MUCIN 2010/2011 (leden 2011) Stránka 1

Komentáře

Transkript

MUCIN 2010/2011 (leden 2011) Stránka 1
MUCIN 2010/2011 (leden 2011)
Stránka 1
MUCIN 2010/2011 (leden 2011)
Naši drazí čtenáři,
vracíme se k vám, jako koneckonců kaţdý měsíc, a přinášíme novinky ze světa, zajímavosti
a spoustu informací, které byste za jiných okolností nejspíš ani nehledali. Nám postarším studentům
se čas krátí s blíţící se maturitou, zatímco pro mnohé z vás rok studia teprve začíná. První pololetí
školního roku 2010/2011 právě skončilo a většina studentů úspěšně zaplnila vysvědčení známkami.
Ať uţ lepšími nebo horšími, nad tím se dneska stejně nikdo nepozastaví.
Starý rok 2010 je konečně uţ dávnou minulostí a k nám se, byť jen na jedno číslo, shlukují
davy dychtivých DOBROVOLNĚ PÍŠÍCÍCH studentů nabízejících své myšlenky, články. Tentokrát
si kaţdý z vás vybere z obrovské škály informací, kterou se v tomto čísle rádi pochlubíme.
Doufejme jen, ţe ukojíme potřebu po vědění kaţdého z vás. I tentokrát vám chce redakce MUCINa
popřát příjemné čtení a zanedlouho nás tu máte zase :).
Palma
OBSAH:
Úvodník . . . . .
Redakce . . . . .
Plesy, bály – historie
Popelka . . . . . .
Osobnosti . . . . .
Snowboarding . . .
Kříţovka . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8-9
Nábor . . . . . .
Pretty Little Liars . .
Horoskopy . . . .
Trocha poezie . . .
Nejhloupější zákony .
Nepovedené krádeţe
Teorie Pekla . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . strana 10
. . strana 11
. strana 12-13
. . strana 14
. strana 15-16
. . strana 17
. . strana 18
Stránka 2
MUCIN 2010/2011 (leden 2011)
Redakce
Zde můţete vidět, kdo všechno se ochotně podílí na časopisu MUCIN. Jen málo z našich řad jsou
stálí redaktoři, proto se nedivte, kdyţ se naše sestava bude co měsíc měnit. Rubriky samozřejmě i
nadále zůstávají nezměněné.
Nenechte nás psát si všechno sami! Máte jedinečnou šanci změnit to, co se vám na Mucinovi nelíbí.
Pokud byste chtěli svým kouskem přispět do našeho plátku a projevit svůj talent, hlaste se buďto
panu učiteli Gromnicovi anebo jednoduše napište na e-mail redakce, který je všem nově příchozím
otevřen. Kaţdého uvítáme s otevřenou náručí.
Na tomto čísle se podíleli:
Šéfredaktor:
Kristýna Koryťáková
Korektura:
Mgr. Rostislav Gromnica
Redaktoři:
Kristýna Koryťáková
Rubirka: Horoskopy
Karolína Kijonková
- článek
Karla :)
- článek
Michaela Veselá
- článek
Míša Lukšíková
Rubrika: Osobnosti
Aneţka Dědková
- článek
Bodláková Jana
- kříţovka
Kristýna Břenková
- básnička
Pavlína Horáková
- článek
Veronika Jesionková
- článek
Design:
Kristýna Koryťáková
Veronika Jurová
Titulní strana:
Vendulka Škrabalová
Redakce e-mail: [email protected]
Sem můţete posílat své návrhy, komentáře i stíţnosti. Máte co říct? Řekněte to nám! :)
Stránka 3
MUCIN 2010/2011 (leden 2011)
Plesy, bály a jejich
historie
Dříve, neţ se člověk naučil mluvit, tančil. Prostřednictvím tance vyjadřoval své emoce, city,
rozpoloţení, náladu, prostřednictvím tance smutnil i oslavoval. Rituály a oslavy hrály v dobách
pravěku významnou roli a nemohly se obejít bez oslavných tanců. Veselí bez tance si nedovedli
představit ani obyvatelé antického Řecka a Říma. Bujarými, roztančenými slavnostmi se uctíval bůh
Dionýsos – bůh vína. Postupem času tanec dostával jinou funkci, lidé si osvojili jeho nejrůznější
podoby, stal se mnohem formálnějším a dovoluji si říct upjatějším neţ dříve.
V 19. století nastává bouřlivý rozvoj tance jako umění. Rakouskem se nesou dynamické
rytmy valčíku, v Čechách se tančí sviţná polka, Polskem zní mazurka. Právě v této době, v tomto
období, se zrodily taneční slavnosti, neboli bály, plesy. Lidé z různých sociálních vrstev je braly
jako významnou společenskou událost, příleţitost zviditelnit se, seznámit se a ukázat světu. Na
bálech se totiţ nejen tančilo, nýbrţ i recitovalo a zpívalo. Návštěvníci měli moţnost předvést své
umění ve hře na hudební nástroje, ale hlavně jim plesy a bály skýtaly moţnost nerušeně se bavit
v jejich rodném jazyce, češtině. Z toho všeho je patrné, ţe plesy a bály hrubě překračovaly jen
rámec tance a zábavy. V dřívějších dobách tyto slavnosti podléhaly přísné etiketě, která se
v průběhu času zvolňovala, a meze slušného chování byly neustále posouvány. V dnešní době proto
můţeme mít při návštěvě některých plesů pocit, ţe se nacházíme mezi středověkými barbary
navlečenými do šatů a smokingů, kterých se základy společenského chování lekly a oběhly je
obloukem.
Moţná Vás napadne otázka, proč se plesy konají právě v zimě. Toto roční období vyhovovalo
šlechtě a aristokratům, kteří si rok rozdělili s ohledem na moţnosti radovánek, jenţ jim skýtal – jaro
se neslo v duchu svateb, léto zasvětili cestování a podzim honům. V zimě se sjíţděli do měst, kde si
nudu mrazivých večerů zpříjemňovali návštěvami, večeřemi a tancem v hřejivě vytopených sálech.
A jelikoţ dámy byly nuceny trpět na podzim muţům hony a jejich stálou nepřítomnost v
domě,v zimě si toto zanedbávání kompenzovaly plesy a bály, na nichţ se mohly ukázat světu
v nákladných róbách a uţívat si muţského zájmu a obdivu.
Karol
Stránka 4
MUCIN – ročník 2009/2010 – číslo 4 (4/2010)
PŘÍBĚH MODERNÍ POPELKY
Palma, PL4: „Jak sami vidíte, nadanými studenty školy doslova praská ve švech. Někteří si, jak se říká,
„píší do šuplíku“, někteří se rádi s námi i s vámi čtenáři rádi podělí o svá díla. Ať už tak či onak, spousta
z těch, kteří se osmělí, nemají dostatek odvahy se k dílu přihlásit. Rádi však vyhovíme i anonymním
pisatelům ;-).“
Jmenuji se Pavla, je mi čerstvých 15 let a proţívám teď, tak trochu bouřlivé pubertální období.
Rodiče mě štvou, klukům se nelíbím a mám problémy i s vlastním tělem. Mám najednou větší zadek,
pořád mi rostou prsa a obličej mám posetý pupínky. To je ţivot jak z hororu a ne to slibované pohádkové
dospívání.
Minulý týden bude zářit v mé paměti snad nadosmrti. Zdál se to být běţný květnový týden, ale vše
bylo jinak uţ od pondělí. Po škole pomáhám mámě, strašně ráda a dobrovolně, v jejím korálkářství.
Zprvu mě to i bavilo, ale to uţ je pryč. Tohle pondělí, jako kaţdé jiné, dovezli nové zásoby a já je měla za
úkol převzít a zařadit. Dvě hodiny mi trvalo roztřídit krabice. Kdyţ uţ byla práce téměř hotová, stačilo se
neohrabaně otočit a podlaha byla posetá miniaturními korálky všech barev. Ţivot je boj. Třídila jsem
korále jako Popelka hrách. Na tyhle nehody mám štěstí, nejspíš mě pronásledují, nebo tak něco.
Týden plynul dál. Moje starší sestra Gábina šla na rande s tím, ţe si půjčí moje nové boty.
Tisíckrát jsem jí mohla vysvětlovat, ţe mám o číslo menší nohu, ale nedala si říct. Vrátila se po třech
hodinách, kulhala, necítila nohy, byla naštvaná, nadávala, rande prý stálo za starou bačkoru. Den na to
moje mladší sestra Míša proběhla bosa zahradou. Pravděpodobně tam stoupla do vosího hnízda v zemi.
Křičela totiţ jako pavián, nohu měla plnou ţihadel. Do druhého dne jí tak natekla, ţe nemohla ani chodit.
Tentýţ den z nevysvětlitelného důvodu spadl tátovi lustr na hlavu. Odvezli ho do nemocnice s otřesem
mozku, ale on jen vtipkoval a ze sanitky na mě volal: „Alespoň se našel ten tvůj náramek!“
Z prazvláštního důvodu totiţ byl v tom lustru. Kdyţ spadl, náramek se našel. Já bych to viděla na práci
mé sestry, nejspíš to byla zase nějaká rafinovaná odplata.
Pátek se stal uţ jen třešničkou na dortu. Ve škole to dopoledne celkem šlo, překvapení přišlo aţ
při návštěvě šatny. Nějaký vtipálek, nebo snad jednonohý invalida, mi ukradl jednu botu. „To je vrchol
všeho“, řekla jsem si a odkráčela domů v papučích s jednou teniskou v ruce. Doma jsem pak dostala
náleţitě vynadáno, jako kdybych za to snad mohla.
A takový je můj ţivot, můj svět. Normální puberťačka, holka bez boty. V některých chvílích mi
můj ţivot přijde jako špatný scénář k filmu Moderní Popelka, i kdyţ i Popelka se měla trošku líp. Měla
aspoň ty plesové šaty, kočár a hlavně toho vysněného prince.
Anonym
VSČ 4.A
Stránka 5
MUCIN – ročník 2009/2010 – číslo 4 (4/2010)
Rubrika:
Osobnost měsíce:
Billie Joe Armstrong
Osobností lednového Mucina se stala slavná rocková hvězda Billie Joe Armstorng ze skupiny Green day.
Billie se narodil do hudebně nadané rodiny. Jeho otec,
Andy Armstrong, byl jazzový muzikant. Svou první
písničku nazpíval Billie uţ v pěti letech a jmenovala se
Look for love. Chvíli na to jeho otec zemřel. Billie se
dokonce uţ v dětství věnoval dobročinným akcím –
chodil zpívat do nemocnic. Říkal, ţe ho to uklidňuje
a dělá to z něj lepšího člověka. Kdyţ mu bylo devět let
dostal svojí první kytaru. To byl malý krůček do jeho
rockové kariéry. Kdyţ mu bylo deset, tak se seznámil
Mikem Dirntem. Přehrávali spolu heavy metalové
písničky Ozzyho Osbournea. Jeho další písnička Why Do
You Want Him byla věnována jeho otčímu, se kterým měl
velice
“vřelý“
vztah,
a
jeho
matce.
V patnácti zaloţil svojí první kapelu, jmenovala se Sweet
children. V osmnácti kvůli kapele opustil školu, v té době
také dostal přezdívku Two dollar Bill. Přezdívka se
odvíjela od ceny, za kterou prodával jointy. V roce 1990
zaloţil novou skupinu Tre Cool, která se později
přejmenovala na Green Day. Postupem času začalo jejich
turné
po
státech.
Vţdy
přespávali
u fanoušků a tak Billie potkal svou manţelku Adrienne
Nesser. V dnešní době má dva syny, ţije v městečku
Berkeley, které je nedaleko L.A.
Billie Joe je známý pro své antimilitaristické texty (Wake me up when september ends, 21 guns,
Holiday...), rockové balady (Boulevard of broken dreams, Jesus of suberbia....) a nenávist vůči
Američanům a částečně i vůči společnosti (American idiot, 21st century break down...). Jeho písničky jsou
slavné díky jeho skvělým textům, melodičnosti, ale hlavně díky skupině Green Day, která je ještě lépe
interpretuje.
Míša
Stránka 6
MUCIN 2010/2011 (leden 2011)
Snowboarding1
Snowboarding je velmi oblíbený zimní sport. Jak u muţů, tak v poslední době i u ţen. Je velmi
podobný lyţování, ale hlavně letním sportům skateboardingu a surfu.
Jezdí se na snowboardu - prkno pevně připnuté k oběma nohám jezdce. Od roku 1998 je
snowboarding součástí olympijských her.
Teď trošku historie o začátcích snowboardingu.
První pokusy o ,,surfování” na sněhu se objevily uţ v roce 1920. Pro snowboarding je zlomový
rok 1965, kdy Sherman Poppen spojil dvě lyţe, ke špičce přimontoval provázek
a vytvořil tím první model snowboardu, zvaný „snurfer“, protoţe jízda na něm se podobala spíše
surfování na vodě. Tímto se inspiroval Jake Burton Carpenter a začal vyrábět své vlastní
snowboardy. Rozpoznal chyby a nevýhody ,,snurferu“ opravil je a přimontoval na desku první
vázání, které několika pásky drţelo nohy. V roce 1977 zaloţil ve Vermontu Burton Snowboards.
Nyní uţ vyrábí také vázání, boty a další příslušenství. Dále se začal snowboard velice zdokonalovat.
Objevil se Dmitrij Milovich, který přišel s prknem odlitým v polyesteru. Tato prkna měla nízkou
ţivotnost, ale přesto si nechal Milovich tento výrobek patentovat a o tři roky později zaloţil vlastní
firmu.
Tom Sims o pár let později začal pracovat na zdokonalování snowboardu. Původně byla jeho
prkna podobná těm Milovichovým, později začal vyrábět prkna s laminátovou konstrukcí s
dřevěným jádrem (vyšší odolnost prkna, lepší jízdní vlastnosti) + ocelové hrany, díky nimţ bylo
moţné pouţívat snowboard i na tvrdém sněhu.
V roce 1983 přišel Jeff Grepů s prvním skutečně pevným vázáním, které velice dobře drţelo
nohy u snowboardu a bylo tak moţno ovládat prkno i na velmi tvrdém a nerovném sněhu ve veliké
rychlosti.
Snowboarding byl zpočátku brán jako módní výstřelek nebo exhibicionismus. Jezdilo velice
málo jedinců. Mnoha středisek nedovolovalo vstup snowboardistů na vleky. V 90. letech se SNB
stává velice oblíbeným sportem, dokonce se rozrůstá i vybavení na sjezdovkách.
V roce 2006 Martin Černík a Michal Novotný startují na Olympijských hrách v Turíně.
V součastné době se jezdí závody také u nás.
Já sama na SNB jezdím. Je to úţasný sport. Rozhodně doporučuji, určitě to vyzkoušejte
Michell
1
= zkratka SNB
Stránka 7
MUCIN 2010/2011 (leden 2011)
1.
2.
3.
4.
5.
_
6.
7.
8.
9.
_
_
10.
Úryvek kotázkám 1. - 3.:
ROMEO
Mám ještě poslouchat? Či odpovím?
JULIE
Tvé jméno jenom je můj nepřítel.
Tys jenom ty. Ty vůbec nejsi Montek.
Co je to, Montek? Ruka ne, ni noha,
Ni paţe, ani tvář, ni jiná část,
Patřící k člověku.
Proč nemáš jiné jméno?
Copak je po jméně? Co růţí zvou,
I zváno jinak vonělo by stejně.
A tak i Romeo, nebýt Romeo zván,
By nebyl o nic méně drahocenný
Neţ stímto jménem. Romeo, svlec to jméno!
A za ně, které není částí tebe,
Si vezmi mne!
1. Romeo byl Montek a Julie byla… ?
2. Křesní jméno spisovatele tohoto
díla…?
3. Romeo byl vyhoštěn zVerony,
protoţe zabil bratrance od Julie, který
se jmenoval…?
Stránka 8
MUCIN 2010/2011 (leden 2011)
(pokračování na další straně) ->
Úryvek kotázkám 4. - 6..:
Robinsonuv pohled utkvěl na skupině štíhlých stromů
vedle vchodu a vzpomněl si, ţe si chce udělat kalendář.
Kaţdý den označil krátkým vrubem do kůry stromu.
Sedmý den, značící uplynulý týden, označí vrubem
dvojnásobně dlouhým. Po uplynutí měsíce, vtomto
případě července, vyryje do vedlejšího stromu jeden vrub.
Vkůře druhého stromu budou zaznamenány měsíce. Aţ
uplyne dvanáct měsíců, vyryje do třetího stromu opět
jeden hluboký zářez. Vruby na prvém stromě budou
označovat dny a týdny, vruby na druhém měsíce, na
třetím pak roky.
Úryvek kotázkám 7. - 10..:
„Leoušku, pojedeme letos?“
Můj tatínek Leo obvykle odvětil, ţe právě letos
nemáme dost peněz, a dokazoval, ţe podle jeho názoru
je to na Berounce u Křivoklátu o moc lepší. Můj tatínek
měl totiţ daleko jinačí starosti. Vpopředí jeho zájmů
stál obchod a ryby. Vobojím neuvěřitelně vynikal,
rybám však dával přednost a to byla věčná škoda pro
naši rodinu a také pro švédskou firmu Elektrolux, kde
dělal obchodního cestujícího sledničkami a vysavači.
Častokrát se přímo vytratil zobchodní cesty a našli ho
obvykle na Berounce, jak chytá se svým nejlepším
přítelem převozníkem Karlem Proškem štiky na okouny.
4. Příjmení spisovatele tohoto díla…?
5. Jak se jmenuje kniha zkteré je tento
úryvek…?
6. Jak Robinson pojmenoval divocha,
kterému pomohl…?
7. Křesní jméno spisovatele tohoto
díla…?
8. Jak se jmenuje místo, kam se
častokrát vytratil tatínek Leo se svým
přítelem Karlem Proškem…?
9. Jak se kniha jmenuje…?
10. Příjmení spisovatele je…?
Bodláková Jana, BP4.A
Stránka 9
MUCIN 2010/2011 (leden 2011)
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ!
Redakce MUCINa hledá nové talenty pro letošní
a nastávající roky. Nechceme přece, aby s letošním
4. ročníkem skončil školní časopis, nebo snad ano?
Přihlaste se buďto v PL4 anebo v kabinetě
č. 307 – pan učitel Gromnica je vždy
připraven!
NENECHTE SVŮJ TALENT DŘÍMAT.
ČEKÁME PRÁVĚ NA VÁS!
Stránka 10
MUCIN 2010/2011 (leden 2011)
Pretty Little Liars
(Roztomilé malé lhářky)
Pretty little liars je americký rodinný seriál podle knihy spisovatelky Sary Shepard.
Seriál je o pěti nejlepších kamarádkách – Aria,
Spencer, Hanna, Emilly (na obrázku dole) a Alison
(na obrázku vpravo). »
Alison byla ve skutečnosti tou, která je všechny
spojovala dohromady. Všechny se jí svěřovaly se
svými problémy a tajnostmi a všechny ji naprosto
milovaly. Alison však jednu noc zmizí a je
pohřešovaná.
Celý děj seriálu se odehrává o rok později, kdy uţ se spolu téměř nebaví. Znovu je však stmelí
nové dění kolem Alison a samozřejmě jejich společná a tajná minulost. Někdo začne všem čtyřem
kamarádkám posílat výhruţné SMS zprávy od „A“. Později se najde tělo Alison, ale SMS chodí
nadále. „A“ ví víc, neţ všechny kamarádky mezi sebou – Aria má poměr
s učitelem, Spencer flirtuje s přítelem své sestry, Hanna krade a Emilly zjištuje, ţe je na holky.
Alison to být nemůţe, je mrtvá. Otázkou seriálu tedy je – kdo je „A“?
Seriál je spíše pro dívky, kluky by to asi nebavilo, ale najdou se i takoví. Dal by se zařadit mezi
typické teenagerské seriály.
V březnu 2011 vychází kniha v češtině pod názvem Roztomilé malé lhářky.
Seriál s titulky můţete sledovat online na www.bluetv.ic.cz, kde je zatím 10 dílů, nebo si jej můţete
stáhnout.
Aneţka Dědková
Stránka 11
MUCIN 2010/2011 (leden 2011)
Horoskopy
RYBY (21. únor aţ 20. březen)
Diskuse s partnerem mohou být dneska
nepříjemné mnohem více, neţ jindy. Příbuzným
se však nesvěřujte, jen by celou situaci
zkomplikovali. Také je čas začít něco hodně
důleţitého, o čem jiţ delší domu přemýšlíte.
Výlet nebo delší procházka vás osvěţí.
BERAN (21. březen aţ
20. duben)
Kritické řeči a zlomyslné ţerty mohou pokazit
jinak velmi dobré vztahy, na kterých vám navíc
ještě i záleţí. Finanční situace vám umoţní vydat
se na větší nákupy a zvelebit svoji domácnost.
Kromě jiného je moţné si také trochu
odpočinout, a to se vám podaří, kdyţ se vydáte
s přáteli do přírody.
RAK (22. červen aţ 22. červenec)
Váš protějšek můţe být začátkem dne trochu
nebezpečný, nedráţděte ho tedy ještě více! Cizí
rady vás mohou dostat do úzkých, řiďte se podle
vlastní hlavy a také dejte na svoji intuici.
V podvečer je vhodné vyladit se na lásku a pěkně
si ji uţít.
LEV (23. červenec aţ 22. srpen)
Gurmán by o vašem dnešním horoskopu asi
nejspíš prohlásil: „Chtělo by to něčím okořenit.“
Čeká vás totiţ den, kdy budete hlavně dostávat
úkoly. Neváhejte udělat si nějakou radost
a snaţte se na všechno nahlíţet z té lepší stránky.
Taky chvilku odpočívejte.
VÁHY (23. září aţ 23. říjen)
BÝK (21. duben aţ 21. květen)
Náklonnost svých blízkých si musíte pořádně
zaslouţit. Alespoň jste o tom přesvědčeni.
Můţete jim tedy připravit nějaké milé
překvapení a uvidíte hned změnu! V práci
uplatněte svůj osobitý humor a povzbuďte
mladšího kolegu či kolegyni. Dopřejte si výlet,
kde si odpočinete.
Dnes dopoledne si dejte pozor na hádky, hlavně
ty zbytečné. Coţ je kaţdá hádka! Nemusíte mít
vţdy ve všem pravdu, i kdyţ o tom budete
přesvědčeni. Ve společnosti budete uvolnění
a získáte nadhled. Odpoledne a v podvečer se
snaţte relaxovat, můţete mít také úspěch ve
sportu.
PANNA (23. srpen aţ 22. září)
BLÍŢENCI (22. květen aţ 21. červen)
Dnes budete mít často pocit, ţe všechno je
jenom a jenom na vás a ani se nebudete moc
mýlit. Snaţte se hledat, co vás s ostatními
spojuje a ne to, co vás rozděluje. Ke konci dne
vás moţná čeká nějaká rodinná nebo
společenská událost nebo oslava, kterou nesmíte
pokazit.
Při řešení problémů budete dnes asi hodně
bezradní. Snaţte se nic nehnat do krajností,
počkejte si, aţ se daná situace uklidní. Nové
pracovní a milostné nabídky přijdou někdy
uprostřed dne. Večer si uţ konečně udělejte čas
na svůj milovaný protějšek.
Stránka 12
MUCIN 2010/2011 (leden 2011)
ŠTÍR
(24.
říjen
aţ
22.
listopad) KOZOROH (22. prosinec aţ 20. leden)
Dnešní den začnete v dobré kondici, své okolí
překvapíte dobrými nápady a hodně odváţnými
plány, které myslíte váţně. Jejich realizaci ale
neodkládejte, co můţete, raději udělejte hned.
Navečer vás čeká jedno milé a zajímavé
překvapení. Uţijte si to.
STŘELEC
prosinec)
(23.
listopad
aţ
Na své přátele i kolegy se teď můţete
spolehnout, hodně záleţitostí ale dokáţete zařídit
sami. Je vám přáno také v lásce, takţe si během
dne můţete krásně zaflirtovat a také se všemu
zasmát. Odpoledne si dejte pozor na nervózního
šéfa a večer nevolejte tchýni.
21. VODNÁŘ (21. leden aţ 20. únor)
Čas na důleţité změny bude dneska celkem
dobrý. Nenechte se odradit, kdyţ zpočátku
narazíte na nepochopení nebo nedůvěru. Rodina
vás také trochu můţe brzdit v rozletu, ale máte
vůči ní určité závazky, které chcete dodrţet.
Dobré
zprávy
čekejte
před
večeří.
Situace je příznivá k vyřizování finančních
záleţitostí a k uzavření výhodných obchodů.
S dětmi si uţijete spoustu legrace, ale dávejte si
pozor, abyste je příliš nerozmazlovali. Konec
dne bude doma hodně náročný. Doporučení pro
dnešek – potřebujete hodně spát a také se smát.
Palma
Stránka 13
MUCIN 2010/2011 (leden 2011)
Jistě se mnou budou mnozí souhlasit, kdyţ řeknu, ţe trocha poezie nikdy nemůţe být na škodu.
V tomto čísle, jako i v mnohých jiných, bychom rádi všem čtenářům poskytli tvorbu jednoho z
vašich řad – studentky maturitního ročníku. Nechť pokochají se ti, kdoţ vládnou perem :).
--Uţ je tu zas leden,
a sníh se někde ztrácí.
Uţ je mi zas zima,
a rýma do nosu se vrací.
Uţ je tu zas leden,
učivo školní mě kácí,
doma táta naštěstí zatopí,
kam zmizli z té naší zahrady všichni ti uřvaní ptáci?
Létají si někde v Africe v teplíčku,
a já tady mrznu si statečně,
klepu se kosou a mráz v celém mém tělíčku,
teploměr k zvýšení tváří se netečně.
Myšlenky na slunce a teplé koupání,
mám v hlavě namísto učení,
Panenko Marie, není to rouhání,
zbav mě hned prosím Tě toho mučení!
Kristýna Břenková, BP4.A
Stránka 14
MUCIN 2010/2011 (leden 2011)
Nejhloupější zákony světa
Naši poslanci občas do světa vyšlou
zákon, o jehoţ smyslu můţeme úspěšně
pochybovat, ale na některé světové
zákony nemají.
Absolutně na špici této hitparády jsou
Spojené státy americké. Jaké jsou ty
nejúsměvnější zákony, které ovšem
fungují jen na papíře, nikoli v praxi?
Pobavte se s námi!
USA
 Zpívat ve vaně či ve sprše před
partnerem
je
zakázáno
(Pensylvánie)
 Praktikovat
pohlavní
styk
s dikobrazem je nezákonné
(Florida)
 Muţi nesmějí svým manţelkám
líbat ňadra (Florida)
 Detonace jaderných zbraní je
povaţována za trestný čin. Občané
je sice mohou vlastnit, ale nesmějí
je odpalovat (Utah)
 Budoucí
delikvent
musí
informovat svou oběť ústně nebo
písemně s čtyřiadvacetihodinovým
předstihem a povahu svého
přečinu také stručně popsat.
Nesplnění této povinnosti se automaticky stává přitěţující okolností (Texas)
 Dojit cizí krávu nebo na ni kreslit graffiti je trestný čin (Texas)
 Střílet na buvoly z prvního patra hotelu je zakázáno (Texas)
 Ve stoje se nesmí vypít víc jak tři loky piva (Texas)
 Kočky mohou volně pobíhat pouze v případě, ţe mají na ohonu pevně připevněnou odrazku
(Colorado)
 Po 23 hod. není ţábám dovoleno kvákat (Tennesse, město Memphis)
 Seskakování z budov se trestá smrtí (New York)
Stránka 15
MUCIN 2010/2011 (leden 2011)
Thajsko
 Opustit dům bez spodního prádla se
pokládá za trestný čin
Francie
 Líbání na francouzských ţeleznicích je
zakázáno
Libanon
 Muţi mohou mít pohlavní styk se zvířaty
za předpokladu, ţe se jedná o samice.
Pohlaví styk se zvířecím samcem se trestá
smrtí
Itálie
 Ţenám, které se jmenují Marie, je zakázáno provozovat prostituci.
Čína
 Je protizákonné zachránit topící se osobu, poněvadţ jde o nepřípustný zásah do jejího osudu.
Velká Británie
 Ve městě York je zakázáno střílet z luku po Skotech celý týden. Výjimku tvoří neděle.
 Pod pokutou 60 liber je zakázáno přivolávat taxíky zvoláním Taxi. Taxikář je v právu, pokud
odmítne svézt osobu s cholerou nebo morem.
Andora
 Od roku 1864 si v Andoře neotevřete advokátní praxi, protoţe podle zákona „studovaní
juristé dokáţí z bílého udělat černé a jejich působení v zemi je krajně neţádoucí“.
Pavlína Horáková
Stránka 16
MUCIN 2010/2011 (leden 2011)
NEPOVEDENÉ KRÁDEŢE…
Zloději se zasekli ve výtahu, museli zavolat policii
Dva Němečtí zloději se ve věku 31 a 37 let vlámali do budovy. Při útěku z budovy se ale zasekli ve
výtahu. Ti se po dlouhém uvaţování rozhodli zavolat policii po tom, co se jeden
z nich zranil při násilném pokusu otevřít výtah. To se pak podařilo hasičům a zloděje zatkli….
Místo peněz ukradli tašku s těstem na pizzu
Nemilé překvapení čekalo na New Yorské zloděje, kteří přepadli majitele pizzerie a okradli ho o
tašku. Místo peněz si však odnesli těsto na pizzu. Podle policejní zprávy sledovali majitele, poté si
nasadili masky, namířili na něj zbraň a vyzvali ho, aby jim tašku vydal. Domnívali se, ţe jsou v ní
peníze. Taška však byla plná těsta na pizzu….
Zloděj zaspal v domě, který vykradl
Policie v Malajsii zatkla lupiče, který zaspal v domě, kde kradl. Zloděj se vlámal do domu, aby
ukradl šperky a hodinky v hodnotě 2 500 € (63 000 Kč). Následně však zaspal na sedačce. Zloděje
objevili majitelé domu, kteří se vrátili z dovolené, po jejich příchodu se probudil
a skočil z okna. Policisté ho krátce na to zadrţeli….
Zloděje prozradila stopa ve sněhu, která vedla až k němu domů
Krást ve sněhu, který čerstvě napadl, se vůbec nemusí vyplatit. Přišel na to 19letý Němec, který se
rozhodl, ţe vyloupí čerpací stanici. Mladík přišel s šátkem přes pusu k pokladně
a chtěl, aby mu pokladní vydala hotovost a 5 balíčků cigaret. Poté nasedl na kolo a odjel. Pokladní
zavolala policii a těm stačilo, aby sledovali stopu kola, pachatele se podařilo najít
u jeho domu…
Ukradl auto bez brzd
Před opravnou stálo auto Nissan Primera. Na karosérii zaměstnanec servisu dokončoval povrchovou
úpravu laku a uvnitř nechal v zapalování klíče. 24letý zloděj vyuţil příleţitost nasedl a ujel. Na
křiţovatce se mu nepodařilo zabrzdit na červenou, ihned pochopil, ţe auto nemá brzdy. Naboural do
jiného auta, ale byl rád, ţe zastavil…
Zloděj si zapomněl na místě činu doklady
20letý zloděj se v noci vlámal do rodinného domu. Z kabelky odcizil peněţenku s hotovostí,
platebními kartami a doklady. Byl vyrušen štěkajícím psem, chtěl utéci přes okno, ale to se mu
nepodařilo, protoţe pes vzbudil obyvatelku domu. Zloděj vběhl do kuchyně, kde stihl ještě ukrást
mobilní telefon a vyskočil z okna. Zapomněl na to, ţe v domě nechal baťoh
a v něm občanský průkaz. Policie ho vypátrala a do hodiny byl zadrţen…
Veronika Jesionková
Stránka 17
MUCIN 2010/2011 (leden 2011)
Teorie Pekla
Toto je skutečná odpověď v testu střední úrovně z chemie na univerzitě ve Washingtonu. Odpověď
jednoho studenta byla tak "hluboká", ţe se profesor rozhodl podělit se o ni s kolegy na internetu.
Bonusová otázka:
Je peklo exotermické (uvolňuje teplo) nebo endotermické(absorbuje teplo)?
Většina studentů napsala své domněnky na základě Boylova zákona (plyn se ochlazuje, kdyţ se
roztahuje, a zahřívá se, kdyţ je stlačován) nebo nějakou variantu. Jeden student ale napsal toto:
Nejprve musíme vědět, jak se hmota pekla mění v čase. Potřebujeme tedy vědět poměr, ve
kterém duše přicházejí do pekla, a poměr, ve kterém z něj odcházejí. Myslím, ţe můţeme
předpokládat, ţe duše, která se dostane do pekla, jiţ nevyjde. Tudíţ neodchází ţádná duše.
Pro představu, kolik duší přichází do pekla, se podívejme na jednotlivá náboţenství
v dnešním světě.
Věšina z nich tvrdí, ţe kdo není příslušníkem dané církve, přijde do pekla.
Od okamţiku, kdy existuje více neţ jedno náboţenství a lidé nepatří do více neţ jedné církve
můţeme předpokládat, ţe všechny duše přijdou do pekla.
Na základě poměru mezi natalitou a mortalitou můţeme očekávat, ţe počet duší v pekle
exponenciálně roste. Nyní se podívejme na poměr změny objemu pekla, protoţe podle
Boyleova zákona pro udrţení stejného tlaku a teploty musí objem růst úměrně k počtu
přijatých duší. To nám dává dvě moţnosti:
1) Jestliţe se objem pekla zvětšuje pomaleji neţ v poměru, v jakém přicházejí duše do pekla,
teplota a tlak pekla porostou, aţ peklo vybuchne.
2) Jestliţe peklo roste rychleji neţ v poměru k přicházejícím duším, teplota a tlak budou
klesat, aţ peklo zmrzne. Která z moţností je správná?
Jestliţe přijmeme postulát, který nastolila Tereza v prvním ročníku, čili "Dříve bude v pekle
zima, neţ se s tebou vyspím" a se zřetelem k tomu, ţe se se mnou vyspala včera, musí být
správná varianta číslo 2, peklo je tedy nepochybně exotermické a jiţ zmrzlo. Závěrem této
teorie je, ţe pokud peklo zmrzlo, nepřijímá další duše, zaniklo a zůstalo pouze nebe, coţ je
důkaz boţí existence, který vysvětluje, proč Tereza včera v noci křičela "Ach můj Boţe".
Tento student jako jediný dostal 10 bodů.
Stránka 18

Podobné dokumenty