Ruční šlehač

Komentáře

Transkript

Ruční šlehač
slehac_TSK_941_B-4102.indd, Spread 1 of 6 - Pages (12, 1) 12/21/05 06:44 AM
Záruční list / Záručný list / Karta gwarancyjna
Název výrobku / Názov výrobku:
Ruční šlehač – Ručný šahač
Typ:
TSK 941 GST
Výrobce:
Isolit-Bravo, spol. s r. o.
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 465 616 111, fax: 465 616 151, GSM brána: 602 181 000
Dovozca do SR:
Isolit-Bravo Slovakia spol.s r.o., Žilina
TSK 941 H
TSK 941
Ruční šlehač
Ručný šahač
Robot kuchenny
B-4102
TSK 941 GST, TSK 941 H, TSK 941, B-4102
tel: 00421 415 006 682, fax: 00421 415 006 683, GSM: 00421 910 904 984
Datum prodeje / Dátum predaja / Data sprzedaży:
.........................................................
Návod k použití – Návod na použitie – Instrukcja obsługi
Razítko prodejny a podpis prodavače:
Pečiatka predajne a podpis predavača:
Podpis i pieczątka punktu sprzedaży:
......................................................................
Reklamace / Reklamácia / Reklamacja:
Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:
.........................................................................................................................................................
Důvod reklamace / Dôvod reklamácie / Rodzaj uszkodzenia:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka
servisu) / Podpis i pieczątka zakladu naprawczego:
.........................................................................................................................................................
SET servis, Helvíkovice 12/2005
Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa / Data naprawy:
.........................................................................................................................................................
Isolit-Bravo, spol. s r. o.
.........................................................................................................................................................
561 64 Jablonné nad Orlicí
www.bravospotrebice.cz
XII/05 CZ, SK, PL
-12-
slehac_TSK_941_B-4102.indd, Spread 2 of 6 - Pages (2, 11) 12/21/05 06:44 AM
Předpokládané použití
Výrobek je určen k použití v domácnosti a to ke šlehání, mixování a hnětení lehčích těst.
Predpokladané použitie
Výrobok je určený na použitie v domácnosti, a to na
šľahanie, mixovanie a miesenie ľahšieho cesta.
Bezpečnostní upozornění
• Přečtěte si prosím všechny instrukce před použitím.
• Přístroj nesmí obsluhovat malé děti a osoby mentálně postižené!
• Přívodní kabel veďte mimo prostory, kde se chodí
a jezdí!
• Přívodní kabel chraňte před ostrými hranami.
• Ujistěte se, že napětí na typovém štítku souhlasí
s napětím v síti u vás doma.
• Přístroj používejte jen k účelům ke kterým je určený.
• Přístroj musí být vypnut před zapojením a vypojením
ze sítě.
• Nikdy neškubejte se šňůrou při vytahování ze zásuvky.
• Nepoužívejte přístroj pokud je poškozená šňůra nebo
zástrčka.
• Jestliže je síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen,
svěřte jeho výměnu odbornému servisu.
• Nikdy nepoužívejte, pokud je přístroj poškozen
jakýmkoli způsobem. Neriskujte úraz elektrickým
proudem a neopravujte přístroj.
• Nedávejte přístroj, šňůru nebo zástrčku do vody
nebo jiné kapaliny.
• Nestrkejte žádné předměty do otvoru přístroje.
• Nepřetěžujte motor, např. hnětením příliš hustého těsta.
• Zabraňte jakémukoliv kontaktu s pohyblivými
díly. Mějte ruce, oděv, vlasy, lžíci apod. vzdálené od
přístroje, když je šlehač v chodu.
• V žádném případě nepoužívejte přístroj pokud je
mokrý, nebo máte-li mokré ruce.
• Používejte pouze příslušenství dodané výrobcem.
• Přístroj není nutné promazávat.
• Elektrický rozvod, na který je přístroj připojen, musí
odpovídat příslušným elektrotechnickým normám!
• Opravy smí provádět pouze odborné opravny!
• Před výměnou příslušenství nebo částí,které se při
používání pohybují, spotřebič vypněte.
• Vždy odpojte přístroj od napájení (ze zásuvky), pokud ho necháváte bez dozoru a před výměnou příslušenství, montáží, demontáží nebo čištěním.
• Nedovolte dětem používat přístroj bez dozoru
UPOZORNĚNÍ: Je nutno věnovat zvýšenou pozornost
při manipulaci se sekacími čepelemi ponorného mixeru, zvláště při vyjímání ponorného mixeru z nádoby,
při montáži a demontáži mixeru a zejména při čištění
ponorného mixeru. Nedotýkejte se čepelí prsty, hrozí
nebezpečí pořezání.
Bezpečnostné upozornenie
• Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.
• Prístroj nesmie obsluhovať malé dieťa ani osoby
mentálne postihnuté!
• Prívodnú šnúru veďte mimo priestory, kde sa chodí
a jazdí!
• Prívodnú šnúru chráňte pred ostrými hranami.
• Uistite sa, že napätie na typovom štítku súhlasí
s napätím u vás doma.
• Prístroj používajte iba na účely, na ktoré je určený.
• Prístroj musí byť vypnutý pred zapojením a vypojením zo siete.
• Nikdy netrhajte šnúrou pri vyťahovaní zo zásuvky.
• Nikdy nepoužívajte prístroj, ak je poškodená šnúra, alebo zástrčka, alebo ak je prístroj poškodený
akýmkoľvek spôsobom. Neriskujte úraz elektrickým
prúdom a neopravujte prístroj.
• Ak je sieťový prívod spotrebiča poškodený, zverte
jeho výmenu odbornému servisu.
• Nedávajte prístroj, šnúru alebo zástrčku do vody ani
do inej kvapaliny.
• Nedávajte žiadne predmety do otvoru prístroja, zabráňte akémukoľvek kontaktu s pohyblivými časťami.
• Nepreťažujte motor, napr. miesením príliš hustého
cesta.
• Keď je prístroj v prevádzke, majte ruky, odev, vlasy
apod. vzdialené od prístroja.
• Ak je prístroj mokrý, alebo ak máte mokré ruky, v žiadnom prípade prístroj nepoužívajte.
• Použivajte iba nadstavce dodané výrobcom.
• Prístroj netreba premazávať.
• Elektrický rozvod, na ktorý je prístroj pripojený, musí
zodpovedať príslušným slovenským normám.
• Opravy môžu vykonávať len odborné opravovne.
• Pred výmenou príslušenstva alebo časti, ktorá sa pri
používaní pohybuje , spotrebič vypnite
• Vždy odpojte prístroj od napojenia /zo zásuvky/, pokiaľ ho nechávate bez dozoru a pred výmenou príslušenstva, montážou, demontážou alebo čistením.
• Nedovoľte deťom používať prístroj bez dozoru
Upozornenie: Je nutné venovať zvýšenú pozornosť pri
manipulácii so sekacími čepeľami ponorného mixéra,
zvlášť pri vyberaní ponorného mixéru z nádoby, pri
montáži a demontáži mixéra a zvlášť pri čistení ponorného mixéru. Nedotýkajte sa čepele prstami, hrozí
nebezpečie porezaním.
myta w bieżącej wodzie, nie należy je jednak zanurzać
pod powierzchnię i nie wkładać jej do myjni naczyń.
Miotełki miksujące można myć normalnie łącznie ze
zmywarkami do naczyń.
Likwidacji urządzenia:
Szanowny użytkowniku. Jeśli pewnego dnia zakończy się
żywotność urządzenia należy je ekologicznie zlikwidować
nie obciążając środowiska naturalnego. Zagadnienie to
reguluje ustawa 185/2001 w obowiązującym brzmieniu.
Przy likwidacji produktu materiały, które można poddać
recyklingowi (metal, szkło, plastik, papier itp.) zostaną
oddzielone i zastosowane do celów przemysłowych.
Również zapobiega się przedostaniu do środowiska niebezpiecznych substancji. Końcową likwidację i recykling
urządzenia pokrywa producenta a wykonuje specjalistyczna firma. Jedynym, ale ważnym obowiązkiem użytkownika jest oddanie wyrobu do jednego z tych miejsc:
– sklepu, gdzie kupowany jest nowy wyrób (sztuka za
sztukę)
– w pozostałych miejscach „wtórnego odbioru” wskazanych przez gminę lub producenta.
Wyrób nie może być w żądnym wypadku wyrzucony na
komunalne wysypisko śmieci (kontener) lub do wolnej
przyrody!
Likwidacja materiału opakowaniowego
Materiał opakowaniowy jest cennym surowcem wtórnym
i jako taki nie powinien być wyrzucony na komunalne
wysypisko (do zwykłego kontenera). Materiał opakowaniowy należy oddać do odpowiedniego punktu zbioru
segregowanych odpadów. Takim miejscem są specjalne
kontenery i dzwony do zbioru segregowanych odpadów.
Odpad należy posegregować w sposób następujący:
Pudełko i papierowe przekładki – segregowany zbiór
papieru
Plastikowy worek – segregowany zbiór plastiku (PE)
Polistyren – oddać w przeznaczonym do tego punkcie
skupu
Dane techniczne:
moc
napięcie
moc akustyczna LWA:
210 W
230 V~50 Hz
TSK 941, TSK 941 H, TSK 941 GST
B-4102
76 dB (A)
80 dB (A)
Ogólne warunki gwarancji firmy Isolit-Bravo, s.z.o.o:
Podczas wyboru urządzenia dokładnie uważajcie, które funkcję i jaką pracę od
niego oczekujecie. Jeżeli produkt nie odpowiada póżniejszym wymaganiom, nie
może być dowodem do reklamacji. Wszystkie produkty przeznaczono do używania
domowego. W przypadku używania w inny sposób lub nie w zgodzie z instrukcjami nie będzie reklamacja uznana. Dla zawodowych celów służą specjalistyczni
producenti. Polecamy uchować po czas gwarancji originalne opakowania dla
przypadkowego transportu, że by zapobiec szkodzie. Szkoda z takiego powodu nie
będzie dowodem do reklamacji.
Gwarancja na nasz produkt wynosi 24 miesięcy od daty zakupu produktu. Prawa
odpowiedzialności za wady można żądać u sprzedającego. Prawo na naprawę
-2-
produktu trzeba żądać również u osob uprawnionych do napraw produktu (autoryzowany servis) po dostarczeniu produktu i udowodnieniu zakupu reklamowanego produktu, po pokazaniu listy gwarancyjnej i originału dokumentu o kupnie
(rachunek) z typowym oznaczeniem produktu i datą kupna. Kopie dokumentów
o kupnie, zmienione, dopełnione, bez originalnych danych, lub uszkodzone listy
gwarancyjne, lub dokumenty o kupnie nie będą traktowane jako dokumenty
udowadniające kupno reklamowanego produktu.
Gwarancja nie dotyczy używaniem zużytych rzeczy. Gwarancja nie dotyczy również
wad spowodowanych przez inny sposób używania.
Za zwykłe używanie uważa firma Isolit-Bravo,s.z.o.o zwłaszcza jeżeli produkt:
– używano tylko do celów, do których był przeznaczony i który jest opisany w
dołączonej instrukcji obsługi. Tylko instrukcja sporządzona w języku czeskim
przez firmę Isolit-Bravo,s.z.o.o. jest dla klienta obowiązkowa.
– używano i prawidłowo utrzymywano według tej instrukcji, używano oszczędnie, uważnie i nie przeciążać
– używać w czystym i niezakurzonym otoczueniu, jest chroniony przykryciem,
jeżeli jest dodano. Produkt przeznaczono wyłącznie do celów poza przedsiębiorczym działaniem.
– używano w temperaturze pokojowej, dostatecznie wietrzono i z odsłoniętymi
otwory do wietrzenia
– nie cierpi przez wpływy zewnętrzne, na prz. słoneczne i inne promieniowanie,
lub elektromagnetyczne pole, wniknięcie płynu, przedmiotu, przepięciu
w sieci, wniknięcie elekrostatycznego wyładowania (również pierun),
nieprawidłowe napięcie, wpływem procesów chemicznych,na prz. części
zasilania itp.
– nieutrzymowano i czyściony w nieodpowiedny sposób, lub nieodpowiednymi
środkami ( naprz.chemiczny lub mechaniczny wpływ)
– niedokonano przez kogokolwiek przygotowywano, zmiany konstrukcji i modifikacji,lub adaptacje do zmiany, rozszerzenie funkcji produktu dla używania
w innym kraju, dla którego nie projektowano, nie wyprodukowano i mie
uchwalono
– używano z polecanym czystym wyposażniem i zmienianiem wyposażenia,
które szybko zużywa się (bateria).Firma Isolit-Bravo, s.z.o.o. nie odpowiada za
nieprawidłowe używanie i przypadkowe wady produktu w skutek korzystania
z innego wyposażenia i substancji wypełniających innych producentów, jak
również nieczystego wyposażenia i substancji wypełniających.
– nie jest mechanicznie, chemicznie, przez ciepło uszkodzony, nie usunięto
tabliczki, nie naruszono plomby i śruby, nie jest uszkodzony przez wstrząsy,
ciepłem, płynem. nie jest przerwany kabel, uszkodzony łącznik i inne,uszkodzony podczas transportu od momentu przejęcia produktu od sprzedawcy
– jest używany w zgodzie z prawem i normami i przepisami bezpieczeństwa,
ważnymi w Republice Czeskiej
– używany z intenzytą i w otoczeniu domowym
– jest używany i czyściony wodą odpowiednie twardą
Za wadę, objętą gwarancją nie uważa firma Isolit-Bravo,s.z.o.o. zwłaszcza:
– używanie produktu i czćści przez zwykły sposób (na prz. rozładowanie baterii,
obniżenie wydajności akumulatora, stępiony nóż itd.)
– używanie w inny, niezwykły sposó-zmiana koloru żródeł ciepła, lub montażowego czy materiału izolacyjnego w okolicy tych żródeł, przyklejenie
materiału na gorące plaszczyzny lub ich podrapanie
– zmiany funkcji i wygłądu spowodowane osadami i kamieniem wodnym
– uszkodzenie szklannych i ceramicznych części produktu i innych
– ukonczenie żywotności niektórych części (IR trąbka 300 godzin, akumulatory
500 ładownych cykłów lub 6 miesięcy,główki szcoteczek do zębów 3 miesiące, żarówka 6 miesięcy).
– wypełnienie wymiennych części, które mają za zadanie wychwytywać zanieczyszczenia, jak worki do odkurzacza, filtry odkurzaczy, filtry do urządzeń
filtrujących powietrze itp.
Jeżeli będzie miał produkt wadę,którą można szybko usunąć firma Isolit Bravo,s.z.o.o. rozwiąże prawo do reklamacji klienta naprawieniem lub wymianą części.
Prawo do wymiany części, którą można usunąć ma klient tylko w przypadku,
że to jest do charakteru wady stosowne. Szczegóły reklamacji stanowi ważny
Regulamin reklamacyjny firmy Isolit-Bravo, s.z.o.o. Sprzeczności umowy o kupnie
spowodowane inną informacją, dodaną przez firmę Isiolit-Bravo, s.z.o.o. nie
będzie możliwe uznać za uzasadnione do reklamacji. Reklamację produktów Bravo
wymaga przeważnie fachowe sprawdzenie. Klient, który ma prawo na naprawę
gwaracyjną, nie posiada prawo do wymienionych części. W przypadku wypowiedzenia umowy jest klient powinen wrócić kompletny produkt wraz z wyposażeniem,
instrukcji obsługi, listą gwarancyjną i opakowaniem ochronnym. Gwarancja trwa
od daty przejęcia produktu przez klienta.
Ważność warunków gwarancyjnych od 1. 9. 2005
-11-
slehac_TSK_941_B-4102.indd, Spread 3 of 6 - Pages (10, 3) 12/21/05 06:44 AM
5. Ręczny mikser może być używany z różnymi prędkościami ustawianymi na regulatorze prędkości.
6. Jeśli wyjmują Państwo haki/miotełki, regulator należy
ustawić w pozycji 0 i odłączyć mikser od sieci.
7. Naciskając przedni przycisk zwalniają Państwo
końcówki robocze i można je wyjąć.
Uwaga: Miotełek do miksowania nie należy używać do
mieszania gęstych substancji (np. ciasta drożdżowego
i puree). Nie wolno wyjmować końcówek roboczych w
czasie pracy urządzenia.
Uwaga:
W czasie racy należy wybrać miskę odpowiednich wymiarów (o ile nie jest ona dołączona do urządzenia). Niektóre
ciasta (np. drożdżowe) mogą przy mieszaniu za pomocą
miotełek miksujących wciskać się w otwory aż do części
silnikowej urządzenia. Przy pracy należy śledzić ruchy
ciasta i w razie potrzeby zapobiegać jego dostaniu się
do wnętrza urządzenia. Zjawisko to nie jest podstawą do
reklamacji urządzenia.
Jak używać zanurzanej końcówki miksującej (tylko
modele TSK 941 GST i H)
1. Regulator prędkości ustawić na 0 i upewnić się, że
mikser jest odłączony od sieci.
2. Odsunąć osłonę złącza końcówki miksującej pociągając
do góry.
3. Nakręcić końcówkę miksującą.
4. Włączyć urządzenie do gniazdka 230V/50Hz.
5. Włożyć końcówkę do wysokie i częściowo napełnionej
miski.
6. Aktywować turbo naciskając przycisk TURBO. Poruszać delikatnie końcówka ruchami kolistymi.
7. Zanurzana końcówka miksująca nie jest przeznaczona
do bezpośredniego kontaktu z gorącymi potrawami.
Może dojść do jej uszkodzenia (miksowanie gotowanych
warzyw, dań dla dzieci itp.).
Jak używać stojaka (jedynie jeśli kupili Państwo
zestaw ze stojakiem – jedynie typ TSK 941 GST)
1. Odsunąć osłonę złącza końcówki miksującej pociągając
do góry.
2. Potem umieścić mikser w górnej części stojaka i nacisnąć do tyłu, aż dolna część miksera nie jest zaciśnięta na
kołku w górnej części stojaka.
3. Nasunąć haki / miotełki.
4. Nacisnąć przycisk zwalniający górną część stojaka i
podnieść mikser.
5. Umieścić misę napełnioną odpowiednimi składnikami
na płycie, nacisnąć guzik zwalniający górną część stojaka
i zanurzyć mikser.
6. Podłączyć przewód zasilający do gniazdka 230 v/50Hz.
7. Mikser może być używany z różnymi prędkościami
ustawianymi regulatorem prędkości.
8. Jak tylko Państwo skończą, ponownie nacisnąć przycisk zwalniający górną część stojaka i podnieść mikser.
Teraz można wyjąć miskę.
9. W celu zdjęcia miksera ze górnej części stojaka należy
pociągnąć mikser do góry a potem do przodu.
Uwaga:
Miska ze stojakiem nie jest przeznaczona do przygotowania małych ilości materiału. Miotełki powinny być zanurzone w materiale na min. 1 cm. Jeśli nie są, należy wyjąć
mikser ze stojaka i przy miksowaniu trzymać go w ręce,
ewentualnie przechylić miskę.
Czyszczenie:
Wyjąć wtyczkę z gniazdka. Urządzenie wytrzeć miękką
wilgotną ściereczką. Nigdy nie wolno myć urządzenia
zanurzając je w wodzie. Zanurzana końcówka może być
ILOŚĆ i CZAS PRZYGOTOWYWANIA:
UWAGA: Nie wolno używać urządzenia dłużej niż 5 minut bez przerwy. Po tym czasie należy urządzenie wyłączyć na 15
sekund.
Haki ugniatające
ilość
czas przyg.
Ciasto drożdżowe
max. 500g mąki
max. 5 minut
stopień
1-3
puree
500g
max 3 minuty
1-4
Miotełki
ilość
czas przyg.
stopień
ciasto racuchowe
750g
3 minut
1-4
sosy i kremy
500g
max 3 minuty
1-4
piana z białek
max.5 białek
3 minut
4 + turbo
majonezy
max. 3 zółtka
3 cykle po 5 minut
1-3
Zanurzana końcówka miksująca
ilość
czas przyg.
stopień
owoce i warzywa
500g
3 minut
4
napoje
750g
1 minuta
4 + turbo
Podane czasy są jedynie orientacyjne. Mogą się różnić w zależności od jakości, gęstości i temperatury potraw. Również
w zależności od zwyczajów klienta.
-10-
Šlehací metly
Uvolňovač metel
Turbo
Regulátor rychlosti
Mixovací nástavec
(pouze modely
TSK 941 GST a H)
Hnětací háky
Uvedení do provozu
Přístroj vyjměte z krabice. Zkontrolujte, zda výrobek
není poškozen přepravou. Před prvním použitím
omyjte horkou vodou se saponátem všechny části,
které příjdou do styku s potravinou a důkladně je
opláchněte pitnou vodou.
Uvedenie do prevádzky
Prístroj vyberte z krabice a skontrolujte, či výrobok nie
je poškodený prepravou. Pred prvým použitím umyte
horkou vodou so saponátom všetky výrobky, které
prídu do styku s potravinami a dôkladne ich opláchnite pitnou vodou.
Obsluha přístroje
Zvyšujte rychlost stupňovitě až na požadovaný stupeň. Ke krátkodobému zvýšení výkonu můžete použít
tlačítko TURBO. Po jeho stlačení se výkon zvýší na
maximum.
Obsluha prístroja
Rýchlosť zvyšujte postupne až na požadovaný stupeň.
Na krátkodobé zvýšenie výkonu môžete použiť tlačítko
TURBO. Po jeho stlačení sa výkon zvýši na maximum.
Jak používat hnětací háky a šlehač
1. Regulátor rychlosti nastavte na 0 a ujistěte se, že
šlehač není zapojen do sítě.
2. Zasuňte konce háků / šlehacích metel do odpovídajícího otvoru, dokud háky nezaklapnou na místo.
U hnětacích háků dejte pozor, aby hák s větším
nákružkem byl na straně označené piktogramem s větším nákružkem.
3. Připojte šňůru do zásuvky 230 V/50 Hz.
4. Dříve než přístroj zapnete, ponořte metly do přísad.
Po zapnutí pohybujte metlami / háky krouživými pohyby po míse.
5. Ruční šlehač může být používaný při různých rychlostech regulátorem rychlosti.
6. Pokud vyjímáte háky / metly, nastavte regulátor do
pozice 0 a vypojte přívod ze sítě.
7. Stisknutím předního tlačítka uvolněte metly a vyjměte je.
Ako používať háky na miesenie a metličky
1. Regulátor rýchlosti nastavte na 0 a uistite sa, že
šľahač nie je zapojený do siete.
2. Zasuňte konce hákov / metličiek na šľahanie do
zodpovedajúceho otvoru tak, aby zaklapli na miesto.
U hákov na miesenie dajte pozor, aby hák s vetším
krůžkom bol na strane označené piktogramom s vetším krůžkom.
3. Vložte do zásuvky 230 V/50 Hz.
4. Skôr než prístroj zapnete, ponorte metly do prísad. Po
zapnutí pohybujte metličkami / hákmi krúživými pohybmi
po mise.
5. Regulátorom rýchlosti môžete nastaviť požadovaný
stupeň rýchlosti – ručný šľahač môže byť používaný pri
rôznych rýchlostiach.
6. Ak vyberáte háky / metličky, nastavte regulátor do
polohy 0 a prívod vypojte zo siete.
7. Stlačením predného tlačítka uvoľnite háky / metličky a vyberte ich.
-3-
slehac_TSK_941_B-4102.indd, Spread 4 of 6 - Pages (4, 9) 12/21/05 06:44 AM
Upozornění: Šlehací metly nepoužívejte pro míchání
tuhých hmot (např.: kynutých těst a bramborové
kaše). Pracovní nástavce nevyměňujte za chodu.
Upozornenie: Šlehace metly nepoužívejte na miešane tuhých hmot (napr.: kynuté cesto, zemiaková
kaša). Pracovné nadstavce nevymieňajte za chodu.
Množství a doba zpracování:
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte přístroj déle než 5 minut bez přerušení. Po uběhnutí této doby přístroj na
15 sekund vypněte.
Hnětací háky
kynuté těsto
bramborová kaše
Metly
lívancové těsto
omáčky a krémy
sníh
majonézy
Ponorný mixer
ovoce a zelenina
nápoje
množství
max. 500g mouky
500g
množství
750g
500g
max.5 bílků
max. 3 žloutky
množství
500g
750g
doba zpracování
max. 5 minut
max 3 minuty
doba zpracování
3 minuty
max 3 minuty
3 minuty
3 cykly po 5 minutách
doba zpracování
3 minuty
1 minuta
stupeň
1-3
1-4
stupeň
1-4
1-4
4 + turbo
1-3
stupeň
4
4 + turbo
Uvedené časy jsou pouze orientační. Mohou se lišit dle množství, kvality, hustoty a teploty potraviny. Rovněž tak
dle zvyklostí zákazníka.
Mnoźstvo a doba spracovania:
UPOZORNENIE: Nepoužívajte prístroj dlhšie než päť minút bez prerušenia. Po uplynutí tejto doby prístroj na
15 sekúnd vypnite.
Miešacie háky
kysnuté cesto
zemiaková kaša
Metly
lievancové cesto
omáčky a krémy
sneh
majonézy
Ponorný mixér
ovocie a zelenina
nápoje
množstvo
max. 500g múky
500g
množstvo
750g
500g
max.5 bielkov
max.3 žĺtky
množstvo
500g
750g
doba spracovania
max.5 minút
max. 3 minúty
doba spracovania
3 minúty
max. 3 minúty
3 minúty
3 cykly po 5 minútach
doba spracovania
3 minúty
1 minúta
stupeň
1-3
1-4
stupeň
1-4
1-4
4+turbo
1-3
stupeň
4
4+turbo
Uvedené časy sú iba orientačné. Môžu sa líšiť dľa množstva, kvality, hustoty a teploty potravíny.Taktiež dľa zvyklostí zákazníka.
Upozornění
Při práci zvolte vhodnou velikost mísy (pokud není
součástí výrobku). Některá těsta (např. kynutá) se
mohou při práci obalováním metel vtláčet otvory až
do převodové části přístroje. Při práci je třeba pohyb
těsta sledovat a případně zabránit jeho vniknutí do
-4-
Upozornenie
Pri práci zvoľte vhodnú veľkosť nádoby (pokiaľ nieje
súčasťou výrobku). Niektoré cesto (napr. kysnuté) sa
môže pri práci obaľovaním metličiek vtláčať otvormi
až do prevodovej časti prístroja. pri práci je nutné
pohyb cesta sledovať a prípadne zabrániť jeho vnik-
Przewidywane zastosowanie:
Produkt przeznaczony jest do użytku w domu do ubijania,
miksowania i zagniatania lżejszych ciast.
nadzoru oraz przed wymianą akcesoriów, montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
Nie wolno pozwalać aby dzieci bez nadzoru używały
urządzenia
OSTRZEŻENIE:
Należy zachować szczególną uwagę przy manipulowaniu
z ostrzami siekającymi zanurzanej końcówki miksującej,
szczególnie przy wyjmowaniu miksera z naczynia, przy
montażu i demontażu miksera a szczególnie przy czyszczeniu zanurzanej końcówki. Nie wolno dotykać ostrzy
palcami, grozi to skaleczeniem.
Zasady bezpieczeństwa + ostrzeżenia:
Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami
przed użyciem
Urządzenia nie mogą obsługiwać dzieci oraz osoby
upośledzone psychicznie!
Przewód zasilający należy prowadzić tak by omijał te
miejsca, w których się chodzi i jeździ!
Przewód zasilający należy chronić przed kontaktem z
Przygotowanie do użytkowania:
ostrymi krawędziami.
Urządzenie należy wyjąć z opakowania. Prosimy o
Należy się upewnić, że napięcie podane na tabliczce znasprawdzenie, czy produkt nie został uszkodzony w transmionowej jest zgodne z napięciem instalacji u Państwa
porcie. Przed pierwszym użyciem należy obmyć urządw domu.
zenie gorącą wodą z płynem do mycia wszystkie części,
Urządzenia należy używać jedynie do celów, do których
które będą w bezpośrednim kontakcie z żywnością oraz
jest przeznaczone.
dokładnie je wypłukać w pitnej wodzie.
Urządzenie przed podłączeniem do sieci elektrycznej i
odłączeniem od niej powinno być wyłączone.
Nigdy nie wolno ciągnąć za przewód zakońcówki do
silający przy wyjmowaniu go z gniazdka.
ubijania piany
Nie wolno używać urządzenia jeśli
przycisk zwalniania
uszkodzony jest przewód zasilający lub
blokady końcówek
wtyczka.
nasadka do rozdrabNigdy nie wolno używać urządzenia,
przycisk „turbo''
niania (tylko modele
które jest w jakikolwiek sposób uszkodTSK 941 GST i H)
zone. Nie wolno samodzielnie naprawiać włącznik z regulacją
urządzenia, grozi to porażeniem elekprędkości obrotów
końcówki do
trycznym.
– 4 stopnie
wyrabiania
Nie wolno wkładać urządzania, przewodu
ciasta
zasilającego czy wtyczki do wody lub
innej cieczy.
Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia.
Nie należy przeciążać silnika, np. zagniatając zbyt gęste ciasto.
Obsługa urządzenia:
Należy uważać aby nie dotykać ruchomych elementów
Prędkość zwiększa się stopniowo aż osiągnięcia pożądaurządzenia w czasie pracy. Należy zadbać aby dłonie, włosy, łyżka itp. były w bezpiecznej odległości od pracującego nego stopnia. Do krótkotrwałego podniesienia prędkości
można użyć przycisku TURBO. Po jego naciśnięciu moc
urządzenia.
wzrasta do maximum.
Nie wolno używać urządzenia jeśli jest mokre lub mają
Państwo mokre ręce.
Należy korzystać jedynie z akcesoriów dostarczonych
przez producenta urządzenia.
Urządzenia nie trzeba smarować.
Instalacja elektryczna, do której podłączone będzie
urządzenie, musi być zgodna z odpowiednimi normami
elektrotechnicznymi!
Naprawy mogą przeprowadzać jedynie wyspecjalizowane
serwisy!
Przed wymianą akcesoriów lub ruchomych części, należy
wyłączyć urządzenie.
Zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania (wyjąć
wtyczkę z gniazdka) jeśli pozostawiają je Państwo bez
Jak używać haków ugniatających i miotełek.
1. Regulator prędkości ustawić na 0 i upewnić się, że
mikser jest odłączony od sieci.
2. Wsunąć końcówki haków / miotełek ubijających w
odpowiedni otwór, aż nie zaskoczą na miejsce. Przy wkładaniu haków ugniatających należy zwrócić uwagę aby hak
z większym kołnierzem był włożony do otworu oznaczonego piktogramem z większym kołnierzem.
3. Podłączyć przewód zasilający do gniazdka 230 v/50Hz.
4. Przed włączeniem urządzenia, zanurzyć końcówki robocze w produktach. Po włączeniu poruszać miotełkami /
hakami ruchami kolistymi po misce.
-9-
slehac_TSK_941_B-4102.indd, Spread 5 of 6 - Pages (8, 5) 12/21/05 06:44 AM
•
•
•
konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany
prodávajícího.
Je používán v souladu se zákony,technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy
výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.
Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu
v domácnosti.
Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty
3 mmol/l)
Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o. považováno zejména:
• Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým
používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).
• Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
• Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy,
poškrábání ploch.
• Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.
• Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, střihacích a řezacích nožů.
• Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin,
akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice
zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 6 měsíců).
• Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako
jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu
apod.
•
•
•
káblov, konektoru, spánača, krytu či inej časti, včetne poškodenia
v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku
zo strany predávajúceho.
Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na
vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám
a charakteru výrobku.
Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke
v domácnosti.
Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty
3 mmol/l).
Za rozpor s kúpnou zmluvou (§616 odst. 3 Občianského zákoníka)
nieje firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o. považované:
• Opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým
používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie baterie,
zníženie kapacity akumulátoru, otupenie nožov, frézok a strúhadiel).
• Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
• Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného
materiálu v okolí výhrevných plôch, prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškriabanie plôch.
• Zmeny fukcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.
• Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézok,
planžet, strihacích a rezacích nožov.
• Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodin,
akumulátory 500 nabíjacích cyklov respektíve 6 mesiacov, hlavice
zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).
• Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek
vzduchu apod.
Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků
odstranit, bude firma Isolit-BRAVO, spol s r.o. řešit reklamační nárok
spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku. Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady vzniká
spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady
neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-BRAVO, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou
způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci
výrobku. Reklamace výrobků BRAVO vyžaduje ve většině případů
odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od
smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochraného obalu.
Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem.
V případě že spotřebitel nepřevezme opravený výrobek, nebo výrobek
u něhož nebyla uznána reklamace, ze servisu zpět do třiceti dnů od
data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo
účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku,
případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek
stanovených v § 656 občanského zákoníku a z prodeje si uhradit své
náklady na opravu a skladování.
Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rychlo a bez následkov
odstraniť, bude firma Isolit-Bravo, spol s r.o. riešiť reklamačný nárok
spotrbiteľa jej odstranením (opravou) alebo výmenou časti výrobku,
lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý
výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6,
o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento
tovar). Rozpor s kúpnou zmluvou spôsobený inou informáciou, než
informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné
uznať za oprávnený dôvod k reklamácii výrobku. Reklamácia výrobku
BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely,
ktoré mu boli vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetne dodaného príslušenstva, návodu,
zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od datumu prevzatia
výrobku spotrebiteľom.
V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácie, zo servisu späť do trisiatich dní od
dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis
právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja
si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.
Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2005
Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2005
-8-
vnitřního ústrojí šlehače. Tento jev není předmětem
reklamace přístroje.
nutiu do vnútra šľahača. Tento jav nieje predmetom
reklamacie prístroja.
Jak používat ponorný mixer (jen model TSK 941 GST
a H)
1. Pozice regulátoru rychlosti nastavte na 0 a ujistěte
se, že šlehač není zapojen do sítě.
2. Posuňte kryt spojky mix. nástavce tahem vzhůru.
3. Našroubujte mixovací nástavec.
4. Zapněte přístroj do zásuvky na 230V/50Hz.
5. Vložte nástavec do vysoké a částečně naplněné
mísy.
6. Aktivujte turbo stisknutím tlačítka TURBO. Pohybujte nástavcem jemně dokola.
7. Ponorný mixér není určen pro použití v přímém
kontaktu s vroucími pokrmy. Mohl by se poškodit (mixování vařené zeleniny, dětské stravy, apod.).
Ako používať ponorný mixér (len model TSK 941 GST
a H)
1. Regulátor rýchlosti nastavte do polohy 0 a uistite
sa, že šľahač nie je zapojený do siete.
2. Posuňte kryt spojky mix. nástavca ťahom hore.
3. Naskrutkujte nástavec na mixovanie.
4. Zapnite prístroj do zásuvky na 230 V/50Hz.
5. Vložte nástavec do vysokej a čiastočne naplnenej
misy.
6. Aktivujte turbo stlačením tlačítka TURBO. Pohybujte
nástavcom jemne dokola.
7. Ponorný mixér sa nesmie používať v priamom
kontakte s horúcimi pokrmami. Mohol by sa poškodiť
(mixovanie varenej zeleniny, detskej stravy, apod.).
Jak používat stojan (pouze pokud jste zakoupili
sadu se stojanem – pouze typ TSK 941 GST)
1. Posuňte kryt spojky mix. nástavce tahem vzhůru.
2. Potom umístěte ruční šlehač na horní část stojanu
šlehače a tiskněte zpět, dokud dolní část šlehače není
zaklapnuta na kolíku horní části stojanu.
3. Nasuňte háky / metly.
4. Stiskněte knoflík pro uvolnění horní části stojanu
a zdvihněte šlehač.
5. Umístěte mísu naplněnou určenými potravinami na
desku, stiskněte knoflík pro uvolnění horní části stojanu a ponořte šlehač.
6. Připojte šňůru do zásuvky 230 V/50 Hz.
7. Ruční šlehač může být používán při různých rychlostech nastavených regulátorem rychlosti.
8. Jakmile jste skončili, stiskněte opět knoflík pro uvolnění horní části stojanu a zdvihněte šlehač. Nyní může být
mísa vyjmutá.
9. K odejmutí šlehače z horní části stojanu táhněte
šlehač nahoru a potom dopředu.
Ako používať stojan (len ak ste si zakúpili sadu so
stojanom – len typ TSK 941 GST)
1. Posuňte kryt spojky nástavca na mixovanie ťahom hore.
2. Potom umiestnite ručný šľahač na hornú časť stojanu šľahača a tlačte späť, pokým dolná časť šľahača
nezaklapne na kolík dolnej časti stojana.
3. Nasuňte háky / metličky.
4. Stlačte gombík na uvoľnenie hornej časti stojana
a zdvihnite šľahač.
5. Umiestnite misu naplnenú určenými potravinami
na dosku, stlačte gombík na uvoľnenie hornej časti
stojana a ponorte šľahač.
6. Dajte do zásuvky 230V/50Hz.
7. Ručný šľahač môžete používať pri rôznych rýchlostiach, ktoré nastavíte regulátorom rýchlosti.
8. Keď ste skončili, stlačte znovu gombík na uvoľnenie
hornej časti stojana a zdvihnite šľahač. Teraz môžete
misu vybrať.
9. Aby ste vybrali šľahač z hornej časti stojana, ťahajte
šľahač hore a potom dopredu.
Upozornění
Mísa se stojanem není určena na zpracování malého
množství hmoty. Metly musí být ve hmotě ponořeny
min. 1 cm. Pokud nejsou, je nutno šlehač vyjmout
ze stojanu a při šlehání držet šlehač v ruce, případně
mísu naklonit.
Upozornenie
Misa so stojanom nie je určená na spracovanie malého množstva hmoty. Metly (nadstavce) musia byť
v hmote ponorené min. 1 cm. Ak nie su, je nutné
šľahač vytiahnuť zo stojanu a pri šľahaní držať šľahač
v ruce, prípadne misu nakloniť.
Čištění
Vytáhněte vidlici ze zásuvky. Přístroj utřete měkkým
vlhkým hadříkem. Nikdy nemyjte přístroj pod vodou.
Ponorný nástavec můžete mýt pod tekoucí vodou,
neponořujte ho však pod hladinu a nevkládejte do
myček nádobí.
Čistenie
Vytiahnite vidlicu zo zásuvky. Prístroj utrite mokrou
handričkou. Nikdy neumývajte prístroj pod vodou.
Ponorný nástavec môžete umývať pod tekúcou vodou,
neponárajte ho však pod hladinu a nevkladajte do
myčiek riadu.
-5-
slehac_TSK_941_B-4102.indd, Spread 6 of 6 - Pages (6, 7) 12/21/05 06:44 AM
Šlehací metly můžete mýt běžným způsobem včetně
myček nádobí.
Metličky na šľahanie môžete umývať bežným spôsobom (aj v umývačke riadu).
Likvidace přístroje
Vážený spotřebiteli. Pokud výrobek jednoho dne
doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat, aby
nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší
zákon 185/2001 v platném znění. Při likvidaci výrobku
budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty,
papír atd) odděleny a znovu použity pro průmyslové
účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly
případné škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci
hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace. Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele, je
odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:
– v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
– v ostatních místech „zpětného odběru“ blíže definovaných obcí nebo výrobcem.
Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!
Likvidácia prístroja
Vážený spotrebiteľ. Pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon
223/2001 v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú
recyklovateľné materiály (kovy. sklo, plasty, papier atď)
oddelené a znova použité pre priemyselné účely. Taktiež je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné
škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí
výrobca prístroja a prevádza ju poverená organizácia.
Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je
odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:
– v predajni, kde si kupujete nový výrobok/kus za kus/
– v ostatných „miestach zpetného odberu“ bližšie definovaných obcí alebo výrobcom
Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodený do komunálneho odpadu (popolnice) alebo do voľnej prírody!
Likvidace obalového materiálu
Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový
nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice). Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře
nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného
odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony
a kontejnery. Odpad třiďte takto:
Krabice a papírové proložky – tříděný sběr papíru
Plastový sáček – tříděný sběr plastu (PE)
Polystyren – odevzdejte do sběrného dvora.
Likvidácia obalového materiálu
Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký
nesmie byť odložený do komunálneho odpadu (popolnice). Obalový materiál odovzdajte v zbernom dvore
alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné
zvony a kontajnery. Odpad trieďte takto:
Krabice a papierové preložky – triedený zber papiera
Plastový sáčok – triedený zber plastu (PE)
Polystyren – odovzdajte do zberného dvora.
Technické údaje
příkon
210 W
napětí
230 V~50 Hz
akustický výkon LWA:
TSK 941, TSK 941 H, TSK 941 GST
B-4102
Technické údaje
prikon
210 W
napätí
230 V~50 Hz
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohoto spotrebiča
rady TSK je 76 dB (A), u typu B-4102 80 dB (A), čo
predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom
na referenčný akustický výkon 1 pW.
76 dB (A)
80 dB (A)
Servisní zajištění
Isolit-Bravo spol. s r.o., 561 64 Jablonné nad Orlicí, tel.:
465 616 278, e-mail: [email protected]
Opravu zajišťuje též síť smluvních servisů výrobce. Nejbližší servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel. číslo
nebo ho najdete v seznamu zveřejněném a aktualizovaném na internetové stránce www.bravospotrebice.cz.
-6-
Servisné zaistenie
Opravy zaisťuje sieť zmluvných servisov výrobcu.
Najbližší servis zistíte v zozname servisov zverejnenom na aktualizovanej internetovej stránke
www.bravospotrebice.sk, prípadne u dovozca Isolit-Bravo Slovakia, spol. s r.o., 010 01 Žilina, e-mail:
[email protected], tel: 00421 415 006 682,
fax: 00421 415 006 683, GSM: 00421 910 904 984.
Obecné podmínky záruky f. Isolit-Bravo, spol s r.o.:
Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje
požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším nárokům,
nemůže být důvodem k reklamaci.
Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným
způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamace
uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky
specializovaných výrobců.
Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly
k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení
škody na výrobku.Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako
oprávněný důvod reklamace.
Záruční doba na tento výrobek je 24 měsíců od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého
byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit
také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po
dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem
uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu
dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku a datem prodeje. Prosté kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak
poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou
považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku
u prodávajícího.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené
jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku).
Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než
obvyklým používáním výrobku. Za obvyklé používání v tomto smyslu
firma Isolit-BRAVO, spol s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:
• Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán
v přiloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce
vydaný firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o. je pro spotřebitele závazný.
• Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán
šetrně, pozorně a nepřetěžován.
• Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je
chráněn pouzdrem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je
určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
• Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
• Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu
a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny,
vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech
či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně
blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např.
použitých napájecích článků apod.
• Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně
použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
• Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti
zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné
zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
• Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající
rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-BRAVO, spol
s r.o. nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady
výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných
výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného
a znečistěného příslušenství a náplní.
• Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl
sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky,
poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem,
teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu,
Obecné podmienky záruky
Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké činnosti a funkcie od prístroja
požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vašim neskorším nárokom,
nemôže byť dôvod k reklamácii.
Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným
spôsobom alebo pužívaním v rozpore s návodom nebude reklamácia
uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky
špecializovaných výrobcov.
Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal
k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným
škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako
oprávnený dôvod reklamácie. Záručná doba na tento výrobok je 24
mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za vady
je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.
Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených
k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie,
a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení
výrobku (bloček) s typovým označním výrobku a dátumu predaja.
Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené,
doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy
alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady
preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci (výrobku) spôsobené
jej obvyklým používaním (§619,odst. 2 Občianského zákoníka).
Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o.
považuje hlavne, pokiaľ výrobok:
• Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný
v priloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku
vydaný firmou Isolit-Bravo, spol s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
• Je používaný a správne udržovaný podľa tohto návodu, používaný
šetrne, pozorne a nepreťažovaný.
• Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je
chránený púzdrom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je
určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
• Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
• Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému polu vniknutiu
tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, preťaženiu alebo
skratu na vstupoch či výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájaciemu alebo
vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu
chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
• Nebol udržovaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo
nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický
a mechanický vplyv)
• Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšírenie funkcii výrobku
oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky
v inej zemi, než pre ktorú bol nevrhnutý, vyrobený a schválený.
• Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce
rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol.
s r.o. nenesie odpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady
výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní
iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.
• Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemal
odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky,
poškodené blomby a skrutky alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z baterie), zlomením alebo pretrhnutím
-7-

Podobné dokumenty

Tyčový mixer BRAVO · Tyčový mixér BRAVO Mikser BRAVO

Tyčový mixer BRAVO · Tyčový mixér BRAVO Mikser BRAVO • Prístroj používajte len k účelom, ku ktorým je určený. • Prístroj vždy pred zasunutím a vytiahnutím vidlice zo

Více

Sendvičovač BRAVO Sendvičovač BRAVO Opiekacz

Sendvičovač BRAVO Sendvičovač BRAVO Opiekacz (autorizovaných servisov) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu a dátumom predaja. Kópie ...

Více