PROTOKOL O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Komentáře

Transkript

PROTOKOL O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
zÓk|odníško|oČesk'ÍKrum|ov,Plešivec 249
P l e š l vec2 4 9 , 3 8 t o t Čes r'fKl umlov
lllr,Ll',Y,19
Protoko|o zadávacim iízenípro VZMR ||.kategorie
(piedpok|ádaná
hodnotazakázkyod 50 000Kčdo 200000Kčbez DPH)
záoi8 o vfuledkuYÝbÓrovÓhorLoníč'v. i. 022014
Názévzakázky: |nsta|acosw|tcht]'vytvoň3níoPtické3Íté
a dop|něníHW
Údaje o zadavate|i:
'
zák|adnÍ
škohČeskfKrum|ov,
P|ďivec 249
Řďib|ka Mgr.Jaros|avaNeumannová
|čo:oo58374o
Kontaktnlosoba:JaroslavaNeumannová(E|' 773 444 581\
Předmět vf běrov ho řzon|:
Pbdmětemzakázkyje dodávkaa insta|aceswitch , Vy{vo|.ení
optickésÍtěa dop|něnÍ
|-íWd|enÍŽeuvedenéspeciÍikace.
PiesnÝsoupis:viz PÍÍloha
1 Prctoko|uo zadávacÍmÍÍzéní.
PodmínkyvÝběrovÓhořzeni:
í. TermínodayzdáninabÍdok24.3. 20í4
2. Tomín dodánÍzbďí: v bÍmínuod 17. 1. 20,|1do 21' 4' 2011
3. Uchazečjo pov|ngnuvé.trvékontaktnÍ
ÚdaJo:názevfiÍmy,
kontaktnl
osobuprovzáiemnoukomunikaci,
efiai|ovouadresu
(popi.'te|efonnÍ
čís|o)
4. Uchaz3čuvodgconovou nabídkuna pÉc|9 zboŽ' d|e pŤodměfuvÝběrovéhoŤízéní
(viz Pi,l|oha1 Prďoko|uo zadávacim
rÍzenÍ)'
lEL./fAX:!BO 726 252 . E-MAll:[email protected],cr
|Čo:oo5!!74o . DlČ:cz0o583'40 . lontovní !poi.nl: ěso! ě..rÝ xlum|ov
ěet ě.2l2oE23/ts/o!00
ZÓk|odníškoloČeskÝKrumtov,Plešivec249
P l e š i v ec2 4 9 , 3 8 t o t Čes r'fKr umlov
!!.|'..,.š.,ť...l
pÍedmět
5. Nabidkabudeuchaz.ě3mzas|ánana efia||ovou adrcsu:[email protected],
ě' o2l2o14
WběrovéÍÍzen|
0. s vltěznou flÍmoubudo 3epgána3m|ouvao dí|o'|Óerá bude zveňejněnána webovÝchstÍánkáchško|y.
zpť|lobhodnocéní
n.bídky:
p|edmětemvyběrového
podmínekv'běrovéhoÍizenÍ.
RozhodujenejniŽšÍ
cena za zboŽíufčené
Íizenípř dodržení
ť|ístop|něníz.kázky: ZŠČeskfKrum|ov,
P|ešivec
249,38í oí českÍKrum|ov
Temín os|oveníuchazoč: í3.3. 20í4
Hodnocenínabídék. infoÍmace čaltníkťt
vfbáového Ťizeni,:
B' 3' 2011
Kontaktni osoba ZŠčeskf Krum|ov,P|ešivoc249:
Mgr.Jaro6|avNeumannová
e.mai|ová
adÍesa:
né[email protected]|eaivec.
cz
te|ďon:773444 581
obocné podmínkyvÝběrcvéhoŤízonÍ:
zadavate|si vyhrazuieprávonevybratádného uchazeče,piÍpadněsoutěŽzrušit.
UchazeěinemajÍpÉvona náhradunák|ad gpoienÝchs častív goutěŽi,plbd|oŽené
nabÍdkyso nevracejÍ.
s|ožéní
YÍběrové
kombe:
ge8tavi|a
PÍovyhodnocenÍ
nabídek
v'běrového
rÍzení'
ředite|ka
ško|y
vÝběrovou
komisive s|oženÍ:
pbdsedkyně
ibdite|ka
komise
Mgr.Jaros|avaNeumannová,
ško|ya
MgÍ.LukášBoháě' ástupce i,edib|kyěkoly
Mgr.PetÍondnch,uěite|infoÍmatiky
a spÉvcepočítačové
sltě
TEt./F^x:3l0 728 262 . E.M^|L:'lp|[email protected]'.p|c||v.c'cŽ
ÉoI oo583740 . o|č:czoos!!7/to . lontovní .po|.ní: č60! ě.*Ý ÍÍum|ov
ě.l č.2l2oE2!/tUos00
zák|odníškoIoČesk'ÍKrumIov,Plešivec249
P | e š i vec2 4 9 , 3 8 t o t Čes r'/Kr um|ov
Í!'|*.5.Š"Y...9
K p.éd|ožení
nabídkyby|ivyzváni3 uchazéěi.
Ke dnivÝběrového
Ťízení
24' 3' 2014by|yzas|ányprostŤednictvím
e-mai|ové
[email protected]|esivec.cz
Mo nabídky:
PoĚadí
doručení
Nabídkafirmy
1.
TranSofta.s.
2 4 . 3 . 2 0 1 4 Vrbenská2082'
14.01
370 21Č.Budějovice
ICO:15770 281
Vyhově|anevyhově|a(vč.
zdúvodnění
Vyhově|a
(firmasplnila
podmínky
v.i.)
Cena crlkem
v Kě bez DPH
170 885
Da|šíkritéria
Termínp|nění
Dle VR
(od 17.4. do
2 1 .4 . 2 0 1 4 )
PoÍadí
vyhodn
ocení
1.
Nabídkunepňodloži|y
fiŤmy: Vw sYsTEMs, s. r.o.,Rudolfovská
8o,37o21 českéBudějovice
RobeÍtBeneš- BENESYS,Budovate|ská
10s7,37401TÍhové
sviny
H|avním
krité.iempii vÝběru:
pnvÝběruby|aneinižší
piedmětu(vizPÍí|oha1)
H|avnÍm
kritériem
nabÍzená
cenapťidodrženÍ
a pďmínekvljÓěrového
ĚízenÍ.
TEL./FAX:
380 728 252 . E-MAIL;[email protected]
t č o :o o s 8 3 z 4 0. D | č c: z o o s 8 3 7 4 o. B o n k o v nsíp o i e n íč: s o s Č e s r ÝK Í u m l o v
Ú č e tč . 2 .2l 0 8 2 3 4 3 / 0 3 0 0
zak|odníškoloČesk'fKrumtov,Plešivec 249
P | e š i vec2 4 9 , 3 8 t o t Č es r'ÍKrum|ov
zšrlešlvec
Jako nejvfhodnějšíbyla vybrána nabídka:
TranSofta.s',Vrbenská2082,ČeskéBudějovice370 21, IČo:15770 281
č r s r Ýx l u u l o v
Zdtivodnění:Firmasplnilapodmínky
vfběrovéhoÍízení
a nabídlanejniŽší
cenuza zboŽídanépiedmětema podmínkami
v'|běrového
Íízení.
Mgr.JaroslavaNeumannová,Íeditelka
ško|ya
Mgr.LukášBoháč,zástupceÍeditelky
školy
Mgr.Petr ondÍich,učite|
informatiky
a správce
V Českém
Krumlově26' 3,2014
Vypracoval:Mgr.LukášBoháč
,,,'Í[fx{i*'"
;E?:,!.i,W",
TEL,/FAX:
380 728 252 . E-MAIL:[email protected]
tČo:oosegz40. D|č:czoos8374o. Bqnkovní
spo|ení:
čsog ČesrÝKrum|ov
č e tč . 2 l2 0 8 2 3 4 3 / 0 3 0 0
í.il

Podobné dokumenty

软装是卖设计还是卖家具?

软装是卖设计还是卖家具? 'FGÎÏuÐ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 7 i " p q × ¡ Ø Ù Ú Û ! Y Z † Ü   § ¨ Ý Þ ß à !" á ⠝! Ï×ãä> å æ , å C D ç ; 7 i M N è ?jk>éêëì ##$ "^í, !" áâîï ð !Ó ñ  ò ç ; ó D ô õ !C D , ö ÷ !C D ,†ö÷!YZ†Üø %&' >ÚÛùú"

Více

Protoko| o zadávacím řízení a specifikace nabídky výběrového řízení

Protoko| o zadávacím řízení a specifikace nabídky výběrového řízení íízeni21' 5' 2015by|yzas|ányprostřednictvím e-mai|ové adresyjaros|[email protected]|esivec.cz Mo nábídky: PoÍadí doručení

Více

Protokol o zadávacím řízení pro VZMR II. kategorie

Protokol o zadávacím řízení pro VZMR II. kategorie MgÍ.Jaros|avaNeumannová, redite|ka ško|ya pňedsedkyně komise Mgr.LukášBoháě'ástupce ředite|ky ško|y Ladis|avMeškán,spráVceško|y K před|oženÍ nabÍdek by|iVyzváni3 uchazeěi. Ke dni ukončení v''zvy ve...

Více

Medicína založená na důkazech

Medicína založená na důkazech celkem 6 dvojitě slepých studií kontrolovaných placebem, které se zabývaly vyhodnocením účinků vzdálené modlitby v léčbě různých chorob. Tři z nich, včetně dvou výše popsaných, nalezly pozitivní vý...

Více

Protokol o zadávacím řízení pro VZMR II. kategorie

Protokol o zadávacím řízení pro VZMR II. kategorie nabídeka |nfomaco častnÍkvÝbě]ovÓhoŤízenÍ: í5' 2' 20í6 s|ožéní vÝběrovékombe: Mgr'Jaros|avaNeumannová, Íedite|ka ško|ya předsedkyně komise Mgr.LukášBoháč,ástupce ňédite|ky ško|y jÍdetny LiběnaVávro...

Více

ID-Jezírko varanů-vodní hospodářství

ID-Jezírko varanů-vodní hospodářství Akumulaěnín^dÍŽ linky II _ není předmětem projektu Čerpadlo ELPUMPS BT 6877 k :28.000 l.hoďl, H: l8 lll, P: 1600

Více