50 kPa až 106 kPa
Relativní vlhkost
15-95 % bez kondenzace v teplotním
rozsahu -20 °C až 60 °C
Přeprava a uskladnění (v přepravním balení)
Teplota
-20 °C až 70 °C
Nadmořská výška a
barometrický tlak
-390 m až 5574 m
50 kPa až 106 kPa
Relativní vlhkost
15-95 % nekondenzující
Tepelný rozptyl senzoru
Senzor
104
Rozptyl
OXIMAX MAX-N
52,5 mW
OXIMAX MAX-I
52,5 mW
OXIMAX MAX-P
52,5 mW
OXIMAX MAX-A
52,5 mW
Specifikace
Tepelný rozptyl senzoru
Senzor
Rozptyl
OXIMAX MAX-AL
52,5 mW
OXIMAX MAX-R
52,5 mW
OXIMAX Oxiband OXI-A/N
52,5 mW
OXIMAX Oxiband OXI-P/I
52,5 mW
OXIMAX Durasensor DS-100A
52,5 mW
OXIMAX OxiCliq P
52,5 mW
OXIMAX OxiCliq N
52,5 mW
OXIMAX OxiCliq I
52,5 mW
OXIMAX OxiCliq A
52,5 mW
OXIMAX Dura-Y D-YS
52,5 mW
OXIMAX MAX-FAST
52,5 mW
OXIMAX Softcare SC-PR
52,5 mW
OXIMAX Softcare SC-NEO
52,5 mW
OXIMAX Softcare SC-A
52,5 mW
Fyzikální vlastnosti
Hmotnost
1,39 kg bez svěrky na stojan
Rozměry
(75 mm (V) 230 mm (Š) 128 mm (H)
Návod k obsluze přístroje N-560
105
Specifikace
Shoda s normami
Položka
106
Norma
Popis
Systém řízení
jakosti
EN ISO 13485: 2000,
ISO 13485: 1996
Systém řízení jakosti –
lékařské přístroje, zvláštní
požadavky na aplikaci
ISO 9001: 2000
Směrnice ES
93/42/EEC
Směrnice pro lékařské
přístroje (Evropa + mez.)
Pokyny FDA
Předpis FDA
(listopad 1993)
Pokyny pro kontrolory pro
předkládání vyrozumění před
uvedením na trh
Bezpečnost –
ES
EN 60601-1: 1995
Všeobecné bezpečnostní
požadavky, lékařské zařízení
Bezpečnost –
USA
UL 60601-1: 2003
Bezpečnost – lékařské
elektrické zařízení
Bezpečnost –
Kanada
CSA C22.2 č. 601,1M90: 1998
Bezpečnost – lékařské
elektrické systémy, vyžaduje
uvedení v NRTL
Klasifikace
nebezpečí
úrazu
elektrickým
proudem
EN 60601-1
Třída I pro vnitřní napájení
(z baterie); aplikovaná část
typ BF
Klasifikace
ochrany proti
vlhkosti
EN 60601-1
IPX1
Klasifikace
provozního
režimu
EN 60601-1
Nepřetržitý provoz
Specifikace
Položka
Norma
Popis
Klasifikace
hořlavých
anestetik
EN 60601-1
Použití není vhodné
Bezpečnost
ISO 9919: 2005(E)
Zvláštní požadavky na
základní bezpečnost a
nezbytné funkce pulzního
oxymetru pro použití ve
zdravotnictví.
EMC
EN 60601-1-2
Lékařské elektrické zařízení,
souběžná norma: požadavky
a test EMC, 2. vydání, 2001
EMC
EN 55011, skupina 1,
třída B
Charakteristiky rušení EMC
— limity a metody měření,
VF zařízení typu ISM, vyd.
3.1,1999-08
Bezpečnostní
alarmy
EN 60601-1-8: 2004
Obecné použití alarmů
v lékařském elektrickém
zařízení
Štítky na
předním panelu
a skříni
IEC 60878, EN 980,
ISO 7000, EN 604171, EN 60417-2
Odstupy
tlačítek
ISO 7250
Symbol roku
výroby
EN 980
Činnost při
nárazu
IEC 60068-2-27
Činnost během
vibrací
IEC 60068-2-6, IEC
60068-2-34
Návod k obsluze přístroje N-560
107
Specifikace
Prohlášení výrobce
Tento výrobek vyhovuje požadavkům EN 60601-1-2:2001.
VAROVÁNÍ: Použití jiného než určeného příslušenství, čidel a
kabelů může vést ke zvýšené emisi a/nebo k vytvoření neplatných
záznamů oxymetru N-560.
Tabulka 7: Shoda s normami u kabelů
Kabely jsou ve shodě s těmito normami:
•
VF vyzařování, EN 55011, třída B/skupina 1
•
EN 60601-1-2; 2001
Kabely a senzory OxiMax
108
Maximální
délka
Kabel OxiCliq-OC-3
0,9 m
Kabel pulzního oxymetru DOC-10
3,3 m
Kabel pro dowload softwaru, sériový RS-232,
15-9 pin D
3m
Kabel bez koncovek, RS-232/analogový, 15 pin D
1m
Kabel Oxinet hardwire
3m
Kabel tiskárny, RS-232, 15-9 pin D
3m
Datový kabel Oxinet II
3m
Kabel rozhraní HP Agilent
0,9 m
Kabel rozhraní GE Marquette
0,9 m
Kabel rozhraní Datex-Ohmeda
0,9 m
Senzor MAX-FAST
76,2 cm
Senzor MAX-A
0,5 m
Senzor MAX-AL
0,9 m
Specifikace
Tabulka 7: Shoda s normami u kabelů (pokrač.)
Kabely jsou ve shodě s těmito normami: (pokrač.)
•
VF vyzařování, EN 55011, třída B/skupina 1
•
EN 60601-1-2; 2001
Kabely a senzory OxiMax (pokrač.)
Maximální
délka
Senzor MAX-I
0,5 m
Senzor MAX-N
0,5 m
Senzor MAX-P
0,5 m
Senzor MAX-R
0,5 m
Senzor SC-PR
0,9 m
Senzor SC-NEO
0,9 m
Senzor SC-A
0,9 m
Senzor DS-100A
0,9 m
Senzor OXI-A/N
0,9 m
Senzor OXI-P/I
0,9 m
Senzor D-YS
1,2 m
Senzor D-YSE
1,2 m
Senzor D-YSPD
1,2 m
Návod k obsluze přístroje N-560
109
Specifikace
Tabulka 8: Elektromagnetické vyzařování
Oxymetr N-560 je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém
prostředí. Zákazník nebo uživatel musí zajistit, aby se oxymetr N-560
v takovém prostředí používal.
110
Poučení pro elektromagnetické
prostředí
Emisní test
Stupeň
VF vyzařování
CISPR 11
Skupina 1
Oxymetr N-560 využívá
vysokofrekvenční energii pouze pro
svou interní funkci. Z toho důvodu
je hodnota vysokofrekvenčního
vyzařování velmi nízká a velmi
pravděpodobně nevyvolá žádné
rušení u elektronických zařízení
v blízkosti systému.
VF vyzařování
CISPR 11
Třída B
Harmonické
emise
IEC
61000-3-2
Třída D
Oxymetr N-560 je vhodný k použití
v jakémkoli prostředí včetně
domácího prostředí a prostředí
přímo napojeného na veřejnou
nízkonapěťovou elektrickou síť,
která poskytuje napájení pro
domácnosti.
Kolísání napětí /
blikavé emise
IEC
61000-3-3
Vyhovuje
Specifikace
Tabulka 9: Elektromagnetická imunita
Oxymetr N-560 je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém
prostředí. Zákazník nebo uživatel musí zajistit, aby se oxymetr N-560
v takovém prostředí používal.
Zkouška
odolnosti
Úroveň
testu IEC
60601
Stupeň
shody
Poučení pro
elektromagnetické
prostředí
Elektrostatické
výboje (ESD)
IEC 61000-4-2
± 6 kV,
kontakt
± 8 kV,
vzduch
Vyhovuje
Podlaha musí být
dřevěná, betonová
nebo z keramických
dlaždic. Jestliže je
podlaha pokryta
syntetickým
materiálem, musí být
relativní vlhkost
nejméně 30 %.
Elektrický
přechodný nebo
vysokofrekvenční
impulz
IEC 61000-4-4
±2 kV,
napájecí
vedení
± 1 kV, pro
vstupní/
výstupní
přívody
Vyhovuje
Napájecí síť musí
odpovídat typickému
komerčnímu nebo
nemocničnímu
prostředí.
Napěťové špičky
IEC 61000-4-5
±1 kV,
diferenciální
režim
± 2 kV,
obecný
režim
Vyhovuje
Kvalita napájecí sítě
musí odpovídat
standardnímu
komerčnímu nebo
nemocničnímu
prostředí.
Návod k obsluze přístroje N-560
111
Specifikace
Tabulka 9: Elektromagnetická imunita (pokrač.)
Oxymetr N-560 je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém
prostředí. Zákazník nebo uživatel musí zajistit, aby se oxymetr N-560
v takovém prostředí používal.
Zkouška
odolnosti
Pokles napětí,
krátké výpadky
a změny napětí
ve vedení
vstupního
napájení
IEC
61000-4-11
Energie elmg.
pole při
frekvenci
50/60 Hz
IEC
61000-4-8
Úroveň
testu IEC
60601
Stupeň
shody
<5 % UT
(95% pokles
UT) pro
0,5 cyklu
Vyhovuje
40% UT
(60% pokles
UT) po
5 cyklů
Vyhovuje
70% UT
(30% pokles
UT) po
25 cyklů
Vyhovuje
<5 % UT
(>95%
pokles UT)
na
5 sekund
Vyhovuje
3 A/m
Vyhovuje
Poučení pro
elektromagnetické
prostředí
Kvalita napájecí sítě
musí odpovídat
standardnímu
komerčnímu nebo
nemocničnímu
prostředí. Jestliže
uživatel systému
N-560 vyžaduje
trvalou činnost i při
výpadku napájecí
sítě, doporučujeme
systém N-560
napájet pomocí
nepřerušitelného
zdroje napájení nebo
z baterie.
Magnetická pole
zdrojů napájení musí
odpovídat
vlastnostem
typického umístění
ve standardním
komerčním nebo
nemocničním
prostředí.
POZNÁMKA: UT je napětí střídavého napájení před aplikací
testovacího stupně.
112
Specifikace
Tabulka 9: Elektromagnetická imunita (pokrač.)
Oxymetr N-560 je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém
prostředí. Zákazník nebo uživatel musí zajistit, aby se oxymetr N-560
v takovém prostředí používal.
Zkouška
odolnosti
Úroveň
testu IEC
60601
Stupeň
shody
VF signál ve
vedení
IEC
61000-4-6
3 V ef
150 kHz až
80 MHz
3 V ef
Vyzařovaný VF
signál
IEC
61000-4-3
3 V/m
80 MHz až
2,5 GHz
3 V/m
Poučení pro
elektromagnetické
prostředí
Přenosné a mobilní
komunikační
přístroje na
rádiových
frekvencích se nesmí
používat blíže
kterékoli části
oxymetru N-560
včetně kabelů, než
ve vzdálenosti
odpovídající
doporučené
oddělovací
vzdálenosti
vypočtené z rovnice
příslušné pro
frekvenci vysílače.
Doporučená dělicí vzdálenost
kde P je maximální výstupní výkon
až
vysílače ve wattech (W) dle údajů
výrobce vysílače a d je doporučený
,
odstup v metrech (m). Intenzita pole
až
z pevných VF vysílačů by podle
průzkumu elektromagnetického polea
,
až
měla být menší než stupeň shody
v každém frekvenčním rozmezí.b
Interference mohou nastat v blízkosti zařízení označeného tímto
symbolem:
,
Poznámka 1: Při hodnotě 80 MHz platí vyšší frekvenční
rozsah.
Poznámka 2: Tyto směrnice nemusí platit za všech okolností.
Šíření elektromagnetického vlnění je ovlivněno absorpcí
a odrazy od ploch, objektů a osob.
Návod k obsluze přístroje N-560
113
Specifikace
Tabulka 9: Elektromagnetická imunita (pokrač.)
Oxymetr N-560 je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém
prostředí. Zákazník nebo uživatel musí zajistit, aby se oxymetr N-560
v takovém prostředí používal.
Zkouška
odolnosti
Úroveň
testu IEC
60601
Stupeň
shody
Poučení pro
elektromagnetické
prostředí
a
Intenzitu pole z pevných vysílačů, například stanic pro radiotelefony
(mobilní/bezdrátové) a pozemních mobilních radiových vysílačů,
amatérských radií, radiového vysílání v pásmu AM a FM a televizního
vysílání, nelze s přesností teoroticky předpovídat. Pro posouzení vlivu
pevných radiových vysílačů na elektromagnetické prostředí je nutno
provést místní elektromagnetický průzkum. Jestliže je naměřená intenzita
pole v místě použití oxymetru N-560 vyšší než povolená úroveň, je nutno
oxymetr N-560 sledovat a ověřit jeho normální činnost. Pokud je zjištěno
abnormální chování, je nutné provést další opatření, například změnu
orientace nebo přemístění systému N-560.
b
Ve frekvenčním rozsahu 150 kHz až 80 MHz musí být intenzita pole
nižší než 3 V/m.
114
Specifikace
Tabulka 10: Doporučené dělicí vzdálenosti mezi přenosnými a
mobilními VF komunikačními přístroji a N-560
Oxymetr N-560 je určen k použití v elektromagnetickém prostředí, v němž je
vyzařované VF rušení regulováno. Zákazník nebo uživatel oxymetru N-560
může elektromagnetickému rušení zabránit tak, že mezi přenosným či
mobilním VF komunikačním zařízením (vysílačem) a oxymetrem N-560
zachová minimální vzdálenost (viz níže) podle maximálního výstupního
výkonu komunikačního zařízení.
Jmenovitý
maximální
výstupní výkon
vysílače
W
Oddělovací vzdálenost podle frekvence vysílače
m
150 kHz až
80 MHz
80 MHz až
800 MHz
800 MHz až
2,5 GHz
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
U vysílačů, jejichž maximální výstupní výkon není výše uveden, lze
doporučenou dělicí vzdálenost d v metrech (m) odhadnout pomocí
rovnice, v níž se uplatňuje frekvence vysílače, kde P je maximální
výstupní výkon vysílače ve wattech (W) dle údajů výrobce vysílače.
Poznámka 1: Při frekvencích 80 MHz až 800 MHz se
uplatňuje oddělovací vzdálenost pro vyšší frekvenční pásmo.
Poznámka 2: Tyto směrnice nemusí platit za všech okolností.
Šíření elektromagnetického vlnění je ovlivněno absorpcí a
odrazy od ploch, objektů a osob.
Návod k obsluze přístroje N-560
115
Specifikace
116
Index
A
E
Alarm dolního limitu saturace 63
Alarm dolního limitu tepové frekvence 63
Alarm horního limitu saturace 63
Alarm horního limitu tepové frekvence 63
Anémie 72
AO 63
AS 63
Automatická kalibrace 95
Automatické vypnutí 21
Elektromagnetické rušení 82
EMI 82
B
Hlasitost alarmů, nastavení 30
Hlasitost zvukového signálu tepu, nastavení 29
Hledání tepu 63
Bezpečnostní informace 1
Bezpečnostní kontroly 86
Č
Čelní panel 7
D
Datový port, připojení k 49
Desetinná tečka 36
detekováno rušení 63
Dezinfekce 86
Doba trvání SatSeconds, nastavení 39
Doba trvání ztišení alarmu, nastavení 30
Dobíjení baterie 21
Dysfunkční hemoglobiny 72
Návod k obsluze přístroje N-560
F
Frakční saturace 95
Funkční a frakční saturace 95
Funkční saturace 95
H
Ch
Chybové kódy 77
I
Indikační sloupek 11
Indikátor Amplituda tepu 11
Indikátor Hlášení senzoru 13
Indikátor Hledání tepu 12
Indikátor Napájení střídavým proudem 11
Indikátor Rušení 12
Indikátor Senzor vypnut 12
Indikátor Slabá baterie 12
Indikátor Ztišení alarmů 12
117
Index
L
LB 63
Likvidace baterie 21
Likvidace, baterie 21
Limity alarmu, nastavení 37
LM 63
LP 63
M
MO 63
Monitor
přesnost a tolerance rušení 99
rozsah měření 99
N
Nabídka pro obsluhu 75
Naměřená saturace 96
Nastavení hlasitosti zvukového signálu
tepu 29
Nastavení pacienta, kontrola 34
Nápravné opatření 79
O
Ověření funkčnosti 71
P
PH 63
PL 63
Požadavky na výkon 71
Použití baterie 21
Práce s daty Trend 45
Priority alarmů 87
118
provozní
barometrický tlak 104
nadmořská výška 104
relativní vlhkost 104
teplota 104
Přehled oxymetrie 93
Přenosová rychlost 47
přeprava
barometrický tlak 104
nadmořská výška 104
relativní vlhkost 104
teplota 104
Připojení k datovému portu 49
Připojení senzoru 20
Přivolání sestry
Kontakty relé 56
Použití 55
PS 63
S
Saturace, frakční 95
Saturace, naměřená 96
Saturace, vypočítaná 96
SD 63
Sen Err 78
Senzor odpojen 63
Senzor vypnut 63
Senzor, výběr 65
servis 85
SH 63
SL 63
Slabá baterie 63
SO 63
Součásti, seznam 18
Specifikace 99
funkce 99
Symboly 8
Index
T
V
Technická pomoc 83
technické údaje
baterie 103
požadavky na elektrické připojení 103
požadavky na elektrické připojení,
přístroj 103
požadavky na prostředí 104
rozměry 105
shoda s normami 108
tepelný rozptyl senzoru 104
Tisk datového portu, možnost 1 47
Tisk datového portu, možnost 2 47
Tisk informací o trendu 57
Tisk, trend 46
Tlačítko Snížit 10
Tlačítko ztišení alarmu 10
Tlačítko Zvýšit 10
Trend – mazání 46
Trend – tisk 46
Výběr senzoru 65, 66
Výchozí nastavení od výrobce 88
Výchozí nastavení, od výrobce 88
Vrácení N-550B 85
Vrácení oxymetru N-550B 85
Vypnutý alarm 63
Vypnutí, automatické 21
Vypočítaná saturace 96
Z
Zadní panel 8
Zařízení nemocničního typu 5
Zobrazený údaj %SpO2 11
Zobrazený údaj Tepová frekvence 11
Ztišení alarmu 63
Ztráta tepu 63
ztráta tepu s rušením 63
Zvukové alarmy, deaktivace 33
Zvukové indikátory 15
U
uskladnění
barometrický tlak 104
nadmořská výška 104
relativní vlhkost 104
teplota 104
Uspořádání vývodů datového portu 50
Návod k obsluze přístroje N-560
119
Index
120
Tyco Healthcare Group LP
Nellcor Puritan Bennett Division
4280 Hacienda Drive
Pleasanton, CA 94588 USA
Telefon (bezplatná linka) 1 800 NELLCOR
Autorizovaný zástupce
Tyco Healthcare UK LTD
154 Fareham Road
Gosport PO13 0AS, U.K.
© 2007 Nellcor Puritan Bennett LLC
Všechna práva vyhrazena
10020039A-0607

Podobné dokumenty

varování - Medtronic

varování - Medtronic 1.2.7 Elektromagnetická interference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6

Více

Nellcor™ - Medtronic

Nellcor™ - Medtronic Řízení alarmů a stavové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-46 Řízení zvukových alarmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-50 Řízení vizuálních alarmů . . . . . . . . ....

Více

Přenosný lůžkový monitor kapnograf/pulzní oxymetr

Přenosný lůžkový monitor kapnograf/pulzní oxymetr Nellcor Puritan Bennett LLC je dceřinou společností společnosti Covidien. Následující jsou obchodní značky společnosti Nellcor Puritan Bennett LLC: Oxiband™; Durasensor™; OxiCliq®; Dura-Y™; Max-Fas...

Více

Popis - tangra.sk

Popis - tangra.sk SuperSTAT, Trim Knob a EK-Pro jsou registrované značky společnosti GE Medical Systems Information Technologies. MASIMO SET je obchodní značka společnosti MASIMO Corporation. Vlastnictví nebo koupě ...

Více

EDAN M50 - ALWIL MEDICAL, sro

EDAN M50 - ALWIL MEDICAL, sro  analýza arytmií a S-T segmentu  vestavěný Li-ion akumulátor  možnost připojení k centrále s obousměrnou komunikací  slot pro SD karty, funkce přivolání sestry  USB rozhraní pro aktualizace fi...

Více

Digitální obrazová komunikace mezi MG pracovišti

Digitální obrazová komunikace mezi MG pracovišti • PACS mezinemocniční (zasíťování mezi zdravotnickými zařízeními opt. kabelem, satelitní komunikací, komunikací internetem)

Více

Katalog ke stažení - Promos spol. s ro

Katalog ke stažení - Promos spol. s ro Varování: Použití pouze pro veterinární pulsní oxymetry, S: Označuje SpO2 senzor nebo puslní oxymetry s automatickou funkcí zapínání

Více

Akumulátory a baterie

Akumulátory a baterie Akumulátory a baterie Originální , 100% ekvivalentní a nebo repasované akumulátory a baterie pro zdravotnické přístroje a pomůcky.

Více

elite V6 - Promos spol. s ro

elite V6 - Promos spol. s ro Design vhodný pro intubační i neintubační aplikaci Cardiac Output Termodiluční metoda CO: 0,1 l/min – 20l/min Měřící rozsah TB: 23 °C - 43 °C TI: -1 °C 27 °C Rozsah alarmu 23 °C - 43 °C Anesthetic ...

Více