BIP Standard - Testcentrum

Komentáře

Transkript

BIP Standard - Testcentrum
BIP Standard
Bochumský osobnostní dotazník
2. Vydání
Stefan
Bergmann
ID 32768
Datum administrace
14.04.2014
2 / 38
BIP | Přehled výsledků
PŘEHLED VÝSLEDKŮ
Souhrn výsledků
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Motivace k výkonu
Motivace k utváření
Motivace k vedení
Svědomitost
Flexibilita
Rozhodnost
Senzitivita
Schopnost kontaktů
Sociabilita
Orientace na tým
Schopnost prosadit se
Emocionální stabilita
Odolnost vůči zátěži
Sebevědomí
* Založeno na "Český standardizační soubor - střední a vrcholový management, podle pohlaví" (Sten)
Obsah
Zpráva*
Interpretace základních škál
Testový profil
Vyhodnocení škál
Grafické zobrazení škál
Skórování položek
Statistika odpovědí
Výsledky testování může interpretovat pouze osoba s psychologickým a psychodiagnostickým vzděláním, v souladu se Standardy
pro pedagogické a psychologické testování (Hogrefe-Testcentrum,Praha,2001).
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Zpráva
3 / 38
INTERPRETACE
BIP - Interpretace základních škál.
Bochumský inventář profesních charakteristik osobnosti je psychologická metoda,zjišťující osobnostní
vlastnosti vztažené k výkonu profese.
V této zprávě jsou uvedeny výsledky dotazníku BIP získané prostřednictvím sebehodnocení s ohledem
na profesní situace. Toto individuální sebeposouzení je vyhodnoceno ve 14 osobnostních vlastnostech.
Následující graf znázorňuje, že těchto 14 vlastností je možné zařadit do 4 oblastí:
Těchto 14 vlastností netvoří souhrnně celou strukturu osobnosti. Jedná se pouze o škály, které se
významně projevují v profesním životě.
Na následujících stranách naleznete systematický souhrn vašeho sebehodnocení. Pravděpodobně se
zde nachází jen málo aspektů, které vás překvapí. Je však možné, že byste si u některých škál přáli
jiné vyjádření. Je třeba mít na paměti, že popis těchto vlastností neznamená hodnocení ve smyslu
"horší" nebo "lepší". Při posuzování výsledku je nutné stále zohledňovat individuální cíle a osobnostní
vývoj.
V daném případě je kromě toho potřeba zohlednit vlastnosti vzhledem k požadavkům profesní pozice.
Každá vlastnost nemá stejný vztah ke všem činnostem a u některých činností může být vhodnější např.
střední úroveň než výrazně nízká či vysoká hodnota.
Naleznete zde některé podněty, jak můžete využít poskytované informace. Dotazník BIP je často
používán v přípravě pro rozhovor. Výsledky však můžete použít pro vlastní osobnostní vývoj také
nezávisle na předloženém kontextu.
Informace k interpretaci vašich výsledků.
Osobnostní vlastnosti se nedají měřit (jako např. teplota) na stupnici s pevně stanoveným nulovým
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Zpráva
4 / 38
bodem. Vyjádření " U pana X je zjištěna vysoká orientace na týmovou spolupráci" znamená: "Ve
srovnání s jinými lidmi je u pana X vysoce vyjádřena orientace na týmovou spolupráci". Popis
osobnostních vlastností je možný pouze ve vztahu k jiným lidem.
V psychologickém dotazníku vyvinutém podle vědeckých zásad jsou proto jednotlivci porovnáváni s
průměrem referenční skupiny.Určité vlastnosti jsou tedy interpretovány vždy s ohledem na referenční
soubor.
Tak je možné, že např. u jedné osoby ve vyšší manažerské pozici bude úroveň motivace k vedení
vzhledem k ostatním vedoucím pracovníkům nízká, avšak ve srovnání s obecnou populací bude úroveň
této vlastnosti spíše vysoká.
Výsledky jsou porovnány se standardizačním souborem a rozděleny na 10 stupňů, tzv. stenů, v rámci
tzv. normálního rozdělení. Také mnohé jiné lidské vlastnosti (např. tělesná výška) zaujímají toto
normální rozdělení, kde se převážná část nachází ve středním rozsahu, extrémní hodnoty se vyskytují
zřídka.
V následujícím grafu je znázorněno, jak jsou vytvořeny tyto stenové hodnoty v rámci normálního
rozdělení. Je patrné, že se velikost stenu mění podle umístění v rámci normálního rozdělení: ve střední
části se nachází větší množství osob, např. ve stenu 5 a 6 je vždy 19,15%. V okrajových částech je
obsaženo méně osob, např. steny 1 a 10 zahrnují vždy jen 2,28% osob ze standardizačního souboru. Z
toho vyplývá, že 4 steny ve středu rozložení (4 až 7) zahrnují výsledky asi 68% osob ze
standardizačního souboru. V nižších a vyšších stenech se nacházejí výsledky vždy asi 16% osob.
Jestliže se bude na následujících stranách určitá vlastnost nacházet ve střední oblasti, znamená to, že
odpovídá průměrné úrovni podle standardizačního souboru. Pokud bude výsledek vyznačen v pravé
nebo levé části grafu, odpovídá to vyšším nebo nižším hodnotám. Jestliže bude hodnota skóru v
extrémní oblasti (1 nebo 10), znamená to, že pouze velmi malý počet osob (asi 2%) vykazuje podobný
výsledek.
Následující popis se zakládá na srovnání s osobami, které tvořily Český standardizační soubor - střední
a vrcholový management, podle pohlaví.. Je třeba mít na paměti, že při srovnání s jiným souborem,
mohou vzniknout jiné výsledky.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Zpráva
5 / 38
Jak můžete použít své výsledky
Mnozí účastníci testování chtějí využít výsledky dotazníku BIP pro další osobní rozvoj. Zde je několik
informací:
Posuďte své výsledky v zobrazení ohledně čtyř oblastí dotazníku BIP. Odpovídá to vždy vašim
představám? Pokud ne, kde nalézáte neshody?
Výsledky dotazníku BIP představují souhrn vašeho sebeposouzení. Aby bylo možno získat realistické
zhodnocení vaší osobnosti, je vhodné toto sebeposouzení porovnat s posouzením jiné osoby. Můžete
si o tom promluvit s někým ve vašem okolí, komu důvěřujete. Použijte k tomu texty na následujících
stránkách. Ve kterých oblastech se posouzení vaší osobnosti shoduje s posouzením důvěryhodné
osoby a kde je zcela odlišné? Zkuste najít vaše "slepé místo":To je oblast osobnostních vlastností,
kterých si člověk sám u sebe nevšimne, ale druhým lidem je nápadná. (např. pro jiné citelná dominance
zkušeného manažera na vedoucí pozici)
Můžete diskutovat s kolegy nebo s lidmi z vašeho blízkého okolí, jaké požadavky a očekávání jsou na
vás kladeny a nakolik z jejich pohledu tyto požadavky splňujete. Informujte se, které změny z jejich
pohledu byste měl/a provést: "Co bych konkrétně musel/a v té či oné situaci udělat, abych vaše
požadavky či očekávání splnil/a?"
Zabývejte se také sami svým dalším rozvojem a nečekejte jen na podněty z vašeho okolí. Postupujte
přitom vytrvale, plánovitě a trpělivě:Stanovte si cíle a sami kontrolujte své pokroky. V konkrétním
případě si můžete aktivně požádat o pomoc, např. kolegy, životního partnera, blízkou osobu.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Zpráva
6 / 38
VAŠE VÝSLEDKY
Pracovní orientace
Co je pro vás profesní výzva?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Motivace k výkonu
Motivace k utváření
Motivace k vedení
Motivace k výkonu
Jak vysoké požadavky na sebe kladete?
Máte mimořádně vysoké nároky na vlastní výkon a jste ochotní se nadmíru namáhat, abyste dosáhli
toho, co jste si předsevzali. I ty nejnáročnější úkoly a problémy zvýší Vaše nasazení a motivují Vás k
tomu, abyste pracovali na úkolu s ještě větší energií. Držíte se i cílů, u kterých už je patrné, že v zásadě
nejsou dosažitelné. Při práci na sebe kladete ty nejvyšší nároky a velmi rozhodně se snažíte překonat
laťku, kterou jste si sami nastavili. Výkon má ve Vašem životě mimořádné místě. Patrně při realizaci
Vaší orientace na výkon často saháte až na hranice svých možností. Mohlo by pro Vás být důležité,
zvýšenou měrou dbát na „pěstování“ oblastí života mimo práci. V zájmu dlouhodobé životní úspěšnosti
a zachování zdraví je zpravidla nutné, aby po období napětí a zátěže nastávaly i chvíle oddychu a
relaxace – platí to zvláště pro lidi, kteří jsou ochotní úplně se vyčerpat. Zkušenost mnoha řídících
pracovníků ukazuje, že spokojenost vyplývající z profesního nasazení není udržitelná jako jediný zdroj
spokojenosti v průběhu celého života.
Motivace k utváření
Jak ovlivňujete pracovní proces?
Je pro Vás nejvyšší měrou důležitý osobní a intenzivní podíl na utváření a proměnách Vašeho
prostředí. Z toho důvodu se cítíte nejlépe v profesi, která nabízí velmi široké pole pro Vaše proměny.
Své přesvědčení uplatňujete s vysokým nasazením a je pro Vás důležité dát do pohybu celou řadu věcí
a tvůrčím způsobem zasahovat do procesů změny. Neodradí Vás ani překážky, které se před Vámi
objeví. Pro uskutečnění vašich idejí jste ochotní mnohého se vzdát – možná že sami sebe musíte
občas brzdit. Mohlo by pro Vás být významné analyzovat přednosti dané situace a zohlednit šance,
které spočívají v kontinuitě.
Motivace k vedení
Jak ovlivňujete ostatní lidi?
Profesní úkol bez možnosti vést druhé lidi pro Vás není zajímavý. Neváháte, když jde o převzetí
vedoucí pozice ve skupině nebo týmu a také o to, navést zbylé členy týmu na cestu, kterou považujete
za správnou. Jste spokojení, pokud se podle Vás ostatní řídí a dokážete je získat na svou stranu.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Zpráva
7 / 38
Nemáte problém se zasahováním do akčního prostoru druhých lidí a udělovat potřebné příkazy. Je pro
Vás důležité, že můžete přebírat zodpovědnost a s tím spojenou pravomoc rozhodovat. Mnozí lidé na
vedoucích pozicích oplývají kromě již jmenovaných vlastností také vysokou mírou schopnosti se
prosadit a také pevným sebevědomím. Kromě všech pozitivních aspektů je tu i nebezpečí, že už
nevnímáte kritickou zpětnou vazbu, resp. ji nereflektujete, stejně jako neberete dostatečný ohled na
námitky, které jsou z odborného hlediska oprávněné.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Zpráva
8 / 38
Pracovní chování
Jak přistupujete k profesním úkolům?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Svědomitost
Flexibilita
Rozhodnost
Svědomitost
Jak je pro vás důležitý perfekcionismus a orientace na detaily?
Při plánování a realizaci Vašich nápadů se osvědčujete jako spolehlivá a důkladná osoba. Snažíte se
každou načatou činnost zpracovat pokud možno důkladně a precizně, přičemž jste ochotní vložit do
činnosti nadprůměrnou námahu. Pečlivost je pro Vás velmi důležitá a patří k Vašemu osobnímu
vysokému standardu. Jste spokojení až ve chvíli, kdy byly zohledněny a vypilovány všechny
jednotlivosti a detaily. Při spolupráci s méně odpovědnými osobami trpíte, protože očekáváte stejnou
pečlivost i u druhých lidí. Pokud máte dojem, že Vás vlastní vysoké nároky na pečlivost omezují,
můžete si pomoci tím, že se budete soustředit na skutečné nároky určitého úkolu.
Flexibilita
Nakolik jste ochotní se vždy znovu přizpůsobit?
Je pro Vás velmi snadné přizpůsobit se měnícím podmínkám a nečekaným změnám v pracovním
prostředí. Patrně jste zjistili, že se Vám rutinní úkoly příčí. Vyhovuje Vám, že jste konfrontováni s
novými výzvami a můžete se zabývat neznámými úkoly. Postupy a procesy, které neznáte, ve Vás
nevyvolávají nejistotu, protože máte talent improvizovat. Je Vám spíše příjemné, když je úkol vymezen
nejasně, protože dokážete tolerovat vysokou míru nejistoty a ochotně se stavíte čelem novým situacím.
Za určitých okolností můžete na lidi, pro které jsou konvence důležité, působit nevypočitatelně, protože
se často rozhodujete podle okamžité situace.
Rozhodnost
Jak cíleně měníte roozhodnutí ve svém jednání?
Dokážete přesvědčit schopností rychle se pustit do práce a také ji ukončit. Když se pro něco
rozhodnete, tak se i rychle pustíte do realizace. Takto se zaměříte především na potřebné kroky, aniž
byste se nechali rozptylovat dalšími faktory. Zároveň si patrně neuděláte čas na to, abyste zvážili
významná pro a proti svého rozhodnutí. Jste znám/a jako člověk, který si neláme dlouho hlavu, ale
rozhodně přikročí k činům. Kladete si cíle, které sledujete s vytrvalostí a efektivitou. Jste schopní svou
práci dobře organizovat. Komplexní úkoly zvládáte díky smysluplnému dělení na dílčí snadno
dosažitelné cíle. Tento postup je výhodný v celé řadě situací, zároveň nesmíte zapomenout, žeVaše
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Zpráva
9 / 38
navyklá rozhodnost představuje v určitých situacích nebezpečí, že budete jednat zbrkle tam, kde je
nutná pečlivá analýza.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
10 / 38
BIP | Zpráva
Sociální kompetence
Jak vstupujete v profesní oblasti do jednání s druhými lidmi?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Senzitivita
Schopnost kontaktů
Sociabilita
Orientace na tým
Schopnost prosadit se
Senzitivita
Jak dobře vnímáte pocity druhých lidí?
V kontaktu s druhými lidmi projevujete velmi rozvinutý cit pro jejich vyladění. Správně vnímáte emoce a
konflikty, které doprovázejí rozhovor. Téměř vždy se Vám podaří i v těch nejnáročnějších situacích najít
správný tón. Dokážete to i díky tomu, že se snadno vžíváte do situace druhého člověka a touto cestou
poznáte jeho náladu a rozpoložení. Značná míra empatie Vám dovoluje zvládnout i náročné rozhovory
a vyjít i s těžko přístupnými osobami. Přesto můžeme vřele doporučit, abyste čas od času požádali
někoho, komu věříte, o zpětnou vazbu, jak Vás vnímá a porovnat to s Vaším vlastním odhadem a
záměrem.
Schopnost kontaktů
Do jaké míry se chováte otevřeně a iniciativně v sociálních situacích?
Nemáte problém oslovit lidi, které neznáte, naopak činíte tak s lehkostí. V kontaktu s druhými lidmi
máte pocit jistoty. Jak v profesním, tak v soukromém kontextu jste otevření častým kontaktům s lidmi a
ceníte si možnosti mnohé potkávat. Motivuje Vás příležitost k setkávání s novými lidmi a je to zdrojem
Vaší spokojenosti. Patrně se budete nejlépe cítit v povolání, které Vám dá možnost uplatnit tyto své
silné stránky. Když Vám Vaše profese kontakty neumožní, je tu nebezpečí, že odsunete pracovní
povinnosti stranou, abyste využili příležitost s někým komunikovat.
Sociabilita
Jak je pro vás důležité harmonické soužití s jinými lidmi?
Považujete za důležité, aby Vás ostatní vnímali jako přátelskou a ohleduplnou osobu. Abyste se v práci
cítili dobře, chcete mít s ostatními harmonické vztahy a zpravidla se snažíte urovnávat spory a
integrovat lidi ve svém okolí. Když dojde k situaci, kdy byste měli kritizovat druhé lidi, tak to učiníte
velice zaobaleně a nejraději vůbec ne, i když by to bylo žádoucí. Svůj protějšek nechcete urazit a někdy
je pro Vás velice těžké vyslovit nepříjemnou pravdu druhému do očí. Je Vám nadmíru nepříjemné, když
na sebe přitáhnete nelibost. K ostatním lidem přistupujete s ochotou a ohleduplností a ostatní Vás proto
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Zpráva
11 / 38
vnímají jako laskavou a podporující osobu. Za určitých okolností by pro Vás bylo užitečné mluvit o
kritických záležitostech přesněji a určitěji, abyste Vámi poznané problémy dokázali lépe řešit. Je také
důležité, především ve prospěch aktivního přebírání zodpovědnosti, dávat partnerovi nejen pozitivní
zpětnou vazbu, ale umožnit i poučení z chyb.
Orientace na tým
Do jaké míry upřednostňujete týmovou spolupráci?
Jste výrazně zaměření na týmovou práci a mimořádně si ceníte spolupráce s druhými lidmi. Aktivně
prosazujete společná rozhodnutí a jste ochotní předávat kompetence svým spolupracovníkům.
Možnost spolupráce Vás povzbuzuje; v týmu přebíráte často roli toho, kdo drží skupinu pohromadě. V
rámci spolupráce aktivně podporujete druhé lidi a rádi přijmete podporu ze strany kolegů. Potíže
neřešíte na vlastní pěst, ale dokážete využít zdroje týmu. Pokud budete ve vysoké míře všechno
společně plánovat a vykonávat, je tu riziko, že splnění úkolu zabere mnohem více času, než by bylo
nutné. Může být neekonomické, pokud otázky, které můžete vyřešit sami, přenášíte do týmu.
Schopnost prosadit se
Nakolik se dokážete prosadit vůči druhým lidem?
Vnímáte sebe sama jako osobu, která ve vztahu k druhým lidem zaujímá dominantní roli. V
rozhovorech jste pohotoví, trváte důrazně na svém. Vaše tvrdošíjná přesvědčivost vede k tomu, že v
konfliktech často prosadíte vlastní cíle. Především lidé, kteří si nedokážou stejným způsobem zajistit
pozornost, vás budou patrně vnímat jako vyloženě autoritářskou osobu. V mnoha profesích jsou
popsané vlastnosti výhodou. Přesto byste měli ověřit, zda v některých situacích není lepší přistoupit na
kompromis a aktivně zapojit při rozhodování i názory druhých lidí než za každou cenu prosazovat
vlastní postoj. Využijte možnost, kdy Vám někdo, komu věříte, může poskytnout zpětnou vazbu o
Vašem chování.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Zpráva
12 / 38
Psychická konstituce
Jak zdoláváte profesní překážky, zátěž a neúspěchy?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Emocionální stabilita
Odolnost vůči zátěži
Sebevědomí
Emocionální stabilita
Do jaké míry jste emocionálně stabilní?
Problémy a starosti zvládáte v maximálním klidu. Rychle se vzpamatujete z nezdaru a po porážce se
Vám daří najít novou motivaci. Máte optimistický postoj k životu a osobní problémy prakticky nikdy
neovlivní prácovní výkon. Negativní pocit při obtížích a nezdarech vlastně neznáte a tak ani neovlivňuje
Vaši schopnost pracovat. Vaše stabilita Vám dovoluje úspěšně zvládat i takové činnosti, při kterých jste
vystaveni vysokému psychickému tlaku. Za určitých okolností by pro Vás mohlo být užitečné prověřit
své chování po konfliktech a v problémových situacích. Vyžádejte si zpětnou vazbu, co z takových
situací vyplývá a jak můžete do budoucnosti usměrnit své postupy. Emocionálně stabilní osoby se totiž
vyznačují tím, že relevantní problémy zpracovávají povrchně a důležité signály částečně vůbec
nevnímají.
Odolnost vůči zátěži
Jak velkou zátěž chcete a můžete zvládnout?
Vysokou zátěž zvládáte mimořádně dobře, aniž by Vás to výrazně omezovalo. Neděláte si nic z toho,
když musíte delší dobu zvládat vysoké nároky. Je možné, že Vás naopak výrazná zátěž motivuje. Máte
hodně energie a v době, kdy hodně pracujete, oplýváte obdivuhodnou schopností hospodařit s energií
tak, že výkonnost udržíte na vysoké úrovni. Vnímáte sebe sama jako zdravou a robustní osobu. Pokud
by hrozilo, že nároky převýší Vaše možnosti, měli byste dbát na tělesné signály a reagovat ve prospěch
dlouhodobě dobrého zdraví.
Sebevědomí
Jak jste si jisti sami sebou?
V téměř všech sociálních situacích se velmi dobře ovládáte. Vaše vystupování je přesvědčivé, sebejisté
a nezpochybnitelné. Nedělá Vám potíže vystupovat před skupinami lidí – naopak takové situace aktivně
vyhledáváte. Když získáte dojem, že Vás někdo odmítá, pak Vás to příliš netrápí – zabýváte se tím jen
chvíli. Nestaráte se o to, co si o Vás myslí ostatní, jste sami se sebou spokojení a znáte své silné
stránky. Proto jste schopni vyslechnout si jednoznačně vyřčenou kritiku, aniž by to zásadním způsobem
ovlivnilo vaše sebevědomí. Určité nebezpečí může být v tom, že na základě velké sebejistoty sotva
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Zpráva
13 / 38
přijmete oprávněné pochyby a podloženou kritiku.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Testový profil
14 / 38
TESTOVÝ PROFIL
Bochumský osobnostní dotazník | Standard
Dänische Norm - Percentily
Pracovní orientace
84
100
Motivace k výkonu
Stupňování vlastního výkonu;
vysoké nároky; ochota podávat
výkony a vynakládat úsilí.
72
100
84
100
100
100
Motivace měnit subjektivně
vnímané nesprávné postupy a
upravovat je podle vlastních
představ; výrazná ochota k
prosazování a uskutečňování
vlastních přístupů.
Motivace k vedení
Orientace na úkoly, které
souvisejí s vedením lidí;
subjektivní důležitost sociálního
vlivu
Výrazný motiv mít sociální vliv;
preferuje úkoly související s
vedením a řízením; hodnotí sám/
sama sebe jako autoritu a vzor
druhých lidí.
Pracovní chování
Pracovní chování
Svědomitost
Pečlivý pracovní styl;
spolehlivost; zodpovědnost;
zaměření na detaily.
84
Ochota vypořádat se s vysoko
položeným cílem; vysoké
nároky na vlastní výkony;
ochota namáhat se, motivace k
neustálému zvyšování vlastního
výkonu.
Motivace k utváření
Ochota ovlivňovat; tendence
měnit věci, které nejsou v
pořádku; iniciativnost,
připravenost k aktivitě
90
Pracovní orientace
Pečlivý pracovní styl; vysoká
spolehlivost; zodpovědnost;
pracovní styl zaměřený na
detaily; vysoký důraz na
koncepční způsob práce;
sklony k perfekcionismu.
Flexibilita
Otevřenost novým
zkušenostem; ochota ke
změně; ochota přijmout nejistotu
Vysoká ochota a schopnost
přizpůsobit se novým nebo
nečekaným situacím. Tolerance
nejistoty; otevřenost vůči novým
přístupům a metodám; vysoká
ochota ke změně.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Testový profil
15 / 38
Bochumský osobnostní dotazník | Standard
Dänische Norm - Percentily
Pracovní chování
84
72
100
100
Rozhodnost
Rychlá realizace zvolených
rozhodnutí o tom, jak
dosáhnout žádoucího cíle.
Schopnost a vůle rychle
realizovat rozhodnutí o tom, jak
dosáhnout žádoucího cíle, jakož
i vymezení jednoho zvoleného
postupu vůči dalším možným
návrhům.
Sociální kompetence
Sociální kompetence
Senzitivita
Schopnost vcítění; jistota při
interpretaci chování druhých lidí
96
100
100
100
Výrazná schopnost přistupovat
vstřícně ke známým i
neznámým lidem; aktivní
vytváření pracovních i
soukromých sociálních vztahů
péče o ně.
Sociabilita
Sociální chování; přátelskost;
ohleduplnost; touha po harmonii
78
Dobrý smysl pro jemné signály
v různých sociálních situacích;
velká schopnost vcítění; jistota
při interpretaci a poznávání
chování druhých lidí.
Schopnost kontaktů
Vstřícnost; péče o vztahy a
sociální sítě
90
Pracovní chování
Výrazné upřednostňování
přátelského a ohleduplného
chování; v interakci velkorysost
ke slabým stránkám partnera;
touha po harmonickém soužití s
druhými lidmi.
Orientace na tým
Kooperace; preference
skupinových zájmů před
sebeuplatněním
Vysoké hodnocení týmové
spolupráce; ochota aktivně
podporovat týmové procesy;
vstřícnost při upozadění
vlastních možností rozvoje ve
prospěch pracovní skupiny.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Testový profil
16 / 38
Bochumský osobnostní dotazník | Standard
Dänische Norm - Percentily
Sociální kompetence
72
96
100
100
Schopnost prosadit se
Dominance v sociálních
situacích; ochota vstoupit do
konfliktů; sledování vlastních
cílů
Sklony k dominanci v sociálních
situacích; snaha sledovat
vlastní cíle i navzdory
překážkám; vysoká ochota jít do
konfliktu.
Psychická konstituce
Psychická konstituce
Emocionální stabilita
Vyrovnanost; rychlé překonání
neúspěchů; kontrola
emocionálních reakcí
78
100
100
Vyrovnané emocionální reakce
bez výrazných výkyvů; rychlé
překonání nezdarů a
neúspěchů; výrazná schopnost
kontrolovat vlastní emocionální
reakce.
Odolnost vůči zátěži
Fyzická odolnost; ochota
podstoupit mimořádnou zátěž
96
Sociální kompetence
Proband hodnotí sám sebe jako
(fyzicky) velmi odolnou a
robustní osobu. Je zde vysoká
ochota vystavovat se
mimořádné zátěži a nevyhýbat
se jí.
Sebevědomí
Přesvědčení o vlastních
schopnostech a účinnosti;
sebedůvěra; nezávislost na
názorech druhých lidí.
(Emocionální) nezávislost na
úsudku druhých lidí; vysoké
přesvědčení o vlastní účinnosti;
vysoká sebedůvěra k vlastním
schopnostem a předpokladům
výkonu.
Bitte beachten Sie, dass in der von Ihnen gewählten Normgruppe nicht für alle Dimensionen Normwerte
vorliegen.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Vyhodnocení škál
17 / 38
VYHODNOCENÍ ŠKÁL
Bochumský osobnostní dotazník | Standard
Dänische Norm - Percentily
Parametr
Hrubý skór
Standardní skór
Motivace k výkonu
84
100
Motivace k utváření
72
100
Motivace k vedení
90
100
Svědomitost
84
100
Flexibilita
84
100
Rozhodnost
84
100
Senzitivita
72
100
Schopnost kontaktů
96
100
Sociabilita
90
100
Orientace na tým
78
100
Schopnost prosadit se
72
100
Emocionální stabilita
96
100
Odolnost vůči zátěži
78
100
Sebevědomí
96
100
Prožívání kontroly
42
Soutěživost
30
Mobilita
12
Orientace na volný čas
42
Pracovní orientace
Pracovní chování
Sociální kompetence
Psychická konstituce
Bitte beachten Sie, dass in der von Ihnen gewählten Normgruppe nicht für alle Dimensionen Normwerte
vorliegen.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
18 / 38
BIP | Grafické zobrazení škál
GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ ŠKÁL
Motivace k výkonu
Dänische Norm - Percentily
Hrubý skór
84
Standardní skór
100
Nezodpovězené
0
Nízká hodnota
Stupňování vlastního výkonu; vysoké nároky; ochota podávat výkony a vynakládat úsilí.
Lidem, kteří mají nízké hodnoty této škály, nejde přednostně vždy a kdykoliv o podání nejvyššího
výkonu. Vědí, že by některé úkoly v principu zvládli lépe, nemají však ctižádost, aby vyhovovali
vysokým nárokům. Pokud vidí, že je nějaký cíl těžko dosažitelný, dále se ho nedrží. Místo toho se
přeorientují nebo změní priority. Podání mimořádných profesních výkonů není pro tyto osoby
centrálním stimulem.Skromnost vzhledem k vlastním nárokům vede k tomu, že osoby s málo
výraznou motivací k výkonu lze jen těžko motivovat k náročným a vyzývavým úkolům, což by se při
řízení těchto osob mělo vzít bezpodmínečně v potaz. Málo vyvinutá motivace k výkonu se v
dospělosti mění jen těžko, takže by se při výběru mělo dbát na to, abychom identifikovali jinou
relevantní motivaci. Takové činnosti, které přednostně přitahují osoby se silnou motivací k výkonu,
jako jsou podnikatelé, poradci nebo manažeři na vyšších úrovních, se jim zdají být málo přitažlivé
nebo hodné úsilí.
Vysoká hodnota
Ochota vypořádat se s vysoko položeným cílem; vysoké nároky na vlastní výkony; ochota namáhat
se, motivace k neustálému zvyšování vlastního výkonu.
Lidé s výrazně vysokými hodnotami kladou enormní nároky na vlastní výkon a berou na sebe i
nadprůměrnou námahu, aby skutečně dosáhli toho, co si předsevzali. I zvláště náročné úkoly je
motivují, aby na jejich zvládnutí pracovali s ještě větší energií. Drží se i cílů, u nichž je patrné, že
jsou jen těžko dosažitelné. Tyto osoby se z větší části motivují možností podat mimořádné pracovní
výkony. Vysoké hodnoty vypovídají o ochotě investovat podstatnou část energie do cílů, které
pokládají za důležité. V extrémním případě průběžně posunují vlastní cíle směrem nahoru. Zvláště u
osob extrémně motivovaných výkonem to v mnoha případech k vede neustálému vyčerpávání nebo
dokonce překračování fyzickým možností – se všemi s tím spojenými riziky. Osoby motivované
výkonem ve vysoké míře vyhledávají takové profesní kontexty, ve kterých je mnoho prostoru pro
„směřování vzhůru“ a kde jsou výsledky vlastní angažovanosti jasně patrné, jako například v prodeji
nebo svobodném podnikání.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Grafické zobrazení škál
19 / 38
Motivace k utváření
Dänische Norm - Percentily
Hrubý skór
72
Standardní skór
100
Nezodpovězené
0
Nízká hodnota
Ochota ovlivňovat; tendence měnit věci, které nejsou v pořádku; iniciativnost, připravenost k aktivitě
Lidé s málo výrazným motivem k utváření nemají ten pocit, že by se měli angažovat pro změnu a
restrukturaci svého okolí. Jejich síla leží více v kontinuitě a opatrování stávajícího stavu. Možnost
ovlivnit procesy ve své činnosti pro ně nepředstavuje významný motivující faktor. Nemají potíže se
začleněním do existujících struktur a pracovat v rámci předepsaných hranic. Možnost působit na
okolí a ovlivňovat procesy je pro ně málo přitažlivá. Pojem moc je pro ně pojem s málo kladným
významem a prostor k projevu moci si aktivně nevyhledávají a netvoří ho. Právě pro činnosti, u
kterých je základním předpokladem důsledné využití poskytnutého prostoru, nejsou takové osoby
ani motivující ani vhodné. Na druhou stranu můžou lidé s malou motivací k utváření výkonně a s
profesní spokojeností vykonávat činnosti, které vyžadují výrazné přizpůsobení existujícím strukturám
a které v tomto směru poskytují málo prostoru pro změnu. Do výše jmenovaných pozic
nedoporučujeme umisťovat osoby s vysokou motivací k utváření, protože budou patrně brzy
nespokojené se svou činností
Vysoká hodnota
Motivace měnit subjektivně vnímané nesprávné postupy a upravovat je podle vlastních představ;
výrazná ochota k prosazování a uskutečňování vlastních přístupů.
Pro osoby s vysokými hodnotami této škály je velmi významné, aby se mohly aktivně podílet na
změně a utváření svého prostředí. V souladu s tím usilují o povolání s velkým prostorem k utváření,
změně. S velkým nasazením uskutečňují své představy a nápady. Osoby motivované k utváření
jsou ochotné vyrovnávat se i se silným odporem, když je nadchne nějaký úkol. Tyto lidi je často
nutné spíše brzdit než povzbuzovat. Je pro ně velmi motivující, když se jim podaří odstranit chyby,
prosadit něco nového a uskutečnit vlastní představy. Pro vedoucí síly, které se ve svých podnicích
musí velmi rychle vyrovnávat s měnícími se podmínkami prostředí, je vysoká motivace k utváření
předností, protože pro tyto osoby má taková činnost hodně povzbuzujícího – za takových rámcových
podmínek se musí stále nacházet nové prostory pro činnost, měnit struktury a optimalizovat procesy.
Možnost výkonu moci je pro tyto osoby důležitým podnětem pro profesní výkon a velké profesní
nasazení. Ostatně není vysoká motivace k utváření per se výhodná, ale je žádoucí tam, kde činnost
nebo pozice nabízejí dostatek potřebného prostoru
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
20 / 38
BIP | Grafické zobrazení škál
Motivace k vedení
Dänische Norm - Percentily
Hrubý skór
90
Standardní skór
100
Nezodpovězené
0
Nízká hodnota
Orientace na úkoly, které souvisejí s vedením lidí; subjektivní důležitost sociálního vlivu
V rámci pracovní činnosti nepředstavuje pro osoby s nízkými hodnotami možnost vést další lidi
žádný zvláštní podnět. Odborné kompetence jsou oproti tomu častěji ohniskem jejich angažovanosti.
Příčí se jim zasahovat do akčního prostoru druhých lidí nebo usilovat ve skupině lidí o její vedení. Při
udělování příkazů se necítí zcela „ve své kůži“. Pokud je k dispozici vedoucí pozice, neusilují o ni s
velkou vervou. V pracovních skupinách využívají osobní schopnosti spíše pro zvládání odborně
náročných úkolů. Zatímco škála motivace k utváření směřuje na motivaci k převzetí vlivu na procesy
a struktury, pak se škálou motivace k vedení postihuje úsilí o sociální vliv – tedy vedení v užším
smyslu. Osoby s nízkými hodnotami mají nejen malou motivaci k přebírání vedoucích úkolů, ale
chybí jim také rysy typické v sebeobrazu vedoucích sil, jako je vyzařování autority. U četných osob s
nízkými hodnotami této škály se nízká motivace k vedení pojí s vysokým hodnocením odborně
náročných otázek. Vnímají sami sebe spíše jako specialisty nebo cítí odpovědnost za funkci ve
štábu, méně pak vnímají odpovědnost za první linii. Chybí jim zpravidla jistá „pozitivní agresivita“,
která je nutná pro úspěšné vnímání vedení - vedení musí být chtěné jako intencionální ovlivňování.
Vysoká hodnota
Výrazný motiv mít sociální vliv; preferuje úkoly související s vedením a řízením; hodnotí sám/sama
sebe jako autoritu a vzor druhých lidí.
Při vysokých hodnotách těchto škál je nutné ověřit následující: zvláště pokud vedoucí síly přebírají
odpovědnost vedoucího po delší dobu, mají omezené možnosti pro otevřenou a realistickou zpětnou
vazbu o svém chování. Škála výrazně koresponduje se skutečně dosaženou příčkou v hierarchii, do
té míry se tedy ukazuje typický sebeobraz pro vedoucí síly. Ostatně obsahuje škála především
pozitivně konotované aspekty chování vedoucího, jako například schopnost nadchnout a motivovat.
Ovšem nevylučujeme, že u této dimenze může dojít k jistému nesouladu mezi sebehodnocením a
hodnocením druhou osobou. V této souvislosti lze, například v rámci koučingových opatření, použít
odpovědi na jednotlivé otázky jako základ rozhovoru a zároveň srovnat s hodnocením druhou
osobou.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Grafické zobrazení škál
21 / 38
Svědomitost
Dänische Norm - Percentily
Hrubý skór
84
Standardní skór
100
Nezodpovězené
0
Nízká hodnota
Pečlivý pracovní styl; spolehlivost; zodpovědnost; zaměření na detaily.
Osoby s nízkými hodnotami škál investují jen nerady hodně úsilí do stoprocentního a velmi
precizního provedení nějakých úkolů. Pokud jde o jednotlivosti a trpělivost, ztrácejí pro ně příslušné
činnosti relativně rychle svou přitažlivost. Cení si místo toho spíše pragmatických řešení a zastávají
názor, že ne každý úkol musí být proveden dokonale. Spontánnost je jim důležitější než exaktní
dodržení dohod a lhůt. Úkoly, které jsou spojeny po delší dobu s vysokými nároky na výdrž a
důkladnost, nejsou pro tyto osoby zvláště vhodné. Málo svědomité osoby se přednostně zabývají
činnostmi, které zvládají bez dlouhých příprav. Pro řadu úkolů jsou vhodnější spíše pragmatici než
perfekcionisti, spíše osoby s rychlým rozhodováním a malou orientací na detail. Právě vyšší vedoucí
pracovníci jsou často méně svědomití. Vnímají sami sebe spíše jako osoby, které si zachovávají
hrubý přehled. Oproti tomu existují činnosti, pro které je vysoká svědomitost nutným předpokladem,
jako u mnoha úkolů v technické oblasti nebo v kontrole. Tam můžou nízké hodnoty svědomitosti
představovat při plnění úkolů možné riziko.
Vysoká hodnota
Pečlivý pracovní styl; vysoká spolehlivost; zodpovědnost; pracovní styl zaměřený na detaily; vysoký
důraz na koncepční způsob práce; sklony k perfekcionismu.
Při plánování a provádění činností se výrazně svědomité osoby projevují jako velmi spolehlivé.
Pokoušejí se každou začatou úlohu zpracovat tak pečlivě a precizně, jak je jen možné. Přitom je pro
ně velmi důležité korektní dodržení dohod a lhůt. Pečlivost je pro ně velmi důležitá, i když často musí
investovat mnoho času, aby výsledek práce vyhovoval jejich osobnímu standardu. Zůstávají s
vytrvalostí u věci, která vyžaduje dotažení jednotlivostí a detailů. Při spolupráci s ostatními dbají i na
jejich přesnost a spolehlivost: Protože se tito lidé sami vysoce angažují pro optimální vypracování
úkolu, očekávají i od ostatních odpovídající pečlivost. Ostatní lidé vnímají osoby s vysokými
hodnotami svědomitosti často jako pedantské, puntičkářské a perfekcionistické. Škála koreluje mírně
negativně s příjmem. Vysvětluje to patrně fakt, že právě lidé na vysokých vedoucích pozicích se
často musí spokojit s méně svědomitým zpracováním detailů nějakého úkolu. Velmi svědomití lidé
vyhledávají spíše profesní úkoly, které vyžadují hlubší a pečlivé zpracování.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Grafické zobrazení škál
22 / 38
Flexibilita
Dänische Norm - Percentily
Hrubý skór
84
Standardní skór
100
Nezodpovězené
0
Nízká hodnota
Otevřenost novým zkušenostem; ochota ke změně; ochota přijmout nejistotu
Osoby s nízkými hodnotami této škály se nesnadno přizpůsobují měnícím se podmínkám a
změnám. Protože se cítí lépe ve stabilním a jasně uspořádaném prostředí, nevyhovuje jim častá
konfrontace s novými situacemi. Ve své činnosti dávají přednost definovaným úkolům, které nejsou
zatížené vysokou mírou nejednoznačnosti – v podmínkách tohoto druhu pracují nejvíce efektivně.
Na své pracovní prostředí působí jako stabilizující a vypočitatelný prvek. Oproti tomu se často necítí
dobře v profesních úkolech, které jsou charakterizovány vysokou mírou nejistoty. dyž podnik stojí
před velkými změnami a restrukturací, pak je pro tyto osoby zčásti těžké přizpůsobit se novým
podmínkám a odpovídajícím způsobem se změnit. Sami sebe vnímají jako méně pohyblivé a dávají
přednost činnosti ve stabilním prostředí. Stálá změna v mnoha organizacích může tyto osoby stavět
před potíže. Při výběru má tedy smysl nabídnout jim činnost, kde se dá čekat strukturálně jistá
kontinuita.
Vysoká hodnota
Vysoká ochota a schopnost přizpůsobit se novým nebo nečekaným situacím. Tolerance nejistoty;
otevřenost vůči novým přístupům a metodám; vysoká ochota ke změně.
Osoby s vysokými hodnotami se snadno přizpůsobují měnícím se podmínkám nebo nepředvídaným
změnám. Vyhovuje jim, pokud jsou konfrontovány se stále novými výzvami a mohou se zabývat
neznámými problémy. Neznámo jim nezpůsobuje nepohodu, protože tito lidé mají talent
improvizovat a jsou stále otevřeni novým zkušenostem. Omezuje je jen v malé míře, pokud není úkol
jasně definován, protože jsou schopní tolerovat vysokou míru nejistoty a vyrovnávat se s důvěrou s
novými situacemi.
Tyto osoby se během procesu změny rychle přizpůsobí novým podmínkám. Nebezpečí, že by
novoty nebyly přijaty „z principu“, je u těchto lidí nízké. Rizika spojená s extrémně vysokými,
izolovanými hodnotami této škály se mohou vyskytnout v určitých profesních kontextech, pokud k
centrálním požadavkům činnosti patří kontinuita; například pokud se mají tvořit trvalé a dlouhodobé
vztahy se zákazníkem.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Grafické zobrazení škál
23 / 38
Rozhodnost
Dänische Norm - Percentily
Hrubý skór
84
Standardní skór
100
Nezodpovězené
0
Nízká hodnota
Rychlá realizace zvolených rozhodnutí o tom, jak dosáhnout žádoucího cíle.
Osoby s nízkými hodnotami popisují samy sebe jako lidi, kteří než se rozhodnou pro určitý způsob
konání, ještě nějaký čas váhají. Čas od času je jim zatěžko zaměřit svou pozornost na relevantní
aspekty, protože mají sklon k tomu, aby se nechávali rozptýlit dalšími věcmi – například dalšími
nevyřešenými problémy. Zvláště v nepříjemných úkolech je tendence odsouvat jejich zpracování a
zdržovat je. Pro málo činorodé lidi je důležité, aby si kladli stále znovu přehledné a dosažitelné dílčí
cíle – tak se jim může podařit snáze zvládnout i komplexní nebo spíše nepříjemné činnosti. Osoby s
nízkou rozhodností nemají obecně sklon k rychlým rozhodnutím, ale často se přou samy se sebou,
než se pustí do nějaké činnosti nebo promění rozhodnutí v čin. Tato opatrnost působí na lidi v okolí
v některých situacích zdlouhavě. Ovšem nelze bezprostředně posuzovat kvalitu jejich výkonů. Málo
rozhodné osoby se, než se pustí do nějaké činnosti, trápí více. Oproti velmi rozhodným osobám
nemusí ovšem zdaleka zaostávat ve výsledcích své práce. Činnosti, které vyžadují rychlé
rozhodování v situaci nejistoty, tyto osoby s nízkými hodnotami rozhodnosti obecně nevyhledávají.
Vysoká hodnota
Schopnost a vůle rychle realizovat rozhodnutí o tom, jak dosáhnout žádoucího cíle, jakož i vymezení
jednoho zvoleného postupu vůči dalším možným návrhům.
Osoby s vysokými hodnotami škál se mimořádně rychle a cíleně pouští do svých úkolů. Pokud bylo
rozhodnuto o určitém postupu, začínají okamžitě s realizací svých myšlenek. Přitom se nedávají
rozptýlit nebo ochromit jinými záležitostmi. Velmi rozhodné osoby jsou často vnímány jako lidé, kteří
si s potížemi nedělají dlouho starosti, ale bezprostředně přecházejí k činu. Stanoví cíle, které s
vytrvalostí sledují a mají ve velké míře schopnost efektivní sebeorganizace. Je nutné podotknout, že
lidé velmi rozhodní se sice rychle pouští do řešení úkolů a věnují se jim s vysokým soustředěním,
ale z toho nemusí bezpodmínečně plynout vysoká kvalita pracovních výsledků. Přednost je dávána
činnostem, ve kterých je nutno rozhodovat a jednat také za nejistoty a málo definovaných podmínek.
Vzhledem k tomu může být potenciální riziko v tom, že fázi analýzy situace a sběru informací před
rozhodnutím je věnováno málo času. Po rychlém rozhodnutí jsou pak případně nutné „úpravy
kurzu“, nebo jsou přijata rozhodnutí, zpětně posuzovaná jako chybná. Takový člověk může navíc při
výrazné síle prosazení prosadit nesprávnou možnost řešení.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Grafické zobrazení škál
24 / 38
Senzitivita
Dänische Norm - Percentily
Hrubý skór
72
Standardní skór
100
Nezodpovězené
0
Nízká hodnota
Schopnost vcítění; jistota při interpretaci chování druhých lidí
Osoby s nízkými hodnotami této škály jsou si nejisté v řadě sociálních situací při vnímání pocitů
svých partnerů a odhadu přiměřeného chování. Není jim vždy zcela jasné, jak je jejich chování
ostatními pochopeno a interpretováno. Ve zvláště těžkých rozhovorech se tedy necítí dobře a jejich
zvládnutí je nad jejich síly. Lze si ovšem také představit, že situaci rozhovoru a stav partnera
neprožívají vůbec jako problematické, i když tomu tak ve skutečnosti je. Pokud je nutné zvládnout
úkoly, které vyžadují vysokou míru senzitivity, například úkoly spojené s vedením lidí nebo činnosti s
náročnými kontakty se zákazníky, je v této oblasti nutný další osobnostní vývoj. Pro tyto osoby je
zvláště důležité, aby dostávaly strukturovanou a realistickou zpětnou vazbu o tom, jak jsou v
různých situacích vnímány jinými lidmi. Dobrým základem takové zpětné vazby, která může mít
úspěch, jsou koučingová a tréninková opatření.
Vysoká hodnota
Dobrý smysl pro jemné signály v různých sociálních situacích; velká schopnost vcítění; jistota při
interpretaci a poznávání chování druhých lidí.
Osoby s vysokými hodnotami škál samy sebe popisují jako jedince, kteří mají v kontaktu s ostatními
jemný čich pro jejich nálady a v rozhovoru dokážou diferencovaně vnímat emoce a konflikty, které
„leží ve vzduchu“. Pozoruhodně rychle zjistí, jak náročnou situaci v rozhovoru zvládnout. Tato
vysoká míra schopnosti vcítění jim dovoluje, aby se naladili i na obtížné a těžko přístupné lidi.
Dokáží interpretovat přiměřeně velký počet různých situací přiměřeným způsobem a přizpůsobit
tomu své chování. Tento trs schopností je zvláště důležitý při personálním doprovázení změn v
podniku, kdy je zpravidla nutné prosadit nepříjemné rozhodnutí. Vysoká míra senzitivity nabízí šanci
přiměřeně zohlednit „lidskou komponentu“ a optimalizovat s tím svázané výsledky jednání. Právě u
této škály je nutné dbát na následující: u této dimenze je velmi pravděpodobná diskrepance mezi
sebeobrazem a cizím hodnocením. Osoby, které samy sebe prožívají jako vysoce vnímavé a citlivé,
mohou být při hodnocení někým jiným hodnoceny naprosto opačně. Proto by se u této škály měl
klást důraz na to, aby se umožnilo srovnání sebehodnocení a hodnocení druhou osobou. Při velkých
rozdílech se poměrně často problémem, že málo citlivé osoby nejsou příliš přístupné zpětné vazbě.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Grafické zobrazení škál
25 / 38
Schopnost kontaktů
Dänische Norm - Percentily
Hrubý skór
96
Standardní skór
100
Nezodpovězené
0
Nízká hodnota
Vstřícnost; péče o vztahy a sociální sítě
Osoby s nízkými hodnotami škál se v sociálních situacích chovají zdrženlivě a spíše zřídka se samy
od sebe s někým pustí do hovoru. Trvá někdy chvíli, než navážou nové známosti. To může být na
jednu stranu podmíněno tím, že jim stačí malý okruh blízkých přátel a známých. Další stránkou
může být nejistota nebo nesmělost v různých sociálních situacích, takže na své okolí působí
rezervovaně a zdrženlivě. Když tyto osoby přebírají profesní úkoly, které vyžadují častou iniciativu
při navazování kontaktů, jako je tomu u vedoucích sil nebo u obchodníků, měla by jim v této oblasti
být poskytnuta podpora prostřednictvím různých intervenčních opatření. Kromě oslovování druhých
lidí je pro tyto osoby i nesnadné budování osobních sítí, které můžou využít při problémech. V tomto
ohledu spíše vyčkávají a jsou málo iniciativní. U této škály je nutné brát ohled na následující:
Introverze nebo extraverze jsou v jistém smyslu rysy temperamentu a proto s velkou
pravděpodobností v průběhu života relativně stabilní. Touto škálou uchopené oblasti konstruktu,
tedy schopnosti kontaktů a vztahů, jsou ovšem prostřednictvím odpovídajících opatření zajisté zčásti
ovlivnitelné.
Vysoká hodnota
Výrazná schopnost přistupovat vstřícně ke známým i neznámým lidem; aktivní vytváření pracovních
i soukromých sociálních vztahů péče o ně.
Osobám s vysokými hodnotami této škály nedělá potíže oslovit ostatní, navazovat kontakty s
neznámými lidmi a vybudovat si síť osobních vztahů. Disponují velkou jistotou a nezaujatostí v
zacházení s druhými lidmi. Jak v profesním, tak v soukromém prostředí jsou otevření osobnímu
kontaktu a cení si možnosti být ve spojení s četnými lidmi. Je pro ně zvláštním povzbuzením, pokud
mají možnost potkávat stále nové lidi. Jejich četné kontakty umožní, aby našli při nejrůznějších
potížích vhodnou osobu. Na vedoucích pozicích nebo v rámci obchodní činnosti je vysoká
schopnost kontaktů vhodným předpokladem, kromě toho usnadňuje integraci do existujících týmů a
upevňuje vztahy uvnitř pracovní skupiny. Pro osoby s vysokou schopností kontaktů jsou náročné
činnosti, které nabízejí málo možností pro osobní setkávání a vyžadují hodně samostatné práce.
Navazování vztahů a péče o kontakty znamená pro tyto osoby významný stimul a je často výslovně
vyžadováno ve smyslu potřeby komunikativního setkávání.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Grafické zobrazení škál
26 / 38
Sociabilita
Dänische Norm - Percentily
Hrubý skór
90
Standardní skór
100
Nezodpovězené
0
Nízká hodnota
Sociální chování; přátelskost; ohleduplnost; touha po harmonii
Osoby s nízkými hodnotami v této oblasti nepatří k lidem, kteří by chtěli být všude oblíbení. Je pro
ně málo významné, zda je ostatní vnímají jako příjemné a ohleduplné. Kritiku a nepříjemnou pravdu
dokážou otevřeně vyslovit a dokážou přitom unést, pokud tím druhého urazí nebo mu ublíží.
Tolerují, pokud na ně někdo reaguje nevrle, protože pro ně vede často k cíli nikoliv harmonie, ale
třenice a konfrontace. Ví se o nich, že upřímně řeknou to, co si myslí a nepatří k těm, kteří ostatním
lichotí, aby si získali sympatie. Tímto postojem se jim daří angažovat se i pro nepopulární opatření,
při jejichž realizaci by někdo jiný mohl mít potíže. Pro nemálo činností je nízká sociabilita jistě spíše
předností než záporem. Je s ní spojená vysoká nezávislost na mezilidské harmonii, která dovoluje
věcně vyřešit i konflikty velmi nabité napětím a nezastírat je neúnosnými kompromisy nebo
předčasnou harmonizací. Právě pro úkoly, při kterých je nutná aspoň v určitých úsecích práce
zjevná polarizace, jako například u obhájce ve věcech trestních, se nízká sociabilita osvědčuje jako
výhodná. Možné potíže vznikají u těchto osob nejčastěji při integraci do týmu.
Vysoká hodnota
Výrazné upřednostňování přátelského a ohleduplného chování; v interakci velkorysost ke slabým
stránkám partnera; touha po harmonickém soužití s druhými lidmi.
Pro osoby s vysokými hodnotami v oblasti sociability si cení harmonického soužití a snaží se, aby na
své okolí působili jako vyvažující a integrující prvek. Pokud musí kritizovat druhé lidi, pak dávají
přednost nepřímému způsobu, protože se chtějí vyhnout tomu, aby svůj protějšek urazili. Je pro ně
těžké vyslovit otevřeně nepříjemné věci, protože by tím na sebe mohli přitáhnout zlobu nebo
nelibost. K ostatním lidem přistupují s dobrou vůlí a jsou tedy vnímáni jako milí a pomáhající lidé.
Ochota spojená s vysokou sociabilitou, velkoryse a s dobrou vůlí reagovat na chyby ostatních a
připravenost k jistému přizpůsobení se potřebám sociálního prostředí, usnadňuje obecně těmto
lidem integraci do týmů. Jsou stejnou měrou oblíbení i ochotní pomoci a přebírají při konfliktech rádi
vyvažující, moderující funkci. Nevýhodou je – zvláště ve vedoucích pozicích – úsilí o harmonii, takže
se v jednotlivých případech může příliš dlouho sledovat jednohlasně přijímaná strategie řešení, i
když by bylo na místě vystoupit s větší rozhodností a tvrdostí ve prospěch jiného postupu.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Grafické zobrazení škál
27 / 38
Orientace na tým
Dänische Norm - Percentily
Hrubý skór
78
Standardní skór
100
Nezodpovězené
0
Nízká hodnota
Kooperace; preference skupinových zájmů před sebeuplatněním
Osoby, které jsou málo orientované na tým, považují za důležitou vysokou autonomii a samostatnost
při práci. Nechtějí být závislé na podpoře druhých lidí. Je pro ně velmi důležité, aby nesly samy
zodpovědnost za své pracovní výsledky. Jsou toho názoru, že týmová práce nemusí být ze zásady
nadřazena práci jednotlivce. V činnosti, která jim dovolí ve velké míře samostatnou a především
nezávislou činnost, se budou cítit nejlépe. Nízká orientace na tým je vhodná v prostředí, ve kterém
se počítá s osobním výkonem. To je případ externí práce pro firmu, ale i zde se v poslední době čím
dále tím více objevují přednosti obchodních týmů. Lidé málo orientovaní na tým vnímají pracovní
skupiny jako „sběrné nádrže“, kde méně výkonní profitují z výkonů silnějších. Zdůrazňují sice
důležitost spolupráce, ale zpravidla jsou názoru, že si mnohé úkoly nejlépe vyřeší sami. Celkově
jsou tito lidé spíše „osamělí vlci“, kteří aspoň ve své profesní činnosti chtějí jednat samostatně a
nezávisle. Stále komplexnější úkoly uvedly do chodu nutnost přehodnotit tento postoj, což vedlo v
mnoha podnicích k zesílenému požadavku na týmovou práci. Pokud to bude součástí profesních
požadavků, může být pro popsané osoby nutné rozšíření spektra vlastního chování: mnohé činnosti
budou v budoucnosti vyžadovat nejen samostatnou a autonomní činnost, ale zároveň ochotu
osobně se stáhnout v zájmu úspěšné kooperace v týmu.
Vysoká hodnota
Vysoké hodnocení týmové spolupráce; ochota aktivně podporovat týmové procesy; vstřícnost při
upozadění vlastních možností rozvoje ve prospěch pracovní skupiny.
Osoby s výraznými hodnotami v této dimenzi jsou ve vysoké míře přístupné kooperaci a hodnotí
spolupráci s ostatními jako mimořádně cennou. Pro prosazení týmových rozhodnutí se aktivně
zapojují a jsou ochotní přenášet kompetence a rozhodnutí na skupinu respektive jednotlivé členy
(schopnost delegovat) nebo se s nimi dělit. Zpravidla mají osoby s vysokými hodnotami této škály
sklon nadřazovat výkony týmu nad součet jednotlivých výkonů. Zároveň zpravidla vycházejí z toho,
že se v týmové myšlence mohou různé jednotlivé příspěvky zformovat do nové kvality. Setkání s
ostatními je povzbuzuje. V týmu rádi přebírají funkce, od kterých si slibují další vývoj skupiny a
společného výsledku. Při spolupráci angažovaně podporují druhé a sami podporu přijímají. Potíže
se nesnaží vyřešit sami, ale čerpají ze zdrojů týmu.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
28 / 38
BIP | Grafické zobrazení škál
Schopnost prosadit se
Dänische Norm - Percentily
Hrubý skór
72
Standardní skór
100
Nezodpovězené
0
Nízká hodnota
Dominance v sociálních situacích; ochota vstoupit do konfliktů; sledování vlastních cílů
Osoby s málo výraznou schopností se prosadit nemají sklon k tomu, aby dominovaly nad ostatními a
ve skupině nebojují za bezpodmínečné prosazení svých názorů. Pokoušejí se dosáhnout svých cílů
pomocí kompromisu, nikoliv dominancí a autoritou. Pokud je nutné dosáhnout shody, mají sklon k
poddajnosti a netrvají na svém stanovisku. V situacích, kdy je ostatní přesvědčují o svých nápadech,
se vzdají rychleji, než jak by to bylo pro vyřízení jejich záležitostí užitečné. I když schopnost prosadit
se koreluje s formální hierarchickou pozicí, pojímá tato škála nejen schopnost nařizovat. Obsahuje i
rysy, které bychom v běžném smyslu označili jako odolnost nebo v extrémním případě jako
tvrdošíjnost. Nízké hodnoty vypovídají spíše o povolnosti, sociální ovlivnitelnosti a ochotě k rychlému
kompromisu. Podle požadavků konkrétní činnosti to může být jak předností – při zvýšených
požadavcích na integraci a schopnost kompromisu – tak nevýhodou, jako jsou vysoké požadavky na
iniciaci a implementaci změn.
Vysoká hodnota
Sklony k dominanci v sociálních situacích; snaha sledovat vlastní cíle i navzdory překážkám; vysoká
ochota jít do konfliktu.
Osoby s vysokými hodnotami této škály samy sebe popisují jako dominantní v kontaktu s ostatními.
V diskusích jsou ofenzivní a vytrvale zastávají svůj postoj. Jejich tvrdošíjná argumentace často vede
k tomu, že v rozepřích prosadí své cíle. Tito lidé bývají vnímáni jako přesvědčení o vlastních
představách a nekompromisní. V mnoha profesních úkolech, především na obtížných vedoucích
pozicích, se jim to může hodit. Ostatně se s velkou schopností prosadit pojí často nízká ochota ke
vcítění (nikoliv nutně neschopnost vcítění) a méně výrazná orientace na spolupracovníky; i když to
neodpovídá sebeobrazu. Právě v této oblasti je u četných vedoucích pracovníků, zvláště u těch s
dlouholetou praxí ve vedoucí pozici, velká diskrepance mezi sebeobrazem a hodnocením druhou
osobou. Tato skupina osob prožívá samu sebe jako schopné se prosadit, ale zároveň jako
orientované na tým, vciťující a podporující – což jejich podřízení zdaleka nemusí vnímat stejně.
Vysoké hodnoty v oblasti prosazení, senzitivity a orientace na tým by se měly vzhledem k tomu brát
jako poukaz na důkladnější exploraci. Důležité je tematizovat reálné situace, ve kterých hraje
významnou roli prosazení a vcítění.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Grafické zobrazení škál
29 / 38
Emocionální stabilita
Dänische Norm - Percentily
Hrubý skór
96
Standardní skór
100
Nezodpovězené
0
Nízká hodnota
Vyrovnanost; rychlé překonání neúspěchů; kontrola emocionálních reakcí
Lidé s nízkými hodnotami v oblasti emocionální stability potřebují určitý čas, než překonají neúspěch
a porážku. Často se cítí zbaveni odvahy, nedostateční a někdy přetížení. Když je něco tíží nebo si
dělají starosti, pak těžko zvládají své úkoly. Částečně to vyplývá z náročné životní fáze nebo
aktuální zátěžové situace. Některé osoby však popisují časté výkyvy nálad a emocionální nestálost
po delší dobu. Zatímco toto nemusí ovlivnit významným způsobem výkonnost všech pracujících,
existují profesní úkoly, které můžou pohodu dále snižovat, jako činnosti, které jsou spojené se
silným psychickým tlakem. Střední nebo mírně podprůměrné hodnoty v oblasti emocionální stability
by ovšem při výběru neměly představovat automaticky faktor pro vyloučení. Mnohým lidem se daří
přiměřeným způsobem kompenzovat své potíže v této oblasti, takže se neprojeví snížení výkonu
nebo jiné problémové situace. Výstražný signál představují velmi nízké hodnoty v této oblasti. Zde
by se mělo – zvláště v situaci výběru – kandidátovi otevřeně vysvětlit, jaké emocionální nároky jsou
spojené s činností, která přichází v úvahu. Ve spojení s tím (např. pomocí situačních otázek, viz
Schuler, 1992) může být zjištěno, jak kandidát podle svého názoru dokáže zacházet s řadou
načrtnutých emocionálně náročných situací a jak by na ně reagoval. Jinak by bez jasného a vůči
kandidátovi transparentního vztahu k nárokům povolání mohla být oslabena sociální validita
výběrové situace.
Vysoká hodnota
Vyrovnané emocionální reakce bez výrazných výkyvů; rychlé překonání nezdarů a neúspěchů;
výrazná schopnost kontrolovat vlastní emocionální reakce.
Emocionálně vysoce stabilní osoby se vyznačují v zacházení s neúspěchy, chybami a osobními
problémy velkou uvolněností. S neúspěchem se rychle vyrovnají, navíc se jim daří po osobních
porážkách najít novou motivaci. Mají optimistický a pozitivní přístup k životu a necítí se být omezení
intenzivními negativními emocemi. Při potížích a neúspěších dokážou negativní pocity z větší části
kontrolovat a nenechají se jimi ochromit v práci. Stabilita těmto lidem dovoluje úspěšně zvládat
takové činnosti, ve kterých jsou vystaveni vysokému psychickému tlaku. Při rostoucí komplexnosti
pracovní reality a stále stupňované soutěži lze očekávat, že nároky v této oblasti budou stále stoupat.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Grafické zobrazení škál
30 / 38
Odolnost vůči zátěži
Dänische Norm - Percentily
Hrubý skór
78
Standardní skór
100
Nezodpovězené
0
Nízká hodnota
Fyzická odolnost; ochota podstoupit mimořádnou zátěž
Zatímco emocionální stabilita zachycuje především citové vyrovnávání se s náročnými situacemi,
směřují otázky této škály spíše k psychickým atributům. Obě škály vysoce korelují, protože často je
psychická nepohoda spojená s tělesnými obtížemi. Přesto se obě dimenze díky různým obsahům
položek hodí k exploraci různých aspektů možného konstruktu „celková stabilita“. Osoby s nízkými
výsledky udávají, že při silné zátěži rychle dosáhnou hranice své výkonnosti. Pokud jsou tito lidé po
delší dobu vystaveni vysokým nárokům, cítí se vyčerpaně a podrážděně nebo nervózně. V období,
kdy musí intenzivně pracovat, jejich energie a výkonnost klesá. Psychologicky to znamená, že
ochota postavit se stále rostoucí zátěži je spíše malá. Při nízkých hodnotách škál se nemusí nutně
zároveň objevit zdravotní potíže. Škála zachycuje spíše kognitivní reprezentaci toho, co od sebe
člověk sám očekává. Extrémně nízké hodnoty – což je v rozhovoru nutné vyjasnit – poukazují na
jistý postoj, kterým se proband „šetří“. Pokud by se to v dalším diagnostickém pohovoru potvrdilo,
lze doporučit, aby se probandovi přesně objasnila zátěž spojená s činností a srovnala se s
psychickými limity kandidáta – v případě přílišné zátěže není spokojená ani jedna strana.
Vysoká hodnota
Proband hodnotí sám sebe jako (fyzicky) velmi odolnou a robustní osobu. Je zde vysoká ochota
vystavovat se mimořádné zátěži a nevyhýbat se jí.
Tyto osoby mimořádně dobře zvládají vysokou zátěž. Neomezuje je, pokud se po delší čas musí
vystavit vysokým nárokům. Mají velké rezervy energie. V období, kdy musí intenzivně pracovat,
pozoruhodně dobře zvládají hospodaření se svými silami a zachovají si jak pracovní sílu, tak
výkonnost. Vysoké hodnoty na této škále nemusí nutně znamenat nepřítomnost tělesných potíží,
protože právě ty osoby, které se na základě vlastního rozhodnutí stále vystavují vysoké zátěži, se
musí často vyrovnávat s odpovídajícími tělesnými symptomy. Tyto buď ignorují (nevhodná varianta)
nebo kompenzují odpovídající vyrovnávací aktivitou. Osoby, které se po delší dobu vystavují silné
zátěži a zčásti na základě extrémně vyhrocené motivační struktury zanedbávají kompenzační
aktivity, by měly být nasměrovány k intenzivnějšímu vnímání svého těla. Kandidátovi by se mělo
otevřeně vysvětlit, v jakém směru může být odolnost k zátěži významná pro pozdější činnost a v
čem spočívají konkrétně zdroje zátěže, které je nutné zvládnout.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Grafické zobrazení škál
31 / 38
Sebevědomí
Dänische Norm - Percentily
Hrubý skór
96
Standardní skór
100
Nezodpovězené
0
Nízká hodnota
Přesvědčení o vlastních schopnostech a účinnosti; sebedůvěra; nezávislost na názorech druhých
lidí.
Osoby s nízkými hodnotami škály sebevědomí se v mnoha situacích obávají toho, jak budou na
ostatní působit a jaký zanechají dojem. Stále si uvědomují možné hodnocení druhou osobou a to
omezuje v některých případech jejich chování. Je mnoho příležitostí, kdy by si tito lidé přáli, aby
působili více sebejistě a méně nervózně, jako například, když musí mluvit před větší skupinou lidí
nebo stojí z jiného důvodu ve středu pozornosti. Kritika je může znejistit, zvláště pokud je stroze
formulovaná. Nízké hodnoty této škály nemusí nutně vypovídat o nízké výkonnosti, naopak právě
předvídané hodnocení druhými osobami může být pro tyto lidi významným podnětem k dalšímu
výkonu. Problematičtější by bylo, pokud by pozice, na kterou kandidují, byla spojena s mnoha
reprezentačními úkoly, které vyžadují verbální pohotovost a emocionální nezávislost. Zde by měla
při obsazení pozice takovou osobou následovat pomoc ve formě speciálně připravených
tréninkových opatření a koučingu.
Vysoká hodnota
(Emocionální) nezávislost na úsudku druhých lidí; vysoké přesvědčení o vlastní účinnosti; vysoká
sebedůvěra k vlastním schopnostem a předpokladům výkonu.
Vystupování vysoce sebevědomých lidí je přesvědčivé a sebejisté. Nemají potíže s tím, mluvit před
skupinou nebo se z jiného důvodu stát středem pozornosti. Jsou relativně nezávislí na tom, co si o
nich myslí druzí lidé. Pokud mají pocit, že jsou odmítáni, pak je to příliš nezatěžuje. Jsou sami se
sebou spokojeni a jsou si vědomí svých kladů a nedostatků. Působí vyrovnaně, sebejistě,
suverénně. Proto jsou schopní také přijímat jednoznačnou kritiku, aniž by tím trpěl pocit vlastní
hodnoty. Při extrémně vysokých hodnotách, podobně jako u emocionální stability, může být i
snížená ochota vyrovnávat se s kritickou zpětnou vazbou, nebo reflektovat z vlastní iniciativy
působení na ostatní. U extrémně sebevědomých osob, pokud máme poukazy na škodlivé tendence
v chování, může být užitečné zjištění dosavadních změn v chování. Je vhodné ověřit, do jaké míry
se na základě kritické zpětné vazby takový člověk změnil, nebo zda přiměřeně k mottu „jsem, jaký
jsem“ sice uznal přání či nutnost změny, ale nerealizoval ji.
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Skórování položek
32 / 38
SKÓROVÁNÍ POLOŽEK
Číslo Položka (zkrácený text)
Odpověď
Čas(vteřiny)
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
1
1
6
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
6
1
6
1
6
1
6
1
1
1
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
6
1
1
6
1
6
6
1
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Motivace k výkonu
7
22
37
53
69
85
100
115
130
144
159
172
196
204
Uspokojuje mne...
Jsem opravdu...
Nevadí mi pracovat...
Se svým výkonem jsem spokojený(-á)...
Rád(a) se vystavuji náročným situacím...
I po velmi dobrých...
Stává se, že pro...
Je pro mne důležité...
Neusiluji o uskutečnění...
Dávám přednost cílům...
Jsem nespokojený(-á)...
Jsem se sebou spokojený(-á)...
Nejsem ochoten (ochotna)...
Přitahují mne..
Motivace k utváření
8
23
38
54
70
86
101
116
131
145
173
186
V životě se mi už...
Pokud jsem s tím, co dělám...
Někteří kolegové si myslí...
Nejsem tím správným člověkem...
Někdy je potřeba...
Když není něco v pořádku...
Hůře se přizpůsobuji...
Není pro mne podstatné...
Abych mohl(a) jít vlastní cestou...
Bojuji za své přesvědčení...
Pro některé lidi jsem...
V myšlenkách si rád(a)...
Motivace k vedení
9
24
39
55
71
87
102
117
132
146
Vyhýbám se rozhovorům...
Nerad(a) činím rozhodnutí...
Uspokojuje mne...
Dokážu ostatní...
Práce specialisty...
Působím jako...
Nechci za každou...
Necítím se dobře...
Při jednáních často přebírám...
Bez pocitu odpovědnosti...
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Skórování položek
Číslo Položka (zkrácený text)
33 / 38
Odpověď
Čas(vteřiny)
1
6
6
1
6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
6
1
1
6
6
6
1
6
1
1
1
1
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
1
1
6
6
6
1
6
1
6
1
6
6
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
1
6
6
6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Motivace k vedení
160
174
187
197
205
Ostatní se řídí...
Pro mne jsou...
Připadá mi těžké...
Rád(a) nesu odpovědnost...
V situacích...
Svědomitost
11
26
41
57
73
89
104
119
134
148
162
176
188
206
Než se začnu věnovat...
Raději jednám podle...
Úkoly, při kterých...
Zajímají mne úkoly...
Nerad(a) se zabývám úkoly...
S lidmi, kteří chtějí...
Raději působím zmateně...
Všechno beru...
Námaha potřebná k dosažení...
Jsem...
Pracuji daleko pečlivěji...
Své podklady mám...
Pokud možno plánuji...
Při kontrolách jsem...
Flexibilita
12
27
42
58
74
90
105
120
135
149
163
177
189
198
Raději pracuji na úkolech...
Pokud se podstata mé práce...
Vnímám jako výzvu...
Vyhovuje mi...
Záleží mi na tom...
Necítím se dobře...
Rád(a) se zabývám úkoly...
Jen nerad(a) se...
Je mi příjemné...
Pokud možno nechci...
Pokud lze většinu okolností...
Je mi příjemné...
Nejlépe se cítím...
Když se ocitnu ve zcela...
Rozhodnost
13
28
43
59
75
Nedaří se mi vytvořit si...
S realizací svých...
Přílišné rozebírání detailů...
I když pracuji na něčem...
Pokud nemám před očima...
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Skórování položek
Číslo Položka (zkrácený text)
34 / 38
Odpověď
Čas(vteřiny)
1
6
6
6
6
1
6
6
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
6
1
1
1
6
1
6
1
1
6
6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
6
6
6
6
6
6
1
6
6
1
1
1
1
1
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
2,6
Rozhodnost
91
106
121
136
150
164
178
190
199
I když pracuji doma...
Když musím pracovat na...
Řešení komplexního problému...
Mám-li k vyřizování...
I předtím, než...
Co si na den naplánuji...
Musím se přinutit...
Když toho mám hodně k vyřízení...
V zaměstnání je...
Senzitivita
14
29
44
60
76
92
107
122
151
165
179
191
Téměř ve všech...
Občas mi unikne...
Dokážu se přizpůsobit...
Dokážu vyjít i...
S velkou jistotou poznám...
Patřím k lidem...
Je mi brzy jasné...
Je pro mne těžké...
Nacházím ta správná...
Jsem velmi citlivý(-á)...
Již jsem byl(a) upozorněn(a)...
Někdy nedokážu odhadnout...
Schopnost kontaktů
2
16
31
46
62
78
94
109
124
138
153
167
181
192
201
208
Pokud se setkám s...
Cítím se nesvůj (nesvá)...
Byl(a) bych rád(a)...
Mluvit s cizími lidmi...
Když se s někým seznámím...
Lidé, kteří velmi rychle...
Trvá mi dlouho...
Velkou část svého...
Nejsem zvláště...
Považují mne za...
Dokážu k lidem přistupovat...
S lidmi jednám s...
Lidé si mne váží...
Vytvořil(a) jsem si...
V obtížných situacích se...
Po setkání s důležitými lidmi...
Sociabilita
1
Jsem člověk...
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Skórování položek
Číslo Položka (zkrácený text)
35 / 38
Odpověď
Čas(vteřiny)
1
1
6
6
1
6
6
6
6
1
6
1
1
6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
6
6
6
1
6
6
6
1
6
1
6
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
1
1
6
1
1
6
6
1
1
1
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Sociabilita
15
30
45
61
77
93
108
123
137
152
166
180
200
207
Není pro mne těžké...
S ostatními lidmi...
Dosahování mých vlastních cílů...
Pokud musím stejnou věc...
Není-li mé chování...
Pokud věci nejdou...
Pokud někoho nemám...
Jsem považován(a)...
Někdy zraňuji ostatní...
Ve skupinových diskusích...
Rozčiluje mne...
Snažím se...
S každým...
Se mnou je...
Orientace na tým
3
17
32
47
63
79
95
110
125
139
154
168
182
Má práce mne uspokojuje...
Nejlepších pracovních výsledků...
Je pro mne důležité...
Nejraději...
Jsem přesvědčen(a) o tom...
Pokud někdo chce svůj úkol...
Práce ve skupinách...
Mí kolegové si myslí...
Své schopnosti dokážu...
Při práci na nějakém úkolu...
Když něco plánuji...
K mému pracovnímu stylu...
Když si mohu vybrat...
Schopnost prosadit se
10
25
40
56
72
88
103
118
133
147
161
175
Ve sporech se mnou...
Moji kolegové si myslí...
Nenechám si...
Těžko prosazuji...
Dokážu ostatní přesvědčit...
Při práci ve skupině...
Příliš ostatním...
Není pro mne snadné...
Při rozepřích snadno...
Nevadí mi, když mě...
Při práci v týmu...
Vůči ostatním...
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Skórování položek
Číslo Položka (zkrácený text)
36 / 38
Odpověď
Čas(vteřiny)
1
1
1
6
1
6
6
6
6
1
1
1
1
6
1
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
1
6
1
1
1
6
1
6
6
6
6
6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
6
1
1
1
6
6
6
6
6
6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
Emocionální stabilita
4
18
33
48
64
80
96
111
126
140
155
169
183
193
202
209
Nad osobními problémy...
Když se mi něco nepodaří...
Pokud mé pracovní výsledky...
Dlouho přemýšlím o tom...
Když se ukáže...
Když mne tíží problémy...
Dokáží mě vyvést...
Když si dělám starosti...
Někdy se cítím být...
Mnohé problémy vnímám...
Život je...
Nic mne...
Mám...
Když musím prožít...
Nezabývám se...
Nebojím se...
Odolnost vůči zátěži
5
19
34
49
65
81
97
112
127
141
156
170
184
Když se objeví další problémy...
Cítím se klidně...
Velká pracovní zátěž...
Dlouhotrvající vysokou...
I když musím pracovat...
Bez problémů dokážu...
Občas cítím, že nároky...
Na rozdíl od ostatních...
Pokud jsem...
Pokud bych zároveň musel(a)...
Když mám příliš...
Vysoká pracovní zátěž...
Nechtěl(a) bych pracovat...
Sebevědomí
6
20
35
50
66
82
98
113
128
142
157
Jsem...
Po nějakém setkání...
Za svým názorem si...
Když o mně ostatní hovoří...
Mám některé vlastnosti...
Mám-li hovořit před...
Ze setkání s významnými...
Jsem nervózní...
Jsem někdy zdrženlivý(-á)...
Cítím se velmi špatně...
Někdy je mi něco...
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Skórování položek
Číslo Položka (zkrácený text)
37 / 38
Odpověď
Čas(vteřiny)
1
1
1
6
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
6
6
6
6
6
6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
1
6
6
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
1
0,0
0,0
1
1
1
1
1
6
6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Sebevědomí
171
185
194
203
210
Jsem...
Před významnými událostmi...
Nevadí mi, že...
Jsem nerad(a)...
Napětí ve vztahu...
Prožívání kontroly
36
51
67
83
99
129
158
Mé jednání bývá...
Někdy jsem bez důvodu...
Někdy mne udivuje...
Jsem často překvapen(a)...
Někdy si přeji, aby...
Často mne zlobí...
Jsem vůči...
Soutěživost
52
63
114
143
195
Nedotkne se mne příliš...
Jsem přesvědčen(a) o tom...
Není pro mne příliš...
Nezáleží mi příliš na tom...
Baví mne...
Mobilita
68
84
Jsem ochoten (ochotna)...
Stálé služební...
Orientace na volný čas
11
21
37
81
100
184
196
Než se začnu věnovat...
Pokud bych si nemusel(a)...
Nevadí mi pracovat...
Bez problémů dokážu...
Stává se, že pro...
Nechtěl(a) bych pracovat...
Nejsem ochoten (ochotna)...
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha
BIP | Statistika odpovědí
38 / 38
STATISTIKA ODPOVĚDÍ
Stupeň Rozložení odpovědí
1
50 %
2
0%
3
0%
4
0%
5
0%
6
50 %
Stefan Bergmann
Datum administrace 14.04.2014 | věk 30;0 let | Pohlaví muž
© Hogrefe Testcentrum, Praha

Podobné dokumenty

mapovací studie

mapovací studie banka sestavuje každoročně žebříček „Doing Business“ zaměřující se na podmínky k podnikání (dostupné on-line: http://www.doingbusiness.org). V publikaci „Doing Business 2015“, která hodnotí stav v ...

Více

Druhé číslo ve znamení menších změn!

Druhé číslo ve znamení menších změn! Před pár týdny proletěl českou herní scénou první česky nadabovaný trailer na Mafii 2. Znalí rozpoznali hlasy některých našich předních herců (dabér Henry Tomasina skvěle vystihl samotnou atmosféru...

Více

VEKTOR 4 – Souhrnná zpráva 8.A

VEKTOR 4 – Souhrnná zpráva 8.A Poznámka: Graf vystihuje postavení vaší školy v rámci daného předmětu ve srovnání s ostatními školami, které se zúčastnily testování Vektor 4. Pořadí je dáno průměrným percentilem škol. Graficky js...

Více

Manuál

Manuál Ke hře na kočku a myš potřebujete kočku. Z programátorského hlediska je na hře zajímavý proporcionální tisk, testování klávesnice i v době, kdy se na obrazovku píší texty, a použití strojových ruti...

Více