tr 175

Komentáře

Transkript

tr 175
spodky c.,cnh
spodni //.
spojeni tr.
spojit h.
spojka c.
spokojeny tt.
spolecne trt.
spolecni/kcf., -ice c.
spolecnost c.
spolecny tt.
spolehlivy tt.
spolehnout se na
spolehat na (+C4)
spolu trt.
spolubydlici d.
spoluprace c.
spolupracovat chh.
spoluz/ak d. -acka c.
spona c.
sponzor d.
spor d.
sporak d.
sport d.
spof it chh.
spotf eba c.
spousta c.
spravce d.
spravedlivy tt.
spravit /?.
spravny tt.
sprcha c.
spropitne tr.
sprosty tt.
spfatelit se /?.
srazit h.
srazka c. (havarie)
srdce tr.
srn/a c.. -ec d.
srovnat
srp d.
srpen d.
srsen d.
stabilita c.
stadion d.
stadium tr.
stado tr.
stahnout /;.
staj d.
stale trt.
stan d.
standard d.
stanek d.
quan lot nam dai ong
a phia diroi
noi tiep, ghep
noi, ghep
lien tu, knap noi
hai long
chung, cung
nguai dong hanh,
thanh vien cung
mot to chiic
cong ty
chung, cung
dang tin cay
tin cay (vao)
stanice c.
stanovisko tr.
stanovit h.
stanovy c.,cnh.
starat se (o +C4)
starobyly tt.
starost c.
starosta d.
start d.
stary tt.
stat d.
stat (stojim, ...)
Kolik to stoji?
statsefito«M, ... C7)
statecny tt.
statek d.
statistika c.
statni tt.
statut d.
stav d.
rodinny stav
stavba c.
stavet chh.
stavitel d.
stavka c.
stehlik, /
stehno tr.
stehovat (se) chh.
stejn/y tt., -e trt.
stena c.
stezka c.
stezovat si chh.
stihnout h.
stimulovat chh.
stin d.
stisknout h.
stiznost c.
stlacit h.
stodola c.
stoh d.
stojan </'. stojanek d.
stoleti tr.
stolicka c.
stolni tt.
stolni lampa
stolni olej
stonek d.
stop tht.
stopa c.
storno tr.
stoupat / stoupnout
stovka c.
strach d. (z ceho)
strana c.
chung, cung
nguai cung phong
hop tac
cong tac, lam chung
ban hoc
cai kep, cai cap
tai trg, ung ho
mau thuan
16 nau, nuong
the thao
tiet kiem
nhu cau
nhieu, rat nhieu
nguai quan ly
cong bang
chinh, sira
dung dan
voi sen, tarn voi sen
tien boa (chophuc vu)
tuc, tho tuc
ket ban
dam, cham vao
su va cham (tai nan)
qua tim
con mang (cai/ due)
lam bang, doi chieu
cai Hem
thang tarn
con ong bau
tinh on dinh, ben vung
san van dong
giai ctoan
dan, bay siic vat
rut, keo ra
chuong (ngira, bo ...)
luon luon
leu, tang
quy chuan, chuan muc
quan nho
- 175-
ben (tau, xe)
lap trirong, quan diem
an djnh, quy dinh
dieu le
cham soc, trong nom
co kinh
noi lo lang
thj truong
xuat phat, khai dong
gia, cu
quoc gia, nuoc
dung
Gia cai nay bao nhieu?
tra thanh
dung cam
trang ap, trang trai
thong ke
t/v nha nuac
quy che
tinh trang
tinh trang hon nhan
xay dung, toa nha
xay dung (nha cua ...)
kien true su
bai cong, dinh cong
chim vanh khuyen
etui, ve
chuyen (nha...)
giong nhau, bang nhau
buc tuong
duang mon
than phien, khieu nai
duoi kip, bat kip
kich thich
bong ram
an, bop, xiet
loi khieu nai
an, de, nen
kho Ilia
dong liia, u ram
gia do
theky
rang ham
t/v ban, de an
den ban
dau an
than (cay ...)
dung lai
dau vet
su huy bo
tang len, dang len
mot tram
sg (cai gi)
ben, phia, trang, dang

Podobné dokumenty

na (hoa, la) hoa (cay an qua), sup lo vi, la bai vi hat hoi dan ghi ta bo

na (hoa, la) hoa (cay an qua), sup lo vi, la bai vi hat hoi dan ghi ta bo letiste tr. san bay t/v mua he letni tt. leto tr. mua he cong nguyen letopocet d. letos trt. nam nay letuska c. tiep vien hang khong leukemie c. benh bach cau lev d. con su tu levny tt. re levy tt....

Více

tr 141

tr 141 dodat / dorucit chh. mang den, dua den dodatek d. phan them, bo sung dodavatel d. nguai giao hang dodavka c. giao hang, cung cap lam, hoan thanh not dodelat h. cho den nay dodnes trt. dodrzovat chh...

Více

tr 158

tr 158 nabodnout h. cam vao, gam vao nabozenstvi tr.

Více

Největší projekce filmu WARCRAFT: PRVNÍ STŘET v kostýmech v

Největší projekce filmu WARCRAFT: PRVNÍ STŘET v kostýmech v zvuk DOLBY ATMOS, který v jiných kinech není k dispozici. Kromě filmu, který se bude promítat ve všechsálech postupněod 19.00, se můžete těšit na bohatý doprovodný program, workshopy, prodej upomín...

Více