Č17 - Kouty

Komentáře

Transkript

Č17 - Kouty
VZD LÁVACÍ MATERIÁL
Název:
Testové úkoly
Autor:
Ji ina Kostelecká
Sada:
III/2/
Po adové íslo:
17.
Ro ník:
5.
VY_32_INOVACE_ 17
Datum vytvo ení: 3.5.2012
Datum ov ení:
18.5.2012
Vzd lávací oblast (p edm t):
eský jazyk
Základní škola a Mate ská škola Kouty, okres T ebí , p ísp vková organizace
íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1821
Anotace:
Jazyk:
Pracovní listy s úkoly k testování dosažených znalostí a dovedností
v tená ské a gramatické gramotnosti, které žák vypracuje na
po íta i i písemn na papíru a následn provede kontrolu
správnosti svého ešení.
eština
ekávaný výstup: samostatn provádí testování svých znalostí
Klí ová slova:
ídavná jména p ivlast ovací
Druh u ebního materiálu: test
Cílová skupina:
žák
Stupe a typ vzd lávání: základní vzd lávání, první stupe
Speciální vzd lávací pot eby: žádné
Prohlášení:
Prohlašuji, že p i tvorb vzd lávacího materiálu jsem respektovala všeobecn užívané právní
a morální zvyklosti, autorská a jiná práva t etích osob, zejména práva duševního vlastnictví
dle zákona . 121/2000 Sb., autorský zákon. Nesu veškerou právní odpov dnost za obsah a
vod svého díla. Prohlašuji, že jsem výše uvedený vzd lávací materiál ov ila ve výuce a
provedla zápis o tom do t ídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici
ve ejnosti k ú el m volného užití (§ 30 odst. 1 zákona . 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným
el m m že být kýmkoliv zve ej ováno, používáno, upravováno a uchováváno.
Datum:
Podpis autora:
Základní škola a Mate ská škola Kouty, okres T ebí , p ísp vková organizace
íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1821
1. Ozna v tu, ve které je p ídavné jméno p ivlast ovací.
a)
ti poslouchaly se zájmem dlouhou pohádku.
b)
ti poslouchaly se zájmem novou pohádku.
c)
ti poslouchaly se zájmem netradi ní pohádku.
d)
ti poslouchaly se zájmem d de kovu pohádku.
2. Ozna v tu, ve které je p ídavné jméno p ivlast ovací ve 4. pádu.
a) Pozvali jsme na oslavu narozenin i sousedovy d ti.
b) Sousedovy d ti si hrály p ed domem.
c) Kominík v kabát byl celý erný.
d) Neošet il nemocné rostliny.
3. Ozna v tu, ve které je p ídavné jméno p ivlast ovací v 1. pádu.
a) Královy šperky ukradl neznámý zlod j.
b) Dám Jan tetiny nálepky.
c) Kucha ovy va
ky ležely na poslední polici.
d) Do rybá ových sítí se nechytila ani šupinka.
Základní škola a Mate ská škola Kouty, okres T ebí , p ísp vková organizace
íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1821
4. Ozna
ádek, ve kterém není p ídavné jméno p ivlast ovací.
a) šedý, u itelovy, eský, dob í
b) rezavý, p elomený, Františkovy, škaredý
c) prodava ovo, myslivc v, d tský, kobylí
d) po íta ový, hubení, malebná, tajemné
5. Ozna v tu, ve které není p ídavné jméno p ivlast ovací.
a) Domluvíš se v as s kamarádovým bratrem?
b) Díváš se na nekone né seriály?
c) Hnízdo spadlo do sada ova koše.
d) Rytí ovo brn ní váží až n kolik desítek kilogram .
6. Ozna
ádek, který platí pro tu
ozna ené slovo ve v
ti našly Mat jovy rukavice.
a)
ídavné jméno p ivlast ovací
b)
ídavné jméno m kké
c)
ídavné jméno tvrdé i m kké
d)
ídavné jméno tvrdé
Základní škola a Mate ská škola Kouty, okres T ebí , p ísp vková organizace
íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1821
.
7. Ozna
ádek, který platí pro tu
ozna ené slovo ve v
.
Maminka nese Petrovi do školy sva inu.
a)
ídavné jméno m kké
b)
ídavné jméno p ivlast ovací
c) podstatné jméno
d)
8. Ozna
ídavné jméno tvrdé
ádek, který neplatí pro tu
ozna ené slovo ve v
.
Zranil se o rezavou lavi ku.
a) rod ženský, íslo jednotné, pád 6., druh tvrdý, vzor jarní
b) rod ženský, íslo množné, pád 3., druh tvrdý, vzor mladý
c) rod st ední, íslo jednotné, pád 4., druh tvrdý, vzor mladý
d) rod ženský, íslo jednotné, pád 4.
9. Ozna
ádek, který platí pro tu
Zkusili jsme vyrobit
ozna ené slovo ve v
emyslovy lý ené st evíce.
a) 4.pád
b) 6.pád
c) 3.pád
d) 2.pád
Základní škola a Mate ská škola Kouty, okres T ebí , p ísp vková organizace
íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1821
.
10. Ozna
ádek, který není pravopisn správn .
a) poštovní holuby, neobvyklými cviky, Kašpárkovy rolni ky
b)
eš ovými kv ty, ernobílý kocou i, badatelovy objevy
c) Nerudovy básn , francouzký parfém, Karlovy Vary
d) arod jné bylinky, psý št kot, strýcovi brat i
Základní škola a Mate ská škola Kouty, okres T ebí , p ísp vková organizace
íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1821
EŠENÍ:
1. Ozna v tu, ve které je p ídavné jméno p ivlast ovací.
a)
ti poslouchaly se zájmem dlouhou pohádku.
b)
ti poslouchaly se zájmem novou pohádku.
c)
ti poslouchaly se zájmem netradi ní pohádku.
d)
ti poslouchaly se zájmem d de kovu pohádku.
2. Ozna v tu, ve které je p ídavné jméno p ivlast ovací ve 4. pádu.
a) Pozvali jsme na oslavu narozenin i sousedovy d ti.
b) Sousedovy d ti si hrály p ed domem.
c) Kominík v kabát byl celý erný.
d) Neošet il nemocné rostliny.
3. Ozna v tu, ve které je p ídavné jméno p ivlast ovací v 1. pádu.
a) Královy šperky ukradl neznámý zlod j.
b) Dám Jan tetiny nálepky.
c) Kucha ovy va
ky ležely na poslední polici.
d) Do rybá ových sítí se nechytila ani šupinka.
Základní škola a Mate ská škola Kouty, okres T ebí , p ísp vková organizace
íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1821
4. Ozna
ádek, ve kterém není p ídavné jméno p ivlast ovací.
a) šedý, u itelovy, eský, dob í
b) rezavý, p elomený, Františkovy, škaredý
c) prodava ovo, myslivc v, d tský, kobylí
d) po íta ový, hubení, malebná, tajemné
5.Ozna v tu, ve které není p ídavné jméno p ivlast ovací.
a) Domluvíš se v as s kamarádovým bratrem?
b) Díváš se na nekone né seriály?
c) Hnízdo spadlo do sada ova koše.
d) Rytí ovo brn ní váží až n kolik desítek kilogram .
6. Ozna
ádek, který platí pro tu
ozna ené slovo ve v
ti našly Mat jovy rukavice.
a)
ídavné jméno p ivlast ovací
b)
ídavné jméno m kké
c)
ídavné jméno tvrdé i m kké
d)
ídavné jméno tvrdé
Základní škola a Mate ská škola Kouty, okres T ebí , p ísp vková organizace
íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1821
.
7. Ozna
ádek, který platí pro tu
ozna ené slovo ve v
.
Maminka nese Petrovi do školy sva inu.
a)
ídavné jméno m kké
b)
ídavné jméno p ivlast ovací
c) podstatné jméno
d)
8. Ozna
ídavné jméno tvrdé
ádek, který neplatí pro tu
ozna ené slovo ve v
.
Zranil se o rezavou lavi ku.
a) rod ženský, íslo jednotné, pád 6., druh tvrdý, vzor jarní
b) rod ženský, íslo množné, pád 3., druh tvrdý, vzor mladý
c) rod st ední, íslo jednotné, pád 4., druh tvrdý, vzor mladý
d) rod ženský, íslo jednotné, pád 4.
9. Ozna
ádek, který platí pro tu
Zkusili jsme vyrobit
ozna ené slovo ve v
emyslovy lý ené st evíce.
a) 4.pád
b) 6.pád
c) 3.pád
d) 2.pád
Základní škola a Mate ská škola Kouty, okres T ebí , p ísp vková organizace
íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1821
.
10. Ozna
ádek, který není pravopisn správn .
a) poštovní holuby, neobvyklými cviky, Kašpárkovy rolni ky
b)
eš ovými kv ty, ernobílý kocou i, badatelovy objevy
c) Nerudovy básn , francouzký parfém, Karlovy Vary
d) arod jné bylinky, psý št kot, strýcovi brat i
Základní škola a Mate ská škola Kouty, okres T ebí , p ísp vková organizace
íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1821

Podobné dokumenty