Projekt „Zrównoważona działalność gospodarcza”

Komentáře

Transkript

Projekt „Zrównoważona działalność gospodarcza”
Projekt „Zrównoważona działalność gospodarcza”
Projekt „Zrównoważona działalność gospodarcza” powstał w oparciu o analizy przeprowadzone na terenie Kraju Morawsko-Śląskiego (MSK), Województwa Śląskiego (WŚ) i Województwa Opolskiego (WO), dotyczące wsparcia dla
początkujących firm na polsko-czeskim pograniczu. Głównym celem projektu
było stworzenie przestrzeni dla lepszej współpracy czeskich i polskich przedsiębiorstw, udzielenie wsparcia dla rozwoju początkujących firm oraz promowanie przedsiębiorczości w regionie przygranicznym. Jednym z działań projektu był transfer najnowszego know-how w zakresie wspierania prowadzenia
działalności gospodarczej z bardziej doświadczonych, z dobrze rozwijającą się
przedsiębiorczością regionów na świecie, oraz przekazanie tej wiedzy i najlepszych praktyk, podmiotom z terenów Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko-Śląskiego."
Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013
Partnerzy projektu:
– Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością – partner wiodący
– Agencja Rozwoju Regionalnego, a.s.
Numer projektu:
RP.3.22/2.1.00/13.03940
Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej TRITIA z o. o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością
(EUWT TRITIA), powstało w 2013 roku, członkami
polsko-czesko-słowackiego podmiotu są: Kraj Morawsko-Śląski, Województwo Śląskie, Województwo Opolskie i Samorządowy Kraj Żyliński.
Teren, na którym działa EUWT TRITIA, ma powierzchnię 34 069 km2 i liczy ponad 7 800 tys.
mieszkańców. Na jego terenie znajdują się dwa
miasta liczące ponad 300 tys. mieszkańców – Katowice (RP) i Ostrawa (RC). Te miejskie aglomeracje oraz dwa kolejne duże ośrodki miejskie, Opole
(RP) i Żylina (RS), łączą silne związki społeczno-ekonomiczne. Są one silnym ekonomicznym zapleczem, dysponują siedmioma szkołami wyższymi, dużą liczbą organizacji udostępniających
kształcenie ciągłe i uzupełniające oraz podmiotów
działających w strefie badań, rozwoju i innowacji;
teren TRITIA jest więc interesującym miejscem do
prowadzenia badań i wdrażania innowacji. EUWT
TRITIA ma ogromny potencjał do zwiększenia intensywności i systematyczności wielostronnej
współpracy. Przedmiotem działalności stowarzyszenia jest więc ułatwienie i rozszerzenie współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i ponadregionalnej pomiędzy jego członkami w celu
wzmocnienia jedności gospodarczej i społecznej,
szczególnie za pośrednictwem realizacji projektów albo programów współpracy transgranicznej
w następujących czterech obszarach:
1. Transport
2.Gospodarka
3. Ruch turystyczny
4. Energetyka ukierunkowana na odnawialne
źródła energii
Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Agencja Rozwoju Regionalnego SA (ARR) jest spółką akcyjną, której jedynym akcjonariuszem jest Województwo Morawsko-Śląskie. Została założona w roku 1993
w celu wsparcia rozwoju regionu i swoimi działaniami
spełnia rolę organizacji usługowej w stosunku do Województwa Morawsko-Śląskiego. Działalność Agencji
ukierunkowana jest na współpracę z województwem,
jego mieszkańcami, podmiotami ekonomicznymi i lokalnymi instytucjami.
Do jej głównych czynności należy opracowywanie planów strategicznych i dokumentów (na przykład Strategii Rozwoju Województwa Morawsko-Śląskiego lub Regionalnej Strategii Innowacji – RIS3 KMŚ), zarządzanie
systemem innowacji Województwa Morawsko-Śląskiego, wspieranie procesów inwestycyjnych w województwie oraz kształcenie skierowane na świadczenie innowacyjnych usług o wysokiej jakości w zakresie rozwoju
fachowych kompetencji pracowników małych i średnich
zakładów pracy oraz motywowanie studentów do nauki
na kierunkach technicznych.
Działania w ramach projektu
W ramach projektu odbyły się następujące działania:
1. Powołanie Transgranicznej Sieci Organizacji Wspierających Przedsiębiorczość
Została powołana Transgraniczna Sieć Organizacji
Wspierających Przedsiębiorczość (wykaz podmiotów
poniżej). Zorganizowano cztery spotkania w ramach
Sieci, na których dyskutowano o możliwościach wspierania współpracy w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej.
2. Webinaria
W ramach projektu odbyły się cztery webinaria skierowane dla instytucji wsparcia biznesu po obu stronach
granicy. Spotkania prowadził Max Stewart, konsultant
z wieloletnim doświadczeniem, kierujący działem rozwoju handlu zagranicznego w spółce Enterprise Florida, Inc.
w regionie Tampa Bay. Ekspert specjalizujący się w doradztwie początkującym firmom chcącym wejść na rynki zagraniczne. W seminariach uczestniczyli przedstawiciele Transgranicznej Sieci Organizacji Wspierających
Przedsiębiorczość (wspierające szczególnie młode firmy, zaangażowane w przyspieszenie rozwoju własnej
działalności).
Tematyka seminariów była następująca:
O Tworzenie planu rozwoju i prowadzenia działalności
gospodarczej, przechodzenie przez fazy kryzysów w
firmie, planowanie zapobiegania niepowodzeniom;
O Jak zwiększyć sprzedaż, pozytywne strony dobrego
marketingu, dobra pozycja firmy w Internecie;
O Wejście na rynek zagraniczny;
O Wsparcie przejścia firmy z pozycji startup do drugiej
fazy prowadzenia działalności gospodarczej.
Celem webinariów było przekazanie narzędzi i metod
pracy z młodymi firmami po obu stronach granicy, pomocnych dla ich rozwoju. Materiały z webinariów nawiązujące do powyższych tematów można znaleźć na
stronie EUWT TRITIA – www.egtctritia.eu
3. Opracowanie studium mapującego
W ramach projektu powstało studium mapujące, będące syntezą 30 studiów przypadków, które zostały
opracowane na podstawie rozmów z młodymi firmami, po obu stronach granicy. Wywiady, oraz stworzoną na ich podstawie analizę, przygotowano w oparciu
o zagadnienia prezentowane podczas webinariów. Studium mapujące można pobrać ze stron EUWT TRITIA –
www.egtctritia.eu i ARR – www.arr.cz. Ostatnia część
studium poszerzona została o tzw. dziesięć zasad, które mogą być przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej. Opracowano je analizując wywiady przeprowadzone z 30 firmami:
1. Wiara w powodzenie, w siebie i w swój pomysł.
2. Wytrwałość, elastyczność, zdolność przeciwstawienia się
przeszkodom i wyciąganie wniosków z niepowodzeń.
3. Dobry, stabilny i zmotywowany zespół.
4. Dobry plan gospodarczy z realnym potencjałem
rynkowym.
5. Rezerwa finansowa i zdolność znalezienia oszczędności oraz optymalizowania kosztów.
6. Obustronna i otwarta komunikacja wewnątrz zespołu i z klientem.
7. Jakość zamiast ilości, wyjątkowy produkt i usługi
świadczone klientowi.
8. Obserwowanie trendów, analizowanie rynku i klientów oraz systematyczny rozwój swoich produktów.
9. Sprawdzanie dostawców i właściwy skład odbiorców.
10.Silny nacisk na marketing, handel i pozyskiwanie
nowych oraz utrzymywanie istniejących klientów.
4. Transgraniczne warsztaty
Dla początkujących oraz już istniejących przedsiębiorców po obu stronach granicy, zorganizowano cztery,
otwarte, transgraniczne warsztaty. Celem spotkań była
analiza poszczególnych etapów prowadzenia firmy oraz
związanych z tym różnych zagadnień. Warsztaty były
prowadzone przez konsultantów z Transgranicznej Sieci Organizacji, w oparciu o wnioski ze studiów przypadków oraz know – how z przeprowadzonych webinariów.
Dla firm, które chciałyby skorzystać z usług lub konsultacji ekspertów, poniżej podajemy wykaz instytucji
z Polski oraz Czech wspierających przedsiębiorców.
5. Open Days
Na zakończenie projektu odbyły się „Open Days”. Spotkanie po czeskiej stronie skierowane było do uczniów.
Jego celem było zachęcenie młodych ludzi do zakładania firm oraz popularyzacja zagadnień związanych
z przedsiębiorczością. W imprezie uczestniczyło 50
uczniów z ostrawskich szkół średnich. Po stronie polskiej odbyła się natomiast końcowa konferencja, podsumowująca projekt, podczas której zaprezentowano
m.in. efekty projektu.
Instytucje wspierające działalność gospodarczą w Kraju Morawsko-Śląskim
W Kraju Morawsko-Śląskim działa duża liczba instytucji i organizacji zajmujących się wsparciem osób prowadzących działalność gospodarczą. Poszczególne in-
stytucje różnią się od siebie m.in. grupą docelową,
do której usługi są adresowane oraz różnymi formami wsparcia. Podmioty świadczą usługi i doradztwo
uczniom/studentom, kiedy firma jest jeszcze w fazie
idei oraz pomysłu, młodym już istniejącym przedsiębiorcom, wspierając ich dalszy rozwój, oraz przedsiębiorstwom rozwiniętym m.in. podczas wchodzenia na
rynki zagraniczne, czy realizacji wspólnych projektów
z partnerami.
Do najczęściej świadczonych usług należą przede
wszystkim:
O doradztwo i konsultacje na korzystnych warunkach;
O usługi eksploatacyjne (wynajem pomieszczeń potrzebnych do prowadzenia spotkań z klientami,
negocjacji handlowych, szkoleń; wirtualne biuro,
recepcja, ochrona i inne usługi związane z prowadzeniem firmy);
O wynajem pomieszczeń na korzystnych warunkach
(szczególnie w pierwszych trzech latach prowadzenia działalności);
O usługi szkoleniowe, podnoszące kompetencje (korzystna oferta usług szkoleniowych/kursów/seminariów).
Dzięki działalności tych instytucji na terenie Kraju Morawsko-Śląskiego, powstała szeroka sieć organizacji
wspierających firmy, która stanowi dobrze uzupełniający się łańcuch powiązanych ze sobą usług, zdolnych
do efektywnego i skutecznego przyspieszania rozwoju
i wspierania inicjatyw gospodarczych.
Przydatne kontakty:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Podnikatelské inovační centrum BIC Ostrava s.r.o. – www.bicova.cz
Vědecko-technologický park Ostrava – www.vtpo.cz
Podnikatelský inkubátor STEEL-IT, Třinec – www.steel-it.cz
Podnikatelský inkubátor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava – http://inkubator.vsb.cz/
Podnikatelský inkubátor Vysoké školy podnikání, Ostrava – http://pi.vsp.cz/
Impact Hub Ostrava – www.hubostrava.cz
Coworkingové centrum Viva Ostrava – www.vivaostrava.cz
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje – www.khkmsk.cz
CzechInvest, regionální kancelář Ostrava – http://www.czechinvest.org/moravskoslezsky-kraj
Instytucje wspierające działalność gospodarczą w Województwie Śląskim
W Województwie Śląskim działają dziesiątki instytucji zajmujących się działalnością gospodarczą, jak na przykład:
agencje rozwoju lokalnego i regionalnego, izby gospodarcze, przemysłowe i handlowe, cechy rzemieślnicze i centra wspierania działalności gospodarczej, centra doradcze i informacyjne oraz stowarzyszenia osób prowadzących
działalność gospodarczą. Pierwszym celem tych organizacji wspierających działalność gospodarczą jest zwiększenie zdolności konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomoc im w dalszym rozwoju. Te spółki oferują najczęściej:
O usługi doradcze i konsultacyjne (łącznie z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii, wprowadzaniem
systemów zarządzania jakością, zapewnianiem certyfikatów i uzyskiwaniem środków finansowych na rozwój firm
ze źródeł krajowych i europejskich),
O usługi kształceniowe,
O podstawowe i specjalistyczne usługi informatyczne,
O usługi finansowe takie jak udzielanie pożyczek, gwarancji, gwarancji kredytowych, itp.
O pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów handlowych, między innymi organizowanie misji ekonomicznych
i handlowych, spotkań handlowych, itp.
Przydatne kontakty:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Regionalna Izba Gospodarcza – www.rig.katowice.pl
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach – www.ir.katowice.pl
Śląska Izba Rolnicza – www.sir-katowice.pl
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego (GARR) i Fundusz Górnośląski – www.oddzial.fundusz-silesia.pl
Zamek Cieszyn – www.zamekcieszyn.pl
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
DELTA PARTNER w Cieszynie – www.deltapartner.pl
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości – www.bcp.org.pl
Bielska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury – www.fundacja.blk.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej – www.arrsa.pl
Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej – www.cci.pl
Projekt
Udržitelné podnikání
Zrównoważona działalność
gospodarcza
Projekt „Udržitelné podnikání”
Projekt Udržitelné podnikání reagoval na výsledky analýzy podnikavosti na území Moravskoslezského kraje (MSK) a Slezského a Opolského
vojvodství (SV a OV) a jeho smyslem byla podpora začínajících i stávajících firem v pohraničí. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření prostoru
pro lepší spolupráci českých a polských organizací poskytujících podporu začínajícím firmám a podnikatelům, vzájemnou spolupráci a rozvoj
firem přeshraničního regionu a propagace podnikavosti s akcentem na
příležitosti v přeshraničním regionu. Cílem projektu byl rovněž transfer
nejnovějšího know-how v oblasti podpory podnikání z nejinovativnějších světových regionů a přenesení, aspoň částečně, této „best practice“ do MSK, SV a OP.
Zdroje financování:
Evropský fond regionálního rozvoje / Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika –
Polská republika 2007 – 2013
Partneři projektu:
-
-
Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností – vedoucí partner
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Číslo projektu: PL.3.22/2.1.00/13.03940
Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s o. o.
Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností (ESÚS TRITIA), založené
v roce 2013, je česko-polsko-slovenským seskupením členů: Moravskoslezský kraj, Slezské vojvodství,
Opolské vojvodství a Žilinský samosprávný kraj.
Území, na kterém ESÚS TRITIA působí, má rozlohu 34 069 km2 a více než 7 800 tis. obyvatel. Na jeho
území se nacházejí dvě města s více než 300 tis. obyvateli – Katowice (PL) a Ostrava (CZ). Tyto městské
aglomerace a také další dvě významná centra osídlení, Opole (PL) a Žilina (SK), spojují intenzivní socio-ekonomické vztahy. Se silným ekonomickým zázemím, sedmi veřejnými univerzitami, velkým počtem
poskytovatelů terciálního vzdělávání a subjektů působících v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, je území TRITIA taktéž zajímavým prostorem pro výzkum a inovace. ESÚS TRITIA má tak obrovský potenciál ke
zvětšování intenzity a systematizaci vícestranné spolupráce. Předmětem činnosti sdružení je usnadnění a rozšíření příhraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce mezi jeho členy s cílem posílit hospodářskou a sociální soudržnost, zejména prostřednictvím realizace projektů nebo programů územní
spolupráce v následujících čtyřech hlavních oblastech:
1. Doprava
2. Hospodářství
3. Cestovní ruch
4. Energetika se zaměřením na obnovitelné zdroje energie
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. (ARR) je akciovou společností, jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský
kraj. Byla založena v roce 1993 za účelem podpory rozvoje regionu a svými činnostmi naplňuje roli servisní organizace Moravskoslezského kraje. Veškerou svou činnost zaměřuje ve prospěch kraje, jeho obyvatel, ekonomických
subjektů a institucí.
Mezi její hlavní činnosti patří zpracovávání strategických plánů a dokumentů (např. Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje či Regionální inovační strategie – RIS3 MSK), řízení inovačního systému Moravskoslezského kraje, podpory investičních aktivit v kraji či vzdělávání zaměřené na poskytování inovativních, vysoce kvalitních služeb v oblasti rozvoje odborných kompetencí pracovníků malých a středních podniků a v oblasti motivace žáků ke studiu
technických oborů.
Aktivity projektu
V rámci projektu proběhly následující aktivity:
1. Ustanovení přeshraniční sítě organizací podporujících podnikání
Byla ustanovena přeshraniční síť organizací podporujících podnikání (viz subjekty níže). Celkem byly uskutečněny čtyři setkání této sítě, na kterých byly diskutovány
možnosti další spolupráce v oblasti podnikání.
2. Webináře
Série čtyř webinářů byla uspořádána pro instituce zaměřené na podporu podnikání na obou stranách hranice. Webináře vedl konzultant s dlouholetými zkušenostmi Max Stewart, vedoucí rozvoje zahraničního
obchodu ve společnosti Enterprise Florida, Inc. pro oblast Tampa Bay a senior konzultant v oblasti rozvoje začínajících firem při vstupu na zahraniční trhy a rozvoje zahraniční spolupráce obecně. Webinářů se účastnili
zástupci přeshraniční sítě na podporu podnikání (pod-
porující zejména mladé společnosti/startupy v akceleraci vlastního podnikání). Témata webinářů byla následující:
O Tvorba zdravého podnikatelského plánu, procházení fázemi podnikatelských krizí, plánování neúspěchu;
O Jak zvýšit prodej, pozitiva dobrého marketingu,
dobrá pozice firmy na internetu;
O Vstup na zahraniční trh;
O Podpora přechodu firmy z pozice start-upu do
druhé fáze podnikání.
Cílem seminářů bylo poskytnout nástroje a metody
práce s mladými společnostmi na obou stranách hranice při rozvoji jejich podnikání. Záznamy z webinářů na
výše uvedená témata je možné shlédnout na stránkách
ESÚS TRITIA – http://www.egtctritia.eu.
3. Zpracování mapovací studie
V rámci projektu byla zpracována mapovací studie, která
je syntézou 30-ti případových studií, které byly zpracovány na základě řízených rozhovorů s podnikateli/firmami
v jejich rané fázi podnikání. Na základě rozhovorů byla
provedena kvalitativní analýza ve stejných tématech, jaké
byly diskutovány v rámci webinářů. Mapovací studie je
k dispozici ke stažení na stránkách ESÚS TRITIA – http://
www.egtctritia.eu a ARR – http://www.arr.cz. Ze závěrů
studie níže uvádíme doporučení, tzv. desatero úspěšného podnikání, které bylo sestaveno na základě analýzy
odpovědí 30 respondentů:
1. Víra v úspěch, v sebe a svůj záměr.
2. Vytrvalost, flexibilita, schopnost čelit překážkám
a poučit se z proher.
3. Kvalitní, stabilní a motivovaný tým.
4. Dobrý podnikatelský plán s reálným tržním potenciálem.
5. Finanční rezerva a schopnost najít úspory a optimalizovat náklady.
6. Oboustranná a otevřená komunikace uvnitř týmu
i se zákazníkem.
7. Kvalita namísto kvantity, jedinečný produkt a služby zákazníkovi.
8. Sledování trendů, analyzování trhu a zákazníků
a pravidelné inovace svých produktů.
9. Prověřování dodavatelů a správná skladba odběratelů.
10. Silný důraz na marketing, obchod a získávání nových a udržení stávajících zákazníků.
4. Přeshraniční workshopy
Pro začínající i existující podnikatele z obou stran
hranice byly uspořádány čtyři otevřené přeshraniční
workshopy, jejichž cílem bylo představit podnikatelům možnosti řešení výzev, kterým čelí v jednotlivých
oblastech svého podnikání. Workshopy byly vedeny
konzultanty z organizací přeshraniční sítě, s využitím
závěrů z případových studií a know-how z uskutečněných webinářů.
Pro potřeby podnikatelů, kteří by chtěli využít služeb
expertů/konzultantů působících v oblasti rozvoje/
podpory podnikání, je níže uvedena základní síť těch-
to organizací na českém a polském území.
5. Open Days přeshraničního podnikání
Na závěr projektu proběhly dvě konference s názvem
„Open Days přeshraničního podnikání”. Na české straně byla konference zaměřena na diseminaci výstupů
projektu s akcentem na povzbuzení studentů k podnikání/popularizaci podnikání. Akce se zúčastnilo 50 studentů ostravských středních škol. Na polské straně pak
proběhla závěrečná konference projektu, na které byly
prezentovány hlavní výstupy projektu.
Instituce podporující podnikání
v Moravskoslezském kraji
V Moravskoslezském kraji působí široká škála institucí
a zařízení podporujících podnikání. Jednotlivé instituce se vzájemně odlišují cílovou skupinou, na kterou zaměřují poskytované služby, s čímž souvisí i typy aktivit,
které v rámci podpory podnikání provozují. Instituce
poskytují služby a poradenství studentům ve fázi rozvoje jejich podnikatelského záměru/nápadu, již založeným mladým firmám/podnikatelům při dalším rozvoji
jejich existujícího podnikání, nebo etablovaným firmám
při rozšiřování jejich aktivit na zahraniční trhy, realizaci společných projektů s partnery apod. Mezi nejčastěji poskytované služby patří především:
O poradenství a konzultace za zvýhodněných podmínek;
O provozní služby (pronájmy jednacích/školících
místností, virtuální kanceláře, služby recepce, ostraha a další služby spojené s provozem firmy);
O nabídka pronájmů prostor za zvýhodněných podmínek (zejména v prvních třech letech zasídlení v daném zařízení);
O vzdělávací služby (nabídka vzdělávacích služeb/
kurzů/seminářů za zvýhodněných podmínek).
Díky širokému záběru působnosti těchto institucí existuje na území Moravskoslezského kraje taková podpůrná síť organizací, která tvoří vhodně se doplňující řetězec navazujících služeb, schopný efektivně
a úspěšně podporovat rozvoj a akceleraci podnikatelských záměrů.
Užitečné kontakty:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Podnikatelské inovační centrum BIC Ostrava s.r.o. – www.bicova.cz
Vědecko-technologický park Ostrava – www.vtpo.cz
Podnikatelský inkubátor STEEL-IT, Třinec – www.steel-it.cz
Podnikatelský inkubátor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava – http://inkubator.vsb.cz/
Podnikatelský inkubátor Vysoké školy podnikání, Ostrava – http://pi.vsp.cz/
Impact Hub Ostrava – www.hubostrava.cz
Coworkingové centrum Viva Ostrava – www.vivaostrava.cz
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje – www.khkmsk.cz
CzechInvest, regionální kancelář Ostrava – http://www.czechinvest.org/moravskoslezsky-kraj
Instituce podporující podnikání ve Slezském vojvodství
Ve Slezském vojvodství působí desítky institucí z oblasti obchodu, jako např.: agentury pro místní a regionální
rozvoj, hospodářské, průmyslové a obchodní komory, řemeslnické cechy a centra podpory podnikání, poradenská a informační centra, jakož i podnikatelská sdružení. Primárním cílem těchto organizací podporujících podnikání je zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků a pomoci jim v jejich dalším rozvoji. Tyto společnosti nejčastěji nabízejí:
O poradenské a konzultační služby (včetně využití moderních metod a technologií, zavádění systémů řízení jakosti, zajištění certifikátů a také získávání finančních prostředků pro rozvoj firem z národních a evropských
zdrojů);
O vzdělávací služby;
O základní a speciální informační služby;
O finanční služby, jako je poskytování půjček, záruk, úvěrových záruk apod.;
O asistence při navazování obchodních kontaktů, mimo jiné organizováním ekonomických a obchodních misí,
obchodních jednání apod.
Užitečné kontakty:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Regionalna Izba Gospodarcza – www.rig.katowice.pl
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach – www.ir.katowice.pl
Śląska Izba Rolnicza – www.sir-katowice.pl
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego (GARR) i Fundusz Górnośląski – www.oddzial.fundusz-silesia.pl
Zamek Cieszyn – www.zamekcieszyn.pl
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
DELTA PARTNER w Cieszynie – www.deltapartner.pl
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości – www.bcp.org.pl
Bielska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury – www.fundacja.blk.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej – www.arrsa.pl
Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej – www.cci.pl

Podobné dokumenty

Aktivity EZÚS TRITIA

Aktivity EZÚS TRITIA Projekt Trvale udržitelné podnikání Specifické cíle: • 1.Vybudování přeshraniční sítě subjektů / organizací podporujících podnikání • 2.Transfer nejnovějšího know-how v oblasti podpory podnikání z ...

Více