Hodnoticí kritéria

Komentáře

Transkript

Hodnoticí kritéria
HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY
4 OPERAČNÍHO PROGRAMU
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020
Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných
území
Aktivita – Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000
(realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu
návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů
a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura
2000 a o cílové organismy
Opatření zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000
s výjimkou projektů týkající se návštěvnické infrastruktury
1. Ekologická kritéria projektu
Lokalizace, zacílení*
I. zóna národního parku, národní přírodní rezervace, národní přírodní
památka
II. zóna národního parku, I. zóna CHKO a území soustavy Natura 2000
chráněné jako PR, PP
III. zóna národního parku, II. nebo III. zóna CHKO a ostatní území
soustavy Natura 2000
Počet bodů
20
10
5
*ZCHÚ jsou hodnocena včetně ochranného pásma
Soulad se strategickými dokumenty
Projekt vyplývá z plánu péče o ZCHÚ a nebo souhrnu doporučených
opatření evropsky významných lokalit a ptačích oblastí nebo ze smluvní
ochrany
Projekt zlepšuje stav chráněného území a je v souladu s plánem péče o
ZCHÚ anebo souhrnem doporučených opatření evropsky významných
lokalit a ptačích oblastí nebo smluvní ochranou
Počet bodů
30
10
2. Technická kritéria projektu
Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce
Počet bodů
Náklady akce dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP
dosahují maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací.
20
Náklady akce dosahují maximálně 150 %Nákladů obvyklých opatření
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP
dosahují maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací
5
Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, dosahují
maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným
zájmem ochrany přírody a krajiny*.
1
* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně
následující podmínky:
• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané
lokalitě
• opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu „Kvalita zpracování projektu
z hlediska technického a technologického“ a minimálně 30 bodů v ekologických kritériích
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje specifické činnosti
a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a
materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory)
Kvalita zpracování projektu z hlediska technického a technologického
(vhodnost navrženého řešení, náročnost následné péče)
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
udržitelnosti (udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči),
projekt využívá nejlepší dostupné metody a znalosti.
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
využívá nejlepší dostupné metody a znalosti, jeho udržení však vyžaduje
náročnou následnou péči
Počet bodů
30
20
Projekt je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů (např.
majetkoprávních vztahů k pozemkům) není zvoleno optimální řešení
10
Ostatní přijatelné projekty
1
Budování a údržba návštěvnické infrastruktury v NP, CHKO, NPR, NPP a lokalitách soustavy
Natura 2000
1. Ekologická kritéria projektu
Zajištění základních funkcí návštěvnické infrastruktury
Projekt usměrněním návštěvníků zajistí omezení nebo předcházení
negativním vlivům na předmět/y ochrany chráněných území způsobené
návštěvností a zároveň zahrnuje odpovídající informační a osvětové
aktivity
Projekt usměrněním návštěvníků zajistí omezení nebo předcházení
negativním vlivům na předměty ochrany chráněných území způsobené
návštěvností nebo je zaměřen na informační a osvětové aktivity
Projekt doplňuje nebo obnovuje stávající opatření k omezení nebo
předcházení negativním vlivům na předmět/y ochrany chráněných území
způsobené návštěvností, nebo stávající informační a osvětové aktivity
Lokalizace*
Počet bodů
30
20
10
Počet bodů
NP, CHKO, NPR, NPP
20
Území soustavy Natura 2000 chráněné jako PR, PP
10
Ostatní přijatelné projekty
1
* Vždy je míněno území (včetně ochranného pásma), pro které je návštěvnická infrastruktura
realizována.
2. Technická kritéria projektu
Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce
Počet bodů
Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací
20
Náklady dosahují maximálně150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací
5
Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, dosahují
maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným
zájmem ochrany přírody a krajiny*.
1
* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně
následující podmínky:
• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané
lokalitě
• opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu „Kvalita zpracování projektu
z hlediska technického a technologického“ a minimálně 30 bodů v ekologických kritériích
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje specifické činnosti
a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a
materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory
Kvalita zpracování projektu z hlediska technického a technologického
(vhodnost navrženého řešení, náročnost následné péče)
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
udržitelnosti (udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči),
projekt využívá nejlepší dostupné metody a znalosti
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
využívá nejlepší dostupné metody a znalosti, jeho udržení však vyžaduje
náročnou následnou péči
Projekt je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů (např.
majetkoprávních vztahů k pozemkům) není zvoleno optimální řešení, ale
postup je zdůvodněn
Ostatní přijatelné projekty
Počet bodů
30
20
10
1
Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu
Aktivita: Péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a
tvorby těchto biotopů
1. Ekologická kritéria projektu
Přínos pro biologickou rozmanitost
Opatření je zaměřeno na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů dle
vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, v kategoriích kriticky ohrožený
nebo silně ohrožený, a druhy rostlin a živočichů uvedené v Červených
seznamech* v kategoriích EX, CR (A, C1).
Počet bodů
35
Opatření je zaměřeno na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů dle
vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, v kategorii ohrožený, a druhy
rostlin a živočichů uvedené v Červených seznamech* v kategorii EN (C2).
15
Ostatní přijatelné projekty
1
* Grulich V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia
84: 631–645.
Plesník J., Hanzal V. & Brejšková L. [eds.] (2003): Červený seznam ohrožených druhů
České republiky. Obratlovci – Příroda, Praha, 22: 1-184
Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České
republiky. Bezobratlí. AOPK ČR, Praha, 760 pp.
Kučera J., Váňa J., Hradílek Z. (2012): Bryophyte flora of the Czech Republic: update of the
checklist and Red List and a brief analysis. Preslia 84: 813-850.
Holec J. & Beran M.[eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. –
Příroda, Praha, 24: 1-282
Lokalizace*
ZCHÚ, ptačí oblasti, evropsky významné lokality, územní systémy
ekologické stability
Počet bodů
15
Přírodní parky, registrované významné krajinné prvky, geoparky,
biosférické rezervace a území vymezená pod Karpatskou úmluvou
5
Ostatní přijatelné projekty
1
*ZCHÚ jsou hodnocena včetně ochranného pásma
2. Technická kritéria projektu
Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce
Počet bodů
Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací
20
Náklady dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací
5
Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, dosahují
maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným
zájmem ochrany přírody a krajiny*.
1
* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně
následující podmínky:
• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané
lokalitě
• opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu „Kvalita zpracování projektu
z hlediska technického a technologického“ a minimálně 30 bodů v ekologických kritériích
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje specifické činnosti
a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a
materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory
Kvalita zpracování projektu z hlediska technického a technologického
(vhodnost řešení)
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
využívá nejlepší dostupné metody a znalosti
Počet bodů
15
Projekt je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů (např.
majetkoprávních vztahů k pozemkům) není zvoleno optimální řešení
10
Ostatní přijatelné projekty
1
Soulad se strategickými dokumenty
Počet bodů
Projekt vyplývá ze schváleného záchranného programu nebo programu
péče
15
Projekt vyplývá z plánu péče o ZCHÚ nebo ze smluvní ochrany, souhrnu
doporučených opatření nebo vyplývá ze schválené krajské koncepce
ochrany přírody a krajiny
10
Ostatní přijatelná opatření
1
Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu
Aktivita: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
1. Ekologická kritéria projektu
Přínos pro biologickou rozmanitost
Počet bodů
Opatření je zaměřeno na biotopy* v kategorii CR a EN **
35
Opatření je zaměřeno na biotopy* v kategorii VU **.
20
Opatření je zaměřeno na biotopy* v kategorii NT **.
5
Ostatní přijatelné projekty
1
* Chytrý M. a kol.(2010): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, Praha.
** Härtel H., Lončáková J. & Hošek M. (eds.) (2008): Mapování biotopů v České republice.
Východiska, výsledky, perspektivy.- AOPK ČR, Praha.
Lokalizace*
Počet bodů
Území s nízkou ekologickou hodnotou (např. velké celky orné půdy, erozně
ohrožené pozemky, okolí aglomerací)
15
Území se střední ekologickou hodnotou
10
Ostatní přijatelné projekty
1
*viz mapy.nature.cz (podklady pro OPŽP – vrstva HET)
2. Technická kritéria projektu
Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce
Počet bodů
Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací
20
Náklady dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací
5
Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, dosahují
maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným
zájmem ochrany přírody a krajiny*.
1
* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně
následující podmínky:
• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané
lokalitě
• opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu „Kvalita zpracování projektu
z hlediska technického a technologického“ a minimálně 30 bodů v ekologických kritériích
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje specifické činnosti
a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a
materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory
Kvalita zpracování projektu z hlediska technického a technologického
(vhodnost řešení)
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
udržitelnosti (udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči),
projekt využívá nejlepší dostupné metody a znalosti
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
využívá nejlepší dostupné metody a znalosti, jeho udržení však vyžaduje
náročnou následnou péči
Počet bodů
25
15
Projekt je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů (např.
majetkoprávních vztahů k pozemkům) není zvoleno optimální řešení
10
Ostatní přijatelné projekty
1
Návaznost na jiná opatření
Projekt navazuje na jiná již realizovaná související opatření péče o přírodu
a krajinu (evidence v databázích AOPK ČR, MŽP, MZe)
Ostatní přijatelné projekty
Počet bodů
5
1
Budování a údržba návštěvnické infrastruktury v PR a PP
1. Ekologická kritéria projektu
Zajištění základních funkcí návštěvnické infrastruktury
Projekt usměrněním návštěvníků zajistí omezení nebo předcházení
negativním vlivům na předmět/y ochrany chráněných území způsobené
návštěvností a zároveň zahrnuje odpovídající informační a osvětové
aktivity
Počet bodů
50
Projekt usměrněním návštěvníků zajistí omezení nebo předcházení
negativním vlivům na předměty ochrany chráněných území způsobené
návštěvností nebo je zaměřen na informační a osvětové aktivity
30
Projekt doplňuje nebo obnovuje stávající opatření k omezení nebo
předcházení negativním vlivům na předmět/y ochrany chráněných území
způsobené návštěvností, nebo stávající informační a osvětové aktivity
10
Ostatní přijatelné projekty
1
Technická kritéria projektu
Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce
Počet bodů
Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací
20
Náklady dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací
5
Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, dosahují
maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným
zájmem ochrany přírody a krajiny*.
1
* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně
následující podmínky:
• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané
lokalitě
• opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu „Kvalita zpracování
projektuz hlediska technického a technologického“ a minimálně 30 bodů v ekologických
kritériích
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje specifické činnosti
a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a
materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory
Kvalita zpracování projektu z hlediska technického a technologického
(vhodnost navrženého řešení, náročnost následné péče)
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
udržitelnosti (udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči),
projekt využívá nejlepší dostupné metody a znalosti
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
využívá nejlepší dostupné metody a znalosti, jeho udržení však vyžaduje
náročnou následnou péči
Projekt je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů (např.
majetkoprávních vztahů k pozemkům) není zvoleno optimální řešení, ale
postup je zdůvodněn
Ostatní přijatelné projekty
Počet bodů
30
20
10
1
Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu
Aktivita: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení
rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů
Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů
1. Ekologická kritéria projektu
Naléhavost dle druhu
Projekt je zaměřen na tyto druhy rostlin a živočichů:
Počet bodů
Rostliny:








Ambrosia artemisifolia ambrózie peřenolistá
Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý
Reynoutria japonica křídlatka japonská
Reynoutria sachalinensis křídlatka sachalinská
Reynoutria x bohemica křídlatka česká
Ailanthus altissima pajasan žláznatý
Acer negundo javor jasanolistý
Lupinus polyphyllus vlčí bob mnoholistý
35
Živočichové:





Mustela (Neovison) vison norek americký
raci rodu Orconectes, Pacifastacus a Procambarus
Procyon lotor mýval severní
Pseudorasbora parva střevlička východní
Trachemys scripta želva nádherná
Projekt je zaměřen na tyto druhy rostlin a živočichů:
Rostliny:





Helianthus tuberosus topinambur hlíznatý
Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá
Robinia pseudacacia trnovník akát
Solidago canadensis celík kanadský
Solidago gigantea celík obrovský
20
Živočichové:

Nyctereutes procyonoides psík mývalovitý
Projekt je zaměřen na tyto druhy rostlin a živočichů:
10
Rostliny:



















Amorpha fruticosa netvařec křovitý
Asclepias syriaca klejicha hedvábná
Aster lanceolatus et sp.div. hvězdnice americké druhy (h. kopinatá
a další)
Dipsacus strigosus štětička větší
Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý
Echinops exaltatus bělotrn statný
Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský
Lycium barbarum kustovnice cizí
Parthenocissus inserta loubinec popínavý
Populus ×canadensis topol kanadský
Prunus cerasifera myrobalán třešňový
Prunus serotina střemcha pozdní
Rudbeckia laciniata třapatka dřípatá
Rumex alpinus šťovík alpský
Symphoricarpos albus pámelník bílý
Telekia speciosa kolotočník zdobný
Pinus strobus borovice vejmutovka
Quercus rubra dub červený
Cytisus scoparius janovec metlatý
Živočichové:






Ameiurus nebulosus sumeček americký
Ameiurus melas sumeček černý
Carassius gibelio karas stříbřitý
Carassius langsdorfi karas ginbuna
Dreissena polymorpha slávička mnohotvárná
Sinanodonta woodiana škeble asijská
Lokalizace*
ZCHÚ, ptačí oblasti, evropsky významné lokality, územní systémy
ekologické stability
Počet bodů
15
Přírodní parky, registrované významné krajinné prvky, geoparky,
biosférické rezervace a území vymezená pod Karpatskou úmluvou
5
Ostatní přijatelné projekty
1
*ZCHÚ jsou hodnocena včetně ochranného pásma
Technická kritéria projektu
Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce
Počet bodů
Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací
20
Náklady dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací
5
Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, dosahují
maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným
zájmem ochrany přírody a krajiny*.
1
* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně
následující podmínky:
• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané
lokalitě
• opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu „Kvalita zpracování projektu
z hlediska technického a technologického“ a minimálně 35 bodů v ekologických kritériích
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje specifické činnosti
a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a
materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory
Kvalita zpracování projektu - komplexnost řešení a následná péče
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
udržitelnosti (udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči),
projekt využívá nejlepší dostupné metody a znalosti
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
využívá nejlepší dostupné metody a znalosti, jeho udržení však vyžaduje
náročnou následnou péči
Počet bodů
30
20
Projekt řeší problematiku komplexně v celém území (např. povodí) a
předpokládá zvýšenou následnou péči
15
Ostatní přijatelné projekty
1
Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu
Aktivita: Předcházení, minimalizace a náprava škod působených zvláště chráněnými druhy
živočichů na majetku
Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na
majetku
1. Ekologická kritéria projektu
Míra ohrožení majetku či přírodně hodnotné lokality, kterou může
způsobit zvláště chráněný druh živočicha
Počet bodů
Hrozí bezprostřední nebo rozsáhlá škoda na majetku či přírodně hodnotné
lokalitě
35
V součinnosti s jinými vlivy může být ohrožen majetek či přírodně
hodnotné lokality
20
Ostatní přijatelné projekty
1
Přínos pro biologickou rozmanitost – zaměření na druhy
Opatření je zaměřeno na prevenci nebo minimalizaci škod působených
silně a kriticky ohroženými druhy, na které se vztahuje zákon č. 115/2000
Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy
Opatření je zaměřeno na prevenci nebo minimalizaci škod působených
ostatními kriticky a silně ohroženými druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v
platném znění a jestřábem lesním
Ostatní přijatelné projekty
2. Technická kritéria projektu
Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce
Počet bodů
15
10
1
Počet bodů
Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací
20
Náklady dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací
5
Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, dosahují
maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným
zájmem ochrany přírody a krajiny*.
1
* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně
následující podmínky:
• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané
lokalitě
• opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu „Kvalita zpracování projektu
z hlediska technického a technologického“ a minimálně 30 bodů v ekologických kritériích
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje specifické činnosti
a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a
materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory
Kvalita zpracování projektu z hlediska technického a technologického
(vhodnost řešení, náročnost následné péče)
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
udržitelnosti (udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči),
projekt využívá nejlepší dostupné metody a znalosti
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
využívá nejlepší dostupné metody a znalosti, jeho udržení však vyžaduje
náročnou následnou péči
Počet bodů
30
20
Projekt je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů (např.
majetkoprávních vztahů k pozemkům) není zvoleno optimální řešení
10
Ostatní přijatelné projekty
1
Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
Aktivita: Zprůchodnění migračních bariér pro vodní a suchozemské živočichy a opatření k
omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
Zprůchodnění migračních bariér pro vodní a vodu vázané živočichy a opatření k omezování
úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury na vodních tocích
1. Ekologická kritéria projektu
Přínos pro přirozené funkce krajiny a biologickou rozmanitost
Opatření přispívá k zabezpečení migrace
diadromních druhů ryb
Opatření přispívá k zabezpečení migrace
- potamodromních druhů ryb nebo
- omezení úmrtnosti ryb a na vodu vázaných živočichů při
poproudové migraci
Opatření přispívá k zabezpečení migrace nebo omezení úmrtnosti
ryb a na vodu vázaných živočichů,
2. Technická kritéria projektu
Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce
Počet bodů
50
30
10
Počet bodů
Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, dosahují
maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací
20
Náklady dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací
5
Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, dosahují
maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným
zájmem ochrany přírody a krajiny*.
1
* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně
následující podmínky:
• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané
lokalitě
• opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu „Kvalita zpracování projektu
z hlediska technického a technologického“ a minimálně 30 bodů v ekologických kritériích
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje specifické činnosti
a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a
materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory
Kvalita zpracování projektu (vhodnost navrženého řešení)
Počet bodů
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
efektivnosti a využívá nejlepší dostupné metody a znalosti
15
Projekt je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů (např.
majetkoprávních vztahů k pozemkům) není zvoleno optimální řešení
10
Ostatní přijatelné projekty
1
Komplexnost a návaznost
Počet bodů
Projekt řeší systematicky prostupnost v ucelené oblasti nebo
navazuje na jiná související již realizovaná opatření (evidence v
databázích AOPK ČR, MŽP, MZe)
15
Ostatní přijatelné projekty
1
Zprůchodnění migračních bariér a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené
s rozvojem technické infrastruktury mimo vodní toky
1. Ekologická kritéria projektu
Přínos pro přirozené funkce krajiny biologickou rozmanitost
Místa soustředěné mortality nebo migračně neprůchodná místa pro vybrané
druhy
Místa s omezenou migrační prostupností nebo prokázanou mortalitou pro
vybrané druhy
Ostatní přijatelné projekty
2. Technická kritéria projektu
Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce
Počet bodů
50
30
1
Počet bodů
Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací
20
Náklady dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP .
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací
5
Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, dosahují
maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným
zájmem ochrany přírody a krajiny*.
1
* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně
následující podmínky:
• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané
lokalitě
• opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu „Kvalita zpracování projektu
z hlediska technického a technologického“ a minimálně 30 bodů v ekologických kritériích
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje specifické činnosti
a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a
materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory
Kvalita zpracování projektu (vhodnost navrženého řešení)
Počet bodů
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
efektivnosti a využívá nejlepší dostupné metody a znalosti.
15
Projekt je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů (např.
majetkoprávních vztahů k pozemkům) není zvoleno optimální řešení
10
Ostatní přijatelné projekty
1
Komplexnost a návaznost
Projekt řeší systematicky prostupnost v ucelené oblasti nebo navazuje na
jiná související již realizovaná opatření (evidence v databázích AOPK ČR,
MŽP, MZe)
Ostatní přijatelné projekty
Počet bodů
15
1
Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
Aktivita: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
1. Ekologická kritéria projektu
Přínos pro posílení přirozených funkcí krajiny a biologickou rozmanitost*
Území s nízkou ekologickou hodnotou (např. velké celky orné půdy, erozně
ohrožené pozemky, okolí aglomerací)
Území se střední ekologickou hodnotou
Počet bodů
35
20
Ostatní přijatelné projekty
1
viz mapy.nature.cz (podklady pro OPŽP – vrstva HET)
Lokalizace*
Počet bodů
ÚSES
15
Území NP a CHKO, ochranná pásma NP, ptačí oblasti, evropsky významné
lokality, NPR, PR, NPP, PP
10
Přírodní parky, registrované významné krajinné prvky, geoparky, biosférické
rezervace a území vymezená pod Karpatskou úmluvou
5
Ostatní přijatelné projekty
1
*ZCHÚ jsou hodnocena včetně ochranného pásma
2. Technická kritéria projektu
Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce
Počet bodů
Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací
20
Náklady dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP do
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací
5
Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, dosahují
maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným
zájmem ochrany přírody a krajiny*.
1
* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně
následující podmínky:
• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané
lokalitě
• opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu „Kvalita zpracování projektu
z hlediska technického a technologického“ a minimálně 30 bodů v ekologických kritériích •
zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje specifické činnosti a
materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a
materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory
Kvalita zpracování projektu (vhodnost navrženého řešení)
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
využívá nejlepší dostupné metody a znalosti.
Počet bodů
20
Projekt je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů (např. majetkoprávních
vztahů k pozemkům) není zvoleno optimální řešení
10
Ostatní přijatelné projekty
1
Komplexnost a návaznost
Projekt řeší systematicky ucelenou oblast a funkčně navazuje na jiná
související již realizovaná opatření (evidence v databázích AOPK ČR, MŽP,
MZe)
Ostatní přijatelné projekty
Počet bodů
10
1
Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
Aktivita: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova
ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních
funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
1. Ekologická kritéria projektu
Přínos pro biologickou rozmanitost*
Počet bodů
Projekt je realizován v degradovaném území s biotopem silně ovlivněným
nebo vytvořeným člověkem
35
Projekt řeší území s nízkou ekologickou stabilitou a s nepříznivým stavem
směřujícím k degradaci
20
Ostatní přijatelné projekty
1
viz mapy.nature.cz (podklady pro OPŽP – vrstva HET)
Lokalizace*
Počet bodů
I. a II. zóna NP a CHKO, NPR, NPP
15
Ostatní zóny NP a CHKO, ochranná pásma NP, ptačí oblasti, evropsky
významné lokality, PR, PP, územní systémy ekologické stability
10
Přírodní parky, registrované významné krajinné prvky, geoparky,
biosférické rezervace a území vymezená pod Karpatskou úmluvou
5
Ostatní přijatelné projekty
1
*ZCHÚ jsou hodnocena včetně ochranného pásma
2. Technická kritéria projektu
Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce
Počet bodů
Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací
20
Náklady dosahují maximálně 150% Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací
5
Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, dosahují
maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným
zájmem ochrany přírody a krajiny*.
1
* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně
následující podmínky:
• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané
lokalitě
• opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu „Kvalita zpracování projektu
z hlediska technického a technologického“ a minimálně 30 bodů v ekologických kritériích
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje specifické činnosti
a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a
materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory
Kvalita zpracování projektu (vhodnost navrženého řešení)
Počet bodů
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
efektivnosti a využívá nejlepší dostupné metody a znalosti
20
Projekt je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů (např.
majetkoprávních vztahů k pozemkům) není zvoleno optimální řešení
10
Ostatní přijatelné projekty
1
Komplexnost a návaznost
Projekt řeší systematicky ucelenou oblast (povodí) nebo navazuje na jiná
související již realizovaná opatření (evidence v databázích AOPK ČR, MŽP,
MZe)
Ostatní přijatelné projekty
Počet bodů
10
1
Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
Aktivita: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví
státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000
Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu)
zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000
1. Ekologická kritéria projektu
Přínos pro biologickou rozmanitost
Počet bodů
Projekt je realizován v degradovaném území s biotopem silně ovlivněným
nebo vytvořeným člověkem (řada X)*
25
Projekt realizovaný v přírodním lesním biotopu s nepříznivým stavem
směřujícím k degradaci*
10
Ostatní přijatelné projekty
1
*Chytrý M. a kol (2010): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR Praha.
Lokalizace
Počet bodů
Lesy zvláštního určení*, lesy ochranné, vč. lesů v ÚSES
25
Lesy hospodářské
15
Ostatní přijatelné projekty
1
*kromě subkategorie lesů v uznaných oborách a bažantnicích podle § 8 odst. (2) písm.g) zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích
2. Technická kritéria projektu
Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce
Počet bodů
Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací
20
Náklady dosahují maximálně 150% Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací
5
Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, dosahují
maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným
zájmem ochrany přírody a krajiny*.
1
* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně
následující podmínky:
• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané
lokalitě
• opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu „Kvalita zpracování projektu
z hlediska technického a technologického“ a minimálně 25 bodů v ekologických kritériích
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje specifické činnosti
a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a
materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory
Kvalita zpracování projektu (vhodnost navrženého řešení)
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
využívá nejlepší dostupné metody a znalosti.
Počet bodů
20
Projekt je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů (např.
majetkoprávních vztahů k pozemkům) není zvoleno optimální řešení
10
Ostatní přijatelné projekty
1
Návaznost na jiná opatření
Projekt navazuje na jiná související již realizovaná opatření péče o přírodu
a krajinu (evidence v databázích AOPK ČR, MŽP, MZe)
Ostatní přijatelné projekty
Počet bodů
10
1
Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
Aktivita: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na
zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu
Opatření proti vodní erozi
1. Ekologická kritéria projektu
Stupeň erozního
Ztráta půdy na středně hlubokých a hlubokých Počet bodů
ohrožení
půdách [t/ha/rok]*
1
≤4
1
2
4-8
20
3,4
>8
35
JANEČEK, M. a kol. Ochrana zemědělské půdy před erozí. - Praha, VÚMOP, v.v.i, 2012. 25 s.;
*Průměrná dlouhodobá ztráta půdy (vypočteno dle USLE)
Doprovodné efekty protierozních opatření
Pozitivní z hlediska vlivu na biodiverzitu, ekologickou stabilitu krajiny,
kvalitu půdy (součástí protierozních opatření je vhodně umístěná
doprovodná zeleň, která zvyšuje retenční schopnost opatření a ekologickou
stabilitu krajiny)
Ostatní přijatelné projekty
Lokalizace*
ZCHÚ, Natura 2000, ÚSES, přírodní parky, registrované významné
krajinné prvky, biosférické rezervace
Ostatní přijatelné projekty
Počet bodů
10
1
Počet bodů
5
1
*ZCHÚ jsou hodnocena včetně ochranného pásma
2. Technická kritéria projektu
Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce
Počet bodů
Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací
20
Náklady dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací
5
Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, dosahují
maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným
zájmem ochrany přírody a krajiny*.
1
* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně
následující podmínky:
• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané
lokalitě
• opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu „Kvalita zpracování projektu
z hlediska technického a technologického“ a minimálně 30 bodů v ekologických kritériích
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje specifické činnosti
a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a
materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory
Kvalita zpracování projektu (vhodnost navrženého řešení)
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
udržitelnosti (udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči),
projekt využívá nejlepší dostupné metody a znalosti
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
využívá nejlepší dostupné metody a znalosti, jeho udržení však vyžaduje
náročnou následnou péči
Počet bodů
30
20
Projekt je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů (např.
majetkoprávních vztahů k pozemkům) není zvoleno optimální řešení
10
Ostatní přijatelné projekty
1
Opatření proti větrné erozi
1. Ekologická kritéria projektu
Délka pozemku v
převládajícím směru
erozně účinného větru [m]
1
1
≤ 350
1
> 350
1
> 600
5
> 850
stupeň ohrožení větrnou erozí/ počet bodů
2
1
1
5
10
3
1
5
10
15
4
5
10
15
25
5
10
15
25
25
6
15
25
25
25
Počet bodů
Typ větrolamu z hlediska zabránění škodlivým účinkům větrné eroze
Poloprodouvavý (složen z více řad stromů, keřové patro je vyvinuto v menší
15
míře nebo korunová vrstva má menší zapojení)
Neprodouvavý (prostor je složen z více řad, keřové patro je vytvořeno; na
5
návětrné straně i závětrné straně dochází k vytvoření uzavřené stěny
Ostatní přijatelné projekty
Lokalizace*
ZCHÚ, Natura 2000, ÚSES, přírodní parky, registrované významné
krajinné prvky, biosférické rezervace
Ostatní přijatelné projekty
1
Počet bodů
10
1
*ZCHÚ jsou hodnocena včetně ochranného pásma
2. Technická kritéria projektu
Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce
Počet bodů
Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací
20
Náklady dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací
5
Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, dosahují
maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným
zájmem ochrany přírody a krajiny*.
1
* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně
následující podmínky:
• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané
lokalitě
• opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu „Kvalita zpracování projektu
z hlediska technického a technologického“ a minimálně 30 bodů v ekologických kritériích
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje specifické činnosti
a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a
materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory
Kvalita zpracování projektu (vhodnost navrženého řešení)
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
udržitelnosti (udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči),
projekt využívá nejlepší dostupné metody a znalosti
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
využívá nejlepší dostupné metody a znalosti, jeho udržení však vyžaduje
náročnou následnou péči
Počet bodů
30
20
Projekt je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů (např.
majetkoprávních vztahů k pozemkům) není zvoleno optimální řešení
10
Ostatní přijatelné projekty
1
Specifický cíl 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Aktivita: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
1. Ekologická kritéria projektu
Přínos pro zvýšení ekologické stability (ekologické hodnoty sídelních
ekosystémů) a zvýšení druhové diverzity v sídlech
Realizací projektu lze očekávat významný přínos pro posílení ekologické
stability území a zvýšení/obnovy biodiverzity. To bude zajištěno funkční
návazností realizovaných ploch zeleně na ostatní plochy zeleně/volnou
krajinu, velikostí a variabilitou ploch zeleně, variabilitou vegetačních
prvků, začleněním stávající zeleně, zejm. dřevin, využitím převážně
autochtonních druhů vhodných pro dané ekologické podmínky, vytvořením
stanovištních podmínek pro volně žijící druhy.
Realizací projektu lze očekávat přínos pro zvýšení ekologické stability a
biodiverzity v rámci dotčené lokality v sídle (to nastane v případě, že prvky
srovnatelného významu jsou již v zastavěném území zakomponovány
a/nebo opatření nemá dostatečný potenciál, aby významně ovlivnilo
biodiverzitu/ekologickou stabilitu v rámci celého zastavěného území sídel,
nebo zachová stanovištní podmínky pro volně žijící druhy)
Ostatní přijatelné projekty
Lokalizace*
Počet bodů
40
20
1
Počet bodů
Všechna sídla nad 5000 obyvatel
10
Sídla menší než 5000 obyvatel s lokalizací projektu v ZCHÚ nebo ÚSES
5
Ostatní přijatelné projekty
1
*ZCHÚ jsou hodnocena včetně ochranného pásma
2. Technická kritéria projektu
Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce
Počet bodů
Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací
20
Náklady dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP dosahují
maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací
5
Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, dosahují
maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným
zájmem ochrany přírody a krajiny*.
1
* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně
následující podmínky:
• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané
lokalitě
• opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu „Kvalita zpracování projektu
z hlediska technického a technologického“ a minimálně 30 bodů v ekologických kritériích
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje specifické činnosti
a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a
materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory
Kvalita zpracování projektu (vhodnost navrženého řešení)
Počet bodů
Projekt je co do rozsahu a funkcí optimálně navržen, k naplnění cíle
předmětu podpory plně využívá potenciál území
10
Projekt je co do rozsahu a funkcí optimálně navržen, i když z objektivních
důvodů (např. majetkoprávních vztahů k pozemkům)
k naplnění cíle nevyužívá plně potenciál území
5
Ostatní přijatelné projekty
1
Kvalita zpracování projektu z hlediska systémovosti řešení
Počet bodů
Projekt vychází ze studie systému sídelní zeleně zpracované dle metodiky
MŽP
20
Ostatní přijatelné projekty
1
Hodnotící kritéria kontinuální výzvy ve verzi k 030315 SC 4.3 OPŽP 2014 – 2020
Kontinuální výzva pro typy opatření:
4.3.1
výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření
zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či
opatření
odstranění migračních překážek na vodních tocích
instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných
obratlovců podporující jejich poproudou migraci
obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod.
omezení: pouze projekty realizované na úsecích vodních toků (nadregionálních i
regionálních) vymezených Koncepcí zprůchodnění říční sítě ČR – aktualizace 2014
4.3.3
vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních,
tvarově a hydraulicky členitých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších
nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek) a to
včetně navazujících říčních ramen při respektování přístupů ochrany území před
povodněmi
podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné
procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních
úprav, zejména:

zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního
toku,

vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu
vázaných organismů,

terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně
umožňujících proces renaturace vodního toku apod.
pomístných
zásahů
obnova vhodných břehových porostů (trvalých porostů podél toku a v přilehlé nivě)
omezení: pouze projekty směřující k naplňování plánů oblastí povodí resp. plánů
dílčích povodí tedy zařazené v listech opatření, resp. národních plánů povodí
Typy žadatelů:
totožné se specifickými cíli 4.3.1 a 4.3.3
Posouzení přijatelnosti projektu:
Totožné se specifickými cíli 4.3.1 a 4.3.3 a dále s kritérii
přijatelnosti a způsobilými výdaji dle obecných pravidel OPŽP
SC 4.3.1.
Specifická kritéria přijatelnosti projektu – stupeň konečný projekt - SC 4.3.1

je provedena analýza pozemkové držby v řešeném území

je provedena analýza hydrologických a hydraulických podmínek lokality, především
jsou známy nároky na odběr vody (především u profilů s více odběry) s vymezením
jejich priorizace a s doporučenou hodnotou minimálního zůstatkového průtoku
(MZP) dle metodického pokynu MŽP

jsou známy cílové migrační druhy ryb a eventuelně dalších živočichů včetně jejich
nároků na technické řešení zajištění obousměrné migrace ryb. Jako podklad slouží
ichtyologický průzkum lokality nebo biologické hodnocení

projekt vychází ze standardu ochrany přírody řady B – voda v krajině ozn. 02 006:
2014 – Rybí přechody a není s ním v hrubém rozporu.

souhlasné vyjádření správce vodního toku k realizovanému opatření v případě, že
je žadatelem jiný subjekt než správce vodního toku.

Náklady akce, které přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, nepřesahují 100%
dle Katalogu cen stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody
a krajiny.

Náklady akce, které nemají položku v Nákladech obvyklých opatření MŽP, nepřesahují
100 % dle Katalogu cen stavebních prací.
Návrh výběrových kritérií – stupeň konečný projekt – SC 4.3.1

projekt posoudil variantu potřebnosti - odstranění migrační bariéry

je předložen projekt odpovídající vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění
umožňující posouzení záměru včetně oceněného soupisu prací

projekt preferuje přírodě blízká řešení s odpovídajícím umístěním dle nároků
cílových druhů ryb k zajištění migrační prostupnosti – rybí přechody (RP) typu
bypass v pozvolném sklonu s balvanitým vystrojením příčných přehrážek,
eventuelně jsou volena technická řešení s ohledem na specifické omezení lokalit
(např. majetkoprávní vztahy, nedostatek místa, zařízení prvků protipovodňové
ochrany, nedostatečný průtok pro trať RP apod.)

projekt posoudil potřebnost instalace zařízení k poproudové ochraně nebo jejich
nasměrování za účelem omezení zranění a eventuelně úmrtnosti ryb

projekt posoudil velikost nastavení minimálního zůstatkového průtoku (MZP) dle
požadavků cílových druhů ryb a respektuje příslušný metodický pokyn MŽP

navržené opatření vyhovuje migračním nárokům cílových druhů ryb nebo zajišťuje
jejich dostatečnou poproudovou ochranu

projekt zahrnuje ověření funkčnosti navrženého opatření z hlediska cílových druhů
ryb
SC 4.3.3.
Specifická kritéria přijatelnosti projektu – stupeň investiční záměr – SC 4.3.3

jsou sledovány cíle zlepšení a zamezení zhoršení stavu vodních útvarů dle
Rámcové směrnice o vodách (2000/60/EHS)

je dostatečně posouzena aktuální ekologicko-morfologická charakteristika a
dynamika vodního toku (VT) vzhledem k navazujícím úsekům VT, projekt
zdůvodňuje potřebu navrženého opatření, zohledňuje návaznost na jiná opatření
v řešeném území a kvantitativně popř. kvalitativně zohledňuje předpokládaný
pozitivní efekt na řešené území

jsou v opodstatněných případech sledovány cíle protipovodňové ochrany území
s preferencí přírodě blízkých řešení

je provedena analýza pozemkové držby v řešeném území

navrhované řešení nezhoršuje stávající ekologický stav území nebo morfologický
stav vodních toků
Specifická kritéria přijatelnosti projektu – stupeň konečný projekt – SC 4.3.3

v případě těžení sedimentů (obnova říčních ramen apod.) je specifikováno množství
a vlastnosti sedimentu (v souladu s příslušnou vyhláškou) včetně způsobu jejich
uložení. Souhlas s uložením vlastníka pozemku nebo nájemce pozemku (dokládá
právo hospodaření). Předložen je soupis pozemků včetně zákresu v katastrální
mapě. V případě uložení na mezideponii se souhlas vydává na dobu, po kterou je
sediment na dotčeném pozemku deponován.

souhlasné vyjádření správce vodního toku k realizovanému opatření v případě, že
je žadatelem jiný subjekt než správce vodního toku.

Náklady akce, které přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, nepřesahují
100% dle Katalogu cen stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným zájmem
ochrany přírody a krajiny.

Náklady akce, které nemají položku v Nákladech obvyklých opatření MŽP,
nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací.
Návrh výběrových kritérií – stupeň investiční záměr – SC 4.3.3

je předložen investiční záměr s ideovým řešením umožňující posouzení záměru

je předložen kvalifikovaný odhad nákladů za jednotlivé části záměru

záměr nezhoršuje případný dochovaný stav VT a nivy, naopak podporuje
o
obnovu přirozeného prostorového rozsahu, tvarové a hydraulické členitosti
koryta VT,
o
přirozeného průtokového a splaveninového režimu,
o
migrační prostupnosti VT,
o
přirozených povodňových rozlivů do nezastavěných nivních území a
o
přirozeného charakteru břehových porostů a vegetačních povrchů v ploše nivy
Návrh výběrových kritérií – stupeň konečný projekt – SC 4.3.3

je předložen projekt odpovídající vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění
umožňující posouzení záměru včetně oceněného soupisu prací členěného na
jednotlivé stavební objekty

projekt upřednostňuje přírodě blízká řešení jednotlivých prvků a konstrukcí v rámci
investičních revitalizačních opatření

projekt klade důraz na rozvolnění břehů a pozvolný podélný sklon koryt vodních
toků – kdy jsou střídány tůně s brody na místo příčných staveb. Ty jsou realizovány
jen v odůvodněných případech a to primárně z přírodě blízkých materiálů (dřevo,
kámen) jako reakce na možné zahlubování nivelety dna

projekt omezuje na nezbytně nutnou míru použití prvků a konstrukcí, které nejsou
v souladu s přírodě blízkým pojetím revitalizací VT, tedy např.: opevnění dlažbou,
tuhé příčné prvky ve dně, geometrizované tvary koryt VT, nepřiměřeně zahloubená
koryta VT apod.

projekt v rozsahu odpovídajícím vnějším podmínkám předmětných území podporuje
přirozený morfologický potenciál VT (např. meandrování, členité břehy, sledy tůní a
brodů apod.) a použití přírodě blízkých materiálů a konstrukčních prvků

projekt klade důraz na odůvodněnost rozsahu přesunů hmot – např. není
prováděno zbytečně odtěžování štěrkových lavic, břehů apod. Současně projekt
nepřipouští poškozování zejména přírodních a přírodě blízkých ploch v nivách
nevhodným ukládáním sedimentů a zemin

je dostatečně využito potenciálu zlepšení ekologického stavu území a
morfologického stavu vodních toků a potenciálu zlepšení retence vody ve volné
krajině při průběhu velkých vod ve vztahu k zastavěným územím v povodí

projekt zejména přiměřeně využívá místních podmínek k obnovení přirozeně
velkého prostorového rozsahu vodních prvků krajiny, přirozené trasy VT,
dostatečné šíře a plochy přírodě blízkých potočních/říčních pásů, přirozených tvarů
a (obvykle přirozeně malých) rozměrů koryt, k obnovení morfologické a hydraulické
členitosti koryt.

Podobné dokumenty

Plný text - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Plný text - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. sklonu dochází zpravidla na níže ležících plochách k ukládání půdních částic. Částice transportované za hranice pozemků se dostávají do hydrografické sítě, kde vytvářejí splaveniny. Ty sedimentují ...

Více

Fórum ochrany přírody

Fórum ochrany přírody spíše pod názvem „lokality UNESCO“). V našich podmínkách jsou známé lokality kulturního dědictví, kterých je v České republice na seznam UNESCO zařazeno dvanáct (celosvětově 779), ale ani jedna smí...

Více

Privatizační projekt - SOS koupaliště Lhotka

Privatizační projekt - SOS koupaliště Lhotka Prohlašují, že uvedený seznam majet'ku je úp1ný, neobsahuje žáďný majetek nestátních subjektů a že na majetek nebyly nebo nemohou být uplatněny nároky třetích osob (dle zákonů ě.4o3 /tsso Sb. , ě.8...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Předmětem zpracování je Studie odtokových poměrů pro KoPÚ Polepy, KoPÚ Encovany a dotčené okolí na základě smlouvy o dílo č. 361-2016-508204 / ZPSD-02-2016-0028 uzavřené dne 6. 4. 2016 mezi Česká r...

Více

2. Katalog opatření

2. Katalog opatření Pokud jsou rybí přechody průchodné pro ryby, zároveň většinou plní i funkci jako migrační koridory pro ostatní vodní živočichy, dále v textu budou zmiňovány pouze ryby. V případě, že navržené opatř...

Více

Uložit

Uložit Asanace dřevní hmoty a ponechání dřevní hmoty k zetlení

Více

románský cement – roman cement

románský cement – roman cement cracking of the cast element due to the the roman cement is covered by cement slurry; due to its surface weathering it makes the substrate for small plants as lichens and fungi

Více