Městský úřad Strakonice

Komentáře

Transkript

Městský úřad Strakonice
Městský úřad Strakonice
odbor životnílroprostředí
adresáti dle rozdělovnfuu
(rozdělovník
za|ožen
ve spise)
N a š ez n a č k a :
MUST/02 5 13+tzot 6tŽp ttlttru
\zrřizuje/tc|:
Mgr' MrŮz,ková/383700 276
Datunt:
2016-05-18
Městský úřad Strakonice,odbor životníhoprostředí'.iako příslušnývodoprávníúřad postupně
vproblematickýchloka|itáchvyzývá vlastníkynenrovitostí,
aby předkládali doklady o vyváŽeni oápaanich
vod z bezodtokovýchjínrek' Bylo zjištěncl,že řada vlastníkůsi objecJnáváodvoz odpádníchvoc] včetně
likvidace odpadníchvod u někter.ýchzemědělskýclrdruŽstev(farem, firem apod.),kteiévlastnípotřebnou
nrechanizaci.Da]šízpťrsob]ikvidace takto odváženÝchodpaclních
vcld neni vodoprávnímuúřaduznám,
předpokládánreale, Že odpadnívody jsor'rdále likvidor'ánYrozstřikovánímna zemědě]sképozemky.Tento
způsoblikvidace odpadníchje nezákorrnýa současněnebezpečný
pro kvalitu podzemníchvod. Likvidace
obsalru odpadních jímek z domácností, kde vznikají odpadní vody biologického původu s obsahem
chenrických|átek,je možná pouze v zařízeních,k jejich čištění
uzpůsobený.t'(.j. Čóvl'
V prYípadě,
žebude v budoucnu vlastnfuv odpadníchjímek předložen doklad o vyvezeníjiným
subjektem, bude tento subjekt vyzván k do|oženíz|ikvidování odpadních vod na Čov
ito tze aotózit
fakturou popř. jinýnr daňovýnr dokladenr vždy s příslušnýrndatenr).
-
Ten, kdo nezajistí
zneškodnění
odpadních
vod akuntulovaných
jímcevsouladu s 5
v bezodtokové
38 odst.6, dopouští
se správníhodeliktudle 5 125c oclst.1 písm'd) vodníhozákona' a lze mu
uložitpokr-rtu
do výše50 000,- Kč'
.
Ten' kdo v}pouštíodpadnívod\' do vod por'rchovÝch(př. r'odníhotoku) nebo vod podzemních
(zasakovánírn
odpadníclrvod do pozemku) bez příslušného
povolenívodoprávníhóúřadu,s.
dopouští
správníhodeliktudle Š125a odst.1 písm.b) vodníhozákona,a ]ze mu uložitpokutudo
výše500 000,-Kč.
.
Ten, kdo odebírápovrchovénebo pcldzernní
vody.(týkáse i historickýchstudnívybudovanýclrpřed
rokem 1955 využívanýchpro podnikatelské
úc=ely)
bez příslušného
povolenívodoprávnílroúřadu,
se dopouští
správníhodeliktud]e 5 125aodst.1 písm.b) r'odníhozákona,a lze mu u]ožitpokutudo
r,ýše500 000,-Kč.
1)
ten kdo akumulujeodpadnívody v Žumpě (tj. bezocltokové
jímce),je povinen udržovattuto
stavbu v řádném technickémStavu a respektovatstavebnípožadavky,zejménamusí zajistit
vodotěsnostbez možnostijakéhokolil'ocltókua odvětrávání1ále s + výhtast<y
č' 2681200gšu.),
u žumpmusíbý v případěviditelnýchprůsaků
provedenazkouškatěsnostj,
vyprazdňovánížumpymusíbl,t prováděnopodle objemuakumulačního
prostoružumpy,
2)
3)
s obsahem žumpy musí bý nak]ádánov souladu se zákonenr č. 25412001.
Sb., o vodách a o
změně některýchzákonů,v platnémznění,(vodnízákorr).Dle 5 38 odst.6 vodníhozákona,,kdo
akutnuluje odpadní vody v bezodtokovéjítnceje povinen zajišt'ovatjejich zneškodňovónítak,
aby nebyla ohrožena jakost povrchoých nebo podzetnních vod, a na
ýzvu vodoprávního
úřadu nebo České inspekce životníh,oprostřeií prokazat jejich zneškodňování v souladu
s tílnÍoztikonem,,,
4)
z důvoduprokázánízákonné]ikvidacerldpadních
vod je nutnodoklado likvidaciodpadních
vod
uchovávatpo dobu tří ]et,
Veiké nánrěstí2
386 21 Strakonice
č,Ú.l768038'.0300
I e o z: s rg r o
e - n r a i l :p o s r a @ n t u - , s t . c z
lttÍp :l/rvrr.rv.
m u - st.cz
tel:+420383 700 I I I
fax:+420
383700369
s)
6)
prostřednictvím
přímýmr,yváženímna pozemky, ani
likvidován
bjn
jímek
nesmí
obsah
zemědělskýmipodniky.
í zajišťovaňýnni
iozstriťovan
jímcev souladus 9
v bezodtokové
vod akumulovaných
odpadních
zneškodnění
ten,kdo nezajistí
a; vodníhozákona,a lze mu uloŽit
se přestupkuaru s' ir"ň;á;.' i pism.
38 odst.6, dopouští
pokutudo výše50 000,-Kč.
zákona zasílá
plnění pov-i1n9stívyplývající z vodního
Informativní upozornění na
na
ohledu skutečnost,
bez
s.'ujel.tům,
vodoprávníúřad po,tup,,ěvšlm'"*Eári,ty*
činikoliv.
,áu.i'.i.t. bylo zjiEtěnopochybení
Děkujeme za pochopeni.
Ing.JaroslavBružek
prostředí
vedoucíod.bo*Životního
Rozdělovník:seznampřiloženýve spise
2
Ve|kénáměstí
3862t Srakonice
1768038/0300
č'ú.
zst ato
IČo:
e-mail:[email protected]'st.cz
http:/lunvw.ntu-st.cz
383700 I II
1gl.;+420
383 700369
fax'.+420

Podobné dokumenty

VEREJNA VYHLESXE

VEREJNA VYHLESXE plénovénía stavebním iédu (stavební zólon), ve znènípozdèjsích piedpisú (dólejen "stavebnízókon"),v územnímiízení posoudilpodle 84 aZ 91 stavebního zókona Zódost

Více

Uplnf r{pis

Uplnf r{pis vipis z obchodnlho reFtliku etektronicky podepsal "KRAJ5KV s'ouD v osTl NAD LABEM EPVid:5vqr4kTl62ft DykTi6Pbw

Více

"," ilililililililtilililil|il]|ililil1iltill|il

Venkovní schodiště(šiřl,y l'a n osazenéna západfiíÍasódě rodinnéhodomu s nhlaznos|í fia přístupoyégalerie zajiš|ujícíPřísíup do 2.NP a podkfo'í ze seyerní slťafiy radinného domu) ze Žápadnístranyod...

Více