Čtyřletý `hawza` studijní program - Al

Komentáře

Transkript

Čtyřletý `hawza` studijní program - Al
Směrem k výtečnosti v islámské učenosti
Čtyřletý ‘hawza’ studijní program
Al-Mahdi institut a jeho filozofie…
Al-Mahdi institut byl založen v roce 1993 s cílem zřídit vzdělávací centrum
v Evropě, které by poskytlo studentům pokročilou výuku islámských studií a
arabštiny, přizpůsobenou speciálně pro potřeby těch, kteří žijí v
multikulturním a pluralistickém prostředí.
Hlavní učební osnova je intenzivní a modifikovaná forma tradičního studia v
islámských vzdělávacích centrech v Nadžafu a Qumu. Studentům nabízí
důkladnou průpravu ve čtení, analyzování a kontextualizování klasických
textů, také však klade důraz na užití moderních teorií ve studiu náboženství,
teologie a jazyka. Narozdíl od jiných islámských center je studium
výhradněv angličtině a arabštině.
Důraz na vědeckou a akademickou přesnost je kombinován s nedogmatickou
filozofií učení, která pro studium v institutu nepředpokládá žádný určitý
náboženský či filozofický závazek. Místo toho institut trvá na postoji
hlubokého respektu k náboženství a kulturním postojím všech lidí a snaží se
jej kultivovat.
Pomocí kombinace klasického a současného stylu vzdělání spolu se svou
otevřenou filozofií studia je cílem Al-Mahdi institutu pokračovat ve svém
trendu vyškolování učenců, kteří mohou pracovat v rámci západní
akademické tradici jako aktivní účastníci, podílet se na intelektuálním
rozvoji ší’itského myšlenkového proudu a současně přispívat k vyobrazení
lidské tváře islámu a islámského učení v širší společnosti.
Co se učí a jak?
Čtyřletý univerzitní program poskytuje studentům modifikovaný a intenzivní
kurz arabštiny a islámského studia, založený na tradičním učivu
vzdělávacích seminářů v Nadžafu a Qumu. Naše kurzy jsou doručovány
učenci, kteří jsou velice zběhlí v tradičních a moderních metodách výuky, a
institut je hrdý na svůj model učení v malých skupinách. Instruktoři
předčítají, vysvětlují a anylyzují tradiční texty pokrývající plnou šíři
islámských vzdělávacích disciplín a tím povzbuzují studenty, aby ocenili jak
historickou tak současnou relevanci předkládaných myšlenek. Tento způsob
výuky je doplněn čerpáním z příslušných teorií a metod, které se používají v
sociálních a humanitních vědách, a takto překlenuje mezeru mezi tradičním
vzděláváním a současnou akademií. Studenti jsou aktivně povzbuzováni k
rozvíjení svých znalostí a porozumění předmětů interaktivním způsobem,
aby si vybudovali kritické schopnosti a nezávislé uvažování, které jsou nutné
pro nejvyšší úroveň klasického a moderního islámského studia.
Struktura ahodnocení
První rok programu se zaměřuje především na úvodní moduly, které
pokrývají šíři základních vědeckých disciplín islámu včetně qur’ánských
studií, studií hadíthu, fiqhu, usúl al-fiqh, mantiqu, ‘ilm al-kalám, falsafya
‘irfánuplus intenzivní studium arabského jazyka a gramatiky. V prvním ze
dvou semestrů převažuje výuka arabštiny, která umožňuje studentům, aby se
mohli začít zabývat přímo arabskými texty ve studiu ostatních disciplín na
začátku druhého semestru. Tyto moduly poskytnou studentům hluboký
náhled do historického kontextu, hlavních témat, klasických diskuzí a
klíčových myslitelů v každé disciplíně. Toto vybuduje silné základy, na
kterých pak studenti mohou úspěšně stavět v druhém, třetím a čtvrtém roce.
Každý z následujících roků studijního programu vychází z této platformy a
přináší studentům hloubku a šíři vědomostí odpovídajících každé následující
fázi jejich studií.
Spolu se studiem základních modulů je třeba, aby se studenti účastnili
pravidelných doplňkových seminářů a kurzů, vyučovaných věhlasnými
akademiky a‘ulamá. Semináře a kurzy si kladou za cíl zajistit, aby
studentům nebyla pouze poskytována silná teoretická znalost islámských
studií, ale také aby jim byla dána možnost styku s učenci, kteří jsou aktivní v
akademické obci a angažují se v širší komunitě, a tímto způsobem si studenti
mohou uvědomit praktický a aplikovaný význam svých studií.
Ohodnocování je důležitý indikátor studentova pokroku a tvoří nedílnou
součást vzdělávací kultury v Al-Mahdi institutu. Práce ve formě esejí a
prezentací jsou dávány studentům během každého roku ve formátu, který je
sestaven tak, aby pomohl studentům rozvinout jejich písemné i prezentační
dovednosti. Každý semester je ukončen zkouškovým obdobím, kde musí být
písemně i ústně demonstrovány znalosti a schopnosti získané během kurzu.
Náhled do učební osnovy…
Arabština
Intenzívní školení v arabštnině se zaměřuje na rozvoj pokročilých
filologických dovedností, které jsou nutné pro samostatnost v porozumění,
analýze a kritickém náhledu na arabštinu v Qur’ánu a v muslimských
textech. Kurz je tudíž sestaven z modulů jednajících s jazykem (lugha),
gramatikou (sarf wa nahw), arabskou rétorikou (balagha) a qur’ánským
tvaroslovím (i’ráb al Qur’án). Pro studium arabštiny se nepředpokládá
žádná předchozí znalost jazyka. V prvním roce studenti začínají úvodními
texty, které jsou vypracovány pro studenty, jejichž mateřský jazyk není
arabština. Do třetího roku studia jsou studenti schopni zabývat se
pokročilými klasickými texty, které se tradičně používají pro studium
arabštiny, jako je napřiklad Šarh ibn Aqíla.
Fiqh
Fiqhje definován jako detailní znalost zákonů šarí’i s jejich specifickými
důkazy a odůvodněními. Během čtyř let kurzu studenti dostanou komplexní
a progresivně detailní studii těchto zákonů a diskuzí, které obklopují jejich
odůvodnění. Po úvodním modulu o historickém rozvoji fiqhuse studenti
přesunou ke studii al-Fiqh al-istidlálí od Báqira Irwáního. V něm se zaměří
na zdůvodnění celé šíře zákonů fiqhu od wudhú (očisty) až k podmínkám
určujícím platnost finančních transakcí. Ve čtvrtém roce studenti postoupí k
četbě vybraných témat z pokročilejších textů, jako jsou Šarh al-lumá’aa alMaqásib.
Usúl al fiqh
Usúlal-Fiqh je disciplína, jež se zabývá obecnými principy, které jsou
zahrnuty v odvozování zákonů fiqhu. Hloubková studie usúl al-fiqh byla
vždy hlavní součástí vzdělávání učenců v celé historii ší’itské učenosti. V
souladu s touto tradicí je studentům poskytnuta komplexní průprava ve všech
teoretických diskuzích usúl al-fiqh založených na tradiční osnově doplněné
patřičnými diskuzemi z filozofie jazyka, hermeneutiky, morální filozofie a
epistemologie. Úvodní kurzy jsou založeny na Mabadi al-usúl od Abd alHádí al-Fadlího a Halaqát al-úlá od Báqira al-Sadra. Poté následuje úplné
čtení textu Usúl al-fiqh od Muhammada Ridy Muzaffara.
Studie hadíthu
Hadíth je definován jako záznam, který přenáší výroky, činy a tichý souhlas
Proroka a imámů Ahlul bajt. Kromě analýzy a kontextualizace obsahu
hadíthů, studie hadíthu na al-Mahdi institutu vyžaduje dodatečné detailní
studium obou klasických disciplín, které jsou obsaženy v kategorizaci a
ověřování pravosti hadíthů, tzn. ‘ilm al-dirája a ‘ilm al-ridžál. Toto teoretické
studium je doplněno praktickým tréninkem v aplikaci rigorózních tradičních
metod ověřování hadíthu, který má zajistit, aby studenti získali schopnosti
potřebné pro samostatnou práci v tomto procesu. Díky tomuto tréninku a s
odkazy na širší studium se studenti mohou utkat s kritikou namířenou proti
tomuto systému a také získat důkladnou zkušenost v pedantické povaze
tradičního přístupu.
Historie
Přestože tento předmět není hlavní součástí tradiční osnovy ší’itské hawzy,
kurz na al-Mahdi institutu klade velký důraz na studium historie. Hlavní
témata a období pokrytá ve studiu jsou předislámská Arábie,život Proroka,
poprorocké období a historie a rozvoj ší’itského islámu a jeho rozkoly.
Kromě specifických znalosti, které tento předmět přináší, jsou studenti
vybaveni bibliografickýmia analytickými nástroji potřebnými pro studium
mnoha primárních materiálů v arabštině a sekundárních expertíz v angličtině.
‘Irfán (Mysticizmus)
Tento kurz zkoumá původ, historii a rozvoj mysticizmu v islámu. Studenti
budou vyučováni hlavní motivy jeho rozdělení (teoretické a praktické) v
mystické literatuře s kritickou četbou klíčových textů. Hlavní témata v
teoretickém mysticizmu se vyučují z věhlasných děl Džaláluddína alRúmího a ibn Arabího a praktický ifán z díla Abú Nasra bin ‘Alí al-Sirádže
al-Túsího al-Luma’a fí tárích al-tasawwuf al-islámí.
‘Ilm al-kalám (teologie)
Poúvodním modulu mapujícím různé myšlenkové proudy a historický rozvoj
muslimské teologie se studenti zaměří na podrobnou četbu klasického
ší’itského textu od Allámy Hillího al-Báb al-hádí ‘ašar. Hlavní témata
muslimské teologické doktríny včetně argumentu pro existenci Boha,
diskuze o predestinaci a svobodné vůli, teodicea, proroctví, imámologie a
eschatologie jsou dále kriticky zkoumány s odkazy jak na současnou práci
Illáhíjat od Džaffara Subháního tak na klasické dílo Allámy Hillího a
Násiruddína Túsího Kašf al-murád fí tadžríd al-ittiqád.
Falsafa(filozofie)
Tento kurz uvádí studenty do historických počátků muslimské filozofie
včetně hlavních filozofů a jejich děl. Kriticky zkoumá filozofické myšlenky
peripatetického, osvícenského a transcendentálního směru islámské filozofie.
Po prvním roce studenti dostanou vyčerpávající náhled do transcendentální
filozofie Mully Sadry prostřednictvím podrobné četby al-Tabatabá’ího
Bidájat al-Hikma.
Qur’ánská studia
Institut má program pro qur’ánská studia, který je složen ze dvou klíčových
součástí. První obsahuje studium ‘ulúm al-Qur’án, klasickou teoretickou
disciplínu, která se zabývá otázkami jako jsou autenticita Qur’ánu a jeho
sepsání, povaha a způsob zjevení a struktura a témata v Qur’ánu. Kurz je
založen na četbě Talchís wa al-Tamhíd od Hádího Ma’rify kombinovaný s
obsáhlými odkazy na díla nejznámějších orientalistů a současných učenců
qur’ánských studií. Druhá součást kurzu uvede studenty do ‘ilm al-tafsír, ve
kterém budou zkoumat teoretické principy a rozličné metody ve výkladu a
interpretaci Qur’ánu. Po této průpravě studenti začnou studovat samotný ‘ilm
al-tafsír. Toto studium zahrnuje nejen tradiční atomistický a tématický přístup
k tafsíru, ale také umožní kriticky se zabývat aplikací vznikajících
hermeneutických přístupů ke Qur’ánu ve stádiu, kde se od studentů očekává
použití jejich získaných schopností ze studií arabštiny, hadíthu, usúl al-fiqh,
teologie, mysticizmu a filozofie, aby si obohatili své chápání, co je podle
muslimské víry slovo Boží.
Mantiq(logika)
Logika je definována jako studium pravidel a principů ovládajících rozumné
myšlení. Tato klasická disciplína je vyučována na ší’itských seminářích jako
epistemologický rámec pro muslimské intelektuální disciplíny. Kurz na alMahdi institutu poskytuje studentům hloubkový náhled do této vědy, která se
kriticky zabývá všemi hlavními tématy této disciplíny včetně ‘konceptů’,
‘souhlasů’, a ‘pěti umění’ založených na četbě z al-Mantiqu od Muhammada
Ridy Muzaffara.
Další
kurzy:
Kromě výše uvedených hlavních předmětů al-Mahdi institut nabízí řadu
modulů, které se neučí na tradičních muslimských seminářích. Tyto moduly
zahrnují: Otázky v současné filozofii a etice, Politická ekonomika a
mezinárodní ekonomika v islámském světě, Morální ekonomika a fenomén
islámského bankovnictví a finančnictví, Ženy a genderová studia,
Komparativní náboženství, Islám a pluralizmus, a Metodologické otázky ve
studiu náboženství a islámu
“Al-Mahdi institut je místo pro seriózní snahu poznat
nejzákladnější a nejdůležitější klasické islámské, konkrétně
ší’itské, texty prostřednictvím důkladného a kritického
studia- a zároveň mít na paměti naše současné zájmy a
otázky.”
drAkramí
Poznejte některé ze členů
naší fakulty…
Fakulta na al-Mahdi institutu představuje kolektiv učenců, kteří jsou
vyškolení na nejvyšší úrověň co se týče tradiční muslimské učenosti i
akademické znamenitosti. Skládá se z jedinců s uznávaným záznamen
úspěchů v kreativní učenosti, kteří jsou známí pro svou oddanost obohacení
dnešní společnosti. Přestože je fakulta především vzdělávací institut, tato
fakulta a její širší zaměstnanci se takéhluboce zabývají průzkumem,
publikací a ‘outreach’ programem, což slouží jak vědecké společnosti, tak
širší komunitě.
Arif
Abdul Hussain
Šajch Arifstudoval na Madrase Seyeda Al-Khoeiho
v Londýně a absolvoval s vyznamenáním v roce
1988. Poté vycestoval do Qumu, aby pokračoval se
svým studiem a získal školení na Hawza Ilmíjjah v
letech 1989-1993. V té době získal soukromé
školení a provedl výzkumná studia s některými
čelními učenci Qumu zatímco soubězně vyučoval
gramatiku, logiku ausúl al fiqh. Po návratu z Íránu
Šajch pokračoval svůj dars al-Cháridž pod
Ájatolláhem Hussainem Amíním. Od roku 1993 je
ředitelem a vyšším lektorem na al-Mahdi institutu.
Šajch Arif je také plodným a inspirujícím lektorem, který měl nesčetné
náboženské přednášky po celém světě. Kromě toho, že je náboženským
poradcem v místní komunitě, rovněž slouží jako imám pátečních modliteb v
Birminghamu.
Učení a průzkum šajcha Arifa zahrnují muslimskou filozofii, teosofii,
mysticizmus, logiku, usúl al-fiqh, fiqh a tafsír. Publikoval velkou řadu
odborných děl včetně překladů a původních článků.
Seyed Amír Akramí
Seyed Amír Akramí je držitelem BA (bakalář
umění) v islámských studiích a MA (mistr
svobodných umění) v náboženství a mysticizmu z
teheránské university a drží doktorát z filozofie
náboženství z univerzity McGill v Kanadě. Seyed
Amír byl lektorem na fakultě islámské teologie
teheránské university (University of Tehran) a také
hostujícím vědeckým pracovníkem pro výzkum na
Univerzitě birminghamského centra pro islámská
studia a křesťansko-muslimské vztahy (University
of Birmingham’s Centre for Islamic Studies and
Christian-Muslim Relations).
SeyedAkramí také sloužil jako tajemník pro
mezináboženský dialog v Organizaci pro islámskou
kulturu a styky (Organisation for Islamic Culture
and Communications) v Teheránu. Je členem elitní
skupiny muslimských učenců a křesťanských
teologů a účastní se pravidelných konferencí pod
záštitou iniciativy ‘Building bridges’ arcibiskupa z
Cantenbury.
Učení a výzkum Seyeda Akramího zahrnují islámská studia (qur’ánská
studia, islámský mysticizmus, filozofie a teologie), mezináboženský dialog,
náboženský pluralizmus a náboženskou filozofii. Jeho díla jsou často
publikována v řadě akademických žurnálů a knih v angličtině a perštině.
Ali
Fanaei
DrFanaeidokončil sedmnáct let odborných studií.
Absolvoval slavnou školu ‘Fajzíjeh’ Hawzy ilmíjji v Qumu,
poté studoval sedm let dars al-cháridž pod vedením učitelů
jako Grand Ájatolláh Tabrízí, Grand Ájatolláh Haeirí, Grand
Ájatolláh Vahíd, Grand Ájatolláh Montazerí a Ájatolláh
Ahmad Mianedží. V té době získal MA (titul mistra
svobodných umění) v islámské teologii na univerzitě v
Qumu, kde se obzvláště zajímal o moderní teologii a filozofii
náboženství.
Pak se přestěhoval do Velké Británie, aby provedl výzkum v Oddělení
filozofie na univerzitě v Sheffieldu. Byl oceněn Mphil (mistrem filozofie) za
svou studii na morální skepticizmus a morální realizmus a získal doktorát za
svou práci o epistemickém ospravedlnění morálních přesvědčení.
Učení a badatelské zájmy Dr. Fanaeiho jsou filozofiefiqhu, hermeneutika,
usúl al-fiqh, tafsír, morální filozofie a epistemologie. Dr. Fanaei má širokou
škálu moderních publikací v agličtině a perštině, které zahrnují četné odborné
články a monografie.
SeyedMohammadGharíS. Fátemí
Seyed Fátemístrávil třináct let studiem do nejvyšší
úrovně tradičních vzdělávacích seminářů v Qumu. V
té době studoval řadu arabských disciplín (všetně
gramatiky a literatury), formální logiku, qur‘ánská
studia a tafsír, teologii, islámskou filozofii a takéusúl
al-fiqh a fiqh pod přímým vedením některých z
předních učenců. Během získávání svého tradičního
vzdělání, Seyed Fátemí také studoval veřejné právo
na univerzitě v Teheránu a byl oceněn tituly LLB a
LLM. (bakalář práv a mistr práv). V roce 1999 získal
doktorát na právnické fakultě university v
Manchesteru, kde studoval komparativní lidská
práva.
Učení a badatelské zájmy Seyeda Fátemího jsou filozofické základy lidských
práv, mezinárodní a komparativní lidská práva, islám a lidská práva, usúl alfiqh a hermeneutika, historie a rozvoj fiqhu a muslimská teologie. Jeho
obsáhlé publikace obsahují řadu monografií a článků v předních
mezinárodních akademických časopisech.
Muhammed Khalid
Dr.Khalidzískal MA (mistr svobodných umění) na
Birminghamské
univerzitě
(University
of
Birmingham) a doktorát na univerzitě v Aberdeenu
(University of Aberdeen) ve Skotsku. Předtím získat
titul MA v islámských studiích na univerzitě
Markez-e-Ulúm Islámíjjah v Pákistánu a titul BA
(bakalář umění) v islámských studiích z Idára Išátul
Ulúm v Pákistánu. Více než dvacet let sloužil jako
pastor a hostující lektor na místních školách. Dr.
Khalid také zastává pozici vrchního poradce pro
islámské otázky a má značné zkušenosti
v záležitostech širší komunity.
Dr. Khalid napsal články pro přední noviny v urdštině ‚Daily Jang London‘
na současná témata jako jsou vzdělání, problémy muslimské mládeže a islám
a extrémizmus. Dále píše články a sloupky v angličtině pro časopis ‚Azan’a
‚Naveed-e-Sahar‘ na témata muslimská mládež a vzdělání, mládež a
zločinnost, islám a terorizmus a další témata týkající se komunity.
Výzkum a výukové zájmy Dr. Khalida zahrnují historii, studii hadíthu, ulúm
al-Qur’án a ulúm al-hadíth.
Ian Williams
Vzdělání získal na univerzitách v Londýně (London
University), King’s College, v Nottinghamu a Derby
a vyučoval náboženská a islámská studia na
univerzitách v Chesteru, Derby a Birmingham City
University. Ve své dizertační práci se zaměřil na
současné chápání osobnosti Alího ibn Abí Tálib v
sunnitských a ší’itských tradicích ve Velké Británii.
V současné době pracuje na svém druhém
doktorském projektu, který se zaměřuje na moderní
turecké nábožensko-společenské hnutí.
Učení a badatelské zájmy DrWilliamse zahrnují historické a současné vyjádření
súfizmu, metodologie průzkumu ve studiu nábožensko-společenských hnutí,
současný turecký islám a jeho význam pro evropskou islámskou identitu a
křesťansko-muslimský mezináboženský dialog. Dr. Williams má uznávaný
seznam publikací a dále publikuje své práce v široké škále akademických
časopisů.
Mohammed Šukrí
Šajch Mohammed zahájil své vyšší náboženské
vzdělání na hawze v Nadžafu v roce 1993. Během
následujících šesti let studoval pod přímým
dohledem vynikajících učenců jako Ájatolláh Šahíd
Muhammad Sádiq al-Sadr a Ájatolláh Kalantár. Jeho
dalšími učiteli byli také Šajch Muhammad al-Jaqúbí,
Sejjed Mohammad al-Sístání a Sejjed Ahmed alSáfí. V roce 2000 vycestoval na hawzu Sejjedy
Zajnab v Damašku, kde strávil následující dva roky
studiem na institucích, které jsou ve spojení
s Ájatolláhem Džawádem Tabrízím a Ájatolláhem
Muhammadem Husseinem Fadl-Alláhem. V té době
také vyučoval na al-Sadr institutu. Od roku 2003 učí
řadu tradičních islámských disciplín na al-Mahdi
institutu.
Šejch Mohammed měl také přednášky po Evropě a je pravidelným účastníkem
a debatérem na četných arabských satelitních televizních kanálech a přispíval
na mezinárodních konferencích týkajících se role náboženství v Iráku.
Badatelské a vzdělávací zájmy Šajcha Muhammada jsou logika, fiqh,
srovnávací fiqh, usúl al-fiqh a filozofie s důrazem na arabskou gramatiku,
jazyk a rétoriku.
SeyedAlirazaNaqvi
SeyedAlirazaNaqvivystudoval islámská studia a
arabštinu na madrase Sejjeda al-Chuího v Londýně.
Poté se rozhodl rozšířit si islámské vzdělání na
hawze Ilmíjje v Qumu pod dohledem Grand
Ájatolláha Maddadího. Je take držitelem MA (mistr
svobodných umění) v islámských studiích na
univerzitě v Pandžábu (Punjab University).
Seyed Alirazamá dlouhou historii služby prostým
muslimských
komunitám
jako
ředitel
Muhammadi madrasy v Birminghamu a
předtím jako ředitel al-Mahdi institutu. Má
takévedoucí roli v Islámské vzdělávací komoře (Islamic Education
Board - IEB) Světové federace KSIM (Khoja Shia Ithna-asheri
Muslim World Federation). Seyed Aliraza je světově známý jako
prvotřídní lektor a přednašeč poezie věnované Ahlulbajt a.s.
Badatelské a vzdělávací zájmy Seyeda Alirazy jsou arabský jazyk a
gramatika, současné záležitosti v islámském zákoně, duchovno,
islámské vzdělání a tablígh.
“Největší užitek ze studií islámu v pokročilém stadiu je
potenciál pro osobní rozvoj(duchovní a intelektuální). Je také
branou k objevení a pochopení záležitostí týkající se světa,
společnosti a práv a inšá Alláh pomůže studentovi, aby se sám
stal vůdcem ke správné stezce…”
Š ajc h M ohamme d Š ukr í
Život na al-Mahdi institutu...
Když studenti zahájí studium čtyřletého hawza programu, stanou se součástí
širších aktivit al-Mahdi institutu a získají plný přístup k jeho službám a
zdrojům. Al-Mahdi institut hostí pulzující komunitu badatelů a učenců, kteří
se kromě své akademické činnosti zabývají různými dalšími aktivitami, jako
je styk s komunitou (community outreach) a mezináboženská činnost.
Knihovna a veřejné prostory institutu umožňují studentům a zaměstnancům
bližší styk na osobní úrovni a představují tak fórum pro sdílení a vyměňování
nápadů a myšlenek a platformu pro budování dlouhodobých vztahů.
Institut v Birminghamu se nachází v blízkosti největšího ší’itského centra ve
Velké Británii mimo Londýn, kde mají studenti možnost zúčastnit se či
dokonce přispět k rozmanitým náboženským a společenským aktivitám.
“Institut mi poskytl příležitost pro intelektuální i duchovní rozvoj.
Jeho jedinečný charakter spočívá v tom, že učitelé pocházejí z
různých kulturních prostředí a dávají tak studentům náhled do
různých perspektiv a povzbuzují je ke kreativnímu myšlení.”
TarekMiernik
Absolvent al-Mahdi institutu
Po ukončení hawza programu…
Po ukončení čtyřletého hawza programu studenti mohou pokračovat ve svých
studiích na al-Mahdi institutu a přejít na studium textů na nejvyšší úrovni
formální výuky. Bývalí studenti si také budují svou kariéru. Absolventi jsou
nejen schopni plnit tradiční roli nábožensky vyškoleného učence (‘álima) v
komunitě, ale mají také schopnosti a trénink potřebný pro plnění rostoucích
požadavků pro oddané a moderní muslimské učence v řadě jiných oborů
včetně akademické komunity, médií, výuky a politiky.
Někteří absolventi institutu…
Ali-rezaB ho d žá ní
Po ukončení profesionálních kvalifikací v
optometrii se Ali-reza zapsal do čtyřletého hawza
programu na al-Mahdi institutu v roce 2004. Po
absolvování programu vyhrál vysoce konkurenční
stipendium v Centru pokročilého studia arabského
světa (Centre of the Advanced Study of the Arab
World), aby pokračoval ve svém bádání další čtyři
roky na univerzitě v Durhamu. Jako součást tohoto
programu podstopil MA v badatelských metodách,
za což byl oceněn vyznamenáním. Ali-reza v
současné době pracuje na dokončení své doktorské
práce, která zkoumá vztah mezi morálkou a
zákonem v ší’itském islámu s konktrétním odkazem
na úlohu rozumu jako zdroje šarí’i.
Kromě svých badatelských závazků také pracuje v pokročilých hawza studiích
na al-Mahdi institutu. Od absolvování programu se Ali-reza zúčastnil
akademických kurzů a konferencí na celém světě a vydal řadu děl. Také učil
moduly islámských studií v různých institutech vyššího vzdělání, včetně
Durhamské univerzity, al-Mahdi institutua IIPS (MTP v Damašku). Mimo
svou práci v akademické komunitě občas přednáší a vede páteční modlitby v
muslimských centrech po Velké Británii.
ImránalíPandžwání
Imránalí nastoupil do institutu po získání titulu LLB
(bakalář práv) na Univerzitě v Sheffieldu (University
of Sheffield). Během studií arabštiny a islámských
studií také ukončil LPC (postgraduální diplom v
právnictví) na právnické fakultě v Birminghamu
(Collage of Law). Po ukončení čtyřletého hawza
programu na al-Mahdi institutu Imránalí získal místo
na Kings College v Londýně, kde se pustil do své
dizertační práce. V současné době je v konečné fázi
svého doktorátu, který se zaměřuje na „roli osobnosti
člověka
v mezinárodních
lidských
právech:
komparativní ší’itská (muslimská) a křesťanská
(západní) perspektiva“.
Imránalí slouží veřejnosti svými přednáškami ší‘itským komunitám ve Velké
Británii a po celém světě. Vyučuje na madrase v Chelmsfordu a je často zván,
aby sdílel svou znalost a expertízu na Ahlul Bayt TV a Press TV. Imránalí
navíc předložil četné akademické články na předních univerzitách a vydal
mnoho děl v různých formátech.
Přihláška kestudiu…
Přihlášky pro čtyřletý hawza program jsou nyní otevřené. První rok
programu je také otevřený studentům, kteří hodlají získat školení v
pokročilých arabských a islámských studiích během ročního volna (gap
year).
Stipendium je k dispozici pro studenty při podání přihlášky. Tato ocenění
jsou také přístupná studentům, kteří hodlají studovat pouze první rok tohoto
programu.
Finanční podpora pro následující roky je založena na zásluhách a závisí na
akademickém pokroku.
Pokud máte jakékoli otázky či potřebujete podrobnější informace, neváhejte
a kontaktujte nás. Žadatelům doporučujeme, aby podali přihlášky brzy.
Své dotazy a žádosti o přihlášku zašlete na:
[email protected]
“Hledání vědomostí je zodpovědností každého muslima, a vskutku
Alláh miluje ty, kteří touží po vzdělání…“
Prorok Muhammad
Al-Mahdi Institute
60 Weoley Park Road
Selly Oak
Birmingham
B29 6RB
Tel: +44 (0)121 446 5047
Fax: +44 (0)121 446 5085
www.almahdi.edu

Podobné dokumenty

Proč ší`a? - Al

Proč ší`a? - Al den Zmrtvýchvstání budou liké přicházet ve skupinách a každá skupina bude mít svého vůdce (imáma). Alláh říká: "Vzpomeň si na dobu, kdy povoláme každý národ i s jeho vůdcem. Potom ten, komu bude dá...

Více