Technický list - SENESTA CZ sro

Komentáře

Transkript

Technický list - SENESTA CZ sro
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 13
vydané
v souladu s § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. (v platném znění), o technických požadavcích na výrobky a o změně některých
zákonů a s § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (v platném znění), kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
označované CE.
Výrobce:
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s.
Sídlo: Ledčice 235, 277 08 Ledčice
IČ: 27385621, DIČ: 27385621
Místo výroby: Ledčice
potvrzuje, že pro stavební výrobek
BETONOVÉ ZDICÍ TVÁRNICE
obchodní název: Ztracené bednění (ZB 15, ZB 20, ZB 25, ZB 30, ZB 40, ZB 50)
určená jako
stavbu svislých betonových konstrukcí – jako pomocný prvek, zdicí prvek kategorie II.,
bylo podle § 5, odst.1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (v platném znění) provedeno posouzení shody vlastností výrobku
s požadavky technických předpisů, konkretizovaných v ČSN EN 15435 Betonové prefabrikáty – betonové tvárnice z obyčejného a
lehkého betonu (Duben 2009)
a prohlašuje,
že vlastnosti uvedeného stavebního výrobku odpovídají požadavkům ZA normy ČSN EN 15435 a
stavební výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný.
Výrobce přijal opatření v úrovni vlastních dokumentovaných postupů a doplnil je o požadavky normy ČSN EN 15435, kapitoly 8.3,
v souladu s dokumentací systému managementu jakosti, kterými je zabezpečena shoda všech stavebních výrobků, které jsou
uváděny na trh, s technickou dokumentací a se základními požadavky.
U výrobku jsou dle ČSN EN 15435 deklarovány tyto hodnoty:
Průměrná pevnost v tlaku (kategorie II):
> 5 N/mm2 (vztaženo na skutečnou tlačenou plochu)
Pevnost bočnic v ohybu:
> 1,5 N/mm2
Přídržnost:
0,15 N/mm2 (stanovená hodnota)
Reakce na oheň:
třída A1 – bez zkoušení
Nasákavost:
< 250 g/m2s
Propustnost vodních par:
5/15 (stanovená hodnota)
Objemová hmotnost prvku v suchém stavu:
orientační objemová hmotnost materiálu prvků je 2100 kg/m3
Tvar a uspořádání:
prvky mají otvory přesahující 25% ložné plochy, sloužící k pozdějšímu vyplnění
betonem
Tolerance rozměrů:
délka / šířka / výška: ±5 mm / ±5 mm / + 3 - 5 mm
Tyto prvky slouží jako ztracené bednění, které se vyplní betonem, maximálně však v 6-ti řadách na sobě.
Systém jakosti výrobce byl posouzen certifikačním orgánem č. 3011, QUALIFORM – odbor certifikace, provádějící certifikaci
systémů managementu jakosti, který o tomto posouzení vydal dne 11.9.2012 certifikát č. Q 1087-1 (první certifikace: září 2000)
s platností do 11.9.2015, kterým osvědčuje, že SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s., má pro výrobu vibrolisovaných a
vibrolitých výrobků zavedený systém managementu jakosti, který odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 9001:2009.
Při posouzení shody byly použity:
české technické normy
ČSN EN 15435 Betonové prefabrikáty – betonové tvárnice z obyčejného a lehkého betonu (Duben
2009)
technické předpisy
TP 13-EN Betonové zdicí tvárnice – Ztracené bednění
Vyhláška SÚJB č. 307/2002 o radiační ochraně
výsledky zkoušek
Protokoly o počátečních zkouškách výrobků (zkoušky typu výrobků)
Protokol o měření radioaktivity betonu
V Ledčicích dne 29.3.2013
Ing. Tomáš Fojtík, Ph.D.
výkonný ředitel a prokurista společnosti