Kronika města 2012

Komentáře

Transkript

Kronika města 2012
Kronika
městoMikulášovice
rok2012
Mgr.IvanaSedmíková
Ing.MilušeTrojanová
kronikářka
1 starostka
2 Obsah
1. SVĚT, EVROPA A ČESKÁ REPUBLIKA ............................................................................................... 4 A. SVĚT A EVROPA 2012 ............................................................................................................... 4 B. ČESKÁ REPUBLIKA 2012 ............................................................................................................... 4 2. OBYVATELSTVO ............................................................................................................................... 7 3. ČINNOST SAMOSPRÁVY A STÁTNÍ SPRÁVY ..................................................................................... 7 A. ZASTUPILELSTVO MĚSTA ............................................................................................................. 7 B. STRUKTURA A ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU ............................................................................. 8 C. VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 2012 ........................................................................... 9 D. HOSPODAŘENÍ MĚSTA, ROZPOČET ............................................................................................. 9 4. E. MĚSTSKÉ INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY ...................................................................................... 10 F. PŘIJATÉ DOTACE ........................................................................................................................ 11 PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ, SLUŽBY ..................................................................................................... 13 A. PRŮMYSL ................................................................................................................................... 13 B. OBCHOD, SLUŽBY, PODNIKÁNÍ .................................................................................................. 16 5. ZEMĚDĚLSTVÍ ................................................................................................................................. 19 6. DOPRAVA ....................................................................................................................................... 19 A. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA ........................................................................................................... 19 B. VLAKOVÁ DOPRAVA .................................................................................................................. 20 7. ŠKOLSTVÍ A MĚSTSKÁ KNIHOVNA ............................................................................................... 21 A. MATEŘSKÁ ŠKOLA ..................................................................................................................... 21 B. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ...................................................................................................................... 23 C. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ................................................................................................................. 26 8. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY ............................................................................................ 27 A. ZDRAVOTNICTVÍ ........................................................................................................................ 27 B. DŮM PRO SENIORY .................................................................................................................... 27 9. SPOLKY, SDRUŽENÍ A CÍRKEV ......................................................................................................... 29 10. SPORT A TĚLOVÝCHOVA .............................................................................................................. 36 11. PŘEHLED UDÁLOSTÍ, KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ .................................................... 40 12. RŮZNÉ ............................................................................................................................................ 49 13. POČASÍ ........................................................................................................................................... 51 3 1. SVĚT,EVROPAAČESKÁREPUBLIKA
A. SVĚTAEVROPA2012
V eurozóně pokračuje dluhová krize, v mnoha zemích proběhly mohutné stávky a
demonstrace proti ekonomickým škrtům. Kdyby došlo ke krajní možnosti, že by Řecko
opustilo eurozónu, mohlo by to vést i k jejímu rozpadu. Záchranná síť slouží jako pomoc
ohroženým zemím. V Řecku i ve Španělsku je nezaměstnanost 25 %, ve Španělsku mezi
mladými dokonce 50 %.
Pokračuje válka v Sýrii, od března do konce roku přinesl konflikt 60 tisíc obětí.
27. 7. – 12. 8. se uskutečnily v Londýně XXX. letní olympijské hry, byly úspěšné a zúčastnilo
se jich 203 zemí. Jde o nejuniverzálnější setkání lidstva.
V říjnu zasáhl východní pobřeží USA hurikán Sandy, postižen byl především stát New York a
New Jersey. Ve městě N. York zůstalo 6 milionů lidí bez proudu (teploty byly pod nulou), po
týdnu byl stále milion lidí bez elektřiny, město bylo částečně zatopeno. Byl to druhý
nejničivější hurikán v historii země. Začátkem listopadu postihla tuto oblast silná sněhová
bouře. - V listopadu byl v USA znovu prezidentem těsně zvolen Barack Obama. – Státní dluh
USA činí 16 bilionů dolarů.
21.12. Den údajného konce světa budil dlouho mimořádnou pozornost ve světě i u nás.
Končil 13. cyklus mayského kalendáře, Mayové ale spíš čekají obrodu.
Poprvé v historii umírá ve světě více lidí na obezitu než na podvýživu.
B. ČESKÁREPUBLIKA2012
Nečasovakoaličnívláda(ODS,TOPO9aVěciveřejné)pokračujevreformáchaúsporných
opatřeních.
Leden‐Vládazvýšila daň zpřidané hodnoty(DPH)na14%a20%;cílemjesnižování
státníhodluhu.
Duben – Došlo k rozpadu vládní strany Věci veřejné, což vedlo ke konci vládní
trojkoalice,nyníkoaliceODSaTOP09.
NaŠluknovskuzačalapůsobitnováspeciálnípolicejnípořádkovájednotka,policistéjsou
zÚsteckéhokraje.Budezasahovatnaúzemíceléhokraje;má150členů.
4 Rekordníinflace–oprotiloňskudošlokzvýšeníceno4%.Nejvícerostoucenypotravin,
plynu,elektřiny,pohonnýchhmot.Zlevnilazeleninaaelektr.spotřebiče.
Květen ‐ Poslanec ČSSD a hejtman Středočeského kraje David Ráth byl přistižen při
převzetí úplatku sedmi milionů korun. Spolu sním bylo zatčeno dalších 7 osob, mezi
nimiK.Pancová(řed.kladen.nemocnice)aexposlanecP.Kott.Byliobviněnizkorupce.
LenkaBradáčovásestalanejvyššístátnízástupkynívPraze.
Červenec – srpen ‐ XXX. letní olympijské hry vLondýně přinesly velký úspěch českým
sportovcům,získali4zlaté,3stříbrnéa3bronzovémedaile.
Září ‐ Začalo docházet kotravám a úmrtím po požití alkoholu – metanolová aféra.
TýkalosetopředevšímMoravyaSlezska.Bylavyhlášenačástečnáprohibice.Dokonce
roku39mrtvých,dalšílidébudoumítnásledky.
Říjen – VOLBY DO KRAJSKÝCH ZATUPITELSTEV 2012
ČSSD vyhrála v 9 krajích, KSČM ve dvou (v Ústeckém a Karlovarském kraji), ODS
v jednom a Starostové pro Liberec také v jednom kraji. Znamenalo to jasné vítězství
levicových stran a prohru vládní koalice (ODS A TOP 09).
Výsledky v Ústeckém kraji (k volbám přišlo 33,94 % voličů):
KSČM
25,26 %
ČSSD
16,13 %
Severočeši CZ
12,02 %
ODS
9,68 %
HnutíPRO!kraj
8,15%
VÚsteckémkrajibylapovolbáchvytvořenakoaliceKSČMaČSSD,hejtmanemsestallídr
KSČMOldřichBubeníček(prvníkomunistickýhejtmanvůbec).
Volbyviztakékapitola3.C.
Listopad ‐ VPraze na Václavském náměstí demonstrovalo 20 tisíc lidí proti Nečasově
vládě a jejím reformám (proti důchodové reformě, zvyšování daní a proti vládním
úsporám).
Ministerstvofinancívydalodalšístátnídluhopisy,občanéoněmělivelkýzájem;prodáno
byloza31miliardKč(původnízáměrbyl20miliard).
5 Český tenis ovládl svět! České tenistky druhý rok po sobě zvítězily ve FED CUPu,
tentokrátvPraze:vítězkyL.Šafářová,P.Kvitová,A.HlaváčováaL.Hradecká.
VtémžeměsíciatakévPrazevyhrálinašitenistéDAVISCUP:R.Štěpánek,T.Berdych,T.
Rosol,I.Minář,kapitánJaroslavNavrátil.Jdeovelkéúspěchy.
Vlistopadu byly pozastaveny dotace zEU do ROP Severozápad (Regionální operační
program pro Ústecký a Karlovarský kraj). Došlo kmachinacím spenězi zevropských
fondů, tři ředitelé jsou ve vazbě,měly by se vracet 2,5– 3,5miliadry korun.Problémy
sevropskýmidotacemijsouivROPStředníČechy.
Vroce 2012 došlo vČR knávratu hospodářské recese, kdalšímu propadu průmyslové
výroby, stavebnictví a maloobchodních tržeb. Letos zkrachovalo nejvíc firem a
živnostníkůvhistoriiČR.‐PřestopatříČRvEUmezi5zemísnejnižšínezaměstnanostía
jsmejednaznejménězadluženýchzemíEU(šestánejménězadluženáekonomika).
Údaje o nezaměstnanosti zprosince 2012: EU 11%; ČR 9,4 % ( tj. 550 tisíc
nezaměstnaných);Ústeckýkraj14%.
Stále chybí zákon o přiznání majetku a nejsou zrušeny anonymní akcie, což velmi
nahrává korupčnímu jednání a díky tomu odtékají ze státního rozpočtu velké částky
peněz.Odhadujese,žekorupcíunászmizíasi100miliardKčročně,cožjeasitolik,kolik
činístátnídluh.
VČRjevíchracíchautomatůnežvceléEU.
Vroce 2012 došlo vČR knejnižšímu počtu trestných činů za posledních 20 let. ‐ Ve
Šluknovském výběžku klesá kriminalita jen vRumburku, jinak počty přestupků i
trestnýchčinůstoupají.Mírněsezdesnížiljenpočetvloupáníakrádeží.
Letoszemřel:VladimírJiránek(karikaturista,autorpostavičekkrálícivkloboukuaPata
Mat);TomášHolý(českýchemiksvětovéhovýznamu,např.léknaAIDS);Josef
Škvorecký(spisovatel).
6 2. OBYVATELSTVO
K31.12.2012bylovMikulášovicíchhlášeno:
Prům.věk
Početobyv.celkem muži ženy celkem
muži 2229 1125 1104 42,0 40,1 43,8
ženy
Početpřihlášenýchosob‐84
Početodhlášenýchosob‐83
Stěhovánívobci‐60
Narození‐18
Úmrtí‐28
Sňatky‐11
3. ČINNOSTSAMOSPRÁVYASTÁTNÍSPRÁVY
A. ZASTUPILELSTVOMĚSTA
Vroce 2012 proběhlo 7 zasedání zastupitelstva města, zasedání jsou veřejná. Účast
občanůbývánízká.Zastupitelstvomá11členů.Složenízastupitelstva:
Starostka
Místostarosta
Zastupitelé
Ing.MilušeTrojanová
Ing.VáclavVlček
Bc.JosefHýbl
LibušeJiroutová
Ing.KarelJežek
Mgr.DagmarKalousková
7 JosefNenadál
ZdeněkPlešinger
RostislavTrojan
VratislavaTříšková
LotharWeihs
Výboryzastupitelstva:
finanční – předseda Zdeněk Plešinger, Ing. Karel Ježek, Jitka Žemlová, Rostislav
Trojan,TomášFúsek
kontrolní–předsedkyněLibušeJiroutová,JaroslavaOlivová,Ing.FrantišekŠulc
pro národnostní menšiny – předsedkyně Vratislava Tříšková, Lothar Weihs, Mgr.
LibušeLaláková
Komise:
bytová–HanaCornová,ZdeněkMocík,LenkaŠarközyová,
pro sport, kulturu a volný čas – Tomáš Fúsek, MUDr. Zdeněk Corn, Klaus Klinger,
LibušeVladařová,JanKrupka,JanaDoutnáčová
stavební – Libor Krejza, Rostislav Trojan, Jiří Doubrava, Václav Kopásek, Tomáš
Sýkora
SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) – Zdeňka Valentová, Miroslava Němečková,
Miroslava Neumanová, Jaroslava Sitorová, Marie Plachá, Libuše Jiroutová, Zdeňka
Tříšková,AlenaAdámková
B. STRUKTURAAČINNOSTMĚSTSKÉHOÚŘADU
Členěníúřadu:
Oddělení personální a mzdové účtárny, pokladny, bytového hospodářství – Ivana
Vlčková
Evidenceobyvatel,czechpoint,správahřbitova,archiv‐JanaDoutnáčová
Oddělenístavební(správaapéčeobytovýanebytovýfond,agendavýstavby)–PetrKryl
Odděleníúčetní–JanaStrakošová
8 Oddělení vnitřní (samospráva, informatika, pozemková agenda, sociální věci) – Irena
Dočekalová
Odděleníživotníhoprostředí–EvaMocíková
Oddělenícestovníhoruchuatechnickéhozabezpečení–TomášFúsek
C. VOLBYDOKRAJSKÉHOZASTUPITELSTVA2012
12.a13.10.proběhlyvnašíobcikrajskévolby,vMikulášovicíchsezúčastnilo24,83%
voličů.
Výsledky:
KSČM zisk
28,24%
ČSSD 17,08%
HnutíPRO!kraj
12,98%
ODS 9,56%
CelkovévýsledkyvČRavkrajivkapitole1.B.
D. HOSPODAŘENÍMĚSTA,ROZPOČET
Schválenýrozpočet
Plněnívtis.Kč
Příjmycelkem
Výdajecelkem
23418
34326
Saldo ‐1021
2474633305
1328
Rozpočtovákapitola Nejvyššípříjmy: Daňzpříjmůfyzickýchosob
Daňzpříjmůprávnickýchosob
Daňzpřidanéhodnoty
Daňznemovitosti 9 vtis.Kč
3587
3685
6914
2513
Ostat.neinvest.přijatétransferyzestát.rozp.
Převodyzrozpočtovýchúčtů
Odváděníačištěníodpadníchvod Rozvojbydleníabytovéhospodářství Komunálníslužbyaúzemnírozvoj
Nejvyššívýdaje:
1265
1144
1019
5181
1501
vtis.Kč
Pozemníkomunikace
Zařízenípředškol.výchovyazákl.vzdělávání
Tělovýchova Rozvojbydleníabytovéhospodářství Komunálníslužbyaúzemnírozvoj
Nakládánísodpady 1941
5923
933
5885
2760
1286
Ochranapřírodyakrajiny Službyasociálnípéče
Požárníochrana
Zastupitelskéorgány
Regionálníamístníspráva Koupěaprodejnemovitostí:
2198
911
2713
966
5230 Prodánbyldůmčp.255.
Koupenabylakuželna(odSpartaku).
Koupenbyldůmčp.4a1002:
jde o bývalou hvězdárnu. Dům byl prodán městem před mnoha lety soukromému
majiteli,kterýseotutonemovitostnestaral,takžebudovaznačnězchátrala.17.prosince
odpoledne byla hvězdárna otevřená pro veřejnost, návštěvníci viděli jen současný
špatnýstav,zezařízeníhvězdárnyzůstaljenponičenýstojanaposuvnésedátko.Večero
tom uvedla ČT reportáž ve zprávách. (Původní majitel domu, lékárník Adolf Krause
objevilhvězdu,kterábylapodlenějpojmenovaná.)
E. MĚSTSKÉINVESTIČNÍAKCEAOPRAVY
Kč
Opravapolovinystřechy(čp.384)
80000
Opravapřípojkykanalizace(čp.8)
68000
10 Rekonstrukcebytů(čp.754)
80000
Zřízeníbytu(čp.12)
100000
Chodník(učp.1053)
60000
60000
Opravahrázerybníčkuvhorních 90000
opravaasfaltuuRájepoutníků,uviaduktuaurest.BabaJaga 60000
Asfalt.penetracevhorních(učp.815)
500000
Úpravaterénuzatělocvičnou
40000
VenkovnísociálnízařízenívMŠ
PokládkaasfaltovéhopovrchunasilniciuGrelitu;
OpravaMěÚpovyplavení(omítky,malby,podlahy,dveře,
obložení,novávodárna);hrazenopojišťovnou
F. PŘIJATÉDOTACE
Nákladycelkem
DotacevKč Sázenístromů 190644
190644(ČEZ)
Realizaceanalýzystaréskládkyodpadů
(urybníkuVágnetrák)
954660
811461(EU)
47733(stát.rozpočet)
Městoječlenemtěchtosdružení:SdruženíprorozvojŠluknovska
DobrovolnýsvazekobcíSever
EuroregionLabe
11 INFORMAČNÍCENTRUM(čp.19)sloužínávštěvníkůmvsezoněodčervnadozáří.
MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY vydává město jako měsíčník a každé domácnosti jsou
dodáványzdarma.Redakčnírada:M.Trojanová,T.Fúsek,J.Doutnáčová,B.Choutková,
M.Novotná,M.Žemlová,V.Vlček,R.Klinger.
POLICIEČR–MikulášovicespadajípodobvodníodděleníveVelkémŠenově.
5. 10. vešlo ve známost, že na konci roku 2012 bude zrušeno Obvodní oddělení
Policie ČR Velký Šenov a policisté budou převedeni do Šluknova. Starostové Velkého
Šenova,Mikulášovic,Vilémova,DolníPoustevny,LobendavyaLipovézačalivyvíjetvelké
úsilí, aby došlo ke změně rozhodnutí. Získali podporu všech starostů Dobrovolného
svazkuobcíSeverisenátoraSykáčka.23.10.proběhloveŠluknověrozhodujícíjednání,
kteréhosezúčastnilo11starostůisenátor,délepolicejníprezidentČRplk.M.Červíček,
jeho náměstek, krajský ředitel, zástupce územního odboru zDěčína a další. Naštěstí se
zde podařilo původní rozhodnutí policie zvrátit, obvodní oddělení vŠenově se tady
neruší.Šlobyopravduošetřenínanepravémmístě.
12 4. PRŮMYSL,PODNIKÁNÍ,SLUŽBY
A. PRŮMYSL
Alatex
Textilní firma ALATEX sídlí vBrtnické ulici č. 172. Společnost ALATEX, s.r.o., začala
fungovatvroce1996.PůvodněbylazaloženajakoELUN,kpřejmenovánídošlovr.2003
podlemateřskéspolečnostiALATEXGmbHvEmsdettenuvNěmecku.Vsoučasnostizde
pracuje55zaměstnanců.JednatelemspolečnostijeMarkusAlaze.
PodnikseodzačátkuzabývalvýrobouPPnábytkářskýchavysokopevnostníchpopruhů,
dále gumových a jutových popruhů a popruhů zbavlny. V současnosti vyrábí také PP
vláknaapáskyzplastovýchgranulátůnatzv.extrudérovýchlinkách.Největšízastoupení
mají tyto profese: obsluha výrobních linek extrudérů, tkalci a tkadleny a pracovníci
adjustace – dokončovny, kde se vyrobené popruhy upravují na určené délky. Většina
zbožíseexportujedomateřskéfirmyvNěmecku.
Korekta
ProvozfirmyKOREKTA,s.r.o.,senacházívMikulášovicích,Brtnická260.Společnostbyla
založenavroce1991.JednatelemfirmyjeStanislavKmecík.Korektajesubdodavatelská
firma zaměřující se na výrobu plastových výlisků vstřikováním; zákazníky jsou větší
firmy zrůzných oborů (stationery bussines, domácí spotřebiče, automotive,…). Firma
má 12 zaměstnanců. 50 % produkce putuje na domácí, 50 % na zahraniční trh (do
Švýcarska,Německa,Nizozemí).Kvalita:ISO9001,ISO14001:
Stahlbau–Blechbearbeitung
Firma S&R Stahlbau – Blechbearbeitung CZ, s.r.o., má sídlo v Mikulášovicích 1186 a je
dceřinou společností firmy, která sídlí vNěmecku. Jednatelem byl jmenován Klaus
Klinger.
Výrobní program: sváření lehkých ocelových konstrukcí pro stavebnictví, zámečnické
práce, ostatní kovové konstrukce pro stavebnictví, kovové ploty, pojezdové brány bez
pohonuispohonem,kovovézábrany,děleníkovovýchmateriálů,ostatníprácevýrobní
povahypřizpracováníkovů.
13 Firma má 17 zaměstnanců. 95 % produkce je zasílána do mateřské společnosti
vNěmecku.
Mikov
Mikov,s.r.o.,Mikulášovice741
Tradicevýrobyodroku1794
Jednatel: Ing.MilošPařík
Společníci: Mikulášovickýkovoprůmysls.r.o.
Ing.PetrKalivoda,MBA
Tržbyzaprodejvlastníchvýrobků,služebazbožízarok2012:35045tis.Kč.
Expotčinil18%tržebvroce2012auskutečnilsedo20zemí–zejménadostátů:
Nizozemsko,Slovensko,Rusko,Německo,Francie,Polsko,Rakousko,Belgie,Dánsko,
Maďarsko,Švýcarsko,Itálie,Tchaj‐wan,USA,Bulharsko,Řecko,Izrael,Norsko,
Slovinsko,VelkáBritánie
Prodejrybičkyvroce2012:
Nerezová
63000ks
Červená
210ks(limitovanáedice)
Zlatá
124ks
Stříbrná45ks
Investiční 2ks
Průměrnýpočetzaměstnanců: 54
‐ztohořídících
4
Vedenífirmy:
Ing.MilošPařík
generálníředitel
FrantišekŠtraub
provozníředitel
LotharWeihs
ekonomickýředitel
LadislavBezděk
obchodníředitel
Mikov vyrábí nože řeznické, kuchyňské, řemeslnické, zahradnické, lovecké, rybářské,
armádní, sportovní, kapesní zavírací nože, vyhazovací nože a speciální nože. Nabízí
rovněžnožereklamníakusovouvýrobunožůprosběratele.
14 V sortimentu kancelářských potřeb je Mikov tradičním výrobcem nůžek, sešívačů,
děrovačů, ořezávátek a ořezávacích strojků a napínáčků. K produkci společnosti patří
rovněžstěnovépolicovéstavebniceazemnícísvěrkyprosváření.
Díky vlastní komplexně vybavené nástrojárně je firma plně soběstačným subjektem v
zajišťovánínástrojůaforemprosvojivýrobu.Zbývajícíčástvolnékapacitynástrojárny
nabízíproexternízakázky.Vyrábínazakázkunejrůznějšínástrojenalisováníapřesné
stříháníkovů,různéformynalisováníplastůneboformynatlakovélitízinku.
Mikov vlastní výrobní technologie pro přesné stříhání kovů (lisy FEINTOOL), lisování
kovůnavýstředníkovýchlisech,kaleníuhlíkovýchocelívochrannéatmosféředoolejea
nerezových ocelí v ochranné atmosféře (průběžné kalicí pece SAFED), tlakové lití
zinkových odlitků, vstřikování plastů, vibrační broušení a leštění kovových výrobků
(omílacílinkyRÖSLER).
Nazákladěprůzkumutrhujsmevroce2012zahájiliinovacinožePRAKTIKatechnickou
přípravu výroby tří typů loveckého zavíracího nože Hunter v luxusním provedení z
damascenské oceli. Pro zvýšení efektivity technologických procesů nožířské výroby a
kvality těchto výrobků jsme v roce 2012 implementovali několik nově vyvinutých
nástrojů,přípravků,jednoúčelovýchstrojůazařízení.
Účastnavýstaváchaveletrzíchvroce2012
Termín
Výstava
1‐5.2.2012
23‐26.2.2012
9‐12.3.2012
30.3.‐4.4.2012
27‐29.4.2012
15.5.2012 Jagd & Hund
Jagd&Fisherei
IWA
Silva Regina
Hubertus
Nožířské slavnosti Město
Dortmund
Salzburg
Norimberg
Brno
Warszawa
Mikulášovice 23‐27.5.2012 1‐2.9.2012
8‐9.9.2012
8‐9.9.2012
10‐14.10.2012 3.11.2012 1.12.2012 9.12.2012 NATURA VIVA
Svatý Anton
CIAF
Výstava nožů
ARMS&HUNTING
Morava nůž
Brno Super
PVN
Lysá nad Labem
Svatý Anton
Hradec Králové
Příbram
Moskva
Hodonín Brno Praha Místo konání
Země
Německo
Rakousko
Německo
Česká republika
Warszawa
Česká republika Česká republika
Slovensko
Česká republika
Česká republika
Rusko
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Místo
Westfallen halle
Messe Zentrum
Messe Zentrum
Nová radnice
Mikov Výstaviště
Kostel Sv. Anton
Letiště HK
KD Příbram
Gostiny Dvor
:
Lemfeldasyn
Firma Lemfeld a syn, Vilémov, s.r.o., sídlí vMikulášovicích, Brtnická 64. Jednatelem
společnostijeKarelLemfeld.
Činnostfirmy:
15 ‐výrobatextilnígalanterie(popruhy,popruhovémanipulačníavázacísmyčky,upínací
popruhovésoupravysráčnouahákem,gumyoděvníašlové,záclonovéporty,lemovky,
šňůry,upínacíkurtyaslackline;stuhy,izolačnístuhy,dekoračníažakárovéstuhyatd.)
‐prodejadodávkatextilnígalanterie.
CONTACLIP
Společnost CONTA CLIP, montážní závod, s.r.o., sídlí vMikulášovicích čp. 441 a je
obchodnímspolečníkemfirmyvNěmecku.JednatelemjePetrRenner.
Činnostzávodu:
výrobaelektronickýchsoučástekamontáželektrospojovacíchdílů
přípravnépráceprostavby
silničnínákladnídoprava
Firmazaměstnáváiformoudomácípráce.
B. OBCHOD,SLUŽBY,PODNIKÁNÍ
Obchody
Obchodynajdemevestředuměsta.Lidéjezdízanákupyhodnědoobchodníchřetězců,
aletakédoněmeckéhopříhraničí.
Obchody(celkem18):
Potraviny
9
Textil 1
Papír,hračky,drogerie
1
Květinářství 1
Prodejelektoinstal.materiálu
1
16 Prodejstavebninadom.potřeb
1
Bazar 1
Secondhand 2
Prodejuhlí,štěrků,písků 1
Restauračnízařízení
Restaurací,jídelenabarůjeprovozováno10,některázařízenínabízejíiubytování.
Středníčástměsta:
UVladařů(shotelem),čp.16
Rájpoutníků(spenzionem),čp.17
Bar,herna777(automaty),čp.566(asijskýmajitel)
Horníčástměsta:
SvatýHubert,čp.65
Vdolních:
UČerných(subytováním),čp.898
Welnes,penzionarestauraceBalnika,čp.876
UBabyJagy,čp.434
NaTomášově:
RekreačnístřediskoTomášov(restaurace,kemp,penzion)
restauraceTanečnice
Ubytování
17 Ubytovánínabízítakédalších6penzionůakempnakoupališti.
Živnosti
Vnitrostátnínákladnísilničnídoprava
1
Pokrývačství 3
Zednictvíainstalatérství
8
Elektroinstalačnípráce
1
Truhlářství 2
Výrobaastavbakrbů
2
Pneuservis 1
Kadeřnictví 3
Manikúraapedikúra
1
Zakázkovékrejčovství
1
Dekorováníaprodejskla 2
Služby Česká pošta; vbudově pošty najdeme také Poštovní spořitelnu, Českou pojišťovnu a
CZECHPOINT.
Veměstěnenížádnýbankomat.
ČerpacístanicestojívedleAtatexu.
18 5. ZEMĚDĚLSTVÍ
V90.letechserozpadlstátnístatek,zcelaskončilopěstováníplodinanašeoblastpřešla
pouzenapastvinářství.VnašíobcijsoukroměvelkéfirmyZemspoljentřimalérodinné
farmy.
Zemspol
Zemspol,s.r.o.,VelkýŠenov,Brtnická595
Tato společnost obhospodařuje většinu půdy vokolí. Zabývá se rostlinnou výrobou
kombinovanousživočišnouprodukcí,firmajezaměřenanaekologickézemědělství.
FirmaTalian
NakonciloňskéhorokupřevzalodotcefarmusynMiroslavTalian.Hospodařínarozloze
40ha(13vevlastnímmajetku,zbytekvpronájmuodZemspolu).Farmasezaměřujena
chovhovězíhodobytka(plemenoLimousine)anachovsuffolskýchovcí.Hospodářstvíje
zaměřenonaekologickézemědělství.
DalšímirodinnýmifirmamijefarmaIng.JosefaČížkaafarmaHermannaRiedla,jsou
zaměřenytakénapastvinářstvíachovskotu.
6. DOPRAVA
A. AUTOBUSOVÁDOPRAVA
Změny vautobusové dopravě letos nebyly. Autobusy jezdí vnašem městě jen
vpracovníchdnech.Jsouprovozoványdvělinky:
DolníPoustevna–Děčín(přesRumburk);autobusjezdítřináctkrátvobousměrech
Mikulášovice–Šluknov,Rožany(přesVilémov);autobusjezdísedmkrátdenně
Jízdnésenezměnilo.
19 B. VLAKOVÁDOPRAVA
Anivevlakovédopravěnedošloletoskezměnám.
VlakyvesměruRumburk–Panský–Mikulášovicejezdíjenovíkendechasvátcích.Vlaky
jezdísedmkrátzadenvobousměrech.
Vlaky na trati Dolní Poustevna – Mikulášovice dolní – Šluknov – Rumburk jezdí i
vpracovních dnech. Ve všední dny jedou vlaky dvanáctkrát, o víkendech a svátcích
osmkrátvkaždémsměru.
Cenyjízdenekzůstalystejné..
Po více než dvaceti letech konečně saská strana rozhodla o vybudování železničního
spojeníDolníPoustevna–Sebnitz.Zprovozněnabymělabýtvr.2014.Šlobyovýhodné
spojenínašíoblastizDěčínapřesBadSchandau.Rozhodujícízásluhuzačeskoustranu
mástarostaDolníPoustevnyMiroslavJemelka.
První vlaky mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz projely vr. 1905, kdy byla prodloužena
traťzRumburka,vlakyjezdilyasičtyřicetlet.Oobnovuspojenísezačalousilovatpor.
1990.
20 7. ŠKOLSTVÍAMĚSTSKÁKNIHOVNA
A. MATEŘSKÁŠKOLA
Sídlívčp.1066.
Ředitelka:KristýnaKlingerová
Provozjeod6.15do16.00hod.,kapacitaškolyje80dětí.Vsoučasnédobějecelostátně
velkýmproblémem,žesenedařídopředškolníchzařízeníumístitvysokýpočetmalých
dětí.Tosenašíškolkynaštěstínetýká.Dětisepřijímajíod2,5let.
Ve školním roce 2011/2012 pracují tři třídy: Sluníčka (23 dětí), Motýlci (26 dětí) a
Berušky(27dětí)‐celkem76dětí.
Vyučuje6učitelekapracujízde4provoznízaměstnankyně.
Při zápisu do MŠ 1. 2. 2012 bylo přijato 26 dětí a 2 přijaty nebyly. Do ZŠ odešlo po
prázdninách26dětí.
Vzdělávací nabídka školy je uspořádána do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí
zročních období, zkoncepce školy, významných událostí, zvyků a lidových tradic.
Vedení se snaží o zlepšení forem a metod práce, především o aktivní a prožitkové
poznávání.ŠkolaspolupracujeseSPCvRumburkuasnažísezvýšitjazykovouařečovou
úroveň.
Akceškoly:
31.10.2011Podzimnítvořenísrodiči(výrobaloutek,postaviček,obrázků,podzimních
aranžísvyužitímpřírodnin).
14.11.Pečeníposvícenskýchkoláčů(vevšechtřídách).
16.11.Posvícení(hostinauposvíc.stolu,ochutnávkavlastníchvýrobků).
26.11. Rozsvícení vánočního stromu (zahájení adventního období na náměstí, krátké
pásmovánočníchpísní).
29.11. Sázení stromků u cesty ke koupališti (nové na místo starých nemocných, za
pomocizaměstnancůMěÚ).
5.12.Mikulášskábesídkaveškolce(nadílkaodMikulášezapísničkunebobásničku).
15.12.Vánočníbesídka(nadílkahračekvetřídáchamalédárkyproděti).
4.1.2012Prohlídkabetlémůvmístnímkostele.
21 6.2.Zimnítvořenísrodiči(výrobazimnícharanží).
23.2.Karneval–Klauniahudebnínástroje(vMŠ:masky,tanec,soutěže).
18.3.Městskýdětskýkarneval(společněseZŠnatémaPrinceznyakrál.dvůr).
4.4.Hledánívelikonočníhovajíčka(naškolnízahradě).
26.4. Rej čarodějnic (na zahradě vpřevlečení za čarodějnice a čaroděje, pálení
čarodějnice,řešeníúkolůvčarod.škole…).
2.5.Dravci(ukázkaživýchdravcůajejichdrezuražákyšlukn.lesnickéškoly).
10.5.Denmatek(pásmopísníabásní).
12.5.Vystoupení‐Countrytanec(předtančenínaNožířskýchslavnostech).
24.5. Dopravní akce Bezpečně do školy (strážníci Městské policie Rumburk předvedli
svouvýzbrojavýstroj,seznámilidětisdoprav.značkamiabezpečnostínasilnici.Dětise
projelynadopravnímhřišti.)
1.6.Dětskýden(soutěžeaodměny).
6.6. Výlet Pěnčín (poznávací výlet berušek a motýlků na kozí farmu a do korálkové
dílny).
11.6.VýletdoZooDěčínpronejmladší.
21.6. Zahradní slavnost (Promenáda stoletím, vyřazování předškoláků; jako každý rok
akcicenilomnožstvídiváků).
25.6.Poslednízvonění,nocovánívMŠ(posledníakcepropředškoláky).
Divadlo–3představení;2hudebnípořadya9návštěvvkiněveVelkémŠenově.
20.10.a19.6.programna,,Vítáníobčánků,,.
VedeníMŠspolupracujeseZŠisrodiči.Rodičemohlitakénechatdětemvyšetřitoči.
Vzdělávánípedagogickýchpracovníků–učitelkysivybírajízeseminářůakurzů.
Úpravy: výměna oken v1 třídě a dveří vcelém areálu; oprava topení, výtahu a
elektroinstelace;vybudováníletníchzáchodkůnazahradě.
Zakoupeno:dětskásedacísoupravaastolek,boxskolečky,Makrasystémtřídaaherna,
radiomagnetofon, vozíky na matrace, lehátka, ponorný mixer, sušák výkresů, vysavač,
hračkyatd. Spoluprácesezřizovatelem(MěÚ)jenavelmidobréúrovni.
22 B. ZÁKLADNÍŠKOLA
Mikulášovicečp.20
Vedeníškoly:ředitelkaMgr.DagmarKalousková
zástupkyněřediteleMgr.LibušeLaláková
Školníradamášestčlenů.
Vzdělávacíprogram:školavevýucepokračujepodleŠVPZVTvořiváškolaprovšechny
(od r. 2007); vtomto roce také pokračuje jako jedna zpartnerských škol vprojektu
Propojenáškola.
LetoszískalaZŠdotacivrozvojovémprogramuPrevencerizikovéhochovánívÚsteckém
krajivr.2011.
Na prvním stupni je zapsáno 93 žáků v pěti třídách a na druhém stupni 63 žáků ve
čtyřechtřídách;celkem156žáků.
Doškolnídružinydoprvníhoodděleníchodí26žáků,dodruhéhooddělení33žáků.
Veškolníjídelněseletosstravovalo127žáků,21zaměstnancůa24cizíchstrávníků.
Personálnízabezpečení:
Vyučuje13učitelů:B.Baranovská,Ing.M.Bílý,Mgr.M.Čermáková,Mgr.M.Čiháková,J.
Doležalová, Mgr. D. Kalousková, Mgr. A. Koděrová, Mgr. A. Kolaříková, K. Kubičinová,
Mgr.L.Laláková,D.Paťhová,Z.Plešinger,Mgr.M.Žemlová.
VeškolnídružiněpůsobíM.DoležalováaL.Němečková.
Odbornákvalifikaceučitelů1.stupněčiní87%;učitelů2.stupně80%;vychovatelek
ŠD100%.
Aprobovanostvevýuce:učitelé1.stupně87%;učitelé2.stupně70%;vychovatelkyŠD
100%.
Celkem ve škole pracuje 7 správních zaměstnanců: 3 uklízečky a domovník a 3
zaměstnanciškolníjídelny:2kuchařkyavedoucístravování.
Materiálně ‐ technické zabezpečení školy: 9 kmenových tříd, odborné učebny
(informatika, fyzika – chemie, zeměpis ‐ přírodopis, jazyková učebna, interaktivní
učebna,výtvarná–hudebnívýchova,učebnaZUŠ);žákovskáaučitelskáknihovna,školní
kuchyňka,dílny,květinovézáhony.Školníkuchyně(vybavenímávelmidobrouúroveň);
tělocvičnamávelkýamalýsál(zařízeníjevmajetkuměsta).
23 Školnídružinamádvěpracovnyadvěherny,využíváivenkovníprostory‐odpočinkový
areál,zahraduahřiště.
Krátkodobé investiční záměry – dokončení výměny oken, rekonstrukce podlahy
vjazykové učebně, postupná výměna tabulí a osvětlení ve třídách, oprava střechy,
vybavenísborovnynovýmnábytkem,venkovníherníprostoryprodružinu.
Dlouhodobé investiční záměry – zbudování hřiště a odpočinkové zóny pro školu,
rekonstrukcešatny.
Zápis kpovinné školní docházce – do budoucí první třídy bylo přijato 20 dětí; u 8 žáků
byladocházkaodložena.
Přijímánížákůdostředníchškol–nagymnáziabylipřijati2žáci,naostatnístředníškoly
12žáků.Doučebníchoborůpřijati4žáciz9.ročníkua2znižšíchtříd.
Školunavštěvují3integrovanížáci,kteřímajízdravotnípostižení.
Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají (kurzy, semináře atd.); 3 učitelé
studují vysokou školu, obě vychovatelky vychovatelství na VŠ, výchovná poradkyně
vychovatelstvítakénaVŠ.
Zájmové kroužky ‐ při mimoškolních aktivitách, které nabízí škola a další organizace,
mají žáci řadu možností; smysluplné využití volného času je jednou znejdůležitějších
věcí.Vevedeníkroužkůnajdemeučitele,rodiče,aleizájemcezřadveřejnosti.
Přehled kroužků (v závorce počet žáků): florbal (37), volejbal (25), angličtina (13),
počítače(36),pěvecký(12),taneční(46),turistický(12),kopaná(17),stolnítenis(12),
šikovnéruce(22),hasičský(13),mladýchovatel,(11),náboženství(3).
Vprostorách školy má své odloučené pracoviště Základní umělecká škola Rumburk
(ZUŠ), žáci se mohou vzdělávat voboru klavír, flétna a kytara. Výuku zajišťují učitelé
Gertrud Šormová, Petr Vilita a Patrik Engler. Ti pořádají pravidelné hudební koncerty
proškoluaveřejnost,nakterýchžáciprezentujísvépokroky.
Kulturní a sportovní akce školy – těchto akcí proběhlo mnoho, pokračuje se i se
zařazovánímověřenýchprojektovýchdnůdovýuky,jsouoblíbenéamajíohlas.
ProjektDokážuto(soutěžvěkověsmíšenýchdružstev)
Dvaadaptačnípobyty(4.a6.třída,částečnádotacezprogramuPrevencerizikového
chovánívÚsteckémkraji)
Mikulášskábesídka(organizujížáci9.třídy),součástíjeprodejnívýstavažákovských
prací,,VánočnítrhysMikulášem,,(organizujížáci8.třídy)
Svatbynanečisto(6.třída)
Vánočníhrátky(soutěžepro1.stupeň)
Vánočníhry(sportovnísoutěžpro2.stupeň)
Můjvelkýkamarád(žáci8.třídypomáhajíučitelkám1.st.sezápisem)
24 My se školy nebojíme (učitelky 1. st. seznamují budoucí prvňáčky a rodiče
sprostředímškoly)
NocsAndersenem(pro2.třídu;celorepublikováakce)
Dětskýkarneval
Šikovnéruce(místoběžnéhovyučování,zdokonalovánípracovníchdovedností)
PomáhámeZemi(zapojenížákůdojarníhoúkliduveměstě)
Umímsiporadit(chováníčlověkazamimořádnýchsituací,poplach,ošetřování;akci
pomáhají zajišťovat Záchranná služba Česká Kamenice a dobrovolní hasiči
zMikulášovic)
Školahrou(podlezájmučinnostvpracovníchdílnách;keDnidětí)
Dendětí(nazahraděRájepoutníků)
Akademieškoly(prorodičeaveřejnost)
Sportznásdělákamarády
Vyhlášenívítězůsběrovéakce(PETlahve,papír)
Plaveckývýcvik(1.–3.ročník)
Šluknovská liga (sportovní zápolení šesti škol vkošíkové, florbalu, vybíjené a
atletice)
Soutěže:Klokan(vmatematice);výtvarná;sběrpapíruaPETlahví;recitační(zosmi
žáků, kteří postoupili zoblastního kola vRumburku do okresního vDěčíně, bylo pět
znašíškoly);Mlékonto(3.místovcelorepublikovésoutěžispolečnostiLaktea)
Vystoupenípěveckéhosboru(prorodičeasenioryzDPS,proMŠ)
Kytarovýkoncert
Bruslení,bazénvRumburku
MalováníuSimony
Divadelnípředstavení(1.–9.třída)
Některédalšíakceškoly:
Dravci
ExkurzeIQparkLiberec
PrezentaceSŠaVOŠVarnsdorf,ZUŠRumburk,Burzaškol(9.třída)
Zkušebnítestovánížáků5.a9.ročníku(ČJ,M,AJ)
Beseda–drogyašikana
ExkurzeTratec
BesedasesenátoremSykáčkem
ExkurzePraha(6.–9.třída)
Školnívýlety
Také školní družina nabízí dětem zajímavé akce (besídky, bruslení, sport, olympiády,
filmovápředstavení,exkurze,výrobadárečků).
Někteříučiteléaprovoznízaměstnancivedouvesvémvolnémčasezájmovéadoučovací
kroužky,podnikajísdětmivýletydookolíapořádajísnimirůznésportovníakce.
Letní tábor byl letos uspořádán již poosmnácté, popáté na chatě Zvonice vKořenově;
trval12dnů.Zúčastniloseho51dětí,kterébylyrozdělenydopětioddílů.Kroměvýletů
došlo na návštěvu sklárny, muzea, kina, děti se věnovaly hraní divadla, proběhla
25 diskotéka, noční hra atd. Vedoucí: Romana Horvatovičová, Lenka Plačková, Petr
Kalousek st., Petr Kalousek ml., Jakub Bendžela, Filip Salač, tábor organizuje Dagmar
Kalousková;všichnisedětemvěnovalivdoběsvéřádnédovolené.
Poděkování patří i sponzorům: MÚ Mikulášovice, Tratec V. Šenov, Stap Vilénov, MUDr.
Corn.
Hospodařeníškoly:
Výnosyk31.12.201110663012Kč
Nákladyk31.12.201110514110Kč
Hospodářskývýsledek148902Kč
C. MĚSTSKÁKNIHOVNA
Městskáknihovnačp.19
Knihovnu vede Ing. Naděžda Žabková. Otevřena je každý čtvrtek od 14 – 17 hodin.
Zápisnéprodospěléje30Kča15Kčprodětiadůchodce.Letosbylozapsáno85čtenářů,
ztoho12dětí.
Knihovnamátřioddělení,jdeoúsekbeletrie,naučnéliteraturyadětskéknihy.
Nakonciroku2012mělknihovnífond4177knih.Mimotentofondknihovnadisponuje
ifondemvýměnným,cožjeasi300knih,kterékolujímezijednotlivýmiknihovnami.
Vtomtorocečinilpočetvýpůjček2410knih.
26 8. ZDRAVOTNICTVÍASOCIÁLNÍSLUŽBY
A. ZDRAVOTNICTVÍ
Všechnyordinaceisběrnareceptůsenacházejívbudověčp.40.
Ordinaceobvodníholékaře
Praktickýlékařprodospělé–MUDr.ZdeněkCorn
Stomatologickáordinace
MUDr.AntonínZdráhal
PohotovostníslužbaovíkendechasvátcíchjevLibercinebovDěčíně.
Ordinacedětskéholékaře
MUDr.JosefStehlík
Ordinace‐čtyřikráttýdně.Letosvsrpnubyladětskáordinacebohuželuzavřena,neboť
lékařodešeldodůchodu(dojíždělzRumburka)aměstozanějnesehnalonáhradu.Děti
bylyvpřípadězájmupřevedenydoVilémova.
Prodejnazdravotnickéhozbožísesběrnoureceptů
LékárnabylavMikulášovicíchuzavřenanakonciroku2006,místonífungujepouzetzv.
sběrnareceptů.Nazákladěreceptujsoulékydodánydodruhéhodne.Nejbližšílékárny
jsouvDolníPoustevně,veŠluknověavRumburku.
Nejbližší nemocnice je vRumburku, dále pak vDěčíně, České Lípě, Liberci a vÚstí nad
Labem. Vpřípadě potřeby rychlé specializované péče přilétá helikoptéra (Letecká
záchrannáslužbaÚstínadLabem).
B. DŮMPROSENIORY
Důmproseniory(čp.730)jemajetkemměsta.Jdeosamostatnýobjekts16pokojipro
jednotlivcease4pokojiprodvojice.Třimístnostivdoměsloužíjakonebytovéprostory
určené pro podnikatelskou činnost, vsoučasné době je zde pedikúra, kadeřnictví a
kancelářsprávypanelovýchdomů.
27 DPSjepřednostněurčenprostarobníainvalidnídůchodce.Vpřípaděvolnékapacityzde
mohoubydletilidé,kteříjsouvtíživésociálnísituacianemajíjinébydlení.
Zdravotnístavobyvateldomumusíbýttakový,abybylischopnivéstsamostatnýživot,
komplexnípéčesezdeneposkytuje.Kuchyňkaasociálnízařízeníjsouspolečné.
Letosbylovyměněno11okenzaplastová.
28 9. SPOLKY,SDRUŽENÍACÍRKEV
Sbordobrovolnýchhasičů
Složenívýboru–starostkaOldřiškaPetříková
náměstekstarostky–Ing.VáclavVlček
velitel–PetrJehlička
zástupcevelitele–HorstHentschel
další členové výboru – Roman Provazník, Josef Šulc, Jiřina Ringel,
JaroslavaVíšková,MarekJaňour
Hasičiletoszasahovaliu15technickýchvýjezdů(čištěníkoupaliště,likvidacenásledků
dopravníchnehodatd.).
Výjezdovájednotkazasahovalau9požárů:
II.hořícísazevestředních
VI.garážvdolních,bývalývodojemvestředních
VII.rekreačníchatavDolníPoustevně
VIII.bývaláfaravBrtníkách,balíkysena(2x)
IX.rodinnýdůmvKnížecím,balíksenavestředních
Pomocpřizajišťováníakcí:
ples města, ples sportovní a myslivecký; jízda velikonočních jezdců; pálení čarodějnic;
RETRO 1. máj; na školní akci vyhlášení poplachu; Dětský den; průjezd cyklistického
závoduTourdeFeminyaTourdeZeleňák;koncertskupinyKatapult;adventnanáměstí.
Vúnorubyluspořádánjiž53.hasičskýples.
Průběžně jsou pořádána školení a je zajišťována odborná příprava členů výjezdové
jednotky,každéúterýseprovádíúdržbatechnikyavýstroje.
Narok2012bylschválenrozpočet558000Kč.Městembylvšakzakoupenrepasovaný
hasičskývůzT‐815CAS(cena2,5milionu),aprotobylrozpočetnavýšenna2714000
Kč.Zkoupětohotovozuměličlenovésboruopravdovouradost,bylvícenežzapotřebí.
VprovozubylponechánvůzCASDC82‐60.StaršíCASDC17‐13(rokvýroby1965)byl
nabídnut k prodeji; loni bylo kvůli špatnému technickému stavu vyřazeno vozidlo zn.
AVIA.
Zkrajskédotacezavýjezdymimokatastrbylasboruuhrazenačástkaasi46000Kč,ze
které byl zakoupen zásahový komplet, kalhoty, trhací háky, svítící zastavovací terč a
svítilny.
29 KroužekmladýchhasičůvedeJiřinaRingel–Szöllösiová(bydlívHinterhermsdorfu).
MysliveckésdruženíTesák
Rok 2012 byl pro myslivecké sdružení významný, dokonce se dá říct zlomový. Jednak
byl po pěti letech zvolen nový výbor, ale také byla ukončena desetiletá smlouva o
pronájmuhonitbyTanečnice,kterábylauzavřenameziMSaLesyČR.
Novývýbor:
Mgr.JiříLipenský–předseda
ŠtěpánHouska–mysliveckýhospodář
Ing.FrantišekŠulcml.–finančníhospodář
Ing.VáclavVlček–jednatel
JosefNenadál–brigádnickýakynologickýreferent
Plán činnosti: finanční plán, sčítání kmenových stavů zvěře, úhrada pronájmu honitby,
přípravavyjednávacípozicekuzavřenísmlouvyopronájmuhonitbyvr.2013nadalších
desetlet.
Počítá se spomocí členů, kteří odstoupili ze starého výboru (Josefa Horvatoviče,
JaroslavaStrejceaJosefaŠťastného).
Letosbylaukončenadesetiletánájemnísmlouvasdosavadnímnájemcemnarestauraci
SvatýHubert,kteroumáMSvevlastnictví.
Stejnějakovminulýchletechseiletossdruženípodílelonaúdržbělukjednakproměsto
Mikulášovice, ale také pro CHKO Labské pískovce. Sdružení tuto činnost provozuje za
účelemzískánífinančníhopříjmu.
NaletošníchprvníchNožířskýchslavnostechvkvětnusdruženípřispěloobčerstvením,a
to zvěřinovým gulášem; členové také zorganizovali pro děti soutěž smysliveckou
tematikou.
Myslivcivprůběhuroku2012zorganizovaliproveřejnostisvéčlenyněkoliktradičních
akcí. Vlednu byla uspořádána pro členy a pozvané hosty poslední leč (součástí byl i
mysliveckýsoud,tombola,hudba).Vlistopadubylazorganizovánahubertskázábava,na
kterou přišlo téměř dvě stě lidí, hrála skupina Nova Mix, nechybělo občerstvení ze
zvěřinyatombola(takézvěřina).
Propagaci myslivosti i své činnosti zajišťuje sdružení na svých webových stránkách
www.ms‐ tesák.webnode.cz nebo občasným zveřejněním zajímavého článku
vMikulášovickýchnovinách.
30 Spolekhistoriků
Spolek byl založen vroce 2004, předsedou je B. Čáslavský, dalšími členy jsou Ing. P.
Postl,P.Horák,H.Hentschel,T.Fúsek,H.Marschner,Mgr.O.VodákováaM.Kořínek.Za
několik let existence spolku zpracovali 50 různých témat do 59 článků otištěných
vmikulášovickémměsíčníkuaodměnoujimjezájemčtenářů.Historicisetakéobracejí
na své čtenáře sprosbou o zapůjčení materiálu (zvláště o dolních Mikulášovicích, ze
kterýchsetohozachovalojenvelicemálo).Vesvéprácibylihistoricivždypodporováni
městem.
VMikulášovickýchnovináchvr.2012vyšlytytočlánky:
Zima,jakjiužneznáme(P.Horák)
Historicibilancují
HřbitovvMikulášovicích(P.Postl)
SpolekhistorikůnavštívilMíšeň
,,Tip na výlet,, ( typy na výlety nejen do našeho okolí, ale i do přilehlého německého
pohraničí;připojenyjsoupodrobnostijakokudysevydat,cenyvstupného,zajímavosti
…).
Kdejedůmholubí…
Vlčíprameny
ZemskázahradnívýstavavLöbau
ObjevujemeChřibskou
Třivěžejednímtahem
NakoncirokučlenovéspolkuuspořádalivýletdoMíšně.
Mikulášovickýpěveckýsbor
Dorepertoárupěveckéhosborupatřílidovépísně,češtíautořijakonapř.B.Smetana,ale
také skladby barokních (A. Michna zOtradovic) a renesančních autorů, dále duchovní
hudba.SbormistryníjeJanaZimmerová;zkouškysekonajíkaždéúterý.
Sbor pravidelně spolupracuje sVilémovským chrámovým sborem, se Základní
uměleckouškolouvRumburkuanaklavírnebovarhanyjedoprovázíPatrikEngler.
Složení sboru: 1. hlas – Jana Zimmerová, Petra Zimmerová, Lenka Hýblová, Libuše
Nikitinová;2.hlas–MarcelaZimmerová,BeatricePatzeltová,JarmilaUrbanová;3.hlas–
DagmarKalousková,JanaKadlecová;4.hlas–PetrKovář,RomanKlinger.
31 Účinkovánísboru:
8.1.kostelvSebnitz,setkánílidídobrévůle
17.3.kostelsv.vMikulášovicích,postnímše
8.4.kostelsv.Mikuláše,velikonočnímše
14.4.kostelsv.Mikuláše,koncertníprovedenímšeBožímilosrdenství,autoremjePatrik
Engler
1.6.kostelsv.Mikuláše,Nockostelů
14.6.kapličkanaSalmově,mše
16. 6. náměstí vMikulášovicích, státní hymna při slavnostním zakončení celostátního
přeboruvturistickémzávodě
24.6.kostelvSebnitz,oslava120.výročízaloženíkostela
1.7.kostelsv.Mikuláše,mšeanávštěvavikáře
4.8.LoretavRumburku,slavnostPorciunkle
9.9.kostelsv.Mikuláše,biřmováníamšesúčastíbiskupa
15. 9. kostel sv. Mikuláše, koncert na počest 20. výročí založení Vilémovského
chrámovéhosboru
1.12.náměstívMKL,rozsvícenívánočníhostromu
9.12.kostelsv.Mikuláše,slavnostnímše
22. 12. kostel sv. Mikuláše, koncertní provedení České mše vánoční J. J. Ryby vpodání
místního pěveckého sboru, Vilémovského chrámového sboru a hudebníků Šluknovska;
vysokouúroveňprovedeníposluchačiocenilidlouhýmpotleskem.
24.12.kostelsv.Mikuláše,půlnočnímše
26.12.kostelsv.VavřincevRumburku,koncertníprovedeníRybovymše
29.12.kostelvChřibskéa30.12.kostelveŠluknově–Rybovamše
Českýsvazchovatelů
Český svaz chovatelů, ZO se sídlem vMikulášovicích; vrámci tohoto svazu pracuje
kroužekmladýchchovatelů,kterýzaložilavedeVlastimilJura.Mladíchovatelé(MCH)se
scházajíkaždýtýden,chovajípsy,kočky,morčata,papoušky…
Letošníakce:
7. 4. ,,Soutěž o nejhezčí mikulášovickou kraslici,, – uspořádání 3. ročníku výstavy a
soutěževeSlovanskémdomě.Soutěžilosevpětikategoriích,následněproběhlaveřejná
aukce,částvýnosudostalimladísoutěžícíačástorganizace.Akcipodpořiloměsto.
12.–15.4.ÚčastnaveletrhuFORPETSvPraze,spojenésvystavovánímmorčatnašich
mladýchčlenů.
32 2. – 5. 8. Účast vcelostátním kole olympiády MCH vČáslavi, kde reprezentovali okres
Děčín.Bylotovyvrcholeníletošníčinnosti,našimladíchovatelézískali3.,5.a8.místove
vědomostnísoutěži.
29.9.,,4.výstavazvířatvdrženíMCHzMikulášovic,,veSlovanskémdomě.Vystavovalo
10 mladých chovatelů s16 zvířaty a poprvé se zúčastnilo i 7 dospělých s75 zvířaty.
Vystavovaná zvířata: drobní hlodavci a exoti, kočky, drůbež, holubi, králíci atd. Díky
výstavěsedosvazupřihlásilopětdospělýchatřimladí.Bylatoúspěšnáakce.
12. ‐14. 10. Proběhla akce ,,72 hodin – Ruku na to!,, (celostátní akce České rady dětí a
mládeže). Vrámci zooterapie mladí chovatelé navštívili místní domov pro seniory, ale
nikdoneprojevilzájem.Součástítohotoprojektubyltakéúklidsalmovskéholesa.
Mykologickýkroužek
Kroužek od letošního roku vede Miroslava Záveská, členové se pravidelně scházejí
každoudruhoustředuvměsíci.
Duben – U příležitosti Dne Země se do úklidu města zapojili i mykologové, posbírali
odpadky zokraje silnice Mikulášovice – Brtníky. Na konci měsíce zapálili svou
čarodějnici.
Květen – Tradiční ,,otevírání lesa,, se uskutečnilo na cestě za koupalištěm; potom
občerstvení.
Účast na Nožířských slavnostech, kde měli členové spolku svůj stánek shoubovými
specialitami.Zajistiliihoubařskousoutěžproděti.
Červen – Členové pomáhali při zajišťování technického dozoru na Mistrovství ČR
vturistickémzávoděvMikulášovicích.
Září–Společnávycházkahoubařůdolesa.
Říjen‐,,Houbařskýšmak,,vrestauraciUVladařů.Druhýdenpakbylauspořádánaakce
vespoluprácisObecněprospěšnouspolečnostíČeskéŠvýcarsko,kterápodpořilaosvětu
správného houbaření (vycházka a poté posezení vRáji poutníků, kde byly posuzovány
nasbíranéhouby).
,,Houbařské zavírání lesa,,; v restauraci na Tomášově se členové pochlubili suchohřiby
smrkovými, bedlou vysokou, třepenitkou makovou, holubinkou hlínožlutou a
tmavozelenou.
33 Klubfilatelistů
Klub má osm členů, kteří jsou členy Svazu filatelistů vPraze. Předsedou je Václav
Kutílek.
ŘÍMSKOKATOLICKÁFARNOST
Římskokatolická farnost pořádala pravidelně bohoslužby dvakrát týdně. Mše svaté se
konalyvečtvrtekv18hod.avneděliv10.30hodin.
Ve farnosti působí páter Jacek Kotisc, který slouží mše svaté. Kostelníkem je Rudolf
Mayer,okvětinovouvýzdobu,oltářníprádloaúklidsestarajíčlenovéfarnosti.Mšesvaté
jsou doprovázeny na varhany (loni prošly generální opravou), varhaníkem je Patrik
Engler.
Návštěvnostmšesvatéjerůzná,onedělíchnavštívíbohoslužbydvacetažtřicetvěřících,
vpracovních dnech je jejich počet nižší. Ve farnosti se pravidelně zvoní před každou
bohoslužbou(velkýmzvonemvevěži,kterýbylodlitvChomutově,jetoposlednízpěti
zvonůpořízenýchvr.1921)aběhemmšesvatésezvonísanktusovýmzvonem(zvonek
vmalévěži).
Velkým svátkem pro farnost je Velikonoční neděle, letos se podruhé konala jízda
velikonočníchjezdců,kterésezúčastnilojedenáctjezdcůnakoni(iženy).Předprůvodem
byla sloužena mše svatá, kterou celebroval p. J. Kotisz, ministrovalo osm ministrantů.
Mšesezúčastnilovícejek250věřícíchapřihlížejících.Ohudebnídoprovodsepostaral
Vilémovský chrámový sbor, Mikulášovický pěvecký sbor a orchestr Šluknovska,
dohromadyúčinkovalovícejak60hudebníků.Pomšisvatéapopožehnánínaschodišti
předkostelemsevydalprůvodjezdců,pěvcůahudebníků,abyrozhlásilisvětuzprávuo
vzkříšeníKrista.Počasíbylochladnésesněhovoupřeháňkou.
1.6.MikulášovickáfarnostsezapojiladocelostátníakceNockostelů.Kostelbylotevřený
od18do23hodin.
3.6.KonalasebohoslužbavkaplinejsvětějšíTrojicevhorníchMikulášovicíchod10.30.
10.6. Slavnost těla a krve Páně ‐ mše byla zahájena vkostele sv. Mikuláše v10 hod.
Tentokrát se do Mikulášovic vydali věřící zVilémova a Dolní Poustevny, aby společně
oslavili ,,Boží tělo,,. Tradice průvodu byla vMikulášovicích zachována i vdobě
socialismu.Odpadesátýchlet,kdybylozakázánokonatcírkevníobřadynaveřejnosti,se
farníci museli smířit sprůvodem uvnitř kostela. Vletošním roce se průvod po
desetiletích uskutečnil tak, jak bylo ve zdejším kraji zvyklostí. Po domluvě svedením
34 města farníci postavili oltář ve městě a ne na zahradě u kostela, jak tomu bylo
vminulýchletech.Poslavnostnímšisevydalprůvodměstem.Včeleprůvodubylnesen
kříž,následovaliministrantiazanimidružičky,kterérozhazovalyokvětnílístky.Pakšli
nosiči slucernami, za nimi pan farář smonstrancí, nad níž byl nesen baldachýn. Za
farářem nechyběly ani procesní vlajky. Průvod doprovázel dechový soubor a několik
desítek věřících. První oltář byl naproti kostelu, zde u Panny Marie sJežíškem se
uskutečnilaprvnípobožnost.PakseprocesívydalosměremkeSlovanskémudomu,kde
bylvystavenoltáříkBožíhosrdcePáně,ukteréhosezastavilo podruhé.Pakseprůvod
vydalažkFürlehokapli,kdebyltřetíoltář.Odkapličkysešlozpětpředkostel,kdese
pokleklopředoltářemsv.Antonínaakdep.farářpožehnalpočtvrtéměstu.Procesíbylo
zakončenopísníBože,chválímtebepředhlavnímoltářemvkostele.
14.6. Mši při poutní bohoslužbě u kaple nejsvětějšího srdce Ježíšově na Salmově
celebrovalod18hod.p.PavelProcházkazVelkéhoŠenovaap.J.Kotisz.
10.11. Farnost pořádala mariánskou pobožnost u příležitosti žehnání nově vystavěné
BalzerovykaplevdolníchMikulášovicích.
9.12. Slavnostní bohoslužba ke cti patrona města sv. Mikuláše – mši celebroval páter
MichaelSlavík,generálnívikářpražskédiecéze.ZaznělazpívanámšeodAloiseGroha,
která byla složena pro kostel vRumburku. Zpíval Vilém. chrám. sbor, Mikul. pěvecký
sboraSebnitzskýsborzadoprovoduorchestru.
9.12. Farnost pořádala varhanní koncert. Hrál varhaník poutní baziliky ve Filipově, Jiří
Chlum.Návštěvnostbylavelmimalá,koncertunaslouchalošestnáctposluchačů.
22.12. Vkostele se konal předvánoční koncert, zazněla Česká mše vánoční J. J. Ryby
vprovedeníVilém.chrám.sboru,Mikul.pěv.sboruzadoprovoduorchestruŠlukovska.
Zájemokoncertbylpřekvapivěveliký.
24.12. Půlnoční mše svatá se konala ve 22.30 hod., zpíval Mikul. pěv. sbor. Vkostele se
shromáždilovícejakstodvacetlidí.
Vprosincibylovkostelepožehnánonovéoltářníprádlo,dosudpoužívanébylopořízeno
před r. 1945. Oltářní ubrusy ušila Inge Hampelová, použitá krajka byla zakoupena u
firmyTopak.
35 10.SPORTATĚLOVÝCHOVA
Sportovní zařízení ve městě: dvě fotbalová hřiště, dva kurty na tenis a odbíjenou,
přírodníkoupaliště,sportovníhalasedvěmasály,posilovnouakuželna.
Fotbalovýoddíl
VčelevýboruFotbalovéhooddíluSpartakMikovMikulášovicestojípředsedaJ.Šulc,jako
sekretářkaapokladnicepracujeM.Linhartová;ostatníčlenové–Z.Novák,F.MöseraP.
Procházka.
Dospělí hrají ll. třídu okresního přeboru, složení mužstva se od loňska nezměnilo.
VedoucímjeP.ProcházkaatrenéremJ.Kestner.Vsezoně2011‐2012sehráčiumístili
na7.místěstejnějakoloni.
Starší přípravka hraje okresní přebor, vsezoně 2011 – 2012 hráli opět pod hlavičkou
SpartakMikovMikulášoviceaskončilina11.místě.VedoucímjeL.Weihs,trenéremA.
JandusaasistentemtrenéraS.Paťha.
Problémemoddílujenedostatekhráčů,chybínapř.dorosteneckýoddíl(jdeopopulačně
slabéročníky).
VlétěvdoběletnípřípravyproběhlIII.memoriálJ.HýblaaM.Linhartavmalékopané.
Scházejíseturegistrovaníineregistrovaníhráči.
Do tradičních akcí fotbalistů patří pořádání sportovního maškarního plesu (březen),
výtěžek ze vstupného a zprodeje tomboly pomáhá krýt náklady na cestovné na
mistrovskáutkání,placenírozhodčíchnadomácíchmistrovskýchzápasechakdalšímu
chodu oddílu. Vprosinci byl jako každý rok uspořádán pro malé fotbalisty Mikulášský
turnajsčertemaMikulášem.
NejvětšímsponzoremvtétosezoněbylaKOREKTAMikulášovice,dalšímisponzorybyly
ALATEXMikulášovice,MikovaConmetronzLipovéuŠluknova.
Turistickýoddílmládeže(TOM)
ÚspěšnýturistickýoddíldlouhodoběvedeT.Fúsek,kterývletošníanketěNejúspěšnější
sportovciokresuDěčín2011získal4.místo.
36 Duben – Přímý postup do závodů Českého poháru si zajistil jen dorostenec Zdeněk
Plešinger a Tomáš Fúsek za muže. Ostatní členové TOM si účast museli vybojovat
vrámcitříkolovéhopoháruústeckéhokraje.
VýsledkymistrovstvíÚsteckéhokraje:
nejmladší žákyně – 1. místo Andrea Fúsková, 2. místo Eliška Šimková; starší žáci – 1.
místo Jakub Zeman; starší dorostenci – 1. místo David Machorek; ženy A ‐ 2. místo
KvětaFúsková;mužiA‐1.místoTomášFúsek,2.m.JakubBendžela,3.m.TomášLe
Van,4.m.FilipSalač,5.m.PetrKalousek.
VýsledkypoháruÚsteckéhokraje:
nejmladšížákyně–1.místoA.Fúsková,2.m.E.Šimková;staršížáci‐1.místoJ.Zeman;
staršídorostenci–1.místoD.Machorek,2.m.Z.Plešinger;ženyA–1.místoK.Fúsková;
muži A – 1. místo T. Fúsek, 2. m. J. Bendžela, 4. m. F. Salač, 5. m. T. Le Van, 6. m. P.
Kalousek,7.m.ZdenekDoutnáč,8.m.DanielCharvát.
Červen(16.6.)SezonavyvrcholilamistrovstvímČeskérepublikyvturistickémzávodě,
které bylo uspořádáno vMikulášovicích. Předcházely tomu týdny příprav. Do našeho
města se sjela kompletní běžecká špička, tratě byly náročné a počasí přálo. Od
nejmladšíhožactvaažpoveteránybojovalinejenoletošnítitulyMČR,aletakéozařazení
do české reprezentace. Organizátoři i město svou práci zvládli dobře, díky patří i
sponzorům a mnoha pomocníkům (rozhodčím i těm, kteří se věnovali technickému
zabezpečení).
PořadímikulášovickýchzávodníkůnaMČR:
nejmladšížákyně–8.AndreaFúsková,9.EliškaŠimková
staršídorostenci–6.DavidMachorek
ženyA–9.KvětaFúsková
mužiA–4.TomášFúsek,10.FilipSalač,13.TomášLeVan,15.JakubBendžela,16.Petr
Kalousek
Dočeskéreprezentacenamezinárodnízávodyseprosadilitřisportovciznašehoměsta:
A.Fúsková,D.MachorekaT.Fúsek.
Červenec – TOM se připojil ke krajskému projektu ,,Netradiční prázdniny na
Šluknovsku,,. Týkalo se to především nejmladších a vdobě prázdninového uzavření
mateřskéškolypomohliiněkterýmmaminkám,kterénemělyhlídání.TOMsezabývái
běžnouturistickoučinností,kterájeotevřenákaždémuzájemci.
Září – Na mistrovství ČR ve štafetách vzápadočeských Kralovicích získali mikulášovičtí
mužistříbro;složenídružstva:FilipSalač,TomášLeVanaTomášFúsek.Mužskéštafety
37 od nás získaly za posledních osm let 7 medailí (5 zlatých a 2 stříbrné). Tím se
Mikulášoviceřadívtýmovýchsoutěžíchnačelorepublikovýchtabulek.
Oddílkuželek
OddílkuželekjesoučástíTJSpartakMikulášoviceaúčastnísesoutěžeSeveročeskádivize.
Vsezoně2011‐2012hrozilsicesestup,alenakonecpostoupili,zečtrnáctioddílůskončili
na11.místě.
Hráči: Petr Kalousek, Ludvík Kvasil, Jan Hampel, Josef Mokrejš, Milan Mokrejš, Miluše
Trojanová,JiříTrojanml.,VojtěchTrojan.
Protože kuželna vminulosti nebyla bohužel zkolaudovaná, probíhají vsoučasné době
jednání o legalizaci stavby. Na tuto skutečnost navazují další záležitosti ohledně
možnýchopravarekonstrukcebudovyiherníhozařízení.
Oddílodbíjené
Rok 2012 znamenal pro volejbal v Mikulášovicích dost podstatnou změnu. Po mnoha
letech ukončilo družstvo mužů (F. Mäsiar, Z. Raichart, Z. Corn, J. Koděra, P. Krupka, J.
Mach, R. Landa, J. Bláha, E. Bláha, P. Bláha) svou aktivní činnost v okresní volejbalové
soutěži.
Družstvo žen v soutěži pokračovalo, ale odchodem stálých hráček (A. Rennerová, M.
Hrdličková,Z.Koděrová,H.Cornová,J.Trojanová,R.Hentschelová,J.Hoštičková),bylo
nutné zcela změnit sestavu. Základnu posílily mladé volejbalistky z řad našich
dorostenek (odchovankyně D. Kalouskové). Družstvo hrálo nově ve složení: I.
Pekárková, D. Kalousková, M. Kulhavá, I. Krpálková, R. Jandlová, P. Zimmerová, D.
Jacyková, J. Suková a skončilo v okresní soutěži na 4. místě. Svou činnost v práci s
volejbalovýmdorostemukončilazezdravotníchdůvodůp.uč.M.Novotná(užvr.2011)
a D. Kalousková získala pro práci s dětmi novou posilu ‐ bývalého svěřence J. Bláhu.
Družstvodětíobsadilovesvésoutěži3.místo.Jejenškoda,žezájemdětíovolejbalje
velmimalý.
Ikdyžmužijižnezasahujídookresníhoklání,napravidelnýchpondělníchtrénincíchse
scházejívšichnidospělívolejbalisté.Běhemletníchprázdninprobíhajítréninkydvakrát
týdně, vždy v pondělía ve čtvrtek. Nejenom že všichni udělají něco pro své zdraví, ale
společněsiužijíiradostzehry,kterouvolejbalzcelaurčitěposkytuje.
38 StepbyStep
Hlavní choreografkou a uměleckou vedoucí této taneční školy je Alžběta Kestnerová,
vpráci jí pomáhá Kateřina Sýkorová. Škola se zabývá tanečními styly disco – dance,
street–showashowdance.
Některé akce: Vkvětnu se skupina se zúčastnila Mistrovství ČR Svazu učitelů tance
vČeské Lípě, šlo o soutěž dětí a juniorů. Mikulášovičtí tanečníci startovali vdisciplíně
shovpředtančení.
VčervnusetanečnískupinanahřištiuSlovanskéhodomurozloučilasesezonoutancem,
soutěžemiazábavou.
Florbal
Mladí florbalisté se scházejí řadu let. Zapojují se do Florbalové ligy Severu, což je
amatérská soutěž mládeže, která probíhá celou zimu vnaší sportovní hale. Liga je
otevřená všem zájemcům, jedinou podmínkou je, že hráči nesmí hrát oficiální soutěža
věkdo26let.Našiflorbalistémajídvědružstva:JetixaFS.PořadatelemsoutěžejeTOM
Mikulášovice, akci podporuje i město, dále Místní akční skupina Šluknovsko a
Schrödingerůvinstitut.
39 11.PŘEHLEDUDÁLOSTÍ,KULTURNÍCHASPOLEČENSKÝCHAKCÍ
LEDEN
13.1.Technology(elektronickáhudba)veSlovanskémdomě(ivdalšíchměsících).
14. 1. Poslední leč uspořádalo myslivecké sdružení Tesák pro členy a pozvané hosty;
součástízábavybyljakovždyimysliveckýsoudatombola.
28.1. 7. reprezentační ples města, akci zahajovalo předtančení skupiny Step by Step a
zástupkyně varnsdorfské skupiny Stars. Střídala se hudba od dechovky po rokenrol,
nechybělatombola,byltoopětnekuřáckýples.
Ve Slovanském domě byla otevřena restaurace OK Klub. V domě začala rekonstrukce
sociálníhozařízeníaopravaschodiště.
Změny vúzemním plánu mají být provedeny do 31. 1. 2015; občané byli vyzváni, aby
předkládali své návrhy. Aktualizace ÚP je proces náročný nejen administrativně, ale i
finančně.(Zastupitelstvoměstarozhodloopořízenínovéhoplánu21.2.2011.)
ÚNOR
1.2.VZŠzápisdobudoucí1.třídy.
11.2.53.plessborudobrovolnýchhasičů,začalosepředtančenímskupinzMikulášovic,
RumburkaaJiříkova,nechybělatombola.
OVČSTVvyhlašujevespoluprácisDěčínskýmdeníkemanketu,,Nejúspěšnějšísportovci
okresu Děčín,, ; tentokrát pro rok 2012. Do nominací se zMikulášovic dostala taneční
skupina Step by Step, dále trenérka této skupiny Alžběta Kestnerová a běžec Jakub
Bendžela. Vcelkovém pořadí nakonec získal 4. místo Tomáš Fúsek (outdoor running),
lonibyldevátý.
MysliveckésdruženíTesákzvolilonovývýbor.
SetkánístarostůSebnice,MikulášovicazástupcůzHinterhermsdorfuvSebnici,jednalo
seomožnostechspolupráce(např.ovytvořeníspolečnémapy).
Vplánujevybudovánípáteřníhoplynovodunasídliště.
Naministerstvabylypodányprojekty:úpravatříparkovýchplochapodporavzdělávání
vjazycíchnárodnostníchmenšinamultikulturnívýchova.
40 Do nadace ČEZ podán projekt na rekonstrukci koupaliště, na vybavení tělocvičny a na
Oranžovéhřiště.
Na krajský úřad byly podány projekty: na územní plán, na fasádu kapličky u DPS, na
opravukapličkynaSalmově,naopravukapleTříotců,naNožířskéslavnostiařemeslné
trhy,načinnostknihovny,nadětskéhřiště,naprogramVolnýčasaSport2012.
‐
BŘEZEN
3.3. Netradiční lyžařský závod ve stylu retro pořádaný spolkem Mopedos Torpedos
(sníhjižtéměřnebyl).VečernatutoakcinavázalazábavavOKKlubu.
10.3.7.ročníkturnajevnohejbaleNohecCupproběhlvesportovníhale.
16.3.MaškarníplessportovcůveSlovanskémdomětradičněorganizovalfotbalovýoddíl.
17. 3. Valná hromada sboru dobrovolných hasičů. Slavnosti se zúčastnili i kolegové
zHinterhermsdorfu.
18.3.Dětskýkarneval,kterýtradičněnavazujenasportovníples,organizovalaZŠaMŠ.
Jakovždyvelkýzájemamnohomasekanakonecsoutěžotynejlepší.
17. – 18. 3. Na městském úřadě došlo vpatře khavárii vody na WC. Ráno stálo na
chodbách,vkuchyniivesklepěněkolikcmvody.Zničenéjsoudveře,koberce,dřevěné
obložení.Budeprovedenarekonstrukcehrazenápojišťovnou.
Z30.na31.3.proběhlanaZŠzapodporyměstaNocsAndersenem.Jižpodruhéseškola
zapojila do mezinárodního projektu na podporu čtenářství, týkalo se to žáků 2. třídy,
provázelyjedětiz9.třídy.Četlyseoblíbenéknihyaspaloseveškole.
Pět recitátorů, žáků naší základní školy, postoupilo zoblastního kola vRumburku do
Děčína.
Mikulášovická pobočka ZUŠ Rumburk opět uspořádala jedno zvystoupení svých žáků
vZŠ.Podobnávystoupeníseuskutečňujíivkostele.
NamostěpodStřelnicíbylonainstalovánoprotipovodňovézařízení.
DUBEN
4. 4. Velikonoční vystoupení pro seniory vDPS uspořádal Sboreček ze ZŠ vedený B.
Baranovskou.
5. 4. Vdobě velikonočních prázdnin proběhl ve sportovní hale turnaj volejbalové
mládežeZŠ,zúčastnilaseidružstvazVelkéhoŠenova.
41 7. 4. Potřetí místní chovatelé uspořádali vmalém sále Slovanského domu soutěž O
nejhezčímikulášovickoukraslici.Vpětikategoriíchsezúčastnilisoutěžícíužodšestilet.
7.4.VečeruspořádalOKklubpomlázkovouzábavu.
8.4. Podruhé byla uspořádána jízda velikonočních jezdců. Přes sychravé počasí se
události zúčastnilo velké množství lidí, z toho mnoho přespolních. Průvod prošel od
kostelapřesnáměstíkekvětinářství,dáleokolohasičskézbrojnicenasídlištěazpátky
kekostelu.TatotradicejeznámaizněmeckéLužice.Naorganizacisepodílelafarnost,
město,poděkovánípatřírodiněKlingerověaEnglerově(významnájeifinančnípodpora
MUDr.Englerové),dálesenauspořádánípodílelihasičiaučitelkyMŠ.
16. – 20. 4. Týden otevřených dveří ve školní jídelně. Jídelna dodržuje zásady správné
výživy,takžesenatalířiobjevujínejennapř.rybyazelenina,aleipohanka,jáhly,kuskus
…Tedyto,codětinejspíšzdomovaneznají.
18. 4. Vkostele sv. Mikuláše byl uspořádán koncert, kde se sešlo několik hudebních
seskupení i několik individuálních instrumentalistů. Pod vedením Patrika Englera
zaznělyliturgickéskladby,aletakéukázkyzjehovlastnítvorby.
30.4.PáleníčarodějnicnejprveodpoledneurestauraceSv.Hubert–předevšímdětitam
čekalysoutěže,nafukovacíhrad,vystoupeníStepbyStep,volbaMissčarodějniceatd.–
KeSlovanskémudomuvečerdorazillampionovýprůvodznáměstí,povystoupeníčásti
skupiny Step by Step byla zapálena vatra, děti si mohly opéct buřty, byla pro ně
připravenaiprojížďkatraktorem;programbylukončenohňostrojem.Naorganizacise
podílelihasiči,TOM,MopedosTorpedos,adětizeškolnídružiny,kterétradičněvyrábějí
čarodějnici.
30.4.ToxicPeopleveSlovanskémdomě(členovéskupinyjsouznejbližšíhookolí).
U bývalé restaurace Střelnice (čp. 1) došlo ke zřícení části střechy. Budova je značně
statickynarušenaahrozíjejízřícení.VyrozuměnbylStavebníúřadveŠluknověimajitel
objektu.
V1.ročníkusoutěžeonejkrásnějiupravenouzahrádkuvyhrálaKvětušeZrzavázdolních,
cenudostalazanetradičníúpravusolitérníchdřevin.
Vkapli Nejsvětější trojice vhorních byly nalezeny dva původní obrazy, někdo je tam
položil.
Uspěly projekty města na parkové úpravy u zdravotnického střediska, za náměstím a
naprotipoště.
42 KVĚTEN
1.5. Podruhé byl uspořádán RETRO 1. máj, počet alegorických vozů byl vyšší než loni,
přijelystarévozyizVelkéhoŠenova,Šluknova,DolníPoustevny,RumburkaaJiříkova.
Vpůvodu byli pionýři, zdravotní sestry, vojáci různých armád. Průvod vyšel od
restaurace Balnika. Na náměstí nechyběl proslov, živá hudba, hasičský guláš, stánky
sobčerstvením. Vidět byl např. traktor Zetor 30 zr. 1950 a Zetor 25. Organizátoři:
MopedosTorpedos,TOM,SDH,město.
8.5.Představiteléměstapoložilikvětinykpomníkupolskéarmádypředškolou.
12.5.Nožířskéslavnosti
Prvnínožířskéslavnostibylyzahájenyv11hodinvareáluMikovaředitelemfirmyIng.
Paříkem, pak následovalo za účasti starostky Ing. Trojanové otevření Muzea nožířské
tradice. Ke slavnostnímu přestřižení pásky byli pozváni kpt. Ing. Hippík, plk. Mgr.
Laníček,náměstekřediteleHZSÚst.kr.;plk.JUDr.Jirků,plk.Ing.Šenkýř,zástupcepolicie
Úst.kr.
ProgramvareáluMikova:
‐otevřeníMuzeanožířskétradice
‐ukázkahistorickéhobroušenínožůnapůvodnímbrusu
‐ prohlídka některých provozů výroby nožů (zájem byl tak velký, že nemohl být
uspokojen)
‐zdarmaostřenínožů
‐historickýšermastřelbazdobovýchzbraní
‐prodětilovenírybiček(nožů)
‐živáhudbazDěčína
‐občerstvení
Dalšíprogramprobíhalod13hodinuSlovanskéhodomu:
vystoupenídětízMŠ
divadelníspolekK.ČapkazDěčína
soutěževlukostřelbě,hodnožematd.
soutěžeproděti
vystoupenímažoretekzJiříkova
vystoupenímístnítanečnískupinaStepbyStep
lovenípstruhazkádě
houbovéspecialityavýstavafotografiíhoubařů
stánkysobčerstvením,gulášodmyslivců
hudebnískupinaRuksakzRumburka
ukázkahrynavarhanyvkostele
stánkovýprodejaukázkylidovýchřemesel
stáneknožůzMikova(zvýhodněnácena)
43 DoorganizaceaprogramubylizapojenMikov,město,hasiči,rybáři,myslivci,Mopedos
Torpedos,TOM,houbaři.Slavnostimělyúspěch.
13.5. Vneděli byl vrámci Nožířských slavností uspořádán výlet pro 25 turistů do
Saského Švýcarska (museli se předem přihlásit). Provázel je Jiří Rak zOPS ČŠ. Trasa:
zTomášova na okraj Sebnitz, výletní restaurace Waldhaus, Hinterhermsdorf, Obere
Schleuse,restauraceWachberg;částečněvypomohlimikrobus.OrganizátorTOM.
ČERVEN
1.6.Nockostelů–celostátníakce
8. 6. Oslava Dětského dne proběhla na zahradě restaurace Ráj poutníků. Počasí příliš
nepřálo,aleúčastbylaslušná.SoutěžeazábavujakokaždoročnězorganizovalaMŠaZŠ.
9.6.Místnífotbalistkysehrályzápasprotivýběrufotbalovýchveteránů.Děvčatavyhrála
nadpány10:2.
9.–10.6.Borecseveru–dvoudennízávodyagilitynahřišti:vše,cosedokáženaučitpes.
Setkání vMikulášovicích pořádal kynologický klub Ering Jiříkov,zúčastnilo se 60 týmů
zrůzných koutů ČR. Soutěžilo se vagility, dumpingu a závodníci všech výkonnostních
tříd skládali zkoušky. Zázemí bylo vareálu koupaliště a účastníci ocenili i hezké
prostředí.
14. 6. 220 let kapličky na Salmově – slavnostní mši sloužil farář Jacek Koticz spolu se
šluknovskýmfarářem,mšidoprovázelmístnípěveckýsbor.
16. 6. Mistrovství České republiky vturistickém závodě bylo letos uspořádáno
vMikulášovicích.
19.6.VítáníobčánkůvobřadnísíninaMÚ.
23. 6. Taneční skupina Step by Step se rozloučila se sezonou vystoupením na hřišti u
Slovanskéhodomu.
24. 6. Ochotnický soubor hraničář zRumburka sehrál představení Ducháčkové na
zahraděkostela.
26.6.Houbařijižpočtvrté,,otevíraliles,,.
27.6.NazávěrškolníhorokusežáciZŠveSlovanskémdoměrozloučiliškolníakademií.
44 ČERVENEC
5.7.Takéletosprojelnašímměstempelotonmezinárodníhocyklistickéhozávodužen
TourdeFeminin,šloopětadvacátýročník.NejvětšípozornostbudilaMartinaSáblíková,
olympijská vítězka vrychlobruslení. Na rychlostní prémii vMikulášovicích projela na
třetím místě. Tuto prémii vyhrála Ruska Larisa Pankova, která se stala i celkovou
vítězkouzávodu.
10.7.VkrajskéekologickésoutěžiSkleněnápopelnicesemeziměstyMikulášoviceopět
dostalydoprvnídesítky,cenuvÚstín.Labempřevzalastarostka.
19. 7. Ve Šluknově na náměstí se konala Demonstrace starostů, která měla vyjádřit
nesouhlasspostojemvládypřiřešenísociálníabezpečnostnísituacenaŠluknovsku.Na
demonstraci se dostavilo asi 200 lidí;autobus zMikulášovic nebylvypraven pro malý
zájem.
20. 7. Spolu spolicií pátralo 23 dobrovolníků po ztracené osobě, kdispozici byl i
vrtulník stermovizní. Akce byla bohužel neúspěšná. O několik týdnů později bylo
nalezenotělopohřešovanéhopoblížnádražístřed.
21.7.ByluspořádánIII.memoriálJ.HýblaaM.Linharta,fotbalovýturnajvmalékopané.
PořadatelembylFOSpartakMikulášovice.
28. 7. Podruhé byla uspořádána na koupališti neckiáda. Letos se zúčastnilo jen jedno
plavidlo, ale zájem diváků byl velký a u soutěží se bavili. Pořadatalem byl Petr Švarc,
kterýmákoupalištěvpronájmu.
Tradičníprázdninovývolejbaluspořádalmístnívolejbalovýoddíl.Pronepřízeňpočasíse
hrálovesportovníhale.
Město obdrželo rozhodnutí o podpoře spolufinancování projektu Regenerace a obnova
parkových ploch vMikulášovicích vrámci Operačního programu Životní prostředí ČR.
Bude provedeno kácení, ošetření a výsadba dřevin a budou založeny nové trávníkové
plochy.Jdeoparkpředpoštou,oplochuuzdravotníhostřediskaazanáměstím.Projekt
mábýtuskutečněnnejpozdějinajaře2013.
Stavební úřad jednal svlastníky staveb, které jsou vdezolátním stavu, jde o Střelnici,
vyhořelourestauraciNaSchodechaSeverkuvdolních.
SRPEN
PodelšídobějezcelaobnovenprovozrestauracenaTanečnici.Otevřenojeod9do21
hod.;prodětijepřipravenskákacíhrad.
45 Promalýzájembylazrušenaordinacezvěrolékaře.
BylapodánažádostopříspěvekzFonduÚsteckéhokrajenaopravutělocvičny(stropy,
střecha,okna).
Ministerstvoživotníhoprostředírozhodlooposkytnutídotacenaodstraněníekologické
zátěženastaréskládcepředMikovem.Celkovévýdajenaprojektčiní954600Kč,podíl
městaje95466Kč(10%).
ZÁŘÍ
19.9.StarostkaTrojanováposkytlakrátkýrozhovorČeskételeviziotom,conástrápí.
Zdůraznilaproblémskvalitousilnicato,žeskončildětskýlékařanemámenáhradu.
29.9.MístníchovatelskáorganizaceuspořádalaveSlovanskémdomě4.výstavuzvířat
vdrženímladýchchovatelů.
NamistrovstvíČRzískalimužizTOMikulášovicestříbrnoumedaili.
PennyMarketveměstěnebude,podmínkoujsou4tisíceobyvatelveměstěa4tisíceve
spádovéoblasti.
ŘÍJEN
12.–13.10.Vnašemměstěproběhlyvolbydokrajskéhozastupitelstva.
13.10.Členovéchovatelskéorganizaceprovedliúklidsalmovskéholesa.
18.10.NanáměstíproběhloslavnostnípředánírepasovanéhohasičskéhovozuCAST‐815
místnímu hasičskému sboru paní starostkou. Vedení města nemělo lehkou úlohu při
rozhodováníokoupitatrovkyvzhledemktomu,žesiuvědomovalinutnostnákupunové
techniky, ale také sohledem na složitou ekonomickou situaci. Na tvářích sboru bylo
vidětnelíčenouradost;prohasičejetatoprácevícenežkoníčkem.
21. 10. Při drakiádě vítr opravdu nefoukal a byla také velká mlha. Přesto přišlo hodně
lidí,soutěžiloseonejlepšíhodomavyrobenéhodraka.Atrakcísestalasoutěžvlezenína
pivníbasydovýšky,jeřábzajišťovalbezpečnost.PořádalMopedosTorpedosapodpořil
jiMASŠluknovsko(Místníakčnískupina).
Na MěÚ proběhlo setkání starostky sW. Imhofem, který přivedl dva pamětníky, kteří
přežiliholocaust.
MístníspolekhoubařůuspořádalvespoluprácisObecněprospěšnouspolečnostíČŠakci
napodporuosvětysprávnéhohoubaření.VRájipoutníkůbylyúlovkyzkontrolovány.
46 LISTOPAD
10.11.V10,30hod.došlovdolníchMikulášovicíchkeslavnostnímuvysvěceníBalzerovy
kaple.Poválcesestalaztétokapličkyjenruina,ztrosekvyrostlaběhemzáříletošního
roku. Největší zásluhu na obnovení Balzerovy kapličky má občanské sdružení Drobné
památkyseverníchČech(sdruženívzniklovr.2003amázasebouobnovuvícejak200
památek Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje). Starou fotografii kapličky
poskytl R. Klinger, a tak stavba získala původní podobu. Slavnostního vysvěcení se
zúčastnil předseda sdružení Miroslav Pröller a Ing. Miroslav Král, který kapličku
postavil, pozvání starostky přijal i senátor Jaroslav Sykáček. Slavnost zahájil místní
pěveckýsbor,potémělslovopanfarář.ShistoriíkapličkyúčastníkyseznámilR.Klinger.
PaníUlrichová,hostinskázblízkérestaurace,věnovalaobraz.
Drobné památky jsou nezaměnitelnou součástí krajiny a velmi cennou ukázkou lidové
uměleckétvorby.Otytopamátkyposkončeníválkynikdonepečovalajejichničeníbylo
minulým režimem tolerováno a přehlíženo.Na stavu památek sepodepsalo i vysídlení
původního obyvatelstva po válce, čímž úplně vymizel vztah obyvatel ke svému okolí a
historickápaměť,kterásekpamátkámvztahovala.
10.11.Vodpoledníchhodináchproběhlaoslava110.výročízprovozněníželezničnítrati
084. Kakci se připojila Krásná Lípa, Křečany a Mikulášovice. Historický motoráček
Hurvínek převítalo na středním nádraží několik cestujících vdobovém oblečení, pan
Hádek zahrál, bylo zde i malé občerstení pro zahřátí. Hlavní program byl vDolní
Poustevně. Přítomní se zde byli seznámeni sprojektem na znovuotevření hraničního
železničníhopřechodudoSebnitz,onějžčeskástranauždlouhousiluje.
13.11.VítáníobčánkůsenaMěÚzúčastniloosmmimineksrodiči.Okulturníprogram
sepostaralydětizMŠ,došlokzápisudopamětníknihyinamalédárkyafotografování
dětívkolébce.
17. 11. Ve Slovanském domě byla uspořádána tradiční myslivecká hubertská zábava.
Hudba skupiny Nova Mix, zvěřinové občerstvení a bohatá tombola potěšily téměř dvě
stěhostů.
24. 1. Koncert skupiny KATAPULT se podruhé uskutečnil ve Slovanském domě a bylo
nabito. Střední generace posluchačů se dobře bavila. Katapult získal dvakrát Zlatého
slavíka.
KaždýpátekvečerprobíhajíveSlovanskémdomětanečníkurzy.
VsoutěžionejlépeupravenouzahraduzvítězilaAlenaHorákovázdolních,zvláštnícena
byla udělena paní Petříčkové také zdolní části obce (pěstuje květiny kvýrobě
interiérových vazeb). Drobnou cenou budou oceněny všechny účastnice soutěže (D.
Vondráčková,K.Seibothová,L.Vondráčková).
47 PROSINEC
1.2.ADVENT–V16.45hod.předkostelempožehnalpanfarářsvětluapůvodandělůho
doprovodil na náměstí, které bylo plné lidí. U vánočního stromu měl proslov nejprve
farář a poté i paní starostka. Na pódiu vystoupily děti zmateřské, základní i základní
umělecké školy, nakonec zazpíval i místní pěvecký sbor. Stánky nabízely předměty i
občerstvení související sVánocemi. Akci podpořily Stahlbau – Blechbearbeitung,
AutodopavaKarelMoravec,KarelJiřinec,dobrovolnicezMŠ,TOazaměstnanciměsta.
Iletosbyladoránazničenaspodníčástvýzdobyvánočníhostromu.
4. 12. Žáci9. třídy ZŠuspořádali od 16 hod. jako každoročně ve Slovanském domě ve
velkémsáleprovšechnymikulášovickédětiVánočnítrhysMikulášem.Naprogramubyly
soutěže,zábava,aleinezbytnýMikulášsčertem.Jakovždybylaúčastdětíirodičůvelká.
5.12.PosetměníjsmesevulicíchiletossetkávalisMikuláši,čertyaněkdyianděly,
kteříjsouzvánidorodin,abydětemnadělovali.
6.11.V17hod.koncertvkostele.
8. 12. Ve sportovní hale začala Florbalová liga Severu – sešlo se zde 11 týmů, soutěž
budeprobíhatcelouzimu.
9.12.Od15hod.vkostelevarhanníkoncert,hrálJiříChlum.
12.12. Posezení pro seniory ve Slovanském domě od 16 hod., ktanci a poslechu hrál
souborKlauseKlingera.
22. 12. V15 hod. předvánoční koncert vkostele, uvedena byla Česká mše vánoční J. J.
Ryby.
24.12.Ve22.30hod.vkostelepůlnočnímše,účastjakovpředchozíchletechbylaznačná.
29.12.Vesportovníhaleturnajvestolnímtenise.
30. 12. Již poněkolikáté závod mopedů, ale i větších motorek a několika čtyřkolek
(celkem asi padesát strojů). Start byl u nádraží střed, cíl Tanečnice. Organizoval
MopedosTorpedos.
Dlouhá léta pořádají volejbalisté vtělocvičně vánoční turnaj. Letos se zúčastnilo osm
družstev.
Vrámci akcí Schrödingerova institutu uspořádal TOM směstem a firmou Skloluxus
prvnímalésetkánídětívkeramickédílně,vytvářelosezhlínyahrálysešipky.
48 12.RŮZNÉ
Cenypotravinvr.2012:
Kč
mlékokrabicové
17,00
rohlík 1,90
cukrkostkový
24,00
vejce 3,50
pivo10°(0,5l)
11,00
máslo(0,25kg)
35,00
salámPoličan
205,00
salámšunkový
130,00
masovepřové
87–119
masohovězí 112‐198;zadní72‐78
Jsouvybránystejnédruhypotravinjakovkronicezr.1991.
Vlistopadu byla dokončena Severočeskou vodárenskou společností výstavba vodovodu
do Mikulášovic (začátek výstavby – září 2011). Voda je vedena znádrže vChřibské a
napájí Varnsdorf, Rumburk, Krásnou Lípu a Šluknov. Ze Šluknova přes Velký Šenov
pokračuje přivaděč ke křižovatce na Salmově. Mikulášovice byly dosud zásobovány
vodou ze čtyř vrtů na jižním okraji města. Voda nevyhovovala do množství, ale ani do
kvality(nedostatekmanganu).
Koncemlistopadupostavenysněholamy(zuměléhmoty)asivdélce300mnapolipodél
hlavní silnice na Brtníky. Peníze na ně byly získány zProgramu na obnovu venkova
prostřednictvímMístníakčnískupinyŠluknovsko.
Vnašemměstěnemámebezdomovce.
Vposledníchletechvídámevokolíměstahledačesdetektoremkovů.
Na podzim policie vMikulášovicích odhalila asijskou pěstírnu konopí (vpředchozích
letechjsmeunásužpodobnýpřípadzaznamenali).
DošlokpřepadáváníněmeckýchturistůnaTomášově.
49 Ve Šluknovském výběžku vznikl Schrödingerův institut (logo – kočičí hlava), středisko
volného času, který založila skupina dobrovolníků. Jde o snahu smysluplně trávit volný
čas, vzdělávat se, snažit se o co největší míru zapojení obyvatel, a tak snížit občanské
napětí, zlepšit soužití, odstranit znevýhodnění obyvatel, které plyne znaší zeměpisné
polohy. Šluknovský výběžek, podobně jako většina oblastí bývalých Sudet, se dá
vsoučasnédoběchápatjakoregionsnedostatkemčinefunkčnostísociálníchvazebmezi
nejrůznějšími skupinami obyvatel. Schrödingerův institut se snaží vytvářet nové a
podporovatstaré.
Od počátku 90. let působí vMikulášovicích jako léčitelka Waltraud Gregorová. Léčí na
základě bylinných přípravků podle sv. Hildegady (12. stol.). Paní Gregorová je členkou
mezinárodníspolečnostiTheInternationalSocietyofHildegardfonBingenStudiesjako
jediná vČR. Léčí na základě diagnózy lékaře a vsoučasné době je sklienty jen
vpísemnémstyku.
Letos zemřel pan Jiří Mayer, který byl starostou vletech 1999 – 2002. Vtomto období
bylyMikulášoviceplynofikovány.
50 13.POČASÍ
Zima 2011 – 12 byla mírnější i přes mrazivé sevření na přelomu ledna a února: po
teplémprosincipřicházímírnýleden,sněhubylomálo.Nakoncilednapřicházíprudké
ochlazení a extrémně studená první polovina února. Proudil knám studený arktický
vzduch,nočníteplotyokolo‐20°C,denníažk‐15°C.Pomírnémotepleníod10.2.opět
mrazivá vlna. V polovině února připadl sníh, pršelo, zatímco jinde sněhové kalamity.
Konec měsíce přináší znatelné oteplení, teploty nad nulou (23. 2. 9°C), pršelo a sníh
rychlezmizel.
Jaro. Počátkem března denní teploty kolem nuly, od poloviny měsíce teplo (teploty do
15°C), neprší a je sucho. Duben byl chladnější, přinesl srážky, bylo typické aprílové
počasí. Od konce měsíce se teploty zvyšují, počasí mělo letní charakter. Květen byl
poměrněsuchý,teplotyokolo20°C.Letošníjaromělobýtnejsuššízaposledních40let.
Červenbylteplotněprůměrný,nevýraznýasrážkověnadprůměrný.(Dovýchodnějších
oblastíunászasáhlyitropickéteploty.)
Vlétěletospřevažovalynižšíteploty.Včervencinászasáhlyintenzivníbouřkyvícnežje
obvyklé;teplotyvětšinounižší.Chladnějijeivsrpnu(většinoukolem20°C).
Podzim byl hezký, i když chladnější, pršelo málo. V září se dostavilo i babí léto. Zima
přišlabrzy;27.10.bylateplotapodnulou:překvapilopodzimnísněžení(asi10cm),listí
bylostálenastromech,svítiloslunce.Bylotonezvyklé,alekrásné.Sníhvydrželasi4–5
dní.
Sněžit pak opět začalo začátkem listopadu, vpolovině měsíce pak obleva. Vpolovině
prosincesevšudevytvořilanebezpečnáledovka.PředVánocemiopětobleva.
51 

Podobné dokumenty